Sunteți pe pagina 1din 37

Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE

DENUMIRE: Caiet de sarcini structura


Faza: PTh+DE
CAIET DE SARCINI
TERASAMENTE
GENERALITATI
Acest caiet de sarcini cuprinde specificaiile tehnice pentru executia lucrrilor de
terasaente!
"a orice alte lucrari le#ate de terasaente$ Antreprenorul tre%uie sa tina
cont de pre&iziunile standardelor si norelor in &i#oare!
Antreprenorul tre%uie$ prin folosirea unui la%orator propriu sau a unui la%orator
autorizat$ sa faca toate testele necesare si sa satisfaca toate cerintele rezultate din
aplicarea acestor 'aiete de (arcini si la cererea )eneficiarului$ Antreprenorul tre%uie
sa faca teste suplientare pe lan#a cele pre&azute de aceste 'aiete de sarcini
In cazul in care lucrarile nu sunt in concordanta cu 'aietele de (arcini$
)eneficiarul poate cere intreruperea lucrarilor indicand actiunile necesare ce se &or
realiza pe cheltuiala Antreprenorului!
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
Acolo unde exist contradictii *ntre recoandarile prezentelor specificatii si cele
din standardele si norati&ele enuerate ai +os$ instructiunile din specificatii &or a&ea
prioritate!
, (R EN I(- ./011,.:233/4A':2330 , 5eren de fundare! 'lasificarea si
identificarea paantului
, ' .06,.611 , N o r a ti & p ri & ind execu ta rea luc ra ril or de te ra s a en te pen tr u
rea li za rea fun d a tiil or con str uc tiil or c i& il e s i indus tri a le
, ' 26,.617 , Norati& pri&ind *%untirea terenurilor de fundare sla%e prin
procedee ecanice
, (5A( 612/ , Masuratori terestre! 5rasarea pe teren a constructiilor ci&ile$
industriale si a#ricole
, NP .2042331 , 5eren de fundare! Deterinarea caracteristicilor fizice 8i ecanice
ale p9nturilor cu uflri 8i contracii ari
, (5A( .6.:4.:,1: ; 5eren de fundare! Deterinarea caracteristicilor de
copactare! Incercarea Proctor!
, '.0,.1/ ; Norati& pentru realizarea pe tip fri#uros a lucrarilor de constructii si
instalatiilor aferente!
, <5 33.,.660 ; <hid pri&ind criterii de ale#ere a incercarilor si etodele de
deterinare a caracteristicilor fizice si ecanice ale paanturilor
Soluri si roci
Definitia solurilor si a rocilor este$ confor descrierii din (R EN I(- ./011,
.:233/4A':2330 =5eren de fundare! 'lasificarea si identificarea paantului=$ astfel:
> =Roci asi&e= inseana roci in straturi sau #raezi naturale$ care pot fi
deplasate nuai cu unelte de ipuscare$ pneuatice sau hidraulice$ sau cu alte
echipaente siilare$ sau cu pene si ciocane de spartpiatra! 5oti %olo&anii sau
%ucatile de piatra care depasesc 3!:
:
in sapaturi sau 3!0
:
in exca&atii &or fi
considerate ca roci asi&e!
> =Roci in straturi su%tiri= inseana roci stratificate a&and suprafetele straturilor la
inter&ale edii de cel ult .73!
1
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
> =Paant &e#etal= inseana stratul de aterial or#anic de suprafa ce ofera
conditii pentru cresterea plantelor!
Paantul &e#etal de cea ai %una calitate se &a folosi pentru acoperirea ariilor
care se &or planta sau sadi!
Lucrari de umplutura
Definitii:
> =Paant corespunzator de uplutura= , ateriale care pro&in fie din exca&atie
fie sunt aduse si care pot fi copactate confor specificatiei!
> =Material ipropriu pentru uplutura= , oricare din uratoarele ateriale:
, Materiale perisa%ile?
, Materiale care pro&in din zone lastinoase?
,)usteni$ %utuci$ noroi sau naol?
,Materiale suscepti%ile la co%ustie spontana?
,Materiale in stare in#hetata?
,Ar#ila cu liita de lichid depasind 13 si4sau indexul de plastifiere depasind
77?
,Materiale cu un continut de sulfat @cu ar fi (-/A solu%il in apa de peste 3$.B?
,Materiale definite ca necorespunztoare de ctre )eneficiar prin Diri#intele de
(antier?
,Materiale a&and un #rad de uidificare ai are decat axiul peris?
Pentru paantul coezi& continutul de apa adisi%il nu &a depasi liita plastica a
paatului inultita cu .$.!
EXECUTAREA LUCRARILOR
Trasarea
Inainte de inceperea lucrarilor de terasaente$ Antreprenor$ &a face
trasarile in concordanta cu proiectul!
Antreprenorul este responsa%il pentru entinerea tuturor trasarilor si daca este
necesar restaurarea si relocarea lor!
Lucrari preliminare
Inainte de inceperea lucrarilor de terasaente$ se &or executa uratoarele lucrari
preliinare:
> defrisare?
> indepartarea frunzelor$ cren#i$ iar%a$ %uruieni$ si altele?
> indepartarea si depozitarea startului &e#etal?
> uscarea paantului?
> deontarea structurilor existente?
Unde este necesar$ Antreprenorul tre%uie sa indeparteze toti copacii$ ar%ustii
cu radacini si &a cara aterialul in concordanta cu norele si pe cheltuiala sa!
Antreprenorul tre%uie sa respecte foralitatiile le#ale!
(tratul de paant &e#etal &a fi indepartat de pe aplasaent$ si in cazul
refolosirii acestuia se &a stoca in depozite teporare! Aceste depozite nu &or depasi /
inaltie!
"ucrarile de terasaente nu se pot face cand solul este in#hetat$ sau contine
zapada sau #heata! "ucrarile de terasaente &or fi intrerupte daca conditiile din aceste
'aiete de (arcini sunt coproise!
2
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
Lucrari de excavare
Pentru e&itarea surparii alurilor$ ceea ce ar putea duce la accidente si4sau opriri
ale fluxului de lucru este necesara respectarea uratoarelor conditii:
.! Adanciea axia de sapatura nespri+inita in spatii in#uste &a fi de .!7!
2! Pentru adancii ai ari ale sapaturii inclinarea taluzelor &a fi .43!7 sau &or fi
spri+inite cu palplanse etalice!
Executarea lucrarilor de exca&are se face$ de re#ul$ ecanizat$ sptura
anual fiind folosit nuai acolo unde folosirea i+loacelor ecanice este ne+ustificat
din punct de &edere tehnico,econoic! Cn tipul executrii spturilor$ tre%uie a&ute *n
&edere urtoarele aspecte:
> entinerea echili%rului natural al terenului *n +urul #ropii pe o distan suficient
pentru a nu periclita construciile *n&ecinate?
> c9nd turnarea %etonului de fundaii sau a celui de e#alizare nu se face iediat
dup executarea spturii$ sptura &a fi oprit la o cot ai ridicat cu cel puin :3c
decat cota final$ pentru a *piedica odificarea caracteristicilor fizico,ecanice ale
terenului de su% talpa de fundaie?
> sapaturile de lun#ii ari se &or or#aniza astfel *nc9t pentru orice faz a lucrului$
fundul spturii s fie *nclinat spre unul sau ai ulte puncte pentru a asi#ura colectarea
apelor?
> Antreprenorul &a lua toate surile necesare pentru a e&acua apa colectat *n
zona exca&at?
> sapaturile ecanizate nu tre%uie sa depaseasca profilul proiectat al sapaturii? in
acest scop sapatura se &a opri cu cca! :3 c deasupra cotei din proiect ur9nd ca
diferena s fie executat anual?
> pe parcursul execuiei$ Antreprenorul are o%li#aia de a solicita prezenta
#eotehnicianului pe santier$ la atin#erea cotei de fundare pentru a sta%ili dac natura
terenului de fundare corespunde cu proiectul?
>*n cazul apariiei pe fundul #ropii a unor crpturi *n teren surile necesare &or fi
luate de Proiectant?
> cazul uezirii superficiale datorate precipitaiilor atosferice$ fundul #ropii tre%uie
lsat s se usuce *nainte de *nceperea %etonrilor!
Antreprenorul este responsa%il de asi#urarea sta%ilitii taluzurilor 8i acolo unde
este cazul &a reduce aceste liite definite ai sus$ *n special *n cazul prezenei apei *n
aceste zone!
5aluzurile teporare tre%uie sta%ilizate @racordare *n trepteA *nainte de
operaiunile de upluturi 8i copactri? costurile cu anopera$ aterialele 8i utila+ele
folosite *n acest scop &or fi pre&zute *n preurile unitare ale 'ontractului!
"a *nceperea lucrrilor de spturi$ Diri#intele de (antier &a &erifica *ncheierea 8i
%una execuie a lucrrilor pre#titoare!
EDE'U5AREA (APA5URI"-R DEA(UPRA NIEE"U"UI APEI (U)5ERANE
aA (apaturi cu pereti &erticali nespri+initi
(e &or lua uratoarele asuri pentru entinerea sta%ilitatii alurilor:
, terenul din +urul sapaturii sa nu fie *ncarcat
, pa9ntul rezultat din sapatura sa nu se depoziteze la o distanta ai ica de
3
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
.!33
, se &or lua asuri de *nlaturarea rapida a apelor din precipitatii
(apaturile cu peretii &erticali nespri+initi se pot executa cu ad9ncii p9na la :
, 3!F7 *n cazul terenurilor necoezi&e
, .!27 *n cazul terenurilor cu coeziune i+locie
, 2!33 *n cazul terenurilor cu coeziune foarte are
%A (apaturi cu peretii &erticali spri+initi
(e executa c9nd :
, sunt depasite ad9nciile de ai sus
, nu este posi%ila desfasurarea taluzului
, c9nd din calculul econoic rezulta eficienta spri+inirilor
cA (apaturi cu peretii *n taluz
(e executa *n orice fel de teren cu respectarea uratoarelor conditii :
, pa9ntul are o uiditate naturala de .2,.1B
, sapatura de fundatie nu sta deschisa ult tip
, panta taluzului sapaturii sa nu depaseasca &alorile axie adise
(APA5URI (U) NIEE"U" APE"-R (U)5ERANE
Cn cazul sapaturilor ad9nci situate su% ni&elul apelor su%terane$ *ndepartarea apelor
se poate efectua prin :
, epuisente directe
, epuisente indirecte
EPUI(MEN5E DIRE'5E
Pe asura ce cota sapaturii co%oara su% ni&elul apei su%terane$ exca&atiile tre%uie
prote+ate cu a+utorul unor retele de santuri de drena+$ care capteaza apa si o diri+eaza spre
puturi!
Ad9nciea santurilor de drena+ , colectare este de o%icei de 3!7,. !
Ad9nciea puturilor colectoare &a fi de cel putin . $ su% fundul sapaturii!
Cn cazul unui aflux iportant de apa *n sapaturi executate *n terenuri cu particule
fine$ antrena%ile$ se &a captusi putul de colectare cu un filtru in&ers!
E&acuarea apelor din #roapa de fundatie se &a face prin popare directa!
"a pre#atirea lucrarilor de popare a apei tre%uie a&ute *n &edere uratoarele:
, se &a sta%ili nuarul si tipul de pope
, este prefera%ila utilizarea ai ultor pope cu de%ite ici dec9t o sin#ura popa
cu de%it are!
Pentru asi#urarea e&acuarii continue a apei din sapatura tre%uie luate uratoarele
asuri :
, statia de popare tre%uie pre&azuta cu a#re#ate de rezer&a
, *naltiea coloanei de aspiratie sa nu fie ai are de 0$ *n cazul *n care #roapa
de fundatie este ai ad9nca de 0$ popele tre%uie sa fie co%or9te pe platfora de
lucru$ fie *nlocuite cu pope electrice su%ersi%ile eta+ate cu otorul capsulat$ instalate
su% apa!
EPUI(MEN5E INDIRE'5E
(e executa cu a+utorul puturilor filtrante sau a filtrilor aciculare care se aplaseaza
*n afara conturului exca&atiei!
Puturile de epuisent de diaetru are se realizeaza *n fora+e o 233, 033 *n
care se lanseaza o coloana drenanta etalica!
(pri+inirea peretilor sapaturii de fundatie se face cu palplanse etalice de in&entar!
Pentru lucrari deose%ite$ executarea sapaturilor *n terenuri cu apa su%terana$ se
poate realiza *n incinte etanse *nchise$ utiliz9nd ecrane de etansare!
In cazul spri+inirilor cu palplanse se &or lua uratoarele asuri:
4
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
, #hidarea palplanselor
, palplansele &or a&ea lun#iea e#ala cu ad9nciea #ropii plus ad9nciea de
*nfi#ere *n teren a fisei!
C n d iti i !ent r u s a nt ier"
Antreprenorul:
aA Nu &a incepe nici o lucrare decat dupa priirea aplasaentului si a
reperelor de ni&el$ pe %aza unui proces &er%al senat de In&estitor$ Proiectant si
Antreprenor!
%A Inainte de inceperea lucrarilor$ se &a consulta cu autoritatile copetente
asupra pozitiei si tipurilor de trasee @conducteA su%terane care pot fi intalnite!
E#c a $area !a % antu &ui $e ' e ta &"
Antreprenorul:
aA Ea exca&a ini .3c , stratul &e#etal de suprafata din zona de sapatura
8i4sau o diensiune sta%ilit de Proiectant! Ea exca&a o ad9ncie de ini :3c de
strat &e#etal *n zonele *n care se pre&d plantri 8i &a pstra aterialul exca&at pentru
reutilizare?
%A Paantul exca&at &a fi depozitat in halde in locuri desenate! Acesta &a fi
pastrat separat de alte ateriale!
cA Cpra8tierea 8i ni&elarea unui strat de p9nt &e#etal *n #rosie uzual de
.3c sau p9n la :3c *n zonele indicate pe planuri pentru plantare ar%u8ti 8i iar%a!
E#e c uta r ea (undat iei
aA (e &a executa confor diensiunilor$ ni&elurilor si profilelor indicate in
planuri! Antreprenorul &a lua toate deciziile tehnice necesare pentru rezol&area situaiilor
*n cazul pr%u8irilor locale4alurilor *n zonele exca&ate? acestea se &or racorda *n
trepte$ se &or face upluturi4copactri cu aterial corespunztor de uplutur sau
cu %eton *n cazul *n care nu se poate realiza copactarea? toate aceste suri nu &or
iplica odificri asupra &oluului net de lucrri!
%A Inainte de inceperea lucrarilor$ se &a &erifica trasarea pe teren si inscrierea in
tolerantele adise$ confor (5A( 612/4F,62 =Masuratori terestre! 5rasarea pe teren a
constructiilor ci&ile$ industriale si a#ricole=!
St r a tu& !r ta nt
Dac la ni&elul indicat terenul nu corespunde cu pre&ederile din proiect$ se &a
anuna Proiectantul$ care &a sta%ili odul de continuare a lucrrilor! (traturile de paant
necoresunzator precu si roci asi&e #asite in aplasaent &or fi indepartate si #olurile
rezultate &or fi uplute cu %eton sau confor indicatiilor Proiectantului!
Evacuarea apei
Antreprenorul nu tre%uie sa perita patrunderea apei la lucrarile de terasaente:
> aran+area si indepartarea rapida a apei care patrunde la lucrarile de terasaente?
> icsorarea si entinerea ni&elului apei din exca&atii pentru a perite executarea
lucrarilor!
Pentru realizarea acestor cerinte$ Antreprenorul tre%uie:
> sa pre&eda unde este necesar canal de scur#ere$ drenare$ poparea apei?
> e&acuarea apei in concordanta cu planul din proiect pentru ediul a%iant!
Apa din exca&atii nu se popeaza in sisteul peranent de drena+ al statiei!
Pentru fiecare aplasaent se &or sta%ili locul corespunztor 8i traseele de
5
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
e&acuare a apei! "a e&acuarea apei din exca&atii tre%uie pre&enit accesul naolului in
sisteul peranent de drena+ al statiei! Daca sunt necesare %azine de colectare
pro&izorii acestea &or fi construite la distanta fata de lucrarile de exca&atie pentru lucrarile
peranente! 'and nu ai sunt necesare &or fi uplute cu ateriale de uplere
adec&ate!
Eliminarea materialelor
Materialele exca&ate necorespunzatoare pentru uplutura sau in surplus &or fi
indepartate din santier!
)eneficiarul poate cere Antreprenorului sa retina aterialul neadec&at de pe
santier pentru a,l folosi ca aterial pentru aena+are la terinarea lucrarilor!
Ri#olele pentru ape plu&iale si tu%urile de drena+ &or fi de&iate confor indicatiilor
din planuri! Daca in cursul exca&atiilor se intalnesc tu%uri de drena+ sau canale su%terane
tre%uie inforat Proiectantul caruia i se &or cere instructiuni!
Dac sunt *nt9lnite trasee su%terane$ altele dec9t cele indicate *n planuri$
&or fi inforai at9t Proiectantul c9t 8i Autoritile copetente 8i se &or o%ine
instruciuni de la ace8tia!
Drena+ele scoase din uz intalnite in cursul exca&atiilor &or fi indepartate!
Fundatiile neutilizate4iproprii intalnite in cursul lucrarilor de exca&atii &or fi
indepartate!
Descoperiri arheologice
Daca in cursul lucrarilor de exca&atie sunt descoperite o%iecte arheolo#ice$ se &a
opri iediat lucrul in iediata apropiere a acestora si se &or anunta autoritatile locale$
confor le#ii!
Lucrari de umplutura
(e iprastie si se ni&eleaza uplutura de paant in straturi afanate de cate
233! (e depune uplutura astfel incat apa sa se poata scur#e li%er pe
suprafetele de deasupra! (e &a reface uplutura copactata acolo unde s,a
deteriorat in cursul executiei lucrarilor!
Fiecare strat de uplutura &a fi copactat cu atentie si consolidate pana la ini
67B din densitatea axia asurata in testul Proctor pentru #radul de copactare
confor (5A( .6.:4.:,1:! <radul de uiditate al upluturii tre%uie sa fie intre G4,2B
din continutul opti de uezeala$ pentru aterial #ranular si intre de 3$1 si .$2 ori liita
plastica pentru aterialele coezi&e!
Executia lucrarilor de excavatii pe timp friguros
Executarea lucrarilor de exca&atii pe tip fri#uros &or respecta toate pre&ederile
norati&ului '.0,1/ =Norati& pentru realizarea pe tip fri#uros a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente= aplica%ile acestui tip de lucrare! Unele pre&ederi ale
norati&ului sunt date in continuare in caietul de sarcini!
E #e c uta r ea s a!atur i&r
Ea fi inceputa iediat dupa dez#hetarea naturala sau afanarea stratului
superficial $ astfel incat sa se e&ite o noua in#hetare a acestuia inainte de sapare si in
special inainte de turnarea unor fundatii!
"a sapaturile cu epuisente$ apa popata &a fi indepartata iediat $ pentru a nu
se fora #heata in +urul punctului de lucru si pentru a ipiedica infiltratea apei su% talpile
6
Temperatura aerului (C ) Timpul de incepere a inghetarii (min)
- 5 90
- 10 60
- 15 50
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
de fundatie!
Utila+ele pentru exca&area sapaturilor pe tip fri#uros exca&atoare$
scarificatoare$ %uldozere &or tre%ui exainate cu atentie la terinarea si inceperea
lucrului curatandu,se de resturile de paant!
Tran s !r tu& ! a % antu &ui !e ti % ! ( r i'urs
5ransportul paantului sapat pe tip fri#uros tre%uie sa se terine inainte de de
a incepe sa in#hete$ in conforitate cu ta%elul urator:
E#e c uta r ea u % ! &utur i&r ! e ti % ! ( r i'urs
Upluturile se pot executa si copacta pe tip fri#uros prin i+loace anuale sau
ecanice daca se respecta uratoarele conditii:
Procesul tehnolo#ic si conditii de realizare 5eperatura Durata
(aparea$ transportul asternerea in uplutura
si copactarea paantului nein#hetat!
G . H'! Durata totala de executie
(aparea paantului pentru asezarea in
uplutura$ din zone in
care terenul nu este in#hetat!
G . H'! Durata de sapare
Asezarea paantului de uplutura pe teren sau
pe stratul inferior nein#hetat
G . H'! In oentul asternerii
stratului!
"a atin#erea teperaturilor critice entionate in ta%el$ executarea upluturilor se
opreste luandu,se asuri de prote+are a suparafetelor de capate cat si a celor realizate
prin uplutura!
5oata acti&itatea de executare a upluturilor tre%uie sa fie concentrate pe portiuni
ici de teren$ acti&itate care tre%uie sa se desfasoare fara intrerupere astfel incat la
sfarsitul zilei de lucru portiunea de lucrare sa fie coplet terinata!
"a asternerea si copactarea straturilor se &or e&ita pauzele in executie$ iar
asternerea se &a face in straturi su%tiri de 23 c si se &a alterna cu copactarea lor!
Indiferent de teperatura exterioara lucrarile de upluturi se &or opri coplet pe
tip de ploaie sau ninsoare$ iar upluturile tre%uie prote+ate prin santuri si di#uri
ipotri&a spalarii!
VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR) A*ATERI ADMISE
V er i( icari i na int e a in ce!er ii & ucrar i& r
Inaintea *nceperii spturilor tre%uie fcute urtoarele &erificri:
Existena PE predare , priire , aplasaent 8i a %ornelor de reper$ cu
enionarea 8i posi%il pstrarea e&entualelor trasee in#ropate?
7
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
Existenta studiului #eotehnic asupra terenului de fundare care sa contina inforatii
referitoare la:
, stratificatia terenului?
, #rosiea$ natura$ coeziunea si uiditatea straturilor? o cota a apelor su%terane?
Existenta detaliilor de executie care sa cuprinda:
, planul #eneral de fundatii?
, planul de sapaturi @upluturiA?
, detalii de executie fundatii?
"a terinarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii$ se &or &erifica pentru fiecare in
parte diensiunile si cotele de ni&el realizate si natura terenului!
Ma ter ia &e de u % ! &utura
(e &or transite pro%e de sol la la%orator pentru testare confor
instructiunilor Proiectantului 4 In#inerului <eotehnician! Fiecare pro% de p9nt coezi&
#ranulat &a c9ntri 27I# c9t 8i pro%ele de p9nt necoezi& forat din pietri8 #rosier!
Antreprenorul &a fi inforat$ dupa priirea rezultatelor incercarilor de la%orator$
asupra:
.!5ipul de ateriale de uplutura apro%ate?
2!'ontinutul axi de uiditate la care aterialele de uplutura &or fi supuse
copactarii!
Luc r ari de c % !ac tare
(e &a furniza paant de uplutura copactat pentru incercari cu o frec&enta de
o incercare la fiecare :33
2
pentru fiecare strat de uplutura! In rezultatele incercarilor
&a fi acceptata o a%atere standard de ini 67B din densitatea uscata deterinata cu
testul standard Proctor!
A +at e ri ad % ise
.! A%ateri pri&ind precizia aplasaentului si a cotei de ni&el:
> Pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor: .3 ?
> Pozitia in plan &ertical a cotei de ni&el:.3 ?
2! A%ateri diensionale ale eleentelor!
aA In plan orizontal:
> inaltii pana la 2 : J 23 ?
> pentru toata inaltiea 2 : J :3 ?
%A Cnclinarea fata de &ertical a uchiilor:
> pentru . : : ?
> pentru toata inaltiea: .0 ?
:! A%ateri adisi%ile fata de #radul de copactare pre&azut in proiect:
> pentru sisteatizari &erticale : ediu .3 B ? ini .7 B?
> in +urul fundaiilor 8i su%solurilor : ediu 7 B ? ini 1 B?
in santuri de conducte : ediu 7 B $ ini 1 B?
PROCEDURI TE,NICE DE EXECUTIE SPECIFICE
, executie lucrari de trasare
, executie sapatura
8
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
, executie upluturi copactate
, lucrari de epuisent
, executia terasaentelor pe tip fri#uros
CAIET DE SARCINI
FUNDA-II
.) D%eniu& de a!&icare
Pre&ederile prezentului capitol se aplicK la toate lucrKrile de fundaLii$ de orice tip
@continue$ izolate$ radiere$ directe$ etc!A Mi executate prin orice procedeu pentru care existK
o prescripLie tehnicK Nn &i#oare!
Pentru cazul unor fundaLii de tip special @de ex! din eleente prefa%ricateA sau
executate prin procedee pentru care nu existK prescripLii tehnice Nn &i#oare$ se &or aplica
aceleaMi pre&ederi ca Nn cazul #eneral$ NnsK copletate cu condiLii tehnice speciale$
predate de proiectant!
/) Pre$ederi 'enera&e
-rice lucrare de fundaLii &a fi NnceputK nuai dupK &erificarea Mi recepLionarea ei
ca =fazK de lucrKri= a naturii terenului$ a sKpKturilor Mi dupK retrasarea #eneralK a tuturor
fundaLiilor$ a eleentelor #eoetrice respecti&e!
On cazul fundaLiilor de aMini$ se &a efectua Nn plus o confruntare Nntre proiectul
de construcLie Mi cel de onta+ Mi , dacK este posi%il , confruntarea se &a face direct cu
utila+ul furnizat!
9
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
On cazul fundaLiilor pentru stPlpi etalici Mi pentru aMini$ se &a &erifica Nn plus Mi
poziLia Mi diensiunile pieselor$ #olurilor Mi altor eleente Nn#lo%ate$ precu Mi a
eleentelor pentru enLinerea poziLiei acestora!
On cazul fundaLiilor aplasate pe pKPnturi sensi%ile la uezire sau cu contracLii
ari$ se &or &erifica Nn plus Ksurile luate pentru e&itarea uezirii pKPntului din +ur sau
de su% fundaLii Mi cK ultiul strat de pKPnt de /3!!73 c #rosie nu s,a sKpat decPt Nn
ziua Nn care se Nncepe executarea corpului fundaLiei Nn zona respecti&K!
On cazul pKPnturilor cu contracLii ari se &a ai &erifica Mi dacK s,a executat$ Nn
forele Mi cu diensiunile pre&Kzute Nn proiect$ stratele de aterial #ranular din +urul
fundaLiilor!
5oate &erificKrile$ NncercKrile ce se efectueazK pe parcursul lucrKrilor de fundaLii Mi
rezultatele acestora se &or Nnre#istra Nn procese,&er%ale de lucrKri ascunse!
0) Funda1ii directe
EerificKrile ce tre%uie efectuate pe parscursul execuLiei$ Nn afara celor de la pct!2
de ai$ sunt:
, Aplicarea Ksurilor de protecLie pre&Kzute Nn proiecte pentru cazul a#resi&itKLilor
naturale @ale apelor su%teraneA Nn special Nn ce pri&eMte tipul de cient$ #radul de
iperea%ilitate al %etonului Mi acoperirea arKturilor!
, Realizarea rosturilor de tasare sau dilatare pre&Kzute Nn proiect!
, )etonarea continuK a fundaLiei$ fKrK Nntreruperi cu durata ai are decPt aceea
pre&KzutK Nn norati&ul NE3.242,23.3? Nn cazul Nn care aceasta nu este posi%ilK din
cauze or#anizatorice sau din cauza Kriii sau forei fundaLiei$ rosturile de lucru &or fi
sta%ilite Nn preala%il de antreprenor cu a&izul proiectantului!
"a fundaLii asi&e pentru aMini$ se &a &erifica Nn plus dacK$ Nn cazul cK nu s,a
putu realiza %etonarea fKrK Nntrerupere$ s,au introdus %arele etalice suplientare de
consolidare a rostului de turnare! AceastK excepLie nu este adisK pentru fundaLiile
neasi&e$ pentru care se aplicK Norati&ul NE3.242,23.3!
On cazul fundaLiilor pentru stPlpi etalici Mi a acelora pentru utila+e se &a &erifica
calitatea pieselor etalice de prindere @#eoetrie$ caracteristici fizico,ecanice$ protecLia
anticorozi&K etc!A Mi poziLiile lor$ precu Mi a ortarului sau %etonului pentru Nncastrare$
su%%etonare etc!
Frec&enLa NncercKrilor ce se efectueazK pe parcursul lucrKrilor este aceeaMi cu
aceea prescrisK pentru aterialele din care este executat corpul fundaLiei respecti&e$ cu
enLiunea specialK pentru N%inKrile stPlpilor prefa%ricaLi$ pentru care se
aplicK pre&ederile din norati&ul NE3.242,23.3!
"a recepLiile pe faze de lucrKri Mi recepLiile preliinare$ coisiile respecti&e &or
efectua$ Nn afarK de exainarea actelor Nncheiate pe parcurs$ Nn ce pri&eMte frec&enLa$
conLinutul Mi Nncadrarea Nn pre&ederile proiectului Mi prescripLiile tehnice$ Nn liita
a%aterilor adisi%ile , Mi o serie de sonda+e$ Nn nuKrul pe care,l &or aprecia ca necesar$
pentru a se con&in#e de corectitudinea &erificKrilor anterioare$ Nn special Nn ce pri&eMte
poziLiile$ forele Mi diensiunile #eoetrice Mi calitatea corpului fundaLiilor!
On cazul fundKrii construcLiilor pe terenuri sla%e @de tipul ar#ilelor oi$ Plurilor$
nisipuri afPnate$ upluturilor etc!A$ executarea Mi &erificarea lucrKrilor de fundaLii se &a face
cu respectarea NE 331 .66F!
10
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
A+ateri ad%isi+i&e !entru (unda1ii directe
.! A%ateri pri&ind precizia aplasaentului Mi a cotei de ni&el:
, poziLia Nn plan orizontal a axelor fundaLiilor .3
, poziLia Nn plan &ertical a cotei de ni&el .3
2! A%ateri diensionale ale eleentelor:
, diensiuni Nn plan orizontal:
, NnKlLii pPnK la 2 J23
, NnKlLii peste 2 J:3
, Nnclinarea faLK de &erticalK a uchiilor Mi suprafeLelor
, pentru . liniar :
, pe toatK NnKlLiea .0
, Nnclinarea faLK de orizontalK a uchiilor Mi suprafeLelor
, pentru . liniar 7
, pentru suprafeLe li%ere 23
:! A%ateri diensionale ale fundaLiilor de aMini:
, diensiunile Nn plan orizontal:
, NnKlLii pPnK la 2 J23
, NnKlLii peste 2 J:3
, diensiunile pKrLilor de intrare sau de iesire Mi ale #olurilor
interioare
23
, cote de ni&el ale pKrLilor de intrare sau de iesire Mi ale
#olurilor interioare
, cota de ni&el a pKrLii superioare a fundaLiei J3$7
, de&ierea axelor dispoziti&elor de ancorare .3
11
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
CAIET DE SARCINI
*ETON
Re'u&i 'enera&e de +etnare
- Punerea Nn operK a %etonului se &a face Nn ax! . .42 ore din oentul
plecKrii %etonului de la staLie!
- OnKlLiea de cKdere li%erK a %etonului sK nu fie ai are de .$7 !
- )etonul tre%uie sK fie rKspPndit unifor Nn lun#ul eleentului!
- 5urnarea noului strat se &a face Nnainte de Nnceperea prizei %etonului din
stratul turnat anterior!
- 5urnarea se &a face continuu pPnK la rosturile tehnolo#ice de lucru!
- Durata axiK a Nntreruperilor de %etonare$ pentru care nu este
necesarK luarea de Ksuri speciale la reluarea turnKrii$ nu tre%uie
sK depKMeascK tipul de Nncepere a prizei %etonului!
Pre!ararea +etnu&ui
(taLia de %etoane tre%uie sK fie atestatK confor NE3.242,23.3 , 'od de
practicK pri&ind executarea lucrKrilor din %eton$ %eton arat Mi %eton precopriat!
Executantul este o%li#at sK ia toate Ksurile pentru realizarea condiLiilor necesare acestui
scop!
"a prepararea %etoanelor se &or folosi cienturi portland Mi portland cu adaosuri
ale cKror condiLii tehnice de recepLie Mi li&rare sunt re#leentate prin (R EN .6F,.:23..!
'ientul &a putea fi utilizat nuai cu acordul proiectantului Mi %eneficiarului$ Nn funcLie
de rezistenLele ecanice o%Linute confor (R EN .60,.:2330!
12
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
(orturile de a#re#ate tre%uie sK NndeplineascK condiLiile tehnice pre&Kzute Nn (R
EN .2023:2331! (e &or utiliza sorturile 3,:$ :,F$ F,.0$ .0,:.$ cu specificaLiile respecti&e
pentru diferitele clase de %eton!
Adoptarea altor surse sau sorturi de a#re#ate este adisK nuai cu acordul
preala%il al proiectantului Mi %eneficiarului!
(orturile de a#re#ate tre%uie sK NndeplineascK urKtoarele condiLii$ Nn ceea ce
pri&eMte conLinutul de ipuritKLi:
- corpuri strKine @aniale sau &e#etaleA nu se adit
- peliculK de ar#ilK sau alt aterial aderent de #ranulele a#re#atului nu se
adit
- ar#ilK Nn %ucKLi nu se adite
- conLinutul de icK ax! 2B
- conLinutul de cKr%une ax! 3$7B
'onLinutul de pKrLi le&i#a%ile nu &a depKMi:
- pentru nisip , ax! 2B
- pentru pietriM ax! 3$7B
- pentru a#re#atul total ax! .B
"a%oratorul executantului are o%li#aLia de a efectua &erificarea condiLiilor de
calitate pentru fiecare sort de a#re#ate la apro&izionarea acestuia$ se &or efectua &erificKri
pentru:
- corpuri strKine
- ar#ilK Nn %ucKLi
- parte le&i#a%ilK
- #ranulozitate
- fora #ranulelor
Turnarea +etnu&ui !e ti%! c2&durs
"a turnarea %etonului pe tip cKlduros$ executantul &a lua Ksurile necesare
prote+Krii corespunzKtoare a %etonului Npotri&a efectului e&aporKrii rapide a apei din
%eton! (e recoandK %etonarea Nn tipul nopLii$ dacK Nn cursul zilei se
Nnre#istreazK teperaturi ai ari de G27
3
'!
Dupa turnarea %etonului$ toate suprafeLele &or fi enLinute uede Nn peranenLK$
tip de in! ./ zile!
Turnarea +etnu&ui !e ti%! (ri'urs
On condiLiile Nn care teperatura aerului este ai icK sau e#alK cu G7
3
' sau
existK posi%ilitatea ca Nn inter&al de 2/ ore sK scadK su% liita aintitK$ se recoandK ca
teperatura %etonului proaspKt sK fie de .7,23
3
'!
M2suri&e de !rtec1ie !e ti%! (ri'urs
ProtecLia se &a realiza prin acoperire cu saltele executate din ro#o+ini cuprinse
Nntre douK folii de polietilenK!
ProtecLia se &a enLine pe o duratK iniK de F zile de la turnarea %etonului!
13
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
Tratarea +etnu&ui du!2 turnare
'ondiLii norale de teperaturK:
- %etonul &a fi Linut ued tip de in! F zile
- acest lucru se &a realiza fie prin stropirea peranentK$ fie prin acoperirea
cu prelate$ ro#o+ini sau pPnzK de sac enLinute peranent uede
- stropirea anualK interitentK este interzisK
C%!actarea +etnu&ui
'opactarea %etonului se &a face cu &i%ratoare interne!
Personalul care efectueazK &i%rarea &a fi instruit Nn preala%il pentru a respecta
urKtoarele re#uli:
- introducerea &i%ratorului se &a face cPt ai &ertical$ fKrK a atin#e
arKturile Mi pKtrunzPnd Nn stratul turnat anterior pe o adPncie de .3,
.7c
- durata de &i%raLie pe o poziLie &a fi de .3,:3 sec!$ aceasta prelun#indu,
se dacK suprafaLa %etonului nu este orizontalK sau continuK sK se
de#a+eze %ule de aer din asa %etonului
- extra#erea &i%ratorului se &a face lent pentru a se e&ita forarea de
#oluri
- poziLia urKtoare de introducere a &i%ratorului nu &a depKMi distanLa de
.$3
Rsturi de turnare
Rosturile de %etonare &or fi dispuse Nn poziLiile recoandate de norati&ul
NE 3.2,.:23.3 , 'od de practicK pri&ind executarea lucrKrilor din %eton$ %eton arat Mi
%eton precopriat!
Reluarea %etonKrii se &a face dupK NndepKrtarea laptelui de cient Mi a e&entualului
%eton necopactat!
Dec(rarea
5erenele inie pentru decofrare &or fi cele prezentate Nn ta%elul de ai +os:
O!era1iunea de dec(rare
Ter%enu& %in) de dec(rare 34n
5i&e6 !t) te%!eratura %ediu&ui de"
+7 )) +8
9
C +.9 )) +.7
9
C +.7
9
C
Decofrarea pKrLilor laterale / : 2
Decofrarea feLelor
inferioare ale
cofra+elor cu
enLinerea popilor
de si#uranLK
planMee$ #rinzi cu
deschidere de ax! 0
.3 1 0
#rinzi cu deschidere ai
are de 0
./ .2 1
OndepKrtarea popilor
de si#uranLK
planMee Mi #rinzi cu
deschidere de ax! 0
2/ .1 .2
<rinzi cu deschidere de
0,.2
:2 2/ .0
14
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
Q 5eperatura in! pe inter&alul de enLinere a cofra+ului$ KsuratK la ora 1
diineaLa!
A+ateri :i t&eran1e
A%aterile axie adisi%ile la executarea lucrKrilor de %eton Mi %eton arat onolit
sunt arKtate Nn NE 3.2,.:23.3 , 'od de practicK pri&ind executarea lucrKrilor din %eton$
%eton arat Mi %eton precopriat!
Cntr&u& ca&it21ii &ucr2ri&r
Fazele procesului de execuLie a lucrKrilor de %eton arat constituie$ Nn a+oritate$
lucrKri ascunse$ astfel NncPt &erificarea Mi controlul calitKLii acestora tre%uie sK fie
consenate Nn Re#istrul de procese,&er%ale de lucrKri ascunse!
Procesele,&er%ale de lucrKri ascunse &or fi Nncheiate Nntre reprezentanLii
%eneficiarului Mi executantului Mi &or fi aduse la cunoMtinLa proiectantului!
On procesele,&er%ale de lucrKri ascunse se &or preciza:
- eleentul sau lucrarea supusK &erificKrii
- &erificKrile efectuate
- constatKrile rezultate
- acordul pentru trecerea la executarea fazei urKtoare
DacK se constatK neconcordanLe faLK de proioect sau caietul de sarcini$ se &or
preciza Ksurile necesare de reediere care &or fi supuse spre acceptare proiectantului!
DupK executarea reedierilor$ se &a proceda la Nncheierea unui proces,&er%al de lucrKri
ascunse!
On cazurile Nn care$ pe parcursul execuLiei se constatK a%ateri faLK de proiect$
caietul de sarcini sau re#leentKrile tehnice Nn &i#oare$ reprezentantul %eneficiarului &a
dispune Nntreruperea execuLiei lucrKrii Nn cauzK Mi &a Nntoci o notK de constatare
Nntr,un re#istru special constituit! On aseenea situaLii$ reprezentantul %eneficiarului &a
NnMtiinLa operati& proiectantului care &a sta%ili Mi consena Ksurile ce se ipun a fi luate
Nnainte de continuarea execuLiei lucrKrii!
Onainte de Nnceperea %etonKrii se &a &erifica dacK sunt pre#Ktite corespunzKtor
suprafeLele de %eton turnate anterior Mi care ureazK sK &inK Nn contact cu %etonul nou$
respecti& dacK:
- s,a NndepKrtat stratul de lapte de cient
- s,au NndepKrtat zonele de %eton necopact
- suprafeLele Nn cauzK prezintK ru#ozitatea necesarK asi#urKrii unei %une
le#Kturi Nntre %etonul nou Mi cel &echi
'alitatea %etonului li&rat se &a &erifica triestrial prin prelucrarea statisticK a
rezultatelor NncercKrilor efectuate pe pro%ele prele&ate la staLia de %etoane!
'alitatea %etonului pus Nn lucrare pentru fiecare parte de structurK$ se apreciazK
LinPnd seaa de:
- constatKrile exainKrii &izuale a eleentelor Nn cauzK
- analizarea rezultatelor NncercKrilor efectuate
'alitatea %etonului pus Nn lucrare se considerK corespunzKtoare dacK:
15
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
- nu se constatK defecte de turnare sau copactare @#oluri$ se#re#Kri$
discontinuitKLi etc!A
- rezultatele NncercKrilor efectuate pe cu%urile de pro%K Nndeplinesc
condiLiile cerute
Standarde :i nr%ati$e de re(erin12
NE 3.2,.:23.3 , 'od de practicK pri&ind executarea lucrKrilor din %eton$ %eton
arat Mi %eton precopriat!
(R EN .33143: , Apa pentru preparare %etoane!
(5A( /030,13 , A#re#ate naturale #rele$ pentru %etoane Mi ortare cu lianLi
inerali
(5A( .32074.,1/ , 5oleranLe Nn construcLii$ calitatea suprafeLelor finisate!
5ereni Mi noLiuni de %azK
(R EN .60,@.,6A 'ienturi! Incercari fizice!
(R EN .2:63,::23.. Incercari pe %eton intarit! Rezistenta la copresiune a
epru&etelor!
(R EN .2:63,7:2336 Incercari pe %eton intarit! Rezistenta la intindere prin
inco&oiere!
(R EN .2:63,0:23.3 Incercari pe %eton intarit! Rezistenta la intindere prin
despicare!
(R EN .2:63,F:2336 Incercari pe %eton intarit! Densitatea %etonului intarit!
(R EN .273/,:,2330 Incercari pe %eton intarit! Deterinarea fortei de
sul#ere!
CAIET DE SARCINI
COFRA;E <I ARM=TURI
COFRA;E
Genera&it21i
Materialul utilizat la confecLionarea cofra+ului Mi #rosiea acestuia tre%uie
sK asi#ure realizarea unei suprafeLe de %eton plane Mi de calitate!
'ofra+ele Mi susLinerile lor &or fi astfel alcKtuite NncPt sK NndeplineascK urKtoarele
cerinLe:
- sK asi#ure o%Linerea unor eleente cu fora Mi diensiunile pre&Kzute
Nn proiect
- su% acLiunea presiunii %etonului proaspKt Mi a NncKrcKrilor ce apar Nn
procesul de execuLie sK nu peritK deforKri care sK depKMeascK a%aterile
adise pentru eleentele ce se toarnK
Standarde :i nr%ati$e de re(erin12
16
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
- (5A( .32074.,1/ , 5oleranLe Nn construcLii! 5oleranLe la suprafeLele de
%eton arat
Cndi1ii de %nta>
Onainte de Nnceperea ontKrii cofra+elor$ se &a proceda la:
- &erificarea Mi recepLionarea arKturilor ontate
- pre#Ktirea rostului de %etonare$ respecti& a suprafeLei de %eton &echi
care ureazK sK &inK Nn contact cu %etonul nou$ prin MpiLuire Mi suflare cu
aer copriat sau spKlare cu +et de apK
Onchiderea cofra+elor pentru stPlpi Mi pereLi se &a face cu cel ult 2/ ore Nnainte
de %etonare Mi dupK acceptarea de cKtre diri#inte a odului de pre#Ktire a rostului de
%etonare!
"a ontarea cofra+elor se &or respecta urKtoarele condiLii:
- poziLionarea Nn plan confor proiectului
- asi#urarea orizontalitKLii Mi &erticalitKLii
- asi#urarea respectKrii diensiunilor secLiunilor ce se %etoneazK
- asi#urarea #rosiii pre&Kzute prin proiect pentru stratul de acoperire a
arKturilor
- poziLionarea confor proiectului a #olurilor Mi pieselor Nn#lo%ate
Cntr&u& :i rece!1ia &ucr2ri&r de c(ra>e
"a terinarea executKrii cofra+elor se &a &erifica:
- alcKtuirea eleentelor de susLinere Mi spri+inire
- Nncheierea corectK a eleentelor cofra+elor Mi asi#urarea etanMeitKLii
necesare
- diensiunile Nn plan Mi ale secLiunilor trans&ersale
Onainte de turnarea %etonului Nn cofra+e se &a &erifica:
- corespondenLa cotelor cofra+elor$ atPt Nn plan$ cPt Mi ca ni&el cu cele din
proiect
- orizontalitatea Mi planeitatea cofra+elor plKcilor Mi #rinzilor
- &erticalitatea cofra+elor stPlpilor Mi pereLilor
- existenLa Ksurilor pentru enLinerea forei cofra+elor Mi pentru
asi#urarea etanMeitKLii lor
- Ksurile pentru fixarea cofra+elor de eleentele de susLinere
- rezistenLa Mi sta%ilitatea eleentelor de susLinere$ existenLa Mi corecta
ontare a contra&Pntuirilor pe cele douK direcLii$ corecta rezeare Mi
fixare a susLinerilor$ existenLa panelor sau a altor dispoziti&e de
decofrare$ a tKlpilor pentru repartizarea presiunilor pe teren etc!
- existenLa Nn nuKr suficient a distanLierilor
On cursul operaLiunilor de decofrare se &or respecta urKtoarele:
- desfKMurarea operaLiei &a fi supra&e#heatK direct de cKtre conducKtorul
lucrKrii
17
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
- susLinerile cofra+elor se desfac NncepPnd din zona centralK a deschiderii
eleentelor Mi continuPnd sietric cKtre reazee
- slK%irea pieselor de fixare @piese$ &incluri etc!A se &a face treptat$ fKrK M
ocuri
- decofrarea se &a face astfel NncPt sK se e&ite preluarea %ruscK a
NncKrcKrilor din #reutatea proprie a eleentului ce se decofreazK
ARM=TURI DIN O-EL *ETON
Standarde :i nr%ati$e de re(erin12
- (5A( /:142,6. , (PrK rotundK trefilatK
- (5A( /:14.,164A6.:233F4'6.:2336 , Produse de oel pentru ararea
%etonului! -el %eton lainat la cald! Mrci 8i condiii tehnice de calitate
Apro&izionare Mi li&rare
- Fiecare lot apro&izionat tre%uie sK fie NnsoLit de certificatul de calitate
eli%erat de producKtor!
- "a apro&izionare se &a proceda la:
- constatarea existenLei certificatului de calitate
- &erificarea prin Nndoire la rece
- &erificarea prin Nncercare la tracLiune , cel puLin o pro%K la 23 tone
Fasonarea %arelor
- Fasonarea %arelor se &a face Nn strictK conforitate cu pre&ederile
proiectului!
- )arele tKiate Mi fasonate &or fi depozitate Nn pachete etichetate Nn aMa
fel NncPt sK se e&ite confundarea lor Mi sK se asi#ure pKstrarea forei Mi
curKLeniei lor pPnK Nn oentul ontKrii!
- Etrierii se &or confecLiona cu ciocuri la /7
3
@.:7
3
A!
Montarea arKturilor
- Montarea se Nncepe dupK recepLionarea calitati&K a cofra+elor!
- ArKturile &or fi ontate Nn poziLia pre&KzutK Nn proiect Mi detaliile de
arare! MenLinerea poziLiei tre%uie sK fie asi#uratK Nn tot tipul turnKrii
%etonului!
- Pentru asi#urarea stratului de acoperire cu %eton pre&Kzut$ se &or utiliza
distanLieri confecLionaLi din asK plasticK sau prise de ortar pre&Kzute
cu cPte o sPrK pentru a fi le#ate de arKturi? se interzice folosirea
cupoanelor de oLel %eton!
- "a ontarea pieselor Nn#lo%ate se &or lua Ksuri pentru fixarea lor
astfel NncPt sK se asi#ure enLinerea poziLiei corecte Nn tot tipul
turnKrii %etonului! "a ontarea pieselor Nn#lo%ate se &or respecta
toleranLele pre&Kzute Nn proiect!
Onlocuirea arKturilor pre&Kzute Nn proiect
- On cazul cPnd nu se dispune de sortientul Mi diaetrele pre&Kzute Nn
proiect$ se poate proceda la Nnlocuirea acestora$ nuai cu acordul
proiectantului Mi cu respectarea re#ulilor pre&Kzute Nn NE 3.2,.:23.3 ,
18
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
'od de practicK pri&ind executarea lucrKrilor din %eton$ %eton arat Mi
%eton precopriat!
RecepLia arKturilor
- "a terinarea ontKrii arKturilor$ %eneficiarul$ prin reprezentantul sKu$ &a
&erifica:
- nuKrul$ diaetrul Mi poziLia arKturilor Nn diferite secLiuni trans&ersale
ale eleentelor structurii
- distanLa dintre etrieri$ diaetrul acestora Mi odul lor de fixare
- lun#iea porLiunilor de %are care depKMesc reazeele sau care
ureazK a fi Nn#lo%ate Nn eleentele ce se toarnK ulterior
- lun#iile de petrecere la NnKdiri
- calitatea sudurilor
- nuKrul Mi calitatea le#Kturilor dintre %are
- dispoziti&ele de enLinere a poziLiei arKturilor Nn cursul %etonKrii
- EerificKrile de ai sus se &or face pentru fiecare eleent de construcLie$
pe %aza planMelor desenate din prezentul proiect!
CAIET DE SARCINI
CONSTRUCTII SI CONFECTII METALICE
.) GENERALITATI
Prezentul capitol contine cerinte si conditii tehnice de calitate ptr!lucrarile ce au
drept scop realizarea de constructii si confectii etalice in &ederea realizarii in&estitiei
propuse$precu si odul de &erificare al indeplinirii acestora!
Pe parcursul executiei lucrarilor$ constructorului ii re&in uratoarele o%li#atii:
,respectarea stricta a pre&ederilor din proiect si din prezentul capitol?
,respectarea calitatii aterialelor ipuse de proiectant!
/) STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
Principalele standarde si norati&e ce tre%uiesc pentru lucrari de constructii
etalice sunt uratoarele:
(R EN .3327:2336 Produse lainate la cald din oteluri pentru constructii
(5A( 737,10 -tel lainat la cald! 5a%le #roase! 'onditii tehnice de
calitate!
(5A( 70/,10 -tel lainat la cald! -tel U!
(5A( F0F43,11 'onstructii ci&ile$ industriale si a#rozootehnice! 'onditii
tehnice #enerale de calitate
(5A( F0F42,11 'onstructii ci&ile$ industriale si a#ricole! I%inari cu
nituri si suru%uri pentru structuri din otel! (pecificatii de executie
(R EN I(- /3./:23.. )olturi cu capete hexa#onale infiletate partial tip A si )
(R EN I(- 63.F:23./ Cncercri distructi&e ale *%inrilor sudate din ateriale
etalice
19
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
(5A( .3/6:,F0 Marcarea si senalizarea punctelor pentru
supra&e#herea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor
(5A( .370/,2,1. Instruent de taiere cu plasa a aterialelor! 'lasele
de calitate a taieturilor
' .73 Norati& pri&ind calitatea i%inarilor sudate din otel ale
constructiilor ci&ile$ industriale si a#ricole!
' 70,17 Norati& pentru &erificarea calitatii lucrarilor de
constructie si a instalatiilor aferente!
(R I(- /3.0,2332 )olturi cu capete hexa#onale infiletate partial
(R EN I(- 63.:,233: (udare si proceduri siilare! 'lasele de calitate si
tolerantele de diensiune pentru suprafetelor taiate teric @cu flacara oxiacetilenicaA
(R EN .332.,233F -teluri si produse siderur#ice! 'onditii tehnice #enerale
de li&rare!
0) MATERIALE
Materialele de %aza tre%uie sa corespunda conditiilor prescrise in proiect @arca$
clasa de calitateA sa fie insotite de certificatele de calitate ale furnizorului si sa ai%a
arcate pe fiecare ta%la$ plat%anda etc! arca otelului$ clasa de calitate$ nuarul sar+ei
precu si poansonul AR al furnizorului de aterial!
Folosirea lainatelor nearcate nu este adisa!
"a executia constructiilor etalice se foloseste sortientul de otel:
,otel -" 72 ,2I , (5A( 737 cl! I,a de calitate?
,otel -" :F ,2I , (5A( 737 cl! I,a de calitate?
'aracteristicile otelurilor &or fi solicitate explicit in coanda de ateriale catre
furnizorul lainatelor si nu se &or considera a&and aceasta calitate decat piesele anue
arcate$ insotite de certificat de calitate corespunzator! 'ertificatele de calitate &or tre%ui
prezentate la receptia in uzina a produselor uzinate$ dupa care se &or pastra tip de .3
ani!
Furnizorul lucrarilor este o%li#at sa &erifice prin sonda+ calitatea otelului li&rat la
fiecare 23,73 tone li&rate! Defectele de suprafata si interioare tre%uie sa corespunda
(5A( F0F43,11!
Materia&e&e de adas
"a executia sudurilor anuale @hafturi si suduri definiti&eA se &or folosi elecrozi
care tre%uie sa corespunda standardelor pentru ateriale de adaos!
Furnizorul care executa i%inarile sudate are responsa%ilitatea folosirii in fa%ricatie
a aterialelor de adaos corespunzatoare tehnolo#iilor oolo#ate!
Materialele de adaos se sta%ilesc de catre responsa%ilul tehnic cu sudura al unitatii
de executie si se &or utiliza in asa fel incat caracteristicile ecanice de rezistenta a
cordoanelor de sudura sa depaseasca cu in 23B rezistenta aterialelor de %aza!
?) EXECUTIA LUCRARILOR DE CONFECTII SI CONSTRUCTII METALICE
Pentru o executie corecta si fluenta a lucrarilor de constructii etalice sunt
necesare respectarea uratoarelor asuri si pre&ederi iportante:
,asuri pentru depozitarea pe santier a eleentelor de constructii etalice!
20
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
,asuri pentru arcare in &ederea identificarii ulterioare a fiecarui eleent al
constructiei etalice!
,asuri pentru anipularea si transportul pe &erticala si orizontala a eleentelor
constructiilor etalice!
,ontarea propriuzisa a eleentelor de constructii etalice cu pre#atirea
aterialelor de adaos$cu prelucrarea ar#inilor pieselor$ cu sudurile sau celelalte
i%inari necesare$cu prelucrarea ulterioara a sudurilor!
,in tipul executiei lucrarilor de constructii etalice se &a acorda o atentie
deose%ita asi#urarii sta%ilitatii eleentelor etalice in tipul operatiei de onta+!
,respectarea operatiilor de control in conforitate cu pre&ederile de executie$ a
prescriptiilor tehnice si a norati&elor in &i#oare!
Unitatea care executa lucrarea are o%li#atia &erificarii docuentatiei ela%orate de
proiectant in ceea ce pri&este :
,exactitatea cotelor$a nuarului de piese si eleente continute de planurile de
ansa%lu$detaliu si extrase?
Unitatea care executa i%inari sudate are o%li#atia intocirii unei docuentatii
tehnolo#ice de confectionare a constructiei care tre%uie sa contina uratoarele:
,arca si clasa de calitate a otelurilor$
,operatiile de de%itare si prelucrare a pieselor din lainate ?
,operatii de asa%lare a pieselor$care sa contina:
,ordinea de asa%lare?
,prinderea pro&izorie?
,ipiedicarea deforatiilor?
,paraetrii de sudare confor tehnolo#iilor calificate?
,preintapinarea starilor de eforturi reanente?
,asi#urarea tolerantelor ipuse?
,ni&elul de acceptare pentru fiecare i%inare sudata?
,controlul pe faze si final ?
Unitatea care executa i%inari sudate poarta responsa%ilitatea introducerii in
fa%ricatie a aterialelor de sudare?
Unitatile care executa i%inari sudate de ni&elurile ) si ' tre%uie sa utilizeze
sudori calificati si certificati confor (R EN 21F,.:23..!
Fiecare sudor calificat si certificat tre%uie sa ai%a un poanson cu o arca distincta
cu care este o%li#at sa archeze sudurile in &ederea identificarii ulterioare!
Unitatea de executie este o%li#ata sa tina e&identa sudorilor si poansoanelor!

7) PROTECTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE METALICE IN PERIOADA DE
EXECUTIE
"a eleentele etalice a caror suprafata se poate pre#ati si prote+a pe santier se
&a &erifica acest lucru confor (5A( .3.00,FF la fiecare din tiputile diferite de eleente
care alcatuiesc constructia! Acest lucru se &a face prin indepartarea #rundului
initial$&erificarea suprafetei si reacoperirea locului cu stratul de protectie teporara!
"a eleentele etalice neprote+ate$ se &a aplica pe santier un strat de protectie
teporara iediat dupa priirea acestora pe santier!
21
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
Depozitarea pe santier a eleentelor de constructii etalice se &a face in locuri
ferite de inteperiile atosferice!
@) A*ATERI ) TOLERANTE ADMISE
Masurarea diensiunilor #eoetrice$a a%aterilor #eoetrice si a defectelor de
suprafata se executa pe zonele sau eleentele care au defecte depistate &izual sau prin
sonda+ in procente ine diferentiate pe clase de calitate in conditiile adise de (5A(
F0F43,11
Instruentele si aparatele folosite pentru asurarea diensiunilor #eoetrice$ a
a%aterilor #eoetrice si a defectelor de suprafata$ a eleentelor confectiilor etalice si a
eleentelor si ansa%lurilor constructiilor etalice$ tre%uie sa ai%a o precizie care sa se
inscrie in tolerantele de asurare a ariilor asurate!
A)VERIFICARI ALE LUCRARILOR DE CONFECTII METALICE SI ALE
CONFECTIILOR METALICE IN VEDEREA RECEPTIEI
Eerificarea si exainarea continutului docuentelor de atestare a calitatii
aterialelor de asa%lare @suru%uri$ piulite$ electroziA$iar in cazul cand acestea nu exista
constructorul &a face incercarile necesare deterinarii calitatii aterialelor folosite!
Eerificarea existentei si a continutului docuentatiei de atestare a
aterialelorfolosite pentru lucrarile de constructii etalice!
Eerificarea docuentelor realizate pe parcursul lucrarilor de ontare @docuentele
proiectantului$ procesele &er%ale de lucrari ascunseA!
B)MONTAREA CONSTRUCTIILOR METALIE
Monta+ul reprezinta pe santier faza de pria iportanta in executia constructiilor
etalice! Din acest oti&$inaintea inceperii onta+ului propriu,zis tre%uie efectuate unele
operatii le#ate de &erificarea eleentelor existente si e&entuala lor corectie! In acest scop
se &erifica existenta certificatelor de calitate$ diensiunile si aspectul #eneral al
eleentelor si al i%inarilor$precu si axele si cotele eleentelor existente pe care
ureaza sa se onteze noile eleente de constructie etalica si zonele lor de i%inare!
B). MONTAREA STALPILOR METALICI
a)Lucrari !re'atitare"
Pre'atirea sta&!i&r)
,&erificarea diensiunilor si #eoetriei stalpilor$confor proiectului?
,&erificarea existentei pe stalp a e&entualelor piese necesare pentru prinderea in
acaraua de onta+?
,arcarea cu &opsea pe stalp a axelor pe cele patru laturi!
Pre'atirea (undatii&r"
,&erificarea pieselor de prindere pre&azute in proiect @%uloane$placute in#lo%ate in
fundatiiA$din punct de &edere al axarii pe cele doua directii si al cotelor de ni&el?
,arcarea cu &opsea nela&a%ila a axelor pe cele doua directii!
+)Lucrari de %nta> !r!riuC5is)
,se a#ata stalpul in acara si se transporta la locul de onta+?
,se prind de stalp ancora+ele necesare pentru entinerea &erticalitatii?
,se aseaza stalpul pe pozitia corecta si se axeaza pe cele doua directii?
22
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
,se prind ancora+ele de piesele special pre&azute si cu a+utorul lor se &erticalizeaza
stalpul?
,se executa i%inarea finala confor proiectului?
,se desprinde stalpul din acara!
B)/)MONTAREA GRINDILOR METALICE
a)Lucrari !re'atitare"
,&erificarea diensiunilor si #eoetriei #rinzii confor proiectului?
,arcarea cu &opsea a axelor lon#itudinale ale #rinzilor?
,ontarea sustinerilor pentru #rinzi confor fisei tehnolo#ice!
+)Lucrari de %nta> !r!riuC5is)
se a#ata #rinda in acara si se transporta la locul de onta+?
,se aseaza #rinda pe esafoda+e?
,se executa i%inarea confor proiectului structurii!
B)0 MONTAREA INC,IDERILOR METALICE
Inchiderilor etalice sunt forate din stalpi si ri#le etalice!
(talpii se onteaza la fel ca stalpii etalici ai structurii!
Ri#lele etalice se onteaza in prinipiu astfel:
,se traseaza pe stalpi pozitia scaunelor?
,se onteaza scaunele pe stalpi?
,se onteaza ri#lele pe toata lun#iea fatadei!
Inchiderile etalice sunt de re#ula eleente usoare?in consecinta $pot aparea ari
pro%lee le#ate de anipularea lor! Pentru rezol&area acestor pro%lee$inainte de
onta+ se &erifica dispoziti&ele de ridicare in &ederea pastrarii indefora%ilitatii
eleentului!
23
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DIN LEMN
Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia constructiilor din len!
"a proiectarea constructiilor de len se &or adopta asuri si solutii constructi&e$
confor (5A( 2627,10$ care sa duca la o %una conser&are a aterialului folosit!
(e &or lua asuri ca eleentele de len sa fie ferite de teperaturi ridicate!
5eperatura axia a ediului incon+urator in care se exploateaza constructiile de len
se liiteaza la 77
o
'!
Daca aterialul leons are o uiditate are si pe santier exista posi%ilitatea de a,
l usca in tip util$ se &or adopta sistee constructi&e la care uscarea anuala a
constructiei nu pro&oaca deforari periculoase sau sporirea eforturilor unitare!
(isteul constructi& se &a ale#e astfel incat sa perita o executie si o ontare
usoara! In acest scop se &a folosi un nuar cat ai redus de sectiuni diferite de
cherestea!
Eleentele de constructii se &or realiza in ateliere si fa%rici$ raanand sa fie
ontate pe santier!
(peciile lenoase folosite la eleentele de rezistenta ale constructiilor din len
sunt pre&azute in (5A( 17F,1:!
"a ale#erea aterialului leons se tine seaa de uiditatea$ defectele si
anoaliile adisi%ile precu si de corelarea acestora cu cate#oriile pieselor si
eleentelor de len pre&azute in (5A( 17F,1:!
Materialele utilizate pentru eleentele de rezistenta sunt cuprinse in uratoarele
standarde:
- "en %rut folosit in constructii su% fora de pra+ini$ anele$ %ile , (5A( .3/3,
17
- "en ecarisat su% fora de scanduri$ dulapi$ sipci$ ri#le$ #rinzi!
Pentru realizarea i%inarilor se folosesc suru%uri pentru len:
(5A( .F77,F.$ (5A( ./7.,13$ (5A( ./72,13!
- Piulite , (5A( 620,63
- (ai%e , (5A( F707,13
"enul este un aterial la care se produce fenoenul de contra#ere si uflare ca
urare a &ariatiei cantitatii de uiditate hi#roscopica!
'ontra#erea lenului$ prin pierderea apei produce scaderea &oluului lenului si
are ca efecte deforarea pieselor din len si aparitia crapaturilor! Aceste deforatii pot
conduce la schi%area pozitiei unor piese in exploatare sau scoaterea din functiune a
unor eleente @de ex! Ruperea in&elitorii %ituinoase datorita deschiderii rosturilor de
asterealaA$ reducerea capacitatii portante sau chiar iesirea din lucru a i%inarilor!
24
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
Putrezirea lenului se poate reduce su% efectul unor ciuperci si insecte ce se
dez&olta in conditii de uiditate peste cea de saturatie si la teperaturi intre 3
o
,73
o
'!
Pentru a se e&ita putrezirea$ lenul tre%uie tratat chiic prin ipre#narea cu
su%stante antiseptice,fun#icide: saruri inerale solu%ile in apa @clorura in apa @clorula de
zinc$ sulfat de 'u$ florura de sodiuA sau deri&ati or#anici in apa @fenoli$ crezoliA$ paste
antiseptice!
Aceste su%stante se pot aplica prin &opsire sau prin acoperirea cu paste
antiseptice!
Pentru o protectie corespunzatoare lenul tre%uie sa fie sanatos$ uscat si
prelucrat in fora definiti&e!
5re%uie ales corect sortientul de len$ sa se e&ite putrezirea prin e&itarea
uezirii lenului din precipitatii$ condens sau contact cu eleentele din %eton$ zidarie!
Uezirea se e&ita prin dispunerea su% piesele de len a unor straturi de hidroizolatie$
uscarea lenului prin crearea unei circulatii a aerului care indeparteaza uiditatea!
"enul tre%uie prote+at la ardere prin ipre#narea inainte de punerea in opera a
pieselor de len cu su%stante i#nifu#e!
"enul tre%uie sa fie departe de surse de caldura$ sa fie utilizat la constructii cu
teperaturi St T 77
o
'U$ fara foc deschis$ scantei!
Prote+area chiica @i#nifu#areaA reprezinta tratarea cu su%stante i#nifu#e$ la o
teperatura inferioara celei de ardere a lenului si forarea unei pelicule protectoare de
izolare intre len si oxi#enul din aer!
I%+inarea e&e%ente&r din &e%n
Diensiunile produselor din len sunt liitate ca sectiune si lun#ie si ca urare
tre%uiesc i%inate! I%inarile se pot realiza prin chertare$ cu ti+e$ cu pene sau prin
incleiere!
I%inarile tre%uie executate astfel incat sa se e&ite efectele defa&ora%ile ale
contractiei si uflarii si sa nu faciliteze aparitia uce#aiului prin sta#narea apei sau
ipiedicarea aerisirii i%inarii!
- (ta%ilirea sectiunilor sa fie inia!
- (a fie usor de executat si intretinut!
- (a entina in nod axialitatea eforturilor din %are!
- Executia sa fie corecta$ pentru ca o executie defectoasa a i%inarilor face ca
unele piese sa se incarce cu eforturi suplientare si sa cedeze!
I%inarile prin chertare se realizeaza prelucrand suprafetele piselor ce se i%ina
pentru a creea un contact direct intre ele! Pentru solidarizare se folosesc %uloane sau
scoa%e cu rolul de a ipiedica deplasarea relati&a a piselor i%inate! I%inarile de
solidarizare pot fi in +uatate de sectiune$ cu cep$ in coada de randunica! I%inarile de
rezistenta prin chertare se folosesc nuai la transiterea copresiunii!
I%inarile prin chertare la piese cu fi%rele asezate parallel se executa prin
prelucrarea suprafetelor in contact si prin chertari in +uatatea sectiunii! Ipiedicarea
deplasarii pieselor se face cu eclise$ %uloane!
I%inarile prin chertare la piese cu fi%rele asezate perpendicular @ex: rezearea
unui pop pe talpa sau i%inare stalp,#rindaA se realizeaza prin prelucrarea pieselor astfel
incat transiterea eforturilor sa se faca prin stri&ire! Deplasarea pieselor e ipiedicata
25
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
prin executarea unui cep de sectiune patrata sau dreptun#hiulara care intra intr,un locas!
'epul se executa ai scurt cu .V2 c decat locasul$ pentru ca eforturile de stri&ire sa se
repartizeze pe suprafata de contact dintre piese si nu prin cep!
"a piesele care fac un un#hi intre ele @fere de lenA i%inarea se
realizeaza prin chertarea uneia din piese si taierea celeilalte dupa conturul chertarii!
I%inarile cu pene ipiedica deplasarea reciproca a pieselor care se
ansa%leaza! Penele pot fi prisatice$ din len inelare sau inelare dintate!
Piesele prisatice trans&ersale se realizeaza din len de foioase @ste+ar$ fa#A
ipre#nate cu su%stante antiseptice! Pentru a se asi#ura re#larea panelor$ acestea se
fac ai lun#i decat piesele de i%inat cu 2V: c! Panele prisatice lon#itudinale se
executa din len de rasinoase fara noduri$ defecte!
)uloanele de stran#ere care ipidica rasucirea penelor se aseaza la i+locul
distantei dintre pene!
I%inarile cu penele inelare drepte sau dintate se folosesc la executarea nodurilor
#rinzilor cu za%rele si la constructii acoperite @sa nu existe uiditateA! (olidarizarea
i%inarilor se face cu suru%uri asezate in centrul fiecarei pene!
I%inarile cu ti+e cilindrice @etalice$ din lenA sunt realizate prin %atere directa
sau prin insuru%are @cuiele au W T 0 si suru%urile W T / A sau sunt introduse in
#auri realizate dinainte cand se folosesc dornuri$ %uloane$ cuie cu W 0 si suru%uri W T
/ @W #aura T W cuiA!
E&itarea forfecarii eleentului intre ti+e se face prin respectarea unor distante
inie de aplasare a ti+elor!
'uiele folosite in constructiile din len sunt standardizate$ la %atere cuiele pot
a&ea lun#iea e#ala cu #rosiea pachetului de strans$ pot depasi #rosiea pachetului
sau pot raane inecate! 'uiul tre%uie sa patrunda in piesa ini :$7 diaetre! "un#iea
cuiului tine cont de nuarul pieselor i%inate$ #rosiea pieselor! <rosiea inia a
celei ai su%tiri piese care se i%ina tre%uie sa fie cel putin / diaetre pentru a nu se
produce craparea pieselor la %aterea cuielor!
)uloanele sunt din -) :F cu cap si piulita de stran#ere cu diatre .2$ ./$ .0$ .1$
23$ 22$ 27 ! Diaetrul %ulonului este @.4:3V.4/3A ls @ls X #rosiea pachetului care se
stran#eA$ dar ini .2!
)uloanele$ suru%urile si dornurile se aseaza pe un nuar par de randuri
lon#itudinale$ cuiele se aseaza pe un nuar par sau ipar de randuri$ drept$ in zi#,za#
sau pe dia#onala!
E&itarea forfecarii si despicarii eleentelor din len intre ti+e se face prin
respectarea distantelor inie constructi&e intre ti+e si intre ti+e si ar#inile eleentelor
i%inate!
In&elitorile se &or executa in conforitate cu detaliile din proiectul de executie$
ela%orat cu respectarea pre&ederilor din norati&ele in &i#oare!
"a ale#erea tipului de in&elitoare si a sortientelor de aterial precu si la
diensionare se &a tine seaa de:
> 'onditiile de cliatice ale re#iunii unde se afla constructia?
> 'onditiile de exploatare$ cliat exterior$ a#resi&itate atosferica?
> 'onditii de iluinare naturala?
26
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
> Posi%ilitatea curatirii e&entualelor depuneri de praf industrial?
> "iita de rezistenta la foc a aterialelor confor (R EN .:0:,.:23.2 ;
Masuri de si#uranta contra incendiilor! Deterinarea rezistentei la foc a eleentelor de
constructii?
> Posi%ilitatile de intretinere a in&elitorii!
Inainte de inceperea executiei in&elitorii$ stratul suport al acesteia &a fi ri#uros
controlat in ceea ce pri&este respectarea solutiilor$ aterialelor$ diensiunilor precu si a
odului de prindere si ansa%larea eleentelor suportului$ confor proiectului!
Respectarea pantelor$ scur#erilor$ planeitatii panelor$ capriorilor confor
proiectului$ a%aterile adisi%ile de la planeitate$ asurate cu dreptarul de : lun#ie$
care tre%uie sa fie de 7 in lun#ul liniei de cea ai are panta si de .3
perpendicular fata de aceasta!
Exploatarea$ intretinerea si repararea in&elitorilor
Asi#urarea functionalitatii si dura%ilitatii in&elitorilor si pre&enirea de#radarilor
preature ipune respectarea unor re#uli #enerale de exploatare si asuri de intretinere
corespunzatoare:
> 'uratirea si entinerea in %una stare de functionare a +#hea%urilor$ #urilor de
scur#ere$ %urlanelor de colectare si e&acuare a apelor?
> Indepartarea de pe in&elitoare a depunerilor de praf$ a &e#etatiei$ acuularilor
de zapada?
> (upra&e#herea structurii de rezistenta pentru a nu perite deforarile ce ar
duce la deteriorarea in&elitorii?
> Reducerea accesului si a circulatiei pe in&elitoare$ aceasta facandu,se nuai
pentru lucrari de intretinere?
> Interdictia circulatiei$ stationarii$ depozitarii aterialelor direct pe in&elitoare!
Pentru asi#urarea etanseitatii luinatoarelor la :,/ luni dupa ontare se &or
stran#e si re&izui toate suru%urile de prindere! In cazul luinatoarelor cu re%orduri se &a
&erifica si repara hidroizolatia!
Pre&ederi suplientare pentru acest proiect:
> (e &or folosi cuie din otel inox! Eleentele etalice de prindere a eleentelor
din len @corniereA se &or prote+a corespunzator S(tudiului pri&ind starea de coroziune si
recoandari de protectie anticorozi&aU!
Eleentele de constructie din len @pane$ capriori$ astereala$ talpi$ se &or prote+a
antiseptic,fun#icid si se &or i#nifu#a!
I#nifu#area se &a face de catre o fira specializata si autorizata pentru efectuarea
acestui #en de lucrari!
CAIET DE SARCINI E ,IDROIDOLATIE
<ENERA"I5A5I
27
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru hidroizolatii cu ateriale
%ituinoase si a unor lucrari aferente acestora$ in scopul protectiei constructiilor
su%terane si supraterane!
Yidroizolatiile sunt lucrari de constructii cu rolul de a ipiedica patrunderea
uezelii si a apelor eteorice $ freatice sau tehnolo#ice in interiorul cladirii sau in
eleentele de constructii si asi#ura pastrarea in %une conditii a caracteristicilor fizico ,
ecanice ale aterialelor care copun constructiile !
!r "ndicati# Titlu $rdin de
apr%&are
'nl%cuie(te
1 )* 025-1997 ) h id p en tr u re +ace rea e tan ( e it , ti i
r%( tu ril %r l a c l,d iril e c i # i le cu +a tade
rea li -a te d in pan%u ri m a ri p re +a& ri ca te
d in &e t%n a rm at
./01T
622!217031997
2 C 216-1983 ! % rm e tehn ice pen tru u tili -a rea +% liil %r
d in p # c la h id r% i-% la rea c%n ( tr uc tiil %r
(u& te rane ( i &a- ine l%r
"CC03C
20228021984
!0 3641982
3 C 234-1991 "n( truc t iuni t ehn ice p ri # ind a lc, tu ir ea ( i
e5ecu ta rea h id r% i- % la ti ei m % n%( trat cu
+% li e (tr a ti + ica t, d in 0 6 C p la ( ti+i at l a
ac%pe ri (u ril e c l,d iril %r i ndu( tri a le ( i
ag r%-%% te h n ice7 ne cir cu la& ile
./01T
112!218101991
!0 4441986
4 !0 040-2002 ! % rm a ti # p ri # ind p r% iec ta rea7 e5 e cu ti a
( i e5p l%a ta rea h id r% i-% la tiil %r l a c l,d ir i
./0T/
607221042003
C 24641993
5 )* 047-2002 ) h id p ri # ind u tili -a rea ch itu ril %r l a
e tan ( a rea r%( tu ril %r 8 n c%n (tr uc ti i
./0T/
1578215102002
6 )T 044-2002 . et %d% l%g ie p ri # ind de te rm i na rea
pe rm ea& ilit , ti i l a ap, a +i n i( a 9e l%r (i
p r% tec tiil %r an tic% r%- i# e ap li ca te pe
(up ra +e te le e le m en te l%r de c%n (tr uc ti i
./0T/
1570215102002
MA5ERIA"E (I E'YIPAMEN5E! EERIFI'AREA 'A"I5A5II! "IERARE$
MANIPU"ARE$ DEP-ZI5ARE
Materiale cu e%rane #udronate:
> 'artoane #udronate tip 'A :33$ 'A /33$ confor (5A( .:1 , 13!
> Ipaslitura din fi%re sticla #udronate tip IA ..3$ I) .233$ I)F .233$ confor (5A(
F6.0 , 13!
28
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
> Ipaslitura din fi%re sticla #udronate tip IA .333 R$ I)P ..33 R$ confor (5A(
130F,17?
> Panza #udronata cu %itu aditi&at IAA .233$ confor (5I .F,10?
> Panza #udronata tip PI 73$ PI /3$ P A 77 si P A /7$ confor (5A( .3/0,F1?
> 5esatura din fi%ra de sticla #udronata tip 5(A 2333$ confor (5A( .3.20,13?
> 5esatura din fi%ra de sticla #udronata$ acoperita cu folie de aluiniu tip 5)A"$
confor N5R 63/.,13?
> Me%rane hidroizolanta cu %itu aditi&at $ confor (5I 26,10!
Materiale %ituinoase pentru aorsare$ fixare si izolare:
> )itu pentru lucrarile de hidroizolatie tip Y 014F7 si Y 13463$confor (5A(F30/,
F1?
> )itu cu adaos de cauciuc tip (A' 674. 37$ confor (5 A( .37/0,F0?
> (olutie de %itu tip 'I5-M$ confor (5A( 0133,0:?
> Eulsie cationica #udronata$ confor (5A( ..:/2,F6?
> Eulsie anionica #udronata$ confor (5A( ..:/2,F6?
> Eulsie %ituinoasa tip Yidro%et$ confor N5R /6F1,F2?
> @(U)IFA suspensie de %itu cu filer #ranulat$ confor (5A( 771,17?
> @'E"-'YI5A suspensie de %itu cu filer #ranulat$ chit $confor (5A( 00.,F.!
Materiale auxiliare:
> Filer de calcar$ confor (5 A( 7:6,F6?
> Filer de talc$ confor (5A( .63. ,FF?
> Micro,as%est$ confor (5 A( ::.7,F7?
> (pirt al%$ confor (5 A( //,1/?
> 5a%la din plu% de .$ 2$ : #rosie$ confor (5 A( /6. ,F3?
> 5a%la zincata$ confor (5 A( 2321,13?
> 'arton i%i%at 'I :33$ confor (5 A( .:1,13?
> Panza din fi%ra de sticla non,#udronata tip I 73$ confor (5 A( 1373,F6?
> Placi din %eton prefa%ricat si alte ateriale de protectie @nisip$ pitrisA de F !!! .7
A?
> 'aine de drena+ din plastic?
> Materiale diferite si parti de i%inare pentru lucrarile aferente la e%rane
hidroizolanta!
"i&are$ Manipulare$ Depozitare
> Materialele folosite tre%uie sa corespunda conditiilor de calitate pre&azute in
standardele in &i#oare si &or fi insotite de certificate de calitate!
> Manipularea si transportul aterialelor %ituinoase se &a face cu atentie$ pentru a
nu le deteriora$ pe distante cat ai scurte!
> 5oate aterialele in suluri pentru hidroizolatii se &or depozita cel putin su%
soproane si &or fi ferite de lo&ituri!
> "a depozitre se &or lua asuri de paza contra incendiilor$ confor norelor in
&i#oare!
'-MP-ZI5IA MEM)RANEI YIDR-IZ-"AN5E
29
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
'aracteristici tehnice ale e%ranei hidroizolante
"ucrari de acoperire %eton
Proceduri de &erificare:
aA Masuratori$ &erificare directa a corespondentei cu proiectul si cu norele &alide
%A Existenta si &aliditatea docuentelor de certificare a calitatii aterialelor folosite
cA teste de randaent cerute de proiect si de prescripetii tehnice trecute in procesul
&er%al pentru lucrari ascunse
dA Eerificarea existentei si continutului docuentatiei si a procesului &er%al$ inspectiei
si concluziile
eA &erificare directa$ inspectii$ teste aditionale!
Uratoarele tre%uie luate in considerare cand se executa lucrarile:
> 'onditii de realizare?
> Eerificarea calitatii lucrarilor?
> Instructiuni de intretinere si utilizare?
> Masuri pentru protectia uncii si pre&enire a incendiilor pe cate#orii de lucrari
'onditii de lucru la e%ranele hidroizolante
Me%rane hidroizolanta se &or onta la teperaturi de peste G7H'$ sunt interzise
lucrarile pe &ree ploioasa!
Aorsa
(e realizeaza din solutie %ituinoasa pe un suport din %eton uscat si %ine
curatat$ doar cand sunt teperaturi exterioare de pana la G .1H' si cu eulsie pe
suport ued la teperaturi de peste G1H'!
(traturi pentru difuzie &apori sunt din panze #udonate IP) .233 sau IP) ..33$ su%
%arierele pentru &apori deasupra incaperilor cu uiditate su% 03B sau su% hidroizolatia
aplicata pentru izolatie terica sensi%ila la uiditate$ cu acoperiri din %eton$ sulul perforat
&a fi aplicat fara a se lipi$ cu suprapuneri de 7 c$ localizate pe suport cu partea
prote+ata!
(traturile de difuzie nu se aplica in si pe o raza de 27 c in +urul #urilor de drenare si
penetrare!
)ariera ipotri&a &aporilor
(e &a aplica pe un suport din %eton peste stratul de difuzie$ fixat si acoperit cu
astic %ituinous$ cu suprapuneri de F,.3 c si tre%uie acoperita partea inferioara a
stratului de izolatie terica!
'and se onteaza$ placile teroizolante se &or aplica cu partea neprote+ata in
asticul %ituinous cald pentru a acoperi %ariera ipotri&a &aporilor$ care &a depasi G
.73H'$ cand se aplica!
Me%rana Yidroizolatoare
Pentru aplicarea hidroizolatiei$ sulurile #udronate se for desface pe suprafata
suport$ &or fi curatate prin peria+ ener#ic si &or raane neiscate pana se indreapta!
(ulurile #udronate for fi fixate prin rosto#olire succesi&a si copactare peste stratul de
astic %ituinous$ e&itand forarea de pun#i de aer!
30
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
(uprapunerile la suluri #udronate &or fi de F, .3 c lon#itudinal si de ini .3 c
frontal si &or fi presate cu un dispoziti& cu incalzire locala @se accepta ca .3B din suluri
sa ai%a suprapuneri de iniu 7 c pe lun#ie si cel putin Fc pe latieA!
Al doilea si al treilea strat se &or aplica cu i%inari intre suprapunerile sulurilor
@aplicarea la ar#inea acoperidsului o fasie de 73 c latie la e%rane
hidroizolatiei in 2 straturi si de :: c la e%rane hidroizolanta in cate&a straturiA!
(traturile se &or aplica incepand de la +#ea%urile de scur#ere sau cainele de
drenare$ astefel incat suprapunerile sa se realizeze in directia de drenarea a apei!
Pentru pantele de pana la FB$ aplicarea sulurilor se face perpendicular sau
parallel cu panta!
Dupa aplicare$ suprafata fiecarui strat &a fi exainata prin ciocanire$ defectele
#asite se &or repara pana la realizarea uratorului strat!
Yidroizolatia eleentelor &erticale: executate prin intinderea fasiilor$ taiate la
diensiunile necesare$ de +os in sus! "a suprapuneri cu e%rane hidroizolanta
orizontala se &or pune in zone de 23 c! "a ansarde$ pana la 03 c inaltie$
e%rane hidroizolanta se &a intoarce pe partea orizontala a asardei pe ini .3 c!
Protectia e%ranei hidroizolante: eleentele &erticale se &or prote+a cu ortar M
.33 , 5 de : c #rosie cu tencuiala pe plase sudate 3/$ 30 4 27x27 c! Plasa se &a
ancora in perete! Pentru inaltii ai ari$ se &or folosi ancore speciale care se pre&ina
scur#erea apei in punctele de fixare!
'analele de drenare din ta%la zincata de la ansarde se &or fixa cu astic
%ituinous intre starturile aditionale de tesatura #udronata si e%rane hidroizolanta!
Protectia e%ranei hidroizolatiei se &a face din pietris de F,.7 pusa pe un strat
unifor de / c #rosie!
Pentru %alcoane$ terasele accesi%ile si acoperisuri tip terasa$ se pot folosi alte
ateriale pentru finisa+e decat pietris @cu ar fi asphalt din astic$ sapa din cient
scli&isit$ placi pentru ta&are din cient prefa%ricatA!
'opozitia e%ranei hidroizolante protectie ipotri&a uiditatii din paant
Efectul de capilaritate al apei se intalneste la peretii de rezistenta$ la piedestalul
exterior al cladirilor$ su% pardoseli incaperilor localizate la parter$ si la pardoselile si peretii
incaperilor uede!
Yidroizolatia orizontala de su% peretii noi
Yidroizolatia orizontala de su% peretii noi de la parter este stipulata pentru intrea#a
#rosie$ stratificarea fiind facuta din 2 straturi din cartoane #udronate 'A :33 prinse cu 2
straturi de astic %ituinos F3 , 67H'!
Yidroizolatia exterioara a soclului
<ips hidroizolant sau un strat de panza #udronata P A /7 si un strat de carton
#udronat 'A :33 prote+at de #ips arat extins su% ni&elul trotuarului!
Yidroizolatia incaperilor supraterane
Yidroizolatia incaperilor uede supraterane folosita continuu &a include straturi PA
/7 G 'A :33 prinse cu astic %ituinous pe orizontala si la plinte :3 c inaltie pe
&erticala! (uportul a fost aplicat cu eulsie %ituinoasa de ini :33#42!
'opozitia e%ranei hidroizolante supuse presiunii apei
31
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
(unt pre&azute ipotri&a uiditatii paantului cauzata de ploi care nu pot fi
colectate si e&acuate$ pentru peretii si pardoselile su%solului$ localizate deasupra ni&elului
apei de suprafata #asita!
Yidroizolatia pe orizontala de la su%sol se &a aplica pe %eton de e#alizare si &a
consta din #udronare cu eulsie %ituinoasa$ doua straturi P A /7 si un strat 'A :33$
prinse cu astic %ituinos I) F3 , 67H'!
Yidroizolatia pe &erticala a peretilor se aplica din exterior pe peretele din caraida
tencuit si &a fi alcatiuta din: aorsa din eulsie %ituinoasa$ 2 straturi P A /7 si un strat
'A :33$ prinse cu %itu I) F3 , 67H' cu .$7 I#4 la fiecare strat! Izolatia &a fi prote+ata cu
zidarie plina pe intre# perietrul!
'onditii de executie pentru e%rane hidroizolante ipotri&a uiditatii paantului
si apei fara presiune hidrostatica
"ucrarile de hidroizolatie pentru constructii pentru ape fara presiune! 'onfor
(5A( 2:7742,1 pre&ederile tre%uie luate in considerare ca si cataloa#ele &alide detaliate
si pre&ederile proiectului!
"ucrarile de hidroizolatii a constructiilor su%terane tre%uie sa ia in considerare
uratoarele:
> Micsorarea si eninerea ni&elului apei de suprafata la ini :3 c su% altitudinea
+oasa a fundatiei in tipul constructiei!
(uprafetele suport tre%uie sa fie ri#ide si cu fi#uri #eoetrice siple$ si scafele cu
ar#ini rotunde cu raza
"a scafe si ar#ini$ e%rane hidroizolanta &a fi intarita cu fasii din panza sau
texturi #udronice de 73!!!.33 c latie!
"a i%inari si penetrari$ e%rana hidroizolanta &a fi intarita cu straturi aditionale
din panza sau texturi #udronice de ini 73 c latie!
"a e%rane hidroizolante instalate in spatii inchise$ se recoanda ca stratul de
aorsa sa fie din eulsie %ituinoasa$ si pentru aceasta tre%uie luate asuri de
&entilatie si paza ipotri&a incendiilor!
Masticurile se &or aplica doar pe suprafete uscate$ eulsiile doar la teperaturile
suportului la ini G.7H'$ asticul %ituinous se &a aplica doar la o teperatura de
.03,.13H' pe tipul &erii si cu .3,23H' ai ult pe tipul iernii!
Me%rana hidroizolanta instalata pe &erticala la pereti se &a incepe de la scafe si
se &a finaliza pe intre# conturul constructiei pana la 2 inaltie! In cazul unor inaltii ai
ari$ le#atura dintre straturi tre%uie facuta in trepte la cel putin .3 c de suprapunere!
Acest tip de hidroizolatie ar tre%ui prote+ata cu un perete din caraida solida sau
cu alte panouri protecti&e asezate in centura!
EDE'U[IA "U'R\RI"-R! '-NDI[II 5EYNI'E DE EDE'U[IE ]I M-N5A^
"a terase$ acoperisuri si #rupuri sanitare
"a lucrarile de hidroizolatii se pot folosi atat e%ranele hidroizolante cat si
tehnolo#ia clasica $ acolo unde sunt necesare nuai lucrari de reparatii ale hidroizolatiei
existente executate pe siste clasic ! "a e%ranele hidroizolante se &or respecta
32
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
instructiunile producatorului ! Acolo unde se foloseste tehnolo#ia clasica tre%uie
respectate uratoarele instructiuni :
> Yidroizolatiile la cald se &or executa nuai la teperatura de peste G 7H'! (u%
aceasta teperatura se pot executa lucrarile cu respectarea pre&ederilor norati&ului '
.0 , 1/!
> 5eperatura asticului de %itu in cazan nu &a depasi 223H'$ iar in oentul
lipirii straturilor &a fi de
.03H' , 223H'!
> (uprafetele suport pentru aplicarea %arierei contra &aporilor sau a hidroizolatiei se
&or &erifica si controla daca corespund (5A( 2:774: , 1F si conditiilor de la pct! :!7 din
norati&ul ' ..2 , 10 pri&ind controlul pantelor$ eliinarea asperitatilor$ starea de intarire
si de uscare a suportului$ fixarea conductelor de scur#ere$ di%lurile$ a#rafe de prindere$ a
eleentelor din ta%la si alte lucrari siilare!
> )ariera contra &aporilor si stratul de difuzie sau hidroizolatia se &or aplica pe
suport din %eton sau ortar de cient$ dupa aorsarea cu eulsie sau cu solutie de
%itu cu iniu :33 #42!
> (tratul de aorsare cu solutie de %itu se executa pe suport %ine curatat si uscat$
nuai in perioade de tip cu teperatura exterioara inia de G0H'$ iar cu eulsie de
%itu pe suportul ued la teperatura de peste G 1H'!
> (traturile pentru difuzia &aporilor alcatuite din ipaslitura %ituata perforate I)P
.233 sau ..33$ pre&azute su% %ariera contra &aporilor$ peste incaperi cu uiditate ai
are de 03B sau su% hidroizolatii aplicate pe teroizolatii$ sensi%ile la uiditate$
pe&azute cu sape din %eton$ foile perforate se &or aplica nelipite cu suprapuneri de 7 c
si asezate cu partea %linds pe suport!
> (traturile de difuzie nu se aplica la dolii si pe o raza de cca! 27 c in
+urul #urilor de scur#ere si a strapun#erilor!
> 'ounicarea cu exteriorul a difuziei de su% copertinele aticelor se &a realiza din
fasii de ipaslitura %ituata perforata @I)PA de 73 c latie$ asezate la . distanta!
> )ariera contra &aporilor se &a aplica pe suport din %eton peste stratul de difuzie$
lipite si acoperite cu astic de %itu$ cu suprapuneri de F , .3 c si tre%uie sa acopere
coplet partea inferioara a stratului de izolatie terica!
> Protectie cu foi %ituate a plcilor teroizolatoare din ateriale ri#ide se &a
executa in atelier sau fa%rici$ prin
lipirea Plcilor cu iniu .$7 I#4p astic de %itu cald$ intins cu peria pe foile
%ituate!
> In ontarea pe acoperis$ Plcile teroizolatoare se &or aplica cu partea
neprote+ata in asticul de %itu cald de acoperire a %arierei contra &aporilor care nu &a
depasi teperatura de .73H' in tipul lipirii!
> Yidroizolatia alcatuita din straturi ultiple pentru terase si acoperisuri cu panta de
ax! 23B se &a executa prin lipirea foilor %ituate$ pe toata suprafata$ cu asticuri din
%itu preparate cu axiu :3B filer ineral$ cu punctele de inuiere .% in functie de
panta @pana la 23B %itu Y 13463A!
33
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
> Pentru executarea hidroizolatiei in capul acoperisului$ sulurile din foi %ituate se
&or derula pe suprafata suport si se &or curata prin periere ener#ica$ dupa care se &or
lasa un tip suficient$ pentru relaxare si indreptare a foilor!
> 5ehnolo#ia si conditiile de aplicare a straturilor de hidroizolatie sunt cele din
norati&ul ' ..2 , 10 art! :!23!2 ,
:!23!0!
> Yidroizolatiile la eleentele &erticale @atice$ re%orduri$ &entilatii$ cosuri$ etc!A se &or
executa cu fasii croite la diensiunile respecti&e prin derulare pe stratul din astic
de %itu cald$ incepand de +os in sus? la scafe suprapunerile se &or realiza in trepte
de /3 , 73 c!
> "a colturi$ uchii si alte locuri unde foile %ituate nu se pot derula$ se adite
aplicarea prin intinderea asticului cu canciocul sau #letuitorul pe eleent si foaia
%ituata$ cu lipirea iediata si presarea cu canciocul$ controlandu,se aderenta si
continuitatea etansarii in aceste locuri!
> "a atice cu inaltiea pana la 03 c$ hidroizolatia se &a intoarce pe partea
orizontala a aticului$ iniu .3 c iar in cazul unor eleente &erticale inaltiea ai
are se &a ridica pana la 73 c si se &a fixa cu plat%anda si %olturi ipuscate la distante
de cca! 73 c!
> Protectia hidroizolatiei eleentelor &erticale la trasee circula%ile si necircula%ile$ se
&a realiza cu ortar de cient M .33 5 de cca! :3 #rosie$ arat cu plase otel,
%eton 3 0 la 27x27 c!
> Etansarea la strapun#eri se &a face in functie de diaetrul eleentului si
solicitarilor fizice si ecanice astfel:
o strapun#eri reci si fara &i%ratii$ cu diaetrul ai ic de 233 si cu flanse$
hidroizolatia se &a aplica pe flanse sudate si se &a strapun#e cu flanse o%ile cu
suru%uri! o strapun#eri reci si fara &i%ratii cu diaetrul ai ic de
233 si fara flanse$ etansarea hidroizolatiei cu eleente &erticale se &a executa$ dupa
uplerea cu ortar a
#olului din +urul eleentului$ prin ansonare cu doua straturi de panza sau tesatura
%ituata lipita cu astic de %itu si atisare pe eleent cu sara sau colier! o rosturile
de dilatare cu re%ord se &or etansa si izola confor '
..2 , 10 punctele :!2/ , :!2/!2!
> Montarea #urilor de scur#ere$ racordarea izolatiei$ #ulerul de plu% si ontarea
ufei conductei de scur#ere etc! se &or face confor aceluiasi norati&$ punctele :!27$
:!20 , :!20!F
> terase necircula%ile$ protectia #rea @la exteriorA din pietris cu #ranule de F , .7 $
se &a executa prin asezare in strat unifor de /3 #rosie!
> odul de alcatuire a izolatiei hidrofu#e la terasa: nuarul de straturi$ tipul de
panaza$ ipaslituri$ sape$ se &or detalia in cadrul proiectului special pentru izolatii!
'elelalte eleente de constructie ale terasei se &or executa confor pre&ederilor din
planurile de detaliu ale
proiectului @izolare terica$ sape protectie$ ta%la etc!A
"a eleentele su%terane
34
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
"a lucrarile de hidroizolatie a constructiilor contra apelor$ cu sau fara presiune$ tre%uie sa
se respecte
pre&ederile (5A( 2:7742 , 1F$ ale norati&ului ' ..2 , 10 cap! /!1 si ale detaliilor
respecti&e ale proiectului!
Izolatia hidrofu#a se &a realiza pe toata inaltiea peretilor su%solului!
Protectia hidroizolatiei &erticale se &a realiza din zidarie de caraida plina$ iniu .2$7
c #rosie!
EERIFI'AREA 'A"I5A5II "U'RARI"-R! A)A5ERI ADMI(E
"ucrarile de hidroizolatii$ a+oritatea lor fiind lucrari ascunse$ calitatea lor se &a
&erifica pe etape de executie$ incheindu,se proces,&er%al$ din care sa rezulte ca au fost
respectate uratoarele:
> calitatea supotului , ri#iditate$ aderenta$ planeitate$ uiditate$ constatari
facute confor norelor in &i#oare?
> calitatea aterialelor de hidroizolatii confor certificatelor de calitate?
> pozitionarea si ancorarea pieselor atalice @daca este cazulA?
> calitatea aorsa+ului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei$ incusi& a
celorlalte lucrari de constructii aferente?
> stran#erea flanselor si plat%andelor aferente stapun#erilor?
> (e &erifica lucrarile de tinichi#erie aferente ce asi#ura etanseitatea ceruta
@copertine$ #lafuri$ etc!A si sunt %ine ancorate si lipite cu falturi corect executate? ca #aurile
de scur#ere au #ratar si functioneaza noral la turnarea apei in locurile cele ai inalte
ale terasei!
Eerificari inainte de inceperea lucrarilor de hidroizolatii!
Inaintea inceperii lucrarilor de hidroizolatii tre%uie facute uratoarele &erificari:
> Eerificarea terinarii etapei executata anterior @PE receptie calitati&a strat suportA?
> Eerificarea planeitatii stratului suport$ fiind adisa o sin#ura deni&elare de J 7 !
pe o suprafata &erificata cu dreptarul de 2 in orice directie?
> Existenta rosturilor de dilatatie de 2 c! latie pe conturul si in capul sapelor$
peste teroizolatiile noi?
> Existenta certificatelor de calitate pentru aterialele si seifa%ricatele care
intra in coponenta hidroizolatiilor?
> Existenta a#reentelor tehnice pentru produse si procedee noi?
> 'alitatea aterialelor li&rate si corespondenta cu pre&ederile proiectului?
> 'alitatea stratului suport prin &erificari ale planeitatii$ porozitatii si curatirii acestuia?
> Existenta pantelor stratului suport catre #urile de scur#ere!
Eerificari pe parcursul executiei lucrarilor de hidroizolatii
Dupa &erificarea planeitatii $ daca se constata anuite deni&elari se &a face
corectarea lor cu ortar de cient $ iar teroizolatiile se &or prote+a cu foi %ituate sau
cu pelicula de ortar special ! Inaintea aplicarii stratului de hidroizolatie se &a &erifica
starea de uiditate a stratului suport @pentru care la fiecare .333 p!$ se fac 7 pro%e prin
desprinderea unei fasii de carton %ituat de 7 x 23 c lipita de suport$ care dupa 2 ore
35
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
tre%uie sa se rupa prin carton sau prin stratul de %itu sau se &erifica cu aparate pentru
&erificarea uiditatiiA!
In tipul executiei tre%uie &erificat:
> lipirea corecta a foilor?
> latiea de petrecere a foilor @F,.3 c! lon#itudinal$ iniu .3 c frontalA? se
adit .3 B din foi cu cu petrceri de ini 7 c lon#itudinal si in F c! frontalA?
> respectarea directiei de ontare a foilor? pana la 23 B panta se pot onta parallel
cu streasina$ dar peste 23
B nuai in lun#ul liniei de cea ai are panta?
> entinerea$ in cazul izolatiilor su%terane$ ni&elelui apelor freatice la in! :3 c su%
ni&elul cel ai co%orat al lucrarii respecti&e?
> racordarea corecta a izolatiilor &erticale cu cele orizontale?
> tinichi#eria ferenta acoperisurilortre%uie racordata cu hidroizolatia si %ine
fixata de eleentele de constructie?
> realizarea counicarii cu atosfera a stratului de difuzie pe su% sorturi$ copertine$
sau tu%uri?
Eerificari la terinarea lucrarilor
> Etanseitatea hidroizolatiilor prin inundarea cu apa tip de F2 ore a acoperisurilor
cu pante pana la F B
inclusi&e! Ni&elul apei &a depasi cu iniu 2 c ! punctual cel ai ridicat ?
> Etanseitatea caerelor unde inundarea &a fi efectuata tip de F2 ore$ #rosiea
stratului de apa fiind de :$0 c ?
> "a constructiile supuse presiunii hidrostatice a apelor su%terane$ dupa asi#urarea
asurilor de contrapresiune$ se opresc epuisentele$ lasand hidroizolatia tip de /1 ore
su% presiune axia?
In cazul in care pro%ele prin inundare nu se pot efectua$ &erificarea se face &izual
prin ciocnire 8i e&entuale sonda+e *n punctele du%ioase!
Ontocit$
36
Proiect: CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE
DENUMIRE: Caiet de sarcini structura
Faza: PTh+DE
37