Sunteți pe pagina 1din 1

_________________________

_________________________
_________________________

DECIZIA NR../.

D-nul ........................................., reprezentant legal al ................................................


cu sediul in ............................ , str. ......................................... , nr. .............,inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. ........./.........../......................, cod fiscal ......................,
in calitate de angajator;
DECIDE:
Art. 1 Incepand cu data de ...... , Dl. .................. se numeste
in functia de .............................................. in cadrul departamentului
.......... serviciul ............................................................................ .
Art.2. Atributiile legate de aceasta functie sunt cele prevazute in Fisa Postului.
Art. 3 Aceasta decizie isi pastreaza valabilitatea pana la .............................. .
Art. 4 Prezenta decizie se comunica salariatului si va fi dusa la indeplinire prin
intermediul Departamentului Personal .

DIRECTOR GENERAL,