Sunteți pe pagina 1din 17

Anexa 2

SITUA!IILE FINANCIARE ANUALE


S.C. MONYKOS
BILAN!
ncheiat la data de 3" decembrie 2000
- mii lei -
Sold la Nr.
rd. nceputul anului sfr!itul anului
A B " 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZ#RI NECORPORALE
". Cheltuieli de constituire
(ct. 20"-280")
0"
2. Cheltuieli de dezvoltare
(ct. 203-2803-2903)
02
3. Concesiuni, brevete, licen$e, m%rci, drepturi
!i valori similare !i alte imobiliz%ri
necorporale
(ct. 205"+2052+208-2805-2808-2905-2908)
03 2.000
4. Fondul comercial
(ct. 207"-2807-2907-2075)
04
5. Avansuri !i imobiliz%ri necorporale n curs
(ct. 233+234-2933)
05
TOTAL: (rd. 0" la 05) 06 2.000
II. IMOBILIZ#RI CORPORALE
". Terenuri !i construc$ii
(ct. 2""+2"2-28""-28"2-29""-29"2)
07 3.375.009 8.78"."94
2. Instala$ii tehnice !i ma!ini
(ct. 2"3-28"3-29"3)
08 "7."38.499 35.243.794
3. Alte instala$ii, utilaje !i mobilier
(ct. 2"4-28"4-29"4)
09 59.005
4. Avansuri !i imobiliz%ri corporale n curs
(ct. 23"+232-293")
"0
TOTAL: (rd. 07 la "0) "" 20.572.5"3 44.024.988
III. IMOBILIZ#RI FINANCIARE
". Titluri de participare de$inute la societ%$ile din
cadrul grupului
(ct. 26"-296")
"2 "2.290.000
2. Crean$e asupra societ%$ilor din cadrul grupului
(ct. 267"+2672-2965)
"3 2.000.000
3. Titluri sub form% de interese de participare
(ct. 263-2963)
"4
4. Crean$e din interese de participare
(ct. 2675+2676-2967)
"5
5. Titluri de$inute ca imobiliz%ri
(ct. 262+264+265-2962-2964)
"6
6. Alte crean$e
(ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)
"7 60.000
7. Ac$iuni proprii
(ct. 2677-2968)
"8
TOTAL: (rd. "2 la "8) "9 "4.350.000
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
(rd. 06+""+"9)
20 20.572.5"3 58.376.988
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
". Materii prime !i materiale consumabile
(ct. 30"+302"+3022+3023+3024+3025+
+3026+3028+303+/-308+35"+358+
+38"+/-388-39"-392"-3922-395"-3958-398)
2" 5."27.059 7.536.504
2. Produc$ia n curs de execu$ie
(ct. 33"+332+34"+/-348"+354"-393-394"-
3952)
22 2.084."78 "7.795.920
3. Produse finite !i m%rfuri
(ct. 345+346+/-3485+/-
3486+3545+3546+356+
357+36"+/-368+37"+/-378-3945-3946-3953-
3954-3956-3957-396-397-4428)
23 8.3"6."32 "5."87.4"4
4. Avansuri pentru cump%r%ri de stocuri
(ct. 409")
24 4.502
TOTAL: (rd. 2" la 24) 25 "5.53".87" 40.5"9.838
II. CREAN&E
". Crean$e comerciale
(ct. 4092+4"""+4""8+4"3+4"8-49")
26 3.588.350 9.839.209
2. Sume de ncasat de la societ%$ile din cadrul
grupului
(ct. 45""+45"8-495")
27 ".594
3. Sume de ncasat din interese de participare
(ct. 452"+4528-4952)
28
4. Alte crean$e
(ct. 425+4282+43"+437+4382+44"+4424+
+4428+444+445+446+447+4482+4582+
+46"+473-496+5"87)
29 24.48" 3.922.530
5. Crean$e privind capitalul subscris !i nev%rsat
(ct. 456-4953)
30
TOTAL: (rd. 26 la 30) 3" 3.6"2.83" "3.763.333
III. INVESTI&II FINANCIARE PE TERMEN
SCURT
". Titluri de participare de$inute la societ%$ile din
cadrul grupului
(ct. 50"-59")
32 "85.000
2. Ac$iuni proprii (ct. 502-592) 33
3. Alte investi$ii financiare pe termen scurt
(ct. 503"+5032+505+506"+5062+508"+
+5088-593-595-596-598+5""3+5""4)
34
TOTAL: (rd. 32 la 34) 35 "85.000
IV. CASA 'I CONTURI LA B#NCI
(ct. 5""2+5"2"+5"24+5"25+53""+53"4+
+532"+5322+5323+5328+54""+54"2+542)
36 2.099.298 3".463.873
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL
(rd. 25+3"+35+36)
37 2".244.000 85.932.044
C. CHELTUIELI N AVANS
(ct. 47")
38 ".735.093 3.470."85
D. DATORII CE TREBUIE PL#TITE NTR-O
PERIOAD# DE UN AN
". mprumuturi din emisiuni de obliga$iuni
(ct. "6"4+"6"5+"6"7+"6"8+"68"-"69)
39
2. Sume datorate institu$iilor de credit
(ct. "62"+"622+"624+"625+"627+"682+5"9"+
+5"92+5"98)
40 9.065.920 "8."5".42"
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
(ct. 4"9)
4" 97.756 97.756
4. Datorii comerciale
(ct. 40"+404+408)
42 7."65."93 "2.034.740
5. Efecte de comer$ de pl%tit
(ct. 403+405)
43
6. Sume datorate societ%$ilor din cadrul grupului
(ct. "66"+"685+269"+45""+45"8)
44 ".594
7. Sume datorate privind interesele de
participare
(ct. "662+"686+2692+452"+4528)
45
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale !i alte
datorii pentru asigur%rile sociale
(ct. "623+"626+"67+"687+2698+42"+
+423+424+426+427+428"+43"+437+438"+
+44"+4423+4428+444+446+447+448"+
+455"+4558+456+457+458"+462+473+
+509+5"86+5"93+5"94+5"95+5"96+5"97)
46 "3.237.""9 "2.939.953
TOTAL: (rd. 39 la 46) 47 29.565.988 43.225.464
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV
DATORII CURENTE NETE
(rd. 37+38-47-62)
48 (6.586.895) 46."76.765
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII
CURENTE
(rd. 20+48)
49 "3.985.6"8 "04.553.753
G. DATORII CE TREBUIE PL#TITE NTR-O
PERIOAD# MAI MARE DE UN AN
". mprumuturi din emisiuni de obliga$iuni
(ct. "6"4+"6"5+"6"7+"6"8+"68"-"69)
50
2. Sume datorate institu$iilor de credit
(ct.
"62"+"622+"624+"625+"627+"682+5"9"+
+5"92+5"98)
5" 20.060.000
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
(ct. 4"9)
52
4. Datorii comerciale
(ct. 40"+404+408)
53
5. Efecte de comer$ de pl%tit
(ct. 403+405)
54
6. Sume datorate societ%$ilor din cadrul grupului
(ct. "66"+"685+269"+45""+45"8)
55
7. Sume datorate privind interesele de
participare
(ct. "662+"686+2692+452"+4528)
56
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale !i datorii
pentru asigur%rile sociale
(ct. "623+"626+"67+"687+2698+42"+423+
+424+426+427+428"+43"+437+438"+44"+
+4423+4428+444+446+447+448"+455"+
+4558+456+457+458"+462+473+509+
+5"86+5"93+5"94+5"95+5"96+5"97)
57
TOTAL: (rd. 50 la 57) 58 20.060.000
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI
'I CHELTUIELI
". Provizioane pentru pensii !i alte obliga$ii
similare
59
2. Alte provizioane
(ct. "5")
60 "75.000
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 60) 6" "75.000
I. VENITURI N AVANS
(ct. "3"+472)
J. CAPITAL 'I REZERVE
62 3.480.887 27.898.480
I. CAPITAL (rd. 64 la 66),
din care:
63 5.8"7.500 "5.8"7.500
- capital subscris nev%rsat 64
(ct. "0"")
- capital subscris v%rsat
(ct. "0"2)
65 5.8"7.500 "5.8"7.500
- patrimoniul regiei
(ct. "0"5)
66
II. PRIME DE CAPITAL
(ct. "04"+"042+"043+"044)
67 2.560.000
III. REZERVE DIN REEVALUARE
D Sold
C Sold
(ct. "05)
69
68
2".44".795
IV. REZERVE
(ct. "06) (rd. 7" la 74)
70 "."68.020 4.256.767
". Rezerve legale
(ct. "06")
7" "."63.500 3."63.500
2. Rezerve pentru ac$iuni proprii
(ct. "062)
72
3. Rezerve statutare sau contractuale
(ct. "063)
73
4. Alte rezerve
(ct. "068+/-"07)
74 4.520 ".093.267
V. REZULTATUL REPORTAT
D Sold
C Sold
(ct. ""7)
75
76
3.5"9.2"" 3.5"9.2""
VI. REZULTATUL EXERCI&IULUI
D Sold
C Sold
(ct. "2")
77
78
".508.855 "9.333.855
Repartizarea profitului
(ct. "29)
79 (".508.855) ("0.508.855)
TOTAL CAPITALURI PROPRII
(rd. 63+67+68-69+70+75-76+77-78-79)
80 "0.504.73" 56.420.273
Patrimoniul public
(ct. "0"6)
8"
TOTAL CAPITALURI (rd. 80+8") 82 "0.504.73" 56.420.273
S.C. MONYKOS
CONTUL DE PROFIT #I PIERDERE
la data de 3" decembrie 2000
- mii lei -
Exerci$iul financiar
Denumirea indicatorului
Nr.
rd. precedent ncheiat
A B " 2
". Cifra de afaceri net%
(rd. 02 la 04)
0" 22.758."42 3".706.244
Produc$ia vndut%
(ct. 70"+702+703+704+705+706+708)
02 22.634.945 3".572.564
Venituri din vnzarea m%rfurilor
(ct. 707)
03 "23."97 "33.680
Venituri din subven$ii de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete
(ct. 74"")
04
2. Varia$ia stocurilor
D Sold
C Sold
(ct. 7"")
05
06
3."58.042 "9.594.08"
3. Produc$ia imobilizat%
(ct. 72"+722)
07
4. Alte venituri din exploatare
(ct. 758+74"7)
08 3.680.000
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 0"+05-06+07+08)
09 25.9"6."84 54.980.325
5.a) Cheltuieli cu materiile prime !i materialele
consumabile
(ct. 60"+602-74"2)
"0 "".609.2"4 "".225.637
Alte cheltuieli materiale
(ct. 603+604+606+608)
"" "22.72" 49.74"
b) Alte cheltuieli din afar% (cu energie !i ap%)
(ct. 605-74"3)
"2 ".548.600 "."42.086
Cheltuieli privind m%rfurile
(ct. 607)
"3 89."77 "00.866
6. Cheltuieli cu personalul
(rd. "5+"6)
"4 7.354.80" 8.876.659
a) Salarii
(ct. 64"-74"4)
"5 5.268.778 5.992.255
b) Cheltuieli cu asigur%rile !i protec$ia social%
(ct. 645-74"5)
"6 2.086.023 2.884.404
7.a) Ajustarea valorii imobiliz%rilor corporale !i
necorporale
(rd. "8-"9)
"7 ".04"."65 2.7"6.505
a.") Cheltuieli
(ct. 68""+68"3)
"8 ".04"."65 2.7"6.505
a.2) Venituri
(ct. 78"3+78"5)
"9
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante
(rd. 2"-22)
20 ".000.000
b.") Cheltuieli
(ct. 654+68"4)
2" ".000.000
b.2) Venituri
(ct. 754+78"4)
22
8. Alte cheltuieli de exploatare
(rd. 24 la 26)
23 "."43.822 4.327."4"
8.". Cheltuieli privind presta$iile externe
(ct. 6""+6"2+6"3+6"4+62"+622+623+624+
+625+626+627+ 628-74"6)
24 ".049.079 ".343.733
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe !i v%rs%minte
asimilate
(ct. 635)
25 94.743 303.408
8.3. Cheltuieli cu desp%gubiri, dona$ii !i activele
cedate
(ct. 658)
26 2.680.000
Ajust%ri privind provizioanele pentru riscuri !i
cheltuieli
(rd. 28-29)
27 "75.000
Cheltuieli (ct. 68"2) 28 "75.000
Venituri (ct. 78"2) 29
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL
(rd. "0 la "4+"7+20+23+27)
30 22.909.500 29.6"3.635
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 09-30) 3" 3.006.684 25.366.690
- Pierdere (rd. 30-09) 32
9. Venituri din interese de participare
(ct. 76"3+76"4+76"5+76"6)
33 ".000.000
- din care, n cadrul grupului 34
"0. Venituri din alte investi$ii financiare !i crean$e
ce fac parte din activele imobilizate
(ct. 76""+76"2)
35 206.900
- din care, n cadrul grupului 36
"". Venituri din dobnzi (ct. 766) 37 2979 "."00.000
- din care, n cadrul grupului 38
Alte venituri financiare
(ct.76"7+762+763+764+765+767+
+ 768+788)
39 23.8"2 200.000
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 33+35+37+39)
40 26.79" 2.506.900
"2. Ajustarea valorii imobiliz%rilor financiare !i a
investi$iilor financiare de$inute ca active
circulante
(rd. 42-43)
4"
Cheltuieli (ct. 686) 42
Venituri (ct. 786) 43
"3. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666-74"8) 44 464.05" ".300.000
- din care, n cadrul grupului 45
Alte cheltuieli financiare
(ct. 663+664+665+667+668+688)
46 "9.634 403.450
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL
(rd. 4"+44+46)
47 483.685 ".703.450
REZULTATUL FINANCIAR:
- Profit (rd. 40-47) 48 803.450
- Pierdere (rd. 47-40) 49 456.894
"4. REZULTATUL CURENT:
- Profit (rd. 3"+48)
50 2.549.790 26."70."40
- Pierdere (rd. 32+49) 5"
"5. Venituri extraordinare (ct. 77") 52 520
"6. Cheltuieli extraordinare (ct. 67") 53 "00.000
"7. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 52-53) 54
- Pierdere (rd. 53-52) 55 99.480
VENITURI TOTALE
(rd. 09+40+52)
56 25.943.495 57.487.225
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 30+47+53)
57 23.493."85 3".3"7.085
REZULTATUL BRUT:
- Profit (rd. 56-57) 58 2.450.3"0 26."70."40
- Pierdere (rd. 57-56) 59
"8. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 69"-79") 60 94".455 6.836.285
"9. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar n
elementele de mai sus
(ct. 698)
6"
20. REZULTATUL NET AL EXERCI&IULUI
FINANCIAR:
- Profit 62 ".508.855 "9.333.855
- Pierdere 63
2". Rezultatul pe ac$iune
- de baz%
64 259 ".222
- diluat 65
S.C. MONYKOS
SITUA!IA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 3" decembrie 2000
- mii lei -
Activit$%i de exploatare
Rezultat net 26.170.140
Modific!rile capitalului circulant
Cre!teri de stocuri (24.987.967)
Cre!teri de crean$e comerciale (net) (6.250.859)
Cre!terea crean$elor necomerciale
!i a altor active curente (5.634.735)
Cre!terea datoriilor comerciale 4.869.547
Cre!terea datoriilor necomerciale
!i a altor pasive 22.682.068
Impozit pe profit pl%tit (5.396.332)
Dobnzi pl%tite (".300.000) (16.018.278)
Ajust!ri pentru elementele
nemonetare "i alte elemente incluse la
activitatea de investi#ii "i de finan#are
Amortizarea mijloacelor fixe 2.7"6.505
Venituri din vnzarea activelor (3.680.000)
Cheltuieli privind activele vndute 2.680.000
Cheltuieli cu dobnzile ".300.000
Venituri din dividende (".000.000) 2.016.505
Fluxuri de numerar din activitatea
de exploatare "2."68.367
Activit$%i de investi%ie
Pl%$i pentru achizi$ii de terenuri si
mijloace fixe (7.409.185)
ncas%ri din vnzarea de mijloace fixe 3.680.000
Pl%$i pentru achizi$ionarea de
instrumente de capital ale altor
ntreprinderi (12.475.000)
Pl%$i pentru mprumuturile acordate
altor p%r$i (2.060.000)
Dividende ncasate 1.000.000
Fluxuri de numerar din activitatea
de investi%ie ("7.264."85)
Activit$%i de finan%are
ncas%ri din emisiunea de ac$iuni 12.560.000
Repartiz%ri la dividende (7.245.108)
ncas%ri din cre!terea creditelor pe
termen scurt 9.085.501
ncas%ri din cre!terea creditelor pe
20.060.000
termen lung
Fluxuri de numerar din activitatea
de finan%are 34.460.393
Cre&terea net$ de numerar n
cursul exerci%iului 29.364.575
Numerar la nceputul exerci%iului
2.099.298
Numerar la sfr&itul exerci%iului
3".463.873
S.C. MONYKOS
SITUA!IA MODIFIC'RII CAPITALULUI PROPRIU
la data de 3" decembrie 2000
- mii lei -
Element
Sold la
" ianuarie
Cre&teri Reduceri
Sold la
3" decembrie
Capital subscris v%rsat 5.8"7.500 "0.000.000 0 "5.8"7.500
Prime de capital 0 2.560.000 0 2.560.000
Rezerve din reevaluare 0 2".44".795 0 2".44".795
Rezerve legale "."63.500 2.000.000 0 3."63.500
Alte rezerve 4.520 ".088.747 0 ".093.267
Rezultat reportat 3.5"9.2"" 0 0 3.5"9.2""
Profit nerepartizat 0 8.825.000 0 8.825.000
Total capital propriu "0.504.73" 45.9"5.542 0 56.420.273
Capitalul social, la 3" decembrie 2000, este compus din "5.8"7.500 de ac$iuni cu o valoare
nominala de ".000 lei pe ac$iune.
n cadrul Adun%rii Generale a Ac$ionarilor din "" mai 2000, s-a hot%rt majorarea capitalului social
al ntreprinderii la "5.8"7.500 mii lei prin emiterea a "0.000.000 de ac$iuni la un pre$ de ".256 lei
pe ac$iune, din care 256 lei reprezenta prima de emisiune.
Principalul ac$ionar al ntreprinderii este societatea HALMARG A.G. DRESDEN, care de$ine 80%
din ac$iuni, restul fiind n proprietatea a ".000 de ac$ionari, persoane fizice.
La 3" decembrie 2000, valoarea pe pia$a RASDAQ a unei ac$iuni a ntreprinderii a fost de "0.000
lei, fa$% de 5.000 lei la 3" decembrie "999.
S.C. MONYKOS
NOTE LA SITUA!IILE FINANCIARE
ntocmite pentru anul ncheiat la data de 3" decembrie 2000
1. nfiin%are &i domeniu de activitate

S.C. MONYKOS S.A. (numit% n continuare ntreprinderea), cu sediul n str. Intrarea Tulcei nr.
"0, Constan$a, nregistrat% la Registrul Comer$ului Constan$a cu num%rul J"3/3688/"992, este o
societate pe ac$iuni, cotat% pe pia$a RASDAQ.

ntreprinderea a fost nfiin$at% n anul "992 !i are ca obiect de activitate produc$ia de detergen$i !i
produse cosmetice. De asemenea, ntreprinderea este unic distribuitor al produselor chimice
fabricate de HALMARG A.G. DRESDEN.

2. Bazele prezent$rii

ntreprinderea $ine contabilitatea n conformitate cu Legea Contabilit%$ii nr. 82/"99" !i cu
prevederile Programului pentru Dezvoltarea Contabilit%$ii din Romnia. Situa$iile financiare
prezentate, aferente exerci$iului ncheiat la 3" decembrie 2000, sunt ntocmite pe baza costului
istoric, cu excep$ia unei categorii de mijloace fixe care au fost reevaluate.
3. Principii &i politici contabile
a) Imobiliz!rile necorporale
Imobiliz%rile necorporale reprezint% licen$e de software pentru eviden$a produc$iei !i a gestiunilor
de materiale. Amortizarea licen$elor a fost calculat% folosind metoda liniar% pe durata de via$% n
care licen$ele vor fi folosite de c%tre ntreprindere:
Licen$e software 3 ani
b) Mijloace fixe

Mijloacele fixe sunt recunoscute n contabilitate la costul lor de achizi$ie sau de produc$ie. Costul de
achizi$ie cuprinde pre$ul de cump%rare !i toate cheltuielile efectuate pn% la punerea n func$iune a
mijlocului fix. Costul de produc$ie cuprinde materiile prime, materialele directe, manopera direct%
!i o frac$iune corespunz%toare din cheltuielile indirecte de produc$ie.

Amortizarea este calculat% utiliznd metoda liniar% pentru duratele de via$% ale mijloacelor fixe pe
parcursul c%rora ntreprinderea va utiliza aceste mijloace fixe:

Instala$ii !i echipamente
Echipamente de produc$ie "2 - "4 ani
Ma!ini de for$% !i utilaje energetice "0 - 25 ani
Aparate de m%sur% !i control !i echipament de calcul 7 - "2 ani
Vehicule !i echipament de transport 5 - 7 ani
Mobilier !i echipament de birou 2 - "0 ani
c) Investi#ii financiare
n luna ianuarie 2000, ntreprinderea a achizi$ionat 40% din ac$iunile societ%$ii comerciale HUNED
S.A. pentru suma de "2.290.000 mii lei. Investi$iile pe termen scurt constau din ac$iuni DABIA S.A.
achizi$ionate pentru suma de "85.000 mii lei. Ambele tipuri de ac$iuni sunt prezentate n bilan$ la
costul istoric, inferior valorii de pia$% la data ncheierii bilan$ului.
d) Stocuri

Stocurile de materii prime, materiale consumabile !i m%rfuri sunt evaluate la valoarea minim% dintre
cost !i valoarea realizabil% net%.
Produsele finite !i produc$ia n curs sunt prezentate la costul de produc$ie, mai mic dect valoarea
de pia$a. Costul de produc$ie include costul materiilor prime directe, manopera direct% !i regia de
fabrica$ie corespunz%toare.
e) Crean#e comerciale

Crean$ele comerciale sunt prezentate la valoarea net%, dup% luarea n calcul a reducerii de valoare
aferent% clien$ilor incer$i. Calculul reducerii se bazeaz% pe sumele considerate de nerecuperat.

f) Provizioane pentru riscuri "i cheltuieli
ntocmirea situa$iilor financiare presupune efectuarea de estim%ri care afecteaz% activele !i datoriile
raportate, veniturile !i cheltuielile. Managementul ntreprinderii a constituit un provizion de
"75.000 mii lei pentru amenda pe care o estimeaz% la ncheierea controlului fiscal.
g) Recunoa"terea cheltuielilor "i veniturilor

ntreprinderea recunoa!te veniturile !i cheltuielile pe baza contabilit%$ii de angajamente. n cursul
exerci$iului ncheiat, ntreprinderea a primit chirii de 24.4"7.593 mii lei aferente exerci$iului 200"
pentru terenurile nchiriate societ%$ii comerciale DISNEY PRODUCTIONS ROMANIA S.R.L. Aceste
chirii au fost recunoscute la venituri nregistrate n avans.

h) Impozite "i taxe
Impozitul pe profit !i alte taxe aferente sunt calculate n concordan$% cu legisla$ia n vigoare !i sunt
recunoscute drept cheltuieli n perioada la care se refer%.

4. Active imobilizate
Elemente Valoarea brut$ (mii lei) Amortizare (mii lei)
Sold la "
ianuarie
Cre!teri Reduceri Sold 3"
decembrie
Sold la "
ianuarie
Amortizare Reduceri Sold 3"
decembrie
Imobiliz%ri
necorporale 0 3.000 0 3.000 0 ".000 0 ".000
Terenuri
3.375.009 5.406."85 0 8.78"."94 0 0 0 0
Instala$ii
tehnice 25.707.740 23.44".795 "0.500.000 38.649.535 8.569.24" 2.656.500 7.820.000 3.405.74"
Alte
mijloace
fixe "77.0"5 0 "77.0"5 0 ""8.0"0 59.005 "77.0"5 0
Total 29.259.764 28.850.980 "0.677.0"5 47.433.729 8.687.25" 2.7"6.505 7.997.0"5 3.406.74"
Instala$iile tehnice au fost reevaluate n luna decembrie 2000, fapt care a dus la cre!terea valorii
acestora cu 2".44".795 mii lei.
ntreprinderea a achizi$ionat terenuri n valoare de 5.406."85 mii lei !i instala$ii tehnice cu costul de
achizi$ie de 2.000.000 mii lei.
n cursul exerci$iului, ntreprinderea a casat instala$ii tehnice cu costul de 5.820.000 mii lei, complet
amortizate, precum !i alte mijloace fixe complet amortizate.
Instala$ii tehnice cu costul de achizi$ie de 4.680.000 mii lei (amortizarea cumulat% de 2.000.000 mii
lei) au fost vndute pentru suma de 3.680.000 mii lei.
Pre$ul de vnzare a fost inclus n alte venituri din exploatare.
5. Situa%ia crean%elor &i datoriilor
- Mii lei -
Termen de lichiditate
Crean%e
Sold la
3" decembrie 2000
Sub " an Peste " an
0 "=2+3 2 3
Total, din care: "5.823.333 "3.763.333 2.060.000
Crean$e asupra societ%$ilor din
cadrul grupului 2.000.000 2.000.000
Alte crean$e imobilizate 60.000 60.000
Clien$i "0.000.000 "0.000.000
Reducere pentru deprecierea
clien$ilor (".000.000) (".000.000)
Efecte de primit 839.209 839.209
Sume de ncasat de la societ%$ile
din cadrul grupului ".594 ".594
TVA de recuperat 3.922.530 3.922.530
- mii lei -
Termen de exigibilitate
Datorii
Sold la
3" decembrie 2000 Sub " an "-5 ani Peste 5 ani
0 "=2+3+4 2 3 4
Total, din care: 63.285.464 43.225.464 20.060.000
Credite pe termen scurt "8."5".42" "8."5".42"
Avansuri ncasate n contul
comenzilor 97.756 97.756
Furnizori "".000.000 "".000.000
Efecte de pl%tit ".034.740 ".034.740
Sume datorate societ%$ilor
din cadrul grupului ".594 ".594
Salarii de plat% 5.992.255 5.992.255
Datorii fa$% de asigur%rile
!i protec$ia social% 2.884.404 2.884.404
Impozit pe profit de plat% 2.939.953 2.939.953
Datorii diverse "."23.34" "."23.34"
Sume datorate institu$iilor
de credit 20.060.000 20.060.000
Creditele pe termen scurt la 3" decembrie 2000 constau dintr-o linie de credit la BANCA
GENERAL# DE CREDIT.
Linia a fost deschis% pentru a finan$a fondul de rulment al ntreprinderii, iar plafonul agreat cu BGC
a fost stabilit la 20.000.000 mii lei la 3" decembrie 2000, din care Compania a f%cut trageri n
valoare de "8."5".42" mii lei.
Dobnda este calculat% zilnic, la valoarea mprumutului angajat, la o rat% a dobnzii de refinan$are
de 2%.
Creditul este garantat printr-un gaj asupra crean$elor curente ale ntreprinderii.
Creditele pe termen lung se refer% la mprumuturi de la BANCA AGRO S.A. (7.560.000 mii lei) !i de la
INVESTMENT TRUST S.A. ("2.500.000 mii lei), utilizate pentru achizi$ionarea terenurilor !i
participa$iilor.
n acest scop, ntreprinderea a ncheiat un contract de ipotec% de gradul IV asupra terenurilor !i
contracte de gaj f%r% deposedare asupra instala$iilor de fabrica$ie.
6. Analiza rezultatului din exploatare
- mii lei -
Indicatorul Exerci%iul precedent Exerci%iul curent
0 " 2
". Cifra de afaceri net% 22.758."42 3".706.224
2. Costul bunurilor vndute !i al serviciilor
prestate (3+4+5) "9.3"4.086 8.754.875
3. Cheltuielile activit%$ii de baz% "6.295.76" 5.727.285
4. Cheltuielile activit%$ilor auxiliare "."45.475 ".337.932
5. Cheltuieli indirecte de produc$ie ".872.850 ".689.659
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri
(" 2) 3.444.056 22.95".349
7. Cheltuieli de desfacere 278.383 375.864
8. Cheltuieli generale de administra$ie "58.989 888.795
9. Alte venituri din exploatare 0 3.680.000
"0. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 3.006.684 25.366.690
7. Repartizarea profitului
- mii lei -
Destina%ia Exerci%iul precedent Exerci%iul ncheiat
Profit net de repartizat: ".508.855 "9.333.855
- rezerva legal% 2.000.000
- alte rezerve ".088.747
- dividende ".508.855 7.245."08
Profit nerepartizat 0 9.000.000
8. Informa%ii privind salaria%ii &i administratorii
Num%rul mediu al personalului se ridic% la ".000 de angaja$i, iar contractul colectiv de munc%
prevede angajamente precum:
ntreprinderea trebuie s% achite prime de pensionare egale cu aproximativ trei salarii de baz% la
data pension%rii, n func$ie de durata angaj%rii.
ntreprinderea pl%te!te fiec%rui angajat o prim% de vacan$% de 3.000.000 lei, indexabil%. De
asemenea, anual, ntreprinderea acord% fiec%rui angajat o prim% egal% cu salariul de baz%,
pl%tibil% nainte de s%rb%toarea Cr%ciunului.
Consiliul de Administra$ie al ntreprinderii este format din "0 membri, iar salariile lunare ale
acestora sunt cuprinse ntre "0.000.000 lei !i 20.000.000 lei. Nici unul dintre administratori nu a
beneficiat de credite sau alte pl%$i n afara salariilor fixe hot%rte de Adunarea General% a
Ac$ionarilor.
9. Cifra de afaceri
- mii lei -
Exerci%iul precedent Exerci%iul ncheiat
Sectoare de activitate
Produc#ia vndut!, din care: 22.634.945 31.572.564
- detergen$i "4.895.822 25.489.""2
- produse cosmetice 7.739."23 6.083.452
Venituri din vnzarea produselor chimice
importate de la HALMARG A.G. DRESDEN 123.197 133.680
Cifra de afaceri net$ 22.758."42 3".706.244
Sectoare geografice
Produc#ia vndut!, din care: 22.634.945 31.572.564
- Muntenia "0."85.725 "4.207.654
- Transilvania 7.922.23" "".050.397
- Moldova 4.526.989 6.3"4.5"3
Venituri din vnzarea produselor chimice
importate de la HALMARG A.G. DRESDEN,
din care: 123.197 133.680
- Muntenia "23."97 "33.680
Cifra de afaceri net$ 22.758."42 3".706.244
"0. Onorariile auditorilor
Situa$iile ntreprinderii au fost auditate de c%tre ANDREI ANASTASESCU S.R.L., societate de
audit !i expertiz% contabil%.
Onorariile pl%tite auditorilor au fost de 30.000.000 lei aferente anului 2000 !i de 50.000.000 lei
aferente anului 200".
Aceste sume au fost incluse n contul de profit !i pierdere n cheltuielile privind presta$iile externe.
"". Angajamente
n conformitate cu Ordonan$a Guvernului nr. 33/2000, ntreprinderile din industria chimic% trebuie
s% se conformeze standardelor de protec$ie a mediului prev%zute de directivele europene.
ntreprinderea a demarat procesul de mbun%t%$ire a procesului de fabrica$ie, prin achizi$iile de filtre
contra emisiilor de gaze din cursul anului 2000, n valoare de 2".000.000 lei. Managementul
estimeaz% c%, n urm%torii cinci ani, suma total% necesar% realiz%rii acestui proiect se ridic% la
"00.000.000 lei.
"2. Evenimente ulterioare ncheierii exerci%iului
n martie 200", ntreprinderea a c!tigat licita$ia organizat% de Ministerul pentru Ocrotirea
Copilului pentru un contract guvernamental referitor la aprovizionarea institu$iilor din subordine cu
detergen$i. Contractul se va derula ncepnd din iunie 200", valoarea total% ridicndu-se la
9.870.000 mii lei.