Sunteți pe pagina 1din 11

Turma Sfntului Ilie

Istoric
Secta Turma Sfantului Ilie este una de tip inochentist in zona misticismului, si
cele mai multe marturii cu privire la aceasta le avem din perioda 1987-1994 !ceasta
secta, teoretic a fost infiintata de Ioan "lotea, un ucenic de-al lui Inochentie, refu#iat la
$anastirea !dam%se pare ca a participat la sinodul local din 19&4 cand s-a indreptat
calendarul' si caruia I se mai spune Taticu de sus !cesta, la randul sau, a lasat
lucrarea Sfantului Ilie parintelui !le(ie de la )uzau, de fapt !nton *o+ocaru, caruia I se
mai atri,uia ran#ul de -astor al Turmei Sfantului Ilie si preotului Ilie $arin *ei doi,
taticu si mamica, s-au cunoscut la *hisnau in casa unui calu#ar, Ioan "lotea,
considerat urmas al lui Inochentie de la )alta *ei doi erau traitori prin diferite manastiri,
!le(ie a+un#and ieromonah si duhovnic Secta Turma Sfantului Ilie considera ca !le(ie,
Ilie si Inochentie sunt cele trei persoane ale Sfintei Treimi, iar calu#arita !rsenia .inofte
/ $aica .omnului
!cest fenomen de tip inochentist a ap0rut 1n p0r2ile de sud 3i de est ale
4om5niei, principalele localit02i unde se manifest0 fiind )uz0u, )5rlad, 6aslui, 7ala2i,
Tulcea, )r0ila, )ucure3ti,, Si,iu si Iasi Se pare ca orasul )uzau este un fel de cartier
#eneral al sectei, dar urm0torul centru cu num0rul cel mai mare de adep2i este ora3ul
)5rlad, considerat locul unde va avea loc o nou0 1nviere
!le(ie de la )uzau este considerat de adep2i a fi 1ntruparea Sf5ntului Ilie sau
chiar a lui .umnezeu Tat0l 8l s-a sta,ilit la )uz0u dup0 desfiin2area m0n0stirii sau
dupa decretul din 1999, c5nd to2i monahii ne3colariza2i sau su, o anumit0 v5rst0 au
tre,uit s0 p0r0seasc0 m0n0stirile .uhovnic la o m0n0stire de maici, el avea ni3te
adepte, fiind considerat de adep2ii Turmei drept :-atriarh;, pe l5n#0 faptul c0 era
identificat cu Sf5ntul Ilie, .umnezeu Tat0l, Sf5ntul Ioan )otez0torul 8ra un ,0tr5nel
scund, far0 ,ar,0, cu pu2in0 musta20 8ra un foarte ,un predicator, ceea ce l-a a+utat la
atra#erea adep2ilor 3i reu3ea s0 se impun0 1n fa2a acestora ! decedat la 9 fe,ruarie
1999, 1n v5rst0 de 91 de ani .e atunci, adep2ii Turmei Sf Ilie a3teapt0 cu sufletul la
#ur0 o nou0 re1ncarnare a lui .umnezeu
!le(ie a avut ca a+utor pe preotul Ilie $arin !cestuia i se zicea :$amica de sus
deoarece era,land ca o mam0, dup0 cum afirm0 un fost adept .up0 ce a murit, coada
lui de c0lu#0r a 1nceput s0 fie divinizat0 3i este p0strat0 de o maic0, cu numele de
8ufrosina *a 3i !le(ie 3i Ilie, consider0 adep2ii, au primit darul de inainte-v0z0tori <a
1nmorm5ntarea lui !le(ie s-au str5ns apro(imatv =>> de persoane, ma+oritatea din
+ude2ele $oldovei ?nii tineri 1i s0rutau picioarele -e Ilie, mort mai 1nainte, l-au
1
dez#ropat, iar oamenii stri#au@ :Sfinte -0rinte IlieA;
In prezent 3eful Turmei este 7heor#he *iurascu din )5rlad supranumit $o3u, 3i
considerat :staret al Sfantului Ilie <a )uz0u lucrarea este continuat0 de %Ionel
-arte,una, fost student teolo# la )ucure3ti !ce3tia a3teapt0 1mpreun0 cu ceilal2i adep2i
o nou0 re1ncarnare a lui .umnezeu, care dup0 spusele lor s-ar fi re1ncarnat de+a 1n mai
multe persoane
Biecare comunitate mai important0 %)5rlad, )uz0u' are c5te un stare2 $o3u
7hi20-7heor#he *iur0scu, actualul 3ef al Turmei Sf Ilie este :stare2; la )5rlad 8ste
pensionar -TT4, deci nu are cuno3tin2e teolo#ice, nu este pre#0tit teolo#ic 3i, de
aceea, el este convins c0 lucrarea Sf5ntului Ilie este sin#ura care duce la m5ntuire 8l
r0spunde de toat0 $oldova 3i este socotit preot al Sf5ntului Ilie
?n alt :stare2; este $osu !n#heluta, fel de ,ine pre#0tit ca 3i *iur0scu, zidar
1
!cesti doi mosi isi disput0 de mai mul2i ani 1nt5ietatea 1n Turm0, fiecare sper5nd ca
Sf5ntul Ilie s0 sere1ncarneze 1n el
?n rol important 1n acest fenomen eretic 1l au preo2ii !ce3ti preo2i au datoria de a
racola c5t mai mul2i adep2i, de a citi pomelnice 3i catehiza pe cei racola2i Totu3i, 1n
cadrul Turmei sunt privile#ia2i preo2ii hirotoni2i de episcopi Sunt ,0nuite mai multe
persoane din cler %1n special clerul ,5rladean' cu apartenen2a la aceast0 #rupare $ul2i
adep2i au a,solvit Bacultatea de Teolo#ie la Ia3i 3i Si,iu
4acolarea se face cu foarte mare #ri+0 3i, de re#ul0, din r5ndul celor care au c5t
de c5t o e(perien20 ne#ativ0, precum 3i din r5ndul celor care mer# la )iseric0 3i au o
oarecare 1nclina2ie spre ri#orism moral sau, mai cur5nd, spre fanatism Boarte mul2i
aderen2i erau racola2i din r5ndurile cre3tinilor evlavio3i, dar care erau lipsi2i de o cultur0
teolo#ic0 3i care, 1n acest fel, acceptau 1nv020turile, far0 a pune pro,leme, supun5ndu-
se racol0rii .e asemenea, racolarea se face dup0 ce ei sunt convin3i c0 noul adept
este :persoana potrivit0; .e aceea, mai 1nt5i cel racolat este urm0rit o perioad0 de
timp, racolat 3i 1ndoctrinat !dep2ii Turmei Sf Ilie sunt persoane fanatice, 1ndoctrinate,
sunt convin3i c0 adev0rul se afl0 la ei 3i far0 lucrarea Sf5ntului Ilie omul nu se poate
m5ntui Totodat0 sunt 3i foarte precau2i 3i, de aceea, nu 1ncredin2eaz0 tainele #rup0rii
lor oricum 3i oricui
Doctrin
.octrina sectei este, de fapt, o a,atere de la 1nv020tura ortodo(0, un amal#am de
erezii 3i practici pseudo-litur#ice oculte, cu manifest0ri patolo#ice 1n rela2iile spirituale 3i
familiale
Abateri de ordin dogmatic pot fi considerate doctrina idololatr0 3i credin2a 1n
re1ncarnare
1
-r .r-etraru 7heor#he, Secte neoprotestante si noi miscari religioase in Romania, 8d ?niversitaria,
)ucuresti &>>7, p# &97
&
In ceea ce prive3te idololatria sectei, adep2ii acesteia s-au 1ntors de la adorarea
3i 1nchinarea Sfintei Treimi la creatur0 Il ador0 pe Sfan2ul Ilie Tezviteanul ca pe
.umnezeu Tat0l, dumnezeire care se poate transfera 3i pe Sf Ioan )otez0torul, 1n
concep2ia lor, Sf5ntul Ioan )otez0torul este cel care a vor,it %din cer' la )otez In
troparul )otezului se spune ca Sf5nta Treime s-a ar0tat, dar nefiind de fa20 .umnezeu
Tat0l In icoan0, ei 1l identific0 cu Sf Ioan )otez0torul !dep2ii nu se pot ridica, datorit0
materialismului carnal la o concep2ie spiritualist0 despre .umnezeu
.espre dumnezeirea Sf5ntului -rooroc Ilie Tezviteanul, vor,e3te chiar acatistul
acestor eretici@ :!p0r0torul credin2ei noastre cel mare 3i .umnezeul nostru cel tare al
celor de sus 3i a celor de +os, ,iruitorul iadului 3i al mor2ii celei ve3nice, 1ndrept0torul
nostru cel adev0rat al credin2ei cre3tine celei adev0rate, temelia Sfin2ilor -rooroci,
1mplinirea a toat0 Scriptura, care p5n0 la Sf5nta Scriptur0 a m0rturisit 3i Sfin2ii -rooroci
au m0rturisit *el ce e3ti al doilea mer#0tor al venirii +udec02ii .omnului nostru Iisus
Cristos, Sf Ilie sl0vitule, cel ce e3ti Sf5nt 1n#era3 1n trup 3i printre oameni tr0itori; *0
sunt idolatri reiese 3i din declara2iile f0cute de fo3tii adep2i !stfel, un preot :continua s0-
mi vor,easc0 despre duhovnicul s0u
!le(ie, mi-a dat ,usuioc aduc de acesta de la <ocurile Sfinte, mi-a vor,it 1ntr-un
fel anume despre Sf5ntul Ilie, spun5nd c0 este te(t din Sfin2ii -0rin2i, m-a chemat apoi la
6aslui s0 m0 catehizeze despre :1nv020tura; 3i despre duhovnicul !le(ie, care este
:.umnezeu pe p0m5nt; 3i Sf5ntul Ilie c0ruia i se spune T0ticu
.e asemenea, ei venereaz0 cerul 3i pamantul 3i alte lucruri create, 1n loc s0
cinsteasc0 sfin2ii@ :Iart0-ne, sfinte cerule, c0 te-am m5niat, p0m5ntule c0 te-am spurcat
3i cu a+utorul sfintei zile de azi, care se pr0znuie3te sus 3i +os 1naintea .omnului Cristos
care pentru noi p0c0to3ii este de mare folos
&
D alt0 a,atere doctrinar0 a sectei este credin2a 1n re1ncarnare .umnezeu Tat0l,
1n afar0 de faptul c0 este Sf5ntul Ilie este identificat 3i cu Sf5ntul Ioan )otez0torul iar
Sf5ntul Ilie s-a re1ncarnat 1n Sf5ntul Ioan )otez0torul <a dosarul sectei e(ist0
urm0toarea afirma2ie@ :-0rintele !le(ie de la )uz0u fiind de fa20, a spus urm0toarele,
ar0t5nd icoana )otez0torului $5ntuitorului Cristos@ In troparul )otezului se spune c0
Sf5nta Treime s-a ar0tat, dar nefiind de fa20, .umnezeu Tat0l este identificat cu Sf5ntul
Ioan )otez0torul In tropar se spune @ :Iar #lasul -0rintelui a m0rturisit 2ie, Biu iu,it pe
Tine numindu-Te !le(ie, 1ns0, a 1ntre,at pe un fost adept @ :?ndeE, ?ndeE, ?nde-i
-0rintele, c0ci #lasul s-a auzitE ?ite-<, 3i a ar0tat pe Sf5ntul Ioan )otez0torul de pe
mal; .e altfel, spun ei, :cine putea s0-3i pun0 m5na pe capul .omnului Iisus Cristos
dec5t numai .umnezeu Tat0l, adic0 Sf5ntul Ioan )otez0torul, care a venit cu puterea lui
IlieE
.e altfel, ei consider0 c0 .uhul lui Ilie %.umnezeu Tat0l' s-a 1ntrupat 1n mai multe
persoane@ Inochentie, Ioan "lotea, !le(ie@ :!m aflat de e(isten2a Sf5ntului Ilie la noi 1n
4om5nia ca av5nd locuin2a la )uz0u 1n persoana p0rintelui !le(ie, fost c0lu#0r
arhimandrit la m0n0stirea !dam 8ste numit numai cu diminutivul :t0ticu; dar el nu este
altcineva dec5t .umnezeu Tat0l
&
-r .r-etraru 7heor#he, op. cit., p# &99
F
To2i fo3tii adep2i m0rturisesc acela3i lucru@:Totul este 1nv0luit 1n mister, fiind
lucrarea ascuns0 a Sf5ntului Ilie care s-a 1ntrupat 1n presoana lui T0ticu 3i care a venit
s0 recruteze pe credincio3i la sf5r3itul lumii, pe cei 144>>> de credincio3i, dintre care
preo2ii 3i fecioarele, adic0 cei ce sunt c0s0tori2i 3i tr0iesc 1n castitate .up0 ce !le(ie a
decedat, adep2ii sectei a3teapt0 re1ncarnarea Sf5ntului Ilie, respectiv a Tat0lui ceresc 1n
alt $o3 al sectei@ :Sute de adep2i ai sectei a3teapt0 cu sufletul la #ur0 re1ncarnarea lui
.umnezeu, deoarece la 1nceputul lunii fe,ruarie, !nton *o+ocaru din )uz0u, un ,0tr5n
de 91 de ani, numit de c0tre adep2i T0ticu 3i considerat re1ncarnarea lui .umnezeu, a
murit
.inGcele de mai sus reiese clar c0 adep2ii sectei sunt antitrinitari, chiar dac0
sus2in c0 nu apar2in sectei, c0 nu au auzit de aceast0 #rupare, afirm5nd oficial c0 sunt
ortodoc3i
In ceea ce prive3te re1ncarnarea, 1n *re3tinism nu poate fi vor,a de a3a ceva
4e1ncarnarea este credin2a p0#5n0 care arat0 c0 sufletul, dup0 moartea trupului, pentru
a a+un#e la purificare, poate trece prin mai multe trupuri de oameni, animale sau chiar
plante !stfel, :teoria oriental0 a re1ncarn0rilor presupune c0 trupul nu este altceva
dec0t un ve3m5nt de care te po2i lep0da far0 mari pro,leme ca s0 1m,raci altul .e
altminteri, ni se spune, celulele ni se re1nnoiesc far0 1ncetare 3i trupul pe care 1l avem la
9> de ani nu mai este deloc cel din copil0rie; Ideea aceasta este cu totul str0in0 de
1nv020tura de credin20 cre3tin0 3i nu o #0sim nic0ieri 1n pa#inile Sfintei Scripturi sau 1n
scrierile Sfin2ilor -0rin2i 4e1ncarnarea nu are nimic de-a face cu cre3tinismul *ine
accept0 re1ncarnarea elimin0 1nvierea lui Cristos 3i 1nvierea universal0 de la sf5r3itul
acestei lumi
Inv020tura cre3tin0 se ,azeaz0 pe dreptate, iu,ire 3i +udecat0, 1nvierea lui Cristos
este temelia 1nvierii noastre@ :Hi dac0 Cristos n-a 1nviat, zadarnic0 este atunci
propov0duirea noastr0, zadarnic0 3i credin2a voastr0; %I *or 19, 14' Sf5nta Scriptur0
afirm0 cu claritate c0, dup0 moarte, sufletele nu se duc 1n alte trupuri, ci mer# 1ntr-un loc
anume@ rai sau iad %<uca 1=, &&-&F' Tot despre mer#erea 1n iad sau 1n rai ne mai
vor,e3te 3i $5ntuitorul Iisus Cristos atunci c5nd iart0 pe t5lharul ce s-a poc0it pe *ruce@
:Hi zicea lui Iisus@ -omene3te-m0, .oamne, c5nd vei veni 1ntru 1mp0r02ia Ta Hi Iisus i-a
zis@ !dev0rat, adev0rat #r0iesc 2ie, ast0zi vei fi cu mine 1n rai; %<uca &F, 4&- 4F'
F
Sf5nta Scriptur0 nu ne vor,e3te niciodat0 de mai multe vie2i, ci de una sin#ur0,
ca dar al lui .umnezeu, la sf5r3itul c0reia urmeaz0 +udecata %particular0 3i universal0'
*0 omul va muri o sin#ur0 dat0, reiese 3i din spusele Sf5ntului !postol -avel@ :!3a este
3i 1nvierea mor2ilor@ se seam0n0 %trupul' 1ntru stric0ciune, 1nviaz0 1ntru nestric0ciune Se
seam0n0 1ntru necinste, 1nviaz0 1ntru slav0, se seam0n0 1ntru sl0,iciune, 1nviaz0 1ntru
putere Se seam0n0 1ntru sl0,iciune, 1nviaz0 1ntru putere Se seam0n0 trup firesc,
1nviaz0 trup duhovnicesc .ac0 este trup firesc este 3i trup duhovnicesc; %I *or 19, 4&-
44'
*ele mai importante abateri de ordin liturgic constau 1n@
F
!rhim *leopa Ilie, Calauza in credinta ortodoxa, 8d 8piscopiei 4omanului, $rea Sihastria &>>F,p# F&F
4
- practicarea preo2iei Sfantului Ilie 3i str5ns le#at de aceast0 practic0, fiind 3i
ru#0ciuneaI
- practicarea spovedaniei prin coresponden20 3i pervetirea tainei Sfintei 8uharistiiI
-practicarea c0s0toriei al,eI
- transmiterea mesa+elor din cer, respectarea stilului vechi, +ur0m5ntul fals, salutul
!dep2ii Turmei Sfan2ului Ilie au o preo2ie special0, numit0 a Sf5ntului -rooroc Ilie,
deose,ita de preo2ia )isericii, instituit0 de $5ntuitorul Iisus Cristos !ceast0 a3a-numit0
preo2ie este total diferit0 de preo2ia canonic0 a )isericii 8ste o preo2ie laic0 1n ,aza
c0reia mirenii puteau folosi la ru#0ciunile particulare formule litur#ice 1nt5lnite 1n cultul
divin pu,lic, conform r5nduielilor tipiconale ale )isericii !ce3ti preo2i ai Sf5ntului Ilie pot
spovedi 3i 1mp0rt03i, practic0 1n contradic2ie total0 cu 1nv020tura )isericii In cadrul
sectei cei mai r5vnitori ,0r,a2i erau hirotoni2i de !le(ie ca preo2i ai Sf5ntului Ilie,
s0v5r3ind cele ale preo2iei 1n locuri anume 3i numai cu mem,rii sectei ?n fost adept a
afirmat c0 !le(ie a f0cut o astfel de hirotonie 1n ma3in0, 1n timp ce se 1ndrepta spre
Sl0nic $oldova, unde acesta %!le(ie' f0cea tratament %culmea ironiei - .umnezeu Tat0l
tre,uia s0 fie vindecat de oameni' .e altfel, :!le(ie de la )uz0u este pomenit de c0tre
preo2i %preo2ii turmei' la slu+,e cu titlul de patriarh 3i Inalt-reaSfin2it !cest !le(ie
s0v5r3ea 3i rostea cele cuvenite episcopului; To2i ,0r,a2ii care nu sunt preo2i ai
Sf5ntului Ilie sunt diaconi, rostind la ru#0ciunea 1n comun, s0v5r3it0 1n diferite case,
ectenii 3i citind din 8van#helie )0r,a2ii la ru#0ciuni spuneau o Sf5nt0 8van#helie
2in5nd 1n m5n0 Sf5nta *ruce 3i orice adept al Turmei Sf5ntului Ilie de #en masculin este
considerat diacon dup0 preo2ia Sf5ntului Ilie, put5nd rosti Sf5nta 8van#helie, ectenii sau
chiar ,inecuv5ntarea la mas0, a3a cum m0rturisesc adep2ii D alt0 adept0 m0rturise3te
c0 ru#0ciunile f0cute de preo2ii speciali ai Sf5ntului Ilie imitau oarecum r5nduiala din
)iseric0@ :noi, cei de fa20, spuneam ceea ce spune strana, iar mo3ul o f0cea pe preotul
<a 1nceput mi se p0rea du,ios, mai ales c5nd mo3u a 1nceput s0 stropeasc0 cu
a#heazm0 e(act cum se face la Sf5ntul $aslu -este ace3ti :preo2i; 3i :diaconi sunt
pu3i un fel de stare2i :.espre mo3u 7hi20 se afirm0 c0 ar avea preo2ia Sf5ntului Ilie 3i
c0 ar avea harul unui episcop Biecare preot al Sf5ntului Ilie este hirotonit de unul din
ace3ti mo3i, 1n special de !le(ie 3i, dup0 moartea acestuia, de urma3ul lui ?n astfel de
preot afirm0@ :.eclar c0 1nainte de a se na3te primul copil am fost 3i eu c0lu#0rit 3i
preo2it de p0rintele !le(ie $i s-a dat la c0lu#0rie numele 6isarion !m fost c0lu#0rit 1n
ziua de 4usalii 19=>, la )uz0u, de p0rintele !le(ie, t0ticul, iar preo2it 1n casa de adunare
a sectei Turma Sf5ntului Ilie, 1n #ar0 la 4osie3ti tot 1n 19=>;
.up0 cum se vede, se face o confuzie 1ntre c0lu#0ri 3i c0s0torie
Str5ns le#at0 de aceast0 preo2ie e(ist0 3i practicarea ru#0ciunii care este
oarecum diferit0 de stilul ortodo( In primul r5nd au f0cut modific0ri dup0 ,unul lor plac
1n ru#0ciuni 8i practic0 citirea acatistului Sf5ntului -rooroc Ilie, altul dec5t cel din
!castier sau *easlov 8ste clar c0 au renun2at la acatistul Sf5ntului Ilie din !castier 1n
favoarea unui alt acatist f0cut de ei 1n cinstea :preo2ilor; Turmei Sf5ntului Ilie
8i practic0 Spovedania prin coresponden20?n fost adept al Turmei a afirmat c0
9
p0rintele !le(ie a cerut mamei sale s0 se spovedeasc0 prin coresponden20, adic0 s0-3i
scrie p0catele pe o h5rtie 3i s0 o trimit0 la )uz0u .ezle#area urma, pro,a,il, s0 fie
dat0 tot prin coresponden20 Jin5nd cont c0 acesta era Sf5ntul Ilie 3i .umnezeu Tat0l,
dezle#area putea fi validat0 3i dac0 a fost trimis0 de la distan20 D fost0 adept0
m0rturise3te@ :<a 1nceput p0rintele *$ f0cea molitfa la to2i care erau 1n )iseric0, iar
celor care veneau t5rziu le f0cea si lor .up0 o perioad0 de c52iva ani nu mai proceda
a3a, ci f0cea molitfa cu c52i erau 1n )iseric0, iar celor care veneau pe urm0 nu le mai
f0cea, zicea c0 ne-a pomenit pe to2i; 8ste 1n aceste situa2ii ceva asem0n0tor cu ceea
ce se 1nt5mpla la 6ladimire3ti Spovedania se f0cea, 1n #eneral, la preo2ii Sfan2ului Ilie@
:-0rintele *$ se spovedea la :T0ticu, dar 1ntr-o perioad0 se spovedea la $o3 7hi20
!n#helu20, acesta nefiind dec5t un pensionar de pe 3antier, dar care avea preo2ia
Sf5ntului Ilie, la fel ca 3i $o3 7hi20 *iur0scu, ace3tia disput5ndu-3i de multe ori
1nt5ietatea 1n Turma Sf5ntului Ilie 8ste, 1ns0, cu totul de ne1n2eles cum un preot al
)isericii, care la r5ndul lui st0 1n scaunul duhovniciei, a,solvent al studiilor de teolo#ie
poate s0 se spovedeasc0 la un mirean far0 nici o pre#0tire teolo#ic0A
4
-entru a nu l0sa loc ,0nuielilor sau a nu se divul#a secretul Turmei, po2i sa te
spovede3ti 3i la al2i duhovnici, dar tre,uie s0 t0inuie3ti apartenen2a la sect0, chiar 1n
momentul spovedaniei
Spovedania la ace3ti duhovnici era formal0@ :In toat0 vremea aceasta m0
spovedeam, dac0 o f0ceam, numai pe +um0tate, ascundeam noului duhovnic toate
lucrurile condamnate de )iseric0, m0rturise3te o adept0 !u fost 3i cazuri c5nd li s-a
impus adep2ilor, dup0 racolare, s0 renun2e la duhovnicii pe care 1i aveau 1n favoarea
celor din Turm0, 1n special 1n favoarea celor ce aveau preo2ia Sf5ntului Ilie 8ste clar c0
aceast0 Sf5nt0 Tain0 este #re3it 1n2eleas0 de aceast0 sect0
Taina Spovedaniei, 1n Tradi2ia sacramental0 3i spiritual0 ortodo(0 este
premer#0toare Tainei 8uharistiei, +ertfa nes1n#eroas0 adus0 de Cristos prin preo2ia
)isericii, prin care, cu invocarea .uhului Sf5nt spre prefacerea p5inii 3i a vinului 1n
Trupul 3i S5n#ele lui Cristos, !cesta Se 1mp0rt03e3te credincio3ilor spre via2a ve3nic0
1n cazul sectei nu e(ist0 preo2ie sacramental0 3i nici Spovedanie sau 1mp0rt03ire cu
Trupul 3i S5n#ele lui Cristos, ci doar iluzia comuniunii cu .omnul 1nviat 3i uzurparea
unor calit02i - cea de preot al )isericii unice a m5ntuirii -reo2ii )isericii au primit puterea
de a le#a 3i dezle#a p0catele oamenilor@ :orice vei le#a pe p0m5nt va fi le#at 3i 1n ceruri
3i orice vei dezle#a pe p0m5nt va fi dezle#at 3i 1n ceruri; %$atei 1=,19I Ioan &>,&F' Ku
e(ist0 nici o preo2ie a Sf5ntului Ilie, iar cei care sunt 1mputernici2i s0 s0v5r3easc0
Sfintele Taine sunt episcopii 3i preo2ii, consacra2i 1n Taina Cirotoniei pe care $5ntuitorul
Cristos, 6e3nicul !rhiereu, a instituit-o pentru 3i prin !postolii S0i pentru ierarhia
sacramental0 a )isericii, le-a instituit prin +ertfa sa pe *ruce !ce3ti presupu3i :preo2i ai
Sf Ilie nu sunt preo2i ci lupi r0pitori, prooroci mincino3i %$atei &4,11' ce 1n3eal0 pe cei
creduli, rup2i de )iseric0
In cadrul sectei, 8uharistia nu este oferit0 din sf5ntul potir, p5inea 3i vinul
pref0cute 1n Trupul lui Cristos, ci, a3a cum m0rturise3te o adept0@ :$i-a dat p0rticele
4
-r .r-etraru 7heor#he, op. cit., p# &99
=
zic5nd c0 este Sf5nta
Imp0rt03anie, s0 le iau 1n fiecare zi, pentru c0 nu este nevoie de m0rturisire; Hi
al2i fo3ti adep2i m0rturisesc acela3i lucru@ :.up0 ce a 1ncercat s0 m0 l0mureasc0, )I
mi-a dat Sf5nta 1mp0rt03anie su, form0 de p0rticele care erau de la :T0ticu !ceast0
1mp0rt03anie, p0rticelele aveau 3i un rol :ocrotitor; iar adep2ii Turmei tre,uiau s0 le
poarte cu ei, av5nd datoria de a le consuma zilnic 1nainte de a lua anafura :!m fost
1nv02at0 s0 le port permanent asupra mea pentru a fi ocrotit0 de .umnezeu 3i salvat0
de moarte n0praznic0, consum5ndu-le zilnic 1nainte de a lua anafura dupa ce am rostit
ru#0ciunea 1nainte de 1mp0rt03anie
D alt0 a,atere de ordin litur#ic 3i sacramental este c0s0toria al,0 8i sus2in c0
toate tainele duc la m5ntuire, 1n afar0 de-Taina *ununiei, care numai dac0 este p0strat0
curat0, f0r0 consumarea actului con+u#al, f0r0 rela2ia natural0, ,inecuv5ntat0 dintre
,0r,at 3i femeie 1n ordinea iu,irii 3i a procrea2iei, poate m5ntui .up0 cum se poate
constata, pentru adep2ii sectei Turma Sf5ntului Ilie nu conteaz0 p0strarea dreptei
credin2e ortodo(e m5ntuitoare, ci doar p0strarea fecioriei trupe3ti, aceasta fiind condi2ia
primordial0 pentru o,2inerea m5ntuirii *0s0toria al,a, un mod ideal de convie2uire 1n
cadrul familiei, const0 1n a,stinen2a se(ual0 1ntre so2i 8i mai vor,esc 3i de c0lu#0ria
al,0 - a tr0i 1n lumea nec0s0toriei al,e nu este m5ntuire 3i preo2ii care au copii nu se
m5ntuiesc dec5t dac0 se opresc de la actul con+u#al 3i primesc 1nv020tura lor !stfel :to2i
mem,rii acestei secte sunt o,li#a2i la a,2inerea de la actul con+u#al, dovada c0
ma+oritatea dintre ei nu au copii *ei care au, au fost atra3i 1n sect0 dup0 aceea; Se
pare c0 aceast0 c0s0torie al,0 este una dintre condi2iile pe care cei racola2i tre,uie s0
le 1ndeplineasc0 pentru a fi accepta2i definitiv de sect0 ?n fost mem,ru m0rturise3te
urm0toarele@ :-entru a face parte din Turm0 tre,uia s0 respect0m c0s0toria al,0 sau
tr0irea 1n feciorie atunci c5nd a3 fi c0s0torit, lucru pe care p0rintele * 1l respecta 3i 1mi
d0dea e(emple de :fra2i; -mem,ri ai acestei secte, care tr0iesc 1n feciorie, c0s0tori2i
fiind -entru cei care aveau copii, nu e(ist0 cale de m5ntuire dec5t dac0 vor renun2a la
calea con+u#al0, afirm5nd c0 preo2ii care au copii nu se m5ntuisesc
-rin urmare, condi2ia sine qua non pentru m5ntuire este p0strarea castit02ii
trupe3ti 1n cadrul c0s0toriei *e este mai #rav este c0 adep2ii dispre2uiesc pe cei care au
copii,- care nu practic0 aceast0 c0s0torie In istoria )isericii au e(istat pu2ine cazuri 1n
care s-a p0strat castitatea 1n cadrul familiei, dar acestea au fost cazuri izolate, Ins0 1n
Turma Sf5ntului Ilie aceast0 este o re#ul0 #eneral0 Tinerilor c0s0tori2i li se impune s0
p0streze castitatea, dar acest lucru nu este o ale#ere proprie pe care s0 o 3tie numai
.umnezeu 3i duhovnicul !ce3ti tineri nu au voie nici m0car s0 se 2in0 de m5n0 D fost0
mem,r0 relateaz0 urm0toarele@ :*K mi-a dat ascultare 3i ,inecuv5ntare s0 m0
c0s0toresc cu 7! %acum B!' 3i mi-a interzis s0 am rela2ii con+u#ale sau s0 o atin# 1n
vreun fel Tre,uia s0 fim ca fratele cu sora .in anul 1991, c5nd m-am c0s0torit, am
p0strat aceast0 zis0 c0s0torie al,0 p5n0 1n 1994, c5nd m-am retras din sect0 3i am
1nceput o via20 normal0 din toate punctele de vedere
Tinerii sunt o,li#a2i sa se c0s0toreasc0 cu cine hot0r03te liderul local al sectei
sau, atunci c5nd era 1n via20, !le(ie !stfel, tinerii ,inecuv5nta2i de T0ticu sunt declara2i
7
c0s0tori2i 1n fa2a lui .umnezeu f0r0 cununie reli#ioas0, civil0 sau alt0 ,inecuv5ntare
%ru#0ciuni de lo#odn0', deoarece este 1nsu3i .umnezeu-Tat0l 1n persoan0 care a venit
la sf5r3itul lumii s0 adune pe cei ale3i ai S0i
!cela3i lucru este ar0tat 1n :4om5nia <i,er0; de un fost adept@ :*asa din )uz0u
era un fel de dispecerat matrimonial Betelor c0rora le-am fost recomanda2i ca viitori
so2i, eu 3i un prieten, li s-a spus c0 le-au fost trimi3i :doi crai moldoveni
.ac0 ele nu ar fi fost de acord cu c0s0toria ar fi fost trimise la m0n0stire *5nd
m-am c0s0torit, am primit instruc2iuni de la 3eful Turmei@ 1i voi spune so2iei mele sor0,
iar ea 1mi va spune mie sfin2ia taI n-am voie nici m0car s0 o 2in de m5n0 Hi trei ani am
stat a3a cu so2ia mea
*eea ce este mai #rav 1n #5ndirea acestor sectari, pe l5n#0 consecin2ele psihice,
sociale ale practicii a,stinen2ei totale 1n familia cre3tin0, este faptul c0 cei care nu se
opresc de la actul con+u#al, de la consumarea c0s0toriei nu se m5ntuiesc, trec5nd
peste cuvintele Sf -avel %I Timotei, 4, F-9I I *orinteni 7'
*opiii sunt considera2i rod al p0catului, familiile cu prunci fiind considerate
1ntinate -entru adep2ii Turmei mai important0 este racolarea de noi adep2i dec5t
na3terea de prunci, deoarece nu au timp de copii, importan2i sunt copiii duhovnice3ti
.ac0 ai copii, spun ei, e3ti ro, al copilului, iar pentru a face lucrarea Sf5ntului Ilie
tre,uie s0 fii eli,erat de ace3tia Sin#urul p0cat al noilor n0scu2i este chiar faptul c0 s-au
n0scut .e aceea, a3a cum spunea un adept, :p0catul capital al acestor copii era doar
simplul fapt c0 se n0scuser0 Iar el ar fi fost fericit dac0 ar putea lua ace3ti copii pentru
a-i 1nv02a ca la r5ndul lor sa nu fac0 acela3i p0cat; In concep2ia lor, copilul este
purt0tor al p0catului de moarte doar prin simplul fapt c0 s-a n0scut Ku putem dec5t s0
facem apel 1n acest caz de ur0 fa20 de copii, de atitudinea cea mai antiuman0 ce poate
e(ista, dec5t la iu,irea $5ntuitorului Iisus Cristos pentru copii, la sensi,ilitatea Sa divin0
fa20 de puritatea lor %$atei 19,14'
?nii adep2i nu se pot 1mplini 1n aceast0 condi2ie 3i sunt 1nl0tura2i din Turm0
4ed0m 1n continuare o relatare 1nfrico30toare@ :!le(ie %t0ticu' 3i preotul Ilie $arin
%m0mica' mi-au promis c0-mi vor da aceast0 fat0, care era fiica lui .8, cu condi2ia s0
tr0iesc cu ea 1n cur02enie, adic0 s0 tr0iesc cu ea ca frate 3i sor0 Koi nu am putut s0
2inem aceast0 f0#0duin20 .in c0s0torie au rezultat patru copii <a na3terea primului
copil am fost alun#a2i din Turma Sf5ntului Ilie 3i am fost considera2i spurca2i -0rin2ii
no3tri nu ne mai permiteau la ei cu copiii pentru c0 le spurcam patul pe care ne a3ezam
sau pe care s-ar fi urcat copiii s0 se +oace *opiii no3tri nu erau iu,i2i, iar p0rin2ii no3tri n-
au avut #ri+0 de ei niciodat0 .up0 ce am n0scut copiii, am fost alun#a2i de to2i 3i
nea+uta2i de p0rin2i, spun5nd c0 noi suntem ni3te p0c0to3i 3i am spurcat Turma Sf5ntului
Ilie !m stat 3apte ani l5n#0 mama 3i nici ap0 nu m0 l0sa s0 iau de la f5nt5na ei
-arado(al, de3i via2a con+u#al0 este interzis0, liderii sectei considerau c0 este
mai pl0cut0 1naintea lui .umnezeu practicarea mastur,a2iei, a homose(ualit02ii
4evela2iile particulare, transmiterea a3a-ziselor mesa+e din cer, visele au mare
1nsemn0tate la sect0 D fost0 adept0 relateaz0 urm0toarele@ :!cum c52iva ani 5n urm0,
nu 3tiu e(act prin ce an, mama mea a venit la mine la 6aslui foarte alarmat0, c0 tre,uie
8
s0 salv0m copii avorta2i *0ci un adept al Turmei, pe nume !n#helu20, a avut o vedenie,
a v0zut o mare de copii, care ridicau m5inile la cer 3i stri#au a+utor 3i deci noi tre,uie s0
a+ut0m
!dep2ii sectei Turma Sf5ntului Ilie 2in 3i stilul vechi, sunt adep2i ai calendarului
iulianTo2i mem,rii sectei tre,uie s0 2in0 calendarul iulian, ne1ndreptat, aceasta 1n
secret 8i s0r,0toresc cu dra# s0r,0torile pe vechi, dar 13i 1ndeamn0 adep2ii s0 mear#0
la ,iseric0 la s0r,0torile pe stil nou doar pentru a ascunde apartenen2a la sect0, 1n
s0r,0torile pe stil vechi fac slu+,e 1n case particulare pentru c0 acest lucru este posi,il,
,0r,a2ii av5nd preo2ia Sfan2ului Ilie 1n calendarul sectei sunt trecu2i ca @ sfin2i Inochentie
de la )alta care este 1n concep2ia sectei .umnezeu .uhul Sf5nt, Ioan "lotea, Ilie $arin,
-etrache <upu de la $a#lavit 3i al2ii In tot timpul anului se salut0 cu e(presiile :Cristos
a 1nviat;, :Inochentie a 1nviat;,;Sfantul Ilie a 1nviat;
!dep2ii sectei se consider0 drept cei ale3i, au o concep2ie elitist0 despre propria
#rupare, iar la sf5r3itul lumii, doar ei se vor m5ntui, deoarece ei reprezint0 num0rul celor
144>>> de ale3i despre care vor,e3te !pocalipsa
9
!dep2ii folosesc +ur0m5ntul fals pe Sf5nta *ruce 3i Sf5nta 8van#helie 3i fac
semnul *rucii peste toate o,iectele pe care le folosesc
!dep2ii recur# la amenin20ri, ,lesteme la adresa celor ce au ie3it din sect0
-ractic0 zeciuiala, iar mem,rii sectei sunt datori s0 aduc0 la conduc0tori-,ani, o,iecte 3i
alimente, pentru ca Sfan2ului Ilie s0 1i treac0 m5nia 3i s0 ierte p0catele Se str5n#eau,
astfel, sume fa,uloase cu care liderii tr0iau 1ntr-un lu( str0in de c0lu#0ria al,0 cu care
se l0udau
Hotrri sinodale privind secta Turma Sfntului Ilie
Sinodul $itropoliei $oldovei 3i )ucovinei, 1ntrunit 1n 3edin2a e(traordinar0 la Ia3i,
la cererea 8piscopiei 4omanului 3i Cu3ilor 1n data de%9 septem,rie 1994, a studiat, pe
,aza mai multor declara2ii, manifest0rile unui fenomen reli#ios eretic, de tip inochentist
3i puritan, numit :Turma Sf5ntului Ilie;, ap0rut 1n sudul $oldovei !cest fenomen sectar
care a contaminat pe unii preo2i, monahi, studen2i, credincio3i laici, ma+oritatea din
8parhia 4omanului 3i Cu3ilor, e(tins 3i 1n alte p0r2i, principalele localit02i unde se
manifest0 fiind 6aslui, )5rlad, 7ala2i, Tulcea, )r0ila, )uz0u, )ucure3ti, Ia3i a fost
condamnat ca eretic datorit0 a,aterilor urm0toare, de ordin do#matic
a) idolatrie - .umnezeu este 1nlocuit cu Sf5ntul -rooroc Ilie, o identificare 1n sens
panteist a creaturii cu divinitatea
b) credina in reincarnare (metempsihoza), 1n sensul c0 Sf5ntul -rooroc Ilie s-a
re1ncarnat 1n persoana Sf5ntului Ioan )otez0torul, iar apoi 1n Inochentie, care a tr0it 1n a
doua +um0tate a secolului al LlL-lea 3i 1n prima +um0tate a secolului al LL-lea %ini2iatorul
mi3c0rii sectare de la )alta, din )asara,ia', apoi 1ntr-un oarecare Ioan "lotea, iar mai
9
-r .r-etraru 7heor#he, op. cit., p# &=9
9
recent 1ntr-un oarecare !le(ie %pe numele s0u real !nton *o+ocaru' de la )uz0u, un
,0tr5n de 9> de ani, considerat de adep2i a fi .umnezeu 3i fiind numit de ace3tia
:T0ticu;
Sinodul a condamnat ca necanonice 3i devierile de ordin sacramental - litur#ic@
- preo2ia numit0 :a Sf5ntului -rooroc Ilie;, deose,it0 de preo2ia canonic0 a )isericii
Drtodo(e@ to2i ,0r,a2ii adep2i ai sectei se pot comporta litur#ic ca diaconii %citesc Sf5nta
8van#helie, rostesc ectenii, etc'
- spovedania prin coresponden20 3i 1ndemnarea credincio3ilor s0 se spovedeasc0 la
unii mireni
- transmiterea a3a-ziselor :mesa+e primite din cer; de c0tre persoane far0 nici o
pre#0tire teolo#ic0 3i spiritual0
- citirea acatistului zis :al Sf5ntului -rooroc Ilie;, altul dec5t cel pu,licat de -atriarhia
)isericii Drtodo(e 4om5ne, te(tul sectei con2in5nd 1ndemnuri la crime 3i violen20,
folosindu-se a,uziv 3i eronat referin2e din 6echiul Testament
- salutul dintre mem,rii sectei, de o,icei, cu formula :Cristos a 1nviat;, de duminic0 p5n0
+oi, iar 1n celelalte zile ale s0pt0m5nii cu formule ca@ :$aica .omnului a 1nviat; sau
:-0rintele Inochentie a 1nviat;
- folosirea +ur0m5ntul fals, pe Sf5nta *ruce 3i pe Sf5nta 8van#helie, atunci c5nd li se
cere s0 dea informa2ii privind 1nv020tura 3i practica sectei lor
Sinodul mitropolitan a mai condamnat 3i alte practici ale sectei dup0 cum
urmeaz0@
- folosirea 1n mod a,uziv 3i tenden2ios a numelui !rhimandritului *leopa Ilie, de la
m0n0stirea Sih0stria %+ud Keam2', cu scopul de a +ustifica 1nv020tura 3i practicile lor
#re3ite 3i prozelitismul printre preo2ii 3i credincio3ii ortodoc3i, folosind daruri 3i
promisiuni deose,ite, falsul, minciuna, de cele mai multe ori ascunz5ndu-3i adev0rata
identitateI
- a,2inerea de la 2uic0, de3i recomand0 vinul 3i alte ,0uturi, 3i interzicerea consum0rii
usturoiului, de3i recomand0 ceapa 3i prazulI
- anun2area unor cataclisme 3i pedepse mari asupra omeniriiI
amenin2area adep2ilor cu diferite pedepse divine, 1n cazul 1n care tr0deaz0 doctrina 3i
practicile secrete, ale secteiI
- 1ncercarea unor adep2i ai sectei de a +ustifica din punct de vedere reli#ios p0cate
#rele, le#ate de perversiuni 3i devieri erotice
Secta :Turma Sfan2ului Ilie; constituie un fenomen patolo#ic, pseudoreli#ios,
deviant, str0in de spiritul Drtodo(iei rom5ne3ti
Concluzii
Secta :Turma Sf5ntului Ilie;, influen2at0 de unele mi3c0ri de aceea3i natur0 din
1>
spa2iul ortodo( rusesc de alt0dat0, prin doctrina 3i practicile ei este anticre3tin0,
deoarece relativizeaz0 unicitatea a,solutului divin, propune idei panteiste, respin#e
)iserica 3i Sfintele Taine prin care omul este 1n comuniune cu .umnezeu, Treimea dee
persoane 3i 1nt5lne3te pe Cristos 1n .uhul Sf5nt spre ,ucuria vie2ii 3i a m5ntuirii
-racticile sectei, 3i mai ales :c0s0toria al,0;, sunt antiumane, antisociale,
contrare spiritului 8van#heliei3i Tradi2iei cre3tine iar devierile comportamentale sunt
contrare spiritualit02ii cre3tine
*onceptia despre reincarnare nu este compati,ila cu antropolo#ia crestina si
favorizeaza la(ismul moral, nea#a realitatea ,ucuriei Invierii si a veitii vesnice in
comuniunea cu Cristos Inviat
11

S-ar putea să vă placă și