Sunteți pe pagina 1din 41

Facultatea de Drept - Drept penal general Anul II Semestrul I Partea I.

1. NOIUNI GENERALE PRIIND DREP!UL PENAL "I "!IINA DREP!ULUI PENAL.


Dreptul penal # ramur$ a s%stemulu% n&stru un%tar de drept ce cupr%nde t&tal%tatea n&rmel&r 'ur%d%ce care reglementea($
c&ndu%ta pers&anel&r precum )% rela*%%le d%ntre ele +n rap&rt cu ,al&r%le -undamentale &cr&t%te de lege. pr%n %nter(%cerea. su/
amen%n*area cu pedepse. a ac*%un%l&r sau %nac*%un%l&r care aduc at%ngere sau pun +n per%c&l aceste ,al&r%. +n sc&pul ap$r$r%%
l&r. pr%n pre,en%rea %n-rac*%un%l&r &r% pr%n apl%carea pedepsel&r )% a alt&r sanc*%un% de drept penal. pers&anel&r care le
s$,+r)esc.
Caracterele dreptulu% penal sunt0
1 caracterul aut&n&m # ce re(ult$ d%n -aptul c$ dreptul penal reglementea($ rela*%%le s&c%ale. pr&pr%%. rela*%% de ap$rare
s&c%al$ ce nu -ac &/%ectul alt&r reglement$r%. )% de asemenea un s%stem pr&pr%u de regul% de c&ndu%t$ precum )% de sanc*%un%
spec%-%ce2
1 caracterul de drept pu/l%c # ce re(ult$ d%n -aptul c$ dreptul penal reglementea($ rela*%%le de ap$rare s&c%al$. cre%nd
rap&rtur% 'ur%d%ce +ntre stat )% mem/r%% s&c%et$*%%. ce sunt rap&rtur% de putere sau de aut&r%tate. statul este %ndr%tu%t s$ trag$
la r$spundere penal$ pe ce% ce au s$,+r)%t %n-rac*%un%2
1 caracterul un%tar # re(ult$ d%n e3%sten*a un&r pr%nc%p%% )% %nst%tu*%% un%tare apl%ca/%le +ntreg%% leg%sla*%% penale.
Obiectul dreptulu% penal # e3%st$ 4 &p%n%% pr%,%t&are la acesta0 - &/%ectul dreptulu% penal c&nst$ +n rela*%%le s&c%ale care
re,%n dreptulu% penal )% care pr%,esc act%,%tatea s&c%al$ de lupt$ +mp&tr%,a %n-rac*%un%l&r pr%n tragerea la r$spundere penal$
)% pedeps%rea cel&r ce le s$,+r)esc2 -&/%ectul dreptulu% penal cupr%nde rela*%%le de ap$rare s&c%al$ ce se nasc nu d%n m&mentul
s$,+r)%r%% %n-rac*%un%% c% d%n m&mentul %ntr$r%% +n ,%g&are a leg%% penale.
Dreptul penal reglementea($ - rela*%% s&c%ale de c&n-l%ct2 - rela*%% de c&n-&rmare.
Scopul dreptulu% penal 5 ap$rarea +mp&tr%,a %n-rac*%un%l&r. a ,al&r%l&r -undamentale pre,$(ute +n 6P. Acest sc&p se
real%(ea($. +n pr%nc%pal. pe calea pre,en%r%% s$,+r)%r%% %n-rac*%un%l&r de c$tre mem/r%% s&c%et$*%% )% +n su/s%d%ar pe calea
c&nstr+nger%%. ad%c$ pr%n apl%carea de sanc*%un% pre,$(ute delege pentru s$,+r)%rea %n-rac*%un%l&r.
Dreptul penal are leg$tur% )% cu celelalte ramur% de drept0 - cu dreptul c&nst%tu*%&nal # de&arece la /a(a dreptulu% penal
stau n&rmele 'ur%d%ce c&nst%tu*%&nale care sta/%lesc regul%le de /a($ ale tutur&r ramur%l&r de drept2 - cu dreptul pr&cesual
penal # e3%st$ & leg$tur$ &rgan%c$ )% -unc*%&nal$. +ntre n&rmele care reglementea($ dreptul statulu% de a pedeps% pe %n-ract&r%
)% m%'l&acele pr%n care aceast$ c&mpeten*$ se real%(ea($2 - cu dreptul e3ecu*%&nal penal #de&arece +n rap&rt de rela*%%le
s&c%ale ce %au na)tere +n cursul e3ecut$r%% sanc*%un%l&r penale se as%gur$ -%nal%tatea n&rmel&r 'ur%d%ce penale.
tiina dreptului penal 5 repre(%nt$ un s%stem de cun&)t%n*e despre rap&rtur%le 'ur%d%ce penale )% n&rmele penale ce
reglementea($ aceste rap&rtur%. "t%%n*a dreptulu% penal apelea($ la d%-er%te met&de pentru cercetarea -en&menulu% 'ur%d%c
penal ca0
1 met&de l&g%ce 7stud%a($ c&n*%nutul n&rmel&r penale8 ca0 - anal%($ )% s%nte($2 - %nduc*%a )% deduc*%a.
1 met&da %st&r%c$ 5 apar%*%a n&rme% 'ur%d%ce penale )% apl%carea e% +n d%-er%te per%&ade.
1 met&da c&mparat%,$ 5 stud%erea n&rme% penale +n c&mpara*%e cu alte n&rme d%n acela)% s%stem de drept )% ma% ales cu
n&rmele c&respun($t&are d%n leg%sla*%%le alt&r state.
"t%%n*a dreptulu% penal are ne,&%e de & ser%e de date )% %n-&rma*%%. -$r$ de care ea nu p&ate pr&gresa. ca mersul. ,&lumul.
c&n*%nutul cr%m%nal%t$*%%. cau(ele )% c&nd%*%%le care determ%n$ -en&menul cr%m%nal%t$*%%. pers&anele care s$,+r)esc %n-rac*%un%.
"t%%n*a dreptulu% penal are ne,&%e )% de 0 - stat%st%ca penal$ )% cr%m%n&l&g%a 7%n-luen*a pedepsel&r asupra %n-ract&r%l&r82 -
med%c%na legal$ )% ps%9%atr%a 'ud%c%ar$. cr%m%nal%st%ca.
Principiile fundamentale ale dreptului penal # repre(%nt$ acele regul% care str$/at +ntreaga reglementare 'ur%d%c$ penal$.
+ntreaga act%,%tate de c&m/atere a %n-rac*%un%l&r pr%n m%'l&ace de drept penal.pr%nc%p%%le -undamentale sunt0
- pr%nc%p%ul legal%t$*%% %ncr%m%n$r%% )% a pedepsel&r. 6&n-&rm 6&dulu% Penal. numa% LEGEA este aceea care
sta/%le)te -aptele ce c&nst%tu%e %n-rac*%un% )% determ%n$ m$sur%le )% m$sur%le ce se apl%c$ cel&r ce le s$,+r)esc.
- pr%nc%p%ul uman%smulu% +n sensul c$ +ntreaga reglementare penal$ tre/u%e s$ a%/$ +n ,edere dreptur%le )%
l%/ert$*%le -undamentale ale &mulu%. at+t a cel&r ce au su-er%t ,$t$m$r% +n urma c&m%ter%% %n-rac*%un%l&r c+t )% a cel&r
care le-au s$,+r)%t.
- pr%nc%p%ul %ncr%m%n$r%% -aptel&r care pre(%nt$ un anum%t grad de per%c&l s&c%al . INFRA6IUNEA este -apta
care pre(%nt$ per%c&l s&c%al. s$,+r)%t$ cu ,%n&,$*%e )% pre,$(ut$ de legea penal$.
- pr%nc%p%ul egal%t$*%% +n -a*a leg%% .
- pr%nc%p%ul pre,en%r%% -aptel&r pre,$(ute de lege .
4. I:OARELE DREP!ULUI PENAL .
;n )t%%n*a 'ur%d%c$ s-a -$cut d%st%nc*%a +ntre0 - I:OARE <A!ERIALE 7sursa %de%l&r mater%al%(ate de n&rmele 'ur%d%ce82 -
I:OARE FOR<ALE ale dreptulu% penal 7-&rma pr%n care aceste %de% sunt mater%al%(ate8.
Izvoarele formale ale dreptului penal repre(%nt$ actele n&rmat%,e care +n cupr%nsul l&r sta/%lesc0 - -aptele ce c&nst%tu%e
%n-rac*%un%2 - sanc*%un%le care se p&t apl%ca2 - c&nd%*%%le r$spunder%% penale.
Pentru dreptul penal r&m=n LEGEA este s%ngurul %(,&r de drept. I(,&arele -&rmale ale dreptulu% penal sunt0 - 6&nst%tu*%a
R&m=n%e%2 - legea penal$2 - tratate )% c&n,en*%% %nterna*%&nale.
Legea penal$ se p&ate clas%-%ca0
1 +n rap&rt de d&men%ul de apl%care a,em0 - Legea penal$ general$ 76&dul Penal82 - Legea penal$ c&mpl%n%t&are2 - Legea
penal$ spec%al$2 - Legea nepenal$ cu d%sp&(%*%% penale.
1 +n rap&rt cu durata act%,%t$*%%0 - legea penal$ nedeterm%nat$2 - legea penal$ determ%nat$ 7temp&ral$8.
1 +n rap&rt cu caracterul leg%l&r0 - legea penal$ &rd%nar$2 - legea penal$ e3tra&rd%nar$ 7e3cep*%&nal$8.
1
;n ceea ce pr%,e)te tratatele )% c&n,en*%%le %nterna*%&nale se -ace d%st%nc*%e +ntre0 - tratate )% c&n,en*%% %nterna*%&nale ca
%(,&are %nd%recte de drept penal2 - tratate )% c&n,en*%% %nterna*%&nale ca %(,&are d%recte de drept penal.
Or%ce lege penal$ este alc$tu%t$ d%ntr-& t&tal%tate de n&rme 'ur%d%ce ce c&n-%gurea($ c&n*%nutul n&rmt%, al aceste% leg%
N&rmele 'ur%d%ce penale # repre(%nt$ & ser%e de n&rme 'ur%d%ce care se caracter%(ea($ pr%n c&n*%nutul )% structura l&r
spec%-%c$. prescr%%nd regul% de drept penal precum )% sanc*%un%le apl%ca/%le +n ca(ul +nc$lc$r%% acest&ra.
Particulariti ale n&rmel&r 'ur%d%ce penale0 - e3%st$ & ,$d%t$ de&se/%re +ntren&rmele de drept penal )% n&rmele de drept
e3tra-penal d%n punct de ,edere al m&dulu% +n careeste e3pr%mat c&n*%nutul percept%,2 - e3%st$ de&se/%r% +ntre n&rmele de
drept penal )% n&rmele de drept e3tra-penal d%n punct de ,edere al sanc*%un%l&r 7-> la n&rmele de drept penal 5 sanc*%unea
are caracter pre,ent%,-repres%,2 -> la n&rmele de drept e3tra-penal 5 sanc*%unea este reparat&r%e82 - e3%st$ de&se/%r% )% +n
ceea ce pr%,e)te %ntens%tatea -&r*e% &/l%gat&r%% a n&rmel&r penale 7%med%at$8 -at$ de aceea a n&rmel&r e3tra-penale
7e,entual$8.
Structura caracter%st%c$ a une% n&rme 'ur%d%ce cupr%nde0 - %p&te($2 - d%sp&(%*%e2 - sanc*%une.
Claificarea n&rmel&r penale0
1 dup$ s-era d&men%ulu% de apl%care0 - generale2 - spec%ale.
1 dup$ regula de c&ndu%t$ pe care n&rmele & prescr%u0 - pr&9%/%t%,e0 - &nerat%,e.
1 +n rap&rt de c&n*%nutul n&rmel&r 'ur%d%ce penale sunt0
c&mplete sau un%tare.
d%,%(ate0 - n&rme +n al/ sau cadru2 - n&rme de tr%m%tere2 - n&rme de re-er%re.
1 dup$ gradul de determ%nare a sanc*%un%%0 - n&rme cu sanc*%un% a/s&lut determ%nate2 - n&rme cu sanc*%un% relat%,
determ%nate2 - n&rme cu sanc*%un% alternat%,e2 - n&rme cu sanc*%un% cumulat%,e.
Interpretarea le!ii penale # c&nst$ +n acea &pera*%une l&g%c&--unc*%&nal$ care se e-ectua($ cu &ca(%a )% +n ,ederea apl%c$r%%
n&rmel&r de drept penal )% are ca sc&p desc%-rarea 7desc&per%rea8 ,&%n*e% leg%u%t&rulu% e3pr%mat$ +n aceste n&rme cu pr%,%re
la ca(ul c&ncret.
Subiecii care p&t e-ectua %nterpretarea leg%% penale sunt0 - leg%u%t&rul2 - &rganul 'ud%c%ar2 - &amen%% de )t%%n*$.
"ormele de interpretare ale leg%% penale sunt0
- %nterpretarea autent%c$ sau legal$ # %nterpretare -$cut$ de leg%u%t&r2
- %nterpretarea 'ur%d%c$ sau cau(al$ # %nterpretarea -$cut$ de &rganul 'ud%c%ar2
- %nterpretarea d&ctr%nar$ sau )t%%n*%-%c$ # %nterpretarea -$cut$ de &amen%% de )t%%n*$.
#etodele pentru interpretarea leg%% penale sunt0
- %nterpretarea l%teral$ )% gramat%cal$ # presupune desc%-rarea ,&%n*e% leg%u%t&rulu% +n urma anal%(e% cu,%ntel&r -&l&s%te de
acesta pe /a(a stud%er%%0 - et%m&l&g%ce2 - s%ntact%ce2 - st%l%st%ce +n cupr%nsul leg%% &penale.
- %nterpretarea l&g%c$ sau ra*%&nal$ # c&nst$ +n l$mut%rea une% n&rme 'ur%d%ce cu a'ut&rul ra*%&namentel&r l&g%ce
repre(entate de0 - a -&rt%&r%2 - per a c&ntrar%&2 - ad a/surdum2 - a par%.
- %nterpretarea %st&r%c$ 5 +nseamn$ sta/%l%rea sensulu% une% d%sp&(%*%% legale +ntr-un c&nte3t %st&r%c dat2
- %nterpretarea pr%n anal&g%e 5 c&nst$ +n c$utarea +n*elesulu% une% n&rme penale cu a'ut&rul alt&r n&rme care sunt
asem$n$t&are.
$ezultatele interpretrii leg%% penale sunt0 - %nterpretarea declar%t%,$ 7e3%st$ & c&nc&rdan*$ depl%n$ +ntre ,&%n*a leg%u%t&rulu%
)% -elul +n care a -&st e3pr%mat$ aceast$ ,&%n*$ +n n&rma penal$ %nterpretat$82 - %nterpretarea e3t%nct%,$2 - %nterpretarea
restr%ct%,$.
L%m%tele %nterpret$r%% se g$sesc ac&l& unde se term%n$ n&rmele penale e3%stente. Acestea nu p&t -% dep$)%te.
?. APLI6AREA LEGII PENALE.
Prin aplicarea le!ii penale # e3ecutarea sau +ndepl%n%rea +ndat&r%r%l&r pe care legea penal$ le pre,ede)% care p&ate a,ea l&c0
1 -%e de /un$ ,&%e pr%n respectarea prescr%p*%un%l&r aceste%a 5 legea penal$ +)% real%(ea($ -unc*%a de pre,en*%e general$2
1 -%e s%l%t. +n ca(ul s$,+r)%r%% -apte% %ncr%m%nate 5 legea penal$ +)% +ndepl%ne)te -unc*%a repres%,$ )% de pre,en*%e spec%al$.
Elementele -a*$ de care se anal%(ea($ apl%carea leg%% penale sunt0 - !%mpul2 - !er%t&r%ul sau Spa*%ul2 - Pers&anele2 -
Faptele.
A. Apl%carea leg%% penale +n t%mp 5 repre(%nt$ apl%carea prescr%p*%%l&r sanc*%&nat&r%% ale aceste%a +n rap&rt cu
m&mentul2 s$,+r)%r%% %n-rac*%un%% )% cu cel al trager%% la r$spundere penal$ a %n-ract&rulu%.
Activitatea leg%% penale +n t%mp este c&ndus$ de pr%nc%p%ul c&nsacrat de +nsu)% legea penal$. care & l%m%tea($ +n t%mp. anume
la -aptele s$,+r)%te +n t%mpul c+t aceasta este act%,$ sau +n ,%g&are.
Durata de aplicare a leg%% penale +n t%mp 5 este durata de t%mp s%tuat$ +ntre m&mentul %ntr$r%% +n ,%g&are a leg%% )% cel al
%e)%r%% d%n ,%g&are. Ie%irea din vi!oare p&ate -%0 - e3pres$2 - tac%t$. Abro!area p&ate -%0 - t&tal$2 - par*%al$.
Regul%le de oluionare a concurului de leg%0
1 c+nd c&nsumarea %n-rac*%un%% se +nt%nde pe durata a 4 sau a ma% mult&r leg% 5 se apl%c$ legea penal$ +n ,%g&are d%n
m&mentul epu%($r%% %n-rac*%un%%2
1 c+nd & lege spec%al$ )% una general$. am/ele +n ,%g&are. reglementea($ aceea)%lege penal$ 5 se apl%c$ legea penal$ spec%al$
pentru c$ a -&st ad&ptat$ pentru a der&ga de la legea general$2
1 c+nd 4 n&rme 'ur%d%ce penale +n ,%g&are. una s%tuat$ +n partea spec%al$ a 6&dulu% Penal )% alta. s%tuat$ +ntr-& lege e3tra-
penal$. %ncr%m%nea($ aceea)% -apt$ 5 se ,a apl%ca legea e3tra-penal$. pentru c$ part%cular%(ea($ c&nd%*%%le de %ncr%m%nare )%
sanc*%&nare a -apte% respect%,e.
E&traactivitatea le!ii penale este repre(entat$ de0
2
- neretr&act%,%tatea leg%% penale 5 legea penal$ r$spunde numa% pentru ,%%t&r nu )% pentru trecut )% ca urmare. n%men%
nu p&ate -% *%nut s$ r$spund$ de & -apt$ care la data s$,+r)%r%%e% nu este pre,$(ut$ ca %n-rac*%une2
- retr&act%,%tatea leg%% penale 5 legea penal$ nu se apl%c$ -aptel&r s$,+r)%te su/ legea ,ec9e dar care nu sunt pre,$(ute
de legea n&u$2
- ultraact%,%tatea leg%% penale 5 legea penal$ temp&rar$ se apl%c$ %n-rac*%un%l&r s$,+r)%te +n t%mpul c+t este +n ,%g&are.
c9%ar dac$ -apta nu a -&st urm$r%t$ sau 'udecat$ +n acest %nter,al de t%mp.
Apl%carea leg%% penale ma% -a,&ra/%le 5 c&nst%tu%e & e3cep*%e -a*$ de pr%nc%p%ul act%,%t$*%% leg%% penale. -%%ndc$ dac$ legea
,ec9e este ma% /l+nd$. se apl%c$ aceasta 5 puterea ultraact%,$. dac$ legea n&u$ este ma% /l+nd$ se apl%c$ aceasta 5 puterea
retr&act%,$.
6a %p&te(e a,em0
1 apl%carea leg%% penale ma% -a,&ra/%le +n ca(ul -aptel&r pentru care nu a %nter,en%t & 9&t$r+re de-%n%t%,$ +n -unc*%e de0 -
c&nd%*%%le de %ncr%m%nare a-apte%2 - c&nd%*%%le de urm$r%re )% de 'udecat$2 - c&nd%*%%le de sanc*%&nare a -apte%2 - alte c&nd%*%%
repre(entate de rec%d%,$. c&ncursul de %n-rac*%un%. c%rcumstan*ele atenuante sau agra,ante )% termenul de prescr%ere.
1 apl%carea leg%% penale ma% -a,&ra/%le +n ca(ul -aptel&r pentru care a %nter,en%t & 9&t$r+re de-%n%t%,$. A,em 4 ,ar%ante0
apl%carea &/l%gat&r%e 7c+nd se +nl&cu%e)te pedeapsa ma% gra,$ pr&nun*at$ de %nstan*$ cu &pedeapt$ de &alt$
natur$ ma% atenuant$8
apl%carea -acultat%,$ 7c+nd a %nter,en%t & lege dup$ r$m+nerea de-%n%t%,$ a 9&t$r+r%% de c&ndamnare )% p+n$ la
e3ecutarea c&mplet$ a pedepse% cu +nc9%s&area. lege ce pre,ede & pedeaps$ ma% u)&ar$. %ar sanc*%unea apl%cat$ este
ma% m%c$ dec+t ma3%mul spec%al pre,$(ut de legea n&u$8.
Pentru apl%carea -acultat%,$ a leg%% penale ma% -a,&ra/%le +n t%mp tre/u%e +ndepl%n%te cumulat%, ? c&nd%*%% repre(entate de0
1 s$ e3%ste & 9&t$r+re de c&ndamnare de-%n%t%,$ la pedeapsa +nc9%s&r%%2
1 s$ se c&nstate c$ legea n&u$ este ma% -a,&ra/%l$ +ns$ pedeapsa apl%cat$ este ma% m%c$ dec+t ma3%mul pre,$(ut de legea
n&ua. &r% cel mult egal$ cu acest ma3%m2
1 %nstan*a tre/u%e s$ -&l&seasc$ numa% cr%ter%%le pre,$(ute de lege pentru a dec%de pentru apl%carea leg%% ma% -a,&ra/%le +n
-unc*%e de0 - gra,%tatea sanc*%un%% s$,+r)%te2 - c&ndu%ta acestu%a dup$ pr&nun*area 9&t$r+r%% sau +n t%mpul e3ecut$r%% pedepse%2
- de t%mpul c%t a e3ecutat pedeapsa.
@. Apl%carea leg%% penale +n spa*%u.
In-rac*%unea 5 +n rap&rt de ter%t&r%u are & +nt%ndere ter%t&r%al$ )%Asau e3trater%t&r%al$.
Legea penal$ r&m=n$ 5 are un caracter ter%t&r%al. ea se apl%c$ tutur&r %n-rac*%un%l&r s$,+r)%te pe ter%t&r%ul R&m=n%e%. unde
statul r&m$n +)% e3erc%t$ su,eran%tatea.
'ormele privind aplicarea le!ii penale (n paiu # repre(%nt$ ansam/lul n&rmel&r 'ur%d%ce pr%,%t&are la +nt%nderea )%
apl%carea leg%% penale +n rap&rt cu l&cul s$,+r)%r%% %n-rac*%un%%. cu spa*%ul )% ter%t&r%ul de s$,+r)%r%% aceste%a.
1. Apl%carea leg%% penale -aptel&r s$,+r)%te pe ter%t&r%ul *$r%% 5 pr%nc%p%ul ter%t&r%al%t$*%% 5 se +n*elege c$ legea penal$ a
R&m=n%e% se apl%c$ pentru t&ate %n-rac*%un%le s$,+r)%te pe ter%t&r%ul *$r%% -$r$ a de&se/% dup$ cum -$ptu%t&rul este cet$*ean
r&m$n sau str$%n. pers&an$ -$r$ cet$*en%e d&m%c%l%at$ pe ter%t&r%ul R&m=n%e% sau +n a-ara ter%t&r%ul s$u.
!ERI!ORIU 5 +nt%nderea de p$m+nt )% apele cupr%nse +ntre -r&nt%ere. cu su/s&lul )% spa*%ul aer%an. precum )% marea
ter%t&r%al$ cu s&lul. su/s&lul )% spa*%ul aer%an al aceste%a. !er%t&r%ul cupr%nde0 - supra-a*a terestr$2 - apele %nter%&are2 - marea
ter%t&r%al$ a R&m=n%e%2 - su/s&lul ter%t&r%ulu% terestru )% ac,at%c2- spa*%ul aer%an.
Sunt ? s%tua*%% +n care %n-rac*%unea este c&ns%derat$ a -% s$,+r)%t$ pe ter%t&r%ul *$r%%0
- %n-rac*%unea s$,+r)%t$ +n +ntreg%me pe ter%t&r%ul *$r%%2
- %n-rac*%unea este s$,+r)%t$ +n +ntreg%me pe & na,$ su/ pa,%l%&n r&m=nesc sau pe & aer&na,$ r&m=n$ a-lat$ +n
a-ara ter%t&r%ulu% R&m=n%e%.
- un act de e3ecutare a -&st e-ectuat &r% s-a pr&dus re(ultatul %n-rac*%un%% pe ter%t&r%ul r&m=nesc sau pe & na,$
su/ pa,%l%&n r&m=nesc &r% pe & aer&na,$ r&m=n$ a-lat$ +n str$%n$tate.
E3cep*%% de la apl%carea leg%% penale pr%,%nd pr%nc%p%ul ter%t&r%al%t$*%% sunt0
1 %mun%tatea de 'ur%sd%c*%e2
1 %n-rac*%un%le s$,+r)%te +n sed%%le m%s%un%le d%pl&mat%ce2
1 %n-rac*%un% s$,+r)%te de pers&nalul armatel&r str$%ne a-late +n trecere sau sta*%&nate pe ter%t&r%ul R&m=n%e%2
1 %n-rac*%un% s$,+r)%te la /&rdul na,el&r sau aer&na,el&r str$%ne a-late pe ter%t&r%ul R&m=n%e%.
4. Apl%carea leg%% penale -aptel&r s$,+r)%te +n a-ara ter%t&r%ul *$r%%.
6&n-&rm 6&dulu% Penal sunt ? pr%nc%p%% care c&mpletea($ pr%nc%p%ul ter%t&r%al%t$*%% )% anume0
a8. Principiul peronalitii le!ii penale #> legea penal$ se apl%c$ %n-rac*%un%l&r s$,+r)%te +n a-ara ter%t&r%ulu% *$r%%. dac$
-$ptu%t&rul este cet$*ean r&m$n sau dac$ nea,+nd n%c% & cet$*en%e. are d&m%c%l%ul +n *ar$. 6&nd%*%%le ce tre/u%e +ndepl%n%te
cumulat%, pentru a se putea apl%ca legea penal$ r&m=n$ une% %n-rac*%un% s$,+r)%te +n str$%n$tate sunt ? )% sunt repre(entate
de0 - %n-rac*%unea s$ se s$,+r)easc$ +n +ntreg%me +n str$%n$tate2 - %n-rac*%unea s$,+r)%t$ s$ -%e pre,$(ut$ de legea penal$
r&m=n$2 - -$ptu%t&rul s$ -%e cet$*ean sau -$r$ cet$*en%e cu d&m%c%l%ul +n R&m=n%a. +n m&mentul s$,+r)%r%% %n-rac*%un%%. Odat$
%ndepl%n%te c&nd%*%%le. legea penal$ r&m=n$ se apl%c$ e3clus%, )% nec&nd%*%&nat.
/)* Principiul realitii le!ii penale #> +n /a(a acestu% pr%nc%p%u. -%ecare stat are dreptul de a &rgan%(a. pr%n pr&pr%%le leg%. &
ap$rare a %nteresel&r sale )% ale cet$*en%l&r s$%. +mp&tr%,a -aptel&r penale s$,+r)%te +n a-ara ter%t&r%ulu% t$r%%. 6&nd%*%%le ce
tre/u%e +ndepl%n%te cumulat%, sunt B )% sunt repre(entate de0 - %n-rac*%unea s$ se s$,+r)easc$ +n +ntreg%me +n a-ara ter%t&r%ulu%
*$r%%2 - %n-rac*%unea s$ -%e +ndreptat$ c&ntra s%guran*e% statulu% &r% c&ntra ,%e*%% unu% cet$*ean r&m=n &r% s$ se -% s$,+r)%t &
,$t$mare gra,$ a %ntegr%t$*%% c&rp&rale sau s$n$t$*%% unu% cet$*ean r&m=n2 - -$ptu%t&rul s$ -%e un cet$*ean str$%n sau &
3
pers&an$ -$r$ cet$*en%e care nu d&m%c%l%a($ pe ter%t&r%ul t$r%%2 - pentru punerea +n m%)care a ac*%un%% penale s$ -% %nter,en%t
aut&r%(area preala/%l$ a pr&cur&rulu% general al Parc9etulu% de pe l+ng$ ;nalta 6urte de 6asa*%e )% Cust%*%e. Odat$ +ndepl%n%te
aceste c&nd%*%% apl%carea leg%% penale este e3clus%,$ )% nec&nd%*%&nat$.
c8. Principiul univeralitii le!ii penale #> aceasta +)% g$se)te teme%ul0 - +n neces%tatea de a sanc*%&na. p&tr%,%t penale
r&m=ne. %n-rac*%un%le s$,+r)%te de str$%n% +n str$%n$tate +mp&tr%,a %nteresel&r statulu% r&m=n sau a cet$*en%l&r r&m=n%2 -
pentru a urm$r% )% 'udeca &r%ce %n-ract&r str$%n care s-ar re-ug%a pe ter%t&r%ul statulu% r&m=n. 6&nd%*%%le ce tre/u%e
+ndepl%n%te cumulat%, pentru a se putea apl%ca acest pr%nc%p%u leg%% penale r&m=ne sunt D )% sunt repre(entate de0 -
%n-rac*%unea s$ -%e s$,+r)%t$ +n +ntreg%me +n a-ara ter%t&r%ulu% t$r%%2 - %n-rac*%unea s$ nu -%e d%ntre cele pentru care se apl%c$
pr%nc%p%ul real%t$*%%2 - -$ptu%t&rul s$ -%e cet$*ean str$%n sau pers&an$ -$r$ cet$*en%e care nu d&m%c%l%a($ pe ter%t&r%ul *$r%%2 -
-apta s$ -%e pre,$(ut$ ca %n-rac*%une )% de legea penal$ a *$r%% unde a -&st s$,+r)%t$2 - -$ptu%t&rul s$ se a-le +n *ar$2 - p&tr%,%t
leg%% statulu% +n care %n-ract&rul a s$,+r)%t %n-rac*%unea. s$ nu e3%ste ,re& cau($ care +mp%ed%c$ punerea +n m%)care a ac*%un%%
penale.
!ragerea la r$spundere penal$ pentru s$,+r)%rea %n-rac*%un%l&r +n art. E )% D 6&d Penal +n ,%g&are. se -ace p&tr%,%t
c&ntra,en*%%l&r %nterna*%&nale care AU PRIORI!A!E. numa% dac$ nu se d%spune alt-el pr%ntr-& c&n,en*%e.
"ormele de cooperare +udiciar +n mater%a penal$ sunt0
- e3tr$darea2
- predarea +n /a(a unu% mandat eur&pean de arestare2
- trans-erul de pr&cedur% +n mater%e penal$2
- recun&a)terea )% e3ecutarea 9&t$r+r%l&r2
- tran-erarea pers&anel&r c&ndamnate2
- as%sten*a 'ud%c%ar$ %nterna*%&nal$2
- alte -&rme de c&&perare 'ud%c%ar$ %nterna*%&nal$ +n mater%e penal$.
Codul Penal re!lementeaz %i alte forme de combatere a criminalitii internationale )% anume0
1 %ncr%m%narea +n legea penal$ a un&r -apte per%cul&ase ca urmare a ader$r%% sau rat%-%c$r%% de c$tre R&m=n%a a un&r
c&n,en*%% %nterna*%&nale2
1 c&mputarea pr%,a*%un%% de l%/ertate e3ecutate +n a-ara *$r%%2
1 sta/%l%rea st$r%% de rec%d%,$ a pers&ane% -%(%ce +n /a(a 9&t$r+r%% de c&ndamnare pr&nun*at$ +n str$%n$tate.
E,-$.DA$EA #> este un act /%lateral. p&l%t%c )% 'ur%d%c. pr%n care statul pe al c$ru% ter%t&r%u se a-l$ un %n-ract&r str$%n.
pred$ pe acesta. la cerere. statulu% unde s-a s$,+r)%t %n-rac*%unea &r% statulu% ale c$ru% %nterese au -&st a-ectate pr%n
c&m/aterea -apte%. sau al c$ru% cet$*ean este. +n ,ederea trager%% la r$spundere penal$ &r% a e3ecut$r%% une% pedepse sau a
une% m$sur% de s%guran*$ +n statul respect%,.
6aracter%st%c%le e3tr$d$r%% sunt0
- e3tr$darea este un act de c&&perare 'ud%c%ar$ %nterna*%&nal$2
- e3tr$darea este un act /%lateral care are l&c +ntre d&u$ state2
- e3tr$darea are un c&n*%nut p&l%t%c2
- e3tr$darea are un pr&nun*at caracter 'ur%d%c.
P&(%*%a pe care & are statul +n real%(area e3tr$d$r%% p&ate -%0
1 pas%,$ 5 c+nd se ac&rd$ e3tr$darea de c$tre statul r&m=n2
1 act%,$ 5 c+nd se cere e3tr$darea de c$tre R&m=n%a.
A* E&trdarea paiv*
Condiiile ce tre/u%e +ndepl%n%te pr%,esc0
a* peroana upu e&trdrii/
1 s$ -%e urm$r%t$ penal sau tr%m%s$ +n 'udecat$ pentru s$,+r)%rea une% %n-rac*%un% &r% este c$utat$ +n ,ederea e3ecut$r%% une%
pedepse sau a une% m$sur% de s%guran*$ +n statul s&l%c%tant.
1 s$ nu -%e e3ceptat$ de la e3tr$dare p&tr%,%t Leg%% c&&per$r%% %nterna*%&nale +n mater%e penal$.
1 s$ nu e3%ste m&t%,e &/l%gat&r%% sau &p*%&nale de re-u( al e3tr$d$r%%.
1 s$ -%e l&cal%(at$ pe ter%t&r%ul statulu% s&l%c%tat.
b* faptele v(r%ite/
1 s$ se -% s$,+r)%t & %n-rac*%une pe ter%t&r%ul statulu% s&l%c%tant &r% +mp&tr%,a acestu%a. sau de c$tre un cet$*ean al altu% stat2
1 pentru -apta s$,+r)%t$ s$ nu -%e apl%ca/%l$ legea penal$ r&m=n$ 7pr%nc%p%ul apl%c$r%% leg%% penale +n spa*%u82
1 -apta pentru care este +n,%nu%t$ sau a -&st c&ndamnat$ pers&ana a c$re% e3tr$dare se s&l%c%t$ este du/lu %ncr%m%nat$ de
leg%le penale ale cel&r 4 state dac$ nu s-a sta/%l%t alt-el pr%ntr-& c&n,en*%e %nterna*%&nal$ la care R&m=n%a este parte2
1 +n mater%e de ta3e )% %mp&(%te de ,am$ )% sc9%m/ ,alutar. e3tr$darea ,a -% ac&rdat$ p&tr%,%t d%sp&(%*%%l&r +n*eleger%%
%nterna*%&nale al%ca/%le pentru -aptele c$r&ra le c&respund %n-rac*%un% de aceea)% natur$.
c. pedeapa prevzut de le!e au pedeapa carea fot aplicat de intana de +udecat0
1 pedeapsa pr%,at$ de l%/erate pre,$(ut$ de legea penal$ a statulu% s&l%c%tant )% de legea penal$ a statulu% r&m=n +n ,ederea
urm$r%r%% penale sau a 'udec$*%% s$ -%e de cel pu*%n de cel pu*%n 1 an. %ar +n ,ederea e3ecut$r%% une% pedepse s$ -%e de cel pu*%n
B lun%2
1 dac$ -apta pentru care se cere e3tr$darea este pedeps%t$ cu m&artea de c$tre legea statulu% s&l%c%tant. se ,a ac&rda
e3tr$darea statulu% respect%, cu c&nd%*%a ca acesta s$ dea as%gur$r% +ndestul$t&are c$ pedeapsa cap%tal$ nu se ,a e3ecuta.
urm+nd s$ -%e c&mutat$2
4
1 pers&ana c&ndamnat$ la & pedeaps$ pr%,at%,$ de l%/ertate cu suspendarea c&nd%*%&nat$ a e3ecut$r%% ,a putea -% e3tr$dat$
+n ca( de suspendare par*%al$2
1 pedeapsa apl%cat$ %n-ract&rulu% s$ nu -%e gra*%at$ de statul respect%,.
d. competena privind urmrirea0 +udecarea %i e&ecutatrea pedepei0
1 %n-rac*%unea s$ nu -%e d%ntre acelea pentru care ac*%unea penal$ se pune +n m%)care la pl+ngerea preala/%l$ a pers&ane%
,$t$mate. %ar aceast$ pers&an$ se &pune e3tr$d$r%%2
1 s$ nu -%e +mpl%n%t termenul de prescr%p*%e% r$spunder%% penale2
1 s$ nu -% %nter,en%t amn%st%a +n R&m=n%a. dac$ acesta a,ea c&mpeten*$ s$ urm$reasc$ aceast$ %n-rac*%une2
1 pers&ana e3tr$da/%l$ s$ nu -%e 'udecat$ +n statul s&l%c%tant de un tr%/unal care nu as%gur$ garan*%%le -undamentale de
pr&cedur$ )% de pr&tec*%e a dreptur%l&r de ap$rare sau de un tr%/unal na*%&nal %nst%tu%t anume pentru acest ca( &r% s$ a%/$ de
e3ecutat & pedeaps$ pr&nun*at$ de acest tr%/unal2
1 de a nu se -% nes&c&t%t dreptul de ap$rare recun&scut &r%c$re% pers&ane +n,%nu%te de s$,+r)%rea une% %n-rac*%un% +n ca(ul +n
care s-a pr&nun*at de'a 9&t$r+rea +n l%ps$.
Procedura e&trdrii paive #> aut&r%tatea c&mpetent$ a statulu% s&l%c%tant se ,a adresa d%rect sau pe cale d%pl&mat%c$ cu &
cerere de e3tr$dare -&rmulat$ +n scr%s. ;n spr%'%nul cerer%% se ,&r pre(enta0 - +n -unc*%e de -a(a pr&cesulu% penal &r%g%nalele
sau c&p%%le autent%ce ale 9&t$r+r%% de c&ndamnare de-%n%t%,e. mandatul de e3ecutare a pedepse%. &r%g%nalele sau c&p%%le
autent%ce ale mandatulu% de arestare pre,ent%,$2 - & e3punere a -aptel&r pentru care se cere e3tr$darea cu %nd%ca*%a e3act$ a
date% )% l&culu% s$,+r)%r%% l&r ca )% a d%sp&(%*%%l&r legale apl%ca/%le2 - & c&p%e a d%sp&(%*%%l&r legale apl%ca/%le sau & declara*%e
asupra dreptulu% apl%ca/%l. semnalmentele pers&ane% e3tr$da/%le )% &r%ce alte %n-&rma*%% asupra %dent%t$*%% aceste%a2 - date
pr%,%nd durata pedepse% nee3ecutate +n ca(ul pers&ane% c&ndamnate care a e3ecutat numa% & parte d%n pedeaps$.
E3tr$darea +n R&m=n%a se 9&t$re)te de 'ust%*%e )% pr&cedura are un caracter URGEN!.
Activitatea <%n%sterulu% de Cust%*%e +n e3erc%tarea atr%/u*%%l&r sunt0
1 pr%m%rea cerer%% de e3tr$dare2
1 e3am%narea cerer%% de e3tr$dare )% a ane3el&r aceste%a2
1 transm%terea cerer%% de e3tr$dare )% a actel&r ane3e pr&cur&rulu% general c&mpetent2
1 rest%tu%rea m&t%,at$ a cerer%% de e3tr$dare )% a actel&r ane3e c+nd c&nstat$ ne+ndepl%n%rea c&nd%*%%l&r de neregular%tate
%nterna*%&nal$2
1 punerea +n e3ecutare. +n c&la/&r$r%% cu <%n%sterul Adm%n%stra*%e% )% Internel&r a 9&t$r+r%% de-%n%t%,e pr%n care s-a d%spus
e3tr$darea2
1 c&mun%carea c$tre aut&r%tatea central$ a statulu% s&l%c%tant a s&lu*%e% date cerer%% de e3tr$dare sau a cerer%% de arestare
pr&,%(&r%e +n ,ederea e3tr$d$r%%.
@. E&trdarea activ 1 e3tr$darea une% pers&ane +mp&tr%,a c$re%a aut&r%t$*%le 'ud%c%are r&m=ne c&mpetente
care au em%s un mandat de arestare pre,ent%,$ sau un mandat de e3ecutare a pedepse% +nc9%s&r%% sau c$re%a % s-a
apl%cat & m$sur$ de s%guran*$ ,a -% s&l%c%tat$ statulu% str$%n pe care aceasta a -&st l&cal%(at$.
E3tr$darea s%mpl%-%cat$ #> se apl%c$ +n rela*%%le cu statele mem/re ale UE. -$r$ ,er%-%carea c&nd%*%%l&r spec%ale &r% de c+te
&r% sunt +ndepl%n%te c&nd%*%%le necesare e3tr$d$r%% ,&luntare.
B. RAPOR!UL CURIDI6 PENAL.
$aportul +uridic penal #> rap&rtul care se real%(ea($ +n c&n-&rm%tate cu pre,eder%le leg%% penale +ntre stat )% t&*% mem/r%%
s&c%et$*%%. rap&rt +n care statul are dreptul de a %mpune respectarea ,al&r%l&r s&c%ale &cr&t%te de lege )% de a trage la
r$spundere penal$ pe ce% care au s$,+r)%t %n-rac*%un%. %ar mem/r%% s&c%et*%% au &/l%ga*%a de a se c&n-&rma leg%% )% de a sup&rta
sanc*%un%le penale +n m$sura +n care au ,%&lat prescr%p*%un%le n&rme% penale.
Rap&rtul 'ur%d%c penal 5> este & rela*%e de ap$rare s&c%al$ reglementat$ pr%n legea penal$. Real%(area %mperat%,el&r leg%%
penale se real%(ea($ pr%n0 - respectarea de /un$ ,&%e a d%sp&(%*%%l&r n&rme% penale 7rap&rtul 'ur%d%c penal de c&n-&rmare sau
c&&perare82 - c&nstr+ngere. c+nd n&rmele penale au -&st +nc$lcate pr%n s$,+r)%rea de %n-rac*%un% 7rap&rtul 'ur%d%c penal de
c&n-l%ct sau c&ntrad%c*%e8.
A. $aportul +uridic penal de conformare 2cooperare) #> acel rap&rt ce %a na)tere d%n c&n-&rmarea -a*$ de n&rmele 'ur%d%ce
penale )% c&nst$ +n dreptul statulu% de a pret%nde respectarea ,al&r%l&r s&c%ale &cr&t%te de leg% )% &/l%ga*%a mem/r%l&r
s&c%et$*%%. ca dest%natar% a% leg%% penale. de a respecta c&ndu%ta descr%s$ +n n&rmele de %ncr%m%nare.
Subiectele rap&rtulu% 'ur%d%c penal de c&n-&rmare sunt0 - statul2 -pers&ana -%(%c$ sau 'ur%d%c$ nedeterm%nat$ +n
%nd%,%dual%tatea sa.
Coninutul rap&rtulu% 'ur%d%c penal de c&n-&rmare cupr%nde0
1 dreptul statulu% de a pret%nde mem/r%l&r s&c%et$*%% s$ a%/$ c&ndu%ta c&respun($t&are cer%n*el&r n&rmel&r penale2
1 &/l%ga*%a acest&ra de a se c&n-&rma acest&r cer%n*e.
Obiectul 5 +l c&nst%tu%e +nsu)% c&n-&rmarea dest%natar%l&r e3%gen*e% n&rme% penale.
'a%terea rap&rtulu% 'ur%d%c penal de c&n-&rmare are l&c &dat$ cu %ntrarea +n ,%g&are a leg%% penale pr%n care sunt sta/%l%te
dreptur%le )% &/l%ga*%%le su/%ectel&r rap&rtulu%.
#odificarea rap&rtulu% 'ur%d%c penal de c&n-&rmare se pr&duce ca urmare a m&d&-&c$r%l&r care sur,%n +n c&n*%nutul
n&rme% de %ncr%m%nare -%e pr%n 5 e3t%ndere2 - c&nstr+ngerea &/l%ga*%e% de c&n-&rmare.
Stin!erea rap&rtulu% 'ur%d%c penal de c&n-&rmare se real%(ea($ pr%n0 - %e)%rea d%n ,%g&are a n&rme% penale2 - p%erderea
cal%t$*%% cerute de lege2 - s$,+r)%rea -apte% %nter(%se 7%a na)tere rap&rtul 'ur%d%c penal de c&n-l%ct8.
5
@* $aportul +uridic penal de connflict 2contradicie) #> este acel rap&rt care se na)te +ntre stat )% %n-ract&r d%n m&mentul
s$,+r)%r%% %n-rac*%un%% )% c&nst$ +n dreptul statulu% de a apl%ca sanc*%unea pre,$(ut$ de n&rma penal$ +nc$lcat$ )% &/l%ga*%a
%n-ract&rulu% de a sup&rta %n-rac*%unea.
Subiectele rap&rtulu% 'ur%d%c penal de c&n-l%ct sunt0 1 statul2 1 pers&ana -%(%c$ sau 'ur%d%c$ care a s$,+r)%t & %n-rac*%une )%
p&tr%,%t c&nd%*%%l&r pre,$(ute de lege. p&ate r$spunde penal.
Coninutul rap&rtulu% 'ur%d%c penal de c&n-l%ct este alc$tu%t d%n dreptur%le )% &/l%ga*%%le su/%ec*%l&r acestu% rap&rt 'ur%d%c.
Obiectul rap&rtulu% 'ur%d%c penal de c&n-l%ct 5c&nst$ +n apl%carea )% e3ecutarea pedepse% pr%nc%pale. pedepse% acces&r%% )%
c&mplementare. precum )% a m$sur%l&r educat%,e.
'a%terea rap&rtulu% 'ur%d%c penal de c&n-l%ct 5 la data s$,+r)%r%% %n-rac*%un%% de c$tre dest%natarul n&rme% penale.
#odificarea rap&rtulu% 'ur%d%c penal de c&n-l%ct are l&c. c+nd %nter,%n urm$t&arele ca(ur%0 - ad&ptarea une% leg% penale ma%
-a,&ra/%le dup$ s$,+r)%rea %n-rac*%un%%2 - apar%*%a une% leg% de gra*%ere pr%n care se c&mut$ pedeapsa apl%cat$ +n una ma%
u)&ar$2 - apar%*%a une% leg% de gra*%ere asupra pedepse% pr%nc%pale care nu are %n-luen*$ )% asupra pedepsel&r c&mplementare.
Stin!erea rap&rtulu% 'ur%d%c penal de c&n-l%ct se real%(ea($ pr%n e3ecutarea pedepse% &r% pr%n +nl$turarea e3ecut$r%%
sanc*%un%l&r penale pr%ntr-un m&d pre,$(ut de lege.
#odaliti de tin!ere a rap&rtulu% 'ur%d%c penal de c&n-l%ct sunt repre(entate de0
1 e3ecutarea pedepse%2
1 apar%*%a une% leg% de amn%st%ere dup$ s$,+r)%rea %n-rac*%un%%2
1 apar%*%a une% leg% de gra*%ere t&tal$2
1 prescr%erea r$spunder%% penale2
1 prescr%erea e3ecut$r%% pedepse%2
1 l%psa pl+nger%% preala/%le. retragerea aceste%a sau +mp$carea p$r*%l&r2
1 cau(ele generale de nepedeps%re cum sunt0 - des%starea )% +mp%ed%carea pr&cedur%% re(ultatulu% -apte%2 - cau(ele spec%ale
de nepedeps%re ca denun*area c&mpl&tulu% )% denun*area -apte% de c$tre m%tu%t&r2
1 legea de(%ncr%m%nat&are care apare dup$ s$,+r)%rea %n-rac*%un%%.
Dup e&ecutarea sanc*%un%l&r sau st%ngerea e3ecut$r%% acest&ra. pers&ana se a-l$ +n rap&rt 'ur%d%c penal de c&n-&rmare. De
alt-el. )% +n t%mpul e3ecut$r%% sanc*%un%l&r se a-l$ )% +n rap&rt 'ur%d%c de c&n-&rmare.
"aptele +uridice penale #> sunt st$r%. s%tua*%%. +mpre'ur$r%. -apte pre,$(ute de legea penal$. ce dau na)tere. m&d%-%c$ &r%
st%ng rap&rtul 'ur%d%c penal.
Faptele 'ur%d%ce penale sunt0
6&nst%tut%,e #> atrag na)terea rap&rtulu% 'ur%d%c penal2
<&d%-%cat&are #> pr&duc m&d%-%c$r% ale r$spunder%% penale pe durata derul$r%% rap&rtulu% 'ur%d%c penal2
E3t%nct%,e #> atrag st%ngerea rap&rtulu% 'ur%d%c penal.
E. NOIUNEA "I !RFSF!URILE ESENIALE ALE INFRA6IUNII.
I'"$AC3I4'E # ac*%unea sau %nac*%unea s&c%almente per%cul&as$ s$,+r)%t$ cu ,%n&,$*%e )% %ncr%m%nat$ de legea pnal$.
A NU SE 6ONFUNDA 6ON6EP!UL de INFRA6INE cu 6ON6EP!UL de 6ONINU! al INFRA6IUNII.
Coninut al infraciunii #>-apta descr%s$ +n n&rma de %ncr%m%nare. ca -%%nd ansam/lu de cer%n*e pe care aceasta le pre,ede
ca -apta descr%s$ s$ se de-%neasc$ ca %n-rac*%une determ%nat$ 7-urt. ,%&l. t+l9$r%e8.
-rturile eeniale ale c&nceptulu% de %n-rac*%une sunt0
- per%c&lul s&c%al2
- ,%n&,$*%a2
- -apta s$,+r)t%t$ s$ -%e pre,$(ut$ de legea penal$.
a8. PE$ICOL4L SOCIAL 5 -apta tre/u%e s$ -%e per%cul&as$ pentru s&c%etate pentru a -% c&ns%derat$ %n-rac*%une.
Pentru ca & fapt prezinte pericol s&c%al tre/u%e +ndepl%n%te cumulat%, c&nd%*%%le0 - s$ e3%ste & ac*%une sau & %nac*%une2 -
ac*%unea sau %nac*%unea s$ aduc$ at%ngere anum%t&r ,al&r% s&c%ale2 - pentru sanc*%&nareaac*%un%% sau %nac*%un%% s$ -%e
nacasar$ apl%carea une% pedepse.
Pericolul ocial poate fi0
1 per%c&l s&c%al a/stract sau gener%c -> este sta/%l%t de leg%u%t&r +n m&mentul %ncr%m%n$r%% -apte% )% se re-er$ la un anum%t t%p
de %n-rac*%une.
1 per%c&l s&c%al c&ncret sau spec%-%c -> re(ult$ +n urma s$,+r)%r%% une% -apte c&ncrete. E,aluarea per%c&lulu% s&c%al c&ncret
este necesar$. -%%nd unul d%n cr%ter%%le pre,$(ute de lege pentru real%(area %nd%,%dual%($r%% pedepse%.
Pentru ca & fapt fie coniderat ca lipit de pericol ocial tre/u%e s$ +ndepl%neasc$ ? c&nd%*%%0
- -apta s$,+r)%t$ s$ aduc$ at%ngere m%n%m$ ,al&r%l&r ap$rate de legea penal$2
- m&dul cum s-a real%(at c&n*%nutul c&ncret al -apte% s$ & %nd%,%dual%(e(e a)a cum a -&st c&m%s$2
- -apt$ s$ -%e l%ps%t$ +n m&d ,$d%t de %mp&rtan*$.
Criteriile obli!atorii pentru tabilirea !radului de pericol ocial sunt0
m&dul )% m%'l&acele de s$,+r)%re a -apte%2
sc&pul urm$r%t de -$ptu%t&r +n c&m%terea -apte%2
+mpre'ur$r%le +n care -apta a -&st c&m%s$2
urmarea pr&dus$ sau care s-ar -% putut pr&duce2
pers&ana )% c&ndu%ta -$ptu%t&rulu%.
6
/8. 5I'O5.3IA - e3%st$ c+nd -apta care pre(%nt$ per%c&l s&c%al este s$,+r)%t$ cu %nten*%e sau d%n culp$ 76&d Penal art. 1G
al%n.18. %n&,$*%a este re(ultatul %nterac*%un%% a 4 -act&r%. unul intelectiv au de con%tiin )% altul volitiv au de voin* La cele 4
-&rme ale ,%n&,$*%e%0 5 cu %nten*%e2 - d%n culp$. se ma% adaug$ )% & -&rm$ m%3t$ praete%nten*%a sau %nten*%a dep$)%t$ spec%-%c$
un&r %n-rac*%un%.
"apta ete v(r%it cu intenie c+nd %n-ract&rul0
- pre,ede re(ultatul -apte% sale. urm$r%nd pr&ducerea lu% pr%n s$,+r)%rea acele% -apte2
- pre,ede re(ultatul -apte% sale )% de)% nu-l urm$re)te. accept$ p&s%/%l%tatea pr&ducer%% lu%.
"apta ete v(r%it din culp c+nd %n-ract&rul0
- pre,ede re(ultatul -apte% sale. dar nu-l accept$. s&c&t%nd -$r$ teme% c$ el nu se ,a pr&duce2
- nu pre,ede re(ultatul -apte% sale. de)% tre/u%e )% putea s$-l pre,ad$.
1. Inten*%a 5 ce p&ate -%0
1 d%rect$ #> ,a e3%sta atunc% c+nd %n-ract&rul pre,ede re(ultatul -apte% sale. urm$r%nd pr&ducerea lu% pr%n s$,+r)%rea acele%
-apte. Inten*%a d%rect$ re(ult$0 - d%n m&dul )% +mpre'ur$r%le dec&m%tere a -apte%2 - de m%'l&acele -&l&s%te2 - de c&ndu%ta
%n-ract&rulu%.
1 %nd%rect$ 7e,entual$8 #> ,a e3%sta atunc% c+nd %n-ract&rul pre,ede re(ultatul -apte% sale )% de)% nu-l urm$re)te. accept$
p&s%/%l%tatea pr&ducer%% lu%.
1 alte m&dal%t$*% ale %nten*%e% a,em0
%nten*%a s%mpl$ -> se pre,ede )% se urm$re)te pr&ducerea re(ultatulu%2
%nten*%a cal%-%cat$ -> se urm$re)te p&ducerea re(ultatulu% +n ,ederea real%($r%% unu% sc&p pre,$(ut +n n&rma de
%ncr%m%nare2
%nten*%a %n%*%al$ -> se pre,ede re(ultatul de la +nceput2
%nten*%a un%c$ -> se urm$re)te s$,+r)%rea une% s%ngure -apte2
%nten*%a c&mple3$ -> se 9&t$r$)te c&m%terea ma% mult&r -apte sau pr&ducerea ma% mult&r re(ultate.
4. 6ulpa 5 d%n punct de ,edere al m&dal%t$*%l&r p&ate -%0
cu pre,edere sau u)ur%n*$ 5 ,a e3%sta atunc% c+nd %n-ract&rul pre,ede re(ultatul -apte% sale. dar nu-l accept$
s&c&t%nd -$r$ teme% c$ el nu se ,a pr&duce.
s%mpl$ sau negl%'ent$ - ,a e3%sta atunc% c+nd %n-ract&rul nu pre,ede re(ultatul -apte% sale. de)% tre/u%a )%
putea s$-l pre,ad$. Pentru sta/%l%rea ,%n&,$*%e% +n m&dal%tatea culpe% s%mple se -&l&sesc 4 cr%ter%%0 - O@IE6!I ->
urm$re)te ,er%-%carea tutur&r +mpre'ur$r%l&r + care s-a c&m%s -apta)% dac$ -$ptu%t&rul tre/u%a s$ pre,ad$ re(ultatul
s&c%almente per%cul&s2 - SU@IE6!I -> urm$re)te ,er%-%carea p&s%/%l%t$*%l&r -$ptu%t&rulu% de a pre,edea re(ultatul
+n m&mentul s$,+r)%r%% -apte% +n rap&rt cu apt%tud%n%le sale pers&nale 7preg$t%re )% e3per%en*$8.
Alte m&dal%t$*% a,em0
%mpruden*a 5 e-ectuarea -$r$ aten*%a necesar$ a une% act%,%t$*%2
nepr%ceperea 5 presupune +mpl%n%rea sau ne+mpl%n%rea une% ac*%un% dat&r%t$ l%pse% sau %nsu-%c%en*e%
cun&)t%n*el&r necesare2
ned%/$c%a 5 se re-er$ la l%psa de apt%tud%ne sau e3per%en*$ pentru -$ptu%t&r + d&men%ul s$u de act%,%tate2
culpa d%rect$ 5 ,%(ea($ c&mp&rtarea %n-ract&rulu% +ns$)%2
culpa %nd%rect$ 5 are +n ,edere & ac*%une s$,+r)%t$ de altul.
?. Inten*%a dep$)%t$ sau praeter%nten*%a 5 -&rm$ m%3t$ de ,%n&,$*%e ce cupr%nde %nten%a )% culpa.
De-%n%*%e 5 este & -&rm$ m%3t$ de ,%n&,$*%e care apare caelement su/%ect%, +n c&n*%nutul un&r %n-rac*%un%. atunc% c+nd
-$ptu%t&rul pre,ede )% urm$re)te sau accept$ pr&ducerea unu% re(ultat s&c%almente per%cul&s. dar +n real%tate dat&r%t$
+mpre'ur$r%l&r +n care se e3ecut$ act%,%tatea %n-rac*%&nal$ re(ultatul pr&dus este unulma% gra, dec+t cel pre,$(ut. urm$r%t
sau acceptat. dar pe care -$ptu%t&rul l-a acceptat. sper+nd -$r$ teme% c$ nu se ,a pr&duce. &r% nu l-a pre,$(ut de)% putea )%
tre/u%a s$-l pre,ad$.
Pers&anele 'ur%d%ce r$spund penal pentru %n-rac*%un%le s$,+r)%te +n relal%(area &/%ectulu% de act%,%tate sau +n %nteresul sau
+n numele pers&ane% 'ur%d%ce dac$ -apta a -&st s$,+r)%t$ -&rma de ,%n&,$*%e pre,$(ut$ de legea penal$. EH6EPIE -ac0 -
statul2 - aut&r%t$*%le pu/l%ce2 - %nst%tu*%%le pu/l%ce ce des-$)&ar$ & act%,%tate ce nu -ace &/%ectul d&men%ulu% pr%,at.
c8. "AP-A P$E5.64-. de LEGEA PE'AL. 5 a nu se c&n-unda cu c&nceptul de %n-rac*%une. Pentru a -% %n-rac*%une.
-apta pre,$(ut$ de legea penal$ tre/u%e s$ +ntruneasc$ )% celelalte 4 tr$s$tur% 5 s$ pre(%nte per%c&l s&c%al2 - s$ se -% s$,+r)%t cu
,%n&,$*%e.
Pr%nc%p%ul %ncr%m%n$r%% 5 acel pr%nc%p%u p&tr%,%t c$ru%a legea pre,ede care -apte c&nst%tu%e %n-rac*%un%.
D. 6ONINU!UL INFRA6IUNII.
Coninutul infraciunii #> t&tal%tatea c&nd%*%%l&r &/%ect%,e )% su/%ect%,e. cerute de n&rma de %ncr%m%nare pentru ca un
anum%t t%p de -apt$ s$ c&nst%tu%e %n-rac*%une.
Condiiile cerute de n&rma de %ncr%m%nare se clas%-%c$ dup$ ma% multe cr%ter%%0
1 dup$ elementele la care se re-er$ c&nd%*%%le pre,$(ute +n n&rma de %ncr%m%nare se clas%-%c$ +n0 - c&nd%*%% pr%,%t&are la actul
de c&ndu%t$ cu cele 4 latur% ale sale. latura &/%ect%,$ )% latura su/%ect%,$2 - c&nd%*%% care se re-er$ la &/%ectul )% su/%ectul
%n-rac*%un%%2 - c&nd%*%% re-er%t&are la t%mpul. l&cul )% m&dul de s$,+r)%re al %n-rac*%un%%.
1 dup$ r&lul )% %mp&rtan*a %ncr%m%n$r%% c&nd%*%%le pre,$(ute +n c&n*%nutul aceste%a se clas%-%c$ +n0 - c&nd%*%% esen*%ale 7-$r$
de care %ncr%m%narea nu se p&ate real%(a82 - c&nd%*%% acc%dentale 7acelea care se adaug$ la alc$tu%rea c&n*%nutulu% %ncr%m%n$r%%
d+nd ,ar%nta agra,ant$ sau atenuant$8.
7
1 +n rap&rt cu m&mentul +n care %nter,%n +n s$,+r)%rea -apte% c&nd%*%%le pre,$(ute +n c&n*%nutul %ncr%m%n$r%% sunt0 - c&nd%*%%
pree3%stente2 - c&nd%*%% c&nc&m%tente2 - c&nd%*%% su/sec,ente 7%nter,%n dup$8.
1 dup$ cum pr%,esc -apta sau pers&ana -$ptu%t&rulu% c&nd%*%%le pre,$(ute +n c&n*%nutul %ncr%m%n$r%% p&t -%0 - c&nd%*%% reale
7se re-er$ la -apt$82 - c&nd%*%% pers&nale 7se re-er$ la %n-ract&r sau la ,%ct%m$8.
Coninuturile part%culare d%n n&rma de %ncr%m%nare se clas%-%c$0
1 dup$ structura l&r +n0 -c&n*%nut 'ur%d%c # cupr%nde ansam/lul de c&nd%*%% cerute de n&rma de %ncr%m%nare pentru
e3%sten*a unu% anum%t t%p de %ncr%m%nare2 -c&n*%nut c&nst%tut%, # este & parte d%n c&n*%nutul 'ur%d%c )% se re-er$ numa% la
c&nd%*%%le pr%,%nd act%,%tatea mater%al$ )% ps%9%c$ cerute de n&rma de %ncr%m%nare2 -c&n*%nut s%mplu # cupr%nde c&nd%*%%le une%
s%ngure ac*%un% sau %nac*%un%. a,+nd la /a($ & un%c$ -&rm$ de ,%n&,$*%e2 - c&n*%nut c&mple3 # cupr%nde tr$s$tur%le ce
caracter%(ea($ 4 ac*%un% cu urm$r%le l&r sau 4 -&rme de ,%n&,$*%e care tre/u%e real%(ate cumulat%,.
1 +n rap&rt cu ,ar%antele de %ncr%m%nare c&n*%nutur%le p&t -%0 - c&n*%nut de /a($2 - c&n*%nut agra,at2 - c&n*%nut atenuant.
1 +n rap&rt cu cr%ter%ul -&rmel&r de s$,+r)%re ale -aptel&r %ncr%m%nate a,em0 - c&n*%nut %ntegral2 - c&n*%nut trunc9%at sau
at%p%c.
Coninutul !eneric al faptei incriminate #> repre(%nt$ m&dul +n care se grupea($ )% rap&rtur%le care se stat&rn%cesc +ntre
d%-er%tele elemente care c&mpun acest c&n*%nut.
Structura coninutului !eneric al faptei incriminate cupr%nde urm$t&arele c&nd%*%%0
- re-er%t&are la &/%ect2
- su/%ect2
- l&cul )% t%mpul s$,+r)%r%% %n-rac*%un%%2
- la actul de c&ndu%t$ cu cele 4 latur% ale sale. &/%ect%,$ )% su/%ect%,$.
Pr%mele ? c&nd%*%% sunt c&nd%*%% pree3%stente %n-rac*%un%%. pe c+nd cea de-a B-a -&rmea($ c&n*%nutul c&nst%tut%,.
A* Condiii pree&itente infraciunii*
18. O/%ectul %n-rac*%un%% 5 +l c&nst%tu%e rela*%%le s&c%ale care sunt le(ate sau puse +n per%c&l nu +n m&d d%rect c% pr%n
m%'l&c%rea ,al&r%% s&c%ale d%rect amen%n*ate pr%n -apta %l%c%t$.
Sunt 4 mar% categ&r%% de &/%ecte ale %n-rac*%un%%0
O/%ectul 'ur%d%c # c&nst%tu%e rela*%%le &cr&t%te pr%n n&rmele dreptulu% penal. P&ate -%0
-&/%ect 'ur%d%c gener%c sau de grup 7 c&nst%tu%t d%ntr-un grup de rela*%% s&c%ale -&rmate +n 'urul une% ,al&r% s&c%ale
-undamentale c&mune unu% grup de %n-rac*%un%82
-&/%ect 'ur%d%c spec%al 7 este spec%-%c -%ec$re% %n-rac*%un% )% p&ate -%0 1 s%mplu. -&rmat d%n rela*%%le s&c%ale pr%,%nd & un%c$
,al&are s&c%al$2 1 c&mple3. -&rmat d%n rela*%%le s&c%ale pr%,%nd 4 sau ma% multe ,al&r% s&c%ale d%ntre care una este +n
pr%nc%pal &cr&t%t$ %ar celelalte +n secundar.
O/%ectul 'ur%d%c spec%al este & c&mp&nent$ a &/%ectulu% 'ur%d%c gener%c )% se a-l$ -at$ de acesta. +ntr-un rap&rt de
su/&rd&nare.
O/%ectul mater%al # repre(%nt$ /unul. lucrul sau c&rpul pers&ane% spre care este +ndreptat$ act%,%tatea
mater%al$ descr%s$ de n&rma penal$. A NU SE 6ONFUNDA cu <ICLOA6ELE <A!ERIALE care au putut ser,% la
s$,+r)%rea une% %n-rac*%un%.
48. Su/%ec*%% -apte% %ncr%m%nate 5 pers&anele %mpl%cate +ntr-un rap&rt 'ur%d%c penal de c&n-l%ct. -%e ca urmare a s$,+r)%r%%
une% %n-rac*%un%. -%e a sup&rt$r%% c&nsec%n*el&r generate de s$,+r)%rea aceste%a. Su/%ec*%% -apte% %ncr%m%nate sunt de 4 categ&r%%
)% anume0
1 Su/%ec*%% act%,% 5 sunt pers&anele care s$,+r)esc sau c&ntr%/u%e la c&m%terea une% %n-rac*%un% )% p&tr%,%t leg%% p&t -% tra)% la
r$spundere penal$.
6&nd%*%%le ce tre/u%e +ndepl%n%te cumulat%, pentru ca & pers&an$ s$ p&at$ a,ea cal%tatea de su/%ect act%, sunt0
s$ -%e & pers&an$ -%(%c$ sau 'ur%d%c$2
pers&ana -%(%c$ s$ a%/$ m%n%m 1B an%. %ar +tre 1B-1D an% s$ a%/$ d%scern$m+nt2
pers&ana s$ -%e resp&nsa/%l$2
s$ se c&nstate c$ pers&ana resp&nsa/%l$ a dec%s +n m&d l%/er asupra ac*%un%% sau %nac*%un%% %nter(%se. ne-%%nd supus$
n%c% une% c&nstr+nger% e3ter%&are2
pers&ana 'ur%d%c$ s$ -%e repre(entat$.
;n rap&rt cu anum%te cr%ter%% a,em0
+n rap&rt cu ,+rsta0 - m%n&r% 7nu au 1I an% +mpl%n%*%82 - ma'&r% 7au 1I an% +mpl%n%*%82 - ,+rstn%c% 7/$r/a*% au DJ
de an% +mpl%n%*% %ar -eme%le EE de an%8.
+n rap&rt cu num$rul %n-rac*%un%l&r c&m%se la date d%-er%te0 - pr%mar%2 - rec%d%,%)t%.
+n rap&rt de cet$*en%e0 - %n-ract&r cet$*ean str$%n2 - %n-ract&r cet$*ean r&m=n.
+n rap&rt de se30 - %n-ract&r -eme%e2 - %n-ract&r /$r/at2
+n rap&rt de cal%tate0 - -unc*%&nar2 - m%l%tar.
+n rap&rt de natura 'ur%d%c$0 - pers&an$ -%(%c$2 - pers&an$ 'ur%d%c$.
1 Su/%ec*%% pas%,% 5 pers&anele -%(%ce sau 'ur%d%ce t%tulare a ,al&r%l&r s&c%ale &cr&t%te de legea penal$. care au su-er%t &
,$t$mare +n urma c&m%ter%% %n-rac*%un%%.
Se clas%-%c$ +n0 -su/%ect pas%, general al %n-rac*%un%% #> +nt&tdeauna este statul2 -su/%ect pas%, spec%al al %n-rac*%un%% 5este
pers&ana -%(%c$ sau 'ur%d%c$ care su-er$ urm$r%le une% %n-rac*%un%. Ace)t%a p&t -% la r+ndul l&c pr%nc%pal% sau secundar%.
?8. L&cul )% t%mpul s$,+r)%r%% %n-rac*%un%%.
8
;n general & %n-rac*%une se p&ate s$,+r)% +n &r%ce l&c )% +n &r%ce t%mp. E3cep*%% a,em0 - c+nd l&cul )% t%mpul s$,+r)%r%% -apte%
sunt elemente c&nst%tut%,e ale %n-rac*%un%% 7+n pu/l%c. +n t%mp de r$(/&%. pe drumur%le pu/l%ce82 - c+nd l&cul )% t%mpul
c&nst%tu%e elemente c%rcumstan*%ale +n c&n*%nutul cal%-%cat sau agra,at al anum%t&r %n-rac*%un%.
@. Coninutul contitutiv al infraciunii* Are 4 latur%0- una &/%ect%,$2 - alta su/%ect%,$.
18. Latura &/%ect%,$ 5 c&nst$ +n act%,%tatea -%(%c$ mater%al$ des-$)urat$ de su/%ect )% suscept%/%l$ s$ pr&duc$ & sc9%m/are +n
lumea +nc&n'ur$t&are pr%n le(area sau punerea +n per%c&l a une% ,al&r% s&c%ale )% a rela*%%l&r s&c%ale c&respun($t&are aceste%a.
6&mp&nentele -$r$ de care nu ne a-l$m +n -a*a une% %n-rac*%un% sunt0
- ELE<EN!UL <A!ERIAL #> c&nst$ +n actul de c&ndu%t$ %nter(%s sau %mpus pr%n n&rma de %ncr%m%nare.
Se real%(ea($ pr%n 4 m&dal%t$*%0 - ac*%une 7 a -ace ce,a ce legea %nter(%ce pr%n acte mater%ale. cu,%nte. scr%s82 - %nac*%une
7 a nu -ace ceea ce legea &/l%g$ s$ se -ac$8. ;n rap&rt de m&dal%tatea elementulu% mater%al %n-rac*%un%le sunt c&m%s%,e sau
&m%s%,e.
- UR<AREA I<EDIA!F #> c&nst$ +n sc9%m/area +n lumea &/%ect%,$. pe care & pr&duce s$,+r)%rea ac*%un%% sau
%nac*%un%% %nter(%se de legea penal$. &r% pr%n at%ngerea +n &r%ce m&d adus$ une%a d%n ,al&r%le s&c%ale care -&rmea($ &/%ect
al &cr&t%r%% penale.
S$,+r)%rea une% %n-rac*%un% pr&duce un re(ultat ce se p&ate pre(enta ca0 - & c&nsec%n*$ mater%al$ 7le(%une. etc82 - &
c&nsec%n*$ %mater%al$ 7starea de per%c&l8. Dec% re(ultatul sau urmarea %med%at$ apare ca & ,$t$mare e-ect%,$ a &/%ectulu%
sau stare de per%c&l.
- LEGF!URA DE 6AU:ALI!A!E #> este acea rela*%e de la cau($ la e-ect. +ntre elementul mater%al su/ -&rma
ac*%un%%. %nac*%un%% ,&luntare. c&n)t%ente a -$ptu%t&rulu% )% urmarea %med%at$ pre,$(ut$ de n&rma de %ncr%m%nare.
E3%st$ 4 curente +n care sunt grupate te&r%%le cu pr%,%re la leg$tura de cau(al%tate )% anume0
1 -eza monit 5 cupr%nde acele te&r%% ce sus*%n c$ urmarea %med%at$ are & s%ngur$ ac*%une care tre/u%e c&ns%derat$ drept
cau($ a e-ectulu% pr&dus. celelalte ac*%un% -%%nd aprec%ate ca s%mple c&nd%*%% -$r$ semn%-%ca*%e 'ur%d%c$ penal$. 6a te&r%% ce
sus*%n aceast$ te($ a,em0 - teoria cauzei adecvate au a cauzei tipice 7c&ns%der$ drept cau($ a unu% re(ultat acea c&nd%*%e care
este apt$ s$ pr&duc$ acel re(ultat82 - teoria cauzei terminale au pro&ime 7c&ns%der$ drept cau($ a re(ultatulu% ult%ma energ%e
care a precedat acel re(ultat82 - teoria cauzei preponderente 7c&ns%der$ cau($ a re(ultatulu% acea act%,%tate ce a c&ntr%/u%t cel
ma% mult la apar%*%a acelu% re(ultat8.
7 -eza pluralit 5 cupr%nde acele te&r%% ce sus*%n c$ urmarea %med%at$ este re(ultatul unu% c&ncurs de cau(e. 6a te&r%% +n
sus*%nerea aceste% te(e a,em0 - teoria ec8ivalenei condiiilor 7c&ns%der$ drept cau($ a re(ultatulu% t&ate ac*%un%le umane care
c&nst%tu%e c&nd%*%% %nd%spensa/%le pr&ducer%% acelu% re(ultat82 - teoria condiiei neceare 7c&ns%der$ drept cau($ &r%ce c&nd%*%e
care a -&st necesar$ pentru pr&ducerea re(ultatulu%. *%n+ndu-se seama de c&ntr%/u*%a c&ncret$ adus$ de -%ecare c&nd%*%e8.
48. Latura su/%ect%,$ -> cupr%nde t&tal%tatea c&nd%*%%l&r cerute de lege cu pr%,%re la at%tud%nea c&n)t%%n*e% )% ,&%n*e%
%n-ract&rulu% -a*$ de -apt$ )% urm$r%le aceste%a. pentru caracter%(area -apte% ca %n-rac*%une.
Elementele componente sunt0
Elementul su/%ect%, 7,%n&,$*%a8 5 este c&nst%tu%t d%n -&rmele )% m&dal%t$*%le ,%n&,$*%e%. ad%c$ re-lect$ at%tud%nea
ps%9%c$ a -$ptu%t&rulu% -a*$ de -apta sa e3pr%mat$ +n -&rma de ,%n&,$*%e cerut$ de lege pentru ca acel t%p de -apt$ s$
c&nst%tu%e %n-rac*%une. $e!ulile de care tre/u%e s$ se *%n$ seama la -&rmularea &r%c$re% n&rme de %ncr%m%nare sunt0 -
sta/%l%rea ,%n&,$*%e% ca element su/%ect%, la -aptele %ncr%m%nate s$,+r)%te pr%n ac*%une 7c&m%s%,e82 - sta/%l%rea ,%n&,$*%e% ca
element su/%ect%, al -aptel&r %ncr%m%nate s$,+r)%te pr%n %nac*%une 7&m%s%,e82 - %dent%-%carea -aptel&r %ncr%m%nate al c$r&r
element su/%ect%, +l c&nst%tu%e praeter%nten*%a 7%nten*%a dep$)%t$8.
<&/%lul %n-rac*%un%% 5 acel %mpuls %ntern d%n care se na)te re(&lu*%a %n-rac*%&nal$ )% +n c&nsec%n*$ punerea +n
e3ecutare a aceste%a.
Sc&pul %n-rac*%un%% 5 &/%ect%,ul urm$r%t de c$tre -$ptu%t&r pr%n s$,+r)%rea ac*%un%% sau %nac*%un%% ce c&nst%tu%e
elementul mater%alal %n-rac*%un%%. 6un&a)terea sc&pulu% -apte% ser,e)te pentru sta/%l%rea per%c&lulu% s&c%al c&ncret )%
sta/%l%rea pedepse%.
K. FOR<ELE INFRA6IUNII IN!ENIONA!E.
In-rac*%unea 5 & act%,%tate uman$ ce cupr%nde & +nl$n*u%re de ac*%un%. Aceasta act%,%tate +ncepe pr%ntr-& 9&t$r+re de a
s$,+r)% %n-rac*%unea 5 c&nt%nu$ pr%ntr-& ac*%une de preg$t%re 5 dup$ care se trece la e3ecutarea ac*%un%% %n-rac*%&nale
s-+r)%ndu-se cu pr&ducerea re(ultatulu% s&c%almente per%cul&s.
Act%,%tatea %n-rac*%&nal$ parcurge 4 per%&ade +n derularea e% )% anume0
a8. Perioada intern #> +n ps%9%cul su/%ectulu% are l&c conceperea %i 8otr(rea infracional +n cadrul c$re%a se d%st%ng ?
m&mente0 - na)terea %de%% de a c&m%te %n-rac*%unea2 - del%/erarea2 - luarea 9&t$r+r%% de a s$,+r)% %n-rac*%unea.
Dac$ 9&t$r+rea de a s$,+r)% %n-rac*%unea nu este e3ter%&r%(at$ 5 nu este %ncr%m%nat$. E3cep*%% sunt0 - %n-rac*%unea de
c&mpl&t2 - %n-rac*%unea de amen%n*are.
/8. Perioada e&tern #> este marcat$ de 4 m&mente0 - cel %n%*%al 5 c+nd %n-ract&rul a pr&cedat la e-ectuarea pr%mulu% act
mater%al al s$,+r)%r%% %n-rac*%un%%2 - cel -%nal 5 c+nd act%,%tatea mater%al$ a luat s-+r)%t )% re(ultatul s&c%almente per%cul&s s-a
pr&dus.
Pr&cesul de +n-$ptu%re al 9&t$r+r%% %n-rac*%&nale +n per%&ada e3tern$ parcurge )% ea. ? etape0
1 etapa actelor preparatorii au de pre!tire 5 se cupr%nde t&ate acele act%,%t$*% care preg$tesc e3ecutarea 9&t$r+r%%
%n-rac*%&nale2
1 etapa e&ecutrii propriu9zie 5 cupr%nde acele act%,%t$*% pr%n care se real%(ea($ -apta %ncr%m%nat$. A%c% p&t apare s%tua*%%
care s$ +ntrerup$ act%,%tatea %n-rac*%&nal$.
9
1 etapa urmrilor 5 are un m&ment %n%*%al +n care ac*%unea mater%al$ a -&st e-ectuat$ %ntegral )% durea($ p+n$ s-a pr&dus
re(ultatul.
"azele de def%urare a activitii infracionale # sunt acele etape pe care le p&ate parcurge act%,%tatea %n-rac*%&nal$ d%n
m&mentul pr%me% man%-est$r% e3ter%&are )% p+n$ +n m&mentul pr&ducer%% re(ultatulu% sau. +n unele ca(ur%. a epu%($r%%
act%,%t$*%% mater%ale.
Act%,%tatea %n-rac*%&nal$ este precedat$ de & at%tud%ne ps%9%c$ )% se des-$)&ar$ e3tern pr%n0 - acte de preg$t%re2 - acte de
e3ecutare. )% p&ate s-+r)% pr%n pr&ducerea une% m&d%-%c$r% +n lumea e3ter%&ar$.
Legea c&ns%der$ ca %n-rac*%un% )% le %ncr%m%nea($ ca fapte ce pre(%nt$ per%c&l s&c%al0
- -&rma t%p%c$ a %n-rac*%un%% 5 -apta c&nsumat$2
- unele -&rme at%p%ce ale %n-rac*%un%% ca0 1 -&rma %mper-ect$ a -apte% # -apta tentat$2 1 -&rma ma% mult dec+t
per-ect$ a -apte% # -apta epu%(ant$.
A* Actele pre!titoare 2preparatorii)*
Actele preg$t%t&are # acele acte care preg$tesc c&nd%*%%le de trecere la e3ecutarea ac*%un%% sau %nac*%un%%. Actele
preg$t%t&are sunt p&s%/%le numa% la %n-rac*%un%le %nten*%&nate.
#odalitile de realizare a actel&r preg$t%t&are sunt0
pr&curare l%c%t$ sau %l%c%t$ de %nstrumente ce urmea($ s$ -%e -&l&s%te la c&m%terea -apte%2
c&n-ec*%&narea. m&d%-%care sau adaptarea %nstrumentel&r.mecan%smel&r sau d%sp&(%t%,el&r ce ,&r -% -&l&s%te
la c&m%terea -aptel&r2
luarea de m$sur% pentru +ngreunarea desc&per%r%% -apte% ce se ,a c&m%te sau +n ,ederea as%gur$r%% -&l&sulu%
re(ultat d%n %n-rac*%une.
Condiiile ce tre/u%e +ndepl%n%te pentru ca act%,%t$*%le des-$)urate s$ -%e c&ns%derate acte de preg$t%re ale %n-rac*%un%% sunt0 1
s$ -%e e-ectuate +n m&d ne+nd&eln%c pentru s$,+r)%rea une% %n-rac*%un%2 1 s$ se mater%al%(e(e +ntr-& act%,%tate &/%ect%,$ de
creare a c&nd%*%%l&r pentru s$,+r)%rea %n-rac*%un%%2 1 s$ -%e e-ectuate cu %nten*%e2 1 s$ nu -ac$ parte d%n elementele mater%ale
ale %n-rac*%un%% pr&%ectate sau s$ nu c&nst%tu%e un +nceput de e3ecutare a aceste%a.
Dup natura %i coninutul lor actele pre!titoare sunt0
- acte de pre!tire material 7c&nstau +n crearea de c&nd%*%% mater%ale -a,&ra/%le pentru s$,+r)%rea -apte%2
- acte de pre!tire moral 7pre,esc culegerea de date )% %n-&rma*%% despre ,%ct%m$ )% l&cul s$,+r)%r%% %n-rac*%un%%
c+t )% atragerea de c&mpl%c% +n s$,+r)%rea -apte%8.
Atunc% c+nd actele de preg$t%re sunt +n-$ptu%te de & alt$ pers&an$ dec+t cea care ,a e3ecuta nem%'l&c%t %n-rac*%unea.
aceastea se +n-$*%)ea($ ca acte de complicitate )% se pedepsesc dac$ aut&rul a c&m%s sau a +ncercat s$ c&m%t$ & %n-rac*%une
-&l&s%nd actele e-ectuate de c&mpl%ce.
;n pr%,%n*a actel&r preg$t%t&are se c&nturea($ 4 &p%n%%0
1 s%stemul ne%ncr%m%n$r%% actel&r preg$t%t&are 5 acestea sunt c&nsacrate )%-n 6&dul Penal r&m=n +n ,%g&are 7e3cep*%e 5
%n-rac*%un%le c&ntra s%guran*e% statulu%82
1 s%stemul %ncr%m%n$r%% actel&r preg$t%t&are care cun&a)te 4 te(e0 - te(a %ncr%m%n$r%% l%m%tate2 1 te(a %ncr%m%n$r%% nel%m%tate.
@. -entativa 5 c&nst$ +n punerea +n e3ecutare a 9&t$r+r%% de a s$,+r)% %n-rac*%unea. e3ecutare care +ns$ a -&st
+ntrerupt$ sau nu )%-a pr&dus e-ectul. !entat%,a. este dec% & -&rm$ at%p%c$ 7%mper-ect$8 a %n-rac*%un%% s%tuat$ +ntre
actele preg$t%t&are )% %n-rac*%unea -apt c&nsumat )% este %ncr%m%nat$ )% pedeps%t$ de lege.
Condiiile ce tre/u%e +ndepl%n%te pentru ca tentat%,a s$ e3%ste sunt0
1 e3%sten*a %nten*%e% -$ptu%t&rulu% de a s$,+r)% %n-rac*%unea. %nten*%e care p&ate -%0 -d%rect$2 -%nd%rect$ )% tre/u%e s$ precead$
actele de e3ecutare2
1 punerea +n e3ecutare a %nten*%e% de a s$,+r)% %n-rac*%unea2
1 act%,%tatea de e3ecutare s$ -% -&st +ntrerupt$ sau re(ultatul s$ nu se -% pr&dus d%n m&t%,e %ndependente de ,&%n*a
-$ptu%t&rulu%.
Coninutul tentativei 5 este acela)% ca al &r%c$re% %n-rac*%un% )% anume0
obiectul tentativei0 - &/%ectul 'ur%d%c al tentat%,e% # se crea($ un per%c&l d%rect -a*$ de ,al&area s&c%al$. a,+nd
+ns$ un per%c&l ma% m%c dec+t +n ca(ul %n-rc*%un%% c&nsumate2 - &/%ectul mater%al # ent%tatea mater%al$ asupra c$re%a se
+ndreapt$ act%,%tatea %n-rac*%&nal$.
ubiectul tentativei 5 pers&ana care a luat 9&t$r+rea )% a +nceput e3ecutarea -apte%. Pentru s$,+r)%rea une%
anum%te %n-rac*%un% se cere & cal%tate spec%al$ #> )% su/%ectul act%, tre/u%e s$ a%/$ aceast$ cal%tate. F$ptu%t&rul p&ate a,ea
cal%tatea de0 - aut&r2 - %nst%gat&r2 - c&mpl%ce.
latura obiectiv 5 are c&n*%nut &/l%gat&r%u ca )% +n ca(ul %n-rac*%un%% c&nsumate cu anum%te part%cular%t$*%.
Actul de e3ecutare #> se +ndepl%ne)te numa% pr%n ac*%une la tentat%,$. Urmarea #> c&nst$ +n crearea numa% a st$r%% de
per%c&l.
latura ubiectiv c&n*%ne unele de&se/%r% -a*$ de -apta c&nsumat$ )% anume la tentat%,$ elementul su/%ect%,
este real%(at numa% par*%al dat&r%t$ nepr&ducer%% re(ultatulu%.
Infraciuni la care tentativa nu ete poibil0
- +n rap&rt de elementul mater%al0 - %n-rac*%un% &m%s%,e 7+nsu)%rea /unulu% g$s%t82 - %n-rac*%un%le c&nt%nue )% de &/%ce%
7pr&st%tu*%a )%cer)et&r%a82 - %n-rac*%un%le de e3ecu*%e pr&mpt$ 7m$rtur%a m%nc%n&as$8.
- +n rap&rt cu elementul su/%ect%,0 - %n-rac*%un% s$,+r)%te d%n culp$2 - %n-rac*%un%le praete%nten*%&nate.
10
- alte %n-rac*%un% care dat&r%t$ ,&%n*e% leg%u%t&rulu% &r% spec%-%culu% l&r nu p&t -% s$,+r)%te su/ -&rma tenta*%e%0 - %n-rac*%un%le
cu c&nsumare ant%c%pat$2 - %n-rac*%un%le al c$r&r+nceput de e3ecutare este as%m%lat -&rme% c&nsumate2 - %n-rac*%un%le de
re(ultat p&ten*%al -%%ndc$ se c&nsum$ c+nd apare p&s%/%l%tatea pr&ducer%% re(ultatulu%.
#odalitile tentat%,e% sunt0
tentat%,a +ntrerupt$ sau neterm%nat$ # c&nst$ +n punerea +n e3ecutare a 9&t$r+r%% de a s$,+r)% %n-rac*%unea. e3ecutare
care +ns$ este +ntrerupt$. ;ntreruperea p&ate a,ea l&c pr%n %nter,en*%a0 - une% pers&ane -%(%ce2 - unu% an%mal2 - -&r*el&r
natur%%2 - ce *%ne de -$ptu%t&r 7le)%n8. Aceast$ m&dal%tate este p&s%/%l$ +n0 -%n-rac*%un%le -&rmale 7de per%c&l82 - %n-rac*%un%le
mater%ale 7de re(ultat8.
tentat%,a per-ect$ sau -$r$ e-ect 5 c&nst$ +n punerea +n e3ecutare +n +ntreg%me a 9&t$r+r%% de a s$,+r)% %n-rac*%unea.
+ns$. aceasta nu )%-a pr&dus e-ectul. Aceast$ m&dal%tate a tentat%,e% este p&s%/%l$ numa% la %n-rac*%un%le de re(ultat.
tentat%,a relat%, %mpr&pr%e 5 e3%st$ tentat%,$ )% +n ca(ul +n care c&nsumarea %n-rac*%un%% nu a -&st p&s%/%l$ dat&r%t$
%nsu-%c%en*e% sau de-ectu&(%t$*%% m%'l&acel&r -&l&s%te. &r% dat&r%t$ +mpre'ur$r%% c$ +n t%mpul c+nd s-au s$,+r)%t acte de
e3ecutare &/%ectul l%Psea de la l&cul unde -$ptu%t&rul credea c$ se a-l$.
tentat%,a a/s&lut %mpr&pr%e 5 nu e3%st$ tentat%,$ atunc% c+nd %mp&s%/%l%tatea de c&nsumare a %n-rac*%un%% este
dat&r%t$ m&dulu% cum a -&st c&nceput$ e3ecutarea.
;n ceea ce pr%,e)te %ncr%m%narea tentat%,e% e3%st$ : opinii. tentat%,a -%%nd -&rm$ at%p%c$ de %n-rac*%une0
1 opinia incriminrii nelimitate a actel&r de e3ecutare a &r%c$re% %n-rac*%un% ce sunt +ntre +nsele s&c%almente per%cul&ase )%
dec% tentat%,a tre/u%e %ncr%m%nat$ ca t&ate %n-rac*%un%le2
1 opinia incriminrii limitate 5 de)%. -%ecare act de e3ecutare al %n-rac*%un%l&r pre(%nt$ per%c&l s&c%al. acesta nu este su-%c%ent
de r%d%cat +nc+t s$ -ac$ necesar$ %ncr%m%narea tentat%,e% la t&ate %n-rac*%un%le. Re(ult$ dec%. c$ la %n-rac*%un%le cu un per%c&l
s&c%al sc$(ut nu este necesar$ %ncr%m%narea tentat%,e%. P&tr%,%t 6&dulu% Penal r&m=n art. 41 al%n. 1 5 tentat%,a se pedepse)te
numa% c+nd legea pre,ede e3pres acest lucru.
-eoriile cu privire la ancionarea tentativei sunt0
1 te&r%a par%t$*%% pedepse% 5 p&tr%,%t c$re%a tentat%,a ar tre/u% sanc*%&nat$ +n acelea)% l%m%te de pedeaps$ ca )% %n-rac*%unea
c&nsumat$2
1 te&r%a d%,ers%-%c$r%% pedepse% 5 p&tr%,%t c$re%a pedeapsa +n cadrul tentat%,e% se d%,ers%-%c$ +n rap&rt cu pedeapsa
pre,$(ut$ de lege pentru %n-rac*%unea c&nsumat$. Aceast$ te&r%e a -&st ad&ptat$ )%-n leg%sla*%a penal$ r&m=n$ #> tentat%,a se
sanc*%&nea($ cu & pedeaps$ cupr%ns$ +ntre L m%n%mulu% )% L ma3%mulu% pre,$(ute de lege pentru %n-rac*%unea c&nsumat$
-$r$ ca m%n%mul s$ -%e ma% m%c dec+t m%n%mul general al pedepse%.
6. Infraciunea fapt conumat 5 este -apta care pre(%nt$ c&n*%nutul une% %n-rac*%un% a)a cum este descr%s$ +n
n&rma de %ncr%m%nare.
D. Infraciunea fapt epuizat 5 este & -&rm$ at%p%c$ a %n-rac*%un%% care. dup$ m&mentul c&nsum$r%%. dat&r%t$
ampl%-%c$r%% urm$r%% &r% a c&nt%nu$r%% act%,%t$*%% %n-rac*%&nale. se prelunge)te +n t%mp p+n$ la m&mentul &pr%r%%
ac*%un%% sau %nac*%un%%.
Ampl%-%carea urm$r%l&r dup$ c&nsumarea m&mentulu% %n-rac*%un%% este p&s%/%l$ la0 - %n-rac*%un%le c&nt%nue2 - %n-rac*%un%le
c&nt%nuate2 - %n-rac*%un%le de &/%ce%2 - %n-rac*%un%le pr&gres%,e.
Cauzele de nepedepire a tentat%,e% sunt0
1 deitarea 5 c&nst$ +n renun*area de /un$ ,&%e a -$ptu%t&rulu% de a duce p+n$ la cap$t e3ecutarea +nceput$. de)% e3%st$
p&s%/%l%tatea real$ de a c&nt%nua. %ar -$ptu%t&rul este c&n)t%ent de aceasta.
6&nd%*%%le pentru ca des%starea s$ c&nst%tu%e cau($ de nepedeps%re sunt0
-des%starea tre/u%e s$ a%/$ l&c dup$ ce s-a e-ectuat unul sau ma% multe acte de e3ecutare2
-s$ e3%ste & man%-estare d%n care s$ re(ulte ,&%n*a su/%ectulu% de a renun*a la s$,+r)%rea %n-rac*%un%%2
-renun*area la c&nt%nuarea e3ecut$r%% %n-rac*%un%% tre/u%e s$ -%e de /un$ ,&%e2
-renun*area la c&nt%nuarea e3ecut$r%% s$ -%e de-%n%t%,$.
1 (mpiedicarea producerii rezultatului.
6&nd%*%%le ce tre/u%e +ndepl%n%te pentru ca +mp%ed%carea pr&ducer%% re(ultatulu% s$ c&nst%tu%e cau($ de nepedeps%re sunt0
-act%,%tatea %n-rac*%&nal$ s$ -% -&st +n +ntreg%me e3ecutat$. dar s$ nu se -% pr&dus urmarea pre,$(ut$ de lege2
--$ptu%t&rul s$ -% e-ectuat & ac*%une p&(%t%,$ pentru a ($d$rn%c% pr&ducerea re(ultatulu% )% ca e-ect al aceste% ac*%un%
re(ultatul s$ nu -% sur,en%t2
-man%-estarea act%,$ pr%n care -$ptu%t&rul a +mp%ed%cat pr&ducerea re(ultatulu% s$ -% -&st ,&luntar$2
-%nter,en*%a -$ptu%t&rulu% +n +mp%ed%carea pr&ducer%% re(ultatulu% s$ -% -&st e-%c%ent$2
-+mp%ed%carea pr&ducer%% re(ultatulu% s$ -% a,ut l&c +na%nte de desc&per%rea -apte%.
E-ectul des%st$r%% )% al +mp%ed%c$r%% pr&ducer%% re(ultatulu%. c&n-&rm art. 44 al%n. 1 6&d Penal +n ,%g&are este nepedeps%rea.
I. PAR!I6IPAIA.
Plural%tate de %n-ract&r% #> repre(%nt$ s%tua*%a +n care & %n-rac*%une este s$,+r)%t$ de 4 sau ma% multe pers&ane.
F&rmele plural%t$*%% de %n-ract&r% sunt0
a8. Pluralitatea natural 5 se +nt+lne)te. -rec,ent. la %n-rac*%un%le ce nu p&t -% s$,+r)%te dec+t pr%n c&ntr%/u*%a a 4 pers&ane
-%%nd denum%te )% %n-rac*%un% /%laterale. Spec%-%c aceste% -&rme de plural%tate de %n-ract&r% este -aptul c$ -%ecare part%c%pant
are cal%tatea de aut&r )% ,a -% tras la r$spundere penal$ numa% dac$ sunt +ndepl%n%te c&nd%*%%le cerute de lege +n acest sens.
/8. Pluralitatea contituit 5 e3%st$ atunc% c+nd s-au as&c%at &r% s-au grupat ma%multe pers&ane +n ,ederea s$,+r)%r%% de
%n-rac*%un%. leg%u%t&rul %ncr%m%n+nd aceast$ plural%tate ca & -apt$ de s%ne st$t$t&are. 6&nd%*%%le ce tre/u%e +ndepl%n%te pentru
ca & %n-rac*%une cu plural%tate c&nst%tu%t$ s$ e3%ste sunt0 - s$ e3%ste & grupare de m%n%m 4 pers&ane2 -gruparea s$ a%/$ un
11
anum%t pr&gram2 - gruparea s$ a%/$ & anum%t$ &rgan%(are care s$ as%gure sta/%l%tatea grupulu%. F%ecare -$ptu%t&r are
cal%tatea de aut&r )% ,a r$spunde penal pentru aceast$ cal%tate.
c8. Pluralitatea ocazional au participaia penal. ;n ca(ul aceste% -&rme de plural%tate de %n-ract&r% -%ecare part%c%pant ,a
r$spunde penal +n -unc*%e de c&ntr%/u*%a adus$ la s$,+r)%rea %n-rac*%un%%.
6&dul penal ac&rd$ & de&se/%t$ aten*%e part%c%pa*%e% penale.
PAR!I6IPANI # acele pers&ane care c&ntr%/u%e la s$,+r)%rea une% -apte pre,$(ute de legea penal$ +n cal%tate de
AU!ORI. INS!IGA!ORI sau 6O<MPLI6I.
Participaia penal # e3%st$ &r% de c+te &r% & -apt$ pre,$(ut$ de legea penal$ a -&st s$,+r)%t$ de un num$r ma% mare de
pers&ane dec+t cel care ar -% -&st necesar p&tr%,%t cu natura acele% -apte.
Sunt c&nturate 4 teze cu privire la natura +uridic a participaiei penale0
1 te(a c&mpl%c%t$*%% 5 del%ct d%st%nct # p&tr%,%t aceste% te(e &r%ce part%c%pant la & act%,%tate %n-rac*%&nal$ este aut&r al une%
%n-rac*%un% aut&n&me. %ar part%c%pa*%a tre/u%e c&ns%derat$ ca un c&ncurs de %n-rac*%un% d%st%ncte. +n rap&rt de c+te pers&ane
au c&ntr%/u%t la pr&ducerea re(ultatulu%2
1 te(a un%c%t$*%% de -apt$ # p&tr%,%t c$re%a part%c%pa*%a penal$ este un m&d de s$,+r)%re al aceste% -apte.
Pentru ca & plural%tate &ca(%&nal$ de -$ptu%t&r% s$ c&nst%tu%e & part%c%pa*%e penal$. tre/u%e +ndepl%n%te ca condiii0
1 s$ se -% s$,+r)%t & -apt$ pre,$(ut$ de legea penal$2
1 s$ e3%ste & plural%tate de %n-ract&r%2
1 s$ e3%ste & ,&%n*$ c&mun$ a part%c%pan*%l&r de a s$,+r)% -apta pre,$(ut$ de legea penal$2
1 cal%-%carea -apte% c&m%se ca %n-rac*%une s$ -%e c&nd%*%&nat$ pr%n c&ntr%/u*%a a cel pu*%n 4 pers&ane.
Felur%le part%c%pa*%e% penale sunt0
1 p&tr%,%t at%tud%n%% ps%9%ce a part%c%pan*%l&r +n c&m%terea -apte% a,em0
- part%c%pa*%a penal$ pr&pr%e2
- part%c%pa*%a penal$ %mpr&pr%e.
1 p&tr%,%t cal%t$*%% +n care -$ptu%t&rul c&ntr%/u%e la s$,+r)%rea -apte% a,em0
- part%c%pa*%e penal$ s%mpl$2
- part%c%pa*%e penal$ c&mple3$
1 p&tr%,%t c&ntr%/u*%e% -$ptu%t&r%l&r la act%,%tatea &/%ect%,$ sau su/%ect%,$ a -apte% a,em0
- part%c%pa*%e penal$ mater%al$2
- part%c%pa*%e penal$ m&ral$.
1 p&tr%,%t m&dulu% cum se p&ate sau nu se p&ate sta/%l% r&lul -%ec$ru% part%c%pant la s$,+r)%rea -apte% a,em0
- part%c%pa*%e penal$ determ%na/%l$2
- part%c%pa*%e penal$ nedeterm%na/%l$.
A8. Participaia penal proprie # cupr%nde t&ate acele pers&ane care au real%(at act%,%tatea mater%al$ c+t )% at%tud%nea
ps%9%c$. pr%n aceea)% -&rm$ de ,%n&,$*%e.
;n -unc*%e de modurile (n care participanii pot contribui la fapta penal ace)t%a p&t -%0
- ce% care e-ectuea($ acte de e3ecutare 5 aut&r%% sau c&aut&r%%2
- ce% care e-ctuea($ acte de determ%nare 5 %nst%gat&r%%2
- ce% care dau spr%'%n aut&r%l&r sau c&aut&r%l&r 5 c&mpl%c%%.
;n unele leg%sla*%% e3%st$ )% a B-a -&rm$ de part%c%pa*%e penal$ 5 &rgan%(at&rul.
a8. AU!ORA!UL 5 pers&ana care e-ectuea($ nem%'l&c%t -apta pre,$(ut$ de legea penal$.
/8. 6OAU!ORUL 5 acea -&rm$ a part%c%pa*%e% penale +n care -apta pre,$(ut$ de legea penal$ este s$,+r)%t$ +n m&d
nem%'l&c%t de c$tre 4 sau ma% multe pers&ane.
Condiiile pentru ca part%c%pa*%a penal$ s$ +m/race -&rma c&aut&ratulu% sunt0
- s$ se s$,+r)easc$ & -apt$ pre,$(ut$ de legea penal$2
- la s$,+r)%rea nem%'l&c%t$ a -apte% pre,$(ute de legea penal$ s$ part%c%pe 4 sau ma% multe pers&ane2
- t&*% part%c%pan*%% s$ ac*%&ne(e cu aceea)% -&rm$ de ,%n&,$*%e.
c8. INS!IGAREA 5 ca -&rm$ apart%c%pa*%e% penale c&nst$ +n -aptul c$ & pers&an$ 5 INS!IGA!OR 5 determ%n$. cu
%nten*%e. pe & alt$ pers&an$ 5 INS!IGA! 5 s$ s$,+r)easc$ & -apt$ pre,$(ut$ de legea penal$.
Condiiile ce tre/u%e +ndepl%n%te cumulat%, pentru ca %nst%garea s$ e3%ste ca -&rm$ a part%c%pa*%e% penale sunt0
- s$ e3%ste cel pu*%n 4 pers&ane. %nst%gat&r )% %nst%gat2
- e-ectuarea une% act%,%t$*% de determ%nare a %nst%gat&rulu% asupra %nstugatulu% pentru a s$,+r)% & -apt$
pre,$(ut$ de legea penal$2
- %nst%gatul s$ nu -% luat & 9&t$r+re anter%&ar$ de a s$,+r)% -apta pre,$(ut$ de legea penal$ la care a -&st
%nst%gat2
- %nst%gat&rul s$ des-$)&are cu %nten*%e act%,%tatea de determ%nare a %nst%gatulu% pentru ca acesta d%n urm$ s$
s$,+r)easc$ -apta pre,$(ut$ de legea penal$.
- act%,%tatea de determ%nare a %nst%gat&rulu% -a*$ de %nst%gat s$ -%e urmat$ de e3ecutare.
E3%st$ d%-er%te -&rme sau modaliti ale inti!rii +n rap&rt cu anum%te cr%ter%% )% anume0
1 +n -unc*%e de num$rul de pers&ane -a*$ de care se e-ectuea($ act%,%tatea de determ%nare a,em0
- %nst%gare %nd%,%dual$2
- %nst%gare c&lect%,$.
12
1 dup$ m&dul de determ%nare %nst%garea p&ate -%0
- med%at$ 5 se recurge la alt$ pers&an$2
- %nst%gare %med%at$ 5 d%rect +ntre %nst%gat&r )% %nst%gat.
1 +n -unc*%e de -&rma de ,%n&,$*%e0
- %nst%gare pr&pr%e2
- %nst%gare %mpr&pr%e.
1 +n rap&rt cu m%'l&acele -&l&s%te de %nst%gat&r0
- %nst%gare s%mpl$2
- %nst%gare cal%-%cat$.
1 dup$ re(ultatul &/*%nut0
- %nst%gare cu e-ect negat%, sau ne%(/ut%t$2
- %nst%gare cu e-ect p&(%t%, sau reu)%t$.
d8. 6O<PLI6I!A!EA 5 -&rm$ a part%c%pa*%e% penale +n care & pers&an$. cu %nten*%e. pr%n m&dal%t$*%le pre,$(ute de art.
4D 6&d Penal +n ,%g&are. spr%'%n$ & alt$ pers&an$ la real%(area une% -apte pre,$(ute de legea penal$.
Condiiile ce tre/u%e +ndepl%n%te cumulat%, pentru ca s$ e3%ste c&mpl%c%tatea ca -&rm$ a part%c%pa*%e% sunt0
-s$,+r)%rea une% -apte pre,$(ute de legea penal$ de & alt$ pers&an$ +n cal%tate de aut&r2
-s$,+r)%rea de c$tre c&mpl%ce a une% act%,%t$*% de %+nlesn%re sau a'ut&r la c&m%terea -apte% de c$tre aut&r2
-c&ntr%/u*%a c&mpl%celu% s$ -% -&l&s%t e-ect%, aut&rulu% la s$,+r)%rea -apte% pre,$(ute de legea penal$2
-actele de c&mpl%c%tate +n ar%care d%n m&dur%le +n care s-au man%-estat tre/u%e s$ -%e e-ectuate cu %nten*%e.
F&rmele c&mpl%c%t$*%% sunt0
1 +n -unc*%e de -elul actel&r de spr%'%n real%(ate0
- c&mpl%c%tate mater%al$2
- c&mpl%c%tate m&ral$.
1 dup$ m&mentul +n care %nter,%n actele de spr%'%n0
- c&mpl%c%tate anter%&ar$2
- c&mpl%c%tate c&nc&m%tent$.
1 +n rap&rt de m&dal%tatea c&ntr%/u*%e% dat$ de c&mpl%ce la s$,+r)%rea -apte% de c$tre aut&r0
- c&mpl%c%tate pr%n ac*%une2
- c&mpl%c%tate pr%n %nac*%une.
1 dup$ m&dul +n care se real%(ea($ c&ntr%/u*%a c&mpl%celu% la s$,+r)%rea -apte% pre,$(ute de legea penal$0
- c&mpl%c%tate nem%'l&c%t$ a%c% %ntr$0 - c&mpl%c%tate la %nst%gare2 - c&mpl%c%tate la c&mpl%c%tate2 - %nst%garea la
c&mpl%c%tate.
- c&mpl%c%tate m%'l&c%t$.
@8. Participaia penal improprie 5 acea -&rm$ de part%c%pa*%e penal$ +n care un%% partu%c%pan*% c&nlucrea($ la s$,+r)%rea
-apte% pre,$(ute de legea penal$ pr%n -&rme de ,%n&,$*%e d%-er%te 7%nten*%e. culp$8 sau c9%ar -$r$ ,%n&,$*%e.
Part%c%pa*%a penal$ %mpr&pr%e p&ate e3%sta at+t +n ca(ul c&aut&ratulu%. +n ca(ul %nst%g$r%% sau a c&mpl%c%t$*%%.
#odalitile part%c%pa*%e% penale %mpr&pr%% sunt0
1 modalitatea intenie %i culp 9 aut&rul c&m%te -apta d%n culp$ -%%nd determ%nat cu %nten*%e de %nst%gat&r &r% a'utat sau
%nlesn%t +n s$,+r)%rea -apte%. +n &r%ce m&d. cu %nten*%e de c&mpl%ce. Aut&rul nu este %n-ract&r +n ca(ul +n care -apta s$,+r)%t$ nu
c&nst%tu%e %n-rac*%une dec+t dac$ este s$,+r)%t$ cu %nten*%e. el nu r$spunde penal. s%ngur%% resp&nsa/%l% -%%nd %nst%gat&rul )%
c&mpl%cele pentru %n-rac*%unea %nten*%&nat$ la care )%-au adus c&ntr%/u*%a. <&dal%tatea %nten*%e )% culp$ are 4 -&rme )%
anume0 - %nst%garea %mpr&pr%e2 - c&mpl%c%tate %mpr&pr%e.
- modalitatea intenie %i lip de vinovie 5 aut&rul s$,+r)e)te -apta -$r$ ,%n&,$*%e -%%nd determ%nat cu %nten*%e de c$tre
%nst%gat&r &r% a'utat sau +nlesn%t +n s$,+r)%rea -apte%. +n &r%ce m&d cu %nten*%e. de c&mpl%ce. Aut&rul nu p&ate -% tras la
r$spundere penal$ de&arece a c&m%s -apta -$r$ ,%n&,$*%e. pe c+nd %nst%gat&rul sau c&mpl%cele ,&r r$spunde p&tr%,%t cal%t$*%%
l&r. pentru %n-rac*%unea %nten*%&nat$.
Sunt cun&scute 4 s%steme de sanc*%&nare a part%c%pan*%l&r0
s%stemul par%-%c$r%% pedepsel&r 5 se re-er$ la -aptul c$ t&*% part%c%pan*%%. %nd%-erent de cal%tatea de aut&r%.
%nst%gat&r% sau c&mpl%c% tre/u%e sanc*%&na*% +ntre acelea)% l%m%te de pedeaps$ de&arece -apta s$,+r)%t$ este ,&%n*a
tutur&r. P&tr%,%t 6&dulu% Penal +n ,%g&are pedeps%rea part%c%pan*%l&r la %n-rac*%une se -ace pentru part%c%pa*%a
pr&pr%e p&tr%,%t acestu% s%stem.
s%stemul d%,ers%-%c$r%% pedepsel&r 5 se re-er$ 2a -aptul c$ sanc*%&narea part%c%pan*%l&r tre/u%e s$ -%e
d%,ers%-%cat$. ad%c$ s$ pre,ad$ pentru %nst%gat&r% )% c&mpl%c% pedepse d%-er%te de cele ale aut&r%l&r. P&tr%,%t 6&dulu%
Penal +n ,%g&are asest s%stem se apl%c$ +n part%c%pa*%a %mpr&pr%e.
Circumtanele privitoare la peroana unu% part%c%pant nu se r$s-r+ng asupra cel&rlal*%. Circumtanele privitoare la fapt se
r$s-r+ng asupra part%c%pan*%l&r +n m$sura +n care ace)t%a le-au cun&scut sau le-au pre,$(ut.
F&rmele c%rcumstan*el&r pers&nale sunt0
1 c%rcumstan*e pers&nale su/%ect%,e0 - -&rma de ,%n&,$*%e2 - m&/%lul2 - sc&pul urm$r%t.
1 c%rcumstan*e pers&nale de %nd%,%dual%(are0 - antecedente penale2 - cal%tatea %nculpatulu%2 - starea c%,%l$.
Pentru nepedeps%rea part%c%pantulu%. atunc% c+nd acesta a +mp%ed%cat c&nsumarea -apte%. se cer +ndepl%n%te cumulat%,
c&nd%*%%le0
- aut&rul s$ -% +nceput e3ecutarea -apte% pre,$(ute de legea penal$2
13
- part%c%pantul s$ +mp%ed%ce c&ncret s$,+r)%rea -apte% pre,$(ute de legea penal$2
- +mp%ed%carea c&nsum$r%% -apte% pre,$(ute de legea penal$ s$ a%/$ l&c +n t%mpul e3ecu*%e% aceste%a de c$tre aut&r2
- +mp%ed%carea c&nsum$r%% -apte% pre,$(ute de legea penal$ s$ se pr&duc$ +na%nte de desc&per%rea aceste%a.
Dreptul penal spec%al 5 Semestrul II - Partea a II-a.
G. UNI!A!EA SI PLURI!A!EA DE INFRA6!IUNI.
A)* 4'I-A-EA DE I'"$AC3I4'E # aceea s%tua*%e +n care -$ptu%t&rul a real%(at c&n*%nutul une% s%ngure n&rme de
%ncr%m%nare. E3%st$ 5 un%tate de %n-rac*%un% &r% de c+te &r% un -apt. +n c&mple3ul +mpre'ur$r%l&r care +l +nc&n'&ar$. este
%ncr%m%nat de lege ca & s%ngur$ %n-rac*%une.
F&rmele 7-elur%le8 un%t$*%% de %n-rac*%une sunt0
1 unitate natural de infraciune. care la r+ndul e% are ca -&rme0
%n-rac*%unea s%mpl$2
%n-rac*%unea c&nt%nu$ care p&ate -%0
1 %n-rac*%un% c&nt%nue permanente2
1 %n-rac*%un% c&nt%nue succes%,e.
%n-rac*%unea de,%at$.
1 unitate le!al de infraciune. are ca -&rme0
%n-rac*%unea c&nt%nuat$2
%n-rac*%unea c&mple3$ ce cupr%nde0
- %n-rac*%unea c&mple3$ -&rm$ t%p sau de /a($ a -apte% %ncr%m%nate2
- %n-rac*%unea c&mple3$ -&rm$ cal%-%cat$ sau agra,ant$ a -apte% %ncr%m%nate.
%n-rac*%unea pr&gres%,$2
%n-rac*%unea de &/%ce%.
a8. 4nitatea natural de infraciune # *%ne de natura %n-rac*%un%% )% este dat&rat$ st$r%% de -apt. Re(ult$ d%n un%tatea ac*%un%%
sau %nac*%un%% care c&nst%tu%e elementul mater%alal %n-rac*%un%%. ;n ca(ul aceste%categ&r%% de un%tate. ac*%unea sau %nac*%unea
c&nst%tut%,$ este +n m&d natural un%c$ )% un%tar$. c9%ar dac$ este alc$tu%t$ d%ntr-& succes%une de acte. %ar un%t$*%% mater%ale a
-apte% +% c&respunde. pe plan 'ur%d%c & un%tate de %ncr%m%nare.
UNI!A!EA NA!URALF DE INFRA6IUNE # -&rm$ de un%tate %n-rac*%&nal$. determ%nat$ de un%tatea ac*%un%% sau
%nac*%un%% c&nst%tu%t$ d%ntr-un act sau ma% multe acte. de un%c%tatea re(ultatulu% care are la /a($ & s%ngur$ -&rm$ de ,%n&,$*%e
pre,$(ut$ de lege.
FOR<ELE un%t$*%% naturale de %n-rac*%une sunt0
INFRA6IUNEA SI<PLF 5 -&rm$ a un%t$*%% naturale de %n-rac*%une al c$ru% element &/%ect%, se c&mpune
d%ntr-& act%,%tate un%c$. d%ntr-un -apt s%mplu. nea,+nd %mp&rtan*$ dac$ act%,%tatea se real%(ea($ pr%ntr-un s%ngur
actsau ma% multe. ceea ce %nteresea($ este c$ +n +ntregul s$u c&nst%tu%e un s%ngur -apt .
INFRA6IUNEA 6ON!INUF 5 -&rm$ a un%t$*%% naturale de %n-rac*%une. care se caracter%(ea($ pr%n aceea
c$ se caracter%(ea($ pr%n aceea c$ elementul s$u mater%al c&nst$ d%ntr-& ac*%une sau %nac*%unesuscept%/%l$ de a -%
prelung%t$ +n t%mp pr%n ,&%n*a aut&rulu% )% dup$ m&mentul c&nsum$r%% p+n$ la +ncetarea act%,%t$*%% %n-rac*%&nale.care
s-ar putea dat&ra. -%e %nter,en*%e% une% ,&%n*e c&ntrare a -$ptu%t&rulu%. -%e a alt&r pers&ane. &r% a &rganel&r
c&mpetente. In-rac*%unea c&nt%nu$ p&ate a,ea l&c -$r$ +ntrerupere pe durata e% - infraciuni continue permanente )%
cu unele +ntreruper% dat&r%t$ natur%% aceste%a - infraciuni continue ucceive*
INFRA6IUNEA DEIA!F 5 -&rm$ a un%t$*%% naturale de %n-rac*%une +n care -apta penal$ se s$,+r)e)te -%e
pr%n de,%erea ac*%un%% de la &/%ectul sau pers&ana +mp&tr%,a c$re%a -usese +ndreptat$. la un alt &/%ect sau la & alt$
pers&an$. d%n cau(a gre)el%% -$ptu%t&rulu%. -%e pr%n +ndreptarea ac*%un%% asupra alte% pers&ane. &r% asupra altu% &/%ect
dec+t acela a-lat +n repre(entarea -$ptu%t&rulu%. dat&r%t$ er&r%% acestu%a d%n urm$.
/8. 4nitatea le!al de infraciune 5 *%ne de ,&%n*a leg%u%t&rulu%. este creat$ de legea penal$.
UNI!A!EA LEGALF DE INFRA6IUNE 5 -&rm$ de un%tate %n-rac*%&nal$. atunc% c+nd act%,%tatea des-$)urat$ de
-$ptu%t&r. de)% are aparen*a c$ +ntrunes*e tr$s$tur%le une% plural%t$*% de c&n*%nutur% de %ncr%m%nare. pr%n ,&%n*a leg%u%t&rulu%.
este s&c&t%t$ c$ repre(%nt$ & %n-rac*%une un%c$.
FOR<ELE un%t$*%% legale de %n-rac*%une sunt0
INFRA6IUNEA 6ON!INUA!F 5 %n-rac*%unea este c&nt%nuat$ c+nd & pers&an$ s$,+r)e)te la d%-er%te
%nter,ale de t%mp. dar +n real%(area acele%a)% re(&lu*%% ac*%un% sau %nac*%un% care. -%ecare +n parte. pre(%nt$ c&n*%nutul
acele%a)% %n-rac*%un%.
6&nd%*%%le ce tre/u%e +ndepl%n%te cumulat%, pentru ca & -apt$ pre,$(ut$ de legea penal$ s$ p&at$ -% aprec%at$ la %n-rac*%une
c&nt%nuat$ sunt0
un%tatea de su/%ect act%, al %n-rac*%un%%2
plural%tatea de acte s$,+r)%te la d%-er%te %nter,ale de t%mp2
un%tatea de c&n*%nut a %n-rac*%un%%2
un%tatea de re(&lu*%e %n-rac*%&nal$.
INFRA6IUNEA 6O<PLEHF 5 este %n-rac*%unea +n a c$ru% c&n*%nut %ntr$. ca element sau ca
c%rcumstan*$ agra,ant$. & ac*%une sau %nac*%une care c&nst%tu%e pr%n ea +ns$)% & -apt$ pre,$(ut$ de legea penal$.
In-rac*%unea c&mple3$ p&ate a,ea ca -&rme0
14
- infraciunea comple& form tip au de baz a faptei incriminate. care la r+ndul e%. %a na)tere pr%n 4 m&dur%0 1
pr%n reun%rea a 4 sau ma% multe -apte %ncr%m%nate2 1 pr%n a/s&r/*%e.
- infraciunea comple& form calificat au a!ravant a faptei incriminate*
INFRA6IUNEA PROGRESIF 5 acea %n-rac*%une a c$re% latur$ &/%ect%,$. dup$ ce a at%ns m&mentul
c&nsumat%, c&respun($t&r une% anum%te %n-rac*%un% se ampl%-%c$ pr%n natura e% )% -$r$ n%c% & %nter,en*%e a
-$ptu%t&rulu%. pr&,&ac$ n&% urm$r% ,$t$m$t&are. c&respun($t&are une% %n-rac*%un% gra,e sau une% ,ar%ante
n&rmat%,e agra,ante ale acelea)% %n-rac*%un%.
<&dal%t$*%le %n-rac*%un%% pr&gres%,e sunt0
- una c+nd ampl%-%carea re(ultatulu% are l&c pr%n natura -apte% -$r$ n%c% & %nter,en*%e a un&r -&r*e e3ter%&are2
- alta c+nd ampl%-%carea re(ultatulu% se pr&duce ca urmare a ad$ug%r%% une% +mpre'ur$r% -&rtu%te.
6&nd%*%%le ce este necesar a -% +ndepl%n%te cumulat%, pentru ca ampl%-%carea re(ultatulu% s$ dea na)tere %n-rac*%un%%
pr&gres%,e sunt0
1 ampl%-%carea re(ultatulu% s$ a%/$ l&c -$r$ %nten*%a -$ptu%t&rulu%2
1 ampl%-%carea re(ultatulu% s$ re(ulte d%n natura -apte% %ncr%m%nate2
1 ampl%-%carea re(ultatulu% s$ atr%/u%e -apte% care l-a pr&dus & +ncadrare 'ur%d%c$ ma% grea dec+t cea %n%*%al$2
1 ampl%-%carea re(ultatulu% s$ urme(e dup$ & per%&ad$ relat%, scurt$ sau ma% lung$.
INFRA6IUNEA DE O@I6EI 5 %n-rac*%unea care se s$,+r)e)te pr%n repetarea actel&r mater%ale
%ncr%m%nate de un num$r su-%c%ent de mare pentru ca. pr%n aceast$ repetare. s$ re(ulte c$ -$ptu%t&rul des-$)&ar$ &
act%,%tate %n-rac*%&nal$ respect%,$ de &/%ce%. d%n &/%)nu%*$ sau cu +ndeletn%c%re.
6&nd%*%%le ce tre/u%e +ndepl%n%te de elementul mater%al al aceste% %n-rac*%un% sunt0
1 actele mater%ale care alc$tu%esc %n-rac*%unea s$ -%e de acela)% -el )% s$ nu a%/$ un caracter penal pr%pr%u2
1 actele mater%ale s$ -%e s$,+r)%te +n m&d repetat de a)a natur$ +nc+t s$ repre(%nte un &/%ce% sau s$ c&nst%tu%e & +ndeletn%c%re2
1 actele s$,+r)%te +n m&d repetat se /a(ea($ pe & s%ngur$ re(&lu*%e %n-rac*%&nal$.
;)* PL4$ALI-A-EA DE I'"$AC-I4'I*
PLURALI!A!E DE INFRA6IUNI #> s%tua*%a de -apt c+nd & pers&an$ a s$,+r)%t ma% multe %n-rac*%un% +na%nte de a -%
c&ndamnat$ de-%n%t%, pentru ,reuna d%ntre ele. sau a s$,+r)%t d%n n&u & %n-rac*%une dup$ ce a %nter,en%t & 9&t$r+re de
c&ndamnare de-%n%t%,$.
Plural%tatea de %n-rac*%un% -> se re-er$ la -aptulc$ &pers&an$ s$,+r)e)te. de&dat$ sau succes%, ma% multe %n-rac*%un% - +n
d&ctr%n$. aceast$ s%tua*%e este num%t$ pluralitate real de infraciuni.
Plural%tatea real$ de %n-rac*%un% tre/u%e de&se/%t$ de plural%tatea aparent$ de %n-rac*%un%.
Pluralitatea aparent de infraciuni 5 ,a e3%sta atunc% c+nd su/ aspectul latur%% &/%ect%,e. & -apt$ care pre(%nt$ per%c&l s&c%al.
pre,$(ut$ de legea penal$. s-ar p$rea c$ +ntrune)te c&n*%nutul mater%al al ma% mult&r %n-rac*%un%. pe c+nd +n real%tate aceast$
-apt$ c&nst%tu%e & s%ngur$ %n-rac*%une 7este ca(ul %n-rac*%un%l&r c&mple3e sau a cel&r c&nt%nuate8.
"ormele plural%t$*%% reale de %n-rac*%un% sunt0
Concurul de infraciuni #> c+nd & pers&an$ a s$,+r)%t 4 sau ma% multe %n-rac*%un%. +na%nte de a -% c&ndamnat$
de-%n%t%, pentru ,reuna d%ntre ele2
$ecidiva #> c+nd dup$ c&ndamnarea de-%n%t%,$ pentru una sau ma% multe %n-rac*%un% c&ncurente. -$ptu%t&rul
s$,+r)e)te. d%n n&u. una sau ma% multe %n-rac*%un%.
Situaii peciale -> -&rma de plural%tate num%t$ IN!ER<EDIARF 5 pers&ana care a -&st c&ndamnat$ de-%n%t%, s$,+r)e)te
d%n n&u & %n-rac*%une. +na%nte de +nceperea e3ecut$r%% pedepse%. +n t%mpul e3ecut$r%% aceste%a sau +n stare de e,adare 5 'ur%d%c.
su/ aspectul sta/%l%r%% pedepse% ,a -% tratat$ cu s%tua*%a de la c&ncursul de %n-rac*%un% )% nu cu s%tua*%a de la rec%d%,$.
a8 6ON6URSUL DE INFRA6IUNI.
Concurul de infraciuni -> -&rm$ a plural%t$*%% de %n-rac*%un% ce c&nst$ +n aceea c$ & pers&an$ s$,+r)e)te 4 sau ma% multe
%n-rac*%un%. pr%n ac*%une sau %nac*%une. +na%nte de a -% c&ndamnat$ de-%n%t%, pentru ,reuna d%ntre ele )% dac$ acestea p&t -%
supuse 'udec$*%%.
CO'DI3IILE ce tre/u%e +ndepl%n%te cumulat%, pentru e3%sten*a c&ncursulu% de %n-rac*%un% sunt0
1 s$ -%e s$,+r)%te 4 sau ma% multe %n-rac*%un%2
1 %n-rac*%un%le s$ -%e s$,+r)%te de acela)% -$ptu%t&r2
1 %n-rac*%un%le s$ -%e s$,+r)%te +na%nte de a %nter,en% & c&ndamnare de-%n%t%,$ pentru ,reuna d%ntre ele2
1 %n-rac*%un%le s$,+r)%te sau cel pu*%n 4 d%ntre ele s$ p&at$ -% supuse 'udec$*%%.
"O$#E ale c&ncursulu% de %n-rac*%un% +n rap&rt cu #OD4L cum se s$,+r)esc sunt0
6ON6URSUL REAL sau <A!ERIAL DE INFRA6IUNI #> c+nd 4 sau ma% multe %n-rac*%un% au -&st
s$,+r)%te de aceea)% pers&an$. +na%nte de a -% c&ndamnat$ de-%n%t%, pentru una d%ntre ele.
<ODALI!FI a,em0
6&ncurs s%mplu -> c+nd +ntre %n-rac*%un% c&ncurente e3%st$ & leg$tur$ pers&nal$.
6&ncurs de c&ne3%tate0
c&ne3%une et%&l&g%c$ -> c+nd & %n-rac*%une a -&st c&m%s$ pentru s$,+r)%rea alte%a2
c&ne3%une c&nsec,en*%&nal$ -> c+nd %n-rac*%unea a -&st c&m%s$ pentru ascunderea une% %n-rac*%un%.
6ON6URSUL FOR<AL sau IDEAL DE INFRA6IUNI #> c+nd & ac*%une sau %nac*%une. s$,+r)%t$ de
aceea)% pers&an$. dat&r%t$ +mpre'ur$r%l&r +n care a a,ut l&c )% urm$r%l&r pe care le-a pr&dus +ntrune)te elementele
ma% mult&r %n-rac*%un%
PEDEAPSA <' CA64L CO'C4$S4L4I DE I'"$AC3I4'I*
15
De&arece %n-ract&rul nu a -&st c&ndamnat de-%n%t%,. +n ,ederea sta/%l%r%% pedepse% pentru +ntrega plural%tate de %n-rac*%un%.
a,em ca s%steme0
1 SIS!E<UL 6U<ULULUI ARI!<E!I6 #> presupune c$ tre/u%e s$ se apl%ce at+tea pedepse c+te -apte c&ncurente sunt
)% ap&% s$ -%e t&tal%(ate2
1 SIS!E<UL A@SOR@IEI #> tre/u%e s$ se apl%ce numa% pedeapsa -aptulu% ma% gra,. celelalte pedepse ale %n-rac*%un%l&r
c&ncurente se ,&r a/s&r/% de cea ma% gra,$ pedeaps$2
1 SIS!E<UL 6U<ULULUI CURIDI6 #> tre/u%e s$ se apl%ce pedeapsa -aptulu% ma% gra, c$re%a % se ,a ac&rda un sp&r
pentru celelalte %n-rac*%un% c&ncurente.
6ODUL PENAL 7cu unele e3cep*%%8 a c&nsacrat #> SIS!E<UL 6U<ULULUI CURIDI6 pentru apl%carea pedepsel&r +n
ca( de c&ncurs de %n-rac*%un% 5 s$,+r)%te de pers&ana -%(%c$2 - s$,+r)%te de pers&ana 'ur%d%c$.
PEDEPSELE +n ca(ul c&ncursulu% de %n-rac*%un% s$,+r)%te de peroana fizic #> c&n-&rm 6P pedeapsa pr%nc%pal$ +n acest
ca(. se sta/%le)te pentru -%ecare %n-rac*%une +n parte ma% e3act0
c+nd s-a sta/%l%t & pedeaps$ cu deten*%unea pe ,%a*$ )% una sau ma% multe pedepse cu +nc9%s&are sau amend$ se apl%c$
pedeapsa deten*%un%% pe ,%a*$ - se apl%c$ itemul aborbiei2
c+nd s-au sta/%l%t numa% pedepse cu +nc9%s&are se apl%c$ pedeapsa cea ma% grea. care p&ate -% sp&r%t$ p+n$ la ma3%mul
spec%al. %ar c+nd acest ma3%m nu este +ndestul$t&r. se p&ate ad$uga un sp&r de p+n$ la E an%2
c+nd s-au sta/%l%t numa% amen(%. se apl%c$ pedeapsa cea ma% mare. care p&ate -% sp&r%t$. p+n$ la ma3%mul e% spec%al.
%ar dac$ acest ma3%m nu este +ndestul$t&r. se p&ate ad$uga un sp&r de p+n$ la L d%n acest ma3%m2
c+nd s-a sta/%l%t a pedeaps$ cu +nc9%s&are )% & pedeaps$ cu amend$. se apl%c$ pedeapsa +nc9%s&r%% la care se adaug$
amenda +n t&tal 7s%stemul cumululu% ar%tmet%c8 sau +n parte2
c+nd s-a sta/%l%t ma% multe pedepse cu +nc9%s&area )% ma% multe pedepse cu amend$. se apl%c$ pedeapsa +nc9%s&r%% la
care se p&ate ad$uga amenda.
NU se p&ate dep$)% t&talul pedepsel&r sta/%l%te de %nstan*$ pentru %n-rac*%un%le c&ncurente.
P&tr%,%t 6P #> d$c$ pentru una d%n %n-rac*%un%le c&ncurente s-a sta/%l%t )% & pedeaps$ c&mplementar$ -> aceasta se apl%c$
al$tur% de pedeapsa +nc9%s&r%%.
PEDEAPSA +n ca(ul c&ncursulu% de %n-rac*%un% sa,+r)%te de peroana +uridic #> se sta/%le)te pedeapsa amen(%% pentru
-%ecare %n-rac*%une +n parte )% se apl%c$ amenda cea ma% mare. care p&ate -% sp&r%t$ p+n$ la ma3%mul spec%al. %ar dac$ acest
ma3%m nu este +ndestul$t&r. se p&ate ad$uga un sp&r de p+n$ la & 1A? d%n acel ma3%m.
/8 RE6IDIA .
$ecidiva #> s$,+r)%rea de c$tre aceea)% pers&an$ a une%a sau ma% multe %n-rac*%un% dup$ ce aceasta a -&st de'a c&ndamnat$
pentru & alt$ %n-rac*%une.
A,em 4 -&rme0
$ecidiva (n cazul peroanei fizice # acea -&rm$ a plural%t$*%% de %n-rac*%un% care e3%st$ dup$ & c&ndamnate de-%n%t%,$
la pedeapsa deten*%un%% pe ,%a*$ sau la pedeapsa +nc9%s&r%% de p+n$ la D lun% dup$ cel pu*%n ? c&ndamn$r% la pedeapsa
+nc9%s&r%% de p+n$ la D lun%. nee3ecutate. sau +n ca(ul +n care c&ndamnarea se re-er$ la pedeapsa +nc9%s&r%%. c9%ar dup$
e3ecutarea aceste%a. c&ndamnatul s$,+r)e)te d%n n&u & %n-rac*%une cu %nten*%e 7+ntr-un anum%t t%mp determ%nat8 pentru
care legea pre,ede pedeapsa deten*%un%% pe ,%a*$ &r% pedeapsa +nc9%s&r%% > de 1 an.
;n ca(ul pedepse% -%(%ce. starea de rec%d%,$ presupune0
1 & c&ndamnare de-%n%t%,$ e3ecutat$ sau nu2
1 & %n-rac*%une s$,+r)%t$ dup$ & pr%m$ c&ndamnare de,en%t$ de-%n%t%,$ sau dup$ ce aceast$ c&ndamnare a -&st e3ecutat$2
1 aceea)% pers&an$ -%(%c$ 5 %n-ract&r 5 s$ -% -&st c&ndamnat$ de-%n%t%, )% s$ -% c&m%s ap&% & n&u$ %n-rac*%une.
S-a dat denum%rea de !ER<ENI AI RE6IDIEI -> elementel&r c&nst%tut%,e ale st$r%% de rec%d%,$0
I 5ul termen # c&ndamnarea de-%n%t%,$ anter%&ar$2
Al II 5 lea termen # %n-rac*%unea s$,+r)%t$ d%n n&u.
Leg$tura d%ntre ce% 4 termen% -> acela)% %n-ract&r.
<ODALI!FI ale rec%d%,e% +n ca(ul pers&ane% -%(%ce sunt0
rec%d%,a dup$ c&ndamnare2
rec%d%,a dup$ e3ecutare2
rec%d%,a general$2
rec%d%,a spec%al$2
rec%d%,a mare2
rec%d%,a m%c$2
rec%d%,a temp&ral$2
rec%d%,a perpetu$2
rec%d%,a a/s&lut$2
rec%d%,a relat%,$2
rec%d%,a ter%t&r%al$2
rec%d%,a %nterna*%&nal$.
$ECIDI5A #A$E POS-9CO'DA#'A-O$IE -> e3%st$ c+nd dup$ r$m+nerea de-%n%t%,$ a 9&t$r+r%% de c&ndamnare 7I-ul
termen al rec%d%,e%8 la pedeapsa deten*%un%% pe ,%a*$ A pedeapsa +nc9%s&r%% > D lun%. cel c&ndamnat s$,+r)e)te d%n n&u &
16
%n-rac*%une cu %nten*%e. +na%nte de +nceperea 7al II-lea termen al rec%d%,e%8 e3ecut$r%% pedepse% A +n t%mpul e3ecut$r%% aceste%a
7+n stare de e,adare8 %ar pedeapsa pre,$(ut$ de lege pentru a 4-a %n-rac*%une este deten*%unea pe ,%a*$ A +nc9%s&are > 1 an.
6ONDIIILE ce tre/u%e +ndel%n%te cumulat%, pentru e3%sten*a termen%l&r aceste% m&dal%t$*% de rec%d%,$ sunt0
1 pentru I-ul termen0
- s$ e3%ste & 9&t$r+re de-%n%t%,$ de c&ndamnare la pedeapsa deten*%un%% pe ,%a*$ sau +nc9%s&are > D lun%2
- c&ndamnarea s$ -%e pr&nun*at$ pentru & %n-rac*%une s$,+r)%t$ cu %nten*%e2
- 9&t$r+r%le de c&ndamnare s$ nu e3clud$ rec%d%,a.
1 pentru al II-lea termen0
- %n-ract&rul s$ s$,+r)ea)c$ d%n n&u & %n-rac*%une cu %nten*%e2
- pentru %n-rac*%une s$,+r)%t$ d%n n&u s$ se pre,ad$ de lege pedeapsa deten*%un%% pe ,%a*$ N +nc9%s&are > 1 an2
- %n-rac*%unea n&u$ s$ -%e s$,+r)%t$ +ntr-unul d%n m&mentele pre,$(ute de lege.
$ECIDI5A #A$E POS-9E,EC4-O$IE -> e3%st$ dup$ 7I-ul termen al rec%d%,e%8 e3ecutarea une% pedepse cu +nc9%s&are >
D lun% A gra*%erea t&tal$ sau a restulu% de pedeaps$ A +ndepl%n%rea termenulu% de prescr%p*%e a e3ecut$r%% une% asemenea
pedepse. cel c&ndamnat s$,+r)e)te 7al II-lea termen al rec%d%,e%8 d%n n&u & %n-rac*%une cu %nten*%e pentru care legea pre,ede
pedeapsa +nc9%s&r%% deten*%un%% pe ,%a*$ A +nc9%s&are > 1 an.
6ONDIIILE ce tre/u%e +ndel%n%te cumulat%, pentru e3%sten*a termen%l&r aceste% m&dal%t$*% de rec%d%,$ sunt0
1 pentru I-ul termen0
- c&ndamnarea la pedeapsa +nc9%s&r%% > D lun% a -&st e3ecutat$ sau c&ns%derat$ e3ecutat$ ca urmare a gra*%er%% t&tale
sau a prescr%p*%e% e3ecut$r%% aceste pedepse. precum )% atunc% c+nd +n ca(ul pedepse% deten*%un%% pe ,%a*$. c&ndamnatul a
-&st el%/erat c&nd%*%&nat )% acesta se c&ns%der$ e3ecutat$ &r% e3ecutarea s-a prescr%s p&tr%,%t leg%%2
- pedeapsa e3ecutat$ sau c&ns%derat$ ca e3ecutat$ s$ -% -&st pr&nun*at$ pentru & %n-rac*%une %nten*%&nat$ sau
praeter%nten*%&nat$2
- 9&t$r+r%le de c&ndamnare s$ nu -%e d%ntre cele pre,$(ute de 6P 7+n t%mpul m%n&r%t$*%%8 &r% s$ nu -% %nter,en%t
rea/%l%tarea sau s$ se -% +ndepl%n%t termenul de rea/%l%tate.
1 pentru al II-lea termen0
- %n-rac*%unea s$,+r)%t$ d%n n&u s$ -%e %nten*%&nat$ )% pentru care legea s$ pre,ad$ +nc9%s&are > 1 an A deten*%unea pe
,%a*$2
- s$,+r)%rea %n-rac*%un%% s$ a%/$ l&c dup$0 - data term%n$r%% e3ecut$r%% pedepse%2 - data apar%*%e% actulu% de gra*%ere2 -
+ndepl%n%ea termenulu% de prescr%p*%e a e3ecut$r%% pedepse%.
$ECIDI5A #IC. -> c+nd dup$ - c&ndamnarea la cel pu*%n ? pedepse cu +nc9%s&area p+n$ +n D lun% sau dup$ e3ecutare2 -
gra*%erea t&tal$ sau a restulu% de pedeaps$2 - prescr%erea e3ecut$r%% a cel pu*%n ? asemenea pedepse # cel c&ndamnat
s$,+r)e)te d%n n&u & %n-rac*%&une cu %nten*%e pentru care legea pre,ede pedeapsa +nc9%s&r%% ma% de 1 an. 6a modaliti ale
rec%d%,e% m%c% a,em0 -> rec%d%,a m%c$ p&st-c&ndamnat&r%e2 -> rec%d%,a m%c$ p&st-e3ecut&r%e # -%ecare la r+ndul l&r pre(ent+nd
cele 4 termene.
a. $ecidiva mic pot9condamnatorie are ca c&nd%*%%0
1 ale I-ulu% termen0
s$ e3%ste cel pu*%n ? c&ndamn$r% de-%n%t%,e la pedepse cu +nc9%s&are p+n$ la D lun%2
%n-rac*%un%le pentru care au -&st pr&nun*ate cele ? pedepse s$ -% -&st s$,+r)%te cu %nten*%e2
9&t$r+r%le de c&ndamnare a cel&r ? pedepse s$ nu -ac$ parte d%n cele pre,$(ute +n art. ?I 6P 7s$,+r)%te +n
t%mpul m%n&r%t$*%%. s$,+r)%te d%n culp$. amn%st%ate. s$ nu -%e pre,$(ute de legea penal$8.
1 ale celu% de al II-lea termen0
%n-rac*%unea s$,+r)%t$ d%n n&u. s$ -%e %nten*%&nat$2
pedeapsa pre,$(ut$ de lege pentru aceast$ %n-rac*%une s$ -%e pedeapsa deten*%un%% pe ,%a*$ sau pedeapsa
+nc9%s&r%% ma% > de 1 an.
;n ca(ul rec%d%,e% m%c% p&st-c&ndamnat&r%e -> n&ua %n-rac*%une este s$,+r)%t$ +n per%&ada de la r$m+nerea de-%n%t%,$ a
ult%me% 9&t$r+r% de c&ndamnare 7d%n cele ? &/l%gat&r%%8 )% p+n$ la e3ecutarea sau c&ns%derarea ca e3ecutare a cel&r ?
c&ndamn$r%.
/. $ecidiva mic pot9e&ecutorie are ca c&nd%*%%0
1 ale I-ulu% termen0
pedepsele cel&r ? c&ndamn$r% cu +nc9%s&are de p+n$ la D lun% au -&st e3ecutate &r% gra*%ate sau prescr%se2
%n-rac*%un%le pentru care au -&st e3ecutate. gra*%ate sau prescr%se cele ? pedepse s$ -% -&st s$,+r)%te cu %nten*%e2
9&t$r+r%le de c&ndamnare a cel&r ? pedepse care au -&st e3ecutate. gra*%ate sau prescr%se s$ nu -ac$ pate d%n cele
pre,$(ute de art. ?I 6P.
1 ale celu% de al II-lea termen0
%n-rac*%unea s$,+r)%t$ d%n n&u s$ -%e %nten*%&nat$2
pedeapsa pre,$(ut$ de lege pentru %n-rac*%ue s$ -%e pedeapsa deten*%un%% pe ,%a*$ sau pedeapsa +nc9%s&r%% ma% > de 1
an.
E3%st$ rec%d%,$ m%c$ p&st-e3ecut&r%e -> c+nd n&ua %n-rac*%une este c&m%s$ dup$ e3ecutarea +n +ntreg%me a cel pu*%n ?
c&ndamn$r% la pedeapsa +nc9%s&r%% de p+n$ la D lun% &r% dupra*%erea sau prescr%p*%a acest&r pedepse.
Pedeapa (n caz de recidiv pentru peroana fizic 5 s-a adm%s c$ rec%d%,a tre/u%e s$ -%e & cau($ de agra,are. %ar nu &
c%rcumstan*$ agra,ant$. ea pr%,%nd trecutul %n-ract&rulu%. Leg%u%t&rul r&m=n a c&ns%derat c$ nu t&tdeauna este necesar un
17
tratament ma% se,er pentru %n-ract&rul rec%d%,%st. 6P +n ,%g&are. a l$sat %nstan*e% de 'udecat$ p&s%/%l%tatea de%nd%,%dual%(are
a pedepse% +n ca( de rec%d%,$ +n -unc*%e de gradul real de per%c&l s&c%al pe care +l pre(%nt$ %n-ract&rul rec%d%,%st.
RE6IDIA # c&nst%tu%e & stare de agra,are general$ )% -acultat%,$ )% pers&nal$ a r$spunder%% penale.
6P +n ,%g&are reglementea($ regul%le de sta/%l%re a pedepse% +n ca( de rec%d%,$ -a*$ de cum aceasta este p&st 5
c&ndamnat&r%e )% p&st 5 e3ecut&r%e.
;n ca( de recidiv pot 1 condamnatorie -> pedeapsa sta/%l%t$ pentru %n-rac*%unea s$,+r)%t$ ulter%&r )% pedeapsa apl%cat$
pentru %n-rac*%unea anter%&ar$ se c&nt&pesc cu men*%unea c$ dac$ sp&rul pre,$(ut pentru pedeapsa cea ma% grea nu este
+ndestul$t&r. se p&ate m$r%% p+n$ la K an%. Dac$ pedeapsa anter%&ar$ a -&st e3ecutat$ +n parte #> c&nt&p%rea se -ace +ntre
pedeapsa ce a r$mas de e3ecutat )% pedeapsa apl%cat$ pentru %n-rac*%unea s$,+r)%t$ ulter%&r. Dac$ s$,+r)%rea une% %n-rac*%un%
are l&c dup$ e,adare. pr%n pedeapsa anter%&ar$ se +n*elege pedeapsa care se e3ecut$. cumulat$ cu pedeapsa apl%cat$ pentru
e,adare.
;n ca( de recidiv pot 1 e&ecutorie -> se p&ate apl%ca & pedeaps$ p+n$ la ma3%mul spec%al. Dac$ acesta este ne+ndestul$t&r.
+n ca(ul +nc9%s&r%% se p&ate ad$uga un sp&r de p+n$ la 1J an%. %ar +n ca(ul amen(%% se p&ate apl%ca un sp&r de cel mult 4A? d%n
ma3%mul spec%al.
;n ca(ul recidivei mici 5 de&arece ea p&ate -% p&st 5 c&ndamnat&r%e sau p&st 5 e3ecut&r%e 5 se apl%c$ d%sp&(%*%%le pr%,%t&are la
-%ecare -&rm$ a rec%d%,e% mar%.
Dac$ se desc&per$ ulter%&r c&ndamn$r%% starea de rec%d%,$. e3%st$ p&s%/%l%tatea recalcul$r%% pedepse% apl%cate.
$ecidiva (n cazul peroanei +uridice # e3%st$ +n urm$t&arele ca(ur%0
1 c+nd dup$ r$m+nerea de-%n%t%,$ a une% 9&t$r+r% de c&ndamnare. pers&ana 'ur%d%c$ s$,+r)e)te d%n n&u & %n-rac*%une cu
%nten*%e %ar amenda pentru %n-rac*%unea anter%&ar$ nu a -&st e3ecutat$ 2
1 c+nd dup$ r$m+nerea de-%n%t%,$ a uneu 9&t$r+r% de c&ndamnare. pers&ana 'ur%d%c$ s$,+r)e)te d%n n&u & %n-rac*%une cu
%nten*%e %ar amenda pentru %n-rac*%unea anter%&ar$ a -&st e3ecutat$ sau c&ns%derat$ ca e3ecutat$.
Rec%d%,a +n ca(ul pers&ane% 'ur%d%ce -> -&rm$ a plural%t$*%% de %n-rac*%un% care e3%st$ c%nd dup$0
- & c&ndamnare de-%n%t%,$2
- r$m+nerea de-%n%t%,$ a une% 9&t$r+r% de c&ndamnare la pedeapsa amen(%%.nee3ecutat$2
- e3ecutarea aceste%a &r% c&ns%derat$ ca e3ecutat$. pers&ana 'ur%d%c$ s$,+r)e)te d%n n&u & %n-rac*%une cu
%nten*%e pentru care legea pre,ede pedeapsa amen(%%.
I-ul termen #> c&ndamnarea de-%n%t%,$ la pedeapsa amen(%%.
Al II-lea termen #> s$,+r)%rea une% n&% %n-rac*%un%.
<&dal%t$*%le rec%d%,e% +n ca(ul pers&ane% 'ur%d%ce sunt0
9 recidiva pot9condamnatorie #> e3%st$ atunc% c+nd dup$ r$m+nerea de-%n%t%,$ a une% 9&t$r+r% de c&ndamnare. pers&ana
'ur%d%c$ s$,+r)e)te d%n n&u & %n-rac*%une cu %nten*%e. %ar amenda cu %n-rac*%unea anter%&ar$ nu a -&st e3ecutat$.
I-ul termen al aceste% m&dal%t$*% #> c&ndamnarea de-%n%t%,$ la pedeapsa amen(%%.
6&nd%*%%le pentru e3%sten*a acestu%a sunt0
s$ e3%ste & 9&t$r+re de-%n%t%,$ de c&ndamnare la pedeapsa amen(%%2
c&ndamnarea s$ -% -&st pr&nun*at$ pentru & %n-rac*%une s$,+r)%t$ cu %nten*%e2
9&t$r+rea de c&ndamnare s$ nu -%e d%ntre acelea care nu atrag starea de rec%d%,$.
Al II-lea termen al aceste% m&dal%t$*% Ol repre(%nt$ s$,Or)%rea cu %nten*%e. de c$tre pers&ana 'ur%d%c$. a une% %n-rac*%un%
pentru care legea pre,ede pedeapsa amen(%% care nu a -&st e3ecutat$.
6&nd%*%%le pentru e3%sten*a lu% sunt0
o pers&ana 'ur%d%c$ s$ s$,Or)easc$ d%n n&u & %n-rac*%une cu %nten*%e 2
o %n-rac*%unea n&u$ s$ -%e s$,Or)%t$ Ona%nte ca amenda apl%cat$ pentru %n-rac*%unea anter%&ar$ s$ -%e e3ecutat$.
- recidiva pot9e&ecutorie #> e3%st$ atunc% cOnd dup$ r$mOnerea de-%n%t%,e a une% 9&t$rOr% de c&ndamnare.
pers&ana 'ur%d%c$ s$,Or)e)te d%n n&u & %n-rac*%une cu %nten*%e. %ar amenda pentru %n-rac*%unea anter%&ar$ a -&st
e3ecutat$ sau c&ns%derat$ ca e3ecutat$.
I-ul termen al aceste% m&dal%t$*% -> & %n-rac*%une a c$re% pedeaps$ pers&ana 'ur%d%ca a e3ecutat-& &r% a -&st c&ns%deratP ca
e3ecutat$.
6&nd%*%%le pentru e3%sten*a acestu% termen sunt0
c&ndamnarea la pedeapsa la pedeapsa amen(%% a -&st e3ecutat$ sau c&ns%derat$ ca e3ecutat$2
pedeapsa e3ecutat$ sau c&ns%derat$ ca e3ecutat$ s$ -% -&st pr&nun*at$ pentru & %n-rac*%une %nten*%&nat$2
9&t$rOrea de c&ndamnare s$ nu -%e d%ntre acelea care nu atrag starea de rec%d%,$.
Al II-lea termen al aceste% m&dal%t$*% #> s$,Or)%rea une% n&% %n-rac*%un% pentru care legea pre,ede pedeapsa amen(%% )% care
a -&st s$,Or)%t$ cu %nten*%e de pers&ana 'ur%d%c$.
6&nd%*%%le pentru e3%sten*a acestu% termen sunt0
%n-rac*%unea s$,Or)%t$ d%n n&u s$ -%e %nten*%&nat$2
s$,Or)%rea %n-rac*%un%% s$ a%/$ l&c dup$ e3ecutarea amen(%% apl%cate pentru %n-rac*%unea anter%&ar$ sau dup$
ce a -&st c&ns%derat$ ca e3ecutat$.
Pedeapa =n caz de recidiv pentru peroana +uridic*
Qn ca(ul rec%d%,e% p&st-c&ndamnat&r%% - amenda sta/%l%t$ pentru %n-rac*%unea s$,Or)%t$ ulter%&r )% amenda apl%cat$ pentru
%n-rac*%unea anter%&ar$ se c&nt&pesc. On sensul c$ se sta/%le)te pedeapsa amen(%% pentru -%ecare %n-rac*%une On parte )% se
apl%c$ amenda cea ma% mare care p&ate -% sp&r%t$ pOn$ la ma3%mul spec%al. %ar dac$ acest ma3%m nu este Ondestul$t&r se p&ate
ad$uga un sp&r de pOn$ la 1A? d%n acest ma3%m sau c9%ar pOn$ la L.
18
Dac$ amenda anter%&ar$ a -&st e3ecutat$ On parte 5 c&nt&p%rea se -ace Ontre amenda ce a ma% r$mas de e3ecutat )% amenda
apl%cat$ pentru %n-rac*%unea s$,Or)%t$ ulter%&r.
Dac$ s-a sta/%%l% )% & pedeaps$ c&mplementar$ 5 aceasta se apl%c$ al$tur% de pedeapsa amen(%%.
Qn ca(ul rec%d%,e% p&st-e3ecut&r%e 5 se apl%c$ pedeapsa amen(%% pOn$ la ma3%mul spec%al. %ar dac$ acest ma3%m nu este
Ondestul$t&r se p&ate ad$uga un sp&r de pOn$ la 4A? d%n acest ma3%m.
c. PLURALI!A!EA IN!ER<EDIARR.
Plural%tatea %ntermed%ar$ -> cOnd dup$ c&ndamnarea de-%n%t%,$. cel c&ndamnat s$,Or)este d%n n&u & %n-rac*%une. Ona%nte de
Onceperea e3ecut$r%% pedepse%. On t%mpul e3ecut$r%% aceste%a sau On stare de e,adare. )% nu sunt Ontrun%te c&nd%*%%le pre,$(ute
de lege pentru starea de rec%d%,$. pedeapsa se apl%c$ p&tr%,%t regul%l&r pentru c&ncursul de %n-rac*%un% -> ne a-l$m On -a*a
une% plural%t$*% de %n-rac*%un% care nu Ondepl%nesc c&nd%*%%le unu% c&ncurs de %n-rac*%un% )% n%c% c&nd%*%%le une% st$r% de rec%d%,$
p&st-c&ndamnat&r%e -> a,em & plural%tate %ntermed%ar$ de %n-rac*%un%.
Sanc*%unea plural%t$*%% %ntermed%are se -ace p&tr%,%t regul%l&r pentru c&ncursul de %n-rac*%un%.
Qn ca(ul pers&ane% 'ur%d%ce. dac$ nu sunt Ontrun%te c&nd%*%%le pre,$(ute de rec%d%,a p&st-c&ndamnat&r%e. se apl%c$ pedeapsa
p&tr%,%t regul%l&r pentru c&ncursul de %n-rac*%un%.
1J. 6AU:ELE 6ARE QNLS!URS 6ARA6!ERUL PENAL AL FAP!EI.
Sec*%unea 1. 5 6&ns%dera*%% generale.
A* CA$AC-E$4L PE'AL AL "AP-EI .
6aracterul penal al -apte% -> c&nst%tu%e Onsu)%rea s%ntet%c$ a acele% -apte. re(ultOnd d%n Ontrun%rea On c&n*%nutul e% a
tr$s$tur%l&r esen*%ale ale une% %n-rac*%un%.
6&nstatarea e3%sten*e% caracterulu% penal al -apte% %mpl%c$ 0
- & pr%m$ ,er%-%care -> Ontrun%rea tr$s$tur%l&r esen*%ale necesare &r%c$re% %n-rac*%un%.
- & a 4-a ,er%-%care -> cercetarea -aptulu% dac$ nu e3%st$ & cau($ legal$ care ar c&nduce la e3cluderea ,reune%a d%ntre
aceste tr$s$tur%. )% dec% la Onl$turarea caracterulu% penal al -apte%.
;* 'O3I4'EA I CLASI"ICA$EA CA46ELO$ CA$E >'L?-4$? CA$AC-E$4L PE'AL AL "AP-EI*
6au(ele care Onl$tur$ caracterul penal al -apte% sunt acele st$r%. s%tua*%%. ca(ur% sau Ompre'ur$r%. anume pre,$(ute de legea
penal$. a c$r&r e3%sten*$. On t%mpul s$,Or)%r%% -apte%. -ac ca real%(area e-%c%ent$ a ,reune%a d%n tr$s$tur%le esen*%ale s$ de,%n$
%mp&s%/%l$.
6au(ele care Onl$tur$ caracterul penal al -apte% #> au ca e-ect INEHIS!ENA %n-rac*%un%%.
6au(ele care Onl$tur$ caracterul penal al -apte% p&t -% clas%-%cate On -unc*%e de ma% multe cr%ter%%0
a8. Qn rap&rt cu tr$s$tura esen*%al$ a %n-rac*%un%% asupra c$re%a O)% pr&duce e-ectele sunt0
- cauze care privec trtura eenial a pericolului ocial )% anume 0
11s%tua*%a On care legea perm%te sau Ong$du%e a-ectuarea anum%t&r acte sau ac*%un% care On m&d &/%)nu%t. c&nst%tu%e
elementul mater%al al un&r -apte pre,$(ute de legea penal$. aprec%%ndu-se Ons$ c$ acestea nu pre(%nt$ gradul de per%c&l s&c%al
necesar pentru e3%sten*a une% %n-rac*%un% 7e30 ,$t$marea %ntegr%t$*%% c&rp&rale pr&dus$ On ca(ul une% c&mpet%*%% sp&rt%,e
des-$)urate reglementar8 2
11-aptele. care p&tr%,%t 6P. nu pre(%nt$ gradul de per%c&l s&c%al al une% %n-rac*%un% 2
11anum%te ac*%un% c&ns%derate e3pl%c%t de lega ca -%%nd s&c%almente ut%le )% Ong$du%te 7perc9e(%*%a d&m%c%l%ar$. re*%nerea.
apl%carea une% m$sur% as%gurat&r%%8.
- cauze care vizeaz trtura eenial a vinoviei #> sunt acele st$r%. s%tua*%% sau Ompre'ur$r% pre,$(ute de lege. a c$r&r
pre(en*$. On t%mpul s$,Or)%r%% -apte% c&nduce la Onl$turarea sau paral%(area c&n)t%%n*e% sau ,&%n*e% de ac*%une a pers&ane% care
s$,Or)e)te -apta pre,$(ut$ de legea penal$. Onl$turOnd ,%n&,$*%a )% %mpl%c%t. caracterul penal al -apte%.
S%tua*%% pr%nc%pale0
leg%t%ma ap$rare2
starea de neces%tate2
c&nstrOngerea -%(%c$ )% c&nstrOngerea m&ral$2
ca(ul -&rtu%t2
%resp&nsa/%l%tatea2
m%n&r%tatea -$ptu%t&rulu%2
er&area de -apt.
S%tua*%% part%culare0
o darea de m%t$ pr%n c&nstrOngere2
o l&,%rea %n-er%&rulu% determ%nat$ de & neces%tate m%l%tar$.
- cauze care vizeaz trtura eenial a prevederei faptei de ctre le!ea penal #> -ac parte s%tua*%%le On care pre,ederea
legal$ l%pse)te sau a Oncetat s$ ma% e3%ste0
1 l%psa du/le% %ncr%m%n$r% On ca(ul -aptel&r s$,Or)%te On str$%n$tate2
1 a/r&garea %ncr%m%n$r%%.
/8. Qn rap&rt cu s-era de apl%care sunt0
-> cau(e generale 5 cele reglementate pr%n n&rmele p$r*%% generale a 6P )% sunt Ont&tdeauna apl%care general0
o a/r&garea %ncr%m%n$r%%2
o l%psa du/le% %ncr%m%n$r%2
o l%psa per%c&lulu% s&c%al c&ncret al -apte%2
19
o unele cau(e care Onl$tur$ ,%n&,$*%a.
-> cau(e spec%ale 5 pre,$(ute de regul$ pr%n n&rme d%n partea spec%al$ a 6P. a,Ond & s-er$ de apl%care restrOns$ numa% la
anum%te %n-rac*%un% 0
c&nstrOngerea m%tu%t&rulu% la darea de m%t$ 2
e3%sten*a durer%% sau a un&r su-er%n*e re(ultate e3clus%, a un&r sanc*%un% legale -%%nd %nerente
acest&r sanc*%un% sau &ca(%&nate de ele 2
l&,%rea %n-er%&rulu% On t%mp de r$(/&%.
c8. Qn rap&rt cu natura l&r sunt0
11 cau(e reale -> sunt de natura &/%ect%,$ )% cupr%nd st$r%le. s%tua*%%le sau Ompre'ur$r%le On care. On pr%nc%pal. e3clud
per%c&lul s&c%al al -apte%. &r% -ac ca aceastea s$ nu -%e pre,$(ut$ de legea penal$.
11 cau(e pers&nale -> sunt cele de natur$ su/%ect%,$ )% ale c$r&r e-ecte se r$s-rOng On pr%nc%pal asupra su/%ectulu%. Ele
&perea($ numa% -a*$ de -$ptu%t&r%.
C* CO'S-A-A$EA E,IS-E'3EI CA46ELO$ CA$E >'L?-4$? CA$AC-E$4L PE'AL AL "AP-EI*
Pentru ca aceste cau(e care Onl$tur$ caracterul penal al -apte% s$ pr&duc$ e-ecte tre/u%e s$ -%e 6ONS!A!A!E )%
REINU!E de &rganul 'ud%c%ar c&mpetent.
Organul 'ud%c%ar tre/u%e s$ des-$)&are ca act%,%t$*%0
- s$ ,er%-%ce dac$ -apta s$,Or)%t$ este pre,$(ut$ de legea penal$2
- s$ cercete(e. cOnd c&nstat$ c$ -apta este pre,$(ut$ de legea penal$. dac$ aceast$ -apt$ Ontrune)te elementele
c&nst%tut%,e ale une% %n-rac*%un%2
- s$ ,er%-%ce dac$ nu e3%st$ ,re& cau($.
Qn rap&rt de re(ultatul acest&r c&nstat$r% -> &rganul 'ud%c%ar ,a lua m$sur%le legale care se %mpun.
Sec*%unea a II-a. 5 Leg%t%ma ap$rare.
LEGI!I<A APRRARE #> ac*%unea de ap$rare a une% pers&ane determ%natP de ne,&%a de a OnlPtura un atac mater%al.
d%rect. %med%at s% %n'ust. Ondreptat Omp&tr%,a sa. a altu%a sau Omp&tr%,a unu% %nteres &/)tesc. )% care pune On per%c&l gra,
pers&ana sau dreptur%le celu% atacat &r% %nteresul sPu &/)tesc. sau pentru a resp%nge pPtrunderea -PrP drept a une% pers&ane
pr%n ,%&len*P. ,%clen%e. e-rac*%e sau pun alte m%'l&ace. Ontr-& l&cu%n*P. OncPpere sau l&c Ompre'mu%t &r% del%m%tat pr%n semne de
marcare. apPrare care se real%(ea(P pr%n sP,Or)%rea une% -apte pre,P(ute de legea penala. pr&p&r*%&nalP cu gra,%tatea
per%c&lulu% )% cu Ompre'urPr%le On care s-a pr&duc atacul.
6ONDIIILE LEGI!I<EI APSRARI.
Pentru ca leg%t%ma aparare sa -%e c&ns%derata ca atare se cer %ndepl%n%te anum%te c&nd%t%% legale cumulat%,e s% necesare
re-er%t&are la e3%stenta agres%un%% s% la act%unea de aparare.
Leg%t%ma aparare apare ca &0
1 m&dal%tate generala #> c%nd atacul este %ndreptat %mp&tr%,a pers&ane% umane sau %nteresulu% &/stesc.
1 m&dal%tatea spec%ala #> c%nd atacul c&nsta %n patrunderea -ara drept. pr%n ,%&lenta. ,%clen%e. e-ract%e sau pr%n alte
asemenea m%'l&ace. %n d&m%c%l%ul une% pers&ane sau l&c %mpre'mu%t &r% del%m%tat pr%n semne de marcare.
a)* Conditiile privind atacul in cazul le!itimei aparari0 modalitatea !enerala*
Acestea sunt0
Sa e3%ste un atac. 6&nsta %n 0 - c&mp&rtar% act%, agres%,e2 - c&mp&rtar% pas%, agres%,e.
Atacul sa -%e mater%al2
Atacul sa -%e d%rect2
Atacul sa -%e %med%at2
Atacul sa -%e %n'ust2
Atacul sa puna %n per%c&l gra, pers&ana sau dreptur%le celu% atacat &r% %nteresul &/stesc.
b)* Conditiile privind apararea in cazul le!itimei aparari0 modalitatea !enerala*
APARAREA #> m&t%,ata de per%c&lul gra, creat pr%n declansarea agres%un%%. c&nst%tu%e & react%e care t%nde a c&ntracara
act%unea sau %nact%unea agres&rulu%. de a & -ace %n&-ens%,a.
Apararea p&ate -%0
aparare pas%,a # act%un% care sa %mp%ed%ce e-ectele n&c%,e ale ataculu%2
aparare act%,a # r%p&sta cu c&nsec%nte pagu/%t&are pentru agres&r.
Su/%ectul aparar%% p&ate -% 0
- pers&ana -%(%ca care se apara %mp&tr%,a unu% atac %ndreptat %mp&tr%,a sa sau a dreptur%l&r sale2
- pers&ana -%(%ca care %nter,%ne %mp&tr%,a unu% atac c&ntra alte% pers&ane -%(%ce2
- pers&ana -%(%ca care %nter,%ne %mp&tr%,a unu% atac c&ntra %nteresel&r &/stest%.
6&nd%t%%le ce tre/u%e %ndepl%n%te cumulat%, pentru a nu atrage raspunderea penala a aut&rulu% r%p&ste% pr%n care se
%nlatura agres%unea sunt 0
1 r%p&sta %mp&tr%,a unu% atac sa -%e mater%al%(ata %ntr-& -apta pre,a(uta de legea penala2
1 r%p&sta sa -%e necesara pentru resp%ngerea ataculu%2
1 r%p&sta tre/u%e sa -%e %ndreptata %mp&tr%,a agres&rulu%2
1 r%p&sta sa se des-as&are %n l%m%tele pr&p&rt%&nal%tat%% ataculu%. A%c%. a,em0 - e3cesul de aparare 'ust%-%cat2 - e3cesul
scu(a/%l.
c)* Conditiile referitoare la atac in cazul le!itimei aparari0 modalitatea peciala*
Sunt repre(entate de0
20
atacul c&nsta %ntr-& act%une de patrundere %n l&cur%le sta/%l%te de lege. pr%n ,%&lenta. e-ract%e sau pr%n alte
m%'l&ace2
act%unea de patrundere %ntr-unul d%n l&cur%le enumerate de lege tre/u%e sa apart%na une% pers&ane -%(%ce
resp&nsa/%le s% sa -%e un act de ,&%nta al aceste%a2
act%unea de patrundere %ntr-unul d%n l&cur%le sta/%l%te de lege sa se real%(e(e -ara n%c% un teme% legal2
&/%ectul ataculu% man%-estat %n c&nd%t%%le man%-estate ma% sus. p&ate -% &r%ce %nteres sau /unur% 'ur%d%ce pers&nale
pr&te'ate panal -ara a e3%sta ,re& l%m%ta.
d)* Conditiile privitoare la aparare in cazul le!itimei aparari0 modalitatea peciala*
Acestea sunt0
1 r%p&sta pr%n care se resp%nge patrunderea %n l&cur%le enumerate de lege sa c&nst%tu%e & -apta pre,a(uta de legea penala2
1 r%p&sta p&ate -% e3erc%tata de &r%ce pers&ana part%culara sau de un repre(entant al aut&r%tat%%2
1 r%p&sta sa se e3erc%te %n sc&pul aparar%%2
1 m%'l&acele necesare r%p&ste% p&t -% pregat%te d%n t%mp sau p&t -% %mpr&,%(ate2
1 /unur%le sau ,al&r%le aparate pr%n r%p&sta sa apart%na agres&rulu%2
1 r%p&sta sa resp%nga patrunderea -ara drept %n l&cur%le enumerate s% pr%n m%'l&acele pre,a(ute de lege.
EFE6!ELE LEGI!I<EI APARARI.
In masura %n care se c&nstata e3%stenta leg%t%me% aparar% %nd%-erent daca este ,&r/a de leg%t%ma aparare. m&dal%tate
generala sau spec%ala. aceasta are ca e-ect %nlaturarea caracterulu% penal al -apte% sa,%rs%te pentru %nlaturarea ataculu% sau
pentru a resp%nge patrunderea -ara drept pr%n m%'l&acele s% %n l&cur%le pre,a(ute de lege. %ntruc%t cel care a c&m%s &
asemenea -apta a act%&nat su/ pres%unea c&nstr%nger%% e3erc%tata de agres&r des% -apta c&m%sa este pre,a(uta de legea
penala. ea nu c&nst%tu%e %n-ract%une %ntruc%t l%pseste ,%n&,at%a -aptu%t&rulu%.
La m&dal%tatea generala a leg%t%me% aparar% -> -aptu%t&rul tre/u%e sa -aca d&,ada ca a sa,%rs%t -apta %n stere de leg%t%ma
aparare.
La m&dal%tatea spec%ala a leg%t%me% aparar% -> -aptu%t&rul nu tre/u%e sa -aca d&,ada. de&arece aceasta stare se pre(uma.
In pr%nc%p%u 5 c&nstatarea leg%t%me% aparar% %nlatura nu numa% caracterul penal al -apte%. c% s% caracterul aceste%a de -apta
%l%c%ta c%,%la. ca teme% al raspunder%% c%,%le.
In pract%ca 'ud%c%ara s-a dec%s ca %n ca( de e3ces 'ust%-%cat de aparare. -apta sa,%rs%ta de %nculpat. %n masura %n care %mpl%ca
,re& culpa a acestu%a. p&ate -% generat&are de raspundere c%,%la.
Sect%unea a III-a. 5 Starea de neces%tate.
S!AREA DE NE6ESI!A!E 5 sa,%rs%rea une% -apte pre,a(ute de legea penala pentru sal,area un&r ,al&r% s&c%ale &cr&t%te
de lege. de un per%c&l %m%nent s% care nu p&ate -% %nlaturat alt-el. Aceasta %nseamna ca nu p&ate -% tras la raspundere penala
cel care sa,%rseste & ast-el de -apta de&arece. nu e3%sta ,%n&,at%a -aptu%t&rulu%. ast-el ca este %nlaturat caracterul penal al
-apte%.
Spre de&se/%re de leg%t%ma aparare unde per%c&lul %(,&raste d%ntr-un atac al al agres&rulu% %mp&tr%,a celu% care se apara.
%n S!AREA DE NE6ESI!A!E per%c&lul este creat de d%-er%te %nt%mplar% sau s%mple acc%dente %mp&tr%,a car&ra cel
amen%ntat react%&nea(a. pre'ud%c%%nd de cele ma% multe &r% & pers&ana care nu are n%c% & ,%na pentru pr&ducerea per%c&lulu%.
D%n anal%(a d%sp&(%t%%l&r 6P re(ulta ca %n m&mentul apar%t%e% un&r %mpre'urar% care le(ea(a anum%te ,al&r% s&c%ale &cr&t%te
de legea penala 5 se crea(a un per%c&l dat&r%ta caru%a se %mpune & act%une de sal,are.
Conditiile pre,a(ute de e3%stenta star%% de neces%tate se re-era0 - la per%c&l2 - la act%unea de sal,are.
6&nd%t%%le pr%,%t&are la PERI6OL %n ca(ul star%% de neces%tate sunt0
- sa e3%ste un per%c&l2
- sa -%e %med%at 7%m%nent s% actual82
- sa amen%nte ,%ata. %ntegr%tatea c&rp&rala sau sanatatea une% pers&ane. un /un %mp&rtant al aceste%a. &r% un %nteres
&/stesc care. p&tr%,%t 6P. p&t -% sal,ate %n c&nd%t%%le star%% de neces%tate2
- sa -%e %ne,%ta/%l.
6&nd%t%%le pr%,%t&are la A6!IUNEA DE SALARE %n ca(ul star%% de neces%tate sunt0
1 act%unea de sal,are tre/u%e sa se c&ncret%(e(e %ntr-& -apta pre,a(uta de legea penala2
1 act%unea de sal,are a ,al&r%l&r amen%ntate de per%c&l tre/u%e sa -%e necesara2
1 act%unea de sal,are sa nu pr&duca urmar% ,ad%t ma% gra,e dec%t cele care s-ar -% putut pr&duce daca per%c&lul nu este
%nlaturat2
1 act%unea de sal,are sa nu -%e %n-aptu%ta de catre pers&ana sau pentru & pers&ana care a,ea &/l%gat%a de a %n-runta
per%c&lul.
E-ectele star%% de neces%tate sunt repre(entate de0
a)* Aupra laturii penale a cauzei*
P&tr%,%t leg%slat%e% penale. starea de neces%tate %nlatura caracterul penal al -apte%. ca urmare a l%pse% de ,%n&,at%e re(ultate
d%n e3%stenta c&nstr%nger%%.
6%nd la act%unea de sal,are au part%c%pat ma% multe pers&ane. e3%stenta c&nstr%nger%% ,a -% e3am%nata separat pentru
-%ecare part%c%pant.
Act%unea de sal,are deci este c&m%sa su/ %mper%ul c&nstr%nger%%. al amen%ntar%% per%c&lulu% %m%nent s%. drept urmare.
-aptu%t&rul nu a act%&nat cu ,&%nta l%/era. -%%nd ne,%n&,at. Fapta sa,%rs%ta %n asemenea c&nd%t%% nu este %n-ract%une s% pe cale
de c&nsec%nta nu atrage raspunderea penala.
b)* Aupra laturii civile a cauzei*
21
Inlaturarea caracterulu% penal al -apte% pre,a(ute de legea penala. sa,%rs%ta %n stare de neces%tate nu c&nduce s% la
e3cluderea raspunder%% c%,%le a -aptu%t&rulu%.
In ca(ul %nter,en%entulu%. pers&ana ,atamata ,a putea cere ca act%unea %n daune sa -%e %ndreptata %mp&tr%,a pers&ane%
sal,ate de la per%c&l. Daca %n sarc%na pers&ane% pre'ud%c%ate p&ate -% ret%nuta & culpa e3clus%,a %n pr&ducerea star%% de
per%c&l. -aptu%t&rul act%un%% de sal,are nu ,a putea -% tras la raspundere c%,%la.
Daca au -&st depas%te l%m%tele star%% de neces%tate. -aptu%t&rul care se -ace ,%n&,at de pr&ducerea urmar%l&r ,ad%t ma%
gra,e. ,a raspunde c%,%l.
Sect%unea a I-a. 5 6&nstr%ngerea -%(%ca s% c&nstr%ngerea m&rala.
6ONS!RINGEREA FI:I6A 5 denum%ta s% -&rta ma'&ra. e3%sta atunc% c%nd -aptu%t&rul este supus une% pres%un% -%(%ce
care%a nu-% p&ate re(%sta. sa,%rs%nd su/ %n-luenta aceste%a & -apta pre,a(uta de legea penala.
6ONS!RINGEREA <ORALA 5 denum%ta s% amen%ntare. e3%sta atunc% c%nd -aptu%t&rul este supus une% pres%un% ps%9%ce.
%re(%st%/%le. determ%n%ndu-l sa c&m%ta & -apta pre,a(uta de legea penala.
!e&r%%le d&ctr%ne% m&derne 'ust%-%ca %n m&d d%-er%t c&nstr%ngerea -%(%ca s% c&nstr%ngerea m&rala.
#> %n ca(ul c&nstr%nger%% -%(%ce su/%ectul nu act%&nea(a pr&pr%u-(%s c% c&rpul sau este -&l&s%t ca un %nstrument de d%strugere
de catre -&rtele c&nstr%ngat&are. %n acest ca(. -aptu%t&rul nu act%&nea(a c% este act%&nat.
#> %n ca(ul c&nstr%nger%% m&rale e3%sta & pres%une care se e3erc%ta asupra ,&%nte% su/%ectulu%. ea presupune & amen%ntare
cu un rau %mp&rtant care %mp%ed%ca pe -aptu%t&r sa %a & 9&tar%re %n m&d l%/er. &/l%g%ndu-l pe acesta sa se 9&tarasca %ntr-un
s%ngur sens. acela ,&%t de pers&ana care e3erc%ta c&nstr%ngerea.
Spre de&se/%re de leg%t%ma aparare s% de starea de neces%tate %n care c&nstr%ngerea ps%9%ca decurge d%ntr-& anum%ta stare
sau s%tuat%e. c&nstr%ngerea -%(%ca s% cea m&rala sunt re(ultatul d%rect s% nem%'l&c%t al une% act%un% care ,%(ea(a -%(%cul s%
ps%9%cul pers&ane% c&nstr%nse a sa,%rs% & -apta pre,a(uta de legea penala.
6ONDI!IILE 6E !RE@UIE INDEPLINI!E 6U<ULA!I pentru ca c&nstr%ngerea -%(%ca 7-&rta ma'&ra8 sa %nlature
caracterul penal al -apte% sunt0
- e3%stenta une% c&nstr%nger% asupra -%(%culu% une% pers&ane. Sursa aceste% c&nstr%nger% p&ate -%0
umana 7energ%a une% pers&ane82
pr&ces -%(%&l&g%c 7ep%leps%e. stare de les%n82
-&rta a natur%% 7uragan. %nundat%%82
an%mal per%cul&s 7cal nara,as. c%%ne rau82
& mas%na.
- pers&ana c&nstr%sa -%(%c sa nu p&ata &pune re(%stenta e-%cace act%un%% de c&nstr%ngere.
- -apta sa,%rs%ta su/ pres%unea c&nstr%nger%% -%(%ce sa -%e pre,a(uta de legea penala.
6ONDI!IILE 6E !RE@UIE INDEPLINI!E 6U<ULA!I pentru ca c&nstr%ngerea ps%9%ca 7amen%ntarea8 sa %nlature
caracterul penal al -apte% sunt0
e3%stenta c&nstr%nger%% pr%n amen%ntare asupra ps%9%culu% une% pers&ane2
e3%stenta star%% de per%c&l gra, pentru pers&ana amen%ntata sau pentru & alta pers&ana2
%mp&s%/%l%tatea %nlaturar%% per%c&lulu% dec%t pr%ntr-& -apta pre,a(uta de legea penala.
EFE6!ELE c&nstr%nger%% -%(%ce s% ale c&nstr%nger%% m&rale0
a8. Asupra latur%% penale a cau(e%.
Legea penala r&mana pre,ede ca at%t c&nstr%ngerea -%(%ca. c%t s% c&nstr%ngerea m&rala c&nst%tu%e 5 cau(e de %nlaturare a
caracterulu% penal al -apte% ca urmare a l%pse% trasatur%% esent%ale care se re-era la sa,%rs%rea -apte% cu ,%n&,at%e s% drept
urmare. e3clud raspunderea penala.
Daca act%unea de c&nstr%ngere a -&st e-ectuata -ata de 4 sau ma% multe pers&ane. %n ast-el de s%tuat%e -%ecare pers&ana ,a
/ene-%c%a %n parte de cau(a de e3cludere a ,%n&,at%e%.
/8. Asupra latur%% c%,%le a cau(e%.
In pr%nc%p%u. pers&ana care a sa,%rs%t -apta %n stare de c&nstr%ngere -%(%ca sau m&rala NU raspunde de urmar%le c%,%le ale
-apte% sale de&arece n-au -&st pr&duse de l%/era sa ,&%nta.
Daca se ,a d&,ed% ca pers&ana c&nstr%nsa a a,ut & culpa. se ,a apl%ca pr%nc%p%ul general al raspunder%% pentru culpa.
Sect%unea a -a. 5 6a(ul -&rtu%t.
6A:UL FOR!UI! # e3%sta &r% de c%te &r% act%unea sau %nact%unea une% pers&ane a pr&dus un re(ultat pe care acea
pers&ana nu l-a c&nceput s% nu l-a urmar%t. pr&ducerea -%%nd dat&rata une% %mpre'urar% neasteptate. ad%ca act%un%% une% -&rte
7energ%%8 a care% %nter,ent%e nu a putut -% pre,a(uta.
6AU:ELE %mpre'urar%l&r -&rtu%te0
1 unele -en&mene naturale 7cutremure. %nundat%%. -urtun%82
1 %mprudenta ,%ct%me%2
1 anum%te star% malad%,e ale %n-ract&rulu% 7les%n. %n-arct82
1 c&mp&rtarea un&r %resp&nsa/%l% 7m%n&r%. ne/un%. s&mnam/ul%82
c&mp&rtarea %mpre,%(%/%la a un&r an%male sau de-ect%un% te9n%ce %mpre,%(%/%le p&t pr&duce e-ecte %n ceea ce pr%,este
m&mentul %n care %nter,%n.
6ONDI!IILE ce tre/u%e %ntrun%te cumulat%, pentru e3%stenta ca(ulu% -&rtu%t s% pentru ca acesta sa %nlature caracterul
penal al -apte% sunt repre(entate de0
act%unea sau %nact%unea une% pers&ane sa -% pr&dus un re(ultat ,atamat&r dat&r%ta %ntrar%% %n c&ncurs cu & energ%e
stra%na de cun&st%nta s% ,&%nta acele% pers&ane2
22
%nter,ent%a %mpre'urar%% care a determ%nat pr&ducerea re(ultatulu% sa -% -&st %mpre,%(%/%la2
act%unea sau %nact%unea peste care s-a suprapus %mpre'urarea -&rtu%ta sa c&nst%tu%e & -apta pre,a(uta de legea
penala.
EFE6!ELE ca(ulu% -&rtu%t.
a8. Asupra latur%% penale a cau(e%.
6&nstatarea de catre &rganele 'ud%c%are a ca(ulu% -&rtu%t are ca e-ect %nlaturarea caracterulu% penal al -apte% s% pr%n
urmare e3cluderea raspunder%% penale a -aptu%t&rulu% de&arece nu e3%sta ,%n&,at%e.
/8. Asupra latur%% c%,%le a cau(e%.
6a(ul -&rtu%t %n -&rma sa s%mpla. %nlatura s% raspunderea c%,%la pr%n pre'ud%c%%le mater%ale cau(ate.
In ca(ur%le c&mple3e0
- daca. s% %n masura %n care se c&nstata e3%stenta une% culpe %mputa/%le -aptu%t&rulu%. de natura sa anga'e(e
raspunderea c%,%la a acestu%a. ,a putea -% pusa %n d%scut%e pr&/lema pretent%%l&r c%,%le.
- p&ate -% trasa la raspundere c%,%la pentru pre'ud%c%%le cau(ate pers&ane% 7alta dec%t -aptu%t&rul8 d%n culpa care%a s-a
creat %mpre'urarea care a c&ndus la pr&ducerea re(ultatulu% pagu/%t&r.
Sect%unea a I-a. 5 Iresp&nsa/%l%tatea.
Iresp&nsa/%l%tatea #> acea stare de %ncapac%tate ps%9%ca a une% pers&ane daca %n m&mentul sa,%rs%r%% -apte% -%e d%n cau(a
al%enat%e% m%ntale. -%e d%n alte cau(e. nu p&ate sa dea seama de act%un%le sau %nact%un%le sale c%t s% de urmar%le acest&ra &r% nu
p&ate sa-s% d%r%'e(e ,&%nta %n c9%p c&nst%ent %n rap&rt cu aceste cau(e.
In legatura cu 'ust%-%carea te&ret%ca a %nlaturar%% caracterulu% penal al -apte% c&m%se de un %resp&nsa/%l. e3%sta ma% multe
c&ncept%%.
Starea de %resp&nsa/%l%tate %n c&ncept%a leg%% penale r&mane cupr%nde0
o al%enat%a m%ntala2
o alte cau(e care %n-luentea(a capac%tatea.
a8. ALIENA!IA <IN!ALA #> %n st%%nta dreptulu% penal este de-%n%ta ca -%%nd &r%ce stare de alterare a -acultat%l&r m%ntale
pr&,en%te d%ntr-& cau(a pat&l&g%ca. & an&rmal%tate -%(%&l&g%ca. & le(%une &rgan%ca sau &r%ce alta cau(a m&r/%da.
Starea de al%enat%e m%ntala atrage %resp&nsa/%l%tatea su/%ectulu% ca urmare a %n-luentel&r 9&tar%t&are pe care tul/urar%le
ps%9%ce le e3erc%ta asupra pr&cesel&r c&gn%t%,e. ,&l%t%,e s% a-ect%,e c%t s% a pr&cesel&r ps%9%ce %ntegrat&are a c&nst%%nte%.
/8. AL!E 6AU:E #> %n anum%te c&nd%t%% a-ectea(a capac%tatea de %ntelegere s% de ,&%nta a -aptu%t&rulu%. Asemenea cau(e
nu alterea(a -acultat%le ps%9%ce. c% p&t pr&,&ca numa% & stare de de,%ere ps%9%ca trecat&are. D%n cadru acest&ra -ac parte
star%le a-ect%,e 7pas%un%. em&t%%8. s&mnul. s&mnam/ul%smul. 9%pn&(a. sugest%a.
6ONDI!IILE ce tre/u%e %ndepl%n%te cumulativ pentru ca %resp&nsa/%l%tatea sa %nlature caracterul penal al -apte% sunt0
1 sa e3%ste & stare de %ncac%tate ps%9%ca2
1 starea de %ncapac%tate ps%9%ca sa e3%ste %n m&mentul sa,%rs%r%% -apte%2
1 starea de %ncapac%tate ps%9%ca sa -%e determ%nata de al%enat%e m%ntala sau alte cau(e2
1 -apta sa,%rs%ta %n stare de %resp&nsa/%l%tate sa -%e pre,a(uta de legea penala.
EFE6!ELE %resp&nsa/%l%tat%%0
a8. Asupra latur%% penale a cau(e%.
P&tr%,%t leg%% penale r&mane. %resp&nsa/%l%tatea c&nst%tu%e & cau(a pers&nala. su/%ect%,a. care %nlatura caracterul penal al
-apte% pr%n aceea ca e3clude ,%n&,at%a su/%ectulu%. %mpl%c%t e3%stenta %n-ract%un%%.
Pr%n %nter,ent%a une% cau(e care %nlatura caracterul penal al -apte% nu d%spare %nsa -apta c&ncreta %n &/%ect%,%tatea e%. c%
numa% caracterul penal al -apte% #> ca urmare. -aptu%t&rulu% nu % se ,a putea apl%ca & pedeapsa %nsa se ,&r putea lua
%mp&tr%,a sa masur% de s%guranta c&n-&rm 6P. de&arece. &/%ect%,. -apta %ntruneste trasatur%le caracterulu% m&delulu% legal
de %ncr%m%nare.
/8. Asupra latur%% c%,%le cau(e%.
In ca(ur%le de %resp&nsa/%l%tate se p&ate %,% s% pr&/lema raspunder%% c%,%le. -%e -ata de pers&ana l%ps%ta de capac%tate ps%9%ca
%n m&mentul sa,%rs%r%% -apte%. -%e %n rap&rt cu pers&anele care a,eau &/l%gat%a de a as%gura pa(a s% supra,eg9erea
%resp&nsa/%lulu%. daca %n sarc%na acest&ra se p&ate ret%ne ,re& culpa.
Sect%unea a II-a. 5 @et%a.
@E!IA -> repre(%nta & stare ps%9&-%(%ca an&rmala %n care se gaseste & pers&ana dat&r%ta e-ectel&r pr&duse asupra
&rgan%smulu% sau s% asupra -acultat%l&r sale ps%9%ce de anum%te su/stante e3c%tante sau narc&t%ce c&nsumate de acea pers&na
&r% %ntr&duse %n c&rpul sau.
In rap&rt cu PROENIEN!A sa. /et%a p&ate a,ea ca -&rme de /a(a0
- /et%a determ%nata de alc&&l 7%nt&3%cat%a et%l%ca82
- /et%a rece 7c&nsumul de stupe-%ante8.
In -unct%e de <ODUL IN 6ARE S-A ACUNS LA A6EAS!A /et%e. /et%a p&ate -%0
1 acc%dentala sau %n,&luntara2
1 ,&luntara2
1 &ca(%&nala2
1 cr&n%ca.
Dupa GRADUL DE IN!OHI6ARE. /et%a p&ate -%0
c&mpleta2
%nc&mpleta.
23
Starea de /et%e OLUN!ARA 6O<PLE!A 5 pr&dusa de alc&&l sau de alte su/stante NU %nlatura caracterul penal al
-apte%. Ea c&nst%tu%e & c%rcumstanta atenuanta sau agra,anta.
Starea de /et%e 6O<PLE!A s% A66IDEN!ALA. ca urmare a l%pse% de ,%n&,at%e 5 s%ngura -&rma a /et%e% care
INLA!URA caracterul penal al -apte%.
6ONDI!IILE ce tre/u%e %ndepl%n%te 6U<ULA!I de /et%e pentru a %nlatura caracterul penal al -apte% sunt0
T -aptu%t&rul sa se -% gas%t %n m&mentul sa,%rs%r%% -apte% %n stare de /et%e dat&r%ta alc&&lulu% sau alte% su/stante2
T starea de /et%e sa -%e acc%dentala2
T starea de /et%e sa -%e c&mpleta2
T -apta sa,%rs%ta %n stare de /et%e sa -%e pre,a(uta de legea penala.
EFE6!ELE stPr%% de /e*%e.
a8. E-ectele On ca( de /e*%e acc%dentalP.
Starea de /et%e acc%dentala c&mpleta c&nstatata de &rganul 'ud%c%ar c&mpetent %nlatura caracterul penal al -apte%. ca
urmare a l%pse% de ,%n&,at%e.
Starea de /et%e acc%dentala c&mpleta ,a %nlatura s% raspunderea c%,%la numa% daca nu se ,a ret%ne & culpa -aptu%t&rulu%.
c%nd ,a putea -% &/l%gat la repararea pre'ud%c%ulu%. Acela care a pr&,&cat starea de /et%e -aptu%t&rulu% ,a raspunde p&tr%,%t
6P. s%tuat%e %n care ,a -% &/l%gat s% la reparat%% c%,%le.
Daca starea de /et%e acc%dentala este %nc&mpleta. capac%tatea ps%9%ca a -aptu%t&rulu% este numa% d%m%nuata. %mpre'urare %n
care nu ,a a,ea ca e-ect %nlaturarea caracterulu% penal al -apte%. c% ,a c&nst%tu% numa% & c%rcumstanta atenuanta.
/8. E-ectele %n ca( de /et%e ,&luntara.
Ind%-erent de -&rma de /et%e c&mpleta sau %nc&mpleta a /et%e% ,&luntare #> aceasta c&nst%tu%e & c%rcumstanta agra,anta.
@et%a ,&luntara 7c&mpleta sau %nc&mpleta8 p&ate -% s% &ca(%&nala #> %n acest ca( /et%a ,a c&nst%tu% & c%rcumstanta
atenuanta.
@et%a ,&luntara. p&tr%,%t 6P. nu este & cau(a care sa %nlature caracterul penal al -apte% de&arece -aptu%t&rul a a'uns ,&%t %n
aceasta stare.
Sect%unea a III-a. 5 <%n&r%tatea -aptu%t&rulu%.
<INORI!A!EA FAP!UI!ORULUI 5 acea stare de %ncapac%tate ps%9%ca. %n care se a-la m%n&rul dat&r%ta %nsu-%c%ente% sale
de(,&ltar% ps%9%c&--%(%ce s% care %l pune %n %mp&s%/%l%tatea de a %ntelege semn%-%cat%a s&c%ala a -aptel&r sale s% de a-s% man%-esta
%n m&d c&nst%ent ,&%nta.
Fata de m%n&r%% care nu raspund penal dar care au sa,%rs%t & -apta pre,a(uta de legea pre,a(uta de legea penala p&t -%
luate numa% masur% de &cr&t%re.
6ONDI!IILE %n care m%n&r%tatea -aptu%t&rulu% %nlatura caracterul penal al -apte%. %ntrun%te cumulat%,. sunt0
sa se -% sa,%rs%t & -apta pre,a(uta de legea penala2
-apta sa -%e c&m%sa de un m%n&r care nu %ndepl%neste c&nd%t%%le legale pentru a raspunde penal 7sa nu -% %mpl%n%t 1B
an%. sau de un m%n&r care a depas%t 1B an% dar nu a %mpl%n%t 1D an%. -ara d%scernam%nt82
m%n&rul sa nu -% %ndepl%n%t c&nd%t%%le legale pentru a raspunde penal %n m&mentul sa,%rs%r%% -apte% #> daca m%n&rul
a,ea %n m&mentul c&m%ter%% -apte% > de 1D an%. c&nd%t%a legala nu este %ndepl%n%ta. %ar -apta c&m%sa este %n-ract%une.
EFE6!ELE star%% de m%n&r%tate.
a8. Asupra latur%% penale a cau(e%.
Pentru m%n&r%% care nu au %mpl%n%t 1B an%. %nlaturarea caracterulu% pena al -apte% are l&c nec&nd%t%&nat. -ata de acest%a p&t
-% luate numa% masur% de &cr&t%re.
Daca m%n&rul a -&st %nlesn%t sau a'utat %n &r%ce m&d. cu %ntent%e. la sa,%rs%rea -apte% pre,a(ute de legea penala. de catre un
ma'&r #> acesta ,a -% tras la raspundere penala pentru part%c%pat%e %mpr&pr%e.
In ca(ul m%n&r%l&r care au %mpl%n%t 1B an%. dar nu au %mpl%n%t 1D 5 %nlaturarea caracterulu% penal al -apte% ,a putea a,ea
l&c numa% daca se c&nstata ca au sa,%rs%t -apta -ara d%scernam%nt. %n ca( c&ntrar. -apta ,a -% %n-ract%une.
/8. Asupra latur%% c%,%le a cau(e%.
Pretent%%le c%,%le re(ultate d%n -apta pre,a(uta de legea penala sa,%rs%ta de un m%n&r care nu a %mpl%n%t 1B an% 5 nu p&ate
-ace &/%ectul une% act%un% c%,%le 5> nu este %nsa e3clusa raspunderea c%,%la a pers&anel&r care. la data sa,%rs%r%% -apte%. a,eau
%n %ngr%'%re s% pa(a m%n&rul.
In ca(ul m%n&r%l&r %ntre 1B 5 1D an%. %n -unct%e de sta/%l%rea e3%stente% sau %ne3%stente% d%scernam%ntulu%. tre/u%e declansat
pr&cesul penal s% p&ate e3%sta s% p&s%/%l%tatea -&rmar%% pretent%%l&r c%,%le.
Sect%unea a IH-a. 5 Er&area %n dreptul penal.
EROAREA #>recun&asterea sau cun&asterea gres%ta de catre cel care sa,%rseste & -apta pre,a(uta de legea penala. %n
m&mentul c&m%ter%% aceste%a. -%e a une% star%. s%tuat%% sau %mpre'urar%. esent%ala pentru c&recta caracter%(are a acele% -apte. -%e
a une% d%sp&(%t%% legale.
Sunt ma% multe -elur% de er&are %n -unct%e de d%-er%te cr%ter%%.
Dupa O@IE6!UL asupra caru%a p&arta er&area0
- EROARE DE FAP! -> e3%sta c%nd -aptu%t&rul %n m&mentul c&m%ter%% -apte% nu a cun&scut sau a cun&scut gres%t &
stare. %mpre'urare sau s%tuat%e de care t%ne caracterul penal al -apte% sau caracterul cal%-%cat al aceste%a.
- EROARE DE DREP! -> necun&asterea sau cun&asterea gres%ta a une% n&rme 'ur%d%ce.
In -unct%e de IN!INDEREA EFE6!ELOR CURIDI6E0
# EROARE PRIN6IPALA #> pr%,este un element c&st%tut%, al %n-ract%un%%.
# EROARE SE6UNDARA #> pr%,este numa% gra,%tatea -apte%. -ara a a-ecta gra,%tatea aceste%a.
In rap&rt cu FA6!ORII ce au determ%nat er&area0
24
T EROARE PRIN NE6UNOAS!ERE -> l%m%tarea numa% la un anum%t sect&r de cun&st%nte.
T EROARE PRIN A<AGIRE -> pr&,&cata pr&ntr-& act%une de %nselare a /une% cred%nte. e3erc%tata de & pers&ana asupra
alte% pers&ane.
P&tr%,%t POSI@ILI!A!ILOR DE EI!ARE0
- EROAREA ININ6I@ILA 5 necun&asterea a -&st at%t de c&mpleta ca este e3clusa &r%ce pre&cupare de ,er%-%care
sau de %n-&rmare %n plus.
- EROAREA IN6I@ILA 5 atunc% c%nd cel a-lat %n er&are s%-ar -% putut da seama ca greseste daca ar -% s%mt%t ne,&%a
de a ,er%-%ca. de a el%m%na &r%ce %nd&%ala. ad%ca daca era ma% atent s%-ar -% dat seama ca greseste.
1. EROAREA DE FAP! PRIN6IPALA.
Er&area de -apt pr%nc%pala #> necun&asterea sau cun&asterea gres%ta. de catre cel care sa,%rseste & -apta pre,a(uta de
legea penala %n m&mentul c&m%ter%% aceste%a. a une% star%. s%tuat%% sau %mpre'urar% esent%ale pentru caracter%(area 'ur%d%ca a
aceste% -apte.
Er&area de -apt pr%nc%pala -> c&nt%ne & l%psa de c&nc&rdanta %ntre ceea s%-a %nc9%pu%t -aptu%t&rul s% real%tate.
Pentru ca er&area de -apt pr%nc%pala sa &pere(e. 6ONDI!IILE ce tre/u%e %ndepl%n%te cumulat%, sunt0
- -apta sa,%rs%ta sa -%e pre,a(uta de legea penala2
- -aptu%t&rul sa nu -% cun&scut %n m&mentul sa,%rs%r%% -apte% e3%stenta une% star%. s%tuat%% sau %mpre'urar% de care
dep%nde caracterul penal al aceste%a2
- er&area tre/u%e sa e3%ste %n t&t t%mpul e-ectuar%% actel&r de e3ecutare a -apte%.
EFE6!ELE er&r%% de -apt se pr&duc at%t %n ca(ul -aptel&r pe care legea le %ncr%m%nea(a c%nd sunt sa,%rs%te 6U IN!EN!IE.
c%t s% %n ca(ul acel&ra pe care legea le %ncr%m%nea(a s% atunc% c%nd sunt sa,%rs%te DIN 6ULPA. daca sunt %ntrun%te c&nd%t%%le
spec%-%ce -%ecaru%a d%ntre %p&te(e.
La FAP!A PENALA SAIRSI!A 6U IN!EN!IE 5 er&area de -apt pr%nc%pala are ca e-ect %nlaturarea caracterulu% penal
al aceste%a %ntruc%t l%pseste ,%n&,at%a.
In ca(ul -apte% %ncr%m%nate sa,%rs%ta d%n culpa -> er&area de -apt pr%nc%pala %nlatura caracterul penal al -apte% numa% daca
necun&asterea star%%. s%tuat%e% sau %mpre'urar%% de care dep%nde caracterul penal al -apte%. nu este ea %nsa s% re(ultatul culpe%.
Er&area de -apt pr%nc%pala c&nst%tu%e & cau(a pers&nala. care nu rad%a(a asupra cel&rlalt% -aptu%t&r%.
Er&area de -apt pr%nc%pala nu %nlatura raspunderea c%,%la.
6%nd er&area pr&,%ne de la su/%ectul pas%, al %n-ract%un%%. -aptu%t&rul nu ,a raspunde c%,%l.
4. EROAREA DE FAP! SE6UNDARA.
Er&area de -apt secundara #> c&nsta %n aceea ca -aptu%t&rul %n m&mentul sa,%rs%r%% %n-ract%un%%. nu a cun&scut &
%mpre'urare care sa c&nst%tu%e & c%rcumstanta agra,anta a aceste% %n-ract%un%.
Pentru ca er&area de -at secundara sa %nlature caracterul penal al -apte% tre/u%e %ntrun%te cumulat%, ca 6ONDI!II0
- -aptu%t&rul sa -% sa,%rs%t & %n-ract%une2
- -aptu%t&rul sa se -% a-lat %n er&are %n t%mpul s% pe durata c&m%ter%% %n-ract%un%%2
- er&area sa se re-ere asupra unu% element c%rcumstant%al de agra,are a %n-ract%un%.
E-ectele er&r%% de -apt secundare se mater%al%(ea(a pr%n %nlaturarea apl%car%% agra,ante%. -aptu%t&rul raspun(%nd penal
pentru %n-ract%unea %n ,ar%anta t%p a aceste%a.
?. EROAREA DE DREP!.
a. Eroarea de drept e&trapenal 5 -&rma a er&r%% de drept al caru% &/%ect este -&rmat d%ntr-& n&rma apart%n%nd alte%
ramur% de drept 7c%,%l. c&merc%al. -am%l%e%. etc8 s% se %n-at%sea(a ca & -&rma a er&r%% de drept.
/. Eroarea de drept penal 5 -&rma a er&r%% de drept %n care -aptu%t&rul nu cun&aste sau cun&aste gres%t & n&rma cu
caracterul penal %n m&mentul c&m%ter%% -apte%
11. RASPUNDEREA PENALA.
Pre,en%rea s% c&m/aterea %n-ract%un%l&r se real%(ea(a d&ar %n c&nd%t%%le %n care sunt %ntrepr%nse cumulat%,e0
- %n%t%at%,e leg%slat%,e2
- masur% de natura ec&n&m%ca. s&c%ala. rel%g%&asa s% educat%,a.
Un r&l aparte %n pre,en%rea s% c&m/aterea %n-ract%un%l&r %l au n&rmele 'ur%d%ce penale care reglementea(a c&ndu%ta
&amen%l&r0
1 dupa ce acest%a au sa,%rs%t %n-ract%un% 7relat%% s&c%ale de c&n-l%ct82
1 %na%nte ca acest%a sa sa,%rseasca %n-ract%un%. d%n m&mentul %ntrar%% %n ,%g&are a leg%% penale 7relat%% de c&n-&rmare8.
De&arece n&rmele penale reglementea(a c&ndu%ta pers&anel&r precum s% relat%%le d%ntre ele. %n rap&rt cu ,al&r%le s&c%ale
-undamenta 2le &cr&t%te de legea penala #> acestea au ca sc&p pre,en%rea sa,%rs%r%% %n-ract%un%l&r care le(ea(a ,al&r%le s&c%ale
-undamentale pre,a(ute de 6P %n ,%g&are.
Acest sc&p real%(at0
11 pr%nc%pal # pe calea respectar%% pre,eder%l&r leg%l&r penale.
11 %n su/s%d%ar # pe calea c&nstr%nger%%. ad%ca a apl%car%% de sanct%un% pre,a(ute de lege pentru sa,%rs%rea %n-ract%un%l&r.
In act%,%tatea de aparare %mp&tr%,a %n-ract%un%l&r pr%n apl%carea de sanct%un% apare un rap&rt s&c%al spec%al %ntre ace% care
duc lupta 7&rganelle spec%al%(ate ale statulu%8 s% ce% %mp&tr%,a car&ra se duce lupta 7%n-ract&r%%8.
Acest rap&rt spec%al este reglementa de n&rmele dreptulu% penal -> -%%nd un rap&rt de aparare a ,al&r%l&r s&c%ale
-undamentale. are ca trasatura esent%ala -aptul ca nu apare ca re(ultat al unu% ac&rd de ,&%nta %ntre part%. c% este %mpus pr%n
-&rta %mperat%,a a leg%%.
25
RASPUNDEREA PENALA 5 este & -&rma a raspunder%% 'ur%d%ce s% sta alatur% de0
T raspunderea c%,%la2
T raspunderea adm%n%strat%,a2
T raspunderea d%sc%pl%nara.
Pr%n RASPUNDERE CURIDI6A # &/l%gat%a une% pers&ane de a sup&rta & anum%ta c&nsec%nta 'ur%d%ca sau & anum%ta
sanct%une. de&arece a %ncalcat un drept al altu%a.
Pr%n RASPUNDEREA PENALA se %ntelege0
TT %n sens restr%ns -> &/l%gat%a une% pers&ane de a sup&rta & sanct%une penala. & pedeapsa. de&arece a sa,%rs%t & %n-ract%une2
TT %n sens larg -> nu numa% &/l%gat%a de a sup&rta & sanct%une c% s% dreptul de a apl%ca & pedeapsa. care re,%ne statulu%. pr%n
%nstanta de 'udecata.
Raspunderea penala -> pe l%nga trasatur%le caracter%st%ce ale raspunder%% 'ur%d%ce %n general are s% unele %nsus%r% pr&pr%%
care & part%cular%(ea(a %n rap&rt cu celelalte -&rme ale raspunder%% 'ur%d%ce.
PAR!I6ULARI!A!ILE raspunder%% penale ca -&rma a raspunder%% penale sunt0
1 -apta care atrage raspunderea penala tre/u%e sa -%e & %n-ract%une2
1 su/%ectele raspunder%% penale sunt statul ca su/%ect act%, 7e3erc%ta c&nstr%ngere 'ur%d%ca8 s% %n-ract&rul ca su/%ect pas%,
7tre/u%e sa sup&rte apl%carea s% e3ecutarea sanct%un%%82
1 c&nt%nutul rap&rtulu% 'ur%d%c de raspundere penala este -&rmat d%n dreptur% s% &/l%gat%% c&relat%,e ale su/%ect%l&r.
S!A!UL 7su/%ectul act%, al raspunder%% penale80
- dreptul 5 de a-l trage la raspundere penala pe %n-ract&r2
- obli!atia 5 de a-l sanct%&na numa% daca este ,%n&,at.
INFRA6!ORUL 7su/%ectul pas%, al raspunder%% penale80
- dreptul 5 de a raspunde s% a -% sanct%&nat numa% %n l%m%tele leg%%2
- obli!atia 5 de a e3ecuta pedeapsa sau masura educat%,a sau masura de s%guranta.
1 &/%ectul rap&rtulu% de raspundere penala %l c&nst%tu%e sanct%unea apl%cata celu% ce a sa,%rs%t -apta %l%c%ta -> su/%ectul pas%,
,a su-er% sanct%un%le de drept penal 7pedepsele. masur%le educat%,e. masur%le de s%guranta8.
RASPUNDEREA PENALA -> & %nst%tut%e -undamentala a dreptulu% penal cupr%n(%nd un ansam/lu de d%sp&(%t%% pr%,%t&are
la real%(area pr%n c&nstr%ngere a &rd%n%% 'ur%d%ce penale 5 d%sp&(%t%% ce se re-era la c&nd%t%%le %n care %a %n nastere rap&rtul
'ur%d%c penal de c&n-l%ct. la c&nt%nutul s% la m&dul de s&lut%&nare a acestu% rap&rt. la cau(ele care -ac ca raspunderea penala
sa -%e %nlaturata sau la cau(ele %n care ea p&ate -% %nl&cu%ta cu & alta -&rma de raspundere penala.
6adrul 'ur%d%c al raspunder%% penale -> cupr%nde d%sp&(%t%%le 6P %n ,%g&are re-er%t&are la raspunderea penala.
PRIN6IPIILE RASPUNDERII PENALE
Pr%nc%p%%le raspunder%% penale #> acele %de% s% regul% d%r%gn%t&are care -%3ea(a cadrul 'ur%d%c al raspunder%% penale cupr%nse
%n n&rmele ce reglementea(a aceasta %nst%tut%e.
Sunt pr%nc%p%% ale raspunder%% penale0
%n-ract%unea este s%ngurul teme% al raspunder%% penale2
pers&nal%tatea raspunder%% penale2
un%c%tatea raspunder%% penale2
celer%tatea raspunder%% penale2
%ne,%/%l%tatea raspunder%% c%,%le 5 cu c&nd%t%a sa nu e3%ste & s%tuat%e care sa %nlature raspunderea penala2
%nd%,%dual%tatea raspunder%% c%,%le 5 se real%(ea(a pr%n ? m&dal%tat%0
m&dal%tatea legala 5 e-ectuata de leg%u%t&r care -%3ea(a d%-er%te pedepse 2
m&dal%tatea 'ur%d%cal 5 atr%/u%ta %nstante% de 'udecata cu &ca(%a s&lut%&nar%% cau(e%2
m&dal%tatea adm%n%strat%,a 5 se real%(ea(a la l&cul de e-ectuare a pedepse% de catre adm.
pen%tenc%arulu% cu pr%,%re la reg%mul de e3ecutare.
prescr%pt%/%l%tatea raspunder%% c%,%le.
EH6EP!IILE de la caracterul %ne,%ta/%l al raspunder%% penale se %mpart %n0
- cau(e de %nl&cu%re a raspunder%% penale cu alte -&rme de raspundere 'ur%d%ca2
- cau(e de %nlaturare a raspunder%% penale0 - amn%st%a2 - l%psa pl%nger%% preala/%le2 - %mpacarea part%l&r2 - prescr%pt%a.
SE6!IUNEA I 5 INLO6UIREA RASPUNDERII PENALE.
Inst%tut%a %nl&cu%r%% raspunder%% penale se -ace pr%ntr-& masura cu c9aracter adm%n%strat%,e. m&dal%tate reglementata de
d%sp&(%t%%le art. GJ. G1 s% GI 6P %n ,%g&are.
INLO6UIREA RASPUNDERII PENALE 5 masura pr%n care %nstantele de 'udecata d%spun %n c&nd%t%%le leg%%. %n l&cul
sanct%un%% penale. apl%carea un&r sanct%un% cu caracter adm%n%strat%,.
6ARA6!ERIS!I6ILE %nst%tut%e% %nl&cu%r%% raspunder%% penale c&nstau %n0
- recun&asterea caracterulu% %n-ract%&nal al -apte%2
- c&nstatarea -aptulu% ca. %n rap&rt cu gradul redus de per%c&l s&c%al c&ncret al -apte% s% de %mpre'urar%le cau(e%.
resta/%l%rea &rd%n%% de drept este ma% e-%c%enta pr%n sta/%l%rea une% alte -&rme de c&nstr%ngere 'ur%d%ca.
6ONDI!IILE %nl&cu%r%% raspunder%% penale cu raspunderea care atrage & sanct%une cu caracter adm%n%strat%, sunt0
a) cele privind infractiunea*
1 %n ca(ul %n-ract%un%l&r pre,a(ute de art. 4JI 7-urtul8. 41? 7a/u(ul de %ncredere8. 41E al%n. 1 7%nselac%unea8. 41EU al%n. 1
7delap%darea de catre -unct%&nar8. 41K al%n. 1 7d%strugerea8. 41G al%n. 1 7d%strugerea d%n culpa8 6P. daca ,al&area pagu/e% nu
26
depaseste 1J le% sau %n-ract%unea pre,ede art. 4BG 6P 7negl%'enta la ser,%c%u8. daca ,al&area pagu/e% nu depaseste EJ le% 5
pedeapsa este %nc9%s&area de cel mult 1 an sau amenda2
1 -apta %n c&nt%nutul e% c&ncret s% %n %mpre'urar%le %n care a -&st sa,%rs%ta. pre(%nta un grad de per%c&l s&c%al redus s%n u a
pr&dus urmar% gra,e2
1pagu/a pr%c%nu%ta pr%n %n-ract%une a -&st %ntegral reparata p%na la pr&nuntarea 9&tar%r%%.
b) cele privind peroana infractorului*
1 d%n at%tud%nea %n-ract&rulu% dupa sa,%rs%rea %n-ract%un%% re(ulta ca acesta regreta -apta2
1 sunt su-%c%ente date ca -aptu%t&rul p&ate -% %ndreptat -ara a % se apl%ca & pedeapsa2
1 -aptu%t&rul sa nu ma% -% -&st anter%&r c&ndamnat sau sa nu se -% apl%cat de 4 &r% sanct%un% cu caracter adm%n%strat%,.
c) inlocuirea in caz de pluralitate de infractori au de infractiuni*
In ca( de plural%tate de %n-ract&r% #> p&ate a,ea l&c numa% pentru ace% %n-ract&r% -ata de care sunt %ndepl%n%te c&nd%t%%le
raspunder%% penale.
In ca( de c&ncurs de %n-ract%un% #> pentru -%ecare %n-ract%une %n parte daca sunt de asemenea %ndepl%n%te c&nd%t%%le
raspunder%% penale.
Instanta de 'udecata daca c&nstata ca sunt %ndepl%n%te c&nd%t%%le necesare pentru %nl&cu%rea raspunder%% penale apl%ca una
d%n sanct%un%le cu caracter adm%n%strat%,0 -- mustrarea2 -- mustrarea cu a,ert%sment2 -- amenda de la 1J 5 1 JJJ le%.
SE6!IUNEA A II-A 5 6AU:ELE 6ARE INLA!URA RASPUNDEREA PENALA.
6AU:ELE care %nlatura raspunderea penala #> c&nstau %n anum%te s%tuat%%. star% sau %mpre'urar%. p&ster%&are sa,%rs%r%%
%n-ract%un%% care. %n %nteresul s&c%etat%% s% %n /a(a c&nd%t%%l&r pre,a(ute de lege. determ%na %nut%l%tatea sau %n&p&rtun%tatea
trager%% la raspundere penala a -aptu%t&rulu%.
D%ntre <O!IELE %nlaturar%% raspunder%% penale se p&t enunta0
- scurgerea unu% anum%t t%mp de la sa,%rs%rea %n-ract%un%% s% p%na la tragerea la raspundere penala a %n-ract&tulu%2
- pr&ducerea un&r sc9%m/ar% s&c%al-p&l%t%ce care %l determ%na pe leg%u%t&r sa nu ma% c&ns%dere necesara tragerea la
raspundere penala pentru anum%te %n-ract%un%2
- e3%stenta unum%t&r relat%% %ntre %n-ract&r s% ,%ct%ma care determ%na pe cel ,atamat sa nu ma% depuna pl%ngere
preala/%la sau daca a depus-& sa & retraga.
6A!EGORIILE 6AU:ELOR care %nlatura raspunderea penala sunt0
amn%st%t%a2
prescr%pt%a2
l%psa pl%nger%% preala/%le s% retragerea aceste%a2
%mpacarea part%l&r.
6au(ele care %nlatura raspunderea penala NU %n-luentea(a n%c% caracterul penal al -apte%. n%c% raspunderea penala c%
numa% PEDEAPSA. De asemenea. NU &perea(a n%c% asupra c&nsec%ntel&r c%,%le pr&duse pr%n sa,%rs%rea %n-ract%un%%. de&arece
%nlatura d&ar c&nsec%ntele penale ale %n-ract%un%%.
A8. A<NIS!IA.
A<NIS!I!IA #> este un act de clementa. ac&rdat pr%n lege &rgan%ca. %n teme%ul un&r c&ns%derente s&c%al-p&l%t%ce s% de
p&l%t%ca penala. pr%n care se %nlatura raspunderea penala. e3ecutarea pedepse% s% alte c&nsec%nte ale c&ndamnar%%. pentru
%n-ract%un% sa,%rs%te p%na la apar%t%a leg%% de amn%st%e.
6&nst%tut%a R&man%e% pre,ede ca amn%st%a este ac&rdata de Parlamentul R&man%e%.
Amn%st%a 5 ca %nst%tut%e 'ur%d%ca. are du/la natura 'ur%d%ca0 - de drept c&nst%tut%&nal2 - de drept penal.
6ARA6!ERELE amn%st%e% sunt0
# caracterul real 5 amn%st%a pr&duce e-ecte V%n remW s% se ras-r%nge asupra tutur&r part%c%pant%l&r la e3ecutarea -apte%
amn%st%ate2
# caracterul m%3t 5 &perand at%t V%n remW c%t s% V%n pers&namW. amn%st%a leaga /ene-%c%al aceste%a de anum%te c&nd%t%%
pr%,%nd pe %n-ract&r2
# caracterul &/l%gat&r%u 5 at%t pentru &rganele 'ud%c%are c%t s% pentru pers&ana care a sa,%rs%t %n-ract%unea.
6RI!ERIILE dupa care amn%st%a se clas%-%ca. sunt0
%n rap&rt cu %nt%nderea e-ectel&r0 - amn%st%a generala2 - amn%st%a spec%ala.
%n -unct%e de c&nd%t%%le de ac&rdare0 - amn%st%a nec&nd%t%&nata2 - amn%st%a c&nd%t%&nata.
%n rap&rt cu m&mentul ad&ptar%% actulu% de amn%st%e0 - amn%st%e %na%nte de c&ndamnare2 - amn%st%e dupa
c&ndamnare.
A<NIS!IA -> pr%,este %n-ract%un%le sa,%rs%te p%na la & anum%ta data. dar INAIN!E de data %ntrar%% %n ,%g&are a actulu% de
clementa. In-ract%un%le sa,%rs%te %n (%ua apar%t%e% leg%% &r% cele sa,%rs%te ulter%&r nu cad su/ %n-luenta aceste%a.
6ele 4 <ODALI!A!I pe care le %m/raca amn%st%a sunt0
e-ectele %nter,en%te %na%nte de c&ndamnare 5 %nlatura raspunderea penala. dec%. %nd%-erent %n ce -a(a se a-la pr&cesul
penal. acesta ,a %nceta2
e-ectele %nter,en%te dupa c&ndamnare 5 c%nd aceasta este de-%n%t%,a. se %nlatura nu numa% raspunderea penala dar s%
e3ecutarea pedepse% pr&nuntate precum s% celelalte c&nsec%nte ale c&ndamnar%% 7decader%. %nterd%ct%%. %ncapac%tat%
re(ultate d%n c&ndamnare8. Amenda %ncasata anter%&r amn%st%e% nu se rest%tu%e.
Amn%st%a nu are e-ect asupra0 - masur%l&r de s%guranta2 - masur%l&r aducat%,e2 - dreptur%l&r pers&ane% ,atamate.
@8. PRES6RIP!IA RASPUNDERII PENALE.
6P %n ,%g&are reglementea(a prescr%pt%a su/ 4 -&rme s% anume0
27
1 prescr%pt%a raspunder%% penale2
1 prescr%pt%a e3ecutar%% pedepse%.
Am/ele -&rme alcatu%esc & %nst%tut%e de drept penal #> denum%ta PRES6RIP!IE PENALA.
PRES6RIP!IA RASPUNDERII PENALE 5 c&nsta %n trecerea unu% %nter,al de t%mp. %ns&t%ta de anum%te c&nd%t%%. de la
sa,%rs%rea %n-ract%un%%.
Pr%n prescr%pt%a raspunder%% penale se st%nge dreptul statulu% de a trage la raspundere pe cel care a sa,%rs%t %n-ract%unea c%t
s% &/l%gat%a celu% ,%n&,at de a sup&rta c&nsec%ntele -apte% c&m%se.
!ER<ENUL DE PRES6RIP!IE #> %nter,alul de t%mp scurs de la data sa,%rs%r%% %n-ract%un%% s% p%na %n m&mentul st%nger%%
rap&rtulu% 'ur%d%c penal de c&n-l%ct pr%n prescr%pt%e.
Pentru ca prescr%pt%a raspunder%% penale sa-s% pr&duca e-ectul este necesar sa se scurga UN ANU<I! termen de la data
sa,%rs%r%% %n-ract%un%%. -ara a -% necesar %ndepl%n%rea une% alte c&nd%t%%.
In rap&rt de natura s% durata pre,a(uta de lege pentru -%ecare %n-ract%une 6P a pre,a(ut termenele !enerale de precriptie
a rapunderii penale pentru peroana fizica s% anume0
1 1E an% 5 c%nd pentru sa,%rs%rea %n-ract%un%% a,em pre,a(ut0 - pedeapsa detent%e% pe ,%ata2 - pedeapsa %nc9%s&r%% > 1E an%.
1 1J an% 5 c%nd pentru sa,%rs%rea %n-ract%un%% a,em pedeapsa %nc9%s&r%% 1J 5 1E an%2
1 I an% 5 c%nd pentru sa,%rs%rea %n-ract%un%% a,em pedeapsa %nc9%s&r%% E 5 1J an%2
1 E an% 5 c%nd pentru sa,%rs%rea %n-ract%un%% a,em pedeapsa %nc9%s&r%% 1 5 E an%2
1 ? an% 5 c%nd pentru sa,%rs%rea %n-ract%un%% a,em0- pedeapsa %nc9%s&r%% p%na la 1 an2 - amenda.
In ca(ul %n-ract%un%l&r sa,%rs%te de minori. c&n-&rm 6P. termenele de prescr%pt%e a raspunder%% penale se reduc la 'umatate.
6&n-&rm 6P. termenele de precriptie a rapunderii penale pentru peroana +uridica sunt0
1 1J an% 5 c%nd pentru %n-ract%unea sa,%rs%ta de pers&ana -%(%ca a,em pedeapsa0 - detent%e% pe ,%ata2 - %nc9%s&r%% > 1J an%.
1 E an% 5 c%nd pentru %n-ract%unea sa,%rs%ta de pers&ana -%(%ca. a,em0 - pedeapsa %nc9%s&r%% de cel mult 1J an%2 - amenda.
Pentru %n-ract%un%le sa,%rs%te %n c&ncurs real. termenul de prescr%pt%e curge separat. d%st%nct pentru -%ecare %n-ract%une %n
parte.
6%nd termenul prescr%pt%e% raspunder%% penale s-a %mpl%n%t 5 este %nlaturata raspunderea penala -%%nd e3clusa apl%carea
sanct%un%%. Intr-& asemenea s%tuat%e. p&tr%,%t 6&dulu% de pr&cedura penala 5 act%unea penala nu ma% p&ate -% pusa %n m%scare.
%ar daca a -&st pusa %n m%scare. nu ma% p&ate -% e3erc%tata #> dec%0
- %n -a(a de urmar%re penala 5 se d%spune %ncetarea urmar%r%%2
- %n -a(a de 'udecata 5 %ncetea(a pr&cesul penal.
Prescr%pt%a raspunder%% penale 5 nu &perea(a %n ca(ul %n-ract%un%l&r c&ntra pac%% s% &men%r%%.
P&tr%,%t 6P %n ,%g&are -> cursul termenulu% de prescr%pt%e a raspunder%% penale e intrerupe pentru %ndepl%n%rea &r%caru%
act. care p&tr%,%t leg%%. tre/u%e c&mun%cat %n,%nu%tulu% sau %nculpatulu% %n des-asurarea pr&cesulu% penal.
Dupa -%ecare %ntrerupere %ncepe sa curga un n&u termen de prescr%pt%e.
Intreruperea cursulu% prescr%pt%e% pr&duce e-ecte -ata de t&t% part%c%pant%% la %n-ract%une. c9%ar daca actul de %ntrerupere
pr%,este numa% pe unul d%ntre e%.
6P reglementea(a %nst%tut%a PRES6RIP!IEI SPE6IALE p&tr%,%t care%a se %nlatura raspunderea penala &r%c%te %ntreruper%
ar %nter,en%%. daca termenul prescr%pt%e% pre,a(ut de lege este depas%t cu %nca 'umatate.
P&tr%,%t 6P %n ,%g&are #> cursul termenulu% prescr%pt%e% raspunder%% penale este SUSPENDA! pe t%mpul c%t & d%sp&(%t%e
legala sau & %mpre'urare de nepre,a(ut &r% de ne%nlaturat %mp%ed%ca punerea %n m%scare a act%un%% penale sau c&nt%nuarea
pr&cesulu% penal.
6au(ele de &rd%n penal 5 acele d%sp&(%t%% legale care %mp%ed%ca des-asurarea act%,%tat%% pr&cesual penale p%na la %ndepl%n%rea
un&r c&nd%t%% 7se c&nstata pr%ntr-& e3pert%(a med%c&-legala ca %n,%nu%tul sau %nculpatul su-era de & malad%e gra,a care-l
%mp%ed%ca sa %a parte la pr&cesul penal8.
Impre'urar%le de nepre,a(ut 7ca(ul -&rtu%t8 s% %mpre'urar%le de ne%nlaturat 7-&rta ma'&ra8 p&t -%0 cutremure. %nundat%%.
ep%dem%%.
Daca prescr%pt%a raspunder%% penale a -&st suspendata. aceasta %s% re%a cursul d%n (%ua %n care a %ncetat cau(a de
suspendare.
Daca %nter,%n ma% multe suspendar%. durata -%ecare% suspendar% nu ,a %ntra %n calculul termenulu% de prescr%pt%e. pe c%nd
%nter,alele d%ntre suspendar% ,&r -% s&c&t%te %n durata aceste%a.
68. LIPSA PLINGERII PREALA@ILE SAU RE!RAGEREA A6ES!EIA.
PLINGEREA PREALA@ILA #> %ncun&st%%ntarea &rganulu% de urmar%le penala despre sa,%rs%rea une% %n-ract%un% pr%n
care pers&ana ,atamata cere urmar%rea s% 'udecarea acele% %n-ract%un% s% %n urma care%a. c%nd este ca(ul. &rganul 'ud%c%ar
c&mpetent. declansea(a pr&cesul penal s% pune %n m%scare act%unea penala.
PLINGERE #> %ncun&st%%ntarea &rganel&r 'ud%c%are %n ca(ul %n-ract%un%l&r pentru care urmar%rea s% 'udecarea l&r se lasa
la aprec%erea pers&ane% ,atamate de&arece aceasta reclama sa,%rs%rea une% asemenea %n-ract%un%.
PLEALA@ILA 5 de&arece tre/u%e sa preceada %n%t%erea &r%care% act%,%tat% pr&cedurale.
Pentru ca tragerea la rapundere penala sa dep%nda de neces%tatea e3%stente% pl%nger%% preala/%le. tre/u%e %ndepl%n%te
c&nd%t%%le 0
- sa e3%ste & %n-ract%une pentru care legea penala sa pre,ada %n m&d e3pres ca act%unea penala se pune %n m%scare la
pl%ngerea preala/%la2
- pl%ngerea preala/%la sa -%e -acuta de pers&ana ,atamata. cu e3cept%a ca(ur%l&r pre,a(ute de lege2
- pl%ngerea preala/%la sa a%/a c&nt%nutul pre,a(ut de lege. 6&n-&rm 6&dulu% de Pr&cedura Penala pl%ngerea
preala/%la tre/u%e sa cupr%nda0
28
descr%erea -apte%2
%nd%carea aut&rulu%2
aratarea m%'l&acel&r de pr&/a2
%nd%carea adrese% part%l&r s% mart&r%l&r2
prec%(area daca pers&ana ,atamata se c&nst%tu%e %n parte c%,%la2
c%nd este ca(ul -> %nd%carea pers&ane% resp&nsa/%le c%,%lmente.
- pl%ngerea preala/%la sa -%e adresata &rganulu% c&mpetent2
- pl%ngerea preala/%la sa -%e %ntr&dusa la &rganul c&mpetent %n termenul pre,a(ut de lege. 6&n-&rm 6&dulu% de
Pr&cedura Penala 5 %n termen de 4 lun% d%n (%ua %n care pers&ana ,atamata a st%ut c%ne este -aptu%t&rul. In ca(ul c%nd
pers&ana ,atamata este un m%n&r sau un %ncapa/%l 5 %n termen de 4 lun% de la data c%nd pers&ana %ndreptat%ta a
reclama a st%ut c%ne este -aptu%t&rul.
Aceasta c&nd%t%e nu se apl%ca %n ca(ul c%nd se pr&cedea(a d%n &-%c%u. %n ca(ul pers&anel&r0 1 l%ps%te de capac%tate de
e3erc%t%u2 1 cu capac%tate de e3erc%t%u restr%nsa. cu ment%unea ca nu se p&ate depas% termenul de prescr%pt%e a raspunder%%
penale.
Se c&ns%dera ca pl%ngerea preala/%la LIPSES!E c%nd0
1 pers&ana ,atamata nu a %ntr&dus pl%ngerea preala/%la la &rganul c&mpetent2
1 nu a -&st %ntr&dusa -ata de n%c% un part%c%pant 5 %n ca(ul part%c%pat%e% penale2
1 pl%ngerea preala/%la a -&st %ntr&dusa dar nu s-au respectat c&nd%t%%le legale.
In ca(ul %n-ract%un%l&r penale pentru care punerea %n m%scare a act%un%% penale este c&nd%t%&nata de %ntr&ducerea une%
pl%nger% preala/%le de catre pers&ana ,atamata. l%psa aceste%a %nlatura raspunderea penala.
Dupa %ntr&ducerea pl%nger%% penale0
11 &rganul de urmar%re penala se %n,esteste cu s&lut%&narea cau(e% aratate %n aceasta2
11 partea ,atamata %s% pastrea(a dreptul de a d%spune de pl%ngerea sa p%na la s&lut%&narea cau(e% penale.
D%spunerea se -ace pr%n 4 m&dal%tat%0
retragerea pl%nger%% preala/%le2
%mpacarea part%l&r.
RE!RAGEREA PLINGERII PREALA@ILE #> actul de ,&%nta un%laterala a pers&ane% ,atamate pr%n %n-ract%une. care
dupa ce a depus pl%ngerea preala/%la. necesara pentru punerea %n m%scare a act%un%% penale. re,%ne asupra aceste%a. ma%
%na%nte de s&lut%&narea cau(e% pr%ntr-& 9&tar%re de-%n%t%,a.
Pentru ca retragerea pl%nger%% preala/%le a inlature raspunderea penala tre/u%e sa -%e0
e&prea -> re(ulta e3pl%c%t d%n ,&%nta pers&ane% ,atamate. nu este &/t%nuta pr%n d&l sau ,%&lenta2
totala -> pl%ngerea tre/u%e sa pr%,easca at%t latura penala c%t s% cea c%,%la s% -ata de t&t% part%c%pant%% la %n-ract%une2
neconditionata.
I<PA6AREA PAR!ILOR #> acea %ntelegere %nter,en%ta %ntre partea ,atamata s% %n-ract&r de a pune capat c&n-l%ctulu%
nascut %ntre e% %n urma sa,%rs%r%% %n-ract%un%%. %ntelegere care %n anum%te ca(ur% pre,a(ute de lege. %nlatura raspunderea
penala a %n-ract&rulu% s% c&nsec%ntele c%,%le ale -apte%.
Impacarea part%l&r0
- &perea(a numa% daca a -&st %ntr&dusa pl%ngerea preala/%la #> ast-el a,em & l%psa a pl%nger%% preala/%le.
- se real%(ea(a numa% cu ac&rdul de ,&%nta at%t a part%% ,atamate c%t s% a %n-ract&rulu%. Daca %nculpatul nu c&ns%mte la
%mpacare ne a-lam %n e,entual%tatea unu% act de retragere a pl%nger%%.
6ONDI!IILE ce tre/u%e %ndepl%n%te cumulat%, pentru ca %mpacarea part%l&r sa %nlature raspunderea penala sunt0
este necesar ca legea sa pre,ada %n m&d e3pres ca %mpacarea part%l&r %nlatura caracterul penal2
%ntre partea ,atamata s% %n-ract&r sa %nter,%na %mpacarea clar e3pr%mata2
%mpacarea tre/u%e sa a%/a l&c numa% %ntre ce% care p&tr%,%t leg%%. %s% man%-esta ,&%nta de a pune capat c&n-l%ctulu%
de drept penal2
%mpacarea tre/u%e sa -%e t&tala. nec&nd%t%&nata s% de-%n%t%,a2
%mpacarea tre/u%e sa %nter,%na p%na la ram%nerea de-%n%t%,a a 9&tar%r%% 'udecat&rest%.
14. PEDEPSELE 5 PRIN6IPALELE SAN6!IUNI PENALE SI INDIIDUALI:AREA A6ES!OR PEDEPSE.
Sectiunea I 1 CO'SIDE$A-II GE'E$ALE P$I5I'D SA'C-I4'ILE DE D$EP- PE'AL*
N&rmele de drept se c&mpun 0
- d%ntr-un precept2
- & sanct%une.
SAN6!IUNEA CURIDI6A #> &r%ce masura pe care & n&rma de drept & stat&rn%ceste drept c&nsec%nta. pentru ca(ul %n
care preceptul sau ,a -% nes&c&t%t. In rap&rt de ramura de drept care%a apart%ne sanct%un%le 'ur%d%ce p&t -% de drept c%,%l. de
drept penal. de drept -%scal.
Sanctiunile de drept penal 5 sunt masur% de c&nstr%ngere repres%,e s% pre,ent%,e. c%t s% de reeducare. spec%-%ce dreptulu%
penal. care se d%spun de catre %nstanta de 'udecata. %mp&tr%,a pers&anel&r care au sa,%rs%t -apte pre,a(ute de legea penala. %n
,ederea resta/%l%r%% &rd%n%% de drept %ncalcate s% a pre,en%r%% sa,%rs%r%% un&r ast-el de -apte.
6ele ? %nst%tut%% -undamentale ale dreptulu% penal sunt0
- %n-ract%unea2
29
- raspunderea penala2
- sanct%unea 5 reglementarea 'ur%d%ca penala.
!RASA!URILE pr&pr%% 7caracterele8 sanct%un%l&r de drept penal sunt0
1 sanct%un%le de drept penal sunt pre,a(ute de legea penala # apar ca masur% legale &r% se d%spun numa% de &rganele
'ur%d%ce c&mpetente. %n cadrul unu% pr&ces penal2
1 sanct%un%le de drept penal sunt a-l%ct%,e # ad%ca repre(%nta & anum%ta pr%,at%une sau su-er%nta2
1 sanct%un%le de drept penal se apl%ca numa% ca urmare a sa,%rs%r%% une% -apte pre,a(ute de legea penala2
1 sanct%un%le de drept penal are ca sc&p pre,en%rea sa,%rs%r%% de n&% -apte pre,a(ute de legea penala. at%t de ce% car&ra l% s-
au apl%cat sanct%unea c%t s% determ%narea sa se a/t%na de la sa,%rs%rea un&r -apte %l%c%te a cel&r care ar -% tentat% sa sa,%rseasca
ast-el de -apte2
1 sanct%un%le de drept penal sunt %ne,%ta/%le s% %nd%sp&n%/%le.
6ADRUL DE REGLE<EN!ARE a s%stemulu% sanct%un%l&r de drept penal cupr%nde ansam/lul pre,eder%l&r legale care
sta/%lesc categ&r%%le de sanct%un%. precum s% c&nd%t%%le de apl%care s% e3ecutare a acest&ra.
S%stemul sanct%un%l&r de drept penal cuprinde0
pedepsele 5 au -unct%e repres%,a s% sunt sanct%un% pr&pr%% dreptulu% penal2
masur% educat%,e 5 sanct%un% de drept penal. apl%cate %n e3clus%,%tate %n-ract&r%l&r m%n&r%. au & -unct%e prep&nderent
educat%,a. %n su/s%d%ar 5 repres%,a2
masur% de s%guranta 5 sanct%un% de drept penal cu caracter pre,ent%,.
6P pre,ede pe l%nga 5 s%stemul sanct%un%l&r de drept penal s% unele sanct%un% cu caracter adm%n%strat%, denum%te anctiuni
e&trapenale in drept penal care se apl%ca atunc% c%nd0
-apta ce nu pre(%nta gradul de per%c&l s&c%al al %n-ract%un%%2
s%tuat%%le %n care a,em p&s%/%l%tatea %nl&cu%r%% raspunder%% penale.
PRIN6IPIILE sanct%un%l&r de drept penal0
legal%tatea sanct%un%l&r de drept penal2
uman%smul sanct%un%l&r de drept penal2
re,&ca/%l%tatea sanct%un%l&r de drept penal2
%nd%,%dual%(area sanct%un%l&r de drept penal2
pers&nal%tatea sanct%un%l&r de drept penal.
Sectiunea a II9a* 5 PEDEPSELE.
PEDEPSELE #> sanct%une de drept penal c&nst%nd d%ntr-& masura de c&nstr%ngere s% reeducare. pre,a(uta de lege s% care
se apl%ca %n-ract&rulu%. de catre %nstanta de 'udecata. %n sc&pul pre,en%r%% sa,%rs%r%% de n&% %n-ract%un%.
6ARA6!ERELE pedepsel&r sunt0
pedeapsa are caracter penal2
pedeapsa are un caracter determ%nant2
pedeapsa are un caracter pu/l%c2
pedeapsa are un caracter a-l%ct%,2
pedeapsa are un caracter educat%,2
pedeapsa are un caracter pers&nal.
S6OPUL pedepse% 5 pre,en%rea sa,%rs%r%% de n&% %n-ract%un%.
FUN6!IILE pedepse%0
a. pre,ent%a spec%ala0
-unct%a de c&nstr%ngere 5 aceasta decurge d%n %nsas% natura pedepse% ca masura de c&nstr%ngere de&arece pers&ana
-ata de care se apl%ca sup&rta -ara ,&%a e% anum%te su-er%nte de &rd%n -%(%c sau m&ral2
-unct%a de reeducare 5 c&nsta %n -aptul ca pr%n e3ecutarea pedepse% sXe urmareste -&rmarea une% at%tud%n% c&recte
-ata de munca. -ata de &rd%ne% de drept s% -ata de regul%le de c&n,%etu%re s&c%ala.
/. pre,ent%a generala0
o -unct%a de e3emplar%tate 5 c&nsta %n %n-luenta pe care pedeapsa apl%cata c&ndamnatulu% & pr&duce asupra alt&r
pers&ane s% drept urmare. se a/t%n de la sa,%rs%rea de %n-ract%un%2
o -unct%a de el%m%nare 5 are l&c %n ca(ul %n care pedeapsa apl%cata este pr%,at%,a de l%/ertate s% se caracter%(ea(a pr%n
%(&larea %n-ract&rulu%. sc&aterea lu% d%n med%ul care a c&ntr%/u%t la -&rmarea p&rn%r%l&r sale rele. supunerea
acestu%a. %n t%mpul pr%,ar%% de l%/ertate. la un reg%m apt de a-l adapta une% ,%et% &neste.
In st%%nta dreptulu% penal au e3%stat 4 s%steme pr%,%t&are la d%-erent%erea pedepsel&r. Ast-el0
- legea sa adm%ta numa% 4 pedepse 7%nc9%s&area. amenda8 %nsa. -%ecare d%ntre aceste pedepse sa p&ata -% d&(ata
cant%tat%, s% c9%ar cal%tat%,. %n apl%carea pract%ca.
- s%stemul p&l%d%-erent%er%% 5 un cadru c%t ma% /&gat de pedepse. ,ar%ate pr%n natura. durata. reg%mul s% e3ecutarea l&r.
6LASIFI6AREA pedepsel&r se -ace dupa ma% multe cr%ter%%0
a. Dupa r&lul s% %mp&rtanta pedepsel&r0
pedepse pr%nc%pale2
pedepse c&mplementare 5 apl%ca/%le numa% pe l%nga pedeapsa pr%nc%pala pr%,at%,a de l%/ertate s% se e3ecuta separat
de aceasta2
pedepse acces&r%% 5 decurg d%n pedeapsa pr%nc%pala pr%,at%,a de l%/ertate.
30
/. Dupa &/%ectul asupra caru%a p&arta sanct%unea0
pedepse pr%,at%,e de ,%ata 5 pedeapsa cu m&artea2
pedepse c&rp&rale0 - /ata%a2 - mut%larea.
pedepse pr%,at%,e sau restr%ct%,e de l%/ertate0
pr%,area de l%/ertate 5 %nc9%s&area2
restr%ngerea l%/ertat%% 5 %nter(%cerea de a paras% l&cal%tatea.
pedepse pr%,at%,e sau restr%ct%,e de dreptur% 5 supr%marea un&r dreptur% pe & anum%ta per%&ada2
pedepse m&rale 5 de(apr&/area pu/l%ca a celu% c&ndamnat s% a -aptel&r sale ca0 1 mustrarea2 1 a-%sarea2 1
pu/l%carea 9&tar%r%% de c&ndamnare.
pedepsele pecun%are 5 pr%,esc patr%m&n%ul c&ndamnatulu%0 - amenda2 - c&n-%scarea a,er%%.
c. Dupa gradul de determ%nare a pedepsel&r a,em0
o pedepse determ%nate #> sunt pre,a(ute de lege at%t ca natura. c%t s%
asupra durate% sau a cuantumulu% l&r2
o pedepse nedeterm%nate #> pre,ad at%t natura pedepse% -ara a -%
determ%nata durata sau cuantumul acest&ra.
SIS!E<UL PEDEPSELOR #> cadrul general al pedepsel&r. ad%ca enumerarea categ&r%%l&r de pedepse. a -elur%l&r s% a
l%m%tel&r generale ale acest&ra. FA6!ORII de care leg%u%t&rul tre/u%e sa t%na seama la sta/%l%rea s%stemulu% pedepsel&r sunt0
- neces%tatea s% cer%ntele per%&ade% pe care & parcurge s&c%etatea2
- n%,elul -en&menulu% cr%m%nal%tat%% s% tend%ntele acestu%a2
- pr%nc%p%%le care gu,ernea(a un s%stem de drept.
6P %n ,%g&are reglementea(a categ&r%%le s% l%m%tele genarale ale pedepsel&r %n 4 -&rme s% anume0
-elur%le pedepsel&r apl%ca/%le pers&ane% -%(%ce2
-elur%le pedepsel&r apl%ca/%le pers&ane% 'ur%d%ce.
1. FELURILE pedepsel&r apl%ca/%le pers&ane% -%(%ce sunt0
Pedepse pr%nc%pale0
# detent%unea pe ,%ata2
# %nc9%s&area de la 1E (%le la ?J an%2
# amenda de la 1JJ 5 EJ JJJ le%.
Pedepse c&mplementare0
# %nter(%cerea un&r dreptur% de la 1 la 1J an%2
# degradarea m%l%tara.
Pedepse acces&r%% 5 c&nstau %n %nter(%cerea un&r dreptur% - 7art. DB 6P8 - de a alege s% a -% ales. de a &cupa & -unct%e %n
stat. de a &cupa & -unct%e sau a e3erc%ta & pr&-es%e. %nter(%cerea dreptur%l&r par%ntest%. %nter(%cerea dreptulu% de a -%
tut&re sau curat&r -> %n c&nd%t%%le reglementate de art. K1 6P %n ,%g&are.
4. FELURILE pedepsel&r apl%ca/%le pers&ane% 'ur%d%ce sunt0
Pedeapsa pr%nc%pala -> amenda de la 4 EJJ la 4 m%l. le%2
Pedepsele c&mplementare sunt0
d%(&l,area pers&ane% 'ur%d%ce2
suspendarea act%,%tat%% pers&ane% 'ur%d%ce pe & per%&ada de la ? lun% la 1 an sau suspendarea une%a d%ntre
act%,%tat%le pers&ane% 'ur%d%ce %n legatura cu care s-a sa,%rs%t %n-ract%unea pe & per%&ada de la ? lun% la ? an%2
%nc9%derea un&r puncte de lucru a pers&ane% 'ur%d%ce de la ? lun% la ? an%2
%nter(%cerea de a part%c%pa la pr&cedur%le de ac9%(%t%% pu/l%ce de la 1 la ? an%2
a-%sarea sau d%-u(area 9&tar%r%% de c&ndamnare.
Sectiunea a III9a* 1 INDIIDUALI:AREA PEDEPSELOR.
INDIIDUALI:AREA PEDEPSELOR #> &perat%unea de ad&ptare sau d&(are a pedepse% %n rap&rt cu gra,%tatea
a/stracta sau c&ncreta a %n-ract%un%% s% cu pers&ana %n-ract&rulu%. %n asa -el %nc%t pedeapsa sa-s% p&ata %ndepl%n% cu ma3%ma
e-%c%enta -unct%%le s% sa-s% real%(e(e sc&pul.
Ind%,%dual%(area pedepse% parcurge ? etape car&ra le c&respunde c%te & -&rma de %nd%,%dual%(are a pedepse%0
etapa incriminarii faptelor 5 sta/%leste pedeapsa apl%cata pentru -%ecare -apta descr%sa de lege. I% c&respunde -&rma
INDIIDUALI:ARII LEGALE A PEDEPSELOR 5 se real%(ea(a de leg%u%t&rpr%n ela/&rarea n&rmel&r de drept
penal ce se c&ncret%(ea(a0 1 sta/%l%rea cadrulu% general al pedepsel&r apl%ca/%le %n s%stemul n&stru de drept penal2 1
c&nsemnarea e3presa a pr%nc%p%ulu% %nd%,%dual%(ar%% pedepsel&r2 1 sta/%l%rea natur%% s% l%m%tel&r spec%ale ale pedepse%
pentru -%ecare %n-ract%une %n parte2 1 sta/%l%rea cadrulu% legal s% a m%'l&acel&r legale pr%n care se real%(ea(a
%nd%,%dual%(area 'ur%d%ca a pedepse% s% cea adm%n%strat%,a2 1 pre,edea %n lege a anum%t&r c%rcumstante agra,ante
sau atenuante.
etapa tabilirii rapunderii penale 5 c&nsta %n sta/%l%rea c&ncreta a pedepse% %n ,ederea apl%car%% e% pentru
%n-ract%unea sa,%rs%ta. I% c&respunde -&rma INDIIDUALI:ARII CUDI6IARE A PEDEPSELOR.
etapa e&ecutarii pedepei 5 apl%cate de catre %nstanta de 'udecata. apart%ne &rganel&r adm%n%strat%,e de e3ecutare a
pedepsel&r. I% c&respunde -&rma INDIIDUALI:ARII AD<INIS!RA!IE A PEDEPSELOR.
A* Individualizarea +uridica a pedepelor*
31
Inst%tut%a %nd%,%dual%(ar%% pedepse% 5 c&nsacrata de 6&dul Penal %n !%tlul III. cap. d%n partea generala. Ast-el0
sect%unea I 5 d%sp&(%t%% generale 5 se re-era nem%'l&c%t la cr%ter%%le de %nd%,%dual%(are a pedepse%.
sect%unea a II-a 5 c%rcumstantele agra,ante s% atenuante 5 cupr%nde t&ate d%sp&(%t%%le re-er%t&are la
star%le de atenuare s% agra,are a pedepsel&r.
sect%unea a III-a 5 suspendarea c&nd%t%&nata a e3ecutar%% pedepse% cupr%nde0 1 suspendarea pedepse%
su/ supra,eg9ere2 1 e3ecutarea pedepse% la l&cul de munca.
sect%unea a I-a 5 calculul pedepsel&r 5 cupr%nde d%sp&(%t%% re-er%t&are la m&dul de calcul a pedepse%
%nc9%s&r%%.
Ind%,%dual%(area 'ud%c%ara a pedepsel&r este numa% de c&mpetenta %nstante% de 'udecata.
6RI!ERIILE GENERALE DE INDIIDUALI:ARE CUDI6IARE A PEDEPSEI 5 acele regul% pe care %nstanta de
'udecata tre/u%e sa le respecte cu &ca(%a sta/%l%r%% s% apl%car%% pedepse%.
6ARA6!ERELE 6RI!ERIILOR sunt0
## &/l%gat&r%% pentru %nstanta2
## nu p&t -% ut%l%(ate dec%t %mpreuna2
## de apl%care generala pentru t&ate sanct%un%le 'ud%c%are penale.
6r%ter%%le generale de %nd%,%dual%(are 'ud%c%are a pedepse% sunt0
- d%sp&(%t%%le part%% generale a 6&dulu% Penal 5 &/l%ga %nstanta sa t%na seama la sta/%l%rea s% apl%carea pedepse%2
- l%m%tele de pedeapsa -%3ata %n partea spec%ala a 6&dulu% Penal 5 se re-era la -aptul ca sunt -%3ate l%m%te m%n%me s%
ma3%me spec%ale ale pedepse% pentru -%ecare %n-ract%une2
- gradul de per%c&l s&c%al al -apte%2
- pers&ana %n-ract&rulu%2
- %mpre'urar%le care atenuea(a sau agra,ea(a raspunderea penala.
;* Circumtantele atenuate i a!ravante*
6%rcumstantele atenuate sau agra,ante 5 sunt acele star%. s%tuat%%. %mpre'urar% sau cal%tat% s%tuate %n a-ara c&nt%nutulu%
esent%al al %n-ract%un%%. dar care %nt%mplat&r %ns&tesc -apta sau pr%,esc s%tuat%a pers&nala a -aptu%t&rulu% s% determ%na
reducerea sau sp&r%rea gradulu% de per%c&l s&c%al al -apte% &r% per%cul&(%tatea -aptu%t&rulu%.
6%rcumstantele care %ns&tesc sa,%rs%rea -apte% sau care pr%,esc pers&ana -aptu%t&rulu% sunt grupate %n d%-er%te categ&r%%
dupa anum%te cr%ter%% de d%-erent%ere. Ast-el a,em0
dupa efectul pe care-l pr&duc c%rcumstantele sunt0
- atenuante -> atrag & usurare a pedepse%2
- agra,ante -> atrag & %naspr%re a pedepse%.
%n rap&rt cu modul de tabilire i maura in care e impun intantelor0
- c%rcumstante legale 7sta/%l%te de lege s% &/l%gat&r%% pentru %nstante8 care la r%ndul l&r p&t -%0 c%rcumstante legale
generale 7reglementate %n partea generala a 6P %n ,%g&are82 c%rcumstante legale spec%ale 7pre,a(ute %n partea
spec%ala a 6P %n ,%g&are numa% pentru %n-ract%un%le la care se re-era8 2
- c%rcumstante 'ud%c%are 7nu sunt determ%nate pr%n lege. p&t -% aprec%ate de catre %nstYanta de 'udecata8.
p&tr%,%t obiectului la care se re-era c%rcumstantele p&t -%0
reale 5 pr%,esc -apta pre,a(uta de legea penala2
pers&nale 5 pr%,esc pe -aptu%t&r.
a8 6IR6U<S!AN!E A!ENUAN!E LEGALE GENERALE.
Acestea sunt reglementate %n patea generala a 6P. Se d%st%ng ? categ&r%% de ast-el de c%rcumstante s% anume0
1 depairea limitelor le!itimei aparari #> pentru e3%stenta aceste% c%rcumstante atenuante legale este necesar sa se
c&nstate ca -aptu%t&rul -%%nd %n leg%t%ma aparare a depas%t l%m%tele aceste%a -ara a se -% a-lat su/ %mper%ul tul/urar%% sau
temer%% pr&,&cata de atac.
1 depairea limitelor tarii de neceitate #> pentru e3%stenta aceste% c%rcumstanta atenuante legale este necesar sa se
c&nstate ca -apta sa,%rs%ta %n stare de necess%tate sa -% cau(at urmar% ,ad%t ma% gra,e dec%t acelea care s-ar -% putut pr&duce
pr%n ne%nlaturarea star%% de per%c&l. urmar%. de a car&r d%spr&p&rt%e %n m&mentul sa,%rs%r%% -apte%. -aptu%t&rul sa-s% -% dat
seama.
1 provocarea #> pentru a se putea ret%ne ca c%rcumstanta atenuanta legala tre/u%e %ndepl%n%te urmat&arele c&nd%t%%0
## actul de pr&,&care sa -%e pr&dus de catre ,%ct%ma pr%n ,%&lenta. at%ngere gra,a a demn%tat%% pers&ane% sau pr%n alta
act%une %l%c%ta gra,a2
## actul de pr&,&care sa nu -%e 'ust%-%cat de %mpre'urar%le %n care a a,ut l&c sau %mputa/%l %n-ract&rulu%2
## actul de pr&,&care sa -%e %ndreptat %mp&tr%,a %n-ract&rulu% &r% a alt&r pers&ane2
## %n-ract%unea sa -%e sa,%rs%ta su/ stap%n%rea une% putern%ce tul/urar% sau em&t%%2
## em&t%a sau tul/urarea sa -% -&st determ%nate pr%n pr&,&care d%n partea ,%ct%me%2
%n-ract%unea sa -%e c&m%sa %mp&tr%,a pr&,&cat&rulu%.
/8 6IR6U<S!AN!E A!ENUAN!E CUDI6IARE.
6%rcumstantele atenuante 'ud%c%are. spre de&se/%re de cele legale. sunt lasate la aprec%erea %nstante% de 'udecata.
leg%u%t&rul numa% e3empl%-%c%ndu-se.
P&t c&nst%tu% c%rcumstante atenuante0
- c&ndu%ta /una a %n-ract&rulu% %na%nte de sa,%rs%rea %n-ract%un%%2
32
- staru%nta depusa de %n-ract&r pentru a %nlatura re(ultatul %n-ract%un%% sau a repara pagu/a pr%c%nu%ta2
- at%tud%nea %n-ract&rulu% dupa sa,%rs%rea %n-ract%un%%0 - re(ult%nd d%n pre(entarea sa %n -ata aut&r%tat%%2 - c&mp&rtarea
s%ncera %n cursul pr&cesulu%2 - %nlesn%rea desc&per%r%% &r% arestar%% part%c%pant%l&r.
- &r%ce %mpre'urar% asemanat&are pe care %nstanta le p&ate c&ns%dera asemenea c%rcumstante.
6%rcumstantele atenuante 'ud%c%are pr&duc aceleas% e-ecte ca c%rcumstantele atenuante legale.
EFE6!ELE 6IR6U<S!AN!ELOR A!ENUAN!E
6%rcumstantele atenuante 7legale sau 'ud%c%are8 au ca e-ect atenuarea &/l%gat&r%e a pedepse% -%e0
1 pr%n reducerea pedepse% su/ m%n%mul spec%al2
1 pr%n sc9%m/area aceste%a %n una ma% us&ara.
In s%tuat%a %n care se c&nstata c%rcumstante atenuante. pedeapsa pr%nc%pala pentru peroana fizica se reduce su/ m%n%mul
spec%al. dar nu ma% '&s de & anum%ta l%m%ta e3pres pre,a(uta de lege sau se sc9%m/a %ntr-una ma% us&ara.
In ca(ul %n-ract%un%l&r c&ntra s%gurante% statulu%. al %n-ract%un%l&r c&ntra pac%% s% &men%r%%. al %n-ract%un%% de &m&r. al
%n-ract%un%l&r sa,%rs%te cu %ntent%e care au a,ut ca urmare m&artea une% pers&ane. sau al %n-ract%un%l&r pr%n care s-au pr&dus
c&nsec%nte de&se/%t de gra,e -> pedeapsa cu %nc9%s&area p&ate -% redusa cel mult p%na la 1A? d%n m%n%mul spec%al.
In ca(ul c%nd pentru %n-ract%unea sa,%rs%ta legea pre,ede detent%unea pe ,%ata -> se apl%ca pedeapsa %nc9%s&r%% de la 1J 5
4E an%.
In ca(ul pedepse% c&mplementare pr%,at%,a de dreptur% -> p&ate -% %nlaturata.
In ca(ul peroanei +uridice c%nd e3%sta & c%rcumstante atenuante 5 amenda se reduce0
- c%nd m%n%mul spec%al al amen(%% este de 1J JJJ le% sau ma% mare. amenda se c&/&ara su/ acest m%n%m. dar nu ma%
mult de Z2
- c%nd m%n%mul spec%al al amen(%% este de E JJJ le% sau ma% mare. amenda se c&/&ara su/ acest m%n%m. dar nu ma%
mult de 1A?.
c8 6IR6U<S!AN!E AGRAAN!E LEGALE.
Sunt c%rcumstante agra,ante legale #> numa% acele %mpre'urar% care %n-luentea(a t&tdeauna s% %n acelas% sens gradul de
per%c&l s&c%al al -apte% s% al -aptu%t&rulu%. sp&r%nd gra,%tatea unu% per%c&l.
Impre'urar%le care c&nst%tu%e c%rcumstante agra,ante legale sunt0
sa,%rs%rea -apte% de ? sau de ma% multe pers&ane %mpreuna2
sa,%rs%rea %n-ract%un%% pr%n acte de cru(%me. pr%n ,%&lente asupra mem/r%l&r -am%l%e% &r% pr%n met&de sau
m%'l&ace care pre(%nta per%c&l pu/l%c2
sa,%rs%rea %n-ract%un%% de catre un %n-ract&r ma'&r daca aceasta a -&st c&m%sa %mpreuna cu un m%n&r2
sa,%rs%rea %n-ract%un%% pe teme% de rasa. nat%&nal%tate. etn%e. l%m/a. rel%g%e. gen. &r%entare se3uala. &p%n%e.
apartenenta p&l%t%ca. c&n,%ngere. a,ere. &r%g%ne s&c%ala. ,%rsta. d%(a/%l%tate. /&ala cr&n%ca nec&ntag%&asa sau
%n-ect%e [IASIDA2
sa,%rs%rea %n-ract%un%% pe m&t%,e '&sn%ce2
sa,%rs%rea %n-ract%un%% %n stare de /et%e anume pr&,&cata %n ,ederea c&m%ter%% -apte%2
sa,%rs%rea %n-ract%un%% de catre & pers&ana care a pr&-%tat de s%tuat%a pr%le'u%ta de & calam%tate.
d8 6IR6U<S!AN!E AGRAAN!E CUDI6IARE.
Legea nu de-%neste c%rcumstantele agra,ante 'ud%c%are s% n%c% nu le %nd%ca pentru ca semn%-%cat%a une%a s% aceleas%
%mpre'urar% d%-era de la un t%p part%cular de %n-ract%une la altul. c%t s% %n cadrul acelu%as% t%p part%cular. S-a lasat la
lat%tud%nea %nstante% sa aprec%e(e. %n -%ecare ca( c&ncret. daca & anume %mpre'urare. legata structural de -apta sau de
pers&ana %n-ract&rulu%. %mpr%ma aceste%a un caracter gra, s% rele,a neces%tatea une% pedepse ma% grele.
EFE6!ELE 6IR6U<S!AN!ELOR AGRAAN!E
1 peroanei fizice -> % se apl%ca & pedeapsa p%na la ma3%mul spec%al. Daca acesta nu este %ndestulat&r0
%n ca(ul %nc9%s&r%% se p&ate adauga un sp&r de p%na la E an%. care nu p&ate depas% & 1A? d%n acest ma3%m2
%n ca( de amenda -> se p&ate apl%ca un sp&r de cel mult 1A? d%n ma3%mul spec%al.
1 peroanei +uridice -> % se apl%ca amenda care p&ate -% sp&r%ta p%na la ma3%mul spec%al. %ar daca acesta nu este
%ndestulat&r se p&ate adauga un sp&r de p%na la Z d%n acest ma3%m.
6a s% %n ca(ul c%rcumstantel&r atenuante s% c%rcumstantele agra,ante. %nd%-erent daca sunt legale sau 'ud%c%are. au e-ect
-acultat%, s% nu &/l%gat&r%u.
Pr%n ret%nerea une% c%rcumstante agra,ante NU POA!E OPERA su/st%tu%rea de pedeapsa -> nu se p&ate %nl&cu% amenda
cu %nc9%s&area sau %nc9%s&area cu detent%unea pe ,%ata.
6ON6URSUL DIN!RE 6AU:ELE DE A!ENUARE SI 6AU:ELE DE AGRAARE
A,em %nst%tu%t %n 6P %n ,%g&are regul%le spec%ale de apl%care a cau(el&r de agra,are sau atenuare a pedepse%. Acestea
sunt0
- %n ca( de c&ncurs %ntre c%rcumstantele agra,ante s% c%rcumstantele atenuante c&/&r%rea pedepse% su/ m%n%mul
spec%al nu este &/l%gat&r%e2
- %n ca(ul apl%car%% c&nc&m%tente a d%sp&(%t%%l&r cu pr%,%re la c%rcumstantele agra,ante. rec%d%,a s% c&ncurs de
%n-ract%une. pedeapsa %nc9%s&r%% nu p&ate depas%0 # 4E an% -> daca ma3%mul spec%al pentru -%ecare %n-ract%une este de
1J an% sau ma% m%c2 # ?J an% -> daca ma3%mul spec%al pentru cel put%n una d%n %n-ract%un% este ma% mare de 1J an%2
- %n ca(ul apl%car%% c&nc&m%tente a d%sp&(%t%%l&r cu pr%,%re la c%rcumstantele agra,ante. rec%d%,a s% c&ncurs de
%n-ract%un% -> pedeapsa amen(%% pentru pers&ana 'ur%d%ca p&ate -% sp&r%ta p%na la ma3%mul general.
33
Or%ce %mpre'urare ret%nuta ca c%rcumstanta atenuanta sau ca c%rcumstanta agra,anta tre/u%e aratata %n 9&tar%re.
1?. APLI6AREA SI EHE6U!AREA PEDEPSELOR.
Apl%carea pedepse% este numa% & etapa %n lupta %mp&tr%,a %n-ract%un%l&r.apl%carea pedepse% se -ace %n ,ederea real%(ar%%
sc&pulu% sta/%l%t de legea penala #> pre,en%rea sa,%rs%r%% de n&% %n-ract%un%. Sc&pur%le sunt de0
-pre,en%re spec%ala -> real%(ata pr%n act%unea de reeducare la care este supus c&ndamnatul %n t%mpul e3ecutar%% pedepse%.
repre(%nta pre%nt%mp%narea de n&% %n-ract%un% d%n partea celu% caru%a % s-a apl%cat pedeapsa.
-pre,en%re generala - > real%(ata pr%n re(&nanta pe care & are c&ndamnarea la & pedeapsa. repre(%nta act%unea de
reeducare la care este supus c&ndamnatul %n t%mpul e3ecutar%% pedepse% c%t s% pre,en%rea sa,%rs%r%% de %n-ract%un% d%n partea
&r%care% pers&nae.
Sc&pur%le apl%car%% pedepsel&r se p&t real%(a pr%n EHE6U!AREA PEDEPSELOR.
Pedeapsa apl%cata de %nstanta de 'udecata urmea(a sa -%e e3ecutata p&tr%,%t natur%% sale0
1 pedeapsa detent%un%% pe ,%ata s% a %nc9%s&r%% 5 %n pen%tenc%are.
1 pedeapsa amen(%% 5 pr%n plata une% sume de /an%.
Pedepsele pr%,at%,e de l%/ertate se e3ecuta %n unul d%n reg%mur%le0
- de ma3%ma s%guranta2
- %nc9%s2
- sem%desc9%s2
- desc9%s.
6P %n ,%g&are reglementea(a 4 mar% m&dal%tat% de apl%care s% e3ecutare a pedepsel&r s% anume0
# apl%carea s% e3ecutarea pedepsel&r pr%nc%pale. a pedepsel&r c&mplementare s% a cel&r acces&r%% pers&anel&r -%(%ce2
# apl%carea s% e3ecutarea pedepsel&r pr%nc%pale s% a pedepsel&r c&mplementare pers&anel&r 'ur%d%ce.
A. PEDEPSELE PRIN6IPALE APLI6A@ILE PERSOANEI FI:I6E
Sunt repre(entate de0 - detent%a pe ,%ata2 - %nc9%s&area2 - altele2 - amenda.
1. APLI6AREA SI EHE6U!AREA PEDEPSEI DE!EN!IUNII PE IA!A.
Pedeapsa detent%un%% pe ,%ata este cea ma% se,era pedeapsa d%n leg%unea r&mana care a -&st %ntr&dusa dupa 1GGJ
%nl&cu%nd pedeapsa cu m&artea. apl%c%ndu-se sa,%rs%r%% %n-ract%un%l&r de&se/%t de gra,e 7%n-ract%un% c&ntra s%gurante%
%n-ract%un%l&r. &m&rul de&se/%t de gra, s% altele8
Pedeapsa detent%un%% pe ,%ata NU SE APLI6A0
acelu%a. care la data pr&nuntar%% 9&tar%r%% de c&ndamnare. a %mpl%n%t ,%rsta de DJ an%. In acest ca( se apl%ca pedeapsa
%nc9%s&r%% pe t%mp de 4E an% s% pedeapsa %nter(%cer%% un&r dreptur% pe durata e% ma3%ma.
m%n&rulu%. In acest ca( se apl%ca %nc9%s&area de la E 5 4J an%.
Detent%unea pe ,%ata se e3ecuta %n pen%tenc%are anume dest%nate pentru aceasta sau %n sect%% spec%ale ale cel&rlalte
pen%tenc%are. Reg%mul este de ma3%ma s%guranta. Daca cel c&ndamnat la pedeapsa detent%un%% pe ,%ata a %mpl%n%t ,%rsta de DJ
an% %n t%mpul e3ecutar%% pedepse%. detent%unea pe ,%ata se %nl&cu%este cu %nc9%s&area pe t%mp de 4E an%.
6el c&ndamnat la pedeapsa detent%un%% pe ,%ata p&ate -% el%/erat c&nd%t%&nat0
dupa e3ecutarea e-ect%,a a 4J an% de detent%e2
daca este staru%t&r de munc%t&r s% d%sc%pl%nat2
da d&,e(% teme%n%ce de %ndreptare2
se t%ne seama s% de antecedentele sale penale.
6&ndamnatul trecut de DJ an% 5 /ar/at% s% EE an% 5 -eme% p&ate -% l%/erat c&nd%t%&nat dupa e3ecutarea e-ect%,a a 1E an% de
detent%une daca sunt %ndepl%n%te s% c&nd%t%%le de ma% sus.
Liberarea conditionata este -acultat%,a s% este lasata la aprec%erea %nstante% de 'udecata.
Liberarea conditionata %n ca(ul detent%un%% pe ,%ata are ca e-ect -aptul ca pedeapsa se c&ns%dera e3ecutata. daca %n
termen de 1J an% de la l%/erare cel c&ndamnat nu a c&m%s d%n n&u & %n-ract%une.
4. APLI6AREA SI EHE6U!AREA PEDEPSEI 6U IN6[ISOAREA.
IN6[ISOAREA #> pedeapsa pr%nc%pala. pr%,at%,a de l%/ertate. care c&nsta %n %(&larea de s&c%etate a celu% c&ndamnat.
%n separarea lu% de -am%l%e. %n sc&aterea lu% d%n med%ul s% c&nd%t%%le mater%ale %n care a tra%t. %n supunerea lu% unu% reg%m de
,%ata se,er dar uman.
Instanta de 'udecata este c&mpetenta sa sta/%leasca s%s a apl%ce pedeapsa %nc9%s&r%%.
Pedeapsa %nc9%s&r%% ca sa -%e e3ecutata tre/u%e. ma% %nt%% sa -%e pusa %n e3ecutare.
<&dul s% m%'l&acele de e3ecutare a pedepse% %nc9%s&r%% sunt grupate %n anum%te &/l%gat%% s% dreptur%le care -&rmea(a
reg%mur%le de e3ecutare. s% anume0
reg%mul de ma3%ma s%guranta2
reg%mul %nc9%s2
reg%mul sem%desc9%s2
reg%mul desc9%s.
a) $e!imul de ma&ima i!uranta*
Acesta SE APLI6A0
- %n%t%al pers&anel&r c&ndamnate la pedeapsa detent%un%% pe ,%ata2
- pers&anel&r c&ndamnate la pedeapsa %nc9%s&r%% ma% mar% de 1E an%.
34
Pers&anele c&ndamnate care e3ecuta pedeapsa de ma3%ma s%guranta sunt supuse un&r masur% str%cte de pa(a.
supra,eg9ere s% esc&rtare. sunt ca(ate. de regula %nd%,%dual. preastea(a munca s% des-as&ara act%,%tat%le educat%,e. cultural-
terapeut%ce. de c&ns%l%ere ps%9&l&g%ca s% as%stenta s&c%ala %n grupur% m%c%. %n spat%% anum%t sta/%l%te %n %nter%&rul
pen%tenc%arulu%. su/ str%cta s% c&nt%nua supra,eg9ere.
Reg%mul de ma3%ma secur%tate pr%n lege NU SE APLI6A0
- /ar/at%l&r care au %mpl%n%t ,%rsta de DJ an% s% -eme%l&r care au %mpl%n%t EE an%2
- -eme%l&r %nsarc%nate sau care au %ngr%'%re un c&p%l %n ,%rsta de p%na la 1 an2
- m%n&r%%2
- pers&anele %ncadrate %n gr. I de %n,al%d%tate precum s% cele cu a-ect%un% l&c&m&t&r%% gra,e.
b) $e!imul inc8i*
Reg%mul %nc9%s se apl%ca %n%t%al pers&anel&r c&ndamnate la pedeapsa %nc9%s&r%% > E an% dar care nu depasesc 1E an%.
Pers&anele c&ndamnate. p&tr%,%t acestu% reg%m. sunt ca(ate de regula. %n c&mun. prestea(a munca s% des-as&ara act%,%tat%
educat%,e. culturale. terapeut%ce. de c&ns%l%ere ps%9&l&g%ca s% as%stenta s&c%ala %n grupur%. %n %nter%&rul pen%tenc%arulu% su/
pa(a s% supra,eg9ere.
6u apr&/area d%rect&rulu% pen%tenc%arulu%. pers&anele c&ndamnate care e3ecuta pedeapsa %n reg%m %nc9%s p&t presta
munca s% %n a-ara pen%tenc%arulu% su/ pa(a s% supra,eg9ere c&nt%nua.
c) $e!imul emidec8i*
Acest reg%m se apl%ca %n%t%al pers&anel&r c&ndamnate la pedeapsa %nc9%s&r%% > 1 an. dar care nu depaseste E an%.
Pers&anele c&ndamnate care e3ecuta pedeapsa %n acest reg%m sunt ca(ate %n c&mun. se p&t deplasa ne%ns&t%te %n
%nter%&rul pen%tenc%arulu%. prestea(a munca s% des-as&ara act%,%tat% educat%,e. culturale. terapeut%ce. de c&ns%l%ere ps%9&l&g%ca
s% as%stenta s&c%ala su/ supra,eg9ere. %n grupur%. %n spat%% d%n %nter%&rul pen%tenc%arulu% care ram%n desc9%se %n t%mpul (%le%.
Pers&anele c&ndamnate care e3ecuta pedeapsa %n reg%m sem%desc9%s p&t presta munca s% %n a-ara pen%tenc%arulu%. su/
supra,eg9ere.
d) $e!imul dec8i*
Acest reg%m se apl%ca %n%t%al pers&anel&r c&ndamnate la pedeapsa %nc9%s&r%% de cel mult 1 an.
Pers&anele c&ndamnate care e3erc%ta pedeapsa %n reg%m desc9%s sunt ca(ate %n c&mun. se p&t deplasa ne%ns&t%te %n
%nter%&rul pen%tenc%arulu%. p&t presta munca s% p&t des-asura act%,%tat%le educat%,e. culturale. terapeut%ce. de c&ns%l%ere
ps%9&l&g%ca s% as%stenta s&c%ala %n a-ara pen%tenc%arulu%. -ara supra,eg9ere.
Reg%mur%le de e3ecutare a pedepse% pr%,at%,e de l%/ertate se sta/%lesc de catre 6O<ISIA pentru %nd%,%dual%(area
reg%mulu% de e3ecutare a pedepse% pr%,at%,e de l%/ertate. la pr%m%rea pers&ane% c&ndamnate %n pr%mul pen%tenc%ar %n care
acesta urmea(a sa e3ecute pedeapsa %n -unct%e de0
o c&ndu%ta2
o pers&nal%tatea2
o ,%rsta2
o starea de sanatate2
o p&s%/%l%tatea de re%ntegrare s&c%ala a acestu%a.
Se c&ns%dera !INERI0
pers&anele c&ndamnate care nu au %mpl%n%t 4J an%2
acest%a sunt %nclus% pe durata e3ecut%e% pedepse% %n pr&gramme spec%ale de c&ns%l%ere s% as%stenta %n -unct%e de ,%rsta s%
pers&nal%tatea -%ecaru%a2
acest%a e3ecuta pedeapsa separat de c&ndamnat%% ma'&r% sau %n l&cur% de detent%e spec%ale.
Feme%le c&ndamnate la pedepse pr%,at%,e de l%/ertate e3ecuta pedeapsa separat de c&ndamnat%% /ar/at%.
Pers&anele c&ndamnate la edepse pr%,at%,e de l%/ertate care sunt apte de a munc%. cu ac&rdul l&r. p&t presta & munca %n
rap&rt cu cal%-%carea s% apt%tud%n%le l&r. precum s% act%,%tat% necal%-%cate cu a,%(ul med%culu% pen%tenc%arulu% s% cu respectarea
d%sp&(%t%%l&r legale re-er%t&are la pr&tect%a munc%%. Durata munc%% prestate este de I &reA(% 5 nu ma% mult de BJ
&reAsaptam%na. nu ma% mult de K &reAn&apte 5 ?E &reAsaptam%na.
en%tur%le nu p&t -% ma% m%c% dec%t salar%ul m%n%m pe ec&n&m%e s% se repart%(ea(a0
11 ?J\ - re,%n pers&ane% c&ndamnate d%n care p&t -&l&s% GJ\2 1J\ se c&nsemnea(a pe numele sau s% urmea(a a -%
%ncasat %n m&mentul puner%% %n l%/ertate.
11 KJ\ - re,%n Adm%n%strat%e% Nat%&nale a Pen%tenc%arel&r 5 c&nst%tu%nd ,en%tur% pr&pr%%.
In ca(ul %n care pers&ana c&ndamnata nu a ac9%tat p%na la data pr%m%r%% %n pen%tenc%ar despagu/%r%le c%,%le la care a -&st
&/l%gata pr%n 9&tar%rea %nstante%. EJ\ d%n pr&centul ce-% re,%ne. se ut%l%(ea(a la repararea pre'ud%c%ulu% cau(at part%% c%,%le.
Feme%le c&ndamnate la pedepse pr%,at%,e de l%/ertate care sunt %nsarc%nate. cele care au nascut %n per%&ada de detent%e s%
au c&p%% p%na la 1 an %n %ngr%'%re NU PO! presta munca pe t%mpul n&pt%%. %n l&cur% ,atamat&are. per%cul&ase. Durata (%le% de
munca nu p&t depas% D &reA(% 5 ?J &reAsaptam%na.
Pers&anele c&ndamnate care au %mpl%n%t ,%rsta de DJ an% /ar/at%% s% EE an% -eme%le. p&t presta & munca numa% la cererea
acest&ra.
De&arece. %n t%mpul e3ecutar%% pedepse% cu %nc9%s&area %n reg%m de detent%e. & mare parte d%ntre ce% c&ndamnat%. dau
d&,e(% teme%n%ce ca s-au reeducat dupa e3ecutarea une% anum%te part% d%n pedeapsa. leg%u%t&rul a reglementat %nst%tut%a
l%/erar%% c&nd%t%&nate.
35
LI@ERAREA 6ONDI!IONA!A # c&nsta %n punerea %n l%/ertate a c&ndamnatulu% d%n l&cul de det%nere %na%nte de
e3ecutarea %n %ntreg%me a pedepse% cu %nc9%s&area. la care a -&st c&ndamnat. cu c&nd%t%a ca el sa nu ma% sa,%rseasca d%n n&u &
%n-ract%une p%na la %ndepl%n%rea durate% pedepse%.
L%/erarea c&nd%t%&nata p&ate a,ea un caracter0
- general 5 p&ate -% ac&rdata &r%caru% c&ndamnat %nd%-erent de natura s% gra,%tatea %n-ract%un%%2
- %nd%,%dual 5 c&nd%t%%le cerute de lege tre/u%e %ndepl%n%te de -%ecare c&ndamnat %n parte2
- -acultat%, 5 aceasta l%/erare nu este un drept c% numa% & ,&cat%e a c&ndamnatulu%2
- re,&cat&r 5 %n ca(ul %n care c&ndamnatul c&m%te d%n n&u & %n-ract%une %n per%&ada c%t durea(a l%/erarea pr&,%(&r%e.
t%n%nd c&nt de gra,%tatea -apte%. %nstanta p&ate d%spune ment%nerea l%/erar%% c&nd%t%&nate sau re,&carea e%.
6&nd%t%%le care tre/u%esc %ndepl%n%te pentru a se putea ac&rda l%/erarea c&nd%t%&nata pr%,esc0
11 -ract%unea de pedeapsa ce tre/u%e e3ecutata de c&ndamnat. Se re-era la %ndepl%n%rea e3ecutar%% une%0 # durate d%n
pedeapsa c&respun(at&are %n-ract%un%l&r %ntent%&nate2 # durate d%n pedeapsa c&respun(at&are pentru %n-ract%un%le sa,%rs%te
d%n culpa2 # durate d%n pedeapsa pre,a(ute pentru anum%te ca(ur% spec%ale 7c&ndamnat%% care nu au -&st sau nu ma% sunt
-&l&s%t% la munca. ce% m%n&r% s% ce% ,%rstn%c%82
11 c&mp&rtarea c&ndamnatulu% pe t%mpul e3ecutar%% pedepse%.
Ac&rdarea l%/erar%% c&nd%t%&nate pr&duce anum%te e-ecte.
?. AL!E <ODURI DE EHE6U!ARE A PEDEPSEI 6U IN6[ISOAREA.
Instanta p&ate d%spune. daca sunt %ndepl%n%te c&nd%t%%le pre,a(ute de lege ca0
pedeapsa %nc9%s&r%% sa se e3ecute %ntr-& %nc9%s&are m%l%tara2
p&ate d%spune suspendarea c&nd%t%&nata a e3ecutar%% pedepse%2
p&ate d%spune suspendarea e3ecutar%% pedepse% su/ supre,eg9ere2
p&ate d%spune e3ecutarea pedepse% la l&cul de munca.
a8 E3ecutarea pedepse% %ntr-& %nc9%s&are m%l%tara.
6&nd%t%%le pentru a se putea d%spune & ast-el de m&dal%tate a e3ecutar%% pedepse% sunt0
# c&ndamnatul sa a%/a cal%tate de m%l%tar %n termen. la data sa,%rs%r%% %n-ract%un%% sau 'udecat%% &r% sa de,%na m%l%tar %n
termen dupa ram%nerea de-%n%t%,a a 9&tar%r%% de c&ndamnare2
# pedeapsa apl%cata sa nu depaseasca 4 an%2
# e3ecutarea pedepse% %nr-& %nc9%s&are m%l%tara sa -%e pre,a(uta de lege sau d%spusa de %nstanta de 'udecata.
EFE6!ELE pr&duse de e3ecutarea pedepse% %ntr-& %nc9%s&are m%l%tara sunt0
daca m%l%tarul c&ndamnat a e3ecutat L d%n durata pedepse% s% a dat0 - d&,e(% teme%n%ce de %ndreptare -> durata
per%&ade% ramase se reduce cu 1A?2 - s-a e,%dent%at %n m&d de&se/%t -> reducerea p&are depas% L. put%nd
cupr%nde t&t restul durate% pedepse%.
daca %n t%mpul e3ecutar%% pedepse%. m%l%tarul c&ndamnat a de,en%t %napt ser,%c%ulu% -> este l%/erat c&nd%t%&nat2
daca %n t%mpul e3ecutar%% pedepse% m%l%tarul c&ndamnat sa,%rseste d%n n&u & %n-ract%une. %nstanta care pr&nunta
c&ndamnarea pentru aceasta %n-ract%une. -ace apl%carea art. ?G sau a art. BJ 6P %n ,%g&are. Pedeapsa ast-el
sta/%l%ta ,a -% e3ecutata %ntr-un l&c de det%nere.
dupa e3ecutarea pedepse% sau dupa grat%erea t&tala sau grat%erea trestulu% de pedeapsa. cel c&ndamnat este
rea/%l%tat de drept.
E3ecutarea pedepse% %ntr-& %nc9%s&are m%l%tara se real%(ea(a %n un%tat% m%l%tare d%sc%pl%nare.
/8 Suspendarea c&nd%t%&nata a e3ecutar%% pedepse%.
Este un m&d %nd%,%dual de %nd%,%dual%(are a e3ecutar%% pedepse%.
6ONDI!IILE pre,a(ute de 6P %n ,%g&are %n care %nstanta p&ate d%spune suspendarea c&nd%t%&nata a e3ecutar%% pedepse%
apl%cate pers&ane% -%(%ce pe & anum%te per%&ada sunt0
- pedeapsa apl%cata este %nc9%s&area de cel mult ? an% sau amenda2
- %n-ract&rul NU a ma% -&st c&ndamnat anter%&r la pedeapsa %nc9%s&r%% ma% mult de D lun%2
- se apl%c%a(a ca sc&pul pedepse% p&ate -% at%ns c9%ar -ara e3ecutarea aceste%a2
- suspendarea c&nd%t%&nata a e3ecutar%% pedepse% tre/u%e m&t%,ata.
E3%sta 4 6A:URI %n care %nstanta p&ate d%spune suspendarea c&nd%t%&nata a e3ecutar%% pedepse% c9%ar daca nu sunt
%ndepl%n%te c&nd%t%%le aceste%a. %ar acestea sunt0
c%nd c&ndamnatul nu p&ate presta munca d%n cau(a p%erder%% t&tale a capac%tat%% de munca. %nstanta re,&ca
e3ecutarea pedepse% la l&cul de munca s% d%spune suspendarea c&nd%t%&nata a e3ecutar%% pedepse% %n rap&rt cu restul
pedepse% ramase nee3ecutate2
%n ca(ul %n-ract%un%% de a/and&n de -am%l%e. daca part%le nu s-au %mpacat. dar %n cursul 'udecat%% %nculpatul %s%
%ndepl%neste &/l%gat%%le. %nstanta. %n ca(ul c%nd sta/%leste ,%n&,at%a. pr&nunta %mp&tr%,a %nculpatulu%. & c&ndamnare
cu suspendare c&nd%t%&nata a e3ecutar%% pedepse%.
Suspendarea c&nd%t%&nata a e3ecutar%% pedepse% se ac&rda pe & anum%ta per%&ada #> !ER<EN DE IN6ER6ARE
pentru c&ndamnat. In ca(ul pedepei cu inc8ioarea0 acesta se c&mpune d%n cuantumul pedepse% %nc9%s&r%% apl%cate la care se
adauga un %nter,al de t%mp de 4 an%. In ca(ul c%nd pedeapsa apl%cata este amenda. aceasta este de 1 an.
D%spunerea suspendar%% c&nd%t%&nate a e3ecutar%% pedepse% pr&duce anum%te e-ecte s% anume0
T %n ca(ul pedepse%. se upenda e&ecutarea e% pe durata termenulu% de %ncercare2
T %n ca(ul amende%. ac8itarea ei e upenda.
36
Daca p%na la %mpl%n%rea termenulu% de %ncercare c&ndamnatul nu a sa,%rs%t d%n n&u & suspendare s% nu s-a pr&nuntat
re,&carea suspendar%%. el ,a -% rea/%l%tat de drept.
Suspendarea e3ecutar%% pedepse% p&ate -%0
REO6A!A 5 %n ca(ur%le %n care cel c&ndamnat nu a respectat &/l%gat%%le ce-% re,%n2
ANULA!A 5 %n ca(ul %n care sunt %ndepl%n%te c&nd%t%%le d%n art. IE 6P.
c8 Suspendarea e3ecutar%% pedepse% su/ supra,eg9ere.
Aceasta %nst%tut%e este c&ns%derata un m&d de %nd%,%dual%(are a e3ecutar%% pedepse% ma% se,er dec%t suspendarea %n%t%ala.
de&arece %n acest ca( c&ndamnatul tre/u%e sa sup&rte unele masur% de supra,eg9ere s% sa %ndepl%neasca anum%te &/l%gat%% %n
plus.
6ONDI!IILE ce tre/u%e %ndepl%n%te pentru apl%carea suspendar%% e3ecutar%% pedepse% apl%cate pers&ane% -%(%ce su/
supra,eg9ere sunt0
- pedeapsa apl%cata este %nc9%s&area de cel mult B an%2
- %n-ract&rul nu a -&st c&ndamnat anter%&r la pedeapsa %nc9%s&r%% ma% mar% de 1 an2
- sa se p&ata aprec%a ca cel c&ndamnat nu ,a ma% sa,%rs% %n-ract%un% c9%ar -ara e3ecutarea pedepse%2
- %n-ract%unea sa,%rs%ta sa nu -%e d%n cele e3ceptate de lege de la suspendarea e3ecutar%% pedepse% su/ upra,eg9ere.
Suspendarea e3ecutar%% pedepse% apl%cate pers&ane% -%(%ce su/ supra,eg9ere p&ate -% ac&rdata s% %n ca(ul concurului de
infractiuni daca pedeapsa apl%cata este %nc9%s&area de cel mult ? an% s% sunt %ntrun%te a 4-a s% a ?-a c&nd%t%e.
6&n-&rm 6P. suspendarea e3ecutar%% pedepse% su/ supra,eg9ere se ac&rda pe & anum%ta durata 5 !ER<EN DE
IN6ER6ARE pentru c&ndamnat s% se c&mpune d%n # cuantumul pedepse% apl%cate ] un %nter,al sta/%l%t de %nstanta %ntre 4 s%
E an%.
<ASURILE DE SUPRAEG[ERE la care tre/u%e sa se supuna c&ndamnatul pe durata termenulu% de %ncercare sunt0
## sa se pre(%nte. la datele -%3ate. la 'udecat&rul desemnat cu supra,eg9erea lu% sau la ser,%c%ul de pr&tect%e a ,%ct%mel&r
s% re%ntegrare s&c%ala a %n-ract&r%l&r2
## sa anunte %n preala/%l. &r%ce sc9%m/are de d&m%c%l%u. %n sed%nta sau l&cu%nta s% &r%ce deplasare care depaseste I (%le.
precum s% %nt&ercerea2
## sa c&mun%ce s% sa 'ust%-%ce sc9%m/area l&culu% de munca2
## sa c&mun%ce %n-&rmat%% e natura a putea -% c&ntr&late m%'l&acele lu% de e3%stenta.
Instanta p&ate %mpune c&ndamnatulu% respectarea une%a sau a ma% mult&r d%ntre &/l%gat%%le0
sa des-as&are & act%,%tate sau sa urme(e un curs de %n,atam%nt sau cal%-%care2
sa nu sc9%m/e d&m%c%l%ul sau resed%nta a,uta &r% sa nu depaseasca l%m%ta ter%t&r%ala sta/%l%ta2
sa nu -rec,ente(e anum%te l&cur% sta/%l%te2
sa nu %ntre %n legatura cu anum%te pers&ane2
sa nu c&nduca n%c% un ,e9%cul sau anum%te ,e9%cule2
sa se supuna masur%l&r de c&ntr&l. tratament sau %ngr%'%re. %n spec%al %n sc&pul de(%nt&3%car%%.
D%spunerea suspendar%% e3ecutar%% pedepse% su/ supra,eg9ere pr&duce ca e-ecte. aceleas% e-ecte asemanat&are cu cele ale
supra,eg9er%% c&nd%t%&nate a e3ecutar%% pedepse% c%nd se p&ate d%spune0
-revocarea 5 c%nd c&ndamnatul nu %ndepl%neste cu rea-cred%nta masur%le de supra,eg9ere &r% &/l%gat%%le sta/%l%te de lege.
-anularea 5 daca se desc&pera ca cel c&ndamnat ma% sa,%rs%se & %n-ract%une %na%nte de pr&nuntarea 9&tar%r%% pr%n care s-a
d%spus suspendarea e3ecutar%% pedepse% su/ supra,eg9ere2
- p%na la ram%nerea de-%n%t%,a a aceste%a.
Anularea nu are l&c daca %n-ract%unea care ar -% putut atrage anularea a -&st desc&per%ta dupa termenul de %ncercare.
Daca cel c&ndamnat nu a sa,%rs%t d%n n&u & %n-ract%une %nauntrul termenulu% de %ncercare sau nu s-a pr&nuntat
re,&carea suspendar%% e3ecutar%% pedepse%. el este rea/%l%tat de drept.
6&ndamnarea la pedeapsa cu amenda 5 NU POA!E -ace &/%ectul suspendar%% su/ supra,eg9ere.
d8 E3ecutarea pedepse% %nc9%s&r%% la l&cul de munca.
Aceasta este & m&dal%tate de e3ecutare a pedepse% %nc9%s&r%% pr%n prestarea une% munc% %n stare de l%/ertate. ea urm%nd a
-% %nreg%strata %n ca(%erul 'ud%c%ar s% sa c&nst%tu%e antecedent penal.
Instanta p&ate d%spune e3ecutarea pedepse% celu% c&ndamnat %n un%tatea %n care acesta %s% des-as&ara act%,%tatea sau %n
alta un%tate. 6U A6ORDUL S6RIS AL UNI!A!II s% daca sunt %ntrun%te ca c&nd%t%%0
- pedeapsa apl%cata este %nc9%s&are de cel mult E an%2
- cel %n cau(a nu a ma% -&st c&ndamnat anter%&r la pedeapsa %nc9%s&r%% ma% mar% de 1 an2
- c&ndamnatul sa a%/a capac%tatea de a munc%%2
- sa e3%ste ac&rdul scr%s al un%tat%% %n care c&ndamnatul urmea(a sa preste(e munca2
- sa e(%ste su-%c%ente teme%ur% %n /a(a car&ra %nstanta sa p&ata aprec%a ca sc&pul pedepse% p&ate -% at%ns -ara pr%,are de
l%/ertate.
Pedeapsa se e3ecuta -ara a se %nc9e%a c&ntract de munca.
6&ndamnatul. pe durata e3ecutar%% pedepse% este obli!at a indeplineaca %ndat&r%r%le la l&cul de munca cu urmat&arele
l%m%tar% ale dreptur%l&r ce-% re,%n0
d%n t&talul ,en%tur%l&r cu,en%te se ret%ne & c&ta de 1E 5 BJ\ 7%n rap&rt cu cuantumul ,en%tur%l&r s% %ndat&r%r%l&r
acestu%a pentru %ntret%nerea alt&r pers&ane8 care se ,arsa la /ugetul statulu%2
dreptur%le de as%gurar% s&c%ale se sta/%lesc dupa ret%nerea c&te% pre,a(ute de lege2
37
durata e3ecutar%% pedepse% nu se c&ns%dera ,ec9%me %n munca2
nu se p&ate sc9%m/a l&cul de munca la cererea c&ndamnatulu%. dec%t pr%n 9&tar%rea %nstante% de 'udecata2
c&ndamnatul nu p&ate -% pr&m&,at2
c&ndamnatul nu p&ate &cupa -unct%% de c&nducere2
pe durata e3ecutar%% pedepse% c&ndamnatulu% % se %nter(%ce dreptul elect&ral de a -% ales.
In ca(ul %n care cel c&ndamnat la e3ecutarea pedepse% la l&cul de munca a de,en%t m%l%tar %n termen %n cursul 'udecat%%
sau dupa ram%nerea de-%n%t%,a a 9&tar%r%% de c&ndamnare pedeapsa se e3ecuta la l&cul de munca. dupa trecerea %n re(er,a a
acestu%a.
SE REO6A e3ecutarea la l&cul de munca %n %mpre'urar%le0
a. daca dupa ram%nerea de-%n%t%,a a 9&tar%r%% cel c&ndamnat sa,%rseste d%n n&u & %n-ract%une2
/. daca c&ndamnatul se sustrage de la prestarea act%,%tat%% %n cadrul un%tat%% sau nu-s% %ndepl%neste %n m&d
c&respun(at&r %ndat&r%r%le ce-% re,%n &r% nu se respecta masur%le de supra,eg9ere s% &/l%gat%%le sta/%l%te %n 9&tar%rea
de c&ndamnare2
c. c%nd c&ndamnatul nu ma% p&ate presta munca d%n cau(a p%erder%% t&tale a capac%tat%% de munca.
Daca e3ecutarea pedepse% la l&cul de munca se re,&ca d%n a. sau /. -> c&nt%nuarea pedepse% se -ace %ntr-un l&c de
detent%e.
Instanta p&ate d%spune IN6E!AREA EHE6U!ARII PEDEPSEI LA LO6UL DE <UN6A daca0
cel c&ndamnat a e3ecutat cel put%n 4A? d%n durata e3ecutar%% pedepse%2
cel c&ndamnat a dat d&,e(% teme%n%ce de %ndreptare2
cel c&ndamnat a a,ut & /una c&ndu%ta. a -&st d%sc%pl%nat s% staru%t&r.
B. APLI6AREA SI EHE6U!AREA PEDEPSEI 6U A<ENDA PERSOANEI FI:I6E.
A<ENDA 5 pedeapsa penal ace c&nsta %ntr-& suma de /an% sta/%l%ta de %nstanta de 'udecata. pe care %n-ract&rul este
&/l%gat sa & plateasca statulu%.
Pedeapsa c&ndamnata la pedeapsa amen(%% este &/l%gata sa depuna rec%p%sa de plata %ntegrala a amen(%% la %nstanta de
e3ecutare %n termen de ? lun% de la ram%nerea de-%n%t%,a a 9&tar%r%% de c&ndamnare #> c%nd cel c&ndamnat se a-la %n
%mp&s%/%l%tatea de a ac9%ta %ntegral amenda %n termen de ? lun%. la cererea acestu%a. %nstanta de e3ecutare. p&ate d%spune
esal&narea plat%% pe cel mult 4 an% %n rate lunare.
In ca( de ne%ndepl%n%re a &/l%gat%e% %n termen de ? lun% sau de neplata %n rate -> %nstanta de e3ecutare c&mun%ca un
e3tras &rganel&r c&mpetente %n ,ederea e3ecutar%% s%l%te a creantel&r -%scale.
E3ecut&r%% -%scal% au &/l%gat%a sa c&mun%ce %nstante% de e3ecutare0
- data ac9%tar%% %ntegrale a amen(%%2
- e3ecutarea aceste%a2
- sa %nst%%nte(e %nstanta cu pr%,%re la &r%ce %mpre'urare care %mp%ed%ca e3ecutarea.
6%nd pedeapsa amen(%% nu este e3ecutata. pe cale &/%snu%ta dat&r%ta rele% cred%nte a c&ndamnatulu%. %nstanta p&ate
INLO6UI aceasta pedeapsa cu pedeapsa %nc9%s&r%% t%n%nd seama de l%m%tele pre,a(ute pentru %n-ract%unea sa,%rs%ta s% de
partea d%n amenda ca a -&st ac9%tata 5 acest lucru se p&ate %nt%mpla numa% %n ca(ur%le %n-ract%un%l&r la care legea pre,ede ca
pedeapsa amenda alternat%,e cu %nc9%s&area.
;* Aplicarea i e&ecutarea pedepelor complementare i acceorii peroanei fizice*
1. APLI6AREA SI EHE6U!AREA PEDEPSELOR 6O<PLE<EN!ARE.
Pedeapa complementara a %nter(%cer%% un&r dreptur% c&nsta %n %nter(%cerea une%a sau un&ra d%n dreptur%le0
- dreptul de a alege s% a -% ales %n aut&r%tat%le pu/l%ce sau %n -unct%% elect%,e pu/l%ce2
- dreptul de a &cupa & -unct%e %mpl%c%nd e3erc%t%ul aut&r%tat%% de stat2
- dreptul de a &cupa & -unct%e sau de a e3erc%ta & pr&-es%e. &r% a des-asura & act%,%tate de natura acele%a de care
c&ndamnatul s-a -&l&s%t pentru a sa,%rs%% %n-ract%unea2
- dreptur%le par%ntest%2
- dreptul de a -% tut&re sau curat&r.
Apl%carea pedepse% c&mplementare a %nter(%cer%% un&r dreptur% este0
&/l%gat&r%e # c%nd legea & pre,ede e3pres2
-acultat%,e # c%nd %nstanta apl%ca pedeapsa %nc9%s&r%% de cel put%n 4 an% s% c&ns%dera necesar s% apl%carea pedepse%
c&mplementare.
EHE6U!AREA %nter(%cer%% un&r dreptur% %ncepe dupa0 - e3ecutarea pedepse% %nc9%s&r%%2 - grat%erea t&tala sau a restulu%
de pedeapsa2 - prescr%erea e3ecutar%% pedepse%.
Pedeapsa c&mplementara a de!radarii militare #> p%erderea gradulu% s% a dreptulu% de a purta un%-&rma.
Degradarea c&mplementara se apl%ca obli!atoriu c&ndamnat%l&r m%l%tar% s% re(er,%st%l&r. daca pedeapsa pr%nc%pala
apl%cata este %nc9%s&area ma% mare de 1J an% sau detent%unea pe ,%ata. Ea p&ate -% apl%cata s% c&ndamnat%l&r m%l%tar% s%
re(er,%st%l&r pentru %n-ract%un%le sa,%rs%te cu %ntent%e daca pedeapsa pr%nc%pala sta/%l%ta este de cel put%n E an% s% de cel mult
1J an%.
Pedeapsa degradar%% m%l%tare se pune in e&ecutare pr%n tr%m%terea de catre %nstanta de e3ecutare a une% c&p%% de pe
9&tar%re c&mandantulu% centrulu% m%l%tar %n ra(a caru%a d&m%c%l%a(a c&ndamnatul. pentru a -% sc&s d%n e,%denta.
4. APLI6AREA SI EHE6U!AREA PEDEPSEI A66ESORII.
Pedeapsa acces&r%e c&nsta %n %nter(%cerea tutur&r dreptur%l&r pre,a(ute de art. DB 6P %n ,%g&are.
38
Pentru punerea %n e3ecutare a pedepse% acces&r%% nu este ne,&%e de un act spec%al #> e-ectele aceste% pedepse se pr&duc
d%n m&mentul c%nd 9&tar%rea de c&ndamnare a ramas de-%n%t%,e.
P&t e3%sta de&se/%r% %ntre pedeapsa acces&r%e s% pedeapsa pr%nc%pala %n ceea ce pr%,este punctual de plecare al e3ecutar%%
7atunc% c%nd pedeapsa pr%nc%pala este pusa %n apl%care ma% t%r(%u dec%t data ram%ner%% de-%n%t%,e a 9&tar%r%% de c&ndamnare8c%t
s% %n ceea ce pr%,este durata e3ecutar%% 7nu %nt&tdeauna pedeapsa acces&r%e este %ns&t%ta de e3ecutarea e-ect%,a a pedepse%
pr%nc%pale8.
C* Pedepele aplicabile peroanei +uridice*
1. APLI6AREA SI EHE6U!AREA PEDEPSEI 6U A<ENDA.
Pedeapsa amenzii #> suma de /an% pe care pers&ana 'ur%d%ca este c&ndamnata sa & plateasca.
Amenda se sta/%leste %n -unct%e de0
- l%m%tele de pedeapsa -%3ate %n partea spec%ala a 6P %n ,%g&are pentru pers&ana -%(%ca2
- gra,%tatea -apte% sa,%rs%te2
- %mpre'urar%le care atenuea(a sau agra,ea(a raspunderea penala.
Amenda care se apl%ca pentru %n-ract%unea sa,%rs%ta de pers&ana 'ur%d%ca c%nd legea pre,ede pentru %n-ract%unea
sa,%rs%ta de pers&ana -%(%ca0
--pedeapsa %nc9%s&r%% de cel put%n 1J an% sau amenda #> m%n%mul spec%al al amen(%% pentru pers&ana 'ur%d%ca 5 E JJJ le%2
--pedeapsa %nc9%s&r%% ma% mar% de 1J an% &r% detent%a pe ,%ata #> m%n%mul spec%al al amen(%% pentru pers&ana 'ur%d%ca
este de 1J JJJ le% 5 ma3%mul spec%al al amen(%% GJJ JJJ le%.
Pedeapsa 'ur%d%ca c&ndamnata la pedeapsa amen(%% este &/l%gata sa depuna rec%p%sa de plata %ntegrala a amen(%% la
%nstanta de e3ecutare. %n termen de ? lun% de la ram%nerea de-%n%t%,a a 9&tar%r%% de c&ndamnare. 6%nd pers&ana 'ur%d%ca se
gaseste %n %mp&s%/%l%tatea de a ac9%ta %ntegral amenda %n termenul pre,a(ut #> -ace cerere la %nstanta de e3ecutare care
p&ate d%spune esal&narea plat%% amen(%% pe cel mult 4 an%. %n rate lunare.
In ca( de nee3ecutare. %nstanta de e3ecutare c&mun%ca un e3tras al 9&tar%r%% de c&ndamnare la plata amen(%% a pers&ane%
'ur%d%ce &rganel&r c&mpetente. %n ,ederea e3ecutar%% s%l%te a creantel&r -%scale.
4. APLI6AREA SI EHE6U!AREA PEDEPSELOR 6O<PLE<EN!ARE.
Apl%carea une%a sau a ma% mult&r pedepse c&mplementare se d%spune atunc% c%nd %nstanta c&nstata ca. -ata de natura s%
gra,%tatea %n-ract%un%%. precum s% -ata de %mpre'urar%le %n care a -&st sa,%rs%ta. acestea sunt necesare. Apl%carea une%a sau a
ma% mult&r pedepse c&mplementare este O@LIGA!ORIE atunc% c%nd legea pre,ede aceasta pedeapsa.
Sunt pedepse c&mplementare s% se p&t apl%ca cumulat%,e0
- suspendarea act%,%tat%% pers&ane% 'ur%d%ce2
- %nc9%derea un&r puncte de lucru2
- %nter(%cerea de a part%c%pa la pr&cedur%le de ac9%(%t%% pu/l%ce2
- a-%sarea sau d%-u(area 9&tar%r%% de c&ndamnare.
E3ecutarea pedepsel&r c&mplementare IN6EPE dupa ram%nerea de-%n%t%,a a 9&tar%r%% de c&ndamnare.
APLI6AREA SI EHE6U!AREA PEDEPSEI 6O<PLE<EN!ARE A DI:OLARII PERSOANEI CURIDI6E.
Se apl%ca0
- atunc% c%nd pers&ana 'ur%d%ca a -&st c&nst%tu%ta %n sc&pul sa,%rs%r%% de %n-ract%un%2
- atunc% c%nd &/%ectul de act%,%tate al pers&ane% 'ur%d%ce a -&st deturnat %n sc&pul sa,%rs%r%% de %n-ract%un%2
- %n ca( de nee3ecutare. cu rea-cred%nta a une%a d%n celelalte pedepse c&mplementare. %nstanta p&ate d%spune
d%(&l,area aceste%a.
Pedeapsa c&mplementara a d%(&l,ar%% pers&ane% 'ur%d%ce -> are ca e-ect desc9%derea pr&cedur%% de l%c9%dare. %ar & c&p%e a
9&tar%r%% de-%n%t%,e de c&ndamnare se ,a c&mun%ca de %ndata %nstante% c%,%le c&mpetente care ,a desemna l%c9%dat&rul.
Renumerarea l%c9%dat&rulu% se -ace d%n a,erea pers&ane% 'ur%d%ce sau d%n -&ndul de l%c9%dare c&nst%tu%t p&tr%,%t leg%%.
Aceasta pedeapsa NU se apl%ca0
- part%del&r p&l%t%ce2
- s%nd%catel&r2
- patr&natel&r2
- &rgan%(at%%l&r rel%g%&ase &r% apart%n%nd m%n&r%tat%l&r2
- pers&anel&r 'ur%d%ce care %s% des-as&ara act%,%tatea %n d&men%ul pu/l%c.
O c&p%e a 9&tar%r%% de c&ndamnare se c&mun%ca la data ram%ner%% de-%n%t%,e0 - &rganulu% care a aut&r%(at %n-%%ntarea
pers&ane% 'ur%d%ce2 - &rganulu% care a %nreg%strat pers&ana 'ur%d%ca pentru a lua masur%le necesare.
APLI6AREA SI EHE6U!AREA PEDEPSEI 6O<PLE<EN!ARE A SUSPENDARII A6!II!A!II SAU A UNEIA
DIN!RE A6!II!A!ILE PERSOANEI CURIDI6E.
Aceasta pedeapsa c&mplementara c&nsta %n %nter(%cerea des-asurar%% act%,%tat%% sau a une%a d%n act%,%tat%le pers&ane%
'ur%d%ce %n real%(area care%a a -&st sa,%rs%ta %n-ract%unea.
Aceasta pedeapsa c&mplementara este d%spusa de catre %nstanta pentru nee3ecutarea sau reaua-cred%nta %n a-%sarea sau
d%-u(area 9&tar%r%% de c&ndamnare s% se apl%ca pe & per%&ada de cel mult ? lun%. dupa care. daca pedeapsa c&mplementara t&t
nu a -&st pusa %n apl%care. %nstanta p&ate d%spune d%(&l,area pers&ane% 'ur%d%ce.
Pedeapsa NU se apl%ca0
# part%del&r p&l%t%ce2
# s%nd%catel&r2
# patr&natel&r2
39
# &rgan%(at%%l&r rel%g%&ase &r% apart%n%nd m%n&r%tat%l&r2
# pers&anel&r 'ur%d%ce care %s% des-as&ara act%,%tatea %n d&men%ul prese%.
O c&p%e a 9&tar%r%% de c&ndamnare pr%n care s-a apl%cat pedeapsa suspendar%% act%,%tat%% sau a une%a d%n act%,%tat%le
pers&ane% -%(%ce 5 se c&mun%ca la data ram%ner%% de-%n%t%,e. &rganulu% care a aut&r%(at %n-%%ntarea pers&ane% 'ur%d%ce s%
&rganulu% care a %nreg%strat pers&ana 'ur%d%ca. pentru a lua masur%le necesare.
APLI6AREA SI EHE6U!AREA PEDEPSEI 6O<PLE<EN!ARE A IN6[IDERII UNOR PUN6!E DE LU6RU
ALE PERSOANEI CURIDI6E.
Aceasta pedeapsa c&nsta %n %nc9%derea une%a sau a ma% mult&ra d%ntre punctele de lucru apart%n%nd pers&anel&r 'ur%d%ce
cu sc&p lucrat%,. %n care s-a des-asurat act%,%tatea %n real%(area care%a a -&st sa,%rs%ta %n-ract%unea.
Punerea %n e3ecutare a aceste% pedepse se real%(ea(a pr%n c&mun%carea une% c&p%% a 9&tar%r%% de c&ndamnare. la data
ram%ner%% de-%n%t%,e. &rganulu% care a aut&r%(at %n-%%ntarea pers&ane% -%(%ce s% &rganulu% care a %nreg%strat pers&ne% 'ur%d%ce
pentru a lua masur%le necesare.
APLI6AREA SI EHE6U!AREA PEDEPSEI 6O<PLE<EN!ARE A IN!ER:I6ERII DE A PAR!I6IPA LA
PRO6EDURILE DE A6[I:I!II PU@LI6E.
Pentru punerea %n e3ecutare a aceste% pedepse c&mplementare se pre,ede ca & c&p%e a 9&tar%r%% de c&ndamnare pr%n care
s-a apl%cat pers&ane% 'ur%d%ce aceasta pedeapsa sa se c&mun%ce la data ram%ner%% de-%n%t%,e urmat&arel&r aut&r%tat%0
- O-%c%ulu% Reg%strulu% 6&mertulu% 7-&rmal%tat%le de pu/l%c%tate d%n reg%strul c&mertulu%82
- <%n%sterulu% Cust%t%e% 7-&rmal%tat%le de pu/l%c%tate %n reg%strul nat%&nal a l pers&anel&r 'ur%d%ce -ara sc&p
patr%m&n%al82
- alt&r aut&r%tat% care t%n e,%denta pers&anel&r 'ur%d%ce # %n ,ederea e-ectulu% -&rmal%tat%l&r de pu/l%c%tate.
O c&p%e a 9&tar%r%% de c&ndamnare pr%n care s-a apl%cat pers&ane% 'ur%d%ce pedeapsa %nter(%cer%% de a part%c%pa la
pr&cedur%le de ac9%(%t%% pu/l%ce se c&mun%ca la data ram%ner%% de-%n%t%,e &rganulu% care a aut&r%(at %n-%%ntarea pers&ane%
'ur%d%ce s% &rganulu% care a %nreg%strat pers&ana 'ur%d%ca.
APLI6AREA SI EHE6U!AREA PEDEPSEI 6O<PLE<EN!ARE A AFISARII SAU DIFU:ARII [O!ARIRII DE
6ONDA<NARE.
P&tr%,%t 6P. a-%sarea 9&tar%r%% de-%n%t%,e de c&ndamnare sau d%-u(area aceste%a se real%(ea(a -> pe c9eltu%ala pers&ane%
'ur%d%ce c&ndamnate. Ident%tatea nu p&ate -% de(,alu%ta -> a-ara de ca(ul %n care e3%sta ac&rdul acestu%a &r% a
repre(entantulu% sau legal.
AFISAREA 9&tar%r%% de c&ndamnare -> %n e3tras. %n -&rma s% l&cul sta/%l%te de %nstanta pe & per%&ada %ntre 1 5 ? lun%.
DIFU:AREA 9&tar%r%% de c&ndamnare 5 %n e3tras. %n -&rma sta/%l%ta de %nstanta. pr%n0
%ntermed%ul prese% scr%se sau aud%&,%(uale #> %nstanta sta/%leste numarul de apar%t%% care nu p&ate -% ma% mare de
1J2
alte m%'l&ace de c&mun%care sau aud%&,%(uale #> durat aceste%a nu p&ate depas% ? lun%.
In termen de ?J (%le de la c&mun%carea 9&tar%r%%. dar nu ma% t%r(%u de 1J (%le de la %nceperea e3ecutar%% 5 pedeapsa
c&ndamnata %na%ntea(a %nstante% de e3ecutare a-%sarea sau d&,ada e3ecutar%% pu/l%ce a 9&tar%r%% de c&ndamnare.
O c&p%e a 9&tar%r%% de c&ndamnare. %n %ntreg%me sau un e3tras. se c&mun%ca la data ram%ner%% de-%n%t%,e a aceste%a.
&rganulu% care a aut&r%(at %n-%%ntarea pers&ane% 'ur%d%ce s% &rganulu% care a %nreg%strat pers&ana 'ur%d%ca.
D* Calculul pedepei inc8iorii in vederea e&ecutarii aceteia*
Pedeapsa &data sta/%l%ta s% apl%cata tre/u%e sa -%e e3ecutata %n pr%nc%pal %ntegral. ad%ca %n durata s% cuantumul sta/%l%t
pr%n 9&tar%re 'udecat&reasca. Aceasta %nseamna ca pedeapsa apl%cata pr%n 9&tar%re0
- este pr%,at%,e de l%/ertate #> tre/u%e sa -%e e3ecutata pr%n pr%,area de l%/ertate c%t re(ulta d%n 9&tar%re 2
- este amenda #> tre/u%e e3ecutata sume% pr%n plata e3acta care c&nst%tu%e cuantumul pedepse%.
Pentru ca pedeapsa cu %nc9%s&area sa se e3ecute c&respun(at&r cu 9&tar%rea 'udecat&reasca pr%n 6P %n ,%g&are au -&st
reglementate pr&/lemele re-er%t&are la0
1 durata e3ecutar%% pedepse% cu %nc9%s&are2
1 c&mputarea ret%ner%% s% arestar%% pre,ent%,e d%n durata pedepse% pr&nuntate2
1 c&mputarea pr%,at%un%% de l%/ertate e3ecutata %n a-ara tar%%.
a8 Durata e3erc%tar%% pedepse% %nc9%s&r%%.
Durata %n ca(ul %n care ce3ecutar%% pedepse% %nc9%s&r%% se s&c&teste d%n (%ua %n care c&ndamnatul %ncepe sa e3ecute
9&tar%rea de-%n%t%,a de c&ndamnare.
In ca(ul %n care c&ndamnatul se a-la /&lna, %n sp%tal 7a-ara de ca(ul %n care s%-a pr&,&cat s%ngur /&ala8 %ntra %n durata
e3ecutar%%.
In ca(ul e3ecutar%% pedepse% %nc9%s&r%% la l&cul de munca 5 NU IN!RA %n durata e3ecutar%% pedepse% t%mpul %n care
c&ndamnatul l%pseste de la l&cul de munca. %nd%-erent de m&t%,.
/8 6&mputarea ret%ner%% s% arestar%% pre,ent%,e.
!%mpul ret%ner%% s% a arestar%% pre,ent%,e se scade d%n durata pedepse% %nc9%s&r%% pr&nuntate.scaderea se -ace s% atunc%
c%nd c&ndamnatul a -&st urmar%t sau 'udecat. %n acelas% t%mp &r% separat. pentru ma% multe %n-ract%un% c&ncurente. c9%ar
daca0
TT a -&st sc&s de su/ urmar%re penala2
TT s-a %ncetat urmar%rea penala2
TT a -&st ac9%tat2
TT s-a %ncetat pr&cesul penal pentru -apta care a determ%nat ret%nerea sau arestarea pre,ent%,a.
40
Scaderea ret%ner%% s% a arestar%% pre,ent%,e se -ace s% %n ca( de c&ndamnare la amenda #> pr%n %nlaturarea %n t&tal sau %n
parte a e3ecutar%% amen(%%.
c8 6&mputarea pr%,at%un%% de l%/ertate e3ecutate %n a-ara tar%%.
Ret%nerea s% arestarea pre,ent%,e e3ecutate %n a-ara ter%t&r%ulu% tar%% se scad d%n durata pedepse% apl%cate pentru aceeas%
un-ract%une de %nstantele r&mane.
41