Sunteți pe pagina 1din 6

ADMITERE 2013-2014

SCOALA POSTLICEALA SANITARA MOLDOVA"ROMAN
ADMITERE
2013-2014
METODOLOGIA DE ADMITERE
SCOALA POSTLICEALA SANITARA MOLDOVA
METODOLOGIA DE ADMITERE
IN INVATAMANTUL POSTLICEAL
AN SCOLAR 2013-2014
Elaborat conform O.M.E.C.T.S nr. 5346/07.11.2011
Aprobat n Consiliul de Administraie din data 30.01.2013
Capitolul I
Dispozitii generale
Art.1 (1) Admiterea in invatamantul postliceal in anul scolar 2013-2014 se face pe baza
criteriilor generale de admitere in invatamantul postliceal, elaborate de Ministerul Educatiei
Cercetarii Tineretului si Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7.11.2011 si a prezentei
metodologii elaborate de Scoala Postliceala SanitaraMoldovaRoman,
aprobata de catre Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant.
(2) Admiterea n Scoala Postliceala SanitaraMoldova se face pe locurile cu taxa;
(3) Concursul de admitere (daca numarul de candidati este mai mare decit numarul de
locuri) se organizeaza pentru califcarile:
a asistent medical generalist;
b. asistent medical de farmacie;
(4) Concursul de admitere se organizeaza in sesiunea de vara
conform calendarului de admitere, parte integranta a prezentei metodologii .
Art.2. Au dreptul sa se inscrie la nivelul de invatamant postliceal absolventii de liceu, cu sau
fara diploma de bacalaureat, pe baza urmatoarelor documente:
Cerere de inscriere ;
Copie legalizata dupa Diploma de Bacalaureat sau adeverinta de absolvire a liceului
(pentru absolventii promotiei 2013) nsotite de foaia matricol.
Copie dupa buletin sau cartea de identitate;
Copie dupa certifcatul de nastere;
Copie dupa certifcatul de casatorie in cazul schimbarii numelui;
Adeverinta medicala din care sa reiasa ca este apt pentru scolarizare si profesie;
Formular de inscriere (se completeaza la depunerea dosarului);
Art.3. Pentru respectarea prevederilor n vigoare privind regimul actelor de studii n Romnia
toi candidaii, inclusiv candidatele cstorite, vor f nscrii la concurs cu numele din
certifcatele de natere.
Art.4. Inscrierea candidatilor pentru admiterea in invatamantul postliceal, anul scolar 2013-
2014, se face conform calendarului de admitere, parte integranta a prezentei metodologii.
Art.5. Admiterea la Scoala Postliceala SanitaraMoldova se face pe baza de concurs(daca este
cazul ce consta intr-o proba scrisa .
Art.6. Proba scrisa consta intr-un test grila cu 30 de itemi de tipul complement simplu
(4 variante de raspuns cu o singura varianta corecta), iar tematica este stabilita pe califcari
profesionale la nivelul unitatii de invatamant .
Art.7. Tematica si bibliografa sunt anexate prezentei metodologii .
Art.8. Daca numarul de candidati este mai mic decit numarul de locuri admiterea se face in
ordine descrescatoare a mediei generale de absolvire a liceului.
Capitolul II
nscrierea candidatilor si probele de concurs
Art.8. Cererile de inscriere, insotite de documentele solicitate se depun la secretariatul scolii,
respectand termenul de inscriere. Actele de studii se depun in copie legalizata, iar celelalte
documente sunt certifcate pentru conformitate de catre unul dintre membrii comisiei de
admitere.
Art.9. Pentru toate califcarile testele vor contine 5 itemi despre profesia de asistent medical.
Art.10. Pentru califcarea asistent medical generalist testul grila de la proba scrisa vizeaza
notiuni despre educatia pentru sanatate, respectiv notiuni elementare de igiena si patologie
(25 de itemi).
Art.11. Pentru califcarea asistent medical de farmacie testul grila de la proba scrisa vizeaza
notiuni despre educatia pentru sanatate (10 itemi) , notiuni de botanica (5 itemi), notiuni
referitoare la caracteristicile generale ale compusilor chimici (anorganici si organici) cu
ntrebuintari farmaceutice (10 itemi).
Capitolul III
Comisiile de concurs
Art.13. Organizarea Concursului de admitere se realizeaza de catre Scoala Postliceala Sanitara
Moldova, respectand prevederile legale si pe cele ale prezentei metodologii.
Art.14. (1) Concursul de admitere va f organizat de Comisia de organizare a concursurilor si
examenelor care se va numi n prezenta metodologie Comisie de admitere.
(2) Comisia de admitere se compune din :
presedinte - directorul unitatii de invatamant particular;
membri - 4 profesori din unitatea de invatamant particular;
secretar secretarul unitatii de invatamant particular.
Art. 15. Comisia de admitere are urmatoarele atributii:
1. inregistreaza si verifca cererile si documentele anexate, necesare inscrierii;
2. stabileste si afseaza grafcul desfasurarii probelor;
3. repartizeaza, nominal, candidatii in salile de concurs;
4. intocmeste listele cu personalul didactic ce va asigura supravegherea candidatilor,
verifcarea identitatii acestora si sigilarea lucrarilor scrise;
5. verifca exactitatea si corectitudinea transcrierii subiectelor;
6. asigura afsarea, la loc vizibil, a baremului de corectare ;
7. intocmeste si afseaza tabelul nominal cu rezultatele fnale ale concursului;
8. primeste contestatiile si le transmite, sub semnatura , comisiei de rezolvare a contestatiilor;
Art. 16.(1) Membrii Comisiei de admitere au obligatia de a respecta cu strictete Criteriile
generale de admitere si Metodologia elaborata de unitatea de invatamant.
(2) Membrii comisiei de admitere implicati in organizarea si desfasurarea Concursului de
admitere care comit fapte cu caracter infractional (furnizari de solutii ale subiectelor, inlocuiri de
lucrari, modifcari nejustifcate de note, facilitarea unor actiuni sau intentii de frauda ale
candidatilor etc.) sau manifesta neglijenta in indeplinirea raspunderilor, vor f sanctionati in
conformitate cu prevederile legale in vigoare. Membrii Comisiei de admitere vor semna
declaratii in nume propriu cu privire la respectarea Criteriilor generale de admitere si a
Metodologiei de admitere elaborate de unitatea de invatamant.
Art.17. (1) Comisia de elaborare a subiectelor si baremelor de evaluare se constituie la
propunerea conducerii unitatii de invatamant, prin decizia directorului, avand urmatoarea
componenta :
- presedinte: profesor grad didactic I
- membri: maxim cate doi profesori pentru specialitatile: biologie, chimie, psihologie,
specialitati medicale si stiinte farmaceutice
- secretar un cadru didactic
(2) Membrii comisiei de admitere elaboreaza cel putin 3 variante de subiecte,in ziua sustinerii
probei .
(3) Subiectele si baremele de evaluare sunt prezentate presedintelui comisiei de elaborare a
subiectelor ,cel mai tarziu la ora 7:00 in ziua concursului.
(4) Variantele de subiecte sunt secretizate, fecare varianta se introduce intr-un plic, care se
sigileaza si se semneaza de catre profesorii care au elaborat subiectele, aplicandu-se stampila
unitatii de invatamant .
(5) Subiectul de concurs si subiectul de rezerva sunt alese de presedintele Comisiei de admitere,
prin tragere la sorti, in plenul comisiei .
(6) Comisia de admitere asigura confdentialitatea subiectelor din momentul extragerii variantei
de subiecte pana la incheierea probei.
(7) Dupa incheierea concursului, toate plicurile ce contin variantele subiectelor de concurs sunt
pastrate de conducerea unitatii de invatamant in aceleasi conditii ca si lucrarile la probele scrise.
Art.18. Inaintea intrarii n Sali, profesorii supraveghetori vor f instruiti de presedintele Comisiei
de admitere in legatura cu indatoririle ce le revin si cu prevederile Metodologiei de admitere.
Capitolul IV
Comisia de contestatii
Art.19. (1) Pentru solutionarea eventualelor contestatii ale notelor obtinute la testul grila se
constituie Comisia de contestatii, care isi desfasoara activitatea in baza prezentei metodologii de
admitere .
(2) Comisia de contestatii se compune din :
presedinte directorul /directorul adjunct al Scolii Sanitare Moldova
secretar - secretarul scolii
membri evaluatori doua cadre didactice de specialitate, altele decat cele care au
corectat initial;
Art.20. Contestatiile lucrarilor scrise se depun la secretariatul Comisiei de admitere, in termen
de cel mult, 24 de ore de la afsarea rezultatelor.
Art. 21. Rezultatele fnale vor f afsate dupa rezolvarea contestatiilor.
Capitolul V
Desfasurarea Concursului de admitere
Art.22. Proba scrisa se desfasoara in ziua stabilita de Scoala Postliceala Sanitara Moldova,
orele de desfasurare vor f anuntate cu cel mult 48 de ore inainte.
Art.23. (1) Se interzice accesul in sala de concurs a candidatilor care au asupra lor mijloace de
comunicare la distanta sau alte materiale informative.
(2) In vederea desfasurarii probelor scrise, va f asigurata supravegherea fecarei sali de catre 2
profesori supraveghetori, care verifca identitatea candidatilor prin buletinul/cartea de identitate
sau pasaport.
(3) Pe usa fecarei sali vor f afsate tabele nominale cuprinzand candidatii repartizati .
(4) Repartizarea n sali a profesorilor supraveghetori se face de catre presedintele comisiei de
admitere , cu un sfert de ora inaintea inceperii probei scrise.
(5) Accesul candidatilor in sali, se face conform listelor afsate.
(6) Profesorii supraveghetori vor verifca identitatea acestora pe baza buletinului de identitate
i a tabelului nominal cu candidaii repartizai n sala respectiv.
Art.24.(1) Accesul candidailor n sala de concurs pentru proba scrisa este permis cu maximum
30 minute nainte de nceperea probei.
Actele rmn pe masa candidatului pe toat durata desfurrii probei respective, pentru control.
Candidaii care nu au asupra lor toate actele prevzute nu sunt primii n sala de concurs.
(2) Candidatii vor f asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica, conform listelor afsate.
Fiecare candidat primeste foaia cu testul grila, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele
tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate.
(3) Timpul destinat pentru elaborarea lucrrii scrise este de 90 de minute.
(4) Se va atrage atenia candidailor c pentru elaborarea lucrrii scrise pot folosi numai cerneala
de culoare albastr sau pix cu past de culoare albastr.
(5) Evaluarea si notarea testului grila se realizeaza de catre profesorii din comisia de evaluare;
Art.25.(1) Presedintele, secretarul sau un membru al comisiei de admitere verifca, in toate salile
de examen, daca subiectele multiplicate sunt complete si corecte.
(2) Se interzice presedintelui, secretarului si membrilor comisiei, sa ofere candidatilor indicatii
referitoare la rezolvarea subiectelor, sa faca modifcari ale subiectelor sau ale baremelor.
(3) Din momentul distribuirii subiectelor candidatii nu mai pot intra in sala si nu pot parasi sala
decat daca predau testul si semneaza de predarea acestuia .
(4) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de
unul dintre profesori, pana la inapoierea in sala de examen, in aceasta situatie timpul alocat
rezolvarii subiectelor nu va f prelungit.
(5) Profesorii supraveghetori care intra in sali dupa ce au fost instruiti si au semnat fsa de
atributii, primesc din partea presedintelui listele cu candidatii, modelul de proces-verbal pentru
predarea-primirea lucrarilor scrise.
Art.26. (1) Rezultatele obtinute de candidat se consemneaza intr-un proces verbal semnat de
membrii si presedintele comisiei de admitere.
(2) Vor f admisi candidatii care au obtinut media minim 5.00 la proba scrisa in limita locurilor
disponibile.
Art.27. Afsarea rezultatelor se realizeaza in termen de maxim 24 de ore de la incheierea
examenului, la avizierul scolii.
Art.28. (1) Candidatii declarati admisi in urma concursului dobandesc statutul de elev al Scolii
Sanitare Moldova dupa depunerea, la secretariatul scolii in termen de 15 zile
de la data afsarii rezultatelor concursului de admitere

Anexa 1
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE
I. Califcarea Asistent medical generalist
BIOLOGIE-bibliografe
Manualele de biologie, clasa a XI-a, aprobate de Ministerul Educatiei Cercetrii Tineretului i
Sportului.
Tematica:
Notiuni elementare de igiena si patologie ale sistemelor : nervos, locomotor, digestiv,
circulator, excretor, respirator,reproducator si endocrin si ale analizatorilor vizual, auditiv, cutanat.
La fecare afectiune se prezinta :denumire, cauze , manifestari , prevenire
II. Califcarea Asistent medical de farmacie
BIOLOGIE-bibliografe
Manuale de biologie , clasele a IX-a si a XI-a , aprobate de Ministerul Educatiei Cercetarii si
Tineretului
Tematica :
Clasa a IX-a- Botanica
Regnul plante
Ferigi :flicate
Gimnosperme :conifere
Angiosperme : monocotiledonate si dicotiledonate
La fecare grup se prezinta caracterele de increngatura si de clasa , importanta si exemple
reprezentative.
Clasa a XI-a - Anatomia si Fiziologia Omului
Notiuni elementare de igiena si patologie ale sistemelor : nervos, locomotor, digestiv,
circulator, excretor, respirator,reproducator si endocrin si ale analizatorilor vizual, auditiv, cutanat.
La fecare afectiune se prezinta :denumire, cauze , manifestari , prevenire
CHIMIE- bibliografe
Manualele de chimie clasele a IX-a si a X-a, aprobate de Ministerul Educaiei Cercetrii Tinerului
i Sportului .
Tematica :
Clasa a IX-a
1. Formule chimice
2. Tipuri de reacii chimice
Clasa a X-a
1.Hidrocarburi
2. Derivai funcionali ai hidrocarburilor
clasifcare
formul general
proprieti fzice i chimice generale.
III. Califcarea Asistent medical de balneofziokinetoterapie i recuperare
BIOLOGIE- bibliografe
Manualele de biologie, clasa a XI-a, aprobate de Ministerul Educatiei Cercetrii Tineretului i
Sportului.
Clasa a XI-a - Anatomia si Fiziologia Omului
Notiuni elementare de igiena si patologie ale sistemelor : nervos, locomotor, digestiv,
circulator, excretor, respirator,reproducator si endocrin si ale analizatorilor vizual, auditiv, cutanat.
La fecare afectiune se prezinta :denumire, cauze , manifestari , prevenire
Anatomia si fziologia sistemului locomotor

S-ar putea să vă placă și