Sunteți pe pagina 1din 26

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPTNOTE DE CURS
NOTARI AT
(Ciclul I)AUTOR:
Iulia Bnrescu
mg. n drept, lector superior
Natalia Ucrainean
mg. n drept, lector. univ.

Aprobat la edina Catedrei Drept privat
din: 22.05.2013, proces-verbal Nr: 9


Examinat de Consiliul facultii de Drept USEM
la 24.05.2013, proces-verbal Nr. 5

Aprobat la edina Senatului USEM
din: 01.07.2013, proces-verbal Nr. 9
CHIINU 2013


Tema I: Notiunea si importanta notariatului.
Notariatul este institutia publica de drept abilitata sa asigure in conditiile legii ocrotirea
drepturilor si intereselor legale ale persoanelor si statului prin indeplinirea de acte notariale in numele
Republiciii Moldova conform legii cu privire la notariat nr.1453 din 08.11.2002.
Natura juridica a notariatului reprezinta o importanta deosebita pentru existenta si perspectivele
profesiei liberale a notarului, statutul acestuia, caracterul actelor notariale, caile de atac impotriva
acestora si raspunderea juridca a notarului.
Stabilirea naturii juridice a notariatului trebuie efectuata prin prisma normelor legale care il
reglementeaza. Potrivit reglementarii legii, notariatul are o natura juridica dubla, functionind atit in
domeniul intereselor publice cit si private si apare ca o veriga intre stat si societatea civila.
Pe de o parte notarul este o persoana abilitata de stat sa exercite functii publice, asigurind
ocrotirea drepturilor si intereselor persoanelor prin indeplinirea actelor notariale, iar pe de alta parte -
este reprezentantul profesiei liberale avind functii de consultant independent al partilor.
Concluzionam ca notariatul nu poate fi atribuit la categoria organelor administrative, ci apare ca
o institutie de drept privat si ca un organ al administratiei de stat.
Procedura notariala are un caracter necontencios, care se caracterizeaza prin lipsa unui litigiu.
Examinind legea, putem concluziona ca notarul desfasoara o adevarata jurisdictie
necontencioasa, exercitindu-si rolul activ la stabilirea starii de fapt si a raporturilor civile si comerciale
reale dintre parti, pe care urmeaza sa le constate prin autentificarea actului notarial.
Functiile notariatului sunt directiile de baza ale activitatii, reflectind totodata si
particularitatile notariatului in calitate de institutie juridica.
1. Functia preventiva - se manifesta prin caracter preventiv, care prin verificarea legalitatii
actelor juridice contribuie la diminuarea incalcarilor, atribuind in asa mod actelor notariale, un caracter
nelitigios. Notariatul aici demonstreaza si probatiunea in cadrul procesului civil, deoarece actele
notariale au calitate de probe si permite instatnei sa constate in caz de litigii.
2. Functia de realizare a dreptului - desemneaza locul notariatului in sistemul organelor ce
contribuie la realizarea drepturilor subiective si executarea obligatiilor.
Aceasta functie se manifesta prin mai multe cai:
a) prin asigurarea comportamentului licit al persoanelor care solicita indeplinirea actelor
notariale
b) prin respectarea de catre notarul public a prevederilor legale.
3. Functia fiscala - se manifesta prin verificarea platii taxelor de stat.
4. Functia de constatare - care tine de stabilirea in cadrul procedurilor notariale a unor fapte
juridice de exemplu, in cazul constatarii incapacitatii sau lipsei descernamintului persoanei nu se poate
de autentificat testamentul.
5. Functia consultativa - se manifesta in cadrul procedurii notariale prin stabilirea unor fapte
juridice si rezulta din art.50 al legii cu privire la notariat, conform careia persoana care desfasoara
activitate notariala este obligata sa explice partilor sensul juridic, importanta proiectului actului juridic
si conformitatea continutului lui cu intentiile reale ale partilor si preverilor legale.
6. Functia de ocrotire - care decurge din obligatia notarului de a ocroti drepturile si interesele
legale ale persoanelor participante. Exemplu: luarea masurilor de paza a averii succesorale in cazul
deschiderii succesiunii pina nu se confirma dreptul de proprietate.
Dreptul notarial - reprezinta ansamblul normelor juridice care reglementeaza modul de
organizare a activitatii notariale, statutul notarului si procedura de intocmire a actelor notariale.
Obiectul dreptului notarial sunt raporturile juridice aparute in domeniul organizarii activitatii
notariale.
Trasaturile activitatii notariale:
1. Se desfasoara in domeniul circuitului civil,
2. Se desfasoara de subiecti speciali (notarul public, secretarul consiliul local sau al primariei,
consulul, registratorul camerei registrarii de stat),
3. Se desfasoara potrivit unei proceduri stabilite de lege,
4. Se desfasoara sub raspunderea proprie a notarului,
5. Activitatea este necomerciala.
Metodele de reglementare sunt o totalitate de procedee, mijloace a raporturilor aparute intre
subiectele ramurii date. Metoda este imperativ-dispozitiva.
Metoda imperativa - se manifesta prin pozitia juridica a notarului in numele statului care este
imputernicit sa presteze servicii publice. Astfel actul notarial, purtind sigiliul si semnatura notarului -
este de autoritate publica, se prezuma legal si veridic si are forta juridica probanta.
Metoda dispozitiva se manifesta in posibilitatea realizarii libere a drepturilor si obligaiilor sale,
de catre solicitanti pentru a indeplini un act notarial, si egalitatea lor procesuala.
Tema II: Introducere n studiul procedurii notariale
Principiile dreptului notarial constituie dispozitii normative de baza ce determina
structura si trasaturile dreptului notarial. Ele pot fi desprinse chiar din prevederile legii.
1. Principiul legalitatii - implica constituirea birourilor notariale conform legii si
respectarea tuturor normelor de competenta.
2. Principiul egalitatii de tratament in fata organelor notariale - art. 2 - aceasta activitate
se infaptuieste in mod egal pentru totate persoanele.
3. Principiul desfasurarii activitatii notariale numai de persoanele abilitate prin lege,
art.3
4. Principiul pastrarii secretului profesional - art 6.
5. Principiul realizarii unui serviciu de interes public - rezulta din darea de consultatii si
indeplinirea actelor materiale.
6. Principiul desfasurarii activitatii notariale numai la cererea persoanelor interesate,
7. Principiul impartialitatii in activitatea notariala art.21, activitatea notariala se
infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele. Legea obliga notarul sa manifeste impartialitate fata
de persoanele care s-au adresat, sau care participa la intocmirea actelor. Notarul nu are dreptul sa
indeplineasca acte notariale pe numele sau sau si in numele, a sotului, a rudelor sale si a afinilor, pe
numele notarului stagiar. Procedura notariala sunt acei pasi de protectie a societatii civile care sint
reglementate de legislatia in vigoare si urmeaza a fi respectati in cadrul indeplinirii actelor notariale.
Etapele procedurii notariale:
Etapa de intentare a procedurii notariale - incepe din momentul cind o persoana interesata isi
exprima dorinta de a indeplini un act notarial. Practica notariala prin depunerea unei cereri, exprimarea
vointei persoanei care a solicitat inctocmirea actului. In cerere persoana expune ce fel de act notarial
solicita, indicind conditiile necesare, si stabileste consimtamintul. Aceasta etapa se sfirseste cu
adoptarea deciziei a notarului de emitere a actului notarial sau de refuz. Tot aici notarul verifica si
dreptul persoanei de a se adresa in vederea emiterii acestui act, dreptul reprezentantului de a savirsi
anumite actiuni prezentate in procura, regulile de competenta teritoriala, capacitatea civila a persoanei
juridice.
Etapa de pregatire - este necesara pentru crearea conditiilor necesare de intocmire corecta a
actelor notariale si consta in stabilirea registrului de fapte si probe care au importanta pentru cauza
data, notarul stabileste cercul de persoane care urmeaza sa participe la intocmirea actelor si explica
sensul, importanta si efectele. Aici notarul poate si suspenda indeplinirea actelor notarile pina la
expirarea unui termen sau pina la prezentarea tuturor documente. Tot aici notarul pregateste si
proiectul de act notarial, conform vointei partilor. Citeste in glas actul notarial - serveste controlul
calitatii si caracterul complet a actului si ofera ocazie pentru a explica partilor textul si sensul lui, si
daca este necesar sa faca careva modificari. Indeplinind toate actele necesare, notarul trece la
examinarea in fond a cauzei si la indeplinirea actului notarial propriu-zis.
Etapa examinarii in fond si indeplinirea actului notarial original - numai verificind si apreciind
corect materialele care sunt prezentate, notarul va aplica norma materiala corespunzatoare si va
indeplini actul notarial solicitat (ex. intocmirea unui testament, contract). Aplica si sigiliul si
semnaturile necesare.
Subiectii dreptului notarial
Subiectii dreptului notarial sunt particiantii relatiilor sociale reglementate de normele
dreptului notarial, titulari ai drepturilor subiective si a obligatiilor prevazute de dreptul notarial.
Clasificarea in 4 grupe:
1. Persoana care au dreptul sa indeplineasca actele notariale - notarii, secretarii consiliilor locale,
consulii, registratorii Camerii Inregistrarii de Stat. Potrivit art.27 al legii, activitatea notarului se
desfasoara in cadrul unui birou special amenajat unde pot activa unul sau mai multi notari. Asocierea
notarilor intr-un birou se face in baza incheierii unui contract de societate civila. Notarii in cadrul uni
birou asociat, personal desfasoara activitatea notariala si raspund personal in raport cu tertele persoane.
in circumscriptia unei unitati administrativ teritoriale pot functiona unul sau mai multe birouri.
Numarul notarilor si a birourilor notariale se stabileste de comisia de licentiere, iar numarul necesar de
notari se stabileste in fiecare an, de regula in primul semestru in functie de cerintele dictate, de
extinderea teritoriului, de numarul locuitorilor si de volumul solicitarilor din partea publicului.
2. Persoana care contribuie la desfasurarea activitatii notariale - notarii stagiari, angajatii
notarilor, traducatorii, asiguratorii, cadrele etc.
3. Organele de stat - Ministerul Justitiei, oficiile fiscale si alte organe care exercita
supravegherea.
4. Persoana care solicita intocmirea persoanele fizice si persoanle juridice.
Actele notariale pe teritoriul Republicii Moldova se ndeplinesc de notari publici (n continuare
notari), de alte persoane abilitate prin lege, iar pe teritoriul statelor strine - de oficiile consulare i
misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Actul notarial, purtnd sigiliul i semntura persoanei
care desfoar activitate notarial, este de autoritate public, se prezum legal i veridic i are for
probant i executorie. Actul notarial poate fi prevzut de lege sau ndeplinit la cererea persoanei
interesate i nu va cuprinde clauze contrare legii i bunelor moravuri.
2. Notarul public. Numirea in functie.
Subiectii de baza ai activ notariale sunt notarii publici.
In prezent notarii publici se afla la autofinantare si sunt obigato sa-si asigure personal
raspunderea personala, raspund personal pt prejudiciul cauzat aflindu-se in exercitiul functiei, si conf
art 9 al legii, dr la exercit activ de notar public o are persoana care este cet al RM, cu domiciliu
permanent, cu capacit de exercitiu deplina, este licentiat in drept, poseda limba romina, nu are
anticidente penale nestinse, nu a fost condamnat anterior pt infr grave savirsite cu intentie si are o
reputatie ireprosabila, a indeplinit stagierea pina la un an.
Conf art. 17 al legii, notarul poate avea cel mult 2 notari stagiari. Conducator al stagiului
poate fi doar notarul care are o vechime in munca de cel putin 5 ani.
Termenul de efectuare a stagiului il stabileste Ministerul de Justitie in baza hotar
Comisiei de Licentiere. Pt pers care au o vechime in munca pe specialitate, ca judecator, procuror,
avocat de cel putin 5 ani, sau pt pers care au grad stiintific ca doctor in drept sau doctor habilitat,
termen de stagiere poate fi instituit pe o durata de pina la 6 luni.
Pt a fi admis la stagiere solicitantul trebuie sa incheie contract de efectuare a stagiului cu
notarul, care il inregistaza Comisia de Licentiere in baza cererii soicitantului.
La cerere anexam: contractul, cazierul judiciar, certificat medical de la narcolog si
psihiatru, copiile legalizate a buletinului de indentitate, a diplomei de licenta si a carnetului de munca.
In perioada desfasurarii stagiului, notarul stagiar nu are dr sa desfas alta activitate, cu
exceptia celei didactice si stiintifice, dar poate fi incadrat la serviciu in calitate de secretar.
In decursul acestei perioada, notarul conducator poate delega notarul stagiar cu
urmatoarele atributii:
- efectuarea lucrarii de secretariat
- redactarea actelor notariale
- lucrarile de arhiva
- totalizarea practicii notariale
Si la expirarea termenului de stagiu conducatorul intocmeste referinte in care atesta
gradul de pregatire a notarului, calitatile si insusirea deprinderilor teoretice si practice si recomandarea
lui pt functie.
Pt determinarea nivelului de pregatire profesionala candidatul sustine examen calificativ,
iar selectarea canditatilor se efectueaza in baza de concurs.
Pers care indeplineste conditiile prev la art 9 a legii este in drept sa inceapa activitatea
noriala dupa depunerea la MJ a cererii prin care se solicita permisiunea de a activa in calitate de notar
public, depune juramintul. Dupa ce a fost investit prin ordinul ministrului cu imputerniciri ot exercit
activitatii, a fost inregistrat la registrul de stat al notarilor, dupa primirea licentei pt a activa, si a
legitimatiei, dupa depunerea specimentului de semnatura si amprenta a sigiliului, notarul public mai
trebuie sa inch cintr de asigurare pt raspundere civila profesioanala si sa informeze Ministerul de
Justitie pe un termen prev de 90 zile. Si sa informeze despre locul unde va activa.
Notarul este persoana autorizat de stat s presteze n numele acestuia servicii publice prin
desfurarea activitii notariale n baza licenei eliberate de Ministerul Justiiei, n condiiile prezentei
legi. Notarul se numete n funcie prin ordinul ministrului justiiei. Notarul suport toate cheltuielile
pentru exercitarea activitii sale conform prezentei legi. n activitatea sa notarul este independent i se
supune numai legii. Orice imixtiune n activitatea notarului este interzis.
Notar poate fi persoana care:
a) este cetean al Republicii Moldova cu domiciliu pe teritoriul ei;
b) are capacitate deplin de exerciiu;
c) este liceniat n drept;
d) a efectuat stagiul de 1 an la notar i a promovat concursul pentru suplinirea locurilor vacante
de notar anunat de Ministerul Justiiei;
e) posed limba moldoveneasc;
f) nu are antecedente penale nestinse;
g) are o reputaie ireproabil.
Suspendarea activitii notarului
Activitatea notarului se suspend n caz de:
a) incompatibilitate,
b) depunere de ctre notar a cererii coninnd temeiul suspendrii - pe un termen ce nu depete
3 ani ori pe perioada exercitrii unei funcii publice sau elective;
c) incapacitate temporar de munc;
d) neachitare a obligaiilor financiare aferente activitii sale profesionale, stabilit prin hotrre
judectoreasc definitiv, dup 6 luni de la scadena acestora - pn la achitarea debitului;
e) comitere, la efectuarea actelor notariale, de nclcri depistate n urma unor controale.
f) refuz repetat, nemotivat, de a permite membrilor comisiei de control, aprobate de ctre
Ministerul Justiiei, accesul n biroul notarului pentru efectuarea controalelor i/sau refuz repetat,
nemotivat, de a prezenta actele solicitate de acetia.
g) emitere a unei hotrri judectoreti irevocabile privind suspendarea provizorie din funcie sau
de aplicare a unei msuri preventive sub form de arest preventiv sau arest la domiciliu;
h) lips a contractului de asigurare de rspundere civil pn n momentul ncheierii contractului;
i) nclcare a obligaiilor prevzute de Codul deontologic al notarilor.
Suspendarea activitii notarului se dispune prin ordinul ministrului justiiei. n ordin vor fi
indicate temeiurile suspendrii, perioada pentru care se suspend activitatea notarului i locul de
pstrare provizorie a arhivei activitii notariale. n Registrul de stat al notarilor se va face meniunea
despre suspendarea activitii notarului. Suspendarea activitii notarului n temeiurile stipulate la
alin.(1) lit.a), d)f), h) i i) se efectueaz prin ordinul ministrului justiiei, n baza deciziei colegiului
disciplinar. Dup comunicarea ordinului de suspendare a activitii sale, notarul este obligat, n termen
de 3 zile, s-i transmit sigiliul spre pstrare provizorie la Ministerul Justiiei, iar arhiva activitii
notariale, n termen de 1 lun, s o transmit spre pstrare provizorie unui notar din acelai teritoriu de
activitate. Nerespectarea termenelor de transmitere a sigiliului i a arhivei activitii notariale poate
servi drept temei pentru retragerea licenei. Ministerul Justiiei va ridica, n termen de 3 zile, sigiliul
i, n termen de pn la 1 lun arhiva activitii notariale n cazul n care notarul, din motive
obiective, nu are posibilitatea s le transmit personal spre pstrare provizorie. Reluarea activitii
suspendate a notarului se face n baza unei cereri adresate ministrului justiiei, cu excepia situaiei
menionate la alin.(1) lit.g), unde suplimentar se va prezenta i dovada privind lipsa antecedentelor
penale. Ministrul justiiei, n termen de 2 sptmni de la depunerea cererii, va emite un ordin privind
renvestirea notarului cu mputerniciri i va dispune restituirea sigiliului. Dup reluarea activitii
suspendate, arhiva activitii notariale transmis spre pstrare provizorie se restituie notarului integral.
n Registrul de stat al notarilor se va face meniunea despre reluarea activitii notarului.
ndeplinirea de ctre notar a actelor notariale pe perioada suspendrii activitii servete drept
temei pentru retragerea licenei. Actul notarial nu poate fi declarat nul pe motivul c acesta a fost
ndeplinit de un notar a crui activitate a fost suspendat. Ordinul cu privire la suspendarea activitii
notarului se public n Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Activitatea notarului nceteaz n cazul:
a) depunerii cererii;
b) necorespunderii condiiilor prevzute la art.9;
c) decesului;
d) condamnrii de ctre instana de judecat printr-o hotrre definitiv pentru svrirea cu
intenie a unei infraciuni;
e) declarrii lui disprut fr veste sau declarrii morii lui;
f) retragerii licenei;
g) atingerii vrstei de 65 de ani. ncetarea activitii notarului se dispune prin ordinul ministrului
justiiei cu retragerea ulterioar a licenei, radierea acestuia din Registrul de Stat al Notarilor i
publicarea n Monitorul Oficial al Republicii Moldova a ordinului respectiv.
Din momentul aducerii la cunotin a ordinului cu privire la ncetarea activitii, notarul nu are
dreptul s ndeplineasc acte notariale i este obligat, n termen de 15 zile, s predea spre lichidare
sigiliul i s prezinte la Ministerul Justiiei dovada ce confirm distrugerea acestuia, iar n termen de 1
lun s predea arhiva activitii notariale. Ministerul Justiiei va ridica, n termen de 15 zile, sigiliul
i, n termen de 1 lun arhiva activitii notariale n cazul n care notarul se afl n imposibilitatea de
a le transmite personal. Ordinul cu privire la ncetarea activitii notarului poate fi atacat n instana de
judecat. Orice act notarial ndeplinit de notar dup ncetarea activitii lui este nul.
Notarul are dreptul:
a) s solicite de la persoane fizice i juridice documente i informaii necesare pentru
ndeplinirea actelor notariale;
b) s aib acces la informaiile i documentele autoritilor publice, inclusiv ale organelor
cadastrale, necesare pentru ndeplinirea actelor notariale;
c) s solicite, n numele persoanelor fizice i juridice, la cererea scris a acestora, nregistrarea
drepturilor n registrul bunurilor imobile n cazul autentificrii actului juridic sau al eliberrii
certificatului de motenitor;
c) s ia cuvntul n judecat n nume propriu;
d) s ncaseze plat pentru ndeplinirea actelor notariale;
e) s ncheie contracte cu personalul tehnic i cu alt personal pentru asigurarea activitii sale;
f) la concediu anual pltit i la indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc, n conformitate
cu legislaia;
g) la asigurare social de stat i la pensie pe baza contribuiilor de asigurri sociale de stat;
h) s aib concomitent cel mult doi notari stagiari;
i) s fie membru al asociaiilor profesionale la nivel local, naional i internaional i s ocupe nu
mai mult de o singur funcie electiv n aceste asociaii;
j) s dispun de venitul obinut;
k) s exercite alte operaiuni ce nu contravin legislaiei.
Prevederile alin.(1) lit.h) se extind numai asupra notarilor a cror vechime n funcia de notar este de
cel puin 5 ani.
Notarul are obligaia:
a) s-i desfoare activitatea n conformitate cu prezenta lege i cu jurmntul depus;
b) s acorde persoanelor fizice i juridice asisten n exerciiul drepturilor i n ocrotirea
intereselor lor legitime, s explice persoanelor menionate coninutul actului notarial, precum i
drepturile i obligaiile lor, s-i avertizeze despre consecinele actelor notariale ndeplinite;
c) s pstreze n tain informaiile care i-au devenit cunoscute n exerciiul funciunii. Instana de
judecat poate s elibereze notarul de aceast obligaie dac mpotriva lui a fost intentat dosar penal n
legtur cu ndeplinirea actului notarial;
d) s asigure executarea stagiului de ctre notari stagiari;
e) s-i ridice continuu nivelul profesional;
f) s-i onoreze obligaiile financiare legate de activitatea personal;
g) s pstreze arhiva activitii notariale n condiiile prevzute de lege;
h) s respecte alte obligaii prevzute de Codul deontologic al notarilor, aprobat de adunarea
general a notarilor la propunerea ministrului justiiei.
Garantiile activitatii notariale - Constituie o totalitate de masuri si mijloace prevazute de normele
dr notarial chemate sa asigure subiectele raporturilor notariale la exercitarea drepturilor si executarea
obligatiilor.
Clasificarea:
1. Garantii juridice - se materializeaza prin recunoasterea normativa a prevederilor legii
ce asigura realizarea drepturilor de catre subiecti respectindu-se impartialitatea, care presupune
desfasurarea activitatii notariale fara a acorda prioritate intereselor uneia dintre parti. Notarul isi
exercita personal profesia, se bucura de stabilitate in functie, nu poate fi transferat in alta localitate, nu-
i poate fi schimbata fara acordul lui competenta teritoriala indicata in ordinul ministrului.
2. Garantiile organizatorice - in aceasta calitate se poate numi organizarea teritoriala a
activitatii notariala, adica impartirea teritoriului statului in raioane, municipii numite circumscriptii
notariale. Organizarea teritoriala exclude suprasolicitarea notarilor si contribuie la asigurarea deplina si
la timp a solicitarilor si a pers in indeplinirea actelor notariale.
3. Garantiile judiciare - posibilitatea de contestare in judecata de a indeplini un act
notarial. Perchezitia biroului notarial, ridicarea documentelor, pot fi facute doar cu autorizarea
judecatorului de instructie, in temeiul hotaririi instantei. Notarul nu poate fi supuse perchezitiei
corporale, cu exceptia cazurilor de infractiune flagranta.
Lgislatia notariala contine si preveri cu privire la raspunderea disciplinara si civila
delictuala a notarului. Avertizarea este o comunicare fixata in scris de catre ministerul justitiei, dar
comunicata verbal notarului prin care i se atrage atentia asupra abaterilor admise si i se pune in vedere
ca daca nu se va corecta si va comite noi abateri vor aplica sanctiuni si mai grave. Retragerea licentei
la fel de catre MJ.
Notarul i exercit personal profesia i se bucur de stabilitate n funcie. El este numit pentru o
durat nedeterminat i nu poate fi destituit dect n temeiul legii.
Percheziia biroului notarului i ridicarea documentelor notariale se pot face numai cu autorizaia
judectorului de instrucie sau n temeiul unei ncheieri a instanei de judecat. Instanele de judecat,
procuratura i organele de urmrire penal pot dispune ridicarea registrului actelor notariale, a unui act
notarial n original i a altor acte n baza crora acesta s-a ntocmit numai n legtur cu cauzele penale,
civile sau administrative aflate n curs de examinare i n scopul efecturii unei expertize, dac actul
respectiv este cercetat pentru fals n acte publice.
Notarul nu poate fi supus percheziiei corporale sau controlului personal n timpul exercitrii
atribuiilor sale profesionale, cu excepia cazurilor de infraciune flagrant.
n caz de reinere sau de tragere la rspundere penal a notarului, organul care a aplicat aceste
msuri este obligat, n timp de 6 ore din momentul reinerii sau tragerii la rspundere penal, s
informeze despre aceasta Ministerul Justiiei.
Organele de drept, autoritile administraiei publice centrale i locale, alte ntreprinderi i
organizaii acord sprijin notarilor n exercitarea atribuiilor lor profesionale.
Activitatea notariala trebuie desfasurata in vederea satisfacerii unor interese a persoanelor
dar in stricta conformitate cu legea si procedura notariala. De aceea un control al activitatii notariale
este necesar, pt evitarea abuzurilor, pt restabilirea legalitatii, atunci cind se constata existenta unor
abateri.
Controlul organizarii notariatului si activitatii notariale se clasifica:
1. Din punct de vedere a momentului efectuarii
- preventiv (petrecerea examenilor de calificare si a cursurilor de calificare profesioanala)
- controlul curent (pt verificarea conformitatii organizarii activitatii, depistarea abaterilor admise)
- posterior - de organele judiciare si cele de urmarire penala - consta in aplicarea sanctiunilor pt
abaterile comise.
2. In functie de imputernicirile organelor care efectueaza controlul
- global - care se extinde asuora organizarii notariatului si poate si efectuat de procuratura.
- special - tine de verificarea unui domeniu, efectuat de oficiile fiscale
3. In functie de natura juridica a organelor care efectueaza controlul
- administrativ - efectuat de Ministerul Justitiei prin intermediul comisiei de control format din
colaboratori ai ministerului si alti specialisti numiti prin ordinul ministrului de justitie. Acest control
vizeaza modul de functionare si organizare a birourilor notariale, inclusiv tinerea registrelor notariale,
calitatea de indeplinire a actelor notariale, pastrarea documentelor si utilizarea legaturii electronice cu
registrele prin intermediul retelei computerizate etc. In baza rezultatelor controlului comisia va redacta
actul de control, in termen de 10 zile lucratoare. Acest act se intocmeste in baza constatarilor scrise a
membrilor comisiei si va reflecta aspectele verificate si abaterile daca sunt. Un exemplar al actului se
inmineaza, care in termen de 5 zile ucratoare este in drept sa-si formuleze obiectiile sale. Controlul
exercitat de MJ se efectueaza periodic, o data in 2 ani. Notarul nou numit este supus controlului la
expurarea primului an de activitate.
- judiciar - pers interesate pot ataca in instanta de judecata refuzul de a indeplini actul notarial si
se contesta in contencios administrativ. Actul notarial poate fi atacat in instanta de drept comun si se
examineaza in procedura litigioasa.
Biroul notarial reprezinta structura organizatorica de baza a activitatii notariale. Este locul unde
se presteaza activitatea notariala. La sediul biroului se va afisa numele notarului, sub care a fost
inregistrat biroul si programul de activitate. La solicitarea pers interesate, biroul poate functiona si
inafara orelor de program. Art 5 al legii - lucrarile notariale de secretariat se efectueaza in limba de
stat, de ele fiind responsabil notarul.
Toate actiunile notariale sunt inscrise in registrele notariale. Inscrierea o face notarul (de
regula) sau un angajat al acestuia, numai dupa ce girul de autentificare a fost semnat de catre notar.
Tipul, forma si continutul registrelor se elaboreaza si se aproba de catre MJ. Vezi ordinul
MJ din 2 iulie 2003 prin care s-au aprobat registrele necesare. Potrivit lui, la biroul notarial se tin
urmatoarele registre:
1. Registrul actelor notariale
2. Ofisul alfabetic al testamentelor
3. Registrul de evidenta a dosarelor succesorale
4. Ofisul alfabetic al dosarelor siccesorale
5. Registrul de inregistrare, modificare si radiere a gajului bunurilor mobiliare
6. Registrul de corespondenta
7. Tinerea registrelor si a ofisurilor de catre notar - serveste la asig calit si transparentei
In registru actelor notariale se inregistreaza toate actele notariale cu exceptia celor privind
procedura succesorala. Fiecarea act va avea un numar distinct de inregistrare. In ofisuk alfabetic al
actelor notariale se inscriu in ordine alfabetica numele si prenumele tuturor pers care au figurat in acte
notariale. I ofisul alfabetic al testamentelor se inscrie testatorul, nr testamentelor si data intocmirii. In
registrul de evidenta a dosarelor succesorale se inregistreaza dosarele succesorale, cererile de acceptare
a mostenirii, de renuntare, cereri privind plata luarii masurilor de paza etc.
Regulile generale de indeplinire a actelor notariale

Examinind continutul legii putem defini actul notarial, ca fiind actiunea notarului sau a altei
persoane abilitate prin lege savirsita in numele RM si in stricta conformitate cu legea spre ocrotirea dr
si intereselor legale ale pers in domeniul jurisdictiei necontencioase. Continutul actului notarial trebuie
sa corespunda normelor dr notarial. Actele notariale se ndeplinesc n condiiile legii i n modul
stabilit. Ministerul Justiiei elaboreaz i aprob regulamentul cu privire la modul de ndeplinire a
actelor notariale, forma i coninutul registrelor actelor notariale, blanchetele speciale pe care se
ntocmesc actele notariale Blanchetele speciale pe care se ntocmesc actele notariale, n cazul n care
acestea snt de eviden strict, se nregistreaz la Ministerul Justiiei. Lucrrile de secretariat
notariale se efectueaz n limba moldoveneasc. n conformitate cu art.17 din Legea nr.3465-XI din 1
septembrie 1989 cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova actele
notariale se ndeplinesc n limba moldoveneasc i n limba rus. Actul notarial poate fi tradus n limba
solicitat. Actele notariale se ndeplinesc de persoanele care desfoar activitate notarial n orele de
program. Actele notariale se ndeplinesc n biroul notarial sau, dup caz, n instituia respectiv. La
solicitarea persoanelor interesate, actele notariale pot fi ndeplinite i n afara localului indicat la
alin.(1), precum i n afara orelor de program. Actele notariale se ndeplinesc n ziua prezentrii tuturor
documentelor necesare, dac legea sau acordul prilor nu prevede altfel. ndeplinirea actului notarial
poate fi amnat n cazul:
a) necesitii verificrii unor date suplimentare cu privire la actele i faptele juridice prin solicitarea
informaiei respective;
b) expertizrii documentelor prezentate. Termenul de amnare va fi rezonabil pentru fiecare caz n
parte i va fi adus la cunotina persoanei care solicit ndeplinirea actului notarial. ndeplinirea actului
notarial se suspend n baza hotrrii instanei de judecat pn la judecarea cauzei.
Notarul refuz efectuarea actului notarial n cazul dac:
a) acesta este contrar legii sau nu corespunde cerinelor legale;
b) actul notarial urmeaz a fi ndeplinit de un alt notar.
ndeplinirea actului notarial poate fi refuzat i n cazul:
a) solicitrii ndeplinirii lui n afara orelor de program, cu excepia cazurilor n care ndeplinirea actului
notarial nu sufer amnare din motive obiective;
b) neachitrii taxelor i plilor stabilite. La cererea persoanei creia i-a fost refuzat ndeplinirea
actului notarial, motivul refuzului se expune n scris. Refuzul se aduce la cunotina persoanei
interesate, n termen de 10 zile din ziua adresrii pentru ndeplinirea actului notarial, i poate fi atacat
n instana de judecat.
Dac documentul prezentat trezete ndoieli, iar ndeplinirea actului notarial nu poate fi refuzat,
persoana care ndeplinete actul notarial va atrage atenia prilor asupra posibilelor consecine juridice
i va face meniune expres n act. Dac partea nu accept meniunea, persoana abilitat s
ndeplineasc actul notarial refuz ndeplinirea acestuia.
La ndeplinirea actului notarial se stabilete identitatea persoanei care solicit ndeplinirea actului
notarial (a mandatarului ei). Stabilirea identitii persoanei se face n baza actelor de identitate ale
sistemului naional de paapoarte. Identitatea cetenilor Republicii Moldova sosii cu domiciliu
temporar, care au domiciliu permanent peste hotare, se stabilete dup paaportul lor, iar identitatea
cetenilor strini i apatrizilor, care au domiciliu sau se afl temporar n Republica Moldova, se
stabilete dup permisul de edere sau dup paaportul naional cu meniunea de nregistrare la
organele respective conform legislaiei. n lipsa actelor de identitate, misiunile diplomatice i oficiile
consulare ale Republicii Moldova stabilesc identitatea persoanei pe baza informaiei din Registrul de
stat al populaiei. La autentificarea actelor juridice se verific capacitatea de exerciiu i capacitatea
juridic a persoanelor participante la aceste acte. n cazul ncheierii actului juridic de ctre mandatar,
se verific i mputernicirile acestuia. n cazul n care persoana care desfoar activitate notarial
pune la ndoial capacitatea de exerciiu a persoanei care s-a adresat pentru ndeplinirea actului
notarial, ea poate amna ndeplinirea actului notarial pentru a stabili faptul existenei hotrrii instanei
de judecat cu privire la recunoaterea acesteia ca incapabil sau cu capacitatea de exerciiu limitat i
instituirea asupra ei a tutelei sau curatelei.
La autentificarea actelor juridice i ndeplinirea altor acte notariale, n cazurile prevzute de legislaie,
se verific autenticitatea semnturilor prilor i altor persoane care s-au adresat pentru ndeplinirea
actului notarial. Actele juridice care se autentific notarial, precum i cererile i alte documente se
semneaz de ctre pri n prezena persoanei care desfoar activitate notarial. Dac actul juridic,
cererea sau un alt document snt semnate n lipsa persoanei care desfoar activitate notarial,
semnatarul trebuie s confirme personal c documentul a fost semnat de el.
Dac persoana care solicit ndeplinirea actului notarial, din cauza unui defect fizic, unei boli sau din
alte motive ntemeiate nu poate semna personal actul juridic, cererea sau orice alt document, el poate
mputernici o alt persoan s le semneze n prezena sa i a persoanei care desfoar activitate
notarial. Cauza va fi artat n girul de autentificare. Actul juridic nu poate fi semnat de persoana n
folosul sau cu participarea creia acesta se autentific. Dac solicitantul este analfabet sau nevztor,
persoana care desfoar activitate notarial i citete coninutul documentului, aplicnd pe el girul de
autentificare. Dac surdul, mutul sau surdomutul este analfabet, la ndeplinirea actelor notariale este
obligatorie prezena unui interpret special. Nu pot fi primite pentru ndeplinirea actelor notariale
documentele care au tersturi sau adugiri, cuvinte suprimate sau alte corectri nespecificate,
documentele al cror text nu poate fi citit din cauza deteriorrii, precum i documente scrise n creion.
Textele documentelor notariale vor fi scrise cite; datele, termenele i sumele care se refer la
coninutul documentelor vor fi scrise cu litere, cel puin o singur dat, iar denumirile persoanelor
juridice - fr prescurtri, indicndu-se sediul lor, certificatul de nregistrare i codul fiscal.
Numele, prenumele i, dup caz, patronimicul persoanelor fizice vor fi scrise deplin, indicndu-se
domiciliul i codul de identificare. Dac documentul este expus pe dou sau pe mai multe foi separate,
ele vor fi cusute, numerotate i sigilate. Locurile goale din rndurile care nu snt completate pn la
sfrit i alte locuri albe pe documente vor fi tiate cu o linie, u excepia documentelor destinate
pentru strintate. Adugirile i corectrile vor fi stipulate naintea semnturii persoanelor pri ale
actului juridic i a altor persoane care semneaz actul juridic, declaraia sau alt document i vor fi
repetate la sfritul girului de autentificare. Corectrile fcute n textul documentului, care nu se
semneaz de ctre pri, vor fi specificate la sfritul girului de autentificare i stipulate numai de
persoana care desfoar activitate notarial. La autentificarea actelor juridice, legalizarea copiilor de
pe documente i a extraselor din ele, semnturilor de pe documente, traducerilor i certificarea
neachitrii cecurilor, precum i la autentificarea timpului prezentrii documentelor, pe documentele
respective se aplic girul de autentificare. La confirmarea dreptului de motenire, certificarea faptului
aflrii persoanei n via, aflrii persoanei ntr-un anumit loc, identitii persoanei cu persoana
nfiat n fotografie i la primirea documentelor la pstrare se elibereaz certificatul respectiv.
Coninutul girurilor de autentificare i al certificatelor se elaboreaz i se aprob de Ministerul
Justiiei. Actele de protest al cambiilor se ntocmesc conform modelului prezentat n anexele nr.3 i
nr.4 la Legea cambiei nr.1527-XII din 22 iunie 1993. Toate actele notariale ndeplinite de persoana
care desfoar activitate notarial se nregistreaz n registrul actelor notariale. Fiecrui act notarial i
se atribuie un numr de ordine aparte, care, n mod obligatoriu, este indicat pe documentele eliberate
de persoana care desfoar activitate notarial. Arhiva activitii notariale este proprietate a statului,
fiind parte integrant a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. Persoanele care desfoar
activitate notarial acumuleaz, in evidena, utilizeaz, pstreaz i predau arhiva activitii notariale
n condiiile prevzute de legislaie, de asemenea, snt obligate s asigure integritatea actelor notariale,
a documentelor i registrelor actelor notariale care se pstreaz n arhiv. Modul de eviden, pregtire,
pstrare i predare la arhiv a actelor notariale se stabilete printr-un regulament aprobat de Guvern.
Dreptul de a primi informaii din arhiva notarial l au persoanele n numele crora au fost ndeplinite
actele notariale. Informaiile cu privire la actul notarial, copia actului notarial, copiile documentelor n
baza crora a fost ndeplinit actul notarial se elibereaz din arhiv la solicitarea instanei de judecat, a
procuraturii sau a organelor de urmrire penal n legtur cu cauzele penale, civile sau administrative
aflate n curs de examinare.


Procedura de legalizare notariala
Conf art 67, notarul va legaliza copii de pe documente, extrase din acestea. Documentul
constituie actul prin care se adevereste sau se constata un fapt, sau se confera un drept, sau se
recunoaste o obligatie. Copiile legalizate de pe documente pot fi necesare in mai multe situatii: atunci
cind legea prevede expres prezentarea acestora, cind acelasi document trebuie prezentat concomitent la
mai multe autoritati, sau titularul acestuia se teme de pierderea acestui document in caz de transmitere
la pastrare. Regula generala: notarul legalizeaza copii de pe documente si extrase din ele cu conditia ca
aceste documente nu sunt in contradictie cu legea si au putere juridica.
Copiile de pe documente intocmite de alt stat cu participarea autoritatilor competente din
acel stat se vor lagaliza la notarii din RM numai daca anterior au fost supralegalizate de serviciul
consular a MAE al RM din acel stat. Notarul legalizeaza copii de pe documente eliberate de un
cetatean numai atunci cind semnatura de pe document este legalizata notarial. Notarul legalizeaza
copia numai dupa confruntarea originalului cu copia. Daca va fi necesar, va invita un expert. In toate
cazurile, o copie, se pastreaza in arhiva, cu mentiunea in gir despre aceasta. Inscrisul de legalizare se
scrie in continuare, mai jos, sau pe versoul copiei. Notarul va legaliza copia si de pe copia legalizata a
unui document, sau copia eliberata de o autoritate publica. Copia documentul trebuie sa fie facuta pe
formularul autoritatii respective cu aplicarea stampilei si a semnaturii conducatorului pe care se va face
si mentiunea ca originalul se afla anume la acea autoritate respectiva. Notarul mai legalizeaza si
semnaturile de pe document al caror continut nu contravin legii si nu este o expunere a unui act juridic.
Legalizeaza semnaturii este confirmarea facuta de notar precum ca actul semnat este sau reprezinta
pers ca este indicata si in gir. Legalizarea semnaturii se aplica in situatia in care pers semnatara din
anumite motive nu se poate prezenta personal la un organ de stat sau o autoritate, in asemnea situatii
documentul, poate fi expediat prin posta sau intermediul altor pers, destinatarul fiind sigur ca a fost
semnat de persoana respectiva, sau de ex cind pers este cu deficiente fizice si nu poate semna. Inainte
de legalizarea semnaturii notarul, este obligat sa verifice continutul documentului. Notarul nu va
legaliza semnaturile de pe documentele care contin fapte ce urmeazaa fi confirmate de alte autoritati
(de ex: certif de deces, casatorie, hotariri a IJ etc). Pt legaliz semnaturii pers trebuie sa se prezinte
personal si sa semneze in fata notarului. Dar daca actul a fost semnat in lipsa notarului, de asemenea,
trebuie sa se prezinte in fata notarului si sa confirme ca semnatura ii apartine.
Notarul poate sa nu ceara prezenta de fiecare data, la legalizare, pers oficiale, a
conducatorilor institutiilor, organizatiilor, daca exista specimentele semnaturilor lor si autenticitatea lor
nu este pusa la indoiala. Aceste momente de asemenea se indica in gir. Pers sunt nevoite uneori sa
procedeze la traducerea unor acte sau inscrisuri intocmite in RM in scopul de a le folosi intr-o alta tara
sau pt a le folosi pe teritoriul republicii. Daca notarul poseda limba limba straina, poate efectua
traducerea solicitata, raspunzind si pentru exactitatea traducerii. Daca notarul nu poseda limba straina,
traducerea poate fi efectuata de catre un traducator autorizat a carui semnatura este cunoscuta
notarului.
Taducatorul poate fi titular sau angajat al unui birou de traduceri sau al biroului notarial,
fiecare traducator fiind obligat sa se inregistreze la notar prin depunerea unei cereri cu indicarea
limbilor in care va efectua traducerea, specimentul semnaturii sale, actul sau de identitate dar si
diploma (actul de efectuarea studiilor). In cerere traducatorul trebuie sa declare ca este prentimpinat pt
efectuarea traducerilor false insa raspunderea notarului in materie de traduceri se refera numai la
procedura de la legalizare a semnaturii traducatorului. Traducatorul care efectueaza traducerea va
intocmi formula sa de certificare cu urmatorul cuprins: "prezenta traducere din limba rommina in
limba engleza a fost efectuata de catre traducatorul X, .,,semnatura...". Aceasta formula va fi introdusa
si in limba de stat si in celelalte necesare.
In practica sunt frecvente situatii in care legalizarea traducerii insoteste intocmirea unui
alt act notarial, de ex: se autentifica contractul se traduce continutul lui. Astfel are loc intocmirea a
doua acte notariale.
Procedura de autentiface notariala
Persoana care desfoar activitate notarial autentific actele juridice pentru care legislaia
stabilete o form notarial obligatorie. La dorina prilor pot fi autentificate i alte acte juridice pentru
care nu este prevzut autentificarea notarial obligatorie. Persoana care desfoar activitate notarial
are obligaia de a explica prilor sensul i importana proiectului actului juridic i de a verifica
conformitatea coninutului lui cu inteniile reale ale prilor i dac nu este n contradicie cu legislaia.
Persoana care desfoar activitate notarial, va cere prilor s prezinte toate documentele necesare
ndeplinirii actului notarial. Proprietarul bunului este obligat s comunice notarului i celeilalte pri
locul aflrii bunului nstrinat (gajat). Rspunderea pentru tinuirea faptului aflrii bunului nstrinat
(gajat) sub interdicie (sechestru, arest, gaj), comunicarea preului nereal al bunului, altor date eronate
sau prezentarea de documente false (nevalabile) n procesul ncheierii actului juridic o poart partea
vinovat.
Contractul de nstrinare i contractul de gaj al bunurilor supuse nregistrrii se autentific cu
condiia prezentrii documentelor care confirm dreptul de proprietate asupra acestor bunuri, a
certificatului organului fiscal teritorial privind lipsa sau existena restanelor fa de buget aferente
bunurilor respective, a extrasului din registrul gajului despre lipsa gajului acestor bunuri. n cazul
autentificrii contractului de ipotec n baza contractului de vnzare-cumprare a bunului imobil
nenregistrat n Registrul bunurilor imobile, atunci cnd ipoteca este instituit n legtur cu procurarea
obiectului contractului de vnzare-cumprare, n conformitate cu legislaia cu privire la ipotec, notarul
va verifica documentele care confirm drepturile de proprietate asupra respectivului bun imobil al
vnztorului i care, mpreun cu contractul de vnzare-cumprare, vor servi ca documente care confirm
dreptul de proprietate asupra bunului imobil ipotecat. Rspunderea pentru comunicarea informaiei
false sau incomplete o poart persoana care nstrineaz sau gajeaz bunurile. Autentificarea
contractelor privind investiiile n construcii i a contractelor privind
cesiunea drepturilor care rezult din acestea.
Contractele prin care una dintre pri se oblig s asigure construcia unuia sau mai multor
apartamente i s le transmit persoanei fizice care se oblig s achite integral sau parial preul
imobilului anterior predrii acestuia, precum i contractele privind cesiunea drepturilor care rezult din
acestea se autentific notarial, cu condiia prezentrii autorizaiilor necesare pentru construcie i a
proiectului construciei, aprobat n modul stabilit, precum i a documentelor care confirm dreptul de
proprietate sau de folosin asupra terenului (dac notarul nu deine aceste documente). Persoana care
desfoar activitate notarial autentific testamentele persoanelor cu capacitatea de exerciiu deplin.
Autentificarea testamentelor prin mandatari este interzis. La autentificarea testamentelor nu se cere
testatorului s prezinte dovezi pentru confirmarea dreptului lui de proprietate asupra bunurilor testate.
Testamentul poate fi revocat sau modificat prin depunere de cerere de ctre testator sau prin ntocmire a
unui testament nou. Semntura de pe cererea de revocare sau modificare a testamentului va fi
autentificat notarial.
Persoana care desfoar activitate notarial autentific procuri n numele unei sau mai multor
persoane, pe numele unei sau mai multor persoane. Termenul de valabilitate a procurii nu poate depi
termenul stabilit de legislaia civil. Procura de substituire se autentific notarial la prezentarea procurii
de baz n care este menionat dreptul de substituire sau dup prezentarea dovezilor referitoare la faptul
c mandatarul procurii de baz a fost silit de mprejurri s fac aceasta pentru a apra interesele
persoanei care a eliberat procura. Procura de substituire nu poate conine mai multe mputerniciri dect
procura de baz. Termenul de valabilitate al procurii de substituire nu poate depi termenul de
valabilitate al procurii de baz. La autentificarea procurilor mandantul nu prezint dovezi care s
confirme dreptul lui de proprietate asupra bunurilor. Valabilitatea procurii nceteaz n modul stabilit de
legislaie.
Numrul de exemplare ale documentului n care se expune coninutul actului juridic autentificat
notarial se stabilete de persoanele care solicit ndeplinirea actului notarial, dar nu poate depi
numrul prilor actului juridic.
Testamentele, procurile i contractele de nstrinare a bunurilor imobile i contractelor de gaj al
bunurilor, se ntocmesc n cel puin dou exemplare, unul dintre care se pstreaz n arhiva persoanei
care desfoar activitate notarial.
Toate exemplarele se semneaz de pri i au aceeai putere juridic. Procedura de nvestire cu
formul executorie a actului notarial poate fi aplicat, sub sanciunea nulitii, la solicitarea prilor,
doar actelor juridice stabilite de lege care conin clauza privind acceptarea de ctre pri a nvestirii cu
formul executorie a actului respectiv. nvestirea cu formul executorie se efectueaz concomitent cu
autentificarea actului juridic. n girul de autentificare notarul va efectua urmtoarea meniune: La
solicitarea prilor, prezentul act notarial a fost nvestit cu formul executorie. Actele juridice
menionate la alin. (1) care constat o crean cert i lichid i care snt nvestite cu formul executorie
au putere de document executoriu la data exigibilitii creanei.
Procedura de eliberare a certificatelor
Ordinea de eliberare a certificatului difera dupa cum eliberarea lui se solicita, adica in
timpul vietii tuturor proprietarilor sau in cazul decesului a unuia dintre ei sau a tuturor.
Eliberarea certificatului se face in baza cererii scrise a tuturor coproprietarilor. Astfel in
cerere urmeaza sa indice bunurile asupra carorara se solicita determinarea cotelor, data si temeiurile
dobindirii bunurilor, marimea cotei ce i se cuvine fiecarui coproprietar. Sotii trebuie sa declare in caz
ca exista contract matrimonial. Se prezuma ca cotele sunt egale daca coproprietarii nu prevad alfel.
Certificatul poate fi eliberat de orice notar cu exceptia bunurilor imobile care se elibereaza de notarul
in a carui competenta se afla bunul.
La primirea cererii notarul va verifica identitatea, capacitatea coproprietarilor,
autenticitatea semnaturilor, mentionind acest fapt direct pe cerere. Daca bunurile au fost inregistrate
notarul va verifica din oficiu daca sunt inregistrate.
In cazul decesului unuia sau a mai multor, certificatul dat se va elibera numai de notarul
de la locul deschiderii succesiunii, in baza cererii scrise a mostenitorilor sau a celorlalti coproprietari.
Se va elibera dupa 6 luni de la acceptare.
Certificatul trebuie sa cuprinda: denumirea, data emiterii, notarul, sediul acestuia, pers la
cererea carora se elibereaza, cotele parti atribuite pt fiecare pers in parte, caracteristica bunului, actele
de proprietate asupra lui, dupa cine a fost inregistrat bunul, inregistrarea certificatului in registru si
numarul dosarului succesoral.
Procedura de ndeplinire a altor acte notariale
Persoana care desfoar activitate notarial transmite cererile persoanelor fizice i juridice
ctre alte persoane fizice i juridice cu recipis sau le expediaz prin pot cu aviz potal. Cheltuielile
legate de utilizarea pentru transmiterea cererilor a mijloacelor tehnice le compenseaz persoana a crei
cerere se transmite. La rugmintea persoanei care a depus cererea ei i se elibereaz un certificat de
transmitere a cererii. Persoana care desfoar activitate notarial de la locul de executare a obligaiei,
n cazurile prevzute de legislaie, primete n depozit de la debitori sume de bani i titluri de valoare
pentru a le transmite creditorului. Valuta strin poate fi primit de la debitori numai n cazul n care
Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutar permite primirea/efectuarea
plilor i transferurilor n valut strin pe teritoriul Republicii Moldova n privina obligaiei n
cauz. Depunerea la pstrare se confirm prin certificat. Persoana care desfoar activitate notarial
ntiineaz creditorul referitor la sumele de bani i la titlurile de valoare primite pe care le transmite
creditorului la cererea acestuia. Restituirea sumelor de bani i a titlurilor de valoare ctre persoana care
le-a depus se admite numai cu consimmntul scris al persoanei n al crei folos s-a fcut depunerea
sau n baza hotrrii instanei de judecat.
Persoana care desfoar activitate notarial depune nentrziat suma de bani primit n
depozit ntr-un cont curent special deschis la o banc comercial care i desfoar activitatea pe
teritoriul Republicii Moldova, n limitele teritoriului de activitate al notarului. Pentru fiecare sum de
bani primit n depozit se deschide un cont curent separat. Suma de bani pstrat n contul curent
special nu constituie venitul persoanei care desfoar activitate notarial i nu poate fi urmrit n
baza preteniilor creditorilor acesteia. De sumele de bani pstrate n conturile curente speciale este n
drept s dispun numai persoana care desfoar activitate notarial. Dispunerea de banii pstrai n
contul curent special se efectueaz numai n folosul creditorului, la cererea scris a acestuia, cu
excepia cazurilor prevzute de lege privind restituirea mijloacelor bneti ctre debitor.
Suma de bani pstrat n contul curent special se transmite, la cererea scris, creditorului persoan
juridic prin virament n contul lui bancar, iar creditorului persoan fizic prin virament n contul lui
bancar sau n numerar, dac legea nu prevede altfel. n cazul calculrii dobnzilor i altor beneficii
aferente sumei de bani pstrate n contul curent special, acestea aparin creditorului, iar n cazul
restituirii sumei ctre debitor, dobnzile i beneficiile trec n proprietatea acestuia.
n cazul ncetrii sau suspendrii activitii notarului, Ministerul Justiiei dispune prin ordin
declinarea ctre alt persoana care desfoar activitate notarial a competenei de dispunere de sumele
de banipstrate n conturile curente speciale. Persoana care desfoar activitate notarial
efectueaz acte de protest al cambiilor, n caz de neacceptare, neachitare i nedatare a acceptului n
conformitate cu Legea cambiei. Persoana care desfoar activitate notarial de la locul aflrii
debitorului primete, dup expirarea a 10 zile de la eliberarea lor, cecul emis pe teritoriul Republicii
Moldova pentru a-l prezenta spre achitare, iar cecul emis pe teritoriul unui stat strin - dup expirarea
a 6 luni, dar nu mai trziu de ora 12 a zilei care urmeaz dup acest termen. Persoana care desfoar
activitate notarial prezint n aceeai zi bncii cecul spre achitare. n caz de neachitare a cecului,
persoana care desfoar activitate notarial certific acest fapt, fcnd o meniune pe cec dup forma
stabilit i consemnnd acest fapt n registru. Totodat, trimite emitorului de cec o ntiinare despre
neachitarea cecului de ctre banc i despre meniunea fcut pe cec. Persoana care desfoar
activitate notarial primete la pstrare documente, conform unui inventar ntocmit n dou exemplare,
elibernd persoanei care a depus documentele la pstrare certificat i un exemplar al inventarului.
Documentele primite la pstrare se restituie la prezentarea certificatului i a inventarului sau
n baza unei hotrri a instanei de judecat. Persoana care desfoar activitate notarial primete
declaraia scris a cpitanului navei cu privire la accidentul care a avut loc n timpul navigaiei sau
staionrii navei, ce poate constitui temei pentru a prezenta proprietarului navei pretenii patrimoniale.
Notarul, n baza declaraiei cpitanului, a datelor din jurnalul de bord i, dac e posibil, a
depoziiilor a cel puin 2 martori din echipajul navei, alctuiete un act de protest de mare i l certific.
Un exemplar al actului se elibereaz cpitanului. La cererea persoanelor interesate, persoana care
desfoar activitate notarial asigur dovezile necesare, dac snt motive de a crede c ulterior
prezentarea dovezilor va deveni imposibil sau dificil. Persoana care desfoar activitate notarial nu
asigur dovezi asupra cauzelor care la momentul adresrii persoanelor interesate ctre notar se afl n
curs de examinare n instana de judecat sau snt transmise spre examinare n autoritatea
administraiei publice. La efectuarea actelor de asigurare a dovezilor, persoana care desfoar
activitate notarial se conduce de prevederile Codului de procedur civil.
VII. REFERINE BIBLIOGRAFICE
Comentarii:
a. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Ediia I,
volumul II. - Chiinu, Editura ARC, 2006.
b. Pistriuga V. Comentariul tiinific-practic al Legii
Republicii Moldova Cu privire la notariat// -, 2004, 4, 6, 7, 11,
12.
c. .
/ . .. - : , 1980.
d.
/ . .. . - ., 1996.
e. ..
(). . , , 2002.
f. ..
()// , 2000, 6.
g. ..
.- . 1999.

Monografii, manuale, tratate, ediii periodice:
1.Bnrescu Iulia. Coordonatele succesiunii testamentare n dreptul privat roman. Conferina
internaional tiinifico-practic Reafirmarea drepturilor fundamentale la 60 de ani ai
declaraiei Universale a drepturilor omului Chiinu 2008 p.44
2.Bnrescu Iulia. Substituirea succesorului Conferina internaional tiinifico-practic
Educaie i cercetare ntr-un stat bazat pe drept 16.10.2009 Revista Naional de Drept Ediie
Special nr.10-12-2009 Chiinu 2009 p.154
3.Bnrescu Iulia. Corelaia dintre testament i legat Conferina internaional consacrat
aniversrii a 65-a a USM Cresterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de
inovare
21-22 septembrie 2011, Chiinu CEP USM tiine sociale Vol.1 p.163-166
4.Bnrescu Iulia. Transmisia succesoral Conferina internaional consacrat aniversrii a
65-a a USM Cresterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare
21-22 septembrie 2011, Chiinu CEP USM tiine sociale Vol.1 p.166-168
5.Bnrescu Iulia. Valenele constituionale asupra dreptului de motenire i incidente
terminologice. Conferina internaional Evoluia constituionalismului n Republica
Moldova organizat de Catedra Drept constituional i drept administrativ,USM, Centrul de
Studii Constituionale i Educaie a Drepturilor Omului,Curtea Constituional a R.M. i
Fundaia German pentru Cooperare Juridic Internaional ( Fundaia IRZ) 7-8 mai 2012,
Chiinu.
6.Bnrescu Iulia. Fundamentul dreptului de motenire i teoriile doctrinare. p.51/ Ediie
Special Studii juridice n onoarea prof.univ. dr.Gheorghe Chibac /Univ. De Stat din Moldova,
Facultatea de Drept ; resp. ed. Serg Bieu. Chiinu: CEP USM, 2013 -413 p.
7.Bnrescu Iulia. Apariia i dezvoltarea motenirii i succesiunii testamentare n obiceiul
pmntului Conferina internaional tiinifico-practic Reafirmarea drepturilor
fundamentale la 60 de ani ai declaraiei Universale a drepturilor omului Chiinu 2008 p.40
8.Chibac Gh., Constantinescu E., Bondarciuc O. Notariat. Chiinu, 2001.
9.Codul civil i legislaie civil (succesiuni). Bucureti, 1996.
10.Cojocari. E. Drept notarial. - Chiinu, 1998.
11.Dan Chiric. Drept Civil. Succesiuni. - Bucureti: Lumina Lex, 1996.
12.Dumitru Macovei. Drept civil. Succesiuni. Iai, Ankaram, 1998.
13.Eugenia Safta - Romano. Dreptul la mostenire. - Iai, 1995.
14.Francisc Deak. Tratat de drept succesoral. - Bucureti, Editura Actami, 1999.
15.Gionea Vasile. Curs de drept civil. Proprietetea i alte drepturi reale. Teoria generala a
obligatiilor. Contracte speciale. Succesiuni. - Bucureti, Ed. Sealul, 1996.
16.Hamagiu C. Din opera legislativa a Ministerului de justitie. Proiecte si ante-proiecte de legi
cu expuneri de motive - Bucuresti: Imprimarea nationala, 1932.
17.Instrucia cu privire la modul de ndeplinire a actelor notariale de ctre birourile notariale
de stat din Republica Moldova aprobat de Ministrul justiiei al Republicii Moldova 24 aprilie
1975, Chiinu, 1976
18.Ionescu Mircea, Viorel Mnescu Dumitru. Interpretarea voinei testatorului// Buletinul
notarilor publici, 2002, nr. 5.
19.Manoliu Julieta. Drept civil. Succesiuni - Iai: Chemarea, 1995.
20.Manualul judectorului la examinarea pricinelor civile (colectiv de autori), Chiinu, 2006.
21.Pascari Anastasia, Robu Oxana. Aplicarea legislaiei i a practicii judiciare la examinarea
litigiilor succesorale. p.340/ Ediie Special Studii juridice n onoarea prof.univ. dr.Gheorghe
Chibac /Univ. De Stat din Moldova, Facultatea de Drept ; resp. ed. Serg Bieu. Chiinu:
CEP USM, 2013 -413 p.
22.Popa M arin. Drept civil. Succesiuni. Bucureti, Editura Oscar print, 1995.
23.Programul de colaborare ntre notariatul canadian i notariatul romn// Buletinul notarilor
publici, 2002, nr. 5.
24.Vidican Ioana. Testamentul olograf// Buletinul notarilor publici, 2000, nr. 2.
25.Volman I. Legea notarial. ndrumare practic// Instituia notariatului rusesc din Basarabia
vazuta prin prisma juristilor rui. - Chiinau, 1928.
26. ., . , , 1984.
27. ..
// , 2003, 1.
28. . . //
, 2006, 6.
29.- ..
// , 2004, 1.
30. . . - , 1991.
31. .. :
// , 2003, 6.
32. .. : //
, 2003, 2.
33.a .. . - , 1996.
34. .. (
)// , 2004, 1.
35. .. //
, 2004, 4.
36. .. //
, 2006, 2.
37. .. //
, 2004, 5.
38. ..
()// , 2006, 4.
39. .. //
, 2007, 1.
40. .., .. //
, 2003, 1.
41. .. : . 2- ., . .
, , 2006.
42.a . . - , , 1994.
43. .., .. . - , .
-, 2002.
44. .. //
, 2005, 4.
45. ..
, //
, 2005, 5.
46. .. // , 2004, 5.
47. ..
// , 2003, 5.
48. ..
// , 2003, 6.
49. .. //
, 2004, 4.
50. .. // , 2003, 4.
51. .. - //
, 2007, 1.
52. .., .., ..
// , 2003, 4.
53. .., .. :
// , 2006, 3.
54. .., .. : //
, 2006, 4.
55. ., . . - . ,
2000.
56. .. // ,
2003, 2.
57. . // , 2000, 6.
58. ..

// , 2006, 4.
59. .. . ,
, 1913.
60. .. //
, 2003, 1.
61. ..
// , 2007, 1.
62. .. . - , . --, 2005.
63. // , 2003, 3.
64. , II, . . . . , , .
, 2004.
65. . - , , 2000.
66. .. .
. - , . , 1973.
67. .. // ,
2004, 1.
68. . - ,1974.
69. . - , 1990.
70. : / . .. ., ,
, 2006.
71. 7 2002
...// , 2003, 3.
72. .. // ,
2005, 5.
73. .. : . , , 2006.
74. 3 // ,
2003, 2.
75. .. , , , //
, 2005, 4.
76. .. // , 2002, 4.
77. .. //
, 2003, 5.
78. ..
// , 2003, 4.
79. .., .. :
. , , 2004.
80. .., ..
//
, 2006, 6.
81. .. // , 2006, 4.
82. .. : //
, 2004, 3.
83. ., .. . - , .
, 2001.
84. .. //
, 2004, 5.
85. .. // ,
2003, 6.
86. .. : . , , 2002.
87. . // -, 2004, 10.