Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect investitional a salonului de frumusete Jasmin

Planul financiar este unul dintre cele mai importante momente din planul de afaceri, deschiderea unei afaceri proprii nu este posibil fr calcule preliminare, cel
pu in pentru viitorul apropiat. Necesitatea pentru a calcula costul de publicitate, salariile personalului a salonului de frumusete e destul de important , care este
inevitabila atunci cand deschizi un salon. Calculele sunt realizate in lei.
Probabilitatea ca n primele 3 luni va utilize serviciile doar 30%, , dar mai trziu datorita publicitati bineor!anizate, se va e"tinde lista de servicii, salonul de
frumusete va fi atractiv pentru clien i #00%.
Valoarea totala a investitilor
$nvestitile pentru proiect sunt 165166,80 lei pentru reparatii, proictarea si procurarea echipamentului necesar. Pro!ramul de finan are a proiectelor este prezentat n
tabelul #.
Nr.
Denumirea cheltuieli
Septembrie/
octombrie
1 %bodari cu privire la documente & '#0,00
2 (electarea spatiului )00,00
3 *chipamente pentru salon +3 ,-,,00
4 (ervicii comunale 3 +)0,00
5 %renda . 000,00
6 %ctivitati de mar/etin! ' &#0,00
7 %ctive circulante #0 000,00
8 0esi!n i repara ii ' 000,00
9 (alarizarea personalului +0 000,00
10 1ateriale de uz curent ' 000,00
11 $nstalare de echipament i mobilier 3-000,00
12 *chipamente pentru baie . .00,00
13 2otal 3fr 24%5 #3.-3,,00
14 24% +.)+.,'0
15 otal 33
Pentru acest proiect este planificat pentru a atra!e un credit n valoare de )0,&% din bu!etul de investi ii Creditul pentru la o rat anual a dobnzii de ++%, de + ani
3+& luni5, acest credit este dat de perioada de !ra ie pentru primele - luni.
Cheltuielile de salarizare a personalului este de +0000 lei, numarul mediu este de . persoane.
2abelul + Personalul
Denumirea per!onalului Salariu Nr. Suma
%dministrator -000 # -000
6rizer +)00 3 .)00
Cosmetolo! 3000 # 3000
1anichiura si pedichiura +)00 # +)00
(ervitoare #000 # #000
otal 15000 7 20000
2abelul 3 Costurile de investitie
N7r 2ip 0enumire Pret, lei Cantitatea Suma
"ona #e receptie a clientilor #e a!emenea, !er$e te ca un mini%ma&a'in care $in#e pro#u!e co!metice #e (n&ri)ire la #omiciliu
1 1asa de receptie +#00,00 # +#00,00
2 %parat de casa )00,00 # )00,00
3 (caun p7u
administrator
300,00 # 300,00
4 6otoliu )00,00 & +000,00
5 0ulap +00,00 & '00,00
6 8merase 30,00 #0 300,00
7 2elevizor +)00 # +)00,00
Salon
1 0ulap cu o!linda #'00,00 & .+00,00
2 6otoliu -00,00 & +&00,00
3 6otoliu pentru spalat #&00,00 + +'00,00
4
echipament p7u spalat ++00,00 + &&00,00
5 Carrucior -00,00 & +&00,00
6 8scator )00,00 & +000,00
7 *chipament p7u coafat &000,00 # &000,00
8 1asa p7u manichiura + 300,00 # + 300,00
otal 36000
2abelul & Costurile cu privire la serviciile comunale.
Denumirea Suma
Consumul de ener!ie '00,00
Consumul de ener!ie termic .00,00
Consum de apa calda 300,00
Consum de apa rece +00,00
$ntretinere # 000,00
$ndepartarea parului +00,00
*vacuarea !unoiului )0,00
otal 3 250,00
0oar pentru a deschide un salon de nfrumuse are nevoie de 165166,80 lei.
Calcul cu privire la activitatea salonului


Calcul la un sin!ur frizer 9cuparea medie pe luna
0enumirea
numrul
mediu de
clien i pe zi
Numrul ma"im de
clien i pe zi
timpul mediu
petrecut pe servicii
Costul mediu
al serviciului venituri
Cheltuieli
materiale
4enitul
e"pertului pe #
zi
Profitul salonului
pe # zi
Profitul salonului
pe # luna
2unsoare
#&
#'
))
))0 ,+),00 #,+,) 3&-,) 3'-,00 ##)'0,00
Coafura #- # 0,),)0 # '3&,+) 3'3,&3 -,0,#. .-0,-- ++'#,,'0
de colorare a prului #+ # +&+,'0 # 3&,,'0 &3&,,' .'+,,- #3#.'- 3,3#,'0
Chimie #+ # 000,00 # )00,00 3)0 -30 )+0,00 &- '00,00
1anichiura
#0
#+
.0
3)0 # 0)0,00 #0) #', .)- ++ -'0,00
pedichiura #+ -)0 ,)0,00 #,) 3)# &0&,00 #+ #+0,00
un!hiile artificiale ' # +00,00 # -00,00 3-0 -&' ),+,00 #. .-0,00
Cosmetica 3 #- &) ))0 ')0,00 +') )#3 )+,00 # )-0,00
Nivelul ma"im de ocupare pe lun Nivelul minim de ocupare pe lun
4enituri Cheltuieli materiale
4enituri
pentru # zi
Profitul pentru #
zi
Profitul pentru #
luna 4enituri
Cheltuieli
materiale
4enituri pentru
# zi
Profitul
pentru # zi
Profitul pentru #
luna
+ )30,00 +)3 &)),& # '+#,-0 )&-&',00 &#+,) &#,+) .&,+) +,. +- .30,00
) 03,,30 )03,,3 ,0.,0. 3 -+',30 #0''&,,00 '+#,-3 '+,#- #&.,', ),#,). )3 +&#,30
) .#-,'' ).#,-, # 0+,,0& & ##-,#) #+3#,),00 ,3+,# ,3,+# #-.,.' -.#,## -0 &00,0'
& -00,00 &-0 '+' 3 3#+,00 ,,3-0,00 .)0 .) #3) )&0 &' -00,00
# ++),00 #++,) ++0,) ''+ +- &-0,00 +#0 +# 3.,' #)#,+ & )3-,00
+ +.),00 ++.,) &0,,) # -3',00 &, #&0,00 3,0 3, .0,+ +'0,' ' &+&,00
& +00,00 &+0 .)- 3 0+&,00 ,0 .+0,00 .+0 .+ #+,,- )#',& #) ))+,00
- .)0,00 -.) + 0.),00 -+ +)0,00 )-+,) )-,+) )0-,+) #) #'.,)0
Calculul din venitul anual al salonului
2abelul *n#icatori tehnico%economice pre$a'ute
+una ,enituri
Ser$icii
comunale -eclama .ren#a ,enitul anual
octombrie #'--0,00 3 +)0,00 ' &#0,00 .000,00
noiembrie #'--0,00 3 +)0,00 )#0,00 .000,00 #0.-0 ,00
#ecembrie #3,+)#,- 3 +)0,00 .000,00 #+,00#,-
ianuarie #3,+)#,- 3 +)0,00 )#0,00 .000,00 #+'&,#,-
/ebruarie #3,+)#,- 3 +)0,00 )#0,00 .000,00 #+'&,#,-
martie #3,+)#,- 3 +)0,00 .000,00 #+,00#,-
aprilie #3,+)#,- 3 +)0,00 )#0,00 .000,00 #+'&,#,-
mai #'--0,00 3 +)0,00 .000,00 '&#0,00
iunie #'--0,00 3 +)0,00 .000,00 '&#0,00
iulie #3,+)#,- 3 +)0,00 )#0,00 .000,00 #+'&,#,-
au&u!t #3,+)#,- 3 +)0,00 )#0,00 .000,00 #+'&,#,-
!eptembrie #3,+)#,- 3 +)0,00 )#0,00 .000,00 #+'&,#,-
otal 1188652,80 38400,00 11980,00 84000,00 1054272,80
4enitul anual
fr impozit
1054272,80
$mpozit 210854.56
Profit net '&3&#',+&
Nume in#icatori 0nit1 i #e
m1!ur1
,aloarea totala
Veniturile din vnzarea de servicii lei 1188652,80
Venituri din servicii prestate fara TVA lei 958590.97
Numrul de angaja i pers 7
Salarizarea personalului lei. 20000,00
Costul serviciilor lei 2995460,80
Profit Real a Serviciilor lei 1054272,80
Profitul net lei 843418,24
Profitabilitatea % 28,15
Pr. : Prof. net. 7;<#00%,
unde
Pr = Profitabilitatea
Prof. net = Profitul net
; = Costul serviciilor
- 2 843418,24 /2995460,8031004 2 28.154
Concluzie
4iabilitatea financiar i economic a proiectului are urmtoarea performan a economic. *stimarea veniturilor din servicii au totalizat
1054272,80lei. Profitul net dup impozitare '&3de mii de lei. (alonul de frumusete, (>? @Aasmin@ se va ncheia cu pre uri competitive, cu numrul
de . de persoane. 4eniturile vor fi 1188652,80. ?ei pentru. toate tipurile de servicii pe anul. >entabilitatea companiei va fi de +'.#)%. %cesta este
prevzut s creasc profitabilitatea n urmtoarele domeniiB
# >educerea costurilor materiilor prime i consumabile.
+ Cmbunt irea calit ii serviciului.
3 antrenament avansat.
& (tudiu de pia trebuie s atra! noi clien i.
) $ntroducerea de noi servicii.
Parametrii tehnicoeconomici ai proiectului este rentabil i ar putea fi atractiva pentru partenerii de afaceri i investitori.
Graficul platii creditului
Calcule cu privire la creditul bancar
Suma creditului 165 166 lei
Rata dobinzii 15 %
Termenul de mprumut n luni 24 luni
Comision unic 2 % la eliberare
Comision de valorificare 1% ncepnd cu al 2-lea an de utilizare
Comisin de eliberare 0% la eliberare
Suma comisionului 3303.32
otal credit 1!"1!!.00
Rata lunara #$%&'( )00).3" lei
Suma dobinzii 2*+*2.*1
otal cost credit #$%&'( 30**!.03 lei
otal cost credit #%' 1).!3%
Suma totala 1,2!3).*1
Data de mprumut 14/10/2014
-r. %ata Sold Comision Credit %obinda
0 14102014 16516600 !!0!!2 5"4!## 20645$
1 14112014 15"2222! 000 5"51#! 205662
2 14122014 15!2#050 000 60"246 1"15$$
! 14012015 14#1#$04 000 610#!0 1"0105
4 14022015 1410#0#4 000 61$61$ 1$2216
5 140!2015 1!4$$456 000 64!46" 15#!65
6 14042015 12$44"$# 000 6!4"20 165"14
# 14052015 1221006# 000 64$20" 152626
$ 14062015 11561$5$ 000 6514"4 14"!41
" 140#2015 10"10!64 000 664455 1!6!$0
10 140$2015 10245"0" 000 66$4"2 1!2!4!
11 140"2015 "5##41$ 000 6##126 12!#0$
12 14102015 $"002"1 000 6$"5$1 111254
1! 14112015 $210#10 000 6"4#$0 106055
14 14122015 #515"!1 000 #06$$5 "!"4"
15 14012016 6$0"045 000 #12$$4 $#"50
16 14022016 60"6161 000 #220"2 #$#42
1# 140!2016 5!#406$ 000 #!5$"$ 64"!#
1$ 14042016 46!$1#1 000 #40"25 5""10
1" 14052016 !$"#246 000 #5211" 4$#16
20 14062016 !14512# 000 #60210 40625
21 140#2016 2!$4"1# 000 ##102! 2"$11
22 140$2016 161!$"4 000 ##""$$ 20$46
2! 140"2016 $!!"05 000 $!!"05 10##1
24 3303.32 1!"1!!.00 2*+*2.*1
otal %ata Sold Comision Credit %obinda
-i!cul proiectului
Cn cursul normal al activit ii la ntreprindere e"ist ntotdeauna poten ialul de pierdere a resurselor, totale sau par iale. %cest apari ia unui nou competitor, dezastre
naturale, furt, i de modificrile nefavorabile ale condi iilor de pia .
0esi!ur, tot ceea ce nu poate fi prevzut, dar cteva puncte s ia n considerare atunci cnd se deschide.
%pari ia unui nou concurent, nu poate fi foarte mult reflectate n cadrul companiei, n cazul n care monitorizarea relatiei cu clientii pentru performan de calitate a
muncii de ctre an!aDa i, este de asemenea necesar dup de afaceri va aDun!e mai puternic pentru a urmri e"tinderea !amei de servicii i tendin ele modei, i,
desi!ur, cel mai important lucru pentru a nu uita de salon publicitate bine.
Pentru mana!ementul dezastrelor este necesar pentru a asi!ura salonul de proprietate pentru daune cauzate de catastrofe naturale, nu a afectat func ionarea continu
a ntreprinderii.
6actorul de risc, cum furt nu este e"clus, dar salonul se afl ntrun centru comercial si de birouri centru securizat cu rotund de securitate ceas. 0ar nici un ru va fi
un sistem de protec ie dispozitiv de ncredere i de asi!urare a bunurilor.
Pentru a modificrilor nefavorabile ale condi iilor de pia poate fi atribuit declinul nivelului de trai, i ca o consecin a scderii cererii i pre uri mai mici pentru
serviciile companiei, ceea ce poate duce la pierderea de venituri i pierderi de venituri.