Sunteți pe pagina 1din 25

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT

CATEDRA DREPT PUBLIC

CURRICULUM la disciplina „TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI” (Ciclul I)

AUTOR:

Oleg PANTEA, dr. în dr., lector univ.

Contact direct: 90/30 Curs teoretic: 60/20 Lecţii practice: 30/10 Lucru individual: 90/150 Forma de evaluare: examen Nr. de credite: 6

Aprobat la şedinţa Catedrei Drept public din: 20.05.2013, proces-verbal Nr. 10

Examinat de Consiliul facultăţii de Drept USEM la 24.05.2013, proces-verbal Nr. 5

Aprobat la ședința Senatului USEM din: 01.07.2013, proces-verbal Nr. 9

CHIŞINĂU – 2013

I.

PRELIMINARII

Orice ştiinţă, indiferent de specificul său, trebuie să răspundă unor exigenţe generale, care la rîndul lor să-i confere un statut. În cazul ştiinţelor juridice nu ne putem sustrage acestor cerinţe, în special atunci cînd e vorba de Teoria generală a dreptului. Constituind un subsistem al sistemului ştiinţelor, ştiinţele juridice elaborează modele explicativ-interpretative şi justificative privitor la domeniile cercetate. Astfel, Curriculumul la Teoria generală a statului dreptului va încerca să corespundă acestor exigenţe generale, dar în acelaşi timp şi anumitor obiective specifice propuse de autorul ei.

În cadrul învăţămîntului juridic universitar ,,Teoria Generală a Dreptului” este o disciplină fundamentală, avînd atît un caracter introductiv în studierea dreptului, cît şi ca o de disciplină de sinteză. Caracterul introductiv al disciplinei este determinat de premisele conceptuale şi metodologice, care asigură iniţierea studenţilor în celelalte domenii ale jurisprudenţii, caracterul ei generalizator fiind exprimat la etapa de cercetare

a multiciplităţii dreptului în cadrul disciplinelor juridice ramurale, interramurale,

auxiliare. În aceasta ordine de idei, disciplina nominalizată se studiază atît la etapa iniţială a procesului de studiu la facultatea de drept, cît şi la etapa finală de studiu (Problemele teoriei generale a statului şi dreptului), studenţii avînd posibilitatea să depăşească atît nivelul de cunoaştere şi înţelegere, cît şi de aplicare şi integrare a cunoştinţelor obţinute.

Oportunitatea elaborării curriculei este condiţionată de două aspecte:

1). absolut în toate Universităţile, la facultăţile de profil, unde se studiază dreptul,

în programele de învăţămînt sînt prevăzute cursuri de bază şi speciale la disciplina

“Teoria generală a statului şi dreptului”; 2). în ultimii ani în ţara noastră au survenit un şir de schimbări radicale în viaţa socială şi cea politică, care implicit vizează şi problema construirii statului de drept, un compartiment important al Teoriei generale a dreptului. Aceste evenimente ne-au determinat să abordăm unele aspecte a acestui domeniu, specifice unui curs de iniţiere şi sensibilizare în domeniul dreptului, cum ar fi: obiectul şi problematica teoriei generale a statului şi dreptului; metodologia cercetării fenomenelor sociale; conceptele de bază ale fenomenului juridic; abordarea problemei constituirii statului de drept în Republica Moldova, etc. Totodată, cercetarea statului şi dreptului în ansamblu contribuie la pregătirea profesională a viitorilor jurişti. În arealul său, curriculum include un şir de probleme care se află în centrul celor mai actuale discuţii. De aceea, a fost prezentată caracteristica generală a teoriei generale a

statului şi dreptului ca ştiinţă, ca obiect de studiu, ca disciplină didactică; am arătat locul

şi rolul teoriei generale a statului şi dreptului în sistemul ştiinţelor sociale şi al celor

juridice; am specificat rolul decisiv al dreptului în contextul civilizaţiei şi culturii, în sistemul reglementărilor sociale; am dezvoltat etimologia şi sensul noţiunilor de “drept”,

“stat” şi ale altor valori juridice. Aspectele evidenţiate denotă că Teoria generală a

dreptului încearcă să redea cît mai exhaustiv fenomenul statului şi dreptului. La fel, subiectele vizate în curriculum presupun familiarizarea studenţilor nu doar cu conceptele de bază care formează obiectul de studiu al Teoriei generale a dreptului, ci şi obţinerea anumitor cunoştinţe, care au ca scop formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare rezolvării eficiente a unor probleme practice în acest domeniu. Pentru a facilita însuşirea temelor propuse şi a metodologiilor de lucru la finele curriculei au fost relevate referinţe bibliografice, care ar putea fi consultate pentru aprofundarea anumitor subiecte de care cititorul va fi interesat. Curriculum este adresat în primul rînd studenţilor de la facultăţile de drept, în cele dintîi va contribui la formarea unei baze de cunoştinţe fundamentale şi în acelaşi timp elementare, dar absolut necesare în studiul dreptului. Or, Teoria generală a dreptului este temelia întregii ştiinţe juridice, fiind numită, pe bună dreptate, “Enciclopedia dreptului”. Studierea aprofundată a fenomenului juridic este de neconceput fără a cunoaşte noţiunile şi definiţiile de bază ale dreptului. În condiţiile constituirii statului de drept, tendinţa de integrare europenă a Republicii Moldova, viitorul jurist este chemat nu numai să posede cunoştinţe temeinice în domeniul dreptului, ci şi să le utilizeze în viaţa de fiece zi. De aici, rezultă şi necesitatea studierii teoriei generale a statului şi dreptului ca disciplină de studiu şi ca ştiinţă.

Scopul Curriculei rezidă în: formularea şi operarea termenilor juridici care sînt necesari şi utili pentru întreaga ştiinţă a dreptului prin însuşirea şi aplicarea concepţiilor care fundamentează ştiinţa dreptului, care va determina formarea şi dezvoltarea de competenţe profesionale. Reieşind din scopul propus, rezultatele preconizate ale cursului decurg din următoarele aspecte de importanţă majoră: însuşirea cunoştinţelor, dezvoltarea anumitor capacităţi, formarea atitudinilor – formează competenţe profesionale.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Codul

   

Numărul de ore

Evaluarea

 

modulului /

Anul

           

Responsabil de modul / disciplină

disciplinei în

de

Semestrul

Total

preleg.

sem.

individ.

Forma

planul de

învăţământ

studii

Nr. de

credite

de

evaluare

U.01.O.001

                 

zi

I

1 180

60

30

90

6

examen

O.

PANTEA

U.01.O.001

                 

frecvenţă

I

1 180

20

10

150

6

examen

R.

NICHITA

redusă

 

III.

TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Nr.

Unităţi de conţinut

 

Realizarea în timp

 

C

 

S

 

LI

   

zi

f/r

zi

f/r

zi

f/r

1

Teoria generală a dreptului şi locul ei în sistemul ştiinţelor juridice

3

1

2

0.5

4

7

2

Originea statului şi dreptului

3

1

1

0.5

4

7

3

Caracteristica generală a statului

3

0.5

1

0.25

4

7

4

Statul de drept

3

1

2

0.5

4

7

5

Aparatul de stat

3

1

1

0.5

4

7

6

Consideraţii generale asupra dreptului

4

1

2

0.5

5

7

7

Principiile dreptului

2

1

1

0.5

4

7

8

Dreptul în sistemul normativ social.

2

1

1

0.5

4

7

9

Norma juridică

3

1

2

0.5

5

8

10

Acţiunea normelor juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanelor

3

1

1

0.5

4

7

11

Izvoarele dreptului

4

1

2

0.5

5

7

12

Actul juridic

2

1

1

0.5

4

7

13

Elaborarea şi sistematizarea dreptului

3

1

2

0.5

4

7

14

Sistemul dreptului

2

0.5

1

0.25

4

7

15

Eficacitatea dreptului

2

1

1

0.5

4

7

16.

Raportul juridic

4

1

2

0.5

5

8

17.

Realizarea dreptului

3

1

2

0.5

5

7

18.

Interpretarea normelor juridice

2

1

1

0.5

5

7

19.

Conştiinţa şi cultura juridică

3

1

1

0.5

4

7

20.

Răspunderea juridică

3

1

2

0.5

4

8

21.

Legalitatea,ordinea legală, disciplina şi democraţia

2

1

1

0.5

4

7

 

Total

60

20

30

10

90

150

IV. COMPETENŢE

Competenţe generice:

1. Abilitatea de autoinstruire.

2. Favorizarea soluţionării problemelor prin colaborare.

3. Dezvoltarea abilităţilor decizionale.

Competenţe specifice:

- să determine locul şi rolul teoriei generale a statului şi dreptuluin în sistemul ştiinţei dreptului;

- să identifice instituţiile statului şi dreptului;

- să dezvolte problema creării dreptului prin prisma adoptării legilor şi crearea prin intermediul unui sistem de norme juridice democratice - contractele normative;

- să stabilească valoarea jurisprudenţei CEDO în sistemul izvoarelor dreptului;

- să aprecieze eficacitatea dreptului, să stabilească cauzele care contribuie la edificarea eficacităţii dreptului şi celor care îi diminuează din eficacitate;

- să dezvolte problematica apariţiei, modificării şi stingerii raporturilor juridice, să distingă obiectul material de obiectul formal ca elemente constitutive ale raportului juridic;

- să abordeze aspectele legate de realizarea şi interpretarea dreptului, scoaterea în evidenţă a aplicării dreptului ca formă specială de realizare a dreptului;

- să evidenţieze problema constituirii statului de drept în Republica Moldova, să identifice care dintre probleme au mai rămas nerezolvate şi să stabilească impactul parafării, la 29 noiembrie 2013, a acordului de asociere cu Uniunea Europeană asupra procesului de edificare a statului de drept.

V. OBIECTIVELE GENERALE

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

- să determine obiectul de studiu al disciplinei;

- să identifice metodele de cercetare în domeniu;

- să relateze despre esenţa, conţinutul şi forma dreptului;

- să identifice bazele/fundamentele teoretice ale fenomenului juridic;

- să determine esenţa justiţiei, legalităţii şi a ordinii de drept;

- să identifice izvoarele de informare eficientă în domeniul dreptului;

- să descrie esenţa, temeiurile şi principiile răspunderii juridice;

- să definească drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului

- să clasifice drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;

- să determine esenţa şi structura sistemului naţional de drept al Republicii Moldova;

- să explice teoriile cu privire la apariţia, esenţa, funcţiile şi tipurile de stat şi drept;

La nivel de aplicare:

- să traducă în limbajul juridic faptele ilicite reglementate de legislaţia în vigoare, desprinse din realitatea socială;

- să identifice particularităţile procesului de elaborare a dreptului în diverse etape ale evoluţiei civilizaţiei umane;

- să clasifice teoriile idealiste şi materialiste cu privire la diferite aspecte ale analizei fenomenului juridic;

- să explice esenţa doctrinelor juridice;

- să compare experienţa şi concepţiile cu privire la stat şi drept din diverse etape ale evoluţiei civilizaţiei umane;

- să demonstreze temeinicia teoriilor ştiinţifice alese ca suport la aplicabilitatea lor practică;

- să determine soluţiile corecte la problemele de ordin practic vizînd materia juridică în general;

- să valorifice diversele opinii care privesc problemele teoretice ale statului şi dreptului, opinii care nu sînt în mod necesar eronate;

- să stabilească legături între elementele sistemului dreptului pentru a însuşi esenţa naturii sistemice a dreptului şi normativităţii juridice;

- să argumenteze necesitatea includerii unor sau altor noţiuni şi categorii juridice în limajul juridic;

La nivel de integrare:

- stabilească rolul şi locul Teoriei generale a dreptului în dezvoltarea sistemului de ştiinţe juridice cu scopul de a opera şi a utiliza cunoştinţele respective în însuşirea mai eficientă a celorlalte ramuri ale dreptului;

- să determine interdependenţa dintre particularităţile dinamice ale dezvoltării statului şi dreptului şi specificul social-economic al perioadei concret-istorice;

- să prezică evoluţia pe termen scurt, mediu şi lung a „literii şi spiritului” normelor juridice

- să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor legislaţiei autohtone cu prevederile legislaţiei europene în diferite domenii;

- să estimeze eficienţa normelor juridice care alcătuesc sistemul de drept al Republicii Moldova atît la etapa contemoprană cît şi în plan istoric şi comparat;

- să stabilească corelaţia funcţională dintre particularităţile diferitelor tipuri de experienţă şi dintre diversele concepţii despre stat şi drept;

- să contribuie la ridicarea culturii şi conţtiinţei juridice a populaţiei în materie de drept.

VI. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUTURI

 

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

 
 

Subiectul nr. 1. Teoria generală a dreptului” şi locul ei în sistemul ştiinţelor juridice

 
 

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

stabilirea ştiinţei dreptului în general şi clasificarea ştiinţelor;

-

1.

Sistemul ştiinţelor. Ştiinţele juridice -

componentă a ştiinţelor sociale.

- dezvăluirea sistemului ştiinţelor juridice;

2.

Teoria generală a dreptului ca ştiinţă şi ca

- identifice obiectul ei de studiu;

disciplină de studiu.

 

determinarea bazei metodologică a teoriei generale a statului şi dreptului;

-

3.

Obiectul de studiu al teoriei generale a

dreptului.

-

stabilirea locului şi rolului teoriei generale a

4. Baza metodologică a teoriei generale a dreptului.

reptului în sistemul ştiinţelor sociale şi juridice;

determinarea funcţiilor teoriei generale a dreptului şi însemnătatea lor practică.

-

5. Funcţiile teoriei generale a dreptului.

6. Teoria generală a dreptului în conexiune

 

cu ştiinţele sociale şi ştiinţele

Juridice.

 

Subiectul nr. 2. Originea statului şi dreptului

 
 

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

determinarea importanţei studierii originii statului şi dreptului;

-

Utilitatea studierii originii statului şi

dreptului.Teoria generală, teoria specială, teoria particulară de apariţie a statului şi

1.

-

relevarea aspectelor pe care le cunoaşte teoria

generală a dreptului;

dreptului.

 

distingerea caracteristicilor puterii şi a normelor sociale din societatea prestatală

-

2.

Caracteristica puterii şi a normelor

sociale din societatea prestatală.

identificarea premiselor apariţiei statului şi dreptului;

-

3. Premisele apariţiei statului şi dreptului.

4. Caracteristica unor concepţii privind

caracterizearea concepţiilor privind originea statului şi dreptului.

-

originea statului şi dreptului.

 
 

Subiectul nr. 3. Caracteristica generală a statului

 
 

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

definirea

conceptului de stat şi stabilirea

- trăsăturilor lui caracteristice;

1.

2.

Conceptul statului, trăsăturile lui.

Dimensiunile (elementele constitutive)

- descrierea dimensiunilor statului;

statului.

 

- evidenţierea tipurilor istorice de stat;

 

a) Teritoriul: concept, funcţii, principii;

- determinarea scopului, sarcinilor şi funcţiilor

b) Populaţia. Naţiunea. Minoritatea

statului;

naţională. Grup etnic. Coraportul categoriilor: ,,stat”-,,naţiune”;

 

identificarea formelor statului şi interpretarea elementelor acestuia;

-

 

c)

Autoritatea publică exclusivă

interpretarea organizării politico-etatice a Republicii Moldova.

-

(suverană). Suveranitatea;

 

3.

Scopul, sarcinile şi funcţiile statului.

 

4.

Formele statului.

a) forma de guvernămînt;

b) forma de structură;

c) forma regimului politic.

 

Subiectul nr. 4. Statul de Drept

 
 

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

-

identificarea conceptului statului de drept şi

1.

Conceptul statului de drept.

evidenţierea etapelor de constituire a conceptului;

2.

Evoluţia conceptului stat de drept: statul

-

determinarea exigenţelor statului de drept şi

poliţienesc, statul parlamentar, statul constituţional.

interpretarea lor;

caracterizeze obstacolelor care pot interveni în procesul de constituire a statului de drept în Republica Moldova;

-

3.

Trăsăturile definitorii ale statului de

drept.

4.

Edificarea statului de drept în Republica

propunerea unor soluţii pentru garantarea drepturilor şi libertăţilor omului.

-

Moldova.

Subiectul nr. 5. Aparatul de stat

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

- definirea conceptului aparatului de stat;

1. Conceptul aparatului de stat.

- caracterizarea structurii aparatului de stat;

2. Structura aparatului de stat. Clasificarea

interpretarea principiilor organizării şi funcţionării aparatului de stat;

-

organelor statului.

3.

Principiile organizării şi funcţionării

stabilirea raporturilor între autorităţile publice de diferite niveluri;

-

aparatului de stat.

4.

Raporturile dintre autorităţile publice de

argumentarea rolului societăţii civile în aparatul de stat.

-

diferite niveluri.

5.

Cetăţenii, societatea civilă şi

 

administraţia publică.

Subiectul nr. 6. Consideraţii generale asupra dreptului

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

- definirea dreptului ca fenomen social;

1.

Conceptul dreptului. Accepţiunile

- caracterizarea trăsăturilor dreptului;

dreptului: dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv.

- abordarea accepţiunilor dreptului;

- stabilirea factorilor de configurare a dreptului;

2.

Factorii de configurare a dreptului.

- identificarea şi formularea constantelor dreptului;

3.

Esenţa, conţinutul şi forma dreptului.

- interpretarea funcţiilor şi finalităţilor dreptului.

4.

Constantele dreptului.

5.

Funcţiile dreptului.

6.

Finalităţile dreptului.

Subiectul nr. 7. Principiile dreptului

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

- determinarea conceptului de principii ale dreptului;

1.

Conceptul principiilor dreptului.

evidenţierea trăsăturilor caracteristice ale principiilor dreptului;

-

Trăsăturile caracteristice.

2.

Cîmpuri de categorizare a principiilor

identificarea cireriilor de clasificare a principiilor dreptului;

-

dreptului. 3. Prezentarea analitică a principiilor generale ale dreptului.

reflectarea importanţei teoretice şi practice a principiilor dreptului.

-

Subiectul nr. 7. Dreptul în sistemul normativ social

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

- identificarea deosebirii între reglementarea

1.

Normele sociale, trăsăturile lor.

normativă de reglementarea individuală; - determinarea trăsăturilor esenţiale ale normelor sociale;

Categorizarea normelor sociale.

2.

Coraportul dintre normele juridice şi alte

categorii de norme sociale.

 

evidenţierea criteriilor de clasificare ale normelor sociale;

-

 

a. normele tehnice;

b. obiceiurile;

stabilirea corelaţiei între norma juridică şi alte categorii de norme sociale.

-

c. morala;

 

d. normele politice;

 
 

e. normele religioase.

Subiectul nr. 9. Norma juridică

 

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

- identificarea normelor juridice;

1. Noţiunea şi trăsăturile normei juridice.

- determinarea trăsăturilor fundamantale ale

2. Normele juridice şi dispoziţiile

normelor juridice;

individuale.

 

-

evidenţierea şi caracteristica elementelor

3.

Structura normei juridice. Caracteristica

constitutive ale normelor juridice;

generală a elementelor constitutive.

stabilirea criteriilor principale de clasificare a normelor juridice.

-

4.

Clasificarea normelor juridice. Criteriile

de clasificare.

Subiectul nr. 10. Acţiunea normelor juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanelor

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

-

determinarea coordonatelor de acţiune a normelor

1.

Noţiuni

generale

privind acţiunea

juridice;

normelor juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanelor.

- interpretarea acţiunii normelor juridice în timp;

- caracterizarea acţiunii normelor juridice în spaţiu;

2. Acţiunea normelor juridice în timp.

determinarea modul de extindere a normei juridice asupra persoanelor.

-

3. Acţiunea normelor juridice în spaţiu.

4. Acţiunea normelor juridice asupra

 

persoanelor.

 

Subiectul nr. 11. Izvoarele dreptului

 

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

- identificarea izvoarelor dreptului;

1. Conceptul izvorului de drept.

- clasificarea izvoarelor de drept;

2. Caracteristica izvoarelor formale ale

stabilirea evoluţiei izvoarelor dreptului pe parcursul istoriei;

-

dreptului.

 
 

a.

obiceiul juridic (cutuma);

caracterizarea principalelor izvoare ale dreptului la etapa contemporană;

-

b.

doctrina juridică;

 

c.

precedentul judiciar şi practica

- determinarea ierarhiei izvoarelor de drept;

judiciară.

 

- stabilirea rolului legii ca izvor de drept;

3.

Contractul normativ ca izvor formal al

- reflectarea valorii contractului normativ în sistemul izvoarelor drept.

dreptului. Concept. Particularităţi caracteristice.

4.

Actul normativ-juridic.

 

Subiectul nr. 12. Actul juridic

 

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

- determinarea conceptului de act juridic;

1. Conceptul actului juridic.

 

- identificarea categorizării actelor juridice;

2. Clasificarea actelor juridice.

distingerea între actele normativ-juridice şi actele juridice individuale.

-

Subiectul nr. 13. Elaborarea şi sistematizarea dreptului

 

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

-

abordarea activităţii normative şi relevarea

 

1.

Activitatea normativă şi principiile ei.

principiilor ei;

2.

Tehnica juridică.

-

identificarea tehnicii juridice şi tehnicii legislative;

3.

Tehnica elaborării dreptului.

evidenţierea etapelor procesului legiferării şi caracteristica lor;

-

 

a)

Etapele procesului de elaborarea a

actului normativ;

-

determinarea

rolului

sistematizării

actelor

 

b)

Părţile constitutive ale actului

normative şi evidenţierea modalităţilor acestora.

normativ;

 

c) Structura actului normativ;

d) Modificarea şi completarea actului

normativ;

 

e)

Stilul şi limbajul actelor normative.

4.

Sistematizarea actelor normative.

 

Subiectul nr. 14. Sistemul dreptului

Obiectivele de referinţă

   

Conţinuturi

- identificareae sistemul dreptului;

 

1.

Conceptul sistemului de drept.

- abordarea diferenţierii acestuia de sistemul

2.

Diviziunile generale ale dreptului.

legislativ şi sistemul juridic;

 

3.

Caracteristica unor ramuri de drept în

-

determinarea factorilor care asigură unicitatea

Republica Moldova.

normelor juridice în cadrul sistemului de drept;

 

caracteristica diviziunilor principale ale sistemului de drept;

-

evidenţierea constituirii sistemului de drept în Republica Moldova.

-

 

Subiectul nr. 15. Eficacitatea dreptului

Obiectivele de referinţă

   

Conţinuturi

- definirea conceptului de eficacitate a dreptului;

1.

Conceptul eficacităţii dreptului.

- identificarea factorilor care condiţionează

2. Factorii care condiţionează eficacitatea dreptului. a) factorii care contribuie la edificarea eficacităţii dreptului; b) factorii care diminuează eficacitatea dreptului.

eficacitatea dreptului;

 

-

abordarea cauzelor care duc la scăderea eficacităţii

dreptului;

caracteristica matodelor de evaluare a eficacităţii dreptului.

-

3.

Evaluarea eficacităţii dreptului.

 

Subiectul nr. 16. Raportul juridic

Obiectivele de referinţă

   

Conţinuturi

- definirea conceptului raportului juridic;

 

1. Conceptul raportului juridic.

- caracterizarea trăsăturilor raportului juridic;

2. Premisele raportului juridic.

- evidenţierea premizelor de apariţie a raportului

3. Elementele raportului juridic.

juridic;

 

a. Subiecţii raportului juridic;

-

identificarea elementelor de structură a raportului

b. Conţinutul raportului juridic;

juridic;

c. Obiectul raportului juridic.

categorizarea raporturilor juridice în dependenţă de diferite criterii.

-

4. Faptele juridice.

 

a.

Conceptul şi tipurile faptelor juridice.

 

Subiectul nr. 17 Realizarea dreptului

Obiectivele de referinţă

   

Conţinuturi

-

definirea conceptului realizării dreptului şi

1.

Conceptul şi importanţa realizării

determinarea importanţei practice;

dreptului.

-

evidenţierea formelor de realizare a dreptului;

2. Formele de realizare a dreptului.

definirea conceptului aplicării dreptului ca formă de realizare şi abordarea trăsăturilor specifice acestuia;

-

3. Aplicarea dreptului – formă specială de

realizare a dreptului.

4. Actul de aplicare a dreptului.

identificarea etapelor (fazelor) de aplicare a dreptului;

-

5. Lacunele în drept. Aplicarea dreptului

prin analogie.

-

relevarea conceptului actului de aplicare a

6.

Aplicarea dreptului Uniunii Europene în

dreptului, trăsăturile şi clasificarea;

statele membre.

-

definirea următoarelor concepte: lacună în drept,

lacună în lege, lacună în legislaţie, lacună în reglementarea normativ-juridică şi lacună în dreptul

pozitiv;

- evidenţierea specificului analogiei dreptului.

Subiectul nr. 18. Interpretarea normelor juridice

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

- identificarea interpretării dreptului şi importanţa ei;

1. Conceptul interpretării normelor juridice.

determinarea principiilor de interpretare a dreptului;

-

2. Principiile interpretării normelor juridice.

3. Obiectul interpretării normelor juridice.

- stabilirea obiectului interpretării;

4. Felurile interpretării normelor juridice.

- concretizarea metodelor de interpretare a dreptului;

5. Metodele interpretării normelor juridice.

- detrminarea rezultatelor interpretării dreptului.

6. Rezultatele interpretării normelor

juridice.

7.

Spiritul și litera legii. Abuzul de drept și

frauda la lege.

Subiectul nr. 19. Conştiinţa şi cultura juridică

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

- determinarea conceptului conştiinţei juridice;

1.

Conceptul şi trăsăturile esenţiale ale

- stabilirea elementelor constitutive ale conştiinţei

conştiinţei juridice.

juridice;

2.

Elementele de structură ale conștiinței

- determinarea importanţei conştiinţei juridice;

juridice.

- interpretarea culturii juridice;

3.

Funcțiile conștiinței juridice.

- aprecierea legăturii între cultură juridică -conştiinţa

4. Cultura juridică – conceptul, funcțiile,

juridică;

diviziunile.

stabilirea interacţiunii dreptului cu conştiinţa şi cultura juridică.

-

Subiectul nr. 20. Răspunderea juridică

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

- determinarea conceptului de răspundere juridică;

1. Conceptul răspunderii juridice.

- distingerea răspunderii juridice de răspunderea

2. Principiile răspunderii juridice.

socială;

3. Felurile răspunderii juridice.

- determinarea premiselor răspunderii juridice

4. Condiţiile răspunderii juridice.

- interpretaarea principiilor răspunderii juridice;

5. Împrejurările care exclud răspunderea

stabilirea împrejurărilor care exclud răspunderea juridică;

-

juridică.

clasificarea formelor răspunderii juridice în dependenţă de diverse criterii.

-

 

Subiectul nr. 21. Legalitatea, ordinea legală, disciplina, şi democraţia

 

Obiectivele de referinţă

 

Conţinuturi

- identificarea legalităţii şi principiilor ei;

1.

Conceptul legalităţii. Principiile şi

- determinarea importanţei ordinii legale;

trăsăturile ei.

- stabilirea legăturii între ordinea legală şi legalitate;

2.

Ordinea legală- parte constitutivă a

identificarea conceptului disciplinei şi modalităţile ei;

-

ordinii sociale.

4.

Disciplina socială.

-

definirea democraţiei, aspectele democraţiei.

5. Democraţia.

VII. LUCRUL INDIVIDUAL

 

Produsul

   

Termen de

Nr.

preconizat

Strategii de realizare

 

Criterii de evaluare

realizare

   

Studierea istoricului

   

-

Raport:

Consideraţii

1. generale

despre

Analiza doferitor sisteme de drept

argumentarea științifică a

fiecărui compartiment

-

analiza detaliată a acestora

Până la

Elaborarea

01.10.2013

 

analiza sistemului de drept al RM

-

drept

raportului de analiză comparată.

     

-

gradul de analiză

 

noţiunii de norma juridică

Analiza structurei

-

respectarea cerinţelor

Referat:

normei juridice

de formă

2. Normele

juridice

 

Studiu legislației

-

numărul şi diversitatea

Până la

Elaborarea unei sinteze (unui proiect)

surselor bibliografice;

10.11.2013

 

-

volumul 10-12 pag.

 

scris de mână

 

-

calitatea concluziilor

recomandărilor

     

-

gradul de cunoaştere şi

 

Procesul de

3. creare

analiza procesului

înţelegere a cazului şi legislaţiei naționale

-

gradul de cunoaştere și

propriu-zis

analiza legislației

Până la

(elaborare) a

dreptului

cerințele înaintate

față de proces de creare

comparare cu legislașia internațională

20.11.2013

Notă: pentru realizarea obiectivelor tuturor conţinuturilor din curriculum va desfăşura activităţi de studiu individual precum:

- studiul notiţelor de curs, ale manualelor şi materialelor didactice;

- consultarea izvoarelor primare de studiere a TGD;

- accesarea, acumularea şi studiul informaţiei din reţeaua Internet;

- elaborarea de referate;

- pregătirea pentru analiza în scris a subiectelor temei, a actelor normativ-juridice;

- pregătirea pentru lucrări de control şi atestări semestriale.

VIII. TEMATICA REFERATELOR

pentru lucru individual la disciplina Teoria generală a dreptului

1. Baza metodologică a teoriei generale a dreptului.

2. Premisele de apariţie a statului şi dreptului.

3. Dimensiunile statului.

4. Principiile de organizare şi funcţionare ale statului Republica Moldova.

5. Formele statului.

6. Mecanismul de stat.

7. Constantele dreptului.

8. Esenţa, conţinutul şi forma dreptului.

9. Factorii de configurare a dreptului.

10. Scop, ideal şi funcţie în drept.

11. Principiile dreptului: probleme teoretice şi practice.

12. Normele juridice în sistemul normelor sociale.

13. Izvoarele dreptului.

14. Acţiunea legii în timp, spaţiu şi asupra persoanelor.

15. Crearea dreptului.

16. Sistemul dreptului.

17. Realizarea dreptului.

18. Interpretarea normelor juridice.

19. Raportul juridic.

20. Conştiinţa şi cultura juridică în societăţile contemporane.

21. Răspunderea juridică.

22. Statul de drept.

CERINŢE înaintate faţă de forma şi conţinutul referatului:

Volumul referatului nu mai mic de 10- 12 pagini scris de mână și 8-10 pagini tapate

1. Foia de titlu: Ministerul, Universitatea, Facultatea, Catedra, Tema, a elaborat, conducător ştiinţific, localitate şi anul (Chişinău 2014)

2. Cuprinsul (planul)

3. Introducerea: aproximativ 1 pagină, se evidenţiază actualitatea şi importanţa problemei cercetate legătura cu specialitatea

4. Conţinutul: structurat în capitole, paragrafe, şi secţiuni şi scris de mână:

Capitolul 1 ( include fundamentare teoretică, analiză, sinteze, etc. a problemei cercetării)

Capitolul 2 (aplicare, rezultate cercetări, studii de caz, etc.) 2.1. (2.1.1., 2.1.2. etc.) 2.2.

1.1. (1.1.1., 1.1.2. etc.)

1.2.

1.3.

2.3. …

Trimiterile: I variantă permisă în text după citat, ex.: [9. p.199] II variantă permisă în subsol, ex.: 1. Palii A. Cultura comunicării. Chişinău: Epigraf, 1999. p. -199.

5. Concluzii generale şi recomandări (aproximativ 1 pagină)

6. Referinţe bibliografice: nu mai puţin de 5 surse

IX.

EVALUAREA DISCIPLINEI

1. Evaluarea curentă se va realiza prin susţinerea referatelor, analiza studiilor de caz, aprecierea în rezultatul participării active la discuţiile din cadrul seminarului şi pe parcursul semestrului se organizează 2 lucrări de control (testări), cum ar fi:

Lucrare de control I

1. Teoria generală a dreptului în sistemul ştiinţelor.

1.1. Identifcaţi ştiinţa şi trăsăturile distinctive ale ştiinţelor în general şi ale ştiinţelor juridice în special.

1.2. Generalizaţi criteriile de clasificare a ştiinţelor, în general, şi a celor juridice în special.

1.3. Argumentaţi necesitatea studierii teoriei generale a dreptului pentru un viitor jurist şi rolul acesteia în studiul celorlalte ştiinţe juridice.

2. Caracteristica generală a statului ca fenomen social.

2.1. Interpretaţi conceptul şi trăsăturile statului.

2.2. Analizaţi dimensiunile statului.

2.3. Evaluaţi organizarea politico-etatică a Republicii Moldova.

Lucrare de control II

1. Baza metodologică a teoriei generale a dreptului. 1.1.Destingeţi baza metodologică a ştiinţei juridice şi categoriile ei. 1.2.Determinaţi metodele de cercetare a fenomenului juridic. 1.3.Estimaţi metodele specifice de cercetare ale teoriei generale a dreptului.

2. Norma juridică. 2.1.Caracterizaţi norma juridică şi trăsăturile ei. 2.2.Argumentaţi elementele constitutive ale normei juridice. 2.3.Descrieţi modalităţile de expunere a elementelor normelor juridice în articolele actului normativ.

2. Evaluarea sumativă se va realiza luându-se în consideraţie evaluările curente (ponderea de 0,6) şi evaluarea finală (0,4) care se va materializa într-un examen scris sau verbal incluzând subiecte componente ale cursului cu teste, de exemplu:

Test nr. 1

1. Originea statului şi dreptului.

1.1. Caracterizaţi puterea şi normele sociale ale societăţii

1.2. Analizaţi premisele apariţiei statului şi dreptului.

1.3. Formulaţi principalele concepţii de apariţie a statului şi dreptului.

prestatale.

2. Premisele raportului juridic.

2.1. Interpretaţi premisele raportului juridic.

2.2. Demonstraţi legătura premiselor raporturilor juridice.

2.3. Formulaţi tipurile de raporturi juridice în bazadiverselor criterii de tipizare.

3.Metoda logică de interpretare a dreptului.

3.1. Descrieţi rolul metodei logice de interpretare a dreptului în sistemul metodologic.

3.2. Determinaţi regulile şi argumentele logice de interpretare a dreptului.

3.3. Estimaţi legătura metodei logice cu alte metode de interpretare a dreptului.

X.

SUBIECTE PENTRU EXAMEN

la disciplina Teoria generală a statului şi dreptului

1. Locul şi rolul teorie generale a dreptului în sistemul ştiinţei dreptului.

2. Metodologia cercetării teoriei generale a statului şi dreptului.

3. Funcţiile teoriei generale a statului şi dreptului.

4. Atributele statului.

5. Coraportul între stat şi naţiune.

6. Premisele apariţiei statului şi dreptului.

7. Principiile de organizare şi funcţionare ale statului Republica Moldova.

8. Formele statului.

9. Forma statului Republica Moldova

10.Aparatul de stat. 11.Structura aparatului de stat. 12.Interacţiunea între autorităţile publice centrale şi locale. 13.Rolul forţelor politice şi ONG - rilor în promovarea intereselor sociale. 14.Accepţiunile dreptului. 15.Constantele dreptului.

16.Esenţa, conţinutul şi forma dreptului. 17.Factorii de configurare a dreptului. 18.Scop, ideal şi funcţie în drept. 19.Principiile dreptului. 20.Normele juridice în sistemul normelor sociale. 21.Izvoarele dreptului. 22.Actul normativ, actul interpretativ, actul aplicativ. 23.Doctrina (ştiinţa juridică) ca izvor de drept. 24.Precedentul judiciar şi practica judiciară. 25.Contractul normativ ca creator de norme juridice democratice. 26.Izvoarele dreptului Republicii Moldova. 27.Actul normativ-juridic. 28.Legea ca izvor al dreptului. 29.Acţiunea legii în timp, spaţiu şi asupra persoanelor. 30.Tehnica juridică şi tehnica legislativă. 31.Părţi constitutive şi elemente de structură ale actului normativ juridic. 32.Limbaj şi stil în elaborarea actelor normative. 33.Litera şi spiritul legii. Abuzul de drept. Frauda la lege. 34.Sistemul dreptului, sistemul legislativ, sistemul juridic. 35.Formele realizării dreptului. 36.Aplcarea dreptului. 37.Lacunele în drept şi completarea lor. 38.Analogia legii şi analogia dreptului. 39.Interpretarea normelor juridice.

40.Probleme teoretice şi practice ale raportului juridic. 41.Conştiinţa şi cultura juridică în societăţile contemporane. 42.Caracteristica teoretico-practică a răspunderii şi responsabilităţii juridice. 43.Cauzalitatea faptei ilicite şi a rezultatului dăunător. 44.Circumstanţele care exclud şi liberează de răspundere juridică. 45.Formele răspunderii juridice. 46.Temeiurile răspunderii juridice. 47.Răspunderea şi sancţiunea juridică. 48.Libertatea şi responsabilitatea omului. 49.Legislaţia constituţională şi drepturile omului. 50.Drepturile şi libertăţile social-politice.

XI. TEMATICA TEZELOR DE LICENŢĂ

la disciplina Teoria generală a statului şi dreptului

1. Metodele speciale ale cercetării juridice.

2. Conceptul statului şi atributele lui.

3. Actualitatea principiilor generale ale dreptului.

4. Factorii de configurare a dreptului.

5. Forma statului Republica Moldova: probleme teoretice şi practice.

6. Problemele organizării şi funcţionării aparatului de stat în Republica Moldova.

7. Finalităţile dreptului.

8. Principiile dreptului: importanţa teoretică şi practică.

9. Modalitatea de exprimare a elementelor normelor juridice în articolele

actului normativ. 10.Puterea juridică a actelor normative emise de organul legislativ. 11.Contractul normativ ca izvor al dreptului contemporan. 12.Legiferarea şi etapele ei. 13.Sistemul de drept, sistemul legislativ şi sistemul juridic. 14.Probleme teoretice şi practice ale realizării dreptului. 15.Lacunele în drept şi înlăturarea lor. Analogia legii şi analogia dreptului. 16.Interacţiunea conştiinţei juridice şi dreptului. 17.Răspunderea şi responsabilitatea juridică. 18.Cauzalitatea faptei ilicite şi a rezultatului dăunător. 19.Democraţia – aspecte teoretice şi practice. 20.Rolul puterii judecătoreşti în realizarea drepturilor omului în Republica

Moldova. 21.Societatea civilă şi statul de drept. 22.Statul de drept în dezbaterile contemporane. 23.Separarae şi colaborarea puterilor în statele contemporane.

XII. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1.

Dicţionarul limbii române moderne. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1958.

2.

Dicţionarul explicativ al limbii române. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1975.

3.

Dicţionar de termeni juridici uzuali explicativ-practic / Ion Pitulescu, Pavel Abraham, Emil Derşidan, Ion Ranete. - Bucureşti: Naţional, 1997.

4.

Mic dicţionar juridic / Vladimir Hanga. - Bucureşti: Lumina Lex, 1999.

5.

Dicţionar de drept civil. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980.

6.

Dicţionar de filosofie. - Bucureşti: Editura Politică, 1978.

7.

Dicţionar politic. - Bucureşti: Editura Politică, 1975.

8.

Dicţionar latin-român. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1962.

9.

Dicţionar spaniol-român. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1964.

10.

Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit. Deuxième édition / Sous la direction d’André-Jean Arnaud. - Paris: LGDJ, 1993.

11.

Petit Larousse illustre. - Paris: Dalloz, 1989.

 
 

*

* *

12.

Constituţia Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1994. - Nr.1.

13.

Codul civil al Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2002. -

Nr.82-86.

14.

Codul penal al Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2002. - Nr.128-129 (1013-1014).

15.

Legea Republicii Moldova privind frontiera de stat // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1994. - Nr.12.

16.

Legea Republicii Moldova privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, nr.173-XVIII din 06.07.1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1994. - Nr.1 (cu modificările din 30.03.2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2000. - Nr.915- XIV).

 

*

* *

17.

Analele Ştiinţifice ale Universităţii “AI.I. Cuza” din Iaşi. Tomul XX. (Serie nouă). - Iaşi, 1974 / Gheorghe Lupu. Despre noţiunea de ilicit civil.

18.

Analele Ştiinţifice al Universităţii “AI.I. Cuza” din Iaşi. Tomul XXII. - Iaşi, 1976 / Gheorghe Lupu. Actele administrative ca izvor al răspunderii civile.

19.

Analele Ştiinţifice ale Universităţii “AI.I. Cuza” din Iaşi. Tomul XXXII. (Serie nouă). Secţiunea

“Ştiinţe juridice”. - Iaşi, 1986 / Gheorghe Lupu ş.a. Contribuţia lui Simion Bărnuţiu la fundamentarea învăţămîntului juridic din România.

20.

Analele Ştiinţifice ale Universităţii “AI.I. Cuza” din Iaşi. Tomul XXXIII. (Serie nouă). Secţiunea “Ştiinţe juridice”. - Iaşi, 1987 / Gheorghe Lupu, Vasile Lupu. Fundamentul şi finalitatea răspunderii juridice.

21.

Analele Universităţii din Bucureşti. Seria “Drept”. - 1983. - Nr.2 / Nicolae Popa, Augustin Răducanu. Quelques considérations sur la notion de la méthodologie juridique.

22.

Archiv fur Rechts und Soziaphilosophie. - 1979. - Nr.11; Law and the Future of Society (Dreptul şi viitorul societăţii). Volum selectiv al rapoartelor prezentate la Congresul Mondial de Filosofie a Dreptului şi Filosofie socială. - Sidney: Canberra, 1977 / Ionescu Octavian. L’avenir de la société et le droit privé (Viitorul societăţii şi al dreptului privat).

23.

Dreptul. - 1990. - Nr.2-3 / Ion Deleanu. Separaţia puterilor în stat – dogmă sau realitate?

24.

Dreptul. - 1991. - Nr.8 / Florin Vasiliu. Separaţia puterilor în regimurile contemporane.

25.

Dreptul. - 1992. - Nr.8 / Jozsef Kocsis. Unele aspecte teoretice şi practice privind eroarea de drept.

26.

Justiţia nouă. - 1956. - Nr.5 / Momcilo Luburici. Probleme teoretice privind realizarea dreptului.

27. Revista Română de Ştiinţe Sociale. Ştiinţe juridice. - 1983. - Vol.27. - Nr.1 / Sofia Popescu. Cîteva reflecţii asupra raportului între viaţa juridică şi culturală a societăţii.

28. Revista Română de Drept. - 1984. - Nr.4 / Emil Bolbose. Cîteva consideraţii în legătură cu nulităţile în materia contractului de creditare pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe proprietate personală.

29. Statul şi dreptul sovietic. - 1971. - Nr.2 (în limba rusă) / N.S. Malein. Vina, condiţie necesară a răspunderii patrimoniale.

30. Statul şi dreptul sovietic. - 1972. - Nr.9 (în limba rusă) / O.S. Ioffe. Vina şi răspunderea în dreptul sovietic.

31. Studii de drept românesc. - 1990. - Nr.3-4 / Sofia Popescu. Statul de drept.

32. Studii de drept românesc. - 1991. - Nr.3-4 / Genoveva Vrabie. Renaşterea teoriei separaţiei puterilor în stat.

33. Studii de drept românesc. - 1995. - Nr.2 / Alexandru Bolintineanu. Probleme ale răspunderii internaţionale a statelor.

34. Studii de drept. - 1998. - Vol.II / Marinescu Daniela, Tomescu Milena. Particularităţile răspunderii civile pentru daune aduse mediului înconjurător.

35. Studii şi cercetări juridice. - 1964. - Nr.2 / Traian Ionescu, Eugen Barasch. Despre relativa independenţă a unor aspecte ale formei în drept. Problema constantelor dreptului.

36. Studii şi cercetări juridice. - 1968. Nr.1 / Anita Naschitz. Tehnica legislativă şi metodologia în drept.

37. Studii şi cercetări juridice. - 1970. - Nr.1 / Traian Ionaşcu, Eugen Barasch. Răspunderea civilă delictuală. Culpa ca element al răspunderii civile delictuale.

38. Studii şi cercetări juridice. - 1988. - Nr.1 / Sofia Popescu. Cercetare prospectivă în domeniul dreptului.

39. Studii şi cercetări juridice. - 1989. - Nr.2 / E.Ungureanu. Recunoaşterea unei hotărîri judecătoreşti străine independent de executare.

40. Revue du droit public. - 1988. Nr.2 / Jacques Chevallier. L’État de droit.

41. Revue internationale de droit compare. - 1986. Nr.4 / Guide Alpa. La responsabilite civile en Italie: Problemes et perspectives.

42. Revue trimestrielle de droit civil. - 1983. Nr.2 / L’avenir du droit naturel ou le droit de seconde nature.

43. Советское государство и право. - 1979. - №7 / Материалы заседания “круглого стола”.

* * *

44. Albu Ioan. Dreptul familiei. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975.

45. Albu Ioan. Drept civil. Introducere în studiul obligaţiilor. - Cluj-Napoca: Dacia, 1984.

46. Alexandrescu I. Persoană. Personalitate. Personaj. - Iaşi: Junimea, 1988.

47. Andrei Petre. Filosofia valorilor. Valorile juridice // Axiologie românească. Antologie. (Ediţie, studiu introductiv, note şi comentarii de M.Măciu). - Bucureşti: Eminescu, 1982.

48. Andrei Petre. Opere sociologice. Vol.IV. - Bucureşti: Editura Academiei, 1983.

49. Andronovici C. Drept internaţional public. - Iaşi: Chemarea, 1993.

50. Anghel Ion M., Anghel Viorel I. Răspunderea în dreptul internaţional. - Bucureşti: Lumina Lex, 1998.

51. Anghel M., Deak Fr., Popa M. Răspunderea civilă. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1970.

52. Antoniu G. Vinovăţia în dreptul penal. - Bucureşti: Editura Academiei Române, 1995.

53. Apostol P. Normă etică şi activitate normată. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1989.

54. Aristotel. Etica nicomahică. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1988.

55. Aristotel. Politica. - Bucureşti: Antet, 1996.

56. Arseni Alexandru, Ion Creangă, Corneliu Gurin, Boris Negru, Pavel Barbalat, Mihai Cotorobai, Gheorghe Susarenco. Constituţia Republicii Moldova, comentată articol cu articol. Vol.I. - Chişinău: Civitas, 2000.

57. Bagdasar Nicolae ş.a. Antologie filosofică. Filosofi străini. - Bucureşti: Universal Dalsi,

1995.

58. Baltag Dumitru. Teoria generală a dreptului. - Cimişlia: TIPCIM, 1996.

59. Banu Ion. Studiu introductiv // Platon. Opere. Vol.1. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975.

60. Barbu C. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1972.

61. Bădărău Dan. Studiu introductiv // Ch.Montesquieu. Despre spiritul legilor. Vol.I. - Bucureşti:

Editura Ştiinţifică, 1964.

62. Beleiu Gh. Drept civil. Teoria generală. - Bucureşti, 1986.

63. Beleiu Gh. Drept civil român. - Bucureşti, 1992.

64. Bellu Ch. Elemente de sociologie juridică. - Craiova: Editura Universităţii, 1993.

65. Biriş Ioan. Valorile dreptului şi logica intenţională. - Arad: Servo-Sat, 1996.

66. Boboş Gheorghe. Teoria generală a statului şi dreptului. - Bucureşti: Editura Didactică şi

Pedagogică, 1983.

67. Boboş Gheorghe. Teoria generală a dreptului (note de curs). - Cluj-Napoca: Dacia, 1992.

68. Boboş Gheorghe. Teoria generală a statului. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,

1994.

69. Botezatu Petre. Introducere în logică. Vol. I. - Iaşi: Graphix, 1994.

70. Bulai Costică. Drept penal. - Bucureşti: Tipografia Universităţii, 1987.

71. Calmuschi Otilia. Subiectele colective de drept în România. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1981.

72. Cantacuzino B. Matei. Elementele dreptului civil. - Bucureşti: Cartea Românească, 1921.

73. Caraşciuc Lilia, Popovici Tudor şi al. Corupţia şi accesul la justiţie în viziunea societăţii şi a experţilor // Transparency International Moldova, UNDP. - Chişinău, 2002.

74. Ceterchi Ioan, Demeter I. Introducere în studiul dreptului. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică,

1962.

75. Ceterchi Ioan şi colectivul. Teoria generală a statului şi dreptului. – Bucureşti: Editura

Didactică şi Pedagogică, 1967.

76. Ceterchi Ioan şi colectivul. Probleme fundamentale ale statului şi dreptului. - Bucureşti:

Editura Didactică şi Pedagogică, 1983.

77. Ceterchi Ioan, Luburici Momcilo. Teoria generală a statului şi dreptului. - Bucureşti:

Universitatea din Bucureşti, 1983, 1989.

78. Ceterchi Ioan, Craiovan Ion. Introducere în teoria generală a dreptului. - Bucureşti: ALL,

1993.

79. Ceterchi Ioan. Actualitatea conceptului statului de drept. - Bucureşti, 1994.

80. Ceterchi Ioan, Craiovan Ion. Introducere în studiul dreptului. - Bucureşti: ALL, 1995.

81. Cicero. Despre supremul bine şi supremul rău. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983.

82. Ciobanu V.M. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. - Bucureşti: Naţional, 1996.

83. Ciobanu Dan. Introducere în studiul dreptului. - Bucureşti, 1993.

84. Constantinescu Mihail, Muraru Ioan. Drept parlamentar. - Bucureşti: Gramar, 1994.

85. Cosma Doru. Teoria generală a actului juridic civil. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1969.

86. Cosma Doru. Socrate, Bruno, Galilei în faţa justiţiei. - Bucureşti: Sport-Turism, 1982.

87. Cosmovici Paul Mircea. Introducere în dreptul civil. - Bucureşti: ALL, 1993.

88. Costin Mircea. Răspunderea juridică. - Cluj-Napoca: Dacia, 1974.

89. Craiovan Ion. Finalităţile dreptului. - Bucureşti: Continent, 1995.

90. Craiovan Ion. Teoria generală a dreptului. - Bucureşti, 1997.

91. Craiovan Ion. Tratat elementar de teorie generală a dreptului. - Bucureşti: ALL BECK,

2001.

92. Creţu Vasile, Avornic Gheorghe, Baeş Sergiu, Guceac Ion, Negru Boris, Negru Tudor, Zabunov Dumitru. Bazele statului şi dreptului Republicii Moldova. - Chişinău: Cartier,

1997.

93. Cristian Iosif. Teoria persoanei juridice. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1964.

94. Culic N. Valoarea – dimensiune a existenţei umane. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988.

95. Daghie Viorel, Ion Apostu. Elemente de drept public şi privat. - Bucureşti: Naţional, 1998.

96. Deak Fr. Curs de drept civil. Partea I. Teoria generală a obligaţiilor. - Bucureşti, 1960.

97. Deleanu Ion. Drept constituţional şi instituţii politice. Vol.I, II. - Iaşi: Chemarea, 1992.

98. Demeter I. Declaraţia drepturilor omului. Schiţă istorică. - Bucureşti: Editura Pedagogică,

1968.

99. Demetrescu P.S. Teoria generală. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. - Bucureşti:

Editura Didactică şi Pedagogică, 1966. 100.Dissescu Constantin G. Drept constituţional. - Bucureşti, 1915. 101.Djuvara Mircea. Teoria generală a dreptului. (Enciclopedie juridică). Vol.I, II, III - Bucureşti:

Editura Librăriei Soces, 1930.

102.Djuvara Mircea. Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv. - Bucureşti: ALL 1995 şi 1999. 103.Djuvara Mircea. Eseuri de filosofie a dreptului. - Iaşi: Trei, 1997. 104.Dobrinescu I. Dreptul şi valorile culturii. - Bucureşti: Editura Academiei Române, 1992. 105.Dogaru Ion. Elemente de teorie generală a dreptului. - Craiova: Oltenia, 1994. 106.Dogaru Ion. Teoria generală a dreptului. - Craiova, 1997. 107.Dogaru Ion, Dănişor Dan Claudiu, Dănişor Gheorghe. Teoria generală a dreptului. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1999. 108.Dongoroz Vintilă şi colectivul. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Vol. I. Partea Generală. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1969. 109.Dorel Mstyi. Teoria generală a dreptului. - Cluj-Napoca, 1996. 110.Drăgan Gheorghe. Teoria generală a dreptului. - Craiova, 1993. 111.Drăganu Tudor. Introducere în teoria şi practica statului de drept. - Cluj, 1992. 112.Drobniţki O.G. Noţiune de morală. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981. 113.Elementele dreptului civil. - Bucureşti: Cartea Românească, 1921. 114.Eliade Mircea. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Vol.II. - Chişinău: Universitas, 1992. 115.Eliescu Mihai. Răspunderea civilă delictuală. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1972. 116.Eminescu Iolanda şi colectivul. Subiectele de drept colective în România. - Bucureşti:

Editura Academiei RSR, 1981. 117.Filipescu I.P. Drept internaţional privat. - Bucureşti: AR, 1991. 118.Filosofie. Materialism dialectic şi istoric / Colectiv de coordonare: Ion Tudosescu, Mihai Florea, Cornel Popa. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975. 119.G.H. von Wright. Normă şi acţiune. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982. 120.Geamănu Gr. Dreptul internaţional contemporan. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,

1965.

121.Geamănu Gr. Drept internaţional public. Vol.II. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,

1983.

122.Georgescu D. ş.a. Marii filosofi ai lumii. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. 123.Giorgio del Vecchio. Lecţiuni de filosofie juridică. - Bucureşti: Societatea Română de Filosofie, 1943. 124.Giorgio del Vecchio. Lecţii de filosofie juridică. - Bucureşti: Europa Nova, 1995. 125.Gheorghiu M. Dimensiunea umană a cunoaşterii. Procese revoluţionare în ştiinţă, tehnică şi dezvoltarea societăţii. - Bucureşti: Editura Politică, 1980. 126.Ghimpu Sanda şi colectivul. Dreptul Muncii. Tratat. Vol. B. - Bucureşti: ESE, 1979.

127.Goricar J. Ştiinţa dreptului şi sociologia juridică. - Belgrad, 1967. 128.Grotius Hugo. Despre dreptul războiului şi al păcii. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. 129.Hamangiu C., Bălănescu I.Rosetti, Băicoianu Al. Tratat de Drept civil român. Vol.I. - Bucureşti: ALL, 1998.

130.Hanga Vladimir, Jacotă Mihai. Drept privat român. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1964. 131.Hanga Vladimir. Hugo Grotius şi opera sa “Despre dreptul războiului şi al păcii”. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1968. 132.Hanga Vladimir. Marii legiuitori ai lumii. - Bucureşti, 1994. 133.Hart H. L. A. Conceptul de drept. - Chişinău: Sigma, 1999. 134.Hegel G.F. Principiile filosofiei dreptului. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1969. 135.Henri Stahl. Teoria şi practica investigaţiilor sociale. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1974. 136.Hobbes Th. Leviathan sau materia, forma şi puterea unui stat ecleziastic şi civil. - Bucureşti:

Editura Ştiinţifică, 1951. 137.Huma Ioan. Teoria generală a dreptului. - Iaşi, 1991; Bucureşti, 1995. 138.Huma Ioan. Introducere în studiul dreptului. - Iaşi: Chemarea, 1993. 139. Iftime Elena. Noţiuni introductive în studiul dreptului. - Iaşi: Chemarea, 1991. 140.Instituţii şi reglementări în dreptul socialist român. - Bucureşti: Editura Academiei RSR,

1969.

141.Ioffe O.S. Drept civil sovietic. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1960. 142.Ionaşcu A. Drept civil. Partea Generală. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1963. 143.Ionaşcu Traian şi colectivul. Organizaţiile socialiste ca persoane juridice în România. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1963. 144.Ionaşcu Traian şi colectivul. Persoana fizică în dreptul RSR. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1963. 145.Ionaşcu Traian şi colectivul. Tratat de drept civit. Vol.1. Partea Generală. - Bucureşti, 1965. 146.Ionaşcu Traian, Barasch Eugen. Nulitatea actului juridic civil // Tratat de drept civil. Vol.I. Partea Generală. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1967. 147.Ionescu Romulus. Drept administrativ. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970. 148.Iovănaş I. Dreptul administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1977. 149.Jacotă M.V., Macovei I. Unele probleme ale dreptului internaţional privat în condiţiile intensificării relaţiilor economice internaţionale. Tom.34. - Iaşi: ASUC, 1989. 150.Jacotă M.V. Dreptul internaţional privat. - Iaşi: Chemarea, 1996. 151.Kalinowski G. Norme, valori, acţiune. - Bucureşti: Editura Politică, 1979. 152.Kant Im. Critica raţiunii pure. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1969. 153.Kant Im. Metafizica moravurilor. Scrieri moral-politice. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1991. 154.Kant Im. Bazele metafizicii moravurilor. - Oradea: Antet, 1994. 155.Kramer S.N. Istoria începe la Sumer. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1962. 156.Longinescu S.G. Pregătire pentru învăţarea dreptului. - Bucureşti, 1926.

157.Luburici Momcilo, Ceterchi Ioan. Teoria generală a dreptului. Ediţia a II-a. - Bucureşti,

1992.

158.Lupan E. Drept civil. Partea Generală. - Cluj, 1987. 159. Lupu Gheorghe. Drept. Partea I. Introducere în studiul dreptului. - Iaşi, 1985. 160.Lupu Gheorghe. Actele administrative ca izvor al răspunderii civile. - Iaşi, 1986. 161.Lupu Gheorghe, Lupu Vasile. Fundamentul şi finalitatea răspunderii juridice. - Iaşi, 1986. 162.Lupu Gheorghe, Avornic Gheorghe. Teoria generală a dreptului. - Chişinău: Lumuna, 1997. 163.Lupu Gheorghe, Dvoracec Maria. Teoria generală a dreptului. - Iaşi: Chemarea, 1998. 164.Lupulescu Dumitru. Drept civil. - Bucureşti: Lumina Lex, 1998. 165.Madaule J. Istoria Franţei. Vol.II. - Bucureşti: Editura Politică, 1973. 166.Manoliu J., Răuschi Şt. Drept civil (Succesiuni). - Iaşi: Centrul de Multiplicare al Universităţii,

1983.

167.Marcu L.P. Introducere în studiul dreptului. - Bucureşti: Editura Universităţii Ecologice,

1991.

168.Marcu L.P. Introducere în studiul dreptului. - Bucureşti: Enciclopedie Juridică, 1995.

169.Martinescu P. Prefaţă la J.-J. Rousseau. Confesiuni. Vol.1. - Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1969.

170.Marx K., Engels F. Opere alese, în două volume. - Bucureşti: Editura Politică, 1960; ESPLP,

1975.

171.Mateuţ Gheorghe. Elemente de logică juridică. - Iaşi, 1994. 172.Mazilu Dumitru. Teoria generală a dreptului. - Bucureşti, 1999. 173.Măgureanu Virgil. Studii de sociologie politică. - Bucureşti, 1990. 174.Miculescu Petru. Statul de drept. - Bucureşti: Lumina Lex, 1998. 175.Mihai Gheorghe C., Motica Radu I. Introducere în studiul dreptului, în două volume. - Timişoara: Alma Mater, 1995. 176.Mihai Gheorghe C., Motica Radu I. Fundamentele dreptului. Teoria şi filosofia dreptului. - Bucureşti: ALL, 1997. 177.Mihai Gheorghe C., Motica Radu I. Fundamentele dreptului. Optima justitia. - Bucureşti: ALL

BECK, 1999. 178.Moca Gh. Drept internaţional public, I, TUB, 1989. 179.Montesquieu Ch. Despre spiritul legilor. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1964. 180.Montesquieu, Louis-Charles. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1970. 181.Mrejeru Florin. Tehnica legislativă. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1979.

182.Munteanu R. Drept european (Evoluţie. Instituţii. Ordine juridică). - Bucureşti: Oscar Print,

1996.

183.Muraru Ioan. Drept constituţional şi instituţii politice. - Bucureşti: Proarcadia, 1993. 184.Mureşan M. Drept civil. Teoria generală. - Bucureşti, 1986. 185.Naschitz Anita M. Conştiinţa juridică socialistă. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1964. 186.Naschitz Anita M. Teorie şi tehnică în procesul de creare a dreptului. - Bucureşti: Editura Academiei, 1969. 187.Năstase Adrian. Drepturile omului, religie a sfîrşitului de secol. - Bucureşti, 1992. 188.Neagu Ion. Drept procesual penal. Partea Generală. - Bucureşti, 1992. 189.Negru Boris, Cojocaru Violeta. Tehnica legislativă. - Chişinău: Tipografia Centrală, 1997. 190.Negru Boris. Teoria generală a dreptului şi statului. - Chişinău, 1999. 191.Negru Boris . Teoria generală a dreptului şi statului. - Chişinău, 2006 192.Negoiţă Alexandru. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. - Bucureşti: Atlas Lex, 1993. 193.Niciu Marţian I. Drept internaţional public. Vol.I. - Iaşi: Chemarea, 1996. 194.Noica C. Jurnal de idei. - Bucureşti: Humanitas, 1990. 195.Oancea Ioan. Tratat de drept penal. Partea Generală. - Bucureşti: ALL, 1994. 196.Patriciu V.V., Vasiu I., Patriciu Ş.G. Internetul şi dreptul. - Bucureşti: ALL BECK, 1999. 197.Pascal B. Cugetări. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1992.

198.Pella V.V. Delicte îngăduite. – Bucureşti, 1919. 199.Peticel Stela. Aristotel. Etica nicomahică. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,

1988.

200.Platon. Dialoguri. - Bucureşti: Literatura Universală, 1968. 201.Platon. Opere. Vol.V. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. 202.Politologie / Sub coordonarea prof. dr. Călin Vîlsan. - Bucureşti: Academia de Studii Economice, 1994. 203.Pop A., Beleiu Gh. Drept civil. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1980. 204.Pop T. Drept civil român. - Bucureşti: Lumina Lex, 1993. 205.Popa Nicolae. Prelegeri de sociologie juridică. - Bucureşti, 1983. 206.Popa Nicolae. Teoria generală a dreptului. - Bucureşti, 1992, 1994, 1996, 2002.

207.Popescu Adam. Teoria generală a dreptului. - Bucureşti, 1997. 208.Popescu Adam. Teoria dreptului. - Bucureşti: România de mâine, 1999. 209.Popescu Dumitra, Coman Florin. Drept internaţional public. - Bucureşti: Editura Ministerului de Interne, 1993. 210.Popescu Sofia. Concepţii contemporane despre drept. - Bucureşti: Editura Academiei

Române, 1985. 211.Popescu Sofia. Statul de drept în discuţii contemporane. - Bucureşti, 1998. 212.Popescu Sofia. Teoria generală a dreptului. - Bucureşti: Lumina Lex, 2000.

213.Popescu Tudor R., Anca P. Teoria generală a obligaţiilor. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică,

1968.

214.Popescu Tudor R. Drept. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1970. 215.Popescu Tudor R. Drept civil. Introducere generală. - Bucureşti: Oscar Print, 1994. 216.Preda M. Curs de drept administrativ. Partea Generală. - Bucureşti: “Calistrat Hogaş”, 1995. 217.Prisecaru V. Contenciosul administrativ român. - Bucureşti: ALL, 1994. 218.Probleme fundamentale ale statului şi dreptului socialist român. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982. 219.Rousseau J.-J. Contractul social. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1957. 220.Răuschi Ştefan, Ungureanu Tamara. Drept civil. Partea Generală. Persoana fizică. Persoana

juridică. - Iaşi: Chemarea, 1997. 221.Rossetti-Bălănescu I., Sachelarie Ovid, Nedelcu Nic. G. Principiile dreptului civil român. - Bucureşti: Editura de Stat, 1947. 222. Savinov A.V. Legile logice ale gîndirii. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1962. 223.Sida Andrei. Introducere în teoria generală a dreptului. - Timişoara, 1997. 224.Sommer Radu. Autonomie şi responsabilitate în artă. - Bucureşti: Editura Politică, 1969. 225.Speranţia Eugeniu. Principii fundamentale de Filosofie Juridică. - Cluj, 1936. 226.Speranţia Eugeniu. Introducere în studiul dreptului. - Cluj, 1940. 227.Speranţia Eugeniu. Introducere în Filosofia Dreptului. - Cluj: Cartea Românească, 1940. 228.Stătescu C. Drept civil, persoana fizică, persoana juridică, drepturile reale. - Bucureşti:

Editura Didactică şi Pedagogică, 1970.

229.Stătescu C., Bârsan C. Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. - Bucureşti: ALL,

1992.

230.Stere Constantin. Evoluţia individualităţii şi noţiunea de persoană în drept. - Iaşi, 1994.

231.Stroe Constantin. Compendiu de filosofia dreptului. - Bucureşti: Lumina Lex, 1999. 232.Szabo Imre. Raport general privind ştiinţa juridică şi teoria dreptului. - La conferinţa cu tema: „Ştiinţa juridică şi teoria dreptului”. - Budapesta, 1977. 233.Şantai Ioan. Introducere în studiul dreptului. - Sibiu, 1991. 234.Tanoviceanu Ion. Curs de drept penal. Vol.1. - Bucureşti: Societatea Anonimă, 1912. 235.Tstatsos Constantin. Filosofia socială a vechilor greci. - Bucureşti: Univers, 1979. 236.Urs I., Angheni S. Drept civil. Vol.I. - Bucureşti: Oscar Print, 1997. 237.Valimarescu Al. Tratat de Enciclopedia Dreptului. - Bucureşti: Lumina Lex, 1999. 238.Vîntu I. şi colaboratorii. Organele administraţiei de stat în RSR. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1971. 239.Villey Michel. Lecţii de filosofie juridică. Vol.I, II. - Bucureşti, 1984. 240.Vlachide P.C. Repetiţia principiilor de drept civil. - Bucureşti: Europa Nova, 1994. 241.Voicu C. Teoria generală a dreptului. - Braşov, 1999. 242.Voiculescu M. Istoria doctrinelor politice. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,

1970.

243.Volonciu Nicolae. Tratat de procedură penală. Partea Generală. - Bucureşti: Paiedia, 1993. 244.Vrabie Genoveva. Politica, morala şi dreptul. - Bucureşti: Editura Politică, 1977. 245.Vrabie Genoveva, Popescu Sofia. Teoria generală a dreptului. - Iaşi, 1995. 246.Zlătescu Victor-Dan. Geografie juridică contemporană. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981. 247.Zlătescu Victor-Dan, Zlătescu Irina. Regulile metodei comparative în studiul dreptului. - În:

Studii de drept românesc. - Bucureşti, 1989. 248.Zlătescu Victor-Dan. Panorama marilor sisteme contemporane de drept. - Bucureşti:

Continent XXI, 1994. 249.Zlătescu Victor-Dan. Introducere în legistica formală. - Bucureşti: Rompit, 1995.

* * *

250.Алексеев С.С. Общая теория права. Том 1. Том 2. - Москва: Юридическая литература,

1981.

251.Алексеев С.С. Общая теория государства и права. - Москва: Юридическая литература,

1985.

252.Алексеев С.С. Проблемы теории государства и права. - Москва: Юридическая литература, 1987. 253.Алексеев С.С. и коллектив. Теория государства и права. - Москва: Норма, 1997. 254.Аристотель. Политика. - Москва, 1911. 255.Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. - Москва, 1976. 256.Бланкенагель А. О понятии правового государства // Общественные науки. - 1990. -

№2.

257.Бляхман Б.Я. Правовое государство. История и проблемы построения. - Кемерово,

1995.

258.Боер В.М. и др. Правовое государство. Идея, концепция, реальность. -СПб., 1996. 259.Васильев А.М. Правовые категории. - Москва, 1976. 260.Вавилов К.К. Социалистическое правовое государство: сущность и пути формирования. - Ленинград, 1991. 261.Венгеров А.Б. Несущие конструкции правового государства // Право и власть. - Москва, 1990. 262.Венгеров А.Б. Теория государства и права. - Москва: Новый Юристъ, 1998. 263.Верховенство права. Сборник / Пер. с англ. - Москва, 1992. 264.Вишневский А.Ф. Правовое государство. Основные черты и некоторые аспекты его формирования в Республике Беларусь // Проблемы формирования правового государства в Беларуси: Сб. научн. тр. / Под ред. В.А. Кучинского. - Минск, 1994. 265.Гегель Г.В. Философия права. - Москва, 1990. 266.Государственное право Германии / Пер. с нем. Том 1. - Москва, 1994. 267.Давид Рене, Жоффре-Спинози Камилла. Основные правовые системы современности. - Москва: Международные отношения, 1999. 268.Давид Рене. Основные правовые системы современности. - Москва, 1967, 1988. 269.Енгибарян Р.В. Общая теория права: Учебное пособие. Tом 1. - Москва: Юридический колледж МГУ, 1995. 270.Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и права. - Москва: Юристъ, 1999. 271.Ершов В.В. Статус суда в правовом государстве. - Москва, 1992. 272.Зорькин В.Д. Социалистическое правовое государство. Основные черты концепции //

Право и власть. - Москва, 1990. 273.Ильин И.А. Собрание сочинений. Том 1. - Москва, 1993. 274.Италия. Конституция и законодательные акты. - Москва, 1988. 275.Керимов Д.А. Культура и техника правотворчества. - Москва, 1991. 276.Коваленко А.И. Правовое государство: Концепции и реальности. - Москва, 1993. 277.Коваленко А.И. Общая теория государства и права. - Москва: ТЕИС, 1996. 278.Комаров С.А. Общая теория государства и права. - Саранск, 1994.

279.Комаров С.А. Общая теория государства и права. - Москва, 1996, 1998. 280.Комаров С.А. Общая теория государства и права, в схемах и определениях. - Москва,

1998.

281.Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права: краткий учебник для вузов. -

Москва: Норма-Инфра·М, 1999. 282.Корельский В.М., Перевалов В.Д. Теория государства и права. - Москва, 1997. 283.Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. - Санкт-Петербург, 1998. 284.Краснов Ю.К. Теория государства и права. - Москва: Юристъ, 1999. 285.Кудрявцев В.Н. Право и поведение. - Москва, 1980.

286.Лазарев В.В. Общая теория государства и права. - Москва: Юристъ, 1994, 1996.

287. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. - Москва: Спарк, 1998. 288.Лазарев В.В. Теория государства и права. - Москва, 1998. 289.Мaтвеев Г.K. Основы гражданской ответственности. - Москва: Юридическая литература, 1970. 290.Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. - Москва: Юристъ,

1997.

291.Марченко М.Н. Теория государства и права. - Москва: Изд-во МГУ, 1987; Юридическая литература, 1996.

292.Марченко М.Н. Общая теория государства и права. Том 1. Том 2.- Москва: Зерцало,

1998.

293.Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. - Москва: Юристъ, 1999. 294.Перевалов В.Д. Теория государства и права. - Москва: Норма-Инфра·М, 1998. 295.Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Том 1. - Санкт Петербург, 1907. 296.Пиголкин А.С. Теории государства и права / Под ред. Алексеева С.С. - Москва, 1987. 297.Пиголкин А.С. и др. Общая теория права. - Москва: МГТУ им. Баумана, 1996. 298.Соколов А.Н. Правовое государство: идея, теория, практика. - Курск, 1994. 299.Сурилов А.В. Теория государства и права. - Киев-Одесса: Вища школа, 1989. 300.Фѐдоров Г.К. Теория государства и права. - Кишинэу: Cartier, 1998. 301.Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - Москва, 1997. 302.Цицерон. Диалоги о государстве. О законах. - Москва, 1966. 303.Шершеневич Г.Ф. Общaя теория права. Том I. Выпуск 1. - Москва, 1995. 304.Шершеневич Г.Ф. Общaя теория права. Том II. Выпуск 2, 3, 4. - Москва, 1995. * * *

305.Angelesco A.C. La technique législative en matière de codification civile. - Paris: Bouchard,

1930.

306.Archives de philosophie du droit (no.18). - Paris: Sirey, 1973.

307.Austin J.L. How to How to do. Things with. - Words New York: Oxford University Press,

1970.

308.Benoit François. Le droit administratif français. - Paris: Dalloz, 1968. 309. Bergel Jean-Louis. Théorie générale du droit. Édition II. - Paris: Dalloz, 1989. 310.Bobbio Norberto. Essais de théorie du droit / Traduit par Michel Guéret avec la collaboration de Christophe Agostini. La raison dans le droit. - Paris: Bruylant LGDJ, 1998. 311.Brimo A., Jhering Zweck im Recht. Les grands courants de la philosophie du droit et de l’État. - Paris: Edition A.Pedone, 1968.

312.Brimo A. Les Grands courants de la philosophie du droit et de l’État. - Paris: Édition A.Pedone, 1978. 313.Burdeau Georges. Traité de Science Politique (în 8 volume): “Démocratie” et “L’État”. - Paris: Éditions du Seuil, 1989. 314.Cassin Rene. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 20 anniversaire. - Centre international Bruxelles, 1968. 315.Josserand Louis. Droit civil positif français. - Paris: Sirey, 1930. 316.Kelsen Hans. Théorie pure du droit. - Paris: Dalloz, 1962. 317.Kelsen Hans. Was ist juristicher Pozitivismus? // Jurister zeitung, 1965. 318.Knapp Ludwig. Sistem der Rechtsphilosophie. - Erlangen, 1857. 319.Lafferrère J. La responsabilité quasi-délictuelle, dans l’état aux SUA. - Paris: Montchrestien,

1963.

320.Lalou Henri. La responsabilité civile. - Paris: Dalloz, 1928. 321.Michel Le Galcher-Baron. Droit civil. Les obligations. - Paris: EPV, 2000. 322.Pansier Frédéric-Jérome. Méthodologie du droit. - Paris: Litec, 1998. 323.Perelman Gh. Logique juridique. Nouvelle rhétorique. - Paris: Dalloz, 1976.

324.Planiol Marcel. Traité élémentaire de droit civil. Tome premier. - Paris: Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 1908. 325.Prélot Marcel. Institutions politiques et Droit Constitutionnel. Quatrième édition. - Paris:

Dalloz, 1969. 326.Radomir Lucik. Théorie de l’état et du droit // Philosophie du droit. - Paris: Dalloz, 1974. 327.Rigaux François. Introduction à la science du droit. – Bruxelles: Vie Ouvrière, 1974. 328.Ripert Georges. La règle morale dans les obligations civiles. - Paris: LGDJ, 1978. 329.Ripert Georges. Les forces créatrices du droit. - Paris: Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 1955. 330.Rivero Jean. Droit administratif. Dixième édition. - Paris: Dalloz, 1983. 331.Roubier Paul. Théorie générale du droit. - Paris: LGDJ, 1986.

332.Saleilles Raymond. Étude sur la théorie générale de l'obligation. Troisième édition. - Paris,

1925.

333.Sériaux Alain. Le droit, une introduction. - Paris: Ellipses, 1997. 334.Sienkiewicz H. Quo Vadis. - Bucureşti: Editura pentru Literatură universală, 1967. 335.Szabo Imre. Les fondements de la théorie du droit. - Budapest: Akademiai Kiado, 1973. 336.Titulescu Nicolae. Essai sur une théorie générale des droits éventuels. - Paris: Banvalot- Jouve, 1907.

337.Villey Michel. Philosophie du droit. Les moyens du droit. Deuxième édition. - Paris: Dalloz,

1984.

338.Villey Michel. Bible et philosophie gréco-romaine de Saint Thomas à droit moderne. - Societatea Biblică, 1990. 339.Villey Michel. Philosophie du droit. II. Les moyens du droit. - Paris: Dalloz, 1994. 340.Warnkonig N. Juristische Encyclopédie. - Berlin, 1853.

341.Weill A. Droit civil – introduction générale. - Paris: Dalloz, 1973.

348.http:/www.fas.harvard.edu/~phildept/html/resources.html

350.http.//wjh.harvard.edu/psych/lib_social.html;

351.http.//huri.harvard.edu/library.html

354.http://www.itatti.it/library_inf_home_nw1.html