Sunteți pe pagina 1din 8

Ghid practic privind Microntreprinderile

Impozitul pe venitul microntreprinderilor ERA unul dintre pu inele


aspecte fiscale care ofereau contribuabililor o op iune n ceea ce prive te
impozitarea veniturilor. Contribuabilii mici care realizau o serie de venituri i
ndeplineau anumite condi ii, pe care le vom prezenta n detaliu n cuprinsul
acestui ghid, puteau opta pentru impozitarea cu 3% a veniturilor, n loc de
!% asupra profitului fiscal.
Astfel, aplicarea impozitului pe venitul microntreprinderilor era o
optiune "i putea fi considerat# o facilitate pentru anumite societ#$i, duc%nd
la o optimizare fiscal a afacerii. &ns#, odat# cu '( nr. )*+,3, publicat# n
-onitorul 'ficial nr. ./ din +3 ianuarie +,3, se schimb# anumite prevederi,
iar microntreprinderea are regim obligatoriu pentru condi iile stabilite n
actul normativ.
0# oferim un ghid practic cu privire la aspectele contabile i fiscale
privind microntreprinderile, care cuprinde e1emple pentru fiecare spe # ce
poate fi nt%lnit# n practic# "i tratamentul fiscal al acesteia, n conformitate
cu ultimile modific#ri aparute. 2e asemenea, este prezentat tratamentul
fiscal al microntreprinderilor pentru anul +,3.
Ce este microntreprinderea?
' microntreprindere este o persoan# 3uridic# rom%n# care
ndepline"te cumulativ urm#toarele condi$ii, la data de 3 decembrie a
anului fiscal precedent4
realizeaz# venituri, altele dec%t cele ob$inute din4
- activit#$i n domeniul bancar5
- activit#$i n domeniile asigur#rilor "i reasigur#rilor, al pie$ei de
capital, cu e1cep$ia persoanelor 3uridice care desf#"oar# activit#$i
de intermediere n aceste domenii5
- activit#$i n domeniile 3ocurilor de noroc, consultan$ei "i
managementului5
a realizat venituri care nu au dep#"it echivalentul n lei al sumei de
!..,,, euro5
capitalul social al acesteia este de$inut de persoane, altele dec%t statul
"i autorit#$ile locale.
Astfel, condi$ia cu num#rul de salaria$i este abrogat#, iar plafonul
veniturilor este mic"orat de la ,,.,,, de euro la !..,,, de euro.
Ce societ i devin platitoare de impozit pe venitul
microntreprinderilor?
Art +6+ din Codul 7iscal precizeaz# c#4
8+9 -icrontreprinderile pl#titoare de impozit pe profit sunt obligate la plata
impozitului pe venit ncep%nd cu anul fiscal urm#tor, dac# ndeplinesc
condi$iile prev#zute la art. +6.
1
Ce societ i cu venituri SUB 6!""" euro #U devin pltitoare de
impozit pe venitul microntreprinderilor?
Art. +6+, alin 8!9 prevede4
:u sunt obligate s# aplice acest sistem de impunere persoanele 3uridice
rom%ne care desf# oar# activit# i n4
a9 domeniul bancar5
b9 domeniile asigur#rilor i reasigur#rilor, al pie ei de capital, cu e1cep ia
persoanelor 3uridice care desf# oar# activit# i de intermediere ntre
domenii5
c9 domeniile 3ocurilor de noroc, consultan$ei i managementului.
Men iuni
Cota de impozitare pe veniturile microntreprinderilor este de 3%.
&ncadrarea n categoria veniturilor din consultan$# i management se
efectueaz# prin analiza contractelor ncheiate i a altor documente care
3ustific# natura veniturilor.
;entru calculul plafonului de venituri de !..,,, euro se utilizeaz#
cursul de schimb de la nchiderea e1erci iului financiar precedent. Astfel,
pentru aplicarea n +,3 a impozitului, pragul este de !..,,, euro 1 /,/+)<
lei*euro = +)<.)!.,., lei.
Ce venituri se includ n baza de impozitare ?
>aza impozabil# a impozitului pe veniturile microntreprinderilor o
constituie veniturile din orice surs#, din care se scad4
veniturile aferente costurilor stocurilor de produse 8contul <95
veniturile aferente costurilor serviciilor n curs de e1ecu$ie 8contul
<+95
veniturile din produc$ia de imobiliz#ri corporale "i necorporale
8conturile <+ "i <++95
veniturile din subven$ii de e1ploatare 8contul </95
veniturile din provizioane "i a3ust#ri pentru depreciere sau pierdere de
valoare 8grupa <)95
veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dob%nzi "i*sau
penalit#$i de nt%rziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul
profitului impozabil 5
veniturile realizate din desp#gubiri, de la societ#$ile de
asigurare*reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura
stocurilor sau a activelor corporale proprii.
$%emplu&
&n perioada februarie +,3 ? 3 decembrie +,3, o
microntreprindere realizeaz# urm#toarele venituri4
- 0enituri din servicii n curs de e1ecu ie 8la nivelul cheltuielilor
aferente acestora9 @ ).,,, lei
- 0enituri din prest#ri servicii inginerie @ 3,.,,, lei
2
- 0enituri din v%nzare softuri @ <,.,,, lei
Care este baza impozabil pentru stabilirea nivelului impozitului pe
venitul microntreprinderilor?
>aza impozabil# este ,,.,,, lei 83,.,,, lei A <,.,,, lei9, iar
impozitul pe venitul microntreprinderilor este de 3.,,, lei 8,,.,,, lei 1
3%9 cumulat pentru tot anul +,3. 2e men$ionat c# veniturile de ).,,, lei
:B sunt incluse n baza de impozitare.
$%emplu&
' microntreprindere realizeaz# urm#toarele venituri n cursul
e1erci iului financiar +,+4
- 0enituri din prest#ri servicii design @ ..,,, lei
- 0enituri din produc ia n curs de e1ecu ie @ +.,,, lei
- 0enituri din v%nzarea produc iei de rochii realizate @ +..,,, lei
- 0enituri din desp#gubiri n urma unei asigur#ri CACC' pentru un
automobil al firmei utilizat de un agent de v%nzari pentru livrarea
comenzilor @ /,.,,, lei.
Care este baza impozabil pentru stabilirea nivelului impozitului pe
venitul microntreprinderilor?
>aza impozabil# este de /,.,,, lei 8..,,, lei A +..,,, lei9, iar
impozitul pe venitul microntreprinderilor de .+,, lei 8/,.,,, lei 1 3%9.
&n cazul n care o microntreprindere achizi$ioneaz# case de marcat,
valoarea de achizi$ie a acestora se deduce din baza impozabil# n trimestrul
n care au fost puse n func$iune, n conformitate cu documentul 3ustificativ.
$%emplu&
&n trimestrul al III?lea al anului +,3, o microntreprindere realizeaz#
venituri din v%nzarea bunurilor cu am#nuntul astfel4 n iulie 3,.,,, lei, n
august +,.,,, lei i n septembrie ..,,, lei. n luna iulie a achizi ionat i
a pus n func iune o cas# de marcat de /.,,, lei.
Care este nivelul impozitului pe venit?
>aza de impozitare se calculeaz# astfel4
D Eotal venituri 83,.,,, lei A +,.,,, lei A ..,,, lei9 !..,,, lei
@ 0aloarea casei de marcat /.,,, lei
= >aza de impozitare !.,,, lei
D Impozit pe venit 8!.,,, lei 1 3%9 .)3, lei
Ce se nt'mpl n anul (")*?
C'CIEEFGI 2EHA EIICEE:EE la 3.+.+,+
Ja nceputul anului +,3, fiecare societate trebuie s# stabileasc# nivelul
veniturilor ob$inute n e1ercitiul financiar +,+.
. ;entru firmele care au fost microntreprinderi n +,+4
3
a9 Au realizat venituri CB> pragul de !..,,, euro, r#m%n n continuare
pl#titoare de impozit pe venitul -icrontreprinderilor. :u trebuie s#
fac# nicio informare sau declara$ie. :u mai este necesar s# aib#
minim salariat dup februarie +,3.
b9 Au realizat venituri ntre !..,,, "i ,,.,,, euro, r#m%n n
continuare pl#titoare de impozit pe venitul -icrontreprinderilor,
conform prevederilor art. +6+, alin 8<94 ;ersoanele 3uridice
rom%ne care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit
reglement#rilor legale n vigoare p%n# la data de februarie +,3
p#streaz# acest regim de impozitare pentru anul +,3.
+. ;entru firmele care au fost pl#titoare de impozit pe profit n +,+4
a9 Au realizat venituri ;ECEE pragul de !..,,, euro, r#m%n n
continuare pl#titoare de Impozit pe ;rofit.
b9 Au realizat venituri CB> pragul de !..,,, euro, dar au avut ntre
acestea "i venituri din activit# i n domeniul bancar5 activit# i n
domeniile asigur#rilor i reasigur#rilor, al pie ei de capital, cu
e1cep ia veniturilor din activit# i de intermediere ntre domenii5
activit# i n domeniile 3ocurilor de noroc, consultan ei i
managementului, r#m%n n continuare pl#titoare de Impozit pe
;rofit.
c9 Au realizat venituri CB> pragul de !..,,, euro, altele dec%t venituri
din activit# i n domeniul bancar5 activit# i n domeniile asigur#rilor
i reasigur#rilor, al pie ei de capital, cu e1cep ia veniturilor din
activit# i de intermediere ntre domenii5 activit# i n domeniile
3ocurilor de noroc, consultan ei i managementului devin
obligatoriu pl#titoare de impozit pe venitul microntreprinderilor.
Acestea vor proceda dup# cum urmeaz#4
- pentru perioada ianuarie +,3 @ 3 ianuarie +,3, vor fi
pl#titoare de impozit pe profit "i vor depune 2eclara$ia ,
pentru luna Ianuarie +,3 p%n# la +. martie +,35
- ncep%nd cu februarie +,3, vor deveni pl#titoare de impozit
pe venitul microntreprinderilor5
- vor depune 2eclara$ia ,, privind schimbarea vectorului fiscal
din impozit pe profit n impozit pe venitul microntreprinderilor
p%n# la data de +. martie +,3.
$%emplu&
Entitatea Jeader a fost pl#titoare de impozit pe profit n cursul
anului +,+ "i a realizat venituri din prest#ri servicii de arhitectur# n
valoare de ,,.,,, lei.
&n luna ianuarie +,3 a realizat venituri de 3..,,, lei "i cheltuieli
de ..,,, lei.
&n luna februarie "i martie +,3 a avut venituri de +,.,,, lei,
respectiv !,.,,, lei "i cheltuieli de /..,,, lei, respectiv ).,,, lei.
Care sunt impozitele datorate pentru primul trimestru din 2013?
+entru luna ianuarie (")*&
Entitatea Jeader datoreaz# impozit pe profit.
4
;rofit impozabil = 3..,,, lei @ ..,,, lei = +,.,,, lei
Impozit pe profit = +,.,,, lei 1 !% = K.+,, lei
Entitatea Jeader are obliga$ia ca p%n# la data de +. martie +,3 s#
depun# 2eclara$ia , pentru luna ianuarie +,3 "i s# achite impozitul
rezultat.
+entru lunile februarie ,i martie (")*4
>aza de impozitare pentru venitul microntreprinderilor este de
),.,,, lei 8+,.,,, lei A !,.,,, lei9, iar impozitul pe venitul
microntreprinderilor este de ../,, lei 8),.,,, lei 1 3%9.
;%n# la +. aprilie +,3, entitatea Jeader va depune 2eclara$ia ,,
aferent# celor dou# luni, n con$inutul c#reia va declara impozitul pe venit
de ../,, lei.
$%emplu&
0enim n completarea e1emplului de mai sus "i consider#m c# p%n#
la sf%r"itul anului +,3 entitatea Jeader mai realizeaz# venituri din servicii
de arhitectur# n valoare de 3,.,,, lei.
Care este tratamentul aferent veniturilor obinute i ce declaraii
trebuie depuse pn la sfritul anului 2013?
;entru trimestrele II, III "i I0, entitatea Jeader va depune
2eclara$iile ,, cu impozitul de 3% aferent, iar la sf%r"itul anului va
calcula veniturile totale ob$inute n calitate de microntreprindere.
Astfel, totalul veniturilor este de +,.,,, lei 8+,.,,, lei februarie
A !,.,,, lei martie A 3,.,,, restul anului9. ;resupun%nd c# la 3
decembrie +,3 cursul de schimb este de /,/ lei*euro, plafonul pentru
microntreprinderi este de /,/ lei*euro 1 !..,,, euro = +)!.,,, lei.
-ten.ie/
2up# cum observa$i, :B au fost luate n calcul veniturile din luna
ianuarie +,3, deoarece entitatea era pl#titoare de impozit pe profit.
2e"i veniturile totale ob$inute n anul +,3 sunt de /+.,,, lei
83..,,, lei A +)!.,,, lei9, entitatea Jeader va r#m%ne
microntreprindere "i n anul +,/, deoarece baza de calcul include
veniturile realizate doar n perioada februarie +,3 @ 3 decembrie
+,3.
S0C1$2341 #0U 5#611#4-2$ dup ) februarie (")*
' persoan# 3uridic# rom%n# care este nou?nfiin$at# este obligat# s#
pl#teasc# impozit pe veniturile microntreprinderilor, ncep%nd cu primul an
fiscal, at%t timp c%t condi$ia privind capitalul social al acesteia s# fie de$inut
de persoane, altele dec%t statul "i autorit#$ile locale este ndeplinit# la data
nregistr#rii la registrul comer$ului.
$%emplu&
2ou# persoane fizice se asociaz# pentru a nfiin a un CRJ n luna mai
+,3.
5
Care sunt condi iile i declara iile pe care trebuie s le depun,
pentru ca !"#ul s fie microntreprindere?
Ja nfiin area societ# ii la Registrul Comertului, pe l%ng# documentele
i formularele de nfiin are, la completarea vectorului fiscal se va bifa
op inea pentru -icrontreprindere.
Ce se ntampl dac o microntreprindere realizeaz n cursul anului
venituri din consultan i management?
ARE. +6+ Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile
microntreprinderii
8.9 -icrontreprinderile nu mai aplic# acest sistem de impunere
ncep%nd cu anul fiscal urm#tor anului n care nu mai ndeplinesc una dintre
condi$iile prev#zute n defini$ia acestora.
-icrontreprinderile care n cursul unui trimestru ncep s# desf# oare
activit#$i de natura celor prev#zute la art. +6+ alin.8!9 din Codul fiscal nu
mai aplic# acest sistem de impunere ncep%nd cu anul fiscal urmtor.
$%emplu&
Cocietatea Jeader ob$ine n perioada februarie +,3 @ iunie +,3
venituri din v%nzarea de produse softLare i servicii de arhitectur# de
.,.,,, lei. n luna august +,3, realizeaz# venituri din consultan # de
+,.,,, lei, privind implementarea unui proiect. Cheltuielile deductibile la
calculul impozitului pe profit n perioada februarie?iunie +,3 sunt de
,,.,,, lei.
n trimestrul al III?lea, entitatea nu mai realizeaz# alte venituri, iar
chetuielile deductibile pentru aceast# perioad# sunt de K.,,, lei.
n trimestrul al I0?lea, entitatea ob$ine venituri din v%nzare soft de
.,.,,, lei i prest#ri servicii arhitectur# de !.,,, lei. Cheltuielile
deductibile n aceast# perioad# sunt de 3+.,,, lei.
Care este re$imul de impozitare n cazul entitii "eader?
&n cursul anului +,3, societatea r#m%ne pl#titoare de impozit pe
venitul microntreprinderilor, urm%nd ca doar de la ianuarie +,/ s#
devin# pl#titoare de impozit pe profit, prin depunerea 2eclara$iei ,, p%n#
la data de 3 ianuarie +,/.
;entru trimestrul al III?lea din +,3, entitatea depune 2eclara$ia ,,
cu impozitul pe venitul microntreprinderilor de !,, lei 8+,.,,, lei 1 3%9,
iar pentru trimestrul al I0?lea depune 2eclara$ia ,, cu impozitul pe
venitul microntreprinderilor de ..,, lei 8.,.,,, lei 1 3%9.
Ce se nt'mpl dac o microntreprindere dep e te n cursul anului
plafonul de 6!""" euro?
2ac# n cursul unui an fiscal o microntreprindere realizeaz# venituri
mai mari de !..,,, euro, aceasta va pl#ti impozit pe profit lu%nd n calcul
veniturile "i cheltuielile realizate de la nceputul anului fiscal, f#r#
6
posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urm#toare de prevederile
aferente microntreprinderilor.
Calculul "i plata impozitului pe profit se efectueaz# ncep%nd cu
trimestrul n care s?a dep#"it plafonul respectiv. Impozitul pe profit datorat
reprezint# diferen$a dintre impozitul pe profit calculat de la nceputul anului
fiscal p%n# la sf%r"itul perioadei de raportare "i impozitul pe veniturile
microntreprinderilor datorat n cursul anului respectiv.
$%emplu&
Cocietatea Jeader realizeaz# n perioada februarie +,3 @ iunie +,3
venituri din v%nzarea de produse softLare i servicii de arhitectur# de
.,.,,, lei. n luna august +,3 realizeaz# venituri de ),.,,, lei din
servicii de inginerie. Cheltuielile deductibile la calculul impozitului pe profit
n perioada februarie?iunie +,3 sunt de ,.,,, lei.
n trimestrul al III?lea, entitatea nu mai realizeaz# alte venituri, iar
cheltuielile deductibile pentru aceast# perioad# sunt de K.,,, lei.
n trimestrul al I0?lea, entitatea ob$ine venituri din v%nzare soft de
..,,, lei i prest#ri servicii arhitectur# de !.,,, lei. Cheltuielile
deductibile n aceast# perioad# sunt de +.,,, lei.
Cursul de schimb euro?leu la 3 decembrie +,+ a fost /,/+)< lei*
euro.
Care este re$imul de impozitare n cazul entitii "eader?
ncep%nd cu trimestrul al III?lea din +,3, entitatea Jeader devine
pl#titoare de impozit pe profit, deoarece a dep# it limita de +)<.)!.,., lei
8!..,,, euro la cursul de la 3 decembrie +,+9, realiz%nd venituri totale
cumulate de 33,.,,, lei. ;%n# la 3, septembrie +,3, aceasta depune
2eclara$ia ,, cu men iunea de scoatere din eviden # ca pl#titor de
impozit pe veniturile microntreprinderilor i luarea n eviden # ca pl#titor
de impozit pe profit, ambele ncep%nd cu iulie +,3.
Av%nd n vedere c# n perioada februarie +,3 @ 3, iunie +,3,
societatea a fost pl#titoare de impozit pe venitul microntreprinderilor,
impozitul este de /..,, lei 8.,.,,, lei 1 3%9, suma care este declarat# n
2eclara$ia ,, ca impozit pe venitul microntreprinderilor, n primele +
trimestre cumulat.
2ep# ind n trimestrul 3 pragul de !..,,, euro, calculul i
declararea impozitul pe profit ncepe n acest trimestru, ns# pentru
veniturile ob$inute i cheltuielile suportate de la nceputul anului.
Astfel, pentru trimestrul al III?lea, calculul este urm#torul4
0enituri cumulate primele 3 trimestre = .,.,,, lei A ),.,,, lei =
33,.,,, lei.
Cheltuieli deductibile primele 3 trimestre = ,.,,, lei A K.,,, lei =
K.,,, lei
;rofit impozabil = 33,.,,, lei @ K.,,, lei = +.,,, lei
Impozit pe profit cumulat = +.,,, lei 1 !% = 33.<!, lei
Impozit pe venitul microntreprinderilor declarat n primele + trimestre =
/..,, lei.
Impozit pe profit de declarat n 2eclara$ia ,, = 33.<!, lei @ /..,, lei =
7
+K.+!, lei
Componen a declara iei , pentru anul +,3 va cuprinde
urm#toarele informa ii4
0enituri din e1ploatare 8.,.,,, lei A ),.,,, lei A
..,,, lei A !.,,, lei9
3..,,, lei
Cheltuieli din e1ploatare 8,.,,, lei A K.,,, lei A
+.,,, lei9
3.,,, lei
;rofit impozabil ++,.,,, lei
Impozit pe profit 3..+,, lei
Impozit pe profit declarat prin 2eclara$ia ,, +K.+!, lei
Impozit pe venitul microntreprinderilor declarat in
2eclara$ia ,,
/..,, lei
Impozit pe profit de plat# .//, lei
Care este regimul unei societ.i nfiin.ate n perioada )7*) ianuarie
(")*?
;ersoanele 3uridice rom%ne nou?nfiin$ate n perioada ianuarie @ 3
ianuarie +,3 inclusiv #U sunt obligate s# aplice sistemul de impunere pe
veniturile microntreprinderilor ncep%nd cu februarie +,3.
Ja data de 3 decembrie +,3, aceste persoane 3uridice urmeaz# s#
verifice condi$iile prev#zute n defini$ia microntreprinderii, n vederea
ncadr#rii n categoria contribuabililor pl#titori de impozit pe veniturile
microntreprinderilor, pentru anul fiscal +,/.
Ce se nt'mpl cu pierderea fiscal nregistrat n anul (")( ,i n
ianuarie (")*?
;ierderea fiscal# nregistrat# n anii anteriori anului +,3 se
recupereaz# de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plat# a
impozitului pe profit, anul (")* fiind considerat un singur an fiscal n
sensul celor . sau < ani consecutivi.
2e asemenea, pierderea fiscal# din perioada ianuarie @ 3 ianuarie
+,3, nregistrat# de catre un contribuabilul care, n aceast# perioad# a fost
pl#titor de impozit pe profit, se recupereaz# de la data la care contribuabilul
revine la sistemul de plat# a impozitului pe profit, iar anul +,/ este primul
an de recuperare a pierderii, n sensul celor < ani consecutivi.
8