Sunteți pe pagina 1din 30

Ziua European! a Inform!

rii despre Antibiotice


ZEIA-2013
4. Comunicat de pres! (proiect)
n Europa ultimilor ani, cre"terea rezisten#ei micro-organismelor vizate de agen#ii
farmacologici a devenit o problem! serioas! de s!n!tate public!, ce antreneaz! multe decese
nescontate "i poveri uria"e asupra sistemelor de s!n!tate.
Tocmai de aceea este fireasc! preocuparea crescnda fa!" de evolu!ia alarmant" a
rezisten!ei la combina!iile de antimicrobiene uzuale; contracararea rezisten!ei la antibiotice
este posibil" prin coroborarea eforturilor profesioni#tilor din s"n"tate cu cele ale publicului
larg n privin!a utiliz"rii prudente a antibioticelor. Acestea reprezint! tema "i obiectivele
ZEIA 2013 celebrat! pe 18 noiembrie.
*
n lumina unor statistici provenind din ancheta punctual! 19.06-18.07.2012 desfasurat! n
10 spitale de urgent!, Romania pare bine plasat! n context UE n privin#a prevalen#ei
infec#iilor nosocomiale (IN) cu 2,8% ntr-o ierarhie n care de exemplu Portugalia
nregistreaz! 10% iar Grecia 9%. Totu"i se inregistreaz! un volum semnificativ sporit fa#! de
media UE al prescrierilor de antimicrobiene att n profilaxia ante-operatorii ct "i n sec#iile
medicale, n leg!tur! probabil! cu condi#iile igienico-sanitare generale; utilizarea excesiv! a
antimicrobienelor n spitale favorizeaz! pe termen mediu rezisten#a.
Stafilococcul, Klebsiella, Acinobacterul, Pseudomonasul "i Escherichia reprezint!
mpreun! circa 60% din totalul micro-organismelor izolate n IN din Romania. Cu rezerva
unor date statistice relative s!race, se men#ine insensibilitatea avansat! a Stafilococcului la
meticilin! si se dezvolt! rezisten#a Escherichiei "i a Klebsiellei la cefalosporine de genera#ia 3
(dar sensibilitatea celei din urm! la carbapeneme), precum "i a Acinetobacteriei la
carbapeneme; Pseudomonasul este moderat sensibil la carbapeneme.
n acest context, uzul intensiv al ceftriaxonei (o cefalosporin! semisintetic! reprezentnd
20% din totalul antimicrobienelor folosite la noi) apare inadecvat n continuare, #innd seama
de prevalen#a Escherichiei "i a Klebsiellei insensibile la cefalosporine; datele recente privind
RA sugereaz! reorientarea c!tre carbapeneme.
Men#inerea la cote nalte a inform!rii publicului privind pericolele auto-administr!rii, cu
sau f!r! rost, a antibioticelor r!mne o prioritate n agenda promotorilor s!n!t!#ii. Orientarea
relativ recent! a personalului din farmacii c!tre eliberarea antibioticelor numai pe re#et!
reprezint! un mijloc important de combatere a abuzului de antibiotice; transformarea acestei
orientari de principiu ntr-o regul! respectat! cu stricte#e trebuie urmarit! statornic de colegii
din DSP-uri.

Ziua European!
a Inform!rii
despre Antibiotice
(ZEIA)
18 noiembrie 2013


Contextul celebr!rii


PromoSan - CRSP Bucure!ti

Scurt istoric
Ziua European! a Inform!rii despre Antibiotice (ZEIA) - o ini"iativ# a
Centrului European pentru Prevenirea "i Controlul Bolilor (ECDC)
- prive!te utilizarea prudent# a antibioticelor (A) ca vrf de lance
mpotriva rezisten"ei la antimicrobiene (RAM) !i se celebreaz# din 2008
la fiecare 18 noiembrie.

ZEIA ofer# oportunitatea de a reaminti personalului medical !i publicului
larg pericolele atrase de utilizarea abuziv# a antibioticelor. For$a ZEIA
decurge din campaniile na$ionale: a!a cum men"iona ECDC n 2012, 37
de state europene, printre care !i Romnia, organizau activit#"i specifice
n 2011.

! Tema 2013*
Preocupare crescnd! n Europa fa#! de evolu#ia
alarmant! a rezisten#ei la combina#iile de antimicrobiene
uzuale.
! Scop*
Diminuarea rezisten#ei la antibiotice prin coroborarea
orient!rii profesioni"tilor din s!n!tate c!tre antibiotice mai
noi cu educarea publicului larg n privin#a utiliz!rii prudente
a antibioticelor conven#ionale.
! Slogan*
Antibioticele nu reprezint! ntotdeauna solu#ia!

*Elaborate de PromoSan-CRSPB n absen$a unor formul#ri cheie pe site-ul
Euro-OMS/ECDC.
Rezisten#a la antimicrobiene
" Antimicrobienele sunt agen"i farmacologici care n principiu distrug, mpiedic# multiplicarea
sau r#spndirea micro-organismelor. Se divid n antibacteriene, antivirale, antimicotice,
antimicrobacteriene, antiparazitare %i antiretrovirale.
" n ultimii ani cre%terea rezisten"ei micro-organismelor vizate de agen"ii farmacologici a
devenit o problem# serioas# de s#n#tate public#, ce antreneaz# multe decese nescontate %i
poveri uria%e asupra sistemelor de s#n#tate.
" Dintre antimicrobiene, antibioticele vizeaz# bacteriile. Rezisten"a la antibiotice (RA)
reprezint# con"inutul esen"ial al RAM %i a fost alimentat# de disponibilitatea larg# a
antibioticelor la costuri relativ mici, eliberarea f#r# re"et# %i auto-medica"ia.
" Principalele tipuri de antibiotice sunt: beta-lactaminele - din care fac parte penicilinele,
carbapenemele %i cefalosporinele (incluznd ceftazidimele, precum %i ceftriaxona - un
farmacologic semisintetic des folosit n ultimul timp) - aminoglicozidele; tetraciclinele;
chinolonele (ntre care ciprofloxacinul); macrolidele; glicopeptidele.
" n Romnia principalele bacterii implicate n infec"iile nosocomiale (IN) sunt: Stafilococcus
aureus, Klebsiella spp, Acinobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Enterococcus spp, Proteus spp, Serratia spp %i Candida spp. Cum situa"ia este similar# n
euro-regiunea noastr# ne vom concentra n continuare pe bacteriile din fruntea listei.


Fapte cheie actualizate 2013
" Infec"iile cauzate de microorganismele rezistente nu r#spund ntotdeauna la tratamentul
conven"ional, rezultnd boal# prelungit#, risc mai ridicat de deces %i costuri mai mari.
" Tulpinile Koch rezistente la izoniazida %i rifampicina (tuberculoza multi-rezisten"a - MDR-
TB) necesit# tratamente prelungite prin lipsa de eficien"#. OMS estimeaz# c# n lume exist#
aproximativ 630 000 cazuri de MDR-TB.
" Rezisten"a la antibioticele conven"ionale mpotriva malariei, precum clorochina %i sulfadoxin-
pirimetamina este larg r#spndit# n majoritatea "#rilor malario-endemice.
" Un procent mare de infec"ii dobndite n spital sunt cauzate de bacterii extrem de rezistente
precum Staphylococcus aureus meticilino-rezistent (MRSA) sau de bacterii gram-negative
multirezistente.
" Au ap#rut mecanisme noi de rezisten"#, astfel nct noile genera"ii de antibiotice proiectate pe
principii conven"ionale nu prezint# eficien"a a%teptat#.

Sursa: site-ul oficial OMS: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/
Propor#ia cazurilor noi de tuberculoz! cu MDR-TB pe glob, 2012
Comentariu: La nivel global, cel mai ridicat procent s-a nregistrat n Estonia, Belarus, Moldova !i Kazahstan
(& 18%), dar !i n China, Iran, Italia, Suedia !i Peru (12-17,9%). Cel mai mic procent (0 - 2,9%) s-a
nregistrat n majoritatea "#rilor europene inclusiv Romnia, Americi !i Australia.
Sursa WHO Global Tuberculosis Report 2012: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75938/1/9789241564502_eng.pdf

Riposta global! OMS mpotriva RAM
(actualizare 2013)

OMS este angajat# n combaterea RAM astfel:

" ncurajarea de ac"iuni coordonate ale deciden$ilor.
" Elaborarea de politici !i ghiduri, sprijin pentru monitorizare, asisten"#
tehnic#, generare de cuno!tin"e, promov#ri de parteneriate.
" Stimularea inov#rii, cercet#rii !i dezvolt#rii.

Sursa: site-ul oficial OMS: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/
Euro-OMS: opinie avizat! recent!
Dr. Lo Fo Wong, Senior Consultant Euro-OMS n domeniul RAM, a men"ionat cu ocazia
Conferin"ei tematice din Muntenegru, 23 noiembrie 2012, urm#toarele:
" n esen"# RA este alimentat# de excesul %i abuzul de antibiotice. n dou# din trei "#ri din
Regiunea Euro-OMS antibioticele pot fi ob"inute la farmacii f#r# re"et#.
" Publicul trebuie educat statornic n privin"a faptului c# antibioticele distrug bacteriile, nu
%i viru%ii.
" Astfel n 9/10 cazuri, irita"iile esofagului sunt cauzate de un virus, deci administrarea de
antibiotice este inutil# %i promoveaz# RA.
" Trebuie consolidate sistemele integrate de supraveghere a consumului de A precum %i
RA; statisticile la nivel na"ional %i interna"ional, trebuie s# devin# transparente pentru a
mobiliza politici guvernamentale "intind utilizarea prudent# a A %i diminuarea RA.

Sursa: National conference in Montenegro promotes action to combat antibiotic resistance. November 2012:
http://www.euro.who.int/en/where-we-work/member-states/montenegro/sections/news/2012/11/national-
conference-in-montenegro-promotes-action-to-combat-antibiotic-resistance
Situa#ie alarmant! n Europa 2012
" Chiar %i n "#rile n care utilizarea de antibiotice este reglementat# %i limitat#, RA n diverse
unit#"i sanitare- precum spitalele - este ngrijor#toare.
" n "#rile UE & Norvegia %i Islanda, 5-12% dintre pacien"ii dobndeau o infec"ie n timpul
spitaliz#rii, n anii recen"i. Circa 400 000 de persoane erau infectate cu o tulpin# bacterian#
rezistent#, iar 25 000 %i pierdeau via"a (date 2010-2011 reluate din pachetul suport ZEIA
2012).
" Acest lucru nu constituie doar o problem# local# sau regional#, bacterii cu poten"ial letal
dep#%esc cu u%urin"# frontierele: n ultimii doi ani, tulpini virulente de Escherichia coli,
rezistente la aproape toate antibioticele disponibile, au fost importate n Europa din "#rile n
care acestea sunt endemice.

Sursa: Site-ul oficial Euro-OMS. Antibiotic resistance: a growing threat. 16-11-2012:
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/sections/news/2012/11/antibiotic-resistance-a-
growing-threat
Ilustra$ie privind bolile cu transmisie sexual! (BTS)
" Gonoreea
ntre 2008 %i 2011 cazurile de gonoree au crescut cu 31% (39 179 cazuri raportate n 2011),
iar aceasta tendin"# continu# n majoritatea statelor membre UE/EEA. 33% dintre gonorei s-
au nregistrat la homosexuali.
" Sifilis %i sifilis congenital
n 2011, statele UE/EEA au raportat 20 004 cazuri de sifilis (+ 9% fa"# de 2010), majoritatea
la persoanele > 25 ani, dar %i 88 cazuri de sifilis congenital (n 23 de "#ri) n descre%tere
monoton# fa"# de 2000 indicnd eficien"a programelor na"ionale de screening promovate de
ECDC, privind sifilisul prenatal.

" Chlamydia
Chlamydia continu# s# fie cea mai frecvent raportat# BTS n Europa. n 2011 au fost
notificate 346 911 cazuri n 25 de state membre ale UE/EEA; 86% din totalul cazurilor au
fost raportate de 4 "#ri: Danemarca, Norvegia, Suedia %i Marea Britanie. 73% din cazurile
Chlamydia priveau cohorta 15 - 24 ani.
Sursa: Surveillance Report. Sexually transmitted infections in Europe 2011. ECDC 2013:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/sexually-transmitted-infections-Europe-2011.pdf
Politicile Euro-OMS privind RA

n 2011, 53 de "#ri din regiune au adoptat o strategie privind RAM. Aceasta identific# domenii-
cheie de ac"iuni mpotriva RA, viznd 7 obiective majore.
" Consolidarea coordon#rii inter-sectoriale.
" Consolidarea supravegherii RA.
" Promovarea utiliz#rii ra"ionale %i reducerea consumului de antibiotice.
" M#suri stricte privind controlulul IN.
" Prevenirea RA n leg#tur# cu sectoarele veterinar %i alimentar.
" Promovarea inov#rii %i cercet#rii farrmaceutice.
" Cre%terea con%tientiz#rii publicului %i a siguran"ei pacientului; parteneriat consolidat medic-
pacient (subiect).


Sursa: site-ul oficial Euro-OMS
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance
Staphylococcus aureus meticilin-rezistent (MRSA): propor#ia
izola#ilor din IN, studiu punctual iunie-iulie 2012 UE/EEA*
Comentariu: Tabloul european arat# c# Portugalia, Italia, Cipru %i Romnia au nregistrat situa"ii
nefavorabile, prevalen$e & 60%, n timp ce Norvegia, Finlanda !i Polonia stau cel mai bine cu < 10%.


*Sursa: Surveillance Report. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European
acute care hospitals 20112012. ECDC 2013:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf
Escherichia coli: propor#ia de izola#i invazivi cu rezisten#! la
cefalosporine de genera#ia 3 n UE/EEA, 2011.
Comentariu: Cipru %i Slovacia ocupau pozi"ia critic# (25%-50%) ntr-un context n care Mediterana
(exceptnd Fran"a) %i estul Europei sunt defavorizate, n timp ce Norvegia & Suedia apar n situa"ia cea
mai bun# (< 1%). Romnia nregistra un procent mediu-ridicat de 10%-25%.


Sursa: Surveillance Report. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2011. ECDC 2012:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2011.pdf
Escherichia coli: num!rul %i propor#ia izola#ilor invazivi rezisten#i la
aminopeniciline, cefalosporine gen. 3, fluorochinolone, aminoglicozide %i
combina#ia ultimelor 3, n UE/EEA 2011 (intervale de ncredere 95%).
Comentariu: pe un fond sc#zut n privin"a num#rului total de test#ri, Romnia se plaseaz# pe locul 3 cel mai
defavorabil n privin"a rezisten"ei la antimicrobiene combinate, dup# Cipru %i Slovacia.
Sursa: Surveillance Report. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2011. ECDC 2012:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2011.pdf


Klebsiella pneumoniae: propor#ia de izola#i invazivi cu rezisten#!
combinat! (la cefalosporine de genera#ia 3, fluorochinolone %i
aminoglicozide) n UE/EEA 2011.
Comentariu: Grecia %i Slovacia ocupau pozi$ia cea mai defavorabil# (> 50%), ntr-un context n care Italia,
Cipru %i "#rile est-europene nregistrau de asemenea situa"ii critice (25-50%), n timp ce "#rile scandinave
doar < 1%. Romnia nregistra un procent ridicat de 25%-50%.


Sursa: Surveillance Report. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2011. ECDC 2012:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2011.pdf
Klebsiella pneumoniae : num!rul %i propor#ia izola#ilor invazivi cu
rezisten#a la cefalosporine de genera#ia 3, fluorochinolone,
aminoglicozide, carbapeneme %i combina#ia lor, n UE/EEA 2011
(intervale de ncredere 95%).
Comentariu: pe un fond sc#zut n privin"a num#rului total de test#ri, Romnia (30%) se plaseaz# pe locul 8
defavorabil n privin"a rezisten"ei la antimicrobiene combinate, ntr-un clasament n care primele trei
pozi"ii negative sunt ocupate de Grecia (64,1%), Slovacia (62,1%), Ungaria (46 %).Sursa: Surveillance Report. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2011. ECDC 2012:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2011.pdf
Pseudomonas aeruginosa: propor#ia de izola#i invazivi cu rezisten#!
combinat! (la trei sau mai multe clase de antimicrobiene ntre care
piperacilin! ( tazobactam), ceftazidim!, fluorochinolone,
aminoglicozide %i carbapeneme) n UE/EEA 2011
Comentariu: Romnia ocupa pozi"ia cea mai defavorabil# (> 50%) al#turi de Grecia, Bulgaria !i Polonia
(25%-50%), n timp ce unele "#ri scandinave, Marea Britanie !i '#rile de Jos se aflau pe pozi"ia cea mai
bun# (< 1%).


Sursa: Surveillance Report. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2011. ECDC 2012:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2011.pdf

Pseudomonas aeruginosa : num!rul %i propor#ia izola#ilor invazivi cu
rezisten#! la piperacillin(tazobactam), ceftazidime, fluorochinolone,
aminoglicozide, carbapeneme %i combina#ia lor, n UE/EEA 2011
(intervale de ncredere 95%).
Comentariu: Romnia (66,7%) ocupa pozi"ia cea mai defavorabil# (bazat# totu%i pe un num#r foarte mic de
test#ri), urmat# de Slovacia (39,6%) !i Grecia (38,4%).
Sursa: Surveillance Report. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2011. ECDC 2012:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2011.pdf

Situa#ia din Romnia (I)
Prevalen"a infec"iilor nosocomiale (HAI n tabel) %i cele mai frecvente 10
micro-organisme izolate, cf. anchetei punctuale 19.06-18.07.2012 desf#%urate
n 10 spitale de urgen"#*.

Comentariu: n lumina unor statistici relativ s#race (nereprezentative), disponibile n 2011-2012, n planul
UE/EEA, Romnia este bine plasat# n privin"a prevalen"ei IN cu 2,8% (valoare minimal#) ntr-o ierarhie n
care de exemplu Portugalia nregistreaz# 10% iar Grecia 9%. Staf. aureus, Klebsiella,. Acinobacterul %i
Pseudomonas %i E. coli reprezint# mpreun# circa 60% din totalul micro-organismelor izolate n IN.

*Sursa: Surveillance Report. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European
acute care hospitals 20112012. ECDC 2013:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf


Situa#ia din Romnia (II)
Propor"ia RA pentru cteva combina"ii micro-organism - antibiotic, cf. stud. amintit*.
Comentariu: Cu toat# statistica foarte s#rac#, se poate ntrez#ri insensibilitatea avansat# a Stafilococus aureus
la meticilin#, a E.coli %i a Klebsiellei la cefalosporine genera"ia 3 (dar sensibilitatea celor din urm# la
Carbapeneme), precum %i insensibilitatea Acinetobacteriei la Carbapeneme; Pseudomonasul este moderat
sensibil la Carbapeneme.
*Sursa: Surveillance Report. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European
acute care hospitals 20112012. ECDC 2013:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf
Situa#ia din Romnia (III)
Primii 10 agen"i antimicrobieni utiliza"i n Romnia cf. stud. amintit*.
Comentariu: Ceftriaxona, gentamicina !i ampicilina reprezint# mpreun# circa 47% din total.
*Sursa: Surveillance Report. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European
acute care hospitals 20112012. ECDC 2013:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf
Concluzii (I)
" n timp ce Klebsiella nregistra o dinamic# 2009-2010 defavorabil# privind rezisten"a la
carbapeneme (vezi pachetul suport ZEIA 2012), situa"ia din UE/EAA era nc# mai
ngrijor#toare n 2012 cnd Italia, Grecia, majoritatea "#rilor din centrul %i est-ul Europei %i,
probabil, ntreg spa"iul ex-iugoslav nsumnd aproape jum#tate din UE/EAA - nregistrau
propor"ii alarmante (25% -50%) ale rezisten"ei la combina"ia a 3 antibiotice de eficien"#
recunoscut#.
" n privin"a MRSA, euro-dinamica stabil# 2009-2010 s-a nr#ut#"it n 2011-2012 prin propor"ie
RA dep#%ind 60% n Romnia, Italia, Portugalia %i Cipru.
" Situa"ia alarmant# din Regiunea Euro-OMS este ilustrat# de cre%terile semnificative ale unor
BTS precum gonoreea %i sifilisul precum %i de stabilitatea la nivel nalt a infec"iilor cu
Chlamydia trachomatis ntre 2008 (2010) 2011.
" Conform tabloului RA nregistrat n 2009, (vezi pachetul suport ZEIA 2012), Romnia se
g#sea ntr-o pozi$ie euro-favorabil# privind consumul de antibiotice !i propor$ia Klebsiella
pneumoniae carbapenem-rezistent#, dar nregistra nivelul cel mai defavorabil MRSA .
" Fa"# de acest tablou, datele 2011-2012 indicau urm#toarele n privin"a RA a principalelor
micro-organisme izolate din IN n Romnia: Stafilococus aureus ! 60%; Klebsiella
pneumoniae 25-50%; Pseudomonas aeruginosa > 50%; E. coli 10-25%, provenind, vom
vedea in Analiza de situatie, din indicatii si consum excesiv de antimicrobiene in spitale.

Concluzii (II)
" Un studiu punctual efectuat ntr-o lun# de la mijlocul lui 2012 n 10 spitale de urgen"#
romne%ti indica o prevalen"# relativ mic# a IN, n context UE/EEA , atribuite n principal
S.aureus, Klebsiella, Acinetobacter %i Pseudomonas (date bazate, ns#, pe statistici s#race !).
" Date RA fundamentate din p#cate pe statistici sumare din Romnia (studiul citat) sugereaz#
insensibilitatea avansat# a Stafilococus aureus la meticilin#, a E.coli %i a Klebsiellei la
cefalosporine genera"ia 3 (dar sensibilitatea celor din urm# la Carbapeneme), precum %i
insensibilitatea Acinetobacteriei la Carbapeneme; Pseudomonasul este moderat sensibil la
Carbapeneme.
" n acest context, uzul intensiv al ceftriaxonei (20% din totalul antimicrobienilor folosite n
spitalele romne%ti) apare inadecvat, "innd seama de prevalen"a n IN din Romnia a E. coli
%i a Klebsiellei insensibile la cefalosporine, probabil tocmai din cauza dezvolt#rii unor
mecanisme de rezisten"# specifice; date recente privind RA sugereaz# reorientarea c#tre
carbapeneme.
" Men"inerea la cote nalte a inform#rii publicului privind pericolele auto-administr#rii, cu sau
f#r# rost, a antibioticelor r#mne o prioritate n agenda promotorilor s#n#t#"ii. Eliberarea pe
reteta a antibioticelor in farmacii reperzinta un factor important de combatere RA.
Resurse bibliografice
! Site-ul oficial OMS: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/;
! Site-ul oficial Euro-OMS:
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance;
! National conference in Montenegro promotes action to combat antibiotic resistance. November 2012:
http://www.euro.who.int/en/where-we-work/member-states/montenegro/sections/news/2012/11/national-
conference-in-montenegro-promotes-action-to-combat-antibiotic-resistance;
! Site-ul oficial Euro-OMS. Antibiotic resistance: a growing threat. 16-11-2012
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/sections/news/2012/11/antibiotic-
resistance-a-growing-threat;
! *** Surveillance Report. Sexually transmitted infections in Europe 2011. ECD 2013:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/sexually-transmitted-infections-Europe-2011.pdf
! *** Surveillance Report. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2011. ECDC 2012:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2011.pdf;
! *** WHO Global Tuberculosis Report 2012:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75938/1/9789241564502_eng.pdf;
! *** Surveillance Report. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in
European acute care hospitals 20112012. ECDC 2013:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-
PPS.pdf.


Ziua European! a Inform!rii despre Antibiotice - ZEIA 2013
Materiale
Traducere !i adaptare: R. Negoescu, C. B"lan, M. B"n"#eanu

1. Poster 1. Sursa: http://www.cdc.gov/getsmart/campaign-materials/print-materials/poster-answer.pdf

Antibioticele nu reprezint! ntotdeauna solu"ia

#ASE PRINCIPII SIMPLE PRIVIND FOLOSIREA ANTIBIOTICELOR
1. Antibioticele sunt medicamente vitale
Folosirea prudent" a antibioticelor este cea mai bun" modalitate de a le p"stra eficien#a
mpotriva viitoarelor infec#ii bacteriene.
2. Antibioticele trateaz! doar infec!iile bacteriene n cazul n care copilul Dvs cap"t" o
infec#ie viral", o r"ceal" de exemplu, adresa!i-v" medicului sau farmacistului n leg"tur" cu
combaterea simptomelor. Aceasta poate include medicamente f"r" re#et", un umectant sau
lichide calde.
3. Unele infec"ii ale urechii NU necesit! antibiotice Medicul va determina ce fel de infec#ie
are copilul Dvs la ureche "i dac" sunt indicate antibioticele. Medicul poate ac#iona conform
ghidurilor de practic" actuale, a!teptnd cteva zile nainte de prescrierea antibioticelor,
ntruct copilul se poate sim#i mai bine chiar f"r" antibiotice.
4. Cele mai multe dureri n gt NU necesit! antibiotice .Doar 1 din 5 copii consulta#i de
medic pentru durere n gt prezint" o infec#ie streptococic" ce trebuie tratat" cu antibiotic.
Numai medicul poate confirma o faringit" streptococic", printr-un test specific.
5. Mucusul de culoare verde NU indic! nevoia de antibiotice Cnd sistemul imunitar lupt"
cu o infec#ie, mucusul !i poate schimba culoarea, chiar spre verde. Acest lucru este normal #i
nu indic" nevoia de antibiotice pentru copilul Dvs.
6. Exist! riscuri asociate oric!rei prescrip"ii de medicamente - Antibioticele pot avea
efecte adverse, variind de la un deranjament stomacal la o reac!ie alergic" grav". nainte de a
prescrie un antibiotic, medicul copilului Dvs va evalua riscurile !i beneficiile.

2. Poster 2. Sursa: http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0008/188207/What-you-need-to-
know-about-antibiotic-resistance-Eng-A4.pdf
CE TREBUIE S! "TIM DESPRE
REZISTEN#A LA ANTIBIOTICE

Rezisten!a la antibiotice apare cnd bacteria se modific" pentru a se ap"ra mpotriva unui
antibiotic.

Rezisten!a la antibiotice este n cre#tere n timp ce num"rul antibioticelor eficiente este n
descre#tere.
Dac" nu reac!ion"m, n viitor antibioticele nu ne vor mai proteja mpotriva unor boli cu
poten!ial letal.

CUM AC#IONEAZ! ANTIBIOTICELE?
Antibioticele sunt medicamente utilizate pentru tratarea infec$iilor cauzate de bacterii
precum tuberculoza, unele infec$ii ale sngelui %i pneumonia.
Antibioticele omoar& bacteriile sau le stopeaz& nmul$irea.

n ultimii 25 de ani au ap&rut noi antibiotice.

n ultimele decade antibioticele %i vaccinurile ne-au prelungit via$a cu circa 20 de ANI.

ANTIBIOTICELE OMOAR! BACTERIILE NU VIRU"II

Lua!i antibiotice doar atunci cnd v-au fost prescrise de medic n infec!iile bacteriene.
Nu le folosi!i n cazul bolilor provocate de viru#i precum r"ceala #i gripa.
Nu vor da rezultate.

9 DIN 10 dureri esofagiene sunt cauzate de viru%i.


DE CE ESTE IMPORTANT! PRUDEN#A FA#! DE ANTIBIOTICE?
Utiliznd inutil antibioticele, le compromitem eficacitatea tocmai atunci cnd avem nevoie,
adic" n infec!iile bacteriene.
Cere!i ntotdeauna p"rerea medicului nainte de administrarea antibioticelor.

CE SE POATE FACE?
! Lua!i antibiotice doar atunci cnd v-au fost prescrise de medic; asigura!i-v" c" #i familia
Dvs. procedeaz" la fel.
! Efectua!i tratamentul complet, chiar dac" v" sim!i!i mai bine dup" primele doze.
! Nu lua!i antibiotice dup" ureche #i nu recomanda!i re!eta ce va fost prescris" altor
persoane.

Pentru mai multe informa!ii http://www.euro.who.int/amr3. Bro%ur&. Sursa: http://ecdc.europa.eu/en/eaad/Documents/EAAD-2009_Patient_brochure.pdf

Ziua European" de informare despre antibiotice.
O ini!iativ" european" de s"n"tate
Nu uita !
Cnd chiar ai nevoie de antibiotice, asigur!-te c! le iei n mod responsabil
Antibioticele nu ajut! n caz de r!ceal! "i grip!

Lua#i antibioticele ntr-un mod responsabil "i numai dac! au
fost recomandate de c!tre medic

P!strarea eficien#ei antibioticelor este responsabilitatea
tuturor.
Cnd primi#i o re#et! pentru antibiotice, trebuie s! urma#i instruc#iunile medicului n scopul
reducerii riscului dezvolt!rii bacteriilor rezistente.

Dac! nu urma#i corect instruc#iunile, de exemplu dac! scurta#i durata tratamentului, lua#i o
doz! mai mare sau nu lua#i antibioticul la intervalele prescrise de medic, bacteria poate
deveni rezistent! la antibiotice.

Bacteriile rezistente pot r!mne la purt!tor, dar pot fi transmise "i altora. Acest lucru v-ar
putea expune, pe Dvs "i pe al#ii, la riscul de a nu r!spunde la antibiotice atunci cnd ve#i avea
nevoie.

Urma#i sfatul medicului despre cnd "i cum s! lua#i
antibiotice.

Nu folosi#i antibiotice expirate.

ntreba#i medicul sau farmacistul despre cum s! v!
debarasa#i de antibioticele nefolosite.

Pentru mai multe informa#ii referitoare la Ziua European! de Informare despre Antibiotice
vizita#i: http://antibiotic.ecdc.europa.eu

Informa!i-v" n privin!a antibioticelor

P"stra!i eficien!a antibioticelor
Bacteriile rezistente la antibiotice reprezint! o problem! tot mai grav! de
s!n!tate public!

Lua"i antibiotice numai atunci cnd este necesar

De mai multe decenii antibioticele vindec! infec"ii ce pun via"a n pericol. n ultimul timp,
ns!, folosirea incorect! a antibioticelor provoac! dezvoltarea #i r!spndirea bacteriilor
rezistente la antibiotice.

n cazul infec"iilor cauzate de bacterii rezistente, antibioticele nu-#i mai fac efectul, boala se
vindec! ntr-un interval mai lung sau, din contr!, pot apare complica"ii.

Rezisten"a la antibiotice este o amenin"are serioas! pentru s!n!tatea public!, deoarece
bacteriile rezistente se pot r!spndi n comunitate.


P!strarea efiecien"ei antibioticelor este responsabilitatea
fiec!ruia
Utilizarea responsabil! a antibioticelor poate frna
dezvoltarea bacteriilor rezistente
Oprirea dezvolt!rii bacteriilor rezistente va p!stra
eficien"a antibioticelor pentru genera"iile viitoare

Antibioticele trebuie utilizate numai atunci cnd este nevoie, deoarece utilizarea lor excesiv!
poate face bacteriile rezistente la antibiotice.

Lund antibiotice cnd nu sunt necesare nu v! este de nici un ajutor. De exemplu,
antibioticele NU sunt eficiente n cazul infec"iilor cauzate de viru#i, precum r!celile sau
gripele obi#nuite. n majoritatea cazurilor sistemul imunitar ar trebui s! poat! combate eficient
infec"iile simple. Administrarea antibioticelor nu v! ajut! la vindecare sau la prevenirea
r!spndirii viru#ilor la alte persoane.
Numai medicul poate pune un diagnostic #i poate decide dac! ave"i sau nu nevoie de
tratament cu antibiotice.

Nu lua!i antibiotic f"r" recomandarea medicului
Dac" sunte!i r"cit sau ave!i grip" iar medicul decide
c" nu este nevoie de antibiotic, ngriji!i-v" prin
celelalte proceduri recomandate
Dac! simptomele nu se amelioreaz! sau chiar se
agraveaz! n perioada indicat! de medic, programa"i-
v! pentru o re-evaluare


R!ceal!? Grip!?
Ave"i grij!: nu lua"i antibiotice!

Ce trebuie s! face"i dac! sunte"i r!ci"i sau ave"i grip!, iar medicul nu v! recomand!
antibiotice:
1. Odihni"i-v! #i ngriji"i-v! mai atent: v! ve"i sim"i mai bine.
2. Be"i multe lichide pentru a nu v! deshidrata.
3. ntreba"i medicul despre tratamente non-antibiotice pentru nas nfundat, durere n gt,
tuse, etc.
Dac! simptomele nu se amelioreaz! sau chiar se agraveaz! n perioada indicat! de medic,
programa"i-v! pentru o re-evaluare.

Centrul European pentru Prevenirea #i Controlul Bolilor (ECDC)
Tel: +46 (0)8 5860 1000
E-mail: EAAD@ecdc.europa.eu