Sunteți pe pagina 1din 17

44Proiectant general:IPCT INSTALATII Proiect nr.

28/2010
Beneficiar: Primaria Sector 2.Bucuresti Elaborare documentatii tenico!economice "entru
e#tindere retele "ublice de a"a si canali$are
%Com"letare stra$i &inclusi' bransamente si
racordurile "ana la limita de "ro"rietate
Cod CPV:713222-3.(SF+PT+DE+CS).e!.2
Str. "#$ri Tei.Sector 2
F"%": PT+DE+CS
&.1.C'(ET DE S'C()(
PE)T* E+EC*T(E ETE' DE C')',(-'E *)(T'' S(
'C.D*( P')' ,' ,(/(T' DE P.P(ET'TE
1. 0E)E',(T12(
Prezentul Caiet de sarcini se aplic pentru extinderea reelei de canalizare menajera si
pluviala aferente 3tr"%ii Str. Ramuri Tei (zona cuprinsa intre str.Ghe. Titeica si str. Griore !oisil"
Reeaua de canalizare proiectata cuprinde#
$reea de canalizare menajer si pluviala aferenta strazii(zona cuprinsa intre str.Ghe.
Titeica si str. Griore !oisil"$tu% P&C$'G(S) *(+n ,-- mm. ./01 m
$racorduri de canalizare unitara ale consumatorilor a%onati sau nu la 2)3 la reteaua
pu%lica .$tu% P&C$'G(S) *(+n 45- mm../,, m
Prevederile acestui caiet de sarcini sunt o%liatori pentru constructor 6i %eneficiar.
7n cazul im%untirii soluiilor constructive proiectantul are dreptul de a modifica 6i8sau
completa caietul de sarcini.
2ceste modificri devin o%liatorii pentru constructor( dup comunicarea lor 9n scris prin
%eneficiar.
2. 4'-' DE P.(ECT'E
Plan de situaie cu amplasamentul retelelor de utilitati existente pe strada
Ridicare topo a zonei
Studiu Geotehnic
3reviar de calcul
)ormativul pentru proiectarea 6i executarea instalaiilor sanitare :;$4;;,
SR 4*,5$48<--5 = Canalizri exterioare. +eterminarea de%itelor de ape uzate de canalizare
SR 4*,5$<8<--5$ Canalizri exterioare. +eterminarea de%itelor de ape meteorice
ST2S 1-04 = Sisteme de canalizare. Canale ale reelelor exterioare de canalizare
GP = -,18;; =Ghid privind proiectarea( execuia 6i exploatarea sistemelor de alimentare cu
ap 6i canalizare utiliz>nd conducte din P&C( polietilen 6i polipropilen
3. )./()',(-'E' P,')5E,.
a .Plan amplasare in zona.( 1:2000) -pl.nr 28/2010-IS-01
b.Plan canalizare exterioara(sc.1: 200 ) -pl.nr.28/2010-IS-02
c.Profil longit!inal canalizare (sc. 1:"0#1:200) -pl.nr. 28/2010-IS-0$
!.Plan coor!onare retele e!ilitare (sc.1:200) -pl.nr. 28/2010-IS-0%
e.Plan !etali racor! la canalizare pblica -pl.nr. 28/2010-IS-0"

1
&.DESC(EE' ,*C1(,.
&.1 . E2E'*' DE C')',(-'E /E)'6E1 5( P,*V(',1
S$au prevzut din tu%uri de P&C$'G =S)* cu arnitur de cauciuc. Pe reelele de canalizare
se vor prevedea ramificatii pentru racorduri si cmine de vizitare din %eton ST2S <,,*8*< acoperite
cu capace din font ST2S <1-*8*4 carosa%ile tip :& .
Conductele se propune a fi executate din tu%uri de P&C$'G(S) * cu arnitur de cauciuc?
$+n45- mm(pentru racorduri pana la limita de proprietate../,, m
$+n ,-- mm pentru colector stradal../@@(0- m
Toate materialele 6i produsele utilizate de executant tre%uie s fie 9nsoite de certificate de
calitate 9n care s fie cuprinse toate rezultatele( verificrile 6i 9ncercrile la care acestea se supun(
conform standardelor 6i relementrilor 9n vioare.
7. E+EC*2(' ,*C1(,.
7.1.F'-E 5( .PE'2((
7.1.1. F"%" 8re9:tito"re
7nainte de 9nceperea lucrrilor de execuie a reelelor de canalizare %eneficiarul( 9n
urma cercetrii directe pe teren( va 9ntocmi o schi de plan 9n care vor fi poziionate 6i cotate toate
o%iectele 6i lucrrile su%terane (ca%luri electrice( telefonice( canale termice( conducte de ap$canal(
fundaii etc." care pot fi 9nt>lnite sau 9n apropierea crora se vor executa lucrrile respective 6i va
preda executantului amplasamentul pe teren al acestor o%iecte.
Pentru orice modificare a prevederilor din proiect care intervin 9n timpul execuiei 6i
care afecteaz traseul( cotele de montaj( pantele sau sta%ilitatea conductelor se va lua acordul
proiectantului.
7nainte de execuie materialele se vor controla( remedia sau 9nlocui c>nd acestea nu
sunt corespunztoare.
7.1.2. F"%" de e;ec$<ie
Tr"3"re" =i ni!e>#ent$>
7nainte de 9nceperea lucrrilor executantul va materializa pe teren traseele conductelor
conform plan6elor din proiect( marc>nd punctele caracteristice (v>rfuri de unhi( cmine etc." prin
%orne sau ru6i(precum si pozitia conductelor fata de alte retele de utilitati conform planului de
coordonare si a sectiunilor aferente.
+e$a lunul aliniamentelor se vor %ate ru6i din 0- 9n 0- m( de o parte 6i de alta a
traseului( la o distan suficient pentru a rm>ne nedeplasai 9n timpul lucrrilor( pentru
materializarea permanenta a axului conductei 9n timpul execuiei.
+eterminarea ad>ncimii spturii se va face cu aparate toporafice pentru a asiura
cotele din proiect 6i pante continue.
.a realizarea operaiilor de amplasare 6i trasare a lucrrilor vor fi respectate
prevederile standardelor 9n domeniu( 9n special ST2S ;*<,8-( ST2S ;*<,80( ST2S 4-,;1( ST2S
,<;,( ST2S 111-.
.ucrrile se vor executa numai dup primirea de la %eneficiar a permisului de
sptur.
2
S:8:t$r"
Axecuia spturii se va 9ncepe numai dup completa oranizare a 6antierului 6i
aprovizionarea cu evi( tu%uri 6i celelalte materiale necesare( astfel ca 6anurile s rm>n deschise
numai timpul strict necesar.
B Terenul in care se executa sapatura are caracteristicile eomorfoloice evidentiate
in Studiul Geotehnic intocmit pentru amplasamentul lucrarilor.
Sptura se va executa manual. Pm>ntul rezultat din sptur se va depozita pe o
sinur parte a 6anului( la min. 4 m de marinea 6anurilor. Pe cealalt parte a 6anului se vor monta
parapei de protecie.
.imea 6anurilor va fi pentru conductele de canalizare# conform ST2S 1-048;4
Sparea ultimului strat de <-$1- cm deasupra cotei de pozare va fi executat numai
manual( imediat 9nainte de pozarea tu%urilor.Cevile de canalizare se vor poza o%liatoriu pe un pat de
nisip de 40$<- cm rosime. Patul de pozare pentru tu%urile de canalizare se vor nivela o%liatoriu la
panta din proiect.
Axecuia spturii pentru conductele de canalizare se va face din aval spre amonte(
respectiv de la punctul de cot joas la punctul de cot 9nalt 6i se va asiura scurerea apelor
acumulate.
7n dreptul 9m%inrilor (6i a cminelor" sptura se va ad>nci 6i lri pentru a permite
executarea 9m%inrilor (6i a pereilor cminelor" = dimensiunile ad>ncimii la mufe vor fi conform
)ormativului :<<$*,.
Pe toata lunimea tronsonului de sapatura (pe partea unde nu se depoziteaza pamantul
se vor monta parapeti de protectie si panouri avertizoare conform normelor de protectia muncii in
vioare.Pe timpul noptii pe parapetii de protectie se monteaza avertizoare luminoase.:n dreptul
acceselor la locuinte (peste sant se monteaza podete cu mana curenta.
'3"#?>"re" cond$cte>or
.a primirea evilor 6i tu%urilor pe 6antier se va examina certificatul de calitate 6i se vor
verifica dimensiunile 6i caracteristicile lor.
Transportarea evii la lunimi de fa%ricaie de$a lunul 6anului 6i asam%larea 9n 6an(
asam%larea 9n tronsoane pe mal cu o lunime 9n funcie de execuie 6i lansarea 9n 6an.
T$?$ri din PVC-@0 AS) 8
Tu%urile( coturile si piesele de leatura vor fi conform specificatiei din listele
de cantitati de lucrari si vor respecta prevederile#
- )ormativ pentru proiectarea( executia si exploatarea instalatiilor tehnico$
sanitare si tehnoloice cu tevi din polipropilena = )P --1$;5?
- )ormativ de proiectare si executie a instalatiilor sanitare :;$;,?
- )orme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia
la actiunea focului = P 44*$;;?
- :nstructiunile producatorilor de materiale?
- )orme de iiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei =
D!S 015$4;;@?
- 2lte normative si o%liatii ce decur din cele de mai sus.
$
/"teri">e>e !or Bi in3otite de certiBic"te de c">it"teA c"rti teCniceA in3tr$cti$ni de
Bo>o3ireA etc.
!anipularea si depozitarea materialelor se va face cu atentie( ferindu$se de lovituri( inhet(
solicitari mecanice anormale( respectand in totalitate si prevederile din norme si instructiunile
producatorului.
!anipularea se va face( in eneral( manual( manipularea cu ajutorul unor instalatii mecanice
se face in cazul unor piese rele care depasesc forta omului( durata ridicarii este mare sau este
necesara tinerea piesei intr$o pozitie fixa timp mai lun.
:nainte de montarea conductelor in sant se va executa un pat de fundare din nisip cu rosimea
conform instructiunilor producatorului( dupa compactarea manuala.
:m%inarea tu%urilor si pieselor de racordare se va face numai cu aparatura prevazuta de
producatorul lor si in modul descris de acesta.
2sezarea tu%ulaturii pe patul de nisip tre%uie sa asiure contactul pe o suprafata
corespunzatoare unui unhi la centru de cca. ;-.
C"#ine de !i%it"re
Caminele de vizitare sunt conform ST2S <,,*8*<( cu capace carosa%ile din fonta conform
ST2S <1-*$*4.
Eundatia caminului va incepe inaintea asezarii tu%urilor.+upa turnarea fundatiei se executa
riola a carui diametru va fi eal cu diametrul interior al tu%ului.:n peretii tu%ului camerei de lucru
+n 4-- cm al caminului se vor monta tu%uri de racord de la urile de scurere (de la instalatiile
interioare de canalizare sau de la tu%urile de canalizare din amonte sau aval.
:n peretii caminului se vor monta trepte de acces din D. 1@ <- mm. .a caminele cu
adancimi peste < m( accesul se va face printr$un cos de acces de inaltime din %eton +n *-
cm(corespunzatoare adancimii canalizarii
Treptele de acces vor fi la maxim 1- cm de radier sau intre ele si vor fi vopsite cu minium de
plum%.
/"teri">e "$;i>i"re
Se face referire in eneral la conditiile o%liatorii pe care tre%uie sa le respecte mortarele(
%etoanele de fundatii la camine de vizitare si uri de scurere( etc.
Drdinea si cantitatile materialelor compomente care se vor introduce in malaxor conform
prevederilor tehnice sta%ilite de un la%orator autorizat pentru prepararea %etoanelor si mortarelor de
marcile si calitatile cerute de norme( in functie de caracteristicile materialelor componente procurate.
:n cazul achizitionarii unor amestecuri ata preparate se va cere la statia de preparare.)ot" c$
c">it"te" #"teri">$>$i >i!r"t( iar executantul va avea o evidenta clara a %etonului si mortarelor
introduse in opera( cu precizarea cantitatilor( data punerii in opera( locul executiei( confectionarea
epruvetelor de control si rezultatele incercarilor mecanice pe %etonul intarit o%tinute de un la%orator
de incercari autorizat corespunzator.
:n perioada in care temperatura mediului co%oara su% -F C se vor lua masuri de protectie
pentru a reduce la maxim pierderea de caldura( care prin inhetul apei distrue priza %etonului sau
mortarului neintarit.
+ecofrarea elementelor de %eton se face numai dupa ce rezistenta %etonului a atins 0-G din
marca prescrisa.
%
+in punct de vedere al aspectului( verificat vizual( nu se admit zone sereate( oluri fisuri
deschise( stir%iri la marinile de rezemare( etc.
S8riDiniri
Sprijinirea se face cu dulapi metalici de inventar( a6ezai orizontal.
*#8>$t$r"
Su% evi 6i tu%uri se va realiza un pat de nisip de 40$<- cm compactat.
7n zona conductelor 6i 1- cm peste creasta lor se va prevedea umplutur de nisip( compactat
manual( executat simultan pe am%ele pri pentru evitarea deplasrilor laterale ale conductelor.
+up pro%a de etan6eitate se va efectua umplerea total cu pm>nt local %ine mrunit( fr
%ulri( %olovani( etc. 6i compactarea 9n dreptul mufelor. Se va executa o compactare corespunztoare
(min. ;<$;0G" pe toat rosimea stratelor de pm>nt.
.a 0- cm deasupra tevilor si tu%urilor se va amplasa o %anda de avertizare din polietilena de
coloare maro.3anda de avertizare se monteaza pe toata lunimea retelelor de canalizare.
Axcedentul de pm>nt se va transporta 9n zona unde sunt necesare umpluturi( 9n ropi etc.( cu
acordul oranelor locale.
E. P.4E DE ET')SE(T'TE S( VE(F(C'E ,' C.)D*CTE,E DE C')',(-'E
E.1.e<e>e de c"n">i%"re
7nainte de pro%a de etan6eitate tre%uie verificate cotele( aliniamentele 6i dimensiunile
canalelor. Se admit urmtoarele a%ateri limit fa de proiect#
$ .a pante# 4-G
$ .a cote# 0- mm( fr a dep6i a%aterile admise pentru pante.
Pro%a de etan6eitate a reelelor de canalizare se va desf6ura conform ST2S 1-04;4(
cu pierderile admise 9n ta%. 1 din ST2S 1-048;4.
&erificarea calitatii lucrarilor se va face cu camera video montata pe un ro%ot ce se
introduce in tu%ul de canalizare.
7. ECEP2(' ,*C1(,.

Recepia lucrrilor de canalizare se va face cu respectarea prevederilor .eii privind
calitatea 9n construcii nr. 4-84;;0( a Reulamentului de recepie a lucrrilor de construcii 6i instalaii
(HG <@18;, 6i HG @558@,"( inclusiv prevederile cuprinse 9n :;$4;;, 6i :<<$4;;;.
Comisia de recepie va examina lucrrile fa de prevederile proiectului( condiiile
tehnice 6i de calitate a execuiei( constatrile fcute pe parcursul execuiei de proiectant( diriinte de
6antier( orane de control( 2)3( etc.
Se vor preda %eneficiarului documentele necesare 9ntocmirii crii tehnice.
8. P.TEC2(' /*)C((A PS(
.a manipularea tu%urilor 6i materialelor din P&C$'G (S) * ca 6i la punerea 9n oper se vor
respecta cu strictee prevederile nornelor PS: repu%licane 6i ale furnizorului materialelor.
"
Pe timpul execuiei( antreprenorul va respecta prevederile normelor de protecia muncii pentru
activitatea de construcii montaj( normele de lucru specifice lucrrilor de alimentare cu ap su%
presiune 6i normele de lucru specifice materialelor 6i utilajelor folosite 9n cadrul lucrrii.
:nstructajul tre%uie fcut periodic 6i ori de c>te ori se trece la o nou etap de execuie( se
schim% personalul de execuie( utilajele sau materialele puse 9n oper.
.ucrrile sunt proiectate cu respectarea normelor de protecia muncii pentru cateoriile
respective de lucrri.
.a lucrrile de sptur se va da o mare atenie unor eventuale ca%luri sau alte conducte
su%terane existente pe amplasamentul lucrarilor. 7n acest sens se va solicita de la %eneficiar poziia
acestora 6i Permisul de Sptur.
Ianurile vor fi sprijinite la ad>ncimi care prezint pericol de pr%u6ire a taluzului.
7n lunul 6anului( pe partea opus depozitrii pm>ntului se vor monta parapei de protecie
contra cderii 9n 6an a persoanelor care circul prin apropiere 6i podee metalice cu %alustrade 9n
zonele de circulaie a persoanelor peste 6anuri.
.a cmine sunt prevzute scri cu trepte de acces de la cota terenului amenajat la fundul
cminului.
7n timpul execuiei lucrrilor( constructorul va lua toate msurile de protecia muncii pentru
evitarea accidentelor( av>nd 9n vedere factorii de risc ce pot aprea pe parcursul execuiei lucrrilor(
inclusiv semnalizarea pe timpul nopii a lucrrilor.
+intre factorii de risc ce pot aprea pe diferitele stadii fizice( enumerm#
St"di$ Bi%ic
F"ctori de ri3c (conBor# )or#"ti! c"dr$ de
"cord"reA $ti>i%"re " ecCi8"#ent$>$i indi!id$">
de 8rotec<ie)
$ terasamente 4(<(1(0(5(@(;(45(4@(4*(<<(<1(<5(<@(<*(1-(1<(1,(1@
$ montarea conductei canalizare (inclusiv (
demontri( remontri etc."
4(<(1(0(@(*(;(41(40(45(4@(4*(4;(<<(<@(<*(1-(1<(1,
$ lucrri cu %etoane (inclusiv demolri( desfaceri(
refaceri drumuri etc."
4(<(1(0(5(@(;(40(45(4@(4*(<<(<1(<,(<5(1-(1<(1,
Constructorul va dota echipele ce execut lucrrile cu echipamentul de protecie adecvat
pentru diferitele momente ale fiecrui stadiu fizic.
Constructorul va urmri respectarea urmtoarelor norme ce relementeaz activitatea de
protecia muncii pentru care va face instructajul 9ntreului personal ce se va ocupa de derularea
lucrrilor#
$ .eea Proteciei !uncii nr. ;-84;;5 6i normele !etodoloice de aplicare?
$ )orme enerale de protecie a muncii (ediia 4;;*"?
$ )orme specifice de securitate a muncii pentru sudarea 6i tierea metalelor. Cod
<84;;*?
$ )orme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la 9nlime. Cod <84;;*?
$ )orme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la
populaie 6i din procesele tehnoloice. Cod 4;84;;0?
$ )orme specifice de securitate a muncii pentru alimentri cu ap a localitilor 6i pentru
nevoi tehnoloice (captare( transport 6i distri%uie". Cod <-84;;0?
$ )orme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat. Cod
,-84;;5?
$ :nstruciuni pentru selecionarea 6i utilizarea mijloacelor individuale de protecie a
feei 6i ochilor. Cod <84;;0?
&
$ )orme specifice de protecie a muncii pentru 9m%untiri funciare 6i iriaii. Cod
@484;;*?
$ )orme specifice de securitate a muncii pentru lucrrile de zidrie( montaj prefa%ricate
6i finisaje 9n construcii. Cod <@84;;5?
$ )orme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. Cod 584;;5?
$ )orme specifice de protecie a muncii pentru transportul 6i distri%uia eneriei
electrice. Cod 5084;;@?
$ )orme specifice de securitate a muncii pentru fa%ricarea( transportul 6i depozitarea
acetilenei. Cod ,84;;*?
$ )orme specifice pentru ospodrie comunal 6i salu%ritate pu%lic. Cod 1484;;5?
$ )orme specifice de securitate a muncii pentru fa%ricarea( transportul 6i depozitarea
oxienului 6i azotului. Cod 184;;,?
$ )ormativul cadru de acordare 6i utilizare A.:.P. = urilor (conform cap. ::: = Criterii de
acordare a echipamentului individual de protecie"?
$ +ecretul Consiliului de Stat nr. ,--84;*4.
Toate echipamentele ce vor fi folosite vor tre%ui s ai% certificat de utilizare de la factorii
a%ilitai din cadrul !.!.P.S.
.ucrrile proiectate nu produc poluarea mediului.
7n exploatare reelele nu creeaz pericole de incendiu.
F./.D DE E+EC*T(E C* C.)D*CTE D() PVC-@0
)ote i#8ort"nte
a" Prezentul caiet de sarcini se va citi impreuna cu instructiunile date de furnizorul
conductelor pentru #
4. Transportul conductelor si pieselor de leatura din P&C$'G
<. Stocarea si manipularea lor( la locul de punere in opera?
1. Preatirea conductelor( pieselor de leatura si arniturilor de cauciuc pentru
montare?
,. .ansarea in sant si montarea propriu$zisa a conductelor( etc.?
0. Pro%a de etanseitate?
5. :nstructiuni pentru conditii speciale (de calitate a terenului de fundatie( de pante
accentuate( etc.".
%" Se recomanda specializarea personalului care va lucra la montarea acestui tip de
conducte( fie la furnizorul de materiale( fie su% asistenta directa a unor specialisti de la firma
furnizoare..
Pro8iet"ti>e #"teri">$>$i PVC-@0
+ensitatea# 4(1* = 4(01 8cm
1
Rezistenta la rupere# ,0 = 00 )8mm
<
2lunirea la rupere# 4- = 5- G
Rezistenta la incovoiere# ;- = 4-- )8mm
<
'
!odulul de elasticitate# J 1--- )8mm
<
Coeficientul de transmitere a caldurii# -(40 K8mL
Coeficient de dilatare liniara# -(-* mm8mC
Proprietatile mecanice depind de viteza de deformare si de temperatura.
.a viteza mica de deformare (incarcare treptata"( P&C$'G se comporta plastic( iar la
viteza mare de deformare (incarcare cu socuri" ca un material de comportare elastica. :n privinta
termodependentei P&C$'G( se poate afirma ca acesta are o comportare plastica la temperaturi inalte
si elastica la temperaturi joase.
+uritatea de suprafata la P&C$'G = dupa metoda 3rinell = 4<- )8mm
<
.
.imita inferioara a temperaturii de utilizare este de M 4
-
C (su% aceasta temperatura( P&C$ul
dur este casant( devenind sensi%il la solicitari su% forma de lovituri".
.imita superioara de temperatura este de 5-
-
C. :ntre ,-
-
C si 5-
-
C caracteristicile mecanice
scad. Peste 5-
-
C se poate solicita <$1 min( iar peste *-
-
C P&C$ul dur devine moale.
Rezistenta la intemperii# cateva luni se pot depozita in aer li%er( intr$un loc ferit de razele
solare.
P&C$ul dur nu este atacat de %acterii si alte microoranisme si nici de rozatoare. Aste
rezistent fata de saruri( acizi si su%stante alcaline diluate( uleiuri (veetale( animale sau minerale"(
rezistenta la aentii chimici( depinzand de temperatura si incarcarea mecanica.
C"r"cteri3tici>e cond$cte>or 3i 8ie3e>or de >e9"t$r" 8entr$ c"n">i%"re" din PVC-@0
D$r"t" de !i"t"
:n cazul unei utilizari optime( durata de viata este de 0- de ani.
0re$t"te #ic"
Eiind de <- de ori mai usor decat %etonul( se poate transporta si manevra mai usor.
/ont"re r"8id"
+atorita reutatii mici si simplitatii im%inarii( se pot executa in timp scurt( retele de
canalizare fara sa fie necesara o calificare superioara.,$n9i#i #"ri de #ont"re
+atorita reutatii mici se pot monta conducte si de 0$5 m lunime.
ete"$" de cond$cte re">i%"te din t$?$ri P&C$'G e3te 8erBect et"n3" >" "8" 3i >"
8"tr$ndere" r"d"cini>or.
Radacinile nu pot patrunde prin conducte sau prin im%inari( neavand loc nici infiltratii si
nici exfiltratii.
8
Pro8riet"ti de re%i3tent"
2u rezistenta %una la transport( depozitare( montare si exploatare.
e%i3tent" >" coro%i$ne
Conductele de canalizare impreuna cu arniturile de etansare rezista %ine la actiunea
su%stantelor aflate in apele uzate( menajere si freatice.
e%i3tent" >" $%$r"
Su%stantele solide in apele reziduale produc o uzura mai mica asupra conductelor P&C$
'G ( decat asupra conductelor de %eton si az%ociment.
Perete interior neted
+atorita peretelui interior neted( pierderea prin frecare este mica( capacitatea de transport
este mai mare si nu au loc depuneri pe peretele conductei.
Cond$cte 3i 8ie3e de >e9"t$r"A 8entr$ c"n">i%"reA din PVC-@0
/od de 8re%ent"re 3i do#eni$ de $ti>i%"re
Conductele pentru canalizare sunt executate din P&C$'G si au rolul de a colecta si evacua
apele uzate menajere si meteorice.
Gama de diametre pentru realizarea retelei exterioare de canalizare (ravitational =
presiune de utilizare max. , %ar"#
+n 45- mm $ 45- x ,(@ mm
+n ,-- mm $ ,-- x 44(@ mm
Conductele de P&C$'G pentru canalizare se fa%rica cu urmatoarele lunimi# 4(<(1(0 si 5m.
Sunt realizate cu mufa la un capat( iar etansarea lor se executa cu inele de cauciuc (inele de etansare
profilate pentru +n 45- mm si inele de etansare si fixare pentru +nN <-- mm".
Conductele de canalizare din P&C$'G impreuna cu arniturile de etansare au o rezistenta
%una la actiunea su%stantelor aflate in apele meteorice si menajere si la actiunea coroziva a solului.
Tr"n38ort 3i de8o%it"re
:n timpul transportului( tevile tre%uie sa se sprijine pe toata lunimea lor. Se interzice
incarcarea lor folosind piese cu muchii ascutite.
(
:n cazul depozitarilor tevilor si fitinurilor in aer li%er( pentru un timp mai lun de <$1 luni(
acestea se vor proteja contra razelor solare( prin acoperire. .a depozitarea in vrac( inaltimea de
asezare in stiva nu va depasi 4(0 m.
.a depozitarea tevilor tre%uie asiurata asezarea acestora pe toata lunimea lor.
Garniturile de etansare din cauciuc se depoziteaza in locuri uscate si ferite de lumina
soarelui si se protejeaza sa nu vina in contact cu su%stante chimice( uleiuri( com%usti%ili.
Produsele din P&C$'G sunt livrate in am%alaj special de protectie recomandandu$se
depozitarea lor pe suprafete plane si riide.
TeCnic" #ont"rii in 3"nt$ri
Tehnica montarii in santuri deschise a conductelor din P&C$'G comporta urmatoarele faze
si operatiuni#
") (a$e "remergatoare:
a.4. Preatirea traseului conductei (eli%erarea terenului si amenajarea acceselor de$a lunul
traseului( pentru aprovizionarea si manipularea materialelor"
a.<. !arcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor( in vederea executiei
lucrarilor.
a.1. Receptia( sortarea si transportul tevilor si a celorlalte materiale leate de executia
lucrarilor.
?) (a$a de e#ecutie:
%.4. Saparea transeelor manual( sau mecanizat( conform indicatiilor din proiect.
%.<. Preatirea patului de pozare a tu%urilor.
%.1. .ansarea cu atentie( cu utilaje specializate a tu%urilor si fitinurilor( etc.( necesare.
%.,. Curatirea capetelor drepte( centrarea tu%urilor( conform indicatiilor furnizorilor de
tu%uri.
%.0. :m%inarea tu%urilor din P&C$'G ,-- mm cu mufa si inel de cauciuc.
%.5 :m%inarea ramificatiilor din P&C$'G ,--845-8,-- mm pentru racorduri
%.@. :m%inarea tu%urilor din P&C$'G 45- mm cu mufa si inel de cauciuc pentru racorduri.
%.*.Omplerea partiala a transeei cu pamant (lasand mufele sau zonele de lipitura
descoperite".
%.;. Axecutia caminelor de vizitare si montarea pieselor speciale.
10
c) (a$a de "robe si "unere in functiune:
c.4.+upa terminarea lucrarilor de montaj( dupa ce %etonul si mortarul utilizate au ajuns la
rezistenta proiectata( inainte de executia finala a umpluturilor( se executa incercarea de etanseitate a
canalelor inchise pe portiuni.
c.<. Prevederea lucrarilor preatitoare pentru pro%a de etanseitate.
c.1. Afectuarea pro%ei de etanseitate( executata in conformitate cu normativele in vioare.
c.,. :nlaturarea defectiunilor (in caz ca exista pierderi de apa" si refacerea pro%ei.
c.0. &erificarea calitatii lucrarii cu camera video introdusa in tu%ul de canalizare si curatirea
tu%ului de resturi.
c.5. Axecutarea umpluturilor si refacerea terenului si a im%racamintii rutiere (conform
destinatiei initiale".
c.@. Punerea in functiune.
c.*. Receptia enerala a canalului.
c.;.. :nstructiuni de montaj
c.4-. Trasarea si nivelmentul
2vand in vedere ca realizarea pantelor de pozare ale canalului au o importanta deose%ita in
asiurarea functionarii acestuia( se va da o atentie sporita trasarii si sta%ilirii cotelor de nivel de
referinta.
Dperatia de trasare se executa in urmatoarea ordine#
4" se picheteaza axul canalului?
<" se executa un nivelment de precizie in raport cu reperele toporafice permanente
(capace( camine( constructii( etc".
1" se traseaza marinile transeelor pentru executarea canalului?
," se monteaza o scandura asezata pe muchie si orizontal( deasupra fiecarui camin.
Scandura numita si rigla se fixeaza pe doi stalpi de lemn, fixati in pamant, prin nivelment
de precizie si se verifica din timp in timp, si in special inainte de turnarea fundatiei canalului.
+upa montarea rilelor( se materializeaza pe acestea axul canalului printr$un cui %atut.
:n cazul in care sapatura transeelor se face mecanizat( fixarea rilelor se executa dupa
terminarea lucrarilor cu utilaje( dar inaintea inceperii finisajului sapaturii( care se face manual.
Tot in cadrul operatiunii de trasare se vor materializa prin tarusi si pozitia intersectiilor
canalului ce se executa cu alte retele existente in zona.
11
Pentru identificarea traseelor exacte ale retelelor existente se vor executa sondaje in
prezenta deleatilor detinatorilor de retele( conform avizelor.
:n timpul executiei canalului se vor respecta intocmai de catre antreprenor conditiile
prevazute in avizele detinatorilor de retele edilitare din zona lucrarilor pentru a se evita deteriorarea
sau producerea de accidente.
E;ec$ti" c"n">$>$i
+upa executarea sapaturilor la cotele din proiect fundul santului tre%uie sa fie neted( fara
pietre si radacini? se realizeaza patul de pozare pentru canal din nisip( ranulatie 4...@ mm( compactat
cu mijloace manuale sau mecanice (rad compactitate ;-G".
Grosimea stratului de nisip este de minim 40 cm su% eneratoarea inferioara a tu%ului de
P&C$'G .
.ana si deasupra conductei se pune un strat ros de 1- cm de material ranular cu
ranulatie maxima de <- mm (nisip"( fara corpuri dure( compactat manual pana la
atinereacompactitatii de *0G.
2stuparea transeei si compactarea mecanica a pamantului se pot face de la o acoperire de
peste 4 m deasupra eneratoarei superioare a tu%ului de P&C$'G.
+eoarece rezistenta conductei de canalizare montate su%teran si deformatia sunt influentate
de felul in care sunt inropate( se recomanda ca unhiul de inropare sa fie intre ;-
-
si 4*-
-
.
Cantitatea de nisip necesara realizarii patului de pozare este prevazuta pentru un unhi de inropare
de 4<-
-
.
!ontarea tu%urilor se face din aval spre amonte( mufele tu%urilor asezandu$se spre amonte(
in contra sensului de curere al apei.
Conductele se pot asam%la si pe marinea santului.
+iametru
l conductei + PmmQ
,"ti#e
#ini#"
3"8"t$r"
G#H
C
G#H
45- x ,(@ -(;- -(<-
,-- x 44(@ 4(1- -(<0
12
Co%orarea conductelor in sant se va realiza cu funii de canepa( tu%urile nu se vor tara sau
rostooli pe pamant sau o%iecte dure.
:m%inarile intre tu%uri se realizeaza cu ajutorul mufei si a inelelor de etansare.
Capatul tu%ului care se introduce in mufa este tesit din fa%rica la 40
-
.
+aca din montaj este necesara scurtarea unui tu% pentru potrivirea la pozitie( taierea se va
realiza cu un fierastrau cu pasul dintelui de <$1 mm. Capatul de%itat se teseste cu ajutorul pilei(
respectandu$se urmatoarele dimensiuni#
.a capatul tu%ului( lunimea de introducere in mufa respecta valorile precizate de
furnizorul tu%urilor.
Garnitura de etansare( cat si peretii interiori ai mufei vor fi curatati cu atentie( dupa care
arnitura de cauciuc se introduce in canelura mufei. Prin umezirea arniturii se usureaza asezarea in
canelura. Se une cu un strat su%tire de sapun capatul tu%ului (nu se vor folosi produse derivate
titeiului".
Capatul tu%ului preatit( se introduce pana la semn in mufa cu arnitura (tu%urile tre%uie sa
fie coaxiale".
Pe retea sunt prevazute camine de vizitare din %eton ST2S <,,* 8*< la o distanta de maxim
5- m.
Racordarea tu%ului P&C la caminul de vizitare din %eton se face numai prin intermediul
unei piese speciale din P&C care asiura o etanseitate corespunzatoare.
Suprafata exterioara a Rpiesei de acces la caminS (sa%lata exterior" face priza cu %etonul( iar
intre suprafetele interioare ale piesei si tu%ului( etanseitatea se asiura cu inel de cauciuc .
+
Pmm
Q
1E0 &00
% 40 4*
1$
2ceasta piesa asiura si o deviatie de 1
-
de la ax. .a montare( capatul interior al piesei
tre%uie sa fie in acelasi plan cu peretele interior al caminului( iar depasirea sa fie permisa doar la
capatul exterior.
:n cazul urilor de scurere ST2S 5@-4 trecerea de la cotul din %eton la tu%ul de P&C
(reprezentand racordul urii de scurere la caminul de vizitare" se realizeaza prin intermediul unei
piese speciale de leatura %eton = P&C$'G.
10.E+EC*T(' C'/()E,. DE V(-(T'E
Constructia caminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul tronsoanelor
canalului( de reula din aval spre amonte.
Drdinea operatiunilor de executare a caminelor de vizitare va fi urmatoarea#
turnarea partiala a fundatiei caminului( respectiv pana la cotele de montare a
tu%urilor( vor fi inlo%ate partial in fundatie prin intermediul Rpiesei de acces la
caminS?
pozarea camerei de lucru din tu%uri de %eton simplu( avand +n 4--cm si a
cosului de acces din tu%uri de %eton simplu (cu mufa" avand +n *-cm(
monolitizarea si rostuirea tu%urilor se va face cu mortar ! 4--( inclusiv a placii
intre camera de lucru si cosul de acces (poz. @ $ST2S <,,*8*<".
montarea placii suport din %eton armat 3c <- (vezi anexele 21 sau 2, din ST2S
<,,*$*<" si monolitizarea acesteia de corpul caminului (cos acces" cu mortar de
ciment ! 4--?
pozarea ramei si a capacului (conform ST2S <1-*$*<" care va fi de tipul :&( cu
%alama antifurt( carosa%ila si monolitizarea ramei cu mortar de ciment ! 4--?
montarea scarilor de acces in camin( executate din otel %eton T <- mm( prima
treapta urmand a fi fixata la maxim 0- cm distanta de capac( iar ultima la maxim 1-
cm distanta fata de %ancheta de lucru?
curatirea riolei din camin( de eventualele materiale cazute in timpul executiei
caminului si sclivisirea acesteia cu mortar de ciment.
Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se va face concomitent cu
verificarea si probarea tronsoanelor de canal realizate, tinand cont de conditiile de exploatare a
acestora.
E;ec$ti" $#8>$t$ri>or
1%
+upa montajul canalului si realizarea caminelor de vizitare de la capetele tronsonului(
executia umpluturilor se va efectua in doua etape dupa cum urmeaza#
prima etapa# umpluturi partiale in straturi de 40$<- cm rosime( compactate
manual( pentru a nu se produce deplasari ale corpului canalului( pana la o inaltime
de 0- cm deasupra eneratoarei superioare a tu%urilor( cu lasarea descoperita a
mufelor de im%inare( in vederea efectuarii pro%ei de etanseitate.
montarea %enzii de avertizare si identificare traseu conducta(%anda din P&C de
culoare maro
a doua etapa# dupa efectuarea pro%ei de etanseitate( se executa umplerea totala a
transeei( in straturi de <-$1- cm rosime( %ine compactate( pana la nivelul de
realizare a refacerii sistemului initial al terenului.
Ompluturile transeei se vor face cu pamant maruntit( neadmitandu$se %ulari de pamant sau
%olovani.
(ncerc"re" de et"n3eit"te
+upa terminarea lucrarilor de montaj( dupa ce %etonul si mortarul utilizate au ajuns la
rezistenta proiectata( inainte de executia umpluturilor( se executa incercarea de etanseitate a
canalului( pe portiuni.
:n vederea incercarii( care se face cu apa( se prevad urmatoarele lucrari preatitoare#
umpluturi de pamant partiale( lasand im%inarile li%ere?
inchiderea etansa a tuturor orificiilor?
%locarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor suscepti%ile de deplasare
in timpul pro%ei?
incercarea la presiune interna cu apa (conform furnizorului de tu%uri P&C"
Tronsoanele de conducte, se umplu cu apa intre doua camine si se mentin cel putin 2 ore la
o presiune medie de 2 m coloana de apa. Dupa aceea se masoara cantitatea de apa scursa efectiv in
15 minute si se compara cu valorile calculate cu urmatoarea formula:
&
cal.e
/ a UdU l M 4(1 Ux
unde#
&
cal.e
$ cantitatea de apa scursa( Pdm
1
Q?
a $ constanta care depinde de materialul conductei si de felul montarii
(pentru conducte P&C# a / -(0"
1"
d $ diametrul interior al tevii( PmQ
l $ lunimea conductei incercate( PLmQ
x $ numarul caminelor aflate pe tronsonul incercat.
:n cazul in care rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare( se iau masuri
de remediere( dupa care se reface pro%a.
VeriBic"re" c">it"tii >$cr"rii
Calitatea executiei lucrarii de montaj colector de canalizare si racorduri la consumatori se
va face cu un ro%ot echipat cu camera video(Camera video va semnala eventualele neconcordante in
executie.
11.ECEPT(' ,*C'(,.
Receptia lucrarilor pentru reteaua de canalizare ravitationala se va face in conformitate cu
prevederile prezentului caiet de sarcini( precum si cu cele inscrise in RReulamentul de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatiiS apro%at prin H.G. nr. <@184,.-5.4;;, si pu%licat in !onitorul
Dficial nr. 4;1 partea :8<*.-@.4;;,.
12./'S*( DE P.TECT(' /*)C((
.a ela%orarea proiectului s$au respectat#
$ .eea Proteciei !uncii nr.;-84;;5 6i )ormele !etodoloice de aplicare?
$ .eea 14;8<--5 a securitii 6i sntii 9n munc ce intr 9n vioare la data de 4.4-.<--5 6i
a%ro .eea Proteciei !uncii nr. ;-84;;5 9ncep>nd cu aceast dat?
$ )orme enerale de protecie a muncii emise de !inisterul !uncii 6i Solidaritii Sociale prin
ordinul nr. 0-* 8 <-.44.<--< 6i ministerul Sntii 6i Eamiliei prin ordinul nr. ;11 8 <0.44.<--<?
$ Reulamentul privind protecia 6i iiena muncii 9n construcii = avizat de !.P2T cu nr.
;8)840.-1.4;;1 = cap. 11 = .ucrri de alimentare cu ap 6i canalizri (art. 40*1 = 4*1<"?
Prin proiect( au fost prevzute urmtoarele msuri de protecie a muncii#
$ sprijinirea malurilor tran6eei cminelor de vizitare 6i a tran6eei de pozare a conductei?
$ sprijinirea 6i protecia reelelor 9nt>lnite 9n sptur?
$ sondaje pentru determinarea exact a traseelor reelelor existente din amplasament?
$ parapete de 9mprejmuire a spturilor deschise 6i podee de trecere pietonal?
$ semnalizarea corespunzVtoare a lucrVrilor pet imp de zi si noapte.
:n timpul execuiei lucrrilor( antreprenorul va lua toate msurile de protecie a muncii pentru
evitarea accidentelor( av>nd 9n vedere factorii de risc ce pot aprea pe parcursul execuiei acestora.
2ntreprenorul va urmri respectarea urmtoarelor norme ce relementeaz activitatea de protecie a
muncii pentru care va face instructajul 9ntreului personal (conform )ormelor enerale de P.!.( cap.
:( pct.41" ce se va ocupa de derularea lucrrilor#
a. .eea Proteciei !uncii nr. ;-84;;5 6i )ormele !etodoloice de aplicare?
%. )orme enerale de protecie a muncii. Adiia <--<?
c. .eea 14;8<--5 a securitii 6i sntii 9n munc ce intr 9n vioare la data de 4.4-.<--5 6i
a%ro .eea Proteciei !uncii nr. ;-84;;5 9ncep>nd cu aceast dat?
1&
d. Reulamentul privind protecia 6i iiena muncii 9n construcii = avizat de !.P2T cu nr.
;8)840.-1.4;;1 = cap. 11 = .ucrri de alimentare cu ap 6i canalizri (art. 40*1 = 4*1<"?
13./1S*( DE PEVE)(E 5( ST()0EE ' ()CE)D((,.
Pe parcursul executiei se vor respecta cu strictete )ormele enerale de prevenire si stinere a
incendiilor si normele specifice de prevenire a incendiilor pentru activitti cu factor de risc ridicat
privind producerea incendiilor sau exploziilor (lucrri de sudur( lucrri 9n spatii 9n care pot aprea
deajri de aze inflama%ile" emis prin ordinul D!:2 @@084;;*( leea 1-@8<--5 si )P-*58<--0
1&.ST')D'DE DE EFE()T'
Cele mai importante standarde a caror prevederi hideaza atat proiectarea( cat si executia
lucrarilor de retele de canalizare sunt urmatoarele#
ST2S 4*,5$;- $ Canalizari exterioare. +eterminarea de%itelor de apa de
canalizare
ST2S <1-*$*4 $ Capace si rame pentru camine de vizitare
ST2S <,,*$*< $ Canalizari. Camine de vizitare
ST2S 1-04$;4 $ Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii de
proiectare.
ST2S *0;4$4$;4 $ 2mplasarea in localitati a retelelor edilitare su%terane
executate in sapatura
:ntocmit &erificat#
in. Teodor +umitrescu in.P.Ciu%otariu
1'