Sunteți pe pagina 1din 2

a) calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat;

A. Calitatea de expert contabil


n conformitate cu legislatia din tara noastra, calitatea de expert contab
il se dobndeste prin promovarea examenului de admitere, efectuarea unui stagiu pr
ofesional cu o durata de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini profesio
nale. Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil
autorizat este elaborat de CECCAR si avizat de catre Ministerul Economiei si F
inantelor si de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Se poate
prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana car
e ndeplineste urmatoarele cumulativ urmatoarele conditii:
a) are capacitate de exercitiu deplina;
b) are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educ
atiei, Cercetarii si Tineretului;
c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislatiei n vigoare, interz
ice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
Promovarea examenului de admitere pentru accesul la profesie se dovedest
e cu certificatul pentru promovarea examenului n vederea accesului la profesia de
expert contabil/contabil autorizat, emis de comisiile de examinare n baza Regula
mentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat
.
Stagiul se efectueaza de catre persoanele care au promovat examenul de a
dmitere pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat,
organizat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autoriza 11311d31l 55;i
din Romnia, pe lnga un tutore de stagiu, membru al Corpului, sau, n sistem colectiv
, la nivelul fiecarei filiale a Corpului. Perioada de stagiu ncepe de la data la
care persoana care a reusit la examenul de admitere a depus cererea de nscriere l
a stagiu si consta pe de o parte n elaborarea de lucrari profesionale si pe de al
ta parte n elaborarea de lucrari profesionale.
Lucrarile profesionale reprezinta 400 de ore pe an si se efectueaza sub
controlul tutorelui de stagiu. Cnd nu este posibila efectuarea de lucrari pe lnga
un tutore de stagiu, filiala organizeaza pregatirea n sistem colectiv a stagiaril
or, n conditiile respectarii tuturor prevederilor Regulamentului de privind efect
uarea stagiului si examenul de aptitudini si numai pe baza de lucrari practice,
potrivit programului-cadru[4] pe categorii de lucrari profesionale.
Pregatirea tehnica si deontologica a stagiarilor cuprinde:
a) actiuni legate de comportamentul profesional si de doctrina profesionala,
care sunt ntreprinse n mod curent de consiliul filialei Corpului - minimum doua z
ile pe an;
b) actiuni de pregatire tehnica - minimum 4 zile pe an; acestea pot fi deleg
ate unor cabinete sau societati comerciale de profil, membre ale Corpului, Insti
tutului national de dezvoltare profesionala continua sau unor institute de nvatamn
t care au facut cerere n acest sens si ale caror programe au fost agreate de Cons
iliul superior al Corpului.
Examenul de aptitudini se organizeaza n vederea sustinerii probelor scrise si or
ale, dupa cum urmeaza:
a. Proba scrisa, cu o durata de 6 ore, constnd n:
a) studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei, monografiei
contabile, analizei economico-financiare, evaluarii ntreprinderilor si auditului
;
b) ntrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei co
ntabile, organizarea si functionarea Corpului.
La proba scrisa, fiecare subiect primeste o nota de la 1 la 10. Pentru prom
ovarea probei scrise si continuarea examenului cu proba orala este necesara obti
nerea cel putin a mediei 7.
b .Proba orala consta n verificarea aptitudinilor profesionale din domeniile:
juridic, fiscal, contabilitate, audit financiar, evaluarea ntreprinderilor, exper
tiza contabila, doctrina si deontologie profesionala.
La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si confe
rentiarii universitari, doctorii n economie si doctorii docenti, cu specialitatea
finante sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titl
ului de doctor, cu ndeplinirea conditiilor legale privind accesul la profesie, p
rin sustinerea unui interviu privind normele de organizare si functionare a Corp
ului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.
B. Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate i
n conditiile legii si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi b
ilantul contabil.
Calitatea de contabil autorizat (ca si cea de expert contabil) se doband
este pe baza de examen.
Conform art. 5 din Ordonanta 65/1994, poate dobandi calitate de contabil
autorizat persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitatea de exercitiu deplina;
b) are studii economice superioare si o practica in specialitatea contab
ilitate de cel putin 2 ani sau studii economice medii si o practica in specialit
ate de cel putin 4 ani;
c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare,
interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale;
d) a reusit la examenul de contabil autorizat.
Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice si juridice
urmatoarele lucrari:
a) tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in c
ontract;
b) intocmeste bilantul contabil;
c) contabilul autorizat cu studii superioare poate sa verifice si sa cer
tifice bilantul contabil si sa indeplineasca obligatiile prevazute de lege pentr
u cenzorii numiti la societatile comerciale.
Contabilii autorizati pot sa-si exercite profesia individual ori in societati co
merciale de expertiza contabila.