Sunteți pe pagina 1din 3

CAPITOLUL I

NOTIUNI GENERALE
1.1. ISCIR prezentare generala
In conformitate cu Hotarirea nr. 1340 din 12/27/2001, Art. 1,
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si
Instalatiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR, este organ de specialitate cu
personalitate juridica in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, avand ca
principal obiect de activitate asigurarea in numele statului a protectiei utilizatorilor si
siguranta in functionare pentru instalatiile, aparatele, componentele, dispozitivele de
siguranta si mijloacele de control, prevazute in domeniul sau de reglementare.
Legea nr. 64/2008, Art. 4
(1)Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si
Instalatiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR, este organul de specialitate al
administratiei centrale, cu personalitate juridica, responsabil in numele statului pentru
asigurarea masurilor de functionare in conditii de siguranta a instalatiilor si
echipamentelor prevazute in domeniul sau de reglementare, denumite in continuare
instalatii/echipamente.
(2)ISCIR exercita urmatoarele functii:
a) de autoritate in domeniul instalatiilor/echipamentelor, care asigura controlul
respectarii prevederilor referitoare la conditiile de introducere pe piata si punere in
functiune a instalatiilor/echipamentelor, precum si urmarirea si controlul regimului de
autorizare si verificarea tehnica a instalatiilor/echipamentelor;
b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea documentelor cu caracter
normativ pentru domeniul sau de activitate.
(3) ISCIR functioneaza in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor si este
finantata integral din venituri proprii, potrivit legii.
(4) ISCIR este condusa de un inspector de stat sef, numit prin ordin al ministrului
economiei si finantelor, iar modul de organizare si functionare a ISCIR se stabileste
prin hotarare a Guvernului.
1.2. Competente
Pentru realizarea obiectului sau de activitate, in conformitate cu Hotarirea nr.
1340 din 12/27/2001, Art. 2, ISCIR are urmatoarele competente:
- Asigura, in numele statului, controlul respectarii prevederilor legale din
domeniul sau de activitate, prin supraveghere tehnica, control si verificari in
functionare, precum si prin supravegherea pietei atunci cand este nominalizat pentru
aceasta activitate in reglementarile tehnice, pentru instalatiile si echipamentele
prevazute in domeniul sau de reglementare;
- Elaboreaza prescriptii tehnice in aplicarea reglementarilor din domeniul sau
de activitate, cu respectarea prevederilor Legii 608/2001 privind evaluarea
conformitatii produselor;
- Evalueaza conformitatea instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor de siguranta,
materialelor si a mijloacelor de control din domeniul sau de activitate;
- Expertizeaza si evalueaza cauzele si efectele privind accidentele si avariile
din domeniul sau de activitate;
- Constata nerespectarea dispozitiilor legale in domeniul sau de activitate si
aplica sanctiuni contraventionale, dupa caz;
1.3. Atributii principale ale ISCIR
In conformitate cu Hotarirea nr. 1340 din 12/27/2001, Art. 3, ISCIR are
urmatoarele atributii principale:
-Elaboreaza strategii si programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;
-Elaboreaza, actualizeaza si publica prescriptii tehnice Colectia ISCIR;
-Autorizeaza, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, capabilitatea
agentilor economici care proiecteaza, construiesc sau monteaza instalatii, aparate,
componente sau dispozitive de siguranta din domeniul sau de activitate;
-Autorizeaza, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, capabilitatea
agentilor economici care repara, controleaza prin mijloace distructive si nedistructive,
intretin sau verifica instalatii, aparate, componente sau dispozitive de siguranta din
domeniul sau de activitate;
-Autorizeaza punerea in functiune si functionarea instalatiilor si aparatelor din
domeniul sau de activitate, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice;
-Autorizeaza sudorii, personalul care executa examinari nedistructive, precum si
personalul de exploatare fochisti, laboranti chimia apei, macaragii, liftieri si alte
categorii de personal stabilite prin prescriptiile tehnice;
-Efectueaza verificari tehnice, periodice si inopinate pentru instalatiile si
aparatele aflate in functiune, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, si
interzice functionarea acestora atunci cand constata ca nu sunt indeplinite
prevederile acestor prescriptii;
-Realizeaza supravegherea pietei in domeniul sau de activitate;
-Cerceteaza avariile si accidentele la instalatii si aparate supuse controlului
ISCIR, evalueaza si expertizeaza cauzele, modul in care s-au produs si efectele
rezultate si dispune masurile ce se impun privind siguranta in functionare a acestora,
dupa caz;
-Organizeaza si participa la cursuri pentru autorizare, specializare si formare
profesionala in domeniul sau de activitate;