Sunteți pe pagina 1din 21

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor i pilelor electrice

Cuprins
Preambul.
1. Prevederi generale .
2. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor.
2.1 ncadrarea i repartizarea personalului pe locuri de munc.
2.2 Instruirea personalului .
2.3 Dotarea cu ecipament individual de protec!ie.
2." Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor cu plumb.
2.# Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor cu nicel$cadmiu.
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea pilelor electrice.
3.1 ncadrarea i repartizarea personalului pe locuri de munc.
3.2 Instruirea personalului i dotarea cu ecipament individual de protec!ie.
". Prevederi de proiectare privind fabrica!ia de acumulatoare i pile electrice.
".1 %ldiri i alte construc!ii.
".2 &mplasarea utila'elor.
".3 Iluminare( ventila!ie( alimentare cu ap( canalizare( instala!ii tenologice
"." %uptoare de topit i instala!ii diverse
".# &ne)e i cldiri au)iliare.
Anexa 1 $ Norme cone)e normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor i pilelor
electrice i alte prescrip!ii.
Anexa 2 $ *tandarde cone)e.
Anexa 3 $ +id de terminologie de securitate a muncii. No!iuni de baz.
Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementri cu aplicabilitate na!ional( care cuprind prevederi minimal
obligatorii pentru desfurarea principalelor activit!i din economia na!ional ,n condi!ii de securitate a muncii.
-espectarea con!inutului acestor prevederi nu absolv agen!ii economici de rspundere pentru prevederea i asigurarea
oricror altor msuri de securitate a muncii( adecvate condi!iilor concrete de desfurare a activit!ii respective.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr$un sistem unitar de reglementri privind asigurarea snt!ii i
securit!ii ,n munc( sistem compus din.
$ Normele generale de protec!ie a muncii care cuprind prevederile de securitate i de medicin a muncii( general
valabile pentru orice activitate/
$ Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii( specifice unor anumite
activit!i sau grupe de activit!i( detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protec!ie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplic cumulativ i au valabilitate na!ional
indiferent de forma de organizare sau proprietate ,n care se desfoar activitatea pe care o reglementeaz.
*tructura sistemului na!ional de norme specifice de securitate a muncii urmrete corelarea prevederilor normative cu
riscurile specifice uneia sau mai multor activit!i i reglementarea unitar a msurilor de securitate a muncii pentru
activit!i caracterizate prin riscuri comune.
*tructura fiecrei norme specifice de securitate a muncii are la baz abordarea sistemic a aspectelor de securitate a
muncii( practicat ,n cadrul Normelor generale de protec!ie a muncii. %onform acestor abordri( procesul de munc
este tratat ca un sistem comple) structurat( compus din urmtoarele elemente care interac!ioneaz reciproc.
$ Executantul. omul implicat nemi'locit ,n e)ecutarea unei sarcini de munc/
$ Sarcina de munca. totalitatea ac!iunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mi'loacelor de produc!ie i ,n anumite
condi!ii de mediu( pentru realizarea scopului procesului de munc/
$ Mijloace de productie. totalitatea mi'loacelor de munc 0instala!ii( utila'e( maini( aparate( dispozitive( unelte etc. 1
i obiectelor muncii 0materii prime( materiale etc.1 care se utilizeaz ,n procesul de munc/
$ Mediul de munca. ansamblul condi!iilor fizice( cimice biologice i psiologice ,n care unul sau mai mul!i
e)ecutan!i ,i realizeaz sarcina de munc.
-eglementarea msurilor de securitate a muncii ,n cadrul normelor specifice de securitate a muncii( viz2nd global
desfurarea uneia sau mai multor activit!i ,n condi!ii de securitate se realizeaz prin tratarea tuturor aspectelor de
asigurare a securit!ii muncii la nivelul fiecrui element al sistemului $ e)ecutant $ sarcin de munc $ mi'loace de
produc!ie $ mediu de munc $ propriu proceselor de munc din cadrul activit!ilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile sistemului na!ional de reglementri ,n domeniul securit!ii muncii constituie( alturi de celelalte
reglementri 'uridice referitoare la sntatea i securitatea ,n munc( baza pentru.
$ activitatea de concep!ie a ecipamentelor tenice i a tenologiilor/
$ autorizarea func!ionrii unit!ilor/
$ instruirea salaria!ilor cu privire la securitatea muncii/
$ cercetarea accidentelor de munc i stabilirea cauzelor i a responsabilit!ilor/
$ controlul realizrii msurilor de securitate a muncii/
$ fundamentarea programului de protec!ie a muncii.
In conte)tul general pe care l$am prezentat( 3Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor
i pilelor electrice3 au fost elaborate !in2nd cont de reglementrile e)istente ,n domeniul securit!ii muncii pentru
aceste activit!i( precum i pe baza studierii proceselor de munc i stabilirii riscurilor specifice( astfel ,nc2t( pentru
fiecare risc( s e)iste cel pu!in o msur de prevenire la nivelul fiecrui element component al procesului de munc.
*tructurarea acestor prevederi este fcut astfel ,nc2t prevederile urmresc o succesiune logic( corespunztoare
modului de ac!iune al e)ecutantului ,n procesul de munc.
Pe l2ng prevederile specifice privind fabricarea acumulatorilor i pilelor electrice( structurate pe elementele sistemului
de munc( normele mai cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mi'loacelor de produc!ie( prevederi care
rm2n valabile p2n la acoperirea problematicii tratate( prin standarde ,n domeniu.
In acelai timp( pentru terminologia de securitate a muncii utilizat la elaborare( normele mai cuprind o ane) ,n care
sunt e)plica!i o serie de termeni uzuali.
Pentru ca normele specifice s rspund cerin!elor actuale nu numai ,n ceea ce privete con!inutul( dar i forma de
prezentare( s fie conform altor acte legislative i normative( s$a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaz
con!inutul articolelor care se refer la aceeai problematic( facilit2nd astfel( pentru utilizatori( ,n!elegerea i gsirea
rapid a te)telor necesare.
1. Prevederi generale
Coninut Scop
&rt.1
011 Normele specifice de securitate a muncii la fabricarea acumulatorilor i pilelor electrice( cuprind msuri de
prevenire a accidentrii i ,mbolnvirii profesionale( lu2nd ,n considera!ie pericolele specifice acestei activit!i i
cerin!ele desfurrii proceselor de munc ,n condi!ii de securitate.
021 4surile de prevenire cuprinse ,n prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc e)isten!i
,n sistemul de munc( proprii fiecrui element component al acestuia 0 e)ecutant $sarcin de munc $ mi'loace de
produc!ie $ mediu de munc1.
!omeniu de aplicare
&rt.2
Prezentele norme se aplic la toate persoanele fizice sau 'uridice care desfoar activit!i de fabricare a acumulatorilor
i pilelor electrice( indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social i de modul de organizare a acestora.
"e#$tura cu alte acte normati%e
&rt.3
011 Normele specifice de fabrica!ie a acumulatorilor i pilelor electrice se aplic cumulativ cu prevederile Normelor
generale de protec!ie a muncii( cu Normele P.*.I. i alte reglementri ,n vigoare.
021 Pentru activit!i nespecifice sau au)iliare activit!ii de fabrica!ie a acumulatorilor i pilelor electrice( desfurate ,n
unit!i( se vor aplica prevederile normelor cone)e( prezentate ,n ane)a nr.1( c2t i cele ale standardelor cone)e
prezentate n ane)a 2.
&e%i'uirea normelor
&rt."
Prezentele norme specifice de securitate a muncii se revd periodic i se modific ori de c2te ori este necesar( ca
urmare a modificrilor de natur legislativ( a scimbrilor intervenite ,n tenologia de fabrica!ie i a particularit!ilor
metodelor de lucru ce urmeaz a fi reglementate din punct de vedere al securit!ii muncii.
2. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor
21 (ncadrarea i reparti'area personalului pe locuri de munc$
&rt.#
011 Incadrarea i repartizarea personalului pe locuri de munc se va face conform prevederilor Normelor generale de
protec!ie a muncii( c2t i a instruc!iunilor 4inisterului *nt!ii referitoare la personalul care lucreaz cu plumb
05rdinul 167816761.
021 9ste interzis anga'area tinerilor sub 1: ani i a femeilor( pentru locuri de munc unde se lucreaz cu plumb. In
aceste locuri se vor ,ncadra persoane admise medical conform prevederilor legale.
031 *e va organiza obligatoriu trimiterea lucrtorilor la controlul medical periodic( ,n vederea descoperirii i tratrii la
timp a eventualelor cazuri de boli profesionale 0into)ica!ie cu plumb1.
0"1 ;ucrtorii sunt obliga!i s efectueze tratamentele medicale prescrise de medicul curant c2t i recomandrile date la
finalizarea tratamentului.
22 )nstruirea personalului
&rt.7
011 Instruirea personalului din activitatea de fabrica!ie a acumulatorilor( ,n domeniul protec!iei muncii( se va face
conform prescrip!iilor Normelor generale de protec!ie a muncii.
021 In cazul ,n care e)ist personal detaat pentru efectuarea unor diverse lucrri( se asigur instruirea acestuia de ctre
personal competent( ,n func!ie de activitatea specific care se va desfura( av2nd ,n vedere c se pot efectua lucrri cu
caracter temporar diversificat( inclusiv transport( ,ncrcri( descrcri.
23 !otarea cu ec*ipament indi%idual de protecie
&rt.<
&cordarea ecipamentului individual de protec!ie se va face conform ;istelor interne de dotare cu ecipament de
protec!ie( aprobate de %onsiliul de &dministra!ie al unit!ii( ,ntocmite ,n conformitate cu prevederile Normativului
cadru de acordare i utilizare a ecipamentului individual de protec!ie.
2+ Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor cu plumb
,r#ani'area operaiilor de desc$rcarea- depo'itarea i transportul materiilor prime
&rt.:
5pera!iile de descrcarea( depozitarea i transportul materiilor prime necesare( vor fi organizate i conduse de ctre o
persoan numit i instruit ,n acest scop care va asigura toate msurile de securitate prevzute de prezentele norme.
&rt.6
011 =urnarea prafului de plumb rezultat de la mcinarea ,n morile de mcinat plumb( ,n containere sau buncre( se face
numai cu burdufuri ,ncise( pentru a preveni rsp2ndirea acestuia.
021 >iltrele de la instala!iile de filtrare se controleaz lunar.
031 ;a apari!ia unor urme de praf( filtrele se vor repara sau ,nlocui( praful depus pe suprafe!e se va ,ndeprta prin
splare( iar personalul operant va purta mi'loacele de protec!ie necesare( inclusiv masca de protec!ie.
&rt.1?
Inainte de rostogolirea butoaielor cu o)izi de plumb( se verific etanarea capacelor i sistemul lor de fi)are.
&rt.11
Descrcatul 0transportul1 o)izilor de plumb ,n sistem pneumatic 0pe conducte1( se va face astfel ,nc2t elementele de
transport 0conducte fle)ibile( racorduri1 s nu prezinte curburi sau torsiuni( s fie uor accesibile i s asigure
etaneitatea necesar pentru a nu permite dega'area prafului.
&rt.12
=ransportul materiilor prime se va face cu mi'loace tenice adecvate condus de ctre personal special instruit( autorizat
intern( i numit ,n acest scop.
&rt.13
+olirea vaselor cu acizi( baze sau orice alte materiale corozive sau caustice( se va face prin sifonare( pompare sau prin
rsturnarea cu a'utorul suporturilor basculante de care se vor fi)a bine astfel ,nc2t s se evite dega'area de gaze nocive
i contactul solu!iilor cu lucrtorul.
&rt.1"
;a descrcarea cisternelor cu acizi se vor lua msuri pentru evitarea accidentelor prin stropire. blocarea cisternei(
etanarea instala!iei de transvazare( mecanizarea transvazrii( msuri de protec!ie individual.
&rt.1#
;a locurile de munc unde se manipuleaz sau se folosesc substan!e to)ice( se interzice pstrarea i consumarea
alimentelor.
&rt.17
011 *pa!iile destinate depozitrii pe platforme orizontale a materiilor prime 0vrac sau ,n saci1( trebuie s prezinte
pardoseli nivelate.
021 4aterialele n vrac vor fi depozitate n containere.
&rt.1<
011 4ateriile prime i materialele necesare produc!iei 0acid sulfuric( lingouri plumb( alia'e plumb$stibiu( solven!i(
degresan!i( etc.1( se vor depozita respect2nd normele i prevederile stricte pentru depozitare i manipulare.
021 Intrrile acestor spa!ii vor fi fr prag i vor avea dimensiuni ,n func!ie de caracteristicile mi'loacelor de transport
utilizate.
031 *istemul de iluminat trebuie s asigure condi!ii normale de lucru ,n orice punct al depozitului.
&rt.1:
4ateriile prime depozitate pe platforme orizontale vor fi pstrate ,n compartimente 0bo)e1 sau dup caz( lzi cu capac(
prevzute cu eticete privind con!inutul fiecreia( fiind interzis depozitarea ,n acelai compartiment a materiilor prime
diferite.
&rt.16
Depozitarea materiilor prime ambalate ,n saci( sau ,n ambala'e cu forme geometrice regulate( se va face prin stivuire(
cu respectarea prevederilor Normelor generale de protec!ie a muncii referitoare la modul de constituire a stivelor i
,nl!imea acestora( inclusiv pentru depozitarea ,n sistem paletizat.
&rt.2?
@uncrele de mare capacitate pentru depozitarea vertical a materiilor prime( vor fi eticetate distinct( fiind interzis
depozitarea ,n acelai buncr a altor materii prime( dec2t cea eticetat.
&rt.21
%ile de acces din interiorul depozitului se vor men!ine permanent libere i deblocate.
&rt.22
011 4anipularea materiilor prime se va face cu aten!ie( pentru a preveni ,mprtierea lor pe sol sau ,n atmosfer.
021 Pentru evitarea prafului ,n mediul de munc( pardoseala va fi stropit i cur!at cu mi'loace adecvate.
&rt.23
Incperile i spa!iile de depozitare pentru substan!e to)ice( inflamabile( vor fi special amena'ate( ,n condi!iile
reglementrilor legale ,n vigoare privind regimul produselor i substan!elor to)ice( norme P.*.I.( etc.( referitoare la
compartimentarea( dotarea cu sistem antie) i mi'loace specifice interven!iilor ,n caz de avarii.
&rt.2"
Aile acestor spa!ii de depozitare vor fi inscrip!ionate cu indicatoare pentru acces condi!ionat( conform standardelor ,n
vigoare.
&rt.2#
In aceste spa!ii se interzice fumatul sau intrarea cu flacr descis.
&rt.27
011 *e interzice desciderea vaselor metalice cu lacuri sau solven!i folosind scule care pot provoca sc2ntei. Pstrarea
acestor produse se face ,n vase ,ncise.
021 Dup epuizarea con!inutului( ambala'ele vor fi recuperate i distruse conform normelor( sub coordonarea efului
locului de munc.
&rt.2<
*ubstan!ele to)ice necesare prelucrrii se vor aduce zilnic ,n scimbul I ,n sec!iile de produc!ie( ,n cantit!i necesare
procesului tenologic.
&rt.2:
*e interzice depozitarea temporar a materiilor prime( materialelor i substan!elor cimice utilizate ,n procesul
tenologic( dac nu sunt asigurate spa!ii speciale i mi'loace adecvate acestui scop.
&rt.26
9ste obligatorie verificarea etaneit!ii i integrit!ii vaselor i recipientelor ,n care sunt con!inute aceste materiale c2t
i a furtunurilor de alimentare.
&rt.3?
9ste obligatorie respectarea normelor de paz i stingerea incendiilor.
&rt.31
9ste interzis depozitarea recipien!ilor ce con!in tetraclorur de carbon ,n apropierea surselor de cldur.
&rt.32
=ricloretilena se depoziteaz ,n locuri ferite de cldur i lumin.
&rt.33
;a temperaturi de peste 12?
o
% 0flacr( corpuri incandescente( !igar aprins( iradiere puternic( etc1 tetraclorura de
carbon se descompune ,n fosgen 0to)ic foarte periculos1 i acid cloridric.
&rt.3"
Baporii degresan!ilor fiind mai grei dec2t aerul( se acumuleaz ,n partea inferioar a locurilor de munc. In consecin!(
canalele( gropile de monta'( subsolurile( etc.( trebuie bine ventilate.
&rt.3#
Piesele( conductele i instala!iile splate cu degresan!i vor fi bine cur!ate i suflate cu aer sau azot curat i uscat( p2n
ce dispare orice urm de miros de degresant.
&rt.37
4uncitorii care au lucrat cu degresan!i ,i vor spla m,inile iar apoi le vor unge cu un amestec de glicerin cu ap( sau
alt unguent adecvat.
&rt.3<
Incperile de splare cu benzin vor avea asigurate instala!ia electric i ventila!ie antie)( iar uile de acces se vor
descide spre e)terior.
&rt.3:
Nu se vor monta sobe de ,nclzire( nu se vor folosi surse de foc( ,n locurile unde se lucreaz cu benzin.
Pre#$tirea subansamblelor .m$cinarea- turnarea- malaxarea pastelor de plumb/
&rt.36
011 =oate instala!iile unde se produc praf sau vapori de plumb( sau la care muncitorii vin ,n contact cu produse pe baz
de plumb( trebuie ermetizate( ventilate i mecanizate( pentru a ,mpiedica ptrunderea plumbului ,n organism.
021 Bentilarea trebuie astfel conceput( ,nc2t odat cu ptrunderea aerului s se evite( antrenarea prafului de plumb ,n
spa!iul ,ncperii.
&rt."?
*e vor utiliza sisteme de ventila!ie local cu absorb!ie i neutralizarea aerului viciat cu praf de plumb( ,nainte de
evacuarea ,n atmosfer( pentru a nu depi concentra!ia ma)im admis de plumb( conform normelor.
&rt."1
In vederea reducerii concentra!iei de plumb ,n atmosfera de lucru( se va proceda la udarea continu cu ap a
pardoselilor i pere!ilor i la cur!irea permanent a locului de munc. ;ocurile de munc vor fi prevzute cu grtare de
lemn.
&rt."2
-epara!iile accidentale i planificate la instala!iile de turnat cocile( grtarele pentru acumulatori( accesorii( se fac
numai dup oprirea( scoaterea de sub tensiune i rcirea elementelor vizate. %ur!irea i ,ntre!inerea cocilelor ,n
timpul lucrului( se face conform instruc!iunilor de e)ploatare a utila'elor respective.
&rt."3
&prinderea cuptoarelor de topit plumb se va face numai de persoane instruite i autorizate. Inainte de aprindere se va
ventila camera de aprindere pentru evacuarea eventualelor acumulri de gaze.
&rt.""
;a aprindere( dac cuptorul este rece( se va folosi o pre,nclzire lent.
&rt."#
&prinderea arztorului se va face cu o tor! cu m2ner lung( lucrtorul st2nd lateral fa! de ua cuptorului.
&rt."7
Pentru aprindere se descide ntCi robinetul de aer( apoi cel de combustibil.
&rt."<
In cazul ,n care aprinderea nu se produce imediat( se ,ncide imediat admisia combustibilului( se aerisete din nou
cuptorul( dup care opera!ia de aprindere se repet.
&rt.":
;a oprirea cuptorului( se ,ncide mai ,nt2i admisia combustibilului i apoi a aerului.
&rt."6
*e interzice lucrul la cuptoare( dac acestea nu sunt ,n perfect stare de func!ionare. In acest sens se vor face
verificrile i opera!iile de ,ntre!inere periodic conform instruc!iunilor firmei proiectante sau constructoare.
&rt.#?
*e interzice repararea cuptoarelor dac sunt calde 0peste 3?
o
%1 i neaerisite.
&rt.#1
;a toate locurile de munc se va asigura iluminat conform valorilor prevzute prin proiect.
&rt.#2
*e interzice introducerea lingourilor de plumb sau alia'elor de plumb 0cu stibiu( calciu1 umede( n creuzetul cu plumb
topit.
&rt.#3
Introducerea lingourilor de plumb i alia'elor sale ,n creuzetul de topire( se va face dup pre,nclzire 0pentru a se evita
,mprtierea plumbului ,n zona de lucru prin ,mprocare1 i numai dup evacuarea personalului muncitor din apropiere.
&rt.#"
011 9fectuarea de interven!ii i repara!ii la morile de preparat o)izi se vor face numai c2nd acestea sunt oprite(
deconectate de la re!eaua electric i blocate mecanic( utiliz2nd ecipamente i masca de protec!ie adecvat.
021 Dac blocarea nu este posibil se pune paz la dispozitivele de pornire.
&rt.##
Dup terminarea repara!iilor se controleaz dac interiorul morii nu con!ine unelte i scule( mont2ndu$se dup aceea
aprtorile i dispozitivele de protec!ie.
&rt.#7
Desprinderea sau turtirea culeei de plumb( se va face numai utiliz2nd cletele sau p2sla groas.
&rt.#<
5rice interven!ie la instala!iile de preparat past se va face numai dup oprirea acestora cu deconectarea de la re!eaua
electric i blocare mecanic.
&rt.#:
5pera!ia de mala)are 0uscat sau umed1 se va face numai dup ce toate desciderile 0ui( capace( buoane1 au fost
,ncise etan.
&rt.#6
>unc!ionarea mala)orului va fi permis numai dup punerea ,n func!iune a instala!iei de ventila!ie respective.
&rt.7?
9ste interzis punerea ,n func!iune a mala)orului fr ca instala!ia de ventila!ie s func!ioneze.
&rt.71
011 9fectuarea probelor de control i verificare dup finalizarea procesului tenologic( se va face cu instala!ia oprit.
021 4ala)orul se descarc conform instruc!iunilor specifice fiecrei instala!ii( numai dac parametrii de control
0densitate i penetra!ie1( corespund celor prevzu!i ,n cartea tenic.
&rt.72
*e interzice alimentarea mala)orului cu acid sulfuric( fr ca instala!ia de rcire s fie pus ,n func!iune.
&rt.73
5)izii de plumb depui pe pere!ii ,ncperilor de mala)are se ,ndeprteaz prin aspirare sau splare( iar resturile de
past de pe pardoseli se vor ,ndeprta prin splare/ canalele colectoare se cur! ori de c2te ori este nevoie( pentru a
evita blocarea lor.
&rt.7"
+azele impurificate cu substan!e to)ice evacuate din diferite instala!ii( vor fi epurate sau dispersate ,nainte de
eliminarea lor ,n atmosfer( astfel ,nc2t concentra!ia lor s nu depeasc ma)imul admis( conform normelor aprobate.
Pre#$tirea pl$cilor .presarea i fre'area pl$cilor/
&rt.7#
011 ;a utilizarea o)izilor de plumb 0Pb5( Pb35"( minium de plumb( Pb52 1 pentru pregtirea pastei( se vor lua
obligatoriu msuri de protec!ie pentru re!inerea prafului to)ic 0ventilare general( local( splare1.
021 Atilizarea ecipamentului individual de protec!ie este obligatorie la aceast opera!ie.
&rt.77
011 9ste interzis a se efectua orice interven!ie sau repara!ie ,n timpul func!ionrii dispozitivelor de pastare i a rolelor
de presare.
021 &ceste interven!ii se vor efectua numai cu instala!iile oprite i deconectate de la re!eaua electric i blocate
mecanic.
&rt.7<
-eglarea periodic sau accidental 0la scimbarea tipului de plac1 a mainilor de pastat( se va face numai de personal
calificat i instruit pentru fiecare tip de utila'.
&rt.7:
In timpul func!ionrii mainilor de pastat se efectueaz numai opera!ii legate de procesul tenologic de pastare$uscare a
plcilor i stivuirea acestora pe palete.
&rt.76
011 ;a opera!iile de aprindere( supravegere i stingere a arztoarelor de la cuptorul de uscat plci( se vor respecta
instruc!iunile tenologice prescrise de I*%I-.
021 ;a oprirea flcrii de lucru( se impune obligatoriu ca flacra de vege s func!ioneze.
&rt.<?
Pentru instala!iile de uscare a plcilor ,n vid( ,n atmosfera inert sau reductoare( sau prin imersie ,n petrol 0Derosen1(
se vor respecta strict instruc!iunile interne de e)ploatare i normele P.*.I.( referitoare la ,ncperile cu pericol de
e)plozie.
&rt.<1
;a utilizarea negrului de fum ca aditiv pentru plcile negative( se vor lua msuri specifice de protec!ie la opera!iile de
manipulare( ventilare( etc.
&rt.<2
>i)area( transportul( introducerea i scoaterea courilor cu plci din instala!iile de uscare( se vor face cu respectarea
prescrip!iilor tenice I*%I- privitoare la mecanismele de ridicat i a instruc!iunilor tenologice ,n vigoare.
&rt.<3
*e va urmri func!ionarea corespunztoare a cuptoarelor de uscat plci $ temperatura i presiunea gazelor/ orice
interven!ie necesar se va face de ctre personal desemnat i autorizat pentru aceasta.
&rt.<"
Pentru a evita inalarea o)izilor de plumb la opera!iile de dublare a plcilor( ruperea i frezarea urecilor( se va purta
obligatoriu masca de protec!ie. ;a instala!iile de frezare plci se vor purta obligatoriu ote locale de aspira!ie a no)elor.
&rt.<#
;a opera!iile cu dega'ri mari de praf( aerul introdus prin ventila!ie va ptrunde cu vitez mic( pentru a nu produce
ridicarea i men!inerea prafului ,n aer.
0ormarea i 1mpac*etarea pl$cilor
Sudarea #rupurilor i fabricarea separatoarelor
&rt.<7
*pa!iile destinate formrii plcilor vor fi prevzute cu instala!ii de ventila!ie conform normelor i reglementrilor de
protec!ia muncii i de P.*.I. ,n vigoare.
&rt.<<
011 Incperile la care pot apare dega'ri brute i neprevzute de substan!e to)ice( vor fi dotate cu instala!ii de ventila!ie
de avarie independente de instala!ia de ventila!ie general.
021 &c!ionarea acestor instala!ii trebuie s poat fi fcut at2t din interiorul( c2t i din e)teriorul ,ncperii.
&rt.<:
011 Introducerea plcilor ,n gida'ele cuvelor sau ale ramelor de formare se va face de persoane instruite i dotate cu
ecipament individual de protec!ie.
021 &ccesul ,n spa!iile de formare este permis numai personalului operant( dotat cu costum de protec!ie adecvat.
&rt.<6
*unt strict interzise fumatul i accesul cu flacr descis ,n ,ncperile ,n care se desfoar procesul de formare.
&rt.:?
;a utilizarea unor densit!i mari de curent( mai ales la supra,ncrcare( c2t i a unor concentra!ii ridicate de electrolit(
odat cu apari!ia unor produse secundare de gaze to)ice 0arsina $ &sE3( stibina $ *bE31( se impune obligatoriu utilizarea
unor msuri adecvate de ventila!ie.
&rt.:1
&limentarea cuvelor de formare cu acid sulfuric i ap demineralizat se va face prin conducte. Pentru uoara lor
identificare( conductele se vor vopsi ,n culori distincte sau se vor prevedea cu plcu!e indicatoare.
&rt.:2
;egtura dintre robinet i cuv se va face cu tuburi de cauciuc sau alte tipuri 0e). metalice1( bine fi)ate pe gura
robinetului $ folosind coliere de strCngere.
&rt.:3
011 In ,ncperile la care alimentarea se face 0manual1 fr conducte de alimentare( pentru manipularea acidului sulfuric
se vor lua msuri stricte permise de normele i reglementrile aprobate.
021 n aceste ,ncperi se interzice amorsarea sistemelor de amorsare cu gura.
&rt.:"
In timpul activit!ii de formare pentru evitarea pericolului de electrocutare prin atingere direct sau indirect( se vor lua
msuri tenice i organizatorice conform reglementrilor ,n vigoare.
&rt.:#
In timpul activit!ii de formare( se interzice atingerea cu m2na a barelor de alimentare sau a plcilor din cuve.
&rt.:7
011 =oate interven!iile pentru repara!ii i control( se vor face numai de personal de serviciu autorizat( ecipat
corespunztor. Dup scoaterea liniilor de formare de sub tensiune( acestea rm2n surse autonome de tensiune
periculoase i vor fi tratate ca atare din punct de vedere al protec!iei muncii.
021 ;a formarea bloc a bateriilor( cablurile de ,nseriere a bateriilor vor avea izola!ia dielectric complet.
&rt.:<
-uperea legturilor de ,nseriere pentru alimentare se va face pornind de la mi'locul liniei respective( utiliz2nd
ecipamentul de protec!ie adecvat.
&rt.::
5rice interven!ie de orice natur la mainile de ,mpacetat( se face numai dup oprirea mainii i blocarea mecanic a
acesteia.
&rt.:6
4aina de ,mpacetat i masa de lucru pentru ,mpacetarea manual vor avea un sistem local de aspirare a prafului de
plumb( func!ion2nd ,n mod permanent.
&rt.6?
011 9ste obligatorie ,ndeprtarea prin aspira!ie sau prin splare a depunerilor de praf din zona de ,mpacetat plci la
sf2ritul fiecrui scimb de lucru.
021 Depunerile de praf din decantoarele sistemului local de aspira!ie se vor evacua periodic evit2ndu$se blocarea
tubulaturii.
&rt.61
Pentru opera!iile normale de sudare a grupurilor de plci pozitive i negative cu o)igen i gaze combustibile( se vor
respecta normele specifice de securitate a muncii pentru aceast activitate
&rt.62
Pentru sudarea cu plumb topit( pe l2ng instruc!iunile tenologice se vor respecta cu stricte!e prescrip!iile I*%I-.
&rt.63
In instala!iile i sta!iile de o)igen( trebuie evitate toate sursele de aprindere.
&rt.6"
;ucrul cu foc se permite numai ,n cazuri speciale pe baz de permis de foc( dup ce au fost luate toate msurile de
prevenire 0separare( dezge!are( golire( splare etc.1 i supravegerea continu a concentra!iei de o)igen( ,n zona de
lucru( care nu va depi 22 F?.
&rt.6#
Atilizarea i verificarea recipientelor butelii se vor face cu deosebit aten!ie i ,n conformitate cu prescrip!iile I*%I-.
&rt.67
Imbrcmintea de lucru murdar cu substan!e uor inflamabile( ulei( grsimi( petrol nu va fi folosit.
&rt.6<
=oate spa!iile unde se e)ecut opera!ii de sudare a plumbului i alia'elor sale( vor fi prevzute cu sisteme mecanice de
aspira!ie local a gazelor i vaporilor ce se dega' la aceast opera!ie.
&rt.6:
Iluminatul natural i artificial al spa!iilor de sudare trebuie s corespund valorilor indicate pentru lucrrile
reglementate ,n acest sens de normele n vigoare.
&rt.66
Instala!iile de mcinat deeuri tenologice de plumb pentru recuperare 0baterii uzate( grtare1 vor fi prevzute cu filtre
pentru a ,mpiedica rsp2ndirea prafului to)ic cu plumb ,n atmosfera de lucru.
&rt.1??
011 Instala!iile de mcinat deeuri( de sitare i dozare a pulberilor de PB% 0polietilen( polipropilen copolimer( etc.1
vor fi prevzute cu filtre care s re!in praful ,n zona de lucru.
021 Incperile respective se prevd cu un sistem de ventila!ie general( iar func!ionarea acestuia trebuie asigurat
permanent.
Asamblarea- 1nc$rcarea- transportul- depo'itarea elementelor de acumulator &eparaia instalaiilor te*nolo#ice
&rt.1?1
Iluminatul ,n spa!iile de asamblare a acumulatoarelor se va face conform normelor de securitate a muncii specifice
acestui domeniu.
&rt.1?2
5pera!iile de sudare cu gaze se vor efectua respect2nd prevederile specifice din art. << $ 1??.
&rt.1?3
5pera!iile de turnare a bitumului pentru etanarea bateriilor( se vor face cu aten!ie pentru a evita stropirea m2inilor i
fe!ei cu stropi de bitum.
&rt.1?"
*e interzice turnarea bitumului peste piese umede. =oate abloanele( pun!ile i legturile se vor usca ,nainte de turnarea
bitumului.
&rt.1?#
011 =oate opera!iile de asamblare a acumulatorilor 0manevrarea grupurilor de plci pozitive i negative( ,nlocuirea
separatoarelor defecte( abaterea de egalizare( introducerea ,n celule( etc.1 vor fi efectuate de personal calificat.
021 =oate opera!iile de asamblare se vor efectua pe o mas gril( racordat la un sistem de ventila!ie $ aspira!ie a
no)elor cu plumb.
&rt.1?7
9cipamentul individual de protec!ie este obligatoriu la efectuarea opera!iei de sudare a legturilor de ,nseriere.
&rt.1?<
;a efectuarea opera!iilor de etanare a capacelor generale pe corpul acumulatoarelor cu rini poliuretanice( epo)idice(
se vor prevedea spa!ii izolate( ventilate local i asigurate ,n general ,mpotriva pericolului de incendiu( conform
normelor admise.
&rt.1?:
;a utilizarea benzinei( a tricloretilenei 0sau a altor solven!i1 ca solu!ie de cur!are i splare a mainilor i sculelor( se
vor prevedea spa!ii adecvate( bine ventilate( cu eliminarea pericolului de inalare 0produse cancerigene1 i de siguran!
contra incendiilor i e)ploziilor.
&rt.1?6
=ransportul intern interfazic( se va face respect2nd normele de securitate a muncii specifice prevzute.
&rt.11?
=ransportul acumulatorilor cu acid se va face numai cu crucioare speciale( cu trgi purtate de doi oameni sau
mecanizat.
&rt.111
*e interzice transportul recipien!ilor cu acizi sau baze( pe umr sau pe bra!.
&rt.112
;a ridicarea i transportarea recipien!ilor cu acid sulfuric( benzin( tricloretilen( a tuburilor cu gaze sub presiune
0o)igen( acetilen( etc.1 se vor lua msuri speciale de protec!ia muncii/ opera!iile vor fi supravegeate direct de o
persoan desemnat.
&rt.113
*e interzice transportul materialelor inflamabile 0benzin( tricloretilen1 cu electrocare( ,n cazul c2nd acestea nu sunt
de construc!ie antie).
&rt.11"
@ateriile c2t i grtarele i plcile turnante vor fi depozitate pe palete de construc!ie special din lemn sau metalice( ,n
mod ordonat( fr a bloca cile de circula!ie i vor fi asigurate de un transport mecanizat.
&rt.11#
*e interzice transportul recipien!ilor cu licide combustibile( acid sulfuric( a tuburilor con!in2nd gaze sub presiune
0o)igen( acetilen( propan( etc.1 prin legare direct( sau utiliz2ndu$se electromagne!i de ridicare.
&rt.117
In timpul opera!iei de ,ncrcare( dopurile elementelor de acumulatori vor fi scoase.
&rt.11<
Iluminatul ,n spa!iile de formare $ ,ncrcare va fi de tipul indirect( iar instala!iile electrice aferente vor fi plasate ,n
spa!ii etane fa! de aceste ,ncperi.
&rt.11:
9)ploatarea( ,ntre!inerea i controlul formrii bloc sau ,ncrcrii acumulatoarelor( se va face respect2nd prevederile
prezentate ,n articolele anterioare.
&rt.116
;a toate punctele de consum pentru apa industrial se vor monta plcu!e cu indica!ia 3&PG N9P5=&@I;G3.
&rt.12?
Inainte de ,nceperea e)ecutrii repara!iilor se va ,ntrerupe alimentarea cu curent electric de la tabloul de distribu!ie.
&rt.121
;ocurile periculoase se vor semnaliza prin panouri indicatoare de securitate. &semenea panouri se vor folosi i ,n cazul
c2nd se efectueaz repara!ii( pentru prevenirea cuplrii sau punerii ,n func!iune a utila'elor la care se lucreaz.
&rt.122
011 Persoanelor care deservesc instala!iile i mainile tenologice( li se interzice remedierea defec!iunilor acestora.
021 -epararea mainilor( utila'elor i instala!iilor se va face numai de ctre lucrtorii califica!i ,n specialitatea
respectiv.
031 -emedierea defec!iunilor poate fi efectuat i de ctre persoanele care deservesc mainile sau utila'ele respective(
dac acestea posed calificarea corespunztoare i li s$au stabilit nominal sarcini de serviciu n acest sens.
22 Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor cu nic*el 3 cadmiu
Prepararea pastei- sinteri'area pl$cilor- prepararea apei deminerali'ate i a soluiei electrolit
&rt.123
;a prepararea pastei din pulberi de nicel ,n stare uscat( pulberi din deriva!i celulozici( solu!ii de antispumant
0copolimer de propilen i etilen o)id1( c2t i la deservirea utila'elor 0amestectoare( cuptoare de uscare1 se vor lua
msuri contra inalrii de pulberi sau solu!ii( contra contactului cu pielea sau ocii( c2t i ,mpotriva electrocutrii. *e
va asigura ventila!ia local i general adecvat.
&rt.12"
;a efectuarea opera!iei de sinterizare $ tiere plci( la deservirea instala!iilor adiacente 0cuptoare de sinterizare( prese
idraulice( maini de debitat tip gilotin1( se vor lua msuri ,mpotriva inalrii de gaze to)ice( pulberi de nicel(
,mpotriva electrocutrii i contactului pielii cu flacra sau corpuri calde( a pericolului de cdere de la ,nl!ime.
&rt.12#
;a prepararea apei demineralizate din amestec de ap potabil( acid cloridric( solu!ie de idro)id de sodiu( pentru
deservirea instala!iilor aferente( ac!ionarea robine!ilor( pompelor( ventilatoarelor( filtrelor anionice i cationice( se vor
lua msuri adecvate de protec!ie ,mpotriva pericolului de electrocutare( a cderii de la ,nl!ime( atingerii pielii i
ocilor cu vapori de acid cloriric( idro)id de sodiu.
&rt.127
;a prepararea solu!iilor 0din idro)id de sodiu( idro)id de potasiu( azotat de nicel( azotat de cadmiu( azotat de cobalt(
acid azotic( acetaldeid de amoniu( acid boric( ap potabil( ap demineralizat1( se vor lua msuri de protec!ie a
organismului uman 0pericol de inalare( electrocutare( atingere1 prin mi'loace adecvate de protec!ie.
&rt.12<
;a opera!ia de umplere cu electrolit $ 0solu!ie de idro)id de potasiu1 se vor supravegea atent instala!iile de umplere i
alimentare cu electrolit( se va evita stropirea( deversarea accidental( atingerea pielii i ocilor cu idro)id de sodiu.
&rt.12:
Pentru efectuarea opera!iilor de impregnare a electrodului pozitiv i negativ ,n instala!iile de impregnare( perierea
plcilor ,mpregnate( deservirea instala!iei de cur!ire cimic a plcilor impregnate( c2t i cur!irea cimic i fizic a
plcilor( se vor lua msuri contra inalrii( atingerii de substan!e to)ice 0solu!ii calde de idro)id de sodiu( idro)id de
potasiu( acid azotic( acid boric( azota!i de cadmiu( nicel( etc.1 c2t i ,mpotriva electrocutrii.
&rt.126
;a efectuarea opera!iei de sinterizare a pulberii de nicel( de deservire a instala!iilor de gaze naturale( a buteliilor de
azot( a cuptoarelor de sinterizat( a preselor idraulice( se vor lua msuri de protec!ie ,mpotriva inalrii de gaze to)ice(
a contactului pielii i ocilor cu flacra( corpuri calde( pulberi de nicel c2t i ,mpotriva electrocutrii( utiliz2nd
ecipamentul de protec!ie adecvat.
&rt.13?
;a pregtirea plcilor electrod( calibrare grosime plac brut( debitare plci electrod din placa brut( rulare miez(
realizare miez prin asamblare( se vor lua msuri de protec!ie ,mpotriva inalrii( atingerii pielii cu pulbere de nicel(
idro)izi de nicel i cadmiu( c2t i ,mpotriva electrocutrii( prin folosirea ecipamentului individual de protec!ie.
Asamblarea- formarea acumulatorilor
&rt.131
;a asamblarea acumulatorilor cu nicel cadmiu prismatic i cilindrice etane cu electrozi sinteriza!i(se vor lua msuri
,mpotriva inalrii i atingerii pielii cu pulberi de nicel( amestecate cu idro)id de cadmiu i idro)id de nicel(
utiliz2nd ecipament de protec!ie adecvat.
&rt.132
;a efectuarea etanrii cu fenol a celulelor acumulatorului( se vor evita stropirile i vrsrile accidentale de fenol( se
vor lua msuri de protec!ie ,mpotriva inalrii( atingerii pielii( a ocilor cu gaze i vapori de fenol.
&rt.133
011 >ormarea acumulatorilor cu Ni$%d( deservirea grupurilor de ,ncrcare( efectuarea legturilor electrice(
supravegerea procesului de ,ncrcare$descrcare( se va face lu2nd msuri de protec!ie ,mpotriva electrocutrii( a
inalrii( atingerii pielii( ocilor( cu electrolit.
021 *e vor lua msuri ,mpotriva pericolului de incendiu provocat de dega'rile de idrogen i o)igen.
&rt.13"
Pentru efectuarea opera!iilor de transport i depozitare a acumulatorilor cu Ni$%d se vor respecta normele specifice
prevzute la cap.2.
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricaia pilelor electrice
31 (ncadrarea i reparti'area personalului pe locuri de munc$
&rt.13#
ncadrarea i repartizarea personalului pe locuri de munc se va face conform normelor generale de protec!ie a muncii.
32 )nstruirea personalului i dotarea cu ec*ipament indi%idual de protecie
&rt.137
Instruirea personalului i dotarea cu ecipament individual de protec!ie se va face conform normelor generale de
protec!ie a muncii i a prevederilor articolelor 2.2 $ 2.3.
,r#ani'area operaiilor de manipulare a materiilor prime .desc$rcare- depo'itare- transport/
&rt.13<
5rganizarea opera!iilor de descrcare( depozitare i transport a materiilor prime i a materialelor( va fi coordonat de o
persoan numit i instruit ,n acest scop( care va asigura respectarea tuturor normelor de securitate a muncii specifice
acestei activit!i.
Prepararea amestecului depolari'ant .malaxare- materiale ne#re/
&rt.13:
;a utilizarea materialelor negre 0bio)id de mangan( negru de fum acetilenic( grafit1 se vor respecta normele specifice
de manipulare a materialelor pulverulente( prezentate n capitolul 2.
&rt.136
*e va prevedea o ventila!ie adecvat a zonelor de lucru.
&rt.1"?
*e vor prevedea msuri specifice de paz contra incendiilor.
&rt.1"1
In timpul func!ionrii autoclavelor este interzis a se face orice interven!ie de ordin mecanic sau electric.
&rt.1"2
011 4ala)oarele de amestec a materialelor pulverulente 0negru de fum( bio)id de carbon( grafit1 cu solu!ia de electrolit(
vor fi amplasate ,n ,ncperi speciale( separate i vor lucra cu instala!ia de ventila!ie local i general pus ,n func!iune.
021 4anipularea sacilor( recipientelor cu bio)id de mangan( negru de fum( se va face cu aten!ie( pentru a evita ruperea
lor i rsp2ndirea aerosolilor ,n atmosfera de lucru.
031 n cazul ruperii sau degradrii acestora se va cur!a locul respectiv 0aspirare( splare1.
Pre#$tirea accesoriilor i pl$cilor
&rt.1"3
9)ecutarea prin e)trudere a rondelelor din zinc se va face prin respectarea normelor specifice de securitate a muncii
pentru aceast opera!ie.
&rt.1""
Pentru nicelarea capselor pilelor electrice se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru acoperiri
metalice.
&rt.1"#
@ile de nicelare vor fi prevzute obligatoriu cu instala!ie adecvate de ventila!ie local i general.
&rt.1"7
Pentru depistarea imediat a opririi ventila!iei bilor( se vor prevedea sisteme de avertizare a opririi.
&rt.1"<
Pentru e)ecu!ia altor repere metalice( a celor din carton( de mas plastic( se vor respecta normele de protec!ia muncii
specifice acestor opera!ii.
&rt.1":
-eglarea preselor( ,ndeprtarea pieselor blocate( corectarea pozi!iei sculelor sau a cursei mecanismelor de ac!ionare( se
vor face numai dup oprirea i blocarea mainii.
&rt.1"6
*cimbarea cu!itelor presei se va face numai de persoane autorizate pentru aceast opera!ie i ,n prezen!a maistrului
sau efului de ecip.
&rt.1#?
ntrebuin!area bucelor intermediare improvizate sau confec!ionate din !evi( este interzis.
Executarea electro'ilor bipolari i a %aselor de 'inc
&rt.1#1
=ransportul i depozitarea lacurilor i solven!ilor se va face obligatoriu ,n vase ,ncise/ depozitarea se va face ,n locuri
diferite.
&rt.1#2
%ondi!iile de transport i depozitare vor respecta prevederile capitolului 2( art.: $ 3:.
&rt.1#3
*e interzice desciderea vaselor metalice con!in2nd lacuri i solven!i( folosind scule care pot provoca sc2ntei.
&rt.1#"
4anipularea lacurilor i solven!ilor se va face ,n conformitate cu normele de protec!ie pentru transportul uzinal i a
prevederilor articolului 23.
&rt.1##
Iluminatul ,n zonele de lucru va fi asigurat conform normelor de iluminat reglementate pentru aceste opera!ii.
&rt.1#7
*e vor asigura condi!iile de ventilare general i local adecvate la locul de munc.
&rt.1#<
>umatul i accesul cu foc descis ,n aceste spa!ii sunt interzise.
Prepararea electrolitului- transportul
&rt.1#:
011 Prepararea electolitului se va face respect2nd prescrip!iile tenologice i de securitate a muncii.
021 Pentru produc!ia curent( electrolitul se va prepara ,n instala!ii automate i se va distribui prin conducte.
&rt.1#6
011 Prepararea manual a electrolitului va fi permis numai ,n sta!ii pilot( ateliere de ,ntre!inere i laboratoare.
021 Pentru opera!iile de transport i manipulare a substan!elor nocive se vor respecta instruc!iunile specifice de
securitate a muncii pentru aceste materiale.
&rt.17?
011 >olosirea unor substan!e foarte to)ice 0clorur mercuric1( se va face ,n condi!ii stricte( de persoane autorizate i
instruite pentru aceste opera!ii.
021 &mbala'ele acestor substan!e vor avea inscrip!ii avertizoare.
031 Dup epuizarea con!inutului( aceste ambala'e vor fi recuperate i distruse conform instruc!iunilor( sub
supravegerea conductorului locului de munc.
Ambalarea bateriilor
&rt.171
*e vor asigura condi!iile normale de ventila!ie i iluminat la locurile de munc.
&rt.172
011 4anipularea electrolitului( a cerii( a bitumului se vor face utiliz2nd obligatoriu mnui i ocelari de protec!ie.
021 n situa!ia ,n care acestea au venit ,n contact cu pielea( locul atins se va spla imediat cu ap( la nevoie folosindu$se
solu!ii 0alifii1 neutralizante.
&rt.173
;ocurile de munc( vor fi prevzute cu puncte de a'utor medical( dotate cu substan!e neutralizante.
&rt.17"
=urnarea bitumului i a cerii topite se va face cu atn!ie pentru a pre,nt2mpina producerea stropilor.
&rt.17#
011 Instala!iile i utila'ele cu mai multe posturi de lucru( deservite de mai mul!i muncitori se vor porni centralizat de
ctre conductorul locului de munc.
021 Pornirea utila'elor va fi semnalat ,n prealabil la to!i operan!ii posturilor de lucru.
&rt.177
011 ;ipirile manuale i 8 sau termosudurile se vor face utiliz2nd mnui de protec!ie( pentru a preveni arsurile sau
iritarea pielii.
021 5pera!iile de lipire sau termosudur se vor e)ecuta respect2nd cu stricte!e normele specifice de securitate a muncii.
4. Prevederi de proiectare privind fabricaia de acumulatori i pile electrice
+1 Cl$diri i alte construcii
&rt.17<
*ec!iile de fabrica!ie( inclusiv ,ncperile au)iliare( administrative i social $ sanitare ale acestora( se vor amplasa i
amena'a ,n aa fel ,nc2t s fie respectate prevederile Normelor generale de paz i stingere a incendiilor.
&rt.17:
%ldirea care cuprinde sec!iile de turnare( formare( preparare electroli!i va fi amplasat cu latura lung perpendicular
pe direc!ia v2nturilor dominante ,n perioada cald a anului( evit2ndu$se alipirea ane)elor tenico $ sociale de fa!ada
acesteia.
&rt.176
011 ;a dezvoltarea sec!iilor e)istente se vor evita solu!iile de alipire a unor descideri ,n alele e)istente( construindu$
se ale noi cu asigurarea unei ventila!ii naturale eficiente.
021 *ec!iile de fabrica!ie caracterizate prin dega'ri mari de pulberi de plumb i no)e( se vor amplasa ,n sensul ,n care
bat v2nturile dominante.
&rt.1<?
Depozitele i cldirile care con!in materiale combustibile sau periculoase 0diluan!i( solven!i( acid sulfuric( clorur
mercuric etc.1 se vor amplasa de preferin! ,n zona periferic a incintei.
&rt.1<1
;!imea cilor de acces ,n ale se va stabili conform prevederilor Normelor generale de protec!ia muncii.
&rt.1<2
%ile de acces trebuie s fie marcate vizibil cu linii de culoare descis i vor fi men!inute permanent libere i curate.
&rt.1<3
=oate cile de acces ale mi'loacelor interne de transport vor fi pavate i e)ecutate din materiale nealunecoase.
&rt.1<"
%analele fluidelor energetice vor avea pante de scurgere spre canalizare. %ele cu ad2ncimea sub cota canalelor vor fi
prvzute cu pompe de evacuare a apelor.
&rt.1<#
%apacele canalelor i gropilor se vor construi din materiale care s reziste la trecerea mi'loacelor de transport uzinal. n
plus( capacele canalelor electrice sau de gaze( vor fi astfel construite( ,nc2t s nu permit intrarea o)izilor sau altor
materiale ,n interiorul canalului.
&rt.1<7
;a sec!iile de formare( structura de rezisten! a cldirii( pardoseala i pere!ii vor fi trata!i antiacid.
&rt.1<<
011 Dimensiunile uilor sec!iilor de fabrica!ie pentru baterii i acumulatori se stabilesc ,n func!ie de gabaritele
mi'loacelor de transport folosite.
021 Pentru trecerea lucrtorilor se prevd ui mici.
031 &colo unde desciderile sunt frecvente( perturbCnd temperatura alei( se vor prevedea paravane( perdele de aer sau
sasuri.
+2 Amplasarea utilajelor
&rt.1<:
011 &mplasarea utila'elor se va face ,n ordinea opera!iilor procesului tenologic( respect2ndu$se pe c2t posibil(
succesiunea normal a opera!iilor( evit2ndu$se ,ncrucirile i transportrile ,n contra sens.
021 Atila'ele amplasate nu vor trebui s bloceze uile i cile de acces( iar transportul interopera!ional s nu traverseze
cile de acces din atelier.
&rt.1<6
;a locurile de munc se vor prevedea spa!ii pentru depozitarea semifabricatelor i deeurilor( demarcate cu linii
vizibile.
&rt.1:?
=ablourile de comand i automatizare 0c2nd nu sunt montate pe utila'1( se vor amplasa l2ng utila'ele care le
deservesc( la loc vizibil i uor accesibil i vor fi prote'ate cu balustrade sau parapete de protec!ie 0c2nd se circul cu
mi'loace de transport pe l2ng ele1.
+3 )luminare- %entilaie- alimentare cu ap$- canali'are instalaii te*nolo#ice
&rt.1:1
*ec!iile de produc!ie pentru fabricarea acumulatorilor i pilelor electrice( vor fi prevzute cu iluminat natural i
artificial conform prevederilor Normelor generale de protec!ie a muncii.
&rt.1:2
011 Pentru ,nlturarea dega'rilor nocive( a dega'rilor e)cesive de cldur i a prafului( atelierele de produc!ie trebuie
prevzute cu instala!ii de ventila!ie conform prevederilor Normelor generale de protec!ie a muncii.
021 n ,ncperile au)iliare se vor asigura ventila!ia natural sau artificial astfel ca temperatura s corespund normelor(
umiditatea relativ a aerului s fie 3#.<?F( iar concentra!ia de %52 s nu depeasc ?(?3F.
&rt.1:3
-epararea periodic sau capital a utila'elor i instala!iilor( va fi ,nso!it obligatoriu de repararea dispozitivelor de
protec!ie care sunt prevzute ,n dotare.
&rt.1:"
Instala!iile i conductele cu temperatura e)terioar peste ##
o
% vor fi izolate termic sau prote'ate ,mpotriva pericolului
de accidentare prin arsuri. De asemenea( se vor lua msuri de prote'are a materialelor inflamabile sau combustibile
aflate n apropiere.
&rt.1:#
*e interzice folosirea conductelor( elementelor de ,mbinare( robinetelor la care etanrile insuficiente pot produce
scpri de fluide fierbin!i 0ap( abur etc.1 care pot provoca accidente.
&rt.1:7
Pentru situa!iile ,n care inoportunitatea interven!iei operatorilor care lucreaz la mai multe maini atrage dup sine
avarii i 8 sau accidente( se va asigura prevenirea automat a acestor pericole. n situa!iile ,n care acest lucru nu este
posibil( e)tinderea lucrului la mai multe maini va fi limitat ,n func!ie de posibilit!ile operatorului de a interveni
oportun ,n situa!iile men!ionate.
&rt.1:<
011 &telierele de fabrica!ie pentru acumulatori i pile electrice vor fi ,nclzite ,n timpul friguros conform prevederilor
Normelor generale de protec!ie a muncii. n cazul ,n care din bilan!ul termic rezult c dega'rile de cldur depesc
pierderile de cldur( se vor realiza numai ,nclziri zonale( dup caz.
021 Instala!iile de protec!ie contra ,nge!ului la instala!iile de orice fel se vor face numai ,n cazuri speciale( c2nd solu!ia
se dovedete mai economic dec2t luarea unor msuri ca. descrcarea instala!iilor( izolarea termic a instala!iilor(
conducte ,nso!itoare( ,nclzire local.
&rt.1::
Pentru alimentarea cu ap potabil i carbogazoas salin 0de la sectorul turnare plumb1( se vor respecta prevederile
Normelor generale de protec!ie a muncii.
&rt.1:6
&pa pentru stingerea incendiilor( se va folosi ,n condi!ii de debit i regim impuse de reglementrile ,n vigoare.
&rt.16?
*istemele de canalizare pentru colectarea i transportul apelor industriale uzate( caracterizate prin dega'ri de gaze
to)ice sau ru mirositoare( vor fi prevzute cu instala!ii adecvate care s opreasc ptrunderea acestor gaze ,n cldire.
&rt.161
*e interzice descrcarea ,n re!elele e)terioare a apelor uzate industriale( care ,n urma reac!iilor cimice rezultate din
amestec( pot da natere la gaze to)ice 0idrogen sulfurat( idrogen arseniat( acid cloridric etc.1 sau gaze inflamabile
ori e)plozive.
&rt.162
n scopul asigurrii indicatorilor fizico$cimici stabili!i( se vor prevedea instala!ii corespunztoare pentru tratarea
apelor industriale uzate( c2t i msuri de recuperare a substan!elor utile din aceste ape i nmoluri.
++ Cuptoare de topit- instalaii di%erse
&rt.163
%uptoarele de topit plumb vor fi prevzute cu ote metalice( pentru captarea gazelor arse i evacuarea lor ,n atmosfer.
&rt.16"
%uptoarele de topit vor fi bine etanate i izolate astfel ca la e)terior pentru pr!ile laterale( temperatura s nu
depeasc ma)im ?(1 din temperatura de regim a cuptorului.
&rt.16#
;a cuptoarele cu temperatura de func!ionare ma)im de 1???
o
%( temperatura pentru ui i descideri va fi ma)im
12?
o
% .
&rt.167
n locurile unde temperatura depete ##
o
% se vor prevedea plcu!e de avertizare asupra pericolului( iar dac e necesar
paravane de s2rm( perdele de aer( ecrane( pentru a preveni atingerile ,nt2mpltoare.
&rt.16<
=emperatura ma)im admis pentru pr!ile de care se atinge personalul de deservire va fi stabilit ,n func!ie de durata
atingerii i de natura materialului pr!ii atinse.
&rt.16:
Protec!ia contra radia!iilor calorice se va face prin dispozitive speciale ca. perdele de ap( !evi rcite cu ap( duuri de
aer( paravane.
&rt.166
%uptoarele cu suprafa!a vetrei mai mare de ?(# mp vor fi prevzute cu ote instalate deasupra lor sau canale i couri
de fum( pentru evacuarea gazelor arse ,n e)teriorul alei sau ,n atmosfer.
&rt.2??
=oate instala!iile de fabricare pentru acumulatori i pile electrice vor fi prevzute cu dispozitive de protec!ia muncii i
instruc!iuni de func!ionare adecvate. 9laborarea instruc!iunilor intr ,n sarcina unit!ii de produc!ie.
+2 Anexe i cl$diri auxiliare
&rt.2?1
=oate cldirile au)iliare i ane)ele( vor respecta i prescrip!iile impuse de Normele generale de protec!ie a muncii.
&rt.2?2
011 Dispensarul medical( policlinica( se vor amplasa ,n apropierea locurilor de intrare i ieire din unitatea respectiv(
av2nd condi!ii de acces at2t din e)teriorul c2t i din interiorul unit!ii( mai ales ,n caz de urgen!.
021 Pentru sec!iile sau atelierele situate la distan!e mari de unit!ile sanitare( se vor amena'a puncte sanitare ,n
conformitate cu normele metodologice.
031 Bestiarele vor fi bine aerisite i dotate cu ecipamentul de protec!ie corespunztor.

ANEXA 1
Norme specifice conee normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea acumulatorilor i pilelor
electrice i alte prescripii
Prezentul proiect de norme specifice va fi completat cu alte norme de securitate a muncii( dup cum urmeaz.
1. Norme generale de protec!ie a muncii
2. Normativ cadru de acordare a ecipamentului individual de protec!ie/
3. Norme ce reglementeaz lucrul cu foc descis i norme P.*.I. ,n general/
". Norme specifice de securitate a muncii pentru distribu!ia i utilizarea gazelor naturale/
#. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea i tierea metalelor/
7. Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern/
<. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipulare( transportul prin purtare i cu mi'loace nemecanizate(
depozitarea materialelor/
:. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice/
6. Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice/
1?. Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie/
11. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de captare( epurare( distribu!ia apei i evacuarea apelor
uzate rezultate de la popula!ie i procesele tenologice/
12. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat/
13. Norme specifice de securitate a muncii la fabricarea( stocarea( transportul i utilizarea o)igenului i azotului/
1". Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastic la rece i tan!are/
1#. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aciere/
17. Norme specifice de securitate a muncii pentru elaborarea i prelucrarea metalelor neferoase i rare/
1<. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea( depozitarea i transportarea produselor anorganice/
1:. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea( depozitarea i transportul produselor organice 0e)clusiv
petrocimice1/
16. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea cauciucului sintetic i a produselor macromoleculare/
2?. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea( transportul i depozitarea produselor petrocimice/
21. Norme de protec!ia muncii pentru activit!i ,n instala!ii electrice $ P9 11686? 0-egia autonom de electricitate $
-9N9;1
22. Decret "77816<6 $ -egimul produselor i substan!elor to)ice/
23. Prescrip!ii tenice pentru proiectarea( construc!ia( montarea( e)ploatarea i verificarea macaralelor( mecanismelor
de ridicat i dispozitivelor au)iliare( -1$ :</
2". Prescrip!ii tenice pentru proiectarea( e)ecu!ia( montarea( repararea( instalarea i verificarea cazanelor de abur i
cazanelor de ap fierbinte %1 $ :#.

ANEXA 2
!tandarde conee
1. *=&* 26<81 $ :: %ulori i indicatoare de securitate. %ondi!ii tenice generale.
2. *=&* 26<82 $ :? Indicatoare de securitate. +eneralit!i
3. *=&* 2712 $ :< Protec!ie ,mpotriva electrocutrilor. ;imite admise.
". *=&* 113#: $ :? 4aini i utila'e. 4i'loace de protec!ie fa! de pericole mecanice.
#. *=&* 6<<6 $ :2 &custica psiofiziologic. 9valuarea efectelor zgomotului asupra omului.
Indica!ii generale.
7. *=&* 1133782 $ :? &custica psiofiziologic. 9valuarea ,ncadrrii ,n limita admisibil a nivelului
de zgomot pentru activit!i cu diferite grade de solicitare a aten!iei.
<. *=&* 1?72< $ <7 Bentilatoare. Prescrip!ii de securitate.
:. *=&* 12363 $ :# 4aini $ unelte pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastic la cald.
%ondi!ii tenice generale pentru prevenirea pericolelor mecanice.
6. *=&* :":3 $ <6 4ateriale plastice. =erminologie.
*=&* 121"< $ :# 4ateriale plastice. Procedee de sudare. %lasificare i terminologie.
1?. *=&* 11:11 $ :? 4suri de siguran! contra incendiilor. %lase de incendiu.
11. *=&* 127?"8# $ 6? Protec!ia contra electrocutrilor. Instala!ii electrice fi)e. Prescrip!ii de
proiectare( e)ecu!ie i verificare
12. *=&* 3?#2 $ <6 9cipament de protec!ie. 4ti pentru sudori. %ondi!ii tenice generale de
calitate
13. *=&* 732" $ 71 &pa potabil. Determinarea temperaturii( mirosului i gustului.
1". *=&* 7372 $ :# &pa potabil. Determinarea plumbului.
1#. *=&* 1?27< $ :6 &pa potabil. Determinarea con!inutului de mercur.
17. *=&* :7?1 $ <? &pe de suprafa! i ape uzate. Determinarea sulfa!ilor.
1<. *=&* :?"# $ <6 &pe de suprafa! i ape uzate. Determinarea mercurului.
1:. *=&* 1?:17 $ <7 Puritatea aerului. Determinarea plumbului.
16. *=&* 1?631 $ << Puritatea aerului. Determinarea arseniului.
2?. *=&* 1116" $ <6 Puritatea aerului Determinarea acidului sulfuric.
21. *=&* 12#32 $ :< Puritatea aerului. Determinarea con!inutului de mercur
22. *=&* """8" $ <" @aterii de acumulatoare cu plumb pentru autoveicule
23. *=&* :?:81 $ :# 9lemente galvanice i baterii. %aracteristici tenice generale de calitate.
2". *=&* 12:6" $ 6? Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munc
2#. *=&* 112:< $ <6 &custica fizic. 4rimi de referin! pentru niveluri acustice.
27. *=&* "637 $ :< 4arcarea bornelor baretelor colectoare pentru colectoare i sta!ii electrice de
cone)iuni i transformatoare.
2<. *=&* 77<? $ :: Dispozitive mobile de scurtcircuitare i legare la pm2nt.
2:. *=&* 1?"1" $ :" Anelte electrice portabile. %ondi!ii tenice generale de securitate.
26. *=&* 12217 $ :" Protec!ia ,mpotriva electrocutrii la ecipamentele electrice portabile.
Prescrip!ii.
3?. *=&* 127?" $ :< Protec!ia ,mpotriva electrocutrii. Prescrip!ii generale.
31. *=&* 1221< $ :: Protec!ia ,mpotriva electrocutrii la utila'ele i ecipamentele electrice mobile.
Prescrip!ii.
32. *=&* 127?" $ :6 Protec!ia ,mpotriva electrocutrii. Instala!ii electrice fi)e. Prescrip!ii.
33. *=&* 7:<<81? $ << 9cipamente electrice pentru atmosfere e)plozive. %apsulare antideflagrant.
Determinarea intersti!iului e)perimental ma)im de securitate.
3". *=&* 66#"81 $ <" Instala!ii i ecipamente electrice ,n zone cu pericol de e)plozie i datorate
gazelor i licidelor inflamabile. Prescrip!ii de proiectare i montare.
3#. *=&* :13: $ :3 9cipament electric pentru maini industriale. %ondi!ii tenice generale.
37. *- I*5 $ "3?"8166" Instala!ii de ridicat( altele dec2t macaralele plutitoare. %erin!e. %ondi!ii
privitoare la stabilitate.
3<. *=&* 2:72 $ <6 >iltre de sticl pentru protec!ie.
3:. *=&* 31#6 $ :1 4aterial de protec!ie. %ti de protec!ie.
36. *=&* 77:< $ :1 5celari de protec!ie. %ondi!ii tenice generale de protec!ie
"?. *=&* 7:<<81 $ :7 9cipamente electrice pentru atmosfere poten!ial e)plozive. Prescrip!ii
generale.
"1. *=&* <"?: $ <# Incl!minte de protec!ie. Incl!minte electroizolant de cauciuc.
"2. *=&* <<71 $ :1 9cipament de protec!ie din cauciuc. 4nui electroizolante.
"3. *=&* 61#3 $ 6? %ulorile indicatoarelor luminoase de semnalizare ale butoanelor de comand i
ale butoanelor de comand luminoase.
"". *=&* 6:<7 $ :< =ransportoare. Prescrip!ii generale de securitate.
"#. *=&* 6:<< $ :6 =ransportoare vibrante i transportoare oscilante. Prescrip!ii speciale de
securitate.
"7. *=&* 6:<: $ <" =ransportoare la sol pentru antrenarea crucioarelor. Prescrip!ii speciale de
securitate.
"<. *=&* 6:<6 $ <" =ransportoare mobile cu band. Prescrip!ii speciale de securitate.
":. *=&* 6::1 $ :6 =ransportoare cu raclete. Prescrip!ii speciale de securitate.
"6. *=&* 6::7 $ :2 =ransportoare suspendate cu lan! sau cablu. Prescrip!ii speciale de securitate.
#?. *=&* 1?72< $ <7 Bentilatoare. Principii de securitate.
#1. *=&* 1123<82 $ :? 9cipament electromedical utilizat ,n vecintatea pacientului. %ondi!ii tenice
generale de securitate. Protec!ia ,mpotriva electrocutrii.
#2. *- 1226"81663 Iluminatul artificial. Iluminatul de siguran! ,n industrie.

ANEXA 3
"#id de terminologie de securitate a muncii. Noiuni de ba$%
1. &ccident de munc. accidentul prin care se produce vtmarea violent a organismului precum i into)ica!ia acut
profesional( care au loc ,n timpul procesului de munc sau ,n ,ndeplinirea ,ndatoririlor de serviciu( indiferent de
natura 'uridic a contractului ,n baza cruia ,i desfoar activitatea i care provoac incapacitate temporar de munc
de cel pu!in trei zile( invaliditate ori deces.
2. @oal profesional. afec!iuni care se produc( ca urmare a e)ercitrii unei meserii sau profesiuni( cauzate de factorii
nocivi( fizici( cimici sau biologici( caracteristici locului de munc( precum i de suprasolicitarea diferitelor organe sau
sisteme ale organismului ,n procesul muncii.
3. Dispozitiv de protec!ie. dispozitiv care reduce sau elimin( singur sau ,n asociere cu un protector( riscul de
accidentare.
". 9cipament individual de lucru. totalitatea mi'loacelor pe care persoanele 'uridice le acord unui salariat pentru
prote'area ,mbrcmintei i ,ncl!mintei personale( ,n timpul procesului de munc.
#. 9cipament individual de protec!ie. totalitatea mi'loacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munc
pentru a fi prote'at ,mpotriva factorilor de risc de accidentare i ,mbolnvire profesional.
7. 9cipament tenic. mainile( utila'ele( instala!iile( aparatura( dispozitivele( uneltele i alte mi'loace asemntoare
necesare ,n procesul muncii.
<. Instructa' de securitate a muncii. modalitatea de instruire ,n domeniul securit!ii muncii care se desfoar la nivelul
unit!ilor i are ca scop ,nsuirea de ctre salaria!i a cunotin!elor i formarea deprinderilor impuse de securitatea
muncii( specifice activit!ii pe care o realizeaz sau urmeaz a o realiza.
:. Instruc!iuni specifice de securitate a muncii. componente ale sistemului de reglementri ,n domeniul securit!ii
muncii ale cror prevederi sunt valabile numai pentru activit!ile desfurate ,n cadrul unei unit!i/ elaborarea lor de
ctre unit!i 0prin efort propriu sau n colaborare cu institute specializate1 ( este obligatorie atunci c2nd normele
generale de protec!ia muncii i normele specifice de securitatea muncii nu acoper totalitatea activit!ilor desfurate ,n
unitate( sau voluntar( atunci c2nd patronul consider necesar pentru ,mbunt!irea securit!ii muncii detalierea i
completarea normelor cu unele prevederi specifice unit!ii.
6. Instruc!iuni de utilizare. instruc!iuni a cror elaborare este obligatorie pentru orice produs( constituind parte
integrant a documenta!iei pentru certificarea produsului i prin care( productorul trebuie s prezinte toate informa!iile
necesare utilizrii produsului ,n conformitate cu scopul pentru care a fost creat i asigurrii securit!ii muncii.
1?. 4i'loc individual de protec!ie. mi'loc de produc!ie 0protector1 destinat pentru protec!ia unui singur e)ecutant i
care se aplic asupra acestuia.
11. No) 0sinonim $ factor nociv1. agent fizic( cimic sau biologic cu ac!iune duntoare asupra organismului( ,n
mediul luat ,n considerare.
12. Prevenire. ansamblul procedeelor i msurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru( pentru evitarea
pericolelor sau reducerea riscurilor.
13. -isc. probabilitatea asociat cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectri a snt!ii( ,ntr$o situa!ie periculoas.
1". -isc profesional. risc ,n procesul de munc.
1#. *itua!ie periculoas. orice situa!ie ,n care o persoan este e)pus unui sau mai multor pericole.