Sunteți pe pagina 1din 46

PERMIS AUTO CATEGORIA B.

ROU au cel mai ridicat grad de importan, ALBASTRU au grad mediu de


importan.
CODUL RUTIER
CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE
n sensul prezentei oron!nte e ur"ent!# e$presiile si ter%enii e %!i &os !u ur%!torul 'nteles(
1 ACORDARE A
PRIORITATII
o)li"!ti! ori*!rui p!rti*ip!nt l! tr!+i* e ! nu-si *ontinu! epl!s!re! s!u e !
nu e+e*tu! ori*e !lt! %!ne,r!# !*! prin !*este! 'i o)li"! pe *eil!lti p!rti*ip!nti
l! tr!+i* *!re !u priorit!te e tre*ere s!-si %oi+i*e ire*ti! s!u ,itez! e
epl!s!re ori s! opre!s*!
2 ACOSTAMENT +-si! l!ter!l! *uprins! 'ntre li%it! p!rtii *!ros!)ile si %!r"ine! pl!t+or%ei
ru%ului
3 A!"A#AR$
RUT$!R!
totalitatea con%tructiilor, di%po&iti'elor %i oricaror mi(loace te)nice, altele dec*t cele
de%tinate %emnali&arii, ampla%ate pe drumul pu+lic ,n %copul a%igurarii %ecuritatii
rutiere
- ANSAMBLU DE
.E/ICULE
,e0i*ulul *u %otor *upl!t *u unul s!u ou! ,e0i*ule# *!re *ir*ul! pe ru% *! o
unit!te
. AUTOSTRADA ru%ul n!tion!l e %!re *!p!*it!te si ,itez!# se%n!liz!t spe*i!l# rezer,!t
e$*lusi, *ir*ul!tiei !uto,e0i*ulelor# *u s!u +!r! re%or*i# *!re nu ser,este
propriet!tii ri,er!ne# pre,!zut *u ou! *!i uniire*tion!le# sep!r!te printr-o
zon! %ei!n! s!u# 'n %o e$*eption!l# prin !lte %o!lit!ti# *u e$*epti! unor
lo*uri spe*i!le s!u *u *!r!*ter te%por!r# !,-n *el putin ou! )enzi e
*ir*ul!tie pe sens si )!n! e ur"ent!# interse*tii eni,el!te si !**ese li%it!te#
intr!re! si iesire! +iin per%ise nu%!i prin lo*uri spe*i!l !%en!&!te
/ AUTO.E/ICUL Ori*e ,e0i*ul e*0ip!t# prin *onstru*tie# *u un %otor *u propulsie# in s*opul
epl!s!rii pe ru%1 Mopeele# trolei)uzele si tr!*to!rele rutiere sunt
*onsier!te !uto,e0i*ule1 .e0i*ulele *!re se epl!se!z! pe sine# enu%ite
tr!%,!ie# tr!*to!rele +olosite e$*lusi, in e$plo!t!rile !"ri*ole si +orestiere#
pre*u% si ,e0i*ulele estin!te pentru e+e*tu!re! e ser,i*ii s!u lu*r!ri#
enu%ite %!sini !utopropuls!te# *!re se epl!se!z! nu%!i o*!zion!l pe ru%ul
pu)li*# nu sunt *onsier!te !uto,e0i*ule
0 BANDA DE
CIRCULATIE
su)i,iziune! lon"ituin!l! ! p!rtii *!ros!)ile# %!teri!liz!t! prin %!r*!&e
rutiere s!u !lte %i&lo!*e# !*! !re o l!ti%e *orespunz!to!re pentru *ir*ul!ti!
'ntr-un sens ! unui sir e ,e0i*ule# !ltele e*-t ,e0i*ulele *!re se epl!se!z! pe
ou! roti
1 BANDA DE
URGENTA
su)i,iziune! lon"ituin!l! supli%ent!r!# situ!t! l! e$tre%it!te! in p!rte!
re!pt! ! !utostr!zii# 'n sensul e *ir*ul!tie# estin!t! e$*lusi, st!tion!rii
!uto,e0i*ulelor 'n *!zuri &usti+i*!te# pre*u% si *ir*ul!tiei !uto,e0i*ulelor *u
re"i% priorit!r *!re se epl!se!z! l! inter,entii s!u 'n %isiuni *u *!r!*ter e
ur"ent!
2 BANDA
RE.ERSIBILA
)!n! e *ir*ul!tie# %!r*!t! si se%n!liz!t!# situ!t! l-n"! !$! ru%ului#
estin!t! *ir*ul!tiei !uto,e0i*ulelor 'ntr-un sens s!u 'n !ltul# 'n +un*tie e
intensit!te! tr!+i*uluI
13 B$4$4L!TA 'e)iculul pre'a&ut cu doua roti, propul%at e5clu%i' prin 6orta mu%culara, cu a(utorul
pedalelor %au mani'elelor
11 4OLOA"A
O7$4$ALA
unul %au mai multe 'e)icule care circula pe drumul pu+lic %i %unt ,n%otite de unul %au
mai multe auto'e)icule ale politiei rutiere, care au ,n 6unctiune %emnale %peciale de
a'erti&are %onore %i luminoa%e de culoare ro%ie
12 CONDUCATOR perso!n! *!re *onu*e pe ru% un "rup e perso!ne# un ,e0i*ul s!u !ni%!le e
tr!*tiune# !ni%!le izol!te s!u 'n tur%!# e po,!r! ori e *!l!rie
13 conducator de
auto'e)icul %au
tram'ai, ate%tat
pro6e%ional
per%oana 6i&ica po%e%oare a unui permi% de conducere %i a unui certi6icat de ate%tare
pro6e%ionala, care conduce un auto'e)icul de o anumita categorie, cu %au 6ara
remorca, pentru tran%portul de mar6uri, per%oane %au alte %er'icii
23 CONSTATARE
AMIABILA DE
ACCIDENT
pro*eur! prin *!re oi *onu*!tori e ,e0i*ule 'n*0eie o 'ntele"ere 'n +or%!
s*ris! prin *!re *on,in *u pri,ire l! *ir*u%st!ntele prou*erii unui !**ient e
*ir*ul!tie 'n *!re !*esti! sunt i%pli*!ti si in *!re !u rezult!t nu%!i p!"u)e
%!teri!le# *e se 'nre"istre!z! l! so*iet!te! e !si"ur!ri *!re ! e%is polit! e
!si"ur!re o)li"!torie e r!spunere *i,il! pentru pre&ui*ii prouse prin
!**iente e !uto,e0i*ule# ! *!rui titul!r este *onu*!torul e ,e0i*ul ,ino,!t e
prou*ere! !**ientului s!u# up! *!z# propriet!rul s!u etin!torul !*estei!
24 DRUM PUBLIC ori*e *!le e *o%uni*!tie terestr!# *u e$*epti! *!ilor +er!te# spe*i!l !%en!&!t!
pentru tr!+i*ul pieton!l s!u rutier# es*0is! *ir*ul!tiei pu)li*e5 ru%urile *!re
sunt 'n*0ise *ir*ul!tiei pu)li*e sunt se%n!liz!te l! intr!re *u ins*riptii ,izi)ile
1/ unitati de a%i%tenta
medicala
am+ulatorie de
%pecialitate
autori&ate
unitatile %anitare cu per%onal cali6icat %i dotare core%pun&atoare pentru e5aminarea
medicala am+ulatorie a candidatilor la o+tinerea permi%ului de conducere %i a
conducatorilor de auto'e)icule %au tram'ai, autori&ate de catre autoritatile de %anatate
pu+lica (udetene %au a municipiului Bucure%ti, dupa ca&
26 INTERSECTIE ori*e 'n*ru*is!re# &on*tiune s!u )i+ur*!re e ru%uri l! ni,el# in*lusi, sp!tiile
+or%!te e !*este!
11 LO4AL$TAT! catunul, %atul, comuna, ora%ul %i municipiul ale caror intrari %i ie%iri %unt %emnali&ate
,n con6ormitate cu pre'ederile legale
27 MASA TOTALA
MA8IMA
AUTORIZATA
%!s! %!$i%! ! unui ,e0i*ul 'n*!r*!t# e*l!r!t! !%isi)il! 'n ur%! o%olo"!rii
e *!tre !utorit!te! *o%petent!
9: MI;LOC TE/NIC
CERTI<ICAT
ispoziti,ul *!re o,eeste *onsu%ul e prouse ori su)st!nte stupe+i!nte s!u !l
%ei*!%entelor *u e+e*te si%il!re !*estor! s!u prezent! 'n !erul e$pir!t !
!l*oolului
92 MI;LOC TE/NIC
OMOLOGAT SI
.ERI<ICAT
METROLOGIC
ispoziti,ul *!re st!)ileste *on*entr!ti! e !l*ool 'n !erul e$pir!t ori estin!t
%!sur!rii ,itezei s!u prin *!re se pro)e!z! 'n*!l*!ri !le unor re"uli e *ir*ul!tie
99 MOPED ,e0i*ul# *u ou! s!u trei roti# ! *!rui ,itez! %!$i%! prin *onstru*tie este %!i
%!re e 94 =%>0# !r nu ep!seste 34 =%>0 si *!re este e*0ip!t *u un %otor *u
!rere intern!# *u !prinere prin s*!nteie# *u o *!p!*it!te *ilinri*! *e nu
ep!seste 4: *%? s!u *u un !lt %otor *u !rere intern! ori# up! *!z# ele*tri*# !
*!rui putere no%in!l! *ontinu! %!$i%! nu ep!seste 3 =@# i!r %!s! proprie !
,e0i*ulului nu ep!seste ?4: ="# nein*luz!n %!s! )!teriilor in *!zul ,e0i*ulului
ele*tri*1 Este !si%il!t %opeului *,!ri*i*lul usor# !st+el *u% este e+init l! p*t1
A p!rte! A in !ne$! nr1 2 l! se*tiune! 3 in Re"le%ent!rile pri,in o%olo"!re!
e tip si eli)er!re! *!rtii e ientit!te ! ,e0i*ulelor rutiere# pre*u% si
o%olo"!re! e tip ! prouselor utiliz!te l! !*este! - RNTR 9# !pro)!te prin
Orinul %inistrului lu*r!rilor pu)li*e# tr!nsporturilor si lo*uintei nr1 922>9::?#
*u %oi+i*!rile si *o%plet!rile ulterio!re
9? MOTOCICLETA !uto,e0i*ulul *u ou! roti# *u s!u +!r! !t!s# e*0ip!t *u un %otor *!re !re o
*!p!*it!te *ilinri*! %!i %!re e 4: *%? si>s!u ! *!rui ,itez! %!$i%!# prin
*onstru*tie# ep!seste 34 =%>0
93 PARTE
CAROSABILA
portiune! in pl!t+or%! ru%ului estin!t! *ir*ul!tiei ,e0i*ulelor5 un ru%
po!te *uprine %!i %ulte p!rti *!ros!)ile *o%plet sep!r!te un! e *e!l!lt!
printr-o zon! esp!rtito!re s!u prin i+erent! e ni,el
94 PARTICIPANT
LA TRA<IC
perso!n! +izi*! *e utilize!z!# l! un %o%ent !t# ru%ul pu)li*
9A PISTA PENTRU
BICICLETE
su)i,iziune! p!rtii *!ros!)ile# ! trotu!rului ori ! !*ost!%entului s!u pist!
sep!r!t! e ru%# spe*i!l !%en!&!t!# se%n!liz!t! si %!r*!t! *orespunz!tor#
estin!t! nu%!i *ir*ul!tiei )i*i*letelor si %opeelor
96 PRIORITATE DE
TRECERE
reptul unui p!rti*ip!nt l! tr!+i* e ! tre*e 'n!inte! *elorl!lti p!rti*ip!nti l!
tr!+i* *u *!re se interse*te!z!# 'n *on+or%it!te *u pre,eerile le"!le pri,in
*ir*ul!ti! pe ru%urile pu)li*e
21 R!OR4A 'e)iculul 6ara motor de%tinat a 6i tractat de un auto'e)icul %au de un tractor
22 REMORCA
USOARA
re%or*! ! *!rei %!s! tot!l! %!$i%! !utoriz!t! nu ep!seste 64: ="
33 S!$R!OR4A remorca a carei ma%a totala ma5ima autori&ata e%te preluata ,n parte de catre un
auto'e)icul %au de catre un tractor
31 TRA4TOR 'e)iculul cu motor, pe roti %au pe %enile, conceput %pecial pentru a trage %au a
,mpinge anumite utila(e %au remorci 6olo%ite ,n e5ploatarile agricole ori 6ore%tiere %au
pentru alte lucrari, care %e depla%ea&a numai oca&ional pe drumul pu+lic
32 TRA4TOR
RUT$!R
tractorul pe roti, cu cel putin doua a5e, utili&at pentru e5ecutarea de lucrari, precum %i
pentru tractarea unor remorci 6olo%ite pentru tran%portul de per%oane %au +unuri %i care
%e depla%ea&a, de regula, pe drumul pu+lic8
32 TR!4!R! LA
"$9!L
,ncruci%area la ni'el dintre un drum pu+lic %i o cale 6erata %au linie de tram'ai, care
di%pune de o plat6orma independenta
32
.1
TR$4$4LU 4U
OTOR
auto'e)icul cu trei roti di%pu%e %imetric, a carui 'ite&a ma5ima prin con%tructie
depa%e%te -.:m;), care e%te ec)ipat cu un motor a'and o cilindree de pe%te .3 cm3, in
ca&ul unui motor cu ardere interna, %au cu un motor electric cu putere nominala
continua ce depa%e%te - :<
33 TROTUAR %patiul longitudinal %ituat ,n partea laterala a drumului, %eparat ,n mod 'i&i+il de
partea caro%a+ila prin di6erenta %au 6ara di6erenta de ni'el, de%tinat circulatiei
pietonilor
?3 DETINATOR perso!n! +izi*! s!u &urii*! *!re +oloseste un ,e0i*ul 'n )!z! unui *ontr!*t e
le!sin" s!u *ontr!*t e 'n*0iriere
3. 9!=$4UL %i%temul mecanic care %e depla%ea&a pe drum, cu %au 6ara mi(loace de autopropul%are,
utili&at ,n mod curent pentru tran%portul de per%oane %i;%au +unuri ori pentru
e6ectuarea de %er'icii %au lucrari
3/ 'e)icul cu ma%e %au
dimen%iuni de
ga+arit depa%ite
'e)iculul care, datorita dimen%iunilor %ale ori mar6urilor tran%portate, depa%e%te
ma%ele totale ma5ime admi%e %au dimen%iunile de ga+arit admi%e, pre'a&ute ,n
reglementarile legale
30 'e)icul ,n circulatie 'e)iculul care, prin depla%area %a, depa%e%te cel putin o 6rontiera de %tat
internationala %au ,n
tra6ic international
31 >O"A
?RUULU$
@UBL$4
cuprinde %upra6ata de teren ocupata de elementele con%tructi'e ale drumului, &ona de
protectie %i &ona de %iguranta. Limitele &onelor drumurilor %e %ta+ile%c ,n con6ormitate
cu pre'ederile legale
32 >O"A
@$!TO"ALA
perimetrul care cuprinde una %au mai multe %tra&i re&er'ate circulatiei pietonilor, unde
acce%ul 'e)iculelor e%te %upu% unor reguli %peciale de circulatie, a'*nd intrarile %i
ie%irile %emnali&ate ,n con6ormitate cu pre'ederile legale
-3 >O"A
R!>$?!"T$ALA
perimetrul dintrAo localitate unde %e aplica reguli %peciale de circulatie, a'*nd intrarile
%i ie%irile %emnali&ate ,n con6ormitate cu pre'ederile legale
CAPITOLUL II - .E/ICULELE
Se*tiune! 2 - *onitii pri,in *ir*ul!ti! ,e0i*ulelor
Orice 'e)icul care circula pe drumurile pu+lice tre+uie %a core%punda normelor te)nice pri'ind protectia mediului
%i a %igurantei circulatiei rutiere.
Art.1. Pentru ! +i *onuse pe ru%urile pu)li*e# !uto,e0i*ulele si tr!%,!iele tre)uie s! +ie ot!te *u(
- truse %ei*!le e pri%-!&utor#
- triun"0iuri re+le*toriz!nte si
- stin"!to!re e in*eniu# o%olo"!te1
Ori*e ,e0i*ul *!re *ir*ul! pe ru%urile pu)li*e tre)uie s! +ie o%olo"!t1 Do*u%entul *!re !test! o%olo"!re!
este CARTEA DE IDENTITATE A .E/ICULULUI1
@entru a 6i mentinute in circulatie, 'e)iculele tre+uie %upu%e in%pectiei te)nice periodice, reali&ata in %tatii
autori&ate.
Art.13. B1C Este interzis! circulatia pe drumurile pu+lice a 'e)iculelor care nu *orespun in pun*t e ,eere
te0ni*, a celor al caror termen de 'ala+ilitate a inspe*tiei te0ni*e perioi*e ! e$pir!t, precum %i a celor
ne!si"ur!te pentru r!spunere *i,il! pentru *!z e p!"u)e prouse tertilor prin !**iente e
*ir*ul!tie.
B2C 4on%tat. de6ectiunilor te)nice ale 'e)iculelor %e 6ace de catre politia rutiera, iar 'eri6. %tarii te)nice a
'e)iculelor a6late ,n tra6ic pe drumurile pu+lice %e 6ace de catre politia rutiera, ,mpreuna cu in%titutiile
a+ilitate de lege.
Art.13.
B.C Este interzis! punere! 'n *ir*ul!tie ! unui ,e0i*ul# 'n%!tri*ul!t s!u 'nre"istr!t# *!re nu !re %ont!te
pl!*ute *u nu%!rul e 'n%!tri*ul!re s!u e 'nre"istr!re !tri)uite e !utorit!te! *o%petent! ori !*!
!*este! nu sunt *on+or%e *u st!n!rele 'n ,i"o!re# pre*u% si 'n *!zul 'n *!re *erti+i*!tul e 'n%!tri*ul!re
s!u e 'nre"istr!re este retinut# i!r o,!! 'nlo*uito!re ! !*estui! este eli)er!t! +!r! rept e *ir*ul!tie s!u
ter%enul e ,!l!)ilit!te ! e$pir!t1
Se*tiune! 9 - In%!tri*ul!re!# inre"istr!re! si ster"ere! !uto,e0i*ulelor
@o%e%orii de auto'e)icule %unt o+ligati %a le inmatricule&e. $nmatricularea e%te continua, de la luarea in e'identa,
pana la %coaterea din e'identa %i pre%upuneD
A in%crierea in e'identele autoritatii competente a dreptului de proprietate
A in%crierea in e'identele autoritatii competente a tuturor tran%miterilor 'iitorare a dreptului de proprietate
%i %e 6ace la autoritatile pe ra&a caruia pptt i%i are domiciliul %au adre%a de re%edinta.
In%!tri*ul!re! se +!*e )e )!z! !telor e ienti+i*!re ! propriet!rului si !tele te0ni*el !le !uto,e0i*olului
si presupune eli)er!re! e( A numar de inmatriculare
A certi6icat de inmatriculare
A placute de inmatriculare
Auto'e)iculele %e incadrea&a in una din urmatoareleD A categoriiD A, B, B!, 4, 4!, ?, ?!, Tr %i T+
A %u+categoriiD A1, B1, 41, 41!, ?1, ?1!
$ar tram'aiele in T'
Art.10. B2C R!iere! in e,ient! ! ,e0i*ulelor se +!*e e *!tre !utorit!te! *!re ! e+e*tu!t 'n%!tri*ul!re!
s!u 'nre"istr!re! o!r 'n *!zul s*o!terii e+initi,e in *ir*ul!tie ! !*estor!# l! *erere! propriet!rului# 'n
ur%!to!rele *!zuri(
!C propriet!rul oreste retr!"ere! e+initi,! in *ir*ul!tie ! ,e0i*ulului si +!*e o,!! epozit!rii
!*estui! 'ntr-un sp!tiu !e*,!t# etinut 'n *onitiile le"ii5
)C propriet!rul +!*e o,!! ez%e%)r!rii# *!s!rii s!u pre!rii ,e0i*ulului l! unit!ti spe*i!liz!te
'n ,eere! ez%e%)r!rii5
*C l! s*o!tere! e+initi,! in Ro%-ni! ! ,e0i*ulului respe*ti,5
C 'n *!zul +urtului ,e0i*ulului1
B2C Radierea din e'identa a 'e)iculelor ,nregi%trate, la trecerea ace%tora ,n proprietatea altei per%oane, %e 6ace de
catre autoritatea care a e6ectuat ,nregi%trarea, la cererea proprietarului, ,n conditiile legii.
B?C Este interzis! *ir*ul!ti! pe ru%urile pu)li*e ! ,e0i*ulelor r!i!te in e,ient!1
B3C .e0i*ulele e*l!r!te# potri,it le"ii# prin ispozitie ! !utorit!tii !%inistr!tiei pu)li*e lo*!le# +!r! st!p-n
s!u !)!non!te# se r!i!z! in o+i*iu 'n ter%en e ?: e zile e l! pri%ire! ispozitiei respe*ti,e1
CAPITOLUL III - CONDUCATORII DE .E/ICULE
Se*tiune! 2 - Conu*!torii e !uto,e0i*ule
Art.23.
B-C 9ar%ta minima pentru o+tinerea permi%ului de conducere e%te deD
!C 2A !ni i%pliniti# pentru *!te"oriile e ,e0i*ule AM# A2 si B25
)C 2D !ni i%pliniti# pentru *!te"oriile e ,e0i*ule A9# B# BE# C2# C2E si Tr5
*C 9: e !ni i%pliniti# !*! perso!n! !re o e$perient! e *el putin 9 !ni e *onu*ere ! %oto*i*letelor
in *!te"ori! A9# s!u 93 e !ni i%pliniti# pentru %oto*i*letele in *!te"ori! A5
C 92 e !ni pentru *!te"oriile e ,e0i*ule C# CE# D2 si D2E# pre*u% si pentru tri*i*lurile *u %otor in
*!te"ori! A5
eC 93 e !ni pentru *!te"oriile e ,e0i*ule D# DE# T) si T,1
Art.22.
BDC Per%isul e *onu*ere !l perso!nei *!re este e*l!r!t! in!pt! %ei*!l s!u psi0olo"i* pentru ! *onu*e
!uto,e0i*ule ori tr!%,!ie se retr!"e e *!tre politi! rutier! si po!te +i reo)-nit nu%!i up! 'n*et!re!
%oti,ului pentru *!re s-! lu!t !*e!st! %!sur!1
Se*tiune! 9 - Per%isul e *onu*ere
Art.23.
B2C Au dreptul de a conduce auto'e)icule %au tram'aie pe drumurile pu+lice, ,n conditiile %ta+ilite prin
regulament, %i per%oanele care urmea&a un cur% de pregatire practica, ,n 'ederea o+tinerii permi%ului de conducere,
numai ,n pre&enta %i %u+ %upra'eg)erea directa a unui in%tructor auto ate%tat ,n ace%t %en%, precum %i a
e5aminatorului din cadrul autoritatii competente ,n timpul de%6a%urarii pro+elor practice ale e5amenului pentru
o+tinerea permi%ului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori %u+categoriile pre'a&ute de lege.
B3C @e parcur%ul acti'itatii de pregatire practica %au de e5aminare ,n 'ederea o+tinerii permi%ului de conducere,
instru*torul !uto !test!t ori# up! *!z# e$!%in!torul# r!spun '%preun! *u perso!n! pe *!re o
supr!,e"0e!z! s!u o e$!%ine!z! pentru 'n*!l*!re! e *!tre !*e!st! ! re"ulilor e *ir*ul!tie s!u# up! *!z#
pentru p!"u)ele prouse tertilor *! ur%!re ! prou*erii unui !**ient de circulatie.
@regatirea practica %i teoretica e%te precedata de e5aminarea p%i)ologic, reali&ata in in%titutii a+ilitate in ace%t %en%.
@regatirea teoretica %e 6ace de catre pro6e%ori de legi%latie rutiera %i in%tructori autori&ati.
@entru pre&entarea la e5amen de o+tinere permi% conducere, per%oana tre+uie %a 6aca do'adaD
A 'ar%tei legale
A apt din punct de 'edere medical
A pregatirii practice %i teoretice, in in%titutii a+ilitate.
Per%isul e *onu*ere este ,!l!)il 2: !ni e l! !t! e%iterii1 L! s*0i%)!re! o%i*iliului# nu%elui
titul!rului ! +urtului s!u in *!zul e$pir!rii ,!l!)ilit!tii# titul!rule este o)li"!t s!-l s*0i%)e# +!r! ! +i
ne*es!r! o nou! e$!%in!re1
"u %e pot pre&enta la e5amen de o+tinere permi% auto per%oanele condamnate prin )ot de6initi' pt. in6ractiune pe
durmurile pu+lice, pentru omor, pentru 'atamare corporala gra'a, tal)arie %au 6urt auto'e)icule.
Pentru *onu*!torii e !uto,e0i*ule *u per%is e *onu*ere o)tinut e %!i putin e un !n se st!)iles* prin
re"ul!%ent re"uli spe*i!le e *ir*ul!tie# i!r !uto,e0i*ulele *onuse e !*esti! ,or purt! un se%n istin*t1
CAPITOLUL I. - SEMNALIZAREA RUTIERA
Art.33.
B3C Semnalele luminoa%e pentru diri(area circulatiei ,n inter%ectii au urmatoarele %emni6icatiiD
aC %emnalul de culoare 'erde permite trecerea8
+C %emnalul de culoare ro%ie inter&ice trecerea8
cC %emnalul de culoare gal+ena, ,mpreuna cu cel de culoare ro%ie, inter&ic trecerea.
Art.31.
@articipantii la tra6ic tre+uie %a re%pecte regulile de circulatie, %emnalele, indicatiile %i di%po&itiile politi%tului
rutier, precum %i %emni6icatia di6eritelor tipuri de mi(loace de %emnali&are rutiera, ,n urmatoarea orine e
priorit!teD
!C se%n!lele# ini*!tiile si ispozitiile politistului rutier5
)C se%n!lele spe*i!le e !,ertiz!re# lu%ino!se s!u sonore !le !uto,e0i*ulelor# pre,1 l! !rt1?9 !l19 lit1! si
)5
*C se%n!liz!re! te%por!r! *!re %oi+i*! re"i%ul nor%!l e es+!sur!re ! *ir*ul!tiei5
C se%n!lele lu%ino!se s!u sonore5
eC ini*!to!rele5
+C %!r*!&ele5
"C re"ulile e *ir*ul!tie1
Art.32.
B2C Se%n!lele spe*i!le e !,ertiz!re lu%ino!se sunt e%ise inter%itent e ispoziti,e e ilu%in!re %ont!te
pe !uto,e0i*ule si !u ur%!to!rele se%ni+i*!tii(
!C lu%in! rosie o)li"! p!rti*ip!ntii l! tr!+i* s! opre!s*! 'n ire*ti! e %ers *-t %!i !pro!pe e %!r"ine!
ru%ului5
)C lu%in! !l)!str! o)li"! p!rti*ip!ntii l! tr!+i* s! !*ore priorit!te e tre*ere5
*C lu%in! "!l)en! o)li"! p!rti*ip!ntii l! tr!+i* s! *ir*ule *u !tentie1
B2C Sunt autori&ate %a utili&e&e %emnale %peciale de a'erti&are luminoa%eD
!C pentru lu%in! rosie E !uto,e0i*ulele !p!rtin-n politiei si po%pierilor5
)C pentru lu%in! !l)!str! - !uto,e0i*ulele !p!rtin-n politiei# &!n!r%eriei# politiei e +rontier!#
ser,i*iului e !%)ul!nt! s!u %ei*in! le"!l!# prote*tiei *i,ile# Ministerului Ap!r!rii *!re 'nsotes* *olo!ne
%ilit!re# unit!tilor spe*i!le !le Ser,i*iului Ro%-n e In+or%!tii si !le Ser,i*iului e Prote*tie si P!z!#
A%inistr!tiei N!tion!le ! Peniten*i!relor in *!rul Ministerului ;ustitiei# !uto,e0i*ulele e ser,i*iu !le
pro*urorilor *ri%in!listi in Ministerul Pu)li*# pre*u% si *ele !p!rtin-n Dep!rt!%entului N!tion!l
Anti*oruptie# !tun*i *-n se epl!se!z! 'n !*tiuni e inter,entie s!u 'n %isiuni *!re !u *!r!*ter e ur"ent!5
*C pentru lu%in! "!l)en! E !uto,e0i*ulele *u %!se si>s!u i%ensiuni e "!)!rit ep!site ori *!re 'nsotes*
!se%ene! ,e0i*ule# *ele *!re tr!nsport! !nu%ite %!r+uri s!u su)st!nte peri*ulo!se# *ele estin!te
'ntretinerii# rep!r!rii ori ,eri+i*!rii unor lu*r!ri e+e*tu!te 'n p!rte! *!ros!)il! s!u e$e*ut!rii unor lu*r!ri
e ru%uri# *ur!teniei str!zilor# esz!pezirii s!u tr!*t!rii# tr!nsportului si ep!n!rii !uto,e0i*ulelor
r!%!se 'n p!n! s!u !,!ri!te# pre*u% si tr!*to!rele *!re tr!*te!z! util!&ele !"ri*ole si te0nolo"i*e
!"!)!riti*e1 Inspe*tor!tul Gener!l !l Politiei Ro%-ne po!te !utoriz! utiliz!re! ispoziti,elor spe*i!le
lu%ino!se e *ulo!re "!l)en! pentru !uto,e0i*ulele st!)ilite prin prezent! oron!nt! e ur"ent!1
B?C Auto,e0i*ulele pre,!zute l! !lin1B9C lit1!C si )C tre)uie s! +ie e*0ip!te si *u %i&lo!*e spe*i!le sonore e
!,ertiz!re1
B3C Pe !uto,e0i*ulele !p!rtin-n politiei si pe *ele pre,!zute l! !lin1B9C lit1*C pot +i inst!l!te si ispoziti,e
lu%ino!se *u %es!&e ,!ri!)ile# estin!te p!rti*ip!ntilor l! tr!+i*1
CAPITOLUL . - REGULI DE CIRCULATIE
SECTIUNEA 2 - O)li"!tiile p!rti*ip!ntilor l! tr!+i*
Art.3..
B1C @articipantii la tra6ic tre+uie %a ai+a un comportament care %a nu a6ecte&e 6luenta %i %iguranta circulatiei, %a nu
puna ,n pericol 'iata %au integritatea corporala a per%oanelor %i %a nu aduca pre(udicii proprietatii pu+lice ori
pri'ate
B2C @articipantii la tra6ic %unt o+ligati ca, la cererea politi%tului rutier, %a ,nm*ne&e ace%tuia documentul de
identitate %au, dupa ca&, permi%ul de conducere, documentul de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare a 'e)iculului
condu%, documentele re6eritoare la +unurile tran%portate, precum %i alte documente pre'a&ute de lege.
B3C En e5ercitarea atri+utiilor care ,i re'in, politi%tul rutier e%te o+ligat %a poarte uni6orma cu ,n%cri%uri %i ,n%emne
di%tincti'e %i are dreptul %a 'eri6ice 'e)iculul, precum %i identitatea conducatorului %au a pa%agerilor a6lati ,n
interiorul ace%tuia atunci c*nd e5i%ta indicii de%pre %a'*r%irea unei 6apte de natura contra'entionala %au penala.
B0C "e'a&atorii %unt o+ligati %a poarte, ,n depla%area pe drumurile pu+lice, +a%ton de culoare al+a.
Art.3/. A B1C 4onducatorii de auto'e)icule %i per%oanele care ocupa locuri pre'a&ute prin con%tructie cu centuri %au
di%po&iti'e de %iguranta omologate tre+uie %a le poarte ,n timpul circulatiei pe drumurile pu+lice, cu e5ceptia
ca&urilor pre'a&ute ,n regulament.
B2C @e timpul depla%arii pe drumurile pu+lice, conducatorii motocicletelor, mopedelor %i per%oanele tran%portate pe
ace%tea au o+ligatia %a poarte ca%ca de protectie omologata.
B3C 4onducatorilor de 'e)icule le e%te inter&i%a 6olo%irea tele6oanelor mo+ile atunci c*nd ace%tia %e a6la ,n timpul
mer%ului, cu e5ceptia celor pre'a&ute cu di%po&iti'e tip Fm*ini li+ereG
Art.30.
B1C 4onducatorii de 'e)icule %unt o+ligati %a oprea%ca imediat, pe aco%tament %au, ,n lip%a ace%tuia, c*t mai
aproape de marginea drumului %au +ordura trotuarului, ,n %en%ul de depla%are, la apropierea %i la trecerea
auto'e)iculelor cu regim de circulatie prioritara care au ,n 6unctiune mi(loacele %peciale de a'erti&are luminoa%a
de *ulo!re rosie si sonore.
B2C 4onducatorii de 'e)icule %unt o+ligati %a reu*! ,itez!, %a circule c*t mai aproape de marginea drumului ,n
%en%ul de depla%are %i %a !*ore priorit!te la trecerea auto'e)iculelor cu regim de circulatie prioritara care au ,n
6unctiune mi(loacele %peciale de !,ertiz!re lu%ino!s! e *ulo!re !l)!str! %i sonore.
B3C En %ituatiile pre'a&ute la alin.B1C %i B2C , pietonilor le %unt inter&i%e tra'er%area %i circulatia pe caro%a+il p*na la
trecerea 'e)iculelor re%pecti'e.
Art.31.
@roprietarul %au detinatorul unui 'e)icul e%te o+ligat %a comunice politiei rutiere, la cererea ace%teia %i ,n termenul
%olicitat, identitatea per%oanei careia iAa ,ncredintat 'e)iculul pentru a 6i condu% pe drumurile pu+lice.
SECTIUNEA ! 9-! - Re"uli pentru *ir*ul!ti! ,e0i*ulelor
21 Pozitii 'n ti%pul %ersului si *ir*ul!ti! pe )enzi
Art.-1.
B1C 9e)iculele %i animalele, atunci c*nd circula pe drumurile pu+lice pe care le e%te permi% acce%ul, tre+uie
condu%e pe partea din dreapta a drumului pu+lic, ,n %en%ul de circulatie, c*t mai aproape de marginea partii
caro%a+ile, cu re%pectarea %emni6icatiei %emnali&arii rutiere %i a regulilor de circulatie.
B2C "umerotarea +en&ilor de circulatie pe 6iecare %en% %e e6ectuea&a ,n ordine cre%catoare de la marginea din partea
dreapta a drumului catre a5a ace%tuia. En ca&ul auto%tra&ilor, +anda de urgenta nu intra ,n numerotarea +en&ilor de
circulatie.
B3C ?aca un drum e%te pre'a&ut cu o pi%ta %peciala de%tinata circulatiei +icicletelor, ace%tea, precum %i mopedele
'or 6i condu%e numai pe pi%ta re%pecti'a.
Art.-2.
4*nd circulatia %e de%6a%oara pe doua %au mai multe +en&i pe %en%, ace%tea %e 6olo%e%c de catre conducatorii de
'e)icule ,n 6unctie de inten%itatea tra6icului %i 'ite&a de depla%are, a'*nd o+ligatia %a re'ina pe prima +anda ori de
c*te ori ace%t lucru e%te po%i+il, daca acea%ta nu e%te de%tinata 'e)iculelor lente %au tran%portului pu+lic de
per%oane.
Art.-3.
B2C 4onducatorul de 'e)icul care circula pe +anda %ituata l*nga marginea partii caro%a+ile tre+uie %a acorde
prioritate de trecere 'e)iculelor care e6ectuea&a tran%port pu+lic de per%oane nu%!i !tun*i *-n *onu*!torii
!*estor! se%n!lize!z! intenti! e ! reintr! 'n tr!+i* in st!tiile pre,!zute *u !l,eole %i %Aau a%igurat ca prin
mane'ra lor nu pun ,n pericol %iguranta celorlalti participanti la tra6ic.
91 Mi&lo!*ele e !,ertiz!re +olosite e *onu*!torii e ,e0i*ule
Art.--.
B1C En circulatia pe drumurile pu+lice conducatorii de 'e)icule pot 6olo%i, ,n conditiile pre'a&ute de regulament,
mi(loacele de a'erti&are %onora %i luminoa%a a6late ,n dotare %i omologate.
B9C n *ir*ul!ti! pe !utostr!zi# pe ru%urile e$pres si *ele n!tion!le europene BEC *onu*!torii e
!uto,e0i*ule sunt o)li"!ti s! +olose!s*! si 'n ti%pul zilei lu%inile e 'nt-lnire1
B-C En circulatia pe drumurile pu+lice %e inter&ice detinerea la 'edere, montarea %i 6olo%irea mi(loacelor %peciale de
a'erti&are %onora %i luminoa%a pe %i ,n alte auto'e)icule dec*t cele pre'a&ute la art.32 alin.B2C , precum %i
detinerea, montarea %au 6olo%irea pe auto'e)icule a %i%temelor care pertur+a +una 6unctionare a di%po&iti'elor de
%upra'eg)ere a tra6icului.
B.C 4onducatorii de auto'e)icule pot 6i a'erti&ati de politia rutiera ,n legatura cu pre&enta ,n tra6ic a di%po&iti'elor
de ma%urare a 'ite&ei, prin ma%%Amedia %au panouri de a'erti&are.
Conu*!torii e !uto,e0i*ule pot +olosi %i&lo!*e proprii e ete*t!re ! ispoziti,elor e %!sur!re ! ,itezei1
?1 Dep!sire!
Art.-..
B1C ?epa%irea e%te mane'ra prin care un 'e)icul trece ,naintea altui 'e)icul ori pe l*nga un o+%tacol, a6lat pe
acela%i %en% de circulatie, prin %c)im+area directiei de mer% %i iesire! e pe )!n! e *ir*ul!tie %au din %irul de
'e)icule ,n care %Aa a6lat initial.
B2C 4onducatorul 'e)iculului care %e anga(ea&a ,n depa%ire tre+uie s! se !si"ure ca 'e)iculul care circula 'n +!t!
s!u 'n sp!tele lui nu ! initi!t o a%emenea mane'ra.
B3C Atunci c*nd prin mane'ra de depa%ire se tre*e peste !$! *!re sep!r! sensurile e *ir*ul!tie, conducatorii de
'e)icule tre+uie %a %e a%igure ca din %en% opu% nu se !propie un ,e0i*ul %i ca di%pun de %patiu %u6icient pentru a
reintr! pe )!n! initi!l!, unde !u o)li"!ti! s! re,in! dupa e6ectuarea mane'rei de depa%ire.
B-C "u con%tituie depa%ire, ,n %en%ul alin.B1C , %ituatia ,n care un 'e)icul circula mai repede pe una dintre +en&i
dec*t 'e)iculele care circula pe alta +anda ,n acela%i %en% de circulatie.
B.C ?epa%irea %e e6ectuea&a numai pe partea %t*nga a 'e)iculului depa%it. Tram'aiul %au 'e)iculul al carui
conducator a %emnali&at intentia %i %Aa ,ncadrat core%pun&ator para%irii %en%ului de mer% %pre %t*nga %e depa%e%te
prin partea dreapta.
B/C Tram'aiul a6lat ,n mer% poate 6i depa%it %i pe partea %t*nga atunci c*nd drumul e%te cu %en% unic %au c*nd ,ntre
%ina din dreapta %i marginea trotuarului nu e5i%ta %patiu %u6icient.
31 Tre*ere! pe l-n"! ,e0i*ulele *!re *ir*ul! in sens opus
Art.-0. A 4onducatorii 'e)iculelor care circula din %en%uri opu%e tre+uie %a pa%tre&e ,ntre 'e)icule o di%tanta
laterala %u6icienta %i %a circule c*t mai aproape de marginea din dreapta a +en&ii de circulatie re%pecti'e.
41 .itez! si ist!nt! intre ,e0i*ule
Art.-1. A 4onducatorul de 'e)icul tre+uie %a re%pecte regimul legal de 'ite&a %i %a o adapte&e ,n 6unctie de
conditiile de drum, a%t6el ,nc*t %a poata e6ectua orice mane'ra ,n conditii de %iguranta.
Art. -2.
B2C Li%it! %!$i%! e ,itez! 'n lo*!lit!ti este e 4: =%>01
B2C @e anumite %ectoare de drum din interiorul localitatilor, admini%tratorul drumului poate %ta+ili, pentru
auto'e)iculele din categoria A %i B, %i limite de 'ite&a %uperioare, dar nu mai mult de D: =%>0. Limitele de 'ite&a
mai mari de .3 :m;) %e %ta+ile%c numai cu a'i&ul politiei rutiere.
B?C Pe !nu%ite se*to!re e ru%# tin-n se!%! e '%pre&ur!ri si e intensit!te! *ir*ul!tiei# !%inistr!torul
ru%ului# *u !,izul politiei rutiere# po!te st!)ili si li%ite e ,itez! in+erio!re# !r nu %!i putin e 2: =%>0
pentru tr!%,!ie si e ?: =%>0 pentru to!te !uto,e0i*ulele1
B3C Li%itele %!$i%e e ,itez!# 'n !+!r! lo*!lit!tilor# sunt(
!C pe !utostr!zi - 2?: =%>05
)C pe ru%urile e$pres s!u pe *ele n!tion!le europene BEC - 2::=%>05
*C pe *elel!lte *!te"orii e ru%uri - 7: =%>01
Art..3.
B2C .itezele %!$i%e !%ise 'n !+!r! lo*!lit!tilor pentru *!te"oriile si su)*!te"oriile e !uto,e0i*ule
pre,!zute l! !rt124 !lin1B9C sunt(
!C 2?: =%>0 pe !utostr!zi# 2:: =%>0 pe ru%urile e$pres s!u pe *ele n!tion!le europene BEC si 7: =%>0 pe
*elel!lte *!te"orii e ru%uri# pentru !uto,e0i*ulele in *!te"oriile A# B si BE5
)C 22: =%>0 pe !utostr!zi# 7: =%>0 pe ru%urile e$pres s!u pe *ele n!tion!le europene BEC si D: =%>0 pe
*elel!l!te *!te"orii e ru%uri# pentru !uto,e0i*ulele in *!te"oriile C# CE# D si DE si su)*!te"oriile D2 si
D2E5
*C 7: =%>0 pe !utostr!zi# D: =%>0 pe ru%urile e$pres s!u pe *ele n!tion!le europene BEC si 6: =%>0 pentru
*elel!lte *!te"orii e ru%uri# pentru !uto,e0i*ulele in su)*!te"oriile A2# B2# C2 si C2E5
C 34 =%>0# pentru tr!*to!re si %opee1
B2C 9ite&a ma5ima admi%a ,n a6ara localitatilor pentru auto'e)iculele care tractea&a remorci %au %emiremorci e%te
cu 13 :m;) mai mica dec*t 'ite&a ma5ima admi%a pentru categoria din care 6ace parte auto'e)iculul tragator.
B-C 9ite&a ma5ima admi%a 'n !+!r! lo*!lit!tilor pentru auto'e)iculele ai caror conducatori au mai putin de un an
practica de conducere %au pentru per%oanele care e6ectuea&a pregatirea practica ,n 'ederea o+tinerii permi%ului de
conducere e%te cu 9: =%>0 %!i %i*! dec*t 'ite&a ma5ima admi%a pentru categoria din care 6ac parte
auto'e)iculele condu%e.
Art..1.
4onducatorul unui 'e)icul care circula ,n %patele altuia are o+ligatia de a pa%tra o di%tanta %u6icienta 6ata de ace%ta,
pentru e'itarea coli&iunii.
Art..2. A B1C !%te inter&i%a de%6a%urarea de concur%uri, antrenamente ori ,ntreceri cu 'e)icule %au cu animale pe
drumurile pu+lice, cu e5ceptia celor autori&ate de admini%tratorul drumului re%pecti' %i a'i&ate de politia rutiera.
A1 Re"uli re+erito!re l! %!ne,re
Art..-.
B1C 4onducatorul de 'e)icul care e5ecuta o mane'ra de %c)im+are a directiei de mer%, de ie%ire dintrAun r*nd de
'e)icule %tationate %au de intrare ,ntrAun a%emenea r*nd, de trecere pe o alta +anda de circulatie %au de 'irare %pre
dreapta ori %pre %t*nga %au care urmea&a %a e6ectue&e o ,ntoarcere ori %a mearga cu %patele e%te o+ligat %a
%emnali&e&e din timp %i %a %e a%igure ca o poate 6ace 6ara %a pertur+e circulatia %au %a puna ,n pericol %iguranta
celorlalti participanti la tra6ic.
B2C Semnali&area %c)im+arii directiei de mer% tre+uie %a 6ie mentinuta pe ,ntreaga durata a mane'rei. BAtentie
DEPASIREA nu este tre*ut! l! !rt 43 !l 2 C
61 Interse*tii si o)li"!ti! e ! *e! tre*ere!
Art....
$nter%ectiile %untD
aC cu circulatie nediri(ata8
+C cu circulatie diri(ata. En acea%ta categorie %unt inclu%e %i inter%ectiile ,n care circulatia %e de%6a%oara ,n %en%
giratoriu.
Art..0.
B1C La inter%ectiile cu circulatie nediri(ata, conducatorul de 'e)icul e%te o+ligat %a cede&e trecerea tuturor
'e)iculelor care 'in din partea dreapta.
B2C La inter%ectiile cu circulatie diri(ata prin indicatoare, %ema6oare %au de catre politi%tul rutier, conducatorul de
'e)icul e%te o+ligat %a re%pecte %emni6icatia %au indicatiile ace%tuia.
B3C @atrunderea unui 'e)icul ,ntrAo inter%ectie e%te inter&i%a daca prin acea%ta %e produce +locarea inter%ectiei.
B-C En inter%ectiile cu %en% giratoriu, se%n!liz!te *! !t!re, 'e)iculele care circula ,n interiorul ace%tora au
prioritate 6ata de cele care urmea&a %a patrunda ,n inter%ectie.
Art..1.
En ca&ul 'e)iculelor care patrund ,ntrAo inter%ectie dintre un drum ,nc)i% circulatiei pu+lice %i un drum pu+lic, au
prioritate acele 'e)icule care circula pe drumul pu+lic.
Art..2.
B1C En inter%ectiile cu circulatie nediri(ata, conducatorul de 'e)icul e%te o+ligat %a acorde prioritate de trecere
'e)iculelor care circula pe %ine. Ace%tea pierd prioritatea de trecere c*nd e6ectuea&a 'ira(ul %pre st-n"! %au c*nd
%emnali&area rutiera din acea &ona %ta+ile%te o alta regula de circulatie.
B2C En inter%ectii, conducatorii 'e)iculelor care 'irea&a %pre %t*nga %unt o+ligati %a acorde prioritate de trecere
'e)iculelor cu care %e inter%ectea&a %i care circula din partea dreapta.
B3C En inter%ectiile cu circulatie diri(ata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta %e re%pecta numai
,n ca&ul ,n care doua 'e)icule urmea&a %a %e ,nt*lnea%ca, 6iecare intr*nd ,n inter%ectie de pe un drum %emnali&at cu
un indicator a'*nd aceea%i %emni6icatie de prioritate %au de pierdere a prioritatii.
B-C 4*nd un %ema6or cu trei culori are o lumina 'erde intermitenta %uplimentara, montata la acela%i ni'el cu lumina
'erde normala a %ema6orului, %u+ 6orma unei %ageti 'er&i pe 6ond negru, cu '*r6ul %pre dreapta, aprinderea ace%teia
%emni6ica permi%iunea pentru 'e)icule de aA%i continua drumul ,n directia indicata de %ageata, indi6erent de
culoarea %ema6orului electric, cu conditia !*or!rii priorit!tii e tre*ere ,e0i*ulelor si pietonilor *!re !u rept
e *ir*ul!tie.
D1 Tre*ere! l! ni,el *u *!le! +er!t!
Art./3.
B1C @articipantii la tra6ic tre+uie %a dea do'ada de prudenta %porita la apropierea %i tra'er%area liniilor de cale
6erata curenta %au indu%triala, dupa ca&.
B2C La trecerea la ni'el cu o cale 6erata curenta, pre'a&uta cu +ariere %au %emi+ariere, conducatorii de 'e)icule
%unt o+ligati %a oprea%ca ,n dreptul indicatorului ce o+liga la oprire, daca ace%tea %unt ,n cur% de co+or*re ori ,n
po&itie ori&ontala %i;%au %emnalele %onore %i luminoa%e care anunta apropierea trenului %unt ,n 6unctiune.
B3C La trecerea la ni'el cu o cale 6erata indu%triala, %emnali&ata core%pun&ator, conducatorii de 'e)icule %unt
o+ligati %a %e con6orme&e %emni6icatiei %emnalelor agentului de cale 6erata.
71 Auto,e0i*ule *u re"i% e *ir*ul!tie priorit!r!
Art. /1.
B1C @entru a a'ea prioritate de trecere, auto'e)iculele pre'a&ute la art.32 alin.B2C lit.aC %i +C , atunci c*nd %e
depla%ea&a ,n actiuni de inter'entie %au ,n mi%iuni care au caracter de urgenta, tre+uie %a ai+a ,n 6unctiune
se%n!lele lu%ino!se si sonore1
B2C 4*nd doua auto'e)icule cu regim de circulatie prioritara, care %e depla%ea&a ,n mi%iune a'*nd %emnalele
luminoa%e %i %onore ,n 6unctiune, %e apropie de o inter%ectie, 'enind din directii di6erite, 'e)iculul care circula din
partea dreapta are prioritate.
Art./2. A B1C La intrarea ,n inter%ectiile unde lumina ro%ie a %ema6orului e%te ,n 6unctiune ori indicatoarele o+liga la
acordarea prioritatii de trecere, conducatorii auto'e)iculelor pre'a&ute la art./1 alin.B1C tre+uie %a reduca 'ite&a %i
%a circule cu atentie %porita pentru e'itarea producerii unor accidente de circulatie, ,n ca& contrar urm*nd %a
ra%punda, potri'it legii.
2:1 Oprire!# st!tion!re! si p!r*!re!
Art./3.
B1C Se con%idera oprire imo+ili&area 'oluntara a unui 'e)icul pe drumul pu+lic, pe o durata de cel mult . minute.
@e%te acea%ta durata, imo+ili&area %e con%idera %tationare.
B2C "u %e con%idera oprireD
aC imo+ili&area 'e)iculului at*t timp c*t e%te nece%ara pentru ,m+arcarea %au de+arcarea unor per%oane, daca prin
acea%ta mane'ra nu a 6o%t pertur+ata circulatia pe drumul pu+lic re%pecti'8
+C imo+ili&area auto'e)iculului a'*nd o ma%a totala ma5ima autori&ata de p*na la 3,. tone, at*t timp c*t e%te
nece%ar pentru operatiunea de di%tri+uire a mar6urilor alimentare la unitatile comerciale.
B-C Se con%idera parcare %tationarea 'e)iculelor ,n %patii %pecial amena(ate %au %ta+ilite %i %emnali&ate
core%pun&ator.
B.C 9e)iculul oprit %au %tationat pe partea caro%a+ila tre+uie a%e&at l*nga %i ,n paralel cu marginea ace%teia, pe un
%ingur r*nd, daca printrAun alt mi(loc de %emnali&are nu %e di%pune alt6el. otocicletele 6ara ata%, mopedele %i
+icicletele pot 6i oprite %au %tationate %i c*te doua, una l*nga alta.
Art./-. A B1C @olitia rutiera poate di%pune ridicarea %i depo&itarea ,n locuri %pecial amena(ate a 'e)iculelor
%tationate neregulamentar pe partea caro%a+ila %i care con%tituie un o+%tacol pentru circulatia pu+lica. Ridicarea %i
depo&itarea 'e)iculelor %e reali&ea&a de catre admini%tratiile pu+lice locale %au de catre admini%tratorul drumului
pu+lic, dupa ca&.
B2C 4ontra'aloarea c)eltuielilor pentru ridicarea, tran%portul %i depo&itarea 'e)iculului %tationat neregulamentar %e
%uporta de catre detinatorul ace%tuia.
Art./.. A 4a&urile %i conditiile ,n care oprirea, %tationarea %au parcarea pe drumul pu+lic e%te permi%a %e %ta+ile%c
prin regulament, ,n con6ormitate cu pre'ederile pre&entei ordonante de urgenta.
221 Cir*ul!ti! ,e0i*ulelor estin!te tr!nsportului e %!r+uri s!u tr!nsportului pu)li* e perso!ne
SECTIUNEA ! ?-! - Re"uli pentru !lti p!rti*ip!nti l! tr!+i*
Art.03. A B1C @entru a conduce un moped pe drumurile pu+lice, conducatorul ace%tuia tre+uie %a ai+a '*r%ta de cel
putin 1/ ani.
B2C @entru a conduce o +icicleta pe drumurile pu+lice, conducatorul ace%teia tre+uie %a ai+a '*r%ta de cel putin 1-
ani.
B3C Bicicletele %i mopedele care circula pe drumurile pu+lice tre+uie %a 6ie ec)ipate cu mi(loace de iluminare %i
di%po&iti'e re6lectori&antA6luore%cente. !%te inter&i%a circulatia ace%tora pe timp de noapte 6ara ace%te mi(loace %i
di%po&iti'e ,n %tare de 6unctionare.
Art.01. A B1C Sunt inter&i%e acce%ul %i depla%area 'e)iculelor cu tractiune animala, a animalelor de po'ara, de
tractiune %au de calarie, precum %i a animalelor i&olate %au ,n turma pe drumurile nationale, ,n municipii %i pe
drumurile la ,nceputul carora e5i%ta indicatoare de inter&icere a acce%ului.
B2C En ca&urile pre'a&ute la alin.B1C , autoritatile admini%tratiei pu+lice locale %unt o+ligate %a amena(e&e drumuri
laterale de%tinate circulatiei ace%tora, potri'it competentelor %ta+ilite prin lege.
B3C @entru a circula pe drumurile pu+lice pe care acce%ul le e%te permi%, animalele, 'e)iculele tra%e %au ,mpin%e cu
m*na, animalele de po'ara, de tractiune %i de calarie 'or a'ea c*te un conducator, iar 'e)iculele cu tractiune
animala 'or 6i ec)ipate %i cu mi(loace de iluminare %i di%po&iti'e re6lectori&antA6luore%cente, ,n con6ormitate cu
pre'ederile regulamentului.
Art.02.
B2C @ietonii au prioritate de trecere 6ata de conducatorii de 'e)icule numai atunci c*nd %unt anga(ati ,n tra'er%area
drumurilor pu+lice prin locuri %pecial amena(ate, marcate %i %emnali&ate core%pun&ator, ori la culoarea 'erde a
%ema6orului de%tinat pietonilor.
B3C Tra'er%area drumului pu+lic de catre pietoni %e 6ace perpendicular pe a5a ace%tuia, numai prin locurile %pecial
amena(ate %i %emnali&ate core%pun&ator, iar ,n lip%a ace%tora, ,n localitati, pe la coltul %tra&ii, numai dupa ce %Aau
a%igurat ca o pot 6ace 6ara pericol pentru ei %i pentru ceilalti participanti la tra6ic.
B-C @ietonii %urprin%i %i accidentati ca urmare a tra'er%arii prin locuri nepermi%e, la culoarea ro%ie a %ema6orului
de%tinat ace%tora %au nere%pectarii altor o+ligatii %ta+ilite de normele rutiere poarta ,ntreaga ra%pundere a
accidentarii lor, ,n conditiile ,n care conducatorul 'e)iculului re%pecti' a re%pectat pre'ederile legale pri'ind
circulatia prin acel %ector.
B.C Sunt a%imilate pietonilor per%oanele care conduc un %caun rulant de con%tructie %peciala, cele care conduc
'e)icule de%tinate e5clu%i' tragerii %au ,mpingerii cu m*na, precum %i cele care %e depla%ea&a pe patine %au
di%po&iti'e cu role.
SECTIUNEA ! 3-! - Cir*ul!ti! pe !utostr!zi
Art.0-.
B1C @e auto%tra&i e%te inter&i%a circulatia pietonilor, a auto'e)iculelor cu ga+arite %au ma%e depa%ite 6ara autori&atie
%peciala de tran%port eli+erata de admini%tratorul drumului pu+lic, con6orm reglementarilor ,n 'igoare, a
'e)iculelor cu tractiune animala, a animalelor, a 'e)iculelor tra%e %au ,mpin%e cu m*na, a +icicletelor %i
mopedelor, a tractoarelor %i ma%inilor autopropul%ate pentru lucrari agricole, precum %i a 'e)iculelor care, prin
con%tructie %au din alte cau&e, nu pot depa%i 'ite&a de .3 :m;).
B2C ?e a%emenea, pe auto%tra&i %unt inter&i%e ,n'atarea conducerii unui 'e)icul, ,ncercarile prototipurilor de %a%iuri
%i de auto'e)icule, mani6e%tatiile, de6ilarile, cara'anele pu+licitare, antrenamentele %i competitiile %porti'e de
orice 6el, precum %i cortegiile.
B3C Se inter&ice circulatia, oprirea %au %tationarea auto'e)iculelor pe +anda de urgenta, cu e5ceptia ca&urilor
(u%ti6icate, precum %i a auto'e)iculelor cu regim de circulatie prioritar.
SECTIUNEA ! 4-! - O)li"!tii 'n *!z e !**ient
Art.0..
Accidentul de circulatie e%te e'enimentul care ,ntrune%te cumulati' urmatoarele conditiiD
aC %Aa produ% pe un drum de%c)i% circulatiei pu+lice ori %iAa a'ut originea ,ntrAun a%emenea loc8
+C a a'ut ca urmare dece%ul, ranirea uneia %au mai multor per%oane ori a'arierea a cel putin unui 'e)icul %au alte
pagu+e materiale8
cC ,n e'eniment a 6o%t implicat cel putin un 'e)icul ,n mi%care8
dC %Aa produ% ca urmare a ,ncalcarii unei reguli de circulatie.
Art.0/.
B2C @olitia rutiera di%pune ma%ura retinerii certi6icatului de ,nmatriculare %au ,nregi%trare %i retragerea placutelor cu
numarul de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare a 'e)iculelor nea%igurate, a6late ,n tra6ic, eli+er*nd do'ada 6ara drept
de circulatie.
B3C ?aca detinatorul 'e)iculului nu 6ace do'ada a%igurarii ace%tuia, dupa 33 de &ile de la data aplicarii ma%urii
pre'a&ute la alin.B2C , politia rutiera di%pune radierea din e'identa a 'e)iculului.
Art.00.
B1C 4onducatorul unui 'e)icul implicat ,ntrAun accident de circulatie ,n urma caruia a re&ultat moartea %au
'atamarea integritatii corporale ori a %anatatii unei per%oane e%te o+ligat %a ia ma%uri de anuntare imediata a
politiei, %a nu modi6ice %au %a %tearga urmele accidentului %i %a nu para%ea%ca locul 6aptei.
B2C Orice per%oana care e%te implicata %au are cuno%tinta de producerea unui accident de circulatie ,n urma caruia a
re&ultat moartea %au 'atamarea integritatii corporale ori a %anatatii uneia %au mai multor per%oane, precum %i ,n
%ituatia ,n care ,n e'eniment e%te implicat un 'e)icul care tran%porta mar6uri periculoa%e e%te o+ligata %a anunte de
,ndata politia %i %a apele&e numarul national unic pentru apeluri de urgenta 112, e5i%tent ,n retelele de tele6onie din
Rom*nia.
B3C !%te inter&i% oricarei per%oane %a %c)im+e po&itia 'e)iculului implicat ,ntrAun accident de circulatie ,n urma
caruia a re&ultat moartea %au 'atamarea integritatii corporale ori a %anatatii uneia %au mai multor per%oane, %a
modi6ice %tarea locului %au %a %tearga urmele accidentului 6ara ,ncu'iintarea politiei care cercetea&a accidentul.
Art.01.
B1C 4onducatorului de auto'e)icul %au tram'ai, in%tructorului auto ate%tat care %e a6la ,n proce%ul de in%truire
practica a unei per%oane pentru o+tinerea permi%ului de conducere, precum %i e5aminatorului autoritatii
competente ,n timpul de%6a%urarii pro+elor practice ale e5amenului pentru o+tinerea permi%ului de conducere %au
pentru oricare dintre categoriile ori %u+categoriile ace%tuia, implicat ,ntrAun accident de circulatie, le e%te inter&i%
con%umul de alcool %au de %u+%tante ori produ%e %tupe6iante %au medicamente cu e6ecte %imilare ace%tora dupa
producerea e'enimentului %i p*na la te%tarea concentratiei alcoolului ,n aerul e5pirat %au recoltarea pro+elor
+iologice.
B2C En %ituatia ,n care nu %unt re%pectate di%po&itiile alin.B1C , %e con%idera ca re&ultatele te%tului %au ale anali&ei
pro+elor +iologice recoltate re6lecta %tarea conducatorului, a in%tructorului auto %au a e5aminatorului re%pecti' ,n
momentul producerii accidentului.
Art.02.
B1C 4onductorii de 'e)icule implicai ,ntrAun accident de circulaie ,n urma cruia au re&ultat nu%!i !,!riere!
,e0i*ulelor Hi;%au alte pagu+e materiale %unt o+ligaiD
aC % %coat imediat 'e)iculele ,n a6ara prii caro%a+ile ori, dac %tarea 'e)iculelor nu permite ace%t lucru, % le
depla%e&e c*t mai aproape de +ordur %au aco%tament, %emnali&*nduAle pre&ena8
+C % %e pre&inte la unitatea de poliie competent pe ra&a creia %Aa produ% accidentul ,n termen de cel mult 93 de
ore de la producerea e'enimentului pentru ,ntocmirea documentelor de con%tatare.
B2C Se e5ceptea& de la o+ligaiile pre'&ute la alin. B1C lit. +C D
aC conductorii 'e)iculelor care ,nc)eie o con%tatare amia+il de accident, ,n condiiile legii8
+C conductorul de 'e)icul care deine o a%igurare 6acultati' de a'arii auto, iar accidentul de circulaie a a'ut ca
re&ultat numai a'arierea propriului 'e)icul.
B2.1C ?i%po&itiile alin. B2C nu %e aplica ,n ca&ul ,n care %e ,nc)eie o con%tatare amia+ila de accident, daca %unt
,ndeplinite cumulati' urmatoarele conditiiD
aC %Aau produ% pagu+e materiale a caror de%pagu+ire e%te a%igurata prin polita de a%igurare o+ligatorie de
ra%pundere ci'ila pentru pre(udicii produ%e prin accidente de auto'e)icule8
+C accidentul nu %Aa produ% ca urmare a %a'*r%irii 6aptelor pentru care %e retine permi%ul de conducere %au do'ada
,nlocuitoare a ace%tuia, ,n conditiile pre'a&ute la art. 111 alin. B1C lit. +C %i cC , dupa ca&, precum %i a 6aptei
pre'a&ute la art. 1/ alin. B1C 8
cC cel putin unul dintre conducatorii 'e)iculelor implicate ,n accident %iAa recuno%cut 'ino'atia ,n producerea
accidentului de circulatie8
dC conducatorul de 'e)icul care %iAa recuno%cut 'ino'atia ,n producerea accidentului de circulatie detine a%igurare
o+ligatorie de ra%pundere ci'ila pentru pre(udicii produ%e prin accidente de auto'e)icule 'ala+ila8
eC cei doi conducatori de 'e)icule implicate ,n accidentul de circulatie au completat %i %emnat 6ara o+iectiuni
6ormularul de con%tatare amia+ila de accident.
B2.2C Societatea de a%igurare 'eri6ica ,ndeplinirea conditiilor pre'a&ute la alin. B21C lit. aC I eC , precum %i
corectitudinea ,ntocmirii 6ormularului de con%tatare amia+ila de accident %i ate%ta, dupa ca&, 'aliditatea %au
nulitatea con%tatarii amia+ile de accident8
B2.3C Societatile de a%igurare o+ligatorie de ra%pundere ci'ila pentru pre(udicii produ%e prin accidente de
auto'e)icule %au repre&entantii ace%tora, %e%i&ati de producerea unui accident de circulatie ,n +a&a 6ormularului de
con%tatare amia+ila de accident au o+ligatia de a anunta imediat unitatea de politie pe ra&a careia %Aa produ%
e'enimentul, precum %i de a aduce la cuno%tinta celui implicat o+ligatia de a %e pre&enta la unitatea de politie, daca
e5i%ta indicii cu pri'ire la ne,ndeplinirea conditiilor pre'a&ute la alin. B21C lit. +C .
B2.-C En %ituatia pre'a&uta la alin. B23C , conducatorul de 'e)icul implicat ,n accidentul de circulatie are o+ligatia
de a %e pre&enta la unitatea de politie ,n termen de 2- de ore de la data primirii in'itatiei din partea ace%teia, ,n
'ederea ,ntocmirii documentelor de con%tatare a accidentului de circulatie %i eli+erarea autori&atiei de reparatie.
Art.13.
@roprietarul %au detinatorul al carui auto'e)icul, remorca %au tram'ai a 6o%t a'ariat ,n alte ,mpre(urari dec*t ,ntrAun
accident de circulatie e%te o+ligat %a anunte imediat politia pe ra&a careia %Aa produ% e'enimentul pentru
,ntocmirea documentelor de con%tatare.
@roprietarul, detinatorul mandatat %au conducatorul auto al carui auto'e)icul, remorca ori tram'ai a 6o%t a'ariat in
alte impre(urari decat intrAun accident de circulatie e%te o+ligat %a %e pre&inte in 93 e ore de la con%tatare la
unitatea de politie pe ra&a careia %Aa produ% e'enimentul, pentru intocmirea documentelor de con%tatare.
S!4T$U"!A a /Aa A 4irculatia auto'e)iculelor ,n tra6icul international
Art.12. A B1C Auto'e)iculele %i remorcile ,nmatriculate ,n Rom*nia pot trece 6rontiera de %tat pe drumurile pu+lice,
daca ,ndepline%c conditiile cerute pentru a 6i admi%e ,n circulatia internationala, iar conducatorii lor po%eda permi%
de conducere 'ala+il, ,n conditiile %ta+ilite prin tratatele la care Rom*nia e%te parte %au care e%te eli+erat de
autoritatile competente ale %tatelor mem+re ale Uniunii !uropene %au Spatiului !conomic !uropean ori a carui
'ala+ilitate e%te recuno%cuta ,n ace%te %tate pe +a&a de reciprocitate.
CAPITOLUL .I - IN<RACTIUNI SI PEDEPSE
Art1D31
Nerespe*t!re! ispozitiilor pri,in *ir*ul!ti! pe ru%urile pu)li*e# *!re 'ntruneste ele%entele *onstituti,e
!le unei in+r!*tiuni# !tr!"e r!spunere! pen!l! si se s!n*tione!z! potri,it prezentei oron!nte e ur"ent!1
Art1D41
B2C Punere! 'n *ir*ul!tie s!u *onu*ere! pe ru%urile pu)li*e ! unui !uto,e0i*ul s!u tr!%,!i#
ne'n%!tri*ul!t s!u ne'nre"istr!t# se peepseste *u 'n*0iso!re e l! unu l! ? !ni1
B9C Punere! 'n *ir*ul!tie s!u *onu*ere! pe ru%urile pu)li*e ! unui !uto,e0i*ul s!u tr!%,!i *u nu%!r +!ls
e 'n%!tri*ul!re s!u e 'nre"istr!re se peepseste *u 'n*0iso!re e l! unu l! 4 !ni1
B?C Tr!*t!re! unei re%or*i ne'n%!tri*ul!te s!u ne'nre"istr!te ori *u nu%!r +!ls e 'n%!tri*ul!re s!u e
'nre"istr!re se peepseste *u 'n*0iso!re e l! ? luni l! 9 !ni s!u *u !%en!1
B3C Conu*ere! pe ru%urile pu)li*e ! unui !uto,e0i*ul s!u tr!*t!re! unei re%or*i !le *!rui pl!*ute *u
nu%!rul e 'n%!tri*ul!re s!u e 'nre"istr!re !u +ost retr!se s!u ! unui ,e0i*ul 'n%!tri*ul!t 'n !lt st!t *!re
nu !re rept e *ir*ul!tie 'n Ro%-ni! se peepseste *u 'n*0iso!re e l! A luni l! 9 !ni1
Art1DA1
B2C Conu*ere! pe ru%urile pu)li*e ! unui !uto,e0i*ul ori ! unui tr!%,!i e *!tre o perso!n! *!re nu
pose! per%is e *onu*ere se peepseste *u 'n*0iso!re e l! unu l! 4 !ni1
B9C Conu*ere! pe ru%urile pu)li*e ! unui !uto,e0i*ul s!u tr!%,!i e *!tre o perso!n! !l *!rei per%is e
*onu*ere este ne*orespunz!tor *!te"oriei s!u su)*!te"oriei in *!re +!*e p!rte ,e0i*ulul respe*ti, s!u
per%isul i-! +ost retr!s s!u !nul!t ori *!rei! e$er*it!re! reptului e ! *onu*e i-! +ost suspen!t! s!u *!re
nu !re reptul e ! *onu*e !uto,e0i*ule 'n Ro%-ni! se peepseste *u 'n*0iso!re e l! A luni l! ? !ni s!u *u
!%en!1
B?C Cu pee!ps! pre,!zut! l! !lin1B9C se s!n*tione!z! si perso!n! *!re 'n*reinte!z! *u stiint! un
!uto,e0i*ul s!u tr!%,!i# pentru *onu*ere! pe ru%urile pu)li*e# unei perso!ne *!re se !+l! 'n un! intre
situ!tiile pre,!zute l! !lin1B2C s!u B9C s!u unei perso!ne *!re su+er! e o )o!l! psi0i*! ori se !+l! su)
in+luent! !l*oolului s!u ! unor prouse ori su)st!nte stupe+i!nte s!u ! %ei*!%entelor *u e+e*te si%il!re
!*estor!1
Art1D61
B2C Conu*ere! pe ru%urile pu)li*e ! unui !uto,e0i*ul s!u tr!%,!i e *!tre o perso!n! *!re !re o
'%)i)!tie !l*ooli*! e peste :#D: ">l !l*ool pur 'n s-n"e se peepseste *u 'n*0iso!re e l! unu l! 4 !ni1
B9C Cu pee!ps! pre,!zut! l! !lin1B2C se s!n*tione!z! si perso!n! *!re *onu*e un !uto,e0i*ul s!u un
tr!%,!i si *!re se !+l! su) in+luent! unorsu)st!nte ori prouse stupe+i!nte s!u %ei*!%ente *u e+e*te
si%il!re !*estor!1
B4C Re+uzul# '%potri,ire! s!u sustr!"ere! *onu*!torului unui !uto,e0i*ul s!u !l unui tr!%,!i ori !
instru*torului !uto# !+l!t 'n pro*esul e instruire# s!u ! e$!%in!torului !utorit!tii *o%petente# !+l!t 'n
ti%pul es+!sur!rii pro)elor pr!*ti*e !le e$!%enului pentru o)tinere! per%isului e *onu*ere# e ! se
supune re*olt!rii pro)elor )iolo"i*e s!u test!rii !erului e$pir!t# 'n ,eere! st!)ilirii !l*oole%iei ori !
prezentei e prouse s!u su)st!nte stupe+i!nte ori ! %ei*!%entelor *u e+e*te si%il!re !*estor!# se
peepseste *u 'n*0iso!re e l! 9 l! 6 !ni1
B4C Perso!n! *!re *onu*e un !uto,e0i*ul s!u tr!%,!i# test!t! e politistul rutier *u un %i&lo* te0ni*
*erti+i*!t si epist!t! *! !,-n o *on*entr!tiee p-n! l! :#3: %">l !l*ool pur 'n !erul e$pir!t# po!te soli*it!
!*estui! s! i se re*olteze pro)e )iolo"i*e e *!tre unit!tile s!u institutiile %ei*!le pre,!zute l! !lin1 B2C # 'n
,eere! st!)ilirii '%)i)!tiei e !l*ool 'n s-n"e1
Art1D71
B2C P!r!sire! lo*ului !**ientului e *!tre *onu*!torul ,e0i*ulului s!u e *!tre instru*torul !uto !+l!t 'n
pro*esul e instruire s!u e e$!%in!torul !utorit!tii *o%petente !+l!t 'n ti%pul es+!sur!rii pro)elor
pr!*ti*e !le e$!%enului pentru o)tinere! per%isului e *onu*ere# i%pli*!t 'ntr-un !**ient e *ir*ul!tie 'n
ur%! *!rui! ! rezult!t u*iere! s!u ,!t!%!re! inte"rit!tii *orpor!le ori ! s!n!t!tii unei! s!u %!i %ultor
perso!ne ori !*! !**ientul s-! prous *! ur%!re ! unei in+r!*tiuni# +!r! 'n*u,iint!re! politiei *!re
e+e*tue!z! *er*et!re! lo*ului +!ptei# se peepseste *u 'n*0iso!re e l! 9 l! 6 !ni1
B9C Cu pee!ps! pre,!zut! l! !lin1B2C se s!n*tione!z! si +!pt! ori*!rei perso!ne e ! %oi+i*! st!re! lo*ului
s!u e ! ster"e ur%ele !**ientului e *ir*ul!tie in *!re ! rezult!t u*iere! s!u ,!t!%!re! inte"rit!tii
*orpor!le ori ! s!n!t!tii unei! s!u %!i %ultor perso!ne# +!r! !*orul e*0ipei e *er*et!re l! +!t! lo*ului1
B?C Nu *onstituie in+r!*tiune +!pt! *onu*!torului e ,e0i*ul *!re# 'n lips! !ltor %i&lo!*e e tr!nsport# el
'nsusi tr!nsport! perso!nele r!nite l! *e! %!i !propi!t! unit!te s!nit!r! 'n %!sur! s! !*ore !sistent!
%ei*!l! ne*es!r! si l! *!re ! e*l!r!t !tele person!le e ientit!te si nu%!rul e 'n%!tri*ul!re s!u
'nre"istr!re ! ,e0i*ulului *onus# *onse%n!te 'ntr-un re"istru spe*i!l# !*! se 'n!poi!z! i%ei!t l! lo*ul
!**ientului1
B4C Nu *onstituie in+r!*tiune p!r!sire! lo*ului !**ientului# !*! ,i*ti%! p!r!seste lo*ul +!ptei# i!r
*onu*!torul e ,e0i*ul !nunt! i%ei!t e,eni%entul l! *e! %!i !propi!t! unit!te e politie1
Art17:1
B2C <!pt! *onu*!torului e ,e0i*ul s!u ! instru*torului !uto# !+l!t 'n pro*esul e instruire# ori !
e$!%in!torului !utorit!tii *o%petente# !+l!t 'n ti%pul es+!sur!rii pro)elor pr!*ti*e !le e$!%enului pentru
o)tinere! per%isului e *onu*ere# e ! *onsu%! !l*ool# prouse ori su)st!nte stupe+i!nte s!u
%ei*!%ente *u e+e*te si%il!re !*estor!# up! prou*ere! unui !**ient e *ir*ul!tie *!re ! !,ut *!
rezult!t u*iere! s!u ,!t!%!re! inte"rit!tii *orpor!le ori ! s!n!t!tii unei! s!u %!i %ultor perso!ne# p-n!
l! re*olt!re! pro)elor )iolo"i*e ori p-n! l! test!re! *u un %i&lo* te0ni* o%olo"!t si ,eri+i*!t %etrolo"i* s!u
p-n! l! st!)ilire! *u un %i&lo* te0ni* *erti+i*!t ! prezentei !*estor! 'n !erul e$pir!t# se peepseste *u
'n*0iso!re e l! unu l! 4 !ni1
B9C Nu *onstituie in+r!*tiune *onsu%ul e %ei*!%ente *u e+e*te si%il!re prouselor s!u su)st!ntelor
stupe+i!nte# up! prou*ere! !**ientului e *ir*ul!tie si p-n! l! sosire! politiei l! +!t! lo*ului# !*!
!*este! sunt !%inistr!te e person!l %ei*!l !utoriz!t# 'n *!zul 'n *!re !*este! sunt i%puse e st!re! e
s!n!t!te s!u e ,!t!%!re! *orpor!l! ! *onu*!torului !uto1
Art1721
Ne'neplinire! o)li"!tiilor pre,!zute l! !rt199 !lin1B4C e *!tre %ei*ul e +!%ilie# 'n *!zul prou*erii unui
!**ient e *ir*ul!tie *!re ! !,ut *! rezult!t u*iere! s!u ,!t!%!re! inte"rit!tii *orpor!le ori ! s!n!t!tii
unei! s!u %!i %ultor perso!ne# *! ur%!re ! !+e*tiunilor %ei*!le !le *onu*!torului e ,e0i*ul# se
peepseste *u 'n*0iso!re e l! ? luni l! 9 !ni s!u *u !%en!1
Art1791
B2C <!pt! s!,-rsit! *u intentie e ! sustr!"e# istru"e# e"r!! ori e ! !u*e 'n st!re e ne'ntre)uint!re
ini*!to!rele# se%!+o!rele# !%en!&!rile rutiere s!u *re!re! e o)st!*ole pe p!rte! *!ros!)il! se peepseste
*u 'n*0iso!re e l! A luni l! 9 !ni s!u *u !%en!1
B9C Cu pee!ps! pre,!zut! l! !lin1B2C se s!n*tione!z! inst!l!re! e %i&lo!*e e se%n!liz!re rutier! s!u
%oi+i*!re! pozitiilor !*estor!# +!r! !utoriz!tie eli)er!t! e !utorit!tile *o%petente# e n!tur! s! inu*! 'n
ero!re p!rti*ip!ntii l! tr!+i*1
B?C Or"!niz!re! s!u p!rti*ip!re!# 'n *!lit!te e *onu*!tor e ,e0i*ul s!u e !ni%!le# l! 'ntre*eri
ne!utoriz!te pe ru%urile pu)li*e# se peepseste *u 'n*0iso!re e l! ? luni l! 9 !ni s!u *u !%en!1
B3C Cu pee!ps! pre,!zut! l! !lin1B?C se s!n*tione!z! )lo*!re! *u intentie ! ru%ului pu)li*# !*! se pune
'n peri*ol si"ur!nt! *ir*ul!tiei ori se !u*e !tin"ere reptului l! li)er! *ir*ul!tie ! *elorl!lti p!rti*ip!nti l!
tr!+i*1
Art17?1
B9C Rep!r!re! !uto,e0i*ulelor !,-n ur%e e !**ient# +!r! !utoriz!ti! eli)er!t! e politie# se peepseste
*u 'n*0iso!re e l! ? luni l! 9 !ni s!u *u !%en!1
B?C Nu *onstituie in+r!*tiune! pre,!zut! l! !lin1 B9C rep!r!re! !uto,e0i*ulelor !,-n ur%e e !**ient# 'n
)!z! !test!rii ,!liit!tii *onst!t!rii !%i!)ile e !**ient1
CAPITOLUL .II - RASPUNDEREA CONTRA.ENTIONALA
Art1741
B2C n*!l*!re! ispozitiilor prezentei oron!nte e ur"ent!# !ltele e*-t *ele *!re 'ntrunes* ele%entele
*onstituti,e !le unei in+r!*tiuni# *onstituie *ontr!,entie si se s!n*tione!z! *u !,ertis%ent ori *u !%en! *!
s!n*tiune prin*ip!l! si# up! *!z# *u un! intre s!n*tiunile *ontr!,ention!le *o%ple%ent!re pre,!zute l!
!rt17A !lin1B9C 1
B9C A,ertis%entul *onst! 'n !tention!re! ,er)!l! s!u s*ris! ! *ontr!,enientului# 'nsotit! e re*o%!n!re!
e ! respe*t! ispozitiile le"!le1
B?C A,ertis%entul se !pli*! 'n *!zul 'n *!re prin 'n*!l*!re! nor%ei rutiere nu se pune 'n peri*ol si"ur!nt!
*ir*ul!tiei1
Art17A1
B2C S!n*tiunile *ontr!,ention!le *o%ple%ent!re !u *! s*op 'nl!tur!re! unei st!ri e peri*ol si
pre'nt-%pin!re! s!,-rsirii !ltor +!pte interzise e le"e si se !pli*! prin !*el!si pro*es-,er)!l prin *!re se
!pli*! si s!n*tiune! prin*ip!l! ! !%enzii s!u !,ertis%entului1
B9C S!n*tiunile *ontr!,ention!le *o%ple%ent!re sunt ur%!to!rele(
!C !pli*!re! pun*telor e pen!liz!re5
)C suspen!re! e$er*it!rii reptului e ! *onu*e# pe ti%p li%it!t5
*C *on+is*!re! )unurilor estin!te s!,-rsirii *ontr!,entiilor pre,!zute 'n prezent! oron!nt! e ur"ent! ori
+olosite 'n !*est s*op5
C i%o)iliz!re! ,e0i*ulului5
eC r!iere! in o+i*iu ! 'n%!tri*ul!rii s!u 'nre"istr!rii ,e0i*ulului# 'n *!zurile pre,!zute l! !rt1 26 !lin1 B3C 5
+C rii*!re! ,e0i*ulelor st!tion!te nere"ul!%ent!r1
BAC Sunt supuse *on+is*!rii(
!C %i&lo!*ele spe*i!le e !,ertiz!re lu%ino!se si sonore etinute# %ont!te si +olosite pe !lte !uto,e0i*ule
e*-t *ele pre,!zute l! !rt1?9 !lin1B9C si B?C 5
)C ispoziti,ele *!re pertur)! +un*tion!re! %i&lo!*elor te0ni*e e supr!,e"0ere ! tr!+i*ului5
*C pl!*utele *u nu%!rul e 'n%!tri*ul!re s!u 'nre"istr!re *!re nu *orespun st!n!relor 'n ,i"o!re si *!re
sunt %ont!te pe ,e0i*ule5
C ,e0i*ulele *u tr!*tiune !ni%!l!# *-n *ir*ul! pe ru%urile pu)li*e pe *!re le este interzis !**esul ori pe
!lte tr!see e*-t *ele st!)ilite e !utorit!tile pu)li*e lo*!le1
Art1761
B2C Pe l-n"! s!n*tiunile *ontr!,ention!le# politistul rutier ispune# 'n *!zurile pre,!zute 'n prezent!
oron!nt! e ur"ent!# si un! intre ur%!to!rele%!suri te0ni*o-!%inistr!ti,e(
!C retinere! per%isului e *onu*ere si>s!u ! *erti+i*!tului e 'n%!tri*ul!re ori e 'nre"istr!re s!u# up!
*!z# ! o,ezii 'nlo*uito!re ! !*estor!5
)C retr!"ere! per%isului e *onu*ere# ! *erti+i*!tului e 'n%!tri*ul!re s!u 'nre"istr!re ori ! pl!*utelor *u
nu%!rul e 'n%!tri*ul!re s!u e 'nre"istr!re5
*C !nul!re! per%isului e *onu*ere1
B3C Retr!"ere! per%isului e *onu*ere se ispune e *!tre politi! rutier! !*! titul!rul !*estui! ! +ost
e*l!r!t in!pt pentru ! *onu*e ,e0i*ule pe ru%urile pu)li*e e *!tre o unit!te e !sistent! %ei*!l!
!%)ul!torie e spe*i!lit!te !utoriz!t! 'n !*est sens1
Art17D1
B2C A%enzile *ontr!,ention!le se st!)iles* 'n *u!ntu%ul eter%in!t e ,!lo!re! nu%!rului pun*telor-
!%en! !pli*!te1
B9C Un pun*t-!%en! reprezint! ,!lori* 2:F in s!l!riul %ini% )rut pe e*ono%ie# st!)ilit prin 0ot!r-re !
Gu,ernului1
B?C Contr!,entiilor pre,!zute 'n prezent! oron!nt! e ur"ent! li se st!)iles* *l!se e s!n*tiuni *!ror! le
*orespune un nu%!r e pun*te-!%en!# 'n +un*tie e "r!,it!te! +!ptelor si e peri*olul so*i!l pe *!re
!*este! 'l prezint!1
B3C Cl!sele e s!n*tiuni sunt ur%!to!rele(
!C *l!s! I - 9 s!u ? pun*te-!%en!5
)C *l!s! ! II-! - 3 s!u 4 pun*te-!%en!5
*C *l!s! ! III-! - e l! A l! D pun*te-!%en!5
C *l!s! ! I.-! - e l! 7 l! 9: pun*te-!%en!5
eC *l!s! ! .-! - e l! 92 l! 2:: pun*te-!%en!1
B4C Contr!,entiile pre,!zute l! *l!s! ! .-! e s!n*tiuni se !pli*! perso!nelor &urii*e1
Art.22.
B1C 4on%tituie contra'entii %i %e %anctionea&a cu amenda pre'a&uta ,n cla%a $ de %anctiuni urmatoarele 6apte
%a'*r%ite de catre per%oane 6i&iceD
1. conducerea unui auto'e)icul ,n mod ne(u%ti6icat cu o 'ite&a cu cel putin 13 :m;) %u+ limita minima o+ligatorie
%ta+ilita pe tron%onul de drum re%pecti'8
2. nere%pectarea o+ligatiei de %emnali&are a mane'rei de %c)im+are a directiei de mer%8
3. nere%pectarea de catre pietoni a normelor pri'ind circulatia pe drumurile pu+lice8
-. ne,ndeplinirea o+ligatiei proprietarului %au a utili&atorului de auto'e)icul de a %olicita documentul de con%tatare
a a'ariilor produ%e ace%tuia ,n alte ,mpre(urari dec*t ,n urma unui accident de circulatie8
.. nere%pectarea normelor pri'ind circulatia pe drumurile pu+lice de catre conducatorii coloanelor militare, ai
grupurilor organi&ate autori&ate %i cortegiilor8
/. nere%pectarea %emni6icatiei %emnalului lumino% intermediar de 6orma uneia %au a unor %ageti de culoare gal+ena
ori al+a cu '*r6ul orientat ,n (o% %pre dreapta, care anunta %c)im+area %emnalului de culoare 'erde ,n ca&ul
+en&ilor cu circulatie re'er%i+ila8
0. conducerea unui 'e)icul a'ariat pe%te termenul de 33 de &ile de la data eli+erarii documentului de con%tatare a
a'ariei8
1. nere%pectarea o+ligatiei conducatorului de auto'e)icul %i a pa%agerilor ace%tuia de a purta, ,n timpul depla%arii
pe drumurile pu+lice, centura %au di%po&iti'ele de %iguranta omologate8
2. nere%pectarea o+ligatiei de catre conducatorul de motocicleta %au moped de a purta, ,n timpul depla%arii pe
drumurile pu+lice, ca%ca de protectie omologata8
13. nere%pectarea o+ligatiei conducatorului de 'e)icul de a la%a li+er tra%eul tram'aiului la apropierea ace%tuia,
c*nd drumul are o %ingura +anda8
11. nere%pectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale8
12. nere%pectarea o+ligatiei de a aplica %emnul di%tincti' pe auto'e)icule condu%e de per%oane care au mai putin
de un an 'ec)ime de la do+*ndirea permi%ului de conducere8
13. la%area li+era ,n timpul conducerii a 'olanului, g)idonului %au a manetei de comanda a 'e)iculului8
1-. nere%pectarea de catre pa%ageri %au calatori a o+ligatiilor ce le re'in atunci c*nd %e a6la ,n 'e)icule8
1.. nere%pectarea %emni6icatiei culorii gal+ene a %ema6orului8
1/. conducerea unui 'e)icul ale carui placute cu numarul de ,nmatriculare %au ,nregi%trare %unt deteriorate,
murdare ori acoperite cu g)eata %au &apada de natura a ,mpiedica identi6icarea numarului de ,nmatriculare %au de
,nregi%trare8
10. conducerea unui 'e)icul pe ale carui placute cu numarul de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare %unt aplicate 6olii
%au alte di%po&iti'e care nu permit citirea numarului de ,nmatriculare ori placutele nu core%pund %tandardelor ,n
'igoare8
11. conducerea pe drumurile pu+lice a unui 'e)icul cu de6ectiuni te)nice, altele dec*t cele pre'a&ute la art.132
alin.B3C lit.+C ori care are lip%a unul %au mai multe elemente de caro%erie %au acea%ta e%te deteriorata 'i&i+il.
B2C Amenda contra'entionala pre'a&uta la alin.B1C %e aplica %i conducatorului de auto'e)icul %au tram'ai care
%a'*r%e%te o 6apta pentru care %e aplica 2 puncte de penali&are, con6orm art.131 alin.B1C lit.aC .
Art.133.
B1C 4on%tituie contra'entii %i %e %anctionea&a cu amenda pre'a&uta ,n cla%a a $$Aa de %anctiuni urmatoarele 6apte
%a'*r%ite de per%oane 6i&iceD
1. nere%pectarea %emnalelor politi%tilor de 6rontiera ,n punctele de trecere a 6rontierei de %tat a Rom*niei, ale
,ndrumatorilor de circulatie ai ini%terului Apararii "ationale, ale agentilor de cale 6erata, ale per%oanelor
de%emnate pentru diri(area circulatiei, pe %ectoarele de drum pe care %e e5ecuta lucrari de rea+ilitare a ace%tora,
precum %i cele ale patrulelor %colare de circulatie %i ale ne'a&atorilor8
2. nere%pectarea regulilor de utili&are a mi(loacelor de a'erti&are %onora de catre conducatorii de 'e)icule, cu
e5ceptia celor care conduc auto'e)icule pre'a&ute la art.32 alin.B2C lit.aC %i +C 8
3. nere%pectarea %emni6icatiei indicatoarelor %i marca(elor de o+ligare8
-. ne,ndeplinirea o+ligatiei de a %olicita autoritatii competente, ,n termenul pre'a&ut de lege, eli+erarea unui
duplicat al permi%ului de conducere %au al certi6icatului de ,nmatriculare ori de ,nregi%trare, ,n ca&ul ,n care
ace%tea au 6o%t declarate 6urate, pierdute, deteriorate %au nu mai core%pund din punct de 'edere al 6ormei %i
continutului celor ,n 'igoare8
.. lip%a dotarilor %peci6ice la auto'e)iculele de%tinate ,n'atarii conducerii auto, pre'a&ute ,n reglementarile ,n
'igoare8
/. conducerea unui auto'e)icul care are montate an'elope cu alte dimen%iuni %au caracteri%tici dec*t cele
pre'a&ute ,n certi6icatul de ,nmatriculare %au ,nregi%trare ori %unt u&ate pe%te limita admi%a8
0. conducerea unui auto'e)icul care, ,n mer% %au %tationare, poluea&a 6onic %au emana no5e pe%te limita legal
admi%a8
1. nere%pectarea tra%eelor %ta+ilite de politia rutiera pentru pregatirea practica %au %u%tinerea e5amenului pentru
o+tinerea permi%ului de conducere8
2. nere%pectarea o+ligatiei de a circula pe un %ingur %ir, indi6erent de directia de depla%are, ,ntrAo inter%ectie ,n care
circula %i tram'aie %i de a la%a li+er tra%eul tram'aiului atunci c*nd %patiul dintre %ina din dreapta %i trotuar nu
permite circulatia pe doua %iruri8
13. e6ectuarea de catre conducatorul unui 'e)icul a unor acti'itati de natura aAi di%trage atentia de la conducere ori
6olo%irea in%talatiilor de %onori&are la un ni'el de &gomot care a6ectea&a depla%area ,n %iguranta a lui %i a celorlalti
participanti la tra6ic8
11. nere%pectarea o+ligatiei ce re'ine conducatorului de motocicleta %au moped de a a'ea ,n 6unctiune, ,n timpul
&ilei, luminile de ,nt*lnire ,n circulatia pe drumurile pu+lice8
12. neutili&area ec)ipamentului de protectieAa'erti&are 6luore%centAre6lectori&ant de catre per%oana care e5ecuta
lucrari ,n &ona drumului pu+lic %au de catre agentul de cale 6erata care a%igura trecerea la ni'el8
13. conducerea unui auto'e)icul care nu e%te dotat cu tru%a medicala, triung)iuri re6lectori&ante %i %tingator pentru
incendii, omologate.
B2C Amenda contra'entionala pre'a&uta la alin.B1C %e aplica %i conducatorului de auto'e)icul %au tram'ai care
%a'*r%e%te o 6apta pentru care %e aplica 3 puncte de penali&are, con6orm art.131 alin.B1C lit.+C .
B3C 4on%tituie contra'entie %i %e %anctionea&a cu amenda pre'a&uta ,n cla%a a $$Aa de %anctiuni %i cu aplicarea
%anctiunii contra'entionale complementare a %u%pendarii e5ercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de
33 de &ile %a'*r%irea de catre conducatorul de auto'e)icul %au tram'ai a urmatoarelor 6apteD
aC depa%irea coloanelor de 'e)icule oprite la culoarea ro%ie a %ema6orului %au la trecerile la ni'el cu calea 6erata8
+C neacordarea prioritatii de trecere pietonilor anga(ati ,n tra'er%area regulamentara a drumului pu+lic prin locurile
%pecial amena(ate %i %emnali&ate, a6lati pe %en%ul de depla%are a auto'e)iculului %au tram'aiului8
cC neacordarea prioritatii de trecere 'e)iculelor care au ace%t drept8
dC nere%pectarea %emni6icatiei culorii ro%ii a %ema6orului8
eC nere%pectarea regulilor pri'ind depa%irea8
6C nere%pectarea %emnalelor, indicatiilor %i di%po&itiilor politi%tului rutier a6lat ,n e5ercitarea atri+utiilor de %er'iciu8
gC nere%pectarea pre'ederilor art.02 alin.B2C .
Art.131.
B1C 4on%tituie contra'entii %i %e %anctionea&a cu amenda pre'a&uta ,n cla%a a $$$Aa de %anctiuni urmatoarele 6apte
%a'*r%ite de per%oane 6i&iceD
1. conducerea unui auto'e)icul cu permi% de conducere a carui 'ala+ilitate a e5pirat8
2. conducerea unui auto'e)icul de catre o per%oana care nu a pre%c)im+at permi%ul de conducere national
rom*ne%c la %c)im+area domiciliului %au re%edintei, ,n termenul pre'a&ut de lege8
3. conducerea unui auto'e)icul de catre o per%oana cu domiciliul ,n Rom*nia care nu a pre%c)im+at permi%ul de
conducere o+tinut ,n alt %tat, ,n termenul pre'a&ut de lege8
-. ne,ndeplinirea o+ligatiilor de pre%c)im+are a certi6icatului de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare a auto'e)iculului
ori remorcii ,n ca&urile pre'a&ute de lege8
.. nepa%trarea di%tantei laterale %u6iciente 6ata de 'e)iculul care circula din %en% opu%8
/. nere%pectarea de catre conducatorul de 'e)icul a %emni6icatiei indicatoarelor %i marca(elor de inter&icere %au
re%trictie ori a celor temporare, cu e5ceptia celor care inter&ic acce%ul %au depa%irea care %e ,ncadrea&a ,n alta cla%a
de %anctiuni8
0. nere%pectarea o+ligatiei de a permite para%irea inter%ectiei conducatorului 'e)iculului rama% ,n interiorul
ace%teia8
1. nere%pectarea normelor pri'ind circulatia +icicletelor %i mopedelor8
1. nere%pectarea normelor pri'ind circulatia +icicletelor8
2. nereducerea 'ite&ei ,n ca&urile pre'a&ute de regulament8
13. montarea la auto'e)icul, remorca %au tram'ai a luminilor de alta culoare %au inten%itate, a altor lumini ori
di%po&iti'e de a'erti&are %onora %au acce%orii ori modi6icari neomologate8
11. circulatia cu un auto'e)icul, remorca %au tram'ai cu de6ectiuni la %i%temul de iluminare %au de a'erti&are
%onora ori c*nd ace%tea lip%e%c8
12. nere%pectarea regulilor ,n ca&ul imo+ili&arii in'oluntare ,n pa%a(e %u+terane %i tuneluri8
13. nere%pectarea regulilor pri'ind tran%portul per%oanelor %i al o+iectelor ,n %au pe 'e)icule8
1-. pornirea de pe loc a auto'e)iculului %au tram'aiului cu u%ile de%c)i%e, circulatia cu u%ile de%c)i%e ori
de%c)iderea ace%tora ,n timpul mer%ului8 de%c)iderea u%ilor auto'e)iculului atunci c*nd ace%ta e%te oprit %au
%tationat, 6ara a%igurarea ca nu %e pune ,n pericol %iguranta depla%arii celorlalti participanti la tra6ic8
1.. oprirea auto'e)iculelor de%tinate tran%portului pu+lic de per%oane ,n alte locuri dec*t ,n %tatiile %emnali&ate ca
atare8
1/. nere%pectarea regulilor pri'ind circulatia pe +en&i8
10. conducerea pe drumurile pu+lice a 'e)iculelor cu doua roti, 6ara a %e a%igura contactul cu partea caro%a+ila pe
am+ele roti.
B2C Amenda contra'entionala pre'a&uta la alin.B1C %e aplica %i conducatorului de auto'e)icul %au tram'ai care
%a'*r%e%te o 6apta pentru care %e aplica - puncte de penali&are, con6orm art.131 alin.B1C lit.cC .
B3C 4on%tituie contra'entie %i %e %anctionea&a cu amenda pre'a&uta ,n cla%a a $$$Aa de %anctiuni %i cu aplicarea
%anctiunii contra'entionale complementare a %u%pendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de /3 de &ile
%a'*r%irea de catre conducatorul de auto'e)icul %au tram'ai a urmatoarelor 6apteD
aC nere%pectarea regulilor pri'ind prioritatea de trecere, depa%irea %au trecerea la culoarea ro%ie a %ema6orului, daca
prin acea%ta %Aa produ% un accident de circulatie din care a re&ultat a'arierea unui 'e)icul %au alte pagu+e
materiale8
+C nere%pectarea interdictiei temporare de circulatie in%tituite pe un anumit %egment de drum pu+lic8
cC nere%pectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane o6iciale %au intercalarea ,ntrAo a%t6el de coloana8
dC circulatia pe %en% opu%, cu e5ceptia ca&urilor ,n care %e e6ectuea&a regulamentar mane'ra de depa%ire.
Art.132.
B1C 4on%tituie contra'entii %i %e %anctionea&a cu amenda pre'a&uta ,n cla%a a $9Aa de %anctiuni urmatoarele 6apte
%a'*r%ite de per%oane 6i&iceD
1. conducerea pe drumurile pu+lice a unui 'e)icul care nu core%punde din punct de 'edere te)nic %au al carui
termen de 'ala+ilitate a in%pectiei te)nice periodice a e5pirat8
2. conducerea pe drumurile pu+lice a unui 'e)icul 6ara a a'ea montata una dintre placutele cu numarul de
,nmatriculare %au de ,nregi%trare ori daca placutele cu numarul de ,nmatriculare ori de ,nregi%trare nu %unt 6i5ate ,n
locurile %pecial de%tinate8
3. conducerea unui 'e)icul cu tractiune animala ne,nregi%trat8
-. nee6ectuarea radierii 'e)iculelor din e'identa, ,n ca&urile %i termenele pre'a&ute de lege8
.. conducerea unui auto'e)icul de%tinat tran%portului pu+lic de per%oane %au de mar6uri 6ara a detine ate%tatul
pro6e%ional8
/. nee6ectuarea 'eri6icarii medicale periodice8
0. ne,ndeplinirea de catre medicul de 6amilie a o+ligatiilor pre'a&ute la art.22 alin.B.C ,n ca&ul implicarii, cu
'ino'atie, a conducatorului de 'e)icul a6lat ,n e'identa %a ,ntrAun accident de circulatie ,n urma caruia au re&ultat
numai pagu+e materiale8
1. detinerea %imultana a doua permi%e de conducere nationale, dintre care unul eli+erat de o autoritate competenta
%traina8
2. lipirea de a6i%e, in%criptii %au ,n%cri%uri pe indicatoarele %au di%po&iti'ele ce %er'e%c la %emnali&area rutiera,
inclu%i' pe %uporturile ace%tora8
13. detinerea, montarea %au 6olo%irea ,n circulatia pe drumurile pu+lice a mi(loacelor %peciale de a'erti&are %onora
%au luminoa%a pe 'e)iculele care nu au ace%t drept8
11. detinerea, montarea %au 6olo%irea ,n circulatia pe drumurile pu+lice a di%po&iti'elor care pertur+a 6unctionarea
normala a di%po&iti'elor de ma%urare a 'ite&ei8
12. 6olo%irea ne(u%ti6icata a mi(loacelor %peciale de a'erti&are luminoa%e %au %onore de catre conducatorii
auto'e)iculelor care au regim de circulatie prioritara8
13. nere%pectarea %emnalelor regulamentare ale agentilor de cale 6erata la trecerea la ni'el8
1-. necomunicarea de catre proprietarul %au utili&atorul unui 'e)icul, la %olicitarea politiei rutiere, a identitatii
per%oanei careia iAa ,ncredintat 'e)iculul %pre a 6i condu%8
1.. ne,ndeplinirea o+ligatiilor ce ,i re'in conducatorului de 'e)icule care e6ectuea&a tran%port pu+lic de per%oane
%au de mar6uri8
1/. nere%pectarea o+ligatiilor ce re'in conducatorilor de 'e)icule cu tractiune animala8
10. nere%pectarea di%po&itiilor art.0- pri'ind circulatia pe auto%tra&i8
11. ne,ndeplinirea o+ligatiilor pre'a&ute la art.02 alin.B2C ,n ca&ul implicarii conducatorului de auto'e)icul ,ntrAun
accident de circulatie din care au re&ultat numai pagu+e materiale8
12. e6ectuarea tran%portului de mar6uri %au per%oane cu auto'e)icule %i remorci care circula ,n +a&a autori&atiei
pentru pro+a8
23. conducerea unui auto'e)icul care circula ,n +a&a autori&atiei pentru pro+e ,n a6ara (udetului %au a municipiului
Bucure%ti ,n ra&a caruia ,%i are %ediul titularul autori&atiei8
21. nere%pectarea %emni6icatiei luminii ro%ii a di%po&iti'elor in%talate pentru %emnali&area +en&ilor cu circulatie
re'er%i+ila8
22. %a'*r%irea de catre conducatorii de 'e)icule %au pa%agerii ace%tora de ge%turi o+%cene, pro6erarea de in(urii,
adre%area de e5pre%ii (ignitoare %au 'ulgare participantilor la tra6ic8
23. aruncarea, la%area ori a+andonarea pe drumul pu+lic de o+iecte, materiale, %u+%tante %au 'e)icule, dupa ca&8
2-. nere%pectarea regulilor pri'ind remorcarea 'e)iculelor8
2.. nepre&entarea, ,n mod ne(u%ti6icat, ,n termenul %ta+ilit la unitatea de politie rutiera la care a 6o%t in'itat pentru
%olutionarea oricarei pro+leme legate de calitatea de participant la tra6ic %au de proprietar ori utili&ator de 'e)icul8
2/. patrunderea pe drumurile pu+lice moderni&ate cu un 'e)icul care are pe roti %au pe caro%erie noroi ce %e
depune pe partea caro%a+ila ori din care cad %au %e %curg produ%e, %u+%tante %au materiale ce pun ,n pericol
%iguranta circulatiei8
20. tran%portul copiilor ,n '*r%ta de p*na la 12 ani %au al animalelor pe locurile din 6ata ale 'e)iculelor8
21. conducerea auto'e)iculului cu ma%a ma5ima autori&ata mai mare de 3,. tone pe drumurile acoperite cu g)eata,
&apada %au polei, 6ara a a'ea montate pe roti lanturi %au alte ec)ipamente antiderapante omologate8
22. neaplicarea, ,n partea din %pate a unui auto'e)icul ,nmatriculat ,ntrAun %tat care nu e%te %emnatar al 4on'entiei
a%upra circulatiei rutiere, a %emnului di%tincti' al %tatului care a e6ectuat ,nmatricularea8
33. %tationarea neregulamentara pe drumurile pu+lice ,n conditii de 'i&i+ilitate redu%a8
31. lo'irea, deteriorarea %au ocolirea portilor de ga+arit in%talate ,naintea trecerii la ni'el cu calea 6erata8
32. lo'irea %i;%au deteriorarea pa%a(elor %uperioare de pe drumurile pu+lice, prin nere%pectarea ga+aritului de
li+era trecere %emnali&at core%pun&ator8
33. montarea pe auto'e)icul a unui %i%tem anti6urt %onor a carui durata a %emnalului depa%e%te mai mult de un
minut con%ecuti', iar inten%itatea %emnalului depa%e%te pragul 6onic pre'a&ut de lege8
3-. neaplicarea, ,n partea din %pate a 'e)iculului care e6ectuea&a tran%port pu+lic de per%oane %au de mar6uri, a
indicatorului cu limitele de 'ite&a admi%e pentru categoria din care 6ace parte 'e)iculul condu%8
3.. aplicarea tratamentelor c)imice %au a 6oliilor, pe par+ri&, luneta %au pe geamurile laterale, cu e5ceptia celor
omologate %i;%au certi6icate de catre autoritatea competenta %i care %unt marcate core%pun&ator8
3/. aplicarea de a6i%e, reclame pu+licitare, ,n%cri%uri %au acce%orii pe par+ri&, luneta %au geamurile laterale care
re%tr*ng %au e%tompea&a 'i&i+ilitatea %u+ limita legal admi%a ori ,mpiedica %au diminuea&a e6icacitatea
di%po&iti'elor de iluminare %i %emnali&are luminoa%a ori citirea numarului de ,nmatriculare8
30. ,ncalcarea o+ligatiilor re6eritoare la circulatia pe drumurile pu+lice a 'e)iculelor care tran%porta produ%e %au
mar6uri periculoa%e ori a 'e)iculelor cu ma%a %i;%au ga+aritul depa%it.
31. nere%pectarea o+ligatiei de comunicare pre'a&ute de art. 131 %au comunicarea de date ine5acte %au incomplete
B2C Amenda contra'entionala pre'a&uta la alin.B1C %e aplica %i conducatorului de auto'e)icul %au tram'ai care
%a'*r%e%te o 6apta pentru care %e aplica / puncte de penali&are, con6orm art.131 alin.B1C lit.dC .
B3C 4on%tituie contra'entie %i %e %anctionea&a cu amenda pre'a&uta ,n cla%a a $9Aa de %anctiuni %i cu aplicarea
%anctiunii complementare a %u%pendarii e5ercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 23 de &ile
%a'*r%irea de catre conducatorul de auto'e)icul %au tram'ai a urmatoarelor 6apteD
aC conducerea %u+ in6luenta +auturilor alcoolice, daca 6apta nu con%tituie, potri'it legii, in6ractiune8
+C conducerea 'e)iculului cu de6ectiuni gra'e la %i%temul de 6r*nare %au la mecani%mul de directie, con%tatate de
politia rutiera ,mpreuna cu %peciali%tii Regi%trului Auto Rom*n8
cC neoprirea la trecerea la ni'el cu calea 6erata c*nd +arierele %au %emi+arierele %unt co+or*te ori ,n cur% de
co+or*re %au c*nd %emnalele cu lumini ro%ii %i;%au %onore %unt ,n 6unctiune8
dC nere%pectarea di%po&itiilor pre'a&ute la art.3. alin.B3C 8
eC depa%irea cu mai mult de .3 :m;) a 'ite&ei ma5ime admi%e pe %ectorul de drum re%pecti' %i pentru categoria din
care 6ace parte auto'e)iculul condu%, con%tatata, potri'it legii, cu mi(loace te)nice omologate %i 'eri6icate
metrologic.
Art.133.
B1C Suspen!re! e$er*it!rii reptului e ! *onu*e !uto,e0i*ule se ispune(
aC pentru o perioada de ?: de &ile, daca titularul permi%ului de conducere a %a'*r%it contra'entii care cumulea&a 24
pun*te e pen!liz!re8
+C pentru o perioada de A: de &ile, daca titularul permi%ului de conducere cumulea&a, din nou, cel putin 24 puncte
de penali&are ,n urmatoarele 12 luni de la data e5pirarii ultimei %u%pendari a e5ercitarii dreptului de a conduce.
B2C En ca&ul ,n care conducatorul de !uto,e0i*ul %au tram'ai %a'*r%e%te, 'ntr-un inter,!l e A luni de la data
re%tituirii permi%ului de conducere, din nou, o nou! +!pt! pre'a&uta la art.133 alin.B3C , art.131 alin.B3C %i art.132
alin.B3C , perio!! e suspen!re se %!&ore!z! *u 'n*! ?: e zile.
B-C @unctele de penali&are %e !nule!z! l! '%plinire! ter%enului e A luni de la data con%tatarii contra'entiei.
B.C Su%pendarea e5ercitarii dreptului de a conduce anulea&a toate punctele de penali&are acumulate p*na ,n acel
moment.
B/C En ca&urile pre'a&ute la alin.B1C , contra'enientul e%te o+ligat %a %e pre&inte la unitatea de politie pe ra&a careia
domicilia&a %au, dupa ca&, are re%edinta, ,n termen de . &ile de la primirea ,n%tiintarii %cri%e, pentru a preda
permi%ul de conducere.
B0C "epre&entarea contra'enientului ,n termenul pre'a&ut la alin.B/C , ,n mod ne(u%ti6icat, atrage ma(orarea cu 33
de &ile a duratei de %u%pendare a e5ercitarii dreptului de a conduce, pre'a&uta la alin.B1C lit.aC %i +C .
Art.13/.
B1C @ana la e5pirarea perioadei de %u%pendare a e5ercitarii dreptului de a conduce, conducatorul de 'e)icul %i
tram'ai tre)uie %a %e pre&inte la %er'iciul politiei rutiere care il are in e'identa, pentru 'eri6icarea cunoa%terii
regulilor de ciculatie, dupa cum urmea&aD
1. cand permi%ul de conducere iAa 6o%t retinut pentru *onsu% e )!uturi !l*ooli*e, %au pentru nere%pectarea
regulilor re6eritoare la priorit!te! de trecere, ep!sire! %au trecerea la *ulo!re! rosie a %ema6orului, daca prin
acea%ta %Aa produ% un !**ient e *ir*ul!tie din care a re&ultat!,!riere! unui ,e0i*ul s!u !lte p!"u)e
%!teri!le8
2. cand 6apta a 6o%t urmarita ca in6ractiune pre'a&uta de pre&enta ordonanta de urgenta, iar in%tanta de (udecata %au
procurorul a di%pu% inlocuirea ra%punderii penale cu una dintre %anctiunile cu caracter admini%trati' pre'a&ute la
art. 21 din 4odul @enal8
3. cand a %olicitat reducerea perioadei de %u%pendare a e5ercitarii dreptului de a conduce.
B2C @erioada de %u%pendare a e5ercitarii dreptului de a conduce auto'e)icule ori tram'aie %e prelun"este *u ?: e
zile, daca titularul permi%ului de conducere nu pro%o,e!z! testul e *uno!stere ! re"ulilor e *ir*ul!tie, in
%ituatiile pre'a&ute de alin. B1C litera BaC %i B+C , %au nu se prezint! la %er'iciul politiei rutiere pentru %u%tinerea
'eri6icarii cunoa%terii regulilor de circulatie.
Art.131.
B1C Sa'*r%irea de catre conducatorul de auto'e)icul %au tram'ai a uneia %au mai multor contra'entii atrage, pe
l*nga %anctiunea amen&ii, %i aplicarea unui numar de pun*te e pen!liz!re, dupa cum urmea&aD
aC 9 pun*te e pen!liz!re pentru s!,-rsire! ur%!to!relor +!pte(
1. 6olo%irea incorecta a luminilor de drum la ,nt*lnirea cu un auto'e)icul care circula din %en% opu%8
2. 6olo%irea tele6oanelor mo+ile ,n timpul conducerii, cu e5ceptia celor pre'a&ute cu di%po&iti'e de tip Fm*ini
li+ereG8
3. nere%pectarea o+ligatiei de a purta, ,n timpul circulatiei pe drumurile pu+lice, centura de %iguranta ori ca%tile de
protectie omologate, dupa ca&8
-. depa%irea cu 13A23 :m;) a 'ite&ei ma5ime admi%e pe %ectorul de drum re%pecti' pentru categoria din care 6ace
parte auto'e)iculul condu%, con%tatata, potri'it legii, cu mi(loace te)nice omologate %i 'eri6icate metrologic8
.. circulatia pe un %ector de drum pe care acce%ul e%te inter&i%8
/. nere%pectarea regulilor pri'ind mane'ra de ,ntoarcere, mer%ul ,napoi, %c)im+area +en&ii de circulatie %au a
directiei de mer%8
0. nere%pectarea o+ligatiei de a 6olo%i luminile de ,nt*lnire %i pe timpul &ilei, pe auto%tra&i, drumuri e5pre% %i pe
drumuri nationale europene B!C 8
1. %tationarea neregulamentara8
2. re6u&ul ,nm*narii actului de identitate, permi%ului de conducere, certi6icatului de ,nmatriculare %au de
,nregi%trare, al celorlalte documente pre'a&ute de lege, la cererea politi%tului rutier, precum %i re6u&ul de a permite
'eri6icarea 'e)iculului8
+C ? pun*te e pen!liz!re pentru s!,-rsire! ur%!to!relor +!pte(
1. oprirea ne(u%ti6icata %au circulatia pe +anda de urgenta a auto%tra&ilor %au oprirea pe partea caro%a+ila a
drumurilor e5pre% %au a drumurilor nationale europene B!C 8
2. depa%irea cu 21A33 :m;) a 'ite&ei ma5ime admi%e pe %ectorul de drum re%pecti' pentru categoria din care 6ace
parte auto'e)iculul condu%, con%tatata, potri'it legii, cu mi(loace te)nice omologate %i 'eri6icate metrologic8
3. nere%pectarea regulilor pri'ind mane'ra de ,ntoarcere, mer%ul ,napoi, %c)im+area +en&ii de circulatie %au a
directiei de mer%, daca prin acea%ta %Aa produ% un accident din care au re&ultat a'arierea unui 'e)icul %au alte
pagu+e materiale8
-. nepa%trarea unei di%tante core%pun&atoare 6ata de 'e)iculul care ,l precede, daca prin acea%ta %Aa produ% un
accident din care au re&ultat a'arierea unui 'e)icul %au alte pagu+e materiale8
.. nere%pectarea %emni6icatiei indicatorului FocolireG, in%talat pe re6ugiul %tatiilor de tram'ai8
/. patrunderea ,ntrAo inter%ectie atunci c*nd circulatia ,n interiorul ace%teia e%te +locata8
cC 3 pun*te e pen!liz!re pentru s!,-rsire! ur%!to!relor +!pte(
1. nere%pectarea o+ligatiilor care ,i re'in ,n ca&ul 'e)iculelor rama%e ,n pana %au a'ariate8
2. nere%pectarea %emni6icatiei indicatorului FSTO@G8
3. depa%irea cu 31A-3 :m;) a 'ite&ei ma5ime admi%e pe %ectorul de drum re%pecti' pentru categoria din care 6ace
parte auto'e)iculul condu%, con%tatata, potri'it legii, cu mi(loace te)nice omologate %i 'eri6icate metrologic8
-. circulatia ,n timpul noptii %au &iua, pe timp de ceata, nin%oare a+undenta %au ploaie torentiala, cu un auto'e)icul
6ara lumini %au 6ara %emnali&are core%pun&atoare8
.. conducerea unui auto'e)icul %au tractarea unei remorci atunci c*nd do'ada ,nlocuitoare a certi6icatului de
,nmatriculare %au de ,nregi%trare e%te eli+erata 6ara drept de circulatie %au durata ace%teia a e5pirat8
dC A pun*te e pen!liz!re pentru s!,-rsire! ur%!to!relor +!pte(
1. re6u&ul de a permite imo+ili&area 'e)iculului %au 'eri6icarea te)nica a ace%tuia8
2. nere%pectarea %emni6icatiei %emnalelor regulamentare ale agentilor de cale 6erata care diri(ea&a circulatia la
trecerile la ni'el cu calea 6erata8
3. depa%irea cu -1A.3 :m;) a 'ite&ei ma5ime admi%e pe %ectorul de drum re%pecti' pentru categoria din care 6ace
parte auto'e)iculul condu%, con%tatata, potri'it legii, cu mi(loace te)nice omologate %i 'eri6icate metrologic8
-. conducerea unui 'e)icul ,nmatriculat %au ,nregi%trat care nu are montata una din placutele cu numarul de
,nmatriculare %au de ,nregi%trare8
.. circulatia %au %tationarea pe %patiul inter&i% care %epara %en%urile de circulatie pe auto%trada8
/. %tationarea ori parcarea auto'e)iculelor pe auto%trada ,n alte locuri dec*t cele %pecial amena(ate %i %emnali&ate8
0. e5ecutarea pe auto%trada a mane'rei de ,ntoarcere %au de mer% ,napoi, circulatia %au tra'er%area de pe un %en% de
circulatie pe celalalt prin &onele inter&i%e, re%pecti' &ona mediana %au racordurile dintre cele doua parti caro%a+ile8
1. nere%pectarea %emni6icatiei indicatoarelor Trecere la ni'el cu o cale 6erata %impla, 6ara +ariere, Trecere la ni'el
cu o cale 6erata du+la, 6ara +ariere %au Oprire, in%talate la trecerea la ni'el cu o cale 6erata8
2. %c)im+area directiei de mer% prin 'ira( %pre %t*nga, daca prin acea%ta %e ,ncalca marca(ul longitudinal continuu
care %epara %en%urile de circulatie8
13. patrunderea ,ntrAo inter%ectie diri(ata prin %ema6oare, daca prin acea%ta %e produce +locarea circulatiei ,n
interiorul inter%ectiei.
Art.111.
B1C @ermi%ul de conducere %au do'ada ,nlocuitoare a ace%tuia %e retine ,n urmatoarele ca&uriD
aC la cumularea a cel putin 1. puncte de penali&are8
+C c*nd titularul ace%tuia a %a'*r%it una dintre in6ractiunile pre'a&ute la art.1., art.1/ alin.B2C , art.10 alin.B1C , B2C ,
B-C %i B.C , art.12 alin.B1C , art.23 alin.B1C %i art.22 alin.B3C %i B.C 8
cC la %a'*r%irea uneia dintre contra'entiile pre'a&ute la art.133 alin.B3C , art.131 alin.B3C , art.132 alin.B3C %i art. 11.
alin.B1C 8
dC c*nd titularul ace%tuia a 6o%t declarat inapt pentru a conduce auto'e)icule %au tram'aie8
eC c*nd pre&inta modi6icari, %ter%aturi %au adaugari, e%te deteriorat ori %e a6la ,n mod ne(u%ti6icat a%upra altei
per%oane8
6C c*nd perioada de 'ala+ilitate a e5pirat.
B-C @ermi%ul de conducere al conducatorului de auto'e)icul %au tram'ai, implicat ,ntrAun accident de circulatie din
care a re&ultat uciderea %au 'atamarea corporala gra'a a unei per%oane, %e retine de catre politia rutiera daca
autorul accidentului a ,ncalcat o regula de circulatie dintre cele pre'a&ute la art.132 alin.B3C , eli+er*nduA%e do'ada
,nlocuitoare 6ara drept de circulatie. ?aca regula de circulatie ,ncalcata e%te una dintre cele pre'a&ute la art.133
alin.B3C %i art.131 alin.B3C , do'ada ,nlocuitoare a permi%ului de conducere %e eli+erea&a cu drept de circulatie
pentru o perioada de 1. &ile.
Art.112.
B1C Certi+i*!tul e 'n%!tri*ul!re %au de ,nregi%trare ori do'ada ,nlocuitoare a ace%tuia se retine de catre politia
rutiera ,n urmatoarele ca&uriD
aC 'e)iculul nu are e6ectuata in%pectia te)nica periodica 'ala+ila8
+C nu %unt re%pectate normele te)nice con%tructi'e re6eritoare la tran%portul produ%elor periculoa%e8
cC 'e)iculul circula noaptea 6ara 6aruri %au lampi de %emnali&are, di%po&iti'ele de iluminare %i %emnali&are
luminoa%e, mi(loacele 6luore%centAre6lectori&ante, pre'a&ute ,n normele te)nice ,n 'igoare8
dC 'e)iculul circula cu de6ectiuni ma(ore la %i%temele de iluminareA%emnali&are %au cu alte di%po&iti'e dec*t cele
omologate8
eC %i%temul de 6r*nare de %er'iciu e%te de6ect8
6C %i%temul de 6r*nare de a(utor %au de %tationare e%te de6ect8
gC mecani%mul de directie pre&inta u&uri pe%te limitele admi%e8
)C an'elopele au alte dimen%iuni %au caracteri%tici dec*t cele pre'a&ute ,n cartea de identitate a 'e)iculului,
pre&inta taieturi %au rupturi ale cordului ori %unt u&ate pe%te limita legal admi%a8
iC &gomotul ,n mer% %au %tationare depa%e%te limita legal admi%a pentru tipul re%pecti' de 'e)icul8
(C motorul emite no5e poluante pe%te limitele legal admi%e8
:C elementele di%po&iti'ului de cuplare pentru remorcare pre&inta u&uri pronuntate ori nu %unt compati+ile, 6iind
de natura %a pro'oace de%prinderea remorcii %au de&ec)ili+rarea an%am+lului8
lC auto'e)iculul %au tram'aiul are aplicate pe par+ri&, luneta %au geamurile laterale a6i%e %au reclame pu+licitare,
6olii neomologate %i;%au nemarcate core%pun&ator ori acce%orii care re%tr*ng %au e%tompea&a 'i&i+ilitatea ,n timpul
mer%ului, at*t din interior, c*t %i din e5terior8
mC auto'e)iculul are aplicat pe partea 6rontala %i;%au po%terioara a ace%tuia a6i%e, ,n%cri%uri %au reclame care
diminuea&a e6icacitatea di%po&iti'elor de iluminare %i %emnali&are luminoa%a ori citirea numarului de
,nmatriculare8
nC auto'e)iculul pre&inta %curgeri %emni6icati'e de car+urant %au lu+ri6iant8
oC placutele cu numerele de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare nu %unt con6orme cu %tandardul %au au aplicate
di%po&iti'e de iluminare, altele dec*t cele omologate8
pC datele din certi6icatul de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare nu concorda cu caracteri%ticile te)nice ale 'e)iculului8
rC 'e)iculul nu a 6o%t radiat din circulatie ,n ca&urile pre'a&ute ,n pre&enta ordonanta de urgenta8
%C 'e)iculul nu e%te a%igurat de ra%pundere ci'ila ,n ca& de pagu+e produ%e tertilor prin accidente de circulatie,
con6orm legii8
tC detinatorul 'e)iculului nu a pre%c)im+at certi6icatul de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare, ,n con6ormitate cu
pre'ederile legale8
uC 'e)iculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare8
'C 'e)iculul are lip%a elemente ale caro%eriei ori acea%ta e%te ,ntrAo %tare a'an%ata de degradare8
5C lip%a dotarilor o+ligatorii pe auto'e)icule de%tinate ,n'atarii conducerii auto'e)iculelor ,n proce%ul in%truirii
per%oanelor ,n 'ederea o+tinerii permi%ului de conducere, pre'a&ute de reglementarile ,n 'igoare.
B2C En %ituatiile pre'a&ute la alin.B1C lit.+C , cC , eC , gC , :C , oC , pC , rC %i %C , la retinerea certi6icatului de
,nmatriculare %au de ,nregi%trare, politi%tul rutier eli+erea&a conducatorului de 'e)icul o do'ada ,nlocuitoare 6ara
drept de circulatie, iar ,n ca&urile pre'a&ute la alin.B1C lit. aC , dC , 6C , )C , iC , (C , lC , mC , nC , tC uC , 'C %i 5C , o
do'ada ,nlocuitoare cu drept de circulatie pentru 1. &ile.
B3C En %ituatiile pre'a&ute la alin.B1C lit.+C , oC , pC , rC %i %C , odata cu retinerea certi6icatului de ,nmatriculare,
politi%tul rutier retrage %i numerele de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare.
B-C 4erti6icatul de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare %i placutele cu numarul de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare, cu
e5ceptia celor care nu core%pund %tandardelor, %e re%tituie proprietarului %au utili&atorului 'e)iculului de catre
politia rutiera, la pre&entarea de catre ace%ta a do'e&ii ,ncetarii moti'ului pentru care documentul a 6o%t retinut, ,n
conditiile pre'a&ute ,n regulament.
Art.113.
B1C @ermi%ul de conducere %e re%tituie titularuluiD
aC la e5pirarea perioadei de %u%pendare8
+C c*nd, ,n conditiile art. 2/ alin. B-C , %Aa )otar*t ca e5ercitarea dreptului de a conduce nu %e %u%penda8
cC la ,ncetarea ma%urii de %iguranta pre'a&ute la art. 112 lit. cC din 4odul penal8
dC ,n +a&a re&olutiei %au, dupa ca&, a ordonantei procurorului prin care %Aa di%pu% ne,nceperea urmaririi penale,
%coaterea de %u+ urmarirea penala %au ,ncetarea urmaririi penale8
eC ,n +a&a )otar*rii (udecatore%ti rama%e de6initi'e prin care %Aa di%pu% ac)itarea inculpatului ori proce%ulA'er+al de
con%tatare a contra'entiei a 6o%t anulat8
6C la ,ncetarea cau&elor pentru care a 6o%t retra% permi%ul de conducere ,n conditiile art.20 alin.B-C , certi6icata
printrAun act medicoAlegal.
B2C @ermi%ul de conducere %e re%tituie de catre politia rutiera ,n conditiile %ta+ilite ,n regulament.
Art.11-.
B1C Anul!re! per%isului e *onu*ere se ispune 'n ur%!to!rele *!zuri(
aC titularul permi%ului de conducere a 6o%t condamnat printrAo )otar*re (udecatorea%ca rama%a de6initi'a pentru o
in+r!*tiune *!re ! !,ut *! rezult!t u*iere! s!u ,!t!%!re! *orpor!l! ! unei perso!ne, %a'*r%ita ca urmare a
nere%pectarii regulilor de circulatie8
+C titularul permi%ului de conducere a 6o%t condamnat printrAo )otar*re (udecatorea%ca rama%a de6initi'a pentru
in6ractiunile pre'a&ute la art.1., art.1/ alin.B2C , art.10 alin.B1C , B2C , B-C %i B.C , art.12 alin.B1C %i B2C , art.23 alin. B1C
%i art.22 alin.B3C 8
dC titularului permi%ului de conducere i %Aa aplicat, printrAo )otar*re (udecatorea%ca rama%a de6initi'a, pedeap%a
complementara a inter&icerii e5ercitarii pro6e%iei %au ocupatiei de conducator de 'e)icule, pre'a&uta la art./- lit.cC
din 4odul penal8
eC permi%ul de conducere a 6o%t o+tinut cu ,ncalcarea normelor legale, %ituatie con%tatata de in%tanta competenta.
B2C @ermi%ul de conducere %e anulea&a %i ,n ca&ul ,n care titularul ace%tuia a decedat.
Art.11/.
B1C @er%oana al carei permi% de conducere a 6o%t anulat ca urmare a ram*nerii de6initi'e a unei )otar*ri
(udecatore%ti de condamnare pentru una dintre 6aptele pre'a&ute la art. 11- alin. B1C %i la art. 11. alin. B1C %e poate
pre&enta la e5amen pentru o+tinerea unui nou permi% de conducere, pentru toate categoriile a'ute anterior, dupa
ca&, daca a inter'enit una din %ituatiile urmatoareD
aC au trecut / luni de la data e5ecutarii pedep%ei amen&ii penale %au a pedep%ei ,n regim de pri'are de li+ertate ori
la locul de munca8
+C a trecut un an de la data gratierii pedep%ei %au a ram*nerii de6initi'e a )otar*rii (udecatore%ti prin care %Aa di%pu%
%u%pendarea conditionata a e5ecutarii pedep%ei ori %u%pendarea e5ecutarii pedep%ei %u+ %upra'eg)ere8
cC a inter'enit amni%tia8
dC inter&icerea dreptului de a e5ercita pro6e%ia %au ocupatia de conducator de auto'e)icule, pre'a&uta la art./-
lit.cC din 4odul penal, a e5pirat %au a 6o%t re'ocata.
Art.110.
B1C I%o)iliz!re! unui ,e0i*ul se ispune de catre politi%tul rutier ,n ca&ul %a'*r%irii de catre conducatorul
ace%tuia a uneia dintre urmatoarele 6apteD
aC conducerea unui 'e)icul ne,nmatriculat %au ne,nregi%trat ori cu numar de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare 6al%
ori 6ara a a'ea montate placutele cu numarul de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare8
+C conducerea unui 'e)icul a carui %tare te)nica pune ,n pericol gra' %iguranta circulatiei, deteriorea&a drumul
pu+lic %au a6ectea&a mediul8
cC conducerea unui 'e)icul cu ,ncalcarea regulilor re6eritoare la tran%portul mar6urilor periculoa%e ori cu ga+arite
%i;%au ma%e depa%ite8
dC conducerea unui 'e)icul de%pre care e5i%ta date %au indicii ca 6ace o+iectul unei 6apte de natura penala8
eC re6u&a %a %e legitime&e8
6C %e a6la %u+ in6luenta +auturilor alcoolice, a produ%elor %au %u+%tantelor %tupe6iante ori a medicamentelor cu
e6ecte %imilare ace%tora, iar conducerea 'e)iculului nu poate 6i a%igurata de o alta per%oana8
gC nu re%pecta timpii de conducere %i de odi)na pre'a&uti de lege.
B2C $mo+ili&area unui 'e)icul %e di%pune %i ,n ca&ul ,n care conducatorul ace%tuia ori unul dintre pa%ageri
%a'*r%e%te o 6apta de natura penala %au e%te urmarit pentru %a'*r%irea unei in6ractiuni.
B3C @entru oprirea 6ortata %au imo+ili&area ,n ca&urile pre'a&ute la alin.B1C %i B2C , politia rutiera poate utili&a
di%po&iti'e %peciale omologate.
BAne5a nr. 1C
C!te"orii e ,e0i*ule pentru *!re se eli)ere!zG per%isul e *onu*ere
4ategoriile de 'e)icule pentru care %e eli+erea& permi%ul de conducere, pre'&ute la art. 23 alin. B2C , %e de6ine%c
a%t6elD
aC categoria AD mopede8
+C categoria A1D
1. motociclete cu cilindree ma5im de 12. cmc, cu puterea ma5im de 11 :< Hi cu un raport putere;greutate de
cel mult 3,1 :<;:g8
2. tricicluri cu motor cu puterea ma5im de 1. :<8
cC categoria A2D motociclete cu puterea ma5im de 3. :<, cu un raport putere;greutate care nu depHeHte 3,2
:<;:g Hi care nu %unt deri'ate dintrAun 'e)icul a'*nd mai mult de du+lul puterii %ale8
dC categoria AD motociclete cu %au 6r ataH Hi tricicluri cu motor cu puterea de pe%te 1. :<8
eC categoria B1D c'adricicluri a cror ma% proprie nu depHeHte -33 :g B..3 :g pentru 'e)iculele de%tinate
tran%portului de mr6uriC , neinclu&*nd ma%a +ateriilor ,n ca&ul 'e)iculelor electrice Hi care %unt ec)ipate cu motor
cu ardere intern a crui putere net ma5im nu depHeHte 1. :< %au cu motor electric a crui putere nominal
continu ma5im nu depHeHte 1. :<8
6C *!te"ori! B(
1. auto'e)iculul a crui ma% total ma5im autori&at nu depHeHte 3..33 :g Hi al crui numr de locuri pe
%caune, ,n a6ara conductorului, nu e%te mai mare de 18
2. an%am+lul 6ormat dintrAun auto'e)icul trgtor din categoria B Hi o remorc a crei ma% total ma5im
autori&at nu depHeHte 0.3 :g8
3. an%am+lul de 'e)icule a cror ma% total ma5im autori&at nu depHeHte -.2.3 :g, 6ormat dintrAun
auto'e)icul trgtor din categoria B Hi o remorc a crei ma% total ma5im autori&at depHeHte 0.3 :g8
gC *!te"ori! BE( an%am+lul de 'e)icule a cror ma% total ma5im autori&at depHeHte -.2.3 :g, 6ormat dintrA
un auto'e)icul trgtor din categoria B Hi o remorc %au %emiremorc a crei ma% total ma5im autori&at nu
depHeHte 3..33 :g8
)C categoria 41D auto'e)iculul, altul dec*t cel din categoria ? %au ?1, a crui ma% total ma5im autori&at
depHeHte 3..33 :g, dar nu mai mare de 0..33 :g, Hi care e%te proiectat Hi con%truit pentru tran%portul a ma5imum
1 pa%ageri ,n a6ar de conductorul auto. Auto'e)iculului din acea%t categorie i %e poate ataHa o remorc a crei
ma% total ma5im autori&at nu depHeHte 0.3 :g8
iC categoria 41!D
1. an%am+lul de 'e)icule con%t*nd dintrAun auto'e)icul trgtor din categoria 41 Hi o remorc %au %emiremorc a
crei ma% total ma5im autori&at e%te mai mare de 0.3 :g, cu condiia ca ma%a total ma5im autori&at a
an%am+lului % nu depHea%c 12.333 :g8
2. an%am+lurile de 'e)icule ,n care 'e)iculul trgtor 6ace parte din categoria B, iar remorca %au %emiremorca %a
are o ma% total ma5im autori&at de pe%te 3..33 :g, cu condiia ca ma%a total ma5im autori&at a
an%am+lului % nu depHea%c 12.333 :g8
(C categoria 4D
1. auto'e)iculul, altul dec*t cele din categoria ? %au ?1, a crui ma% total ma5im autori&at e%te mai mare de
3..33 :g Hi care e%te proiectat Hi con%truit pentru tran%portul a ma5imum 1 pa%ageri ,n a6ara conductorului auto8
2. an%am+lul 6ormat dintrAun auto'e)icul din categoria 4 Hi o remorc a crei ma% total ma5im autori&at nu
depHeHte 0.3 :g8
:C categoria 4!D an%am+lul de 'e)icule con%t*nd dintrAun auto'e)icul trgtor din categoria 4 Hi o remorc %au
%emiremorc a crei ma% total ma5im autori&at e%te mai mare de 0.3 :g8
lC categoria ?1D
1. auto'e)iculul proiectat Hi con%truit pentru tran%portul a ma5imum 1/ pa%ageri ,n a6ar de conductorul auto Hi a
crui lungime ma5im nu depHeHte 1 m8
2. an%am+lul de 'e)icule 6ormat dintrAun auto'e)icul trgtor din categoria ?1 Hi o remorc a crei ma% total
ma5im autori&at nu depHeHte 0.3 :g8
mC categoria ?1!D an%am+lul de 'e)icule con%t*nd dintrAun auto'e)icul trgtor din categoria ?1 Hi o remorc a
crei ma% total ma5im autori&at e%te mai mare de 0.3 :g. Remorca nu tre+uie % 6ie de%tinat tran%portului de
per%oane8
nC categoria ?D auto'e)iculul de%tinat tran%portului de per%oane a'*nd mai mult de 1 locuri pe %caune, ,n a6ara
locului conductorului. Auto'e)iculului din acea%t categorie i %e poate ataHa o remorc a crei ma% total
ma5im autori&at nu depHeHte 0.3 :g8
oC categoria ?!D an%am+lul de 'e)icule con%t*nd dintrAun auto'e)icul trgtor din categoria ? Hi o remorc a crei
ma% total ma5im autori&at e%te mai mare de 0.3 :g. Remorca nu tre+uie % 6ie de%tinat tran%portului de
per%oane8
pC categoria TrD tractor, maHini Hi utila(e autopropul%ate agricole, 6ore%tiere %au pentru lucrri8
rC categoria T+D trolei+u&8
%C categoria T'D tram'ai.
REGULAMENTUL RUTIER SIMPLI<ICAT
CAPITOLUL I( Dispozitii "ener!le
Art.2.
B1C En %en%ul pre&entului regulament, termenii %i e5pre%iile de mai (o% au urmatoarea %emni6icatieD
..retinere! permi%ului de conducere, a certi6icatului de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare ori a do'e&ii ,nlocuitoare
a ace%tora A ma%ura te)nicoAadmini%trati'a di%pu%a de politia rutiera con%t*nd ,n ridicarea documentului din
po%e%ia unei per%oane %i pa%trarea lui la %ediul politiei rutiere p*na la %olutionarea cau&ei care a determinat
aplicarea ace%tei ma%uri8
/.retr!"ere! permi%ului de conducere A ma%ura te)nicoAadmini%trati'a di%pu%a de politia rutiera ,n +a&a unui
certi6icat medicoAlegal prin care titularul a 6o%t declarat in!pt %ei*!l, con%t*nd ,n retinerea documentului %i
inter&icerea dreptului de a conduce auto'e)icule %au tram'aie8
0.retr!"ere! *erti+i*!tului e 'n%!tri*ul!re A ma%ura te)nicoAadmini%trati'a di%pu%a de politia rutiera con%t*nd
,n retinerea documentului %i inter&icerea dreptului de a pune ,n mi%care pe drumurile pu+lice 'e)iculul re%pecti'8
1.retr!"ere! pl!*utelor *u nu%!rul e 'n%!tri*ul!re s!u e 'nre"istr!re A ma%ura te)nicoAadmini%trati'a
di%pu%a de politia rutiera con%t*nd ,n demontarea placutelor de pe 'e)icul %i pa%trarea lor la %ediul politiei rutiere
p*na la ,ncetarea cau&elor care au du% la aplicarea ace%tei ma%uri8
CAPITOLUL II( .e0i*ulele
S!4T$U"!A 1D Starea te)nica a 'e)iculelor %i controlul ace%teia
Art.13.
Se interzi*e %ont!re! l! !uto,e0i*ul, tractor 6olo%it ,n e5ploatari agricole %i 6ore%tiere %i 'e)icul pentru
e6ectuarea de %er'icii %au lucrari, tram'ai ori remorca a lu%inilor de alta culoare %au inten%itate, a altor lumini,
di%po&iti'e ori !**esorii e !,ertiz!re dec*t cele omologate.
S!4T$U"!A 2D Enmatricularea %i ,nregi%trarea 'e)iculelor
SUBS!4T$U"!A 1D Enmatricularea %i ,nregi%trarea 'e)iculelor
Se interzi*e *ir*ul!ti! pe ru%urile pu)li*e a 'e)iculelor care nu !u %ont!te pl!*utele *u nu%!rul e
'n%!tri*ul!re %au, dupa ca&, de ,nregi%trare, ,n locurile %ta+ilite.
S!4T$U"!A 3D O+ligatiile proprietarilor %au detinatorilor de 'e)icule
Art. 20
B1C Propriet!rul de auto'e)icul %au remorca, cu domiciliul, %ediul ori re%edinta ,n Rom*nia, e%te o)li"!tD
aC %a declare !utorit!tii e%itente pierderea, 6urtul %au di%trugerea certi6icatului de ,nmatriculare, ,n *el %ult 3D
e ore de la con%tatare8
+C %a depuna imediat la autoritatea emitenta originalul certi6icatului de ,nmatriculare, daca, dupa o+tinerea
duplicatului, a reintrat ,n po%e%ia ace%tuia.
Art. 21
B1C ?etinatorii de 'e)icule pot monta pe ace%tea %i%teme %onore anti6urt.
B2C ?urata %emnalului emi% de %i%temul pre'a&ut la alin. B1C nu tre+uie %a 6ie mai mare de un minut, iar inten%itatea
ace%tuia nu tre+uie %a depa%ea%ca pragul 6onic pre'a&ut ,n reglementarile legale ,n 'igoare.
B3C Se inter&ice montarea pe 'e)icule a %i%temelor %onore anti6urt care %e declan%ea&a la trecerea, ,n imediata
apropiere, a altui 'e)icul.
CAPITOLUL III( Per%isul e *onu*ere
Art. 31
B2C @o%e%orul unui permi% de conducere 'ala+il numai pentru categoria Tr are dreptul %a conduca %i un an%am+lu
de 'e)icule 6ormat dintrAun tractor %i una %au doua remorci.
B3C Au dreptul % conduc 'e)icule din categoria Tr Hi po%e%orii permi%elor de conducere 'ala+ile pentru una dintre
categoriile B, B!, 4 %au 4!, dup cum urmea&D
aC po%e%orul permi%ului de conducere 'ala+il pentru categoria B are dreptul % conduc tractor rutier, cu ma%a
ma5im autori&at de p*n la 3..33 :g, la care %e poate ataHa o remorc a crei greutate ma5im autori&at % 6ie
mai mic de 0.3 :g8
+C po%e%orul permi%ului de conducere 'ala+il pentru categoria B! are dreptul % conduc tractor rutier, cu ma%a
ma5im autori&at de p*n la 3..33 :g, la care %e poate ataHa o remorc a crei greutate ma5im autori&at % 6ie
mai mic de 3..33 :g8
cC po%e%orul permi%ului de conducere 'ala+il pentru categoria 4 are dreptul % conduc tractor rutier, cu ma%a
ma5im autori&at mai mare de 3..33 :g, la care %e poate ataHa o remorc a crei greutate ma5im autori&at % 6ie
mai mic de 0.3 :g8
dC po%e%orul permi%ului de conducere 'ala+il pentru categoria 4! are dreptul % conduc tractor rutier, cu ma%a
ma5im autori&at mai mare de 3..33 :g, la care %e poate ataHa o remorc a crei greutate ma5im autori&at % 6ie
mai mic dec*t greutatea ma5im a tractorului.
B-C @o%e%orul unui permi% de conducere 'ala+il pentru categoriile ? %au ?! are dreptul %a conduca %i 'e)icule din
categoria T+ A trolei+u&.
CAPITOLUL I.( Se%n!liz!re! rutier!
S!4T$U"!A 1D Semnalele luminoa%e
Art. -0
B1C Semnalele luminoa%e %unt lumini al+e %au colorate di6erit, emi%e %ucce%i', continuu %au intermitent, de unul
%au mai multe corpuri de iluminat care compun un %ema6or.
B2C ?upa numarul corpurilor de iluminat, %ema6oarele %untD
aC cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de a'erti&are8
+C cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni %i +icicli%ti8
cC cu trei corpuri de iluminat, pentru 'e)icule8
dC cu patru %au mai multe corpuri de iluminat, pentru tram'aie.
Art. -1
B1C Sema6oarele care emit %emnale luminoa%e pentru diri(area circulatiei ,n inter%ectii %e in%talea&a o+ligatoriu
,nainte de inter%ectie, a%t6el ,nc*t % 6ie 'i&i+ile de la o di%tanta de cel putin .3 m. Ace%tea pot 6i repetate ,n
mi(locul, dea%upra ori de cealalta parte a inter%ectiei.
B2C Semni6icatia %emnalelor luminoa%e pentru diri(area circulatiei 'e)iculelor e%te 'ala+ila pe ,ntreaga latime a
partii caro%a+ile de%c)i%e circulatiei conducatorilor carora li %e adre%ea&a. @e drumurile cu doua %au mai multe
+en&i pe %en%, pentru directii di6erite, delimitate prin marca(e longitudinale, %ema6oarele %e pot in%tala dea%upra
uneia %au unora dintre +en&i, ca& ,n care %emni6icatia %emnalelor luminoa%e %e limitea&a la +anda %au +en&ile a%t6el
%emnali&ate.
Art. -2
@e lampile de *ulo!re rosie s!u ,ere ale %ema6oarelor pot 6i aplicate %ageti de culoare neagra care indica
directiile de depla%are core%pun&atoare ace%tora. ,n ace%t ca& interdictia %au permi%iunea de trecere impu%a de
%emnalul lumino% e%te limitata la directia %au directiile indicate prin ace%te %ageti. Aceea%i %emni6icatie o au %i
%agetile aplicate pe panourile aditionale ce ,n%ote%c, la partea in6erioara, %ema6oarele. Sageata pentru mer%ul
,nainte are '*r6ul ,n %u%.
Art. .3
B1C Sema6oarele pentru tram'aie au 6orma de ca%eta cu patru corpuri de iluminat de culoare al+a, dintre care trei
%unt po&itionate ori&ontal %i unul %u+ cel din mi(loc, ,n%otite de panouri cu %emne aditionale.
B2C Semnalul de li+era trecere pentru tram'aie e%te dat de com+inatia luminoa%a a lampii in6erioare cu una dintre
cele trei lampi %ituate la partea %uperioara pentru indicarea directiei.
B3C Semnalul de inter&icere a trecerii tram'aiului e%te dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea
%uperioara a ca%etei.
Art. .1
B1C Semnalul de culoare 'erde per%ite trecerea.
B2C 4*nd %ema6orul e%te ,n%otit de una %au mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare 'erde %u+
6orma uneia %au unor %ageti pe 6ond negru catre dreapta, ace%tea permit trecerea nu%!i ,n directia indicata, oricare
ar 6i ,n acel moment %emnalul ,n 6unctiune al %ema6orului.
Art. .2
B1C Semnalul de culoare rosie interzi*e trecerea.
B2C La %emnalul de culoare ro%ie 'e)iculul tre+uie oprit ,naintea marca(ului pentru oprire %au, dupa ca&, pentru
trecerea pietonilor, iar ,n lip%a ace%tuia, ,n dreptul %ema6orului. ?aca %ema6orul e%te in%talat dea%upra ori de
cealalta parte a inter%ectiei, ,n lip%a marca(ului pentru oprire %au pentru trecerea pietonilor, 'e)iculul tre+uie oprit
,nainte de marginea partii caro%a+ile a drumului ce urmea&a a 6i inter%ectat.
B3C Atunci c*nd %emnalul de culoare ro%ie 6unctionea&a concomitent cu cel de culoare gal+ena, ace%ta anunta
aparitia %emnalului de culoare 'erde.
Art. .3
B1C 4*nd %emnalul de *ulo!re "!l)en! apare dupa %emnalul de culoare 'erde, conducatorul 'e)iculului care %e
apropie de inter%ectie NU tre)uie s! tre!*G de locurile pre'a&ute la art. .2 alin. B2C , cu e5ceptia %ituatiei ,n care,
la aparitia %emnalului, %e a6la at*t de aproape de acele locuri ,nc*t nu ar mai putea opri 'e)iculul ,n conditii de
%igurant.
B2C Semnalul de culoare "!l)en! inter%itent per%ite tre*ere!, conducatorul de 'e)icul 6iind o+ligat %a circule
cu 'ite&a redu%, % re%pecte %emni6icatia %emnali&arii rutiere Hi a regulilor de circulaie aplica+ile ,n acel loc.
Art. ./
B1C 4*nd dea%upra +en&ilor de circulatie %unt in%talate di%po&iti'e care emit %emnale ro%ii %i 'er&i, ace%tea %unt
de%tinate %emnali&arii )enzilor *u *ir*ul!tie re,ersi)il!. Semnalul ro%u, a'*nd 6orma a doua +are ,ncruci%ate,
inter&ice acce%ul 'e)iculelor pe +anda dea%upra careia %e ga%e%te, iar%emnalul 'erde, de 6orma unei %ageti cu
'*r6ul ,n (o%, permite intrarea 'e)iculelor %i circulatia pe acea +and.
B2C Semnalul lumino% intermediar care are 6orma unei %au unor %ageti de culoare gal+ena ori al+a cu '*r6ul orientat
catre dreapta %au %t*nga (o% anunta %c)im+area %emnalului 'erde, ,n ca&ul +en&ilor cu circulatie re'er%i+ila, ori
6aptul ca +anda dea%upra careia %e a6la e%te pe punctul de a 6i ,nc)i%a circulatiei conducatorilor carora li %e
adre%ea&a, ace%tia 6iind o+ligati %a %e depla%e&e pe +anda %au +en&ile indicate de %ageti.
S!4T$U"!A 2D $ndicatoarele
Art. //
B1C Semni6icatia unui indicator e%te 'ala+ila pe ,ntreaga latime a partii caro%a+ile de%c)i%e circulatiei
conducatorilor carora li %e adre%ea&a.
B2C 4*nd indicatorul e%te in%talat dea%upra +en&ii %au +en&ilor, %emni6icatia lui e%te 'ala+ila numai pentru +anda
ori +en&ile a%t6el %emnali&ate.
B3C Se%ni+i*!Hi! indicatorului de !,ertiz!re 'n*epe in lo*ul une este !%pl!s!t. En ca&ul indicatoarelor care
a'erti&ea&a %ectoare periculoa%e,&ona de actiune a indicatoarelor e%te reglementata prin placute aditionale.
B-C $ndicatoarele de a'erti&are %e in%talea&a 'n!inte! lo*ului peri*ulos, la o di%tanta e %!$i%u% 4: % 'n
lo*!lit!ti, ,ntre 2:: % si 94: % 'n !+!r! lo*!lit!tilor, re%pecti' ,ntre 4:: % si 21::: % pe !utostr!zi si ru%uri
e$pres. 4*nd conditiile din teren impun ampla%area la o di%tanta mai mare, %u+ indicator %e in%talea&a un panou
aditional J?i%tanta ,ntre indicator %i ,nceputul locului periculo%J.
B.C @e auto%tra&i %i drumuri e5pre%, 'n to!te *!zurile, %u+ indicator este o)li"!toriu %a %e in%tale&e un panou
aditional J?i%tanta ,ntre indicator %i ,nceputul locului periculo%J. ,n %ituatia ,n care lungimea %ectorului periculo%
depa%e%te 1.333 m, %u+ indicator %e montea&a panoul aditional JLungimea %ectorului periculo% la care %e re6era
indicatorulJ.
B/C Semni6icatia indicatoarelor de interzi*ere %au de re%trictie ,ncepe in reptul !*estor!. En lip%a unei
%emnali&ari care %a preci&e&e lungimea %ectorului pe care %e aplica reglementarea ori a unor indicatoare care %a
anunte %6*r%itul interdictiei %au al re%trictiei, %emni6icatia ace%tor indicatoare'n*ete!z! 'n interse*ti! *e! %!i
!propi!tG. 4*nd indicatoarele de inter&icere %au re%trictie %unt in%talate ,mpreuna cu indicatorul ce anunta intrarea
,ntrAo localitate, %emni6icatia lor e%te 'ala+ila pe drumul re%pecti' p*na la ,nt*lnirea indicatorului J$e%ire din
localitateJ, cu e5ceptia locurilor unde alte indicatoare di%pun alt6el.
Art. /0
$ndicatoarele rutiere temporare core%pondente indicatoarelor de a'erti&are, de re%trictie %au inter&icere ori
indicatoarelor de orientare au acelea%i caracteri%tici cu cele permanente, cu deo%e+irea ca 6ondul al+ e%te ,nlocuit
cu 6ondul gal+en.
S!4T$U"!A 3D Semnali&area trecerilor la ni'el cu calea 6erata
Art. /1
Apropierea de o trecere la ni'el cu calea 6erata %e %emnali&ea&a cu indicatoare de a'erti&are core%pun&atoare %i;%au
cu panouri %uplimentare pentru trecerea la ni'el cu calea 6erata.
Art. /2
B1C Trecerea la ni'el cu calea 6erata curenta 6ara +ariere %au %emi+ariere %e %emnali&ea&a, dupa ca&, cu
indicatoarele JTrecere la ni'el cu calea 6erata %impla, 6ara +ariereJ %au JTrecere la ni'el cu calea 6erata du+la, 6ara
+ariereJ, ,n%otite de indicatorul JOprireJ.
B2C La trecerea la ni'el cu calea 6erata curenta pre'a&uta cu in%talatii de %emnali&are automata 6ara +ariere,
inter&icerea circulatiei rutiere %e reali&ea&a, optic, prin 6unctionarea di%po&iti'elor cu lumini intermitentAalternati'e
ro%ii %i %tingerea %emnali&arii de control repre&entate de lumina intermitenta al+a %i, acu%tic, prin emiterea de
%emnale %onore intermitente.
Art. 03
B1C Trecerile la ni'el cu calea 6erata curenta pot 6i %emnali&ate cu %i%teme automate luminoa%e, pre'a&ute cu
%emi+ariere.
B2C Trecerile la ni'el cu calea 6erata curenta pot 6i a%igurate %i cu +ariere care %unt actionate manual.
B3C Barierele %i %emi+arierele %unt marcate cu +en&i alternante de culoare ro%ie %i al+a %i pot 6i pre'a&ute, la mi(loc,
cu un di%c ro%u. Ben&ile tre+uie %a 6ie re6lectori&ante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, +arierele %i
%emi+arierele tre+uie %a 6ie iluminate ori pre'a&ute cu di%po&iti'e cu lumina ro%ie.
B-C La trecerea la ni'el cu calea 6erata pre'a&uta cu in%talatii de %emnali&are automata cu +ariere, %emnali&area de
inter&icere a circulatiei rutiere %e reali&ea&a ,n conditiile pre'a&ute la art. /2 alin. B2C , precum %i prin co+or*rea ,n
po&itie ori&ontala a %emi+arierelor.
Art. 01
B1C Semnali&area e interzi*ere ! *ir*ul!tiei rutiere %e con%idera reali&ata c)iar %i numai ,n una din urmatoarele
%ituatiiD
aC prin aprinderea unei %ingure unitati luminoa%e a di%po&iti'ului cu lumina intermitentAalternati'a ro%ie8
+C prin 6unctionarea %i%temului %onor8
cC prin po&itia ori&ontala a unei %ingure %emi+ariere.
B2C 4irculatia rutiera %e con%idera de a%emenea inter&i%a %i ,n %ituatia ,n care +arierele %au %emi+arierele %unt ,n
cur% de co+or*re %au de ridicare.
Art. 03
B1C La trecerea la ni'el cu o cale 6erata indu%triala %e in%talea&a indicatorul JAlte pericoleJ, ,n%otit de un panou
aditional ce contine imaginea unei locomoti'e.
B2C Atunci c*nd pe calea 6erata indu%triala %e depla%ea&a un 'e)icul 6ero'iar, circulatia tre+uie diri(ata de un agent
de cale 6erata.
S!4T$U"!A -D arca(ele
Art. 0.
B1C M!r*!&ele ser,es* l! or"!niz!re! *ir*ul!tiei# !,ertiz!re! s!u 'nru%!re! p!rti*ip!ntilor l! tr!+i*1
Ace%tea pot 6i 6olo%ite %ingure %au ,mpreuna cu alte mi(loace de %emnali&are rutiera pe care le completea&a %au le
preci&ea&a %emni6icatia.
B2C M!r*!&ul lon"ituin!l +or%!t intr-o linie *ontinu! si%pl! s!u u)l! interzi*e 'n*!l*!re! !*estui!1
B3C arca(ul 6ormat dintrAo linie continua aplicata pe +ordura trotuarului %au la marginea partii caro%a+ile inter&ice
%tationarea 'e)iculelor pe acea parte a drumului. 4*nd o a%emenea linie ,n%ote%te un indicator de inter&icere a
%tationarii, acea%ta preci&ea&a lungimea %ectorului de drum pe care e%te 'ala+ila inter&icerea.
B-C arca(ul longitudinal 6ormat din linii continue care delimitea&a +anda pe care e%te aplicat %i un marca(
%im+oli&*nd o anumita categorie %au anumite categorii de 'e)icule %emni6ica 6aptul ca +anda e%te re&er'ata
circulatiei acelei %au acelor categorii de 'e)icule.
Art. 01
arca(ul longitudinal 6ormat dintrAo linie di%continua %impla %au du+la permite trecerea pe%te ace%ta, daca
mane'ra %au reglementarile in%tituite impun ace%t lucru.
Art. 02
B1C arca(ul cu linie di%continua poate 6i %implu %au du+lu %i %e 6olo%e%te ,n urmatoarele %ituatiiD
aC marca(ul cu linie di%continua %implaD
1.pentru %epararea %en%urilor de circulatie, pe drumurile cu doua +en&i %i circulatie ,n am+ele %en%uri8
2.pentru %epararea +en&ilor de circulatie pe acela%i %en%, pe drumurile cu cel putin doua +en&i pe %en%8
3.pentru marcarea trecerii de la o linie di%continua la una continua, ,n localitati ace%t marca( nu e%te o+ligatoriu8
-.pentru a %epara, pe auto%tra&i, +en&ile de accelerare %au de decelerare de +en&ile curente de circulatie8
..pentru marca(e de g)idare ,n inter%ectii8
+C marca(ul cu linie di%continua du+la, pentru delimitarea +en&ilor re'er%i+ile. @e a%emenea +en&i marca(ul e%te
,n%otit de di%po&iti'e luminoa%e %peciale pre'a&ute la art. ./.
B2C Linia continua %e 6olo%e%te ,n urmatoarele %ituatiiD
aC linia continua %impla, pentru %epararea %en%urilor de circulatie, a +en&ilor de acela%i %en% la apropierea de
inter%ectii %i ,n &one periculoa%e8
+C linia continua du+la, pentru %epararea %en%urilor de circulatie cu minimum doua +en&i pe 6iecare %en%, precum %i
la drumuri cu o +anda pe %en% %au ,n alte %ituatii %ta+ilite de admini%tratorul drumului re%pecti', cu acordul politiei
rutiere.
B3C En ca&ul marca(ului longitudinal 6ormat dintrAo linie continua %i una di%continua alaturate, *onu*!torul e
,e0i*ul tre)uie s! respe*te se%ni+i*!ti! liniei *elei %!i !propi!te 'n sensul e %ers.
B-C @e drumurile cu circulatie ,n am+ele %en%uri pre'a&ute cu o %ingura +anda pe %en%, pe di%tanta cuprin%a ,ntre
indicatoarele de a'erti&are J4opiiJ, a6erente celor doua %en%uri, marca(ul de %eparare a %en%urilor %e e5ecuta cu
linie continua.
Art. 13
B1C arca(ele de delimitare a partii caro%a+ile %unt ampla%ate ,n lungul drumului, %e e5ecuta la limita din dreapta a
partii caro%a+ile ,n %en%ul de mer%, cu e5ceptia auto%tra&ilor %i a drumurilor e5pre%, unde marca(ul %e aplica %i pe
partea %t*nga, l*nga mi(locul 6i&ic de %eparare a %en%urilor de circulatie. Ace%te marca(e pot 6i cu linie continua %au
di%continua %impla.
B2C arca(ele de g)idare au rolul de a materiali&a traiectoria pe care 'e)iculele tre+uie %a o urme&e ,n tra'er%area
unei inter%ectii ori pentru e6ectuarea 'ira(ului la %t*nga, 6iind o+ligatoriu a %e reali&a ,n ca&ul ,n care a5ul central
ori liniile de %eparare a +en&ii de circulatie nu %unt coliniare.
B3C arca(ele pentru inter&icerea %tationarii %e pot reali&aD
aC prin linie continua gal+ena aplicata pe +ordura trotuarului %au pe +anda de con%olidare a aco%tamentului,
du+l*nd marca(ul de delimitare a partii caro%a+ile %pre e5teriorul plat6ormei drumului8
+C printrAo linie ,n &igA&ag la marginea partii caro%a+ile.
B-C arca(ele prin %ageti %unt 6olo%ite pentruD
aC %electarea pe +en&i8
+C %c)im+area +en&ii B+anda de accelerare, +anda %uplimentara pentru 'e)icule lente, +anda care %e %uprima prin
,ngu%tarea partii caro%a+ileC 8
cC repliere, numai ,n a6ara localitatilor pe drumuri cu o +anda pe %en% %i du+lu %en% de circulatie.
Art. 11
B1C arca(ul tran%'er%al con%t*nd dintrAo linie continua, aplicata pe latimea uneia %au mai multor +en&i, indica
linia ,naintea careia 'e)iculul tre+uie oprit la ,nt*lnirea indicatorului JOprireJ. Un a%emenea marca( poate 6i 6olo%it
pentru a indica linia de oprire impu%a printrAun %emnal lumino%, printrAo comanda a agentului care diri(ea&a
circulatia, de pre&enta unei treceri la ni'el cu o cale 6erata, cu o linie de tram'ai %au a unei treceri pentru pietoni.
,naintea marca(ului ce ,n%ote%te indicatorul JOprireJ %e poate aplica pe partea caro%a+ila in%criptia JStopJ.
B2C arca(ul tran%'er%al con%t*nd dintrAo linie di%continua, aplicata pe latimea uneia %au mai multor +en&i, indica
linia care nu tre+uie depa%ita atunci c*nd %e impune cedarea trecerii. ,naintea unei a%emenea linii %e poate aplica
pe partea caro%a+ila un marca( %u+ 6orma de triung)i a'*nd o latura paralela cu linia di%continua, iar '*r6ul
,ndreptat %pre 'e)iculul care %e apropie.
B3C arca(ul tran%'er%al con%t*nd din linii paralele cu a5ul drumului indica locul pe unde pietonii tre+uie %a
tra'er%e&e drumul. Ace%te linii au latimea mai mare dec*t a oricaror alte marca(e.
B-C arca(ul tran%'er%al con%t*nd din linii di%continue paralele, aplicate perpendicular %au o+lic 6ata de a5ul
drumului, indica locul de%tinat tra'er%arii partii caro%a+ile de catre +icicli%ti.
Art. 12
B1C En %copul %poririi impactului 'i&ual a%upra participantilor la tra6ic, pe partea caro%a+ila %e pot e5ecuta marca(e
%u+ 6orma de in%criptii, %im+oluri %i 6iguri.
B2C @e auto%tra&i, pe drumurile e5pre% %i pe drumuri nationale de%c)i%e tra6icului international B!C , la e5tremitatile
partii caro%a+ile %e aplica marca(e re&onatoare pentru a'erti&area conducatorilor de auto'e)icule la ie%irea de pe
partea caro%a+ila.
Art. 13
B1C arca(ele, cum %untD %agetile, in%criptiile, liniile paralele %au o+lice, pot 6i 6olo%ite pentru a repeta %emni6icatia
indicatoarelor %au pentru a da participantilor la tra6ic indicatii care nu le pot 6i 6urni&ate, ,n mod adec'at, prin
indicatoare.
B2C arca(ul %u+ 6orma unei %au unor %ageti, aplicat pe +anda ori pe +en&ile delimitate prin linii continue, o+liga la
urmarea directiei %au directiilor a%t6el indicate. Sageata de repliere care e%te o+lica 6ata de a5ul drumului, aplicata
pe o +anda %au intercalata ,ntrAun marca( longitudinal 6ormat din linii di%continue, %emnali&ea&a o+ligatia ca
'e)iculul care nu %e a6la pe +anda indicata de %ageata %a 6ie condu% pe acea +anda.
B3C arca(ul 6ormat dintrAo linie ,n &igA&ag %emni6ica inter&icerea %tationarii 'e)iculelor pe partea drumului pe
care e%te aplicat. O a%t6el de linie completata cu ,n%cri%ul JBu%J %au JTa5iJ poate 6i 6olo%ita pentru %emnali&area
%tatiilor de auto+u&e %i trolei+u&e, re%pecti' de ta5imetre.
B-C arca(ul aplicat ,n a6ara +en&ilor, 6ormat din linii paralele, ,ncon(urate %au nu cu o linie de contur, delimitea&a
%patiul inter&i% circulatiei.
B.C arca(ele %e pot aplica %i pe &iduri de %pri(in, parapete de protectie %au alte amena(ari rutiere laterale drumului,
pentru a le 6ace mai 'i&i+ile conducatorilor de 'e)icule.
B/C arca(ele %unt de regula de culoare al+a, cu e5ceptia celor ce %e aplica pe elementele laterale drumului, care
%unt de culoare al+a, neagra %au gal+ena %i neagra, precum %i a celor pro'i&orii, 6olo%ite la organi&area circulatiei
,n &ona lucrarilor, care %unt de culoare gal+ena, ,n &onele periculoa%e %au unde %tationarea 'e)iculelor e%te limitata
,n timp, marca(ele pot 6i %i de alte culori.
Art. 11
B1C Semnalele politi%tului care diri(ea&a circulatia au urmatoarele %emni6icatiiD
aC +ratul ridicat 'ertical %emni6ica Jatentie, oprireJ pentru toti participantii la tra6ic care %e apropie, cu e5ceptia
conducatorilor de 'e)icule care nu ar mai putea opri ,n conditii de %iguranta. ?aca %emnalul e%te dat ,ntrAo
inter%ectie, acea%ta nu impune oprirea conducatorilor de 'e)icule care %e a6la de(a anga(ati ,n tra'er%are8
+C +ratul %au +ratele ,ntin%e ori&ontal %emni6ica JoprireJ pentru toti participantii la tra6ic care, indi6erent de %en%ul
lor de mer%, circula din directia %au directiile inter%ectate de +ratul %au +ratele ,ntin%e. ?upa ce a dat ace%t %emnal,
politi%tul poate co+or, +ratul %au +ratele, po&itia %a ,n%emn*nd, de a%emenea, JoprireJ pentru participantii la tra6ic
care 'in din 6ata ori din %pate8
cC +alan%area, pe timp de noapte, ,n plan 'ertical, a unui di%po&iti' cu lumina ro%ie ori a +a%tonului 6luore%centA
re6lectori&ant %emni6ica JoprireJ pentru participantii la tra6ic %pre care e%te ,ndreptat8
dC +alan%area pe 'erticala a +ratului, a'*nd palma orientata catre %ol, %emni6ica reducerea 'ite&ei8
eC rotirea 'ioaie a +ratului %emni6ica marirea 'ite&ei de depla%are a 'e)iculelor %au gra+irea tra'er%arii drumului de
catre pietoni.
B2C @oliti%tul care diri(ea&a circulatia poate e6ectua %emnal cu +ratul ca 'e)iculul %a a'an%e&e, %a depa%ea%ca, %a
treaca prin 6ata ori prin %patele %au, %a ,l ocolea%ca prin partea %a %t*nga %au dreapta, iar pietonii %a tra'er%e&e
drumul ori %a %e oprea%ca.
B3C La e6ectuarea comen&ilor pre'a&ute la alin. B1C %i B2C , politi%tul poate 6olo%i %i 6luierul.
Art. 12
B1C Oprirea participantilor la tra6ic e%te o+ligatorie %i la %emnalele date deD
aC politi%tii de 6rontiera8
+C ,ndrumatorii de circulatie ai ini%terului Apararii8
cC !"entii e *!le +er!t!# l! tre*erile l! ni,el8
dC person!lul !utoriz!t in zon! lu*r!rilor pe ru%urile pu)li*e8
eC %e%)rii p!trulelor s*ol!re e *ir*ul!tie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unitatilor de ,n'atam*nt8
6C ne,!z!tori# prin rii*!re! )!stonului !l)# !tun*i *-n !*esti! tr!,erse!z! str!!.
B2C @er%oanele pre'a&ute la alin. B1C lit. aC AdC pot e6ectua %i urmatoarele %emnaleD
aC +alan%area +ratului ,n plan 'ertical, cu palma m*inii orientata catre %ol %au cu un mi(loc de %emnali&are, care
%emni6ica reducerea 'ite&ei8
+C rotirea 'ioaie a +ratului, care %emni6ica marirea 'ite&ei de depla%are a 'e)iculelor, inclu%i' gra+irea tra'er%arii
drumului de catre pietoni.
Art. 23
@er%oanele pre'a&ute la art. 11 alin. B1C %i la art. 12 alin. B1C lit. aC AeC care diri(ea&a circulatia tre+uie %a 6ie
ec)ipate %i pla%ate a%t6el ,nc*t %a poata 6i o+%er'ate %i recuno%cute cu u%urinta de catre participantii la tra6ic.
S!4T$U"!A 0D Semnalele utili&ate de conducatorii auto'e)iculelor cu regim de circulatie prioritara %i o+ligatiile
celorlalti participanti la tra6ic
Art. 22
B1C @oliti%tul rutier a6lat ,ntrAun auto'e)icul al politiei poate utili&a %i di%po&iti'e luminoa%e cu me%a(e 'aria+ile
pentru a tran%mite o di%po&itie %au o indicatie participantilor la tra6ic. Ace%te %emnale pot 6i adre%ate concomitent
cu tran%miterea unui apel prin ampli6icatorul de 'oce.
B2C @oliti%tul rutier a6lat ,ntrAun auto'e)icul al politiei poate e5ecuta %emnale cu +ratul, cu %au 6ara +a%ton
re6lectori&ant, %co% pe partea laterala dreapta a 'e)iculului. Ace%t %emnal %emni6ica oprire pentru conducatorii
'e)iculelor care circula ,n %patele auto'e)iculului politiei. Acela%i %emnal e6ectuat pe partea %t*nga a
auto'e)iculului %emni6ica oprire pentru conducatorii 'e)iculelor care circula pe +anda din partea %t*nga ,n acela%i
%en% de mer% ori ,n %en% opu% celui al auto'e)iculului politiei.
CAPITOLUL .( Re"uli e *ir*ul!tie
SECTIUNEA 2( Re"uli "ener!le
Art. 2/
B1C @articipantii la tra6ic %unt o+ligati %a anunte admini%tratorul drumului pu+lic ori cea mai apropiata unitate de
politie atunci c*nd au cuno%tinta de%pre e5i%tenta pe drum a unui o+%tacol %au a oricarei alte %ituatii periculoa%e
pentru 6luenta %i %iguranta circulatiei.
B2C Se inter&ice oricarei per%oane %a arunce, %a la%e %au %a a+andone&e o+iecte, materiale ori %u+%tante %au %a
cree&e o+%tacole pe drumul pu+lic. @er%oana care nu a putut e'ita crearea unui o+%tacol pe drumul pu+lic e%te
o+ligata %a ,l ,nlature %i, daca nu e%te po%i+il, %a ,i %emnali&e&e pre&enta %i %a anunte imediat admini%tratorul
drumului pu+lic %i cea mai apropiata unitate de politie.
Art. 20
B1C 4opiii cu '*r%ta %u+ 12 ani %au cu ,naltimea %u+ 1.3 cm tre+uie %a poarte centuri de %iguranta adaptate greutatii
%i dimen%iunilor lor, iar cei cu '*r%ta %u+ 3 ani %e tran%porta numai ,n di%po&iti'e de retinere omologate.
B2C 4onducatorilor de auto'e)icule le e%te inter&i% %a tran%porte copii cu '*r%ta de p*na la 12 ani pe %caunul din
6ata, c)iar daca %unt tinuti ,n +rate de per%oane ma(ore, ,n timpul depla%arii pe drumurile pu+lice.
B3C Se inter&ice conducatorilor de auto'e)icule, precum %i per%oanelor care ocupa %caunul din 6ata %a tina ,n +rate
animale ,n timpul depla%arii pe drumurile pu+lice.
B-C Se e$*epte!z! de la o+ligatia de a purta centura de %igurantaD
aC conducatorii de autoturi%me pe timpul e5ecutarii mane'rei de mer% ,napoi %au care %tationea&a8
+C 6emeile ,n %tare 'i&i+ila de gra'iditate8
cC conducatorii de autoturi%me care e5ecuta %er'icii de tran%port pu+lic de per%oane, ,n regim de ta5i, c*nd
tran%porta pa%ageri8
dC per%oanele care au certi6icat medical ,n care %a 6ie mentionata a6ectiunea care contraindica purtarea centurii de
%iguranta8
eC in%tructorii auto, pe timpul pregatirii practice a per%oanelor care ,n'ata %a conduca un auto'e)icul pe drumurile
pu+lice %au e5aminatorul din cadrul autoritatii competente ,n timpul de%6a%urarii pro+elor practice ale e5amenului
pentru o+tinerea permi%ului de conducere.
SECTIUNEA 9( Utiliz!re! p!rtii *!ros!)ile
Art. 131
4*nd drumul are doua %au mai multe +en&i pe %en%ul de mer%, 'e)iculele %e conduc pe )!n! situ!t! l-n"!
!*ost!%ent s!u )orur!. 4elelalte +en&i pot 6i 6olo%ite %ucce%i', de la dreapta %pre %t*nga, daca +anda de
circulatie utili&ata e%te ocupata, cu o)li"!ti! e ! re,eni pe )!n! in re!pt! !tun*i *-n !*est lu*ru este
posi)il1
Art. 132
9e)iculele grele, lente %au cu ma%e ori ga+arite depa%ite %au cele care %e depla%ea&a cu 'ite&a redu%a tre+uie
condu%e numai pe +anda de l*nga aco%tament %au +ordura, daca ,n %en%ul de mer% nu e%te amena(ata o +anda
de%tinata ace%tora.
Art. 133
@e drumul pu+lic cu cel mult doua +en&i pe %en% %i cu o a treia +anda pe care e%te ampla%ata linia tram'aiului
l*nga a5a drumului, conducatorii de 'e)icule pot 6olo%i acea%ta +anda, cu o+ligatia %a la%e li+era calea tram'aiului,
la apropierea ace%tuia.
Art. 13.
Se inter&ice intrarea ,ntrAo inter%ectie c)iar daca %emnalul lumino% ori un indicator de prioritate permite, daca din
cau&a aglomerarii circulatiei conducatorul de 'e)icul ri%ca %a ram*na imo+ili&at, %t*n(enind %au ,mpiedic*nd
de%6a%urarea tra6icului.
SECTIUNEA ?( Re"uli pentru *ir*ul!ti! ,e0i*ulelor
SUBSECTIUNEA 2( Pozitii 'n ti%pul %ersului si *ir*ul!ti! pe )enzi
Art. 13/
B1C @e un drum pu+lic pre'a&ut cu minimum 3 +en&i pe %en%, c*nd conducatorii a doua auto'e)icule circula ,n
aceea%i directie, dar pe +en&i di6erite, %i intentionea&a %a %e ,n%crie pe +anda li+era dintre ei, cel care circula pe
+anda din dreapta e%te o+ligat %a permita celui care 'ine din %t*nga %a ocupe acea +anda.
B2C @e drumul pu+lic cu mai multe +en&i, conducatorii de auto'e)icule care circula pe o +anda care %e %6*r%e%te,
pentru a continua depla%area pe +anda din %t*nga tre+uie %a permita trecerea 'e)iculelor care circula pe acea
+anda.
Art. 130
B1C La inter%ectiile pre'a&ute *u ini*!to!re si>s!u *u %!r*!&e pentru se%n!liz!re! ire*tiei e %ers,
conducatorii de 'e)icule tre+uie %a %e ,ncadre&e pe +en&ile core%pun&atoare directiei de mer% 'oite cu *el putin 4:
% 'n!inte e interse*tie %i %unt o+ligati %a re%pecte %emni6icatia indicatoarelor %i marca(elor.
B2C La inter%ectiile +!r! %!r*!&e e eli%it!re ! )enzilor, conducatorii 'e)iculelor ocupa ,n mer%, cu cel putin
4: % 'n!inte e interse*tie, urmatoarele po&itiiD
aC r-nul e l-n"! )orur! s!u !*ost!%ent# *ei *!re ,or s! s*0i%)e ire*ti! e %ers spre re!pt!8
+C r-nul e l-n"! !$! ru%ului s!u e l-n"! %!r*!&ul e sep!r!re ! sensurilor# *ei *!re ,or s! s*0i%)e
ire*ti! e %ers spre st-n"!. 4*nd circulatia %e de%6a%oara pe drumuri cu %en% unic, conducatorii de 'e)icule
care intentionea&a %a 'ire&e la %t*nga %unt o+ligati %a ocupe r*ndul de l*nga +ordura %au aco%tamentul din partea
%t*nga8
cC ori*!re intre r-nuri# *ei *!re ,or s! %e!r"! 'n!inte.
B3C ?aca ,n inter%ectie circula %i tram'aie, iar sp!tiul intre sin! in re!pt! si trotu!r nu per%ite *ir*ul!ti! pe
ou! s!u %!i %ulte r-nuri# toti *onu*!torii e ,e0i*ule# ini+erent e ire*ti! e epl!s!re# ,or *ir*ul! pe
un sin"ur r-n# l!s-n li)er tr!seul tr!%,!iului1
B-C En ca&ul ,n care tram'aiul e%te oprit ,ntrAo st!tie +!r! re+u"iu pentru pietoni# 'e)iculele tre+uie %a oprea%ca ,n
ordinea %o%irii, 'n sp!tele !*estui!# si s! 'si rei! epl!s!re! nu%!i up! *e usile tr!%,!iului !u +ost 'n*0ise %i
%Aau !si"ur!t *! nu pun 'n peri*ol si"ur!nt! pietoniloranga(ati ,n tra'er%area drumului pu+lic.
Art. 131
Sc)im+area directiei de mer% prin 'irare la dreapta %au la %t*nga e%te inter&i%a ,n locurile unde %unt in%talate
indicatoare cu acea%ta %emni6icatie.
Art. 132
?aca ,n apropierea unei inter%ectii e%te in%talat un indicator %au aplicat un marca( care o+liga %a %e circule ,ntrAo
anumita directie, 'e)iculele tre+uie %a 6ie condu%e numai ,n directia %au directiile indicate.
Art. 113
B1C En %ituatiile ,n care e5i%ta +en&i %peciale pentru e5ecutarea mane'rei, %c)im+area directiei de depla%are %e 6ace
prin %t*nga centrului imaginar al inter%ectiei, iar daca e5i%ta un marca( de g)idare, cu re%pectarea %emni6icatiei
ace%tuia.
B2C Sc)im+area directiei de mer% %pre %t*nga, ,n ca&ul 'e)iculelor care intra ,ntrAo inter%ectie circul*nd pe acela%i
drum ,n aliniament, dar in sensuri opuse# se e+e*tue!z! prin st-n"! *entrului interse*tiei, 6ara inter%ectarea
traiectoriei ace%tora.
B3C Amena(arile rutiere %au o+%tacolele din &ona mediana a partii caro%a+ile %e ocole%c prin partea dreapta.
Art. 111
Se inter&ice circulatia participantilor la tra6ic pe %ectoarele de drum pu+lic la ,nceputul carora %unt in%talate
indicatoare ce inter&ic acce%ul.
SUBS!4T$U"!A 2D Semnalele conducatorilor de 'e)icule
Art. 112
4onducatorii de 'e)icule %emnali&ea&a cu mi(loacele de a'erti&are luminoa%a, %onora s!u *u )r!tul# dupa ca&,
,naintea e6ectuarii oricarei mane're %au pentru e'itarea unui pericol imediat.
Art. 113
B1C i(loacele de a'erti&are %onora tre+uie 6olo%ite de la o di%tanta de cel putin 94 % 6ata de cei carora li %e
adre%ea&a, pe o durata de timp care %a a%igure perceperea %emnalului %i 6ara %a ,i determine pe ace%tia la mane're
ce pot pune ,n pericol %iguranta circulatiei.
B2C Semnali&area cu mi(loacele de a'erti&are %onora nu poate 6i 6olo%ita ,n &onele de actiune a indicatorului
J4la5onarea inter&i%aJ.
B3C Se e5ceptea&a de la pre'ederile alin. B2C D
aC conducatorii auto'e)iculelor cu regim de circulatie prioritara c*nd %e depla%ea&a ,n actiuni de inter'entii %au ,n
mi%iuni care au caracter de urgenta8
+C conducatorii auto'e)iculelor care 6olo%e%c a*est se%n!l pentru e,it!re! unui peri*ol i%ei!t.
Art. 11-
B1C 4onductorii de auto'e)icule Hi tram'aie %unt o+ligai % 6olo%ea%c in%talaiile de iluminare Hi;%au %emnali&are
a ace%tora, dup cum urmea&D
aC lu%inile e pozitie s!u e st!tion!re pe ti%pul i%o)iliz!rii ,e0i*ulului pe p!rte! *!ros!)il! ,n a6ara
localitatilor, de la la%area %erii %i p*na ,n &orii &ilei, &iua c*nd ploua torential, ninge a+undent %au e%te ceata den%a
ori ,n alte conditii care reduc 'i&i+ilitatea pe drumul pu+lic8
+C lu%inile e 'nt-lnire s!u e ru%# 'n %ers# !t-t 'n lo*!lit!ti, c*t %i ,n a6ara ace%tora, dupa gradul de
iluminare a drumului pu+lic8
cC luminile de 'nt-lnire si *ele e *e!t! pe timp de ceata ens!8
dC lu%inile e 'nt-lnire ale auto'e)iculelor care ,n%ote%c *olo!ne %ilit!re %au *orte"ii, tran%porta grupuri
organi&ate de per%oane %i cele caretr!*te!z! !lte ,e0i*ule %au care tr!nsport! %!r+uri ori prouse peri*ulo!se#
'n ti%pul zilei8
eC lu%inile e 'nt-lnire atunci c*nd plou! torenti!l# nin"e !)unent ori 'n !lte *onitii *!re reu*
,izi)ilit!te! pe ru%8
6C luminile pentru mer%ul ,napoi atunci c*nd 'e)iculul e%te mane'rat catre ,napoi8
gC luminile ini*!to!re e ire*tie pentru %emnali&area s*0i%)!rii ire*tiei e %ers, inclu%i' la punere! 'n
%is*!re ! ,e0i*ulului e pe lo*.
B2C @e timpul noptii, la apropierea a doua 'e)icule care circula din %en%uri opu%e, conducatorii ace%tora %unt
o)li"!ti *! e l! o ist!nt! e *el putin 9:: % s! +olose!s*! lu%inile e 'nt-lnire *on*o%itent *u reu*ere!
,itezei. 4*nd conducatorul de auto'e)icul %e apropie de un auto'e)icul care circula 'n +!t! s!# !*est! este o)li"!t
s! +olose!s*! lu%inile e 'nt-lnire e l! o ist!nt! e *el putin 2:: %1
B3C Pe ti%pul noptii %au ,n conditii de ,izi)ilit!te reus! conducatorii de auto'e)icule %i tram'aie care %e
apropie de o inter%ectie nediri(ata prin se%n!le lu%ino!se s!u e *!tre politisti %unt o)li"!ti s! se%n!lizeze
prin +olosire! !ltern!nt! ! lu%inilor e 'nt-lnire *u *ele e ru% daca nu ,ncalca a%t6el pre'ederile alin. B2C .
B-C @e timpul noptii %au ,n conditii de 'i&i+ilitate redu%a auto'e)iculele %au remorcile cu e+e*tiuni l! siste%ul e
ilu%in!re si se%n!liz!re lu%ino!s! NU pot 6i condu%e %au remorcate 6ara a a'ea ,n 6unctiune pe p!rte! st-n"!#
'n +!t! o lu%in! e 'nt-lnire si 'n sp!te un! e pozitie1
B.C Lu%inile e !,!rie se +oloses* ,n urmatoarele %ituatiiD
aC c*nd 'e)iculul e%te i%o)iliz!t in,olunt!r pe p!rte! *!ros!)il!8
+C c*nd 'e)iculul se epl!se!z! +o!rte lent si>s!u *onstituie el 'nsusi un peri*ol pentru ceilalti participanti la
tra6ic8
cC c*nd auto'e)iculul %au tram'aiul este re%or*!t.
B/C En %ituaiile pre'&ute la alin. B.C , conductorii de auto'e)icule Hi tram'aie tre+uie % pun ,n 6unciune
luminile de a'arie, ,n mod %ucce%i', ,n ordinea opririi Hi ,n ca&ul ,n care acea%t mane'r e%te impu% de )lo*!re!
*ir*ul!Hiei pe sensul e %ers1
B0C 4*nd circula prin tunel conducatorul de 'e)icul e%te o+ligat %a 6olo%ea%ca luminile de 'nt-lnire1
Art. 11.
Un 'e)icul poate 6i oprit %au %tationat cu toate luminile %tin%e, ,n locurile ,n care ace%te mane're %unt permi%e,
atunci c*nd %e a6laD
aC pe un drum iluminat, a%t6el ,nc*t 'e)iculul e%te 'i&i+il de la o di%tanta de cel putin 4: %5
+C ,n a6ara partii caro%a+ile, pe un aco%tament con%olidat8
cC ,n localitati, la marginea partii caro%a+ile, ,n ca&ul motocicletelor cu doua roti, 6ara ata% %i a mopedelor, care nu
%unt pre'a&ute cu %ur%a de energie.
Art. 11/
B1C Conu*!torii e ,e0i*ule sunt o)li"!ti s! se%n!lizeze s*0i%)!re! ire*tiei e epl!s!re# ep!sire!#
oprire! si punere! 'n %is*!re1
B2C $ntenia conductorilor de auto'e)icule Hi tram'aie de a s*0i%)! ire*Hi! e %ers, de a ieIi dintrAun r*nd de
'e)icule %taionate ori de a intr!,ntrAun a%emenea r*nd, e ! tre*e pe o !ltG )!nG de circulaie %au de ! ,ir! %pre
dreapta ori %pre %t*nga %au a celor care urmea& % e6ectue&e'nto!r*ere, epGIire ori oprire %e %emnali&ea& prin
punerea ,n 6unciune a luminilor ini*!to!re e ire*Hie *u *el puHin 4: % 'n lo*!litGHi Ii 2:: % 'n !+!r!
lo*!litGHilor ,nainte de ,nceperea e6ecturii mane'relor.
B3C Reu*ere! ,itezei de depla%are %au oprire! auto'e)iculelor Hi tram'aielor pe partea caro%a+il %e
%emnali&ea& cu lu%in! roIie in sp!te.
Art. 110
B1C 4onducatorii 'e)iculelor cu doua roti, precum %i ai celor cu tractiune animala ori ai celor tra%e %au ,mpin%e cu
m*na %unt o+ligati %a e6ectue&e urmatoarele %emnaleD
aC +ratul %t*ng ,ntin% ori&ontal atunci c*nd intentionea&a %a %c)im+e directia de mer% %pre %t*nga %au de a depa%i8
+C +ratul drept ,ntin% ori&ontal atunci c*nd intentionea&a %a %c)im+e directia de mer% %pre dreapta8
cC +ratul drept ,ntin% ori&ontal +alan%at ,n plan 'ertical atunci c*nd intentionea&a %a oprea%ca.
B2C Semnalele pre'a&ute la alin. B1C tre+uie e6ectuate cu cel putin 2. m ,nainte de e6ectuarea mane'relor.
SUBS!4T$U"!A 3D ?epa%irea
Art. 111
4onducatorul de 'e)icul *!re e+e*tue!z! ep!sire! este o)li"!tD
aC %a %e a%igure ca acela care ,l urmea&a %au ,l preceda nu ! se%n!liz!t intenti! 'n*eperii unei %!ne,re si%il!re
%i ca poate depa%i 6ara a pune ,n pericol %au 6ara a %t*n(eni circulatia din %en% opu%8
+C s! se%n!lizeze intentia de e6ectuare a depa%irii8
cC %a pa%tre&e ,n timpul depa%irii o ist!nt! l!ter!l! su+i*ient! 6ata de 'e)iculul depa%it8
dC %a reintre pe +anda %au ,n %irul de circulatie initial dupa ce ! se%n!liz!t si s-! !si"ur!t ca poate e6ectua acea%ta
mane'ra ,n conditii de %iguranta pentru 'e)iculul depa%it %i pentru ceilalti participanti la tra6ic.
Art. 112
4onducatorul de 'e)icul care ur%e!z! s! +ie ep!sit e%te o+ligatD
aC %a nu %!re!s*! ,itez! de depla%are8
+C %a circule c-t %!i !pro!pe e %!r"ine! in re!pt! a partii caro%a+ile %au a +en&ii pe care %e depla%ea&a.
Art. 123
B1C Se interzi*e ep!sire! ,e0i*ulelorD
aC ,n inter%ectii cu circulatia neiri&!t!8
+C ,n apropierea ,-r+urilor e r!%p!, c*nd 'izi)ilit!te! este reus! su) 4: %8
cC ,n *ur)e %i ,n orice alte locuri unde ,izi)ilit!te! este reus! su) 4: %8
dC pe p!s!&e eni,el!te# pe pouri# su) pouri %i ,n tuneluri. @rin e$*eptie# pot 6i depa%ite ,n ace%te locuri
'e)iculele cu tr!*tiune !ni%!l!# %oto*i*letele +!r! !t!s# %opeele si )i*i*letele# daca 'i&i+ilitatea a%upra
drumului e%te a%igurata pe o di%tanta mai mare de 9: %, iar latimea drumului e%te de cel putin 6 %8
eC pe tre*erile pentru pietoni se%n!liz!te prin ini*!to!re si %!r*!&e8
6C pe trecerile la ni'el cu *!le! +er!t! *urent! %i la mai putin de 4: % 'n!inte de ace%tea8
gC ,n dreptul %tatiei pentru tram'ai, atunci c*nd ace%ta e%te oprit, iar %tatia nu e%te pre'a&uta cu re6ugiu pentru
pietoni8
)C ,n &ona de actiune a indicatorului JDep!sire! interzis!J8
iC c*nd pentru e6ectuarea mane'rei %e 'n*!l*! %!r*!&ul *ontinuu, %implu %au du+lu, care de%parte sensurile e
%ers, iar auto'e)iculul circula, c)iar %i partial, pe sensul opus, ori %e ,ncalca marca(ul care delimitea&a sp!tiul e
interzi*ere8
(C c*nd din %en% opu% %e apropie un !lt ,e0i*ul# iar conducatorul ace%tuia e%te o+ligat s! e+e*tueze %!ne,re e
e,it!re a coli&iunii8
:C pe %ectorul de drum unde %Aa 6ormat o coloana de 'e)icule ,n a%teptare, daca prin acea%ta se intr! pe sensul
opus de circulatie.
B2C Se inter&ice ep!sire! *olo!nei o+i*i!le.
SUBS!4T$U"!A -D 9ite&a %i di%tanta ,ntre 'e)icule
Art. 122
Se inter&ice conducatorilor de 'e)icule %a reduca +ru%c 'ite&a ori %a e6ectue&e o oprire nea%teptata, 6ara moti'
,ntemeiat.
Art. 123
4onducatorul de 'e)icul e%te o+ligat %a circule cu o 'ite&a care %a nu ep!se!s*! ?: =%>0 'n lo*!lit!ti s!u 4:
=%>0 'n !+!r! lo*!lit!tilor, ,n urmatoarele %ituatiiD
aC la trecerea prin inter%ectiile cu *ir*ul!tie neiri&!t!8
+C ,n *ur)e eose)it e peri*ulo!se %emnali&ate ca atare %au ,n care ,izi)ilit!te! este %!i %i*! e 4: %8
dC la trecerea pe l*nga "rupuri or"!niz!te, colo!ne %ilit!re %au *orte"ii# indi6erent daca ace%tea %e a6la ,n mer%
%au %tationea&a pe partea caro%a+ila a drumurilor cu o sin"ur! )!n! e *ir*ul!tie pe sens8
eC l! tre*ere! pe l-n"! !ni%!le care %unt condu%e pe partea caro%a+ila %au pe aco%tament8
6C c*nd partea caro%a+ila e%te !*operit! *u polei# "0e!t!# z!p!! )!t!torit!# %-z"! s!u pi!tr! *u)i*! u%e!8
gC pe ru%uri *u eni,el!ri# se%n!liz!te *! !t!re8
)C ,n &ona de actiune a indicatorului de a'erti&are JCopiiJ ,n inter'alul orar 6#::-99#::, precum %i a indicatorului
JA**ientJ8
iC la trecerile pentru pietoni nese%!+oriz!te, %emnali&ate prin ini*!to!re si %!r*!&e, c*nd drumul pu+lic are cel
mult o )!n! pe sens, iar pietonii a6lati pe trotu!r, ,n imediata apropiere a partii caro%a+ile, intentione!z! s! se
!n"!&eze ,n tra'er%are8
(C la %c)im+area directiei de mer% prin ,ir!&e8
:C c*nd ,izi)ilit!te! este su) 2:: % ,n conditii de *e!t!# ploi torenti!le# ninsori !)unente.
Art. 12.
@entru a putea 'nto!r*e 'e)iculul de pe un %en% de mer% pe celalalt prin mane'rare ,nainte %i ,napoi %au prin 'ira(,
conducatorul ace%tuia e%te o+ligat s! se%n!lizeze si s! se !si"ure ca din 6ata, din %pate %au din lateral nu circula
,n acel moment ni*iun 'e)icul.
Art. 12/
Se inter&ice 'nto!r*ere! 'e)icululuiD
aC ,n locurile ,n care e%te inter&i%a oprire! 'oluntara a 'e)iculelor, cu e$*epti! ca&urilor pre'a&ute la art. 1-2 lit.
6,KintersectiiLC 8
+C ,n inter%ectiile ,n care e%te interzis ,ir!&ul l! st-n"!, precum %i ,n cele ,n care, pentru e6ectuare, e%te nece%ara
%!ne,r!re! 'n!inte si 'n!poi a 'e)iculului8
cC ,n locurile unde soliit!te! ru%ului nu permite8
dC pe drumurile cu sens uni*8
eC pe marca(ul pieton!l8
6C ,n locurile ,n care e%te in%talat indicatorul J'nto!r*ere! interzis!J.
Art. 120
B1C @e drumurile pu+lice ,ngu%te %i;%au cu decli'itate, unde trecerea 'e)iculelor care circula din %en%uri opu%e,
unele pe l*nga altele, e%te impo%i+ila %au periculoa%a, %e procedea&a dupa cum urmea&aD
aC la ,nt*lnirea unui !ns!%)lu e ,e0i*ule *u un ,e0i*ul conducatorul ace%tuia din urma tre)uie s! %!ne,reze
*u sp!tele5
+C la ,nt*lnirea unui ,e0i*ul "reu *u un ,e0i*ul usor, conducatorul ace%tuia din urma tre+uie %a %!ne,reze *u
sp!tele8
cC la ,nt*lnirea unui 'e)icul care e6ectuea&a tr!nsport pu)li* e perso!ne cu un 'e)icul de tran%port %!r+uri
conducatorul ace%tuia din urma tre+uie %a %!ne,reze *u sp!tele.
B2C En ca&ul 'e)iculelor de aceea%i categorie, o+ligatia de a e6ectua o mane'ra de mer% ,napoi re'ine
conducatorului care ur*!, cu e5ceptia ca&ului c*nd e%te mai u%or %i e5i%ta conditii pentru conducatorul care
co+oara %a e5ecute acea%ta mane'ra, mai ale% atunci c*nd %e a6la aproape de un re6ugiu.
Art. 121
B1C Se interzi*e %ersul 'n!poi cu 'e)icululD
aC ,n ca&urile pre'a&ute la art. 12/ <ntoarcerea>, cu e5ceptia lit. dC <sens unic> 8
+C pe o di%tanta mai mare de 4: %8
cC l! iesire! e pe propriet!ti alaturate drumurilor pu+lice.
B2C En locurile ,n care mer%ul ,napoi e%te permi%, dar ,izi)ilit!te! 'n sp!te este '%piei*!t!, 'e)iculul poate 6i
mane'rat ,napoi numai atunci c*nd conducatorul ace%tuia e%te iri&!t e *el putin o perso!n! a6lata ,n a6ara
'e)iculului.
B3C @er%oana care diri(ea&a mane'rarea cu %patele a unui 'e)icul e%te o+ligata %a %e a%igure ca mane'ra %e
e6ectuea&a 6ara a pune ,n pericol %iguranta participantilor la tra6ic.
B-C er%ul ,napoi cu auto'e)iculul tre+uie %emnali&at cu lumina %au luminile %peciale din dotare. Se recomanda
dotarea auto'e)iculelor %i cu di%po&iti'e %onore pentru %emnali&area ace%tei mane're.
SUBS!4T$U"!A /D $nter%ectii %i o+ligatia de a ceda trecerea
Art. 122
B1C 9e)iculul care circula pe un drum pu+lic pe care e%te in%talat unul dintre indicatoarele a'*nd %emni6icatiaD
J?rum cu prioritateJ, J$nter%ectie cu un drum 6ara prioritateJ %au J@rioritate 6ata de circulatia din %en% in'er%J are
prioritate de trecere.
B2C 4*nd doua 'e)icule urmea&a %a %e ,nt*lnea%ca ,ntrAo inter%ectie diri(ata prin indicatoare, 'enind de pe doua
drumuri pu+lice unde %unt in%talate indicatoare cu aceea%i %emni6icatie, 'e)iculul care 'ine din dreapta are
prioritate.
Art. 133
4onducatorul de 'e)icul care %e apropie de intrarea ,ntrAo inter%ectie, %imultan cu un auto'e)icul cu regim de
circulatie prioritara care are ,n6unctiune %emnalele luminoa%e %i sonore, are o+ligatia %a ,i acorde prioritate de
trecere.
Art. 131
B1C La apropierea de o %tatie pentru mi(loace de tran%port pu+lic de per%oane pre'a&uta *u !l,eol!, din care
conducatorul unui a%t6el de 'e)icul%emnali&ea&a intentia de a ie%i, conducatorul 'e)iculului care circula pe )!n!
e l-n"! !*ost!%ent s!u )orur! e%te o+ligat %a reu*! ,itez!%i, la ne'oie, s! opre!s*! pentru aAi permite
reintrarea ,n tra6ic.
B2C 4onducatorii de 'e)icule %unt o+ligati %a !*ore priorit!te de trecere pietonilor a6lati pe partea caro%a+ila
pentru a urca ,n tram'ai %au dupa ce au co+or*t din ace%ta, daca tram'aiul e%te oprit ,n %tatie +!r! re+u"iu.
Art. 132
4onducatorul 'e)iculului al carui mer% ,nainte e%te o+turat de un o+%tacol %au de pre&enta altor participanti la
tra6ic, care impune trecerea pe %en%ul opu%, e%te o+ligat %a reu*! ,itez! si# l! ne,oie# s! opre!s*! pentru a
permite trecerea 'e)iculelor care circula din %en% opu%.
Art. 133
En ca&ul pre'a&ut la art. .1 alin. B2C <intersectie+semafor verde intermitent+viraj dreapta>, conducatorii
'e)iculelor %unt o+ligati %a !*ore priorit!te e tre*ere participantilor la tra6ic cu care %e inter%ectea&a %i care
circula con6orm %emni6icatiei culorii %ema6orului care li %e adre%ea&a.
Art. 13-
La ie%irea din &onele re&identiale %au pietonale, conducatorii de 'e)icule %unt o+ligati %a acorde prioritate de
trecere tuturor 'e)iculelor cu care %e inter%ectea&a.
Art. 13.
4onducatorul de 'e)icul e%te o)li"!t s! !*ore priorit!te de trecere %i ,n urmatoarele %ituatiiD
aC la inter%ectia neiri&!t! atunci c*nd patrunde pe un drum n!tion!l 'enind de pe un drum &uete!n# *o%un!l
s!u lo*!l5
+C la inter%ectia neiri&!t! atunci c*nd patrunde pe un drum &uete!n 'enind de pe un drum *o%un!l s!u lo*!l5
cC la inter%ectia neiri&!t! atunci c*nd patrunde pe un drum comunal 'enind de pe un drum local8
dC c*nd urmea&a s! p!trun! ,ntrAo inter%ectie cu circulatie ,n sens "ir!toriu 6ata de cel care *ir*ul! 'n
interiorul !*estei!5
eC c*nd circula ,n p!nt! +!t! e *el *!re ur*!, daca pe %en%ul de mer% al celui care ur*! se !+l! un o)st!*ol
i%o)il. ,n acea%ta %ituatie mane'ranu este *onsier!t! ep!sire ,n %en%ul pre'ederilor art. 123 lit. (C 8
6C c*nd %e pune ,n mi%care %au la patrunderea pe drumul pu+lic 'enind de pe o proprietate alaturata ace%tuia 6ata de
'e)iculul care circula pe drumul pu+lic, indi6erent de directia de depla%are8
gC c*nd e6ectuea&a un ,ir!& spre st-n"! s!u spre re!pt! %i %e inter%ectea&a cu un )i*i*list *!re *ir*ul! pe o
pist! pentru )i*i*lete# se%n!liz!t! *! !t!re8
)C pietonului *!re tr!,erse!z! ru%ul pu)li*# prin lo* spe*i!l !%en!&!t# %!r*!t si se%n!liz!t *orespunz!tor
ori l! *ulo!re! ,ere ! se%!+orului estin!t lui# !tun*i *-n !*est! se !+l! pe sensul e %ers !l ,e0i*ulului.
SUBS!4T$U"!A 0D Trecerea la ni'el cu calea 6erata
Art. 13/
B1C La trecerea la ni'el cu calea 6erata *urent!, conducatorul de 'e)icul e%te o+ligat %a circule cu ,itez! reus! %i
%a %e !si"ure ca din partea %t*nga %au din partea dreapta nu %e apropie un 'e)icul 6ero'iar.
B2C La tra'er%area caii 6erate, pietonii %unt o+ligati %a %e a%igure ca din %t*nga %au din dreapta nu %e apropie un
'e)icul 6ero'iar.
Art. 130
B1C 4onducatorul de 'e)icul poate tra'er%a calea 6erata curenta pre'a&uta *u )!riere s!u se%i)!riere, daca
ace%tea %unt rii*!te %i %emnalelelu%ino!se si sonore nu +un*tione!z!, iar %emnalul cu lu%in! !l)!
inter%itent! cu cadenta lenta e%te ,n 6unctiune.
B2C 4*nd circulatia la trecerea la ni'el cu calea 6erata curenta e%te diri(ata de agenti de cale 6erata, conducatorul de
'e)icul tre+uie %a re%pecte %emnalele ace%tora.
Art. 131
B1C 4onducatorul de 'e)icul e%te o+ligat %a opre!s*! atunci c*ndD
aC +arierele %au %emi+arierele %unt *o)or-te# 'n *urs e *o)or-re s!u e rii*!re8
+C se%n!lul *u lu%ini rosii %i;%au %emnalul sonor sunt 'n +un*tiune8
cC 'nt-lneste ini*!torul JTre*ere! l! ni,el *u *!le! +er!t! si%pl!# +!r! )!riereJ# JTre*ere! l! ni,el *u *!le!
+er!t! u)l!# +!r! )!riereJ s!u JOprireJ.
B2C 9e)iculele tre+uie %a oprea%ca, ,n ordinea %o%irii, ,n locul ,n care e5i%ta ,izi)ilit!te %!$i%! a%upra caii 6erate
+!r! ! tre*e e ini*!to!rele pre'a&ute la alin. B1C lit. cC %au, dupa ca&, 'n!inte! %!r*!&ului pentru oprire ori
'n!inte! )!rierelor s!u se%i)!rierelor, c*nd ace%tea %unt ,nc)i%e, ,n cur% de co+or*re %au de ridicare.
Art. 132
B1C En ca&ul imo+ili&arii unui 'e)icul pe calea 6erata, conducatorul ace%tuia e%te o)li"!t %a %coata imediat
p!s!"erii in ,e0i*ul si s! eli)ereze pl!t+or%! *!ii +er!te# iar c*nd nu e%te po%i+il, %a se%n!lizeze prezent!
,e0i*ulului cu orice mi(loc adec'at.
B2C P!rti*ip!ntii l! tr!+i*, care %e ga%e%c ,n apropierea locului unde un 'e)icul a rama% i%o)iliz!t pe *!le!
+er!t!, %unt o)li"!ti s! !*ore spri&in pentru s*o!tere! !*estui! s!u# *-n nu este posi)il# pentru
se%n!liz!re! prezentei lui1
B3C 4onducatorului de 'e)icul ,i e%te inter&i% %a treaca %au %a ocolea%ca portile de ga+arit in%talate ,naintea cailor
6erate electri6icate, daca ,naltimea %au ,ncarcatura 'e)iculului atinge ori depa%e%te partea %uperioara a portii.
Art. 1-3
B1C La inter%ectarea unui drum pu+lic cu o cale 6erata indu%triala, acce%ul 'e)iculelor 6ero'iare %e 6ace numai dupa
%emnali&area core%pun&atoare %i din timp de catre cel putin un agent de cale 6erata.
B2C En ca&ul pre'a&ut la alin. B1C , conducatorii de 'e)icule %unt o+ligati %a %e con6orme&e %emni6icatiei %emnalelor
agentilor de cale 6erata.
SUBS!4T$U"!A 1D Oprirea, %tationarea %i parcarea
Art. 1-1
B1C 4onducatorii auto'e)iculelor imo+ili&ate pe drumurile pu+lice, care %e ,ndepartea&a de ace%tea, %unt o+ligati %a
a*tioneze +r-n! e !&utor# s! opre!s*! +un*tion!re! %otorului si s! *upleze 'ntr-o tre!pt! e ,itez!
in+erio!r! %au ,n cea de parcare daca auto'e)iculul are tran%mi%ie automata.
B2C En ca&ul imo+ili&arii in'oluntare a auto'e)iculului ,n p!nt! %au ,n r!%p!, pe l*nga o+ligatiile pre'a&ute la
alin. B1C conducatorul tre+uie %a)r!*0eze rotile directoare.
B3C En ca&ul imo+ili&arii in,olunt!re ! !uto,e0i*ulului 'n p!s!&e su)ter!ne s!u 'n tuneluri, conducatorul
ace%tuia e%te o)li"!t s! opre!s*! +un*tion!re! %otorului1
B-C En localitati, pe drumurile cu sens uni*, oprirea %au %tationarea 'oluntara a 'e)iculelor e%te per%is! si pe
p!rte! st-n"!# !*! r!%-ne li)er! *el putin o )!n! e *ir*ul!tie.
B.C En a6ara localitatilor oprirea %au %tationarea 'oluntara a 'e)iculelor %e 6ace ,n !+!r! p!rtii *!ros!)ile, iar
atunci c*nd nu e%te po%i+il, c*t mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu a5a ace%tuia.
B/C "u e%te permi%a %tationarea pe partea caro%a+ila, ,n timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a
+icicletelor, a ma%inilor %i utila(elor autopropul%ate utili&ate ,n lucrari de con%tructii, agricole %au 6ore%tiere, a
'e)iculelor cu tractiune animala ori a celor tra%e %au ,mpin%e cu m*na.
B0C "u e%te permi%a oprirea %au %tationarea ,n tuneluri. ,n %ituatii de urgenta %au de pericol conducatorului de
auto'e)icul ,i e%te permi%a oprirea %au %tationarea numai ,n locurile %pecial amena(ate %i %emnali&ate
core%pun&ator. ,n ca& de imo+ili&are prelungita a auto'e)iculului ,n tunel, conducatorul de 'e)icul e%te o+ligat %a
oprea%ca motorul.
Art. 1-2
Se inter&ice oprire! ,olunt!r! a 'e)iculelorD
aC ,n &ona de actiune a ini*!torului JOprire! interzis!J8
+C pe trecerile la ni'el cu c!le! +er!t! *urent! %i la o di%tanta mai mica de 4: % 'n!inte si up! ace%tea8
cC pe pouri# pe si su) p!s!&e eni,el!te# pre*u% si pe ,i!u*te8
dC 'n *ur)e si 'n !lte lo*uri *u ,izi)ilit!te reus! su) 4: %8
eC pe tre*erile pentru pietoni ori l! %!i putin e 94 % 'n!inte si up! !*este!8
6C 'n interse*tii# in*lusi, *ele *u *ir*ul!tie 'n sens "ir!toriu# pre*u% si 'n zon! e presele*tie une sunt
!pli*!te %!r*!&e *ontinue# i!r 'n lips! !*estor!# l! o ist!nt! %!i %i*! e 94 % e *oltul interse*tiei8
gC 'n st!tiile %i&lo!*elor e tr!nsport pu)li* e perso!ne# pre*u% si l! %!i putin e 94 % 'n!inte si up!
ace%tea8
)C 'n reptul !ltui ,e0i*ul oprit pe p!rte! *!ros!)il!# !*! prin !*e!st! se st-n&eneste *ir*ul!ti! ! ou!
,e0i*ule ,enin in sensuri opuse# pre*u% si 'n reptul %!r*!&ului *ontinuu# 'n *!zul 'n *!re *onu*!torii
*elorl!lte ,e0i*ule *!re *ir*ul! 'n !*el!si sens !r +i o)li"!ti# in !*e!st! *!uz!# s! tre!*! peste !*est %!r*!&8
iC 'n lo*ul 'n *!re se '%piei*! ,izi)ilit!te! !supr! unui ini*!tor s!u se%n!l lu%inos8
(C pe se*to!rele e ru% une sunt inst!l!te ini*!to!rele *u se%ni+i*!tiile JDru% 'n"ust!tJ# JPriorit!te
pentru *ir*ul!ti! in sens in,ersJ s!u JPriorit!te +!t! e *ir*ul!ti! in sens in,ersJ8
:C pe pistele o)li"!torii pentru pietoni si>s!u )i*i*listi ori pe )enzile rezer,!te unor !nu%ite *!te"orii e
,e0i*ule, %emnali&ate ca atare8
lC pe pl!t+or%! *!ii +er!te inustri!le %au de tr!%,!i ori l! %!i putin e 4: % e !*este!, daca *ir*ul!ti!
,e0i*ulelor pe sine !r pute! +i st-n&enit! s!u '%piei*!t!8
mC pe p!rte! *!ros!)il! ! !utostr!zilor# ! ru%urilor e$pres si ! *elor n!tion!le europene BEC 8
nC pe trotu!r, daca nu %e a%igura %patiu de cel putin 2 % pentru *ir*ul!ti! pietonilor8
oC pe pi%tele pentru +iciclete8
pC 'n lo*urile une este interzis! ep!sire!.
Art. 1-3
Se inter&ice st!tion!re! ,olunt!r! a 'e)iculelorD
aC ,n toate ca&urile ,n care e%te inter&i%a oprire! ,olunt!r!5
+C ,n &ona de actiune a indicatorului cu %emni6icatia JSt!tion!re! interzis!J %i a %!r*!&ului cu %emni6icatia de
interzi*ere ! st!tion!rii5
cC pe ru%urile pu)li*e *u o l!ti%e %!i %i*! e A %8
dC 'n reptul *!ilor e !**es *!re eser,es* propriet!tile !l!tur!te ru%urilor pu)li*e8
eC ,n p!nte si 'n r!%pe8
6C ,n locul unde e%te in%talat indicatorul cu %emni6icatia JSt!tion!re !ltern!nt!J, ,n alt! zi s!u perio!! e*-t
*e! per%is!, ori indicatorul cu %emni6icatia JZon! e st!tion!re *u ur!t! li%it!t!J peste ur!t! st!)ilit!.
Art. 1-.
Se inter&ice conducatorului de auto'e)icul %i pa%agerilor ca ,n timpul opririi %au %tationarii %a de%c)ida ori %a la%e
es*0ise usile ace%tuia %au %a co+oare 6ara %a %e a%igure ca nu creea&a un pericol pentru circulatie.
SUBS!4T$U"!A 2D Alte o+ligatii %i interdictii pentru conducatorii de auto'e)icule %i tram'aie
Art. 1-0
4onducatorul de auto'e)icul %au de tram'ai e%te o)li"!t(
1.%a ai+a a%upra %a actul de identitate, permi%ul de conducere, certi6icatul de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare %i,
dupa ca&, ate%tatul pro6e%ional, precum %i celelalte documente pre'a&ute de legi%latia ,n 'igoare8
2.%a circule numai pe %ectoarele de drum pe care ,i e%te permi% acce%ul %i %a re%pecte normele re6eritoare la ma%ele
totale ma5ime autori&ate %i admi%e %i;%au la dimen%iunile ma5ime admi%e de autoritatea competenta pentru
auto'e)iculele condu%e8
3.%a 'eri6ice 6unctionarea %i%temului de lu%ini %i de se%n!liz!re, a in%talatiei de *li%!tiz!re, %a mentina
permanent curate p!r)rizul# lunet! si "e!%urile l!ter!le ale auto'e)iculului, precum %i pl!*utele *u nu%!rul
e 'n%!tri*ul!re %au ,nregi%trare ale auto'e)iculului %i remorcii8
-.%a permita controlul %tarii te)nice a 'e)iculului, precum %i al +unurilor tran%portate, ,n conditiile legii8
..%a %e pre&inte la 'eri6icarea medicala periodica, potri'it legii8
/.%a aplice pe par+ri&ul %i pe luneta auto'e)iculului %emnul di%tincti' %ta+ilit pentru conducatorii de auto'e)icule
,ncepatori, daca are o ,e*0i%e mai mica de un an de la o+tinerea permi%ului de conducere.
Art. 1-1
Se interzi*e conducatorului de auto'e)icul %au de tram'aiD
1. %a conduca un auto'e)icul %au tram'ai cu do'ada ,nlocuitoare a permi%ului de conducere eli+erata 6ara drept de
circulatie %au a carei 'ala+ilitate a e5pirat8
2. %a tran%porte ,n auto'e)icul %au tram'ai %!i %ulte perso!ne dec*t numarul de locuri %ta+ilite ,n certi6icatul de
,nmatriculare %au de ,nregi%trare8
.. %a tran%porte copii ,n '*r%ta de p*na la 29 !ni pe s*!unul in +!t! al auto'e)iculului, c)iar daca %unt tinuti ,n
+rate de per%oane ma(ore8
/. %a tran%porte ,n %i pe autoturi%m o+iecte a caror lungime %au latime ep!seste, ,mpreuna cu ,ncarcatura,
i%ensiunile ace%tuia8
0. %a es*0i! usile auto'e)iculului %au tram'aiului ,n ti%pul %ersului# %a porne!s*! e pe lo* *u usile
es*0ise8
1. %a ai+a ,n timpul mer%ului preo*up!ri de natura aAi istr!"e 'n %o peri*ulos !tenti! ori %a 6olo%ea%ca
in%talatii de %onori&are la un ni'el de &gomot care ar a6ecta depla%area ,n %iguranta a lui %i a celorlalti participanti
la tra6ic8
2. %a intre pe drumurile moderni&ate cu auto'e)iculul care are pe roti s!u pe *!roserie noroi ce %e depune pe
partea caro%a+ila ori din care *! s!u se s*ur" prouse# su)st!nte ori %!teri!le ce pot pune ,n pericol %iguranta
circulatiei8
13. %a ai+a aplicate pe par+ri&, luneta %au pe geamurile laterale !+ise# re*l!%e pu)li*it!re# 'ns*risuri ori
!**esorii, care restr-n" s!u esto%pe!z! ,izi)ilit!te! conducatorului ori a pa%agerilor, at*t din interior, c*t %i din
e5terior8
11. %a ai+a aplicate 6olii %au tratamente c)imice pe par+ri&e, luneta ori pe geamurile laterale, care re%tr*ng %au
e%tompea&a 'i&i+ilitatea, at*t din interior, c*t %i din e5terior, cu e$*epti! *elor o%olo"!te si *erti+i*!te, prin
marca( core%pun&ator, de catre autoritatea competenta8
12. %a ai+a aplicate 6olii %au tratamente c)imice pe di%po&iti'ele de iluminare ori %emnali&are luminoa%a, care
diminuea&a e6icacitatea ace%tora, precum %i pe placutele cu numarul de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare, care
,mpiedica citirea numarului de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare8
13. s! l!se li)er 'n ti%pul %ersului ,ol!nul# g)idonul %au maneta de comanda, %a opre!s*! %otorul ori %a
e*upleze tr!ns%isi! ,n timpul mer%ului8
1-. %a 6olo%ea%ca ,n mod !)uzi, mi(loacele de a'erti&are %onora8
1/. %a circule a'*nd montate pe auto'e)icul an'elope cu !lte i%ensiuni ori *!r!*teristi*i dec*t cele pre'a&ute
,n certi6icatul de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare ori care pre&inta taieturi %au rupturi ale cordului ori %unt uz!te
pe%te limita admi%a8
10. %a conduca un auto'e)icul care emana no$e peste li%it! le"!l! !%is! ori al carui z"o%ot 'n %ers s!u
st!tion!re ep!seste pr!"ul +oni*pre'a&ut de lege ori care are montat pe %i%temul de e'acuare a ga&elor
di%po&iti'e neomologate8
11. %a circule cu auto'e)iculul a'*nd placutele cu numerele de ,nmatriculare %au de ,nregi%trare, pro'i&orii ori
pentru pro+e eterior!te s!u ne*on+or%e cu %tandardul8
12. %a %a'*r%ea%ca !*te s!u "esturi o)s*ene# s! pro+ereze in&urii# s! !reseze e$presii &i"nito!re ori ,ul"!re
celorlalti participanti la tra6ic8
23. %a circule cu auto'e)iculul a'ariat mai mult de ?: e zile de la data producerii a'ariei8
21. %a arunce, pe drumurile pu+lice, din auto'e)icul o)ie*te# %!teri!le s!u su)st!nte8
22. % tra'er%e&e drumurile pu+lice, pe trecerile de%tinate pietonilor, ,n timp ce %e depla%ea& pe 'e)icule din
categoriile A, A1, A2 Hi A.
Art. 1-2
B1C 4onducatorul de auto'e)icul %au de tram'ai cu o ,e*0i%e %!i %i*! e un !n de la data o+tinerii permi%ului
de conducere are o+ligatia de a aplica %emnul di%tincti' %u+ 6orma unui di%c de culoare gal+ena, cu diametrul de
133 mm, care are ,n centru %emnul e5clamarii, de culoare neagra, cu lungimea de /3 mm %i diametrul punctului de
13 mm, dupa cum urmea&aD
aC la auto'e)iculele din categoriile A, A1, A2 Hi A, ,n partea din %pate, l*ng numrul de ,nmatriculare %au
,nregi%trare, dup ca&8
+C l! *elel!lte !uto,e0i*ule# pe p!r)riz# 'n p!rte! in re!pt! &os Ii pe lunetG# 'n p!rte! st-n"G &os5
cC la auto'e)iculul care nu e%te pre'a&ut cu luneta, pe par+ri& ,n partea din dreapta (o% %i pe caro%erie ,n partea din
%pate %t*nga %u%8
dC la tram'ai, pe par+ri& ,n partea din dreapta (o% %i pe luneta ultimului 'agon ,n partea din %pate %t*nga %u%8
eC la auto'e)iculul care tractea&a o remorca, pe par+ri&ul auto'e)iculului ,n partea din dreapta (o% %i pe caro%eria
remorcii ,n partea din %pate %t*nga %u%.
B2C Conu*!torului e ,e0i*ul pre,!zut l! !lin1 B2C 'i este interzisD
aC %a conduca auto'e)icule care tran%porta mar6uri %au produ%e periculoa%e8
+C %a conduca 'e)icule de%tinate te%tarii %au cele pentru pro+e8
cC %a conduca 'e)icule de%tinate tran%portului pu+lic de per%oane, inclu%i' ,n regim de ta5i.
SUBS!4T$U"!A 11D Remorcarea
Art. 1.3
B1C Un auto'e)icul poate tracta pe drumul pu+lic o %ingura remorca. Se e5ceptea&a tractorul rutier care poate
tracta doua remorci, precum %i auto'e)iculele amena(ate pentru 6ormarea unui autotren de tran%port per%oane ,n
localitatile turi%tice, cu conditia ca ace%ta %a nu 6ie mai lung de 2. m %i %a nu circule cu 'ite&a mai mare de 2.
:m;).
B2C otocicleta 6ara ata%, precum %i +icicleta pot tracta o remorca u%oara a'*nd o %ingura a5a.
Art. 1.-
4uplarea unui 'e)icul cu una %au doua remorci, pentru 6ormarea unui an%am+lu de 'e)icule, %e poate e6ectua
numai dacaD
aC elementele care compun di%po&iti'ul de cuplare %unt omologate %i compati+ile8
+C an%am+lul de 'e)icule poate reali&a ra&a minima de 'irare a auto'e)iculului tragator8
cC dimen%iunile an%am+lului de 'e)icule nu depa%e%c limitele pre'a&ute de lege8
dC elementele de cuplare ale ec)ipamentelor de 6r*nare, de iluminare %i %emnali&are luminoa%a %unt compati+ile8
eC 'e)iculele care compun an%am+lul nu %e ating la trecerea pe%te deni'elari, la e6ectuarea 'ira(elor %au la
%c)im+area directiei de mer%.
Art. 1..
B1C En ca&ul ram*nerii ,n pana a unui auto'e)icul ori a remorcii ace%tuia, conducatorul an%am+lului e%te o)li"!t %a
,l s*o!t! i%ei!t 'n !+!r! p!rtii *!ros!)ile %au, daca nu e%te po%i+il, %a ,l depla%e&e l*nga +ordura ori
aco%tament, a%e&*nduAl paralel cu a5a drumului %i lu*nd ma%uri pentru remedierea de6ectiunilor %au, dupa ca&, de
remorcare.
B2C @e timpul noptii s!u 'n *onitii e ,izi)ilit!te reus!, auto'e)iculul %au remorca ace%tuia care are de6ectiuni
la %i%temul de iluminare %au de %emnali&are luminoa%a nu po!te +i tr!*t!t;tractata pe drumurile pu+lice 6ara a
a'ea ,n 6unctiune, ,n partea st-n"!# 'n +!t!# o lu%in! e 'nt-lnire si 'n sp!te# un! e pozitie.
Art. 1./
B1C ?aca un auto'e)icul %au o remorca a rama% ,n pana pe partea caro%a+ila a drumului %i nu po!te +i
epl!s!t;depla%ata ,n a6ara ace%teia, conducatorul auto'e)iculului e%te o)li"!t s! pun! 'n +un*tiune lu%inile e
!,!rie si s! inst!leze triun"0iurile re+le*toriz!nte1
B2C Triung)iurile re6lectori&ante %e in%talea&a ,n +!t! si 'n sp!tele 'e)iculului, pe aceea%i +anda de circulatie, la o
di%tanta de *el putin ?: % de ace%ta, a%t6el ,nc*t %a poata 6i o+%er'ate din timp de catre participantii la tra6ic care
%e apropie. En localitati, atunci c*nd circulatia e%te inten%a, triung)iurile re6lectori&ante pot 6i a%e&ate la o ist!nt!
%!i %i*! s!u *0i!r pe 'e)icul, a%t6el ,nc*t %a poata 6i o+%er'ate din timp de ceilalti conducatori de 'e)icule.
B3C ?aca 'e)iculul nu e%te dotat cu lumini de a'arie %au ace%tea %unt de6ecte, conducatorul poate 6olo%i, pe timpul
noptii ori ,n conditii de 'i&i+ilitate redu%a, o l!%p! port!ti,! *u lu%in! "!l)en! inter%itent!, care %e in%talea&a
la p!rte! in sp!te a 'e)iculului.
B-C Se inter&ice 6olo%irea triung)iurilor re6lectori&ante ori a luminilor de a'arie ,n mod ne(u%ti6icat %au pentru a
%imula o ram*nere ,n pana ,n locurile unde oprirea ori %tationarea e%te inter&i%a.
B.C En ca&ul caderii din 'e)icule, pe partea caro%a+ila, a ,ncarcaturii %au a unei parti din acea%ta, care con%tituie un
o+%tacol ce nu poate 6i ,nlaturat imediat, conducatorul e%te o+ligat %a ,l %emnali&e&e cu unul dintre mi(loacele
pre'a&ute la alin. B1C AB3C .
Art. 1.0
B1C Re%or*!re! unui !uto,e0i*ul %e 6ace cu re%pectarea urmatoarelor reguliD
aC conducatorii auto'e)iculelor tragator %i, re%pecti', remorcat tre+uie %a posee per%ise e *onu*ere ,!l!)ile
pentru categoriile din care 6ace parte 6iecare dintre auto'e)icule8
+C auto'e)iculul tragator %a nu re%or*0eze un !uto,e0i*ul %!i "reu e*-t %!s! lui proprie, cu e5ceptia
ca&ului c*nd remorcarea %e e6ectuea&a de catre un auto'e)icul de%tinat %pecial depanarii8
cC remorcarea tre+uie %a %e reali&e&e prin intermediul unei )!re %et!li*e 'n lun"i%e e *el %ult 3 %1
Autoturi%mul ale carui mecani%m de directie %i %iste% e +r-n!re nu sunt e+e*te po!te +i re%or*!t *u o
le"!tur! +le$i)il! o%olo"!t!, ,n lungime de ?-4 %. Bara %au legatura 6le5i+ila tre+uie 6i5ata la elementele de
remorcare cu care %unt pre'a&ute auto'e)iculele8
dC conducatorul auto'e)iculului re%or*!t este o)li"!t s! se%n!lizeze *orespunz!tor se%n!lelor e+e*tu!te e
*onu*!torul !uto,e0i*ulului tr!"!tor. Atunci c*nd %i%temul de iluminare %i %emnali&are nu +un*tione!z!# este
interzis! re%or*!re! !*estui! pe ti%pul noptii si 'n *onitii e ,izi)ilit!te reus!, iar &iua poate 6i remorcat
daca pe partea din %pate are aplicate ins*ripti! J<!r! se%n!liz!reJ# pre*u% si ini*!torul JAlte peri*oleJ.
B2C ?aca remorcarea %e reali&ea&a prin %u%pendarea cu o macara %au %pri(inirea pe o plat6orma de remorcare a
partii din 6ata a auto'e)iculului remorcat, atunci ,n ace%ta nu tre+uie %a %e a6le nicio per%oana.
B3C Se interzi*e re%or*!re! unui !uto,e0i*ul *u ou! roti# *u s!u +!r! !t!s# ! !uto,e0i*ulului !l *!rui siste%
e ire*tie nu +un*tione!z! s!u *!re nu este 'n%!tri*ul!t ori 'nre"istr!t s!u *-n ru%ul este !*operit *u
polei# "0e!t! ori z!p!!. Se interzi*e si re%or*!re! ! ou! s!u %!i %ulte !uto,e0i*ule# ! *!rutelor# !
,e0i*ulelor *!re 'n %o nor%!l sunt tr!se s!u '%pinse *u %-n! ori ! util!&elor !"ri*ole1
B-C @rin e5ceptie de la pre'ederile alin. B3C , %e permite remorcarea unui auto'e)icul al carui %i%tem de directie nu
6unctionea&a numai ,n ca&ul c*nd remorcarea %e reali&ea&a prin %u%pendarea rotilor directoare ale auto'e)iculului
remorcat cu o macara %au %pri(inirea rotilor directoare ale auto'e)iculului remorcat pe o plat6orma de remorcare.
B.C 4onducatorul poate ,mpinge %au tracta, cu propriul auto'e)icul, ,n %ituatii deo%e+ite, pe di%tante %curte, un alt
automo+il pentru aAi pune motorul ,n 6unctiune %au pentru a e6ectua %curte mane're, 6ara a pune ,n pericol
%iguranta depla%arii celorlalti participanti la tra6ic.
SUBS!4T$U"!A 12D >ona re&identiala %i pietonala
Art. 1.1
B1C En zon! rezienti!l!, %emnali&ata ca atare, pietonii pot 6olo%i toata latimea partii caro%a+ile, iar (ocul copiilor
e%te permi%.
B2C 4onducatorii de 'e)icule %unt o+ligati %a circule cu o 'ite&a de cel %ult 9: =%>0, %a nu st!tioneze s!u s!
p!r*0eze 'e)iculul ,n a6ara %patiilor anume de%tinate %i %emnali&ate ca atare, %a nu st-n&ene!s*! s!u s!
'%piei*e *ir*ul!ti! pietonilor c)iar daca, ,n ace%t %cop, tre+uie %a oprea%ca.
Art. 1.2
En zon! pieton!l!, %emnali&ata ca atare, conducatorul de 'e)icul poate intra nu%!i !*! lo*uieste 'n !*e!st!
zon! s!u preste!z! ser,i*ii pu)li*e Jin po!rt! 'n po!rt!J si nu !re !lt! posi)ilit!te e !**es. Ace%ta e%te
o+ligat %a circule cu 'ite&a ma5ima de 4 =%>0# %a nu st-n&ene!s*! ori s! '%piei*e *ir*ul!ti! pietonilor %i, daca
e%te nece%ar, %a oprea%ca pentru a permite circulatia ace%tora.
SECTIUNEA 4( Cir*ul!ti! pe !utostr!zi
Art. 1/2
B1C 4onducatorii de auto'e)icule care intra pe auto%tra&i 6olo%ind +anda de intrare Bde accelerareC tre+uie %a
cede&e trecerea auto'e)iculelor care circula pe prima +anda a auto%tra&ilor %i %a nu %t*n(enea%ca ,n niciun 6el
circulatia ace%tora.
B2C 4onducatorii de auto'e)icule care urmea&a %a para%ea%ca auto%trada %unt o+ligati %a %emnali&e&e din timp %i %a
%e anga(e&e pe +anda de ie%ireBde decelerareC .
CAPITOLUL .II( S!n*tiuni *ontr!,ention!le si %!suri te0ni*o-!%inistr!ti,e
Art. 113
4onducatorul 'e)iculului oprit la %emnalul regulamentar al politi%tului rutier %au, dupa ca&, al politi%tului de
6rontiera e%te o+ligat %a ram*na ,n 'e)icul, cu m*inile pe 'olan, iar ceilalti pa%ageri %a nu de%c)ida portierele,
re%pect*nd indicatiile politi%tului.
Art. 221
B1C @erioada de %u%pendare a e5ercitarii dreptului de a conduce %e reduce la 33 de &ile, la cererea titularului, daca
%unt ,ndeplinite, cumulati', urmatoarele conditiiD
aC a 6o%t declarat admi% la te%tul de 'eri6icare a cunoa%terii regulilor de circulatie8
+C a o+tinut permi% de conducere cu cel putin un an ,nainte de %a'*r%irea 6aptei8
cC ,n ultimii 3 ani de la data %a'*r%irii 6aptei pentru care %e %olicita reducerea perioadei de %u%pendare a e5ercitarii
dreptului de a conduce nu a +ene6iciat de o a%t6el de ma%ura8
dC ,n ultimii 2 ani de la data con%tatarii contra'entiei pentru care %e aplica %anctiunea contra'entionala
complementara nu a mai a'ut %u%pendata e5ercitarea dreptului de a conduce auto'e)icule %au tram'aie.
B2C 4onducatorul de auto'e)icul %au tram'ai nu +ene6icia&a de reducerea perioadei de %u%pendare a e5ercitarii
dreptului de a conduce, dacaD
aC perioada de %u%pendare a 6o%t ma(orata, con6orm legii8
+C a cumulat, din nou, cel putin 1. puncte de penali&are ,n urmatoarele 12 luni de la data e5pirarii ultimei
%u%pendari a e5ercitarii dreptului de a conduce8
cC a 6o%t implicat ,ntrAun accident de circulatie din care au re&ultat numai pagu+e materiale, iar re&ultatul te%tarii
aerului e5pirat %au al pro+elor +iologice a %ta+ilit ca a condu% 'e)iculul ,n timp ce %e a6la %u+ in6luenta alcoolului8
dC %anctiunea contra'entionala complementara %Aa di%pu% ca urmare a neopririi la trecerea la ni'el cu calea 6erata
c*nd +arierele %au %emi+arierele %unt co+or*te ori ,n cur% de co+or*re %au c*nd %emnalele cu lumini ro%ii %i;%au
%onore %unt ,n 6unctiune.