Sunteți pe pagina 1din 12

Nume si prenume student

1 Abdel Rahim A. Amal Adina


2 Ailu oaie N Ana-Maria
3 Albu I Alin tefan
4 Aldea V. Ioana-Simona
5 Alexandru A. Andreea Mdlina
Alexandru I. Mdlina- Maria
! Alexe I. "tlin "o#tin
$ Am%r &. A. 'ana-Alexandra
( Andrei I )lena-Aurelia
1* Andreia V. +ior,iana
11 Andreiu- Irina
12 An,hel +. .lorentina
13 Ar-are#e ". Sal/atore
14 Art0-o/a A0,ul
15 A/ram S. 1aniela
1 2ai-u M. +eor,e Alexandru
1! 2alaban ). Andreea 3eni
1$ 2arbu ". 4umini a
1( 2arbu &. Valentina-Maria
2* 2dioiu ". "o#min-+abriel
21 25enaru N. "lin Ra%/an
22 2l oiu +. "arla Andreea
23 2lu ". Alberto-Robert
24 2rbu R. Alexandra
25 2el,un M. Iuliana
2 2ibu N... Alexandru .lorin
2! Ior,u V. Ana Maria
2$ Mara#a- I. Aida Ioana
2( Nedel-u N. Marian Iulian
3* 2i- N. Alexandru Ni-olae
31 2i i- I. "arolina I#abela Mihaela
32 26rleanu I. Ana Maria
33 2la5 )u#ebiu
34 2obe Iulia +abriela
35 2o-a "atalin Valentin
3 2odi Ste7hanie 4iliana
3! 2oen,iu Adela Mdlina
3$ 2o,dan Miriam 4ari#a
3( 2olmad6r Mariu#
Nr.
Crt
4* 2oln/e#-u +abriela Alina
41 2ondor "ri#tina Mihaela
42 2or-an .lorin Mdlin
43 2o#tan Sorin
44 2re%aie Andrei 1ra,o
45 2r6ndu e#-u )lena Ramona
4 2udean- 2o,dan Ionu 1umitru
4! 2uleandr Alina Valentina
4$ 2u#uio- Andreea - Maria
4( 2uturu, Mdlina
5* 2u ia Adrian
51 2u%ni-ea Robert Mihai
52 "araba u "ri#tina
53 "atar,iu 1eni#a - )lena
54 "atrina "on#tan a - Vi-toria
55 "ldraru "ri#tina - 2eatri-e
5 "ea-u 1iana Marinela
5! "enu Nohai Adriana Mariana
5$ "hira Mihai
5( 4in- Mariu# "tlin
* "er-el Ni-u
1 "he a +eor,iana Ni-oleta
2 "hiri Alexandru +eor,e
3 "hiru Andreea
4 "hi Mihai-4i/iu
5 "hi u Alexandra
"ioban "i7rian
! "iobanu "laudia +eor,iana
$ "iobanu Mdlina Andreea
( "io-an 1ra,o
!* "io-ianu Mdlina Ioana
!1 "iola-u "ri#tian Ioan
!2 "io7or "ri#ti
!3 "ioranu Anda-)lena
!4 "6m7eanu Alina Maria
!5 "6r#tea Maria
! "6 .lorin 2o,dan
!! "obianu Alina-Ioana
!$ "ob%u- +eor,iana
!( "odreanu 'ana-Sil/ia
$* "oi-a 8etre-+abriel
$1 "o5o-aru Alin-1aniel
$2 "oman Vladu
$3 "ondru% Mariu# Aurel
$4 "on#tantin .lorina "ri#tina
$5 "on#tantine#-u Alexandru-Adrian
$ "ru#o/eanu Mihai
$! "on#tantin 'ana Iuliana
$$ "on#tantine#-u Adrian
$( "ornil )lena
(* "o#ta-he Stefana
(1 "o/ei )duard
(2 "r-iun +eor,iana-"ri#tina
(3 "ri#tea Ioana +eor,iana
(4 "ri#tea Alexandra
(5 "ri#tea 4oredana
( "roitoru )duard Mihai
(! "ula7o/ Vi-tor
($ 1a-he 9tefan
(( 1amean Maria
1** 1an Andrei
1*1 1arie 'ana-Maria
1*2 1ea- Ioan-Vin-en%o
1*3 1ea-onu "tlina +abriela
1*4 1ea-u "tlina-+eor,iana
1*5 1emeter Mihai 4udo/i-
1* 1ia-nu 1aniel
1*! 1ini- Va#ili-a
1*$ 1inu Alexandra-Andreea
1*( 1inu Mariu#-Andrei
11* 1i#ha +erald
111 1obri- +ineta-"tlina
112 1ohotari 2ian-a 4oredana
113 1orin )li%a 9tefana
114 1ori: 1iana Ionela
115 1o/lea- Andreea-)lena
11 1ra,omir Robert-1eni#
11! 1r,an )lena-Alexandra
11$ 1r,hi-i 4u-ian
11( 1r,hi-i Minodora-1aniela
12* 1umitra-he +abriel
121 1umitru Ioan-"ri#tian
122 1umitru Andreea "laudia
123 1umitru Alina Alexandra
124 1urlea Mariu# "tlin
125 1u: +ri,ore .lorin
12 1u:e#-u "armen Andreea
12! )ne Mihai
12$ )ne Ana-Maria
12( )rli-h Ralu-a-Mdlina
13* .i#to- 4oredana "ri#tina
131 .lorea Maria +eor,iana
132 .lorea Adriana
133 .lore#-u +eor,iana Valentina
134 .r6n-u Simona
135 +eor,e#-u Marina Andreea
13 +hena Ramona Stefania
13! +heor,he +abriela
13$ +heor,hiu Andreia-"ri#tina
13( +hi: Va#ili-a-Mihaela
14* +hi: "ri#tina-Adina
141 +iur,ea "ri#tina
142 +iur,i 8aula
143 +iur,iu/eanu &heodora
144 Nea-;u Mdlina-Ralu-a
145 &udor Mihai-Alexandru
14 Voinea +abriela Alina
Tema proiect
Erasmus
absenta
productia agricola vegetala=f(suprafata cultivata) in anul 2009 pentru cele 42 judete
PIB=f(veniturile totale ale gospodariilor) in anul 2008 pentru cele 42 judete
PIB=f(populatia ocupata) in anul 2008 pentru cele 42 judete
rata criminalitatii=f(rata somaj) in anul 2009 pentru cele 42 judete
rata infractionalitatii=f(rata somaj) in anul 2009 pentru cele 42 judete
personalul didactic din invatamant =f(populatia scolara totala) in anul 2008 pentru cele 42 judete
numarul persoanelor condamnate=f(numarul de someri) in anul 2009 pentru cele 42 judete
numarul persoanelor condamnate=f(populatia ocupata totala)in anul 2009 pentru cele 42 judete
numarul mediu de salariati =f(numarul mediu de pensionari) in anul 2009 pentru cele 42 judete
numarul mediu de pensionari =f(numarul mediu de salariati) in anul 2009 pentru cele 42 judete
pensia medie lunara de asig soc de stat =f(PIB) in anul 2009 pentru cele 42 judete
PIB=f(populatia totala din grupa de varsta 0!4 ani) in anul 2008 pentru cele 42 judete
PIB=f(populatia totala din mediul ur"an) in anul 2008 pentru cele 42 judete
PIB=f(populatia totala din mediul rural) in anul 2008 pentru cele 42 judete
PIB=f(populatia totala din grupa de varsta !##9 ani) in anul 2008 pentru cele 42 judete
PIB=f(populatia totala din grupa de varsta $# ani si peste) in anul 2008 pentru cele 42 judete
c%eltuielile totale ale gospodariilor=f(veniturile totale ale gospodariilor) in anul 2009 pentru cele 42 judete
rata somajului=f(rata infractionalitatii) in anul 2009 pentru cele 42 judete
rata somajului=f(rata criminalitatii) in anul 2009 pentru cele 42 judete
capacitatea de ca&are turistica e'istenta=f(numarul sosirilor) in anul 2009 pentru cele 42 judete
rata locurilor de munca vacante in total economie=f(rata infractionalitatii) in anul 2009 pentru cele42 judete
c%eltuieli totale de consum=f(castig salarial nominal mediu net) in anul 2009 pentru cele 42 de judete
rata infractionalitatii =f(rata locurilor de munca vacante in total economie) in anul 2009 pentru cele42 judete
rata criminalitatii=f(rata locurilor de munca vacante in total economie) in anul 2009 pentru cele42 judete
nr deceselor=f(nr nascutilorvii) in anul 200$ pentru 42 judete
nr somerilor inregistrati de se' feminin =f(populatia ocupata feminina) in anul 200( pentru cele 42 judete
nr somerilor inregistrati de se' masculin =f(populatia ocupata de se' masculin) in anul 200( pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru "ar"ati=f(nr mediu de salariati "ar"ati) in anul 200$ pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(nr nascutilorvii) in anul 200# pentru 42 judete
capacitatea de ca&are turistica e'istenta=f(numarul innoptarilor) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr casatoriilor=f(nr divorturilor) in anul 2000 pentru cele 42 judete
nr divorturilor=f(nr casatoriilor) in anul 200( pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(spor natural) in anul 200( pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru "ar"ati=f(nr mediu de salariati "ar"ati) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(nr nascutilorvii) in anul 2009 pentru 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru femei=f(nr mediu de salariati femei) in anul 2008 pentru cele 42 judete
nr casatoriilor=f(nr divorturilor) in anul 2009 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar=f(nr mediu de salariati) in anul 200$ pentru cele 42 judete
nr divorturilor=f(nr casatoriilor) in anul 200$ pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(spor natural) in anul 200# pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru femei=f(nr mediu de salariati femei) in anul 200# pentru cele 42 judete
nr casatoriilor=f(nr divorturilor) in anul 200$ pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 200( pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(spor natural) in anul 2008 pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(spor natural) in anul 2000 pentru cele 42 judete
rata locurilor de munca vacante in total economie=f(rata somajului) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(spor natural) in anul 200$ pentru cele 42 judete
capacitatea de ca&are turistica in functiune=f(numarul innoptarilor) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr casatoriilor=f(nr divorturilor) in anul 200( pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru femei=f(nr mediu de salariati femei) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr divorturilor=f(nr casatoriilor) in anul 2008 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar=f(nr mediu de salariati) in anul 200# pentru cele 42 judete
numarul sosirilor=f(capacitatea de ca&are turistica in functiune) in anul 2009 pentru cele 42 judete
proiect
castigul salarial nominal mediu net lunar=f(nr mediu de salariati) in anul 200( pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru femei=f(nr mediu de salariati femei) in anul 200$ pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(nr nascutilorvii) in anul 200( pentru 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru "ar"ati=f(nr mediu de salariati "ar"ati) in anul 200( pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2008 pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 200$ pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(spor natural) in anul 2009 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru femei=f(nr mediu de salariati femei) in anul 200( pentru cele 42 judete
nr casatoriilor=f(nr divorturilor) in anul 200# pentru cele 42 judete
rata locurilor de munca vacante in total economie=f(rata criminalitatii) in anul 2009 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar=f(nr mediu de salariati) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr divorturilor=f(nr casatoriilor) in anul 2009 pentru cele 42 judete
numarul innoptarilor=f(capacitatea de ca&are turistica e'istenta) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr divorturilor=f(nr casatoriilor) in anul 2000 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru "ar"ati=f(nr mediu de salariati "ar"ati) in anul 2008 pentru cele 42 judete
nr casatoriilor=f(nr divorturilor) in anul 2008 pentru cele 42 judete
capacitatea de ca&are turistica in functiune=f(numarul sosirilor) in anul 2009 pentru cele 42 judete
numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare=f(c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(nr nascutilorvii) in anul 2008 pentru 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 200# pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(nr nascutilorvii) in anul 2000 pentru 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2000 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru "ar"ati=f(nr mediu de salariati "ar"ati) in anul 200# pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar=f(nr mediu de salariati) in anul 2008 pentru cele 42 judete
nr divorturilor=f(nr casatoriilor) in anul 200# pentru cele 42 judete
rata somajului=f(rata infractionalitatii) in anul 2009 pentru cele 42 judete
rata somajului=f(rata criminalitatii) in anul 2009 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru femei=f(nr mediu de salariati femei) in anul 200# pentru cele 42 judete
nr casatoriilor=f(nr divorturilor) in anul 200$ pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 200( pentru cele 42 judete
rata locurilor de munca vacante in total economie=f(rata somajului) in anul 2009 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru "ar"ati=f(nr mediu de salariati "ar"ati) in anul 2008 pentru cele 42 judete
nu mai este in grupa
nr deceselor=f(spor natural) in anul 200$ pentru cele 42 judete
capacitatea de ca&are turistica in functiune=f(numarul innoptarilor) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr casatoriilor=f(nr divorturilor) in anul 200( pentru cele 42 judete
nr casatoriilor=f(nr divorturilor) in anul 200# pentru cele 42 judete
rata locurilor de munca vacante in total economie=f(rata criminalitatii) in anul 2009 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar=f(nr mediu de salariati) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr divorturilor=f(nr casatoriilor) in anul 2009 pentru cele 42 judete
numarul innoptarilor=f(capacitatea de ca&are turistica e'istenta) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr divorturilor=f(nr casatoriilor) in anul 2000 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru "ar"ati=f(nr mediu de salariati "ar"ati) in anul 2008 pentru cele 42 judete
nr casatoriilor=f(nr divorturilor) in anul 2008 pentru cele 42 judete
capacitatea de ca&are turistica in functiune=f(numarul sosirilor) in anul 2009 pentru cele 42 judete
numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare=f(c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(nr nascutilorvii) in anul 2008 pentru 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru "ar"ati=f(nr mediu de salariati "ar"ati) in anul 2009 pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 200( pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(spor natural) in anul 200( pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru "ar"ati=f(nr mediu de salariati "ar"ati) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr casatoriilor=f(nr deceselor) in anul 2009 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru femei=f(nr mediu de salariati femei) in anul 2008 pentru cele 42 judete
nr casatoriilor=f(nr divorturilor) in anul 2009 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar=f(nr mediu de salariati) in anul 200$ pentru cele 42 judete
nr divorturilor=f(nr casatoriilor) in anul 200$ pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(spor natural) in anul 200# pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru femei=f(nr mediu de salariati femei) in anul 200# pentru cele 42 judete
nr casatoriilor=f(nr divorturilor) in anul 200$ pentru cele 42 judete
rata somajului=f(rata infractionalitatii) in anul 2009 pentru cele 42 judete
rata somajului=f(rata criminalitatii) in anul 2009 pentru cele 42 judete
capacitatea de ca&are turistica e'istenta=f(numarul sosirilor) in anul 2009 pentru cele 42 judete
rata locurilor de munca vacante in total economie=f(rata infractionalitatii) in anul 2009 pentru cele42 judete
c%eltuieli totale de consum=f(castig salarial nominal mediu net) in anul 2009 pentru cele 42 de judete
rata infractionalitatii =f(rata locurilor de munca vacante in total economie) in anul 2009 pentru cele42 judete
rata criminalitatii=f(rata locurilor de munca vacante in total economie) in anul 2009 pentru cele42 judete
nr deceselor=f(nr nascutilorvii) in anul 200$ pentru 42 judete
nr somerilor inregistrati de se' feminin =f(populatia ocupata feminina) in anul 200( pentru cele 42 judete
nr somerilor inregistrati de se' masculin =f(populatia ocupata de se' masculin) in anul 200( pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar pentru "ar"ati=f(nr mediu de salariati "ar"ati) in anul 200$ pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(nr nascutilorvii) in anul 200# pentru 42 judete
numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare=f(c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2009 pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(nr nascutilorvii) in anul 2008 pentru 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 200# pentru cele 42 judete
nr deceselor=f(nr nascutilorvii) in anul 2000 pentru 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2000 pentru cele 42 judete
rata criminalitatii=f(rata infractionalitatii) in anul 2009 pentru cele42 judete
rata criminalitatii=f(rata infractionalitatii) in anul 2008 pentru cele42 judete
rata criminalitatii=f(rata infractionalitatii) in anul 200( pentru cele42 judete
rata criminalitatii=f(rata infractionalitatii) in anul 200$ pentru cele42 judete
rata criminalitatii=f(rata infractionalitatii) in anul 200# pentru cele42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar=f(nr salariatilor din cercetare de&voltare) in anul 200$ pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar=f(nr salariatilor din cercetare de&voltare) in anul 200( pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar=f(nr salariatilor din cercetare de&vltare) in anul 2008 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar=f(nr salariatilor din cercetare de&voltare) in anul 200$ pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar=f(nr salariatilor din cercetare de&voltare) in anul 2009 pentru cele 42 judete
castigul salarial nominal mediu net lunar=f(nr salariatilor din cercetare de&voltare) in anul 200# pentru cele 42 judete
spor natural=f(nr nascuti vii) in anul 2009 pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2009 pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 200( pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2008 pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 200$ pentru cele 42 judete
numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare=f(c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2009 pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 200# pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2000 pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 200( pentru cele 42 judete
numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare=f(c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2009 pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 200( pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2009 pentru cele 42 judete
numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare=f(c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2009 pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 200# pentru cele 42 judete
c%elt totale din activitatea de cercetarede&voltare=f(numarul salariatilor din activitatea de cercetarede&voltare) in anul 2000 pentru cele 42 judete