Sunteți pe pagina 1din 4

Anulu I Nr. 4. Viciia, doinineca 10/22, aprile 1866.

Eee de t r e i ori in septemana: Me r c u r i - a ,


Vi n c r i - a si Do mi n e c ' a , candu o cla intrga,
candu numai diumetate, adeca dupa momentulu
impregiurariloru.
Pretlulu de prennmeratlnne :
p e n t r u A u s t r i a : '
pe anu intregu 7 fl. a. v.
n diumetate de a nu * 4 TI ji
patrariu 7 7 2 1 1 ,
p e n t r u R o m n i a s i S t r a i n e t a t e :
pe anu intregu 15 fl. v. a.
diumetate de anu 8 1 >
patrariu 77 71 4 J
Prenumerati uni l e se facu l a toti dd. corespun
dini a-i notri , si d'adreptulu l a Redacti une:
Yi e n a , Landstrasse, Reisnergasse Nr. 3. und
sunt a se adres si corespundi nti el e, ce priveai
Redactiunea, administratiunea su speditur'
cte vor fi nefrancate, nu se vor primi, ra c
anoni me nu se vor publ i ca.
Pentru a n u n c i e si alte comuni cati uni de inte-
resu privatu se respunde cate 7 cr. de l i ni e,
repctirile se facu cu pretiu scadiutu. Preti ul u
ti mbrul ui cate 30 cr. pentru una dat a, se
anteci pa. Spedi tur' a: Schullerstrasse Nr. 11
unde se primescu insertiuni.
Vicna 9/21 aprile.
Evinementulu dilei e c cas'a mag-
natiloru Ungariei primi, des! cu majori-
tate numai de patru voturi, adres'a casei
deputatiloru ca respunsu la rescriptulu
regescu; for' de neci o schimbare in te-
stulu ei.
Prerile convinu intru a mrturisi
c actulu acest'a e votu de nencredere
datu politicei barbatiloru ce astadi stau
in fruntea guvernului. Ateniunea publi-
ca e ndreptata spre resultatulu ce lu va
av adres'a acst'a.
Datin'a regimeloru parlamentarie e,
c daca capii primescu votulu de nencre-
dere, caut au ei se demissiuneze, au
monarculu s desfiintieze parlamentulu.
D'in parte-ne credemu c n'avemu
s ne asceptmu la aceste alternative.
Brbaii guvernului sciu pr bine c
demissiunarea loru ce urmri ar av
pentru politie'a ce ei reprsenta, si carei-
a nisuescu d'in respoteri ai ctiga validi-
tate ; ra in catu pentru a desfiinti
det'a, credemu c nu li-ar fi la plcere
neci Di u 'iar neci parintiloru patriei,
car: prii; aci'jt'a s'ar amna scopulu co-
<r i/c (J ritu de ambele parti: deslegarea
oe-'f aei de constitutiune, s'ar aman
v'iadecarea multiinei de rele, cari neca-
gescu si apsa poporatianile Ungariei.
Brbaii guvernului de securii vor
recurge la tote cunoscintiele si la tta
desteritatea loru a gasi, daca numai se
va pot, calea de medilocu, carea s in-
cungiure si Scil'a si Caribde, si se duca
la fericirea patriei.
Daca vom crede faimeloru, calea de
medilocu e si gsita, guvernulu va primi
adres'a, dar' nu va d respunsu, ci tre-
cendu cu vederea cestiunea de principie,
care si pana ac dede dietei lucru destu-
lu, va ncepe la meritulu cestiuniloru,
trimitiendu dietei de locu proieptele.
Despre relatiunile intre Austria si
Prussia, a acestoru doue poteri catra
principatele Schleswig-Holstein si catra
confederatiunea nemtisca, se latiescu
adese faimele cele mai contrarie, fora de
neci o legtura cu antecedintiele, basate
pre combinatiuni neindreptatite. Lumea,
firesce, le crede tote, cci de candu diu
Bismark s'a facutu liberalu, de atunci
nemica nu i se mai pare eu nepotintia.
Astfelu diurnalulu oficiale de Stutt-
gart d'in isvoru securu latl scirea cumca
Austri'a, intr'unu respunsu datu unei
note anglasesci prin care i se sftuia
pace, s'ar fi dechiaratu cumca nu voiesce
a las Prussiei principatele de crta, ci
poporatiunea aceloru principate prin
unu votu universale s si pronuncie a
supr'a venitoriului loru, si cumca acsta
pronunciare, in tote cercustantiele, cauta
s fie respectata.
Abi aduse telegrafulu acsta scire,
intrg'a diurnalistica nedependinte de'n
Viena se grabl a esprime guvernului
recunoscintia deplina si consemtiemen-
tulu seu. Bucuria tien pana joi sr'a,
candu Wiener Abendpost" esi cu no-
titi'a:
Dupa unu telegramu sositu aice,
Staatsanzeiger fr Wurtemberg" aduce
respunsulu cabinetului austriacu la o
depesia a lordului Russell in cestiunea
principateloru. Noi suntemu impoteriti a
dechiar, cumca guvernulu austriacu in-
tr'atat'a n'are cunoseintia despre esintin-
ti'a unei depesie angle, in catu neci nu i
s'a potutu d ansa a respunde la aceea."
Prin urmare, depesi'a publicata de
,,St. f. W." e cu totulu apocrifa."
Faim'a, desl demintita, ni-a facutu
macaru siervtiulu a ni descoperi cati
sunt cari partenescu votulu poporului, si
intr'adeveru sunt mai muli de catu cuge-
tniu dupa imputrile multe ce se fceau
votului poporului, numai pentru cuven-
tulu c e institutiune francese, desl fora
de unu pieu de truda s'ar pot dovedi
esistinti'a lui in tempurile cele mai vechi.
Pentru Romani'a remane nsemnata
diu'a de 20 apr. s. n. in care principele
Carolu Ludovicu de Hohenzollern, dupa
deschiderea scrutiniului fu prochiamatu
de Domnitoriu alu Romniei sub numele
Carolu I, alesu prin votulu poporului.
Scimu c unele poteri nu sunt amice
acestui actu, darunuamestecu in cuele
Romniei presupune dupa tractate
nvoirea tuturor'a, ceea ce nu credemu
c se va pot intempl, si astfelu Romanii
se vor bucura de pusetiunea ce si-au
creatu-o insi-si.
Consuulu generale alu Russie la
Bucuresci, a aflatu cu cale, in numele
guvernului seu a protesta in contra pre-
supunem cumca tumultulu intemplatu
la Iasi (vedi Nr. tr.) ar fi fostu provocatu
de cabinetulu de Petrupole. Altmintre
Romanii cunoscu d'in conferinti'a de
Paris, la ce sentieminte si intentiuni potu
ei conta d'in partea Russie.
Limba si natitiiialttate.
(M. B.) Albin'a" n'are program
politicu, ci va se formeze unu atare cu
scopu, ca acel'a, statorindu-se prin desba-
teri jurnalistice, s devina unu program
generalu alu romaniloru d'in Austri'a.
De aicea urmza forte firesce, c
Albin'a" deocamdat e unu parlamentu
jurnalisticu, unde potu vorbi liberu toti
acei-a, cari trecu prin ciurulu verifica-
torii! aluRedactiunei,*) fra cacine-vas
pta dice, c Redactiunea se invoiesce
in tote cu princifnele desvoltare in ace-
stu jurnalu.
D'in acestu puntu de vedere nu e
nici de lipsa a spune, c totu ce se cu-
prinde in acestu articolu, e convingerea
mea si judecat'a mea individuala, si a re-
dactiunei va fi numai atuncea, daca dens'a
e de unu acordu cu mine.
Dupa acst'a dechiarare vinu la
lucru.
Limba si natiunalitate! ast'a e ran'a
cea mai mare si cea mai dorersa a ro-
manului de dieci de ani in Ungari'a, unu
principiu maretiu, care descept poterile
dormecatre ale romaniloru, unu prin-
*) Fi i ndu c nu suntemu, si nu vremu s fimu ome-
ni de partita, n'avemu neci ciuru verificatorul, ci colonele
diuariului nostru le deschidemu cu multa plcere pentru
toti anei-a, cari sciu scrie in terminii intieleptiunei. Red.
cipiu, pentru a crui-a realisare brbaii
fruntai ai notri lucra si asuda destulu.
E dreptu c pe langa tta nduple-
carea poteriloru spirituale ale loru nu
potu aret inca unu succesu stralucitu,
inse
considerandu c acestu principiu
maretiu numai de ctiv-a ani incce prin-
se radecine in tote clasele poporului, si
considerandu c in tta istori'a o-
menimei nu afimu esemplu, unde o idea
noua si mreia s'ar fi potutu aduce la n-
deplinire in tempu scurtu:
nu ne potemu mira, daca cestiunea
de limba si natiunalitate" pasiesce nu-
mai cu incetulu catra deslegarea sa defi-
nitiva.
Cestiunea natiunalittiloru inpatri'a
nstra nu e cestiune momentana, carea
s'ar pot desleg asi usioru fra nici o
rserva, ci e unu procesu incurcatu, in
care vor asuda inca muli advocai istei
si practici, pana candu se va decide de-
finitivu, e unu nodu gordianu, care
totu-si trebue s-si afle odat pre Alesan-
drulu seu cu atat'a mai vertosu, cci ni-
menea in patri'a nstra nu nga:
c in Ungari'a afara de naiunea
magiara sunt si alte natiunalitti, c prin
urmare esiste si cestiunea natiunalittiloru
carea pana in diu'a de asta-di nu e des-
legata, dar' trebue s fie deslegata cndva
dupa dreptate si frietate.
Daca esiste acst'a cestiune, ce o-a
recunoscuii nu numai diet'a d'in 1861,
1865 ci chiaru si cea d'in 1848, acea nu
se mai pote ignora, su daca se va si de-
latur pe unu tempu, cest i unea,
precum pr i nc i pi ul u, nu va peri ,
ni ci nu v a fi s upus a regul el oru
prs cri pti unei .
Credemu, ma ce e mai multu, sun-
temu convins, c punendu-se odat la
ordenea descutrloru cestiunea de limba
si natiunalitate: deputaii romani vor iesi
d'in casull'a cea intuneesa a oportunita-
tei la campulu liberu, si vor lu parte
activa la lupt'a, ce se va ncinge intre
toti pri n i i patriei pentru binele si fe-
ricirea f i i l oru pat ri ei .
Pana candu inse diet'a Ungariei va
lu in mana acestu ghemu spre desno-
dare definitiva, mi iu voia a cerceta
cu de amenuntulu: unde se finesce firulu
ghemului, care ne face attu de jalusi
pentru limb'a si natiunalitate a nstra.
De aicea apoi usioru se vor pot
convinge toti acei-a, cari in portar ea de-
putatiloru romani d'in 1861, luptandu-se
acesti-a cu atat'a focu si patriotismu pen-
tru caus'a natiunalittiloru, vedu o gaci-
tura neespicabila: c acst'a cestiune nu
e nici o gacitura, ci unu ce forte firescu
si chiaru, care pent ru noi e condi -
t i une de vi t i a.
Pentru ca s fiu inse bine intielesu,
trebue s marturisescu, c eu, cu tote c
deputaii romani de la diet'a Pestana
(afra de Dr. Hodosiu) nu redicara cuventu
contra adresei lui Dek, in carea uniunea
Ardealului cu Ungari'a se pune de o con-
ditiune sine qua non, uniunea nu o
privescu inca de fapta ndeplinita; prin
urmare aicea in desfasiurarea cestiunei
de limba si natiunalitate e vorb'a numai
despre Ungari'a propria. ->
Recunoscu cu totu respectulu, c
poporulu, care innainte de 1848. er nu-
mai misera plebs contribuens," prin
legile d'in 1848. a capetatu dreptulu seu
de omu si de cetatinu, si a fostu impar-
tastu in bunettile constitutiunei patriei.
Inse l i bert at ea acst'a a popo-
rul ui n'a veni t u nemedi u- l oci t u de
l a marei ni mi t at ea ari s t ocra i ei pri-
vi l e gi at e , ci precum marturisescu muli
crturari magiari intemplamintele
cele grandiose si miscamintele d'in 1848.
cari sguduira tta Europ'a de la resaritu
pana la apusu, au eserciatu o presiu-
ne morala asupra loru, in ctu nu mai
pot eau i nt ardi cu eliberarea poporu-
lui d'in catusile seculare, cari i legau ma-
nele in tote afacerile politice.
Inse fie ori si cum: destulu c legile
d'in 1848 au pronunciatu principiulu de
ndreptire egala a tutorii locuitoriloru
d'in Ungari'a fra deosebire de religiune,
dar' in consunantia cu legile de mai
nainte, ne-au rapi t u limb'a si nati u-
nal i t at ea, inctu potemu dice cu totu
dreptulu, c prin ele a moritu naiunea
si a inviatu persn'a senguratica; cci
tient'a loru precum si a legiloru de mai
nainte nu e alt'a, dectu magiarisarea
formala, adeca: mrtea natiunala a tutoru
popreloru nemagiare d'in Ungari'a.
Ast'a nu e mistificare, nici sofisma,
ci unu adeverii, ce-lu potu documenta cu
corpus iuris in mana.
Tendintiele magiarisarei nu se da-
tza d'in 1848, atuncea s'a depusu numai
ptr'a fundamentala, pe carea er se se
zidsca unu edificiu innaltu si imposantu
a magiarismului, ci inca in anulu
1791 candu se aduse unu articolu de
lege pentru propagarea limbei magiare,
si de atuncea curge acestu procesu ne-
curmatu, pana candu se opresce la 1848
de cand prinii patriei nu mai avur
ocasiune a aduce legi pentru fericirea
popreloru Ungariei.
S lumu acuma de arendulu toti
articolu de lege de la 1791 pana la 1848
cari nu suferu egalitatea de dreptu a
natiunalittiloru in Ungari'a.
(va urm. )
Revista diuaristica.
Nu suntemu necidectu de princi-
piulu acelor'a cari afara de convingerile
loru proprie nu mai voiescu s scie de
opiniunile altor'a, ci si-inchidu ocini si
si-astupa audiulu fatia cu alii ce nu
suntu precumu se dice de unu peru
cu densii. Nu ne indoimu c si sti-
maii notri cetitori snntu aplecai, ma
chiaru c dorescu a audi opiniunile strai-
niloru asupra cestiuniloru mai nsemnate,
deci spre a corespunde acestei necesi-
tai, ne vomu nisu a fi cu ateniune la
tote impartesirile mai momentuse ce
voru apare in foile natiuniloru ce sunt
in atingere cu noi, firesce mai alesu cu
privire la cestiunile ce nemedilocitu ne
interesdia.
Foile magiare pana acma forte
putienu s'au depinsu eu cestiunea natiu-
nalitatiloru si daca candu si candu au si
scrisu ceva despre acst'a, numai in bat-
jocura a amintitu-o ca si candu pe ma-
giari nu i-aru interesa de feliu; dar acst'a
a fostu numai o prefacere, ca s arte c
acsta cestiune de vitia pentru naiunile
nemagiare e numai o mania, o bla asi
dicundu, carea cu tempulu se va nemici
de sine. Si ei a buna sma cu asta tcere
au voitu s si dovedsca c chiaru neci
nu esiste sentiulu natiunalu, prin urmare
neci c pt fi vorba de deslegarea ce-
stiunei natiunalitatiloru. Inse forte s'au
nsielatu, cci cumca semtiulu natiunalu
e desceptatu, numai acel'a nu va sei,
carele inadinsu si-inchide ochii spre a
pot dice c: derece densulu nu vede
srele, asi dara nici c este sre!
In urmarea acestei prefaceri reuta-
cise cu bucuria observarmu in dilele
aceste c Hon," fi'a partidei dise liba-
rala, a inceputu a vorbi mai inadinsu de-
spre cestiunea natiunalitatiloru. In curen-
du unulu dupa altulu esira mai muli arti-
culi despre acesta cestiune interesanta.
Acesta desbatere momentusa s'a
inceputu cu articolii datai d'in Brussela
si serisi de Lgh.
Autorulu inainte de tote se vait si
se tanguiesce c biet'a Ungaria cte neca-
suri are cu regularea cestiunei natiunali-
tatiloru, de si autonomi'a administratiunei
comitatense demultu a deslegatu (?) ace-
sta cestiune, si inca asi a deslegatu-o,
(adec a inclcitu-o cumu nu s'a mai des-
legatu nicaire in lume. Si acuma, daca
pe langa acesta deslegare minunata
totui nu sunt indestulite natiunalitatile
nemagiare, autorulu in locu s arete
neajunsurile acestei deslegri, o susutie-
ne cu tria si lamentdia contra natiu-
nalilatiloru diecandu c cererile loru
sunt pr fara temeiu, pr esagerate, de
ra ce nicaire, nici' intr'o tira nu se
pt afl ca s domnsca mai multe
natiunalitati ci numai una. Egal'a ndrep-
tire natiunala e o nebunia (Kptelensg)
babilonica, prin carea factorii cei mai de
frunte ai esistintiei statului, adec intre-
gitatea, legislatiunea, guvernulu respun-
dietoriu si jurisdictiunea, ra cu aceste
libertatea publica si neaternarea tierei,
si adeverat'a (!?) egala ndreptire in
fapta, se arunca de prda voiei absolu-
tistice si domnirei burocratiei.
Limb'a natiunalitatiloru nemagiare
dice c s remana in sclele elementarie,
cci intr'altu chipu e periclitata liberta-
tea constitutiunala si unitatea tierei. Deci
dupa prerea sa, acel'a carele nu e inde-
stulitu cu proiectulu comisiUnei dietei
d'in 1861 despre indestulirea natiunali-
tatiloru, cu nemica nu la fi indestulitu,
dere-ce scopulu acelui-a nu e indestulirea,
neci simplificarea practica a guvernemen-
tului, neci pacea si bunstarea cetatieni-
loru de diferite limbi, ci ca se lucru pe
man'a lui Schmerling si Bach. ( Va u r m . )
Pest'a 19 apr. 1866. Pentru noi
romanii nu ar fi de mare interesu
cas'a boeriloru si nici nu am lu notitia
despre lucrrile ei, cci dupa prerea
nostra ea are lipsa de reforma radicale,
dupa cele petrecute la 1848, ceea ce a
sentitu insa-si asta corporatiune la con
stituirea ei, caut inse a ne ocupa de ea
cci sunt de prsenta frenele guvernarei
chiar in manele boeriloru, si dca nu ar
fi politic'a casei de susu politic'a guver
nului, carele nepotendu ctiga majori-
tatea casei representantiloru poporului
si-a datu si si-da tta ostenl'a, ca celu
putinu s lu-spriginsca majoritatea casei
de susu.
Dupa ce am premisu aceste, s ur-
marimu cu ateniune desbaterile, ce au
decursu in
Siedinti'a casei boeriloru d'in 16 aprile.
Presi edi nt el e: br. Paul u Sennyey.
La ordinea dilei e desbat erea pr oi ept ul ui
de adresa a casei represent ant i l oru.
Di sput ' a o incepe br. Bel ' a Wenckhei m,
Densul u, desfasiurandu prerea casei represen-
t ant i l oru i n pri vi nt i ' a pasagi ul ui din rescri pt u,
care se referesce la rogarea casei despre conti-
nui t at ea de drept u, denumi r ea mi ni st eri ul ui
respundi et ori u si rest i t ui rea muni ci pi el oru,
dice, c pri nci pi el e, mot i vel e si legile, cu cari
mot i vera cas' a represent ant i l oru t emerea, si si-
repet i esce rogarea, espresa i n ant ai ' a adresa,
sunt u at at u de nvederat e, i nct u nu este ctj
pot i nt i a ale combat e d' in punct u de vedere
al u const i t ut i unal i smul ui su a dr ept ul ui pu-
blicu.
Pri n i i not ri au past rat u si i n t empu-
ri l e cele mai grel e si asupri t ri e pent r u pa-
t ri ' a nst ra pri nci pi el e si basele fundament ali
ale const i t ut i unei , si de cate ori pat ri ' a & fostu
peri cl i t at a de pot eri ori arme st ri ne su de
part i t e revol ut i unari e, de at at e ori pri n i i
notri, basandu-se pr e drept u, au aperatu-o.
( Apl ausu) . In i mpr egi ur ar i l e de fatia pot-am
noi face alt u ceva, decatu a sust i en cu cre-
dint ia pri nci pi el e aceste, fara ca s ne t ememu
de presi unea i mpr egi ur ar i l or u abnor me cari
cbi ar in urm' a unei procederi cont rari e ar
dura unu t empu mai i ndel ungat u, fara ca s
ne t ememu de r epr esul u mat eri al e si spi ri t u-
ale, fara frica de j udecaf a condemnat ri a a lu-
mei civilisate, c noi nu sunt emu i nst are de a
ne emanci pa de politic' a nst ra vechia t radi i -
onal a si pur cedi endu d' in t r ' unu punct u de
vedere mai i nnal t u a ni r egul a cu del at ur ar ea
desbat eri l oru de pri nci pi e afacerile nst re con-
fuse, si acst' a i nt r ' unu moment u, candu ni se
croesce unu veni t ori u, candu vointi' a i nnal t a
si grat i sa a r egel ui ni-a i ncredi nt i at u nu nu-
mai r egul ar ea afaceriloru nst re, ci de odat a
si const i t ui rea monarci ei i nt rege, pr ecum si
crearea unui sistemu const i t ut i onal u pent r u
tt poprel e ei." Dupa ce nu vrea s r ecu nos-
ca competinti' a al t or u bar bat i de statu si capa-
citi, decatu a celoru magi ari , de a j udec
fara nici o preocupare pol i t i c' a tierei ungu
resci, cont i nua: Noi ne-am rogat u in adres' a
nst ra separat u pent r u denumi rea uni u regi-
mu respundi et ori u, nependi nt e, legale si un-
gurescu, pr ecum si pent r u cat u mai curend' a
react i vare a comit at eloru, orasieloru si dis-
t rict eloru, si am pusu tta sperant i ' a nst ra
i n gr at i ' a Maiestatei Sal e, ast ept andu impli
ni rea dori nt i el oru celoru mai ferbinti si
drept e ale nat i unei . Nu se pt neg, c
rescri pt ul u pr i nnal t u ni-ar fi realisat u spe-
rant i ' a i n pri vi nt i ' a acst' a, d' in cont ra in re-
scri pt ul u regescu vedu espresa negat i unea
condi t i uni l oru mai ur gi nt i , a mi ni st eri ul ui
respundi et ori u si muni ci pi el oru, fara cari in-
st i t ut i uni , s o spunemu si nceru, desl egarea
at at u de dori t a se i ngreunza, se amna pr e
unu t empu mai t ardi u, ma i n ur ma e chi ar cu
nepot i nt i a. Accent uandu, c numai unu re-
gi mu respundi et ori u basat u pr e l egi e i n stare
s sust i ena ordi nea buna si pacea, de ra ce
comi t at el e, orasiele si corporat i uni l e, ma chi ar
si i ndi vi du sengurat eci ar mpl i ni in Ungar i ' a
ordi nat i uni l e numai unui ast f el u de regi mu, 'si
espri me mul t i ami rea cu acelu pasagi u d' in re-
scri pt u, in care M. Sa vorbesce despre siste-
mul u ungurescu, ca despre i nst i t ut i unea cea
mai vechia i nnascut a nat i unei . Noi i mpart i mu
dara tote t emeri l e d' in pr oi ept ul u de adresa,
recunscemu pri nci pi el e fundament al i , pre
cari se basza t emeri l e aceste si sal ut amu cu
bucur i a dechi arat i unea casei represent ant i l oru
i n pri vi nt i ' a pert ract arei afaceriloru comune,
deci eu nu vedu nici unu mot i vu, carel e ar fi
i ncont r' a pri mi rei proi ept ul ui de adresa, si
vot ezu pent r u pri mi rea l ui . "
Face pr e ur ma o mo i une scurt a i n scri-
su, pr e care o cetesce, si o pune pre mes' a
casei.
Al u doile vorbi t ori u a fostu contele
Ionu Czi rky. Densul u e incontr' a pri mi rei
pr oi ept ul ui de adresa. Dupa ce l umi nza mo-
ment uosi t at ea i nt rebarei , ce e la ordinea dilei
i n Ungar i ' a, amintesce dat i n' a de a constata
inca nai nt e de a pr ocde l a desbat er ea defini-
tiva a i nt r ebar i l or u , pu set i u nea, de a st at or i
met odu l u du pa car e cu geta s vindece r elele,
pr ecu m si pr i nci pi ele, car i vor ser vi de far u
in pr oceder ea l egel at i u nei , dca nu si la cr e-
ar ea l egi l or u . Respi nge mai depar t e acu sar ea,
c cas'a boer i l or u nu ar fi l u cr at u in anu l u
1861 du pa pr opr i ' a sa convi nger e, ci ar fi u r -
mat u u ne pr essi u ni , su vr ' u nu i t er or i smu ,
pr ovocandu -se la di u ar i u l u dietei d' in 61.
I mpr egi u r ar i l e inse d' in 61 au fostu de u nu
felu si ceste de acu ma su nt u de alt u felu .
Du pa aceea cont i nu a: Nu at at u pr i nci pi el e,
cat u cont r ast u l u in pr i vi nt i ' a r eal i sar ei pr i nci -
pi el or u , car e du pa pr er ea mea se afla i n pasa-
gi el e adr esei d' ant ai a, m' au i ndemnat u a vot a
pent r u o adr esa seper at a. Repet i r ea pr i nci pi e-
l or u acelor ' a nu o pot u pr i mi , si anu me d' i n
du e pu nct e car di nal e. Pu nct u l u ant i u se
r efer esce l a i nt er pr et at i u nea cont i nu i t at ei
de dr ept u , la r est i t u i r ea mi ni st er i u l u i u ngu -
r escu pr e bas' a ar t. 3. 1848, si la r est i t u i r ea le-
gi l or u d' in 1848 i nnai nt e de r evisiu ne. Eu t ot u
du n' a am fostu i ncont r ' a u nei astfelu de r ea-
ctivr i, cci i n ea mi se pr senta pr nc p u l u
asi nu mi t u l u i par l ament ar i smu , de l a car e e
nu mai u nu pasi u pana l a su ver ani t at ea popo-
r u l u i , pana la desbr acar ea r egel u i de pot er ea
r egsca si medi at i sar ea l u i . (Apl au se. ) Noi
nu vr emu se st r afor mmu constitu tiu nea ns-
t r a, nu vr emu s schi mbmu bu l' a de au r u si
gar ant i el e const i t u t i u nal i , cu pr inse in scr iso-
r i l e de ncor onar e, cu r esu lt at ele clasice a
const i t u t i u nei moder ne, car e se afla nu mai pr e
papi r u , si nu vr emu s u r mmu or bisiu modei
t i er el or u est er ne, si s jer tfimu acestei-a des-
vol t ar ea nst r a istor ica si constitu tiu nale, d' i n
car e ar pot r su l t a i n fine par l ament ar i smu l u ;
noi nu vr emu u nu ven t or i u du biu , ci dezvol-
tar ea const i t u t i u nei nst r e. Regi mu l u par l a-
ment ar i u nu e nici odata pr emi s' a constitu ti-
u nei . " I n vor bi r ea mai depar t e esplica de
bu na esistinti' a par l ament ar i smu l u i nu mai i n
Angl i ' a si Bel gi u , nu mi ndu par l ament ar i smu i u
in t ot e cele l al t e st at u r i de o ficiune, car e
servesce numai absol ut i smul ui , precum e de
present u i n Fr anci ' a si Prussi ' a, su de isvo-
r ul u rel el oru cronice, ca in It al i ' a, Spani' a si
Greci' a. Eu nu potu pr i mi o astfelu de r e -
alisare a pri nci pi ul ui cont i nui t at ei de drept u,
precum se afla acst' a i n pr oi ept ul u de adresa
a casei represent ant i l oru, pent r u c o t i enu
de o nepot i nt i a politica, cci impedeca reai i -
sarea pri nci pi el oru guvernament al i . Al t cum si
cas' a r epr esent ant i l or u s'a abat ut u de l a conti-
nui t at ea de dr ept u, pr ecumseespl cai npr o ect u,
at at u in anul u 1861, catu si i n diet' a pr -
sente.
Di et ' a a pr i mi t u pr i n unu conclusu de-
cisiunile conferintiei j ude-curi al e, cari nu con-
vi nu cu l egi l e nst re de pana acuma. Acest*
s' a i nt empl at u d' in respect u de opostunitate.
Tot u d' in astfeliu de respect e a lasatu pent r u
Cr oat i ' a o cart a alba, ra diet' a prsenta con-
ferza cu deput a i i Croa iei tramisi de diet'a
provi nci al a a Croa i ei , pr e care asie o recu-
noscu de i nt rept at a, in locu s fie staruitu, ca
deput a i i Croa i ei s iee par t e la diet'a tier ei
d' in Pest ' a.
Dca s'au pot u t u i nt empl ' a in astfelu de
afacer i abat er i de l a cont i nu at at ea de dr eptu ,
pent r u ce s u r gi mu r est i t u i r ea acelor u legi,
despr e car i r egel e i nt r ' u nu modu cavaler escu
s' a espr i mat u Non possu mu s ?"
Desfasiu r a mai depar t e dr ept u r i l e r ege-
lu i, si combat e pr er ea, espr esa i n pr oieptu lu
de adr esa, c si st emu lu dicaster iale a fostu si
e i svor u l u t u t u r or u r el el or u , si pr e u r ma vor -
F O IS IO RA.
Mihaiu Titzulu si SasTa.
i.
Mi hai u voda celu vitzu ,
S e pr eambl a pel ' amdiu
S ' afle locu , s-si faca casa
O pai a a mai alsa,
D ' n Orasi u l a Bucuresci
El u ' mi afla cur i domnesci,
Cu t ur nur i imperatesci,
Cu cinci sut e de fereti
Si cu usie mari si re
Tt ' nt rse catra sre,
Cu ar gi nt u acoperite
Si ' nl ai nt ru auri t e!
Gazd' a cur i i cin' er ?
Un u sasoiu ca coler' a!
Si-o sasoia ca o flore,
Da r ' ca vul pea ' nsi el at re!
Mi hai u voda candu i nt ra,
Buna diu' a ' n casa d:
Audi bade! Domni a-t a!
Vi nde-mi mie curt ea ta,
C mul i bani ' ti dau pe ea,
Na mii de gal beni mari ,
Si -unu pumnu margari t ari ,
Gal beni mari , de cei mai mici,
Unul u t r age cte cinci!"
Apoi sasulu 'i gria:
Audi voda! Domni a-t a!
Cur t ea mea eu nu ti-o vi ndu,
Am eu gal beni si ar gi nt u! "
Da r ' sasi' a dracul ui ,
De ur ' a br bat ul ui ,
De dr agul u vi t zul ui ,
In siopote ' i gr i a:
Audi voda! Domni a-t a!
Vr ei ? si eu si curt ea mea,
Fa r ' de bani se fia-a t a?
F-t e negust oru de boi,
Si se ceri conacu la noi,
Candu a fi catra cul care
Se ceri vi nu cu cup' a mare,
Sasul ui 'i va plac,
Si remasi u cu elu vei b,
Cine mai mul t u va pot ?
Eu paharni ca voiu fi,
De ' mbet ar e voiu ' ngri gi ,
C ti-oui pune apa ' n vi nu,
Nencet at u c se-i inchini,
Dar ' l a sasulu celu spurcat u
Pune-oi u vi nu amestecatu
De celu negr u marmazi u
C-i mai t are, mai bet i u!"
Sasul u surdu nu audia,
Nevestuti' a-i ce gri a,
Dar ' Mi hai u c se mir,
Negust ori u se prefcea,
Si ' n conacu elu remanea!
II.
Candu fii vremea de culcare,
Vr e Mi hai u vi nu i n bocale,
Si sasi' a aducea,
Si fcea, pe cum dicea,
Dar ' Mihaiu t ot u i nchi n.
Cine, ' ngr aba s'a ' mbet at u?
Sevai! sasulu celu bogat u!
Depr e scaunu se ' ntorcea,
Si l a gur a spumi fcea,
Si Sasi' a c dicea:
Audi voda! Domni a-t a
Dar ' ce caui, si ce mai stai,
Capul u, j osu de nu i-lu t ai ? ! "
Mi hai u voda nu gri a,
Dar ' Sasi' a, ce fcea?
Spat ' a agera smanci,
Capul u sasului tai,
Si de pr u lu apuca,
Dupa but i lu arunc,
Rapede ' n st aulu mergea,
Pat r u cai frumoi pri ndea,
I n carutia se sui
Pe Mi hai u inca lu chiam,
La moia se car,
Si lui ce-i mai ar et ?
Ar et -i gule de boi ,
Si atte t ur mi de oi,
Ar et -i at t a-avere
De-a i mplut u ot ar u cu ele!
Si Sasi'a i zi mbi ,
Se fcea, c l u i ubi ,
Si d' in ochi ' i l i ngusi
Si d' in gr ai u asi gr ai :
Audi voda! Dumni a-t a!
Ast e tt ti l e dau! "
Da r a vod' a-i cuvent :
Audi draga Domni a-t a!
Cu sasul u facusi asi,
Si de mane, de poi mane,
Asi cuget i si cu mi ne?
Suci d' in capu, cam cat ra dosu.
Se ti-lu t ai u se cada j osu!"
Caudu Mi hai u asi grai ,
Spat a agera smanci,
Dar ' Sasi' a ce fcea?
Ea t racni, si se ' ntorce,
Pe Mi hai u l u si vedea,
Pana capu-i ret eza,
Si peur ma se ducea?!
Pecurari i o
Int r ' o grpa-o arunc,
D' i n ea apa isvori,
Lumea, t ir' a s' adap,
Lumea t i r' a se spurc!
besce despr e u nu objetu , ce ne i nt er esza
mu l t u , si adec despr e au t onomi ' a beser icei
or i ent al e, car e au t onomi a, du pa pr er ea vor bi -
t or i u l u i nu convine cu mi ni st er i u l u de cu l t u .
Eu nu cr edu , c capet eni ele beser icei or ien-
tale s vosca, ca al i i s se amestece i n afa-
cerile besericei l oru. " Vrea mai depart e,
ca consiliarii coronei s fie respundi et ori , i nse
respundi et ori , nu numai in josu, ci si i n susu,
si i mbracandu mant e' a majoritatei parl amen-
tarie, s nu fie dispensa i de respundi abi l i t at e
fatia cu regel e. In fine face nisce observat i uni
satirice despre asi nu mi t ' a ar mat a de bu r o-
cr ati, car e e t ot u asi de bu na pent r u tiera,
e mbr cat a i n u ni for ma si fr acu , su e im-
pi nt enat a si i mpenat e cu pene de u nu cotu de
l u nge. Recapi t u l andu i n scu r t u cele dise vot-
za in cont r ' a pr oi ect u l u i de adr esa si face u r -
mat r i ' a mo i une:
Cas' a boeri l oru e pet r unsa de nsemn-
t at ea si gr eut at ea i nt rebarei , ce are s o des-
l ege di et ' a prsent a, si de la carea ferice des-
l egare depi nde bi nel e pat ri ei si fericirea pre-
cum si veni t ori ul u monarci ei i nt rege. Si cas' a
magna i l oru voesce se ajute l a desl egarea a-
cst'a, care s cor espu nda ast ept ar ei dr ept e a
nat i u nei , si s ni asecu r eze o. st ar e du r abi l e,
legale si const i t u t i u nal e.
Cas' a magnat i l or u r ecu nsce, c in pr i -
vi nt i ' a acst ' a pot u fi inca t emer i , si de aceea
va mer ge mana i n mana cu cas' a r epr esent an-
t i lor u spr e del at u r ar ea t emer i l or u acestor a, a-
vemu nai nt ea ochi lor u cont i nu i t at ea de dr ep-
t u espr esa in pr i nci pi u i n pr oi ept u l u de adr e-
sa, comu ni cat u casei de su su . S i cas' a magnat i -
l or u e de pr er ea adr esei, si i ncat u acst' a
spr e su st i ener ea dr ept u l u i s'ar mar gi ni nu mai
la o dechi ar at i u ne gener al e a t i er ei , cas'a ma-
gnat i l or u ar fi gat ' a, a se al t u r a pr oi ept u l u i
cu o pr eveni r e depl i na pat r i ot i ca, de si ar fi cu
mu l t u mai bi ne, dca acst ' a s' ar i nt empl pr e
calea sa si i nt r ' u nu modu mai cor espu ndi e-
t or i u si s' ar ami nt i in pr opu set i u nel e si adr esele,
ce se vor u face i n pr i vi nt i ' a afacer ilor u co-
mu ne.
Cer er i l e pr oi ect u l u i de adr esa inse des-
pr e ) Cilisarea fiptica chi ar a acestor u legi,
e-. i s i i i t ' - '.*. l egt u r a cu i nst i t u t i u ni l e pr opu -
;;en.-!." in pr i vi nt i ' a afacer ilor u comu ne, t r e-
andu ele pr est e gr ani t i el e su st i ener ei gene-
r ale si const i t u t i u nal e a dr ept u l u i , nu le pt
par t ni cas' a magnat i l or u , de r e ce aceste nu
convinu cu pr i nci pi el e desvoltate i n adr es' a
ei. I n fine cas' a magnat i l or u nu t r esce sper an-
ti'a, c cas' a r epr esent ant i l or u va l u in dem-
na consi der at i u ne espr i mer ea convi nger ei sin-
cer e si nepr eocu pat e a casei de su su .
Em. P c h y , du pa o cu vent ar e mai l u n-
ga finesce: Nu e cu pot i nt i a a r echi am i n vi-
tia cont i nu i t at ea de dr ept u ; pr ecu m o pr et i nde
cas' a depu t at i l or u , dar ' se al t u r a adr esei a-
cestor ' a dechi ar andu c u nu pr ot est u solenu
ar fi fostu d' aju nsu , pent r u a scu t i dr ept u r i l e
tier ei fatia cu r escr i pt u l u r eg.
Eppu l u R a n o l de r e de pr er ea l u i
O zi r ky.
Cont el e Leu pol du N da s dy , du pa ce
fece escu r si u ne pr i n istor i' a F r anci i , se de-
chi ar a pent r u adr es' a depu t at i l or u .
Cont el e Ant oni u S z c s e n spr iginesce
pr er ea l u i Czi r ky i nt r ' o cu vent ar e mai l u n-
ga. Du p a elu c. F r a n. S z i r ma y si br . Vict.
Me s n i l pl edar pent r u pr i mi r ea adr esei.
S i edi nt i ' a se fini l a 3 r e.
Siedinti'a d'in 17 aprile.
Pr esi edi nt e: t aver ni cu l u br . Pau l u S en-
nyei .
La or di nea dilei e cont i nu ar ea desba-
t er i l or u a su pr a obi ept u l u i de ier i.
Desbat er i l e l e i ncepe br . Gavr . P r n a y
t r agendu at en i unea casei a supra acelei cer-
cust ant ie c tocm' a ac na i unea e chiamat a a
compune pragmat i ca sanctio nua, adres' a de-
put at i l oru espri me vi' a nat i unei si a deput at i -
loru, pri m' a necesitate e ca
1
ambel e case s fie
contielese, a se opu ne nu e cu sfatu si pt fi
cu dau ni pent r u veni t or i u .
Pr er ea l u i se apr opi a mai mu l t u de
alu i Pchy.
Cont. Enr i cu Z i c h y smena l a par r e
cu Czi r ky si S zcsen, pr ecu m se vede nu
simpatisza pr mu l t u eu par l i ament el e, adu ce
S pani ' a car e cu 38 de mi ni st er i e, de 200 si
cati-va individi, av u n' a miia si di u met at e de
r escol ar i ; apoi pr i nci pat el e r omane, u nde du pa
constitu tiu nea cr oita de pr e model u l u fr an-
cesu , al u nga pr e domni t or i dice dl. conte
de a r ondu l u .
Cont . Ant oni u S z a p r y e d e pr er ea
bar onu l u i Wenkhei m, ea s se pr i msca adr e-
s'a depu t at i l or u , cci e det or i nt i ' a casei a in-
for ma pr e r ege despr e voi nt i ' a t i er ei , nu mai
asi e eu pot i nt i a mpcar ea, ce o dor esce a-
t at u de t ar e.
S z g y n y i - Ma r i c h e pent r u r espi n-
ger ea adr esei .
Eppu l u Au g. F o r g c h cu citate demu -
str a c st r bu ni i , cont i nu i t at ea de dr ept u au
acomodatu -o pu r u r e cer cu st ant i elor u , nu vede
cau s' a t angu i r ei spr i mat e i n adr esa. Maj. S a
voiesce r est i t u i r ea l egi l or u , dar nu mai a ace-
l or ' a car i fer icescu t i r ' a, si nu a acelor ' a car i
adu cu in confu ssiu ne gu ver nament u l u con-
st i t u t i u nal e. S t i mza mot i vele adr esei ; dar vo-
tza cu Czi r ky.
Cont el e Di oni si u S z c h e n y i afla c
mi ni st er i u l u ncape cu mu ni ci pi el e. Cel or ' a ce
se pr ovoca la l egi l e d' in 1848 ca l a essemplu ,
li obser va cu asemenar ea c doi insi car i se
i nnecau , voiau a aju ta u nu l u altu i-a. Vot a cu
cont ele Czi r ky.
Con. I oane Wa l d s t e i n dor esce a face
at ent a cas'a depu t at i l or u l a evi nemi nt el e i n-
t r eveni t e de la r edi ger ea adr esei pana acu , cu
scopu ca i n adr esa se se amintsca ce-va si des-
pr e aceste-a.
Bar . Nicolae Va y ar dor i r est i t u i r ea
vietiei mu ni ci pal i , e bu na, s'a adever i t u candu
elu a fostu cancel ar i u . Vot a cu Czi r ky.
P r i m a t e l e s'a convinsu despr e i u bi r ea
par i nt sca a monar cu l u i , va r est i t u i constitu -
t i u nea, dar adr es' a a du ' a e de pr isosu , nu se
cu vi ne.
Eppu l u r omanu g. c. de O r adea-Mar e
Iosifu P a p - S z i l g y i se r ga de i er t ar e daca
ca Romanu nu -si va sei espr i me cu get el e bi ne
in l i m' ba magi ar a ( u nu pi c u de scomotu . ) Pr ag-
matica sanctio deobl ga pr e r ege la r ecu ns-
cer ea nu mai acelor u legi, car i-su cu pr i nse i n
acelu actu . Comi t at el e au i nt r at u i n spi r et u l u
nat i u nei , au pot er e pent r u c or gani smu l u a-
celor ' a S . S t efanu l'a i mpr u mu t at u de l a bese-
r ica, a car ei-a or gani smu e celu mai per fept u ,
per mani nt e. Asemna congr egat i u nea cu sino-
du l u , pr e comite cu eppu l u , pr e r ege cu Pap' a.
( Dr a de aceea nu pr ar e beser i c' a nst r a si-
nde, cci le-au dat u i mpr u mu t u comi t at elor u .
Ref. )
Dor esce ca si de ac nai nt e comi t at ele s
t r i mi t cate doi deput a i , caror' a s li dee si
i nst r uc i uni , acesti-a 400 de acum' a numai
sporescu chel t uel i l e (ilaritate.) Ca l i beral u
ce e (i l ari t at e) doresce s nu fie al t u censu , de
catu omeni ' a; car e e omu de omenie, ai ba
dr ept u l u d'a vot ; daca cu i-va d. e. i ar de
cas' a, s nu -si pr da dr ept u l u pol i t i cu , cci
dr ept u r i l e civile t r ebu e s pr ivsca l a per sne
si nu l a aver e. Bi ne ar face Maj. S a daca ar
estinde acst' a pr est e monar ci ' a nt r ga. (A-
pr obar i . )
Voiesce comitatele si const i t u t i u nal i smu l u
cci su b aceste-a e scu t u cont r a fr anmasoni l or u
( F r ei mau r er ) cont r a societatilor u secr ete si r e-
vol u t i u nei , car i cr ime se nscu nu mai su b ab-
solu t i smu si su b gu ver nament u l u mi ni st er i al e
for tiatu .
Nu vede cau s' a u nei nu e adr ese, votza
eu Czi r ky.
Eppu l u conte L v a y r a cu Czi r ky.
Con. F i l i pu Zs i g r a i l au da adr es' a casei
depu t at i l or u si votza cu bar . Wenkhei m.
Mai vor bescu pat r u or at or i u ni i pent r u ,
alii contra, siedinti' a sre f i ne s c e l a 3 re.
Siedinti'a d'in 1 8 aprile.
In siedinti' a acst' a, siese orat ori vorbi r
cont ra adresei casei deput at i l oru, ra t rei
spredice pent r u, si anume: i n cont r' a adresei
vorbi r c. Ant oni u Mai l at u, br. Fr anci scu
Fi t h, c. E. Dessewfy, br. Lad. Wenkhei m,
eppii Pei t l er si Si mor. Pent r u adresa: c.
Adamu Vay, c. Em. Andr ssy, c. Alf. An-
drssy, c. Al ess. Hal l er . c. Alessiu Tel eki , c.
Ioanu Szchenyi , c. Geor gi u Kr ol yi br. La-
dislau Vay, c. Ladi sl au Hunyady, c. Paul u
Eszt erhzy, c. Ot one Zi chy, br. Di on. Et vs,
br. Geor gi u Ambr zy.
Dupa ce se inchei desbaterea, mai ' nant e
d'a pr ocde la vot ar e, l u cu vent u l u t aver ni -
cu l u br . Pau l u S e n n y e y , d' in a car u i-a cu -
vent ar e est r agemu aceste-a:
Mi-a costatu abnegat i u ne a tac fatia eu
at acu r i l e ce se facu r a r egi mu l u i . Pent r u soli-
dar i t at ea ce o ar e cu brba i i r egi mul ui , elu
i-ar fi aper at u bucurosu, pent r u a dovedi c i n
sent i emi nt el e const i t ut i unal i nu sunt i ndere-
t r ul u neci unui pat ri ot u, pent r u a dovedi c i n
au meri t e neterse al u caror' a resul t at u, cu
aj ut ori ul u l ui Ddi eu, lu va gusta inca genera-
t i unea acst' a, pent r u a dovedi cu cate greu-
ti se l upt a. Un' a greut at e e del at urat a, aceea
c n' au d'a se lupta cu cei l al t i consiliari ai
coronei, cci domnesce i nt r e ei colegialitate,
si acst' a e gar an i a c se voru devi nge si cele
l al t e pedece.
Ca presiedinte ar fi t r ebui t u s taca, dar
se fece t recere prest e modul u parl ament ari u
at unci candu pr e consiliarii coronei i asiediara
i n opuset i une cu t r onul u. In t i erel e constitu-
t i unal e, consiliarii coronei, si fora contrasem-
nat ura, sunt r espundi at or i pent r u tte.
Candu in par l i ament u si in di urnal i st i ca
vedi atacai omenii r egi mul ui , ai cugeta c ei
ar fi sistatu viti' a const i t ut i unal e, ce o ar fi
aflatu la i nt rarea l oru. Candu guver nul u de
acii pri mi frenele, er nt r ebar e daca se pt
r est i t ui starea legale, su ce modu s se iee
pent r u a esi d'in labi ri nt u. D' i n colo de Lai t a
er o const i t ut i une ce neg const i t ut i unea un-
gursca.' Cei 17 ani ai absolut i smului au le-
gat u Ungar i ' a cu mi de legat ur e catra pro-
vi nci ele eredi t ari e, daca aceste-a s'ar fi stersu,
ar fi provocat u react i une d'in colo de Lai t ' a,
care ne-ar fi i mpedecat u d'a i nnai nt . Guver -
nulu ni sui e pur ur la rest i t ui rea starei legali ,
acst'a e pr ogr amulu lui . Deci pent r u a pot
efept u acst'a, emise mani fest ulu de septem-
br e, des! se espuse per i clului d'a i se imputa
sent i emi nt e neconst i t ut i unali d'in par t r a po-
pr elor u d'in colo de Lai t a, a caror'a sorte ac
e i n man' a Ungur i lor u. Guver nul u a credi ut u
c pasi rea lui apri at a, t i r' a o va sei st i m, si
nu va ved i nt r' acst ' a per i clu pent r u ve-
ni t ori u.
Guver nul u are se statorsca cont i elegerea
cu care s se mult i amsca si cesti d'in cce si
cei d'in colo de Lai t ' a. Rescrpt ulu reg. n'a
fostu intielesu bi ne de dieta, cci i n acel'a nu
s'a facutu neci o repasi re de la pri nci pi ele n-
i rat e i n cuvent ulu de t r onu.
C. Ant . S z c s e n fece scurt a istorie a
nascerei pat ent ei de' n fauru, si i nchei a: Pa-
t e n t a de fauru e ncercarea deslegarei cestiu-
nei afaceriloru comuni , n'a succesu, ac s n-
cerca alt a cale.
Se fece vot area, 106 vot uri fura pent r u
pr i mi r ea adresei , s 102 cont ra ei.
Siedinti'a d'in 19 aprile
fu scurt a. Se hot ari ca adres' a s se con-
sidere de cetit, si daca cumva s' ar necesita
ce-va corect i une stilistica, cas' a deput at i l oru o
pt face cum-i place.
Beseric'a-Alba n 3/ 15 Apr i l e 18G6.
Unu casu st raordi nari u, si t ot odat forte
i nt eresant u avemu de a reporta on. publ i cu,
ce s'a i nt empl at u nai nt e de s. pasci aici l a noi
i nt re romani si erbi, d' in care va pot on. pu-
blicu observa, cum pri cepu fraii not ri erbi
dragost ea fratisca. "
Va fi on. nost ru publ i cu cunoscuta cau-
s'a si referi nt i ' a nst ra besericsca din l upt el e
ndst re de mai nai nt e, totui si astadata pr e scurt u
o vom ami nt i , ca cu atat' a mai credi nt i osu
s pot emu caractrisa pe coreli gi unari i not ri
erbi. Pr ecum e cunoscutu, i n comun'a nds-
t ra besericsca se afla 2/ 3 erbi si 1/3. romani ,
si asi si servi t i ulu domnediescu se t i ene 2
sept emane serbesce, si'n a trei-a romanesce, cu
unu cuvent u Maiestatea sa a st i pulat u serviti-
ulu domnediescu de dupa numer ulu suflete-
loru. I nt i elpt ' a acst'a mpr i re s'a facutu
inca sub fie-iertatulu episc. Popovics, carele
f i ncredi nt i at u de catra l ocul u celu mai ' nal t u,
de a esopera ndest ul area ambel oru part i , resp.
a romani l oru si a serbiloru, pent r u care meri t u
si pri mi de l a Maiest at ea sa unu l audat ori u.
Decisiunea fericitului Epi scopu sun: ca i n
cele mai mari serbatori, cum sunt : Craci unul u,
Pascile si Rosaliele, i n diu' a ant ai a s se t i ena
ser vi t i u lu domnediescu far a de descli ni r ea sep-
t emanei i n ambel e l i mbe adec mestecatu , r a
a dou ' a di in acea l i mba pe car ea vi ne r on-
du l u sept emanei . Di u Kengyel az episc. d' acu m
d' in Ver si et i u inse s'a i nt r epu su la consistor i-
u l u ver set i anu si a esoper atu , ca i n nu mi t el e
ser bat or i mar i i n di u ' a d' intaia s se ser vsca
l u i Ddi eu in li mb' a sept emanei , acst' a se in-
t empl far ' de nvoir ea ndstr a, dar ' inse t acendu
ne su pu ser amu . Pr oni ' a divina, vr endu
dr a a ne mngi a vr ii ca in cati-va ani
du pa olalta, pr ecu m si i n anu l u cu r i nt e, se
pice s. pasci t ot u i n sept eman' a nstr a, ce fr ati-
l or u not ri erbi nu li plac, se ot ari ra da-
r a a face alt e despuset i uni , f or mar o depu -
t at i u ne si cu D. pr ot' a S tefanovics i n fr u nte, se
opr i r la D. Kengyel az i n ver setiu ca s-lu
r ge a l u de la r omani diu ' a acst' a, si a deci-
de ca s se celebr di a ser besce, se i nt i el e-
ge de sine, c pr el at u l u ser bescu dede au di u
fiiloru sei su fletesci asi' a de mahni t i , si in vi-
ner ea pat i mi l or u si pr i mi d. pr ot ' a S tefanovics
o or di nat i u ne scr isu ale, ca s faca cu noscu t u
pr eot i mei locale decisiu nea or di nar i at u l u i d' in
ver sietiu , in a car ei-a u r mar e, nvi er ea Dom-
nu l u i s se ser bsca in l i mb' a ser bsca, r a
cea r omansca e pent r u tot deu n' a escomu ni-
cata. O r di nat i u nea acst' a f cu cea mai
mar e pu nct u al i t at e i mpar t esi t a compet ent i l or u ,
ma D. pr ot a i mpr ovi sa o adu nar e a societii
serbesci de l ept ura, si ca unu apost olu li pro-
povedui nvi ngerea, ai ci fu cu triumfu pri mi t u.
Tot deodat inse respandi ra faim'a c despre
despuset i uni l e aceste-a s'a facutu inscint iare l a
magi st rat u precum si la bri gada. Pe cont' a
acea apoi se consul t au fraii not ri erbi des-
pr e cele mai mari demonst rri, si pr ocur ar
fclii, focu bengal i cu si rachet e spre int impi-
narea nvierii, angagi ara band' a militare,
o compania de milit ari, si i nvi t ar pr e toti ofi-
cierii general i t i i a l u part e l a festivitatea
acst' a r el i gi unar a nat i unal e. Veni ndu tdte
aceste la cunosciuti' a romani l oru, numai de-
catu se puser i n capul u t rebi i bravi i not ri
nat i unal i st i d. d. Vasi l i u si Demet r i u Radul o-
viciu, si mer gendu la d. prefectu majoru se
informar de-i cunoscut a decisiunea ordinaria-
t ul ui verset i anu in pri vi nt i ' a organisarii noue,
respect i ve a abus ul ui i n caus' a besercii, acest' a
supri nsu, li respunse c i n caus' a acst' a nimi-
cu oficiosu n' a pri mi t u, si spre a del at ur ver-
ce nei nt i el egere se duse i n persona, l a proto-
popul u si l' in t reb despre starea l ucr ul ui ,
acest' a ingamfatu de gl ori a i respunse, c are
ordi nat i uni de l avl adi c' a si acele l e va si duce
i n sfaristu cu ori-ce pr et i u si numai fortiei va
ced. Audi ndu omenii notri dechi arat i unea
acst' a a pr zelosului prot opopu serbescu d' in
gur ' a perfect ului, i ndat a t el egrafara l a coman-
d'a general e de t i ra si-i descoperi r t t e ma-
chi nat i uni l e, de unde numai decatu si ajunsa
unu t el egramu pr i n care se nemi ci ra t t e des-
puset i uni l e si ordi nat i uni l e or di nar i at ul ui ser-
bescu d' in Versi et i u si se demanda bri gdi a
face despuset i une, ca t t e s r emana i n st at u
quo, facendu-o respundi at ri a pent r u sustiene-
rea pacei, carea neci unu moment u n' a fostu
t ur bur at a, si asi'a bl amandu-se corifeii serbesci
d' npr euna cu ci ast i t ul u l oru Ordi nari at u, noi
ni cast i garamu satisfacere, cum nici insi-ne
n' am sperat u; cci servi t i ul u nvi eri i se cele-
br a r o ma ne s c e , si noi i nt mpi nar emu nvie-
rea Mant ui t ori ul ui pl i ni de bucur i a si serba-
toresce, ra fraii serbi pt euget andu c si
Cristosu e romanu, nu part eci para l a i nvi are,
afara de care i nt i el egendu c nu se va serb
nvi erea serbesce, a veni t u si si-a l uat u l umi -
na de nai nt ea al t ari ul ui , si a dus' o a casa.
Asemenea nici a dou' a di nu se apr opi ar a de s.
beserica.
Economia. *)
Se privimu catu-va mai de aprpe
acele 5 despartiaminte in cari sedespar-
tiescu invetiaturele despre economi'a cm-
pului analisandu totu odat sifiesce care
denumire dupa a sa insemnetate. Se
vedemu dar ce se intielege sub cuven-
tulu de
I. Agronomi a.
Si cuventulu agronomia este cuven-
tu elinu (grecu) compusu d'in vocea yog
campu, si vofio lege, su punere la or-
dine, su se pote dice legiuire preste
campu si holde. Altu cum agronomi'a
este cuprinsulu aceloru invetiaturi despre
economi'a cmpului, prin carea se ajunge
la adeverat'a cunscere a fiesce-carui soi'u
de pamentu vediendu-i, si esaminandu-i
partecelele d'in care este elu compusu;
si de dupa care suntemu in stare a pre-
judec, c atare soiu de pamentu de dupa
campositiunea lui pentru care specie de
plante este mai aptu? Cumca acsta
parte a invetiaturei despre economi'a
*)Vedi Nr. 1.
cmpului este cea mai momentsa, cre-
demu c nime va trage la indoila.
Pana cand astronomii si geografii
matematici privescu pamentulu in con-
creto, d'intr'unu punctu de vedere mai ab-
stracii, si luandu-lu numai de unu corpu
espusu in oceanulu universului i scrut-
die numai referintiele lui fatia cu alte
corpuri ale universului, pana cand
mineralogii si cuttorii de metale pa-
trundu in adencimele cele mai de desub
a le pamentului, cu dorulu de a se na-
vui. pana atunci noi cei ce avemu
chiamarea a ne deprindu cu economi'a
cmpului, suntemu silii a studia, si a e-
samin originea si feluritele insusiri ale
s upraf et i ei acestui globu cerescu, ce
se numesce pament u.
Ce este dara suprafaci'a pamentului
in intielesulu economiei de campu?
Suprafaci'a pamentului este o ma-
teria pulbersa, ce se produce prin fre-
carea, si daraburirea tempurarie a sub-
stantieloru minerale, adec a pietriloru;
mestecat cu remasitiele trupuriloru or-
ganice, adec a animaleloru, si a plante-
loru; acsta materia, adec suprafaci'a pa-
mentului, nu este pretotuindene asemene,
ci ea varidia intru acelu modu, precum
in vre una parte a pamentului indecur-
gerea timpului mai multe substantie mi-
nerale su de cele organice se decom-
punu, si se pulberisdia, de unde evidentu
se pote deduce, capre muni asi numita
suprafaci'a pamentului este mai putinu
afunda de catu in vai, precum si acea re-
gula se pote form in agronomia, c
a) Munii si vile cele sub ei aflatre
totu de una mai apriatu voru caractrisa
mestecatur'a fiesce-carui soin de pamentu,
nepotendu fi acsta mestecatura alta, de-
catu spalatur'a planteloru pre muni cre-
scatore, si a mineraleloru d'in care con-
stau insasi munii,
b) C siesurele ce sunt formate prin
versatur'a apoloru d'in mai multe parti
inundatre, continu o mestacatura apar-
ticelcloru de pamentu forte felurita.
De voniu cuta cu d'amenuntulu la
diferitele specii de pietn, la colorea si
consistinti'a loru, d'in care prin decom-
punerea loru timpurarie se formdie d'in
parte suprafati'a pamentului, debue se
preconscemu, cumca inse si prile con-
stitutive ale pamentului potu av insusiri
intre sine frte diferitre; si precum in
veri care mestacatura de pamentu pre
suprafaci'a pamentului acsta, su aceea
specie este precumpenitre, intru asi
modu va fi si acea mestecatura de pa-
mentu mai favorabila crescamentului a
unui soiu de plante, decatu a altui-a.
Celu ce voesce dar asi cascig con-
cepte scientifice despre cultur'a pamen-
tului, acel'a are nencungiuratu de lipsa
a consca pre deplinii c la unu anumitu
soiu de plante care soiu de pamentu
correspunde mai bine? Era celu ce
se deprinde cu acsta studiare si esami-
nare, acela se dice agronomu.
Ore este romanulu nostru, celu ce
locuesce cele mai formse si maimanse
locuri ale Europei, agr onomu, si in
catu ne este na conoscutu, c ore de-
prinde-se elu cu acestu studiu atatu de
importanii si de lipsa unu economu de
campu, vom discuta in numerii viitori.
C. R.
Romnia.
Organele rusesci afla cu cale a de-
scri Romani'a in colrea cea mai nepl-
cuta pentru o tira in epoc'a renascerei
ei. Scimu bine c trupe rusesci au statu
si mai stau la graniti'a Moldovei, cari
precum se vede ingrigescu si conducu
paii ce are s-i faca partit'a russca in
Moldova. Dupa ce vedi c nu va se-si
ctige aderinti, urindu-i-se pt a mai
ascept, fece s erumpa miscamentulu in
Jasi, care, cumca a fostu rusescu, se do-
vedesce cu cercustanti'a c cei compro-
mii o luar pre picioru catra Russia.
Acestu miscamentu e cunoscuii ce-
titoriloru notri, e de interesu a sei inse
cum Iu descrie organulu guvernului ru-
sescu, Journal de St. Petersbourg, " ca-
re in Nr. d'in 18 aprile, publica unu te-
legramu sositu d'in Jasi cu datulu 16
aprile, unde se dice: Jeri, trupe de po-
poru insotira pre metropolitulu si cerura
separatiune. Calarimea tai in poporu;
metropolitulu e greu ranitu. Consulii se,
adunar la consululu prusescu. Unu co-
misarii! alu guvernului decbiar rescola-
rea de finita, si pre Morusi de atitiatoriu,
ceea ce nu e adeveratu. Guvernulu ni-
suesce a d rescolarei colore russca.
Toti cei suspicios de simpatii rusesci de-
vinu prini." Aceptmu cu nerbdare s
vedemu acestu evinementu descrisu de
pna romana.
Corespundinti'a russca, cunoscuta
de oficisa, merge si mai departe in ce-
stiunea principateloru romane, publica
unu propramu intregu, d'in care ici col
se pote deduce la cugetele guvernului
rusescu. Mai antaiu arta necesetatea
intetitre d'a regula relatiunile publice a
le Romniei. Cestiunea ar trebui atinsa
in meritu, adec c re voiesce Europ'a
a d Romniei nedependintia deplina sub
unu principe strainu. Daca Europ'a va
d acsta suveranitate deplina, atunci
nimene va pot deneg c nu s'au cl-
caii conditiunile pacei d'in 1856, carea
garanta intregitatea imperiului turcescu.
In aces t u casu vor t rebui s t at ori t e
condi t i nni nue pent ru ecui l i bri u.
Dupa ce mai antaiu se va decide despre
nedependintia su relatinnea de suzera-
nitate de pana acu, numai atunci se va
pune ntrebarea c re voiescu Romanii
a reman mpreunai sub unu Domnitoriu,
su vreu a fi sub duoi. ntrebarea s fie
sincera, serisa, libera de veri-ce intriga.
Voturile principateloru aru trebui atunci
aduse in consonantia cu tratatele susta-
tatrie, pentru a ntemeia astfelu esstintia
durabile, pre basea dreptului poprelorU
europene d'o parte si d'alta parte pre
dorintiele poporului.
Aceste-a sunt prerile diurnalului
muscanescu. Va s dica, lui i-ar plac ca
Romanii s nu devina ntrebai c ce
vreu, pana va decide mai antaiu Europ'a,
adec pana ce diplomatVa russca se va
pot convinge c re pt lucr ce-va
pre placulu ei in principate su ba. Si
atunci inca Romanii s fie intrebat c
re vreu unirea? La asta ntrebare,
firesce, guvernulu rusescu ra ar av
ocasiune, in casu daca nu si-ar fi potutu
multiami dorintiele pre calea diplomaiei.
Diurnalele nemtiesci publica d'in
Iasi unu telegramu cu datulu 19 aprile,
unde se dice c guvernulu romanu se
teme de micri nue in acelu orasiu,
deci s'a ingrigitu de tunuri si de miliie.
Altu telegramu d'in Parisu cu datulu
19 aprile scrie -.Poterile vor imbid prin-
cipateloru danubiane alegerea unui dom-
nitoriu d'in tira, provisoriu, pentru tempu
de patru su cinci ani. Pana acuma n'a
fostu vorba de neci unu candidatu. Prin-
cipele Carolu de Hohenzollern a intrebatu
de guvernulu Francii, eh re sprimsca
corn'a ce i se imbie; guvernulu i-a sfa-
tuitu s nu primsca, ra Russi' a se opuse
si mai apriatu.
1
'
In fati'a unoru atari evineminte,
Romanii vor trebui s dovedsca ceea
ce li e pre budie cam de optu ani, cumca
sortea loru aterna de la ei, c vreu uni-
unea si sciu convinge pre poterile garan-
tatre c Romani'a a de venitu majorna
pentru a si pot derege ins'a-si destinele
sale, a folosi Europei intrege si civilisa-
tiunei, a cuprinde cu demnitate locu
frumoii in sirulu popreloru europene.
Vari et i .
= Essemplu demnu deiinitatw Esiste
in Pest a o societate ovree'sca cc se chiama
Concordi a". Acst' a precum ni spune 1\
N. " a darui t u pent r u cldirea catedralei
romano-catolice d' in subur bi ul u pest anu Lco-
pol du, 100. fl. v. a. Astfelu se au ovreii
cu romano-catolicii, pre candu uni i Romani
cerca pri l egi u la certe confessiunali.
= Int i el egemu d' in di urnal el e nemtiesci
ca in comi t at ul u Tor ont at ul ui s'a formatu unu
satu nou, daca nu ne insiclmu e nemtiescu,
cu numel e Rudol pl i sgnaden. " Am dori ca cu-
t ar e d. corespundi nt e de alu nostru, se ni de-
scrie totu procesul u infiintiarei acestei comu-
nit i.
Emigratiuni catra America se
i nt cmpl a cu mul i mea d' in Boemi' a si Silesi' a
mai in tote dilelc. Numai in Domi nec' a t re-
cuta pl ecar catra Berol i nu 300 insi, de unde
vor lu calea mai depart e. Aceste evi nemi nt e
a st erni t u forte at en i unea guver nul ui .
Caleiorii in aeru, nu e'ra-si Nadar
ci nisec angl i vor s ncerce, spre care scopu
s'a compusu unu comitetu sub presi di ul u pri n-
cipelui Sut her l and. Int ent i unea e a perfect i un
apar at ul u, pent r u a Iu d miliiei spre folosu.
Impoteritulu creditorelui fu in-
chisu. Mercuri -a t recut a se'r'a, aj ut ant ul u
advocat ul ui Dr . T. insocitu do persona j ude-
catorsca merse la detorisiu a lu provoca se
platsca seu se merga la i nchi sJre. Det or i ul u
respunse c nu pot e pl a i dar' in inclusore nu
va merge. Persn' a j udecat orsca merse pent r u
braebi u. Det or i ul u ceru i ert are de la aj ut ant u
se merga in t i nda a si sebimb vest mi nt el e,
aj ut ant el e i dede, dar' det ori ul u esindu, incluse
tote uile pr e aj ut ant u. Person' a j udecat orsca
aflandu tote incliise, ret orn. Numai i n di u' a
urmat ore, lacatarii lu el i berar d'in t emni t i a
pre biet ulu ajut.
= Cestuia dietei Ungariei i nsci i n-
ti c siedinti' a veni t re a casei deput at i l oru
(astadi, sambeta) se va t i en ra-si in sal' a mu-
scul ui , nepot endu-se folosi cldirea noua, pen-
t ru acustic' a cea rea.
Institutulu privatu de cura
a 1 u i
Dr. Frommer
l a ng a Vi e na: Ober- Dt t bl i ng 248
numai 10 mi nut e pri me depart e de cetate. Zace in celu mai frumsu s mai sanatosu t i enut u
alu Vienei, e cunoscut u de mul i ani, provedi ut u cu t ot e aj ut driele, in cat u fie-cui st au
spre despuset une tote condi t i uni l e pent r u c u r a r a d e c a l a , pr ecum si cercet area celoru mai
renumi i me d i c i si p r o f e s o r i de l a u n i v e r s i t a t e a de Vi e n a , se primescu cari dorescu
a r eman si numai put i ene sept emane su dile in cura, cu pr et i u forte moderat u.
Pent r u comoditatea bol navi l oru se mai afla in i nst i t ut ul u accst' a si gradi na, biliardu si
odae de cetitu.
Pr et i ul u pent ru odae separata, siervitiu, i ncal di t u, l umi na, vipt u i nt regu, medicaminte,
scalde etc. e de la 3 fl. v. a. in sus la di.
Informat i uni d cu cea mal mare pl cere di rec i unea i nst i t ut ul ui : Wi en, Oberdbl i ng
Nr. 248.
Inst i t ut ul u de sus si eu l u pot u recomend cu at at ' a mai vert osu, cci mul i bolnavi d' in
tote t ierele locuite de Romani l' au cercet at u si s'au vi ndecat u. Subscri sul u e gat ' a la t<5te oca-
siunile a d i nformat i uni grat is.
B. G. Poppovits,
Wi en, Fl ei schmar kt Nr. 15.
Gottfried Z iegler,
Fabricanii de trasure
( carut i e)
Landstrasse, Hauptstrasse Nr. 101,
i n V i e n a
gatesce totfeliulu de t rasure (carutie) de
gala, de sioase si de voiagiu, dupa nio-
del ul u celu mai nou, d' n calitatea si ma-
t eri al ul u celu mai bunu, cu pret i uri l e
cele mai moderat e.
Dori t ori i de a se incunoscinti
despre modele si pret i u, se vor adresa
catra fabricantu de a drept ul u.
Edi t or u: Vasile Grigorovitia.
In t ipografl' a Mechi t arbi t i l oru. Redact or u r es pundi at or i u: Giorgiu Popa (Pop).