Sunteți pe pagina 1din 3

Total consilieri Consiliul Local: 10

Prezeni: 10
Pentru: 8
mpotriv: x
Abineri: 2
HOTRREA
privind aprobarea achitrii e alonate a debitului n sum de 20.000 lei reprezentnd amend
contraven ional datorat de ctre doamna Recski Camelia
Consiliul Local al Comunei Periam, ude!ul "imi#, ales n condi iile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de !0.0".20#4, a$%nd n $edere
urmtoarele&
' cererea depus de ctre doamna (ecs)i *amelia i nregistrat la +rimria *omunei +eriam
sub nr.,6"0/0#.0-.20#4, prin care solicit aprobarea e alonrii debitului n sum de 20.000 lei
repre.ent%nd amend contra$en ional pe o perioad de , ani, a$%nd n $edere /oma ia
nr.2/22.07.20#4 i 0itlul e1ecutoriu 2r.74,/22.07.20#4 emise de *ompartimentul 3inanciar'contail,
impo.ite i ta1e locale din cadrul +rimriei *omunei +eriam, prin doamna 3erc4i /imona'5lena 6
inspector 7 principal impo.ite i ta1e ;
' raportul compartimentului de specialitate nr.7076/24.0".20#4 ntocmit de doamna 3erc4i
/imona'5lena, n calitate de inspector 7 principal 6 impo.ite i ta1e, n cadrul +rimriei *omunei
+eriam;
' pre$ederile art.#2, din 8.9. nr."2/2".#2.200! :r!; pri$ind *odul de procedur fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare;
' pre$ederile (egulamentului de organi.are i funcionare al *onsiliului Local +eriam;
' (aportul comisiei de specialitate din cadrul *onsiliului Local +eriam prin care se a$i.ea.
fa$orabil proiectul de 4otr%re;
<n conformitate cu pre$ederile art.!6 alin.2 lit.d, ale art.!6 alin.6 lit.a pct.2, precum i ale
art.4, alin.# din Legea nr.2#,/200# pri$ind =dministraia +ublic Local, republicat, modificat i
completat,
! T " # " $ T % :
Art&1& /e aprob ac4itarea e alonat a debitului n sum de 20&000 lei repre.ent%nd amend
contra$en ional datorat de ctre doamna #%C'() CA*%L)A, conform graficului pre$.ut n
Anexa nr&1, care face parte integrant din pre.enta 4otr%re.
#
#!*+,) A
C!,')L)-L L!CAL AL C!*-,%) P%#)A*
.u/eul Timi01 203214 Periam str& *ure0ului nr&1 bis
0elefon& 02,6'!7,00#; 3a1& 02,6'!7,002; e'mail&office>primatimperiam.ro
Art&2& ?oamna (ecs)i *amelia $a semna un anga@ament de plat, conform modelului
pre$.ut n Anexa nr&2, care face parte integrant din pre.enta 4otr%re. 2erespectarea
anga@amentului de plat, respecti$ neplata la data scadent pre$.ut n grafic a unui numr de ! rate
consecuti$, duce la pierderea nlesnirii acordate doamnei (ecs)i *amelia, precum i la continuarea
e1ecutrii debitorului.
Art&2& +entru acordarea nlesnirii, debitorul (ecs)i *amelia $a constitui o garan ie, potri$it
art.#2, alin., lit.a din 8.9. nr."2/2".#2.200! :r!; pri$ind *odul de procedur fiscal, cu modificrile
i completrile ulterioare .
Art&5& *u aducerea la ndeplinire a pre.entei 4otr%ri, se ncredin ea. domnul ?umitra
*ornel, primarul *omunei +eriam i doamna 3erc4i /imona'5lena, inspector 7 principal 6 impo.ite i
ta1e din cadrul +rimriei *omunei +eriam.
Art&4& +re.enta 4otr%re se comunic&
' 7nstituiei +refectului'Audeul 0imi 6 ?irecia pentru $erificarea legalitii actelor,
a aplicrii actelor normati$e i contenciosul =dministrati$;
' +rimarului *omunei +eriam;
' *onsilierilor din cadrul *onsiliului Local +eriam;
' *ompartimentului 3inanciar'contabil, impo.ite i ta1e;
' ?aomnei (ecs)i *amelia;
' La dosarul edinei;
' +rin afia@, ateniei publice.
2
PREEDINTELE DE EDIN,

VOICU LIVIU
_________________
Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA
___________________________
L.S.
,r& 32 /in 20&06&2015
!