Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 2

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
Pierdut n suferin a nimicniciei mele,
Ca frunza de pe ap , ca fulgerul n chaos,
M-am nchinat ca magul la soare i la stele
S -ng duie intrarea-mi n vecinicul repaos;
Nimic s nu s-aud de umbra vie ii mele,
S trec ca o suflare, un sunet, o scnteie,
Ca lacrima ce-o vars zadarnic o femeie ...
Zadarnica mea minte de visuri e o schele.
C ci ce-i poetu-n lume i ast zi ce-i poetul?
La glasu-i singuratec s-asculte cine vra.
Necunoscut
strecoar prin lume cu ncetul

i nimene nu-ntreab ce este sau era ...
O boab e de spum , un cre de val, un nume
Ce timid se cuteaz n veacul cel de fier,
Mai
bine niciodat el n-ar fi fost pe lume

i-n loc s moar ast zi, mai bine murea ieri.

(Mihai Eminescu, Pierdut n suferin ...)


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Scrie patru expresii/ locu iuni care s con in verbul a trece.
Precizeaz rolul punctelor de suspensie din a doua strof.
Alctuie te cte un enun n care cuvintele fulger i stele s aib sens conotativ.
Eviden iaz valoarea expresiv a verbelor la modul conjunctiv, din textul dat.
Men ioneaz dou teme/ motive literare, prezente n poezie.
Precizeaz dou mrci lexico-gramaticale ale prezen ei eului liric, n textul dat.
Nume te sentimentul dominant care se desprinde din poezie.
Comenteaz , n 6 10 rnduri, primele patru versuri, prin eviden ierea rela iei dintre ideea
poetic i mijloacele artistice.
9. Explic semnifica ia unei figuri de stil identificate n a doua strof.
10. Prezint semnifica ia titlului n rela ie cu textul poeziei citate.

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Te nume ti Sorin/ Sorina Mardare i participi la un concurs interna ional de ah, care se desf oar
n Constan a. Pentru destindere, organizatorii au oferit concuren ilor o excursie n Delta Dunrii.
Redacteaz, pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 - 20 de rnduri, adresat
prietenului tu, Mihai, n care s descrii peisajul rezerva iei naturale care te-a impresionat. n scrisoare,
vei integra (indiferent
de ordine i de forma lor n context) urm toarele cuvinte: amurg, auriu, egrete,
grinduri*, paradis, s lcii. Data redactrii scrisorii este 29.06.2007.
*grind form de refief, care rezult din depunerile aluvionare ale unei ape curg toare sau ale m rii

Aten ie! n scrisoare, trebuie:


s utilizezi conven iile specifice stilului epistolar;
4 puncte
12 puncte
s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere;
s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie, a ezarea
4 puncte
n pagin , lizibilitatea.
Not ! Este obligatorie folosirea numai a datei i a numelor precizate. Punctajul pentru redactare se
acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu precizat.
-

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu argumentativ, de 2 - 3 pagini, despre tr s turi ale romanului, ilustrate ntr-o oper
literar care apar ine lui G. C linescu, pornind de la ideile exprimate n urmtoarea afirma ie: ,,Atenta
observa ie a socialului, zugr virea unor caractere bine individualizate, gustul detaliului, observarea
umanit ii sub latur moral , fresca Bucure tiului de dinainte de primul r zboi mondial, nara iunea la
persoana a treia i men inerea naratorului omniscient constituie tr s turi predilecte ale romanului de tip
balzacian, asimilate i de G. C linescu. (Gheorghe Glodeanu, Poetica romanului romnesc
interbelic)
Not ! n elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constnd n
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem , argumenta ia (cu minimum 4 argumente) i
concluzia/ sinteza. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14
puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz i
de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezarea n pagin , lizibilitatea
1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum dou pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 2