Sunteți pe pagina 1din 38

COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"

PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-


2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
Nr.
crt
Numele i prenumele
coala
PLANIFICARE LIMBA
ENGLEZA
1 Albu C. Cristian Vlad c. 66
2 Andreana M. Andreas c. 80
3 Anghelu S. Filip c. Sf. Silvestru
4 Avram P. Alexandra c. 80
5 Baciu C. Bianca Ana Maria c. 70
6 Bdeu N. Radu Victor c. 307
7 Brbuceanu S. Cosmin Lic. A.Vlahu
8 Brbulescu C. David Radu c. 119
9 Berchez F.M. Tiberiu Gabriel c. 1 Voluntari
10 Bizinichi M. Camelia Georgiana c. 24
11 Bostnescu D.C. Luca Mihai c. Sf. Silvestru
12 Bota V. tefan c. 84
13 Bulgariu S. Sorin Andrei George c. Maica Domnului
14 Cambei M.D. David Gabriel c. 307
15 Cpn V. Bogdan tefan c. 5
16 Carafizi C. Andrei Ctlin c. 94
17 Cercel R.C. Diana Rebecca c. 307
18 Chico C. Luca c. 77
19 Chicu C.L. Laura Maria c. Herstru
20 Chiran S. Sara Maria c. 194
21 Chiri V. Maria Teodora c. 39
22 Chiru M. Bianca Lucia c. 307
23 Chirvasiu I. Darius Ionu c. 66
24 Cioroianu M. Ana Maria c. Maica Domnului
COMISIA 1
23.06.2013
ORA 10,30
COMISIA 1
23.06.2013
ORA 11,00
COMISIA 1
23.06.2013
ORA 12,00
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
Nr.
crt
Numele i prenumele
coala
PLANIFICARE LIMBA
ENGLEZA
25 Cioroiu G.G. Sergiu Cristian c. T.Arghezi
26 Crlan M. Ioana Sophia c. 56
27 Ciurea L. Maria Alexandra c. 81
28 Coman C. Daria Ioana c. 194
29 Coman N.G. Iulia Andreea c. L. Rebreanu
30 Comana M. Vladimir Andrei c. A.Popescu
31 Comnescu O. Victor Gabriel c. 56
32 Constantin A. Alexandru tefan c. 88
33 Constantinescu V. Robert Mihai c. 77
34 Covali O. Theodor c. 88
35 Croitoru S. Ioana Raluca c. A.Odobescu Chiajna
36 Damov S. Cristina c. 307
37 Danciu C. Sara c. 51
38 Dasclu A. Andrei c. 195
39 Deac O. Tiberiu Ioan c. Sf. Silvestru
40 Deac V. Maria c. 77
41 Demeter I. Eva Maria c. 194
42 Demir I. Rabia Meryem c. 27
43 Dene G. Clin tefan c. 94
44 Dobra R. Iasmina Raluca c. 49
45 Dobre G. M. Ioana Livia c. 79
46 Dorobanu S. Mircea c. A.Popescu
47 Dragomir S.C.C. Bogdan c. 193
48 Dumitrache V.M. Andreea Denisa c. 66
COMISIA 1
23.06.2013
ORA 13,00
COMISIA 1
23.06.2013
ORA 15,00
COMISIA 1
23.06.2013
ORA 14,00
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
Nr.
crt
Numele i prenumele
coala
PLANIFICARE LIMBA
ENGLEZA
49 Dumitrescu C. Victor c. 56
50 Epureanu Andreea Ana Maria c. N. Titulescu
51 Eracleous M. Isabelle Georgia c. 66
52 Florea A. Mara c. 307
53 Florea V. Carla Maria c. 6
54 Gvnescu C.D. tefania Teodora c. 46
55 Gemaledin D. Iman Belkis c. 1 Voluntari
COMISIA 1
23.06.2013
ORA 16,00
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
Nr.
crt
Numele i prenumele
coala
PLANIFICARE LIMBA
ENGLEZA
56 Georgescu C. Rare Andrei c. 46
57 Georgescu D. G. Andreea c. 80
58 Gheorghe M. Denisa Rebeca c.I.Teodoreanu
59 Gheorghe M. Emma c. Sf. Silvestru
60 Gheorghe M. Radu Milu c.I.Teodoreanu
61 Ghiculescu-Nicolae C.G.Andra Gabriela c. 80
62 Ghindar V. Tania Alexandra c. 39
63 Grjoab L.A. Andrei Valentin c. 51
64 Giurescu N. Victor Gabriel c. E.Vcrescu
65 Gojgrea . Ioana c. Olga Gudynn
66 Grosu A.I. Alexandru Ionu c. 77
67 Hobjil I.C. Ingrid Andreea c. L. Rebreanu
68 Iacobescu V. Patricia Ioana c. L. Da Vinci
69 Iancu E. Cezar Andrei c. 119
70 Ilie D. Andreea Raluca c. 92
71 Ionescu V. Daria Nicole c. 31
72 Ioni B.Ana Monica c. 59
73 Ioni G. Alexandru tefan c. 46
74 Irimia I.D. Luca c. 1 Voluntari
75 Ispravnic C. Alexandra Iulia c. 307
76 Iuga D. Delia Maria c. 20
77 Jugnaru R. Radu Mihai c. 39
78 Kovacs D.C. Mark Lic.S. Drgoi Arad
79 Lazr L. Costin Laureniu c. 78
COMISIA 2
23.06.2013
ORA 10,30
COMISIA 2
23.06.2013
ORA 11,00
COMISIA 2
23.06.2013
ORA 12,00
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
Nr.
crt
Numele i prenumele
coala
PLANIFICARE LIMBA
ENGLEZA
80 Luca C. Antheea Maria c. L. Da Vinci
81 Lupacu T. Alina Elena c. 39
82 Macarie C. tefan c. 88
83 Mgureanu-Poptean G. Teodor Alexandru c. 307
84 Maier C. Corin Ramon c. 66
85 Manolescu C. Elena Teodora c. 66
86 Mantu L. Ioana c. Iancului
87 Mantu L. Maria c. Iancului
88 Marcu V. Vlad Ion c. 80
89 Marina N. Iasmina Gabriela c. 80
90 Martin G.I. Ioana Evelina c. Sf. Silvestru
91 Megherlich C. Andreea c. 27
92 Melinte C. Tiberiu Marian c. 56
93 Mierlu-Mazilu I. Ion Andrei c. L. Da Vinci
94 Mihil N. Iasmina Maria c. 88
95 Mihalache A. Viorica Andreea c. 62
96 Moldovanu D. Ruxandra c. 307
97 Moraru A. Maria Luiza c. L. Da Vinci
98 Muat E. Anda Theodora c. 70
99 Ngo Manh Hung c. 307
100 Nicolescu M. Alexandra c. 70
101 Niculae D. Ana Maria c. 88
102 Niculi S. Vlad Pavel c.I.G.Duca
103 Onose C. Alina Iulia c. 80
COMISIA 2
23.06.2013
ORA 15,00
COMISIA 2
23.06.2013
ORA 14,00
COMISIA 2
23.06.2013
ORA 13,00
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
Nr.
crt
Numele i prenumele
coala
PLANIFICARE LIMBA
ENGLEZA
104 Paceoag P. Maria Lic. A.Vlahu
105 Panait S.C. Sara Rosana c. E.Vcrescu
106 Papateologu A. Sofia Alexis c. 56
107 Pavel M. Alex Cosmin c. Iancului
108 Pena D. Radu tefan c. Olga Gudynn
109 Peride C. Andrada Ioana tefania c. 94
110 Petre R. Anna Maria c. 307
COMISIA 2
23.06.2013
ORA 16,00
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
Nr.
crt
Numele i prenumele
coala
PLANIFICARE LIMBA
ENGLEZA
111 Prnu A. Andreea Bianca c. 88
112 Prvu D. Alexandra c.80
113 Pop N. Tudor Iosif c. M. Rosetti
114 Popa C. tefan c. 20
115 Popa G. Diana Andreea c. 56
116 Popescu C. Mara c. 80
117 Rdioiu V. Karina c. 27
118 Radu-Saracu C. Silvia Andreea c. Sf. Nicolae
119 Raicu Isabela Andreea c. Iancului
120 Rosenfeld A. Erin c. I.H. Rdulescu
121 Rou G.R. Vlad Andrei c. M. Rosetti
122 Rusu O.R. Octavia Cristina c. 56
123 alapa I. Vlad Vasile c. 307
124 Sandu R. Alexandru Daniel c. 51
125 Sava A.B. Edgar Maximilian c. 307
126 Scarlat C. Iulia Mara c. L. Da Vinci
127 Scarlat D. Elena Ctlina c. L. Rebreanu
128 erban S. Miriam Alexandra British School
129 Silion C. Mihai Cristian c. 70
130 Simionescu V. Silviu Robert c. 56
131 Sngiorzan P. Anne Mary c. Sf. Silvestru
132 Sora R.F. Mihnea Damian c. 52
133 Stan M. Ilie Alin c. 133
134 tefnescu I.C. Philipe Alexandru c. 307
COMISIA 3
23.06.2013
ORA 11,00
COMISIA 3
23.06.2013
ORA 12,00
COMISIA 3
23.06.2013
ORA 10.30
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
Nr.
crt
Numele i prenumele
coala
PLANIFICARE LIMBA
ENGLEZA
135 Stegaru A. Ana Alexandra c. 194
136 Stegaru C. Adriana Denisa c. 70
137 tirbu A. Anca Alexandra c. 56
138 Stoian C. Andrei Clin c. P. Ghelmez
139 Stoica M. Andra Ileana c. 88
140 Stru M.P. Luca c. Central
141 Stru M.P. Matei c. Central
142 Tnsescu V.B. Vlad Andrei c. T.Arghezi
143 enu B.R. Marc Romulus c. I.H. Rdulescu
144 Teodorescu F. George Tiberiu c. 49
145 Thudor Alexandra c. 84
146 Tirinh Huu Quang Vinh c. 27
147 Titorenco G. Albert c. P. Ghelmez
148 Toma I.S. Anca Ioana c. 27
149 Toma M. Una C.E. Lauder
150 Tomazii C. tefania c. 1 Voluntari
151 Toporan F. Ana Maria c. 27
152 Tudor B. Alexandru Lic.S.Odobleja
153 Tudor C. Adrian Dumitru c. 195
154 Tudor C.P. Ioana Clina c. Maica Domnului
155 Uleia G. Elena Alexandra c. 88
156 Ungurean C. Carmen Alexandra c. 194
157 Urzic C. Maria Karina c. 56
158 U F. George Virgil c. 77
COMISIA 3
23.06.2013
ORA 15,00
COMISIA 3
23.06.2013
ORA 13,00
COMISIA 3
23.06.2013
ORA 14,00
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
Nr.
crt
Numele i prenumele
coala
PLANIFICARE LIMBA
ENGLEZA
159 Valcan C. Sasha Andrei c. Iancului
160 Vasile D. Bogdan Marian c. A.Popescu
161 Velicu A.D. Alexandra Elena c. 88
162 Vlduc D. Bogdan Ctlin c. Sf. Silvestru
163 Zamfir F. Ioana c. 307
164 Zoril-Neagoe M. Maria Valentina c. Sf. Silvestru
COMISIA3
23.06.2013
ORA 16,00
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
Nr.
crt
Numele i prenumele
coala
PLANIFICARE LIMBA
ENGLEZA
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
COMISIA3
23.06.2013
ORA 16,00
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
Nr.
crt
Numele i prenumele
coala
PLANIFICARE LIMBA
ENGLEZA
167
168
169
170
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
1
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
1
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
.
COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI SI CUNOSTINTE PENTRU INSCRIERE IN CLASA A V A-
2013
PROBA ORAL DE LIMBA ENGLEZA- 23.06.2013
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
Nr.
crt
Numele i prenumele coala
1 Albu C. Cristian Vlad c. 66
2 Andreana M. Andreas c. 80
3 Anghelu S. Filip c. Sf. Silvestru
4 Avram P. Alexandra c. 80
5 Baciu C. Bianca Ana Maria c. 70
6 Bdeu N. Radu Victor c. 307
7 Brbuceanu S. Cosmin Lic. A.Vlahu SALA 6
8 Brbulescu C. David Radu c. 119
9 Berchez F.M. Tiberiu Gabriel c. 1 Voluntari
10 Bizinichi M. Camelia Georgiana c. 24
11 Bostnescu D.C. Luca Mihai c. Sf. Silvestru
12 Bota V. tefan c. 84
13 Bulgariu S. Sorin Andrei George c. Maica Domnului
14 Cambei M.D. David Gabriel c. 307
15 Cpn V. Bogdan tefan c. 5
16 Carafizi C. Andrei Ctlin c. 94
17 Cercel R.C. Diana Rebecca c. 307
18 Chico C. Luca c. 77
19 Chicu C.L. Laura Maria c. Herstru
20 Chiran S. Sara Maria c. 194
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
Nr.
crt
Numele i prenumele coala
21 Chiri V. Maria Teodora c. 39
22 Chiru M. Bianca Lucia c. 307
23 Chirvasiu I. Darius Ionu c. 66
24 Cioroianu M. Ana Maria c. Maica Domnului
25 Cioroiu G.G. Sergiu Cristian c. T.Arghezi
26 Crlan M. Ioana Sophia c. 56
27 Ciurea L. Maria Alexandra c. 81
28 Coman C. Daria Ioana c. 194
29 Coman N.G. Iulia Andreea c. L. Rebreanu SALA 7
30 Comana M. Vladimir Andrei c. A.Popescu
31 Comnescu O. Victor Gabriel c. 56
32 Constantin A. Alexandru tefan c. 88
33 Constantinescu V. Robert Mihai c. 77
34 Covali O. Theodor c. 88
35 Croitoru S. Ioana Raluca c. A.Odobescu Chiajna
36 Damov S. Cristina c. 307
37 Danciu C. Sara c. 51
38 Dasclu A. Andrei c. 195
39 Deac O. Tiberiu Ioan c. Sf. Silvestru
40 Deac V. Maria c. 77
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
Nr.
crt
Numele i prenumele coala
41 Demeter I. Eva Maria c. 194
42 Demir I. Rabia Meryem c. 27
43 Dene G. Clin tefan c. 94
44 Dobra R. Iasmina Raluca c. 49
45 Dobre G. M. Ioana Livia c. 79
46 Dorobanu S. Mircea c. A.Popescu
47 Dragomir S.C.C. Bogdan c. 193
48 Dumitrache V.M. Andreea Denisa c. 66
49 Dumitrescu C. Victor c. 56 SALA 8
50 Epureanu Andreea Ana Maria c. N. Titulescu
51 Eracleous M. Isabelle Georgia c. 66
52 Florea A. Mara c. 307
53 Florea V. Carla Maria c. 6
54 Gvnescu C.D. tefania Teodora c. 46
55 Gemaledin D. Iman Belkis c. 1 Voluntari
56 Georgescu C. Rare Andrei c. 46
57 Georgescu D. G. Andreea c. 80
58 Gheorghe M. Denisa Rebeca c.I.Teodoreanu
59 Gheorghe M. Emma c. Sf. Silvestru
60 Gheorghe M. Radu Milu c.I.Teodoreanu
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
Nr.
crt
Numele i prenumele coala
61 Ghiculescu-Nicolae C.G.Andra Gabriela c. 80
62 Ghindar V. Tania Alexandra c. 39
63 Grjoab L.A. Andrei Valentin c. 51
64 Giurescu N. Victor Gabriel c. E.Vcrescu
65 Gojgrea . Ioana c. Olga Gudynn
66 Grosu A.I. Alexandru Ionu c. 77
67 Hobjil I.C. Ingrid Andreea c. L. Rebreanu
68 Iacobescu V. Patricia Ioana c. L. Da Vinci SALA 9
69 Iancu E. Cezar Andrei c. 119
70 Ilie D. Andreea Raluca c. 92
71 Ionescu V. Daria Nicole c. 31
72 Ioni B.Ana Monica c. 59
73 Ioni G. Alexandru tefan c. 46
74 Irimia I.D. Luca c. 1 Voluntari
75 Ispravnic C. Alexandra Iulia c. 307
76 Iuga D. Delia Maria c. 20
77 Jugnaru R. Radu Mihai c. 39
78 Kovacs D.C. Mark Lic.S. Drgoi Arad
79 Lazr L. Costin Laureniu c. 78
80 Luca C. Antheea Maria c. L. Da Vinci
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
Nr.
crt
Numele i prenumele coala
81 Lupacu T. Alina Elena c. 39
82 Macarie C. tefan c. 88
83 Mgureanu-Poptean G. Teodor Alexandru c. 307
84 Maier C. Corin Ramon c. 66
85 Manolescu C. Elena Teodora c. 66
86 Mantu L. Ioana c. Iancului
87 Mantu L. Maria c. Iancului SALA 10
88 Marcu V. Vlad Ion c. 80
89 Marina N. Iasmina Gabriela c. 80
90 Martin G.I. Ioana Evelina c. Sf. Silvestru
91 Megherlich C. Andreea c. 27
92 Melinte C. Tiberiu Marian c. 56
93 Mierlu-Mazilu I. Ion Andrei c. L. Da Vinci
94 Mihil N. Iasmina Maria c. 88
95 Mihalache A. Viorica Andreea c. 62
96 Moldovanu D. Ruxandra c. 307
97 Moraru A. Maria Luiza c. L. Da Vinci
98 Muat E. Anda Theodora c. 70
99 Ngo Manh Hung c. 307
100 Nicolescu M. Alexandra c. 70
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
Nr.
crt
Numele i prenumele coala
101 Niculae D. Ana Maria c. 88
102 Niculi S. Vlad Pavel c.I.G.Duca
103 Onose C. Alina Iulia c. 80
104 Paceoag P. Maria Lic. A.Vlahu
105 Panait S.C. Sara Rosana c. E.Vcrescu
106 Papateologu A. Sofia Alexis c. 56
107 Pavel M. Alex Cosmin c. Iancului
108 Pena D. Radu tefan c. Olga Gudynn SALA 11
109 Peride C. Andrada Ioana tefania c. 94
110 Petre R. Anna Maria c. 307
111 Prnu A. Andreea Bianca c. 88
112 Prvu D. Alexandra c.80
113 Pop N. Tudor Iosif c. M. Rosetti
114 Popa C. tefan c. 20
115 Popa G. Diana Andreea c. 56
116 Popescu C. Mara c. 80
117 Rdioiu V. Karina c. 27
118 Radu-Saracu C. Silvia Andreea c. Sf. Nicolae
119 Raicu Isabela Andreea c. Iancului
120 Rosenfeld A. Erin c. I.H. Rdulescu
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
Nr.
crt
Numele i prenumele coala
121 Rou G.R. Vlad Andrei c. M. Rosetti
122 Rusu O.R. Octavia Cristina c. 56
123 alapa I. Vlad Vasile c. 307
124 Sandu R. Alexandru Daniel c. 51
125 Sava A.B. Edgar Maximilian c. 307
126 Scarlat C. Iulia Mara c. L. Da Vinci
127 Scarlat D. Elena Ctlina c. L. Rebreanu
128 erban S. Miriam Alexandra British School
129 Silion C. Mihai Cristian c. 70
130 Simionescu V. Silviu Robert c. 56
131 Sngiorzan P. Anne Mary c. Sf. Silvestru
132 Sora R.F. Mihnea Damian c. 52
133 Stan M. Ilie Alin c. 133 SALA 16
134 tefnescu I.C. Philipe Alexandru c. 307
135 Stegaru A. Ana Alexandra c. 194
136 Stegaru C. Adriana Denisa c. 70
137 tirbu A. Anca Alexandra c. 56
138 Stoian C. Andrei Clin c. P. Ghelmez
139 Stoica M. Andra Ileana c. 88
140 Stru M.P. Luca c. Central
141 Stru M.P. Matei c. Central
142 Tnsescu V.B. Vlad Andrei c. T.Arghezi
143 enu B.R. Marc Romulus c. I.H. Rdulescu
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
Nr.
crt
Numele i prenumele coala
144 Teodorescu F. George Tiberiu c. 49
145 Thudor Alexandra c. 84
146 Tirinh Huu Quang Vinh c. 27
147 Titorenco G. Albert c. P. Ghelmez
148 Toma I.S. Anca Ioana c. 27
149 Toma M. Una C.E. Lauder
150 Tomazii C. tefania c. 1 Voluntari
151 Toporan F. Ana Maria c. 27
152 Tudor B. Alexandru Lic.S.Odobleja
153 Tudor C. Adrian Dumitru c. 195 SALA 16
154 Tudor C.P. Ioana Clina c. Maica Domnului
155 Uleia G. Elena Alexandra c. 88
156 Ungurean C. Carmen Alexandra c. 194
157 Urzic C. Maria Karina c. 56
158 U F. George Virgil c. 77
159 Valcan C. Sasha Andrei c. Iancului
160 Vasile D. Bogdan Marian c. A.Popescu
161 Velicu A.D. Alexandra Elena c. 88
162 Vlduc D. Bogdan Ctlin c. Sf. Silvestru
163 Zamfir F. Ioana c. 307
164 Zoril-Neagoe M. Maria Valentina c. Sf. Silvestru
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
1 1
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30
1
C.N.B."GEORGE COBUC"
PROBA DE APTITUDINI I CUNOTINE PENTRU NSCRIERE N CLASA a V a- 2013 PROBA
DE LB. ROMN I MATEMATIC- 22.06.2013 ora 8,30
PROBA DE LB. ENGLEZ SCRIS - 23.06.2013 ora 8,30