Sunteți pe pagina 1din 65

CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI,

DESTINATE INCHIRIERII, CU REGIM DE


INALTIME S+P+2E, 24 UL
CAIET DE SARCINI ARHITECTURA
Denumirea obieci!u"ui#
CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, CU REGIM
DE INALTIME S+P+2E, 24 U.L.
Am$"a%amen#
Judetul Constnt, O!sul Mu!"tl!, St!d Ale#nd!u Ion Cu$ ".n.
&ene'iciar#
PRIMARIA MUR(ATLAR
Proiecan )enera"#
ASOCIEREA S*C*DO&ROGEA PROIECT S*R*L* %i S*C* STRUCTURAL ING S*R*L.
Proiecan +e %$ecia"iae#
S*C* PRIMAR, DESIGN S*R*L
1
CUPRINS
1. PREVEDERI GENERALE INITIALE pag. 3
2. LUCRARI DE TENCUIELI pag. 6
3. LUCRARI COMPARTIMENTARI USOARE GIPS-CARTON pag. 13
4. LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII pag. 17
5. LUCRARI DE PARDOSELI pag. 2
6. LUCRARI DE TAMPLARIE PENTRU USI SI !ERESTRE pag. 3
7. LUCRARI DE !INISA"E LA !ATADE pag. 53
#. IZOLATII pag. 5#
$. INVELITORI SI TINICHIGERIE pag. 67
1. IGNI!UGARE ELEMENTE SARPANTA pag. 75
11. CON!ECTII METALICE pag. 77
12. PARDOSELI E%TERIOARE pag. 7$
2
1. PREVEDERI GENERALE INITIALE
1. Antreprenorul are obligatia de a centraliza toate materialele care intra in cadrul unei
lucrari, in baza specificatiilor de mai jos si a fiselor tehnice date de producatori si de a intocmi
necesarul complet de material, necesar care se va constitui in extras de material aferent
fiecarei lucrari in parte.Orice omisiune a antrepenorului ii este imputabila.
In cadrul consumurilor notificate mai sus intra si pierderile tehnologice, in calculul
carora se va tine cont si de particularitatile prezentului proiect si design-ul de montaj.
2. oate materialele de finisaj vor fi aprobate din punct de vedere design si culoare de
catre proiectant, inainte comandarii.
!. "a inceputul si pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea
tuturor conditiilor de mediu indicate in prezentul caiet de sarcini completate cu cele din fisele
tehnice ale materialelor care se folosesc.
In cazul in care indicatiile fisei tehnice a producatorului sunt diferite de cele din
prezentul se vor respecta indicatiile producatorului.
#. In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai
jos, respectiv in fisele tehnice, pentru lucrarile de &'(')a*+ )' ,'-a.'+ '(/+.'0a.+ se vor
respecta urmatoarele conditii minime de mediu$
% temperatura ambientala1%&' -2%&'
% umiditatea ambientala relativa(() -*()
% temperatura suportului1(&' -2%&'
% umiditatea suportului, max.!) +',1-
% se va evita lucrul in bataia razelor solare
% se vor evita curentii de aer
% se va asigura ventilarea.
(. In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai
jos, respectiv in fisele tehnice, pentru lucrarile de &'(')a*+ +1/+.'0a.+ se vor respecta
urmatoarele conditii minime de mediu$
% temperatura ambientala12&' -!2&'
% umiditatea ambientala relativa(() -*()
% temperatura suportului12&' -2%&'
% umiditatea suportului, max.#) +',-
% se va evita lucrul in bataia razelor solare, respectiv in vant.
*. .xecutia poate incepe numai daca, in prealabil, conducatorul tehnic al lucrarii a
verificat materialele care urmeaza a fi folosite, dupa cum urmeaza$
% au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca respecta prescriptiile
prezentului proiect si sunt corespunzatoare normelor in vigoare
% au fost livrate cu certificate de garantie, daca este cazul
% au fost corect transportate si depozitate.
/. Orice lucrare va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea$
% suportului daca lucrarea se va executa pe un suport existent
% lucrarilor care urmeaza sa fie ascunse de noua lucrare.
Operatiile de mai sus se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor.
%. Inainte de inceperea lucrarilor, este necesar a se verifice daca au fost executate si
receptionate toate lucrarile$
% a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor noi
% destinate protejarii lucrarilor de executat.
3
0. 1e parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de
executie, prevazuta in prezentul proiect, precum si in prescriptii tehnice date de producatorii
materialelor utilizate, respectiv prescriptiile normativelor in vigoare.
2e va verifica respectarea conditiile de mediu, specificate in prescriptiile notificate mai
sus, atat cu privire la executarea lucrarilor, cat si cu privire la protectia ulterioara a acestora.
2e vor avea in vedere si eventualele masuri suplimentare, ulterioare pentru protejarea
lucrarilor.
13. Informatiile din prezentul material referitoare la punerea in opera nu substituie
pregatirea de specialitate4calificare muncitorilor care vor executa respectivele operatii.
1revederile prezentului puncteaza numai anumite operatii sau faze considerate a fi
important de precizat pentru a evita omisiunea.
11. "ucrarile prezentate mai jos vor fi dupa cum urmeaza$
a- lucrari care urmeaza a fi ascunse sau partial ascunse ca atare calitatea lor din punct
de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui verificata$
% in timpul executiei, incheindu-se procese-verbale de lucrari ascunse, pe faze
% inaintea executarii lucrarilor ulterioare ca vor acoperi lucrarile definite mai sus
b- lucrari care vor ramane vizibile si pot fi receptionate in orice moment, dupa executie.
"a fiecare capitol de lucrari se va specifica tipul lucrarilor astfel incat respectivele lucrari vor fi
incadrabile intr-una dintre categoriiile de mai sus, receptia lor facandu-se in consecinta.
In cazul lucrarilor de la 11.a-, antreprenorul are obligatia de anunta executia lucrarilor si a
convoca receptia acestora.
12. 5orme si standarde generale
' 13/-233( 5ormativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc6ie
ale cl7dirilor
' 13/43-2332 5ormativ pentru proiectarea 8i execu6ia lucr7rilor de izola6ii termice
de cl7diri,
' 13/4*-2332 5ormativ general privind calculul transferului de mas7 +umiditate- prin
elementele de constructie
' 13/4/-2332 5ormativ pentru proiectarea la stabilitate termic7 a elementelor de
9nchidere ale constructiilor
'12(-233( 5ormativ privind proiectarea 8i executarea m7surilor de izolare fonic7
8i a tratamentelor acustice 9n cl7diri
:1331-100* 1rotec6ia la zgomot. :hid de proiectare 8i execu6ie a zonelor urbane
din punct de vedere acustic
:1 3(%-2333 :hid privind optimizarea nivelului de protec6ie termic7 la cl7dirile de
locuit
:1 3*(-2331 :hid privind proiectarea 8i execu6ia lucr7rilor de remediere a
hidroizola6iilor bituminoase la acoperi8uri de beton
:1 112-233# :hid privind proiectarea, execu6ia 8i exploatarea 9nvelitorilor din
membrane polimerice realizate ,,in situ;
:1 11#-233* :hid privind proiectarea, execu6ia 8i exploatarea hidroizola6iilor cu
membrane bituminoase aditivate cu A11 8i 2<2
51 3#3-2332 5ormativ privind proiectarea, execu6ia 8i exploatarea hidroizola6iilor la
cl7diri
51 3*#-2332 :hid privind proiectarea, execu6ia 8i exploatarea elementelor de
construc6iihidroizolate cu materiale bituminoase 8i polimerice
51 3*0-2332 5ormativ privind proiectarea, execu6ia 8i exploatarea 9nvelitorilor
acoperi8urilor 9n pant7 la cl7diri
51 121-233* 5ormativ privind reabilitarea hidroizola6iilor bituminoase ale
acoperi8urilor cl7dirilor
111% 5ormativ de siguran67 la foc a construc6iilor
1 121-10%0 Instruc6iuni tehnice pentru proiectarea 8i executarea m7surilor de
protec6ie acustic7 8i antivibrativ7 la cl7diri industriale
1 122-10%0 Instruc6iuni tehnice pentru proiectarea m7surilor de izolare fonic7 la
cl7diri civile social-culturale 8i tehnico-administrative
4
1!. ,asuri de protectia muncii
1e toata durata lucrarilor se vor respecta prevederile =egulamentului privind protectia
si Igiena muncii 9n constructii aprobat de ,"1 A prin Ordin 0454100!, 5ormativului '!3340#
privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor, "egea 0340*, Ordin
(*40/ al ,inisterului ,uncii si 1rotectiei 2ociale. >e asemenea se va urmari
respectarea urmatoarelor masuri$
% 9ncheierea unui proces verbal privind circulatia pe sub zonele de lucru si
9ngradirea acestora?
% 9nainte de 9nceperea lucrului, 9ntregul personal trebuie sa aiba facut
instructajul de protectie a muncii, sa posede echipament de protectie si de
lucru, sa nu fie bolnav, obosit sau sub influenta bauturilor alcoolice?
% sculele dispozitivele si utilajele sa fie 9n stare de functionare, corect
racordate la reteaua electrica si legate la pam@nt?
% schelele sa fie prevazute cu balustrade si sc@nduri de brad si sa fie bine
ancorate.
,asurile enumerate mai sus nu au un caracter limitativ si se vor completa si cu altele
menite sa evite producerea oricarui accident.
1rezentul caiet de sarcini contine prevederi minimale care pot fi extinse in raport cu
complexitatea lucrarilor efectiv necesare si cu respectarea legislatiei tehnice in vigoare.
NOTA2 O.'3+ -+(45'.+ -+ p.0-4)6 5a.3a6 7'3+(/a6 +/3. )+ 8a '(/+.p.+/a 34 )'(/ag5a
9)a4 +3:'8a7+(/9.
Into&'(t,
A!). Ale#nd! Co&o*
5
2.CAIET DE SARCINI ; LUCRARI DE TENCUIELI
1. GENERALITATI
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tencuieli.
1revederile prezentului capitol se refera la conditiile, modul de alcatuire si executie a
tencuielilor.
"ucrarile de tencuieli pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii$
a- >upa pozitia lor in constructii$
A encuieli interioare, executate in interiorul constructiei pe pereti sau tavane?
A encuieli exterioare pe fatade, balcoane etc.
b- >upa natura suprafetei pe care se aplica$
A encuieli pe suprafete de caramida +pereti, stalpi, bolti, plansee- care se executa in
mod obisnuit in doua straturi +grund si tinci - strat vizibil-?
A encuieli pe suprafetele elementelor de beton si pe suprafetele de zidarie de piatra
+pereti si stalpi-?
A encuieli pe suprafete de beton si de beton armat +la pereti, grinzi, stalpi si tavane- si
pe suprafetele de tencuiala de piatra +pereti si stalpi- care se executa in trei straturi
+sprit, grund si strat vizibil-?
A encuieli la tavane din beton cu suprafete plane +plansee din beton armat turnat
monolit sau realizate din fasii prefabricate din beton armat- tencuielile pot fi aplicate in
doua straturi +sprit si tinci - strat vizibil-.
A encuieli pe suprafete acoperite cu plasa de rabia +la tavane- false, care mascheaza
intradosul planseelor de beton armat cu si fara grinzi, scafa de racordare a peretilor
cu tavanul etc.- care se executa in trei straturi +smir, grund si strat vizibil.
c- >upa modul de finisare al fetei vazute$
T+(34'+7' 0<')(4'/+
2uprafata tencuielii este numai netezita +driscuita- urmand a primi finisajul prin
zugraveli sau tapete. "a randul lor tencuielile obisnuite se impart in$
A encuieli brute, alcatuite din mortar de var gras cu sau fara adaos de ciment, netezit
in stare bruta? se intrebuinteaza la inerior in depozite, in pivnite, subsoluri etc.
A encuieli driscuite, netezite cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu
nisip fin +tinci-? aceasta se aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit si cladirilor
sociale si publice, culturale, precum si pe surafetele prevazute ca suport pentru
hidroizolatii.
T+(34'+7' )37'8')'/+
2tratul vizibil se netezeste cu drisca de otel, fiind executate numai dintr-o pasta de
ciment in care se pot adauga in unele cazuri si anumite materiale hidrofobe +de exemplu apa-
stop, coloranti etc.- deoarece se utilizeaza la interior pe peretii incaperilor care sunt udati sau
spalati cu apa.
T+(34'+7' g7+/4'/+
2tratul vizibil se executa dint-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de
ipsos, bine netezit cu drisca de glet? acest tip de tencuiala se intrebuinteaza numai la interior
+la pereti si tavane, in incaperi in care se cere un finisaj de o calitate superioara-. 2uprafetele
interioare ale peretilor care se vopsesc cu vopsea de ulei, cu vopsea alchidica etc. se
gletuiesc in prealabil cu glet de ipsos.
T+(34'+7' -+30.a/'8+
'are la randul lor se impart in$
A encuieli decorative la care stratul vizibil se executa din materiale speciale +cu praf de
piatra- si se prelucreaza fin prin raschetare, periere etc. inca in timpul cat mortarul nu
este perfect intarit, fie dupa intarire cu diferite scule speciale +tencuieli buciardate-
obtinandu-se tencuieli cu aspect de piatra +similipiatra-?
A encuieli decorative stropite, driscuite mai aspru$ aceste tencuieli aplicate pe fatade
se stropesc manual sau mecanic si sunt alcatuite dintr-un amestec fluid, preparat din
ciment, var si piatra macinata si cu adaos de colorant.
5ota$ Aceasta tencuiala face deasemena parte din sistemele de fatade agrementate
in care se aplica plasa armata fixata sau lipita pe izolatia termica exterioara.
A encuieli decorative, care se executa cu mortar preparat din materiale speciale
+terasit, dolomit, marmura etc.-
6
A encuieli interioare si exterioare, aplicate prin stropire cu pistolul cu aer comprimat,
alcatuite din paste colorate, preparate cu ciment, praf de piatra sau nisip de la
3...1mm, aracet +. 1(3 sau similar-, ipsos etc.
oate aceste tipuri de tencuieli enumerate mai sus vor fi aplicate diferit, corespunzator
necesitatilor functionale si estetice ale suprafetelor in care se folosesc si prescriptiilor din
proiect.
T+(34'+7' )4<='.'
Aplicarea tencuielilor sub6iri se face numai dup7 uscarea amorsei. Aplicarea se poate
face pentru orice fel de suport prin netezire sau sub form7 de stropi. 1e parcursul execut7rii
lucr7rilor de tencuire se va urm7ri ca 9n corpurile mari +la fa6ade-, tencuielile s7 se execute cu
aceea8i 8arj7 de material pentru a nu se produce diferen6e de nuan67 sup7r7toare.
Aplicarea mortarelor pentru toate tipurile de tencuieli se face dup7 controlul 8i
preg7tirea prealabil7 a suprafe6elor suport.
encuielile interioare se vor executa 9naintea celor exterioare, pentru a se permite
uscarea lor.
"ucr7rile se vor executa cu asigurarea condi6iilor de temperatur7 8i umiditate pentru a
nu se afecta calitatea lucr7rilor, 9n special 9n cazul tencuielilor exterioare$
- condi6ii de iarn7$ tmin B C13&'?
- condi6ii de var7$ t B C13&' C C!3&'?
- umiditate *()
'ontrolul calit76ii stratului suport 8i preg7tirea acestuia .xecutarea tencuielilor pe
stratul suport se va face la un anumit interval de timp pentru a se asigura$
- uscarea 9n limite care s7 nu afecteze calitatea lucr7rilor ulterioare?
- limitarea tas7rilor pentru a se evita fisur7rile 8i desprinderile ulterioare ale
materialului.
2. STANDARDE SI NORMATIVE DE RE!ERINTA2
Acolo unde exist7 contradictii 9ntre recomandarile prezentelor specificatii si cele din
standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea
prioritate.
5r Indicativ itlu Ordin de
aprobare
Dnlocuieste
1. 5.331-100* 5ormativ privind executarea
tencuielilor umede groase si subtiri
,.".1.A..
2!4543!.3#.100*
'1%-10%!
'!-10/*
'aiet EII-IF
2. ' #-10// Instructiuni tehnice pentru aplicarea
tapetelor
I.'.'.1.>.'.
1!143(.30.10//
!. ' *-10%* Instructiuni tehnice pentru
executarea placajelor din faiantG
majolicG si plGci ceramice smGltuite
'.2A=O,
I.'.'.1.>.'.
((423.12.10%*
' *-10/(
#. ' /3-10%* Instructiuni tehnice pentru
executarea placajelor interioare cu
plGci emailate sau melaminate din
fibre de lemn
I.'.'.1.>.'.
(#423.12.10%*
' /3-10/3
(. ' 232-10%3 Instructiuni tehnice pentru
executarea placajelor exterioare din
plGci de argilG arsG
I.'.'.1.>.'.
13141%.11.10%3
*. ' 22!-10%* Instructiuni tehnice privind
executarea placajelor din plGci de
faiantG majolicG si plGci ceramice
smGltuite aplicate pe pereti prin
lipire cu paste subtiri
I.'.'.1.>.'.
/411.3(.10%*
/. :3#1-2332 :hid privind reabilitarea finisajelor
peretilor si pardoselilor clGdirilor
civile
,.".1..".
1(/(41(.13.2332
%. :13/!-2332 :hid de proiectare si executie a ,.".1..". '232H10%3
7
placajelor ceramice exterioare
aplicate la clGdiri
*3#421.3#.233!
L+g+(-a
,.".1.A.. - ,inisterul "ucrarilor 1ublice si Amenajarii eritoriului
,.".1..". - ,inisterul "ucrarilor 1ublice, ransporturilor si urismului
I.'.'.1.>.' - Institutul 'entral de 'ercetare , 1roiectare si >irectivare in 'onstructii
3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE6 CONTROLUL CALITATII6 LIVRARE6
MANIPULARE6 DEPOZITARE
,ortarele pentru tencuieli au in componenta urmatoarele materiale$
A Ear hidrat in pulberi pentru constructii
A Ear pasta
A 'iment
A Ipsos de constructii
A Agregate
5isipul natural de cariera sau de rau poate fi partial inlocuit cu$
A nisip provenit din concasarea rocilor naturale
A nisip de mare
1roportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va stabili prin incercari,
asigurandu-se insa un continut de cel putin (3) nisip natural.
Apa
2e va utiliza apa potabila .
A-'/'8'
A 1lastifianti. In cazul sorturilor de ciment se poate utiliza si aditiv plastifiant. >ozarea
plastificantilor organici se face pe baza de incercari preliminare.
A Acceleratorii de intarire. 'lorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de intarire
pentru zidarie de ciment si ciment - var, la lucrarile executate pe timp friguros. 'lorura
de calciu se adauga in apa de amestec, sub forma de solutie cu concentratia de 13)
+cu densitatea 1,3%!- sau 23) +cu densitatea 1,#//- in proportie de !) fata de masa
cimentului.
A 1entru evitarea aparitiei eflorescentelor, in cazul constructiilor de locuinte si social
culturale, se va limita adaosul de clorura de calciu la max. 2).
Adaosul de clorura de calciu da rezultate bune in cazul mortarelor cu consistenta
pana la %cm la careul etalon.
Intarzietorii de priza$ 1entru mortarele de ipsos se vor utiliza intarzietori de priza.
2tratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit ItinciI de aceeasi
compozitie cu a stratului de baza. =ezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie sa
scada de la suprafata suportului spre exterior.
1entru gleturi se utilizeaza pasta de ipsos, var sau pasta de var sau slam de carbid
cu adaos de ipsos. 1entru profile se utilizeaza pasta de ipsos.
1erioadela maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incat
sa fie utilizate in conditii bune la tencuieli interioare, sunt$
A "a mortar de var marca , #3, pana la 12 ore?
A "a mortar de ciment +marca ,133- si ciment -var +marca ,(3- fara intarzietor,
pana la 1 3ore, iar cu intarzietor pana la 1* ore.
4. E%ECUTIA LUCRARILOR
oate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca
au fost livrate cu certificate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.
,ortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca transportul
este insotit de o fisa care sa contina caracteristicile tehnica ale acestora.

4.1. Operatiuni pregatitoare
8
"ucrarile care trebuie efectuate inainte de inceperea executarii tencuielilor$
A controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite? suprafetele suport trebuie lasate un timp
oarecare pentru ca sa nu se mai produca tasari sau contractii, mortarul la zidarii sa se
intareasca in rosturi iar suprafetele de beton sa fie relativ uscate, pentru ca umiditatea sa
nu influenteze aderenta tencuielilor?
A terminarea sau suspendarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea
provoca deteriorarea tencuielilor?
A suprafetele suport sa fie curate suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine
intinsa si sa fie legate cu mustati de sarma zincata de elementele pe care se aplica?
A suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate, mai
mari decat cele prescrise pentru elementele de constructii respective prin caietele de
sarcini?
A rosturile zidariei de caramida +blocuri ceramice cu goluri verticale- vor fi curatate pe o
adancime de !-( mm, iar suprafetele netede +sticloase- de beton vor fi admise in stare
rugoasa?
A verficarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie +invelitori, plansee etc.- sau a caror
executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor +conducte de instalatii tamplarie-
A precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare$ ghermele, praznuri, suporti
metalici, coltari.
4.2. Executarea trasarii suprafetelor de tencuit
.fectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar +stalpisori-
cu o latime de %-12 cm. 2i o grosime astfel incat sa se obtina suprafetele verticale sau
orizontale la tavane- cu o planeitate ce se va inscrie in abaterile admisibile. ,ortarul din care
se vor executa stalpisorii va fi similar cu cel din care se va executa grundul.
4.3. Executia amorsarii
A 2uprafetele de beton inclusiv stalpii si planseele vor fi stropite cu apa dupa care se vor
amorsa cu un sprit din ciment si apa in grosime de ! mm?
A 2uprafetele de zidarie de caramida4bloc ceramic vor fi stropite cu apa si amorsate prin
stropire cu mortar fluid de grund in grosime de ! mm?
Amorsarea suprafetelor se va face cat mai unifotm fara discontinuitati fara prelingeri
pronuntate, avand o suprafata rugoasa si aspra la pipait.
4.4. Executia stratului de baza
A :rundul in grosime (-23 mm se va executa pe suprafete de beton +plan de rabit- dupa cel
putin 2# ore de la aplicarea spritului si dupa cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de
caramida. >aca suprafata spritului este prea uscata sau executata pe timp foarte
calduros acesta se va uda cu apa in prealabil executarii grundului$
A Aplicarea organizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane la inaltime de
pana la ! m, se executa de pe pardoselile respective, si capre mobile.
A ,ortarul folosit la grund are dozajul prevazut. IInstructiuni tehnice privind compozitia si
prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala '1/-%2I , fiind de marca ,13-,133 si
care se va preciza in piesele desenate.
A :rosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de trasare, +stalpisori- si se va
verifica in timpul executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara asperitati
pronuntate, neregularitati, goluri.
A Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafata grundului sa fie uscata
suficient si sa nu aiba granule vizibile de var nestins.
4.5. Executarea stratului vizibil
2tratul vizibil al tencuielilor interioare-tinci va avea compozitia ca si a grundului, insa
cu nisip fin de pana la 1 mm.
:rosimea tencuielilor de 2-( mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la
intervala de timp, iar intre ele, sa se niveleze suprafata de tinci cu drisca.
:letul de var la incaperile zugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului cu
strat subtire de var si adaos de ipsos, 133 Jg la 1 m! de var pasta.
9
:leturile de ipsos executate pe suprafete ce urmeaza a se vopsi se va realiza prin
acoperirea tinciului cu un strat subtire de cca.2 mm de pasta de ipsos.
:letul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de
umiditate in cantitati strict necesare inainte de terminarea prizei ipsosului.
"a tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa
numai din pasta de ciment.
oate marginile tencuielilor care vor fi probabil expuse supuse socurilor mecanice sau
actelor de vandalism trebuie protejate de profile metalice.
In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura exterioara mai mica de
C(&', se vor lua masurile speciale prevazute in normativul I5ormativul pentru executarea
lucrarilor pe timp frigurosI indicativ ' 1*-/0.
4.6. Sisteme de fatada agrementate
encuiala sistemelor de fatada agrementate este facuta cu masini. 2traturile suport
diferite, cum ar fi izolatia termica si plasa din fibra de sticla fac parte din sistem si pot varia de
la un producator la altul. ipul tencuielii sau vopselii folosite nu se poate disocia de straturile
suport, metodele de fixare etc.

5. CONTROLUL CALITATII6 A>ATERI ADMISE
2uprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate de 'ontractor si receptionate de
Investitor si 1roiectant conform prevederilor contractulae pentru verificarea si receptionarea
lucrarilor ascunse.
Inainte de executariea tencuielilor, 'ontractorul va obtine acordul 1roiectantului
privind tehnologia de executie, utilizarea tipului si compozitia mortarului indicat in proiect
precum si aplicarea stratelor succesive in grosimea prescrisa.
'ontractorul si 1roiectantul vor verifica daca masurile de protectie impotriva inghetului
si uscarii fortate sunt aplicate si daca in primele zile de la executia tencuielilor peretii din
blocuri de b.c.a. s-au stropit cu apa.
=ezultatul incercarilor pe epruvete de mortar se vor prezenta Investitorului si
1roiectantului +inspectorului de santier- in termen de #% ore de la obtinerea buletinului pentru
fiecare lot +transport- de mortar.
=eceptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor interioare prin verificarea$
- rezistentei mortarului?
- numarului de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la fiecare
233 m2?
- aderenta la suport si intre straturi?
- planeitatea suporturilor si linearitatea muchilor +bucata cu bucata-.
=ezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese-verbale de lucrari ascunse si
se efectueaza inainte de executia zugravelilor si vopsitoriilor.
Eerficarea aspectelor tencuielilor se va face vizual cercetand tencuiala forma
muchiilor intrande si iesinde.
2uprefetele tencuite terbuie sa fie uniforme sa nu aibe denivelari, ondulatii fisuri,
impiscaturi de var nestins urme vizibile de reparatii locale.
,uchiile de racordare a peretilor cu tavanele,, colturile, spaletii ferestrelor si usilor,
glafturile ferestrelor trebuie sa fie vii sau rotunde +cum s-a specificat in desene-, drepte si
perfect verticale sau orizontale, in functie de caz.
rebuie incluse margini protective din metal si profile pentru colturi in toate locatiile
care probabil vor fi expuse la socuri mecanice si acte de vandalism.
2uprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu
mortar la racordarea tencuielilor cu tamplaria, in spatele radiatoarelor si tevilor etc.
Eerificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in
orice directie pe suprafata tencuita.
:radul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va
aprecia prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva.
:rosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in
locuri mai putin vizibile.
10
Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un
ciocan de lemn? un sunet de IgolI arata calitatea necorespunzatoare si necesita verifcarea
intregii suprafete dezlipite.
5.1. erificarea inainte de inceperea tencuielilor
A existenta procedurii tehnice de executie in documentatia primita de la antreprenor?
A daca au fost terminate lucrarile de zidarie si instalatii ingropate +existenta
procesului verbal pentru lucrarile ce devin ascunse-?
A daca suprafetele suport sunt corespunzatoare?
A daca materialele componente ale mortarului sunt corespunzatoare calitativ si sunt
insotite de certificate de calitate.
5.2. erificarea in timpul executarii tencuielilor
A se respecta reteta de mortar prevazuta in proiect?
A daca se respecta timpii intermediar de uscare a straturilor individuale?
A daca se respecta grosimea stratului de mortar?
A daca se respecta procedura tehnica de executie?
A se aplica masurile de protectie impotriva uscarii fortate?
A daca s-au prelevat probe de mortar in vederea incercarii?
A aderenta cu stratul support este corespunzatoare.
5.3. erificarea la terminarea tencuielilor
A verificare vizuala a calitatii lucrarilor pentru a depista eventualele defecte ce
depasesc limitele admisibile?
A 1roiectantul in cazul respectarii cerintelor specificate trebuie sa intocmeasca
procesul verbal de lucrari ascunse in care se specifica daca s-a respectat caietul
de sarcini, si daca aspectul general al tencuielii, forma muchiilo , scafelor si
profilurilor, aderenta straturilor de stratul suport sunt corespunzatoare?
A verificare a planeitatii suprafetelor tencuite?
A verificarea grosimii straturilor de mortar?
5.4. !bateri admise la receptia calitativa a tencuielilor
>efecte encuieli brute encuieli driscuite encuieli gletuite
Kmflaturi, ciupituri, denivelari,
fisuri lipsuri in jurul ferestrelor,
in spatele radiatoarelor si
tevilor impuscaturi de var
nestins urme vizibile de
reparati locale
,axim !cm2 la
fiecare m2.
5u se admit 5u se admit
Lgrunturi mari +pana la ! mm-,
basicari sau zgarieturi in
adancime +pana la !
,axim 2 la m2. 5u se admit. 5u se admit.
5eregularitati ale planeitatii
suprafetelor tencuite pe orice
directie +la verificarea facuta
cu un dreptar de 2 m
lungime-.
5u se verifica ,ax. 2
neregularitati4m2
in orice directie,
avand adancimea
pana la 2 mm.
,ax. 2
neregularitati4m2 in
orice directie, avand
adancimea sau
inaltimea pana la 1
Abateri la verticala a
tencuielilor peretilor.
,ax. cele
admise pentru
elemente
suport.
1ana la 1 mm 4 m
si max. ! mm pe
toeta inaltimea
incaperii.
1ana la 1 mm 4 m si
max. 2 mm pe toeta
inaltimea incaperii.
Abaterile de la verticala si
orzontala a muchiilor intrande
si iesinde racordarea
tamplariilor cu spaletii,
glafturile ferestrelor,
racordarea peretilor cu
tavanul.
,ax. cele
admise pt.
2uportul
elementelor.
1ana la 1 mm 4 m
si max. ! mm de
element.
1ana la 1 mm 4 m si
max. 2 mm pe toata
inaltimea sau
lungimea
elementului.
11
Abaterile de raza la suprafete
curbe.
5u se verifica. 1ana la ( mm. 1ana la ! mm.
6. PROCEDURI TEHNICE DE E%ECUTIE SPECI!ICE
- executie tencuieli interioare si gleturi
- executie tencuieli exterioare
NOTA2 O.'3+ -+(45'.+ -+ p.0-4)6 5a.3a6 7'3+(/a6 +/3. )+ 8a '(/+.p.+/a 34 )'(/ag5a
9)a4 +3:'8a7+(/9.
Into&'(t,
A!). Ale#nd! Co&o*
3. CAIET DE SARCINI ; LUCRARI DE COMPARTIMENTARI USOARE GIPS
CARTON
12
1. GENERALITATI
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de placare a
ghenelor de instalatii si conductelor orizontale la tavane.
2. STANDARDE SI NORMATIVE DE RE!ERINTA
.5 I2O 1#*1 ratamente galvanizate la cald ale pieselor metalice - specificatii
si metode de testare
<2 .5 131#!$100! Otel galvanizat prin tratament la cald
.5 I2O 1#3-!$100( Acustica - ,asurarea izolatiei fonice in cladiri si la elementele
cladirii - 1artea a ! $ masuratori de laborator pentru izolatia
fonica din interior la elementelor cladirii
.5 I2O 1#3-#$100% 1artea a # $ masuratori in camp a izolatiei fonice din interior intre
incaperi
.5 I2O 1#3-0$10%( ,asurare de laborator a izolatiei fonice din interior de la o
incapere la alta in cazul tavanelor false libere deasupra
trecerilor
,anualele producatorilor de gips-carton
.5 I2O 0331$2333 Asigurarea 'alitatii
.5 I2O 1#3-! $
100( 4Amd 1$233#
:hid de instalare pentru placi de compartimentare usoare
modulare
3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE6 MANIPULARE6
DEPOZITARE
3.1. "lacare g#ene de instalatii
1eretii cu schelet metalic si pl7ci de gips carton sunt pereti interiori despartitori
neportanti +cunoscuti deasemena ca placi de gips carton sau tencuiala uscata-, care se
monteaza pe santier. Munctia de rezistenta a acestor pereti rezulta din conlucrarea
scheletului din profile de tabla de otel cu elementele rigide ale constructiei si cu pl7cile de
gips carton. Munctiile de fizica constructiilor rezulta din grosimea si calitatile pl7cilor de gips
carton si din straturile de izolatie care se monteaza intre pl7ci. 2uplimentar, peretii de gips
carton pot suporta si incarcarile obiectelor sanitare +dulapuri montate pe pereti- montate pe ei
folosind rigle de metal sau prin intermediul unor rigidizari suplimentare si a unor piese
speciale.
1eretii cu schelet metalic si pl7ci din gips caton se folosesc pentru placarea ghenelor
de instalatii. 5u se vor utiliza in spatii tehnologice umede, in aer liber, in spatii cu umiditati
mari.
Inaltimea si grosimea pana la care se va realiza structura, cat si numarul de straturi si
calitatea placilor de gips carton si izolatia va fi stabilita de 1roiectant tinand in planse si in
programele de finisare cont de recomandarile 1roducatorului si de cerintele functionale
specifice, cum ar fi rezistenta la apa, rezistenta la foc si protectie fonica.
R+,')/+(/a 7a apa
1eretii din gips carton rezistenti la apa sunt din placi de gips carton cu o captuseala
din carton specifica +verde- impregnanta pe ambele parti. 1laci din gips carton rezistente la
apa se vor folosi in camerele cu umiditate +camere sanitare, subsoluri- si nu necesita
protectie fonica specifica.
P.0/+3/'a a(/'&03 )' p.0/+3/'a &0('3a
:ipsul este un material necombustibil +carton impregnat, gips, otel galvanizat si vata
minerala-. 2istemele de pereti despartitori indeplinesc prescriptiile protectiei contra
incendiilor, depinzand de clasa de combustie +M!3, M*3, M03 etc.- a peretelui si de numarul
de straturi de placi de gips carton.
Izolarea fonica a peretilor de compartimentare poate fi superioara peretilor clasici din
caramida si se realizeaza prin diferite straturi de gips carton si prin intermediul straturilor de
izolatie mai groase +vata minerala- care se monteaza intre pl7ci.

3.2. "lacare conducte orizontale la tavan
avanele suspendate placate uscat fara imbinari vizibile trebuie facute din placare cu
placi de gips carton continue sau placare uscata specifica, rezistenta la foc sprijinita pe un
13
sistem din sina metalica agrementata, care - in majoritatea cazurilor - este suspendat de
intradosul unei placi din beton. Imbinarile intre diferite panouri trebuie chituite.
3.3. $ateriale
1entru toate materialele mentionate in acest paragraf si inaintea inceperii lucrarilor
'ontractorul va furniza mostre de materiale 1roiectantului pentru aprobarea acestora.
P+.+/' -'( g'p) 3a./0(
1rincipalele materiale folosite sunt$
A 1l7ci uscate de gips-carton cu grosime de 12,( mm si 1( mm ? 1l7cile pot fi$
- 1l7ci normale? placi izolante fonice?
- 1l7ci rezistente la umiditate de culoare verde? pl7ci antifoc de culoare rosie?
A structura de rezistenta a peretilor alcatuita din$
- profiluri KN si 'N din tabla zincata de 3,* mm grosime?
- profiluri din tabla zincata de 2 mm grosime pentru realizarea golurilor?
- rigle din lemn de rasinoase folosite la realizarea golurilor sau sustinerea obiectelor
sanitare, mobila montata pe perete etc.?
- elemente de prindere si rigidizare $ ancore, cleme, tije, bride, etc.
A alte accesorii metalice$
- suruburi autofiletante si piulite cu filet? o suruburi cu diblu din plastic? o conexpanduri?
o console pentru montare.
A Alte materiale$
- chit, banda adeziva?
- Eata minerala pentru izolare fonica, grosimea standard 2(mm?
1lacile din gips carton sunt depozitate in stive, in camere inchise si fara umezeala sau
alti factori externi.
.le sunt depozitate in functie de tip si dimensiuni.
1lacile de gips carton sunt manipulate cu grija pentru a evita deformarile sau ruperea
acestora.
Ta8a(+ &a7)+
1rincipalele materiale folosite sunt$
- 1laci standard din gips carton cu grosimea de 0,(, 12,(, 1( mm?
2tructura suport a tavanului este facuta din$
- 1rofilele suport primare KN si 'N din tabla zincata de 3,* mm grosime?
- 1rofile-K care asigura suportul la imbinarea tavanului si peretelui? o 1rofile din tabla
zincata pentru structura? o 1rofile perimetrale? o 2isteme de suspendare?
- .lemente de fixare si consolidare$ ancore, cleme, tije, etc.
Miting-uri metalice$
- 2uruburi si piulite cu filet?
- 1iese de legatura la intersectia profilelor?
- 1iese de legatura intre profile?
- 'onsole universale.
4. E%ECUTIA LUCRARILOR DE MONTA"6 INSTALARE6 ASAM>LARE
4.1. %ompartimentari uscate
'ompartimentari din gips H carton-etape de executie$
- ,ontare banda de etansare autoadeziva?
- ,ontarea profilelor de tabla de o6el-Ln?
- ,ontarea 1l7cilor de gips - carton?
- Minisarea peretilor?
,ontare banda auto-adeziva$
Inainte de montarea profilelor orizontale pe suprafata tavanului se monteaza o banda
de etansare cu rolul de a limita transmiterea zgomotelor prin structura peretilor.
,ontarea profilelor de tabla de O"-Ln$
2e monteaza mai intai profilele orizontale KN prin prinderea pe structura existenta
prin intermediul diblurilor si holtsuruburilor sau conexpandurilor.
2e continua cu montarea profilelor portante verticale 'N la o distanta de *33 mm
intre ele, prin prinderea cu suruburi autofiletante de profilele orizontale sau prin intermediul
unor piese speciale de legatura.
14
,ontarea 1l7cilor nu poate incepe decat dupa terminarea structurii de rezistenta.
1l7cile se fixeaza cu suruburi autofiletante dispuse la un diametru de 2(3 mm pentru
un strat de placa sau de /(3 mm pentru primul din doua straturi si respective la 2(3 mm
pentru urmatorul.
2e completeaza mai intai o fata a peretilor, dupa care se executa instalatiile
interioare, electrice, sanitare, termice.
2e monteaza vata minerala prin fixare cu cleme metalice pe profilurile portante.
'and placile de gips carton prezinta decupari sau formeaza unghiuri, trebuie folosite
profile pentru unghiuri pentru a asigura o buna imbinare.
Minisarea peretilor
2e aplica chit in rosturile sanfrenate, se aplica banda de rost care se preseaza pe
toata lungimea pentru asigurarea unui contact corespunzator. >upa montarea benzii se
aplica inca un strat de chit peste aceasta.
oata suprafata se pregateste prin chituirea eventualelor stirbituri si a capetelor
suruburilor de imbinare.
4.2. &avane din gips'carton
.tapele lucrarii$
- ,ontarea structurii metalice?
- =ealizarea instalatiilor?
- ,ontarea 1l7cilor de gips - carton?
- ,ontarea tuturor celorlalte elemente, de catre celelalte specialitati?
- Minisarea suprafetelor.
,ontarea structurii metalice suspendate$
'a prim pas structura metalica de rezistenta trebuie sa fie terminata.
Krmeaza montajul profilelor principale prin prinderea acestora cu tije si, care se
suspenda de structura existenta. >upa aceasta se monteaza profilele secundare, si se
fixeaza cu piese speciale la fiecare intersectie.
1rofilele perimetrale reprezinta suportul pentru imbinarea tavanului cu peretele, sau
pentru inchiderile verticale intre tavane la diferite inaltimi de suspendare.
.xecutia instalatiilor +de catre celelalte specialitati-$ "ucrari electrice$ 'ablare, pat de
cabluri etc.
"ucrari mecanice$ tevi si conducte pentru termice, ventilatii si aer conditionat?
'onducte sanitare$ alimentare cu apa, apa pentru hidrant, canalizare etc.
,ontarea placilor de gips carton$
"a fel ca la pereti. rebuie prevazut un numar suficient de chepenguri pentru a
permite accesul personalului pentru intretinere la spatiual dintre tavane.
,ontarea tuturor elementelor de instalatie +de catre celelalte specialitati-$
.lectrice$ 'orpuri de iluminat, detectoare de fum, difuzoare, indicatoare luminoase
pentru iesirirele de urgenta etc.? ,ecanice$ difuzor de aer, admisii de aer etc.?
Minisarea suprafetelor$
2e face ca la pereti$ gletuire a imbinarilor, vopsire etc.
5. CONTROLUL CALITATII. A>ATERI ADMISE
5.1. erificarea la livrare
'alitatea placilor de gips-carton trebuie facuta la livrare, controlandu-se certificatele
de calitate si de conformitate. 2e va face si o verificare vizuala a placilor, care trebuie sa se
inscrie in urmatoarele abateri $
a- >imensiuni$
- "ungime, latime$ 2.(mm?
- :rosime$ 3.2(mm? b- Aspect$
1lacile trebuie sa fie intacte pe toata suprafata, fara exfolieri, gauri si pete.
1lacile trebuie sa fie marcate individual cu indicatii despre tipul placii, lungime, latime,
grosime.
5.2. erificarea inaintea inceperii lucrarilor
2e vor verifica urmatoarele$
- daca trasarea este conform proiectului?
15
- daca operatiunea anterioara este incheiata +existenta 1rocesului verbal de receptie
pentru lucrarea anterioara-?
- daca materialele componente pl7ci, profile respecta cerintele indicate +existenta
certificatelor de calitate, a declaratiilor de conformitate, a agrementelor tehnice-?
- daca depozitarea materialelor in santier este corespunzatoare?
- daca exista 1rocedura tehnica de executie a lucrarilor de compartimentari cu gips
carton in documentatia prezentata de constructor?
5.3. erificari in timpul executiei
rebuie verificat$
- daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului?
- daca se respecta proiectul tehnic?
- daca profilele portante intermediare 'N se introduc la extremitati in profilele KN la o
distanta de *3 cm intre ele?
- daca inaltimea partitionarii este corecta, in special la rosturile cu tavanele false sau
alte structuri existente?
- daca profilele tavanelor sunt perfect drepte, in numar suficient si instalate le inaltimea
corecta, deviatiile admise fiind de ! mm?
1entru peretii despartitori$
- daca dupa fixarea primei fete de gips-carton, peretele este suficient de stabil si daca
dupa fixarea primei fete sunt necesare lucrari de instalatii$ trecerea tevilor si a
cablurilor prin profilele portante 'N se va face prin orificiile prestantate din profil?
- daca pentru comutatoare, doze si prize se utilizeaza doze speciale si daca dupa
terminarea lucrarilor de instalatii se monteaza straturile de izolatie prevazute in
proiect, care se fixeaza cu cleme metalice de profilele 'N.
5.4. erificari la terminarea lucrarilor
"a terminarea lucrarilor se verifica$
- verticalitatea orizontalitatea si planeitatea peretilor executati?
- daca tavanele false au acelasi nivel, nu se accepta diferente de nivel vizibile la
imbinarile tavanelor false?
- daca s-au intocmit 1rocesele verbale de lucrari ascunse si de receptie calitativa?
- daca peretii4tavanele realizate indeplinesc cerintele proiectului?
6. PROCEDURI TEHNICE DE E%ECUTIE SPECI!ICE
- executie compartimentari usoare din gips carton +normale, rezistente la apa,
rezistente la foc-
- executie placari uscate cu structura si panouri gips carton.
- executie tavane false cu placi gips carton.
NOTA2 O.'3+ -+(45'.+ -+ p.0-4)6 5a.3a6 7'3+(/a6 +/3. )+ 8a '(/+.p.+/a 34 )'(/ag5a
9)a4 +3:'8a7+(/9.
Into&'(t,
A!). Ale#nd! Co&o*
4. CAIET DE SARCINI ; LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII
1. GENERALITATI
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zugraveli si
vopsitorii.
2. STANDARDE SI NORMATIVE DE RE!ERINTA
16
Acolo unde exist7 contradictii 9ntre recomandarile prezentelor specificatii si cele din
standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea
prioritate.
5r Indicativ itlu Ordin de
aprobare
Inlocuieste
1. ' !-10/* 5ormativ pentru executarea lucr7rilor
de zugr7veli si vopsitorii
I.:.2.'.
##42!.32.10/*
' !4*1
' **-/3
' 0*-/3
' 12#-/2
' 1#!-/2
'ompletare cu caietul EII I1repararea si
aplicarea pastei :ipacI
I.'.'.1.>.'.
/#41/.3*.10//
'ompletat cu IInstructiuni tehnice
pentru utilizarea vopselelor >asirom,
Eeparom Eepatim si a vopselelor strop
I.'.'.1.>.'.
!(4!.11. 10%0
L+g+(-a
I.'.'.1.>.' - Institutul 'entral de 'ercetare , 1roiectare si >irectivare in 'onstructii
I.:.2.'. - Inspectoratul :eneral de 2tat in 'onstructii
3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE6 VERI!ICAREA CALITATII6 LIVRARE6
MANIPULARE6 DEPOZITARE
1rincipalele materiale sunt$
- vopseaua lavabila pentru pereti si tavane?
- chituri, grunduri,ipsos
,aterialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor in vigoare.
>epozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise, ferite de umezeala.
,aterialele livrate in bidoane de tabla sau 1E' vor fi depozitate separat, ambalajele fiind
inchise ermetic si etans.
>epozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor,
recomandandu-se ca temperatura de depozitare sa fie cuprinsa intre / - 23&'.
4. PREGATIREA SI E%ECUTIA LUCRARILOR
4.1. "regatirea suprafetelor
S4p.a&+/+ g7+/4'/+ )' /+(34'/+
- 2uprafe6ele de tencuieli gletuite +var sau ipsos-, trebuie s7 fie plane 8i netede, f7r7
desprinderi 8i fisuri.
- Misurile si neregularitatile din suprafetele tencuite se pot repara folosind aceea
tencuiala sau glet, in functie de tipul iregularitatilor.
- oate fisurile 8i neregularit76ile din suprafetele gletuite se chituiesc sau se sp7cluiesc
cu past7 de aceea8i compozi6ie cu a gletului. 1asta de ipsos folosit7 pentru chituire$
preparat7 9n volume +2 p7r6i ipsos la 1 parte ap7- 9n cantit76i mici. 1entru suprafe6ele
mai mari se prepar7 past7 ipsos-var, 1 parte 1 8i 1 parte lpate de var folosit7 9n cel
mult 23 minute de la preparare.
- >up7 uscare suprafe6ele reparate se slefuiesc cu h@rtie de 8lefuit, pere6ii de sus 9n
jos, 8i se cur767 cu perii sau bidinele curate 8i uscate.
4.2. Executia lucrarilor
G+(+.a7'/a/'
Lugr7veli 8i vopsitoriile se vor executa 9n conformitate cu proiectul de execu6ie 8i
prevederile din prezentul 'aiet de sarcini.
"ucr7rile de finisare a pere6ilor 8i tavanelor se vor 9ncepe la temperatura aerului, 9n
mediu ambiant, de cel pu6in C(o'.? 9n cazul zugr7velilor, regim de temperatur7 ce se va 6ine
9n tot timpul execu6iei lucr7rilor 8i cel pu6in ( ore pentru zugr7veli 8i 1( zile pentru vopsitorii,
dup7 executarea lor.
Minisajele lucarilor exterioare de vopsitorii nu se vor executa pe timp de cea67 8i nici la
un interval mai mic de 2 ore de la 9ncetarea ploii 8i nici pe timp de v@nt puternic sau ar8i67
mare.
Dnainte de 9nceperea lucr7rilor de zugr7veli 8i vopsitorii +exceptand zugraveala cu var-
se va verifica dac7 suprafe6ele suportau umiditatea de regim$ !) suprafe6ele tencuite 8i %)
suprafe6ele gletuite. Dn condi6ii de umiditate a aerului de p@n7 la *3) 8i temperatura C1(-
17
23o', acestea se ob6in 9n !3 zile de la tencuire 8i 1( zile de la gletuire. Kmiditatea se verific7
cu aparatul IOPgrometteI sau similar. 2e poate verifica umiditatea 8i cu o solu6ie feolftalein7
1), ce se aplic7 cu pensula pe o suprafa67 mic7, dac7 se coloreaz7 9n violet sau roz, stratul
respectiv are umiditate mai mare de !).
>iferen6a de temperatur7 9ntre aerul 9nconjur7tor 8i suprafa6a care se vopse8te nu
trebuie s7 fie mai mare de *o', pentru evitarea condens7rii vaporilor.
'ontractorul nu trebuie sa foloseasca vopsele cu termen de utilizare dep78it. 2e pot
folosi numai pe baz7 de confirmare a unui laborator de specialitate a p7str7rii calit76ilor
vopselelor 9n limitele standardelor 8i normelor de fabrica6ie.
V0p)'/0.'+ 34 80p)+a 7a8a<'7a
Dn acest subcapitol se cuprind specifica6iile tehnice, condi6iile 8i modul de execu6ie a
vopsitoriei cu vopsea lavabila aplicata la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos 9n
9nc7peri cu umiditate relativ7 a aerului p@n7 la *3, la pere6i 8i tavane.
Eopsitoria cu vopsea lavabila se va aplica pe suprafe6ele interioare tencuite 8i gletuite
cu glet de ipsos?
Eopsitoria cu vopsea lavabila se realizeaz7 9n urm7toarea ordine?$
Dn prealabil se face verificarea gletului 8i rectificarea eventual7 a suprafe6ei acestuia.
1entru preaprarea grundului se introduce 9n vasul de preg7tire un volum de vopsea
Einarom 8i un volum egal de ap7 8i se omogenizeaz7.
:rundul se aplic7 numai manual cu bidineaua sau cu pensula lat7? timpul de uscare
este de minimum 2 ore la temperatura C1(o' 8i o or7 la C2(o' mai mare.
Eopsitoria cu vopsea lavabila se realizeaz7 aplic@nd dou7 straturi de vopsea diluat7
cu ap7 9n propor6ie de #$1 +volumetric-? aplicarea se va face cu pistolul sub presiune? 9nainte
de folosire vopseaua se strecoar7 prin sit7 cu 033 ochiuri4cm2.
<idoanele 8i vasele cu vopsea se vor 9nchide etan8 de fiecare data cand se intrerup
lucrarile. "a reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizat7 .
1e parcursul execut7rii lucr7rilor se verific7 9n mod special de c7tre investitor
+dirigintele de lucrare-$
- 9ndeplinirea condi6iilor de calitate a suprafe6ei suport specificate mai sus?
- calitatea principalelor materiale introduse 9n execu6ie, conform standardelor 8i
normelor interne de fabrica6ie?
- respectarea prevederilor din proiect 8i dispozi6iilor de 8antier?
- corectitudinea execu6iei cu respectarea specifica6iilor producatorului de vopsea?
- "ucr7rile executate f7r7 respectarea celor men6ionate 9n fiecare subcapitol 8i g7site
necorespunz7toare se vor reface sau remedia?
=ecep6ia lucr7rilor de zugr7veli 8i vopsitorii se va face numai dup7 uscarea lor
complet7.
Incaperile unde se vopseste trebuie sa fie lipsite de praf si bine aerisite, fara curenti
puternici de aer.
5. CONTROLUL CALITATII6 A>ATERI ADMISE
5.1. erificari inainte de inceperea executiei
2e vor verifica urmatoarele$
- >aca etapa anterioara a fost integral incheiata +existenta 1E receptie pentru stratul
suport$ glet, tencuieli, beton etc.-?
- .xistenta procedurii tehnice de executie pentru zugraveli si vopsitorii in documentele
prezentate de constructor?
- 'ertificatele de calitate pentru materialele folosite care sa ateste ca sunt in
conformitate cu normele si cu cerintele Investitorului?
- Agrementele tehnice pentru produse si procedee noi?
- 1E de receptie pentru lucrarile destinate a proteja zugravelile si vopsitoriile +invelitori,
streasini-.
5.2. erificari in timpul executiei lucrarilor
Lugraveli si vopsitorii ale peretilor si tavanelor
2e vor verifica urmatoarele$
- >aca este respectata procedura tehnica de executie?
18
- Ktilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate in prescriptiile tehnice ale
produselor utilizate?
- Aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste, spalarii prin ploaie sau
inghetarii?
- Aspectul zugravelilor?
- 'orespondenta zugravelilor si vopsitoriilor care se executa cu cele din proiect?
- Aspectul zugravelilor?
- Kniformitatea zugravelilor pe intreaga suprafata +nu se admit pete , suprapuneri-?
- Aderenta zugravelilor interioare si interioare la stratul suport prin frecare usoara cu
palma de perete?
- =ectiliniaritatea liniaturilor de separatie se va verifica cu ochiul liber si cu un dreptar
+trebuie sa fie fara innadiri si de latime uniforma pe toata lungimea-.
5.3.erificari la terminarea lucrarilor
"a terminarea unei faze de lucrari , verificarile se efectueaza cel putin una pentru
fiecare incapere si cel putin una la fiecare 133 mp.
"ucrarile de zugraveli , vopsitorii si tapete se pot receptiona si la =eceptia la
terminarea lucrarilor obiectivului de investitie, efectuandu-se aceleasi verificari ca la punctul
anterior, dar cu o frecventa de 14(.
"ucrarile de zugraveli, vopsitorii si de decoratiuni +tapet etc.- trebuie verificate foarte
atent deoarece sunt cele mai vizibile parti ale lucrarilor executate.
NOTA2 O.'3+ -+(45'.+ -+ p.0-4)6 5a.3a6 7'3+(/a6 +/3. )+ 8a '(/+.p.+/a 34 )'(/ag5a
9)a4 +3:'8a7+(/9.
Into&'(t,
A!). Ale#nd! Co&o*

5. CAIET DE SARCINI ; LUCRARI DE PARDOSELI
1. GENERALITATI
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de mortar, sapa
din ciment sclivisit, placarea pardoselilor cu ceramica si parchet laminat, placari de
pardoseala cu mocheta textila.
2. STANDARDE SI NORMATIVE DE RE!ERINTA
19
Acolo unde exist7 contradictii 9ntre recomandarile prezentelor specificatii si cele din
standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea
prioritate.
5r. Indicativ itlu Ordin de
aprobare
Dnlocuieste
1. 51 31!-100* :hid privind proiectarea,
executia si asigurarea calitGtii
pardoselilor la constructii 9n
care se desfGsoarG activitGti
de productie
,.".1.A..
*%4542%.3%.100*
2. :1 3!/4100% 5ormativ privind proiectarea,
executia si asigurarea calitGtii
pardoselilor la constructii civile
'AI. I$ 1revederi generale
'AI. II$ 1ardoseli calde
'AI. III$ 1ardoseli
semicalde 'AI. IE$
1ardoseli reci
,.".1.A..
(34541/.3*.100%
' !(H10%2
!. ' ((-10/# Instructiuni tehnice privind
montarea profilului m@nG
curentG din 1E' semirigid
I.:.2.'.
1(/43/.11.10/#
#. ' 1/#-10/0 Instructiuni tehnice de aplicare
a profilelor apGrGtor muchie
de treaptG din 1E'
I.'.'.1.>.'.
1%410.3#.10/0
' 1/#H
10/#
(. ' 1%/-10/% Instructiuni tehnice pentru
folosirea 9n constructii a
produselor din bazalt topit si
recristalizat
I.'.'.1.>.'.
0(42#.30.10/%
*. 51 3*!-2332 5ormativ privind criteriile de
performant7 specifice sc7rilor
sl rampelor pentru circulatia
pietonal7 9n constructii
,..'..
100#41!.12.2332
/. :1 3%0-233! :hid privind proiectarea
sc7rilor si rampelor la cl7diri
,..'..
133#413.12.233!
L+g+(-a
,.".1.A.. - ,inisterul "ucrarilor 1ublice si Amenajarii eritoriului
I.'.'.1.>.' - Institutul 'entral de 'ercetare , 1roiectare si >irectivare in 'onstructii
I.:.2.'. - Inspectoratul :eneral de 2tat in 'onstructii
'onditiile tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseli va fi in concordanta cu
prevederile I5ormativul pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii si aferent instalatiilorI,
' (*4%(, capitolul % I1ardoseliI.
3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE6 VERI!ICAREA CALITATII6 LIVRARE6
MANIPULARE6 TRANSPORT
,aterialele folosite folosite pentru finisajele de pardoseala sunt$
a- 2ape sau alte finisaje pentru pardoseli turnate in-situ
% apa pentru constructii, conform 2A2 /03-%#
% 5isip conform 2A2 1**/ - /*?
% 'iment 1ortland, conform 2= !%%40(?
% 'iment 1a !(, conform 2= 1(3340*?
% Agregate naturale, conform 2A2 1**/ - /*?
b- 1laci ceramice
% 1laci ceramice glazurate +finisaj mat, antiderapante-, incluzand placi speciale pentru
scari?
c- 1archet
% "amele de parchet laminat, de grosime aproximativ 12mm
20
e- <orduri
% 1linte si coltare 1E' in culoarea parchetului +inaltimea de (cm, grosimea de la ! la
(cm- cu muchia superioara rotunda sau oblica?
% 1linte gresie ceramica antiderapanta la scari +inaltime (-/cm-
f- Acesorii
% Molie 1olietilena 3.2(mm?
% 2uruburi si dibluri din plastic pentru plinta 1E'?
% 'orpuri abrazive, conform 2A2 *3141 - %# ?
% abla de acoperire +alama, inox- pentru rosturile dintre diferite finisaje pentru
pardoseli?
% Oolzruburi pentru tabla la rosturile dintre finisaje diferite?
% 'hit de rosturi pentru placile ceramice?
% 'hit de montaj pentru plinte 1E'?
% ,ortar adeziv pentru placile ceramice?
% >istantieri pentru montajul placilor ceramice.
,aterialele folosite trebuie sa aiba caracteristici conform standardelor in vigoare
specifice si normelor tehnice folosite in constructii .
T.a()p0./ )' -+p0,'/a.+
>e indata ce sunt sunt livrate pe santier, materialele vor fi verificate de 'ontractor, sa
se constate daca au fost corect transportate si impachetate. 'ontractorul trebuie sa se
asigure ca depozitarea s-a facut conform previziunilor si normelor standardelor si normelor
tehnice in vigoare. rebuie verificate urmatoarele lucruri$
% ransportul pieselor de parchet, a plintelor 8i bordurilor se va face numai 9n vehicule
curate 8i acoperite. 1iesele de parchet, frizurile de perete 8i pervazurile ambalate 9n
pachete 8i respectiv leg7turi, se vor depozita 9n stive 9n 9nc7peri 9nchise +pentru a
asigura temperatura constant7- pardosite cu lemn, ferite de umezeal7 8i de razele
soarelui. 2tivuirea se va face pe specii, clase de calitate 8i dimensiuni. >epozitarea
parchetului 9n subsoluri este interzis7.
% 1l7cile de gresie ceramic7 se vor livra 8i transporta 9n cutii de carton +max.#3
Qg4buc.-. >epozitarea se face 9n spa6ii acoperite.
% 'imentul pentru sape si mortar va fi ferit de ac6iunea umezelii, 9nghe6ului 8i de
amestecul cu corpuri str7ine, at@t 9n timpul transportului +ce se face 9n saci-, c@t 8i 9n
timpul depozit7rii, ce se face pe sorturi, 9n magazii sau soproane.
oate materialele vor avea Agrement tehnic 8i4sau 'ertificate de calitate 8i se va
indica tehnologia de execu6ie conforme cu fi8a produc7torului.
'ontrolul materialelor 9ntrebuin6ate, al dozajelor, al modului de execu6ie 8i al
procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toat7 durata lucr7rii.
4. E%ECUTIA6 MONTAREA6 INSTALAREA6 ASAM>LAREA
4.1. (eguli generale
% In cazul in care proiectul nu prevede altfel, linia de demarca6ie dintre dou7 tipuri de
pardoseli, care se execut7 9n 9nc7peri vecine, va coincide cu proiec6ia pe pardoseal7
a mijlocului grosimii foii u8ii 9n pozi6ie 9nchis7.
% 1ardoselile vor fi plane, orizontale 8i f7r7 denivel7ri 9n aceea8i 9nc7pere 8i la trecerea
dintr-o 9nc7pere 9n alta. Mac excep6ie pardoselile care au denivel7ri 8i pante prev7zute
9n proiect.
% .xecutarea fiec7rui strat component al pardoselii se va face numai dup7 executarea
stratului precedent 8i constatarea de catre >irigintele lucrarii c7 acesta a fost bine
executat.
% "a trecerea de la execu6ia unui strat la altul, se va realiza o leg7tur7 c@t mai perfect7
9ntre straturi.
4.2. )ucrari executate inaintea inceperii lucrarilor de pardoseli
% .xecutarea pardoselilor se va face numai dup7 terminarea lucr7rilor prev7zute sub
pardoseli +canale, funda6ii, conducte, instala6ii electrice, sanitare, de 9nc7lzire, etc- 8i
efectuarea probelor prescrise, precum 8i dup7 terminarea 9n 9nc7perea respectiv a
21
tuturor lucr7rilor de construc6ii montaj, a c7ror execu6ie ulterioar7 ar putea deteriora
pardoseala.
% Atunci c@nd stratul suport al noii pardoseli este constituit din plan8ee de beton sau
beton armat este necesar ca aceste suprafe6e suport s7 fie preg7tite prin cur76area 8i
sp7larea lor cu apa de eventualele impurit76i sau resturi de tencuial7. 'ur76area se va
face cu m7turi 8i perii.
% >iversele str7pungeri prin plan8eu, rosturile dintre elementele prefabricate ale
plan8eului, ad@nciturile mai mari, etc se vor astupa sau chitui, dup7 caz, cu mortar de
ciment.
% Arm7turile sau s@rmele care eventual ies din plan8eul de beton armat vor fi t7iate sau
9ndoite.
% 'onductorii electrici care se monteaz7 sub pardoseal7 +pe suprafa6a plan8eului- vor fi
acoperi6i cu mortar de ciment 9n grosimea strict necesar7 pentru protejarea lor.
% Inainte de executarea pardoselilor se va verifica dac7 conductele de instala6ii sanitare
sau de 9nc7lzire central7, care str7pung plan8eul, au fost izolate corespunz7tor,
pentru a se exclude orice contact direct al conductelor cu plan8eul 8i pardoseala.
% Atunci c@nd este necesar se va face o nivelare a suprafe6ei stratului suport existent
cu ajutorul unui strat de beton sau mortar de nivelare +egalizare-, care trebuie s7 fie
suficient de 9nt7rit c@nd se va a8eza peste el 9mbr7c7mintea pardoselii.
% 'ompozi6ia, dozajul 8i natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la
fiecare tip de pardoseal7 9n parte, 9n func6ie de solicit7rile la care este supus7
pardoseala.
4.3. Executia stratului suport
P.+8+-+.' g+(+.a7+
"ucrarile din acest capitol, fiind lucrari care urmeaza a fi acoperite, deci ramanand
invizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui
verificata inaintea executarii pardoselilor finite, deci este necesar a se incheia procese-
verbale de lucrari ascunse.
.xceptie de la prevederile articolului anterior fac sapele de egalizare ranforsate cu
corindon care nu necesita intocmirea de procese verbale de lucrari ascunse.
Orice lucrare de prevazuta in acest capitol va fi inceputa numai dupa verificarea si
receptionarea suportului din beton, operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform
prevederilor capitolelor respective.
2uportul trebuie sa aiba umiditate maxima 2) masurata cu umidometrul cu carbit,
pentru etalonare, respectiv cu umidometrul electronic in rest.
1e parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea pregatirii
suprafetei suport conform specificatiilor din prezentul proiect, conform normativelor in
vigoare, precum si conform specificatiilor din fisele tehnice ale producatorilor materilalelor
care fac obiectul prezentului capitol.
2e vor verifica, deasemenea, utilizarea tipului4clasei de calitate a materialelor indicate
in proiect, precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative,
prezentul proiect si prescriptiile producatorilor.
In toate cazurile, primeaza specificatiile din prezentul proiect.
P.+8+-+.' p+(/.4 5a/+.'a7+
oate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor, se vor
pune in opera numai dupa verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor
cu prevederile si specificatiile din prezentul proiect, completate, unde este cazul, cu
prevederile standardelor in vigoare.
2apele vor fi sape uscate si vor fi executate din liant aditivat predozat1, insacuit,
amestecat cu agregate si apa, conform dozajului indicat de producatorul liantului +orintativ,
per m! de sapa$ liant 233-2(3Jg , agregate 1.*(3-1.%(3Jg si apa 123-1#3litri-.
Agregatele vor fi /3) nisip sort 3-# mm si !3) pietris sort #-% mm.
2apele vor fi executate aderente pe placa de beton, pentru asigurarea aderentei
aplicandu-se grundul indicat de producatorul liantului +in principiu, un amestec de liant, latex
si apa-.
1repararea sapelor si aplicarea acestora se vor face conform prescriptiilor
producatorului liantului.
22
2apele rezultate vor avea urmatoarele caracteristici$
=ezistenta la compresiune, dupa 2% zile +.5 1!%02-, min. !3 54mm2
=ezistenta la incovoiere, dupa 2% de zile +.5 1!%02-, min. * 54mm2
imp uscare pentru montarea parchetului, in conditii normale, max. 13 zile
2apele de egalizare vor fi de grosimea indicata in planse si detalii asigurand si
aducerea la aceeasi cota a diverselor finisaje.
Acoperirile autonivelante vor fi realizate din mortar predozat insacuit amestecat cu
apa, in proportia indicata de producatorul mortarului.
'aracteristicile tehnice ale acoperirilor autonivelante vor fi +2= .5 1!%1!-$
=ezistenta la compresiune, dupa 2% zile, min. !2,3 54mm2
=ezistenta la incovoiere, dupa 2% de zile, min. %,3 54mm2
Aderenta la suport2, dupa 2% de zile, min. 1,# 54mm2
imp uscare pentru montarea covorului 1E', in conditii normale, max. #% ore
imp uscare pentru montarea parchetului, in conditii normale, max. /2 ore
Instructiuni, normative, standarde$
% '!(410%2 5ormativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, modificarile si
completarile acestuia
% 2= .5 1!%1! ,ateriale pentru sape si pardoseli. ,ateriale pentru sape. 'aracteristici
si cerinte.
P.+8+-+.' p+(/.4 +1+34/'+
Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol, este necesar a se
verifice daca au fost executate si receptionate toate lucrarile$
% necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol
% destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol
% a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in
prezentul.
.xecutia poate incepe numai daca, in prealabil, conducatorul tehnic al lucrarii a
verificat materialele care urmeaza a fi folosite, dupa cum urmeaza$
% au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca respecta prescriptiile
prezentului proiect si sunt corespunzatoare normelor in vigoare
% au fost corect transportate si depozitate.
Kmiditatea suportului, pe care se aplica lucrarile prevazute in prezentul capitol, va fi
de maximum 2) determinata cu umidometrul cu carbit, pentru etalonare, respectiv cu
umidometrul electronic in rest.
2uportul trebuie sa fie$
% slab sau mediu absorbant, adica absorbtie de apa 2-*)
% consistent, curat
% plane, conform tolerantelor impuse prin prezentul proiect +pentru placile de beton
max. R # mm la 2 m, respectiv denivelari intre placi alaturate max. R 3,( mm? pentru
sape cele de mai jos-.
>upa verificarea suportului, acesta va fi desprafuit prin aspirare.
2apele vor fi turnate cu respectarea stricta a cotelor de turnare, in special la$
% executarea cuvelor in care vor fi pozate stergatoarele de picioare
% diferenta de nivel dintre sapa dintre diferitele finisaje.
1e parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de
executie, prevazuta in prezentul proiect, precum si in prescriptii tehnice date de producatorii
materialelor la care se face referinta in prezentul capitol, respectiv prescriptiile normativelor in
vigoare.
2e va verifica respectarea conditiile de mediu, specificate in prescriptiile notificate mai
sus, atat cu privire la executarea lucrarilor, cat si cu privire la protectia ulterioara a acestora.
2e vor avea in vedere si eventualele masuri suplimentare, ulterioare pentru protejarea
lucrarilor.
Eerificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari, se vor face cel putin
cite una lafiecare incapere si cel putin una la fiecare 133 m2."a receptia preliminara se va
efectua direct de catre comisie aceleasi verificari, cu o frecventa de minim 14( din frecventa
precedenta.
R+3+p/'a 3aI'/a/'8a
23
2apele de egalizare se vor verifica din punct de vedere al respectarii cotelor de
turnare.
2apele de egalizare vor fi plane, diferentale de planeitate maxim admise fiind de
2mm42m, verificarea facandu-se cu dreptareul cu bula de nivel, dar nu mai mult de !mm
medii4fiecare spatiu.
2apele de egalizare vor fi compate, fara fisuri, admitandu-se numai fisurile capilare
datorate reactiei de hidratare a cimentului.
Acoperirile autonivelante vor fi plane si netede H nu se admit denivelari si nici
rugozitati.
Atat sapele de egalizare cat si acoperirile autonivelante vor fi aderente la suport H nu
se admit desprinderi sau aderente partiale +sunet neadecvat la ciocanire-.
4.4. Executia pardoselilor ' finisa*
.xecutarea stratului de uzur7 +finisaj- pentru fiecare tip de pardoseal7 se va face
conform prevederilor din capitolele ce urmeaz7.
4.4.1.Pa.-0)+7' -'( pa.3:+/
P.+8+-+.' g+(+.a7+
1rezentul 'aiet de 2arcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de pardoseli si
cuprinde conditiile tehnice pentru$
- prepararea, transportul si punerea in opera a materialelor.
- controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate
In cursul executiei lucrarilor de pardoseli nu se va face nici o derogare de la
prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila - in scris - a <eneficiarului.
'onstructorul si <eneficiarul sunt obligati sa respecte in afara 'aietului de 2arcini toate
prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in
vigoare la data executiei lucrarilor.
'onstructorul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de
specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului
'aiet de 2arcini.
'onstructorul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului 'aiet de 2arcini.
In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul 'aiet de 2arcini, <eneficiarul
va dispune intreruperea lucrarilor. "ucrarile de pardoseli nu se vor executa sub temperatura
de C 13
3
'. Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de C 13
3
' este determinata de
conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor
indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.
P.+8+-+.' p+(/.4 5a/+.'a7+
1archet laminat?
Molie polietilena 3.2(mm?
1linte si coltare 1E' in culoarea parchetului?
'hit de montaj pentru plinte 1E'.
S/a(-a.-+ -+ .+&+.'(/?2
:1 3!/ H 0% 5ormativ privind proiectarea, executia 8i asigurarea calit7tii pardoselilor la
cl7diri civile
L'8.a.+6 -+p0,'/a.+ 6 5a('p47a.+
2e vor furniza de c7tre produc7tor instructiunile de manipulare, depozitare 8i protectie
pentru fiecare material. 1entru receptia fiec7rui lot de materiale livrate, antreprenorul va
verifica certificatul de calitate al produc7torului.
,aterialele se vor grupa intr-un spatiu acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de 9nghet 8i de
variatii de temperatur7 +-/ 8i C 23S'-? materialele vor fi depozitate pe categorii, cu etichete
vizibile pentru a nu se confunda continutul.
1entru manipulare 8i transport la locul de lucru se vor folosi cutiile de ambalaje 8i se
vor transporta numai cantit7tile necesare unui schimb de lucru.
24
ransportul lamelelor de parchet, a frizurilor de perete si pervazurilor se va face
numai cu mijloace de transport acoperite si curate. 1achetele cu piese de parchet, frizuri si
pervazuri se vor depozita 9n stive, 9n 9ncaperi 9nchise +pentru a asigura o temperaturT
constanta-, pardosite cu lemn, ferite de umezeala si de razele soarelui.
P.+8+-+.' p+(/.4 +1+34/'+
In general, inainte de montarea pardoselii, antreprenorul trebuie s7 se asigure in
cadrul procedurilor de verificare 8i precau6ie c7 stratul suport poate fi montat. In cadrul
evalu7rii capacit76ii de montare a parchetului laminat trebuie s7 se 6ina cont de urm7toarele
aspecte$
Eerificarea umiditatii stratului suport$ se realizeaz7 cu ajutorul unui aparat ',, iar
urm7toarele valori limit7 nu trebuie dep78ite$
-Uapele de ciment 2 ', ), cu inc7lzire in pardoseal7 1,% ', )
-Uapele anhidride +sulfat de calciu- 3,( ) ',, cu inc7lzire in pardoseal7 3,! ', )
Ealorile sunt valabile pentru 8ape f7r7 aditivi. In cazul folosirii unor aditivi, precum 8i in cazul
unor 8ape cu uscare rapid7, se vor respecta m7sur7torile 8i limitele prev7zute de produc7tor.
1rodusul verificat va fi extras din partea inferioar7 a 8apei. 2e va m7sura 8i se va inregistra
grosimea 8apei.
Eerificarea planeitatii stratului suport$ are la baz7 normele aplicabile. In cazul unei distan6e de
133 cm intre punctele de m7surare, este permis7 o deviere +abatere- de maxim ! mm.
1laneitatea se va m7sura cu ajutorul unei mire cu lungimea de 2(3 cm.
Eerificarea capacitatii portante a stratului suport$ suportul trebuie s7 fie reprezentat de un
strat compact, autoportant
Eerificarea gradului de curatenie a stratului suport$ stratul suport trebuie s7 fie cur76at prin
aspirare.
Eerificarea conditiilor de mediu$
Krm7toarele condi6ii trebuie respectate inainte, in timpul 8i dup7 montare$
-temperatura aerului de minim 1%&'
-temperatura suprafe6ei solului de minim 1(&'
-umiditate relativ7 a aerului intre #3 ) 8i /3 )
emperatura la suprafa67 nu trebuie s7 dep78easc7 2%&'. .ste necesar7 montarea unei folii
1. de 3,2( mm pe intreaga suprafa67, sub stratul izolator. In cazul utiliz7rii unor straturi
izolatoare care se monteaz7 separat 8i nu sunt folosite pe elemental de pardoseal7 drept
straturi specifice fonoabsorbante sau cu ca8erare direct7, nu se ofer7 garan6ie pentru
montarea flotant7 pe 8apa cu inc7lzire prin pardoseal7 cu privire la respectarea valorii
maxime admise a rezisten6ei la transmisie termic7 a intregii structuri.
Uape
In cazul mont7rii flotante a elementelor de parchet laminat pe 8ape se va lua in considerare
posibilitatea cre8terii nivelului de umiditate. >in acest motiv, inainte de instalarea stratului
izolator, se va monta pe toate 8apele +cu excep6ia asfaltului turnat-, pe toat7 suprafa6a, o folie
1. cu grosimea de 3,2( mm, care va ac6iona sub forma unei bariere de vapori. In cazul in
care sunt montate in mod corespunz7tor, folia trebuie s7 se suprapun7 23 cm la imbin7ri.
Aclimatizarea parchetului
Inainte de efectuarea opera6iunilor de montare, pl7cile de parchet laminat trebuie depozitate
in inc7perea in care urmeaz7 s7 fie montate sau intr-o inc7pere cu acelea8i condi6ii
ambientale. Aclimatizarea se realizeaz7 in urm7toarele condi6ii$
-in ambalaj
-timp de cel pu6in #% de ore
-in pozi6ie orizontal7, la o distan67 de minim (3 cm de to6i pere6ii
-la temperatura aerului de minim 1%&'
-la o temperatur7 de suprafa67 a parchetului de minim 1(&'
-la un grad de umiditate relativ7 a aerului intre #3 ) 8i /3 )
>irectia de montare
'ele mai bune rezultate se ob6in dac7 parchetul laminat se monteaz7 paralel cu direc6ia
sursei de lumin7.
1lanificarea primului rand
2e va m7sura inc7perea pentru a se stabili dac7 trebuie redus7 l76imea primului rand de
pl7ci. Acest lucru este necesar de fiecare dat7 cand ultimul rand de pl7ci ce trebuie montat
este mai ingust de ( cm.
25
1lanificarea rosturilor marginale
2imilar tuturor materialelor organice, pl7cile de parchet laminat se pot deplasa ca urmare a
schimb7rii condi6iilor de mediu +contractare 4 umflare-. 1rin realizarea unor rosturi marginale 4
in perete de dimensiuni suficiente fa67 de toate corpurile fixe deplasarea podelei montate nu
va fi impiedicat7.In general se realizeaz7 rosturi marginale 4 in perete cu l76imea intre % 8i 13
mm fa67 de corpurile fixe precum pere6i, tocurile u8ii,6evi, stalpi, trepte etc.
1lanificarea rosturilor de trecere
>atorit7 deplas7rii specifice a parchetului laminat trebuie instalate profiluri de trecere in
urm7toarele zone$pragurile u8ilor,pasaje,spa6ii cu multe col6uri,in spa6ii individuale cu
lungimea 8i 4 sau l76imea mai mare de 13 m.
M0(/a.+a Pa.3:+/474'
1rimul pas este acela de a aseza folia de polietilena uniform, pe toata suprafata
incaperii.
2e lasa un spatiu de pana la 1,( cm intre perete si prima placa de parchet? acest
spatiu are rolul de a IacoperiI surplusul suprafetei acoperite de parchet in cazul usoarelor
dilatari datorate caldurii sau umezelii. 2antul ramas va fi acoperit in final de plinta.
2e incepe montajul primului rand cu placa 9ntreaga. 1entru un aspect placut, de spatiu mai
mare, se recomanda ca directia de montaj sa fie data de directia in care patrunde lumina in
incapere.1entru a acoperi zona ramasa libera la montarea ultimei placi a primului rand, se
taie o placa la dimensiune. 1entru taierea placii se poate folosi un ferastrau de mana, unul
electric +IsoricelI- sau un flex cu disc pentru lemn.=andul urmator se incepe cu placa
intreaga in partea in care pe primul rand s-a folosit placa decupata. =andurile urmatoare,
pana la umplerea intregii suprafete, se incep alternativ cu placa 9ntreaga si fractiuni de
placa.1entru ultima placa se masoara distanta ramasa intre perete si restul parchetului
instalat? se decupeaza placile longitudinal, lasand spatiu de dilatare.
Krmeaza montarea plintei cu chit de montaj care se toarna in strat uniform pe toata
lungimea plintei.1entru a portivi lungimea plintei cu cea a incaperii, se taie la dimensiune.
Imbinarile dintre bucatile de plinta se acopera cu elemente de trecere. Dn final, se monteaza
coltarele. Acestea sunt de doua feluri$ de interior si de exterior. recerile dintre camere,
atunci cand in una se pune parchet si sealalta se placheaza cu ceramica, se pot face prin
folosirea unui chit de gresie si faianta , zona fiind mascata ulterior printr-un profil de tabla de
acoperire, din alama sau inox , prins cu holzsuruburi.
2e monteaza parchetul laminat sub tocul u8ii, 6inand cont de rosturile in perete 4
marginale. In cazul in care se monteaza parchetul pan7 in dreptul unui astfel de toc,
mecanismul de blocare trebuie indep7rtat de pe canelura inferioar7 proeminent7 a pl7cii
montate,cu ajutorul unei dalte.
2e inl7tura 8i sec6iunea indreptat7 in jos a lambei de pe latura frontal7 sau scurt7 a
pl7cii ce trebuie montat7. Apoi placa poate fi montat7 din pozi6ie orizontal7. In acest scop,
placa trebuie lipit7 cu adeziv in zona de imbinare cu adeziv 1EA', deoarece nu a fost
blocat7 in pozi6ie.
R+3+p/'a 3a7'/a/'8a
In cazul pu6in probabil de deteriorare a parchetului laminat, defec6iunile mici pot fi
indep7rtate cu ajutorul setului de repara6ii. In cazul unor deterior7ri mai mici, reprezentantul
specializat poate inlocui una sau mai multe pl7ci."a cerere se poti ob6ine instruc6iuni separate
in acest sens.
'uratare si intretinere
'a in cazul tuturor imbr7c7min6ilor de pardoseli, se recomand7 protejarea parchetului
laminat de particulele de praf prin folosirea unor pre8uri sau covoare corespunz7toare.
2e monteaza suporturi antiderapante sub picioarele scaunelor, meselor 8i pe alte suprafe6e
unde se afl7 piese de mobilier.In cazul mut7rii pieselor grele de mobilier se recomand7
deplasarea lor prin ridicare, nu prin tarare.In cazul folosirii unor scaune sau piese de mobilier
cu rotile, trebuie utilizate doar cele de tip N +moi-.
2e indeparteaza imediat orice urm7 de lichid de pe pardoseal7. 5u se sterge
pardoseala cu ajutorul dispozitivelor de cur76are cu aburi, ci doar cu carpe umede.
5u se folosesc niciodat7 substan6e abrazive sau substan6e de cur76are ce formeaz7 o
pelicul7 pentru cur76area pardoselei.
26
5u este necesar7 8i este interzis7 ceruirea 8i4sau 8lefuirea parchetului.
Aplicarea ulterioar7 a unor adezivi nu este necesar7 8i este interzis7.

4.4.2. "ardoseli din placi de gresie ceramica
1revederile prezentului subcapitol se refer7 la condi6iile tehnice privind executarea pardoselilor
din gresie ceramic7 pe 8apa de mortar ciment, lipite cu adeziv import cu rosturi.
Ma/+.'a7+ 4/'7',a/+
% pl7ci din gresie ceramic7 sau alte tipuri de gresie por6elanat7, import sau priduc6ie intern7, ale
c7ror caracteristici tehnice s7 fie corespunz7toare standardelor 8i normelor admise 9n
=om@nia?
% ciment metalurgic cu adaosuri ,!3, saci?
% ciment alb, conform 2A2 /3((-%/?
% agregate naturale, conform 2A2 1**/-/*?
% acid clorhidric tehnic, conform 2A2 !!0-/*?
% corpuri abrazive, conform 2A2 *3141-%#?
% ap7 pentru construc6ii, conform 2A2 /03-%#?
% oxizi coloran6i?
% alte tipuri de adezivi pentru gresie ceramic7, import, ale c7ror caracteristici tehnice s7 fie
corespunz7toare standardelor 8i normelor admise 9n =om@nia
% distantieri din plastic de marimea necesara pentru dimensiunea de rost indicate pentru a
mentine latimea uniforma a rostului?
% chit pentru pardoseli$ chit incolor, antiderapant si rezistent la patare, care sa nu afecteze
culoarea sau proprietatile fizice ale suprafetei placilor ceramice.
1lacile vor avea urmatoarele caracteristici fizico - chimice$
- coeficientul de absorbtie a apei$ max. 1%) pentru placile de faianta si max. 2,() pentru
pl7cile de gresie.
- la 9ncercarea de rezistenta la fisurare fina, mostrele nu vor prezenta nici o astfel de fisurare?
- la 9ncercarea de rezistenta chimica, finisajul +glazura- va ram@ne nedeteriorata.
Abateri limita admisibile de la dimensiunile nominale de fabricatie pentru placile de gresie
ceramica$
- la grosimi nominale$ C4-13)
- la lungimi si latimi nominale$ C4-2)
- s7geata$ 3,!(mm pentru gresie fin7 si 3,( mm pentru gresie natur masurata pe diagonal7 si
raportata la lungimea laturii mari.
A73?/4'.+a pa.-0)+7'70.
Alc7tuirea structurii pardoselilor de gresie ceramic7 va fi$
% 8ap7 din mortar de ciment, egalizare marca ,133 de !3-(3 mm grosime?
% 9mbr7c7minte din gresie ceramic7 sau por6elanat7?
% plinte din gresie ceramic7 sau por6elanat7.
Executarea pardoselilor din gresie ceramica
2e va examina starea stratului suport pe care se va monta placajul. 5u se va incepe
lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. Inainte de montarea placilor, se
va curata stratul suport de praf, reziduuri, chit, substante de acoperire, ulei, amestecuri
pentru tratament, etc. Lonele de montaj vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al
cladirii? nu se accepta utilizarea exclusiva a iluminatului temporar.
Imbr7c7min6ile din pl7ci din gresie ceramic7 se vor executa pe un plan8eu de beton
armat, dupa executarea unei sape plane sau cu pante.
1l7cile din gresie ceramic7 se vor monta pe plan8eul de beton armat, prin intermediul
unui strat de adeziv aplicat pe sapa sclivisita.
,ortarul de ciment sau adezivul pentru montarea pl7cilor din gresie ceramic7 se va
prepara la fa6a locului, 9n cantit76i strict necesare 8i va avea o lucrabilitate plastic - v@rtoas7,
factorul ap7 - ciment fiind de maximum 3,(.
A8ezarea pl7cilor se va face mont@ndu-se la 9nceput pl7cile reper.
1l7cile se vor monta peste adeziv, 9n r@nduri regulate, cu rosturi de 2.! mm 9ntre
pl7cile din gresie ceramic7.
>up7 a8ezarea pl7cilor pe o suprafa67 corespunz7toare razei de ac6iune a m@inii
muncitorului +circa *3 cm l76ime-, la pl7cile la care se constat7 denivel7ri se adaug7 sau se
27
scoate local din cantitatea de adeziv. Apoi se face o verificare a planeit76ii suprafe6ei cu un
dreptar a8ezat pe diagonalele suprafe6ei executate 8i ghidat dup7 nivelul por6iunii de
pardoseal7 executat7 anterior, 9ndes@ndu-se atent pl7cile 9n adeziv, prin batere u8oar7 cu
ciocanul peste dreptar, astfel 9nc@t striurile de pe spatele pl7cilor s7 p7trund7 9n masa de
adeziv 8i s7 se asigure planeitatea suprafe6ei.
Opera6ia se continu7 astfel pe toat7 suprafa6a care se execut7 9ntr-o zi de lucru.
Kmplerea rosturilor cu chit se va face la minim #%de ore dup7 montarea pl7cilor din
gresie ceramic7, iar 9n intervalul de la montare 8i p@n7 la rostuire - pardoseala nu va fi dat7
9n circula6ie . 'hitul se va aplica cu o racleta.
'ur76area 9mbr7c7min6ii din pl7ci din gresie ceramic7 de excesul de chit se va realize
cu burette si apa.
1l7cile din gresie ceramic7 se vor monta simplu sau 9n conformitate cu desenele din
proiect cum este indicat de 1roiectant.
"a intersec6ia pardoselii cu elementele verticale - sub plinte - se vor realiza interspa6ii
de (.13 mm care se vor umple cu un material elastic.
In cazul suprafe6elor mari se recomand7 realizarea unor rosturi de dilatare la circa !3
mp sau *m, func6ie de modularea structurii.
Executarea scafelor si plintelor
"a 9mbr7c7min6ile din gresie ceramic7 ce se racordeaz7 vertical cu faian6a nu se
monteaz7 plinte. Dn cazul c@nd se racordeaz7 vertical cu zugr7veli se execut7 plinte din pl7ci
gresie ceramic7 sau por6elanat7 fixate tot cu adezivi speciali de import.
)ivrare+ depozitare+ manipulare
1lacile de faiant7 sau gresie vor fi depozitate 9n locuri ferite de umiditate, acoperite, 9n
ambalajele originale ale furnizorului, pe platforma cu suprafata plan7 sau pe rafturi.
5u se va aduce la punctul de lucru din santier dec@t cantitatea strict necesara pentru
executarea placajului si numai la momentul necesar, astfel 9nc@t cutiile cu faianta sau gresie
sa nu fie depozitate 9n locuri neadecvate.
1l7cile se vor manipula cu grij7 pentru a nu fi lovite si a nu se deteriora si se vor feri
de contactul cu materiale care le pot pata.
1lacile de faiant7 sau gresie se vor transporta ambalate 9n cutii, cu mijloace de
transport acoperite,curate si uscate. In mijloacele de transport cutiile se vor aseza 9n stive,
lu@ndu-se masuri pentru 9mpiedicarea deplasarii stivelor 9n timpul transportului, spre a se
evita deteriorarea ambalajului si 9mprastierea pl7cilor.
2e va mentine temperatura minima ambientala de 13
3
' pe tot timpul montajului si /
zile dupa terminare, daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului..
2e vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor.
C0(-'/'' /+:('3+ -+ 3a7'/a/+
Dn timpul execut7rii 9mbr7c7min6ilor se vor respecta condi6iile tehnice de calitate prev7zute 9n
2A2 2(*341-/( 8i 2A2 2(*3 / 2 H /(, prin metode de verificare stabilite de 2A2 2(*34!-/*.
1entru lucr7rile g7site necorespunz7toare se vor da dispozi6ii de 8antier pentru remedieri sau
refaceri.
5. CONTROLUL CALITATII
5.1. erificarea inainte de inceperea lucrarilor
% .xistenta procedurii tehnice de excutie pentru lucrari de pardoseli in documentatia de
calitate a constructorului?
% .xistenta certificatelor de calitate pentru materiale?
% Incheierea lucrarii executate anterior +existenta procesului verbal de receptie calitativa
pentru stratul suport-?
% Incheierea lucrarilor de instalatii a caror executare ulterioara ar putea degrada
pardoselile?
% Agremente tehnice ale 1roiectantului pentru produse si procedee noi?
% .xistenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru pardoseli?
% .xistenta personalului de executie specializat pentru lucrari de pardoseli.
% Atunci cand stratul suport este un planseu de beton este necesar sa fie asigurata
curatarea si spalarea lor cu apa inainte de executia pardoselilor.
28
% Izolarea conductelor de instalatii care strapung pardoseala?
% Acoperirea cu mortar de ciment a conductelor de instalatii electrice care se monteaza
sub pardoseli pentru a se asigura protejarea lor?
% >epozitarea corespunzatoare a materialelor pe santier.
5.2. erificari in timpul executiei lucrarilor
A) 1entru executarea stratului suport din sapa de ciment trebuie verificat daca$
% sapa de egalizare se realizeaza din mortar de ciment de clasa ,13 avand
consistenta de ( cm masurata pe conul etalon?
% se respecta procedura tehnica de executie si detaliile proiectului in ceea ce priveste
grosimea, planeitatea si pantele sapei executate?
% daca s-au prelevat probe de mortar de ciment pentru incercarea lor intr-un laborator
autorizat?
% daca fixarea pe stratul suport este corespunzatoare?
% turnarea sapei se face in panouri de max 2,( mp separate prin rosturi longitudinale si
transversale?
% se realizeaza compactarea sapei prin baterea mortarului de ciment cu dreptarul si
mistria pana la aparitia laptelui de ciment la suprafata?
% se realizeaza protejarea suprafetelor pentru evitarea aparitiei fisurilor acoperirea cu
rogojini care se vor mentine umede timp de / zile?
% grosimea maxima a sapei sa nu fie mai mare de ! cm.
B) 1entru executia stratului de uzura trebuie urmarita$
% respectarea proiectului si a detaliilor de executie?
% respectarea fisei tehnice a produsului folosit, care reprezinta instructiunile
producatorului pentru montaj.
5.3. erificarea la sfarsitul executiei lucrarilor de pardoseli
% .xistenta si continutul certificatelor de calitate pentru materiale?
% .xistenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse?
% Aspectul vizual al pardoselilor la terminarea lucrarilor?
% :radul de aderenta al stratului de uzura la stratul suport?
% .xistenta rezultatelor la incercarile efectuate si consemnarea lor.
NOTA2 O.'3+ -+(45'.+ -+ p.0-4)6 5a.3a6 7'3+(/a6 +/3. )+ 8a '(/+.p.+/a 34 )'(/ag5a
9)a4 +3:'8a7+(/9.
Into&'(t,
A!). Ale#nd! Co&o*
6. CAIET DE SARCINI ; LUCRARI DE TAMPLARIE PENTRU USI SI !ERESTRE
1. GENERALITATI
1rezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucr7rile de montaj la
t@mpl7ria din 1E' ce va fi livrat7 pe 8antier de c7tre produc7tor. >easemenea, sunt cuprinse
detalii privind tamplaria metalica H usi rezistente la foc, tamplaria de aluminiu-usi de acces in
imobil si tamplaria interioara din lemn furniruit.
1roducatorul t@mpl7riei din 1E' va respecta urm7toarele cerin6ele de performan6a $
% 'ertificarea sistemului de management al calit76ii pentru producerea t@mpl7riei
conform I2O 0331 $ 233% +existen67 'ertificatului pentru sistemul de management al
calit76ii asigur7 autoritatea contractant7 c7 firma conduce 8i coordoneaz7
corespunzator procesul de produc6ie astfel 9nc@t performan6ele stabilite de
produc7torul de sistem sau48i de agrementul tehnic sunt realizabile de c7tre firma
ofertant7-
% 'ertificare sistem de management al s7n7t76ii 8i securit76ii ocupa6ionale pentru
activitatea de producere4montaj t@mpl7rie conform OO2A2 1%331-233/ +existen6a
29
'ertificatului sistemului de management al s7n7t76ii 8i securit76ii opera6ionale conform
OO2A2 1%331- 233/ asigura autoritatea contractant7 c7 firma ofertant7 va lua toate
m7surile stabilite pentru sistem astfel 9nc@t riscurile de producere a acccidentelor pe
8antier s7 fie minime-
2e vor ata8a la 'artea tehnic7 a construc6iei agrementele, avizele tehnice,
certificatele de calitate a materialelor puse 9n opera 8i atestatele de produc7tor sau montator.
"a execu6ie se vor folosi doar materiale 8i produse atestate conform O: *224233#
privind stabilirea condi6iilor de introducere pe pia67 a produselor pentru construc6ii, care
aplic7 prevederile >irectivei europene %0413*4'...
'ontractorul va inainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol +in masura in care
acesta nu este impus de planuri si4sau desene ulterioare-, tabelele de calcul 8i desene
detaliate la scar7. 1roduc6ia poate incepe numai dupa verificarea pe teren 8i aprobarea
acestora.
@mpl7ria nu trebuie s7 produc7 zgomot sau vibra6ii audibile ca urmare a v@ntului,
curen6ilor de aer sau traficului auto.
2. STANDARDE SI NORMATIVE DE RE!ERINTA
Acolo unde exist7 contradictii 9ntre recomandarile prezentelor specificatii si cele din
standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea
prioritate.
O.K.:.
nr.1/#42332
1rivind instituirea m7surilor speciale pentru reabilitarea termic7
a cl7dirilor de locuit multietajate
' 13/41-0# I5ormativ privind calculul coeficien6ilor globali de izolare
termic7 la cl7dirile de locuitI
=A" :L /1*41 IAsigurarea calit76ii ferestrelor din 1E'I
A"1=O,-100(
111%-00 5ormativ de siguranta la foc a constructiilor
2A2 #**-/0 Ksi din lemn pentru constructii civile, sectiuni
2A2 /00-/! Merestre si usi din lemn. 'onditii tehnice generale de calitate
2A2 0!22-/! amplarie pentru constructii civile si industrial. erminologie
2A2 #*/3-/# ,odularea constructiilor. :oluri pentru usile si ferestrele
cladirilor de locuit si social-culturale
2A2 1*!/-/! Ksi si ferestre. >enumirea conventional a fetei usilor si
ferestrelor, a sensului de rotatie pentru inchiderea lor si
notarea lor simbolica
5ormative '1%(-/%, '1%*-/0, '100-/0, '#/-%*
3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE6
MANIPULARE6 DEPOZITARE
3.1. $ateriale utilizate la realizarea tamplariei "% pentru usi de exterior si ferestre,
% Meronerie fabricat7 din o6el inoxidabil sau aluminiu Al,g2i conform cu cerin6ele =A" =:
*3/4! IAsigurarea calit76ii feroneriei batante 8i oscilobatanteI
% K8ile de acces cu func6iune de evacuare 9n caz de incendiu vor fi prev7zute cu dispozitive
anti panic7 la interior 8i vor fi obligatoriu cu deschidere c7tre exterior.
% oate u8ile exterioare vor fi echipate cu dispozitive de auto-9nchidere
% Inchizatorile sunt din Al,g2i, aliaj inoxidabil care nu permite coroziunea sau aliajul de
aluminiu turnat :A",g!. Inchizatorile pentru partile care se deschid vor fi atasate si
reglate. oate inchizatorile vor fi livrate cu ! chei.
% :eam termoizolator va fi realizat din dou7 foi de sticl7 una laminat7 cu grosimea de *,!%
mm la exterior 8i una IfloatI cu grosimea de # mm la interior, distan6ate printr-o baghet7
de 1* mm dublu sigilate. 2pa6iul creat 9ntre cele dou7 foi de geam este umplut cu argon.
% :eamul nu va prezenta zg@rieturi, va fi curat 8i corect sigilat. Murnizorul de geam va
poseda 'ertificat de la produc7torul de sticl7 cu depunere "oV-. c7 dispune de dotarea
necesar7 proces7rii acestui tip de geam.
30
% Ksile si toate ferestrele la care geamurile termoizolatoare se monteaza pana la %3 cm
distanta de podea sau pamant, si panourile de usa care se monteaza la o distanta de
pana la 1(3cm de podea trebuie echipate cu geamuri securizate. 1anourile din sticla
montate la !3cm pe fiecare parte a usii si la o distanta de pana la 1(3cm de podea sau
de parter trebuie deasemenea sa fie din geam securizat.
% 1rofilele de separare a ochiurilor de geam sunt deasemenea din aliaj Al,g2i3,(. se vor
fixa pe intreaga lungime. :eamul termoizolator are o garnitura din cauciuc.
% 1anourile vitrate$ panourile vitrate mai mici de 2(cm pot fi din geam obisnuit de *mm.
1anourile vitrate mai mari de 2(cm trebuie sa fie geam securizat de #mm sau *mm, cel
de-al doilea tip se foloseste pentru panouri vitrate mai mari de /3cm. :eamuri securizate
posibile$- oughened, "aminated W :eorgian Nired +turnate sau laminate-.
% 1rofile 1E' - sistem pentacameral cu un coeficient de transfer termic Q B 1,! N4m2Q.
% Dn76imea minim7 a profilelor va fi *3 mm iar grosimea pere6ilor principali va fi de !,3 mm
+R3,2 mm-.
% 2uprafe6ele exterioare vizibile ale profilului vor prezenta culoare uniform7, f7r7 9ntreruperi
8i f7r7 impurit76i mecanice.
% 1rofile de rigidizare - din o6el zincat cu grosimea de min.1,( mm 8i modul de elasticitate
2(3 Q54cm.
3.2. $ateriale utilizate la realizarea tamplariei metalice -(. 6/min,
% Moi de usa reversibile din otel galvanizat cu izolatie, grosime totala *3mm
% oc de colt reversibil, cu sau fara parte inferioara, realizat din profile de otel galvanizat, cu
console pentru prindere in zid, pregatite pentru fixare cu dibluri
% <roasca complet echipata cu cilindru Pala
% <olt de siguranta pe partea cu balamale a foii de usa
% ,aner 1E' negru, cu miezi din otel, livrat cu placute metalice cu ornament 1E' negru si
cilindru Pala
% 2 balamale, una cu arc de revenire si una cu rulmenti cu surub pentru ajustare pe vertical
% 1laca de consolidare din interiorul foii de usa pentru amortizor si maner de urgenta- la
cerere
% :arnitura termoexpandabila inserata intr-un canal corespunzator in toc
% 'uloare gri deschis =A" /3!(
3.3. $ateriale utilizate la realizarea tamplariei din lemn furniruit pentru usile de interior,
- ocuri din lemn finisate cu lac incolor?
- Moi de usi celulare dublu placate cu furnir natur, finisate cu lac incolor, conform tabloului
de tamplarie?
- ,anere cu rozeta?
- <roaste cu cheie, cu butuc sau cu blocator?
- <alamale.
3.4. $ateriale utilizate la realizarea tamplariei din aluminiu pentru usile de acces in imobil,
- 1rofile din aluminiu clasa 1.3 H camera de rupere termica !(mm, protejata prin pelicula de
vopsea aplicata electrostatic de catre fabricant?
- Meronerie de calitate superioara, cu cicluri inchis-deschis de aproximativ 1(333ori?
- :eam termoizolant cu loV-e, spatiul dintre foile de geam umplut cu Argon, coefficient
KB1, 1? 1, 3? 3, 0 V4mpQ.
0ota, &amplaria va fi confectionata dupa dimensiunile luate la fata locului de catre
executant.
3.5. %ontrolul calitatii+ livrare+ manipulare+ depozitare
% =amele cu geam termoizolator sau fara geam se vor transporta in pozitie verticala. 2e va
evita deteriorarea suprafetei ramelor. In cazul transportului de lunga distanta se
recomanda utilizarea ambalajelor din carton si a distantierelor din carton.
% =amele se vor trata ca mai sus si trebuie transportate in siguranta, iar impactul trebuie
evitat.
% Dn cazul suprafe6elor vitrate foarte mari, ce implic7 o greutate sporit7 mai mare de (3g, se
vor utiliza dispozitive speciale adaptate pentru ridicarea4deplasarea cu mijloace
mecanizate.
31
% @mpl7ria4geamul termoizolator trebuie depozitate 9n spa6ii protejate 9mpotriva
intemperiilor. 2e vor aseza pe suporturi orizontale sau verticale? pentru geamul
termoizolator se vor utiliza numai suporturi oblice4verticale. >epozitarea se va face astfel
9nc@t t@mpl7ria4geamul s7 nu sufere deform7ri care ar putea s7 strice sau s7 impiedice
utilizarea.
% 'analele de drenare si bavurile trebuie sa curatate pentru a evita blocajul. ,aterialele
abrasive trebuie deasemenea indepartate de partile mobile pentru a evita zgarierea.
% =amele trebuie tinute la distanta de gudron si bitum pentru a nu se pata. 2iliconul si alte
materiale etansatoare in general nu au efect asupra ramelor, dar produsele pe baza de
solventi se vor evita.
% @mpl7ria asamblat7 +par6ial-, c@t 8i geamul termoizolator, se vor livra in situ 9nso6ite de
certificat de calitate 8i declara6ie de conformitate emise de produc7torul respectiv .
% Ksile metalice vor fi insotite de aviz tehnic si agreement tehnic eliberate de I'.'O5
<ucuresti
1e timpul depozit7rii se va evita deteriorarea suprafe6elor. ,aterialele utilizate pentru
suporturi nu trebuie s7 deterioreze t@mpl7ria4geamul 9n nici un fel.
4. E%ECUTIA LUCRARILOR6 MONTAREA6 INSTALAREA SI ASAM>LARE
4.1. 1eneralitati
amplaria se va monta in golurile pregatite in cladirie noi sau in goluriele existente in
zidarie dupa demontarea tamplariei care va fi inlocuita. 2e vor folosi instructiunile de
supraveghere pentru fiecare sPstem pentru a se asigura ca se comandat dimensiunea si modelul
adecvat. Merestrele si usile sunt finisate, iar golul trebuie sa fie finisate inainte de montare. :olul
trebuie sa cuprinda pragul, si trebuie admise tolerante pentru ca fereastra sa poata fi montata.
amplaria nu trebuie montata pana cand golul nu este finisat sin u trebuie folosit ca model pentru
lucrarile de constructie.
1entru a evita zgarierea ramelor este essential sa se evite transportarea de materiale prin
ferestre dupa montarea lor.
4.2. )ucrari in afara santierului
,ontarea feroneriei - cu 8uruburi protejate anticoroziv +otel inoxidabil, garnituri din
neopren, vopsea protectiva-.
,ontarea garniturilor - 9mbinare Icap la capI cu evitarea 9ntinderii sau lipirii. :arniturile
trebuie sa fie suficiente ca numar si rezistente la presiunea vantului.
.xecutia tamplariei din 1E' pentru usi si ferestre
% >ebitarea tocurilor 8i a cercevelelor se va face cu ma8in7 special7 de debitat 1E'.
% Armarea profilelor - profilele de rigidizare se fixeaz7 9n camera profilului cu 8uruburi
autoperforante la #3 cm.
% 2udarea profielor 1E' - termosudare cu ma8ini speciale de sudur7. 'ordonul de sudur7
nu va prezenta pori sau culoare gri-g7lbuie.
oata tamplaria este livrata pe santier, montata si toate lucrarile in afara de montare se
executa in afara santierului.
4.3. $ontarea
1regatirea ramei$
>aca se folosesc dispozitive de prindere acestea nu trebuie atasate foarte starns de rama
exterioara, incepand de la nu mai putin de 1(3mm de colturi si nu mai mult de *33mm in centru.
>aca se monteaza prin insurubarea prin rama exterioara principala in structura, atunci geamul se
demonteaza. >aca glafuri sunt necesare si s-au livrat separat de ferestre trebuie atasate acum
conform instructiunilor. >aca se vor atasa cu suruburi de rama intotdeauna sa se insurubeze de
dedesupt in cadru. .ste important ca sistemele de fizare sa nu penetreze canalele de drenare.
>aca o fereastra sau o usa este prea grea pentru a fi manipulata adecvat, se poate scoate
geamul. Orice geam sau orice rama demontata se depoziteaza in siguranta la distanta de zona
de lucru.
,ontajul t@mplariei in situ se va face perfect vertical, cu axele deschiderilor si la distanta
necesara fa67 de structur7 de baz7 av@nd 9n vedere ancorarea prev7zuta. =osturile verticale vor
fi in medie de (mm latime, chiar daca rosturile orizontale pot fi pana la 13mm latime.
% Intr-o prima faza se vor monta prinderile din otel ce vor asigura tocurile.
% 2e pune tamplaria in gol, conform recomandarilor furnizorului si se imbina temporar
pentru a vedea daca este adecvata.
32
% 2e fixeaza tamplaria in gol folosind fie dispozitive de fixare, fie prin gaurire si fixare in
rama exterioara, gaurile pentru suruburi nu trebuie sa fie la o distanta mai mica de
1(3mm de colturi si nu la mai mult de *33mm de centru. >aca este necesar sa se
insurubeze prin partea inferioara a ramei exterioare, unde se poate colecta apa, apoi se
aplica un etansator adecvat. >upa fixarea in acest mod imbinarile temporale se pot
desface.
% Mixarea se face direct 9n perete cu ajutorul diblurilor 8i a 8uruburilor. >istan6a dintre
punctele de fixare nu va dep78i /3 mm. >aca t@mpl7ria este fixat7 cu elemente metalice,
aceste elemente trebuie tratate anticoroziv.
% 2e remonteaza orice geam care a fost demontat asigurandu-se ca sunt montate adecvat
pentru a permite drenarea apei. 2e remonteaza profilele de separare a ochiurilor de
geam, conform instructiunilor producatorului si avand grija sa nu se deterioreze geamul.
% 2e remonteza panourile mobile care au fost demontate.
% 2e verifica functionarea adecvata a tamplariei inainte de de a etansa cu mastic sau
finisare. Orice defect trebuie rectificat.
Minisare$
=ostuirea intre t@mpl7rie 8i structura de baz7 trebuie executat7 cu un chit adecvat, dupa
asezarea unui strat de baza din spuma sintetica +poliuretanic7-. 2uprafata care se va umple cu
spum7, trebuie sa fie curata, uscat7 si f7r7 praf sau gr7simi. Dn cazul 9n care imediat dup7
a8ezarea t@mpl7riei se observ7 deteriorarea stratului de suprafa67 protector, permanent sau
temporar, 'ontractorul va lua masurile adecvate pentru remedierea situatiei. >upa instalare,
tamplaria trebuie cur76it7.
rebuie asigurat ca spuma izolatoare a intrat suficient de mult in gol pentru a evita puntea
termala. 2puma trebuie taiata in exterior astfel incat sa nu se amesteca cu filerul. 2e termina de
finisat partii exterioare agolului si se indeparteaza banda protectiva transparenta de pe suprafata
ramei si de pe glaful exterior inainte ca rosturile sa fie etansate cu filer.
encuiala, cimentul si vopseaua pot deteriora fiting-urile metalice si ar trebui sterse
imediat. 'analele de drenare rebuie curatate. >upa montare, ramele pentru tamplarie se vor
curata cu apa calda care contine detergent. 1entru marcarile care nu se indeparteaza se poate
folosi o solutii fine pe baza de apa si un mop din lana, daca este necesar un finisaj lucios.
Minisarea si repararea externa a tamplarieie sunt factori importanti in lucrarile de inlocuire.
Aspecte importante sunt$
% ,asticul pentru etansare se pune intre glafuri si zidaria din caramida. 2e face acest lucru
pentru a elimina posibilitatea ca apa sa patrunda prin tencuiala interna.
% amplaria trebuie curatata inainte de a parasi santierul. In cazul in care exista zgarieturi,
se poate folosi disc de polizare si se finiseaza cu perie.
% oate paile mobile, trebuie unse dupa montare.
2iguranta pe santier$
,ontarea tamplariei nu necesita proceduri speciale in ceea ce priveste siguranta pe
santier.
2e recomanda utilizarea ochelarilor de protectie cand se folosesc unelte actionate electric
si imbracaminte adecvata de protectie cand se manipuleaza geamuri.
5. ASIGURAREA CALITATII6 A>ATERI ADMISE
Eerificarea va consta din$
>up7 ce structura de baz7 a fost terminat7$
% 'ontractorul trebuie s7 se asigure, 9nainte de fabricarea t@mpl7riei, dimensiunile rezultate
fizic +in urma executiei- corespund cu cele stabilite in planuri verificarea la recep6ia
materialelor?
% Atunci cand furnizorul pentru t@mpl7rie, avand in vedere toleranta admisa, va observa ca
structura de baza nu este perfect verticala, va atentiona proiectantul care, in urma
consultarii 'ontractorului, va indica masurile ce trebuie luate
Eerificarea pe parcursul execu6iei$
% Eerticalitatea si orizontalitatea cat si positia in goluri
% ,asuri de protectie impotriva deteriorarii de alte specialitati.
Eerificarea dup7 montaj$
% se vor verifica fixarea corect7 a tocurilor, izolarea corect7 a golului dintre toc 8i perete cu
spum7 poliuretanic7, etan8area cu silicon.
33
% verificarea aspectului, a pozi6ion7rii corecte a garniturilor 8i baghetelor, a mont7rii
feroneriei, a mont7rii geamului, a func6ionalit76ii ferestrelor?
% m@nerele u8ilor vor fi instalate 9n a8a fel s7 previn7 v7t7mari. ,@nerele verticale tip bar7
vor amplasate la distan67 suficient7 fa67 de rostul dintre cele dou7 foi de u87 pentru a
preveni v7t7marea +X%cm-
A<a/+.' a-5')+2
- >eformatia maxima$ - 9n directia orizontala cu geam simplu$ 14!33? cu geam dublu$ 14(33.
- "imite de toleran67 pe verticala la t@mpl7ria instalat7$
- 'adru ferestre$ 2 mm4m
- 'adru usi$
6. PROCEDURI TEHNICE DE E%ECUTIE SPECI!ICE
% .xecutie si montaj tamplarie 1E' +usi si ferestre-
NOTA2 O.'3+ -+(45'.+ -+ p.0-4)6 5a.3a6 7'3+(/a6 +/3. )+ 8a '(/+.p.+/a 34 )'(/ag5a
9)a4 +3:'8a7+(/9.
Into&'(t,
A!). Ale#nd! Co&o*
34
#. CAIET DE SARCINI ; LUCRARI DE !INISA"E LA !ATADE
1. GENERALITATI
1rezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea tencuielilor
decorative, placarii cu caramida aparenta, realizarea ornamentelor, vopsitoriilor exterioare la
plafoane.
2e vor aplica standardele si normativele in vigoare.
1revederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de
prevederile proiectului de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si
proiectul de executie, antreprenorul va anunta beneficiarul in scris.
2. STANDARDE SI NORMATIVE DE RE!ERINTA
Acolo unde exist7 contradictii 9ntre recomandarile prezentelor specificatii si cele din
standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea
prioritate.
'!-/* 5ormativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli
si vopsitorii
2A2 0113 /% 1ietre natural fasonate pentru constructii? =eguli
de verificare a calitatii
3.CERINTE DE PER!ORMANTA A ANSAM>LURILOR
2e vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si
agrementate de catre un laborator de incercari atestat.
,aterialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in
standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate.
encuielile ddecorative se vor livra si executa in cantitatile cerute de functiunea
spatiului conform specificatiei proiectului de executie.
2e va avea in vedere respectarea indicatiilor privind suprafetele ce urmeaza sa
primeasca acest tip de finisaj si planeitatea suprafetelor finisate.
4.PROPUNERI TRANSMISE SPRE APRO>ARE
Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform
conditiilor contractuale$
- >ate tehnice privind fiecare tip de vopsea de exterior si materiale auxiliare.
- >ate privind intretinerea, incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul
1.( IInchiderea contractului;.
- ,ostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului
aratand intreaga gama de culori, texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip
de vopsea de exterior necesara.
- ,ostre pentru verificare, de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse
in opera, din fiecare tip de vopsea lavabila necesar, aratand intreaga gama de culori,
texturi si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea
terminata. ,ostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala.
5.ASIGURAREA CALITATII
35
1roducatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor
indicate in acest proiect, cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga
cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate.
.xecutantul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in
executia unor lucrari similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul
vopselelor.
2e va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de vopsea de
exterior necesara.
Inainte de inceperea executiei vopsitoriilor la exterior se va realiza cate un panou ca
mostra pentru fiecare tip de vopsea specificat, pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre
si a demonstra efectele estetice, precum si calitatile materialului si executiei.
,ostrele scara 1$1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de
proiectantul general.
1roiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii
mostrelor.
5u se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general.
,ostrele scara 1$1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard
pentru aprecierea lucrarii finale.
>aca se cere, se vor demola mostrele scara 1$1 si se vor indeparta de pe santier.
,ostrele scara 1$1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei
preliminare, pot deveni parte a lucrarii terminate.
6.LIVRARE6 DEPOZITARE SI MANIPULARE
,aterialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea
producatorului si numarul lotului. ,aterialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de
intemperii, umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. Eopselele vor fi depozitate
in cutiile in care au fost livrate.
1entru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta
instructiunile si recomandarile producatorului.
7.MATERIALE
7.1.T+(34'a7a -+30.a/'8a
encuiala decorativa, dura cu aspect mat, are la baza rasina sintetica in dispersie
apoasa si agregate minerale cu dimensiunea 1,(mm? aspect masa pastoasa, omogena?
disponibila in mii de culori prin nuantare computerizata pe masini de colorat.
2e vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material.
2e vor prevedea cutii inchise sigilate, aflate in termenul de garantie specificat pe
ambalaj fara defecte care sa afecteze utilizarea indicata? Intreaga cantitate de vopsea
necesara va fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate
de vopsea specificata? vopseaua va avea caracteristicile conforme cu certificatele de calitate
si cu inscrisurile de pe ambalaj.
2e vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea vopselei,
textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de vopsea de exterior specificat.
2e vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive
indicate, cu referire la terminologia standard a producatorului.
,aterialele auxiliare si accesoriile vor fi conform standardelor in vigoare si
recomandarilor producatorului vopselei.
7.2. Ca.a5'-a apa.+(/a
1lacarea se va realiza folosind cramida aparenta.
Sp+3'&'3a/'' /+:('3+
Aspect finisaj$fata despicata +naturala-
>imensiuni valabile$(2x2#3x0mm
2e vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material.
Asezarea placilor va fi conform desenelor de stereotomie din proiectul de executie.
2e vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea placilor,
textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de caramida aparenta specificat.
36
2e vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive
indicate, cu referire la terminologia standard a producatorului.
Ma/+.'a7+ -+ 50(/a* )' a33+)0.''
Adeziv flexibil pentru caramida aparenta
'hit pentru rosturi
"ichid incolor de impregnare caramida aparenta
Ma/+.'a7+ -+ .+,+.8a
2e vor livra beneficiarului materiale de rezerva. 2e vor livra placi intregi identice cu
cele montate, intr-o cantitate egala cu 2 ) , ambalat pentru depozitare si identificat cu
etichete care sa descrie in mod clar continutul.
#.E%ECUTIE
#.1. T+(34'a7a -+30.a/'8a
E1a5'(a.+
2e va examina starea stratului suport pe care se va executa tencuiala decorativa .5u
se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare.
1entru sageac sau plafoane din lemn se va utiliza vopsea speciala de exterior pentru
lemn.
P.+ga/'.+
Inainte de aplicarea tencuielii,lucrarile de grunduire precum si lucrarile de reparatii la
acestea trebuie sa fie incheiate iar suprafetele suport trebuie sa fie uscate, curate, rezistente,
plane si fara denivelari.
>aca pe suprafata ce urmeaza a fi tencuita exista inglobate elemente metalice,
acestea vor fi mai intii grunduite. Inainte de aplicare trebuie obligatoriu finalizate lucrarile
premergatoare +stresini, cornise, hidroizolatii, jgheaburi, elemente de indepartare temporara
a apei, protectiile de glafuri, inchiderile la atic, cofretele pentru instalatiile electrice si de gaze,
trotuarele-.
E1+34/'+-g+(+.a7'/a/'
Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine. 2e aplica un singur
strat, cu fierul de glet din otel inoxidabil si drisca neteda din material plastic .'onsumul este
de 2,! - !,3 Qg4m
2
R+g7a* )' 34.a/a.+
2e vor repara sau inlocui suprafetele patate sau deteriorate in orice mod sau care nu
sunt identice cu suprafetele adiacente.
=eparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme
de inlocuire.
'uratarea suprafetelor se va executa numai conform specificatiilor producatorului
vopselelor.
P.0/+*a.+
imp de uscare$ 1-2 ore uscare la atingere si 2-! zile uscare in profunzime.
Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara, eventual se va curata suprafata, numai
prin procedeele si materialele recomandate de producator.
#.2. P7a3a* 3a.a5'-a apa.+(/a
E1a5'(a.+
2e va examina starea stratului suport pe care se va monta caramida aparenta. 5u se
va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. 2uprafata ce urmeaza
a fi placata trebuie sa fie stabila, uscata si curata.5u se poate efectua montajul pe o
suprafata lucioasa si neteda.
P.+ga/'.+
2ablarea suportului$
2ablarea asupra suportului are ca rezultat indepartarea stratului superficial,
contaminat sau vopsit, deschiderea porilor, cresterea rugozitatii suprafetei si in consecinta si
cresterea aderentei urmatoarelor straturi sau tipuri de finisaje care se vor aplica.
M0(/a.+-g+(+.a7'/a/'
37
1entru placarea suprafetelor cu caramizi aparente se vor folosi doar adezivi flexibili,
pentru placari grele, de la producatori consacrati.
Adezivul va fi intins intr-un strat subtire, pe suprafata de placat, cu o gletiera cu dinti.
>easemenea se va aplica adeziv si pe spatele placutelor tot cu gletiera cu dinti, in
asa fel incat adezivul sa umple canalele pentru aderenta.
1lacutele se vor fixa prin apasare puternica si usoara miscare stanga-dreapta.
In urma fixarii nu trebuie sa mai ramana bule de aer in masa adezivului.
5u este necesara o amorsare prealabila.
1entru a obtine rosturi uniforme se vor fixa cativa YYstalpiYY din loc in loc, iar intre
acestia se va folosi sfoara de nivel.
>imensiunile recomandate pentru rosturi sunt$
- pentru placile inguste + latime (2mm- 13 mm
- pentru placile late + latime /1mm- 12mm
1rin folosirea adezivilor recomandati, placutele nu vor mai aluneca pe suprafata
+ perete- si astfel nu se va folosi nici un fel de ghidaj.
>istribuirea placutelor se va face de la colt pana la o deschidere +fereastra, usa- sau
intre deschideri. "a capat de rand si la marginea deschiderilor se va evita folosirea bucatilor
mici.
2e recomanda folosirea jumatatilor sau a elementelor de colt. Acestea vor produce un
aspect perfect de zidarie a peretelui.
=osturile suprafetelor placate se vor executa din mortar fara saruri dizolvabile. Acesta
se prepara ca un mortar semiuscat si se aplica cu ajutorul fierului de rostuit.
1rima data se executa rosturile orizontale, apoi cele verticale. >upa aceea urmeaza
finisarea imbinarii rosturilor orizontale cu cele verticale.
,ortarul in surplus ce ajunge pe fata placutelor se indeparteaza usor cu o perie.
"ocul unde au fost montate placile trebuie ferit de ploaie pana cand adezivul se va
usca complet.
1lacile trebuie protejate de ploaie cu minim 2# de ore inainte de montarea lor.
1lacile trebuie montate la temperaturi cuprinse intre (S' si 2(S'.
T07+.a(/+ -+ 50(/a*
Abaterile admisibile pentru suprafete finisate vor fi C 3,! mm fata de dreptarul de 2 m
lungime.
$.VERI!ICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR
$.1. T+(34'a7a -+30.a/'8a
2e verifica in mod special $
% indeplinirea conditilor de calitate a suprafetelor suport, in cazuri de importanta deosebita
consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse .
% calitatea principalelor materiale
% corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare
% aspectul si planeitatea suprafetelor tencuite
% uniformitatea suprafetei
% tonul de culoare sa fie acelasi si cu acelasi aspect lucios sau mat, sa nu prezinte straturi,
pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri.
% nu se admit pete de mortar sau alte vopsele
>irigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce
remedieri trebuie executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau
lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor.
"a realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si
prezentele specificatii. 2e vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si
dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus.
$.2. P7a3a* 3a.a5'-a apa.+(/a
>irigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce
remedieri trebuiesc executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau
lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor.
38
"a realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si
prezentele specificatii. 2e vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si
dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus.
,aterialele vor respecta dimensiunile,planeitatea si coloristica stabilita,cu specificatia
ca nu se poate respecta in totalitate uniformitatea nuantelor si densitatea
venaturilor,deoarece materialele comercializate sunt produse naturale.
1rodusele fiind casante, se recomanda manipularea lor cu grija atat pe durata
transportului cat si a montajului,pentru a se evita distrugerea lor. In cazul in care suprafata
este lovita cu un obiect contondent exista riscul de a se ciobi,sparge sau deteriora suprafata.
R+g47' -+ 4/'7',a.+2
- se recomanda manipularea produselor cu grija +incarcare, transport, descarcare,
depozitare, montaj-?
- se evita lovirea si zgarierea suprafetelor?
- se evita intervenirea cu substante sau corpuri abrasive pe suprafetele lustruite?
- se evita intervenirea cu substante acide pe suprafetele lustruite?
- pentru intretinerea si curatarea suprafetelor,se vor folosi doar detergenti speciali
pentru piatra naturala.
NOTA2 O.'3+ -+(45'.+ -+ p.0-4)6 5a.3a6 7'3+(/a6 +/3. )+ 8a '(/+.p.+/a 34 )'(/ag5a
9)a4 +3:'8a7+(/9.
Into&'(t,
A!). Ale#nd! Co&o*
39
$. CAIET DE SARCINI ; IZOLATII
1.G+(+.a7'/a/'
1revederile prezentului capitol se refera la executarea urmatoarelor izolatii$
a- termo-hidroizolatii placa baza, fundatii si soclu
b- termoizolatii pereti exteriori
c- hidroizolatii spatii umede +grupuri sanitare-
d- termo-fonoizolatii pereti gips-carton +compartimentari-
e- hidroizolatie sub invelitoare sarpanta
f- termo-fonoizolatie plansee
In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separat
prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele
respective ele vor fi clasificate drept prestatii suplimentare.
2.N0.5a/'8+
5r Indicativ itlu Ordin de aprobare
1. 134100( "egea calitatii in constructii
2. 2A2 2!((4!40/ Oidroizolatii din materiale bituminoase la
terase si acoperisuri
!. 51 3#3-2332 5ormativ privind proiectarea, executia si
exploatarea hidroizolatiilor la clGdiri
,.".1..".
*3/421.3#.233!
#. :. 3#/-2332 :hid privind utilizarea chiturilor la etansarea
rosturilor 9n constructii
,.".1..".
1(/%41(.13.2332
(. : 3##-2332 ,etodologie privind determinarea
permeabilitGtii la apG a finisajelor si
protectiilor anticorozive aplicate pe
suprafetele elementelor de constructii
,.".1..".
1(/341(.13.2332
*. 51 3*#-2332 :hid privind proiectarea, executia si
exploatarea elementelor de constructii
hidroizolate cu materiale bituminoase si
polimerice
,.".1..".
*3(421.3#.233!
/. ' 1*!-10%/ Instructiuni tehnice pentru folosirea
profilelor 9ncastrate din 1E' plastifiat la
etansarea rosturilor elementelor de
constructii
I.'.'.1.>.'.
#3421.30.10%/
%. 5. 3!1-233# 5ormativ pentru hidroizolarea tunelurilor
pentru c7i de comunicatie cu folii din mase
plastice
,..'.. 1//4233(
0. 51 121-233* 5ormativ privind reabilitarea hidroizolatiilor
bituminoase ale acoperisurilor cl7dirilor
,..'..
1/!24233*
13. ' 112 - 10%* 5ormativ pentru proiectarea si executarea
hidroizolatiilor din materiale bituminoase la
lucr7rile de constructii
I.'.'.1.>.'.
!*412.11.10%*
11. ' 21/-10%! 5orme tehnice privind alc7tuirea si
executarea hidroizolatiei cu folii din 1E' la
acoperisuri
12. ' 2#*-100! Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor
cu bitum aditivat la hidroizolatia
acoperisurilor
,.".1.A..
1(45422.3#.100!
1!. :1 3*(-2331 :hid privind proiectarea si executarea
40
lucr7rilor de remediere a hidroizolatiilor
bituminoase la acoperisuri de beton
1#. 1122H10%0 Instructiuni tehnice pentru proiectarea
masurilor de izolare fonica la cladiri civile,
social-culturale si administrative
1(. 112!-10%0 Instructiuni tehnice privind proiectarea si
executarea salilor de auditie publica din
punct de vedere acustic
1*. '12(-233( 5ormativ privind proiectarea si executarea
masurilor de izolare fonica si a
tratamentelor acustice la cladiri
1/. 2A2 *1(*-% Acustica in costructii
1%. 51 332-0* 'erinte esentiale. 5ormativ pentru
proiectarea salilor de auditii
10. 2A2 0/%!43-
%#
Acustica 9n constructii. 1arametrii pentru
proiectarea salilor de auditie publica.
'lasificare si metode de determinare
23. 2A2 *1*141Z
#
Acustica 9n constructii. ,asurarea nivelului
de zgomot si a capacitatii de
izolare
3. C+.'(/+ -+ p+.&0.5a(/a a a()a5<74.'70.
2e vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si
agrementate de catre un laborator de incercari atestat.
4.P.0p4(+.' /.a()5')+ )p.+ ap.0<a.+
Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform
documentelor contractuale $
% >ate tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat.
% 2e vor include desene de fabricatie aratand planul hidroizolatiei, compunerea
straturilor, pozitionarea innadirilor, detalii perimetrale, strapungeri, alte situatii
speciale.
% 2e va indica configuratia materialelor de izolatie cu sectiune variabila.
% 'ertificari ale materialelor, semnate de producatorul materialelor, care sa certifice ca
acestea corespund cu cerintele specificate.
5.A)'g4.a.+a 3a7'/a/''
,aterialele si accesoriile necesare executarii fiecarui tip de lucrari de izolatii se vor
procura de la un singur producator.
2e vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite pentru
a fi aprobate.
Inainte de inceperea lucrarilor constructorul va executa un panou Hmartor utilizand
materialele, produsele, accesoriile si tehnologia specifica pentru intreaga lucrare. 1anoul se
va executa la santier in vederea obtinerii aprobarii dirigintelui de santier. Acest element de
constructie va constitui panoul martor pentru intreaga lucrare. 1e durata intregii lucrari nu se
va distruge sau deteriora panoul martor.
6.R+,')/+(/a 7a &03
2ubansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie
certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu,
asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de
reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului.
7. L'8.a.+6 -+p0,'/a.+ )' 5a('p47a.+
2e vor asigura pentru toate tipurile de materiale cantitatile complete de la un singur
producator. 2e va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de material specificat astfel
incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare.
41
,aterialele se vor livra in ambalajele originare, containere sau pachete purtand marca
si identificarea producatorului sau furnizorului.
,aterialele pentru izolatii se vor depozita in ambalajul de origine in locuri ferite sau
protejate. .le se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite
expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata la punerea in opera .
#. P.+8+-+.' g+(+.a7+
"ucrarile din acest capitol sunt lucrari ascunse.
"ucrarile prevazute in acest capitol vor fi incepute numai dupa verificarea si
receptionarea lucrarilor anterioare, dupa cum urmeaza$
% structurile din beton, in cazul izolatiilor la soclu si fundatii
% camasuielile peretilor exterioari in cazul termoizolatiei peretilor exteriori
% structurii peretilor de gips-carton si placarea acestora pe una dintre fete, in cazul
termo-fonoizolatiilor la pereti gips-carton de compartimentare
% sarpanta si astereala, in cazul hidroizolatiei sub invelitoare
% fermele de lemn in cazul termoizolatiei planseului
"ucrarile descrise mai sus si care preced izolatiile se vor efectua, verifica si inregistra
conform prevederilor capitolelor aferente.
$. P.+8+-+.' p+(/.4 5a/+.'a7+
2a3 4idroizolatii placa parter+ fundatii si soclu
"ucrarile prevazute in prezentul articol vor fi$
2a13 &ermo'#idroizolare sub placa parterului, pe stratul de pietris4nisip de egalizare,
care se va realiza prin pozarea unei membrane O>1.2, reliefata, cu banda de etansare si a
polistirenului extrudat.
2a23 &ermo'#idroizolatiile fundatiilor si a soclului se vor executa cu membrane
bituminoase si membrane O>1., pe lateralele fundatriei si pe soclu.
M+5<.a(a HDPE va avea banda de etansare bituminoasa, elastica, pe interiorul
uneia dintrelaturile lungi, protejata, pana la utilizare, de o banda de hartie.
1entru fixarea membranei se vor utiliza$
% cuie cu rondele indicate sau furnizate de producatorul membranei?
% benzi de etansare din mastic bituminos, altele decat cele fixate pe membrana H latime
aprox.(3mm?
% profil plastic semi-rigid, pentru inchidere in partea superioara, indicat4furnizat de
producatorul membranei.
'onsumurile specifice ale materialelor de mai sus vor fi stabilite conform fiselor
tehnice, de catre antreprenor.
,embrana O>1. va avea urmatoarele caracteristici$
:reutate specifica min. *(3,3 g4m2
:rosime totala, inclusiv proeminentele min. %,3 mm
=ezistenta la tractiune +rupere- longitudinal min. !(3,3 54(cm
=ezistenta la tractiune +rupere- transversal min. !(3,3 54(cm
=ezistenta la compresiune min. !33,3 J54m
2
Alungirea la rupere min. 23,3 )
Eolum aer +intre proeminente- min. (,( l
'onditii lucru -!3
o
' - C*3
o
'.
,embrana folosita in cazul a2 va avea pozata4fixata pe fata exterioara$
% o membrana geotextila din poliester, cu urmatoarele caracteristici$
:reutate specifica min. *(,3 g4m
2
=ezistenta la tractiune min. %(3,3 54(cm
Alungirea la rupere min. #3,3 )
% o plasa de fibra de sticla, cu urmatoarele caracteristici
:reutate specifica min. 1*(,3 g4m
2
M+5<.a(a <'/45'(0a)a va fi o membrana de tip 2<2 +2tiren-<utadien-2tiren-, in
conformitate cu 2= .5 1!/3/ si avand urmatoarele caracteristici$
42
2tabilitatea la cald 2= .5 1113 min. 113
o
'
Mlexibilitatea la rece 2= .5 1130 min. -13
o
'
Morta de tractiune la rupere 2= .5 12!11-1
"ongitudinal min. (33 54(cm
ransversal min. (33 54(cm
Alungirea la rupere 2= .5 12!11-1
"ongitudinal min. !2 )
ransversal min. !2 )
=ezistenta la perforare statica 2= .5 12/!3 min. 1( Jg
:reutatea 2= .5 1%#0 # Jg4m
2
Armatura impaslitura de poliester.
,embrana va fi aplicata pe suport dupa aplicarea prealabila a unui grund bituminos
de aderenta indicat4furnizat de producatorul membranei.
1entru termoizolatie se va folosi p07')/'.+( +1/.4-a/ cu$
% fete liste si falt, in cazul +a1-
% fete striate si cant drept, in cazul +a2-.
In ambele cazuri, polistirenul ca fi conform 2= .5 1!1*# , obtinut prin tehnologia cu
'O2 si va avea urmatoarele caracteristici$
=ezistenta la compresiune, deformatie 13) +2= .5 %2*- min. !33,3 J1a +t4m
2
-
'oductivitatea termica +2= .5 120!0, [- max. 3,3!/ N4m x Q
2tabilitatea dimensionala la temperatura si umiditate +2= .5 1*3#-max. (,3 )
Absorbtie vapori prin difuzie +2= .5 123%%- max. !,3 )
=ezistenta la inghet-dezghet +2= .5 12301- max. 1,3 )
'omportarea la foc +2= .5 1!(31-1- clasa .
>ensitate +2= .5 1*32- min. !3,3 Jg4m
!
:rosime 133,3 mm.
>easupra solului polistirenul va fi fixat mecanic folosindu-se dibluri cu rondela +cu
miez metalic- de lungime minima 233mm.
(b)Termoizolatie pereti exteriori
ermoizolatia peretilor exteriori este un sistem cuprinzand$ materialul termoizolant,
adezivul delipire a acestuia, masa de spacluit, plasa de fribra de sticla de armare a masei de
spacluit, profilele de sustinere, protectie pentru rosturi de dilatatie, finisaj.
Ma/+.'a747 /+.50',07a(/ 8a &' p07')/'.+( +1pa(-a/ conform 2= .5 1!1*!, avand
urmatoarele caracteristici$
=ezistenta la compresiune, deformatie 13) +2= .5 %2*- min. %3,33 J1a +t4m
2
-
'oductivitatea termica +2= .5 120!0, [- max. 3,3# N4m x Q
2tabilitatea dimensionala la temperatura si umiditate +2= .5 1*3#-max. 3,#3 )
Absorbtie vapori prin difuzie +2= .5 123%%- max. #,33 )
=ezistenta la inghet-dezghet +2= .5 12301- max. 1,33 )
'omportarea la foc +2= .5 1!(31-1- clasa <
>ensitate +2= .5 1*32- min. 1(,33 Jg4m
!
:rosime 133,33 mm
1entru captusirea glafurilor tamplariei esterioare se vor folosi placi din p07')/'.+(
+1/.4-a/ cu fete striate, conform 2= .5 1!1*# siobtinut prin tehnologia cu 'O2.. Acest
material va avea urmatoarele caracteristici$
=ezistenta la compresiune, deformatie 13) +2= .5 %2*- min. !33,3 J1a +t4m
2
-
'oductivitatea termica +2= .5 120!0, [- max. 3,3!/ N4m x Q
2tabilitatea dimensionala la temperatura si umiditate +2= .5 1*3#-max. (,3 )
Absorbtie vapori prin difuzie +2= .5 123%%- max. !,3 )
=ezistenta la inghet-dezghet +2= .5 12301- max. 1,3 )
'omportarea la foc +2= .5 1!(31-1- clasa .
>ensitate +2= .5 1*32- min. !3,3 Jg4m!
:rosime
23,3 mm.
43
M0./a.47 a-+,'8 va avea rol si de masa de spaclu +va fi folosit si la lipirea si la
spacluireapolistirenului- si va fi de clasa '.1.. +2= .5 1233#-, respectand 2= .5 1!#00.
<az\ 'ombina]ie de ciment cu compu i
minerali i r\ ini sintetice
1ropor]ia amestecului$ ( - (,( litri ap\42( Jg praf
imp de punere 9n oper\$ 2,( - ! ore
emperatura de punere 9n oper\$ de la C(&' p@n\ la C!3&'
imp deschis$ max 23 min
=ezisten]a la temperatur\$ de la -!3&' p@n\ la C/3&'
'onductivitate termic\ +l- max 3,%( N4mQ
'onsum
- lipire # - ( Jg4 m^
- p\cluire # - ( Jg4 m^
Acoperire cu tencuial\ decorativ\ dup\ min. /2 ore
Aderen]\ dup\ 2% zile X 3,( 54 mm^
Aderen]\ la polistiren X3,3%54nm^ +ruperea polistirenului-
P7a)a -+ &'<.a -+ )/'37a care se va folosi va avea greutatea specifica minima
1*(g4m
2
.
P.0&'7+2
% 1rofil metalic protejat prin galvanizare, tip K, 34 p'34.a/0., care va fi montat orizontal,
la baza termosistemului +de-asupra soclului-.
% 1rofil de protectie4ranforsare colturi exterioare - 1rofilul este din 1E'-dur sau
1olistirolavand proprietati de difuzie datorate gaurilor practicate pe ambele axe
longitudinale - se aplica direct pe termoizolatie, prin lipirea si chituirea cu masa spaclu a
benzii de plasa fibra sticla, cu care este echipat si care asigura o ranforsare ulterioara
superioara. 1e ambele laturi profilul are +sudate prin tehnica ultrasonica- cate doua
ghidaje pentru tencuire - benzi4excrescente netede si paralele.
% 1rofil pentru rost de dilatatie intre termosistem si tocurile tamplariei exterioare Hacesta
va asigura realizarea unui racord sigur, prin simpla presare. <anda autoadeziva din
poliester +1.- realizeaza un rost rezistent la intemperii si raze ultraviolete +KE-.
% 1rofile pentru rosturi de dilatatie ale cladirii si acoperiri ale acestora. 1rofilele sunt
prevazute cu banda plasa fibra sticla pentru ancorarea in masa de spaclu si ranforsare,
respectiv au prevazute ghidaje pentru tencuire.In zona de conexiune a profilelor se va
executa o suprapunere a foliei de legatura pe distanta de cca ( cm care se va fixa de
profilul anterior cu ajutorul unei benzi autoadezive..lementele din 1E' se introduc unul
in celalalt cu ajutorul elementelor de legatura.
2c3 4idroizolatii zone umede
2e va executa hidroizolarea pardoselilor folosind un 50./a. '5p+.5+a<'7',a(/
+7a)/'3,bicomponent, avnda urmatoarele caracteristici$
=ezistenta la incovoiere la 2% de zile min. 2,333 54mm
2
=ezistenta la compresiune la 2% de zile min. 1#,(33 54mm
2
Aderenta la beton 1,!(3 54mm
2
Impermeabilitatea la apa +coeficient de capilaritate- 3,321 g4dm
2
x minut
142
2d3 &ermo'fonoizolatii pereti gips'carton de compartimentare
ermoizolatia va fi executata din vata minerala$
'onductivitate termica +2= .5 12**/, [- max. 3,3#3 N4mxQ
=ezistenta la circulatia aerului +r- min. (J1a
.
s4m
2
'lasa rezistenta la foc +2= .5 1!(31-1- A1
:rosimea functie de grosimea peretelui indicata in planse.
2e3 4idroizolatii sub invelitoare sarpanta
Oidroizolatia va fi executata folosind o membrana <'/45'(0a)a -+ /'p APP, in
conformitatecu2= .5 1!/3/ si avand urmatoarele caracteristici$
44
2tabilitatea la cald +2= .5 1113- min. 1!3
o
'
Mlexibilitatea la rece +2= .5 1130- min. -(
o
'
Morta de tractiune la rupere +2= .5 12!11-1-
"ongitudinal min. #33 54(cm
ransversal min. !33 54(cm
Alungirea la rupere +2= .5 12!11-1-
"ongitudinal min. !3 )
ransversal min. !3 )
1ermeabilitatea la vapori +2= .5 1!01- 13 2d4m
:reutatea specifica +2= .5 1%#0- min. 3,( Jg4m
2
Armatura impaslitura de poliester.
,embrana va fi aplicata pe pe astereala, prin fixare mecanica.
2f3 &ermo'fonoizolatii plansee
ermoizolatia va fi executata din vata minerala din roca bazaltica$
>esitatea min. 2#,333 Jg4m
!
'onductivitate termica +2= .5 12**/, [- max. 3,3#3 N4mxQ
>ifuzia vaporilor +2= .5 123%!, _- aprox. !,333
'lasa rezistenta la foc +2= .5 1!(31-1- A1
:rosimea (3 mm
1. P.+8+-+.' p+(/.4 +1+34/'+
1/.1 )ucrari de #idroizolatii
Oidroizolarea sub placa parterului +a1-
% membrana O>1. va fi pozata peste stratul de pietris, cu proeminentele in jos?
% fasiile de membrana se vor suprapune cel putin 23cm si se vor imbina, prin clipsarea
proeminentelor, unele in altele, in zona benzii de etansare?
% in cazul in care banda de etansare lipseste +imbinari transversale sau utilizare fasii- se
va folosi o banda suplimentara de etansare?
% imbinarea va fi asigurata prin comprimare folosind un ciocan de cauciuc?
% dupa ce toata membrana a fost corect pozata pe toata suprafata, se va poza, pe
membrana, armatura, folosind distantierii
% practic, hidroizolatia cu membrana O>1. va avea rolul unui cofraj pierdut.
Oidroizolarea fundatiei +a2-
% se va tine cont de faptul ca acestea se vor executa pana la inaltimea soclului +vezi
planse-
% membrana bituminoasa se va lipi de suport, dupa aplicarea grundului? lipirea se va face
la cald, fiecare doua fasii verticale alaturate fiind suprapuse %-13cm si lipite la cald,
fiecare pe cea anterioara
% inadirile pe orizontala nu sunt permise 5 fasiile vor fi numai verticale
% membrana va fi lipita pana la marginile fiecarei muchii verticale, urmand ca peste cele
doua membrane lipite +de-o parte si de alta a muchiei- sa se execute un ranforsaj din
acelasi tip de membrana, lipit la cald, 13cm peste fiecare membrana +stang si dreapta-
% polistirenul extrudat va fi pozat pe hidroizolatie fixandu-se provizoriu +pana la
executarea umpluturii- cu mastic bituminos, aplicat in puncte, respectiv fixandu-se
mecanic, definitiv, cu cuie cu rondele, in partea aferenta soclului?
% membrana O>1. va fi pozata peste termoizolatie, cu proeminentele spre interior +spre
termoizolatie- si avand membrana geotextila +pana la soclu-, respectiv cea de fibra de
sticla +in dreptul soclului- spre exterior? consecutiv pozarii se va fixa si mecanic folosind
34'+ 34 .0(-+7+ indicate4furnizate de producatorul membranei +aprox.1 cui4mp, functie
de indicatiile producatorului membranei-, inainte de fixarea cu fiecare cui se va executa
etansarea umpland golul in care urmeaza sa intre rondela cu 5a)/'3 <'/45'(0)
% pozarea membranei O>1. se va face lasandu-se aproximativ un metru, pe verticale, in
partea de jos a fundatiilor, in plus? suplusul fiind indoit, rodund, pe fundul gropii de
fundare, astfel incat umplutura sa fie peste acest surplus? suplusul de membrana
geotextila va fi indoit invers?
45
% fasiile verticale de membrana vor fi suprapuse, fiecare peste cea anterior montata,
min.23cm, etansan-du-se imbinarile prin banda longitudinala de etansare +a carei hartie
de protectie a fost detasata- si executandu-se si imbinarea mecanica dintre fasii +prin
clipsarea proeminentelor in goluri, ca la a1-
% ultima petrecere, a ultimei fasii verticale pe prima, se va face cu suprapunere minim
(3cm
% in cazul fiecarei imbinari verticale, daca nu exista banda de etansare pe intradosul
uneia dintre fasiile de suprapus, se va realiza etansarea cu banda suplimentara?
% in momentul fixarii membranei O>1. se va fixa si geomembrana, fasiile suprapunandu-
se 13cm?
% deasupra solului, peste membrana O>1. va fi fixata mecanic de suport, folosinduse
34'+ )p+3'a7+ 34 .0(-+7a? inainte de fiecare fixare se va umple cu 5a)/'3 <'/45'(0)
locasul in care va intra rondela dupa care va fi aplicat, in partea superioara p.0&'747
)p+3'a7 -+ '(3:'-+.+ )4p+.'0a.a care va fi fixat mecanic si etansat cu 5a)/'3
<'/45'(0)
% membrana O>1., avand plasa de fibra de sticla fixata, se va inchide superior cu un
profil din 1E' semi-rigid furnizat4indicat de producatorul mebranei? fixarea se va face cu
cuie autoforante+eventual furnizate de furnizorul profilului-
Oidroizolarea spatiilor umede$
Inaintea aplicarii in camp a pastei impermeabilizantese vor ranforsa zonele in care
solicitarile mecanice sunt mari$
% se aplica banda speciala de ramforsare, la intalnirea sub unghi +plan- a doua suprafete
H intalnirea pardoselii cu peretii
% se aplica ramforsaje speciale pentru colturi exterioare si interioare - toate colturile
rezultate dinintalnirea planelor, respectiv ranforsaje speciale in jurul conductelor si
tevilor.
% toate .a(&0.)a.'7+ se vor executa 34 5a/+.'a7+7+ '(-'3a/+ -+ p.0-43a/0.47
50./a.474''5p+.5+a<'7',a(/.
% aplicarea ramforsajelor se face prin aplicarea unui strat subtire de pasta
impermeabilizanta pe suport si pozarea ramforsajului, respectiv presarea acestuia cu
fierul de glet fara dinti.
1.2. T+.50',07a/'' 2
T+.50',07a.+a p+.+/'70. +1/+.'0.'2
.valuarea suprafe6ei existente
Dnainte de 9nceperea lucr7rilor, trebuie verificat7 calitatea suprafe6ei existente. rebuie
s7 fie rezistent7, uscat7, curat7, s7 nu existe substan6e care s7 scad7 gradul de aderen67,
cum ar fi gr7simile, bitumurile etc. ,urd7ria existent7 8i straturile cu o rezisten67 sc7zut7
trebuie 9ndep7rtate. Acestea pot constitui un loc ideal pentru formarea ciupercilor. 'ur76a6i
suprafa6a 8i aplica6i produsul antifungic. Aderen6a tencuielii existente se verific7 prin lovirea
cu ciocanul. Kn sunet surd arat7 c7 9n acel loc tencuiala trebuie 9ndep7rtat7.
Amorsarea suprafe6elor absorbante
2uprafe6ele care au un grad de absorb6ie ridicat, de ex. zidurile din <'A, trebuie
amorsate cu grund universal 8i apoi se las7 s7 se usuce timp de # ore. Astfel, se evit7
uscarea prea rapid7 a adezivului cu care sunt fixate pl7cile de polistiren. Amorsa mai are
urm7toarele propriet76i$ fixeaz7 praful, 9nt7re8te suprafa6a, nu se dilueaz7, timp de uscare #h,
consum$ 3,1-3,2 l4mp.
Mixarea profilelor de soclu
- rasarea cotei generale se face folosind aparate speciale de m7sur7$ nivela cu
trepied, teodolitsu laser
- Mixarea profilului de soclu se va face cu dibluri metalice cu diametrul minim de %4*3
- >iblurile se vor monta din !3 9n !3 cm pe lungimea profilului
- ,ontarea profilelor asigur7 orizontalitatea perfect7 a placajului
- Abaterile de planeitate ale peretelui se compenseaz7 prin folosirea unor distan6ieri de
plastic cu grosimi variabile
- Dmbin7rile 9ntre profile se realizeaz7 cu piese speciale de 9mbinare
46
1reg7tirea mortarului adeziv
- Adevizul se va prepara prin amestecare cu ap7 curat7, 9n raport de *,( litri42( Jg.
Amestecul se face electromecanic, cu ajutorul unui agitator cu pale6i
- >ac7 aceast7 condi6ie nu este respectat7, adezivul 78i va pierde din propriet76i, iar
efectul nu va fi cel dorit
Aplicarea adezivului pe pl7ci termoizolante
,etoda patului de adeziv
- Adezivul se va aplica pe placa de polistiren 9n strat continuu, cu ajutorul unei mistrii
zim6ate
- ,7rimea din6ilor mistriei trebuie sa fie de 13 mm
- Adezivul nu se va aplica pe muchiile pl7cilor
,etoda prin puncte
- 2e folose8te c@nd suprafa6a suport prezint7 denivel7ri mai mari de 1( mm
- 2e stabile8te m7rimea denivel7rilor
- Adezivul se va aplica continuu pe marginea pl7cii 8i 9n puncte, pe centrul acesteia
- Adezivul nu se va aplica pe muchiile pl7cilor
Mixarea pl7cilor termoizolante
>up7 aplicarea mortarului trebuie fixat7 placa pe perete 8i ap7sat7 cu ajutorul unei
gletiere mari. 1l7cile trebuie montate 9n asize una l@ng7 alta, pe o singur7 suprafa67. "a
col6uri trebuie men6inut7 continuitatea pl7cilor. A8ezarea pl7cilor se face 9ntocmai ca o zid7rie
de c7r7mid7. 1l7cile de polistiren vor fi lipite astfel 9nc@t s7 dep78easc7 muchia golului cu cel
pu6in o dat7 grosimea pl7cii. 5u se admite ca rosturile dintre pl7cile din dreptul golului s7
intre 9n prelungire cu muchia golului. >ac7 apar rosturi la 9mbin7rile dintre pl7ci acestea
trebuie astupate 9n mod obligatoriu cu spum7 poliuretanic7.
Eerificarea pozi6ion7rii pl7cilor
>up7 montarea pl7cilor de polistiren se va face controlul planeit76ii 8i verticalit76ii.
'ontrolul planeit76ii se va face prin plimbarea gletierei pe suprafa67, iar al verticalit76ii
cu un boloboc.
Ulefuirea suprafe6ei pl7cilor termoizolante
- >ac7 pl7cile de polistiren sunt l7sate neprotejate de radia6iile KE mai mult de 2
s7pt7m@ni, 9nainte de aplicarea masei de 8paclu, acestea trebuie 8lefuite din nou 8i
cur76ate
- >ac7 se constat7 mici denivel7ri 9n zonele de 9mbinare dintre pl7ci, acestea vor fi
eliminate prin 8lefuire
- Ulefuirea se va face cu h@rtie abraziv7 sau cu peria de s@rm7
Mixarea pl7cilor de termoizola6ie 9n dibluri
- 2e dau g7uri pe suprafa6a fa6adei egale cu diametrul diblului dup7 min. 2# ore de la
lipirea pl7cilor
- >iblurile se vor fixa provizoriu 9n g7uri
- 2e introduc cuiele de expandare 9n g7urile diblului prin lovire cu ciocanul
- Mor6a de smulgere a diblurilor din perete trebuie s7 fie X 3,2 Q5
- 5ecesarul este de *-% buc 4 mp
- >iblurile se bat astfel 9nc@t rozeta s7 fie 9nglobat7 9n placa de polistiren
- 'apetele diblurilor vor fi 8p7cluite
Armarea suplimentar7 a u8ilor 8i ferestrelor
- "a col6urile ferestrelor 8i u8ilor se monteaz7 profil de col6 armat cu plas7 de fibr7
- "a muchiile superioare ale u8ilor 8i ferestrelor se monteaz7 profilul de fereastr7 cu
picur7tor
- "a glafurile u8ilor se folose8te polistiren extrudat de 2 cm grosime
- 'ol6urile ferestrelor 8i u8ilor se armeaz7 suplimentar cu benzi din plas7 de fibr7
dispuse la #(
3
+deoarece- 9n acele zone sunt concentr7ri de eforturi
- >imensiunea benzilor este de 23 x !( cm
Armarea cu plas7 de fibr7 de sticl7 a sistemului de termnoizola6ie
1lasa de fibr7 de sticl7 se aplic7 9n f@8ii cu l76imea de 1 m de sus 9n jos pe 9n7l6imea
fa6adei.
47
- M@8iile de plas7 se vor suprapune 13 cm una peste cealalt7
- 1lasa de fibr7 de sticl7 se 9nglobeaz7 prin presare dinspre centru c7tre marginile
f@siei, de sus 9n jos
- Dnglobarea se face cu ajutorul mistriei zim6ate
- >up7 9nglobare, masa de 8paclu se liseaz7 cu ajutorul gletierei
Mormarea marginilor
- ,arginile se formeaz7 cu ajutorul gletierei unghiulare
,asa de 8paclu final7
- >up7 9nglobarea complet7, se va aplica masa de 8paclu final7
- ,asa de 8paclu final7 constituie suportul pentru tencuiala decorativ7
- >up7 uscare +minim 2# ore- aceasta se 8lefuie8te cu h@rtie abraziv7 p@n7 se ob6ine o
suprafa67 neted7
T+.50',07a.+a p7a()++70.2
% se monteaza reteaua de profile metalice pentru gips-carton, prin ancorarea acestora de
fermele din lemn?
% sub structura de profile metalice se aseaza o bariera de vapori avand grija ca imbinarile
foliei sa fie realizate etans. 1entru aceasta se petrec circa 1(-23 cm zonele de imbinare
si se etanseaja cu banda adeziva. Mixarea barierei de vapori pe reteaua de profile
metalice se face utilizand o banda dublu adeziva, iar petrimetral este recomandata
aceeasi masura de etansare a imbinarii cu peretii, utilizand un mastic special?
% in zonele unde se fac strapungeri ale barierei de vapori pentru trecerea cablajelor, se va
avea in vedere etansarea cu banda adeziva?
% se monteaza placile de gips-carton, sub bariera de vapori?
% se aseaza vata minerala, in doua straturi de cate (3 mm H unul intre profilele metalice
pentru gips-carton, iar cel de al doilea peste primul strat, intre fermele de lemn
% vata minerala se va aseza in mod continuu, fara a lasa goluri de aer intre bucatile de
izolatie si fara a tasa materialul.
11. R+3+p/'a 3aI'/a/'8a
2e va face receptia fiecarei faze de lucrare care urmeaza sa devina invizibila, in
cadrul sistemelor descrise mai sus.
ermoizolatiile fatadelor +c- vor fi plane, diferentale de planeitate maxim admise fiind
de2mm42m, verificarea facandu-se cu dreptarul cu bula de nivel, dar nu mai mult de !mm
medii4fiecarespatiu.
Oidroizolatiile teraselor si cele din zonele umede vor fi verificate prin proba la
inundare.
Oidroizolatiile teraselor vor avea aspect estetic, evitandu-se peticiri, pliuri, sau cute
inutile.
NOTA2 O.'3+ -+(45'.+ -+ p.0-4)6 5a.3a6 7'3+(/a6 +/3. )+ 8a '(/+.p.+/a 34 )'(/ag5a
9)a4 +3:'8a7+(/9.
Into&'(t,
A!). Ale#nd! Co&o*
48
1. CAIET DE SARCINI ; INVELITORI SI TINICHIGERIE
1.GENERALITATI
1rezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea invelitorilor
din tigla metalica.
2e vor aplica standardele si normativele in vigoare.
1revederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de
prevederile proiectului de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si
proiectul de executie, antreprenorul va anunta beneficiarul in scris.
>e asemenea, capitolul se refera la verificarea calitatii pentru jgheaburi, burlane si
tinichigeria aferenta invelitorilor de orice fel$
% colectarea apelor meteorice se va asigura prin jgheaburi si burlane din
tabla zincata, iar la sol va fi preluata de rigole?
% sorturi din tabla zincata 3.( mm?
2.NORMATIVE
'!/4%% 5ormativului pentru alcatuirea si executarea
invelitorilor la constructii
2A2 !!3!42-%% 1antele invelitorilor
2A2 2!%0410// `gheaburi si burlane-1rescriptii de proiectare
si alcatuireI.
2A2 22/#410%% <urlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si
fixare
'!/410%% 5ormativ pentru executarea invelitorilor de
constructii
2A2 13131423-01 Incarcari date de vint si de zapada
' (*-%( 'aietele FE, FEII
averificarea certificatelor de calitate ce
9nso6esc livrarea materialelor?
a9ncadrarea 9n pantele din proiect?
averificarea cositorului, sc@ndurilor,
scoabelor?
averificarea gradului de ancorare contra
v@ntului?
averificarea abaterilor admisibile de la
planeitate?
3. CERINTE DE PER!ORMANTA A ANSAM>LURILOR
2e vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si
agrementate de catre un laborator de incercari atestat.
,aterialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in
standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate.
,aterialele se vor livra si executa in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform
specificatiei proiectului de executie.
2e va avea in vedere respectarea indicatiilor din proiectul tehnic alcatuirea finisajului
invelitorii si calitatea suprafetelor finisate.
4.PROPUNERI TRANSMISE SPRE APRO>ARE
Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform
conditiilor contractuale $
49
% >ate tehnice privind fiecare tip de material principal si materiale auxiliare ce intra
in alcatuirea invelitorii.
% >ate privind intretinerea, incluse in instructiunile de intretinere specificate
% ,ostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului
aratand intreaga gama de culori, texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare
tip de material necesar.
% ,ostre pentru verificare, de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi
puse in opera, din fiecare tip de material necesar, aratand intreaga gama de
culori, texturi si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in
lucrarea terminata. ,ostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala.
5.ASIGURAREA CALITATII
1roducatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor
indicate in acest proiect, cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga
cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate.
.xecutantul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in
executia unor lucrari similare celor indicate in acest proiect si agreata de producator.
2e va livra intreaga cantitate de la un singur producator pentru fiecare tip de material
necesar.
Inainte de inceperea executiei invelitorii se va realiza un panou - mostra pentru a se
verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice, precum si calitatile
materialului si executiei.
,ostrele scara 1$1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de
proiectantul general.
1roiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii
mostrelor.
5u se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general.
,ostrele scara 1$1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard
pentru aprecierea lucrarii finale.
>aca se cere, se vor demola mostrele scara 1$1 si se vor indeparta de pe santier.
,ostrele scara 1$1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei
preliminare, pot deveni parte a lucrarii terminate.
6.LIVRARE6 DEPOZITARE SI MANIPULARE
Inainte de livrarea fiecarui tip de material utiliat la realizarea invelitorii, constructorul
va prezenta certificate in trei exemplare, care sa ateste compozitia fizica si chimica a
materialului, calitatea in conformitate cu aceste specificatii.
,aterialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea
of producatorului si numarul lotului. ,aterialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de
intemperii, umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. igla metalica va fi
depozitata in cutiile in care a fost livrata.
1entru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta
instructiunile si recomandarile producatorului.
7.MATERIALE
Sa.pa(/a
L+5( -+ .a)'(0a)+, ecarisat, categoria I, ignifugat.
E7+5+(/+ 305p0(+(/+ 2
Cap.'0.'' -piese din lemn dispuse dupa linia de cea mai mare panta, care sustin
elementele secundare ale acoperisului +sipci, astereala- ? se executa din rigle de lemn care
reazema pe pane.
Pa(+7+ - sunt piese din lmen, rezemate pe popi, dispuse longitudinal cladirii, inadirea
panelor se face in dreptul popilor.
C0)0.0a<+7+ - sunt piese din lemn dispuse pe zidurile exterioare ale cladirii, pe care
sprijina capriorii. 2e ancoreaza din loc in loc de centurile zidurilor exterioare prin intermediul
unor scoabe metalice.
50
P0p'' - sun piese din lemn , asezate vertical sau inclinat ? popii reazema pe zidurile
portante transversale sau longitudinale, prin intermediul unor talpi ? la partea superioara,
popii sustin penele.
C0(/.a&')+7+ ; sunt piese din lemn care realizeaza contravantuirea longitudinala a
sarpantei si care preiau incarcarile orizontale.
C4'+ 4 1 1
<aterea cuielor se poate face manual sau cu ajutorul ciocanului pneumatic, situa6ie
recomandat7 pentru cuie cu lungimea maxim7 de 133 mm. 1entru a diminua riscul de 9ndoire
a cuielor 9n timpul baterii,acestea pot fi b7tute 9n g7uri preg7tite cu diametrul de %3) din
diametrul cuielor.
S4.4< p+(/.4 7+5( g.. #.#2 M#-1#55@ M12-1#55
2urub cu cap hexagonal partial filetate, conform 2= I2O #31*?2A2 023?>I5
.52#31*?>I5 *31 grupa %.%.
<uloanele se realizeaz7 din o6el beton, cu cap 8i piuli67 de str9ngere.
<uloanele se introduc 9n g7uri preg7tite, av@nd diametrul cu 1 mm mai mare dec@t
diametrul bulonului. 2ub capul bulonului 8i piuli67 este recomandabil s7 fie plasat7 o 8aib7 cu
grosimea minim7 3,! b d 8i diametrul mai mare dec@t ! b d.
I(8+7'/0a.+a p.0p.'4-,')a
2e va executa invelitoare din tabla profilata tip tiglacu urmatoarele specificatii$
"ungimea pasului tiglei 2/(#(3mm
"atimea utila a panoului 1333 H 1233 mm
"ungimi de productie min. #33mm H max. %333mm
1anta minima 1#c
:reutate intre # si ( Jg4mp in functie de producator
:rosime 3.( mm
>istanta de sipcuire conform lungimii tiglei
Accesoriile pentru $coama, sortul de streasina, dolie, fronton, bordura de calcan, vor fi
procurate de la acelasi furnizor.
"g:+a<4.' )' <4.7a(+
'olectarea apelor pluviale se va asigura prin jgheaburi si burlane metalice, vopsite in
culoare brun.
,ateriale folosite pentru lucrari de scurgere si tinchigerie$
- tabla zincata de 3,( mm
- banda laminata
- aliaj de lipit staniu - plumb
- c@rlige din otel zincate.
Ma/+.'a7+ -+ .+,+.8a
2e vor livra beneficiarului material de rezerva. 2e vor livra cutii intregi sigilate cu
material identice cu cele puse in opera, intr-o cantitate egala cu 2) din fiecare tip de
material, ambalate pentru depozitare si identificate cu etichete care sa descrie in mod clar
continutul.
#.E%ECUTIE
Sa.pa(/a
.xecutia sarpantei se va face respect@nd planul si detaliile referitoare la aceasta din
proiect.
Sa.pa(/a - a(+1a2
:rinzile de lemn ale planseului vor rezema pe centurile de beton armat propuse , prin
intermediul cosorabei +133x133mm-.
=eazemul popilor de lemn se face prin intermediul unei cosorabe +133 x 133 mm-
care este prins7 prin scoabe de o el beton d *, pe centurile de beton armat propuse.
51
1opul este fixat de cosoroaba prin chertare si scoabe.
Dmbinarea la pana de coam74 pane intermediare4pane dolii a c7priorii se va realiza
prin chertare, pentru rezemare i se vor solidariza cu ajutorul cuielor.
Dmbinarea de continuitate la pan7 se face cu ajutorul scoabelor de pop.
'ontrafi ele se monteaz7 prin chertarea popilor la ! cm ad@ncime, lateral, pe pane.
'osoroaba se va ancora de ziduri cu must7 i d * mm, l7sate din centura de beton
armat propusa.
Astereala se va executa din sc9ndur7 de 2,( cm grosime.
'olectarea apelor se va face prin jgheaburi i burlane care vor conduce apa la
trotuare.
Sa.pa(/a ; 3a5'( 347/4.a72
=eazemul fermelor de lemn se face prin intermediul unei cosorabe +1#3 x 1#3 mm-
care este prins7 prin scoabe de o el beton d%.
1rinderea elementelor fermelor de lemn se realiza prin intermediul placutelor metalice
si a suruburilor pentru lemngrupa %.%$ ,%-1%3mm? ,12-1%3mm
'apriorii se vor fixa de fermele de lemn prin intermediul riglelor %x% cm, prin chertare
si fixare cu scoabe.
Dmbinarea riglelor de fermele de lemn se vor cherta pentru rezemare i se vor
solidariza cu ajutorul cuielor 133 mm.
Dmbinarea de continuitate la caprior se face cu ajutorul scoabelor 4conectori metalici.
=igidizare sarpantei in plan orizontal se va realiza prin intermdeiul unor dulapi de
lemn montati in F, intre fermele de lemn
'osoroaba se va ancora de ziduri cu must7 i d%mm, l7sate din centura de beton
armat a masardei.
Astereala se va executa din sc9ndur7 de 2,( cm grosime.
'olectarea apelor se va face prin jgheaburi i burlane care vor conduce apa la
trotuare.
I(8+7'/0a.+a p.0p.'4-,')a
"ucrari pregatitoare$
Inainte de a incepe efectiv montarea se recomanda efectuarea catorva masuratori
suplimentare pe suprafata acoperisului.
>imensiuni diagonale$ prin verificarea dimensiunilor diagonalelor putem afla daca
suprafata acoperisului este dreptunghiulara.
A/+(/'+A
E)/+ p0)'<'7 3a )4p.a&+/+7+ -+ p+ a30p+.') )a (4 &'+ -.+p/4(g:'47a.+.
I(/0/-+a4(a )+ 8a 5a)4.a 74(g'5+a a/a/ 7a )/.+)'('6 3a/ )' 7a 30a5a.
Intotdeauna se va verifica daca streasina si coama sunt drepte. >iferentele mici ale
formei +de maxim !3 mm- pot fi remediate prin pozitionarea corecta a primei sipci.
2e recomanda a se trasa linii perpendiculare pe linia stresinii. In cazul in care
suprafata acoperisului nu este dreptunghiulara, placile din margine trebuie taiate dupa forma
acoperisului. Moile tip tigla trebuie montate fata de streasina in pozitie perpendiculara.
M+5<.a(a <'/45'(0a)a :'-.0',07a(/a
igla metalica se monteaza in sistem ventilat pe structura de sipci si contrasipci. 2ub
acestea se monteaza o membrana cu rol hidroizolant in cazul aparitiei fenomenului de
condens.
,embrana hidroizolanta se va fixa paralel cu streasina cu ajutorul contrasipcilor,
incepand de la streasina spre coama cu o suprapunere de 1(3 mm. In zona coamei, folia
anticondens se va suprapune 233 mm pe ambele parti ale coamei.
>aca membrana trebuie extinsa pe lungime trebuie asigurata o suprapunere de cel
putin 133 mm.
rebuie asigurata o distanta de ventilatie de minim * cm intre membrana si tabla tip
tigla.
52
M0(/a.+a )'p3'70.
2ipcile cu dimensiunile de !3F (3 mm se monteaza paralel cu streasina, la distante
egale functie de pasul panourilor +ex. !(3mm-. In streasina se folosesc doua sipci montate
una langa alta sau o scandura lata pentru a asigura montarea sortului de streasina.
2candura de streasina se va suprapune peste contrasipcile de streasina. Acestea au rolul de
a permite suprapunerea membranei hidroizolante peste sortul de streasina. "ungimea
acestora este recomandata a fi de 123 1#3 mm. >istanta de la streasina +muchia sortului
de streasina- pana la marginea de sus a celei de a doua sipci este variabila functie de pasul
tiglei +ex. !!3 mm-. Moaia de tigla poate depasi linia stresinii cu circa 23 !3 mm.
M0(/a.+a )0./474' -+ )/.+a)'(a
2ortul de streasina este elementul de inchidere ce previne eventualele infiltratii ce pot
aparea in cazul precipitatiilor abundente. .l dirijeaza scurgerea apei de pe sarpanta spre
jgheab. 2uprapunerea sortului de streasina se recomanda a fi de aproximativ /3 133 mm.
1rinderea se face cu suruburi autoforante pentru prindere in lemn #.%x!( mm sau
holsuruburi.
,embrana hidroizolanta poate fi dusa spre jgheab peste sortul de streasina, in cazul
sarpantelor cu panta mare,sau peste carlig si sub sipca de streasina, in cazul sarpantelor cu
panta mica.
M0(/a.+a -07'+'
2e fixeaza dolia la nivelul sipcilor de pe sarpanta. 1entru o ventilare corespunzatoare,
sub dolie in centrul acesteia trebuie sa existe un spatiu de ventilare de (3%3 mm. Moaia de
tabla tip tigla trebuie sa se
suprapuna peste dolie cu cel putin 133 mm.
2e recomanda folosirea profilelor de etansare intre dolie si tigla. >istanta dintre doua
foi de tabla vecine, masurata peste dolie, trebuie sa fie de 1(3 mm. 2e taie si indoaie partea
inferioara a doliei astfel incat sa fie paralela cu streasina si sa depaseasca muchia acesteia
cu 23 mm.
M0(/a.+a &0'70. -+ /'g7a 5+/a7'3a
Inaintea montarii foilor de tigla, se va asigura ca sorturile de streasina sa fie bine
aliniate. In cazul in care se folosesc profile de etansare intresort si tigla trebuie scoase
dopurile pentru a asigura fantele de ventilare.
2e recomanda ca montajul tiglei metalice sa se faca de la dreapta la stanga, astfel
incat marginea de suprapunere cu canalul capilar sa ramana dedesubt. 2e monteaza fasii
complete de la streasina spre coama, indiferent de lungimea apei.
1entru un rezultat optim al montajului, foile de tigla vor fi dispuse perpendicular pe
linia de streasina si se va mentine aceeasi cota de montaj pe toata lungimea stresinii.
'a o masura de siguranta se recomanda trasarea unor linii de ghidaj la intervale de
1133mm +latimea utila aunei table-.
!'1a.+a
Moile de tigla se vor fixa de sipca cu ajutorul suruburilor autofiletante in partea
inferioara a profilului, imediatlanga pasul modulului de tigla. 1entru sipcile de lemn folositi
suruburi de #,% x !(mm, iar pentru sipcile de otelsuruburi de #,% x 23mm.
ATENTIEA La '5<'(a.+a -'(/.+ &0'7+ -+ /a<7a )+ p.'(- 5a' '(/a' )4.4<4.'7+ -+ 30a)+.+ )'
ap0' 3+7+ -+ p.'(-+.+. S4.4<4.'7+ -+ 30a)+.+ )+ &'1+a,a -+ )4) '( *0).
Mixarea foilor de tigla una de cealalta se realizeaza cu suruburi de #,% x 23mm,
surubul se prinde in partea dreapta fata de punctulcel mai inalt al profilului, imediat langa
pragultransversal.
1artea stanga a panoului de tigla este de obicei prevazuta cu un canal capilar, care la
montaj va fi intotdeauna acoperit de panoul urmator. In acest caz nu este necesara utilizarea
etansarilor, dar daca totusi se utilizeaza, atunci acestea trebuie aplicate inaintea suprapunerii
celor doua foi adiacente.
In cazul sarpantelor triunghiulare sau trapezoidale, montarea se incepe de la capatul
coamei.
2e aliniazai intotdeauna foile de tabla la linia de streasina si nu la fronton. 'and
montajul se face de la stanga la dreapta, marginea din dreapta a tablei deja asezata se ridica
53
si, sub ea, se impinge urmatoarea foaie tip tigla. In acest caz, foaia deja fixata o va sustine
pe cea impinsa sub aceasta datorita ambutisarilor. ,ontajul dinspre stanga spre dreapta este
mai avantajos in cazul sarpantelor foarte inclinate.
2e va indeparta imediat spanul rezultat in urma perforarii tablei de catre surubul autoforant
prin suflare sau cu ajutorul unei perii fine sau prin suflare cu aer.
D+p7a)a.+a p+ a30p+.')
"a deplasarea pe acoperis, se va calca mereu in lungul cutei, pe partea inferioara a
profilului, cat mai aproape de sipca de sustinere. 2e va folosi doar incaltaminteadecvata cu
talpa din cauciuc. Inainte de accesul pe tigla metalica se va curata talpa incaltamintei de
aschii metalice, nisip sau alte alte particule abrazive.
C0a5a
2e va aseza coama la pozitie astfel incat sa se suprapuna simetric peste capetele
foilor de tabla ale celor doua ape. 2e introduce intre foaia de tip tigla si coama buretii de
etansare pentru coama. 2e fixeaza coama cu suruburi autofiletante de foile de tigla
metalica.
!.0(/0(47
In gama de piese de finisaj se intalnesc de regula doua borduri pentru fronton$
<ordura pentru fronton rectangular se foloseste in cazul constructiilor cu unghi de 03
de grade intre linia stresinii si fronton. 2e monteaza peste tigla metalica. In aceasta situatie
se recomanda utilizarea unei piese de finisaj suplimentare, frontonul interior, care sa preia si
sa dirijeze catre jgheab eventualele infiltratii de apa prin spatiile dintre tigla metalica si
bordura de fronton.
<ordura pentru fronton evazat se foloseste atunci cand unghiul format intre streasina
si fronton depaseste mult 03 de grade. 1iesa de finisaj se monteaza sub marginea din
fronton a foii de tigla, situtie in care nu mai este necesara utilizarea unei piese suplimentare.
>0.-4.a -+ 3a73a(
<ordura de calcan este utilizata atunci cand capatul foii de tigla ajunge in vecinatatea
peretelui si se monteaza cu o parte peste foaia de tigla iar cu cealalta lipita de perete.
>e mentionat ca marginea acestei piese se ingroapa in tencuiala peretelui pentru a
nu permite infiltrarea apei.
Op.'/0a.+7+ -+ ,apa-a
Lapada aluneca foarte usor pe suprafata lucioasa a tiglelor metalice. Acest fenomen
este favorizat de pantele mari sau de formarea unei pelicule de apa, pe suprafata tablei din
topirea zapezii. Menomenul poate fi periculos prin producerea de accidente sau distrugeri
materiale daca stratul de zapada este semnificativ. >in aceste motive se recomanda
montarea opritoarelor de zapada care impiedica desprinderea brusca si alunecarea de pe
acoperis a unei cantitati mari de zapada.
,ontarea opritoarelor se face in linie prin decalarea acestora, ceea ce va permite si o
divizare pe segmente a stratului de zapada.
rebuie tinut cont de inaltimea si capacitatea de preluare a incarcarilor de zapada de
catre acest tip de opritoare. 1entru o comportare buna in timp, pentru versanti foarte lungi
acest sistem de protectie se va monta in mai multe randuri paralele, distanta dintre acestea
nedepasind cca ! metri.
"g:+a<4.' )' <4.7a(+
.xecutia lucrarilor de tinichigerie va incepe dupa verificarea starii suportului pentru
c@rlige in ceea ce priveste planeitatea sa si posibilitatea de a fixa corespunzator c@rligele pe el.
Inceperea lucrarilor se va face dupa finisarea completa a cornisei sau a streasinii si
executarea tencuielilor si zugravelilor la zidurile pe care se vor monta burlane.
"ucrarile constau in$
- stabilirea si marcarea pozitiei pieselor de racordare in c@mp, piesele de racordare la
burlan si a coturilor?
- se bat c@rligele pentru piesele speciale?
- dupa ce toate c@rligele sunt montate, se verifica panta, se prind intrele ele piesele
speciale si apoi la dimensiunea de livrare si ajustate dupa necesitati?
- montarea burlanului se executa incep@nd de jos in sus prinz@nd fiecare tronson de
burlan intr-o brida fixata in zidarie si amplasata imediat sub punctul de innadire. =acordarea la
streasina, trecerea prin ancadramente sau solbancuri se executa cu ajutorul coturilor?
54
- curatirea periodica a vazoanelor se face ori de c@te ori este nevoie, cu o scafa de
lemn. In timpul operatiunilor de montaj sau curatire se interzice sprijinirea scarilor de jgheaburi si
burlane.
2uportii de jgheab se fixeaza pe pazie cu suruburi, incepand de la extremitati astfel
incat sa asigure o panta a jgheabului de minim !mm4ml.
'u ajutorul unei sfori intinse intre suportul cu cota cea mai ridicata sicel cu cota cea
mai joasa, se verifica realizarea pantei necesare si se monteaza restul suportilor, urmarind
linia sforii. 2uportii se fixeaza la maxim #3cm distanta intre ei.
.lementele cu fixare proprie se monteaza la 1(cm de suporti. Iesirile centrale se
monteaza echidistant intre doi suporti.
"ungimea jgheabului se ajusteaza prin taiere la dimensiunea dorita cu o panza de
fierastrau pentru fier cu dinti mici.
"ungimea bucatilor separate ale jgheabului se ajusteaza astfel incat acesta sa ajunga
pana la epozitia limita; evidentiata pe fiecare conector si iesire in parte.
`gheabul se fixeaza pe rand pe fiecare suport in parte, prin apasare usoara.
Inainte de asamblare se curata taieturile de eventuale urme de praf sau asperitati,
pentru a asigura o buna etansare. .lementele de capat se lipesc cu un adeziv rigid. Iesirile
laterale stanga sau dreapta se monteaza la capatul jgheabului si se fixeaza in pozitie.
=igidizarea jgheaburilor se face cu ajutorul stabilizatorilor. Acestia se aplica pe fiecare
suport in parte. >upa montarea acestora se poate aplica parafrunzarul.
$.VERI!ICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR
S4p0./47 '(8+7'/0.''
Eerificarea consta in examinarea proceselor-verbale incheiate la terminarea fazei de
lucrari din care face parte suportul si din masurarea, prin sondaj, a elementelor geometrice
ale acestuia +pante, planeitate, rectiliniaritate, distante intre axe, protectia anticoroziva a
partilor metalice-. Abaterile de planeitate masurate cu dreptarul de ! mm, trebuie sa nu
depaseasca ( mm 9n lungul pantei si 13 mm perpendicular pe aceasta.
B(8+7'/0a.+a p.0p.'4,')a
In toate cazurile se va verifica$
% concordanta lucrarilor executate cu prevederile si detaliile date de
proiectant +felul invelitorii, pante, racordari, dolii, coame, strapungeri,
tinichigerie etc.-.
% existenta si corectitudinea lucrarilor de tinichigerie aferente invelitorii
conform detaliilor din proiect si cataloagelor de detalii tip, in special,
sorturile, doliile, strapungeri pentru ventilatie?
% existenta si modul de prindere pe suport a elementelor de tinichigerie?
"g:+a<4.' )' <4.7a(+
2e vor verifica$
% pantele jgheaburilor +minimum 3.()- sa fie conforme indicatiilor din proiect?
% montarea jgheaburilor sa fie executata cu minimum 1 cm si maximum ( cm sub
picatura streasinei?
% amplasamentul, tipul si numarul de cirlige sa corespunda prevederilor din proiect?
% marginea exterioara a jgheabului sa fie asezata cu circa 2 cm mai jos dec9t
marginea interioara?
% c9rligele pentru jgheaburi si bratarile pentru burlane sa fie protejate contra
coroziunii?
% abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor$ 1 cm4ml fara a depasi ( cm 9n
total?
% fixarea burlanelor cu ajutorul bratarilor sa fie facuta la distanta si intervalul din
detaliile date de proiectant$
% tronsoanele de burlane sa intre etans unul in celalalt +cel superior in cel inferior-
% imbinarea cu tuburile de fonta sa fie de asemenea etanseizata
% toate imbinarile intre elementele de tabla la jgheaburi si burlane sa fie cositorite.
55
% amplasarea si prinderea corecta a pieselor de racordare in c@mp, a pieselor de la
burlane, a coturilor precum si a tronsoanelor de jgheab?
% executia corecta a sortului, mai ales in ceea ce priveste prinderea si racordarea lui la
jgheab?
% verificarea prin turnarea de apa in jgheab, a pantei spre burlan si a etanseitatii
imbinarilor dintre elemente prin infundarea burlanelor?
% verificarea imbinarilor dintre burlane, coturi si a prinderilor lor in bratari.
NOTA2 O.'3+ -+(45'.+ -+ p.0-4)6 5a.3a6 7'3+(/a6 +/3. )+ 8a '(/+.p.+/a 34 )'(/ag5a
9)a4 +3:'8a7+(/9.
Into&'(t,
A!). Ale#nd! Co&o*
56
11. CAIET DE SARCINI ; IGNI!UGARE ELEMENTE SARPANTA
1.DE!INITII. GENERALITATI
'onform 5ormativului de siguranta la foc H 111% 4 00, fiecare constructie are un
grad de rezistenta la foc, stabilit prin proiecte, functie de riscul de incendiu sau de categoria
de pericol, destinatie si importanta a cladirii.
LR! B "imita de rezistenta la foc B durata de timp la care elementul element
ul isi pierde capacitatea de rezistenta la foc intr-un incendiu standard ?
CC C 'lasa de combustibilitate B caracteristica a materialelor de constructii pri
vind comportarea la foc ?
C7a)'&'3a.' .
'onform 2A2 11!(/ 4 1003, materialele de constructii se clasifica din punct
de vedere al comportarii la foc in 2 grupe $
A . Ma/+.'a7+ 305<4)/'<'7+ +cele care se aprind, ard sau se degradeaza sub
influenta temperaturilor inalte-. ,aterialele combustibile se impart in # clase
decombustibilitate dupa modul in care se inflameaza $
'lasa '1 $ neinflamabile ?
'lasa '2 $ dificil inflamabile ?
'lasa '! $ mediu inflamabile ?
'lasa '# $ usor inflamabile.
>. Ma/+.'a7+ '(305<4)/'<'7+6 care nu ard, nu se aprind, nu se degradeaza.
>eoarece materialele de contructii din lemn, care alcatuiesc structura sarpantelor, fac
parte din categoria '#, este necesara imbunatatirea comportarii la foc, prin tratarea la
suprafata sa in masa materialului cu o substanta inhibitoarea de flacara, care poate intarzia
aprinderea materialului si poate reduce viteza de propagare a incendiului.
Aceasta substanta actioneaza prin $
% formarea unui strat absorbant al gazelor inflamabile ?
% formarea unei bariere pentru flacari si descompunerea in gaze inerte care
dilueaza amestecul combustibil ?
2.E%ECUTIE
1rocedeul de imbunatatire a comportarii la foc a materialelor combustibile, se
numeste ignifugare B operatiunea de tratare a unui material combustibil cu produse ignifuge
in scopul reducerii capacitatii de aprindere si a propagarii flacarii pe suprafata acestuia.
Ignifugarea nu exclude aprinderea si arderea materialului, dar ii confera acestuia o
comportare la foc imbunatatita pe o anumita perioada de timp.
Ig('&4ga.+a se realizeaza cu materiale agrementate , de societati certificate pentru
acest tip de lucrari, iar in perioada desfasurarii acestei activitati se vor face probe martor care
vor fi incercate intr-un laborator agrementat in vederea testarii LR! la care a ajuns materialul
respectiv .
3.VERI!ICAREA CALITATII IGNI!UGARII .
V+.'&'3a.' '(a'(/+ -+ '(3+p+.+a 'g('&4ga.'' .
rebuie sa se verifice $
% atestatul pentru lucrari de ignifugare al firmei executante, emis de
Inspectoratul general al 1ompierilor ?
% atestatul persoaneloc care supravegheaza executia lucrarilor $
% existenta procedurii tehnice de executie pentru lucrari de ignifugare ?
% existenta fisei tehnice a produsului respectiv ?
% terminarea operatiunii anterioare ?
% pregatirea suprafetei in conformitate cu cerintele specificate in fisa tehnica
a produsului ?
57
% existenta instrumentelor si a sculelor necesare pentru desfasurarea
operatiunii.
V+.'&'3a.' '( /'5p47 0p+.a/'4('' -+ 'g('&4ga.+ .
rebuie sa se verifice $
% daca este repsectata procedura tehnica de executiie ?
% daca sunt respectate instructiunile de aplicare ale produsului din fisa tehnica a
acestuia ?
% daca a fost anuntata unitatea teritoriala de pompieri de efectuarea acestei lucrari ?
% daca in timpul executiei s-au prelevat probe pentru incercarea lor in laboratoare
specializate conform 2= *(2 ?
% trebuie realizate minim ! epruvete cu dimeniunile #33x1(3 mm?
% tratarea epruvetelor se face prin procedeul de ignifugare utilizat pentru lucrarea
de baza?
% daca epruvetele au fost bine ambulate, sigilate si stampilate de executant si
beneficiar, iar etichetarea lor trebuie sa cuprinda urmatoarele secificatii$
denumirea obiectivului unde s-a efectuat ignifugarea?
denumirea materialului ignifugat?
denumirea produsului ignifug si consumul specific realizat?
data aplicarii?
denumirea executantului.
% aplicarea uniforma in numarul de straturi specificat in fisa tehnica a materialului de
ignifugare.
.
V+.'&'3a.' 7a )&a.)'/47 0p+.a/'4('' -+ 'g('&4ga.+ .
rebuie sa se verifice $
% uniformitatea stratului de material ignifug aplicat ?
% realizarea receptiei provizorii a lucrarilor de ignifugare prin intocmirea procesului
verbal de receptie provizorie in care trebuiesc specificate urmatoarele $
denumirea produsului ignifug utilizat, precum si a producatorului ?
numarul lotului de produs ignifug ?
numarul certificatului de calitate al produsului ignifug ?
numarul avizului de expeditie al materialului ?
modul de aplicare al produsului ?
tipul materialului protejat ?
consumul specific ?
numarul straturilor aplicate ?
data aplicarii produsului ?
data efectuarii probelor.
La .+3+p/'a -+&'('/'8a /.+<4'+ 8+.'&'3a/a +1')/+(/a <47+/'(474' -+ '(3+.3a.+ p+(/.4
+p.48+/+7+ )4p4)+ '(3+.3a.''6 '(3+.3a.+ +&+3/4a/a -+ 4( 70<0.a/0. a/+)/a/.
NOTA2 O.'3+ -+(45'.+ -+ p.0-4)6 5a.3a6 7'3+(/a6 +/3. )+ 8a '(/+.p.+/a 34 )'(/ag5a
9)a4 +3:'8a7+(/9.
Into&'(t,
A!). Ale#nd! Co&o*
58
12. CAIET DE SARCINI - CON!ECTII METALICE
1.GENERALITATI
1rezentul capitol cuprinde conditiile tehnice de executie pentru balustrade sau orice
fel de alta constructie metalica ce urmeaza a fi montata in opera.
2.MATERIALE SI STANDARDE DE RE!ERINTA
- <alustrade metalice din otel laminat conform 5.I. ale producatorilor respect@nd
proiectul de detaliu.
- >iverse confectii metalice gata confectionate, conform proiectelor de detaliu si
executie ce urmeaza a fi montate in opera.
- 2uruburi mecanice 2A2 1#(341-/(
- .lectrozi sudura 2A2 112(41-%1
- O@rtie pentru slefuire uscata 2A2 1(%142-%!
- 'hituri pe baza de ulei 2A2 *(02-%3
- Eopsele de ulei 5.I. fabrici producatoare
- :runduri anticorozive 5.I. fabrici producatoare
3.LIVRARE6 DEPOZITARE6 MANIPULARE SI TRANSPORT
- 'onfectiile metalice +balustrade, grile sau alte confectii metalice- se livreaza de catre
producator in ansamble sau subansamble conform proiectelor, gata grunduite, prevazute
dupa caz cu praznuri de fixare sau alte piese din otel prin prinderi.
- >epozitarea se va face in soproane inchise fiind ferite de murdarie, lovire sau degradare
p@na la punerea lor in opera.
- ransportul se va face cu auto-platforme, manipularea cu atentie pentru evitarea
deformatiilor, lovirii, etc.
4.CONDITII TEHNICE DE CALITATE
1rincipalele conditii tehnice de calitate care trebuie sa le indeplineasaca imbinarile
pieselor precum si metodologia de verificare a calitatii acestora sunt cele prevazute in
e5ormativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente; indicativ
' (*-/( capitolul 1( punctul 2.
=eceptia la primirea pe santier a confectiilor din otel realizate in uzina sau ateliere se
va face conform e5ormativul pentru verificarea calitatii lucrarilor; indicativ ' (*-/( capitolul
1( punctul !.
V+.'&'3a.+a 3a7'/a/'' 743.a.'70. -+ 50(/a.+2
aD inainte de inceperea efectuarii lucrarilor de montare cuprinde$
- executarea de catre producator a remedierilor in urma receptiei pe santier?
- verificarea atestatelor de calitate a produselor folosite la remedieri?
- existenta si marcarea pe santier a cotelor brute sau finite ale constructiei, in vederea
montajului, prevazute in desenele tehnice inclusiv pozitionarea elementelor de legatura,
sustinere sau ancorare.
<D pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare$
- indeplinirea tuturor cerintelor prevazute in proiectare?
- verificarea dimensionala si calitativa se face prin incercari directe in timpul fazelor de
montaj.
Abaterile admise se vor inscrie in prevederile 5ormativului ' (*-/(, anexa 1(.!
+asimilat- tin@ndu-se seama de abaterile limita ale elementelor brute sau finite ale constructiei
continute in anexa #.1. la 5ormativul ' (*-/(.
- receptia partilor ce devin ascunse se va consemna intr-un proces verbal si
conditioneaza inceperea operatiunilor urmatoare?
- verificarea sudurilor ce se fac la montare sa corespunda indicatiilor din proiect.
3D la terminarea lucrarilor de montare se vor verifica$
- certificatele de calitate ale confectiilor metalice
59
- procesele verbale de lucrari ascunse, buletine de incercari, dispozitii de santier, etc.?
- procese verbale de receptie a lucrarilor?
- piese scrise si desenate ale proiectului cu toate modificarile si completarile de pe
parcursul executiei.
Eerificarea directa se refera la$
- terminarea completa a lucrarilor de montare?
- verificarea dimensionala si calitativa a imbinarilor si a celorlalte lucrari de montare si
alte verificari cerute de 5ormativul ' (*-/(, care se vor consemna in procesele verbale.
Eerificarile in cadrul receptiei preliminare a obiectului sunt cele prevazute in
5ormativul ' (*-/( fiind consemnate in procese verbale incheiate intre executant si investitor
+dirigintele lucrarii-.
5. MONTA"
'onfectiile metalice, gata uzinate si materialele auxiliare, se aduc in ordinea executiei
tehnologice la locul de montaj si de prindere in elementele de constructie.
2e traseaza pe elementele brute sau finite ale constructiei punctele de prindere ale
confectiilor metalice, conform proiectului.
2e verifica cotele reale obtinute prin masuratori ale locurilor de montaj +goluri,
distante intre elemente de constructii, etc- si se efectueaza, daca este necesar, remedierile
ce se impun.
2e monteaza piesele de fixare pe elementele de constructii sau se creaza conditii de
montaj in cazul fixarii acestora pe fetele brute ale placilor, zidurilor, grinzilor, etc.
2e monteaza provizoriu ansamblele sau subansamblele respective si se constata
concordanta intre produsul uzinat si locul de fixare, care se va remedia in cazul unor situatii
necorespunzatoare fata de proiect.
,ontajul definitiv se face conform proiectului cu piese de fixare cu suruburi, prin
sudura etc pentru obtinerea unor elemente constructive ce vor participa la constructia
respectiva at@t functional c@t si estetic.
1entru aceasta se vor respecta la montaj cerintele de orizontalitate, verticalitate si
planeitate cu tolerantele admise, ce se vor verifica la fiecare etapa a montajului.
>upa verificarea definitiva se poate trece la finisarea confectiilor metalice c@nd
acestea nu au tratamente speciale pe suprafata lor +nichelari, cromari, etc-. 1entru aceasta
se va verifica starea grundului anticoroziv si care se reface atunci c@nd acesta nu prezinta un
grad satisfacator de protectie +din lovituri, manipulari, etc-.
Minisarea prin vopsire se realizeaza in conditiile prevazute in capitolul zugraveli,
vopsitorii.
6.MASURATORI SI DECONTARI
1entru confectii metalice montajul se masoara la Jg si se deconteaza in consecinta$
greutatea se stabileste prin c@ntarire inainte de montare sau se ia cea continuta in factura de
livrare a elementelor respective.
:rilajele metalice si panourile, gata confectionate se masoara la mp pe conturul
exterior al scheletului de rezistenta.
NOTA2 O.'3+ -+(45'.+ -+ p.0-4)6 5a.3a6 7'3+(/a6 +/3. )+ 8a '(/+.p.+/a 34 )'(/ag5a
9)a4 +3:'8a7+(/9.
Into&'(t,
A!). Ale#nd! Co&o*
13. CAIET DE SARCINI ; PARDOSELI E%TERIOARE
60
1.GENERALITATI
rotuarele vor fi din beton, asigurandu-se o panta minima de 2) spre exteriorul
cladirii. reptele exterioare se vor placa cu placi ceramice antiderapante .
2. CERINTE DE PER!ORMANTA A ANSAM>LURILOR
2e vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si
agrementate de catre un laborator de incercari atestat.
,aterialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in
standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate.
,aterialele necesare executarii si repararii pardoselilor turnate se vor livra si monta in
cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie.
2e va avea in vedere respectarea proiectului de executie, dimensiunea, asezarea si
planeitatea suprafetelor finisate.
3.PROPUNERI TRANSMISE SPRE APRO>ARE
Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform
conditiilor contractuale.
% >ate tehnice privind materialele ce intra in componenta pardoselilor turnate.
% >ate privind intretinerea, incluse in instructiunile de intretinere
% 2e vor arata detalii de montaj in toate situatiile speciale.
% ,ostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului
aratand intreaga gama de culori, modele, si alte caracteristici vizuale pentru fiecare
tip de pardoseala necesar.
% ,ostre pentru verificare, de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse
in opera, din fiecare tip de material necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi,
finisaje si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea
terminata. ,ostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala.
% ,ostre: 2e vor prezenta doua +2- mostre, 1(3x1(3mm pentru ilustrarea culorii,
culoarea mortarului si accesorii necesare pentru realizarea acestui tip de pardoseli.
4.ASIGURAREA CALITATII
,ontatorul$ 'ompanie specializata in executia si repararea pardoselilor turnate cu o
experienta de minim ! ani in domeniu si aprobata de producator.
2e va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de material
necesar la executarea pardoselilor turnate.
Inainte de executia pardoselii se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip
de pardoseala turnata specificat, pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a
demonstra efectele estetice, precum si calitatile materialului si executiei.
,ostrele scara 1$1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de
proiectantul general.
1roiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii
mostrelor.
5u se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general.
,ostrele scara 1$1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard
pentru aprecierea lucrarii finale.
>aca se cere, se vor demola mostrele scara 1$1 si se vor indeparta de pe santier.
,ostrele scara 1$1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei
preliminare, pot deveni parte a lucrarii terminate.
5. GARANTII
1roducator$ Mirma cu experienta in producerea de sisteme similare cu cele indicate in
prezentul proiect +ca materiale, cantitati si cerinte de proiectare- si care a inregistrat
comportarea buna in exploatare a lucrarilor realizate in conditii similare cu cele specificate in
prezentul proiect +localizare, expunere, criterii de proiectare-
,ontatorul$ Mirma cu experienta in executia de sisteme similare cu cele indicate in
prezentul proiect +ca materiale, cantitati si cerinte de proiectare si executie- si care a
inregistrat realizarea cu succes si comportarea buna in exploatare a lucrarilor executate in
61
conditii similare cu cele specificate in prezentul proiect +localizare, expunere, criterii de
proiectare-. ,ontatorul va avea agrementul scris al producatorului.
=esponsabilitati$ ,aterialele se vor obtine fie de la un singur producator al intregului
sistem, fie de la producatori certificati de catre producatorul sistemului in vederea realizarii
compatibilitatii intre componentele sistemului.
'ontrolul 'alitatii4Asigurarea 'alitatii$ ,ontatorul va avea si va fi singurul raspunzator
de programele de ''4A' in acord cu reglementarile legale in vigoare si va va avea
aprobarea proiectantului. 5ici o lucrare nu va fi executata pana cand programele ''4A'
nu vor fi aprobate de catre proiectant.
2e vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, montatorului si producatorului,
prin care se angajeaza sa repare si4sau inlocuiasca portiunile care cedeaza ca material sau
executie in perioada de garantie specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte
drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor
contractuale.1erioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare.
6.LIVRARE6DEPOZITARE SI MANIPULARE
,aterialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea
producatorului si numarul lotului.
,aterialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii, umezeala, murdarire,
temperaturi extreme si umiditate, in cutiile in care au fost livrate.
1entru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta
instructiunile si recomandarile producatorului.
2e va mentine temperatura minima ambientala de 13
3
' pe tot timpul montajului si /
zile dupa terminare, daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului..
2e vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor.
7.MATERIALE
% <orduri din beton prefabricate
% >ale de pavaj din beton prefabricate
% erase si trepte placate cu gresie antiderapanta.
2e vor livra beneficiarului material de rezerva. 2e vor livra cutii intregi sigilate cu
material identice cu cele puse in opera, intr-o cantitate egala cu 2) din fiecare tip de
material, ambalate pentru depozitare si identificate cu etichete care sa descrie in mod clar
continutul.
#.E%ECUTIE
E1a5'(a.+
Atunci c@nd stratul suport al noii pardoseli este constituit din plan8ee de beton sau
beton armat este necesar ca aceste suprafe6e suport s7 fie preg7tite prin cur76area 8i
sp7larea lor cu apa de eventualeleimpurit76i sau resturi de tencuial7. 'ur76area se va face cu
m7turi 8i perii.
% >iversele str7pungeri prin plan8eu, rosturile dintre elementele prefabricate ale
plan8eului, ad@nciturile mai mari, etc se vor astupa sau chitui, dup7 caz, cu mortar
de ciment.
% Arm7turile sau s@rmele care eventual ies din plan8eul de beton armat vor fi t7iate
sau 9ndoite.
% 'onductorii electrici care se monteaz7 sub pardoseal7 +pe suprafa6a plan8eului- vor
fi acoperi6i cu mortar de ciment 9n grosimea strict necesar7 pentru protejarea lor.
% Inainte de executarea pardoselilor se va verifica dac7 conductele de instala6ii
sanitare sau de 9nc7lzire central7, care str7pung plan8eul, au fost izolate
corespunz7tor, pentru a se exclude orice contact direct al conductelor cu plan8eul 8i
pardoseala.
% Atunci c@nd este necesar se va face o nivelare a suprafe6ei stratului suport existent
cu ajutorul unui strat de beton sau mortar de nivelare +egalizare-, care trebuie s7 fie
suficient de 9nt7rit c@nd se va a8eza peste el 9mbr7c7mintea pardoselii.
% 'ompozi6ia, dozajul 8i natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la
fiecare tip de pardoseal7 9n parte, 9n func6ie de solicit7rile la care este supus7
pardoseala.
62
>0.-4.'
<ordurile din beton prefabricate vor fi amplasate conform standardelor relevante,
aliniate si la nivel, iar bordurile care se constata ca deviaza cu mai mult de ( mm de la
aliniament sau nivel, la oricare dintre capete, vor fi inaltate si re-amplasate.
Acolo unde este posibil, bordurile vor fi amplasate inainte de pavaj. "a refacere, de
obicei se refolosesc bordurile initiale, cu exceptia cazului in care acestea sunt deteriorate.
Acestea vor fi curatate cu grija inainte de re-amplasare si vor fi potrivite la aliniamentul si
nivelul celor nederanjate.
<ordurile dispuse pe un pavaj stabilizat vor fi incastrate intr-un strat de 2$1 mortar
nisip-ciment, cu o grosime de 1(3 mm si captusite cu beton, turnat peste si in jurul panelor
de fixare din otel anterior inserate in pavajul crud si modelate la sectiunea transversala
dorita.
<ordurile care sunt amplasate altfel decat pe pavajul de beton vor fi incastrate intr-un
strat de 2$1 mortar nisip-ciment, cu o grosime de 1(3 mm, captusite cu beton si modelate la
sectiunea transversala dorita.
<ordurile circulare turnate special vor fi introduse in curbe cu raza de 1! m sau mai
putin. <ordurile vor fi imbinate cu mortar de ciment, cu exceptia imbinarilor de expansiune
care sunt realizate cu material de
etansare premodelat, cu o grosime de 1! mm. Imbinarile de expansiune vor fi realizate prin
fundatia si betonul de captuseala.
A7+'
1latforma si subsolul aleilor vor fi pregatite dupa cum se stipuleaza pentru drumuri, cu
exceptia cilindrarii de proba, care nu este necesara.
>alele de pavaj vor fi din beton prefabricat nearmat cu o grosime minima de (3 mm si
avand o culoare naturala, cu exceptia cazului in care se dispune altfel, si se vor conforma
prevederilor standardelor si
normativelor nationale aplicabile, in vigoare.
,arginile aleilor vor fi din beton prefabricat. Acestea vor fi incastrate in fundatie de
beton si modelate.
5u este necesara o baza dedesubtul aleilor. <aza va fi cea specificata pentru
drumuri, amplasata si
compactata la o grosime minima de /( mm, cu ajutorul unui cilindru cu o masa de cel putin
2.( tone sau un alt echipament aprobat care confera o compactare echivalenta.
Atunci cand se stipuleaza o suprafata finala flexibila, stratul de baza va fi etansat cu
un strat de bitum diluat,pulverizat la 133 secunde de grad, la o rata de 1.# litri4m^ si va fi
acoperit cu un strat de uzura cu textura medie, avand o dimensiune nominala * mm si o
grosime de 2( mm, fabricat si amplasat conform
prevederilor standardelor si normativelor nationale aplicabile, in vigoare.
Atunci cand dalele de beton sunt specificate ca suprafata finala, acestea vor fi
incastrate intr-un strat de nisip cu o grosime de (3 mm, amplasata pe stratul de baza.
Imbinarile vor fi realizate din mortar !$1 nisip-ciment.
Aleile cu suprafata din dale de beton nu vor avea in mod normal margini de beton
prefabricat.
T+.a)+ )' <a730a(+
E1+34/a.+a :'-.0',07a/''70.
Oidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste C(
3
'. 2ub
aceast7 temperatur7 se pot executa lucr7rile de hidroizola6ii cu respectarea prevederilor
normativului '1*-%#.
emperatura masticului de bitum 9n cazan nu va dep7si 22
3
', iar 9n momentul lipirii
straturilor va fi cuprins7 9ntre 1*3
3
' 8i 233
3
'.
2uprafe6ele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizola6iei se vor
verifica 8i controla dac7 corespund 2A2 2!((4!-%/ 8i condi6iilor precizate la punctul !.(. din
normativul '112-%* privind controlul pantelor, eliminarea asperit76ilor, starea de 9nt7rire 8i de
uscare a suportului, fixarea conductelor de scurgere, diblurile, agrafele de prindere a
elementelor din tabl7 8i alte lucr7ri similare.
<ariera contra vaporilor 8i straturile de difuzie sau hidroizola6ie se vor aplica pe
suporturile din beton sau mortar de ciment, dup7 amorsarea cu emulsie sau cu solu6ie de
bitum cu minimum !33 gr 4 mp.
63
2tratul de amorsare cu solu6ie de bitum se execut7 pe suport bine cur76at 8i uscat,
numai 9n perioada de timp cu temperatura exterioar7 p@n7 la C%
3
', iar 9n emulsie de bitum
pe suport umed la temperatura peste C%
3
'.
2traturile pentru difuzia vaporilor alc7tuite din 9mp@slitura bitumat7 perforat7 I<1 1233
sau 1133, prev7zute sub bariera contra vaporilor, peste 9nc7peri cu umiditate mai mare de *3
) sau sub hidroizola6ii aplicate pe termoizola6ii sensibile la umiditate, prev7zute cu 8ape de
beton, folie perforat7, se vor aplica nelipite cu suprapuneri de ( cm.
2traturile de difuzie nu se aplic7 la dolii 8i pe o raz7 de cca.2( cm 9n jurul golurilor de
scurgere 8i a str7pungerilor.
'omunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din f@8ii
de 9mp@slitur7 bitumat7 perforat7 +I<1- de (3 cm l76ime a8ezate la 1 m distan67.
<ariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie, lipite
8i acoperite cu mastic de bitum, cu suprapuneri de /-13 cm 8i va trebuii s7 acopere complet
partea inferioar7 a stratului de izola6ie termic7.
1rotec6ia cu foi bitumate a pl7cilor termoizolante din materiale rigide se va executa 9n
atelier sau fabrici prin lipirea pl7cilor cu minimum 1,( Jg4mp mastic de bitum cald 9ntins cu
peria pe foile bitumate.
"a montarea pe acoperi8, pl7cile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejat7
9n masticul de bitum cald de acoperire a barieirei contra vaporilor, care nu va depa8i
temperatura de 1(3
3
' 9n timpul lipirii.
Oidroizola6ia alc7tuit7 din straturi multiple pentru terase 8i acoperi8uri cu panta de
max.23 ) se va executa prin lipirea foilor bitumate pe toat7 suprafa6a cu masticuri din bitum
preparate cu maxim !3 ) filere minerale cu puncte de 9nmuiere I< 9n func6ie de pant7 +p@n7
la 23 ) bitum O%3403-
1entru executarea hidroizola6iei 9n c@mpul acoperi8ului, sulurile din foi bitumate se vor
derula pe suprafa6a suport 8i se vor cur76a prin periere energic7, dup7 care se vor las7 un
timp suficient pentru relaxare 8i 9ndep7rtare a foilor.
ehnologia 8i condi6iile de aplicare a straturilor de hidroizola6ie sunt cele din
normativul '112-%* art.!.23.1.-!.23.*.
Oidroizola6iile la elementele verticale +atice, reborduri, ventila6ii, co8uri, etc- se vor
executa cu fi8ii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul de mastic de bitum
cald, 9ncepind de jos 9n sus? la scafe suprapunerile se vor realiza 9n trepte de #3-(3 cm.
"a col6uri, muchii 8i alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula, se admite
aplicarea prin 9ntinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element 8i foaia bitumat7,
cu lipirea imediat7 8i presarea cu canciocul, control@ndu-se aderen6a 8i continuitatea
etan87rii 9n aceste locuri.
"a atice cu 9n7l6imea p@n7 la *3cm, hidroizolatia se va 9ntoarce pe partea orizontal7 a
aticului minimum 1(cm,iar 9n cazul unor elemente verticale cu 9n7l6imea mai mare se va
ridica p@n7 la (3cm 8i se va ancora cu platband7 8i bol6uri 9mpu8cate la distan6e de circa
(3cm.
1rotec6ia hidroizola6iei elementelor verticale la terase circulabile 8i necirculabile se va
realiza cu mortar de ciment ,133 de circa !3 mm grosime armat cu rabi6 pe re6ea de o6el
beton dB* mm la 2( cm.
.tan8area la str7pungeri se va face 9n func6ie de diametrul elementului 8i solicit7rilor fizice 8i
mecanice astfel$
- "a str7pungeri reci 8i f7r7 vibra6ii cu diametrul mai mic de 233 mm 8i cu flan8e,
hidroizola6ia se va aplica pe flan8a sudat7 8i se va str7punge cu flan8a mobil7 9n
8uruburi?
- "a str7pungeri reci 8i f7r7 vibra6ii cu diametrul mai mic de 233 mm 8i f7r7 flan8e,
etan8area hidroizola6iei cu elemente verticale se va executa dup7 umplerea cu mortar
a golului din jurul elementului, prin man8onare cu dou7 straturi de p@nz7 sau 6es7tur7
bitumat7, lipit7 cu mastic de bitum 8i matisate pe element cu s@rm7 sau colier.
=osturile de dilatare cu rebord se vor etan8a 8i izola conform normativului '112-%*
punctele !.2#.-!.2#.2.
,ontarea gurilor de scurgere racordarea izola6iei, gulerul de plumb 8i montarea mufei
conductei de scurgere, etc se vor face conform aceluia8i normativ punctele !.2(.? !.2*.-!.2/.
"a terase necirculabile, protec6ia grea +la exterior- din pietri8 din granule de /-1( mm,
se va executa prin a8ezare 9n strat uniform de # cm grosime.
64
,odul de alc7tuire a izola6iei hidrofuge la teras7$ num7rul de straturi, tipul de p9nz7,
9mp@slitur7, 8ape etc. se vor detalia 9n cadrul proiectului special pentru izola6ii.
'elelalte elemente de construc6ie ale terasei se vor executa conform prevederilor din
planurile de detaliu ale proiectului +izolare termic7, 8ape protec6ie tabl7, etc-.
2uprafata ce urmeaza a fi placata trebuie sa fie stabila, uscata si curata.
2ablarea suportului$
2ablarea asupra suportului are ca rezultat indepartarea stratului superficial,
contaminat sau vopsit, deschiderea porilor, cresterea rugozitatii suprafetei si in consecinta si
cresterea aderentei urmatoarelor straturi sau tipuri de finisaje care se vor aplica.
Adezivul trebuie aplicat uniform pe suprafata intregii placi, astfel incat, atunci cand
aceasta este presata, adezivul in exces sa curga de sub placa.
2e recomanda folosirea unui adeziv pentru piatra naturala care sa fie elastic si
rezistent la inghet.>upa montare, adezivul in exces trebuie atent indepartat de pe placa cu
ajutorul unui burete.
"ocul unde au fost au fost montate placile trebuie ferit de ploaie pana cand adezivul
se va usca complet.
1lacile trebuie protejate de ploaie cu minim 2# de ore inainte de montarea lor, 1lacile
trebuie montate la temperaturi cuprinse intre (S' si 2(S'.
.ste recomandat ca montajul placilor sa fie facut din pachete diferite, pentru a
uniformiza eventualele diferente de culori din pachete, Aceste diferente de culori sunt
rezultatul unui proces tehnologic ce doreste a oferi o imitatie perfecta a pietrei naturale, cu
diferente de culoare si dimensiuni dimensiuni diferite.
"a chituirea pe orizontala trebuie acordata o mare atentie, trebuie folosit chitul
corespunzator gresiei, flexibil si rezistent la inghet.
$.VERI!ICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR
Eor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect
si 'aietul de sarcini, precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati
% nu se respecta prevederile din prezentele specificatii?
% nu se respecta geometria prevazuta la proiect +grosimi, trasaje, etc.-?
% nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor?
% nu s-a respectat alcatuirea aprobata?
% nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra.
2apele de egalizare se vor verifica din punct de vedere al respectarii cotelor de
turnare.
2apele de egalizare vor fi plane, diferentale de planeitate maxim admise fiind de
2mm42m, verificarea facandu-se cu dreptareul cu bula de nivel, dar nu mai mult de !mm
medii4fiecare spatiu.
2apele de egalizare vor fi compate, fara fisuri, admitandu-se numai fisurile capilare
datorate reactiei de hidratare a cimentului.
Acoperirile autonivelante vor fi plane si netede H nu se admit denivelari si nici
rugozitati.
Atat sapele de egalizare cat si acoperirile autonivelante vor fi aderente la suport H nu
se admit desprinderi sau aderente partiale +sunet neadecvat la ciocanire-.
>irigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce
remedieri trebuiesc executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau
lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor.
"a realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si
prezentele specificatii. 2e vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si
dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus.
NOTA2 O.'3+ -+(45'.+ -+ p.0-4)6 5a.3a6 7'3+(/a6 +/3. )+ 8a '(/+.p.+/a 34 )'(/ag5a
9)a4 +3:'8a7+(/9.
Into&'(t,
A!). Ale#nd! Co&o*
65