Sunteți pe pagina 1din 11

I

ARHIVELE NATIONALE DIRECTIA ARHIVELOR NATIONALE ISTORICE CENTRALE SERVICIUL ARHIVE CONTEMPORANE

,

,

,

FOND ASOCIATIA PRIETENII NATURII

,

1921 - 1924

Documentele prezentului

PREFATĂ

,

inventar au fost preluate

de la Ministerul

Apărării Naţionale în temeiul Procesului-verbal Nr.227 din 4 aprilie 1995.

Unităţile arhivistice au fost inventariate şi microfilmate

de instituţia

deţinătoare anterior evenimentelor din decembrie 1989 fosta Arhivă a C.C.

al P.C.R. - Secţia Cancelarie Arhive Contemporane.

şi se află în prezent în depozitele

Serviciului

C.G~ al p.G.n.

P.C.H.

l·'on<l 111:

62

1

al

N V

E N l'

Il H U IJ Nr ,

documentelor

din

anul

DENUMIR!.!:A t COI'l'l'INUTUL

şi

'

DA'l'A DOCUM~url'ULUI

(j)

.-f

ro

~

,ri

LO

,ri

.

ţ

,o

 

5

--- -

--~---

Statutul

~v izoriu

al

Aso-

2

2

ciaţiei"

etenii •la. turii"

,din Rom ânia, întocm it la

1 septembrie 1921.,

Scrisoare trimisă de eânduee-

1

1

.rea eentralli a

Asociaţiei

"Prietenii N aturii I I din Rom;l-

Dia, către ~Tineretul 30cia- ·llstUdin 'O im pina (Dti indica-

cu

vire la procedura

••••• .uI(CL.Io·••••••~'unui cerc a l

 

anilor Naturii in ,oraşul

Olmpina) .', :"

:sQrisoare Mresat!l de condu-

,o.:re'a centFall:1'a Asociaţiei

1

---

din

El

rl

,ri

<.-!

o

H

o

'ri

El

6

COre:

'ri

·ri I

Pl

o

o o

~ o

<.-!

'7

.~

o

r - l

·ri

o

ro

rd

--- --

1

·-Prietenii Naturii" către , Iancu I lie seu din P.Neamt. I i TeOQmandă '~a illfiin'ţeze in

.C&astă, localitate

'un cerc

al

~ietenilor naturii.

5 iunie 1923

><

o

013::3;~HVJ\'l' Il

H

el

(limba,

x starea)

'O,)

<Il

.-f

~

Q ----------

9

.

10

=::::::::::::::::.=::

:.=:=c

f!1!~.tluscl'"·ino,

croi-în ci::i

\dc

(}i c cr-nea L :

{Zt f6C

,

C(JJ cJ;

u,.

r;~/-6"'~

::l'.L:1UDcr~: , ,

cO:"'!.-:G::11> ~

lansat de Comitetu1

,

Asociaţiei sportive "Prie- tenii .•Naturii" ,din' România, --cătrenMuncitori şi munci-

care

toa:re n

s~ se

asociaţie.

pe

~scrie

îi

invită

1

în această

:[a~~t

192~

material referitor la1m.Dor~

tanţa

cercurilor

sportive

ale

tineretului

proletar,

.

modul de organizare al aces

tora

etc •

. t~ust

19 23]

Scrisoare trimisă de condu- 'cerea centrală a Asociaţiei .'nprietenii Naturii" din Ro- mâriia. către I.Olaru din ~.Severin. -Ii indică modul cum să procedeze pentru

-1nfiinţarea

a acestei asociaţii la Tr.Se- vecin. 4 noiembrie 1923

unei

filiale

Scrisoare

trimisă

de

condu-

cerea

a "Prieteni.i Naturii"

centrală

Asociaţiei

din

România

către

Stefan

Mihl1i-

leanu

din

Focşan1

in

legă-

tură

cu

posibilitatea

în-

fiinţării

in

acel

oraş

a

unei-filiale

a

acestei

aso-

ciaţii.

7 noiembrie

1923

 

-

2 -

-

3

3

1

1

cord e manuscr-Ls

 

cernealli (trCldu

cerca

si3ur.J.nţe

din

lb.ma5hiard.

 

tU~,

~

lâ1;z - G 3r

 

1

1

manuscris,

 

cernealii

 

r4~

~

6JJ"-6~7

 

l

1

manuscris,

cerneală

M$fb

~~

fQ~o-6"$]

5

 

-

3 -

Scriso'are trimisă

de condu-

1

1

manuscris t' ~

tZk sa

"cere~ central~

a ·-Pri.etenii N aturii

Asociaţiei

fi

din

Ro-

 

c er-nea.l ă

sa ·Tr.Severin. (Com unică modul

.

't către .filiala

din

G.~

' f f - ,p

·cum Băse

procedeze

cu

act

1e' după .tD.!iinţare).

1923

·Proces-verbal

intocmit

in

1

1

,şedinţa de

constituir~

a.

·Asociaţiei "Prietenii N atu-

 

rii ti. din Tr.Severin.

t3·noiemb.rie 1923

Scrisoare adresată de

 

1

1

manuscris,

cerea centrală a Asociaţiei

 

c er-nee.Lă

·"Prietenii naturii lf din · .Rom ânia.cătr filiala

sa d

tttf"

C(g.~

,Tr.Severin.

(Intreabă

dacă

 

s-au trimis actele de cons- tituire).

 

'J7.-(J~

"13.noiembrie

1923

.

ll. ' ""Scrisoare trimisă de condu-

 

1

1

manuscris,

cerea centrală a Asociaţiei

 

cerneală

".Prietenii Naturii"

din

(U&Sb(

România.

către

.filiala sa

 

din Tr.Severin.

~

21 no iembrie 1923

~J'3"-6)~

·S'crisoarea adresată de con-

 

1

1

manuscris,

ducerea centrală

a

Asocia-

 

cerneal.a

·ţiei "Prietenii Naturii"

-din România. către s& din Tr.Severin. 26 noie~brie 1923

filiala

(US,{

~

tiJJ( -660

 

Scrisoare

trimisâ

de

condu-

1

1

manuscris,

cerea IIPrietenii Naturii n din

centrală

a

Asociaţiei

Ro-

 

cerneal a

~r~(;

Cd2~

6ot-~~J

."mânia,

către

'Tr.Severin.

"filiala sa

din

 

'" 6

decembrie

1923

 

.Scrisoare

adresată

de

condu

1

1

nanuscr-t.s ,

cerea

centrală

a

Asociaţiei

 

cerneală

.',"PrieteniiNaturii"

din

 

,.';JRomânia, către

.filiala sa

 

.

.

din

Tr.Severin.

 
 

·7 decembrie

1923

Pr~ces

verbal

încheiat

în

1

1

mffiluscri8,

.şedinţa

din

9 decembrie'

 

cerneală

 

-, ,1923, a Asociaţiei "Priete-

 

~

:',niNiaturii"

d1.D Tr.Severin.

 

1923

 

-Scrisoare

adresată

de

condu

1

1

manuscris,

'cerea centrală

a

Asociaţiei

 

cerneală

"Prietenii

Naturii lf

din

 

~(~{,

-'~omânia;căt're filiala' sa

 

'din Tr.Severin,

în

legătură

~ w?<D -6?z

',eu posibilitatea

in.fiinţ~i·

 

"

unei

filiale

la

Strehaia.

 
 

21

decembrie

1923

 

Scrisoare adresată de condu 1

1

manuscris,

cerea centrală a Asociaţiei

cer-nea La

-Prietenii Naturii Il din România către filiala sa di

( 4 >~C

C&dVA

Tr.Severin. Ii cere s ă tri- mită'un delegat la Conferin ţa pe ţară a Asociaţiei.

(j,9-J,-6~

28 decem~rie

1923

 

=== ="'"' a=":" 1=~ =

.

. a aIiJQ.a CCQC U =

,

= : :11:;;

5 -

. '; '- iI; . ; a r;

" '"r'o ~ :: .

c:::

1:

:t" 1:&. ta 1& IC ::z:: ~ a _ a ·a i i i =::1CI:S ~

=:; :1 ::a ;; ::a ~ '.a EI;t,o _ a ::

.:1:-.t~ r.,;:::-:--:;:·.:" ,~ ;~ '::.:~

':>"

'1

Scrisoare. circular~ a Aso-

ciaţiei ItPrietenii Naturii

lt

din

România,

c~tre

filiala

Tr.Severin

în

leg~tură

cu.pregătirea

conferinţei

,'din zilele

de

7-8 ianuarie

, 1924 •. ~,,'@ecembrie

192~

 

cu

privire

'la

constituirea, organizarea

cercurilor

şi

activitatea

"Prietenii

@.92~

Naturii".

Procese-verbale întocmite

a Organizaţiei "Prietenii Na- turii" ţ3ecţia Bucureşti în ,cadrul căreia au fost aleşi .delegaţi la Conferinţa pe ,ţară a organizaţiei. 4 .ianuarie 1924

'în adunarea

extraordinară

'"Raport asupra dezbaterilor Conferinţei grupărilor spor tive 'nPrietenii Naturii"

ţinută la Bucureşti,

în zi-

lele

de

7-8 ianuarie

1924",

întocmit

Tr.Severin.

de

ianuarie

deIe gatul

1924

din

Proces verbal al Conferin-

ţei grupărilor "Prietenii Naturii" din România,. ţinu-

in

nuarie

zilele

1924.

de

,8 ianuarie

1924

?

şi

8

ia-

1

1

~apiroGre.fiD.t

2

2

2

2

diferite,

 

manuscris,

creion

Chimic

1

1

manuscris,

 

cernealG.

 

~~t'

 

~

 

~s---1o?

1

1

--

-

6 -

==:: :,,:s a =;a= :;:~;; a.aliZClaa c Ct2C u: =::3 Z::::'

;;.:a:2

r: 11:,;:-~' :.- ~:"'. t~ r .;1:'"~::' .• ~:-;-:::.::"';

'~

J~

;=~a~==a~===g.~ac==c=~======~'.c~wa~

,

~

b

c::.;= :;2g::

'/

8

n

R egu lament de

activitate

şi de , conducere , al Comitetu

.

1

,'lui "Oentral al cercurilor

sportive,,

intrat

"Prietenii

N aturi

iri. vigo a re la 8 ia-

~nuarie 1924.

:8 ianuarie 1924

S'erisoare t'rimisă

de

con-

ducerea centrală a Asocia- ,:ţiei "Prietenii Naturii"

România către dj;n Tr.~everin

.cu înfiinţarea la Strehaia

filiala

sa

în legă tur!1

a,unei f'iliale.

ianuarie 1924

.

Scrisoare către ce al 'Asoci ţi~i Prietenii t~aturii trimisă de f'i1iala din

ce re tr im ită c ~ rţi de membru, timbre, registru etc.

l? ianuarie 1924

Tr.Severin.

Ii

să-i

M aterial intitulat

'nostru"

întocmit

"Scopul d e con d u-

1

- 1

1

~ .cerea Asociaţiei sportive

"Prietenii Naturii".

'~anuarie

192 ~

"Raport nr.l" în tocmit de ce ăl A sociaţiei s p ortive "Prietenii Naturii ll din Românâa.,

~an~a.rie 192~

2

1

şapiror;rafi:1t

1

manuscris,

cernealD

1

mcnus c r i s ,

cerncali:i

1

2,

şapiroGrafiate

!L4f{C

4~

+-l.'t-l J2

-

=~~a~=.=~~=~=~aaa.aaCQC~==~==.

\,

';

7 -

&~=a~a.=Da===a.~~y==aa~=~====

::Cire\.aaranr.2

din

6

f

1

1

ris .1924~a Asociaţiei t-ive -.Prietenii Naturii fi

 

'din 'România. trimisă

către

tilialele sale, referitoare la tricasâri1e ce urmau să

 

se perceapă

de la membri.

6 ~ebruarie 1924

 

2

2

Naturii"

 

1924

Convocarea

trimisă

de

fi1i-

1

'ala din BrS.ila a Asociaţiei

"Frietenii

Naturii"

către

Andrei

Alexe

din

localitate

·pentru a

participa

la

o

nare

generală.

28.iunie

1924

Proces verbal închei~t la Congresu.l al III-lea al .Internaţionalei Sportive Roşii, care a avut loc la Moscova, în zilele de ·11-21 octombr~e 1924 şi raportul

2

1

1

i

'tor la

aetivitatea

 

Clubului Sportiv din

 

21 octombrie 1924.

Scrisoare către CC al Aso- ciaţiei "Prietenii Naturii'" trimisă de filiala din Tr. Severin. Confir.mă primirea .iapoartelor cu privire la m.odul.de funcţ ionare a CC.

1

1

·26 decembrie 1924

;. •• :

:::

(J

.:::.,

•••••

10

J:'

:_

:: ~":-, .:.;:.:;: = :: .;.:;

~~

/!.V:/~~

':,'>.

. 9\.

;:,

,,",

,'.,1 -,

~ y

.- - '

'

4

)

.'/

.i

:;"':-:- ~~:- ::"".";':J

~Clpirografiat

~5lG'

~

]1-] J -13r

orisinalul

în

liaba germemtl

~f{f

4cJ w(.

:f sr- ;Z~-!

manus cr-Ls ,

cerneală

ţt

~~

:;rL-1I[

== = ec =

-

8 -

c =;a ~= ::a = I.:aaeam •• ;;;:=a C 'u= =~= = .':::1:2

1: c.:.!'" ~ :.- ~:". r.:.r.::-~::

::::-;-:'::. ~

'1

st()rj.cul

Asociaţiei

sporti

1

1

enii

Naturii"

din

~u.w.Q.""'·'" întocmit

de

organe-

 

siguran1jei~

192~

a tiai "Priat.enii Naturii".

în

alb

Asocia-

1

1

Cuprinde

şi

5

timbre

de

co-

parţial

ars

(lÂf~C

~

1fT-?lt

-

.tizaţie lipite

pe

adeziune.

"g92if}

 

41

36.

5

Prezentul

inventar

rare,

.cuprinzînd

copii

41

documente t

6

dactilografiate.

3 iunie

SE/3

1976

ex.

.---------------------------~----------------

02. 2.005