Sunteți pe pagina 1din 17

Compania Naional "Pota Romn" S.A.

in calitate de operator national desemnat


de servicii postale, este autorizata potrivit Conventiei Uniunii Postale Universale
articolul !", s supun controlului vamal trimiterile postale internationale.
#n vederea indeplinirii $ormalitatilor vamale si punerea in li%era circulatie a
trimiterilor postale e&tracomunitare, C.N.P.R. a $ost autorizata de catre Autoritatea
Nationala a 'amilor, prin autorizatia nr. ()(*!).+,.)+!-, sa $unctioneze in calitate
de comisionar in vama potrivit Re.ulamentului de aplicare a Codului vamal al
Romaniei apro%at prin /.0. nr. ,+,*)++(, cu modi$icarile ulterioare, pe lan.a 1iroul
'amal 1ucuresti Posta.
Prin desfasurarea activitatii Postei Romane in calitate de comisionar in vama, se obtine o
fluidizare a traficului de colete prezentate/sosite catre/din afara spatiului comunitar european,
prin efectuarea formalitatilor vamale de catre salariati postali abilitati si ulterior distribuirea
trimiterilor postale direct la sediul/domiciliul clientilor.
Activitatea de comisionar in vama se deruleaza la nivelul Biroului de Schimb International
Bucuresti, incepand cu data de 02.0.20!". Incepand cu aceasta data se realizeaza vamuirea
centralizata a trimiterilor e#tracomunitare ale Postei de Scrisori, colete postale si trimiteri $%S
tip marfa sosite din import.
Activitatea de vamuire centralizata se aplica, intr&o prima etapa, numai pentru trimiterile
postale adresate perosanelor fizice din municipiul Bucuresti si 'udetul Ilfov, urmand sa se
e#tinda la nivelul intre(ii tari atat pentru persoanele fizice cat si pentru cele 'uridice.
Pentru o mai buna informare a )vs. va aducem la cunostinta conditiile (enerale stabilte de
catre *.+.P.R. in care urmeaza a fi prestate serviciile specifice activitatii de comisionariat
vamal.
Asteptati o trimitere postala din strainatate2
!. Cum a$lu daca trimiterea postala a a3uns in Romania2
In cazul in care e#peditorul v&a comunicat numarul de prezentare al trimiterii postale, puteti
verifica statusul curent al acesteia accesand site&ul operatorului postal de ori(ine, cu conditia
ca sistemul ,-, .,rac/ and ,race0 sa fie disponibil.
In momentul in care trimiterea postala a'un(e in Romania, puteti obtine informatii cu privire la
anumite cate(orii de trimiteri postale .$%S, trimiteri recomandate, colete standard0 accesand
site&ul *.+. Posta Romana S.A. 111.posta&romana.ro . Puteti verifica statusul trimiterii postale
introducand in aplicatia on&line ,rac/-,race numarul de prezentare al trimiterii atribuit de catre
operatorul postal de ori(ine.
). Ce se intampla cu trimiterea postala dupa ce a a3uns in Romania2
)epinde de tara de ori(ine2
trimiterile postale provenite din statele membre ale 3niunii $uropene nu necesita
formalitati vamale4 vor fi supuse operatiunii de sortare si vor fi distribuite destinatarului.
trimiterile postale din statele non&membre ale 3niunii $uropene sunt supuse operatiunii
de vamuire in vederea obtinerii liberului de vama pentru punerea in libera circulatie,
operatiune care se deruleaza centralizat, pe lan(a Biroul 5amal 6Bucuresti Posta6, conform
procedurii urmatoare2
trimitereile scutite de ta#e vamale primesc liber de vama in vederea distribuirii,
sau
trimiterile pasibile de ta#e vamale sunt vamuite, se stabileste cuantumul ta#ei
vamale si al ,5A sau doar al ,5A .in cazul bunurilor scutite de ta#e vamale dar cu o valoare
mai mare de !0 $3R0, sau
trimitrerea va fi retinuta de catre Autoritatea 5amala, destinatarul urmand sa
primeasca un aviz de instiintare cu privire la primirea unei trimiteri din strainatate, solicitandu&
1
se facturi sau documente fiscale echivalente.
)upa indeplinirea formalitatilor vamale si obtinerea liberului de vama, trimiterea postala
urmeaza sa fie distribuita clientului la adresa inscrisa in documentele postale .
-. Poate indeplini Posta Romana $ormalitati vamale 2
In calitate de *omisionar in vama care desfasoara activitati de curierat rapid, conform
Autorizatiei nr. 727/20!" emisa de A+5, *.+. Posta Romana S.A, este imputernicita sa
efectueze activitati de prezentare, de depozitare si declarare in detaliu a marfurilor, activitati
le(ate de alte formalitati prevazute in re(lementarile vamale, precum si plata la autoritatea
vamala a cuantumului drepturilor de import si de e#port aferente trimiterilor postale
internationale.
*.+ Posta Romana actioneaza in calitate de declarant vamal in vederea punerii in libera
circulatie a trimiterilor postale si a stabilirii cuantumului drepturilor vamale aferente. $ventuale
ta#e vamale si/sau ,5A aferente trimiterilor postale internationale vor fi achitate in prealabil
Autoritatii 5amale de catre *.+. Posta Romana, urmand sa fie colectate de la client, pe baza de
factura, in momentul distribuirii trimiterii, impreuna cu tariful de prezentare la vama.
)upa punerea in libera circulatie a trimiterii postale, Posta Romana ataseaza trimiterii pe care
urmeaza sa o primiti formularul de vamuire persoane fizice cu detalii privind ta#ele vamale de
import datorate, ori(inalul chitantei care atesta plata la or(anele vamale a cuantumului ta#elor
vamale si/sau ,5A aferente trimiterii postale, precum si factura corespunzatoare tarifului de
prezentare la vama perceput de *+PR.
*.+. Posta Romana percepe clientilor sai o ta#a de prezentare la vama de 2,"0 lei .,5A
inclus0/trimitere. Aceast8 ta#8 este perceput8, pentru toate trimiterile e#tracomunitare pasibile
de ta#e vamale si/sau ,5A.
)ocumentele mentionate anterior sunt ilustrate mai 'os2
2
3
4
4. Ce se intampla daca destinatarul re$uza primirea trimiterii postale2
)estinatarul are dreptul sa nu accepte o trimitere postala sau sa refuze plata ta#elor aferente.
,rimiterile po9tale care nu pot fi livrate la destinatar sunt returnate e#peditorului f8r8 plata
unui tarif suplimentar.
)upa e#pirarea termenului de pastrare a trimiterii postale .!: zile pentru trimiterile
recomandate si trimiterile $%S si "0 zile pentru coletele postale0 trimiterea este returata
e#peditorului conform indicatiilor inscrise pe trimitere.
,rimiterile po9tale care nu au putut fi predate destinatarului, iar returarea c8tre e#peditor este
imposibil8 din diferite motive .refuzul trimiterii de catre e#peditor, adresa 9i numele
e#peditorului nu sunt specificate pe trimiterea po9tal8 etc0, sunt considerate abandonate si
devin proprietatea *+PR.
5. 6ste serviciul de declarant vamal disponi%il numai persoanelor $izice2
In prezent, *.+. Posta Romana presteaza acest serviciu numai pentru persoanele fizice,
urmand ca in cel mai scurt timp sa fie e#tins si la nivelul entitatilor 'uridice.
(. Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal
*.+. Posta Romana, in calitate de *omisionar in 5ama care desfasoara activitati de curierat
rapid, prelucreaza datele )vs. cu caracter personal .nume, prenume, adresa, telefon/fa#/e&
mail0, cu scopul eliberarii de sub re(im vamal, respectiv intocmirea in numele dumneavoastra
a formalitatilor de vamuire asupra bunurilor importate, fara intarziere .
Aceasta prelucrare de date se face cu respectarea principiului prevazut si prote'at conform art.
!, alin. ! din ;e(ea nr. 7<</200!, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
(arantarea si prote'area drepturilor si libertatilor fundamentale. )atele personale colectate
sunt necesare Biroului 5amal 6Bucuresti Posta6, in vederea efectuarii formalitatilor de vamuire
aferente bunurilor importate/e#portate. Prelucrarea datelor furnizate de dumneavoastra se
face, asa cum se mentioneaza in art. = din ;e(ea nr. 7<</200!, cu buna&credinta, in scopuri
determinate, e#plicite si le(itime, adecvate, pertinente si nee#cesive si sunt stocate strict pe
durata necesara realizarii scopurilor.
Refuzul )vs. de a permite prelucrarea acestor date de catre noi, intarzie indeplinirea
formalitatilor vamale, iar prin comunicarea acestor date catre noi va e#primati consimtamantul
ca datele dumneavoastra sa fie folosite in scopul mai sus precizat, respectiv intocmirea, in
numele dumneavoastra, a formalitatilor de vamuire asupra bunurilor importate..
*onform le(ii nr. 7<</200! pentru protec>ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal 9i libera circula>ie a acestor date, modificat8 9i completat8 9i ale ;e(ii
:07/200= privind prelucrarea datelor cu caracter personal 9i protec>ia vie>ii private ?n sectorul
comunica>iilor electronice, *.+. Po9ta Rom@n8 S.A. are obli(a>ia de a administra ?n condi>ii de
si(uran>8 9i numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furniza>i despre
dumneavoastr8, un membru al familiei dumneavoastr8 ori o alt8 persoan8.
*onform ;e(ii nr. 7<</200!, beneficia>i de dreptul la acces, de interven>ie asupra datelor 9i de
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. ,otodat8, ave>i dreptul s8 v8 opune>i
prelucr8rii datelor cu caracter personal care v8 privesc 9i s8 solicita>i 9ter(erea datelor. )e
asemenea, conform art. !A din ;e(ea nr. 7<</200!, va este recunoscut dreptul de a va adresa
'ustitiei atunci cand considerati ca datele dumneavoastra personale nu au fost folosite cu
respectarea prevederilor le(ale. Pentru e#ercitarea acestor drepturi, v8 pute>i adresa cu o
cerere scris8, datat8 9i semnat8 la orice subunitatea po9tal8.
,otodata, va asi(uram de faptul ca *.+. Posta Romana, inre(istrata la Autoritatea +ationala de
Suprave(here a Prelucrarii )atelor cu *aracter Personal .A.+.S.P.).*.P.0, in conformitate cu
prevederile art. 2=, alin. 2 din ;e(ea nr. 7<</200!, si&a luat toate masurile tehnice si
or(anizatorice adecvate pentru prote'area datelor dumneavoastra cu caracter personal
impotriva distru(erii accidentale sau ile(ale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului
5
neautorizat.
,. #n ce consta procedura de vamuire2
,rimiterile postale provenite din tarile 3.$ nu necesita procedura de vamuire2 Austria,
Bel(ia, Bul(aria, *ehia, *roatia, )anemarca, $stonia, Binlanda, Branta, Cermania, Crecia,
Irlanda, Italia, *ipru, ;etonia, ;ituania, ;u#embur(, %alta, %area Britanie, Dlanda, Polonia,
Portu(alia, Slovcia, Slovenia, Spania, Suedia, 3n(aria
,rimiterile postale provenite din tari non 3.$. sunt supuse mai intai unei proceduri
decizionale in scopul de a stabili2
daca sunt aplicabile prevederile re(elementarilor vamale cu privire la scutirea de
ta#e vamale si ,5A, sau
daca trimiterea postala este pasibila de ta#e vamale, caz in care trimiterea,
impreuna cu declaratia vamala sunt inaintate or(anelor vamale in vederea acordarii liberului de
vama si punerii in libera circulatie.
6Acorduri preferentiale6 ale 3$ cu ,urcia, Andora si San %arino. Bunurile provenite din
aceste tari cu care sunt ?ncheiate acorduri de uniune vamal8 sunt scutite de ta#e vamale
.6,a#8 3niune vamal86 0E0
6,eritorii speciale6 ale 3.$. desi fac parte dintr&un stat membru, nu fac parte din
teritorilul vamal si/sau fiscal al 3niunii $uropene si sunt considerate in scopuri de ta#e vamale
si/sau ,5A 6teritorii ter>e6 situate ?n afara 3$, importul de bunuri fiind supus ta#elor vamale
si/sau ,5A2
Insula Feli(oland si teritoriul BGsin(en .Cermania0, *euta, %elilla .Spania0,
;ivi(no, *ampione dHItalia 9i apele italiene ale ;acului ;u(ano .Italia0, Cibraltar .Re(atul 3nit0
sau ?n acea parte din teritoriul *iprului care nu se afl8 sub controlul efectiv al (uvernului
Republicii *ipru. Bunurile importate din aceste teritorii sunt pasibile de ta#e vamale si ,5A.
%untele Athos .Crecia0, Insulele *anare .Spania0, teritoriile franceze de peste
m8ri .Cuadelupe, Cuiana franceza, %artinica si Reunion0, Insulele Iland .Binlanda0 9i Insulele
an(lo&normande .*hannel Island0 .Re(atul 3nit0. Bunurile importate din aceste teritorii sunt
scutite de ta#e vamale dar sunt pasibile de ,5A
Principatul %onaco, Insula %an 9i zonele A/rotiri 9i )he/elia aflate sub
suveranitatea Re(atului 3nit nu sunt considerate 6>ari ter>e6 si sunt scutite de ta#e vamale si
,5A.
". 7oate trimiterile postale provenite din tari non U6 necesita o declaratie vamala2
)a. Potrivit re(lementarilor postale internationale, toate trimiterile postale primite din afara
3.$. trebuie sa fie insotite de o declaratie postala vamala .*+ 22, *+ 2", formularul compus
*P <2, eticheta $!pentru trimiterile $%S0, completata de catre e#peditor si atasata la
e#teriorul trimiterii.
Bormularele postale mentionate sunt ilustrate mai 'os.
6
7
8
9
8. 9eclaratii postale vamale lipsa*incomplete
Responsabilitatea intocmirii declaratiei vamale revine in e#clusivitate e#peditorului. *u toate
acestea, pentru a facilita vamuirea rapida a trimiterilor postale si evidarea oricaror
inconveniente, va ru(am sa va asi(urati, pe cat posibil, ca e#peditorul din strainatate
completeaza declaratia vamala corect si complet.
;ipsa declaratiei postale vamale, sau informatile necorespunzatoare/incomplete pot determina
intarzirea procesului de vamuire si implicit distribuire a trimiterii postale. )aca se constata
trimiteri care nu indeplinesc conditiile pentru acordarea liberului de vama, operatiunea de
vamuire este suspendata iar trimiterile sunt pastrate in depozitul *.+.P.R aflat sub
suprave(here vamala pana la completarea documentatiei vamale in vederea acordarii liberului
de vama.
In calitate de destinatar, veti contactat printr&un 6Aviz de instiintare6 pentru furnizarea
documentelor solicitate de Autoritatea 5amala in vaderea acordarii liberului de vama a
trimiterii )vs.2 )eclaratie an(a'ament, factura sau alte documente fiscale echivalente care sa
ateste valoarea bunurilor achizitionate, certificat de ori(ine, certificat fito&sanitar, certificat
veterinar etc in cazul in care bunurile importate sunt admise conditionat la import sau
beneficiaza de un re(im preferential.
10
11
!+. :%iecte interzise si restrictii
Persoanele fizice pot introduce sau scoate din tara marfuri fara caracter comercial, in limitele si
in conditiile prevazute de le(e. ,rimiterile fara caracter comercial sunt trimiteri e#pediate de la
o persoana fizica la alta care prezinta un caracter ocazional, contin bunuri destinate e#clusiv
uzului personal al destinatarului si familiei sale iar prin natura sau cantitatea lor nu prezinta
nici o intentie de ordin comercial.
$ste interzisa introducerea ?n Romania a marfurilor care aduc atin(ere unui drept de
proprietate intelectuala .marfuri contrafacute sau marfuri pirat0 si care prin cantitatea ori
natura lor su(ereaz8 c8 sunt introduse ?n scop comercial.
$ste interzis importul anumitor cate(orii de bunuri sau materiale al c8ror transport prin posta
este interzis sau restric>ionat precum armele de foc reale sau imita>ie si p8r>i ale acestora,
e#plozivi 9i muni>ie, r8m89i>e umane, materiale porno(rafice, animalele vii, dro(uri sau
materialele inflamabile/to#ice etc.
,entativa de import pe cale postala a acestor bunuri se soldeaza cu retinerea trimiterii postale
de catre or(anele vamale si poate atra(e raspunderea penala, fiind sanctionata potrivit le(ii.
;ista completa cu obiectele interzise sau admise conditionat la import, se re(asesc pe site&ul
*.+ Posta Romana 111.posta&romana.ro.
!!. Cum sta%ileste Posta Romana valoarea tirmiterii postale supusa vamuirii 2
5aloarea trimiterii postale nu este stabilita de catre Posta Romana. ,a#ele vamale se
calculeaza, in (eneral, 6ad&valorem6 ca si cota procentuala din valoarea marfii declarata in
vama. 5aloarea in vama a produsului .pretul platit sau platibil pentru bunurile importate, la
care se adau(a costul transportului si asi(urarii0 consituie baza de calcul a drepturilor vamale.
)eterminarea valorii in vama se face lu@ndu&se ?n considerare valorile ?nscrise de e#peditor ?n
formularele postale & *+22, *+2", formularul compus *P <2, eticheta $!&$%S sau in eventuale
facturi si documente fiscale echivalente, la care se adau(a costul transportului si al asi(urarii in
cazul trimiterilor comerciale si al trimiterilor $%S. Acest cost se re(aseste in formularele
postale vamale la rubrica taxe postale.
Pretul efectiv platit nu se ia in considerare in situatiile in care autoritatea vamala are suspiciuni
cu privire la subevaluarea bunurilor, devalorizarea monedei de tranzactie sau perioada care s&a
scurs de la achizitie si pana la vanzarea bunurilor. In cazul trimiterilor postale a caror valoare
nu poate fi stabilita pe baza documentelor sau care au fost in mod evident subevaluate de
catre e#peditor, or(anele vamale vor stabili in timpul procedurii de vamuire care este valoarea
reala a acestor trimiterilor.
!). Care sunt drepturile vamale de import datorate 2
Bunurile e#tracomunitare pot fi importate numai cu achitarea drepturilor vamele, respectiv
ta#ele vamale, accizele si ta#a pe valoarea ad8u(ata.
,a#ele vamale se datoreaza numai in situatia in care bunurile primite provin din afara
*omunitatii $uropene si daca valoarea lor (lobala depaseste !:0 $3R.
,a#ele vamale aplicabile la importul de bunuri aflate ?n trimiterile de la o persoana fizica
la alta sunt cele cuprinse ?n ,ariful 5amal *omun de Import al 3niunii $uropene, adoptat prin
Re(ulamentul *onsiliului .*$$0 nr. 27:A/A< privind +omenclatura tarifara si statistica si ,ariful
5amal *omun.
In cazul bunurilor aflate in trimiterile de la o persoana fizica la alta, fara caracter
comercial si a caror valoare (lobala/trimitere nu depaseste <00 $3R, se aplica ta#a vamala
forfetara de 2,:E ,a#a vamal8 forfetar8 nu se aplic8 pentru produsele din tutun, b8uturi
alcoolice 9i parfumuri si nici pentru bunurile primite prin colet ca urmare a unei comenzi
efectuat8 prin Internet, coresponden>8, telefon sau telechat.
12
In cazul 6marfurilor cu o valoare ne(li'abila6 de pana la !:0 $uro pe transport, sunt
scutite de la plata ta#ei pe valoarea adau(ata, importurile de bunuri a caror valoare nu
depaseste !0 $uro .se includ aici comenzile efectuate pe Internet, coresponden>8, telefon sau
telechat0. +u se acord8 scutiri de la plata ta#elor vamale, ,5A 9i accize pentru urm8toarele
cate(orii de bunuri2 produse alcoolice, parfumuri 9i ape de toalet8, tutun 9i produse din tutun.
In cazul 6loturilor mici cu caracter necomercial6, continand bunuri cu o valoare totala de
cel mult =: $uro, e#pediate de la o persoana fizica la alta, se acorda scutire la import de la
plata ta#ei pe valoare adau(ata si a accizelor .cu limitari cantitative pentru produsele din
tutun, b8uturi alcoolice 9i parfumuri0. In acest sens, sunt considerate coletele care ?ndeplinesc,
cumulativ, urm8toarele condi>ii2 prezint8 un caracter ocazional, con>in bunuri destinate e#clusiv
uzului personal al destinatarului 9i al familiei iar natura si cantitatea lor nu indica faptul ca ar fi
importate in scopuri comerciale, contin bunuri cu o valoare totala de cel mult =: euro, sunt
trimise de e#peditor catre destinatar f8ra nici o obli(atie de plata.
Pentru urm8toarele bunuri scutirea este limitat8 pe colet astfel 2
1unuri ;imite
produse din tutun
& >i(arete sau
& >i(8ri de foi .>i(8ri de ma#imum " (rame fiecare0 sau
& >i(8ri sau
& tutun de fumat
:0 buc8>i
2: buc8>i
!0 buc8>i
:0 (rame
alcool i %uturi alcoolice
& b8uturi distilate 9i b8uturi spirtoase cu concentra>ie
alcoolic8 de peste 22E4 alcool etilic nedenaturat de A0
E vol. 9i peste, sau
& b8uturi distilate 9i b8uturi spirtoase, aperitive pe baz8
de vin sau alcool, tafia, sa/e sau b8uturi alcoolice
similare, cu o concentra>ie alcoolica de pana la 22E
inclusiv4 vinuri spumoase 9i vinuri licoroase, sau
& vinuri lini9tite
o sticla standard .de
pana la ! litru0
o sticla standard .de
pana la ! litru0
2 litri
par$umuri, sau
ape de toalet
:0(rame
0,2: litri sau A uncii
ca$ea, sau
e&tracte i esene de ca$ea
:00 (rame
200 (rame
ceai, sau
e&tracte i esene de ceai
!00 (rame
=0 (rame
3nele bunuri importate din statele terte .produse din tutun, alcool, parfum, cafea,
confectii din blanuri naturale, bi'uterii din aur si/sau platina, obiecte din cristal, aparate
electrocasnice etc0 fac obiectul accizelor.
;imitele pentru plata ta#elor vamale si ,5A la import sunt prevazute in tabelul de mai 'os2
'aloarea declarata a
%unurilor
7a&e vamale aplica%ile
0,0! J!0 $3RK
.K=: $3R pentru
bunurile din loturi mici
cu caracter necomercial0
fara ta#e vamale
fara ,5A
0E
0E
!0,0!K J !:0 $3R fara ta#e vamale
datoreaza ,5A
0E
2=E .E dupa caz0

datoreaza ta#e
vamale
ta#a vamala din ,ariful 5amal *omun
ta#a vamala forfetara 2,: E pentru
13
L !:0 $3R
datoreaza ,5A
bunurile necomerciale intre pers. fizice J <00 $3R
2=E .E dupa caz0
In conformitate cu prevederile re(lementarilor comunitare, e#ist8 diferite cate(orii de m8rfuri
care, cu conditia sa fie acceptate in trimiterile postale, sunt eli(ibile pentru scutire de ta#ele la
import2
Bunuri personale apartinand persoanelor fizice care isi muta resedinta obisnuita in
*omunitatea $uropeana
,rusouri si obiecte de uz (ospodaresc importate cu ocazia casatoriei
*adouri oferite in mod obisnuit cu ocazia casatoriei
Bunuri personale dobandite pe cale succesorala
3niforme scolare, rechizite si obiecte de uz casnic pentru elevi si studenti
,ransporturi cu valoare ne(li'abila
,ransporturi adresate de la o persoana particulara la alta
%i'loace de productie si alte echipamente importate cu ocazia unui transfer de activitati
dintr&o tara terta in *omunitatea $uropeana
%i'loace de productie si alte echipamente care apartin unor persoane care e#ercita o
profesie liberala, precum si unor persoane 'uridice care e#ercita o activitate nonprofit
%ateriale cu caracter educativ, stiintific si cultural4 instrumente si aparate stiintifice care
sunt importate e#clusiv in scopuri necomerciale .inclusiv piese de schimb, componente,
accesorii si unelte0
$chipamente importate in scopuri necomerciale de catre sau pentru o unitate sau un
or(anism de cercetare stiintifica cu sediul in afara *omunitatii $uropene
Animale de laborator si substante biolo(ice sau chimice destinate cercetarii
Substante terapeutice de ori(ine umana si reactivi folositi pentru stabilirea (rupelor
san(uine si a tipului de tesut
Instrumente si aparate pentru cercetarea medicala, necesare stabilirii dia(nosticelor sau
realizarii unor tratamente medicale
Substante de referinta pentru controlul calitatii medicamentelor
Produse farmaceutice utilizate cu ocazia evenimentelor sportive internationale
%arfuri pentru or(anizatii de binefacere sau filantropice
Articole destinate altor persoane cu handicap .altele decat nevazatorii0, importate chiar
de catre persoanele cu handicap si pentru uzul propriu .inclusiv piese de schimb, componente,
accesorii si unelte0
Articole destinate altor persoane cu handicap .altele decat nevazatorii0, importate de
anumite institutii sau or(anizatii .inclusiv piese de schimb, componente, accesorii si unelte0
Bunuri importate pentru a'utorarea victimelor unor catastrofe
)ecoratii onorifice sau premii
*adouri primite in cadrul relatiilor internationale
Bunuri destinate folosirii de catre monarhi sau sefi de state
%ostre de bunuri cu valoare nesemnificativa importate pentru promotii comerciale
Brosuri si articole cu caracter publicitar importate pentru promotii comerciale
Produse folosite sau consumate la un tar( comercial sau o alta manifestare similara
Bunuri importate in scopul e#aminarii, analizarii sau testarii
$#pedieri catre or(anizatii care au competente in domeniul protectiei drepturilor de
autor sau al proprietatii industriale si comerciale
)ocumentatie cu caracter turistic
)ocumente si articole diverse
%ateriale au#iliare pentru stivuirea si prote'area bunurilor in timpul transportului
Asternut de paie, nutret si hrana pentru animale, necesare in timpul transportului
acestora
*arburanti si lubrifianti prezenti la bordul vehiculelor cu motor terestre si in containerele
cu destinatii speciale
%ateriale pentru cimitire si monumente comemorative ale victimelor de razboi
Sicrie, urne funerare si articole funerare ornamentale
14
!-. 6&emple privind modul de calcul al datoriei vamale
,abelul urmator ilustreaza modul de calcul al ta#elor vamale pentru diferite produse
Produs 'aloare
declarata
7a&e
postale
'aloare
in vama
7a&a
vamala
7'A 7:7A;
drepturi
vamale
Comision
CNPR
$ormalitati
vamale
7:7A;
9A7:RA7
tricou
cadou 20 $3R !0 $3R
"0 $3R
M
!"= lei
0E 0E 0 lei 0 lei + lei
tricou
cumparat 20 $3R !0 $3R
"0 $3R
M
!"= lei
0E
2=E M
"2 lei "2 lei 2," lei -4,- lei
pantofi
piele
cadou
200 $3R "0 $3R
2"0 $3R
M
!02= lei
2.:E
M
27 lei
2=E
M
2:2 lei
2<A lei 2," lei )"+,- lei
pantofi
piele
cumparati
200 $3R "0 $3R
2"0 $3R
M
!02= lei
AE
M
A2 lei
2=E
M
27: lei
"=< lei 2," lei -48,- lei
*curs BNR publicat in 21.08.2013, utilizat pe perioada 01.09.201330.09.2013
In situa>ia ?n care valoarea ?n vam8 a m8rfurilor este e#primat8 ?n alt8 moned8 dec@t cea
na>ional8, cursul de schimb folosit la determinarea acestei valori este cursul de schimb stabilit
9i comunicat de Banca +a>ional8 a Rom@niei ?n penultima zi de miercuri a lunii anterioare lunii
?n care se utilizeaz8.
!4. Cereri, reclamatii, sesizari cu privire la indeplinirea $ormalitatilor vamale
Puteti solicita informatii suplimentare cu privire la indeplinirea formalitatilor vamale aferente
trimiterii )vs. sau puteti adresa reclamatii si sesizari, la numarul de telefon 02!/7"= = "2,
numarul de fa# 02!/"!7 2= A" sau la adresa de e&mail2 declaranti.vamaliNposta&romana.ro.
!5. 9oriti sa e&pediati o trmitere postala in strainatate2
,rimiterile postale e#pediate in statele membre ale 3niunii $uropene, nu necesita o declaratie
postala vamala.
,rimiterile postale e#pediate intr&un stat non&membru al 3niunii $uropene, inclusiv din
6teritoriile speciale6, trebuie insotite de declaratia poatala vamala *P <2 .formularul compus
care incorporeaza si *+ 2"0 sau eticheta $! in cazul trimiterilor $%S.
Responsabilitatea intocmirii declaratiei vamale revine in e#clusivitate e#peditorului. Pentru a
facilita formalitatile de vamuire in tara de destinatie, trebuie sa completati declaratia corect si
complet. In caz contrar pot rezulta intarzieri in indrumarea trimiterii si alte inconveniente
pentru destinatar. Drice declaratie falsa sau ambi(ua risca sa antreneze o amenda sau
confiscarea trimiterii.
%arfurile )vs. pot face obiectul unor interdictii sau restrictii la e#port/import. 5a revine
obli(atia de a va informa despre posibilitatile de e#port/import a bunurilor respective
.interdictii, restrictii0 precum si cu privire la documentele solicitate in vederea operatiunii de
vamuire in tara de destinatie .factura comerciala, certificat de ori(ine, certificat sanitar, licenta
de e#port etc0.
;iberul de vam8 pentru e#port se acord8 cu condi>ia ca trimiterile ?n cauz8 s8 p8r8seasc8
teritoriul vamal al Rom@niei ?n aceea9i stare ?n care acestea se aflau ?n momentul accept8rii
15
declara>iei postale vamale de e#port.
Prezentarea trimitrilor, cu e#peditori persoane fizice, pentru tarile e#tra&comunitare, se
realizeaza in toate oficiile de prezentare din Bucuresti si 'udetul Ilfov, aceasta procedura
urmand sa fie e#tinsa la nivelul intre(ii tari, atat pentru persoanele fizice cat si pentru cele
'uridice. Bormularele utilizate pentru e#pedierea trimiterilor postale internationale sunt ilustrate
mai 'os.
16
17