Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de lecie

Data : 22 mai 2012


Disciplina : Informatic
Profesor : Minc Carmen-Nicoleta
coala : Colegiul Naional de Informatic Tudor ianu!" Bucureti
Clasa : IX a A
Profil"speciali#are : real" matematic-informatic" intensi$ informatic
%nitatea de &n$are : Tablouri bidimensionale
Tema leciei : Prelucrarea ta'lourilor 'idimensionale( Pseudodiagonale(
Tipul leciei : De fi)are *i consolidare
Durata leciei : +, de minute(
-ocul de desf*urare : -a'oratorul de informatic(

Competene generale:
2. Identificarea datelor care intervin ntr-o problem i a relaiilor dintre ace!tea
". #laborarea al$oritmilor de re%olvare a problemelor
&. Implementarea al$oritmilor ntr-un limba' de pro$ramare
Competene specifice:
2.1. (e!crierea unei !ucce!iuni de operaii prin care !e obin din datele de intrare) datele de ieire
".1. Anali%area enunului unei probleme i !tabilirea pailor de re%olvare a problemei.
".". *e!pectarea principiilor pro$rmrii !tructurate n proce!ul de elaborare a al$oritmilor.
&.1.+ran!crierea al$oritmilor din p!eudocod ntr-un limba' de pro$ramare.
&.2. Identificarea nece!itii !tructurrii datelor n tablouri.
&.". ,relucrarea datelor !tructurate .
&.&. -tili%area fiierelor te.t pentru introducerea datelor i e.tra$erea re%ultatelor.
&./. -tili%area unui mediu de pro$ramare 0limba'ul 121334
.'iecti$e operaionale:
#levii vor fi capabili la !f5ritul leciei :
6 acce!e%e i ! prelucre%e p!eudodia$onalele unei matrice7
6 reali%e%e prelucrri elementare a!upra unui tablou bidimen!ional7
2
/trategii didactice:
Principii didactice:
- ,rincipiul participrii i nvrii active
- ,rincipiul a!i$urrii pro$re!ului $radat al performanelor i nlturarea treptat a punctelor de !pri'in
- ,rincipiul cone.iunii inver!e
Metode de &n$m0nt
- Metode de comunicare oral: conver!aia) e.plicaia) problemati%area
- Metode 'a#ate pe aciune: !tudiul de ca%) nvarea prin de!coperire) al$oritmi%area) e.erciiul) problemati%area
Procedee de instruire:
- #.plicaia n etapa de comunicare
- 8nvarea prin de!coperire) prin re%olvarea de probleme
- 1onver!aia de con!olidare n etapa de fi.are a cunotinelor
Metode de e$aluare: evaluare continu pe parcur!ul leciei) autoevaluare 0fia de lucru) calculatorul) platforma educaional4
1orme de organi#are a &n$rii: frontal) individual) pe $rupe.
1orme de diri2are a &n$rii: diri'at de profe!or !au independent
Mi2loace de &n$are: tabla) calculatorul) fie de lucru individuale) reeaua de calculatoare) Internet) platforma online educaional .campion
3esurse materiale:
- pedagogice - Metodica Predrii Informaticii
- de specialitate- Emanuela Cerchez, Marnel erban, Programarea n limbajul C/C++, Ed. Polirom, 2005
- 9ttp:22campion.edu.ro2ar9iva2inde..p9p:pa$e;problem<action;vie=<id;>>1;
- oiciale - programa !colar";
- temporale - 50 minute;
- psi#ologice$
- cuno!tin%e dob&ndite de c"tre ele'i la discipline corelate ()atematic", *normatic", +*C,;
- colecti' eterogen (interesat de obiect,;
- o grup" de ele'i (clasa mp"r%it" pe grupe,
-
Desfurarea leciei
4tapele leciei 5cti$itatea desf*urat pentru atingerea competenele $i#ate metode i procedee
didactice
6( Moment organizatoric - pre$tirea leciei:
- ntocmirea proiectului didactic
- pre$atirea fielor de lucru
- or$ani%area !i pre$tirea cla!ei:
- verificarea frecvenei
- captarea ateniei cla!ei:
- anunarea !ubiectului pentru tema re!pectiv
- anunarea obiectivelor urmarite
- anunarea modului de de!fa!urare a activitii
con$ersaia
2( Verificarea temei pentru
acas i a cunotinelor
dobndite anterior
- activitatea profesorului: 'eriicarea temei prin sondaj !i prin ntreb"ri !i a cuno!tin%ele ele'ilor, necesare n%elegerii
con%inuturilor ce 'or i comunicate n lec%ia nou"$
- reamintirea noiunilor de dia$onal !ecundar i principal pentru o matrice ptratic
- memorarea unei matrice ptratice cu a'utorul unui tablou bidimen!ional
- relaiile dintre indicii de linie i coloan pentru elementele !ituate pe dia$onala pricipal) re!pectiv
!ecundar
- parcur$erea dia$onalelor
- activitatea elevului: ascult" ntreb"rile !i elaborea." r"spunsurile n concordan%" cu con%inuturile asimilate anterior !i cu
e/perien%a dob&ndit" n aplicarea acestora n e/erci%ii !i probleme.
con'ersa%ia
problemati.area
7( Captarea ateniei,
prezentarea titlului i
obiectielor leciei noi
- activitatea profesorului: pre.int" o situa%ie problem" care presupune un tip nou de prelucrare a tablourilor bidimensionale prin
accesarea pseudodiagonalelor;
Problema!:
0crie%i un program care s" determine suma elementelor de pe iecare pseudodiagonal" principal" a matricei 1 cu n linii !i m
coloane, n2m.
"#emplu: Pentru n3-, m35 !i matricea 1 cu con%inutul
din tabelul al"turat se 'or ob%ine sumele$ 2-, 24,25
!: $% &!'('!%
$: $)&$'*'!)
%: $+&%','!+
! $ % % +
!- ( * , .
!! !$ !% !) !+
- activitatea elevului: ascult" !i notea." cele pre.entate sau notate pe tabl" de c"tre proesor !i pune ntreb"ri care s" poat"
e/punere,
con'ersa%ie,
demonstra%ie,
poblemati.are
obser'a%ie
4
l"muri conte/tul n care se 'a des"!ura lec%ia.
8( Transmiterea i /nsuirea
cunotinelor
- actiitatea profesorului: proesorul pre.int" succesi', pentru o matrice cu n linii !i m coloane, n2m, no%iunea de$
pseudodiagonale principal
- pseudodiagonalele principale$
5, a55, a22, a--
2, a52, a2-, a-4
-, a5-, a24, a-5
pseudodiagonal secundar, a!a cum sunt ilustrate n e/emplul urm"tor, pentru n3- !i m35$
- pseudodiagonalele secundare$
5, a5-, a22, a-5
2, a54, a2-, a-2
-, a55, a24, a--
adresea." ele'ilor urm"toarele ntreb"ri necesare re.ol'"rii problemei enun%ate:
a, C&te pseudodiagonale principale e/ist" ntr-o matrice cu n linii !i m coloane, n2m6
b, Care este po.i%ia de nceput !i po.i%ia de s&r!it pentru iecare dintre pseudodiagonale principale, po.itii date prin indicii de
linie !i coloan"6
c, Care este rela%ia dintre dintre indicele de linie !i cel de coloan" corespun."tori elementelor situate pe iecare
pseudodiagonal" principal"6
0 activitatea elevilor :
r"spund la ntreb"rile ormulate anterior !i completea." i!a de lucru 1
pun ntreb"ri care s" poat" l"muri aspectele neclare, particip" acti' la re.ol'area sarcinii
a,$ sunt m-n+5 pseudodiagonale principale n matricea 1.
b,$ po.i%ia de nceput !i po.i%ia de s&r!it pentru iecare pseudodiagonal" principal"
Pseudo0
diagonale
principale
Poziia de /nceput Poziia de sfrit
linie coloan linie coloan
! ! ! n n
$ ! $ n n'!
% ! % n n'$
1112 1111122 11111 111122 1112
3 ! 3 n n'30!
111 1111122 11111 111122 1112
acti'itate rontal",
modelare, e/punere,
*n'"tarea prin
descoperire dirijat",
e/erci%iu,
demonstra%ie,poblemat
i.are
5
m0n'! ! m0n'! n m
c,$ 'alorile indicilor po.i%iilor elementelor situate pe pseudodiagonala 7$
4inia ! $ % i n
Coloana 3 3'! 3'$ 3'i0! 3'n0!
Pentru pseudodiagonala 7 rela%ia dintre indici este$ coloana37+linie-5
+( 5i#area i consolidarea
cunotinelor dobndite
0 activitatea profesorului: proesorul solicit" ele'ilor s" re.ol'e urm"toarele sarcini de lucru utili.&nd cuno!tin%ele dob&ndite$
!2 6arcin de lucru pentru elei 7tema acas 8 :
Pe baza rezultatelor obinute, rspundei la urmtoarele /ntrebri referitoare la pseudodiagonalele secundare ale matricei
9, completnd fia de lucru ::
a8 Cte pseudodiagonale secundare e#ist /n matricea 9;
b8 Care este poziia de /nceput i poziia de sfrit pentru fiecare dintre pseudodiagonale secundare, pozitii date prin
indicii de linie i coloan;
Care este relaia dintre dintre indicele de linie i cel de coloan corespunztori elementelor situate pe fiecare
pseudodiagonal secundar;
$2 6arcin de lucru pentru elei: 0crie%i o sec'en%" pseudocod care s" reali.e.e parcurgerea pseudodiagonalei principale 3 i
determinarea sumei elementelor corespunztoare2
- activitatea elevilor : identiic" structurile de control necesare scrierii sec'en%ei !i propune solu%ii n care se 'or olosii
inorma%iile primite;
<ezolare:
//pseudodiagonala promcipala 7
s0
pentru linie1,n execut
ss+ a[linie][k+linie-1] //din fiierul date.in

scrie su!a pe pseud"dia#"nala k este$ %,s
$2 6arcin de lucru pentru elei: 0crie%i n limbajul C++ programul care re.ol'" problema 5 pe ba.a sec'en%ei pseudocod de la
sarcina 5.
- activitatea elevilor : utili.&nd un mediu al limbajului de programare C++, ele'ii 'or scrie programul cerunt olosind sec'en%a
scris" anterior;
&include 'i"strea!(
&include 'fstrea!(
usin# na!espace std)
int !ain*+
,
int a[-0][-0],i,.,k,linie,s,n,!)
ifstrea! f*/!atrice.in/+)
f((n((!)
n'"%"rii prin
descoperire, metoda
problemati."rii,
metoda algoritmi."rii,
lucrare de laborator
8
f"r*i$1)i'$n)i+++
f"r*.$1).'$!).+++
f((a[i][.])
f"r*k$1)k'$!-n+1)k+++
,
s$0)
f"r*linie$1)linie'$n)linie+++
s$s+ a[linie][k+linie-1])
c"ut''/pseud"dia#"nala principala /''k''/0 /''s''endl)
1
return 0)1
9( =binerea de performan
9sigurarea feedbac30ului
- actiitatea profesorului: acces&nd platorma educa%ional" online .campion, proesorul propune ele'ilor re.ol'area n
limbajul C++ a problemei submdisj !i ndrum", supra'eg#ea." acti'itatea ele'ilor;
5olosind noiunile dobndite /n cadrul acestei lecii, accesai platforma 2campion i rezolai urmtoarea problem
0ubmul%imi cu sume egale (autor$ Prof2 "manuela Cerc>ez8
#ttp$//campion.edu.ro/ar#i'a/inde/.p#p6page3problem9action3'ie:9id3;;5
<ie n un num"r natural nenul.
Cerin
0crie%i un program care s" determine n submul%imi disjuncte dou" c&te dou" de c&te n elemente distincte din mul%imea {1,
2, ..., n
2
}, submul%imi pentru care suma elementelor este aceea!i.
Date de intrare
=in i!ierul de intrare submdisj.in se cite!te de pe prima linie num"rul natural nenul n.
Date de ie*ire
<i!ierul de ie!ire submdisj.out con%ine n linii, c&te una pentru iecare submul%ime determinat". Pe linia i se al"
cele n elemente ale submul%imii i, separate prin c&te un spa%iu.
3estricii
> 0 < n < 101
> =ou" submul%imi sunt disjuncte dac" nu au elemente comune.
> 0olu%ia nu este unic", pute%i ai!a orice solu%ie care respect" condi%iile din enun%ul problemei.
> ?rdinea submul%imilor sau a elementelor submul%imii @A contea.".
su2!dis..in su2!dis.."ut
4 11 6 1 16
metoda n'"%"rii prin
descoperire, metoda
lucrului n grupe mici,
metoda
problemati."rii,
lucrare de laborator
B
15 10 5 4
3 8 9 14
13 2 7 12
-
- activitatea elevului, independen, la calculatori: utili.&nd materialul didactic (calculatorul, noti%e, documenta%ii,, ele'ii 'or
scrie programul !i 'or accesa e'aluatorul platormei pentru a 'eriica corectitudinea programului, obtin&nd un eedbac7
imediat.
3e4"l5are( 0ubmul%imile 'or con%ine elementele pseudodiagonalelor principale pt matricea$
submultimile contin elementele$
05$ 5,8,55,58 (pseudodiagonala5,
02$ 5,50,55,4 (pseudodiagonala2,
0-$ ;,54,-,C (pseudodiagonala-,
04$ 5-,2,B,52 (pseudodiagonala4,
&include 'i"strea!(
&include 'fstrea!(
usin# na!espace std)
int !ain*+
,
int a[10-][610],i,.,k,linie,n,!)
ifstrea! f*/su2!dis..in/+)
"fstrea! #*/su2!dis.."ut/+)
f((n)
!$67n-1)
f"r*k$1,.$1).'$n).+++
f"r*i$1)i'$n)i+++a[i][.]$k++)
f"r*k$1,.$n+1).'$!).+++
f"r*i$1)i'$n)i+++a[i][.]$k++)
f"r*k$1)k'$!-n+1)k+++
,
f"r*linie$1)linie'$n)linie+++
#''a[linie][k+linie-1]''/ /)
C
+imp ma/im de e/ecu%ie / test$ -2!s
)emorie totala disponibil" / sti'"$ $M: ? !M:
#''endl)
1
return 0)
1
:( "aluarea cunotinelor
dobndite
- activitatea profesorului: acces&nd e'aluatorul platormei .campion, proesorul 'eriic" modul n care a ost reali.at
programul cerut !i comentea." e'entualele erori apoi trece n re'ist" reu!itele !i erorile rec'ente, n ideea elimin"rii acestora;
- activitatea elevului: ele'ii re%in !i notea." obser'a%iile "cute
metoda con'ersa%iei,
metoda e/punerii
;( Tema pentru acas
- actiitatea profesorului: proesorul preci.ea." urm"toarele probleme$
5. Deali.a%i modiic"rile necesare asupra programului care re.ol'a problema 5 (problema5.cpp, astel nc&t programul ob%inut s"
re.ol'e problema$
Problema$:
0crie%i un program care s" determine ultima cir" a produsului elementelor situate pe iecare pseudodiagonal" secundar" a
matricei 1 cu n linii !i m coloane, n2m.
"#emplu: Pentru n3-, m35 !i matricea 1 cu con%inutul din tabelul al"turat se
'or ob%ine sumele$ 2-, 2-,25
!: , &7%@(@!!8A!-
$: *&7%@*@!$8A!-
%: +&7+@,@%8
$2 0crie%i un program care s" determine suma elementelor de pe iecare pseudodiagonal" principal" a matricei 1 cu n linii !i m
coloane, 50En E mE5, !i cu elemente ntregi.
-. 0crie%i un program care s" determine ultima cir" a produsului elementelor situate pe iecare pseudodiagonal" secundar" a
matricei 1 cu n linii !i m coloane, 50En E mE5, !i cu elemente ntregi.

- actiitatea eleului: notea." problemele propuse spre re.ol'are !i indica%iile de implementare ale proesorului !i cere
e'entuale l"muriri suplimentare.
metoda con'ersa%iei
< 5eedbac3 Profesorul solicit elevilor s rspund n scris, la urmtoarele ntrebri:
3 termeni ( concepte ) din ceea ce au nvatat;
2 idei despre care ar dori sa nvete mai mult n continuare;
O capacitate, pricepere sau o abilitate pe care considera ei ca au dobndito n urma activitatilor de predare
invatare!
"e#nica 32$
utili%at pentru a
aprecia re%ultatele
unei secvente
didactice sau a unei
activitati!
;