Sunteți pe pagina 1din 12

Proiectant general:IPCT INSTALATII Proiect nr.

28/2010
Beneficiar: Primaria Sector 2.Bucuresti Elaborare documentatii tehnicoeconomice
!entru
e"tindere retele !ublice de a!a si
canali#are
$Com!letare stra#i %inclusi& bransamente si
racordurile !ana la limita de !ro!rietate
Cod CPV:713222-3.(SF+PT+DE+CS).e!.2
Str."i#$ie%ti.Sector 2
F$&$: PT+DE+CS
"E"'() TE*+(C
1. D,TE -E+E,.E
1.1. Den/0ire$ o1iecti!/2/i de in!e%titie
E2$1or$re doc/0ent$tii te#nico-econo0ice 3entr/ e4tindere rete2e 3/12ice de $3$ %i
c$n$2i&$re Co032et$re %tr$&i5inc2/%i! 1r$n%$0ente %i r$cord/ri2e 3$n$ 2$ 2i0it$ de
3ro3riet$te6Cod CPV: 713222.(SF+PT+DE+CS)
E7T(+DEE ETE.E C,+,.(8,E ST. "(*,(EST((&on$ c/3rin%$ intre %tr.
Pei%$9/2/i %i %tr. "r. :$ci2$)5 ./n;i0e e4tindere rete$ c$n$2i&$re 0en$9er$<cc$.=3 02:
./n;i0e e4tindere rete$ c$n$2i&$re 32/!i$2$<cc$.8>52> 02-F,8, PT+DE+CS
1.2. ,032$%$0ent/2 o1iecti!/2/i
Strada Mihaiesti (zona cuprinsa intre str. Peisajului si str. Mr. Bacila)
Sector 2. Bucuresti
1.3. Tit/2$r/2 in!e%titiei
Titularul investitiei este :
Primaria Sector 2 .Municipiul Bucuresti
Str. Chiristigiilor nr.!!"!#. Sector 2 Bucuresti.
Serviciul $nvestitii %dilitare
1.?. :ene@ici$r/2 in!e%titiei
Bene&iciarul investitiei este :
Primaria Sector 2 .Municipiul Bucuresti
Str. Chiristigiilor nr.!!"!#. Sector 2 Bucuresti.
Serviciul $nvestitii %dilitare
1.>. E2$1or$tor/2 %t/di/2/i
%la'oratorul studiului este:
SC. $PCT $nstalatii S.(.). Bucuresti
Str. Tudor *rghezi nr.2! cod +2+,-# Sector 2 Bucuresti.
2. DESC(EE, -E+E,., , P'(ECT).)(
$. D,TE P(V(+D ,"P.,S,"E+T). S( T'P'-,F(,
Strada Mihaiesti (zona cuprinsa intre str. Peisajului si str. Mr. Bacila) pe domeniul pu'lic al
Sectorului 2 nu este echipata cu retea pu'lica de canalizare pe zona cuprinsa intre str. Mr.Bacila si
str. Peisajului
Strada Mihaiesti (zona cuprinsa intre str. Peisajului si str. Mr. Bacila)strada cu structura rutiera
din pamant si piatrava &i sistematizata prin e.ecutia unei strazi cu un carosa'il cu latimea de / mcu
trotuare pe am'ele parti .Pe aceasta strada reteaua de canalizare menajera se va e.tinde pe o lungime
de cca ,#++ miar reteaua de canalizare pluviala pe o lungime de 0/2/ m.
)a 'aza proiectului au stat studii topogra&ice cuprinzand planuri topogra&ice cu amplasamentele
reperelor in sistem de re&erinta national. Planurile Topogra&ice au &ost intocmite de serviciul de
cadastru al Primariei Sectorului 2planuri ce au &ost transmise la 1CP$"*gentia 2ationala de
Cadastru si Pu'licitate $mo'iliara Bucuresti.
Cotele de adancime ale caminelor de canalizare e.istente pe str.Peisajuluicamine la care se
racordeaza canalizarea noua s"au veri&icat impreuna cu SC *P* 213* S* Bucuresti
1.C.(", S( FE+'"E+E.E +,T),.E SPEC(F(CE 8'+E(
Climatic amplasamentul lucrarii se incadreaza intr"o zona de clima continentala &iind situat
in partea centrala a tinutului climatic din S si S%.
Temperatura aerului prezinta medii anuale de ordinul !+/ 45. !! 4 cu ecart pentru valori medii ale
lunii iulie de 2#45.2#/4 si pentru luna ianuarie de "!/45"24. 2umarul mediu anual al zilelor cu
inghet este de ,/5!++.
Precipitatiile atmos&erice inregistreaza cantitati mari anuale de cca. //+56++ mm cu valori medii
pentru luna iulie de ordinul 6/ mm si pentru luna &e'ruarie de -+ 5 /+ mm. $n semestrul cald o mare
parte a precipitatiilor prezinta caractere de averse iar uneori ploile sla'e sunt aproape a'sor'ite de
masa aerului &ir'inte care invaluie orasul.
*d7ncimea de 8nghe9 8n zona cercetat: este de 0+",+ cm con&orm ST*S 6+/-";;.
c.-E'.'-(, 5SE(S"(C(T,TE,
<in punct de vedere geomor&ologic amplasamentul este situat 8n marea unitate
geomor&ologic: a C7mpiei (om7ne 8n su'unitatea C7mpia 3l:siei caracterizat: prin supra&e9e 8n
general plane &:r: denivel:ri importante.
<in punct de vedere geologic (ane.a ! harta geologic:) zona investigat: &ace parte din
marea unitate de vorland denumit: Plat&orma Moesic: =i este caracterizat: prin:
" dezvoltarea la supra&a9: a depozitelor cuaternare de lunc: (>olocen superior) =i de teras:
(Pleistocen superior ? >olocen in&erior) reprezentate prin aluviuni grosiere =i respectiv printr"un
comple. argilos pr:&os loessoid 8n 'az: cu aluviuni grosiere@
" dezvoltarea 8n pro&unzime a depozitelor de v7rst: (Pleistocen mediu) reprezentat printr"un comple.
argilo ? marnos =i cu numeroase intercala9ii lenticulare preponderent nisipoase =i depozite de v7rst:
(Pleistocen in&erior) constituit din argile sau marne 8n alternan9: cu strate de nisipuri cu sau &:r:
pietri=uri.
<epozitele loessoide acoper: toate &ormele de relie& din C7mpia (om7n: cu e.cep9ia zonelor
inunda'ile.
%le prezint: o mare varietate structural: =i te.tural: at7t pe orizontal: c7t =i pe vertical:.
Pentru toat: supra&a9a investigat: succesiunea litologic: pentru &undarea retelelor de
canalizare de la nivelul terenului spre ad7ncime este urm:toarea::
2
+ A +,+m "strat de umplutura@
+,+ A2++m" argila de culoare 'run ?ca&enie plastic vartoase @
2++A#6+m"argila pra&oasa nisipoasa de culoare ca&eniu"gal'uie plastic vartoase cu concretiuni
" Presiunea conventionala de calcul se con sidera p
conv.
B2/+ Cpa (pentru argila)
" <in punct de vedere seismic zona cercetata se incadreaza ast&el:
"Con&orm normativului P!++"!D2++6valoarea de var&a acceleratiei terenului pentru
cutremure avand interval mediu de recurenta$M(B!++ani este agB+2-giarperioada de
control(colt)a spectrului de raspuns TcB!6sec.
"Con&orm S( !!!++D!D,# in macrozona de gradul B(indicele ! reprezinta o perioada de
revenire de !D/+ ani)
d. PE8E+T,E, P'(ECT).)(
Proiectul trateaza urmatoarele:
"retea canalizare pluviala
"retea de canalizare menajera
"racorduri de canalizare menajera pana la limita viitoarelor proprietatii.
"guri de scurgere cu si&on si depozit

1.ETE.E E7TE(',E DE C,+,.(8,E
Proiectul trateaza reteaua de canalizare unitara racordurile de canalizare ale consumatorilor la
reteaua pu'lica ca in&rastructura necesara &unctionarii instalatiilor interioare a&erente consumatorilor
neracordati si gurile de scurgere cu si&on si depozit a&erente evacuarii apelor pluviale de pe strada.
2.:$&$ de 3roiect$re
<ate de tema &olosite in intocmirea PTE<%:
"studiu de &eza'ilitate
"planuri topogra&ice cu retele pu'lice
"studiu geotehnic general
"avize si acorduri de la &urnizorii de utilitati
"standarde si normative speci&ice in vigoare
3. ete2e de /ti2it$ti $3$ %i c$n$2 e4i%tente.
Pe amplasamentul e.tinderii retelei de canalizare in sistem divizor nu e.ista conducta de apa
$n zona adiacenta strazii e.ista retea de canalizare in sistem divizor oraseneasca.
?.P$r$0etri 3roiect$ti
<e'itul de apa uzata si pluviala evacuat s"au dimensionat con&orm 'reviarului de calcul
ane.at
e. 'r;$ni&$re$ de %$ntier
Pentru e.ecutia e.tinderii retelei de canalizare in sistem divizor societatea comerciala
castigatoare a licitatiei de e.ecutie va aduce in zona de e.ecutie un container metalic speci&ic
&unctionarii ca punct de lucru magazie de unelte si punct sanitar de prim ajutor.
*ccesul la lucrare si la containerul organizarii de santier se va &ace prin str. Mr.Bacila si prin
str.Peisajului.
#
Sursa de apa pentru organizarea de santier va &i hidrantul su'teran e.istent pe trotuarul strazii
Peisajuluiprin montarea unui element de hidrant suprateran <n 6/.Pentru nevoi sanitare se va
amplasa langa containerul organizarii de santier o ca'ina ecologica de FC.3idanjarea ca'inei se va
&ace de o societate specializata.
%nergia electrica necesara organizarii de santier se va &ace din linia electrica din zona pe 'aza
unui contract cu %2%).
Tele&onia se va &ace prin reteua de tele&onie mo'ila la care este a'onat e.ecutantul lucrarilor.
@.Pro;r$0/2 de e4ec/tie $ 2/cr$ri2or5;r$@ice2e de 2/cr/53ro;r$0/2 de rece3tie
Programul de e.ecutie a lucrarilorgra&icele de lucru si programul de receptie al lucrarilor se
sta'ilesc intre e.ecutant'ene&iciar proiectant si $nspectoratul de Stat pentru Constructii al
Sectorului 2 pe 'aza Programului de Control pe Gaze <eterminante ane.at proiectului.
;. Tr$%$re$ 2/cr$ri2or
Trasarea lucrarilor se va &ace pe 'aza planurilor ane.ate proiectului de catre personalul cali&icat
al e.ecutantului cu participarea reprezentantilor 'ene&iciarului si a regiilor &urnizoare de utilitati
pu'lice.
#. Prote9$re$ 2/cr$ri2or e4ec/t$te %i $ 0$teri$2e2or din %$ntier
Protejare lucrarilor e.ecutate se va &ace prin parapeti de protectiesemnalizatoare de
avertizareiluminat pe timpul noptii
Protejarea materialelor se va &ace prin depozitarea intr"un spatiu ingradit si pazit.
i. "$%/r$re$ 2/cr$ri2or
Masurarea lucrarilor de e.ecutat si e.ecutate se va &ace de personalul autorizat al e.ecutantului
pe 'aza documentatiei ane.ata proiectului.
9. .$1or$to$re2e contr$ct$nt/2/i %i te%te2e c$re c$d in %$rcin$ %$
Contractantul va testa materialele puse in operaprin la'oratoarele specializate pe 'aza de
contract.Testele ce se vor e&ectua sunt indicate in caietul de sarcini ane.at documentatiei.
A.C/r$teni$ 3e %$ntier
Curatenia pe santier se va mentine prin depozitarea gunoiului intr"o ha'a inchiriata de la
societatea de salu'ritate ce are arondata strada.
*utovehicolele si utilajele ce participa la e.ecutie vor &i curatate la iesirea din zona de lucru
in vederea deplasarii in localitate.
2. Ser!icii %$nit$re
Pentru nevoi sanitare se va monta un punct de apa la hidrantul e.istent pe reteaua de apa si o
ca'ina de FC ecologica.
2.2. "e0ori/ te#nic e4ec/tie rete$ c$n$2i&$re /nit$r$ %i r$cord/ri 3$n$ 2$ 2i0it$ de
3ro3riet$te
-
2.2.1. De%criere$ con%tr/cti!$5 @/nction$2$ %i te#no2o;ic$
2.2.1. 1. ete2e de /ti2it$ti c$n$2 nece%$re con%/0$tori2or
(etelele de utilitati canal necesare locuintelor din zona retele ce se vor dimensiona si
e.ecuta ca retele pe domeniu pu'lic vor avea urmatoarea structura: :
$.ete$ de c$n$2i&$re $3e /&$te 0en$9ere %i 32/!i$2e
- retea de canalizare menajera
"retea de canalizare pluviala
" guri de scurgere cu si&on si depozit racordate la camine con&orm planului de sistematizare
pe verticala
"racorduri de canalizare menajera pana la limita de proprietate a viitoarelor locuinte cu sau
&ara contract *2B
1.ete2e de c$n$2i&$re 0en$9er$ %i 32/!i$2$
ete$/$ de c$n$2i&$re 32/!i$2$ se va e.ecuta din tu' de canalizare P3C"CH S20 <n
#!/+mmmontat su' carosa'il su' adancimea de inghet.Panta de montaj conductelor de canalizare
va &i de +.2- spre caminul de racord e.istent pe reteaua de canalizare pluviala de pe Str.
Peisajului.(eteaua de canalizare pluviala ce se e.tinde va &i e.ecutata incepand de la caminul de
canalizare e.istent in zona intersectiei cu str. Peisajului spre caminul de la intersectia cu str. Mr.
Bacila. .(acordarea tu'ului de canalizare nou la caminul e.istent se va &ace la radierul caminului
e.istent pe str. Peisajului. (eteaua de canalizare se va echipa cu camine de racord con&orm
ST*S 2--0D02 sau similarcarosa'ile si cu guri de scurgere cu si&on si depozit ST*S 6;+!"02.
Caminele se vor amplasa pe aliniamentul de pe strazi la cca #/"/+ m unul de altul .
Pentru evacuarea apelor pluviale s"a prevazut legarea colectorului la guri de scurgere apa
pluviala amplasate pe strada la intersectia cu str.Mr. Bacila.
ete$/$ de c$n$2i&$re 0en$9er$ se va e.ecuta din tu' de canalizare P3C"CH S20<n 2/+
mm montat su' carosa'il su' adancimea de inghet.Panta de montaj conductelor de canalizare va &i
de +.2- spre caminul de racord e.istent pe reteaua de canalizare pluviala de pe Str.
Peisajului.(eteaua de canalizare pluviala ce se e.tinde va &i e.ecutata incepand de la caminul de
canalizare e.istent in zona intersectiei cu str. Peisajului spre caminul de la intersectia cu str. Mr.
Bacila. .(acordarea tu'ului de canalizare nou la caminul e.istent se va &ace deasupra 'anchetei
caminului e.istent pe str. Peisajului. (eteaua de canalizare se va echipa cu camine de racord
con&orm ST*S 2--0D02 sau similar.
Caminele se vor amplasa pe aliniamentul de pe strazi la cca #/"/+ m unul de altul .
(eteaua de canalizare se va amplasa pe a.ul viitoarei strazii sistematizate.(eteaua de
canalizare se va echipa cu rami&icatii pentru viitorii utilizatorii de pe stanga si dreapta
carosa'ilului.(ami&icatiile pentru utilizatori se vor racorda direct la colectorul de canalizare prin
rami&icatii <n #!/D!6+D#!/ mm.
c.Constructiile aferente retelelor de canali#are mena'era si !lu&iala sunt :
-3 c$0ine de !i&it$re pe reteaua de canalizare menajera cu camera de lucru si cos acces
con&orm ST*S 2--0D02.
-3 c$0ine de !i&it$re pe reteaua de canalizare pluviala cu camera de lucru si cos acces con&orm
ST*S 2--0D02.
/
Caminele se acopera cu capace cu rama &onta carosa'ile.
ete$ de c$n$2i&$re e.ecutata ast&el :
"colector stradal"tu' P3C"CHS2 0 cu :
" <n #!/ mm" )B0/2/m"canalizare pluviala
" <n 2/+ mm" )B,# m"canalizare menajera
Colectoarele de canalizare menajera si pluviala se pozeaza in sant pe un pat de nisipcu panta
spre caminele de racord de la intersectia strazii cu str.Peisajului
Pe colectorul de canalizare menajera se vor monta @
8 3ie%e de r$cord 3entr/ r$0i@ic$tii2e de c$n$2i&$re Dn 1B0 005 ti3
r$0i@ic$tieDn31>/Dn 1B0 00 montate pe colector pentru racordurile de canalizare de la locuinte.
8 r$cord/ri de c$n$2i&$re din tu' P3C"CHS2 0<n !6+ mme.ecutat pana la limita
de proprietate a viitoarelor locuinte
Co2ecto$r/2 de c$n$2i&$re se pozeaza in sant pe un pat de nisipcu panta spre reteaua
e.istenta de canalizare de la intersectia cu str. Peisajului.
Pe colectorul de canalizare pluviala se vor monta @
" 2 guri de scurgere cu si&on si depozit din tu' de 'eton ST*S 6;+!D02.
" 2 racorduri de evacuare de la guri de scurgere"tu' P3C" CH S2 0<n B2++mm :
)B/++ m.
Tu'ul se monteaza in sant la "!.!+ pe un pat de nisip cu panta +2- spre caminul de racord
de pe strada Peisajului. <easupra tu'ului se va monta o 'anda de avertizare din P3C pentru
avertizare si identi&icare traseu.
2.2.2. Te#no2o;i$ de re$2i&$re$ rete2ei de c$n$2
Pe durata de &unctionare a intregului sistem de utilitati vor &i aplicate si prevederile 2ormativului
P !#+D,, privind urmarirea comportarii constructiilor.
Conditiile generale de selectare a materialelor sunt:
I sanitare
I tehnice
I economice
Pentru a putea realiza si e.ploata cat mai 'ine lucrarile necesare amplasamentul s" a avut in vedere
urmatoarele aspecte:
I sa permita protectia sanitara a o'iectului (in&luenta o'iectului asupra mediului cazul canalizarii)@
I terenul sa &ie sta'il in stare naturala dar si dupa realizarea constructiei@
I supra&ata de teren sa &ie li'era de constructii si sa &ie proprietatea autoritatii locale sau sa poata &i
e.propria'ila (in conditiile legii)@
I sa &ie accesi'il (langa un drum e.istent) pentru eventualele echipamente de lucru sau de
e.ecutie@
I sa &ie in apropierea unei surse de energie daca o'iectul va avea nevoie sa &unctioneze cu
energie si sa &ie disponi'ila cantitatea de energie necesara@
I sa nu necesite constructii suplimentare de mare anvergura@
I sa permita o eventuala e.tindere in viitor@
I supra&ata de teren sa nu &ie destinata altei constructii stanjenind e.ecutarea acesteia@
I sa &ie cat mai &erita de eventualele poluari accidentale sau sistematice@
I sa permita o &unctionare tehnologica rationala a sistemului@
I sa permita interventii pentru reparatii &ara lucrari suplimentare importante@
I sa permita &unctionarea cu un consum cat mai mic de energie@
I sa permita e.tinderi &ara modi&icari importante ale constructiilor e.istente@
I sa nu produca neplaceri vecinilor (zgomot miros dezvoltarea insectelor etc.)@
6
(etelele de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale vor &i construite din conducte de P3C
amplasate in su'teran Pe verticala vor &i asezate su' conductele de apa pota'ila conducta de gaz
ca'luri electrice canalele de ca'luri tele&onice etc.
Conditiile de amplasare la incrucisarea retelelor edilitare si distantele in plan orizontal si vertical a
canalelor care colecteaza si transporta ape uzate siDsau ape meteorice &ata de alte elemente de
constructie ar'ori retele etc. sunt recomandate in S( 0/,!D! J(etele su'terane. Conditii de
amplasareJ. Principalele conditii de amplasare aplica'ile in situatia prezentului studiu sunt prezentate
mai jos.
I <istanta minima intre conducte si canale precum si intre acestea si constructiile e.istente
tre'uie sa asigure sta'ilitatea constructiilor tinand seama de adancimea de &undare precum si de
caracteristicile geotehnice ale terenului.
I $n cazul retelelor de apa pota'ila a&late in vecinatatea canalizarii tre'uie sa asigure evitarea
e.&iltratiilor din canal si in&iltratii ale apei de canalizare in reteaua de apa pota'ila.
I $ncrucisarile intre retelele edilitare su'terane se &ac de regula su' un unghi de proiectie intr"
un plan orizontal de ;/... ,+4. Se admit reduceri ale unghiului pana la -/4 in cazul in care
conductele sunt amplasate pe strazi care se intersecteaza pana la acest unghi.
I $n plan vertical pro&ilul in lung prin colector va &i conceput ast&el incat pantele radierului
canalelor sa urmareasca pe cat posi'il pantele terenului natural pentru a rezulta un volum de
terasamente minim cu conditia respectarii vitezelor minime si ma.ime in colectoare.
1rganizarea e.ecutiei lucrarilor cuprinde comple.ul de masuri prin care se asigura realizarea
acestora in con&ormitate cu proiectele respective in limita valorilor si termenelor plani&icate.
Principalele o'iective urmarite de antreprenor pentru o organizare rationala a e.ecutiei lucrarilor
sunt:
I realizarea lucrarilor la termenele sta'ilite prin gra&icul de e.ecutie@
I im'unatatirea calitatii lucrarilor e.ecutate@
I nedepasirea costului de e.ecutie a lucrarilor &ata de prevederile din devizul o&erta@
I reducerea termenului de e.ecutie@
I ridicarea productivitatii muncii si a gradului de &olosire a utilajelor@
I adoptarea unor tehnologii de e.ecutie caracterizate printr"un procent ma.im de mecanizare.
Trasarea canalului se e.ecuta tinand seama de:
I prevederile documentatiei tehnice (proiectul de tehnic si de detalii de e.ecutie)@
I nivelmentul reperelor permanente e&ectuat cu precizia sta'ilita prin proiect@
I prevederea de"a lungul traseului a unor repere provizorii pentru e.ecutie legate de reperele
de&initive@
I materializarea a.elor de trasare si a unghiurilor &i.ate si legate de o'iecte permanente
e.istente pe teren (cladiri constructii etc.) sau de stalpii montati pe traseu in acest scop@
I intersectiile traseului &iecarei utilitati cu traseele constructiilor si retelelor su'terane
e.istente ce vor &i marcate la supra&ata terenului prin semne speciale.
)ucrarile de sapatura a transeelor se e.ecuta in con&ormitate cu prevederile proiectului. )ucrarile
se ataca intotdeauna din aval spre amonte.
Metodele de e.ecutare a sapaturilor sunt determinate de volumul lucrarilor de caracteristicile
solului precum si de adancimea si &orma transeelor. Transeele pentru montarea utilitatilor se e.ecuta
cu pereti verticali sau in taluz in &unctie de natura solului si de spatiul disponi'il pentru e.ecutarea
sapaturii.
Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza pe o singura parte lasandu"se o 'ancheta de
siguranta de /+ cm. Sapatura se adanceste in mod potrivit in dreptul im'inarilor dintre tu'uri pentru
a permite e.ecutarea etanseitatii im'inarii si a se evita rezemarea tu'ului numai pe mu&e.
Pe toata durata e.ecutiei se va analiza ce cantitate de pamant se poate depozita lateral transeii
ast&el incat pe toata lungimea strazii pe care se e.ecuta sapaturi sa se asigure o &asie su&icienta
accesului si circulatiei autovehiculelor Salvarii si Pompierilor.
;
Pentru circulatia pietonilor peste transei se prevad la distante de #+... /+ m podete (pasarele) de
acces dotate cu 'alustrade de protectie.
<epozitarea pamantului rezultat din sapatura in lungul transeii va avea in vedere si asigurarea
scurgerii apelor din precipitatii ast&el incat sa se evite inundarea sapaturilor sau terenurilor
invecinate.
%.ecutarea sapaturilor transeelor cu pereti verticali se &ace cu sprijinirea peretilor.
Pentru adancimi de sapatura mai mari de /+ m sprijinirea traseului se va &ace pe 'aza unui
proiect de sprijiniri.
Sprijinirea malurilor se &ace cu ajutorul dulapilor si 'ilelor din lemn de 'rad sau al sprijinitor
metalice in asa &el incat sa se o'tina o siguranta su&icienta pentru lucrarile de montaj si o usoara
e.ecutare a lucrarilor in interiorul transeei.
Pro'lema epuizarii apei su'terane din sapatura poate constitui un &actor determinant in alegerea
metodei de e.ecutie a lucrarilor de canalizare si a adoptarii materialelor adecvate pentru asigurarea
realizarii unor lucrari corespunzatoare.
Gactorii principali care determina metodele si mijloacele de epuizare a apelor din sapaturi sunt:
I marimea de'itelor in&iltrate@
I nivelul ma.im al panzei &reatice &ata de &undul sapaturii.
Metodele &olosite pentru epuizarea apelor din sapaturi se sta'ilesc si in &unctie de consistenta si
permea'ilitatea terenurilor in care sa e.ecutat sapatura.
)a pozarea retelelor pentru di&erite adancimi se vor respecta indicatiile proiectantului (pe 'aza
calculelor statice e&ectuate) si ale producatorului materialului. Kmplerea transeelor se &ace cu
pamantul rezultat din sapatura dupa un control de nivelment si veri&icarea calitatii e.ecutiei lucrarii.
Pe retelele montate se aseaza numai pamant a&anat eventual cernut eliminandu"se 'olovanii mari
sau resturi din 'eton sau din alte materiale dure. Pamantul a&anat se aseaza in straturi care se
compacteaza separat cu o deose'ita ingrijire.
Kmpluturile se e.ecuta manual in straturi de !+..!/ cm pe primii +#+ m deasupra tu'ului. Giecare
strat se compacteaza separat cu maiul de mana sau cu maiul J'roascaJ. (estul umpluturii se &ace in
straturi de cate 2+..#+ cm grosime de asemenea 'ine compactate pana la supra&ata terenului
urmarindu"se realizarea unui grad de compactare Proctor de minimum ,;L in con&ormitate cu
prevederile ST*S 2,!-.
Se interzice ingroparea lemnului provenit din co&raje sprijiniri etc. in umplutura.
(eceptia reprezinta actiunea prin care 'ene&iciarul accepta si preia lucrarea de la antreprenor in
con&ormitate cu documentatia de e.ecutie certi&icandu"se ca e.ecutantul si"a indeplinit o'ligatiile
contractuale cu respectarea prevederilor proiectului. $n urma receptiei lucrarii aceasta tre'uie sa
poata &i data in e.ploatare.
2.2.(.Continutul !robelor de etanseitae si rece!tie ale retelei de canali#are si a racordurilor
2.2.(.).Proba de etanseitate
Pro'a de etanseitate se e&ectueaza intre doua camine consecutive inainte de e.ecutia
umpluturilor.
)ucrarile pregatitoare comporta umpluturi de pamant peste canal ( lasand im'inarile li'ere
pentru a preveni plutirea canalului sau deplasarile laterale ale acestuia ) inchiderea etansa a
tuturor punctelor suscepti'ile de deplasare in timpul pro'elor.
Kmplerea cu apa a canalului se &ace de la capatul aval aerul evacuandu"se pe la
capatul amonte.
<urata pro'ei va &i de !/ min. $n timpul pro'ei se completeaza permanent apa pierduta
masurandu"se cantitatile adaugate.
$n cazul in care rezultatele pro'elor nu sant corespunzatoare se vor re&ace de&ectiunile
pe tronsonul respectiv.
2.2.#.2.. (eceptia preliminara a retelei de canalizare si a racordurilor
0
3eri&icarea calitatii lucrarilor se &ace cu ajutorul unui ro'ot echipat cu camera de luat vederi
plasat in tu'ul de canalizare colector <2 2/+ mm(canalizare menajera)<n #!/ mm(canalizare
pluviala) sau in tu'ul de canalizare <n 2++ mm(racorduri la guri de scurgere) si <n !6+
mm(racorduri de canalizare menajera pana la limita de proprietate).
3eri&icarea pantelor se &ace printr"un nivelment de precizie nivelele &iind asezate in camine.
*'aterile admise la dimensiunile interioare sunt de 2
+
D
+
. )a pante se admit tolerante
de E !+
+
D
+.
&ata de panta din proiect. )a cote se admit tolerante de / cm &ata de cotele din proiect
&ara a se depasi toleranta admisa pentru panta
2.2.?.Pre!ederi 3ri!ind e432o$t$re$ rete2ei de c$n$2i&$re
%.ploatarea retelelor de canalizare cuprinde totalitatea operatiunilor si activitatilor e&ectuate de
catre personalul angajat in vederea &unctionarii corecte a sistemului de canalizare in scopul o'tinerii
in &inal a unui e&luent epurat care sa respecte indicatorii de calitate impusi de normele in vigoare.
Tinand seama de marimea sistemului (ca de'it) componenta sa si intretinerea corespunzatoare a
retelelor de canalizare la nivelul parametrilor de &unctionare prevazuti in proiect este necesara
ela'orarea unui (egulament de e.ploatare care sa contina principalele reguli si prevederi necesare
&unctionarii corecte a acestuia.
(egulamentele de e.ploatare vor &i ela'orate de operatorii de servicii con&orm legislatiei in
vigoare avandu"se in vedere indicatiile din proiect instructiunile de e.ploatare avizele si
recomandarile organelor a'ilitate (companiile de gospodarirea apelor inspectoratele sanitare si cele
de protectia mediului) precum si toate actele normative din domeniu in vigoare.
(egulamentul va tre'ui sa cuprinda in mod detaliat descrierea constructiilor si instalatiilor
sistemului de canalizare releveele acestora schema &unctionala modul in care sunt organizate
activitatile de e.ploatare si intretinere responsa'ilitatile pentru &iecare &ormatie de lucru si loc de
munca masurile igienico sanitare si de protectia muncii de paza si de prevenire a incendiilor
sistemul in&ormational adoptat evidentele ce tre'uie tinute de catre personalul de e.ploatare modul
de conlucrare cu alte societati cola'oratoare cu 'ene&iciarul etc.
<upa de&initivare (egulamentul de e.ploatare si intretinere va &i apro'at de catre Consiliul de
administratie al 'ene&iciarului lucrarii (*2B). (egulamentul va &i completat si reapro'at de &iecare
data cand in sistemul de alimentare cu apa si canalizare se produc modi&icari constructive si
&unctionale rea'ilitari ale unor o'iecte tehnologice schim'area unor utilaje siDsau echipamente sau
alte operatiuni care ar putea a&ecta procesele tehnologice. <in cinci in cinci ani regulamentul va &i in
orice caz reactualizat pentru a se tine seama de e.perienta acumulata in decursul perioadei de
e.ploatare anterioara.
Prevederile regulamentului tre'uie aplicate integral si in mod permanent de catre personalul de
e.ploatare si intretinere acesta &iind e.aminat periodic la intervale de cel mult un an sau ori de cate
ori se constata o insu&icienta cunoastere a regulamentului situatie care ar putea conduce la o
e.ploatare sau o intretinere necorespunzatoare a constructiilor si instalatiilor sistemului de alimentare
cu apa si canalizare.
(egulamentul de e.ploatare si intretinere se va intocmi avand in vedere urmatoarele
documentatii principale:
I proiectul constructiilor si instalatiilor sistemului de canalizare precum si toate
documentatiile si actele modi&icatoare@
I releveele constructiilor dupa terminarea lucrarilor de e.ecutie care tin seama de toate
modi&icarile e&ectuate pe parcursul e.ecutiei@
I planurile de situatie schemele &unctionale dispozitiile generale ale constructiilor si
instalatiilor@
I instructiunile de e.ploatare ale constructiilor si instalatiilor ela'orate de catre proiectant@
I avizele organelor a'ilitate privind realizarea si e.ploatarea lucrarilor de investitie@
,
I documentatia re&eritoare la receptia de la terminarea lucrarilor si de la receptia de&initiva@
I cartea tehnica a constructiilor@
I schema administrativa a personalului de e.ploatare.
2.2.>.ece3ti$ 2$ ter0in$re$ 2/cr$ri2or
%.ecutantul va comunica investitorului data terminarii lucrarilor prevazute in contract printr"un
document con&irmat de dirigintele de santier. Comisiile de receptie vor &i numite de investitor si vor
&i alcatuite din cel putin / mem'ri. 1'ligatoriu va &i prezent un reprezentant al investitorului si un
reprezentant al *2B restul mem'rilor comisiei vor &i specialisti in domeniu.
$nceperea receptiei va &i organizata de investitor in ma.imum !/ zile de la comunicarea terminarii
lucrarilor de catre e.ecutant.
$n vederea receptiei instalatiilor este o'ligatorie e.istenta urmatoarelor acte legale:
I procese ver'ale de lucrari ascunse@
I procese ver'ale de pro'e tehnologice@
I procese ver'ale de inspectie video a calitatii e.ecutiei lucrarii@
I certi&icate de calitate ale materialelor@
I dispozitii derogatorii de la proiect date de proiectant pe parcursul e.ecutiei lucrarilor@
I procese ver'ale intocmite la &azele determinante ale e.ecutiei preliminare receptiei.
Comisia e.amineaza:
I e.ecutarea lucrarilor con&orm documentatiei de e.ecutie a proiectului si a reglementarilor speci&ice
cu respectarea e.igentelor esentiale de calitate@
I respectarea prevederilor din autorizatia de constructie din avize si din alte conditii de e.ecutie@
I terminarea tuturor lucrarilor con&orm contractului@
I re&acerea lucrarilor pu'liceDparticulare a&ectate si readucerea mediului am'iant la conditiile
anterioare inceperii lucrarilor de e.ecutie@
I &unctionarea sistemului.
(eceptia &inala se &ace la ma.im !/ zile dupa e.pirarea perioadei de garantie
prevazuta in contract si se organizeaza de e.ecutant.
Comisia de receptie e.amineaza:
I procesele ver'ale de receptie la terminarea lucrarilor@
I &inalizarea lucrarilor cerute la terminarea lucrarilor@
I re&eratul investitorului privind comportarea instalatiilor in perioada de garantie@
)a terminarea receptiei comisia de receptie &inala va consemna o'servatiile intr"un proces ver'al
2.3.+'"E DE P'TECC(E , ")+C((
)a ela'orarea proiectului s"au respectat:
" )egea Protec9iei Muncii nr.,+D!,,6 =i 2ormele Metodologice de aplicare@
" )egea #!,D2++6 a securit:9ii =i s:n:t:9ii 8n munc: ce intr: 8n vigoare la data de !.!+.2++6 =i a'rog:
)egea Protec9iei Muncii nr. ,+D!,,6 8ncep7nd cu aceast: dat:@
" 2orme generale de protec9ie a muncii emise de Ministerul Muncii =i Solidarit:9ii Sociale prin
ordinul nr. /+0 D 2+.!!.2++2 =i ministerul S:n:t:9ii =i Gamiliei prin ordinul nr. ,## D 2/.!!.2++2@
" (egulamentul privind protec9ia =i igiena muncii 8n construc9ii ? avizat de M)P*T cu nr.
,D2D!/.+#.!,,# ? cap. ## ? )ucr:ri de alimentare cu ap: =i canaliz:ri (art. !/0# ? !0#2)@
Prin proiect au &ost prev:zute urm:toarele m:suri de protec9ie a muncii:
" sprijinirea malurilor tran=eei c:minelor de vizitare =i a tran=eei de pozare a conductei@
" sprijinirea =i protec9ia re9elelor 8nt7lnite 8n s:p:tur:@
!+
" sondaje pentru determinarea e.act: a traseelor re9elelor e.istente din amplasament@
" parapete de 8mprejmuire a s:p:turilor deschise =i pode9e de trecere pietonal:@
" semnalizarea corespunzMtoare a lucrMrilor pet imp de zi si noapte.
$n timpul e.ecu9iei lucr:rilor antreprenorul va lua toate m:surile de protec9ie a muncii pentru
evitarea accidentelor av7nd 8n vedere &actorii de risc ce pot ap:rea pe parcursul e.ecu9iei acestora.
*ntreprenorul va urm:ri respectarea urm:toarelor norme ce reglementeaz: activitatea de protec9ie a
muncii pentru care va &ace instructajul 8ntregului personal (con&orm 2ormelor generale de P.M. cap.
$ pct.!#) ce se va ocupa de derularea lucr:rilor:
a. )egea Protec9iei Muncii nr. ,+D!,,6 =i 2ormele Metodologice de aplicare@
'. 2orme generale de protec9ie a muncii. %di9ia 2++2@
c. )egea #!,D2++6 a securit:9ii =i s:n:t:9ii 8n munc: ce intr: 8n vigoare la data de !.!+.2++6 =i a'rog:
)egea Protec9iei Muncii nr. ,+D!,,6 8ncep7nd cu aceast: dat:@
d. (egulamentul privind protec9ia =i igiena muncii 8n construc9ii ? avizat de M)P*T cu nr.
,D2D!/.+#.!,,# ? cap. ## ? )ucr:ri de alimentare cu ap: =i canaliz:ri (art. !/0# ? !0#2)@
2.?."DS)( DE PEVE+(E E( ST(+-EE , (+CE+D((.'
Pe parcursul e.ecutiei se vor respecta cu strictete 2ormele generale de prevenire si stingere a
incendiilor si normele speci&ice de prevenire a incendiilor pentru activit:ti cu &actor de risc ridicat
privind producerea incendiilor sau e.ploziilor (lucr:ri de sudur: lucr:ri 8n spatii 8n care pot ap:rea
degaj:ri de gaze in&lama'ile) emis prinordinul 1M$* ;;/D!,,0 legea #+;D2++6 si 2P+06D2++/
2.>. ,V(8E S( ,C'D)(
*cordurile =i autoriza9iile legale necesareenumerate mai jos au &ost o'9inute la nivelul 8ntregii
investi9ii de construc9ii pentru re9eaua de canalizare e.tinsa si racordurile pana la limita de
proprietate.
!.Certi&icat de ur'anism
2.*vize de principiu de la &urnizorii de utilitati"se o'tin dupa emiterea CK
"aviz principiu SC.*P* 213* S*"*gentia Gerdinand"Bucuresti
"aviz de&initiv SC.*P* 213* S*"*gentia Gerdinand"Bucuresti
"acord de principiu <KP"PMB
" aviz (*<%T
"aviz edilitar )KNT%2"Bucuresti
"aviz amplasament %2%) <istri'utie Muntenia"Bucuresti
"aviz (1MT%)%C1M S*"Bucuresti
"aviz <$ST($H*O SK< (%T%)%" Bucuresti
"aviz (*TB
"aviz 2%TC$TP"Bucuresti
"aviz CT% ?SG SC.*P* 213* S*
"aviz Comisia de Coordonare )ucrari %dilitare CT%"SG PMB
"aviz Primar Sector 2
"aviz <irectia *<P 2
"aviz <irectia de Mediu"Serviciu *vize si *corduri
"aviz Comisia de Circulatie
"aviz CT%"PT SC. *P* 213* S*

2.B. ,CTE +'",T(VE ,V)TE (+ VEDEE
!!
2.*.). Legislatie de mediu
2.6.!.!. .e;e$ ,3ei nr. 107/1==B5 amendata de .e;e$ nr. 310/200?
2.6.!.2. .e;e$ ?>8/2002 re&eritoare la calitatea apei pota'ile modi&icata de .e;e$
311/200?
2.6.!.#. *- 188/2002 si normele a&erente re&eritoare la limitele de descarcare a
apelor uzate amendata de *- 3>2/200>:
2.6.!.-.+TP,0115
2orme tehnice privind colectarea epurarea si evacuarea
apelor uzate orasenesti re&eritoare la colectarea tratarea si evacuarea
apelor uzate municipale
2.6.!./.+TP,0025
2ormativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in
retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare
2.6.!.6.+TP,0015
2ormativ privind sta'ilirea limitelor de incarcare cu poluanti a
apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali
2.B.2. +ocumente tehnice de referinta
Standardele si normati&ele a!licabile !entru retele a!a canal sunt:
6.2.!.Hhid pentru proiectarea constructia si e.ploatarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare
-P10B0?5 pu'licat in "onitor/2 '@ici$2 nr. 3381i%/21.0?.200> si normele a&erente
6.2.2.( 22== F 2ormativ pentru proiectarea si e.ecutarea conductelor de aductiune si a retelelor de
alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor.
6.2.#.+P 08?03 F 2ormativ privind proiectarea e.ecutarea si e.ploatarea instalatiilor sanitare si a
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din mase plastice.
6.2.-.*- 12?/2003 F re&eritoare la interzicerea utilizarii az'estului
2.*.(. LE,ISLATIE -E.E-IT/A-E LA A+0INIST-ATIA P1BLICA
2.6.#.!. .e;e$ nr. 28B din 200B pentru modi&icarea si completarea )egii administratiei
pu'lice locale
2.6.#.2. )egea administratiei pu'lice locale nr. 21>/2001
2.6.#.#. '- 81/2003 re&eritoare la reevaluarea si sta'ilirea amortizarii activelor &i.e
din patrimoniul institutiilor pu'lice
2.6.#.-. ')- nr. ?>/2003 privind &inantele pu'lice locale
2.6.#./. .e;e$ 213/1==8 re&eritoare la Proprietatea Pu'lica
3%($G$C*T $2T1CM$T
$ng.Paula Ciu'otariu $ng.Teodor <umitrescu
!2