Sunteți pe pagina 1din 7

Proiectant general:IPCT INSTALATII Proiect nr.

28/2010
Beneficiar: Primaria Sector 2.Bucuresti Elaborare documentatii tehnicoeconomice !entru
e"tindere retele !ublice de a!a si canali#are
$Com!letare stra#i %inclusi& bransamente si
racordurile !ana la limita de !ro!rietate
Cod CPV:713222-3.(SF+PT+DE+CS).e!.2
Str."i#$ie%ti.Sector 2
F$&$: PT+DE+CS
3.3.'EV() DE C)*C+*
(ipoteza de calcul)
1.D)TE TE,-(CE
-Numar persoane pe zi = 20 loc
-Norma consum apa (SR 1343-1/2006) =180 l/omzi
-Supra!ata colectare apa plu"iala =1100 mp
- #un$ime de retea de canalizare mena%era propusa a se e&tinde=cca' (3 m
- #un$ime de retea de canalizare plu"iala propusa a se e&tinde=cca' 8)2) m
-ECES) .( CE(-/0 DE )P0
Necesarul de ap* reprezint* suma cantit*+ilor de ap* li"rate la ,ran-amentul ,ene!iciarilor/utilizatorilor'
.erin+a de ap* este cantitatea de ap* care tre,uie prele"at* dintr-o surs* pentru satis!acerea necesarului
(ne"oilor) ra+ionale de ap* ale unui ,ene!iciar/utilizator'
( )

+ + + =
Ri a$'ec p $ s p
N ' N N N / / .
(1)
0n care1
. este cerin+a de ap*2
N$ este necesarul de ap* pentru consum $ospod*resc2
Np este necesarul de ap* pentru consum pu,lic2
Na$'ec'este necesarul de ap* pentru a$en+i economici2
NRi este necesarul de ap* pentru re!acerea rezer"ei de incendiu2
/p este coe!icientul care reprezint* suplimentarea cantit*+ilor de ap* pentru acoperirea pierderilor de ap*
0n o,iectele sistemului de alimentare cu ap* p3n* la ,ran-amentele utilizatorilor2
/s este coe!icientul de ser"itute pentru acoperirea necesit*+ilor proprii ale sistemului de alimentare cu ap*1
0n uzina de ap* sp*lare rezer"oare sp*lare re+ea de distri,u+ie etc'
DE'(TE C))CTE(ST(CE )*E -ECES)+*+( DE )P0
4&ist* "aria+ii orare zilnice s*pt*m3nale -i anuale 0n utilizarea apei2 pentru a +ine seama de aceasta se
utilizeaz* urm*toarele de,ite caracteristice1
5 de,it zilnic mediu notat 6zi med2 acesta reprezint* media "olumelor de ap* utilizate zilnic 0n decursul unui
an 0n m
3
/zi1

= =

= =
n
1 7
m
1 i
s med zi
) i ( 8 ) i ( N
1000
1
36)
an ' 9ol
6
(2)
5 de,it zilnic ma&im notat 6zi ma&2 acesta reprezint* "olumul de ap* utilizat 0n ziua cu consum ma&im 0n
decursul unui an 0n m
3
/zi1

= =

=
n
1 7
m
1 i
zi s ma& zi
) i ( / ) i ( 8 ) i ( N
1000
1
6
(3)
5 de,it orar ma&im notat 6orar ma&2 reprezint* "aloarea ma&im* a consumului orar din ziua (zilele) de
consum ma&im 0n m
3
/:1

= =

=
n
1 7
m
1 i
or zi s ma& or
) i ( / ) i ( / ) i ( 8 ) i ( N
24
1
1000
1
6
(4)
0n care1
9ol'an este "olumul anual -i reprezint* cantitatea anual* de ap* utilizat* su, !orm* de necesar de
ap* 0n localitatea respecti"* 0n m
3
2
N(i) este num*rul de utilizatori2
8s(i) este de,itul speci!ic1 cantitatea medie zilnic* de ap* necesar* unui consumator 0n l/consumator -i zi2
/zi(i) este coe!icientul de "aria+ie zilnic*2 se e&prim* su, !orma a,aterii "alorii consumului zilnic !a+* de
medie adimensional1
1&i(i) 2 3&i 4$5(i) / 3&i 4ed(i) ())
/or(i) este coe!icientul de "aria+ie orar*2 se e&prim* su, !orma a,aterii "alorilor ma&ime orare ale
consumului !a+* de medie 0n zilele de consum ma&im adimensional'
1or(i) 2 3or 4$5(i) / 3or 4ed(i) (6)
3or 4ed(i) 2 3&i 4$5 / 26 (;)
<n rela+iile (2) (3) (4) indicii din sume au semni!ica+ia1
7 este indicele care se re!er* la cate$oria de necesar de ap* (ne"oi $ospod*re-ti pu,lice)2
i este indicele care se re!er* la tipul de consumatori -i de,itul speci!ic pe tip de consumator'
DE'(T SPEC(F(C DE )P0 PE-T+ -EV7( 87SP7D0E.T( (38)
9alorile de,itului speci!ic de ap* pentru ne"oi $ospod*re-ti (8$) pot !i adoptate dup* datele din
ta,elul 1 0n cazurile c3nd nu pot !i %usti!icate alte "alori o,+inute prin studii special destinate'
T$9e:;: 1
-r.
&onei
<one %$; :oc$:it=>i di?eren>i$te @n ?;nc>ie de Ar$d;: de
dot$re c; in%t$:$>ii de $B= receC c$:d= Di c$n$:i&$re
EA(i)
:/o4C &i
1&i(i)
4 =one cu apartamente 0n ,locuri cu instala+ii de ap* rece
cald* -i canalizare cu preparare centralizat* a apei calde
1)0>180 120/13)
? @e,itul zilnic mediu (6s zi med')2 m
3
/zi2
@e,itul zilnic ma&im (6s zi ma&')2 m
3
/zi
@e,itul orar ma&im (6s orar ma&')2 m
3
/:
/zi=120
/orar=300
6s zi med = 360 m
3
/zi
6s zi ma&' = 432 m
3
/zi
6s orar ma&'= 0)4 m
3
/:
2.C)-)*(<)E "E-)FE) (S 186G-1/200G)
De9ite:e c$r$cteri%tice de $Be ;&$te de $B= %;nt:
@e,itul zilnic mediu ( med zi u
Q
)2
@e,itul zilnic ma&im ( ma& zi u
Q
)2
@e,itul orar ma&im ( ma& orar u
Q
)2
@e,itul orar minim ( min orar u
Q
)2
@e,itele caracteristice de ape uzate1 de,itul zilnic mediu de,itul zilnic ma&im de,itul orar ma&im -i
de,itul orar minim se calculeaz* cu rela+iile1
med zi u
Q
=
1000
LE u
N Q
(1)
0n care
NLE este num*rul de locuitori ec:i"alen+i
ma& zi u
Q
=
zi
k med zi u
Q
(2)
ma& orar u
Q
=
24
orar
k
ma& zi u
Q
(3)
in m orar u
Q
2
24
p
ma& zi u
Q

(4)
0n care1
med zi u
Q
ma& zi u
Q
ma& orar u
Q
min orar u
Q
au semni!ica+ia de mai sus
u
Q
este de,itul speci!ic al restitu+iei de ap* (de,it care cuprinde ape uzate mena%ere pro"enite din
utilizarea apei pentru consum $ospod*resc ape uzate pro"enite din consumul de ap* pu,lic ape uzate
pro"enite de la a$en+ii economici ape uzate pro"enite de la sp*larea str*zilor -i stropitul spa+iilor
"erzi) calculat con!orm SR 1343-1 sau adoptat prin studii e!ectuate in situ pe ,az* de m*sur*tori'
zi
k
este coe!icientul de "aria+ie zilnic* adimensional2
orar
k
este coe!icientul de "aria+ie orar* adimensional'
.oe!icien+ii de "aria+ie zilnic* -i "aria+ie orar* se adopt* con!orm SR 1343-1'
p
este un coe!icient adimensional care are urm*toarele "alori orientati"e1
00) pentru localit*+i su, 1 000 locuitori 2
@e,itele caracteristice de calcul (medii ma&ime -i minime) pentru ape uzate pro"enind de la di"erse
cate$orii de !olosin+* se o,+in prin 0nsumarea de,itelor caracteristice calculate pentru !iecare cate$orie de
!olosin+* 0n parte'
.alculul de,itelor de ape uzate mena%ere
@e,itele de ape uzate mena%ere caracteristice (de,itul zilnic mediu de,itul zilnic ma&im -i de,itul orar
ma&im) care se e"acueaz* 0n re+eaua de canalizare u
6
se calculeaz* cu rela+ia ())1

S u
Q Q =
Am
3
/zi m
3
/:B ())
0n care1
S
6
este de,itul de ap* de alimentare caracteristic (zilnic mediu zilnic ma&im -i orar ma&im) ale cerin+ei de
ap* 0n m
3
/ zi sau m
3
/:'
Se admite principiul1 cantit*+ile de ap* uzat* sunt identice cele preluate din sistemul centralizat de
alimentare cu ap*' <n cazul 0n care produc*torul de ape uzate dispune -i de surse proprii de ap* 0n a!ara
cantit*+ilor de ap* preluate din sistemul de alimentare cu ap* pu,lic acestea tre,uie luate 0n considera+ie
suplimentar'
<n situa+iile 0n care consumatorii de ap* ($ospod*rii cu curte institu+ii pu,lice cu terenuri sau parcuri etc')
!olosesc apa pentru stropitul $r*dinilor sau terenurilor de sport aceste cantit*+i de ap* tre,uie s* se
contorizeze separat -i tre,uie s* se scad* din cantit*+ile de ap* preluate de sistemul de canalizare'

6s= 6u (m
3
/zi2 m
3
/:)
C = 00)
6u zi med = 360 m
3
/zi
6u zi ma&' = 432 m
3
/zi
6u orar ma&'= 0)4 m
3
/:
6u orar min '= 000( m
3
/:
3.C)-)*(<)E P*+V()*) (S 186G-2/200GHST)S I670/73)
% p % p max
i S m Q =
(l/s) A6B
0n care1
S este supra!a+a ,azinului de canalizare de pe care se colecteaz* apa care trece prin sec+iunea de calcul
A:aB2
ipD este intensitatea medie a ploii e&primat* 0n l/s :a2 "aloarea se adopt* din cur,ele E@F prezentate in
SGHS (4;0 !unc+ie de !rec"en+a ploii de calcul -i timpul de concentrare2
m este coe!icientul de reducere a de,itului datorat e!ectului de acumulare a apei meteorice 0n re+eaua de
canalizare 0ntre momentul 0nceperii ploii -i momentul 0n care se realizeaz* de,itul ma&im 0n
sec+iunea de calcul2 de,itul a%un$e la "aloarea ma&im* dup* umplerea colectoarelor -i sta,ilirea unui re$im
permanent de cur$ere p3n* 0n sec+iunea de calcul2 pot !i adoptate "alorile urmatoare1
m = 0'8 la timp de ploaie su, 40 min
I este coe!icientul de scur$ere 5 reprezint* raportul 0ntre "olumul de ap* a%uns 0n sec+iunea de calcul
(e"acuat* prin canalizare) -i "olumul ploii c*zute pe acela-i ,azin'
9alorile medii ale coe!icientului de scur$ere sunt prezentate 0n ta,elul 4'
T$9e:;: 6 - V$:ori %Beci?ice Bentr; coe?icient;: de %c;rAere ;ti:i&$te @n o4Jni$
-r.
crt.
-$t;r$ %;Br$?e>ei
Coe?icient;: de
%c;rAere
K
4' Ca"a%e din as!alt -i din ,eton 08) > 0(0
De9it c$n$:i&$re B:;!i$:$
6ma&''pD = m & S & F & ipD (l/sec) J1K
m=082
i - instensitatea ploii de calcul = 18) l/sec':a pentru !=1/2 ani si t=1) minute
- coe!icient de scur$ere = 08)
S - supra!ata canalizata = 011:a
zona 8 2
6ma&'pD = 1384 l/s
Entocmit
En$' Geodor @umitrescu