Sunteți pe pagina 1din 17

2626 mProiectant general:IPCT INSTALATII Proiect nr.

28/2010
Beneficiar: Primaria Sector 2.Bucuresti Elaborare documentatii tenico!economice "entru
e#tindere retele "ublice de a"a si canali$are
%Com"letare stra$i &inclusi' bransamente si
racordurile "ana la limita de "ro"rietate
Cod CPV:713222-3.(SF+PT+DE+CS).e!.2
Str."i#$ie%ti.Sector 2
F$&$: PT+DE+CS
3.1C'(ET DE S'C()(
PE)T* E+EC*T(E ETE' DE C')',(-'E "E)'.E' S(
'C/D*( DE P')' ,' ,("(T' DE P/P(ET'TE
1. 0E)E',(T12(
Prezentul Caiet de sarcini se aplic pentru extinderea reelei de canalizare menajera aferente
%tr$&ii Mihaiesti %i 3entr4 e5ec4ti$ r$cord4ri6or 3$n$ 6$ 6i7it$ de 3ro3riet$te.
Reeaua de canalizare proiectata cuprinde:
- reea de canalizare menajer aferenta strazii. Tub PVC-!"#$ %" &n '() mm*+,-. m
- racorduri de canalizare unitara ale consumatorilor abonati sau nu la /$0 la reteaua
publica *Tub PVC-!"#$ %" &n 12) mm*+,'2 m
Pre3ederile acestui caiet de sarcini sunt obli4atori pentru constructor 5i beneficiar*
6n cazul imbuntirii soluiilor constructi3e proiectantul are dreptul de a modifica 5i7sau
completa caietul de sarcini*
/ceste modificri de3in obli4atorii pentru constructor" dup comunicarea lor 8n scris prin
beneficiar*
2. 8'-' DE P/(ECT'E
Plan de situaie cu amplasamentul retelelor de utilitati existente pe strada
Ridicare topo a zonei
#tudiu !eotehnic
0re3iar de calcul
$ormati3ul pentru proiectarea 5i executarea instalaiilor sanitare 9--1--:
#R 1%:2-17'))2 ; Canalizri exterioare* &eterminarea debitelor de ape uzate de canalizare
#R 1%:2-'7'))2- Canalizri exterioare* &eterminarea debitelor de ape meteorice
#T/# .)(1 ; #isteme de canalizare* Canale ale reelelor exterioare de canalizare
!P ; ):.7-- ;!hid pri3ind proiectarea" execuia 5i exploatarea sistemelor de alimentare cu
ap 5i canalizare utiliz<nd conducte din PVC" polietilen 5i polipropilen
3. )/"()',(-'E' P,')9E,/
a.Plan amplasare in zona.( 1:2000) -pl. nr 28/2010-IS-01
b.Plan canalizare exterioara(sc.1: 200 ) -pl.nr.28/2010-IS-02
c.Profil longit!inal canalizare (sc.1:"0#1:200) -pl.nr.28/2010-IS-0$
!.Plan coor!onator retele tilitati(1:200) -pl.nr.28/2010-IS-0%
e.Plan !etali racor! la canalizare pblica -pl.nr. 28/2010-IS-0"

1
:.DESC(EE' ,*C1(,/
:.1 . E2E' DE C')',(-'E "E)'.E1
#-au pre3zut din tuburi de PVC-! ;#$% cu 4arnitur de cauciuc* Pe reeaua de canalizare
se 3or pre3edea ramificatii pentru racorduri"cmine de 3izitare din beton #T/# '::%7%' acoperite cu
capace din font #T/# '.)%7%1 carosabile tip 9V*
Conductele se propune a fi executate din tuburi de PVC-!"#$ % cu 4arnitur de cauciuc=
-&n12) mm"pentru racorduri pana la limita de proprietate*+,'2 m
-&n '()mm pentru colector stradal*+,-. m
Toate materialele 5i produsele utilizate de executant trebuie s fie 8nsoite de certificate de
calitate 8n care s fie cuprinse toate rezultatele" 3erificrile 5i 8ncercrile la care acestea se supun"
conform standardelor 5i re4lementrilor 8n 3i4oare*
;* E+EC*2(' ,*C1(,/
;.1.F'-E 9( /PE'2((
;.1.1. F$&$ 3re<=tito$re
6nainte de 8nceperea lucrrilor de execuie a reelelor de canalizare beneficiarul" 8n
urma cercetrii directe pe teren" 3a 8ntocmi o schi de plan 8n care 3or fi poziionate 5i cotate toate
obiectele 5i lucrrile subterane >cabluri electrice" telefonice" canale termice" conducte de ap-canal"
fundaii etc*? care pot fi 8nt<lnite sau 8n apropierea crora se 3or executa lucrrile respecti3e 5i 3a
preda executantului amplasamentul pe teren al acestor obiecte*
Pentru orice modificare a pre3ederilor din proiect care inter3in 8n timpul execuiei 5i
care afecteaz traseul" cotele de montaj" pantele sau stabilitatea conductelor se 3a lua acordul
proiectantului*
6nainte de execuie materialele se 3or controla" remedia sau 8nlocui c<nd acestea nu
sunt corespunztoare*
;.1.2. F$&$ de e5ec4>ie
Tr$%$re$ ?i ni!e67ent46
6nainte de 8nceperea lucrrilor executantul 3a materializa pe teren traseele conductelor
conform plan5elor din proiect" marc<nd punctele caracteristice >3<rfuri de un4hi" cmine etc*? prin
borne sau ru5i"precum si pozitia conductelor fata de alte retele de utilitati conform planului de
coordonare si a sectiunilor aferente*
&e-a lun4ul aliniamentelor se 3or bate ru5i din () 8n () m" de o parte 5i de alta a
traseului" la o distan suficient pentru a rm<ne nedeplasai 8n timpul lucrrilor" pentru
materializarea permanenta a axului conductei 8n timpul execuiei*
&eterminarea ad<ncimii spturii se 3a face cu aparate topo4rafice pentru a asi4ura
cotele din proiect 5i pante continue*
+a realizarea operaiilor de amplasare 5i trasare a lucrrilor 3or fi respectate
pre3ederile standardelor 8n domeniu" 8n special #T/# -%':7)" #T/# -%':7(" #T/# 1):-." #T/#
:'-:" #T/# ...)*
+ucrrile se 3or executa numai dup primirea de la beneficiar a permisului de
sptur*
2
S=3=t4r$
@xecuia spturii se 3a 8ncepe numai dup completa or4anizare a 5antierului 5i
apro3izionarea cu e3i" tuburi 5i celelalte materiale necesare" astfel ca 5anurile s rm<n deschise
numai timpul strict necesar*
A Terenul in care se executa sapatura are caracteristicile 4eomorfolo4ice e3identiate
in #tudiul !eotehnic intocmit pentru amplasamentul lucrarilor*
#ptura se 3a executa manual* Pm<ntul rezultat din sptur se 3a depozita pe o
sin4ur parte a 5anului" la min* 1 m de mar4inea 5anurilor* Pe cealalt parte a 5anului se 3or monta
parapei de protecie*
+imea 5anurilor 3a fi pentru conductele de canalizare: conform #T/# .)(17-1
#parea ultimului strat de ')-.) cm deasupra cotei de pozare 3a fi executat numai
manual" imediat 8nainte de pozarea tuburilor*Be3ile de canalizare se 3or poza obli4atoriu pe un pat de
nisip de 1(-') cm 4rosime* Patul de pozare pentru tuburile de canalizare se 3or ni3ela obli4atoriu la
panta din proiect*
@xecuia spturii pentru conductele de canalizare se 3a face din a3al spre amonte"
respecti3 de la punctul de cot joas la punctul de cot 8nalt 5i se 3a asi4ura scur4erea apelor
acumulate*
6n dreptul 8mbinrilor >5i a cminelor? sptura se 3a ad<nci 5i lr4i pentru a permite
executarea 8mbinrilor >5i a pereilor cminelor? ; dimensiunile ad<ncimii la mufe 3or fi conform
$ormati3ului 9''-%:*
Pe toata lun4imea tronsonului de sapatura "pe partea unde nu se depoziteaza pamantul
se 3or monta parapeti de protectie si panouri a3ertizoare conform normelor de protectia muncii in
3i4oare*Pe timpul noptii pe parapetii de protectie se monteaza a3ertizoare luminoase*9n dreptul
acceselor la locuinte "peste sant se monteaza podete cu mana curenta*
'%$7@6$re$ cond4cte6or
+a primirea e3ilor 5i tuburilor pe 5antier se 3a examina certificatul de calitate 5i se 3or
3erifica dimensiunile 5i caracteristicile lor*
Transportarea e3ii la lun4imi de fabricaie de-a lun4ul 5anului 5i asamblarea 8n 5an"
asamblarea 8n tronsoane pe mal cu o lun4ime 8n funcie de execuie 5i lansarea 8n 5an*
T4@4ri din PVC-A0 BS) 8
Tuburile" coturile si piesele de le4atura 3or fi conform specificatiei din listele
de cantitati de lucrari si 3or respecta pre3ederile:
- $ormati3 pentru proiectarea" executia si exploatarea instalatiilor tehnico-
sanitare si tehnolo4ice cu te3i din polipropilena ; $P )).--2=
- $ormati3 de proiectare si executie a instalatiilor sanitare 9---:=
- $orme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor pri3ind protectia
la actiunea focului ; P 11%---=
- 9nstructiunile producatorilor de materiale=
- $orme de i4iena si recomandari pri3ind mediul de 3iata al populatiei ;
CM# (.2-1--D=
- /lte normati3e si obli4atii ce decur4 din cele de mai sus*
$
"$teri$6e6e !or Ci in%otite de certiCic$te de c$6it$teB c$rti te#niceB in%tr4cti4ni de
Co6o%ireB etc.
Manipularea si depozitarea materialelor se 3a face cu atentie" ferindu-se de lo3ituri" in4het"
solicitari mecanice anormale" respectand in totalitate si pre3ederile din norme si instructiunile
producatorului*
Manipularea se 3a face" in 4eneral" manual" manipularea cu ajutorul unor instalatii mecanice
se face in cazul unor piese 4rele care depasesc forta omului" durata ridicarii este mare sau este
necesara tinerea piesei intr-o pozitie fixa timp mai lun4*
9nainte de montarea conductelor in sant se 3a executa un pat de fundare din nisip cu 4rosimea
conform instructiunilor producatorului" dupa compactarea manuala*
9mbinarea tuburilor si pieselor de racordare se 3a face numai cu aparatura pre3azuta de
producatorul lor si in modul descris de acesta*
/sezarea tubulaturii pe patul de nisip trebuie sa asi4ure contactul pe o suprafata
corespunzatoare unui un4hi la centru de cca* -)*
C$7ine de !i&it$re
Caminele de 3izitare sunt conform #T/# '::%7%'" cu capace carosabile din fonta conform
#T/# '.)%-%1*
Eundatia caminului se 3a incepe inaintea asezarii tuburilor*&upa turnarea fundatiei se executa
ri4ola a carui diametru 3a fi e4al cu diametrul interior al tubului*9n peretii tubului camerei de lucru
&n 1)) cm al caminului se 3or monta tuburi de racord de la 4urile de scur4ere "de la instalatiile
interioare de canalizare sau de la tubul de canalizare din amonte sau a3al
9n peretii caminului se 3or monta trepte de acces din C+ .D ') mm* +a caminele cu
adancimi peste ' m" accesul se 3a face printr-un cos de acces de inaltime din beton &n %)
cm"corespunzatoare adancimii canalizarii
Treptele de acces 3or fi la maxim .) cm de radier sau intre ele si 3or fi 3opsite cu minium de
plumb*
"$teri$6e $45i6i$re
#e face referire in 4eneral la conditiile obli4atorii pe care trebuie sa le respecte mortarele"
betoanele de fundatii la camine de 3izitare si 4uri de scur4ere" etc*
Crdinea si cantitatile materialelor compomente care se 3or introduce in malaxor conform
pre3ederilor tehnice stabilite de un laborator autorizat pentru prepararea betoanelor si mortarelor de
marcile si calitatile cerute de norme" in functie de caracteristicile materialelor componente procurate*
9n cazul achizitionarii unor amestecuri 4ata preparate se 3a cere la statia de preparare*)ot$ c4
c$6it$te$ 7$teri$6464i 6i!r$t" iar executantul 3a a3ea o e3identa clara a betonului si mortarelor
introduse in opera" cu precizarea cantitatilor" data punerii in opera" locul executiei" confectionarea
epru3etelor de control si rezultatele incercarilor mecanice pe betonul intarit obtinute de un laborator
de incercari autorizat corespunzator*
9n perioada in care temperatura mediului coboara sub )F C se 3or lua masuri de protectie
pentru a reduce la maxim pierderea de caldura" care prin in4hetul apei distru4e priza betonului sau
mortarului neintarit*
&ecofrarea elementelor de beton se face numai dupa ce rezistenta betonului a atins ()G din
marca prescrisa*
%
&in punct de 3edere al aspectului" 3erificat 3izual" nu se admit zone se4re4ate" 4oluri fisuri
deschise" stirbiri la mar4inile de rezemare" etc*
S3riDiniri
#prijinirea se face cu dulapi metalici de in3entar" a5ezai orizontal*
*7364t4r$
#ub e3i 5i tuburi se 3a realiza un pat de nisip de 1(-') cm compactat*
6n zona conductelor 5i .) cm peste creasta lor se 3a pre3edea umplutur de nisip" compactat
manual" executat simultan pe ambele pri pentru e3itarea deplasrilor laterale ale conductelor*
&up proba de etan5eitate se 3a efectua umplerea total cu pm<nt local bine mrunit" fr
bul4ri" bolo3ani" etc* 5i compactarea 8n dreptul mufelor* #e 3a executa o compactare corespunztoare
>min* -'--(G? pe toat 4rosimea stratelor de pm<nt*
+a () cm deasupra te3ilor si tuburilor se 3a amplasa o banda de a3ertizare din polietilena de
coloare maro*0anda de a3ertizare se monteaza pe toata lun4imea retelelor de canalizare*
@xcedentul de pm<nt se 3a transporta 8n zona unde sunt necesare umpluturi" 8n 4ropi etc*" cu
acordul or4anelor locale*
E. P/8E DE ET')SE(T'TE S( VE(F(C'E ,' C/)D*CTE,E DE C')',(-'E
E.1.e>e6e de c$n$6i&$re
6nainte de proba de etan5eitate trebuie 3erificate cotele" aliniamentele 5i dimensiunile
canalelor* #e admit urmtoarele abateri limit fa de proiect:
- +a pante: 1)G
- +a cote: () mm" fr a dep5i abaterile admise pentru pante*
Proba de etan5eitate a reelelor de canalizare se 3a desf5ura conform #T/# .)(1-1"
cu pierderile admise 8n tab* . din #T/# .)(17-1*
Verificarea calitatii lucrarilor se 3a face cu camera 3ideo montata pe un robot ce se
introduce in tubul de canalizare*
7. ECEP2(' ,*C1(,/

Recepia lucrrilor de canalizare se 3a face cu respectarea pre3ederilor +e4ii pri3ind
calitatea 8n construcii nr* 1)71--(" a Re4ulamentului de recepie a lucrrilor de construcii 5i instalaii
>H! 'D.7-: 5i H! D227D:?" inclusi3 pre3ederile cuprinse 8n 9--1--: 5i 9''-1---*
#e 3a face un control al tubului de canalizare cu camera 3ideo
Comisia de recepie 3a examina lucrrile fa de pre3ederile proiectului" condiiile
tehnice 5i de calitate a execuiei" constatrile fcute pe parcursul execuiei de proiectant" diri4inte de
5antier" or4ane de control" /$0" etc*
#e 3or preda beneficiarului documentele necesare 8ntocmirii crii tehnice*
8. P/TEC2(' "*)C((B PS(
"
+a manipularea tuburilor 5i materialelor din PVC-! "#$ % ca 5i la punerea 8n oper se 3or
respecta cu strictee pre3ederile nornelor P#9 republicane 5i ale furnizorului materialelor*
Pe timpul execuiei" antreprenorul 3a respecta pre3ederile normelor de protecia muncii pentru
acti3itatea de construcii montaj" normele de lucru specifice lucrrilor de alimentare cu ap sub
presiune 5i normele de lucru specifice materialelor 5i utilajelor folosite 8n cadrul lucrrii*
9nstructajul trebuie fcut periodic 5i ori de c<te ori se trece la o nou etap de execuie" se
schimb personalul de execuie" utilajele sau materialele puse 8n oper*
+ucrrile sunt proiectate cu respectarea normelor de protecia muncii pentru cate4oriile
respecti3e de lucrri*
+a lucrrile de sptur se 3a da o mare atenie unor e3entuale cabluri sau alte conducte
subterane existente pe amplasamentul lucrarilor* 6n acest sens se 3a solicita de la beneficiar poziia
acestora 5i Permisul de #ptur*
Ianurile 3or fi sprijinite la ad<ncimi care prezint pericol de prbu5ire a taluzului*
6n lun4ul 5anului" pe partea opus depozitrii pm<ntului se 3or monta parapei de protecie
contra cderii 8n 5an a persoanelor care circul prin apropiere 5i podee metalice cu balustrade 8n
zonele de circulaie a persoanelor peste 5anuri*
+a cmine sunt pre3zute scri cu trepte de acces de la cota terenului amenajat la fundul
cminului*
6n timpul execuiei lucrrilor" constructorul 3a lua toate msurile de protecia muncii pentru
e3itarea accidentelor" a3<nd 8n 3edere factorii de risc ce pot aprea pe parcursul execuiei lucrrilor"
inclusi3 semnalizarea pe timpul nopii a lucrrilor*
&intre factorii de risc ce pot aprea pe diferitele stadii fizice" enumerm:
St$di4 Ci&ic
F$ctori de ri%c (conCor7 )or7$ti! c$dr4 de
$cord$reB 4ti6i&$re $ ec#i3$7ent464i indi!id4$6
de 3rotec>ie)
- terasamente 1"'"."("2"D"-"12"1D"1%"''"'."'2"'D"'%".)".'".:".D
- montarea conductei canalizare >inclusi3 "
demontri" remontri etc*?
1"'"."("D"%"-"1."1("12"1D"1%"1-"''"'D"'%".)".'".:
- lucrri cu betoane >inclusi3 demolri" desfaceri"
refaceri drumuri etc*?
1"'"."("2"D"-"1("12"1D"1%"''"'."':"'2".)".'".:
Constructorul 3a dota echipele ce execut lucrrile cu echipamentul de protecie adec3at
pentru diferitele momente ale fiecrui stadiu fizic*
Constructorul 3a urmri respectarea urmtoarelor norme ce re4lementeaz acti3itatea de
protecia muncii pentru care 3a face instructajul 8ntre4ului personal ce se 3a ocupa de derularea
lucrrilor:
- +e4ea Proteciei Muncii nr* -)71--2 5i normele Metodolo4ice de aplicare=
- $orme 4enerale de protecie a muncii >ediia 1--%?=
- $orme specifice de securitate a muncii pentru sudarea 5i tierea metalelor* Cod
'71--%=
- $orme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la 8nlime* Cod '71--%=
- $orme specifice de securitate a muncii pentru e3acuarea apelor uzate rezultate de la
populaie 5i din procesele tehnolo4ice* Cod 1-71--(=
- $orme specifice de securitate a muncii pentru alimentri cu ap a localitilor 5i pentru
ne3oi tehnolo4ice >captare" transport 5i distribuie?* Cod ')71--(=
- $orme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat* Cod
:)71--2=
- 9nstruciuni pentru selecionarea 5i utilizarea mijloacelor indi3iduale de protecie a
feei 5i ochilor* Cod '71--(=
&
- $orme specifice de protecie a muncii pentru 8mbuntiri funciare 5i iri4aii* Cod
D171--%=
- $orme specifice de securitate a muncii pentru lucrrile de zidrie" montaj prefabricate
5i finisaje 8n construcii* Cod 'D71--2=
- $orme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern* Cod 271--2=
- $orme specifice de protecie a muncii pentru transportul 5i distribuia ener4iei
electrice* Cod 2(71--D=
- $orme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea" transportul 5i depozitarea
acetilenei* Cod :71--%=
- $orme specifice pentru 4ospodrie comunal 5i salubritate public* Cod .171--2=
- $orme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea" transportul 5i depozitarea
oxi4enului 5i azotului* Cod .71--:=
- $ormati3ul cadru de acordare 5i utilizare @*9*P* ; urilor >conform cap* 999 ; Criterii de
acordare a echipamentului indi3idual de protecie?=
- &ecretul Consiliului de #tat nr* :))71-%1*
Toate echipamentele ce 3or fi folosite 3or trebui s aib certificat de utilizare de la factorii
abilitai din cadrul M*M*P*#*
+ucrrile proiectate nu produc poluarea mediului*
6n exploatare reelele nu creeaz pericole de incendiu*
F."/D DE E+EC*T(E C* C/)D*CTE D() PVC-A0
)ote i73ort$nte
a? Prezentul caiet de sarcini se 3a citi impreuna cu instructiunile date de furnizorul
conductelor pentru :
1* Transportul conductelor si pieselor de le4atura din PVC-!
'* #tocarea si manipularea lor" la locul de punere in opera=
.* Pre4atirea conductelor" pieselor de le4atura si 4arniturilor de cauciuc pentru
montare=
:* +ansarea in sant si montarea propriu-zisa a conductelor" etc*=
(* Proba de etanseitate=
2* 9nstructiuni pentru conditii speciale >de calitate a terenului de fundatie" de pante
accentuate" etc*?*
b? #e recomanda specializarea personalului care 3a lucra la montarea acestui tip de
conducte" fie la furnizorul de materiale" fie sub asistenta directa a unor specialisti de la firma
furnizoare*.
Pro3iet$ti6e 7$teri$6464i PVC-A0
&ensitatea: 1".% ; 1"(. 47cm
.
Rezistenta la rupere: :( ; (( $7mm
'
/lun4irea la rupere: 1) ; 2) G
Rezistenta la inco3oiere: -) ; 1)) $7mm
'
'
Modulul de elasticitate: J .))) $7mm
'
Coeficientul de transmitere a caldurii: )"1( K7mL
Coeficient de dilatare liniara: )")% mm7mC
Proprietatile mecanice depind de 3iteza de deformare si de temperatura*
+a 3iteza mica de deformare >incarcare treptata?" PVC-! se comporta plastic" iar la
3iteza mare de deformare >incarcare cu socuri? ca un material de comportare elastica* 9n pri3inta
termodependentei PVC-!" se poate afirma ca acesta are o comportare plastica la temperaturi inalte
si elastica la temperaturi joase*
&uritatea de suprafata la PVC-! ; dupa metoda 0rinell ; 1') $7mm
'
*
+imita inferioara a temperaturii de utilizare este de M 1
)
C >sub aceasta temperatura" PVC-ul
dur este casant" de3enind sensibil la solicitari sub forma de lo3ituri?*
+imita superioara de temperatura este de 2)
)
C* 9ntre :)
)
C si 2)
)
C caracteristicile mecanice
scad* Peste 2)
)
C se poate solicita '-. min" iar peste %)
)
C PVC-ul dur de3ine moale*
Rezistenta la intemperii: cate3a luni se pot depozita in aer liber" intr-un loc ferit de razele
solare*
PVC-ul dur nu este atacat de bacterii si alte microor4anisme si nici de rozatoare* @ste
rezistent fata de saruri" acizi si substante alcaline diluate" uleiuri >3e4etale" animale sau minerale?"
rezistenta la a4entii chimici" depinzand de temperatura si incarcarea mecanica*
C$r$cteri%tici6e cond4cte6or %i 3ie%e6or de 6e<$t4r$ 3entr4 c$n$6i&$re$ din PVC-A0
D4r$t$ de !i$t$
9n cazul unei utilizari optime" durata de 3iata este de () de ani*
0re4t$te 7ic$
Eiind de ') de ori mai usor decat betonul" se poate transporta si mane3ra mai usor*
"ont$re r$3id$
&atorita 4reutatii mici si simplitatii imbinarii" se pot executa in timp scurt" retele de
canalizare fara sa fie necesara o calificare superioara*,4n<i7i 7$ri de 7ont$re
&atorita 4reutatii mici se pot monta conducte si de (-2 m lun4ime*
ete$4$ de cond4cte re$6i&$te din t4@4ri PVC-! e%te 3erCect et$n%$ 6$ $3$ %i 6$
3$tr4ndere$ r$d$cini6or.
Radacinile nu pot patrunde prin conducte sau prin imbinari" nea3and loc nici infiltratii si
nici exfiltratii*
Pro3riet$ti de re&i%tent$
/u rezistenta buna la transport" depozitare" montare si exploatare*
8
e&i%tent$ 6$ coro&i4ne
Conductele de canalizare impreuna cu 4arniturile de etansare rezista bine la actiunea
substantelor aflate in apele uzate" menajere si freatice*
e&i%tent$ 6$ 4&4r$
#ubstantele solide in apele reziduale produc o uzura mai mica asupra conductelor PVC-
! " decat asupra conductelor de beton si azbociment*
Perete interior neted
&atorita peretelui interior neted" pierderea prin frecare este mica" capacitatea de transport
este mai mare si nu au loc depuneri pe peretele conductei*
Cond4cte %i 3ie%e de 6e<$t4r$B 3entr4 c$n$6i&$reB din PVC-A0
"od de 3re&ent$re %i do7eni4 de 4ti6i&$re
Conductele pentru canalizare sunt executate din PVC-! si au rolul de a colecta si e3acua
apele uzate menajere si meteorice*
!ama de diametre pentru realizarea retelei exterioare de canalizare >4ra3itational ;
presiune de utilizare max* : bar?:
&n 12) mm - 12) x :"D mm
&n '() mm - '() x D". mm
Conductele de PVC-! pentru canalizare se fabrica cu urmatoarele lun4imi: 1"'"."( si 2m*
#unt realizate cu mufa la un capat" iar etansarea lor se executa cu inele de cauciuc >inele de etansare
profilate pentru &n ')) mm si inele de etansare si fixare pentru &nN ')) mm?*
Conductele de canalizare din PVC-! impreuna cu 4arniturile de etansare au o rezistenta
buna la actiunea substantelor aflate in apele meteorice si menajere si la actiunea corozi3a a solului*
Tr$n%3ort %i de3o&it$re
9n timpul transportului" te3ile trebuie sa se sprijine pe toata lun4imea lor* #e interzice
incarcarea lor folosind piese cu muchii ascutite*
9n cazul depozitarilor te3ilor si fitin4urilor in aer liber" pentru un timp mai lun4 de '-. luni"
acestea se 3or proteja contra razelor solare" prin acoperire* +a depozitarea in 3rac" inaltimea de
asezare in sti3a nu 3a depasi 1"( m*
+a depozitarea te3ilor trebuie asi4urata asezarea acestora pe toata lun4imea lor*
!arniturile de etansare din cauciuc se depoziteaza in locuri uscate si ferite de lumina
soarelui si se protejeaza sa nu 3ina in contact cu substante chimice" uleiuri" combustibili*
(
Produsele din PVC-! sunt li3rate in ambalaj special de protectie recomandandu-se
depozitarea lor pe suprafete plane si ri4ide*
Te#nic$ 7ont$rii in %$nt4ri
Tehnica montarii in santuri deschise a conductelor din PVC-! comporta urmatoarele faze
si operatiuni:
$) (a$e "remergatoare:
a*1* Pre4atirea traseului conductei >eliberarea terenului si amenajarea acceselor de-a lun4ul
traseului" pentru apro3izionarea si manipularea materialelor?
a*'* Marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor" in 3ederea executiei
lucrarilor*
a*.* Receptia" sortarea si transportul te3ilor si a celorlalte materiale le4ate de executia
lucrarilor*
@) (a$a de e#ecutie:
b*1* #aparea transeelor manual" sau mecanizat" conform indicatiilor din proiect*
b*'* Pre4atirea patului de pozare a tuburilor*
b*.* +ansarea cu atentie" cu utilaje specializate a tuburilor si fitin4urilor" etc*" necesare*
b*:* Curatirea capetelor drepte" centrarea tuburilor" conform indicatiilor furnizorilor de
tuburi*
b*(* 9mbinarea tuburilor din PVC-! cu mufa si inel de cauciuc*
b*2*Omplerea partiala a transeei cu pamant >lasand mufele sau zonele de lipitura
descoperite?*
b*D* @xecutia caminelor de 3izitare si montarea pieselor speciale*
c) (a$a de "robe si "unere in functiune:
c*1*&upa terminarea lucrarilor de montaj" dupa ce betonul si mortarul utilizate au ajuns la
rezistenta proiectata" inainte de executia finala a umpluturilor" se executa incercarea de etanseitate a
canalelor inchise pe portiuni*
c*'* Pre3ederea lucrarilor pre4atitoare pentru proba de etanseitate*
c*.* @fectuarea probei de etanseitate" executata in conformitate cu normati3ele in 3i4oare*
c*:* 9nlaturarea defectiunilor >in caz ca exista pierderi de apa? si refacerea probei*
c*(* Verificarea calitatii lucrarii cu camera 3ideo introdusa in tubul de canalizare si curatirea
tubului de resturi*
10
c*2* @xecutarea umpluturilor si refacerea terenului si a imbracamintii rutiere >conform
destinatiei initiale?*
c*D* Punerea in functiune*
c*%* Receptia 4enerala a canalului*
c*-** 9nstructiuni de montaj
c*1)* Trasarea si ni3elmentul
/3and in 3edere ca realizarea pantelor de pozare ale canalului au o importanta deosebita in
asi4urarea functionarii acestuia" se 3a da o atentie sporita trasarii si stabilirii cotelor de ni3el de
referinta*
Cperatia de trasare se executa in urmatoarea ordine:
1? se picheteaza axul canalului=
'? se executa un ni3elment de precizie in raport cu reperele topo4rafice permanente
>capace" camine" constructii" etc?*
.? se traseaza mar4inile transeelor pentru executarea canalului=
:? se monteaza o scandura asezata pe muchie si orizontal" deasupra fiecarui camin*
Scandura numita si rigla se fixeaza pe doi stalpi de lemn, fixati in pamant, prin nivelment
de precizie si se verifica din timp in timp, si in special inainte de turnarea fundatiei canalului.
&upa montarea ri4lelor" se materializeaza pe acestea axul canalului printr-un cui batut*
9n cazul in care sapatura transeelor se face mecanizat" fixarea ri4lelor se executa dupa
terminarea lucrarilor cu utilaje" dar inaintea inceperii finisajului sapaturii" care se face manual*
Tot in cadrul operatiunii de trasare se 3or materializa prin tarusi si pozitia intersectiilor
canalului ce se executa cu alte retele existente in zona*
Pentru identificarea traseelor exacte ale retelelor existente se 3or executa sondaje in
prezenta dele4atilor detinatorilor de retele" conform a3izelor*
9n timpul executiei canalului se 3or respecta intocmai de catre antreprenor conditiile
pre3azute in a3izele detinatorilor de retele edilitare din zona lucrarilor pentru a se e3ita deteriorarea
sau producerea de accidente*
E5ec4ti$ c$n$6464i
&upa executarea sapaturilor la cotele din proiect fundul santului trebuie sa fie neted" fara
pietre si radacini= se realizeaza patul de pozare pentru canal din nisip" 4ranulatie 1***D mm" compactat
cu mijloace manuale sau mecanice >4rad compactitate -)G?*
!rosimea stratului de nisip este de minim 1( cm sub 4eneratoarea inferioara a tubului de
PVC-! *
11
+an4a si deasupra conductei se pune un strat 4ros de .) cm de material 4ranular cu
4ranulatie maxima de ') mm >nisip?" fara corpuri dure" compactat manual pana la
atin4ereacompactitatii de %(G*
/stuparea transeei si compactarea mecanica a pamantului se pot face de la o acoperire de
peste 1 m deasupra 4eneratoarei superioare a tubului de PVC-!*
&eoarece rezistenta conductei de canalizare montate subteran si deformatia sunt influentate
de felul in care sunt in4ropate" se recomanda ca un4hiul de in4ropare sa fie intre -)
)
si 1%)
)
*
Cantitatea de nisip necesara realizarii patului de pozare este pre3azuta pentru un un4hi de in4ropare
de 1')
)
*
Montarea tuburilor se face din a3al spre amonte" mufele tuburilor asezandu-se spre amonte"
in contra sensului de cur4ere al apei*
Conductele se pot asambla si pe mar4inea santului*
Coborarea conductelor in sant se 3a realiza cu funii de canepa" tuburile nu se 3or tara sau
rosto4oli pe pamant sau obiecte dure*
9mbinarile intre tuburi se realizeaza cu ajutorul mufei si a inelelor de etansare*
Capatul tubului care se introduce in mufa este tesit din fabrica la 1(
)
*
&iametru
l conductei & PmmQ
,$ti7e
7ini7$
%$3$t4r$
G7H
#
G7H
12) x :"D )"-) )"')
'() x D". 1".) )"'(
12
&aca din montaj este necesara scurtarea unui tub pentru potri3irea la pozitie" taierea se 3a
realiza cu un fierastrau cu pasul dintelui de '-. mm* Capatul debitat se teseste cu ajutorul pilei"
respectandu-se urmatoarele dimensiuni:
+a capatul tubului" lun4imea de introducere in mufa respecta 3alorile precizate de
furnizorul tuburilor*
!arnitura de etansare" cat si peretii interiori ai mufei 3or fi curatati cu atentie" dupa care
4arnitura de cauciuc se introduce in canelura mufei* Prin umezirea 4arniturii se usureaza asezarea in
canelura* #e un4e cu un strat subtire de sapun capatul tubului >nu se 3or folosi produse deri3ate
titeiului?*
Capatul tubului pre4atit" se introduce pana la semn in mufa cu 4arnitura >tuburile trebuie sa
fie coaxiale?*
Pe retea sunt pre3azute camine de 3izitare din beton #T/# '::% 7%' la o distanta de maxim
2) m*
Racordarea tubului PVC la caminul de 3izitare din beton se face numai prin intermediul
unei piese speciale din PVC care asi4ura o etanseitate corespunzatoare*
#uprafata exterioara a Rpiesei de acces la caminS >sablata exterior? face priza cu betonul" iar
intre suprafetele interioare ale piesei si tubului" etanseitatea se asi4ura cu inel de cauciuc *
/ceasta piesa asi4ura si o de3iatie de .
)
de la ax* +a montare" capatul interior al piesei
trebuie sa fie in acelasi plan cu peretele interior al caminului" iar depasirea sa fie permisa doar la
capatul exterior*
9n cazul 4urilor de scur4ere #T/# 2D)1 trecerea de la cotul din beton la tubul de PVC
>reprezentand racordul 4urii de scur4ere la caminul de 3izitare? se realizeaza prin intermediul unei
piese speciale de le4atura beton ; PVC-!*
&
Pmm
Q
1E0 2;0
b 1( 1%
1$
10.E+EC*T(' C'"()E,/ DE V(-(T'E
Constructia caminelor de 3izitare se 3a realiza concomitent cu montajul tronsoanelor
canalului" de re4ula din a3al spre amonte*
Crdinea operatiunilor de executare a caminelor de 3izitare 3a fi urmatoarea:
turnarea partiala a fundatiei caminului" respecti3 pana la cotele de montare a
tuburilor" 3or fi in4lobate partial in fundatie prin intermediul Rpiesei de acces la
caminS=
pozarea camerei de lucru din tuburi de beton simplu" a3and &n 1))cm si a
cosului de acces din tuburi de beton simplu >cu mufa? a3and &n %)cm"
monolitizarea si rostuirea tuburilor se 3a face cu mortar M 1))" inclusi3 a placii
intre camera de lucru si cosul de acces >poz* D -#T/# '::%7%'?*
montarea placii suport din beton armat 0c ') >3ezi anexele /. sau /: din #T/#
'::%-%'? si monolitizarea acesteia de corpul caminului >cos acces? cu mortar de
ciment M 1))=
pozarea ramei si a capacului >conform #T/# '.)%-%'? care 3a fi de tipul 9V" cu
balama antifurt" carosabila si monolitizarea ramei cu mortar de ciment M 1))=
montarea scarilor de acces in camin" executate din otel beton T ') mm" prima
treapta urmand a fi fixata la maxim () cm distanta de capac" iar ultima la maxim .)
cm distanta fata de bancheta de lucru=
curatirea ri4olei din camin" de e3entualele materiale cazute in timpul executiei
caminului si scli3isirea acesteia cu mortar de ciment*
Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se va face concomitent cu
verificarea si probarea tronsoanelor de canal realizate, tinand cont de conditiile de exploatare a
acestora.
E5ec4ti$ 47364t4ri6or
&upa montajul canalului si realizarea caminelor de 3izitare de la capetele tronsonului"
executia umpluturilor se 3a efectua in doua etape dupa cum urmeaza:
prima etapa: umpluturi partiale in straturi de 1(-') cm 4rosime" compactate
manual" pentru a nu se produce deplasari ale corpului canalului" pana la o inaltime
de () cm deasupra 4eneratoarei superioare a tuburilor" cu lasarea descoperita a
mufelor de imbinare" in 3ederea efectuarii probei de etanseitate*
montarea benzii de a3ertizare si identificare traseu conducta"banda din PVC de
culoare maro
1%
a doua etapa: dupa efectuarea probei de etanseitate" se executa umplerea totala a
transeei" in straturi de ')-.) cm 4rosime" bine compactate" pana la ni3elul de
realizare a refacerii sistemului initial al terenului*
Ompluturile transeei se 3or face cu pamant maruntit" neadmitandu-se bul4ari de pamant sau
bolo3ani*
(ncerc$re$ de et$n%eit$te
&upa terminarea lucrarilor de montaj" dupa ce betonul si mortarul utilizate au ajuns la
rezistenta proiectata" inainte de executia umpluturilor" se executa incercarea de etanseitate a
canalului" pe portiuni*
9n 3ederea incercarii" care se face cu apa" se pre3ad urmatoarele lucrari pre4atitoare:
umpluturi de pamant partiale" lasand imbinarile libere=
inchiderea etansa a tuturor orificiilor=
blocarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare
in timpul probei=
incercarea la presiune interna cu apa >conform furnizorului de tuburi PVC?
Tronsoanele de conducte, se umplu cu apa intre doua camine si se mentin cel putin 2 ore la
o presiune medie de 2 m coloana de apa. Dupa aceea se masoara cantitatea de apa scursa efectiv in
15 minute si se compara cu valorile calculate cu urmatoarea formula:
V
cal*e
, a UdU l M 1". Ux
unde:
V
cal*e
- cantitatea de apa scursa" Pdm
.
Q=
a - constanta care depinde de materialul conductei si de felul montarii
>pentru conducte PVC: a , )"(?
d - diametrul interior al te3ii" PmQ
l - lun4imea conductei incercate" PLmQ
x - numarul caminelor aflate pe tronsonul incercat*
9n cazul in care rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare" se iau masuri
de remediere" dupa care se reface proba*
VeriCic$re$ c$6it$tii 64cr$rii
Calitatea executiei lucrarii de montaj colector de canalizare si racorduri la consumatori se
3a face cu un robot echipat cu camera 3ideo"Camera 3ideo 3a semnala e3entualele neconcordante in
executie*
1"
11.ECEPT(' ,*C'(,/
Receptia lucrarilor pentru reteaua de canalizare 4ra3itationala se 3a face in conformitate cu
pre3ederile prezentului caiet de sarcini" precum si cu cele inscrise in RRe4ulamentul de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatiiS aprobat prin H*!* nr* 'D.71:*)2*1--: si publicat in Monitorul
Cficial nr* 1-. partea 97'%*)D*1--:*
12."'S*( DE P/TECT(' "*)C((
+a elaborarea proiectului s-au respectat:
- +e4ea Proteciei Muncii nr*-)71--2 5i $ormele Metodolo4ice de aplicare=
- +e4ea .1-7'))2 a securitii 5i sntii 8n munc ce intr 8n 3i4oare la data de 1*1)*'))2 5i
abro4 +e4ea Proteciei Muncii nr* -)71--2 8ncep<nd cu aceast dat=
- $orme 4enerale de protecie a muncii emise de Ministerul Muncii 5i #olidaritii #ociale prin
ordinul nr* ()% 7 ')*11*'))' 5i ministerul #ntii 5i Eamiliei prin ordinul nr* -.. 7 '(*11*'))'=
- Re4ulamentul pri3ind protecia 5i i4iena muncii 8n construcii ; a3izat de M+P/T cu nr*
-7$71(*).*1--. ; cap* .. ; +ucrri de alimentare cu ap 5i canalizri >art* 1(%. ; 1%.'?=
Prin proiect" au fost pre3zute urmtoarele msuri de protecie a muncii:
- sprijinirea malurilor tran5eei cminelor de 3izitare 5i a tran5eei de pozare a conductei=
- sprijinirea 5i protecia reelelor 8nt<lnite 8n sptur=
- sondaje pentru determinarea exact a traseelor reelelor existente din amplasament=
- parapete de 8mprejmuire a spturilor deschise 5i podee de trecere pietonal=
- semnalizarea corespunzVtoare a lucrVrilor pet imp de zi si noapte*
9n timpul execuiei lucrrilor" antreprenorul 3a lua toate msurile de protecie a muncii pentru
e3itarea accidentelor" a3<nd 8n 3edere factorii de risc ce pot aprea pe parcursul execuiei acestora*
/ntreprenorul 3a urmri respectarea urmtoarelor norme ce re4lementeaz acti3itatea de protecie a
muncii pentru care 3a face instructajul 8ntre4ului personal >conform $ormelor 4enerale de P*M*" cap*
9" pct*1.? ce se 3a ocupa de derularea lucrrilor:
a* +e4ea Proteciei Muncii nr* -)71--2 5i $ormele Metodolo4ice de aplicare=
b* $orme 4enerale de protecie a muncii* @diia '))'=
c* +e4ea .1-7'))2 a securitii 5i sntii 8n munc ce intr 8n 3i4oare la data de 1*1)*'))2 5i
abro4 +e4ea Proteciei Muncii nr* -)71--2 8ncep<nd cu aceast dat=
d* Re4ulamentul pri3ind protecia 5i i4iena muncii 8n construcii ; a3izat de M+P/T cu nr*
-7$71(*).*1--. ; cap* .. ; +ucrri de alimentare cu ap 5i canalizri >art* 1(%. ; 1%.'?=
13."1S*( DE PEVE)(E 9( ST()0EE ' ()CE)D((,/
Pe parcursul executiei se 3or respecta cu strictete $ormele 4enerale de pre3enire si stin4ere a
incendiilor si normele specifice de pre3enire a incendiilor pentru acti3itti cu factor de risc ridicat
pri3ind producerea incendiilor sau exploziilor >lucrri de sudur" lucrri 8n spatii 8n care pot aprea
de4ajri de 4aze inflamabile? emis prin ordinul CM9/ DD(71--%" le4ea .)D7'))2 si $P)%27'))(
1:.ST')D'DE DE EFE()T'
Cele mai importante standarde a caror pre3ederi 4hideaza atat proiectarea" cat si executia
lucrarilor de retele de canalizare sunt urmatoarele:
1&
#T/# 1%:2--) - Canalizari exterioare* &eterminarea debitelor de apa de
canalizare
#T/# '.)%-%1 - Capace si rame pentru camine de 3izitare
#T/# '::%-%' - Canalizari* Camine de 3izitare
#T/# .)(1--1 - Canale ale retelelor exterioare de canalizare* Prescriptii de
proiectare*
#T/# .'D'-%) - Canalizari* !ratare cu rama din fonta pentru 4uri de scur4ere
#T/# 2D)1-%' - Canalizari* !uri de scur4ere cu sifon si depozit
#T/# %(-1-1--1 - /mplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane
executate in sapatura
9ntocmit Verificat:
in4* Teodor &umitrescu in4*P*Ciubotariu
1'