Sunteți pe pagina 1din 5

coala cu clasele I-VIII Mihail Andrei, Buhui

Profesor: Coroi Roxana


Clasa: I
Nu!r de ore "e s!"#!$n!: %
&i" de curriculu: 'i(! i counicare
Anul colar: )**+-)**,-
ENGLISH IS FUN !
Ar.uen#
Cursul o"/ional de fa/! 0i "ro"une s! foloseasc! c$n#ecele,
"oe1iile, 2ocurile i ia.inile "en#ru a s#iula in#eresul "en#ru
li(a en.le1! anifes#a# 0nc! de la .r!dini/! de c!#re co"ii 3i
"!rin/ii aces#ora4-
5olosindu-se de curio1i#a#ea i dorin/a de 0n6!/are
a ele6ilor, cursul in#en/ionea1! s! asocie1e
infora/iile "re1en#a#e cu o ia.ine7un se# de
ia.ini "en#ru ca ele6ii s! ai(! o "erce"/ie #o#al! a
su(iec#elor7#eelor "re1en#a#e-
Cursul in#en/ionea1! s! de16ol#e i co"e#en/ele de
counicare an#ren$ndu-i "e ele6i 0n 0n6!/area de c$n#ece, "oe1ii
i 2ocuri-
Ac#i6i#!/ile de 0n6!/are su.era#e u#ili1ea1! codul oral
"ro"un$nd folosirea li(ii en.le1e 0n#r-un con#ex# s#iula#i6
"rin #eele "ro"use i "rin 6arie#a#ea exers!rii-
8(iec#i6e de referin/! Ac#i6i#a/i de 0n6!/are
%-9! cear! i s! ofere infora/ii
des"re cole.i, s! recunoasc!
eleen#ele unei "re1en#!ri
)-9! dis#in.! e(rii failiei
"re1en#$nd nuele i 6$rs#a
:-9! "ronun/e corec# cifrele "$n!
la %) i s! le recunoasc! 0n
enun/uri si"le
;-9! alc!#uiasc! enun/uri si"le
0n le.!#ur! cu "referin/ele lor 0n
a#erie de 2uc!rii
<-9! dis#in.! denuirea culorilor
=-9! dis#in.! denuirile fruc#elor,
le.uelor i florilor i s! le
foloseasc! 0n enun/uri si"le
>-9! dis#in.! denuirile
anialelor does#ice i s!l(a#ice
+-9! recunoasc! denuirea
ano#i"urilor
9! recunoasc! o(iceiurile
s!r(!#orilor de iarn!
,-9! "ronun/e corec# 1ilele
s!"#!$nii
%*-9! dis#in.! denuirea
o(iec#elor care-i 0ncon2oar! la
coal! i acas!
%%-9! dis#in.! denuirile c!ilor
de counicare i a i2loacelor de
#rans"or#
%)-9! dis#in.! orele fixe "e ceas
%:-9! ex"rie #oa#e #i"urile de
ac#i6i#!/i efec#ua#e 0n cadrul colii
%;-9! dis#in.! denuiri de
s"or#uri
%<-9! alc!#uiasc! enun/uri si"le
cu "ri6ire la locurile 0n care ar
dori s!-i "e#reac! 6acan/a
-exerci/ii de #i" A75,
-exerci/ii de counicare 0n forule
si"le,
-inidialo. 0n "erechi-
-exerci/ii de discriinare i
recunoa#ere du"! ia.ini,
-exerci/ii de re"e#are-
-exerci/ii de "rounun/ie,
-exerci/ii de re"e#are,
-alc!#uire de "ro"o1i/ii si"le care s!
includ! cifrele de la %-%)-
-"re1en#area 2uc!riei "refera#e 0n
"ro"o1i/ii si"le-
-exerci/ii de #i" A75,
alc!#uire de enun/uri si"le-
-exerci/ii de iden#ificare du"! ia.ini
i realia,
-reci#are de "oe1ii-
-exerci/ii de #i" A75,
-exerci/ii de iden#ificare du"! ia.ini-
-reci#are de "oe1ii,
-in#er"re#are de colinde-
-exerci/ii de "ronun/ie-
-exerci/ii de iden#ificare-
-0n6!/are de "oe1ii,
-exerci/ii de iden#ificare-
-exerci/ii de re"e#are du"! odel-
-2ocuri de i!-
-exerci/ii de #i" A75,
-reci#are de "oe1ii-
-exerci/ii de "ronun/ie-
-exerci/ii de #i A75
)
'is#a de con/inu#uri:
%-In#roducere: "re1en#area cursului, a #eelor ce 6or fi
"re1en#a#e-
)-Cine sun# eu?: nue, 6$rs#!, sex
:-5ailia ea: e(rii failiei: aa, #a#a, sora fra#ele,
(unica, (unicul-
;-@aide/i s! nu!r!:nuerele de la % la %)-
<-Auc!ria ea "refera#!:"re1en#area 2uc!riei "refera#e
=-9! 0n6!/! culorile: al(, ne.ru, 6erde, rou, ro1, aro, al(as#ru,
.al(en, "or#ocaliu
>-5ruc#ele: !r, "ar!, "or#ocal!, (anan!, "iersic!,
s#ru.ure, "e"ene-
+-'e.uele: roie, cas#ra6e#e, orco6,6ar1!, car#ofi, cea"!-
,-5lorile: #randafir, .aroaf!, crin, cac#us
%*-'a 1oo: leu, #i.ru, urs, 6ul"e, ar"e, aiu/!, crocodil,
hi"o"o#a, elefan#, .iraf!
%%-'a fer!: 6ac!, cal, "orc, c!ine, "isic!, ra/!, ie"ure
%)-Ano#i"urile: "ri!6ar!, 6ar!, #oan!, iarn!
%:-Cr!ciun ferici#B in#er"re#are de colinde
%;-Cilele s!"#!$nii
%<-9ala de clas!: u!, fereas#r!, #a(l!, (anc!
%=-Casa ea: caerele casei
%>-Cu s! counic!?:#elefon, scrisoare, o(il
%+-Cu c!l!#ori?: ain!, (icicle#!, au#o(u1, #ren
%,-C$# es#e ceasul? orele fixe
)*-Ce face la coal!?scrie, c$n#!, dans!
)%-9"or#uri: fo#(al, (asche#, #enis
):-Vacan/e: are, un#e, (unici-
:
Modali#!/i de e6aluare: Pro(e orale-
Bi(lio.rafie:
BrooDs, 5elici#E: Dicionar ilustrat de limba englez, Fdi#ura
AGuilaH,:, 8radea, )**:-
5irii/!, Vasilica: Basic English for children, Fd-Iaraond, 9i(iu-
Ionescu, Cris#ina: Limba englez disciplin opional, Fd-Arais-
9iedrea, Anca : S cntm i s recitm n limba englez,
Fd-Cor6in, Je6a-
9#oenescu, MarianaK Iord!chescu, Ana-Ma.dalena: a!ing fun "ith
English, Fdi#ura Arais, )**:-
;
Planificare calendaris#ic!
Lni#a#ea de 0n6!/are 8(-de
referin/!
Nr-de
ore
aloca#e
9!"#!$na
%-In#roducere
)-Cine sun# eu?
:-5ailia ea
;-@aide/i s! nu!r!
<-Auc!ria ea "refera#!
=-9! 0n6!/! culorile
>-5ruc#ele
+-'e.uele
,-5lorile
%*-'a 1oo
%%-'a fer!
%)-Ano#i"urile
%:-Cr!ciun ferici#B
%;-Reca"i#ulare
%<-Cilele s!"#!$nii
%=-F6aluare
%>-9ala de clas!
%+-Casa ea
%,-Cu s! counic!?
)*-Cu c!l!#ori?
)%-C$# es#e ceasul?
))-Reca"i#ulare
):-9"or#uri
);-Ce face la scoal!?
)<-Vacan#e
)=-F6aluare

Info,clar!
asu"ra
#eelor
%
)
:
;
<
=
=
=
>
>
+
+

,


%*
%*
%%
%%
%)

%:
%;
%<
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
)
%
%

)
)
%
%
)
)
%
)
)
)

%<-%, se"#e(rie
))-)= se"#e(rie
),-: oc#o(rie
=-%* oc#o(rie
%:-%> oc#o(rie
)*-); oc#o(rie
:-> noie(rie
%*-%; noie(rie
%>-)% noie(rie
);-)+ noie(rie
)-< dece(rie
+-%) dece(rie
%<-%, dece(rie
<-%= ianuarie
%,-): ianuarie
)=-:* ianuarie
,-)* fe(ruarie
):- = ar#ie
,-%: ar#ie
%=-)* ar#ie
):- : a"rilie
=- ); a"rilie
)>-% ai
;-%< ai
%+-), ai
%-%) iunie
<