Sunteți pe pagina 1din 45

<Titlu> 4.

MIJLOACE TERAPEUTICE IN PSIHIATRIE


Psihiatria posea u! "o#at si e$i%ie!t e&a!tai terapeuti% repre'e!tat pri! terapiile "iolo#i%e(
)etoe psihoterapeuti%e si terapiile e i!te#rare( i! ti)p %e )etoele psihoterapeuti%e se
aresea'a i! )o ire%t pa%ie!tului( terapiile "iolo#i%e a%tio!ea'a i! )o i!ire%t pri!
i!ter)eiul siste)ului !er&os si e!o%ri!.
Terapiile e i!te#rare i! %are su!t i!%luse terapia o%upatio!ala( er#oterapia si so%ioterapia isi
e*er%ita i!$lue!ta pri! )oi$i%area %apa%itatii e i!te#rare si e aaptare a "ol!a&ului i!
a)"ia!ta so%io+pro$esio!ala.
Mi,loa%ele terapeuti%e se %o)pletea'a re%ipro%( utili'a!u+se i!+ i$erite aso%ieri i$ere!tiate(
i! $u!%tie e "oala( e parti%ularitatile $ie%arui "ol!a&.
Terapiile "iolo#i%e se re$era la %hi)ioterapia psihotropa si la terapiile "iolo#i%e spe%iale.
<Titlu> 4.-. TERAPIILE .IOLO/ICE
<Titlu> 4.-.-. Psihotropele
Psihotropele repre'i!ta u! #rup poli)or$ e preparate a %aror a%tiu!e se re$le%ta asupra
a%ti&itatii psihi%e pri! e$e%te seati&e( a!*ioliti%e( hip!oti%e sau a!tihip!oti%e( a!tiepresi&e
sau ortoto)i'a!te( a!tipsihoti%e( !ootrope( psihosti)ulatoare sau psihoestru%tura!te
0Prees%u1.
I! #e!eral( a%este su"sta!te su!t !eurotrope( a%tiu!ea lor se e*er%ita %u pre%aere la !i&elul
stru%turilor %o)ple*e( )e'oie!%e$alo+striate ale S.N.C.( ar si la alte !i&eluri.
2es%operirea proprietatilor a!tipsihoti%e ale Clorpro)a'i!ei i! -345 i!au#urea'a era
%hi)ioterapi%a i! psihiatrie.
-64
Mei%a)e!tele utili'ate i! su$eri!tele psihi%e su!t e*tre) e !u)eroase. Rolul lor terapeuti%
epi!e( atat e proprietatile lor $ar)a%olo#i%e( %at si e a$e%tiu!ea psihi%a %areia i se
aresea'a( i! ti)p %e u!ele a$e%tiu!i psihi%e !e%esita i! )o ple!ar o %hi)ioterapie( pe!tru
alte su$eri!te( %hi)ioterapia ra)a!e u! a,u&a!t terapeuti% pu!%tual.
<Titlu> 4.-.-.5. Clasi$i%area psihotropelor
Clasi$i%area %ea )ai %u!os%uta este %ea propusa e 2ela7 si 2e!i8er i! -344. A%easta
%lasi$i%are se "a'ea'a pe !otiu!ea e to!us psihi% a lui P. Ja!et %e poate $i sti)ulat sau
i)i!uat. S+au luat i! %o!sierare $u!%tia !oeti%a si $u!%tii9 ti)i%a. Co!$or) a%estei
%lasi$i%ari( psihotropele su!t i)partite i!:
I. PSIHOLEPTICE
0sau SE2ATI;E PSIHICE1
-. HIPNOTICE SAU SOMNI<ERE +a%tio!ea'a ele%ti& %a epri)a!ti ai &i#ile!tei. Su!t
i!u%toare ale so)!ului
5. TRANCHILI=ANTE SAU AN>IOLITICE %are i)i!ua rea%ti&itatea e)otio!ala si
a!*ietatea
?. NEUROLEPTICELE 0TRANCHILI=ANTELE MAJORE1
+ reu% prou%tiile psihoti%e 0a#itatie( halu%i!atii( elir1 si %o!%o)ite!t i!u% )a!i$estari e
i!te!sitate i$erita e tip !eurolo#i%( !euro&e#etati& sau e!o%ri!.
II. PSIHOANALEPTICE SAU STIMULENTE PSIHICE
-. TIMOANALEPTICE SAU ANTI2EPRESI;E + sti)ule!te ale ispo'itiei
5. NCOANALEPTICE +sti)ule!te ale &i#ile!tei
?.ALTE STIMULENTE
II. PSIHO2ISLEPTICE 0PERTUR.ATOARE ALE ACTI;ITATII PSIHICE1
Alterea'a a%ti&itatea psihi%a si pot i!u%e tul"urari psihi%e &ariate i! $u!%tie e %a!titatea
su"sta!tei si e se!si"ilitatea i!i&iuala.
I! pre'e!t s+au propus !u)eroase %lasi$i%ari. Cele )ai %u!os%ute su!t ai e lui: Le@i! 0-35A1(
2e%ourt 0-34B1( /a7ral si 2aut7 0-34B1( Cli!e 0-34A1( OMS 0-34A1( La"hart 0-3D41( Haase
0-3DD1( Lees si Le&i!e 0-3B61( La)"ert 0-3B31
Clasi$i%area lui La)"ert 0-3B31 i)parte psihotropele i! si!ro)i%e si si)pto)ati%e.
Psihotropele si!ro)i%e i!%lu a!tipsihoti%ele 0!eurolepti%elei. a!tiepresi&ele(
ti)ore#ulatoarele( )ei%atia al%oolis)ului. Psihotropele si)pto)ati%e se i)part i!: seati&e
0hip!oti%e( a!*ioliti%e( a!ti%ara%teriale1 si sti)ule!te 0psihoto!i%e si !ooa!alepti%e1.
-64
<Titlu> 4.-.-.?. Notiu!i pri&i! !eurotra!s)isia %ere"rala
A%este !otiu!i su!t !e%esare pe!tru i!tele#erea )oului e a%tiu!e al psihotropelor.
I!$lu*ul !er&os %are tra&ersea'a !euro!ii si %are %reea'a a%ti&itati ele%tri%e ete%ta"ile au la
"a'a $e!o)e!e %hi)i%e %o)ple*e. Tra!s)iterea i!$lu*ului !er&os e la u! !euro! la altul( la
!i&elul si!apsei este posi"ila atorita eli"erarii !euro)eiatorilor. A%estia su!t re%aptati pri!
)e)"ra!a presi!apti%a sau ispusi i! $a!ta si!apti%a. Neuro)eiatorii e*er%ita u! e$e%t
i!hi"itor sau e*%itator asupra )e)"ra!elor postsi!apti%e. Cu toate %a eli"erarea u!ui a!u)it
!euro)eiator pri!tr+u! a!u)it siste) !euro!al este "i!e%u!os%uta( tre"uie sa sti) %a
!euro)eiatorul !u este spe%i$i% siste)ului !euro!al i! %au'a sau $u!%tiu!ilor i! a%el siste)
este i)pli%at. 2e e*e)plu: a%a opa)i!a eli"erata e !euro!ii !i#rostriati este i)pli%ata i!
)otri%itate( a%eeasi opa)i!a eli"erata( i!sa e %atre !euro!ii )e'oli)"i%i( i!ter&i!e i!
re#larea a$e%ti&+e)otio!ala.
<Titlu> 4.-.-.?.-. Neuro)eiatorii
Repre'i!ta su"sta!te %hi)i%e eli"erate e ter)i!atiile !er&oase supuse pote!tialului e
a%tiu!e. A%esti )esa#eri %hi)i%i a%tio!ea'a asupra re%eptorilor pe!tru a prou%e( $ie o
e*%itatie( $ie o i!hi"itie a %elulei ti!ta. A%est $e!o)e! este i!$lue!tat si e )oi$i%arile
istri"utiei io!ilor e o parte si e alta a )e)"ra!ei 0$i#.-1:
-6D
Neurotra!s)isia i)pli%a ur)atoarele pro%ese %o)ple*e:
+ si!te'a !euro)eiatoriului 0N.M.1 la !i&elul !u%leului %orpului %elular presi!apti%(
+ tra!sportul a*o!al pa!a la lo%ul e sto%a, presi!apti%(
+ sto%area N M. sau a pre%ursorului sau i! &e'i%ula presi!apti%a(
+ eli"erarea su"sta!tei i! spatiul si!apti% e*tra%elular(
+ reistri"uirea su"sta!tei i! spatiul si!apti% e*tra%elular(
+ re%u!oasterea si le#area N M. pri! re%eptori spe%i$i%i(
+ i!a%ti&area si oprirea a%tiu!ii N.M.
Pe!tru u! siste) !euro!al eter)i!at $ie%are i! a%este etape tre"uie sa $ie %u!os%ute(
$ar)a%olo#ia puta! i!ter&e!i spe%i$i% asupra u!eia sau a alteia. U!ii !euro)eiatori
a%tio!ea'a ire%t asupra e*%ita"ilitatii )e)"ra!are( a&a! o a%ti&itate "iolo#i%a i!ere!ta. Ei
prou% o %restere a %o!u%ta!tei i$eritilor io!i le#a!u+se 0"i!iri#1( pri! %a!ale io!i%e
a%ti&ate e a%easta le#atura( i! a%easta situatie su!t: a%etil%oli!a 0A%h1( #li%i!a( #luta)atul(
a%iul #a"a a)i!o"utiri% 0/A.A1. Alti NM. a%tio!ea'a i!ire%t pe %alea siste)elor e!u)ite
al oilea )esa#er( sau )esa#er lipii%i 0AMP%( /MP%( ITP( 2A/( P/s( leu%otrie!e( epo*ie(
%al%iu)1. A%esti ai oilea )esa#eri situati la !i&el postsi!apti% sau i!tra%elular a%tio!ea'a la
!i&elul %ito'olului( a%ti&a! protei!e ti!ta( %are la ra!ul lor a%ti&ea'a su"stratele.
Norare!ali!a 0N.A.1( opa)i!a 02.A1 si 4 hiro*itipta)i!a sau SEROTONINA 04+HT1
a%tio!ea'a i!tr+u! ase)e!ea )o U! rol i)porta!t il )ai are si io!ul e %al%iu.
Neuro!ul presi!apti% tre"uie sa $ie %apa"il sa si!teti'e'e su"sta!ta sau pre%ursorul sau.
Neuro)eiatorul tre"uie sa $ie pre'e!t i! ter)i!atiile presi!apti%e( i! #e!eral i! aso%iere %u
e!'i)ele !e%esare si!te'ei sale. Peptiele su!t i!toteau!a si!teti'ate i! so)a si se supu!
le#ilor tra!sportului a*o!al. Ter)i!atia si!apti%a tre"uie sa $ie %apa"ila sa eli"ere'e N.M. i!tr+
o $or)a $ar)a%olo#i% ie!ti$i%a"ila.
La !i&el postsi!apti% N.M. tre"uie sa reprou%a $iel e&e!i)e!tele tra!s)isiei( re'ultate i!
sti)ularea !euro!ului presi!apti%. E$e%tele tre"uies% o"ti!ute i! %o!%e!tratii si)ilare %elei
pre'e!te upa sti)ularea !euro!ului presi!apti%. E$e%tele NM. tre"uie sa $ie "lo%ate pri!
a!ta#o!isti %o)petiti&i.
E!'i)ele %ata"olis)ului( )e%a!is)ele re%aptarii atorita tra!sportorilor la !i&el presi!apti%
sau la %elulele i!&e%i!ate repre'i!ta )e%a!is)e %e au %a s%op oprirea a%tiu!ii N.M.
A%tiu!ea $i!ala a u!ui N.M. este re'ultatul u!ui a!sa)"lu e pro%ese a%tiu!ea a%eluiasi N.M.
asupra re%eptorilor purtati e !euro!ii ti!ta i$eriti e$e%tele i$erite le#ate e a%tiu!ea asupra
re%eptorilor &ariati 0su"tipuri1( pre'e!tati e a%elasi !euro! ti!ta( e$e%te ie!ti%e le#ate e
sti)ularea su"tipurilor +e re%eptori i$eriti purtati e a%elasi !euro! sau e$e%tele i$erite
le#ate e lo%ali'area pre sau post si!apti%a a re%eptorilor sti)ulati.
-6B
E*ista asta'i( u! )are !u)ar e su"sta!te re%u!os%ute %a !euro)eiatori( %u) ar $i:
a%etil%oli!a( %ate%ola)i!ele( u!ii a%i'i a)i!ati( #li%i!a( aspartatul( #luta)atul( /A.A( tauri!a(
proli!a( et%. i! pre'e!t si peptiele su!t %o!sierate %a si !euro)eiatori. Au )ai $ost propusi
%a !euro)eiatori pote!tiali( %al%iul( ae!o'i!a( ATP( AMP%( /TP( /MP%( CTP( u!ii hor)o!i
%u) ar $i: estro#e!i( testostero!ul( %orti%ostero!a si u! )are !u)ar e prosta#la!i!e.
<Titlu> 4.-.-.?.5. Ma!ie siste)e %e i!ter&i! i! !eurotra!s)isie
2ispu!e) i! a%est o)e!iu e %u!osti!te i)e!se i! pre'e!t. Siste)ele e !eurotra!s)isie
%ele )ai i)porta!te su!t:
Siste)ul opa)i!er#i%
2opa)!ia este u! !euro)eiator pro&e!i! i! )eta"olis)ul L+tiro'i!ei. E*ista %ai
!euro!ale opa)i!er#i%e %u) ar $i: %alea !i#rostriala pe!tru %o!troalele )otorii( %alea %orti%o
li)"i%a pe!tru %o!troalele %o#!iti&e e)otio!ale( %alea )eulara pe!tru %o!troalele e!o%ri!e.
Re%eptorii opa)i!er#i%i su!t reparti'ati i!e#al( $ie i! po'itie presi!apti%a( postsi!apti%a sau
la !i&elul %orpului !euro!al. 2istri"utia i! %reier este hetero#e!a. Se %u!os% i! pre'e!t 4 tipuri
e re%eptori opa)i!er#i%i 02-( 25( 2?( 24( 241.
Siste)ul %oli!er#i%
Este repre'e!tat e %atre a%etil%oli!a. E*ista siste)e %oli!er#i%e %e!trale %e %upri!
)oto!euro!ii )au&ei spi!arii %u !u)eroase i!tera%tiu!i %olaterale i! ls$aat( hipo%a)p(
%orte*( i! !u%leii "a'ali( i! tala)us. Si lo%ali'area re%eptorilor %ol)er#i%i este hetero#e!a( i!
$u!%tie e %ele oua su"tipuri: )us%ari!i%i 0se %u!os% 4 su"tipuri %e a%tio!ea'a( $ie asupra
ae!il%i%la'ei sau a $os$oi!ositi!ului1 si !i%oti!i%i 0%u lo%ali'ari i! )us%hi si !euro!ale1.
Siste)ul seroto!i!er#i%
Seroto!i!a este si!teti'ata i! tripto$a!. Neuro!ii seroto!i!er#i%i su!t re#rupati la !i&elul
ra$eului( i! re#iu!ea sa#itala a tru!%hiului %ere"ral( e u!e por!es% $i"re la !i&elul
e!%e$alului. La !i&elul e!%e$alului )ai pro&i! $i"re i! ra$eul orsal si )eia!( i! ti)p %e
ra$eul )a#!us proie%tea'a $i"re asupra )au&ei spi!arii.
-6A
S+au ie!ti$i%at 4 )ari $a)ilii e re%eptori( la %are se aau#a re%eptorii e la 4 la B. Toate
a%este $a)ilii %upri!( la ra!ul lor i!%a 4 su"tipuri e re%eptori.
Siste)ul are!er#i%
Este repre'e!tat e !orare!ali!a si are!ali!a. Su!t %u!os%ute )ai )ulte %lase: al$a l 0%u
su"tipurile A( .( 21( al$a 5 0A( .( 21 si "eta 0%u su"tipurile -(5( ?1.
Siste)ul #a"aer#i%
A%iul /A.A si #li%i!a su!t %ei 5 pri!%ipali )eiatori i!hi"itori ai a%tiu!ii rapie a
%reierului. Pre%ursorii /A.A su!t: #lu%o'a( a%iul piru&i% si #luta)i!a Caile #a"aer#i%e se
a$la la !i&elul !u%leilor "a'ali( ar si la !i&elul %orte*ului Caile a$ere!te se a$la la !i&elul
lo%ului !i#er( tala)usului si #lo"us palius. S+au ie!ti$i%at ? )ari #rupe e re%eptori /A.A
A( /A.A . si /A.A C %u )ai )ulte su"tipuri.
Siste)ul #luta)ater#i%
/luta)atul este pri!%ipalul N.T. i)pli%at i! tra!s)iterea )eiata pri! a%i'i a)i!ati e*%itatori.
Caile #luta)ater#i%e su!t es%e!e!te. Au ori#i!ea i! %orte* si i!er&ea'a !u)eroase re#iu!i
su"%orti%ale si )au&a spi!arii( %u !u)eroase %o!e*iu!i %orti%o%orti%ale.
Su!t i'olati re%eptori spe%i$i%i %a: AMPA si NM2A %u !u)eroase su"&aria!te.
Peptiele
Su!t su"sta!te %e i!ter&i! i! %arul !eurotra!s)isiei. S+au i'olat peste -66 e !europeptie %u
roluri $i'iopatolo#i%e i$erite. Cele )ai %u!os%ute su!t: su"sta!ta P 0urere1( %hole%7sto8i!i!a
sau CCC 0a!*ietate( tra!s)isie opa)i!er#i%a1( so)atostati!a 0rol i! $u!%tiile %o#!iti&e1(
e!8e$ali!ele 0$u!%tiile &e#etati&e( urere( %o!trolul hor)o!ilor1( !eurote!si!a( NPE( et%.
U!ele !europeptie i!ter&i! %a )oulatori i! !eurotra!s)isie( altele a%tio!ea'a si)ulta! %u
!euro)eiatori ie!ti$i%ati ulterior 0pri!%ipiul %olo%ali'arii1. Mai pot a&ea rol tra!sportator si
e ie!ti$i%are.
-63
<Titlu> 4.-.-.?.?. Re%eptorii
Su!t %o!stitue!ti %elulari( a&a! %apa%itatea e a re%u!oaste u! !euro)eiator( u! hor)o! sau
u! )ei%a)e!t. Ne &o) re$eri la pri)a %ate#orie( si )ai ales la )e%a!is)ele re%eptorilor
)e)"ra!ari ai pri!%ipalilor !euro)eiatori ie!ti$i%ati. Su!t es%rise o serie e )oele( ar
i!%a !u se poate e*pli%a %orespu!'ator $i'iopatolo#ia asupra "a'elor !eurotra!s)isiei si !i%i
e a ela"ora teorii $i'iolo#i%e sau $i'iopatolo#i%e( ple%a! e la a!ali'a e$e%telor u!ui
)ei%a)e!t Fso!aF( %hiar a%a a%esta este $oarte spe%i$i%( i! realitate e*ista o )ultitui!e e
)e%a!is)e e %o)u!i%are i!ter%elulare la !i&elul SNC.
2e$i!irea sau ie!ti$i%area re%eptorilor !u i!tru!este u!a!i)itatea( %hiar a%a teh!i%ile e
"iolo#ie )ole%ulara per)it o apropiere e ae&ar.
Etapa %heie re'ia i! le#atura )ole%ulei %u re%eptorii( reali'a!u+se $ie pri!tr+o le#atura
e!o#e!a !euro)eiator( $ie pri!tr+u! )ei%a)e!t. Apar i!tera%tiu!i %e pot $i stuiate pri!
teh!i%ile e "i!i!#.
Re%eptorii pot $i %lasi$i%ati pe "a'e $ar)a%olo#i%e sau #e!eti%e( %lasi$i%area rele&a! o )are
hetero#e!itate. 2ia%ti% s+a aoptat %lasi$i%area "i!ara $i'iolo#i%a i! re%eptori F%a!aleF sau
io!otropi%i 0%lasa I1 si re%eptori )eta"otropi%i 0%lasa II1.
Re%eptorii io!otropi%i re#lea'a %o!u%ta!ta io!i%a. A%esti re%eptori $i*ea'a spe%i$i% a#e!tii %e
le i!$lue!tea'a a%ti&itatea( pri!tr+u! )o e a%tiu!e ire%t sau i!ire%t( asupra u!or alte
lo%uri+'o!e e protei!e.
Re%eptorii )eta"otropi%i a%tio!ea'a asupra siste)elor )e)"ra!are sus%epti"ile e a prou%e
al oilea )esa#eri la !i&el i!tra%elular( ae!i%i%la'a 0AMP%1( #ua!ila%i%la'a 0/MP%1(
$os$olipa'a C( $os$olipa'a A 5. Prou%tia e al oilea )esa#eri i)pli%a i!ter&e!tia protei!elor
/( se!si"ile.
Tra!s)isia pe %alea re%eptorilor io!otropi%i s+ar $a%e rapi 0A%h( /A.A( /luta)at( /li%i!a1.
A%tiu!ea asupra re%eptorilor )eta"otropi%i ar $i )ai le!ta( le#ata e a%ti&area i! %as%aa a
)e%a!is)elor post re%eptorilor.
U! rol i)porta!t il au re%eptorii $a%torilor e %restere A( . si C( re%eptori %e !u i)pli%a u! al
oilea )esa#er( ar %o!itio!ea'a &iitorul pro#ra)ului #e!eti% al %elulei si $a&ori'ea'a
pro%esele e )e)ori'are si i!&atare.
E*ista )ai )ulte siste)e e !eurotra!s)isie( iar )ei%a)e!tele pot a%tio!a asupra u!or %lase
i$erite e re%eptori.
<Titlu> 4.-.-.4. Neurolepti%ele
I! e$i!itia lui 2e!i8er( !eurolepti%ele su!t su"sta!te %are:
G %reea'a o stare e i!i$ere!ta psiho)otorie spe%iala(
G su!t e$i%ie!te i! starile e e*%itatie si a#itatie(
G reu% pro#resi& tul"urarile psihoti%e( a%ute si %ro!i%e(
--6
+ prou% si!roa)e e*trapira)iale si &e#etati&e(
+ pre'i!ta e$e%te su"%orti%ale o)i!a!te.
<Titlu> 4.-.-.4.-. Clasi$i%ari
Cea )ai %u!os%uta este %lasi$i%area lui 2ela7 si 2e!i8er i! -345.
i!tr+o alta %lasi$i%are i!to%)ita e 2e!i8er si /i!estet 0-3B?1 se ti!e %o!t e pote!tialitatile
terapeuti%e si e e$e%tele i!e'ira"ile ale $ie%arei su"sta!te. A%easta %lasi$i%are are la "a'a
e%i( aso%ierea e$e%telor "e!e$i%e 0a%tiu!ea asupra e*%itatiei( elirului( i!ertiei1 %u pri!%ipalele
e$e%te a&erse 0a!ti%oli!er#i%e si are!oliti%e( e*trapira)iale( hiper8i!eti%e1.
Co!$or) a%estei %lasi$i%ari !eurolepti%ele %e prou% )ai )ulte e$e%te &e#etati&e si )ai puti!e
e$e%te !eurolo#i%e 0e*. Le&o)epro)a'i!a1 ar $i )ai puti! halu%i!oliti%e si a!tielira!te e%at
!eurolepti%ele %u puter!i%e e$e%te !eurolo#i%e( ar )ult )ai a%ti&e i! s$era halu%i!ator
elira!ta 0Tiopropera'i!a( Haloperiolul1.
Petit si Collo!!a 0-3BA1 eparta,ea'a !eurolepti%ele i!: )o!opolare %are su!t seati&e si
"ipolare %u a%tiu!e preo)i!a!t a!tiprou%ti&a sau e'i!hi"itorie( upa posolo#ie.
2e!i8er si Poirer 0-3A51 au propus %lasi$i%area auto)ati%a pe "a'a a!ali'ei )ulti$a%toriale a
i!$or)atiilor $ar)a%olo#i%e ispo!i"ile pe!tru $ie%are preparat. S+au i'olat preparatele %ele
)ai seati&e 0Le&o)epro)a'i!a( Clorpro)a'i!a1( %ele )ai e'i!hi"itoare 0Pipotia'i!a(
Tri$luoperiol( Tiopropera'i!a1 si u! al treilea #rup %are reu!este e$e%te i! pri)ele oua
0Tioria'i!a( Sulpiria( Pia)pero!a1.
Le%ru"ier 0-3AB1( la ra!ul sau( i!i&iuali'ea'a trei #rupe e !eurolepti%e upa %riteriile
%li!i%e:
+ !eurolepti%e e tip seati& repre'e!tate e Le&o)epro)a'i!a( ale %arei e$e%te su!t le#ate e
proprietatile a!tihista)i!i%e si al$a "lo%a!te
+ !eurolepti%e a!tiprou%ti&e e tipul Clorpro)a'i!ei %are pro&oa%a u! "lo%a, al u!ei arii
!u)eroase e re%eptori
+ !eurolepti%ele a!tie$i%itare e tipul A)isulpiriei sau Pi)o'iei ale %aror proprietati
terapeuti%e se %orelea'a e o posolo#ie reusa( si isi atorea'a e$e%tul terapeuti% "lo%a,ului
pre$ere!tial al u!ui su"#rup e re%eptori opa)i!er#i%i.
Clasi$i%area %hi)i%a este si i! pre'e!t utili'ata i! pra%ti%a psiho$ar)a%olo#i%a.
Cupri!e )ai )ulte tipuri e $a)ilii: A. 2eri&ati e <e!otia'i!a
-. <e!otia'i!e %u %ate!a laterala li!eara sau ali$ati%a CLORPROMA=INA(
LE;OMEPROMA=INA( TRI<LUOPROMA=INA
5. <e!otia'i!e %u %ate!a laterala pepira'i!ata + TIOPROPERA=INA. PER<ENA=INA(
TRI<LUOPERA=INA( <LU<ENA=INA
?. <e!otia'i!e %u %ate!a laterala piperii!ata + TIORI2A=INA( PROPERCIA=INA(
PIPOTIA=INA.
---
.. .utiro$e!o!e + HALOPERI2OL( PIPAMPERONA( 2ROPERI2OLUL(
TRI<LUOPERI2OLUL( <LUAMSONA(
C. Tio*a!te!e + CLORPROTI>EN( <LUPENTI>OL( =UCLOPENTI>OL( Hte.
2. /rupul .eo'a*!ielor+ SULPIRI2( et%.
i! pre'e!t s+au si!teti'at si se utili'ea'a i! pra%ti%a psihiatri%a !u)eroase u"sta!te %are au
stru%tura i$erita $ata e %ele a)i!tite )ai sus si %are au e$e%te suti%e %erte a!tie$i%itare(
a!tiprou%ti&e si seati&e( %u) ar $i: CLO=APINA( LO>APINA(
RISPERI2ONA( SORTIN2OLUL( CARPIPRAMINA( et%.
Totoata( e*ista %o)pusi %are !u )ai raspu! i!trutotul e$i!itiei lui 2e!i8er si 2ela7 si i!
spe%ial pri&i! %el e+al patrulea %riteriu aparitia si!roa)elor e*trapira)iale si &e#etati&e.
Co!$or) pro$ilelor $ar)a%olo#i%e %e e$i!es% !eurolepti%ele( a%estea se pot i)parti i!:
!eurolepti%e %lasi%e %e %orespu! e$i!itiei lui 2e!i8er si !eurolepti%e Fatipi%eF.
Neurolepti%ele atipi%e au u! pro$il i$erit e !eurolepti%ele %lasi%e pri!:
+ u! !u)ar )ai reus e e$e%te e*trapira)iale sau %hiar a"se!ta lor(
+ i)pli%area altor re%eptori i! a$ara %elor o)a!i!er#i%i a&a! si o a%tiu!e a!ta#o!ista
asupra re%eptorilor %oli!er#i%i( seroto!i!er#i%i( are!er#i%i si a"aer#i%i(
+ %resterea )ai reusa a %o!%e!tratiei e prola%ti!a.
I!itial a%easta F$a)ilieF a $ost repre'e!tata e su"sta!tele i! #rupul "e!'a)ielor. Ulterior au
aparut si alte su"sta!te( %u) su!t: CLO=APINA( LO>APINA( RISPERI2ONA(
SORTIN2OL( OLAN=APINA( RITANSERINA( CARPIPRAMINA( TIAPRI2A(
O2ANSETRON.
<Titlu> 4.-.-.4.5. Moul e a%tiu!e al !eurolepti%elor
Toate !eurolepti%ele %e au o a%ti&itate a!tipsihoti%a( i!i$ere!t e stru%tura lor %hi)i%a(
posea proprietati a!ta#o!iste 0e F"lo%a,F1 $ata e re%eptorii $lopa)i!er#i%i %e!trali si
epri)a tra!s)isiu!ile opa)i!er#i%e %e!trale.
Neurolepti%ele pre'i!ta o a$i!itate i$erita $ata e %ele %i!%i tipuri e re%eptori opa)i!er#i%i.
2e ase)e!ea !eurolepti%ele au si proprietati a!ta#o!iste $ata e re%eptorii "orare!er#i%i( i!
spe%ial i! su"%lasa al$a -.
E$e%tul !eurolepti%elor asupra %ailor e tra!s)isie #a"aer#i%e este %o)ple* si i!su$i%ie!t
elu%iat %a si i!terrelatia $ata e re%eptorii #luta)i!er#i%i.
S+a )ai %o!statat %a u!ele !eurolepti%e a!ta#o!i'ea'a re%eptorii hista)i!ei( i! spe%ial
re%eptorii %e!trali e tip HI.
--5
2i!tre !europeptie( NEUROTENSINA si COLECISTOCININA au u! rol %ert i! re#larea
a%ti&itatii !euro!ilor opa)i!er#i%i i! ur)a a%tiu!ii !eurolepti%elor.
Su!t si !eurolepti%e %are i!$lue!tea'a tra!s)isiile seroto!i!er#i%e. Ast$el CLO=APINA si
RISPERI2ONA au o a%ti&itate 4+HT 5( i! ti)p %e O2ANSETRONUL si =ACOPRI2UL su!t
a!ta#o!isti ai 4+HT ?. A%ti&itatea a!tipsihoti%a a a%estor su"sta!te se atoreste a!ta#o!is)ului
a%estor !eurolepti%e $ata e re%eptorii )e!tio!ati.
Se stuia'a e$e%tele !euroe!o%ri!e ale !eurolepti%elor si se i!%ear%a sta"ilirea u!or %orelatii
i!tre a%ti&itatea terapeuti%a si %o!%e!tratia hor)o!ilor %u) ar $i: prola%ti!a( hor)o!ul e
%restere( testostero!ul( <SH( LHIRH.
<Titlu> 4.-.-.4?. 2ate $ar)a%o%i!eti%e
Neurolepti%ele pot $i a)i!istrate pe %ale orala sau pare!terala. i! psihiatrie se a)i!istrea'a
!u)ai i!tra)us%ular( %alea i!tra&e!oasa $ii! re'er&ata a!este'iolo#iei.
i! sa!#e !eurolepti%ele se $i*ea'a pe protei!ele plas)ati%e i! proportii &aria"ile. Ma,oritatea
!eurolepti%elor se e#raea'a i! $i%at. O parte i! ele se eli)i!a pe %ale "iliara. Preo)i!a!t
i!sa !eurolepti%ele se eli)i!a pe %ale re!ala.
.ioe#raarea !eurolepti%elor este i!$lue!tata e o serie e )ei%a)e!te( e i!hi"itori
e!'i)ati%i( e u!ele ali)e!te.
<Titlu> 4.-.-.4.4. I!i%atii( %o!trai!i%atii( e$e%te se%u!are
I!i%atii
Pri!%ipalele i!i%atii su!t repre'e!tate e psiho'e si i! spe%ial e s%hi'o$re!ii( i!i$ere!t e
tipul si e staiul lor e&oluti&. Neurolepti%ele se )ai a)i!istrea'a i! !e&ro'ele o"sesio!ale(
i! u!ele psihopatii( i! %ursul u!or epresii psihoti%e( i! !eurolo#ie 0%oreea Huti!#to!(
he)i"alis)( ti%urile %opilului( isto!ii i! u!ele si!roa)e %orei$or)e( si!ro)ul /illes e la
Tourette1.
Co!trai!i%atii
Neurolepti%ele su!t %o!trai!i%ate i! i!su$i%ie!tele hepati%e si re!ale #ra&e( i! #lau%o)ul e
u!#hi i!%his( i! tul"urarile uretroprostati%e e tip tu)oral.
Neurolepti%ele tre"uie a)i!istrate %u prue!ta i! epilepsii( )iaste!ie( u!ele e!%e$alite.
E$e%te se%u!are 0laterale1
Su!t !u)eroase( ar i! $eri%ire puti!e i!tre ele su!t #ra&e. A. E$e%te %li!i%e !eorite.
+ si!ro)ul e i!i$ere!ta psiho)otorie9
--?
+ stari epresi&e 0epresiile $ar)a%o#e!e19
+ so)!ole!ta9
+ re%rues%e!te elira!te9 + a%%ese e a!*ietate9
+ a%%ese %o!$u'o+o!iri%e.
.. E$e%te !eurolo#i%e !eorite:
+ e$e%te e*trapira)iale pre%o%e: isto!ie a%uta( si!ro) Par8i!so!ia!( a8ati'ie 0)a!i$estare
)otri%e %ara%teri'ata pri! i!%apa%itatea e a ra)a!e i! a%eeasi po'itie pe!tru o perioaa
s%urta19
+ e$e%te e*trapira)iale tari&e: is8i!e'ii tari&e( ra""it s7!ro).
C. E$e%te !euio&e#etati&e !eorite
+ hipote!siu!e9
+ us%a%iu!ea #urii9
+ %o!stipatie9
+ isurie.
2. 2e$e%te e!o%ri!e:
+ #i!e%o)astie9
+ #ala%toree9
+ is)e!oree9
+ suprapo!era"ilitate.
I!%ie!te si a%%ie!te
-. Ma!i$estari %uta!ate si o%ulare su" $or)a e: aler#ii( hiperpi#)e!tatii
5. A%%ie!te he)atolo#i%e: + a#ra!ulo%ito'a9 + tro)"o%itope!ie.
?. A%%ie!te i#esti&e: + us%a%iu!ea #urii %u hiposialie9 + o%lu'ii i!testi!ale9 +
hepatite %olestati%e.
4. A%%ie!te uri!are: + isurie9 + rete!tie a%uta e uri!a.
<Titlu> 4.-.-.4 4. Si!ro)ul !eurolepti% )ali#!
Este o %o)pli%atie e*%eptio!ala %e apare i!tr+u! pro%e!t e 6(BJ +6(-J( ar %are pre'i!ta u!
pro#!osti% su)"ru( )ortalitatea $ii! pa!a la 54J. Su!t respo!sa"ile( i! spe%ial
!eurolepti%ele i! $a)ilia $e!otia'i!elor 0pipera'i!ate si piperii!ate1( "utiro$e!o!ele.
Posolo#ia !u ,oa%a u! rol eter)i!a!t i! aparitia a%estei tul"urari. O posolo#ie u!i%a poate $i
su$i%ie!ta.
I! perioaa e e"ut apar hiperter)ii rapie superioare &alorilor e ?3
#rae ( )a!i$estari %o!$u'i&e( re$u'ul ali)e!tatiei( e*a#erarea pro#resi&a a &9 si!ro)ului
e*trapira)ial( hipersali&atie( is$a#ie( )utis)( i)i!uarea )otri%itatii 0a8i!e'ie1. 2e
as)e!ea pa%ie!tul pre'i!ta polip!ee( tahi%arie( 9 )oi$i%ari te!sio!ale( i!%o!ti!e!ta(
tra!spiratii.
I! perioaa e stare( %are este ati!sa %el tar'iu i! 4A e ore( $e"ra se a%%e!tuea'a %u &alori
peste 46 #rae. Apar stari e e'hiratare( %o!$u'ia )e!tala se a#ra&ea'a( pre%u) si
si!ro)ul e*trapira)ial )a,or. 2e ase)e!ea pot aparea $ie stari e %olaps %ario&as%ular( $ie
pusee hiperte!si&e.
--4
I! %arul a%estui si!ro) sur&i! %o)pli%atii $oarte #ra&e e tip respirator 0p!eu)opatii(
a"%ese1( %ario&as%ulare 0arit)ii( tul"urari e)"oli%e( %olaps( et%.1( re!ale 0i!su$i%ie!ta re!ala
a%uta1.
Trata)e!tul %o!sta i! i!treruperea )ei%atiei !eurolepti%e( tra!s$erarea e ur#e!ta a
pa%ie!tului la rea!i)are. Se %ore%tea'a tul"urarile hiroele%troliti%e( %olapsul( i!su$i%ie!ta
re!ala si hiper%al%e)ia. Se poate a)i!istra .ro)o%ripti!a 4 )# la 4 ore. A!#losa*o!ii au
utili'at si ECT %u $oarte "u!e re'ultate.
<Titlu> 4.-.-.4.D. Neurolepti%ele %u a%tiu!e prelu!#ita 0NAP1
Se o"ti! pri! esteri$i%area prousului )a)a %u u! a%i #ras. Calea lor e a)i!istrare este
pare!terala( e*%lusi& i!tra)us%ulara. Ma,oritatea NAP+urilr au o ,u)atate e &iata i! ,ur e ?
sapta)a!i.
A&a!ta,ul pri!%ipal al a%estor preparate il %o!stituie si#ura!ta a)i!istrarii trata)e!tului.
Ca si i!%o!&e!ie!te se %itea'a peri%olul ri#ii$i%arii relatiei )ei%+pa%ie!t( epui'area e$e%tului
terapeuti% la s$arsitul %ri'ei( ris%ul %res%ut al aparitiei u!ei isto!ii a%ute la i!%eputul si la
s$arsitul %ri'ei.
A%este preparate au u! e$e%t terapeuti% pe o perioaa %e &aria'a i!tre 5 si 4 sapta)a!i.
I!i%atiile a%estor prouse su!t repre'e!tate e psiho'ele elira!te %ro!i%e iso%iati&e sau
sta"ili'ate( !u si e situatiile i! %are "ol!a&ii !u %oopere'a la trata)e!tul oral.
2i!tre . !eurolepti%ele %u a%tiu!e prelu!#ita %ele )ai %u!os%ute a!tiprou%ti&e su!t: Halolul
2e%a!oat( Piportilul L 4 retar( Clopi*olul retar( <lua!*olul retar( iar i!tre !eurolepti%ele
a!tie$i%itare( Moite!ul si Moe%atul retar.
<Titlu> 4.-.l.4. Tra!%hili'a!te si hip!oti%e
<Titlu> 4.-.-.4.-. Tra!%hili'a!te 0a!*ioliti%e )i!ore1( %lasi$i%ari( )o e a%tiu!e( i!i%atii(
%o!trai!i%atii( e$e%te se%u!are
Tra!%hili'a!tele su!t su"sta!te psihoa%ti&e %are a%tio!ea'a asupra .a!*ietatii( a )a!i$estarilor
so)ati%e ale a!#oasei si te!siu!ii e)otio!ale.
A%este su"sta!te i!$lue!tea'a i!tr+o )i%a )asura pro%esele psihoti%e. A%tiu!ea lor hip!oti%a
se e*er%ita pri! a!*ioli'a. Aesea posea si proprietati )iorela*a!te.
--4
Clasi$i%ari
Su!t %u!os%ute si utili'ate %lasi$i%arile:
+ terapeuti%e: i! tra!%hili'a!te %u e$e%t pro!u!tat seati& 0)a,oritatea K "e!'oia'epi!elor(
Mepro"a)atul1 si tra!%hili'a!te )ai puti! seati&e
0Cloria'epo*iul1.
+ %hi)i%a: i)parte tra!%hili'a!tele i! tra!%hili'a!te %u stru%tura "e!'oia'epi!i%a 0.=21 si i!
tra!%hili'a!te %u stru%tura !o!"e!'oia'epi!i%a. A%estea( la ra!ul lor se su"%lasi$i%a i!
%o)pusi e tip %ar"a)ati si hiro*i'i!e( pre%u) si i! %o)pusi e tip a'apiro!e(
i)ia'opiri!e( %i%lopirolo!e si "e!'o*a'i!e.
Moul e a%tiu!e
Tra!%hili'a!tele i!$ue!tea'a )eiatia #a"aer#i%a( %o)ple*ele re%eptor /A.AI.=2
0%o)ple*e e tip A( re%eptorii "e!'oia'epi!i%i1( li#a!'ii e!o#e!i si e*o#e!i( i! pre'e!t o
serie e preparate !o!"e!'oia'epi!i%e e tipul a'apiro!elor isi e*er%ita a%tiu!ea si asupra
Siste)ului seroto!i!er#i%. Alte preparate "e!'oia'epi!i%e )oi$i%a si a%ti&itatea %oli!er#i%a(
pro"a"il tot pri! i!ter)eiul )eiatiei #a"aer#i%e.
I!i%atii %li!i%e
I!i%atiile terapeuti%e ale "e!'oia'epi!elor su!t &aste( aresa!u+se u!or a$e%tiu!i i! %are
preo)i!a a!*ietatea i! %o!&ulsii( i! tul"urarile e so)!( i! )a!i$estarile psihoso)ati%e( i!
spas)ele )us%ulare !euro#e!e sau e!o#e!e( i! ( teta!os( i! %hirur#ie 0seatie pre si per
operatorie1.
Ast$el tra!%hili'a!tele a)i!istrate i! aso%iere %u alte %hi)ioterapii si psihoterapie su!t
e$i%ie!te i!: %ri'ele e a!#oasa si ata%urile e pa!i%a( i! epresiile a!*ioase si )i*te( i!
tul"urarile a!*ios+$o"i%e( tul"urarile o"sesio!al+%o)pulsi&e( i! tul"urarile le#ate e $a%tori e
stres si tul"urarile e aaptare. 2e ase)e!ea( su!t i!i%ate la al%ooli%i( i! %arul i!to*i%atiei
a%ute( i! se&ra,( i! a!*ietatea se%u!ara a a"u'ului e al%ool. Su!t %u!os%ute e$e%tele
terapeuti%e po'iti&e i! epilepsiile e #ra! )al %u %ri'e )io%lo!i%e( i! epilepsiile e #ra!
)al( i! %o!&ulsiile hiperpireti%e( )ai ales i! %ele ale %opilului. Tra!%hili'a!tele se )ai
utili'ea'a i! u!ele psiho'e( )ai ales i! s%hi'o$re!ie i! aso%iere %u !eurolepti%e( i! trata)e!tul
u!or %o!$u'ii )i!tale( a isto!iilor )us%ulare( i! si!roa)ele e*trapira)iale !eurolepti%e( i!
trata)e!tul to*i%o)a!iilor.
Co!trai!i%atii
Se!o! si Ri%har a$ir)a %a !u e*ista %o!trai!i%atii a"solute i! a)i!istrarea a!*ioliti%elor
)oer!e( e*%eptiile $ii!: rea%tiile e hiperse!si"ilitate( i!su$i%ie!ta respiratorie se&era(
)iaste!ia #ra&a. I!su$i%ie!ta re!ala hepati%a #ra&a sau respiratorie )oerata %o!stituie o
%o!trai!i%ase relati&a( %a si a)i!istrarea i! ulti)a perioaa a sar%i!ii.
--D
E$e%te a&erse 0laterale( se%u!are1
Su!t e$e%te le#ate e proprietatile terapeuti%e %u) ar $i: so)!ole!ta re'iuala( i)i!uarea
per$or)a!telor psiho)otorii i! ti)pul a)i!istrarii %ro!i%e( a)!e'ia. Se %itea'a( e ase)e!ea
%o)porta)e!te parao*ale su" $or)a e )a!i$estari e"rioase( eu$orie( irita"ilitate( a%te
heteroa#resi&e.
I)eiat upa oprirea trata)e!tului %u tra!%hili'a!te poate aparea e$e%tul re"ou!( traus
pri!tr+o re%rues%e!ta a si)pto)atolo#iei( pri! aparitia i!so)!iei si a a!*ietatii( a u!ei
!er&o'itati e*a#erate( i! spe%ial la preparatele %u eli)i!are rapia.
Ca si e$e%te se%u!are so)ati%e !ota): epri)area $u!%tiei respiratorii( rea%tiile aler#i%e(
tro)"o$le"itele upa a)i!istarea i!tra&e!oasa( %e$alei "e!i#!e( &erti,uri( #i!e%o)astie(
tul"urari e ali)e!tatie.
2i!tre preparatele "e!'oia'epi!i%e %ele )ai %u!os%ute su!t: 2ia'epa)ul( Mea'epa)ul(
O*a'epa)ul( Nora'epa)ul( .ro)a'epa)ul( Lora'epa)ul( Clo!a'epa)ul.
2i! #rupa %ar"a)atilor si hiro*i'i!elor se utili'ea'a Mepro"a)atul si Hiro*i'i!ul. Cel )ai
%u!os%ut preparat i!tre %o)pusii a'opiro!elor este .uspiro!a.
Tra!%hili'a!tele se pot a)i!istra per os( i!tra)us%ular si i!tra&e!os. Se )eta"oli'ea'a i!
$i%at si se eli)i!a pe %ale uri!ara si i#esti&a.
A)i!istrarea %ro!i%a a tra!%hili'a!telor $a&ori'ea'a $ar)a%oepe!e!ta. Ris%ul este e pi!a
la 46J 0T7rer1.
Pe!tru pre&e!irea a%estei epe!e!te este !e%esar %a tra!%hili'atele sa se a)i!istre'e pe
perioae s%urte( i! u!ele tari se re%o)a!a %hiar aso%ierea %lorhiratului e apo)or$i!ai!
o'e )i%i.
<Titlu> 4.-.-.4.5. Hip!oti%e
Clasi$i%are( i!i%atii( %o!trai!i%atii( e$e%te se%u!are
Su!t su"sta!te seati&e %are i!u% si )e!ti! o stare apropiata so)!ului !atural 0.o!i! si
<ra!%ois1.
Clasi$i%are
Cea )ai %u!os%uta %lasi$i%are este %ea upa %are hip!oti%ele su!t i)partite i! hip!oti%e
%lasi%e si i! seati&e )i!ore. 2i! hip!oti%ele %lasi%e $a% parte:
--B
+"e!'oia'epi!ele( %i%loprolo!ele si i)ia'opirii!ele( $e!otia'i!ele( a!tihista)i!i%e(
"ar"ituri%e( !eurolepti%e( %loralhiratul. i! %arul seati&elor )i!ore se i!%lu:
+"ar"ituri%ele seati&e 0au la "a'a <e!o"ar"italul1( "ro)urile seati&e 0"ro)ura e %al%iu1(
$itoterapia 0&aleria!a( pasi$lora1( ele)e!te )i!erale 0oli#o'oli sau #ra!io!i pe "a'a e
)a#!e'iu( alu)i!iu)( lithiu)1( ho)eopatia.
Hip!oti%ele %el )ai $re%&e!t pres%rise su!t u!ele "e!'oia'epi!e( %i%lopirolo!ele si
i)ia'opirii!ele pre%u) si u!ele "ar"ituri%e %u a%tiu!e s%urta.
A%este su"sta!te se a)i!istrea'a per os( i!tra)us%ular sau i!tra&e!os. Se a"sor" pe %ale
i#esti&a si su!t )ete"oli'ate la !i&elul $i%atului( eli)i!area lor se $a%e atat pe %ale uri!ara(
%at si i#esti&a.
Moul lor e a%tiu!e este i$erit( i! spe%ial la !i&elul tra!s)isiei #a"aer#i%e. A%este
su"sta!te )oi$i%a arhite%tura so)!ului.
I!i%atii
Se re%o)a!a atat i! i!so)!iile psihoti%ilor( %at si i! i!so)!iile !e&roti%ilor( i! starile
rea%ti&e( i! ser&i%iile )ei%ale se utili'ea'a i! i!so)!iile prouse e "olile so)ati%e.
Co!trai!i%atii
Se e&ita a)i!istrarea hip!oti%elor i! starile %o)atoase( i! i!to*i%atiile L #ra&e al%ooli%e( i!
i!su$i%ie!tele hepati%e si re!ale #ra&e( pre%u) si i! i!so)!iile M i! %are e*ista o etiolo#ie
%u!os%uta.
E$e%te se%u!are
2epi! e o'a( e %ara%teristi%ile $ar)a%olo#i%e ale )ole%ulei si e sus%epti"ilitatea
su"ie%tului 0stare $i'iolo#i%a( &arsta1.
Pri!tre %ele )ai reuta"ile e$e%te su!t: so)!ole!ta( i!so)!ia e re"ou!( a!*ietatea e se&ra,
si epe!e!ta to*i%o)a!i%a.
i! pra%ti%a )ei%ala %el )ai $re%&e!t se utili'ea'a: A)italul( Nitra'epa)ul( Rohip!olul(
Hal%io!( I)o&a!( =opli%o!( Te)esta( Stil!o*( /luteti)i.
<Titlu> 4.-.-.D. A!tiepresi&ele 0Ti)oa!alepti%e1
<Titlu> 4.-.-.D.-. Istori%
I! a%easta %lasa e su"sta!te se i!%lu ti)olepti%ele 0a!tiepresi&ele tri%i%li%e( hetero%i%li%e(
pre%ursori e a)i!e "io#e!e1( i!hi"itorii e )o!oa)i!+o*ia'a( IMAO( !or)oti)i'a!tele.
A!tiepresi&ele( e!u)ite si ti)oa!alepti%e e %atre 2ela7 si 2e!i8er i! %lasi$i%area #e!erala
a )ei%atiei psihotrope( au proprietatea e a )oi$i%a to!alitatea #e!erala a ispo'itiei
a$e%ti&e pri! resta"ilirea to!usului #e!eral si a supletii )oularilor a$e%ti&e.
--A
Ti)oa!alepti%ele i!te!si$i%a a%ti&itatea %a! su$eri!ta psihi%a o i)i!ua( i!i$ere!t a%a
a%easta su$eri!ta se a$la i! spe%trul epresi& sau !u.
2es%operirea a!tiepresi&elor( %a si alte es%operiri )ei%ale( poarta a)pre!ta ha'arului( i!
-34B Natha! Cli!e si Ro"ert Cuh! pu"li%au pri)ele re'ultate pri! %are %o!se)!au aparitia
%elor oua )ari $a)ilii a!tiepresi&e "i!e%u!os%ute( IMAO si a!tiepresi7ele tri%i%li%e.
Cli!e( a por!it e Ia %o!statarea %a oua su"sta!te %u!os%ute %a a%ti&e i! tu"er%ulo'a(
i'o!ia'ia si ipro!ia'ia( i!u%eau %o)porta)e!te pertur"atoare( ,e!a!te e tipul e*%itatiei
eu$ori%e( i! ti)p %e i'o!ia'iul 0Ri)i$o!1 era reti!ut %a a!titu"er%ulos( Cli!e %o!stata
%apa%itatea ipro!ia'iei e a resta"ili ispo'itia patolo#i%a a$e%ti&a alterata si propu!e pri)ul
a!tiepresi& i!hi"itor al )o!oa)i!o*ia'ei( %o)er%iali'at su" e!u)irea e MARSILIO.
i! a%eeasi perioaa( Cuh! stuia e$e%tele a!tihista)i!i%e ale u!ei !oi $e!otia'i!e( %a!
pu"li%area i! aprilie -345 a pote!tialitatilor seati&e ale Clorpro)a'i!ei e %atre 2ela7 si
2e!i8er( l+au o"li#at sa+si s%hi)"e orie!tarea i!%er%arilor sale. Prousul stuiat / 55?44 era
rau suportat e "ol!a&i( i! lo% e seare prou%a! stari e a#itatie. Cuh! a a&ut ieea #e!iala
sa+l a)i!istre'e la )ela!%oli%i. E$e%tele !ete po'iti&e o"ti!ute au %o!us la ie!ti$i%area
I)ipra)i!ei 0TO<RANIL( ANTI2EPRIN1( se$ul e pro)otie a a!tiepresi&elor tri%i%li%e. Au
)ai $ost !e%esari i!%a ? a!i pe!tru %a $ar)a%olo#ia epresiei sa+si &alie'e apli%atiile pra%ti%e
si a!tiepresi&ele sa $ie re%u!os%ute i! spe%i$i%itatea lor.
2es%operirea $e!otia'i!elor( a preparatelor a!tiepresi&e tri%i%li%e si IMAO a %o!stituit o
ae&arata re&olutie i! trata)e!tul si stuiul etiopato#e!iei psiho'elor( i! pra%ti%a psihiatriei
a'ilare. Totoata a%este su"sta!te su!t pri)ele a%oruri ale u&erturii "oo)ului $i!a!%iar %e+-
repre'i!ta %o)er%iali'area sutelor e prouse i! %lasa a!tiepresi&elor( !eurolepti%elor si
tra!%hili'a!telor.
Rapi( es%operirile s+au )ultipli%at pri! ie!ti$i%area %elei e a oua #e!eratii e
a!tiepresi&e( oata %u i!i&iuali'area i! -3D6( a A)itriptili!ei si i! -3D5 a Tri)ipra)i!ei(
pri)ele a!tiepresi&e a seati&elor. 2e atu!%i !u)arul a!tiepresi&elor a %res%ut !ei!%etat.
2e ase)e!ea( %er%etarile s+au i&ersi$i%at i! s%opul rei!!oirii %riteriilor e ie!ti$i%are a
a!tiepresi&elor i! lu)i!a a%hi'itiilor !euro"io%hi)i%e pri&i! suportul "iolo#i% al
si!roa)elor epresi&e. 2ar %u toate pro#resele i!re#istrate i! epistarea i!ter$ere!telor
i!a)i%e i!tre resorturile "io%hi)i%e ale epresiei si )e%a!is)ele e a%tiu!e ale
a!tiepresi&elor( toate a%este reali'ari su!t u)"rite e !e!u)arate i!%ertitui!i si pete oar"e(
)oele e*pli%ati&e i)per$e%te( e e)piris)ul i!tal!it $re%&e!t i! pra%ti%a )ei%ala %otiia!a(
i! ale#erea u!ui a!tiepresi&( i! !u)eroasele su"sta!te ispo!i"ile( i! eter)i!area
posolo#iei si urata trata)e!tului. 2epresia ra)a!e u! %o!%ept $iu %u toate te!tati&ele i! %e
i! %e )ai so$isti%ate e a i se %ir%u)s%rie %o!tururile. Ea ra)a!e la o ulti)a a!ali'a( %eea %e
se &i!e%a pri! a!tiepresi&e( i! ti)p %e a!tiepresi&ele ele i!susi !u pot $i e$i!ite e%at %a
)ei%a)e!te ale epresiei.
--3
<Titlu> 4.-.-.D.5. Clasi$i%ari
S%he)ati%( a!tiepresi&ele pot $i %lasate upa stru%tura %hi)i%a( )e%a!is)ul e a%tiu!e
"io%hi)i% presupus si spe%trul terapeuti%.
2upa stru%tura %hi)i%a a!tiepresi&ele se %lasi$i%a i! eri&ati:
NIMNO2I.EN=ILICI + IMIPRAMINA( 2E=IPRAMINA( TRIMIPRAMINA(
OUINUPRAMINA( METAPRAMINA
N2I.EN=OCICLOHEPTA2IENICI + AMITRIPTILINA( NORTRIPTILINA(
NO>IPTILINA( 2EME>ITILINA( AMINEPTINA
N2I.EN=OCICLOHEPTATRIENICI + PROPTRIPTILINA
N2I.E>O>EPINA + 2O>EPINA
N2I.EN=OITEPINA + 2OSULEPINA
N2I.EN=O2IA=EPINA + 2I.EN=EPINA
N2I.EN=OO>A=EPINA + AMO>APINA
N2I.EN=OTIA=EPINA + TIANEPTINA
N2ERI;ATI ANTRACENICI + MELITRACEN
Clasi$i%area %hi)i%a a a!tiepresi&elor e tip hetero%i%li% si !o!IMAO( este i$i%ila( a%este
su"sta!te a&a! stru%turi hetero#e!e i! pu!%t e &eere %hi)i%. 2e e*e)plu
MAPROTELINA %o!sierat a!tiepresi& tetra%i%li% este u! eri&at a!tra%e!i%(
NOMIN<ESINA este u! eri&at i'oPui!olei!i%( MIANSERINA( u! alt a!tiepresi&
tetra%i%li%( are o stru%tura pipera'i!oo'epi!a ( TRA=O2ONUL este u! eri&at
$e!ilpipera'i!at al tria'olopirii!ei( CLO;O>AMINA si <LU;O>AMINA su!t eri&ate ale
o*i)il e araPuil%eto!e(1 iar IMA2 sau ?+4 )etile!+io*i)etril $e!ilsopropila)i! este propus
%a prototip al &iitoarelor a!tiepresi&e.
Lu!#i)ea %ate!ei laterale pare i)porta!ta. Cate!ele $oarte s%urte par )ai puti! a%ti&e i!
e*peri)e!tarea a!i)ala( i! ti)p %e %ate!ele laterale lu!#i su!t )ai .puti! a%ti&e %a
a!tiepresi&e si )ai to*i%e. A%ti&itatea a!tiepresi&a i)i!ua i oata %u es%resterea
"a'i%itatii %ate!ei laterale a)i!ate.
Clasi$i%area a!tiepresi&elor upa e$e%tele lor "io%hi)i%e si )ai puti! upa )e%a!is)ele e
a%tiu!e poate $i propusa s%he)ati% re$u'a!u+se o %o!otatie etioloei%a.
-56
Ast$el se pot i!i&iuali'a: a!tiepresi&e %e a%tio!ea'a asupra )o!oa)i!elor %ere"rale e
tipul !orare!ali!ei( seroto!i!ei si opa)i!ei( pri! i!hi"area re%aptarii lor presi!apti%e i! )o
!espe%i$i%( %a )a,oritatea a!tiepresi&elor tri%i%li%e sau spe%i$i% %u u!ele )ole%ule !oi asupra
seroto!i!ei sau opa)i!ei. Alte epresi&e se opu! %ata"olis)ului )o!oa)i!elor %u) su!t:
IMAO( i! ti)p %e pre%ursorii $a&ori'ea'a si!te'a a%estor )o!oa)i!e.
i! %lasi$i%area "io%hi)i%a propusa e M..ouri! 0-3341 su!t i!%luse si a!tiepresi&ele %e
a%tio!ea'a %a a#o!isii ai re%eptorilor hepta)i!er#i%i( %e au a%tiu!e re&ersi"ila asupra
re%eptorilor "eta)i)eti%i( al$apresi!apti%i si i!hi"itori ai po)pei e )e)"ra!a. Tototaa(
e*ista si a!tiepresi&e %e pre'i!ta o a%tiu!e "io%hi)i%a )ultipla sau rau eter)i!ata.
<Titlu> 4.-.-.D.?. Clasi$i%area terapeuti%a a!tiepresi&elor
A!tiepresi&ele !u a%tio!ea'a e*%lusi& asupra ispo'itiei a$e%ti&e( ele pot e*er%ita i! proportii
&ariate o a%ti&itate asupra $a%torilor !espe%i$i%i ai epresiei( a!*ietatea si i!hi"itia. A%este
proprietati !espe%i$i%e ale ti)oa!alepti%elor e tip a!*ioliti% si e'i!hi"itor( se )a!i$esta i!
pri)ele 'ile( prou%a! o a)eliorare si)pto)ati%a i!itiala( partiala( i!epe!e!t e
a%ti&itatea epresi&a.
I! a%est se!s s+a $a%ut o isti!%tie i!tre a!tiepresi&ele e'i!hi"itoare sau psihoto!i%e sau
psihosti)ule!te %e a%tio!ea'a pre$ere!tial asupra i!hi"itiei epresi&e la i!%eputul
trata)e!tului si a!tiepresi&ele seati&e sau a!*ioliti%e %e i!$lue!tea'a a!#oasa epresi&a e
la i!%eputul trata)e!tului.
S+au pu"li%at )ai )ulte tipuri e %lasi$i%ari ale a!tiepresi&elor pri&i! a%tiu!ea lor
terapeuti%a. Cele )ai %u!os%ute su!t %lasi$i%arile e la Mo!a%o i! -3B3 si %ea propusa e
Loo si =ari$ia! i! -336.
Clasi$i%area a!tiepresi&elor upa Loo si =ari$ia! 0-3361:
NANTI2EPRESI;E PSIHOTONE 0PSIHOSTIMULENTE SAU 2E=INHI.ITOARE1
+ IMAO
+ AMINEPTINA
+ OUIMIPRAMINA
+ ;ILO>A=INA
+ 2ES=IPRAMINA
+ ME2I<O>AMINA
ANTI2EPRESI;E ME2IANE SAU INTERME2IARE
+ IMIPRAMINA
+ CLOMIPRAMINA
+ TIANEPTINA
+ <LU;O>AMINA
+ <LUO>ETINA
ANTI2EPRESI;E SE2ATI;E SAU AN>IOLITICE
+ OPIPRAMOL
+ 2O>EPIN
+ MIANSERIN
+ MAPROTILIN
+ AMITRIPTILIN
+ TRIMIPRAMEN
<Titlu> 4.-.-.D.4. Me%a!is)ele e a%tiu!e al a!tiepresi&elor
Me%a!is)ul e a%tiu!e al a!tiepresi&elor este %o)ple*. S%he)ati% a%esta %o!sta i!
i!hi"area re%aptarii )o!oa)i!elor 0!orare!ali!a( seroto!i!a( opa)i!a1( "lo%a,ul
re%tro%o!trolului i!hi"itor + a%tiu!ea la !i&elului %elui e+al silea )esa#er se%u! + reu%erea
re%eptorilor "eta %e!trali 0o@! re#ulatio!1.
A)i!ele se%u!are i!hi"a )ai spe%i$i% re%aptarea !orare!ali!ei( i! ti)p %e a)i!ele tertiare
i!hi"a atat re%aptarea !orare!ali!ei( %at si a seroto!i!ei.
<Titlu> 4.-.-.D.4. Cara%teristi%ile a!tiepresi&elor
<ar)a%olo#ie
A!tiepresi&ele a!ta#o!i'ea'a:
+ e$e%tele re'erpi!ei utili'ata i! reali'area )oelului e*peri)e!tal al epresiei la so"ola!i(
i)i!ua! )otilitatea( %atalepsia( hipoto!ia si pto'a palpe"rala9
+ %atalepsia 0)e!ti!erea atitui!ii i)puse1 i!use e !eurolepti%e9
+ e$e%tele u!or su"sta!te %oli!o)i)eti%e %a: O>OTREMARINA 0tre)uraturi( hipoter)ie(
hipersali&atie1.
A!tiepresi&ele pote!tea'a e$e%tele a)$eta)i!ei 0%o)porta)e!t stereotip( i!te!si$i%a
)otilitatea1.
<ar)a%o%i!eti%e
I!i$ere!t e %alea e a)i!istrare per os( i!tra)us%ulara( i!tra&e!oasa( a!tiepresi&ele se
#ases% i! sa!#e su" $or)a li"era sau le#ate e protei!e. /raul e $i*are e protei!ele seri%e
a,u!#e la B4+3BJ. Ti)pul e i!,u)atatire este e 56+?6 ore aproape la toate a!tiepresi&ele.
Meta"oli'area se $a%e i! $i%at pri! e)etilare( o*iare( %o!,u#are. U!ii prousi e
%ata"oli'are su!t $oarte a%ti&i.
E*%retia a!tiepresi&elor este preo)i!a!t re!ala. A"sor"tia pe %ale i#esti&a este i! #e!eral
rapia( e 5 pa!a la 4 ore. .ioispo!i"ilitatea a!tiepresi&elor i!re#istrea'a &ariatii
i!teri!i&iuale. I! a)i!istrarea %ro!i%a platoul e e%hili"ru 0sta7( state1( se sta"ileste e la
- pa!a la ? sapta)a!i( %u &alori &aria"ile( e la u! su"ie%t la altul.
Proprietatile !euro+"io%hi)i%e
Se suprapu! %u )e%a!is)ele e a%tiu!e ale a!tiepresi&elor. A!tiepresi&ele %res%
%o!%e!tratia )o!oa)i!elor %ere"rale 0NA( 4 HT si 2A1 i! $a!ta si!apti%a !euro!ala( pri!
i!hi"itia re%aptarii lor.
-55
2eri&atii tri%i%li%i a)a!ati e tipul I)ipra)i!ei( Clo)ipra)i!ei( A)itriptili!ei( i!hi"a
pre$ere!tial re%eptorii seroto!i!ei 04 HT1( i! ti)p %e a)i!ele se%u!are e tipul Nortriptili!ei(
Protriptili!ei( Maprotili!ei( 2esipra)i!a( i!hi"a pre$ere!tial re%aptarea !orare!ali!ei 0N.A.1.
A!tiepresi&ele hetero%i%li%e !u au u! )e%a!is) e a%tiu!e u!i&o%. Ast$el( ;ilo*a'i!a si
Re"o*eti!a i!hi"a pre$ere!tial re%aptarea NA( Tra'oo!ul( <lu&o*a)i!a( Ruo*eti!a i!hi"a
pre$ere!tial 4HT. Mia!seri!a %reste %o!%e!tratia e NA pri! "lo%area re%eptorilor presi!apti%i
i!hi"itori. A)i!epi!a si No)i!$esi!a i!hi"a pre$ere!tial re%aptarea opa)i!ei 0 2.A.1.
Preparatele IMAO prou% %resterea %o!%e!tratiei si!apti%e ale )o!oa)i!elor( i!hi"a!
a%ti&itatea e!'i)ati%a a )o!oa)i!o*ia'ei 0MAO1.
<Titlu> 4.-.-.D.D. E$e%tele %li!i%e
A!tiepresi&ele a%tio!ea'a asupra i!hi"itiei psiho)otorii( tristetii &itale( urerii )orale si
a!*ietatii. A%tiu!ea asupra i!hi"itiei psiho)otorii are lo% i! pri)ele 'ile( i! ti)p %e
!or)ali'area ispo'itiei a$e%ti&e sur&i!e upa u! i!ter&al e B+56 'ile. Pertur"area $u!%tiilor
&itale i! epresie( a so)!ului( apetitului si li"ioului su!t re)eiate %o!sta!t. Nor)ali'area
so)!ului si apetitului repre'i!ta pri)ele i!i%ii ale a)eliorarii %li!i%e. U!ele a!tiepresi&e %a
A)itriptili!a( Tri)ipra)i!a( au e$e%t preo)i!e!t seati&( a!*ioliti%( $ii! utili'ate i!
epresiile a!*ioase. Se )ai )e!tio!ea'a e$e%tul a!al#e'i% al a!tiepresi&elor( pri!
i!tera%tiu!ea lor %u siste)ele opia%ee.
<Titlu> 4.-.-.D.B. I!i%atii( %o!trai!i%atii( e$e%te se%u!are
I!i%atiile a!tiepresi&elor
I!itial s+a opi!at %a a%este su"sta!te su!t spe%i$i%e !u)ai pe!tru epresiile e!o#e!e. Ulterior
aria i!i%atiilor s+a e*ti!s. 2esi#ur( i!i%atia )a,ora o repre'i!ta starile a$e%ti&e "ipolare(
u!ipolare( e i!&olutie. Re'ultate "u!e s+au i!re#istrat i! epresiile rea%ti&e si !e&roti%e( i!
epresiile )as%ate( i! epresiile si)pto)ati%e si pe $o! or#a!i%( a!tiepresi&ele se utili'ea'a
i! aso%iere %u trata)e!tul e $o! al "olii. U!ele a!tiepresi&e( %u) su!t Clo)ipra)i!a si
I)ipra)i!a su!t utili'ate %u su%%es i! trata)e!tul starilor a!*ioase( i! ti)p %e <luo*eti!a si
Sertrali!a au re'ultate "u!e i! tul"urarile o"sesi&e si $o"i%e. 2e ase)e!ea( a!tiepresi&ele
su!t e$i%ie!te i! aso%iere %u alte )i,loa%e terapeuti%e i! trata)e!tul u!or psiho'e elira!te sau
%ro!i%e %u %oloratura epresi&a( hipo%o!ria%a( para!oia sau se!'iti&a( i! a$e%tiu!ile
psihoso)ati%e a!tiepresi&ele pot prou%e a)eliorari spe%ta%uloase. Sa !u o)ite) utili'area
%u su%%es a Car"a)a'epi!ei i! trata)e!tul epilepsiilor si a tul"urarilor e perso!alitate.
Raspu!suri $a&ora"ile terapeueti%e s+au )ai o"ti!ut i! patolo#ia !europsihiatri%a i!$a!tila( i!
u!ele tul"urari %a: o!i%o$a#ia( %ri'ele e a$e%t( $eru*is)ul( starile $o"i%e si e!ure'isul.
Co!trai!i%atii
Ca si %o!trai!i%atii a"solute se %itea'a: #lau%o)ul e u!#hi irio%or!ea! i!%his 0ris% e
prou%ere a #lau%o)ului1( i! spe%ial pe!tru a!tiepresi&ele tri%i%li%e( hipertro$ia e prostata
i$u'a sau ae!o)atoasa( i! a$e%tiu!ile %aria%e a%ute 0i!$ar%t )io%ari% a%ut( tul"urari #ra&e
e rit)( i!su$i%ie!ta %aria%a e%o)pe!sata1( i! pri)ele ? lu!i e sar%i!a 0se pare %a au o
a%tiu!e terato#e!a1. 2i!tre %o!trai!i%atiile relati&e se %o!se)!ea'a: i!su$i%ie!ta %oro!aria!a
%u tul"urari e rit)( su$eri!te %ere"rale #ra&e e toate tipurile( i!su$i%ie!ta hepati%a si re!ala(
epilepsia( $le"itele pro$u!e( ateros%lero'a #e!erali'ata a&a!sata( a)i!istrarea i! aso%iere %u
preparatele IMAO.
E$e%tele a&erse 0se%u!are( laterale1
Aparitia a%estor e$e%te este eter)i!ata e )oul e rea%tie i!i&iual al pa%ie!tului( e tipul
a!tiepresi&ului utili'at. Ast$el a!tiepresi&ele psihoto!e i! pri)a si a oua #e!eratie su!t
%ele )ai $re%&e!t i!%ri)i!ate. E$e%tele( laterale epi! si e o'a $olosita.
Reu%erea o'ei( i!treruperea )ei%atiei( i!lo%uirea %u u! alt a!tiepresi& !e%o!&e!tio!al pot
$i solutii salutare.
2i!tre e$e%tele se%u!are su!t %o!se)!ate:
+ tul"urari psihi%e + re%rues%e!ta epresi&a 0e$e%t re"ou! la i!treruperea trata)e!tului1(
i!so)!ii( !eli!iste( a)eteli 0tul"urari si)pati%oto!e1 sau &a#oto!i%e 0o"oseala( sla"i%iu!e(
so)!ole!ta1( si!roa)e %o!$u'i&e( &ira, hipo)a!ia%al %hi)ioterapeuti%
+ tul"urari !eurolo#i%e + tre)or $i!( %e$alee( hipoto!ie )us%ulara( %o!&ulsii(
+ tul"urari i#esti&e + us%a%iu!ea #urii( %o!stipatie( #returi( %oli%i( suprapo!era"ilitate(
+ tul"urari %ario&as%ulare + hipote!siu!e arteriala( tul"urari e rit)( )oi$i%ari ale EC/
0alu!#irea PR( ORS( OTC( )oi$i%area e ST+T1( i)i!uarea %o!tra%tiilor )io%ari%e(
+ tul"urari o$tal)olo#i%e+ )iria'a(
+ tul"urari #e!itouri!are + isurie( rete!tie e uri!a %hiar si la o'e o"is!uite.
Tul"urarile hepato"iliare( he)atolo#i%e si er)atolo#i%e sur&i! %u totul e*%eptio!al.
<Titlu> 4.-.-.D.A. Preparatele IMAO
A%easta %lasa e a!tiepresi&e su!t %lasi$i%ate "io%hi)i% i! ire&ersi"ile( 0hira'i!e %u e$e%te
sti)ula!te( hira'i!e $ara e$e%te sti)ula!te( !o!hira'i!e %u e$e%te sti)ula!te si !o!hira'i!e
$ara e$e%te sti)ula!te1 si re&ersi"ile 0Tolo*ato!( Mo%lo"e)i1.
Cele )ai %u!os%ute preparate su!t: <e!el'i!a( Tra!7l%7pra)i!a. Niala)ia( Mo%lo"e)iul(
Sele#ili!a 0L+epre!7l( Ju)e*1 si Par#ili!a.
I! a$ara %a i!hi"a e#raarea )o!oa)i!elor %ere"rale a%tio!a! asupra )o!oa)i!o*ia'ei(
a%este preparate i!tera%tio!ea'a %u ali)e!te si %u alte )ei%a)e!te. Ali)e!tele %e %o!ti! u!
e*%es e tira)i!a i! aso%iere %u a%este su"sta!te su!t respo!sa"ile e e$e%te to*i%e #ra&e.
Su!t i!i%ate( i! spe%ial( i! epresiile e i!&olutie( i! epresiile %ro!i%e re'iste!te la )ei%atia
ortoto)i'a!ta traitio!ala( i! epresiile %u %i%luri rapie( i! starile a$e%ti&e u!ipolare.
Co!trai!i%atiile su!t si)ilare %u %ele ale a!tiepresi&elor tri%i%li%e si he*a%i%li%e( %u o
e*%eptie( e&itarea ali)e!telor %u u! %o!ti!ut %res%ut e tira)i!a 0"ra!'eturile $er)e!tate +
Cear( .rie( pestele a$u)at( &i!ul rosu( et%.1.
<Titlu> 4.-.-.D.3. Pre%ursori e a)i!e "io#e!e
Cel )ai repre'e!tati& a)i!oa%i este L+Tripto$a!ul( pre%ursor al seroto!i!ei. A%est a)i!oa%i
este i!i%at %u pre%aere i! trata)e!tul u!or i!so)!ii re"ele e !atura epresi&a. 2e
ase)e!ea( se )ai a)i!istrea'a i! aso%iere %u )ei%atia a!tiepresi&a si i! trata)e!tul u!or
epresii a!*ioase e i!te!sitate !e&roti%a( i! u!ele )ela!%olii e i!&olutie si elira!te(
a$e%tiu!i i!$lue!tate !esatis$a%ator e %atre )o!oterapia ortoto)i'a!ta.
<Titlu> 4.-.-.B. Ti)ore#latoarele
Repre'i!ta o #rupa e su"sta!te %u rol i! !or)ali'area ispo'itiei. 2i!tre %ele )ai %u!os%ute
su!t: Lithiu)ul( Car"a)a'epi!a( 2ipropila%eta)ia 0;alpro)ia1( A%iul &alproi%(
su"sta!tele e tipul Clo!ii!ei( Clo!a'epa)ul si u!ii i!hi"itori %al%i%i. Cele )ai $olosite
i!tre a%estea su!t: Lithiu)ul( Car"a)a'epi!a( 2ipropila%eta)ia si A%iul &alproi%.
<Titlu> 4.-.-.B.-. Lithiu)ul
A%est )etal al%ali! a $ost utili'at %u su%%es pe!tru e$e%tele sale a!ti+)a!ia%e si pe!tru e$e%tele
pro$ila%ti%e i! "oala )a!ia%o+epresi&a. Si+a e)o!strat e$i%ie!ta si i! u!ele $or)e e
s%hi'o$re!ie.
Moul e a%tiu!e are lo% la i$erite !i&ele ale SNC pri!:
+ )oi$i%area e%hili"rului ele%troliti% si )e)"ra!ar(
+ a%ti&itatilor e!'i)ati%e si a e$e%tului )esa#erilor se%u!'i 0AMP% si !o'itol1(
-54
+ a%tiu!ea asupra !euro)eiatorilor %e!trali
+ )oi$i%ari ale )eta"olis)ului #lu%o'ei.
Pri! reor#a!i'area arhite%turii so)!ului( Lithiu)ul ar e*er%ita o a%tiu!e $%ro!o"ioti%a
per)ita! %ore%tarea esi!%ro!i'arii rit)urilor "iolo#i%e.
E$e%tul terapeuti% al Lithiu)ului este epe!e!t e o $ereastra terapeuti%a situata i!tre 6(D +
-(5 )EPIl. Lite)ia i!tre -(5 si -(4 )EP repre'i!ta o 'o!a e ris%( i! ti)p %e peste l (4 )EP
Lithiu)ul e&i!e to*i% pe!tru or#a!is).
I!i%atii terapeuti%e
Lithiu)ul este i!i%at i! tul"urarile a$e%ti&e( )ai ales i! %ele "ipolare( atat i! episoaele
)a!ia%ale( %at si i! %ele epresi&e( i! %i%loti)ii( i! epresiile )a,ore re%ii&a!te si )ai ales i!
pre&e!irea re%aerilor a%estora( i! tul"urarile s%hi'oa$e%ti&e( i! ta"lourile %li!i%e i! %are
preo)i!a a#resi&itatea( i! u!ele to*i%o)a!ii( et%.
Co!trai!i%atii
Cele )ai %u!os%ute su!t: i!su$i%ie!tele re!ale( pielo!e$ritele( hiperte!siu!ea arteriala(
arit)iile #ra&e &e!tri%ulare.
E$e%tele se%u!are
Su!t $re%&e!te su" $or)a e tul"urari:
+ i#esti&e: #returi( &arsaturi( iaree( tul"urari #astri%e
+ !eurolo#i%e: i'artrie( tre)uraturi( !ipoto!ie )us%ulara( si!roa)e e*trapira)iale
+ !euro+to*i%e: si!ro) %ere"elos
+ le'iu!i re!ale e tip !e$rita %ro!i%a i!terstitiala
+ e$e%te %ario+&as%ulare: tul"urari e rit)
+ e$e%te e!o%ri!e: #usa( hipotiroiis)( et%.
Lithiu)ul este $olosit su" $or)a e #lu%o!at( %ar"o!at si su" $or)a e preparate retar( iar
a)i!istrarea se &a $a%e per os.
<Titlu> 4.-.-.B.5. Car"a)a'epi!a
Este u! prous i! $a)ilia a'epi!elor i!ruit %u I)ipra)i!a( 2esipra)i!a( Clorpro)a'i!a(
et%. I!itial s+a es%ris a%tiu!ea sa a!tial#i%a i! !e&ral#ia e tri#e)e! si ulterior spe%trul
a!tiepilepti%.
<Titlu> Moul e a%tiu!e
Cresterea a%ti&itatii #a"aer#i%e %o!$era e$e%tele a!ti%o!&ulsi&a!te. Car"a)a'epi!a are u!
e$e%t sta"ili'ator al )e)"ra!ei !euro!ale asupra .S%hi)"urilor e soiu( %al%iu si potasiu.
A%tiu!ea ti)ore#latoare se e*er%ita pri! i!teresarea siste)ului li)"i% si i! spe%ial al !u%leilor
a)i#alie!i.
I!i%atii terapeuti%e
Se re%o)a!a i! tul"urarile a$e%ti&e e tip "ipolar I( i! epresiile )a,ore( 9i! %i%loti)ii( i!
s%hi'o$re!ii si i! tul"urarile s%hi'o+a$e%ti&e( i! se&ra,ul al%oolis)ului( i! i$erite $or)e e
epilepsii.
-5D
Co!trai!i%atii
Se &a e&ita a)i!istrarea i! tul"urarile e rit) %aria%( #lau%o) e u!#hi i!%his( i! ae!o)ul
e prostata( i! pri)ul tri)estru al sar%i!ii( i! %arul alaptarii( a i!su$i%ie!tei hepati%e.
E$e%te se%u!are
Cei )ai $re%&e!t se i!re#istrea'a )a!i$estari i! s$era !eurolo#i%a si psihi%a su" $or)a e
so)!ole!ta( &erti,uri( a!ore*ie( #reata( iaree( %e$alee. Este !e%esara prue!ta i! %o!u%erea
auto&ehi%ulelor.
<Titlu> 4.-.-.B.?. 2ipropila%eta)i!a si A%iul &alproi%
I! a$ara i!i%atiilor i! epilepsii pot $i $olosite %u "u!e re'ultate i! pre&e!irea re%aerilor
psiho'ei )a!ia%o epresi&e pre%u) si i! trata)e!tul episoaelor )a!ia%ale a%ute. Su!t
%o!trai!i%ate i! aso%iere %u sarurile e lithiu).
<Titlu> 4.-.-.A. Psihosti)ule!tele
I)preu!a %u a!tiepresi&ele $or)ea'a #rupa su"sta!telor a!alepti%e si su!t pri!tre %ele )ai
&e%hi psihotrope utili'ate i! psihiatrie.
A%este su"sta!te su!t sti)ule!te ale &i#ile!tei( e*%ita!te ale a%ti&itatii i!tele%tuale( a&a! o
a%tiu!e i!&ersa si a!ta#o!ista hip!oti%elor.
Se %lasi$i%a i! #rupul a)$eta)i!elor si a su"sta!telor i!ruite %u a%estea 0!o!a!alepti%e1 si i!
#rupul e!u)it #e!eri% psihosti)ule!te 0e ori#i!e !aturala( %u a%tiu!e )eta"oli%a i&ersa1.
<Titlu> 4.-.-.A.-. No!a!alepti%e
A%este su"sta!te posea o a%ti&itate si)pati%o)i)eti%a i!ire%ta si proprietati sti)ulatorii ale
&i#ile!tei.
Su!t repre'e!tate e eri&ati ai $e!iletila)i!ei. A%este prouse su!t %u!os%ute si su"
e!u)irea e a)$eta)i!e.
Su!t i!i%ate i! si!roa)ele hiper8i!eti%e ale %opilului( i! !ar%olepsie si si!ro)ul e
hiperso)!ie iiopati%a( i! o"e'itatea re'iste!ta( i! si!roa)ele !e&roti%e posttrau)ati%e( i!
s%hi'o$re!iile e$i%itare si i! u!ele epresii %ro!i%e.
<olosirea a%estor su"sta!te ra)a!e restra!sa atorita usuri!tei %u %are se i!stalea'a
$ar)a%oepe!e!ta si aparitiei u!or e$e%te se%u!are e tipul i!so)!iilor( psiho'elor
s%hi'o$re!i$or)e si )a!i$or)e si a u!or si!roa)e e tip %o!$u'i&.
2i!tre psihosti)ule!tele %u a%tiu!e )eta"oli%a %ele )ai %u!os%ute su!t: 2ea!olul(
Pira%eta)ul( Me%lo$e!o*atul( Hepta)i!olul( Piro*i%a)ul( Sal"uta)i!a. Su!t i!i%ate i!
starile aste!i%e( i! !e&ro'e( i! starile e$i%itare %a a,u&a!te terapeuti%e.
-5B
Psihosti)ule!tele e ori#i!e !aturala i!%lu &ita)i!ele 0i! #rupul C sau .1( a%i'ii a)i!ati
0#luta)i%( asparti%( et%.1( a%iul $os$ori%( ATP( A2N si )etalele ,$'i!%( )a#!e'iu( %upru( et%.1.
La $el %a si sti)ule!tele %u a%tiu!e )eta"oli%a au sleasi i!i%atii si lo% i! arse!alul terapeuti%.
<Titlu> 4.-.-.A5. Psihoislepti%e
Co)$or) e$i!itiei lui 2ela7 Fsu!t ro#uri sus%epti"ile e a reprou%e spe%tul %el )ai
%ara%teristi% al alie!arii( a %eea %e a!ti%ii ie!ti$i%au i! !e"u!ia i!sasi( a %eea %e este elirulF.
Se %lasi$i%a i! halu%i!o#e!e !aturale sau e Si!te'a1( i&erse 0Atropi!a( S%opola)i!a(
.elao!a( Ma!ra#ora( Phe!i%i%li7!a si LS2.
Cele )ai %u!os%ute halu%i!o#e!e su!t: Mes%ali!a( Psilo%i"i!a si E%sta'7 1MA1.
U!ele i!tre a%este su"sta!te se utili'au i! trata)e!tul al%oolis)ului %ro!i% si al u!or psiho'e
si !e&ro'e( pre%u) si i! staiul $i!al al "olii %a!%eroase.
I! pre'e!t a%este su"sta!te !u se )ai $oloses% i! pra%ti%a )ei%ala si %ea psihiatri%a.
-5A
<Titlu> 4.5. TERAPIILE .IOLO/ICE SPECIALE
<Titlu> 4.5.-. Ele%tro%o!&ulsioterapia 0E.C.T.1
2e"utea'a i! -3-B o ata %u i!trou%erea )alarioterapiei si e%i a Aiperter)iei i! trata)e!tul
parali'iei #e!erale pro#resi&e e %atre ;o! Jaure##.
Sa8el i! -3?5 %o!stata e$e%tele "e!e$i%e tra!'itorii ale trata)e!tului i!suli!i% la )or$i!o)a!i
si le apli%a ulterior i! trata)e!tul s%hi'o$re!iei.
;o! Meu!a a utili'at i! -3?D so%ul %u %a)$or sau %u %aria'ol i! Htul s%hi'o$re!iilor(
ple%a! e la ipote'a ero!ata a e*iste!tei u!ui a!ta#o!is) %li!i% i!tre epilepsie si
s%hi'o$re!ie. Metoa a $ost a"a!o!ata atorita %o)pli%atiilor $re%&e!te si a !u)eroaselor
e%ese i!re#istrate.
Ele%tro%o!&ulsioterapia pri! tre%erea u!ui %ure!t ele%tri% la !i&elul e*tre)itatii %e$ali%e a $ost
i!trousa e %atre Cerletti si .i!i i! -3?B( por!i!u+se la a%eeasi ipote'a ero!ata a
a!ta#o!is)ului %li!i% i!tre epilepsie si s%hi'o$re!ie.
Ele%tro%o!&ulsioterapia se utili'ea'a su" $or)a ele%troso%ului si)plu si prote,at( prou%a!
u! pro%e!t )are e re)isiu!i %li!i%e i! trata)e!tul psiho'elor. Pa!a la aparitia
Clorpro)a'i!ei a o)i!at arse!alul terapeuti% i! psiho'e.
<Titlu> 4.5.-.-. Teh!i%a
Se $oloseste %ure!tul alter!ati& la o te!siu!e e -?6 pa!a la -B6 ; %u o i!te!sitate e B6+-B6
)iliA( ti)pul e par%ur#ere a %ure!tului $ii! e 6(4+ 6(A s. Ele%tro'ii su!t apli%ati "ilateral(
"ite)poral sau !u)ai pe e)is$erul !o!o)i!a!t i! %a'ul ele%troso%ului u!ilateral( i! pre'e!t
teh!i%a u!ilaterala este a"a!o!ata. I)eiat upa tre%erea %ure!tului se prou% %o!&ulsii
to!i%o+%lo!i%e ur)ate e o perioaa stertoroasa e urata &aria"ila( upa %are pa%ie!tul
ree&i!e %o!stie!t.
Nu)arul e sei!te apli%at i!tr+o %ura este e D pa!a la -4( i! $u!%tie e ta"loul %li!i% al "olii
respe%ti&e. Rit)ul sei!telor este e ?Isapta)a!a. Su!t %li!i%i u!e seis)oterapia se apli%a
%u)ulat( 5+? pe 'i. Pe!tru pre&e!irea %o)pli%atiilor )e%a!i%e se apli%a ele%troterapia su"
Nar%o'a.
Se e$e%tuea'a o a!este'ie #e!erala pri! i!,e%tarea u!ui !ar%oti% e s%urta urata. I!te!sitatea
%o!&ulsiilor este i)i!uata pri! a)i!istrarea u!ui )iorela*a!t. Atropi!a %o)pletea'a
pre)ei%atia pe!tru pre&e!irea a%%ie!telor( %ario+respiratorii. Ele%roso%ul se e$e%tuea'a
!u)ai upa o preala"ila o*i#e!are( o*i#e!are %are se repeta si i! $i!alul trata)e!tului( pri!tr+
o respiratie asistata. Reluarea %o!stii!tei se $a%e i! %ate&a )i!ute. A%est pro%eeu i)pu!e
pre'e!ta u!ui )ei% a!este'ist.
Moul e a%tiu!e al ECT+ului este i! pre'e!t es%i$rat si %o!sta i!:
+ sti)ularea a%tiu!ii opa)i!er#i%e(
+ %resterea re%eptorilor 4+HT5 0seroto!i!er#i%i1(
+ eli"erarea !orepi!e$ri!ei si sti)ularea a%ti&itatii tirosi!+hiro*ila'ei %e i!ter&i!e i! si!te'a
%ate%ola)i!elor
+ resta"ileste a%ti&itatea "eta+are!er#i%a li)$o%itara si !or)ali'ea'a %resterea al$a 5
are!er#i%a la epri)ati
+ a%tio!ea'a asupra siste)ului #a"aer#i% si a !europeptielor %ere"rale Este si#ur %a
hipotala)usul( hipo$i'a( tiroia si %orti%osuprare!alele su!t
i)pli%ate !e)i,lo%it i! pro%esul terapeuti% prous e %atre ECT.
<Titlu> 4.5.-.5. I!i%atii( %o!trai!i%atii( pre%autii( e$e%te se%u!are
I!i%atii
Pri!tre i!i%atiile prioritare ale seis)oterapiei su!t: psiho'ele epresi&e %u iei e sui%i(
)ela!%oliile elira!te %are raspu! )ai #reu la trata)e!t( psiho'ele puerperale %u iei e
sui%i( s%hi'o$re!iile 0$or)a %atato!i%a( he"e$re!a( para!oia( hipo%o!ria%a( et%.1( )a!iile
elira!te.
E$e%tuarea ECT este posi"ila si i! %o!$u'iile )i!tale( tul"urarile %o)pulsi&e #ra&e( a!ore*ie(
epilepsia %u )a!i$estari psihi%e prou%ti&e.
Co!trai!i%atii
Ca si %o!trai!i%ase a"soluta se )e!tio!ea'a i! pri)ul ra! i!$ar%tul )io%ari% si i!su$i%ie!ta
%ariorespiratorie. Totoata ECT+ul !u este re%o)a!a"il sa se e$e%tue'e i! a%%ie!tul
&as%ular re%e!t( "oala e)"oli#e!a i!sta"ila( tul"urarile e rit) !e%o!trolate.
i! pre'e!t per$e%tio!area teh!i%ilor e rea!i)are $a%e %a u!ele i!tre a%este %o!trai!i%atii sa
e&i!a relati&e.
Pre%autii
Trata)e!tul tre"uie e$e%tuat Q ,eu! 0pe !e)a!%ate1( iar )ei%atia psihotropa tre"uie i!trerupta
%u %ate&a ore i!ai!te e apli%area trata)e!tului( i! ti)pul ECT este e orit sa se re!u!te la o
serie e )ei%a)e!te %u) ar $i: Clo'api!a %e prou%e s%aerea pra#ului %o!&ulsi&( a
Re'erpi!ei( a Lithiu)ului( atorita !euroto*i%itatii sale.
E$e%te se%u!are
A%%ie!tele )ortale su!t e*tre) e rare( i!tre 4+4J la suta e )ii e lo%uitori. Cele )ai ese
a%%ie!te se i!re#istrea'a upa ECT+ul si)plu( )ai ales %ele e tip )e%a!i%( le'iu!i ale
li)"ii( rupturi ale i!tilor( $ra%turi ale %la&i%ulei sau ale hu)erusului( tasari &erte"rale. 2e
ase)e!ea( )ai pot aparea a%%ie!te io+&as%ulare su" $or)a e arit)ii( e)"olii( A;C(
p!eu)o!ii pri! aspiratie( ap!ee prelu!#ita. Toate a%este a%%ie!te apar i! spe%ial la "ol!a&ii
su$eri!'i e )alaii so)ati%e. Ca si e$e%te se%u!are psihi%e se %itea'a a)!e'ia si $oarte rar
pre'e!ta u!or si!roa)e %o!$u'i&e tra!'itorii e )i%a a)plitui!e.
Cu toate %a apli%area ele%tro%o!&ulsioterapiei sus%ita pole)i%i i! %o!ti!uare pe pla! eti%(
re'ultatele terapeuti%e u!eori spe%ta%uloase( )ai ales i! a$e%tiu!ile psihoti%e( %hi)io+
re'iste!te( il i)pu! i! %o!ti!uare %a u! pro%eeu terapeuti% e %erta &aloare.
<Titlu> 4.5.5. I!suli!oterapia 0Cura Sa8el1
Metoa a $ost pusa la pu!%t i! -3?5 e %atre Sa8el( $ii! pri)ul trata)e!t ."iolo#i% e so%
apli%at i! s%hi'o$re!ie.
<Titlu> 4.5.5.-. Teh!i%a
Se i!,e%tea'a i!suli!a( pro&o%a!u+se o %o)a hipo#li%e)i%a pro$u!a ti)p e o ora. Reluarea
%u!osti!tei se $a%e upa a)i!istrare e #lu%ie( atat per os %at si i!tra&e!os. 2o'a
%o)ato#e!a este o"ti!uta pri! %resterea pro#resi&a 'il!i% %u -6 UI e i!suli!a. Pri)a %o)a
sur&i!e upa -4 'ile( la o'e sta"ilite pri! tato!are( i!tre -66 UI+566 UI. La tre'ire se
i!ter&i!e pri!tr+o %ura psihoterapeuti%a e susti!ere e tip )ater!. Nu)arul e so%uri i!tr+o
%ura este &aria"il( e la -4 pa!a la peste ?6.
<Titlu> 4.5.5.5. I!i%asi( %o!trai!i%atii( e$e%te se%u!are
I!i%atii
A%est trata)e!t se utili'a i! $or)ele e e"ut ale s%hi'o$re!iei( )ai ales i! he"e$re!ie.
Co!trai!i%atii
Pro%eeul se %o!trai!i%a la pa%ie!tii %u a!te%ee!te ia"eti%e( atat perso!ale( %at si ereitare(
la %ei %u ia"et "io%hi)i%( i! #ra&iitate( pre%u) si i! toate "olile or#a!i%e #ra&e.
E$e%te se%u!are
Porot apre%ia'a %a a%%ie!tele )ortale su!t i! ,ur e -J. Ca si e$e%te se%u!are !eorite su!t
%u!os%ute: o"e'itatea si ia"etul 'aharat. O alta teh!i%a i! %arul i!suli!oterapiei este %ea pri!
i!,e%tarea i!suli!ei i! o'e )i%i( a pro%eeului %u!os%ut su" e!u)irea e so%uri u)ee( i!
)o)e!tul aparitiei so)!ole!tei sau a o"!u"ilarii( pa%ie!tii pri)es% "auturi 'aharoase. Se
aso%ia'a psihoterapie i!i&iuala si e #rup. Este i!i%ata i! s%hi'o$re!ii( i! spe%ial i! $or)a
e$i%itara( i! psiho'ele i! %are preo)i!a a!#oasa( pre%u) si i! psiho'ele #ra&e.
-?4
2esi pri! i!ter)eiul i!suli!oterapiei s+au i!re#istrat re)isiu!i terapeuti%e i! proportie e ?6+
46J( a%easta )etoa este i! pre'e!t a"a!o!ata.
<Titlu> 4.5.?. Psiho%hirur#ia
A $ost i!trousa i! -3?D e %atre !euro%hirur#ul portu#he' Mo!i'( %are a e$e%tuat o
leu%oto)ie $ro!tala 0se%tio!area e*te!si&a i! su"sta!ta al"a a lo"ilor $ro!tali1 i! trata)e!tul
u!or psiho'e.
Operatia este %o!sierata )utila!ta si i! pre'e!t se )ai re%ur#e la operatii stereota*i%e pri!
i)pla!turi e itriu) si aur raioa%ti& su" $or)a e tra%toto)ie( leu%oto)ie li)"i%a(
a)i#a,e%to)ie "ilaterala( et%.
I!i%atiile su!t repre'e!tate e %atre s%hi'o$re!iile %u u! pote!tial )are a#resi&( !e&ro'ele
o"sesi& %o)pulsi&e $oarte #ra&e( u!ele epilepsii %u statusuri e #ra! )al $re%&e!te( i!
epresii i!&oluti&e %ro!i%e re$ra%tare terapeuti%.
Ca si e$e%te a&erse )e!tio!a) aparitia apatiei( ai!a)iei( o"e'itatii si a epilepsiei se%u!are.
i! SUA pri!tre i!i%atiile psiho%hirur#i%ale i! !e&ro'ele o"sesi& %o)pulsi&e #ra&e su!t:
urata "olii peste 4 a!i( "oala tre"uie sa prou%a su$eri!te i!se)!ate. I!ter&e!tia este
%o!trai!i%ata la persoa!ele su" -A a!i si la %ele peste D4 a!i. Ca si i!ter&e!tii se apelea'a i!
spe%ial la %i!#ul"to)ii( tra%toto)ie su"%auata( leu%oto)ie li)"i%a.
I! pre'e!t( upa o perioaa i!itiala pli!a e spera!te( a%est trata)e!t este pra%ti%at( i! %e i!.
%e )ai rar i! %au'a pro"le)elor eti%e %e le i)pli%a( %at si a e$i%a%itatii terapeuti%e li)itate i!
%o)paratie %u e$i%itul per)a!e!t !oeti% e*pri)at( re'iual post operator.
-?4
<Titlu> 4.5.4. .i"lio#ra$ie sele%ti&a
-. Auria%o)"e M.( Ti#!ol J.0-33-1 + Ele%tro%o!&ulsi&o+Therapie et .e!'oia'epi!e:
A!ta#o!is)e ou I!i$ere!%eR Re&ue e la Litterature + LLE!%ephale >;II: 4?B+44-.
5. .oiteu* J.( Rou"au L.( Ca!elei N.( Ne'elo$ S.( .o!i! ..( Se%hter 2.( .i'ouar
/.0-33B1 S La Pla%e e Ele%tro%o!&ulsi&o+Therapie( LLE!%ephale Sp. III: 5-+5D.
?. 2e.attista Ch.( S%hat'"er# A.<.056661 S Other Phar)a%olo#i%al a! .iolo#i%aT
Therapies( i! Capla! U Sao%8Ls + Co)prehe!si&e Te*t"oo8 o$ Ps7%hiatr7( Se&e!th Eitio!(
;ol.5( E. Lippi!%ott Villia)s U Vil8i!s( Philaelphia( USA( 545-+54?-.
4. /eler M.( /ath 2.( Ma7ou R.0-3341 +Tratat e Psihiatrie + O*$or( Eitia a II+a( E. APLR
U /IP + .u%uresti.
4. Ise!"er# C.E.( =oru)s8i C.<.056661 +Ele%tro%o!&ulsi&e Therap7( i! Capla! U Sao%8Ls +
Co)prehe!si&e Te*t"oo8 o$ Ps7%hiatr7( Se&e!th Eitio!( ;ol. 5( E. Lippi!%ott Villia)s U
Vil8i!s( Philaelphia( USA( 546?+54-4.
D. Crah! L.E.( Ha!so! C.A.( Pile##i T.S.( Ru))a!s T.A.0566-1 + Ele%tro%o!&ulsi&e Therap7
a! Cario&as%ular Co)pli%atio!s i! Patie!ts Ta8i!# Tra'oo!e $or I!so)!ia( i! J. Cli!.
Ps7%hiatr7 5: -6A+--6.
B. Le)pWriWre Th. <eli!e A. 0-3341 + Ps7%hiatrie e lLAulte( E. Masso!( Paris. +/ra!eur et
LE%ae!%e e la Ps7%ho+Chirur#ie( Ps7hol. Me.
A. Porot M.0-3AA1 S /ra!euret XE%ae!%e e la Ps'%ho+Chirur#ie( Ps'hol. MW 56( -5:
-BA4+-B36.
3. Post M.( Ci)"rell T.A.( M%Ca!! U.( 2u!! R.R.( /eor#e M.S.( Veiss S.R... 0-33B1
+Les Co!&ulsio!s So!t+Elles Ne%essaires au* E$$ets A!tiWpresseurs e la Sis)otherapie:
Co!sePue!%es Lu!e Sti)ulatio! Ma#!etiPue Tra!s%ra!ie!!e Repetee 0SMTR1( LLE!%ephale
Sp. III: 5B+?A.
-?D
<Titlu> 4.?. PSIHOTERAPIILE
<Titlu> 4.?.-. /e!eralitati
Psihoterapia este e$i!ita e %atre Se!o! si Se%hter %a u! pro%eeu terapeuti% a%ti& %e
utili'ea'a i! e*%lusi&itate )i,loa%ele psiholo#i%e.
Natha! To"ie %o!siera %a ae&arata e$i!itie ar tre"ui sa se re$ere la terapeuti%a persoa!ei
pri!tr+u! trata)e!t al su$letului sau( pri! i!ter)eiul u!or )etoe %e e*%lu pro%eeele
%hi)ioterapeuti%e.
N. Si!el!i8o$$ 0-33A1 re'u)a %o!itiile !e%esare es$asurarii u!ei psihoterapii pri!tr+o
propo'itie Fu! a%tor e$i!it( o teh!i%a pre%isa( u! lo% %ir%u)s%ris si u! %o!tra%tF.
Aparitia psiha!ali'ei a %o!stituit o re&olutie aute!ti%a i! e&olutia psihiatriei %li!i%e.
E&a!taiul psihoterapeuti% s+a e'&oltat si i&ersi$i%at i! ur)a i!$lue!tei $iloso$i%i( i! spe%ial a
e*iste!tialis)ului( a %er%etarilor e$e%tuate asupra re$le*elor %o!itio!ate( a sta"ilirii rolului
re$le*elor i!stru)e!tale i! eter)i!area %o)porta)e!tului u)a!.
2upa %el e+al oilea ra'"oi )o!ial a aparut o &erita"ila e*plo'ie e )etoe
psihoterapeuti%e %are s+au utili'at pra%ti% i! toate a$e%tiu!ile psihi%e si psihoso)ati%e.
Mo!opolul )ei%al asupra psihoterapieT este preluat e %atre psiholo#ii %li!i%ie!i.
i! pre'e!t su!t %u!os%ute !u)eroase s%oli psihoterapeuti%e si peste 466 e teh!i%i.
Asa+'isa i!%o)pati"ilitate i!tre psihoterapie si psiho$ar)a%olo#ie postulata e u!ele s%oli
psihoterapeuti%e este %o!sierata a!a%ro!i%a asta'i. Psiho$ar)a%olo#ia se aso%ia'a i! )o
i!a)i%( ast$el %a pri! a%tiu!ea lor si!er#i%a se i)"u!atateste rai%al a)eliorarea %li!i%a si
re%uperarea "ol!a&ilor.
Metoele psihoterapeuti%e au o sor#i!te e)i!a)e!te pra%ti%a( es%i!'a! i! e*perie!ta
%li!i%a( a %o!ta%tului i!terperso!al )ei%+pa%ie!t si )ai puti! i! spe%ulatiile teoreti%e.
V. Hu"er 0-33?1 %o!siera %a o )etoa e i!ter&e!tie psiholo#i%a sa $ie re%u!os%uta %a
psihoterapie tre"uie sa i!epli!eas%a u! set e %o!itii:
+ sa se "a'e'e pe o teorie stii!ti$i%a re%u!os%uta a perso!alitatii si a tul"urarilor sale(
+ sa $ie $o!ata pe o ela"orare teoreti%a a s%hi)"arilor %e le operea'a si pe " teh!i%a
e)o!strata(
-?B
+ sa se raporte'e e&aluarea e$e%telor $a&ora"ile sau !e$a&ora"ile
+ i!i%atiile )etoei sa $ie repre'e!tate e o su$eri!ta psiholo#i%a sau psihopatolo#i%a %e
i)pu!e o i!ter&e!tie terapeuti%a(
+ sa $ie pra%ti%ata pri! i!ter&e!tii %o)pete!te.
I. ;ia!u 0-3B41 %o!siera %a ori%e )etoa psihoterapeuti%a se spri,i!a pe u!ul i! ele)e!tele
trepieului Fa$e%t+ %u!oastere+&oi!taF.
Ast$el( se poate a$ir)a %a:
+ a%tio!a!u+se asupra starii a$e%ti&e( s+au e'&oltat Fpsihoterapiile su#esti&eF 0protrepti%e(
hip!o'a( su#estia i! stare e &e#he( pri! %are se o"ti! tra!s$or)ari $ara parti%iparea &oi!tei si
%u!oasterii %o!stie!te1.
+ e*plorarea s$erei %u!oasterii a #e!erat #rupul psihoterapiilor Fe tip psiha!aliti%F si
Fe*iste!tialF( %are ur)ares% a)eliorarea %o!$li%telor psihi%e atat pri!tr+o !a'ui!ta iratio!ala(
%at si pri! auto%u!oastere.
+ pri! &alori$i%area posi"ilitatilor &olitio!ale s+au e'&oltat Fpsihoterapiile e a%ti&areF( Fe
rela*areF i! %are su!t i)pli%ate i! )are )asura pri!%ipiile pea#o#iei si %are pri! e*er%itiu si
o"is!ui!ta e'&olta a!u)ite aptitui!i 0)etoele e rela*are( e %o!itio!are !e#ati&a( et%.1.
Psihoterapia isi e*er%ita &irtutile terapeuti%e pri! i!tera%tiu!ea i!tre o serie e pro%ese
psiholo#i%e %o)ple*e + tra!s$er( i!terpretare( i!&atare( re'iste!ta( %o!tratra!s$er.
I! )etoele psihoterapeuti%e e tip psiha!aliti% a%%e!tul este pus pe .tra&aliul e es%operire a
se)!i$i%atiilor as%u!se( pe i!terpretare.
I! )a,oritatea teh!i%ilor psihoterapeuti%e )oer!e i!i&iuale si e #rup( i!terpretarea !u )ai
repre'i!ta pro%esul terapeuti% %e!tral. A%tul i!susi pri! %are pa%ie!tul se a!#a,ea'a i!
psihoterapie e&i!e eter)i!a!t. 2e alt$el( te!tati&ele e ie!ti$i%are a u!ui $a%tor terapeuti%
#e!eral i! psihoterapie s+au o&eit a $i i!$ru%tuoase.
<Titlu> 4.?.5. Clasi$i%area psihoterapiilor
Clasi$i%area psihoterapiilor rii%a i$i%ultati teoreti%e %u) ar $i %ele e tip episte)olo#i%. Su!t
%u!os%ute )ai )ulte %lasi$i%ari( %u) su!t %ele ale lui eie!"er#er 0-3A-1( Hu"er 0-33?1(
Ri%har 0-3341( Pierso! 0-33?1. 0ta"elele I( II( III1.
-?A
NTipuri e psihoterapie
NMoalitati
NE*e)ple e apli%atii
NPsihoterapiile ratio!ale
NTerapeuti%a e %o!siliere
NCou!sueli!# e /oro!
N
NTerapia !o! ire%ti&a
NTerapia lui Ro#ers
N
Nterapiile ire%tio!ate
NTerapia e%i'io!ala a lui H./ree!@al
N
Npsihoterapia e*iste!tiala
N2asei!+a!ali'a lui .i!s@a!#er
NPsihoterapiile i!a)i%e
Npsihoterapiile a!aliti%e
NCura psiha!aliti%a psihoterapiile e i!spiratie a!aliti%aIAltele
N
Nhip!o'a
N
N
Nterapia pri! ie!ti$i%area s%he)elor e atitui!e
NTerapia lui A. AlerIA!ali'a tra!'a%tio!ala S E. .er!e
N
N
N;is e'&aluit e R.2esoille
NMetoa e a!tre!a)e!t
Nterapia %o)porta)e!tala
NTrai!i!#ul auto#e! e S%hult'
N
Nrela*area
NRela*area psiha!aliti%a So$rolo#ia
N
N)eitatia tra!s%ee!tala
N
N
N"io$ee "a%8
N
NMetoa e #rup si %ole%ti&e
Nterapia e #rup
N
N
Npsihora)a si T+/rup
N
N
Nterapia i!stitutio!ala
N
N
Nterapia #estalt euto!ie( stri#at pri)al
N
<ITa"el 4.I.>
Clasi$i%area e !oi terapii upa M. Ri%har 0-3341
<Ta"el 4.II>
NTerapia
N2e!u)irea
NAutor
NTerapia psiha!aliti%a
N"ioe!er#ie
NLo@e!
N
Ns%oala orto#e!i%a
N.ettelhei)
N
Nstri#at pri)al
NJa!o&
N
Nterapia tra!'a%tio!a
NVi!!i%ott
N
Nterapia stri#atului
NCasriel( Jale!#ue
N
N&is e'&aluit
NRW 2esoille
NTerapiile perso!aliste
Nterapia !o! ire%ti&a
NRo#ers
Nart terapia %orporala
NTerapiile e*iste!tiale
Na!ali'a asei!
N.i!s@a!#er
Nterapia #estalt
NPerls
NTerapiile %o)porta)e!tale
N%o)porta)e!taliste
NS8i!!er
Na!ali'a tra!'a%tio!ala
N.er!e
N
Nterapia siste)i%a
N.ateso!
N
N
<ITa"el>
<Ta"el 4.III> Clasi$i%area psihoterapiilor upa M.LPierso! 0-33?1:
NTerapia
N2e!u)irea
NAutor
NPsiha!ali'a
Npsiha!ali'a $reuia!a
N<reu
N
Npsiholo#ia a!aliti%a
NJu!#
N
N&is e'&aluit iri,at
N2esoille
NPsihoterapiile %orporale si e)otio!ale
N"io e!er#ia
NLo@e!
N
Nterapia s%risului
NCasriel
N
Ni!a)i%a e)otio!ala
NJale!#ue
N
Nre!astere
NOrr

N
Nterapia #estalt
NPerls
N
Npsiholo#ia "ioi!a)i%a
N.o7ese!
N
Neuto!ia
NAle*a!er
N
Ni!te#rarea posturala
NPai!te
NPsihoterapiile psiha!aliti%e si %orporale
Npsihora)a
NMore!o
NTerapiile pri! arta si %reatie
N)as%oterapia
NSai#re
N
N)u'i%oterapia
NLe%ourt
N
Ne*presia pri)iti&a si a!sul
N
N
Ne*presia s%e!i%a( s%e!oterapia
N
NPsihoterapii $a)iliale si a %opiilor
Nterapia $a)iliala siste)i%a
N.ateso!
N
N psiho)otri%itatea
N
N
Nauio+psiho+$o!olo#ia
NTo)atis
NPsihoterapiile e %uplu si a se*ualitatii
Nterapia e %uplu( se*oterapiile
N
NPsihoterapiile e %o)u!i%are si so%io+terapiile
NPNL
N.a!ler( /ri!ler
N
Na!ali'a tra!'a%tio!ala
N.er!e
NPsihoterapiile sa!atatii
Nterapiile %o)porta)e!tale si %o#!iti&e
N
N
N&i'uali'area
NSi)o!to!
N
Nhip!o'a
NEri%8so!
N
Nso$rolo#ie
NCa7a%eo
NPsihoterapiile tra!sperso!ale
Nterapia holotro$i%a
N/ro$
N
Na%o)pa!ia)e!tul pa!a la s$arsitul &ietii
N
<ITa"el>
<Titlu> 4.?.? Pro%esele psihoterapiei
I! al oilea ra! este &or"a e %o!tra+tra!s$er( %are este e*presia re'iste!telor
psihoterapeutului tuta e u!ele trasaturi %ara%teriale ale pa%ie!tului. Co!trata!s$erul este %u
atat )ai a)plu %u %al pre#atirea si e*perie!ta perso!ala a psihoterapeutului este )ai )oesta.
Ast$el( %a a%esta are i$i%ultati i! a a%%epta o #a)a )are e i&ersitati.
E$e%tul u!ei %ure psihoterapeuti%e este i!$lue!tat e o serie e $a%tori. U!ii i!tre a%estia ti!
e )etoa propriu 'isa. Psihoterapia tre"uie sa $ie( i!ai!te e toate u! e&e!i)e!t(
psihoterapeutul a%tio!a! atat pri! F&er"ul sauF( ar si pri! Fstilul sauF. 2e ase)e!ea(
reIuitatele psihoterapieT su!t %o!itio!ate si e !u)arul e sei!te( pre%u) si e )oul i!
%are psihoterapia reuseste sa e&i!a stru%tura!ta. )oi$i%a! %ara%terul pa%ie!tului.
2i! %ele e*puse se e&ie!tiata $aptul %a psihoterapeutul poate a&ea u! rol e%isi& i! o"ti!erea
e$e%tului terapeuti%.
Io! ;ia!u. es%rie %ate&a tipuri e psihoterapeut i!tal!ite i! pra%ti%a. Ast$el( se &or"este e u!
tip Fposesi&F la a%el terapeut %are si+a ales pro$esia i!tr+o ori!ta e putere. Multi aepti ai
hip!o'ei $a% parte i! a%easta %ate#orie.
FTipul seu%atorF( )ai ratio!alist e%at tipul pre%ee!t( %u o !ua!ta $e)i!i!a a
te)pera)e!tului( isi pu!e i! e&ie!ta e)a!atia sa perso!ala e !atura psiholo#i%a. A%est tip
e psihoterapeut o"ti!e re'ultate $oarte "u!e i! teh!i%ile e rela*are( i! hip!oterapie
%o)"i!ate eu alte )etoe( i! u!ele psihoterapii e #rup.
FTipul teatralF este a!i)ai e ori!ta e a se ,u%a( e a i)presio!a( e a seu%e %hiar.
Ase)e!ea terapeuti o"ti! e$e%te te)porare opti)e pe!tru %a su!t a!tre!a!ti. Su!t e*%ele!ti
a!i)atori e #rupuri e psihora)a( et%.
FTipul i!tele%tualF este lipsit e $a!atis) si se a!#a,ea'a i! psihoterapie %auta! eli%iul
e!i#)ei( $ara sa i#!ore si aspe%tele se!ti)e!tale si e)otio!ale ale i!$lue!tei sale. Ratio!ea'a
%u te!a%itate la %o!stru%tiile si estru%tiile %are au lo% %u pa%ie!tul sau. i!re#istrea'a
re'ultatele %ele )ai "u!e i! psihoterapia i!i&iuala %u "ol!a&ii a%ti&i( e*tro&erti si poate
a&ea u!ele i$i%ultati i! psihoterapiile e #rup.
U!ii $a%tori pri&i! atitui!ea si %o)porta)e!tul psihoterapeutului au $ost )ulta &re)e
%o!sierati %a terapeuti%i( i! a%est %o!te*t au $ost. i!&o%ati: $orta e persuasiu!e( posi"ilitatea
e a %rea o at)os$era a)i%ala( atitui!ea a!tie)orali'atoare( %alura( e)patia. aute!ti%itatea
se!ti)e!telor( posi"ilitatea e a &or"i espre si!e si %o!sieratia po'iti&a !er%o!itio!ala a
pa%ie!tului. 2e ase)e!ea( s+ar )ai putea aau#a %o)pete!ta( statutul sau pro$esio!al si
%rei"ilitatea 0Perlo$ +-3BA1. A%est )a!u!%hi e %alitati #e!erale repre'i!ta u! ieal i!
$or)area psihoterapeutului. u! "re&iar e &irtuti teolo#i%e sau o e!u)erare e &ale!te a %ari s
)ei )eiati%e.
Clei! si Ra"8i! 0-3A?1 a$ir)a( upa o tre%ere i! re&ista e*hausti&a a a%estei pro"le)e( %a !i%i
perso!alitatea si !i%i e*perie!ta terapeutului !+ar i!$lue!ta se)!i$i%ati& re'ultatele
psihoterapieT( i! s%hi)"( ei pu! a%%e!tul pe %ara%teristi%ile pa%ie!tului si a atitui!ii
psihoterapeutului( %are ar tre"ui stuiate i! i!tera%tiu!e %u %alitatile psihoterapeutului.
-4-
I!i%atiile si %o!trai!i%atiile psihoterapiei i$era e )etoele psihoterapeuti%e utili'ate( e
&arsta pa%ie!tului( e !i&elul sau i!tele%tual si %ultural( e %apa%itatea sa e i!te#rare a$e%ti&+
e)otio!ala( e tipul e su$eri!te psihi%a.
i! #e!eral( se %o!siera %a u! "ol!a& %u %at este )ai ta!ar( %u atat este )ai apt pe!tru
psihoterapie.
Oli#o$re!ia e*%lue ori%e $or)a e psihoterapie. <or)ele e i!tele%t li)i!ar %o!trai!i%a
psiha!ali'a si hip!o'a( i! s%hi)" "e!e$i%ia'a partial e )etoele psihoterapiei e #rup.
I!teli#e!tele e*%eptio!ale( pri! %riti%is)ul e*a%er"at $ata e )etoa su!t )ai puti! apte
pe!tru psihoterapie( i! a%easta situatie se a$la si stru%turile i!tele%tuale spre )ate)ati%a si
e*a%titate( lipsite e i!tuitie psiholo#i%a. Totoata( persoa!ele $ara o i!struire superioara !u
pot "e!e$i%ia e o %ura psiha!aliti%a( $ii! i!%apa"ile e a i!tele#e si)"olurile si e a sesi'a
se!sul i!terpretarilor.
Psihopatii re%i sau autisti %u o %apa%itate sla"a e raspu!s e)otio!al su!t )ai puti! a"ora"ili
psihoterapeuti%. A!*ietatile i!te!se si %ro!i%e( o)i!a!te su!t i!a%%esi"ile psihoterapiei.
Su!t %o!trai!i%ate si psiho'ele %u trasaturi para!oi%e e&ie!te sau %u u! $o! i)porta!t e
a#resi&itate. Episoaele )a!ia%ale a%ute si si!roa)ele epresi&e %u iei )i%ro)a!i%e e
i!te!sitate elira!ta( %o!stituie la ra!ul lor( o alta %o!trai!i%atie.
E$e%tuarea psihoterapiilor la pa%ie!tii %u tul"urari #ra&e e perso!alitate( la to*i%o)a!i(
per&ersi se*uali %u optiu!i e$i!iti&e si %lare( i!re#istrea'a !u)eroase ese%uri si pe!tru
a%easta %o!stituie o %o!trai!i%atie relati&a.
i! %a'ul pa%ie!tilor %u si!roa)e psihoor#a!i%e %ro!i%e se&ere( psihoterapiile i!i&iuale( )ai
ales e tip psiha!aliti%( erau %o!trai!i%ate( ar i! s%hi)"( pot "e!e$i%ia e u!ele a%ti&itati
terapeuti%e e #rup. Totusi( si la a%esta %ate#orie e "ol!a&i s+au i!stituit o serie e
psihoterapii i!i&iuale aaptate.
<Titlu> 4.?.4. Psihoterapiile i!i&iuale si e #rup 0Notiu!i ele)e!tare1
<Titlu> 4.?.4.-. Psiha!ali'a si psihoterapiile psiha!aliti%e
A%este )etoe terapeuti%e au la "a'a teoriile lui <reu( %o!$or) %arora e*ista u! %o!$li%t
i!a)i%( i!%o!stie!t si psiholo#i%.
+O"ie%ti&ul ese!tial este e a+- $a%e pe pa%ie!t sa i!telea#a %o!$li%tele i!%o!stie!te "a'ate pe
ori!tele i!$a!tile late!te( si %a si)pto)ele pre'e!tate su!t %o!se%i!te ale i!tera%tiu!ii i!tre
a%este ori!te i!$a!tile si u!ele %o)porta)e!te i!%o!stie!te.
-45
Psiha!ali'a este %ea )ai ri#uroasa si )ai i!te!si&a )etoa terapeuti%a.
Pa%ie!tul se pre'i!ta e ?+4 ori sapta)a!al pe o perioaa )i!i)a e 5+? a!i.
pa%ie!tul este %ul%at pe u! i&a!( $ii! asistat i! spate( i! a$ara %a)pului sau &i'ual e %atre
a!alist. Se utili'ea'a )etoa aso%iatiilor li"ere pe!tru a se putea a,u!#e la raa%i!ile pro$u!e
ale #a!urilor. Se a!ali'ea'a )aterialul o!iri% si pro%esele le#ate e tra!s$er( e&o%ate i!
ti)pul pro%esului terapeuti%. Re'ol&area !e&ro'ei e tra!s$er %o!stituie $a'a ter)i!ala a
trata)e!tului( i! $i!al pa%ie!tul .isi asu)a auto!o)ia i! raport %u psiha!alistul( reali'a! si
etasa!u+se e i!teri%tiile pater!ale. A!alistul utili'ea'a i!terpretarea si e%riptarea(
rele&a!u+i pa%ie!tului !atura %o!$li%telor si )oul lor e re'ol&are.
A%easta )etoa i)pli%a u! pa%ie!t )oti&at( sta"il e)otio!al( ispus sa ;or"eas%a( %apa"il sa
a%%epte stresul pro&o%at e %atre a!ali'a( u! pa%ie!t $ara re#resie sau i)pulsi&itati e*%esi&e.
4.?.4.5. Psihoterapiile e i!spiratie psiha!aliti%a
Utili'ea'a a%eleasi pri!%ipii si teh!i%i %a ale psiha!ali'ei %lasi%e( urata $ii! i!sa i$erita.
E*ista oua tipuri: psihoterapia i!trospe%ti&a sau e*presi&a si psihoterapia ie susti!ere sau
relatio!ala 0ta"el 4.I;1. I)porta!ta a%orata a%tualitatii %otiie!e este )ai )are i! %o)paratie
%u psiha!ali'a( i! ti)p %e pro"le)a e'&oltarii tra!s$erului este )ai puti! i)porta!ta. Se
aresea'a pa%ie!tilor %u tul"urari %ara%teriale( %u tul"urari e i)perso!alitate( pa%ie!tilor
&ul!era"ili( psihoti%i.
<ta"el 4.I;.> Psiha!ali'a si psihoterapia e*presi&a psiha!aliti%a upa Capla! U Sao%8
0-3351:
NCara%teristi%i
NPsiha!ali'a
NPsihoterapii psiha!aliti%e e susti!ere
NTeoria e "a'a
NPsiholo#ia psiha!aliti%a
NPsiholo#ia psiha!aliti%a
N<re%&e!ta si urata
N4+4 ori pe sapta)a!a pe o urata e 5+4 a!i sau )ai )ult. Sei!tele o"is!uite su!t i! ,ur e
46 )i!. Au i!ter&e!it s%hi)"ari re%e!te pri! s%urtarea uratei sei!telor
NEste e !u)ai - sau ? ori pe sapta)a!a( %ate&a sei!te pe )ai )ulti a!i( urata sei!telor
este i!tre 56+46 )i!. E*ista teh!i%i %are re%ur# la sei!te %otiie!e( la %ate&a sei!te pe lu!a
pa!a la o si!#ura sei!ta e trata)e!t.
NAtitui!ea pa%ie!tului si a terapeutului
NA!alistul are o ate!tie $lota!ta( pa%ie!tul se a*ea'a !u)ai pe aso%iatii li"ere. Terapeutul
i!terpretea'a tra!s$erul si re'iste!ta si isi asu)a rolul e !eutralitate.
NAte!tie $lota!ta pe!tru terapeut )ult )ai iri,ata e%at i! a!ali'a. I! aso%iatii li"ere si )ai
)ult pe ialo#. A!alistul este )ult )ai a%ti&( puta! %hiar si sa parti%ipe la re'ol&area
pro"le)elor %ure!te ale pa%ie!tului.
NTi!ta i!terpretati&a
NI)porta!ta a%orata re'iste!tei si a tra!s$erului asupra a!alistului.
NSpre eose"ire e psiha!ali'a se a%ora o )ai )are ate!tie pro"le)elor i!terperso!ale si
pro"le)elor %u e*teriorul. I!terpretarea tra!s$ere!tiala se reali'ea'a( ar se a%ora o )ai )i%a
i)porta!ta asupra tra!s$erului pe a!alist. Tra!s$erurile asupra altor persoa!e su!t( e
ase)e!ea( i!terpretate.
NTra!s$er
NNe&ro'a e tra!s$er i!usa por!i! e la relatia terapeuti%a( orie!tare )i!i)ala asupra
realitatii( e&e!i)e!telor e*terioare.
NNe&ro'a e tra!s$er este e&itata. Relatia terapeuti%a este a%ti&a )ai )ult orie!tata asupra
realitatii( a%%e!tul $ii! pus pe relatia %u parte!erii si pe o alia!ta terapeuti%a.
NRe#resia
NI!usa su" $or)a u!ei !e&ro'e e tra!s$er.
NI! #e!eral ( este !eorita.
NAtri"ute 0i!susiri1
N2i&a!ul. Utili'area psihotropelor este %o!tro&ersata( u!ii a!alisti le e*%lu total. Totoata(
u!ii psiha!alisti re$u'a sa se i!tal!eas%a %u )e)"rii $a)iliei sau sa parti%ipe la psihoterapia
e #rup.
NSe pre$era i!tal!irea $ata i! $ata( !u se )ai utili'ea'a i&a!ul. Se a%%epta psihotropele la
%erere( pre%u) si alte terapii e #rup si i!i&iuale.
NCo!$ie!tialitate
NTre"uie sa $ie a"soluta Terapia poate $i %o)pro)isa i! %a' %a este a%hitata e o terta
persoa!a.
NSi a%este teh!i%i su!t a"solute puta! $i %o)pro)ise pri! a%hitarea e %atre o terta persoa!a.
NCo!itii preala"ile
NSe i)pu!e o perso!alitate relati& )atura( pre'e!ta %o!itiilor e &iata $a&ora"ile( a
)oti&atiilor pe!tru u! a!#a,a)e!t terapeuti% lu!#( a %apa%itatii e a tolera $rustrarea(
%apa%itatea e a sta"ili %orelatie terapeuti%a sta"ila( i!teres pe!tru psiholo#ie.
NPerso!alitati relati& )ature. Capa%itate e a sta"ili o relatie terapeuti%a %apa"ila e
e)a!%ipare( e a tolera $rustrarea( %u u! oare%are i!teres pe!tru psiholo#ie.
NI!i%atiile 2ia#!osti%e
NSu!t repre'e!tate e !e&ro'e( tul"urari e perso!alitate( para$ilii( tul"urari se*uale.
NSu!t )ult )ai e*ti!se: !e&ro'e tul"urari e perso!alitate( para$ilii( tul"urari se*uale(
s%hi'o$re!ii late!te( %iloti)ii( tul"urari psihoso)ati%e.
NO"ie%ti&e
NReor#a!i'area stru%turii %ara%terului pri! reu%erea apararilor patolo#i%e( i!te#rarea sau
respi!#erea ori!telor sau iealurilor re$ulate( i!tele#erea si)pto)ului si %are are %a re'ultat
isparitia sa. Core%tarea e$e%telor e )aturare la persoa!ele relati& )ature.
NRe'ol&area Co!$li%telor parti%ulare si eli)i!area partiala a apararilor patolo#i%e i!tele#erea
este o"ie%ti&ul pri!%ipal ( ur)at i! )o o"is!uit e isparitia si)pto)elor.
<ITa"el>
<Titlu> 4.?.4.5.- Psihoterapia i!a)i%a s%urta.
Are o urata e %el puti! u! a! si este )ult )ai a%ti&a i! %o)paratie %u: psihoterapiile
i!trospe%ti&e.
Terapeutul i!ter&i!e si orie!tea'a pa%ie!tul i! aso%iatiile si #a!urile sale9 spre 'o!a
%o!$li%tuala.
Se %o!trai!i%a pa%ie!tilor %u u! e#o $ra#il( si!u%i#asilor( psihoti%ilor( to*i%o)a!ilor si
perso!alitatilor a!tiso%iale.
<Titlu> 4.?.4.?. Psihoterapia e susti!ere !o!+psiha!aliti%a
Este o )etoa $oarte a%%esi"ila %are !u !e%esita u! #ra i!alt e %ali$i%are. Se utili'ea'a %u
su%%es iti starile e %ri'a( i! starile e a!*ietate( i! starile rea%ti&e la e&e!i)e!tele %u!os%ute
si la perso!alitati %u posi"ilitati aaptati&e reuse. Pri! a%easta )etoa pa%ie!tul i!&ata sa
traias%a %u psiho'a sau !e&ro'a sa( sau pa%ie!tul i!&ata sa+si a%%epte su$eri!ta.
-4D
Teh!i%a este si)pla si %o!sta i! asi#urari &er"ale( tre'irea u!or spera!te )i!i)ali'area
peri%olelor. Pa%ie!tul este i!%ura,at( supraapre%iat( ese%urile ii su!i )i!i)ali'ate. Se apelea'a
la persuasiu!e( autoritate( )a!ipularea a!tura,ului s9 %a! este posi"il( s%hi)"area )oului e
&iata. Apelul la ratiu!e se i!ter%alea'a %u persuasiu!ea si su#estia. Aeseori( psihoterapeutul
este o"li#at sa se i)pu!a %a )oel pa%ie!tului sau.
<Titlu> 4.?.4.4. Hip!o'a si teh!i%ile i!ruite
Hip!o'a( %a )etoa psihoterapeuti%a a $ost i!te!s utili'ata si )eiati'ata i! se%olul al+>I>+
lea. A%easta )etoa psihoterapeuti%a i+a per)is lui <reu%i stuierea $e!o)e!elor e %atarsis si
e a"rea%tie a a)i!tirilor trau)ati'a!te.
Tra!sa hip!oti%a se o"ti!e pri! Fpro%eeele e i!u%tieF. O"ti!erea tra!sei hip!oti%e este
$a%ilitata e %o!itiile spe%iale i! %are se es$asoara sei!ta terapeuti%a( e prestatia
terapeutului( ar si e #raul e su#esti"ilitate al su"ie%tului.
Hip!o'a se utili'ea'a pri! oua )oalitati pri!%ipale:
+ su#estia su" hip!o'a( are %a s%op e a se o"ti!e i! ti)pul tra!sei hip!oti%e ate!uarea u!or
si)pto)e !e&roti%e( pre%u) %o!&ersia histeri%a 0parali'ii( %o!tra%tii( a$o!ii1(
+ hip!oa!ali'a( aso%ia'a hip!o'a teh!i%ilor psihoterapiilor e pro$u!'i)e. E$e%tul %atar%ti% al
hip!o'ei o$era pa%ie!tului posi"ilitatea e a+si %o!stie!ti'a a)i!tirile trau)ati'a!te.
Este i!i%ata i! histeria e %o!&ersie( !e&ro'ele trau)ati%e si i! u!ele a$e%tiu!i
psihoso)ati%e.
La $ro!tierele hip!o'ei se situea'a alte teh!i%i( %u) ar $i !ar%oa!ali'ele 0su"!ar%o'a
"ar"ituri%a si su"!ar%o'a a)$eta)i!i%a1( i! s%op ia#!osti% si terapeuti% si &isul iri,at al lui
R. 2esoille.
<Titlu> 4.?.4.4. Teh!i%ile e rela*are
Teh!i%ile se "a'ea'a pe rolul to!usului )us%ular i! &iata relatio!ala( a hipertro$iei e*%esi&e
sau per)a!e!te le#ate e tea)a( e a!*ietate( e a#resi&itatea %o!ti!ua. E*ista o relatie i!tre
hiperto!i%itate( hipera%ti&itate )otri%a si e'e%hili"rul a$e%ti& si pri! a%easta si posi"ilitati e
a )oi$i%a &iata relatio!ala a"ora!+o su" u!#hiul se!'atiilor %orporale si a i)a#i!ilor
%orpului.
Metoele %ele )ai %u!os%ute su!t )etoa lui S%hult' 0trai!i!# auto#e!1 si a lui Ja%o"so!.
I!i%atiile i$era upa autori si )etoele utili'ate. Su!t e$i%ie!te i!: +tul"urarile psiho)otorii
0ti%uri( "al"is)e( %ra)pele pro$esio!ale1( starile a!*ioase %u e*presi&itate so)ati%a 0%e$alee(
lo)"al#ii1( u!ele "oli psihoso)ati%e( stari !e&roti%e %u e*%eptia histeriei e %o!&ersie si a
!e&ro'ei o"sesio!ale.
-4B
<Titlu> 4.?.4.D. Terapiile %o)porta)e!tele
Apli%a pri!%ipiile %o!itio!arii si ale i!&atarii i! s%opul )oi$i%arii Co)porta)e!telor
i!aaptate ale i!i&iului.
Raa%i!ile teoreti%e su!t: teoria "eha&iorista a lui Vatso! si $i'iolo#ia re$le*iolo#i%a a lui
Pa&lo&. Co)porta)e!talistii postulea'a %a i! #e!eral( %o)porta)e!tele i!aaptate
0%o!uitele per&erse si a!tiso%iale( e e*.1 si %o)porta)e!tul !e&roti%( tre"uie sa $ie
%o!sierate %a u! raspu!s i!aaptat si i!&atat. I!aaptarea este %ea %are a %o)porta)e!tului
%ara%terul sau patolo#i%( a%este si)pto)e oata i!&atate persista( ele su!t rei!tariteF. 2i!
%o!tra( o %u a"se!ta Fi!taririiF( %o)porta)e!tele patolo#i%e pot isparea. A%este e
Fe*ti!%tieF ar e*pli%a( a$ir)a E7se!%8( u!ele %a'uri %e se re)it i! !e&ro'e.
S%opul terapiilor %o)porta)e!tale este e a e%o!itio!a su"ie%tul( pro&o%a! e*ti!erea
%o)porta)e!tului patolo#i% i!&atat si i!lo%uirea pri!tr+u! Co)porta)e!t )ult )ai aaptat.
Terapiile %o)porta)e!taliste se pot %lasi$i%a upa pri!%ipiile teoreti%e la se re$era.
<Titlu> 4.?.4.D.-. Terapiile pri! i!hi"itie re%ipro%a
Su!t $o!ate pe "a'a pri!%ipiului e!u!tat e Volpe %o!$or) %areia u!ele raspu!suri su!t
i!%o)pati"ile si se i!hi"a )utual. A!*ietatea sau tea)a( e e*. su!t i!%o)pati"ile %u ete!ta
)us%ulara. O"ti!erea u!ei rela*ari %o)plete ar putea ast$el a!tre!a su"ie%tul i! a suporta
sti)ulii a!*io#e!i. A%easta teh!i%a e Se!si"ili'are este pro#resi&a( ar putea utili'a
raspu!surile a!ta#o!iste ale a!*ietatii i! raport %u alte raspu!suri( %u) su!t raspu!surile
se*uale si Raspu!surile a$ir)atiei e si!e.
Su!t i!i%ate %u pre%aere )ai ales i! si)pto)ele !e&roti%e i'olate( $o"ii( i! u!ele
%o)porta)e!te %o)pulsi&e e tip o"sesio!al( i! tul"urarile se*uale %u o Co)po!e!ta
a!*ioasa( i! )a!i$estarile !euro&e#etati&e ale a!*ietatii.
<Titlu> 4.?.4.D.5. Terapiile pri! pro&o%are e a!*ietate &iole!ta
Pri!%ipiile lor teoreti%e su!t rau e$i!ite. Se a%tio!ea'a pri! i)plo'ie( i)ersie sau e*pu!ere
prelu!#ita. Pa%ie!tul este supus ti)p i!elu!#at a%tiu!ii u!ui sti)ul pato#e! pe!tru %a
raspu!sul a!*ios sa ispara.
<Titlu> 4.?.4.D.?. Terapiile pri! i!hi"itie %o!itio!ata
S+au ela"orat por!i! e la o %o!statare e*peri)e!tala( apare!t parao*ala( upa
%are repetitia u!ui o"i%ei i! a!u)ite %o!itii poate sa prou%a propria ster#ere si !i%ie%u)
i!tarirea sa.
-4B
A%easta )etoa e!u)ita si Fpra%ti%o !e#ati&aF( se utili'ea'a i! spe%ial( i! trata)e!tul
ti%urilor( a "al"is)ului( i! tri%othilo)a!ii( i! u!ele #rata,e %o)pulsi&e.
<Titlu> 4.?.4.D.4. Terapiile pri! a&ersiu!e
Pri! apli%area lor se i!%ear%a i!hi"itia u!ui raspu!s !eorit e%la!sat e u! a!u)it sti)ul(
pri! pre'e!tarea si)ulta!a a u!ui alt sti)ul %are prou%e u! raspu!s e e&itare 0so%ul ele%tri%
la D6+A6 ;1.
Teh!i%ile e a&ersiu!e su!t !u)eroase i! $u!%tie e sti)ulul e'a#rea"il utili'at.
Cele )ai %u!os%ute su!t: %ura e e'#ust i! al%oolis) 0apo)or$i!a( isul$lra)1 si sti)ularile
Fele%tri%eF 0%ura protrepti%a1( i! trata)e!tul %ra)pelor s%riitorului( a %lepto)a!iei( a
per&ersiu!ilor se*uale.
<Titlu> 4.?.4.D.4. Terapiile pri! %o!itio!are opera!ta
S+au stru%turat pri! apli%area %o!%eptului e!u!tat e Thori!8e( upa %are su"ie%tul ti!e sa
reprou%a %o)porta)e!tele %e a!terior i+au $ost $a&ora"ile. Ast$el( pri! i!tariri po'iti&e sau
!e#ati&e se poate rea%tuali'a u! raspu!s a"se!t sau supri)a u! raspu!s !eorit.
Se apli%a i! histeria e %o!&ersiu!e( i! tul"urarile ali)e!tare( i! e!ure'is( et%.
i! pre'e!t su!t %u!os%ute u! )are !u)ar e teh!i%i %o)porta)e!tale si %o#!iti&e( %u) ar $i:
a$ir)area e si!e( oprirea #a!irii( auto%o!trolul( autoo"ser&area( retroa%tiu!ea "iolo#i%a(
%o!ti!uu)( %o!trolul sti)ulului( e%e!trarea 0pro%eeu %o#!iti&1( es%operirea #hiata(
terapia %o#!iti&a( e%o!o)ia ,etoa!elor( a!tre!a)e!tul i! %o)pete!tele so%iale( e*pu!erea(
$ee+"a%8( $o%ali'area se!'oriala( #estiu!ea %o!ti!#e!telor( sa#eata es%e!e!ta(
hiper&e!tilatia( i!o%ularea stresului( )oi$i%area s%he)elor pre%o%e i!aaptate( )oi$i%area
stilului e &iata( pre&e!irea re%aerii( pre&e!irea raspu!sului( re#larea respiratorie( repetitia
%o#!iti&a( restru%turarea %o#!iti&a( re'ol&area pro"le)ei( se!si"ilitatea a%operita( terapiile
a&ersi&e( sar%i!a la o)i%iliu( terapia %o)porta)e!tala a lui Le@i!so!( terapia
i!terperso!ala a lui Cler)a!( teh!i%ile &a#ale( )a!e&ra ;alsal&a.
<Titlu> 4.?.4.B. Psihoterapiile e #rup
Au luat o )are e*ti!ere upa a!ii -346. Repre'i!ta u! a!sa)"lu e teh!i%i %e $oloses% %a
pri!%ipal a#e!t terapeuti% #rupul %o!stituit i! "ol!a&i si i! u!u sau )ai )ulti terapeuti.
Pri!%ipiul este a!alo# %elui i! teh!i%ile i!i&iuale. Psihoterapeutul %auta sa e&ie!tie'e si sa
)o"ili'e'e %o!$li%tele perso!ale ale $ie%arui parti%ipa!t( %o!$li%te e*pri)ate atorita
pro%eselor %o)ple*e %e i!ter&i! i! i!a)i%a e #rup.
S+au es%ris !u)eroase teh!i%i e psihoterapie e #rup %u) ar $i: psihora)a %lasi%a
)ore!ia!a( psihora)a psiha!aliti%a i!i&iuala( psihora)a psiha!aliti%a e #rup( #rupurile
e i!tal!ire( #rupurile %e!trate asupra %orpului 0"ioe!er#ie( rela*area psiha!aliti%a e #rup1.
Psihoterapiile e #rup su!t e$i%ie!te i! trata)e!tul u!or !e&ro'e( al u!or
psiho'e( )ai ales i! $a'a lor e re)isiu!e( al epresiilor( i! tul"urarile e perso!alitate( i!
tul"urarile ali)e!tare( i! u!ele a$e%tiu!i psihiatri%e e i!te!sitate !e&roti%a ale &arst!i%ilor.
<Titlu> 4.?.4.A. Terapiile $a)iliale
S+au e'&oltat i! ur)a %o!tri"utiilor ause e %atre T.Li'( /..ateso!( A%8er)a!!(
.os'or)e!7+Na#7( S.Mi!u%hi!( P.Vat'la&i%8( /.Hale7( 2o! tJa%8so!( 2.Satir( Mara Sel&i!i(
et%.
A%este terapii au% %o!tri"utii %o!%eptuale sus%epti"ile e a %o!strui o terapie e*hausti&a a
$a)iliei( e a i)"o#ati posi"ilitatile e s%hi)"uri %u $a)ilia. Co!$or) pri!%ipiului teoreti% al
a%estor psihoterapii( $a)ilia este respo!sa"ila e patolo#ia pa%ie!tului si pri! a%easta(
$a)iliile su!t %o!sierate %a si #rupuri %u li! pote!tial terapeuti% %e tre"uie e*ploatate i!
s%opul a)eliorarii sau &i!e%arii Su$eri!tei pa%ie!tului. Psihoterapiile $a)iliale isi propu! e
a trata i! a%elasi ti)p i$eritii )e)"ri ai u!ei $a)ilii( i!i$ere!t %a su!t aulti sau %opii( i!
%arul #rupelor terapeuti%e %e!trate pe i!a)i%a $a)iliala.
Su!t %u!os%ute !u)eroase teh!i%i( u!ele spe%i$i%e 0ree$i!irea( teh!i%i a!alo#i%e( %o!otatia
po'iti&a( !eutralitatea( i!tre"area %ir%ulara( sar%i!ile( #e!o#ra)ele1( terapia e %uplu( et%.
Terapiile $a)iliale su!t i!i%ate i! trata)e!tul s%hi'o$re!iilor( al a!ore*iei.
<Titlu> 4.?.4.3. Meloterapia
A%easta teh!i%a( %are atea'a i! ti)puri i)e)ora"ile( o$era posi"ilitatea l atat a %u!oasterii(
i!tele#erii si a%%eptarii pe si!e si pe %elalalt( %at si a realitatii Cu)a!e( "iolo#i%e si u!i&ersale.
Meloterapia are %a o"ie%ti&:
+ %rearea u!ui %li)at e se%uritate( e esti!ere( e e*pri)are spo!ta!a( reti%e!ta(
+ o at)os$era e ialo#( e s%hi)"uri(
+ e a tre'i si )o"ili'a e!er#ii po'iti&e( se!ti)e!te %o!stru%ti&e( i)a#i!atii si i!teli#e!te
%reatoare(
+ reor#a!i'area perso!alitatii(
+ i!$lue!tarea para)etrilor psiho$i'iolo#i%i pri! )u'i%a(
+ utili'area i)pa%tului a$e%ti& i!us e )u'i%a.
-46
Pri!%ipiul a%estei teh!i%i se "a'ea'a pe $aptul %a $u!%tio!area %reierului !ostru este si)ilara
)oelului )asi!ilor e %al%ul( i! trei siste)e: "i!ar( ter!ar si %uater!ar.
Starile e)otio!ale apar oata %u i)pli%area $a%torului %i!%i. Toate i!ter&alele %are e%la!sea'a
u! )e%a!is) e)otio!al( utili'ea'a siste)ul %uater!ar. Rit)urile hip!oti%e su!t "a'ate pe
$a%torul %i!%i.
A%easta ar $i e*pli%atia utili'arii )eloterapiei i! a!este'ie si sto)atolo#ie.
Starea !oastra psihi%a este i!$lue!tata e to!alitate( ar)o!ie( te)po( $a%torii )eloi%i( ti)"ru
0i!stru)e!tare1( alte ele)e!te 0)u'i%a( te*t( !u%lee( stru%turi )u'i%ale1( i&erse.
Meloterapia se apli%a su" $or)a i!i&iuala si e #rup.
Te)a $ie%arei sei!te e )eloterapie e #rup poate $i orie!tata spre )u'i%a: usoara(
ro)a!ti%a( )oer!a( opera( $ol%lor( et%.
O ate!tie eose"ita tre"uie a%orata ale#erii si aso%ierii $ra#)e!telor )u'i%ale.
FCriteriul a$e%ti& al operei )u'i%aleF tre"uie luat i!toteau!a i! %o!sierare( puta! e&o%a
opti)is)( tristete( "u%urie( !ostal#ie.
Ca si e*e)ple e aso%ieri oportu!e ar $i Suita !r. ? i! Re )a,or + Aria 0J.S..a%h1 %u Ca!o!ul
i! Re )a,or 0Pa%hel"el1. O aso%iere )ai puti! potri&ita ar $i i! Aria 0J.S..a%h1 %u Marsul
tur% i! Rui!ele Ate!ei 0.eetho&e!1.
i! tul"urarile a$e%ti&e se pot re%o)a!a Ca&aleria Rusti%a!a+ Preluiul 0Mas%a#!i1( Na"u%%o
+ Corul s%la&ilor( Ta!!hauser + Marele Mars. S%hi'o$re!ii pot "e!e$i%ia e U&ertura i!
Ta!!hauser( I!ter)e''o i! Ca&aleria Rusti%a!a( sau e Prolo#ul i! "aletul <ru)oasa i!
paurea aor)ita. A!*iosii su!t i!$lue!tati po'iti& e Ps7%he si Eros 0CPra!%81( Aria i!
Suita !r. ? i! Re )a,or 0J .S ..a%h1( Prolo#ul i! <ru)oasa i! paurea aor)ita.
Meloterapia se poate apli%a si i! aso%iere %u pi%tura si e*presia %orporala( i! %arul #rupurilor
e %opii si e aulti.
-4-
<Titlu> 4.4. ER/OTERAPIA
<Titlu> 4.4.-. Istori%
Se %o!$u!a %u istoria psihiatriei. E*ista o%u)e!te %e !e relatea'a %a #re%ii si ro)a!ii
utili'au a!sul( ,o%urile( )u'i%a i! trata)e!tul "olilor )i!tale. Cate&a se%ole )ai tar'iu s+au
%o!struit spitale si sa!atorii pe!tru tratarea "olilor psihi%e. I! %arul a%estor spitale e*istau
%o)pa!io!i %e a!tre!au "ol!a&ii i! a%ti&itati o)esti%e( e tip a#ri%ol sau i! %arul atelierelor
e ta)plarie.
I! -A-5( .e!,a)i! Rus%8( re%o)a!a $olosirea a%ti&itatii i! s%op terapeuti%( F)e!ti!erea
pa%ie!tului i! pro%esul )u!%ii are %a s%op pastrarea %o!ta%tului %u )eiul si ast$el e a+i
istra#e $a!tas)ele )or"ieF.
I! -34B Voo@ar( arata %a a!#re!area "ol!a&ului i!tr+o a%ti&itate lu%rati&a ii utili'a i!trea#a
e!er#ie si il i)piei%a sa si+o $oloseas%a su" $or)a e &iole!ta( e sures%itare. Ast$el( pri!
a%ti&itate "ol!a&ul se putea prote,a e i!$estarile psihopatolo#i%e.
I! -366( /eor#e .orto!( a i!trous si!ta#)a terapie o%upatio!ala( %are era e$i!ita e %atre
Pattiso!( 56 e a!i )ai tar'iu( su" $or)a e ori%e a%ti&itate )e!tala sau $i'i%a pres%risa si
iri,ata( a&a! %a s%op sa a)eliore'e pa!a la re%uperare "oala.
Pri!%ipiile $u!a)e!tale au $ost ela"orate e %atre Her)a! Si)o! la (4i!%eputul se%olului.
A%estea su!t:
+ a!#re!area pa%ie!tului tre"uie sa se $a%a i! li)itele %apa%itatii sale(
+ i! a%easta terapie tre"uie luate i! %o!sierare toate %o)po!e!tele perso!alitatii(
+ a%ti&itatea tre"uie )e!ti!uta la %el )ai i!alt !i&el al %apa%itatii pa%ie!tului( i!tru%at
e!er#ia ispo!i"ila !u poate $i utili'ata e%at la )a*i)u). Asta'i( er#oterapia atorita
"e!e$i%iilor terapeuti%e isi are u! lo% "i!e sta"ilit i! e&a!taiul terapeuti% al "olilor psihi%e.
Spe%ialistii i! er#oterapie su!t pre#atiti i! %arul u!i&ersitatilor.
Terapia o%upatio!ala repre'i!ta o $or)a e a%ti&itate lu%rati&a %e se es$asoara i! spitale e
%atre "ol!a&i. Spre eose"ire e er#oterapie( !u este re)u!erata( iar a%ti&itatile se e$e%tuea'a
i!tr+u! %aru or#a!i'atori% )ai puti! spe%iali'at su" i!ru)area sau supra&e#herea
perso!alului )ei%al !espe%iali'at.
<Titlu> 4.4.5. 2e$i!itie si pri!%ipii terapeuti%e
Er#oterapia %o!sta i! utili'area psihoi!a)i%a a a%ti&itatilor si a relatiei %e o i)pli%a i!
trata)e!tul "olii psihi%e.
Pri!%ipiul $u!a)e!tal al er#oterapiei se "a'ea'a pe relatia o"ie%tuala Copilul !ou !as%ut !u
$a%e !i%i u! is%er!a)a!t i!tre se!'atiile prouse e )eii si %ele &e!i! i! propriul %orp.
Psiholo#i% !u e*ista e%i( !i%i o posi"ilitate 0 $or)are a u!ei relatii o"ie%tuale i! se!sul %a !u
e*ista !i%i o relatie i!tre %opil s o"ie%t 0persoa!a sau )aterie1.
Pri)a per%eptie e)otio!ala a %opilului este le#ata e %apa%itatea e 9 isti!#e #raat )a)a sa.
A%easta isti!%tie se $a%e pri!tr+u! %o)porta)e!t #rati$i%a!t al a%esteia i! ur)a( #rati$i%atie
atorita )ultiplilor sti)uli %e %opilul ii pri)este. Ca! pri)ul o"ie%t e*terior a $ost
ie!ti$i%at( %opilul e&i!e i! %e i! %e )ai %o!stie!t e i)a#i!ea sa %orporala. /raat i!
e%ursul e'&oltarii psihi%e a %opilului( i)a#i!ea sa %orporala si relatia o"ie%tuala e&i! i!
%e i! %e )ai )ature. Relatia u!ei persoa!e %u alta este )atura i! %a'ul %a! %ei o:
prota#o!isti isi sesi'ea'a propria lor ie!titate( i! a%easta etapa o)ul i!%epe i i)partasi si a
%oopera %u %eilalti. Maturitatea &a re$le%ta o )ai "u!a is%ri)i!are i!tre o"ie%te si o )ai "u!a
atitui!e i! a le utili'a pe!tru a i!tra i! %o!ta%t %i9 se)e!ii. O persoa!a "i!e or#a!i'ata posea
u! %o!%ept pre%is ea i!sasi si a o"ie%telor %e o i!%o!,oara. Pa%ie!tul( e%i %u u! a!u)it #ra
e e'or#a!i'are a perso!alitatii &a a&ea o per%eptie $oarte i$erita a )i,loa%elor $olosite i!
er#oterapie.
Utili'area er#oterapiei i! psihiatrie se "a'ea'a pe trei %o!%epte pri!%ipale:
+ relatia o"ie%tuala e*ista %a! a&e) o #rati$i%are %orelata u!ui o"ie%t /rati$i%area poate &e!i
ire%t e la o"ie%t sau se poate aso%ia %u a)i!tirea u!ei situatii spe%iale. A%easta #rati$i%atie
sau o a)i!tire !epla%uta &a pro&o%a o rea%tie $ata e a%est o"ie%t( i! %a' %a !u apare o e)otie
le#ata e o"ie%t( !u e*ista % relatie o"ie%tuala.
+ al oilea %o!%ept i)porta!t il repre'i!ta rea%tia la piererea a%esta o"ie%t. Rea%tia &a $i
ire%t proportio!ala %u se)!i$i%atia %e o are o"ie%tul pe!tru i!i&i. Rea%tiile %ure!te(
o"is!uite $ata e o pierere a o"ie%tului su!t: piererea i!teresului( a %apa%itatii e a iu"i(
i!hi"itia i! a%ti&itati( &i!o&atia( et%. i! u!ele %a'uri piererea o"ie%tului e&i!e o e*perie!ta
$oarte estru%ti&a.
+ al treilea %o!%ept i)porta!t este rea%tia s%hi'o$re!ului i!ai!tea o"ie%tului Aesea
s%hi'o$re!ul are )ari i$i%ultati i! a ie!ti$i%a u! o"ie%t( a%esta $ii! %o!$u!at $re%&e!t %u u!
altul. 2e%i( i! er#oterapie )ai i!tai &a tre"ui sa st $or)e'e o relatie er#oterapeuti+pa%ie!ti
$oarte sta"ila si apoi se &or %auta alti surse e #rati$i%are( raspu!'a!u+se !e&oilor pa%ie!tilor.
Mi,loa%ele utili'ate i! er#oterapie %orespu! u!ei #rati$i%atii a !e%esitatile1 i!sti!%tuale ale
pa%ie!tului.
-4?
<Titlu> 4.4.?. Clasi$i%area a%ti&itatilor er#oterapeuti%e
A%ti&itatile se %lasi$i%a i! trei )ari %ate#orii:
+ a%ti&itati stru%turate
+ a%ti&itati !o!stru%turate
+ a%ti&itati !o!stru%turat stru%turate
<Titlu> 4.4.?.-. A%ti&itati stru%turate
Su!t a%ele a%ti&itati %are i)pu! o serie e etape %o!se%uti&e i! ti)pul e*e%utiei lor. A%este
a%ti&itati su!t %o!%rete( pre%ise( %u o %reati&itate )ai reusa. Aesea )aterialele utili'ate su!t
)ult )ai re'iste!te( %eea %e i)pu!e $olosirea itelor.
Toate a%este a%ti&itati( i!i$ere!t e %o)ple*itatea lor i)pu! "ol!a&ului respe%tarea
ur)atoarelor %o!itii:
+ or#a!i'area )u!%ii sale(
+ %apa%itatea e a ur)a ire%ti&ele(
+ %apa%itatea e a a%%epta s$aturile terapeutului si e a e&e!i epe!e!t(
+ %o!%e!trarea(
+ e'&oltarea psiho)otorie su$i%ie!ta 0%ooro!atoare( et%.1(
+ %o!trolul pulsiu!ilor sale a#resi&e(
+ tolera!ta $ata e )u!%a(
+ e*iste!ta u!ui oare%are #ra e i!itiati&a.
Co!%ret i! a%ti&itatile stru%turale se i!s%riu: atelierele e ta)plarie( e %roitorie( a%ti&itatile
)o'ai%arilor( $aia!tari( ale pielarilor( et%.( arti'a!at.
S%opurile pri!%ipale su!t:
+ Ie!ti$i%area si %o!%eptul e si!e S .ol!a&ul %are posea stru%turi ale Eului sla"e si li)itate
&a "e!e$i%ia e )a!ipularea u!ei )aterii stru%turate si "i!e e$i!ite.
Materialul $ii! spe%i$i%( li)itat si usor e $i!ali'at( pa%ie!tul e*plorea'a %o!%eptul %e+l are
espre )aterial( espre el( lu%ra! u! ase)e!ea o"ie%t( il a%%epta si+l reali'ea'a $ii!
#rati$i%at pri! re'ultatul o"ti!ut.
+ Ie!ti$i%area se*uala + Er#oterapia poate a,uta la ie!ti$i%area se*uala a pa%ie!tului( la
a%ti&itati %e pre'i!ta %o!otatii e&ie!te rolului )as%uli! sau $e)i!i! si pri! %o!ta%te %u
er#oterapeutii e a%elasi se*.
Rolul )as%uli! se reali'ea'a pri! a%te %e preti! re'iste!ta si o puter!i%a e e!er#ie.
Rolul $e)i!i! se o"ti!e pri! a%ti&itati )ai pasi&e( pri! a%ti&itati %reatoare su!t %usutul sau
arti'a!atul.
+ I!epe!e!ta + i!&atarea teh!i%ilor i! er#oterapie poate u%e la o rae!ta a pa%ie!tului $ata
e er#oterapeut( %u!os%a! $aptul %a "ol!a&ul ii soli%ita apro"area( a,utorul.
-44
A%easta situatie poate $i $a&ori'ata pri! reali'area #rati$i%a)( %o!$eri! u! suport si o
se%uritate pa%ie!tului.
Co)ple*itatea sau si)pli%itatea teh!i%ii e $a"ri%atie( reu%erea susti!erii e %atre
er#oterapeut si &alori'area( $a&ori'ea'a i!itiati&a "ol!a&ului( $ii! a"solut !e%esara spre
reali'area i!epe!e!tei totale.
+ Ostilitatea + Este )ai usor pe!tru u! pa%ie!t e a+si e*pri)a i)pulsurile a#resi&e %u )ai
puti!a a!*ietate %a! este &or"a e o"ie%te e%at e persoa!e <ri%a e ostilitate poate $i atat
e puter!i%a i!%at poate i!hi"a pa%ie!tul. E*presia a%estei ostilitati poate $i i)i!uata(
es%ar%ata i!tr+o )a!iera a%%epta"ila pri! lo&irea( a$isarea sau taierea u!or )ateriale
re'iste!te.
+ Testarea realitatii + Realitatea o"ie%tului re'ia i! %o!ta%tul se!'orial aT tesaturii u!ui
)aterial( i! eli)itarea li!iilor si $or)elor( i! i!la!tuirea etapelor( i!&i!#erea i$i%ultatilor
upa $ie%are $a'a e $a"ri%are a o"ie%tului ii %o!$era pa%ie!tului u! suport %o!%ret si ta!#i"il.
+ Co)u!i%area pri! o"ie%t + Relatia %e o sta"ileste er#oterapeutul %u pa%ie!tul poate sa+-
a,ute pe a%esta i! ur)a sa &er"ali'e'e pri! o"ie%tul sau( sasi %o)u!i%e se!ti)e!tele si
#a!urile.
2e ase)e!ea( pri! o"ie%t pa%ie!tul poate utili'a u!ele si)"oluri i! ale#erea a%ti&itatii sau i!
)a!iera e reali'are a a%esteia %e pot a&ea o oare%are se)!i$i%atie i! i!a)i%a "olii si a
%o)porta)e!tului.
<Titlu> 4.4.?. l. l. Atelierul e ta)plarie
I! atelierul e ta)plarie e*ista o at)os$era '#o)otoasa i! %au'a )asi!ilor( iar pa%ie!tii
lu%rea'a i!i&iual( %u )ateriale &olu)i!oase %e le soli%ita o oare%are %o!%e!trare.
i!re#istrea'a re'ultate po'iti&e aoles%e!tii %u tul"urari e %o)porta)e!t si s%hi'o$re!ii.
Ta)plaria le per)ite a%estora sa+si %a!ali'e'e a#resi&itatea s9 e!er#ia i! a%ti&itati #rele si sa
o"ti!a #rati$i%atii %e le per)ite o ie!ti$i%are )as%uli!a si le asi#ura u! oare%are #ra e
se%uritate.
2e ase)e!ea( pa%ie!tii hipo)a!ia%ali si epresi&i a#itati( pot "e!e$i%ia e a%ti&itatile i!
atelierele e ta)plarie( i!tru%at le per)ite sa+si iri,e'e a#resi&itatea i!tr+o serie e )u!%i %e
preti! par%ur#erea u!or etape( ast$el %a 8 per)ite sa+si e'&olte %o!%e!trarea i! )u!%a.
Pa%ie!tii i!e%isi si epe!e!ti( epresi&i pri! a%este a%ti&itati( isi e'&olt9: spiritul e
i!itiati&a pri! satis$a%erea reali'arilor pasio!ale.
Pa%ie!tii %u tul"urari o"sesio!ale #ases% posi"ilitatea e a lu%ra pe )ari supra$ete( i! lo% e a
se %o!%e!tra i! a%ti&itati )i!utioase %e ris%a sa le a)pli$i%e starea e a!*ietate si sa le
$a&ori'e'e )e!ti!erea ritualurilor si a %o)pulsiilor.
Pa%ie!tii la %are preo)i!a trasaturile e perso!alitate isteri%a( au sa!se pri! a%este a%ti&itati(
sa+si stru%ture'e si sa+si %o!trole'e i!tr+u! )o )ult )ai e$i%ie!t propria a#resi&itate.
-44
<Titlu> 4.4.?.-.5. Atelierul e %roitorie
I! a%est atelier at)os$era este e o"i%ei li!istita( %al)a( pa%ie!tii a&a! o"li#atia e a se
%o!%e!tra i!tr+o a%ti&itate %e preti!e o oare%are )i!utio'itate. .e!e$i%ia'a( i! spe%ial(
s%hi'o$re!ii si aoles%e!tele %u tul"urari e %o)porta)e!t( i!tru%at %roitoria este o a%ti&itate
%are $a&ori'ea'a ie!ti$i%area $e)i!i!a pri! i!$lue!ta #rupului si pri! )aterialul %e+-
utili'ea'a( %eea %e+i $a&ori'ea'a a)eliorarea pre'e!tei perso!ale si autoi!#ri,irii. Co!ta%tul %u
lealitatea se reali'ea'a pri! stru%tura )aterialului. A%ti&itatea soli%ita %o!%e!trare ,a% poate
&aria( i!sa.
La pa%ie!tii %u tul"urari epresi&e( a%est #e! e a%ti&itate le o$era posi"ilitatea u!or a%ti&itati
e tip estru%ti& pri! taiere( i)pu!#ere si %oasere la )asi!a( i! s%opul re%o!stru%tiei i!
$a"ri%area o"ie%tului. La i!%eput epresi&ele pre$era sa $a%a reparatii &es)i!telor i! s%opul
satis$a%erii !e%esitatilor e %ulpa"ilitate.
4.4.?.-.?. Atelierul e arti'a!at
I! atelierele e arti'a!at se $a&ori'ea'a so%iali'area( a%ti&itatile $ii! li)itate %a si proie%tele
%e le !e%esita.
Ase'area pa%ie!tilor u!ul alaturi e %elalalt( i! ,urul )eselor( $a&ori'ea'a i!tera%tiu!ile.
A%est atelier ser&este( aesea( la $or)area u!or retele i!terperso!ale( )ai es la s%hi'o$re!i
%are !u su!t %apa"ili sa parti%ipe la a%ti&itatile e ta)plarie sau "i%ele e %roitorie.
Pa%ie!tii epresi&i isi es%ar%a a#resi&itatea pri! a%ti&itati si)ple( repetiti&e( rapie si %u
re'ultate i)eiate si e e$e%t( )ai ales pri! prelu%rarea %uprului si a pielii. .ol!a&ii
s%hi'o$re!i o"a!es% pri! a%este a%ti&itati u! Co!ta%t "e!e$i% %u realitatea( i!&ata! sa+si
pla!i$i%e )u!%a si sa par%ur#a etapele %e i)pli%a $i!ali'area u!ui prous.
Pa%ie!tii %u trasaturi isteri%e su!t atrasi %u preile%tie e a%este a%ti&itati( &a! posi"ilitatea
sa+si utili'e'e %reati&itatea si $a!te'ia si( i! a%elasi ti)p( sa reali'e'e u! %o!trol )ai e$i%ie!t
asupra te!i!telor( ori!telor( posi"ilitatilor si a%ti&itatii( i! #e!eral.
<Titlu> 4.4.?.5. A%ti&itati !o!stru%turate
Cupri! toate a%ti&itatile %are soli%ita u! )a*i)u) e e*presie perso!ala si e %reati&itate i!
partea pa%ie!tului. Pi%tura si %era)i%a pot $i %o!sierate %a parte i! a%ti&itatile %reatoare i!
eparta)e!tul e er#oterapie. S%opul a%estor a%ti&itati este e a e'&olta si i&ersi$i%a
e*presia e si!e.
-4D
Pa%ie!tii %are pre'i!ta i$i%ultati i! e*pri)area &er"ala #ases% posi"ilitati e %o)u!i%are pri!
i!ter)eiul )aterialului !o!stru%turat.
Pi%tura si )oela,ul( !e$ii! i!tr+u! )o parti%ular e$i!ite( pa%ie!tul tre"uie %a el i!sasi sa+si
$a%a proie%tul %o!$or) tre"ui!telor sale( %o!$or) propriei stari i!terioare.
Materialele utili'ate i! a%este a%ti&itati su!t )ult )ai )alea"ile( %o!$eri! re'iste!ta puti!a.
Etapele !e%esare es$asurarii lor su!t reuse la )i!i)u). Utili'area a%estor )ateriale
pri)iti&e per)it o"ti!erea satis$a%erii !e%esitatilor e epe!e!ta( pa%ie!tii a!tre!ati
"e!e$i%ii! e o ate!tie parti%ulara i! partea er#oterapeutului. A,utorul este )ai )ult teh!i%(
i!reptat spre reali'area %at )ai e*a%t posi"ila a %eea %e %orespu!e ieii ela"orate e pa%ie!t.
Moelarea ar#ilei per)ite u! %o!trol al a#resi&itatii.
Pa%ie!tii %u puter!i%e es%ar%ari e a#resi&itate pot sa si+o utili'e'e i!tr+u! G)o )ai )ult sau
)ai puti! %o)plet( asupra o"ie%telor ese!ate sau a )oelelor i! %era)i%a. A%easta ar putea $i
u! pri) pas spre &er"ali'area pulsiu!ilor a#resi&e si( e%i( e a reali'a u! %o!trol )ai ae%&at.
A%ti&itatile %reatoare o$era pa%ie!tului posi"ilitatea u!ei &alori'ari )ai a)ple a %reatiilor si
a%ti&itatilor sale.
A%ti&itatea i! atelierele plasti%e( per)ite %a pa%ie!tii sa %o)u!i%e i!tre ei si sa %riti%e lu%rarile
altor pa%ie!ti. Criti%ile pot $i atat u! $a%tor e &alori'are( %at si u! $a%tor e e&alori'are. 2e
a%eea pa%ie!tii tre"uie spri,i!iti i! per)a!e!ta i! ti)pul )u!%ii e %atre er#oterapeut.
.ol!a&ii s%hi'o$re!i pri! a!tre!area i! a%este a%ti&itati isi pot reali'a !e%esitatile lor %ele )ai
i)perioase.
.ol!a&ii %u o stru%tura o"sesio!ala a perso!alitatii #ases% i! atelierul e pi%tura )i,loa%e
%o!stru%ti&e e a+si utili'a apararile o"sesio!ale si i! spe%ial o %elor estru%ti&e. Se i!i%a( i!
spe%ial( ese!ul( $olosirea reprou%erilor si pe %at posi"il e&itarea situatiilor %are ar !e%esita
e%i'ii i! a%easta perioaa %reatoare ii %era)i%a.
O $or)a spe%i$i%a e a%ti&itate !o!stru%turata o repre'i!ta .ateria A'i)a ese! i! %reio!(
su"ie%tul ese!ea'a tot %e+i &i!e i! )i!te( ese! i! %reio! a oua persoa!e 0ese!ea'a oua
persoa!e e se* opus1( pi%tura i#itala( ar#ila rosie sai al"a( )oela,ul u!ui o"ie%t la ale#ere.
Pa%ie!tii %u o stru%tura isteri%a a perso!alitatii au posi"ilitatea sa+s &alori$i%e ple!ar
pote!tialul artisti% %reator.
<Titlu> 4.4.?.?. A%ti&itati stru%turate si !o!stru%turate
<Titlu> 4.4.?.?.-. .u%ataria
Atelierul "u%atarie per)ite pa%ie!tilor e+a lu%ra %u u! )aterii !o!stru%turat i!tr+u! )o
pre%is( pri! i!ter)eiul u!or retete %uli!are i! preala"il aresate lor. A%este trata)e!te
tre"uies% i!i&iuali'ate. Se aresea'a( )ai ales pa%ie!tilor %are au i$i%ultati e so%iali'are si
!u su!t %apa"ili sa se i!te#re'e i! ( alte ateliere.
-4B
A%ti&itatea i! "u%atarie $a%ilitea'a o )ai "u!a ie!ti$i%are $e)i!i!a( %u!osti!tele %uli!are
$ii! tra!s)ise i! )o traitio!al e la )a)a la $ii%a( pre%u) si o &alori'are a posi"ilitatilor
lor( )ai ales la a%ei pa%ie!ti( %are su!t i!%apa"ili a%asa sa+si asu)e respo!sa"ilitatile lor
$a)iliale si %are atu!%i %a! le reuseste o reteta %apata i!%reere i! asu)area rolului $e)i!i!.
i! a%easta a%ti&itate pot $i a!#re!ati "ol!a&ii epresi&i( i!tru%at a%ti&itatile Culi!are su!t
a%ti&itati $a)iliare pe!tru )a,oritatea si repetati&e. 2e ase)e!ea( s%hi'o$re!ii "e!e$i%ia'a e
at)os$era %aluroasa a a%estui eparta)e!t( "ol!a&ele $ii! plasate i!tr+o situatie %o!%reta e
realitate( lu%ra! %u )ateriale pri)iti&e.
<aptul %a ele pot )a!%a %eea %e si+au preparat le %o!$era se!ti)e!tul e a hra!i( si u!
se!ti)e!t e i!epe!e!ta. Le a,uta i! reali'area u!ei )ai "u!e ie!ti$i%ari $e)i!i!e( aesea
rau e$i!ita la s%hi'o$re!ie. Co)pli)e!tele $a%ute e %elelalte pa%ie!te le a o i!%reere i! ele
i!sesi.
<Titlu> 4.4.?.?.5. A%ti&itati $i'i%e
A%ti&itatile $i'i%e posea %ara%teristi%ile a%ti&itatilor stru%turate( a%a se ia i! %o!sierare
)aterialul utili'at( %arul( re#ulile i! %are se es$asoara si s%opul: si !o!stru%turat( a%a se ti!e
%o!t e e*presia pe %are o pot e#a,a.
A%este a%ti&itati prou% o s%aere a te!siu!ilor a#resi&e( pa%ie!tii $ii! a"ili sa trea%a peste
se!ti)e!tele a#resi&e i!tr+u! )o a%%epta"il( $ii! a!tre!ati la ,o%uri $ara a se si)ti &i!o&ati.
Mi!#ea( &oleiul( $ot"alul( te!isul su!t $a&ora"ile a%estui tip e es%ar%are. Pra%ti%area ,o%ului
e e%hipa o$era posi"ilitatea e a %oopera %u %eilalti %oe%hipieri( ar si e a &alori$i%a
!e%esitatile !ar%isi%e( ori!ta e a stralu%i( e a se %lasa easupra %elorlalti( e a $i &eeta.
.ar"atul reali'ea'a o )ai "u!a ie!ti$i%are se*uala pri! pra%ti%area a e*er%itiilor e re'iste!ta
%e preti! u! e$ort &iole!t prelu!#it( ar si pri! &aloarea Si)"oli%a a )aterialului( %u) ar $i:
$loreta( sulita( %io%a!ul( #reutatea( %e per)it o )ai "u!a ie!ti$i%are )as%uli!a.
<e)eile pra%ti%a! e*er%itii %are i)pli%a #ratia( se!si"ilitatea( usuri!ta si suplete i! )is%are(
isi pot i)"u!atati ie!ti$i%area $e)i!i!a 0e*.: #i)!asti%a1. .ol!a&ii %are au i$i%ultati i!
aso%ierea #a!irii %u u! a%t )otor( .e!e$i%ia'a e pra%ti%a #i)!asti%ii !aturale( a
&oleiului( a te!isului si a "a)i!to!ului.
E$e%tul terapeuti% al er#oterapieT se reali'ea'a atat pri!tr+u! trata)e!t i!i&iual( %at si pri!
a%ti&itati terapeuti%e e #rup.
<Titlu> 4.4.4. TRATAMENTUL IN2I;I2UAL
Trata)e!tul i!i&iual %o!sta i!tr+u! pro%es iri,at spre re%u!oasterea si %ore%tarea patolo#iei
la u! pa%ie!t. A%est pro%es presupu!e i! )o !e%esar )ateriali'area !otiu!ii e relatie
er#oterapeut+pa%ie!t si se spri,i!a( i! )are )asura( pe %o)u!i%area !o! &er"ala pri!
i!ter)eiul )ateriei.
-4A
Aspe%tele spe%i$i%e relatiilor i!tre er#oterapeut + pa%ie!t si e$orturile !e%esare pe!tru
a)eliorarea lor su!t repre'e!tate pri! si!ta#)a relatie terapeuti%a.
Relatia er#oterapeut+pa%ie!t se reali'ea'a pri!tr+o apropiere i!i&iuala %are se e$e%tuea'a i!
atelier( u! rol pro"a"il eter)i!a!t il are %o!ta%tul i!itial.
Er#oterapeutul tre"uie sa is%ute i!tr+u! )o a)i%al( %a)araeres% %u "ol!a&ul si sa i!%er%e
sa o"ti!a %at )ai )ulte i!$or)atii %are sa+i per)ita o %at )ai "u!a %u!oastere a sa.
i! %a' %a pa%ie!tul isi )a!i$esta ori!ta e+a reali'a u! proie%t er#oterapeutul tre"uie sa
i!%er%e sa+l spri,i!e i!%a i! pri)ele )o)e!te. S%hi)"urile e iei su!t i!$lue!tate e $a%tori
realisti( ar si e statutul er#oterapeutului i! e%hipa.
La i!%eput pa%ie!tul are i$i%ultati i! aaptare: %u er#oterapeutul( %u #rupul( %u atelierul si %u
a%ti&itatea i!sasi. <aptul %a u!ii )e)"ri i! atelier ii su!t !e%u!os%uti poate sa u%a la
a%ti&area a!*ietatii.
I!%a e la i!%eput er#oterapeutul tre"uie sa+- i!te#re'e pro#resi&( sa+i a%ore ate!tie si spri,i!(
sa+i $a&ori'e'e auto!o)ia si i!epe!e!ta. A%easta atitui!e( a%est %o!ta%t susti!ut se
)a!i$esta pa!a %a! pa%ie!tul e)o!strea'a se!ti)e!te e se%uritate e&ie!te $ata e o
situatie !oua.
Er#oterapeutul )a!ipulea'a relatia i! raport %u posi"ilitatile pa%ie!tului( i! )o)e!tul
sta"ili'arii relatiei er#oterapeut+pa%ie!t( i! se!sul %a a%esta i! ur)a $re%&e!tea'a i! )o
%o!sta!t atelierul( se prou%e tra!s$erul. Terapeutul( la ra!ul sau( e'&olta u! %o!tratra!s$er
i!reptat spre )oi$i%area )oelului %o)porta)e!tal al pa%ie!tului.
Pa%ie!tul i! relatia sa %u %eilalti pa%ie!ti pre'e!ti i! atelier se )a!i$esta %o!$or)
%o)porta)e!tului traitio!al %u strai!ii. Moul li"er e a %o)u!i%a al a%estuia &a epi!e(
i!tr+o )are )asura( e %apa%itatea sa e a tolera a!*ietate9:( pro&o%ata e !oul a!tura,. U!ii(
e e*e)plu( &or i!%er%a sa+i o)i!e pe altii( )ai %ura! e%at a %o)u!i%a %u ei( altii )ai
i!hi"ati &or e&ita %o!ta%tele Er#oterapeutul )oelea'a a%este atitui!i i!ter&e!i! %a u!
%atali'ator.
I!te#rarea pa%ie!tului i! atelier se reali'ea'a( i! )ai )ulte etape. La i!%eput pa%ie!tul &a
pre$era o a%ti&itate %are+i &a per)ite sa se i'ole'e )ai )ult e%at e a se aapta. U!ul i!
se)!ele %e !e i!i%a %a s+a epasit a%easta $a'a !e repre'i!ta i!teresul )a!i$estat $ie i!
%o!&ersatie( %a! "ol!a&ul &er"ali'ea'a )as usor %u to&arasii sai( $ie i! %o)porta)e!t %a! el
optea'a %u )ai )ult e!tu'ias) pe!tru u!a i! a%ti&itatile o$erite. A%easta etapa poate $i
%o!sierata %a o a oua $a'a i! relatia pa%ie!tului %u %eilalti pa%ie!ti i! atelier. 2esi( i!
a%easta etapa "ol!a&ul persista i!tr+o atitui!e %e!trata asupra lui i!susi( el ii per%epe pe
%eilalti %a pe u! a!tura, #lo"al. Apro"arile er#oterapeutului i!%ura,ea'a &er"ali'areT
pro"le)elor perso!ale ale pa%ie!tului( $a&ori'a!u+se o i!&estire e)otio!ala puta! aparea
i!$or)atii utile e%hipei )ei%ale.
-43
I! )o)e!tele %a! pa%ie!tul se si)te i! se%uritate( el are %ura,ul sa se e*pri)e estul e li"er(
%o!stie!ti'ea'a i! %e i! %e )ai )ult %u pre'e!ta a!tura,ului( pri! per%eperea si a altor
i!i&i'i si i!%ear%a u! s%hi)" e iei( u! ialo# )ai susti!ut( reali'a!u+se %ea e+a treia $a'a
i! e&olutia relatiilor perso!ale.
O serie e $a%tori pot i!$lue!ta po'iti& sau !e#ati& e&olutia a%estor trei tari. Ast$el( u! !u)ar
e*a#erat e persoa!e i! atelier poate( $ara sa istru#a a%tiu!ile( sa pro&oa%e i!ter$ere!te i!tre
pa%ie!ti( si sa %au'e'e o iritare #e!erala. I!&ers( u! !u)ar restra!s e pa%ie!ti i!tr+u! spatiu
estul e &ast( &or reu%e sa!sele %o)u!i%arii( sla"i! i)porta!ta $a%torului %o)petiti&.
Er#oterapeutul poate i!$lue!ta ase)e!ea situatii pri! $aptul %a el este i!ai!te e toate u! a#e!t
stru%tura!t( "i!e&oitor( %are asi#ura se%uritatea "rutului( si( pri! e$i!itie are o atitui!e
ire%ti&a( el a%ora pa%ie!tului oare%are ate e e*presie.
<Titlu> 4.4.4. ACTI;ITATEA 2E /RUP
I! a%elasi ti)p er#oterapia o$era pa%ie!tului( pri! + a%ti&itatile terapeuti%e la %are parti%ipa( sa
"e!e$i%ie'e e trata)e!tul e #rup( i! s%opul I!te#rarii so%iale si a u!ei reso%iali'ari %at )ai
opti)e a "ol!a&ilor pri! %o)pe!sarea u!or !i&ele sa!atoase ale perso!alitatii( pri!
%o)pe!sarea u!or si)pto)e sau a!ularea a%estora( pri! i!&atarea e a i!itia raporturi
%o!stru%ti&e %u a!tura,ul.
I!tr+u! spital pot e*ista trei i&i'ii a %aror a%ti&itati se %e!trea'a pe a%ti&itatea e #rup(
Co)itetul "u!ei i!tele#eri( 'iarul( sporturile. Rea"ilitarea %u )eiul e*terior se reali'ea'a
opti) pri!: )u!%a e "irou( )u!%a o)esti%a( )u!%a la ta)plarie si e&e!tual( la $or,a(
parti%iparea i! %arul %o)itetului al "u!ei i!tele#eri( 'iar( a)"ulator.
<Titlu> 4.4.D. .i"lio#ra$ie sele%ti&a
-. Apres M.0-3B61 + LLEr#otherapie( i! La 2epressio! Ner&euse( E. Les Eitio!s e
LLHo))e( Otta@a.
5. Cottrau* J.0-33A1 + Les Therapies Co)porte)e!tales et Co#!iti&es( E. Masso!( Paris.
?. 2u#a7 R.( Elle!"er#er H.<.0-3A-1 +Pre%is e Ps7%hiatrie( E. Maloi!e( Paris.
4. <oul8es S.H.0-3B61 + Ps7%hotherapie et A!al7se e /roupe( E. Pa7ot( Paris.
4. /uilhot J. et M.( Jost J.( Le%ourt E.0-3B31 + La Musi%otharapie et les Methoes Nou&elles
LAsso%iatio! es Te%h!iPues( E. ES<( Paris.
D. Hu"er V.0-33?1 + Les Ps7%hotherapies( E. Matha( Paris.
B. I!stitut Al"erts+Pre&ost0-3DA1 + Prese!tatio! sur Trois Aspe%ts e lLEr#otherapie( Ser&i%e
2LEr#otherapie( Mo!treal.
A. Jarousse N.0-33D1 +Les Therapies Co)porte)e!tales et Co#!iti&es( E. Elle"ore( Paris.
3. Capla! H.( Sao%8 ..J.0-3351 + Ma!uel e Ps7%hiatrie Cli!iPue( E. Maloi!e( Paris.
-6. Mihaes%u /.( Se%hau M.C.( 2elsi#!ore A.0-33A1 + Pre%is e Therapie Co)porte)e!tale
et Co#!iti&e( E. Me. Et H7#.( Che!e+.our#.
--. Pierso! M.L.0-33?1 +/uie es Ps7%hotherapies( E. .a7ar( Paris.
-5. Ri%har 2.M.0-3341 +Les Coura!ts e la Ps7%holo#ie( Eitio!s Chro!iPue So%iale(
L7o!.
-?. Sale) /.0-33D1 +LLAppro%he TherapeutiPue e la <a)ilie( E. Masso!( Paris.
-4. Se!o! J.L.( Se%hter 2.0-3341 +Classi$i%atio! et Prese!tatio! es Ps7%hotherapies( i!
Se!o! J.L.( Se%hter 2.( Ri%har 2. +TherapeutiPue Ps7%hiatriPue( E. Her)a!!( Paris( 4-4+
45D.
-4. Si!el!i8o$$ N.0-33A1 +Les Ps7%hotherapies 2i%tio!!aire CritiPue( E. ES<( Paris.
-D. To"ie N.0-33A1 +Ouel A&e!ir pour la Ps7%hotherapie R( i! Pi%hot P.( To"ie N. +Ouel
A&e!ir pour la Ps7%hiatrie et la Ps7%hotherapie R( E. I!stitut S7!thela"o( Paris.
-B. ;ia!u 0.0-3B41 +I!trou%ere i! psihoterapie( E. 2a%ia( Clu,+Napo%a.