Sunteți pe pagina 1din 4

Anulu I Nr. 11. Viena, mereuri 27. aprile/9. maiu 1866.

Ese de t r e i ori in septeroana: Me r c u r i - a ,


Vi ne r i - a si Domi ne c ' a , c a ndu o cla intrga,
candu numai di umetate, adec dupa momeritulu
impregiurariloru.
Pretiulu de prenumeratiune :
p e n t r u Au s t r i a :
pe anu intregu : 7 fl. a. v.
diumetate de arm 4 *
patrariu 2 n n
p e n t r u Uo ma n i a si S t r a i n e t a t e :
pe anu intregu 1 fi rl. v. a.
diumetate de anu 8 n n
patrariu n u 4 n n ,
Prenumerati uni l e se facu l a toti dd. corespu
dini a-i notri , si d'adreptulu la Redactiune
Stadt, Wallfischgasse Nr. 8,' Mezzanin, und
sunta se adresa si corespundintiele, ce privescu
ledactiunea, administratiunea seu speditur'a;
cte vor fi nefrancate, nu se vor primi, ra cele
anoni me nu se vor publ i ca.
Pentru a n u n c i e si alte comuni cati uni de inte-
resu privatu se respunde cate 7 cr. de l i ni e,
repetirile se facu cu pretiu scadiutu. Preti ul u
ti mbrului cate 30 cr. pentru una data, se
antecipa. Spedi tur'a: Schullerstrasse Nr. 11
unde se primescu insertiuni.
Pentru serbatrea catolieiloru de
ritnlulatinu, fiindu tipografia n-
chisa, nnmerulu venitoriu apare
domineea.
Viena 26 apr./8 maju.
Diet'a Ungariei tien ieri sie-
dintia, comissiunile lucra. Diuaristic'a
strina se ocupa de procedur'a de pana
ac a dietei, si nu sunt rare simpatiele
pentru natiunalitati, precum neci consta-
trile c Ungari'a nu e altce de catu Au-
stri'a in miniatura. Va s dica, terminulu
de naiune ungara" e frate dulce cu celu
de nnaiune austriaca," cu diferintia nu-
mai c unulu e mai mare si mai tare,
cel'a laltu unu pieu mai micu si mai slabu,
dar cu atatu mai multu se falesce cu idei
j^enerse, cari precum bine observa
alta-data unu scrietoriu romanu de preste
Carpati sunt proprietatea omului mai
slabu, dar mai cu sma a celui seracu, si
cari incepu a dispar in proportiune pre-
cum seraculu se inavutiesce.
D'in parte-ne nu multa insemnetate
atribuimu in cestiunea natiunale diuarie-
lo- strine, cci sunt puine a caror'a
i nu-su preocupate de interese pro-
orecum nu potemu atribui neci a-
. 1 parti a diuaristicei nemtiesci, care
se sustiene cu bani de la fraii notri.
Fo'a de septemana a dlui Schuselka
n D i e Reform" in numerulu seu celu mai
nou amintindu miscamintele natiunali ce
se intemplara in Lemberg si Pest'a, con-
statza si ea, cumca diu Dek in diet'a
d'in Pest'a facia cu dreptele pretensiuni
a le natiunalitatiloru nu s'a portatu asi
intielptiesce, ca Goluchowsky in cea din
Lemberg, nici c a fostu portarea lui ca-
lificata de a linisci si molcomi acele pre-
tensiuni.
Telegramele ce sosescu d'in tote
prile marturisescu despre pregtirile
de resbelu. Nobilimea Boemiei cerca in-
fiintiarea unui corpu de voluntiri, pana
si junimea universitii de Prag'a voiesce
a forma o legiune propria.
Doua d'in trei parti a poterei mili-
tarie prusesci e mbrcata in arme, in
urmarea ordinatiunei cabinetului de Be-
rolnu cu datulu 5 l^c. Sch. Z." descrie
armat'a intrga, noi reproducemu numai
sum'a totala de-, 295,000 brbai, cu
48,000 de ca.
Unu telegramu d'in Florenti'a cu
datulu 6 maiu nptea ni insciintiza: S'a
publicai^ decretulu pentru gatirea de du-
ca aloru 50 de bataline d'in gar d'a na-
tiunale, pentru siervitiulu de resbelu pre
tempu de tre lune, incependu de la
20 maiu.
Conchidiendu de Ia aceste pregtiri
s'ar crede c relatiunile diplomatice s'au
ruptu, dar nu e asi, ele se mai sustienu
inca, minitrii de esterne n'aflara cu cale
pana ac a incredintia deslegerea cestiu-
nei colegiloru loru de la resbelu. Diplo-
matie nu lucra cu destula rapediune,
pare c intentiunea ei ar fi a mai lungi
incordarile de acum'a. Multu tempu inse
nu pte intardi cci altmintre statele ar
deveni in neplacut'a pusetiune d'a se n-
treba inse-le c re ce e mai putienu reu
:
o pace narmata, su unu resbeluade veratu?
Representantele Sassoniei la confe-
deratiunea nemtisca, dupa ce guvernulu
lui primi not'a amenintiatre a Prussiei,
cer ca confederatiunea s se itrepun
nu cum-va Prussi'a s erumpa in Sasso-
ni'a. Confederatiunea inse e mai flegma-
tica de catu s se intrepuna asi rapede,
hotar! ca acsta cestune s se puna la
ordinea dilei pe 9 1. c.
Diurnalele prusesci afirma c intre
Austri'a si Sassoni'a esiste tratatu, intru
intielesulu carui-a trupele austriace ar
merge in ajutoriu Sassoniei in casu de
atacu de catra Prussi'a.
Mai multe diuarie d'in statele secun-
darie nemtiesci afirma esistinti'a unui
tratatu intre Prussi'a si Franci'a, si insira
tierile pe cari s'ar imparti aceste doue
poteri la casu de reesire. Aceste tieri
sunt tote nemtiesci, neci un'a din impe-
riulu austriacu.
Napleon invitatu de orasiulu Au-
xerre lu cerceta in sambet'a trecuta. Sa-
lutatu de primariulu orasiului, Imperatulu
respunse: Mi pare bine c nu Vi s'au
stersu d'in minte suvenirile imperiului
antaiu. Poporatiunea acst'a a fostu cu
mine in dile bune si rele, stim'a pentru
ea o moscenescu de la capulu familiei.
Acst'a in 18 48 mi-a datu antaia-data vo-
tulu seu, mi l'a datu pentru c a sciutu
casl majoritatea poporului francescu, cum-
ca io casl elu, urescu t ract el e de la
1815, ce astadi voiescu unii a le face ba-
sea unica a politicei nstre esterne."
Se deduce d'ael c tote ncurcturile
politice de astadi sunt provocate de ur'a
ce o are Napleon pentru tratatele de
la 1815, ceea ce Maj. Sa o spuse si an-
tiertiu.
Starea nstra materiala.
Thiers in siedinti'a corpului legela-
tivu alu Frenciei, d'in vinerea trecuta, cu
ocasiunea votarei contingentelui miltare,
pledandu pentru pace, dise intre altele
c tt poprele s'au ingagiatu la ntre-
prinderi grandiose, a caror'a intrerum-
pere ar fi nesalutara."
Candu recunscemu adevrulu aces-
toru cuvinte rostite de eminintele depu-
tatu, ni vine ca, in fati'a intreprinderiloru
la cari s'au ingagiatu tt poprele, s
scrutmu la ce ntreprinderi s'a ingagiatu
naiunea romana, pentru ca s nu devina
copleita de ntreprinderile strine, pentru
ca pre terenulu materiale, unde poprele
tt se intrecu in diligintia, in spiretulu
de ntreprinderi pentru consolidarea unei
bunestari durabile a loru, se pta fi re-
presentata si naiunea romana dupa cu-
viintia, dupa pusetiunea topografica ce o
ocupa, dupa mrimea corpului natiunale,
dupa produptele de cari despune, fora
ca in antea opiniunei europene s fie si-
lita a st cu fat'a rosle, audindusi batjo-
core de neserguincisa, lipsita de veri-ce
spiretu publicu d'in care se nscu ntre-
prinderile, invetiata a mistui astadi totu
ce a castgatu in acsta di, si daca cum-va
a castigatu mai multu de catu i trebue
spre acoperirea celoru necesarie si de
folosu, spesza pentru beuture spiretuse
ce se ncuibar intr'atat'a in poporulu
nostru, su face altu-ce, numai ca cum
dice elu nu cum-va s se intalnsca
doi bani, nu cum-va s aiba de odat doi
cruceri in punga.
Poporulu romanu d'in cce de Car-
pati are o stare materiale rea, ca forte
putiene pop re a le Austriei, mai rea de
catu a tuturoru popreloru conlocuitrie,
cu esceptiune numai a Marmatiei, unde
poporulu conlocuitorul de natiunalitate
rusu e mai seracu de catu poporulu
romanu.
I s'ar face nedreptate mare popo-
rului romanu, daca i s'ar imputa lui vin'a
intrga pentru starea rea materiale ce
l'apsa, cci acsta vina o porta in mare
parte relatiunile politice, car l'osendisera
a fi siervulu altor'a, a lucra pentru ca s
mance altulu partea eea mai mare d'in
fruptulu ustaneloru lui, contribuindu ast-
felu a sterpi d'in poporu motivulu dili-
gintiei. Intr'adveru aceste relatiuni au
incetatu de ani 17, dar intr'unu restempu
atatu de scurtu, nu fu cu potintia a terge
tote urmele triste ce feudalismulu las
in urma-si ca dovda a esistintiei lui de
sute de ani. Ranele nfipte in decursu de
secle, nu se potu vindeca intr'unu
dieceniu.
Romanulu d'in Transsilvani'a se
'mai pte scus cu sstem'a aruncarei
contributiuniloru, ce si sessiunea ultima
a senatului imperiale o recunoscu de rea.
Pre langa aceste rele multu apesa-
trie, lucratoriulu de pamentu in Trans-
silvani'a patemesce si de alta boia asis-
dere mare, tir'a n'are inca crti fun-
duali, va s dica i lipsesce institutiunea
care unica e in stare a deschide creditu
securu agricultorelui. Lips'a acestei insti-
tutiuni si urmrile ei precum scumpetea
baniloru, greutatea de a ctiga creditu
s. a. Transsilvani'a le sente in abundantia.
S nu mai pomenimu c institute publice
de creditu, bance s. a. nu esistu de felu;
precum nici in Ungari'a, cci ce are
acsta tra, nu e menitu a ntinde aju-
toriu posesoriloru mici sicelor'a ce lucra
cu bratiele proprie, va s dica majori-
tatea romana care nu e ferice a posiede
holde cu nuiele, n'are unde recurge.
Aceste-a sunt mai alesu cuele cari
pre poporulu routanu, agronomu in pre-
ponderantia, lu tienu incatusiatu de sta-
rea cea rea materiale.
Nesmntitu c daca seracl'a ar fi
crima, si juristulu ar veni a judeca popo-
rulu romanu, considerandu cuele de
sus, su Far mntui cu totulu de pedpsa,
su dechiarandu acele-a de cercustantie
usioratrie, ar judeca numai unu granu
d'in pedpsa.
Dar' materialismulu, putenu i pasa
lui de principiele jureprudintiei! te n-
treba daca ai su ba, si candu vrei a te
scus de ce n'ai, nu sta de vorba, se duce
in trba-si mai departe.
Caracteristic'a acst'a a materialis-
mului o prevedemu nsemnata pre fiso-
nomi'a acelei dile, in care resaritulu
Europei, mai cu sma patriele Romani-
loru, prin infiintiarea medilceloru de
comunicatiune, se vor deschide pentru
ntreprinderile strine. Se va ncinge
atunci lupt'a de interese, capitalulu
strainu se va ncerca a esploat in fav-
rea lui tienuturile ce i se deschiser,
amenintiandu cu espropriatiune si mie'a
stare materiala de acum'a a nstra, a
celor'a cari dormimu inca somnulu ep-
celoru trecute. Era noi mpini de instin-
tulu conservarei proprie ne vom incord
a aper macaru terenulu ce l'avemu.
Reesitulu luptei e lesne de prevediutu,
cci noi nu ne-am gatitu inca pentru ea.
Intr'adveru nu e inca r'a d'in
urma pentru a ne gti de a sustien ma-
caru ce avemu, d'ar e penultim'a.
Mi se va observa pte, de ce vinu
antea on. cetitori cu acsta cestiune atatu
de gingia pentru noi? de ce nu me
ocupu eschisivu de politica, acst'a e ac
la ordinea dilei, toti crturarii notri facu
pre politiculu, si obieptulu celu mai pla-
cutu in conversatiune e portarea deputa-
tiloru romani d'n dieta, aci trebue s
privsca naiunea intrga pentru a con-
trola faptele mandatariloru sei, pentru a
li trimite voturi de ncredere, ori de des-
cuviintiare.
Asie e, naiunea care grigesce cu
rigurositate de faptele mandatariloru sei,
dovedesce zelu pentru drepturile politice,
alipirea sa de ele, si poterea sa de vitia.
Dar in politica poporuluinfluintiza
prin legea electorala, si acsta lege pre-
supune unu censu re-care. Deci, neci de
o trba nu ni vor fi drepturile politice,
daca nu vom av censulu cu care s in-
trmu in folosirea legei electorale.
In Transsilvani'a, lupt'a intre cen-
sulu 8 fl. si censulu 5 fl. cine scie candu
se va fini, dar diliginti'a pre terenulu
economiei nu preste lungu tempu ar n-
zestra cu dreptu de alegere pre mare
parte d'in cei ce contribuescu 5 fl.
De securu c contrarii politici ar
cerca atunci caliti nue in alegatoriu
d. e. mbrcmintea si tonulu, intr' ade-
veru ar fi comedie politica, dar si-are so-
ia in tir'a nstra. Celu putienu moti-
vulu celu mai potericu li-ar fi surpatu.
Precum nu organismulu politicu
face eschisivu naiunea, in tocm'a asi a-
tentiunea unei naiuni n'ar a se ndre-
pta eschisivu a supr'a politicei, mai cu
sma poporulu romanu n'o pte face a-
cst'a in presr'adecadintiei lui materiali
totale.
Ni se va dice, pte, c o naiune lip-
sita de capitale, in diu'a de astadi nu-si
pte imbun starea materiale.
Asemene aseriune la prim'a ivire
se cunsce de ntemeiata. Ddieu candu
l'a creatu pre omu, i-a datu totodat si
capitalulu cu care s se sustiena, acest'a
e: bratiele sanetse, deci s incepemu
d'acl, s incepemu cu diliginti'a, cercandu
a o indemn, innaint prin tote medi-
lcele ce ni stau la despusetiune.
A dou'a regula a economiei e: cru-
tiarea celoru ctigate, si fiindu c mai
lesu beutur'a e inimiculu crutiariloru
poporului romanu, deci acestu inimicu
trebue combatuu nante de tte. Aci rasi
cauta s apelmu la preoii si invetiatorii
poporului romanu, ei cari au por tatu atate
sarcine fora a li se frange energl'a, totu ei
sunt chiamati a primi si sarcin'a de apo-
stoli ai nioderatiunei, acst'a convine pr
bine sublimeloru principie d'in sant'a
vangelie, convine intentiuniloru loru cari
n'au fostu si nu sunt altele de catu feri-
cirea natiunei.
Dupa ce tieranulu a invetiatu a face
intrebuintiare buna de bratiele lui, dupa
ce s'a dedatu la crutiare, se nasce ideea
de reuniune unde s aiba a pune banulu
crutiatu, si de unde s pote mprumuta
la tempulu de lipsa.
Va s dica, bunstarea intrga se
basza pre mintea, pe bratiele sanetse,
despre aceste-a multiamita lui Ddieu
naiunea romana pt despune, deci
lipsesce numai energi'a, zelulu, constan-
ti'a, care s le puna tte in micare, si a-
tunci ni se asecurapresintele si venitoriulu.
Poporulu romanu e mai alesu agri-
cultoru, cine scie candu va imbratisi si
industri'a, deci s contribuimu la cultiva-
rea lui in acestu ramu prin infiintiarea
de scoli agronomice, ajutorarea celoru ce
studiza agronomi'a, si acst'a mai nante
de ce l'am indemn la industria.
Cultur'a intielcsuale nu pote innain-
t candu cea materiale e atatu de deca-
diuta. De l'intrebu pre tieranulu romanu
de ce nu-si d prunculu la scla, elu ti
respunde cu logica sanetsa: pentru c,
die, seracVa nu-mi face voi'a.
Acesta seracla caula s nisuimu a o
arunc de pre capulu nostru, dar nu cu
diliginti'a trecutului, ci cu alfa mai mare,
cci intru nemicu n'avemu ane conforma
trecutului, atunci lucrulu er silitu, ra a-
cum'a tieranulu e domnulu bratieloru
lui, lucrulu e liberu. Ar fi o insulta f-
cuta economiei si esperiintiei daca ne-am
multiami cu resultate egali la ambele a-
ceste lucruri, pentru "c lucrulu liberu
are s produc indiecitu si insutitu mai
multu ca celu silitu.
Noi bucuroi vom lu cunoscintia
despre acei domni preoi cari vor fi po-
tutu strce de la poporanii loru promis-
siuni su dra si deoblegaminte de mo-
deratiune, cci, o repetimu, cauta s ni
incordmu tte poterile pentru c altmin-
tre cademu in ruina perfecta materiala,
si ce vom face atunci cu patriotsmulu,
candu pamentulu patriei nstre nu va
mai fi alu nostru, ce vom face pentru
natiunalitate, candu acst'a presupune
poporu, ra poporulu presupune terenu
pre care s traisca, si tocm'a terenulu
acest'a va fi alu altui-a.
Legea
d' in 5 mai u 1866,
val i da pent r u i mper i ul u i nt r egu, cu esceptiu-
nea r egat ul ui l ombardu-venet i anu, pri vi t re la
pr i mi r ea bancnot el or u de 1 si 5 fl. v. a. a
supr' a vistieriei st at ul ui :
Pe nt r u ca st at ul u s devi na in stare a
mul t i ami pret ensi uni l e finantiarie urcat e i n
ur mar ea i ncurcari l oru d' in afara si a ameni n-
t i ari l oru de resboi u, astfelu ca de o par t e
poprel oru Mel e s nu li se i mpun nmul irea
sarcinel oru de cont ribut iuni ra de al t a part e
resul t at el e de pana acum' a ctigate cu
sacrificie mari finantiari si economice pent ru
hot ari rea valut ei in ti ra, s se sust i ena pr e
catu e cu pot i nt i a, cu referi nt i a la . 9 d'in
convoi rea nchei at a la 3 I anuar i u 1863 i nt r e
admi ni st rat i unea st at ul ui si i nt r e banc' a nat i u-
nal a aust ri aca pri vi l egi at a, dupa ascul t area
consi l i ul ui mi ni st eri al u, si pr e bas' a pat ent ei
Mel e d' in 20 Sept . 1865, aflu cu cale a
ordina, pr ecum urmza:
I . I mpot er i r ea ce, conformu . 3 d'in
numi t ' a nvoi re si -lui 12 ,d' in st at ut el e ban-
cei nat i unal i austriace pri vi l egi at e, numai de
ocamdat a se mai l as acestui i nst i t ut u, de a
t i en in cercul at i une not e de 1 fl. si 5 fl. v. a.
se suspi nde i n di u' a p u b l i c a m acestei legi, si j
bancnot el e de categoriele aceste se primescu
de sarcine a le admi ni st rat i vnei st at ul ui .
I n ur mar ea acestei-a, i ncependu d' in
di u' a publ i carei acestei legi, aceste bancnot e
cate de 1 fl. si 5 fl., per du calitatea l oru de
not e de banca. Banc' a nat i unal a aust ri aca pri vi -
legiata e mnt ui t a de det ori nt i ' a d'a le rescum-
per, d'a le i nduce si mai depart e in cr ile ei
ca detorii de a le ei, si d'a le inscrie in are-
t aril e publ ice despre cursul u not el oru de
banca.
D' in cont ra, not ele cate de 1 fl. si 5 fl.,
in vert ut ea legei presint i, sc dechiara de note
de statu, si pana st at ul u le va incasa, se
sust ienu in cercul at iune spre sarcin' a st at ului,
se vor pri mi drept u pl at a in val rea loru no-
minal e de cat ra tte cassele si oficiolatele
publ ice, la tte pl at iril e, cari n' au a se re-
spunde in monet a sunat rie in urmarea despu-
setiuniloru desclnite legali, ra d' in part ea
st at ul ui se vor d derept u pl at a l a tte plat i-
ri l e ce l e face st at ul u, cu escept iunea caul ui
in care anumit u s'a st at orit u solvirea in monet a
sunat re.
Asemene in pot erea legii de fatia fie-cine
e indet orat u, fora escept iune, a pri mi l a
plat iri drept u plat a bancnot el e cate de 1 fl. si fl .
v. a. in valorea loru nominala, inse remanu
nevat emat e decissiunile d'in ordinat iunea im-
perat sca de l a 7 Fnurari u 1856, in foi'a legi-
loru imp. N. 21 si in pat ent ' a d' in 27. Apri l e
1858 foi'a leg. imp. N. 63.
II. Not el e de banca cate de 1 fl. si 5 fl.
se voru pune sub veghiarea comisiunii pent ru
control' a det orieloru st at ul ui; acst' a are a con-
stata precisu cata e sum' a d' in cursu a acestoru
not e in diu' a primirei, si a publ ica in fie-care
l una aret are despre cursul u l oru, care nu t re-
bue s pestrca sum' a de 150 mi l i ne fi. v. a.
I I I . Banc' a nat i unal a austriaca privile-
gi at a se indetoresce pri n l egea acest' a, ca in
bancnot e de cat egori e mai nal t a s dee st at ul ui
ecui val ent u pent r u obl egament ul u ce a l uat u
st at ul u a supra-si de a rescumper not el e de
banca cate de 1 fl. si 5 fl. v. a. pana la sum' a
totala, care cu conl ucrarea comissiunei contro-
l at ri e de detoriele st at ul ui , se va constata c
e in cursu in note cate de 1 fl. si 5 fl.;
I V. Tempul u si modul u rescumperarei
bancnot el oru cate de 1 si 5 fl. v. a. se va ho^
t ar i pr i n l ege desclinita
Mi ni st r ul u Meu de finantie e incredint
tiatu cu efeptuirea acestei legi.
Vi ena 5 mai u 1866.
Fr anc i s c u Iosif u m. p.
Belcredi m. p. Larisch m. p.
La demandat unea pr nal t a Ber. cav. de
Meyer m. p.
Diet'a Ung-ariei.
Siedintia casei representantiloru d'in
7 maiu.
Presi edi nt el e conte An d r s s y .
Dupa aut ent i carea prot ocol ul ui , se in-
sciintieza c Vi l el mu M l a s si Maur. C o n r a d
deput a i d'in Trni' a, si-au datu credent iunal el e
Se aducu unel e pet it iuni, int re cari maest rul u
Skreban d' in cottu Vasiu cere int revenirea
dietei cci fiiulu seu de 9 ani, nascut u d' in
casetorie mestecat s'a luat u d' in cas'a invetia-
t oriul ui protest, d'in Colta, si s'a dat u int r' o
casa de orfani catolica. Se t rimit e la comiss. de
pet it iuni.
Presiedint el e numi t u fiindu c a fostu
incredint iat u de cat ra deput a i ca mpreuna cu
t avernicul u br. Sennyey presiedint el e casei
domnil oru s pr edee adres' a dietei in mani l e
Maj . Sal e I mper at ul ui , deci face r epor t u des-
pr e pr i mi r ea ce a avut' o la Maj. Sa, fece a se
ceti respet i vel e cuvent ari cunoscut e degi , pr e-
cum si r espunsul u Maj . Sal e I mper at ul ui .
Comissiunea de 12 si-face r epor t ul u, in
care pr opune ca pent r u comissiunea ce se va
emite in caus' a r egul ar ei muni ci pi el oru s se a-
l ga 108 membr i , in cea pent r u codificatiune
95, in cea pent r u cul t u si i nvet i ament u 71, in
cea pent r u i nt eresel e mat eri al i 100, si in fine
in comissiunea pent r u i nst i t ut el e publ i ce 5 3
de membri .
D e k pr opune a se ot ar i diu' a de sam-
beta, in care se vor d vot ur i l e pent r u alege-
rea membri l oru i n aceste comissiuni. Di et ' a
primesce pr opuner ea.
Se verifica deput at ul u de la Mohaciu.
Si edi nt i ' a veni t ri e in 12 1. c. va asculta
referat' a comissiunei de pet i t i uni .

Evenimenta besericescu d'in Banatu.
Mo n o s t o r u 16 apri l e v.
Comun' a nst ra aj unse in t empul u pre-
sent u a fi mr ul u de cert a i nt r e doi capi bese-
rices. Cr edu c nu e cunoscut u t ut ur or u on.
cetitori cumca comun' a nst ra in congresul u
d' in ur ma de l a Carl ovet i u si mai apoi i nt r ' un' a
d' i n siedintiele consistoriului Temi si ornu a
fostu recunoscut a de comuna cur at u romansca,
si cu dat ul u 11 sept. 1865 Nr . 45 5 se pr edede
pent ru t ot deun' a j uri sdi ct i unei besericesci ara-
dane, de unde si pri mi ramu cercul ari e in afa-
cerile besericesci, spre mnl t i ami rea popor ul ui
nost ru. Cate-va suflete de er bi de aici se afi-
l i ara paroc ei d'in Fel nacu.
Mai nai nt e de a enar eveni ment ul u,
pent r u ca s fie .mai bi ne pr eceput u, voiu de-
scrie r el at i uni l e comunei, moscenite . de la ie-
rarcl ' a serbsca.
E adeveru, si ni mene pt neg, c tac-
tic' a fostei suprema ii serbesci er a pune pre-
oi serbesci prin parochiele romane, dereptaceea
si na ni dede unu preot u serbescu, pre J . J .
emigrant u d' in diecesea Budei, acest' a l a nce-
put u numai prin dragomani se int ielegea cu
poporenii sei, ra in at i ngere cu colegulu seu
romanu, folosi limb' a magiara, asi d. e. hn-
yadi k szvetlna van ma ? Acestu preot u ser-
bescu fiindu-i firesce grt i a de limb' a si
j uri sdi ct i unea romana, se i mpi nt en a face agi-
t ri pr i n comuna, cu scopulu de a-s ctiga
part it a, st rigandu pent re Romani se nu se des-
part de st apanul u si legea loru cea vechia, de
vl adic' a de mai ' naint e, sub care prin ii loru
au fostu atati-a ani, ci s r emana statornicii
cum au fostu, cci celu romanescu are alta lege,
si cate de tte de feliulu acest' a.
Romanii cunoscandu-si puset iunea loru,
nu int ardiara a face aret are despre acst' a la
loculu compet int e de repet it e ori, de unde nu-
mit ul u preot u fu admoniat u si indemnat u la
alt a port are, cci al t mint re va fi del at urat u d' in
parochia. Densul u inse incuragiat u de protec-
t iunea serbsca, se opuse demandat iunei, recurse
la prot opopul u Gr. N. ca s l u ctige spr e in-
t r eveni r e, comuni cau cu cercul ari e (ba si i n
persona a veni t u in comuna, despre pri mi rea-i
cal dursa a vorbi t u Concordia} dobndi r de
consoti pr e cati-va prol et ari , recurse cu pet i -
t i uni false catra ordi nari at ul u serbescu, ra a-
cest'a abi ascept ocasiunea, i ndat a si pret i nse
comun' a de l a ordi nari at ul u ar adanu si se n-
cerca a nemief hot ari rea ami nt i t a, cerendu se
i se dee i nder et r u pana la deciderea comissiu-
nei miste, cci e comuna mestecat, si s'a pre-
dat u numai d' in re-care sminta. Acst a pre-
t ensi une nse, se dice, c s'ar fi denegat u, si
asi ajunse t rb' a pana la locurile cele mai in-
nal t e. Ce resul t at u va veni , pana acum' a nu
scimu.
Noi vremu s descriemu acestu obi ept u
cu si nceri t at e in fati' a on. publ i cu, cu adeveru,
dereptaceea pot emu dice c acsta comuna a
fostu si este curat u romana, dovedesce acst' a
si uni c' a l i mba romana, ce se vorbesce in tte
casele, ra mai l amur i t u se dovedesce d'in con-
scri pt i uni l e d' in cei mai vechi ani, mai alesu
la zidirea besericei ( 1831) pre candu erau nu-
mai doue case serbesci cu 9 suflete. I n 1850
nov. 16 candu se fac conscrierea nat i unal i t a-
tiloru pr i n ces. r eg. capi t anu Hofst et t ner si o-
ficialulu cott. Kvr Ignacz se aflara 1246 su-
flete r omane si 36 erbi. In 1861 se aflara
1126 romani si 23 erbi. Deci congresulu si
consistoriulu d' in Temisir' a n' au pot ut u face
al t mi nt re de catu a dechiara comun' a de curat u
remansca.
Daca acum' a ordinariat ul u d'in Temisir' a
va pret i nde acst' a comuna pent ru sine, ce va
dice vener. ordinariat u de Aradu despre co-
munel e Ketfel, Varjasi, Nagyfalu, in cari sunt
sute de romani, si Serbii le t ienu totui de cu-
rat u serbesci?
Daca comun' a nst r' a ar t rece de meste-
cat, s'ar compromit e insusi Sant i ' a Sa Pat ri -
arculu serbescu, carele aici in beseric' a Mono-
st orului l a 1861 av ocasiune a celebra siervi-
tiulu ddieescu in l i mb' a romana.
Sper mu si credemu in energ' a barbat i -
loru ce stau in frunt ea or di nar i at ul u! nost ru
aradanu, al t mi nt r e ce se at i nge de poporu, elu
e resol ut u a nu lasa s-si prda o causa drpt a,
ce, i n casulu de lipsa, o va aterne si Tr onu-
l ui Majestatei Sal e.
Or a d e a - M a r e in diu' a de San-Georgi u 1866.
Vi nu a aduce l a cunoscinti' a on. publ i cu
o i nt empl ar e t ri st a forte, care r ui na starea ma-
t eri al a a mai mul t or u familii r omane.
Mercurea t recut a, dupa mdi adi la r' a a
2, in subur bi ul u Oradi i -Mari numi t u Kat ona-
vros se esc unu focu grozavu, care prefcu
i n cenuia cam la 25 de case, i nt re cari si a
rss. D. prot opopu si pres de consistoriale Si-
meone Bica, care cu stimat' a sa soie remase
sub ceriulu liberu, cci foculu mist uit oriu nici
gardu macaru nu li las. Tinerimea nst ra
d' in academia si gimnasiu merit a amint ire ono-
rabil a pent ru zel ul u cu care alerga in ajuto-
ri ul u celoru periclitai, poporul u inca si-a fa-
cut u detorinti' a, dara fura tte indaru, caci er
marc viscolulu, care cont ribui a ncinge in focu
tte casele int r' o clipita.
Di u Nicol ae Zsiga, mergendu in diu' a
urmat re s mangae pr e Di u pr i nt e prot opopu
S. Bica, a datu de cate-va familii, cari cu ochii
pl i ni de lacreme cut au l a ceriu, cu prunci i pe
brat i e. Di u Zsi ga li i mpart i cate 50 fl. v. a.
Ddi eu s-lu t i ena pent r u mul t el e binefaceri,
aduse na iunii s omenimei.
Mul t iamit a lui Ddieu, c ne-a remasu be-
seric' a, cas'a parochial a si cas'a consistoriala,
cari fusera aperat e de catra romani, unguri nu
vedeai, pana ce veni corniele supr. Il ust r. Sa
Szlvi, audiendu c arde cas' a dlui prot opopu,
si demanda a se aduce inst rumint e de stinsu.
De la cas'a consistoriale arsa numai pot' a, cci
int reveni cu energie t inerimea romana.
Rooiaiiulu tieranu ca agricultorul
In Nr ul u 8. alu acestui diuariu dedu-
ramu deslucirea de lipsa despre acesa, c: ce
este agri cul t ur' a in economi' a cmpului, si
promisesemu a discuta si acea nt rebare, c
re este romanul u t ieranu, conl ocuit oriul u
nost ru, si agricul t ore. Punendu acst' a nt re-
bare, inca mai avemu de a caut c re este
romanul u nost ru t ieranu agricul t oru de dupa
vreunu bol du modernu, su numai d' n dat ina
vechia si t radit iune.
Cumca romanul u t ieranu, sortea sa de a fi
agricul t ore, o are de mul t i umi t u d' in cea mai
mare part e t radi t i uni l oru moscenite de la str-
bunii romani, ni este mart ore ist ori' a; au nu
dens' a ne spune c Numa Pompil iu a fostu
celu d' antaiu rege civilisatorc alu romanil oru,
celu ce insa in alu VI I I seclu nai nt e de Cri-
stosu a condusu pre romanii cei pana aci
belicosi cat ra agr i cul t ur a? Ce iriscmnedia
georgicnel e unui poet u Vi rgi l i u d' in t empii
st rabunil oru not ri ? de catu pri n decant area
referint iel oru economiei de campu a i nbol di
pre publ icul u seu catra agricul t ura, si ce voru
s dica alta cuvi nt el e aur i t e a st r bunul ui
Or at i u pri n felix iile qui procul negotiis
pat er na colit r ur a" decatu o fericita stare a
st r abuni l or u notri romani in carea ei se aflau
si ca economi de campu? dar' in capetu ce
insemndia si astadi cul t ur' a cea cu atat' a ser-
gui nt i a fcuta in acele i nut uri , pre care locu-
escu pojjrele romane d' in It al ia de catu unu
dest inu mai nal t u, o chiamare nat ural e a
romanul ui catra agricul t ura.
Romanul u de dupa caract rul u seu celu
bl andu, si "pret iuit oriu de i nut uri l e apt e de
agricul t ura pri n venirea lui spre resarit u, si
prin asiediarea sa in Daci' a t raiana, si aurelia-
na scii si aci s-si al ga spre mai departea
vi et i ui re l ocuri l e cele mai manse a le Europei ,
pr ecum sunt : albi' a Dunr ei de j osu d' in munii
Carpat il oru pana in mun ii Emu-Bal canul ui,
t ki ut ul u d'in Carpat i pana in marea ngra, si
ra-si d' in Tis' a paija in Dunre. Cel u ce a
cal et orit u pri n aceste i nut uri , su a st udiat u
descrierea l oru d' in pun/jtulu de vedere alu
agricul t urei, nu dupa mul t a conbinat iune se va .
pot convinge, cumca aceste albie de Domne-
dieu binecuvent at e, si cum am dice, de l apt e
si de miere i nri uri t e, i nt ru adeveru fusera
locuri atatu de pot rivit e pent ru gri cul t ura,
cat u st rbunii not ri bucurosu se pot ura asie- *
di pre ele, aflandu-se aci fericii pri n secuii
ndel unga i. ,
Deci incurgerea poprel oru barbare d'in
Nordul u Asiei, cderea imparat iei romane
orient al e, si nepaciuiril e cele nenumerse d' in *
part ea poprel oru mahomedane fusera totu at at e
miserie si calamiti prest e poporul u romanu
alu t inut uril oru nost re, care lu silir, ca d' in
ce in ce se ngl ige economi' a cmpul ui, si
anumit u agricul t ur' a, fiindu mai t are avisatu a
se tine- in neprerupt a stare de aperare, in con-*
tr' a incursiunil oru barbare, pana in capetu
pi erdendu si celu de pr e urma spriginu care i
t rebui a la esistinti' a sa ca economu de campu
si agricul t oru, cu t i nut ul u, pre carele locuia,
d' impreuna, ajunse sub feudalismulu celu ape-
satoriu sub carele gem pana in t empi i cei
mai noi; ba o part e a poporul ui romanu si
ista-di mai geme pre mal ul u drept u alu
Dunrei, ascept andu el iberarea sa de l a t empu.
Cumoa in aeestu t empu alu feudalismului,
carele nu er alta, de catu st epenirea net ier-
murita a vre-unui sengurat ecu, su a vre-unei
familie de spahie prest e sut e su mii de j obagi,
;lacasi, mojici, s. a. in t ocmai asi ca si prest e
pamentulu pre carele locuescu aceti j obagi,
igricultur' a in mani l e t i eranul ui nu pot e se
inflorsca, de sine se int iel ege. e mp ul u
feudalismului fusese inca o abnormi t t e forte
mare pent ru st at uril e i n care se ncuibase si
prinsese redecine, in astu-felu de st at uri pote-
rea de statu nu se cuget a a fi i n agricul t ura, su
in cultur' a altoru ramuri de sciintie reali pri n
care se asecurdia esistinti' a mat erial a a sengura-
teciloru, ci se presupunea i nt r' o belicositate i n
carea vietiuiau propri et ari i de j obagi si de
pamentu, unul u fatia cu al t ul u su aceti la
olalta fatia cu capet eniele st at uril oru.
Ce urmare pot fi d' in tdte aceste-a mai
firsca pent r u t i er anul u nost ru r omanu, de catu
c elu, celu ce a fostu adever at ul u mar t i r u a
fatalitatiloru descrise, despoiatu de tdte orga-
nele l umi narei si a cul t ur ei , d' in mar e par t e
perdu i nt eresul u cat ra aceea ce i d esistintia,
dieu catra economi' a de campu, si agri cul t ura.
Nu vomu se abnegmu zel ul u catra agri -
cultura a romani l oru notri t i erani prest e totu,
dar' veri cine s'a miscatu pr i n est i nderi mai
mari pre inut uril e locuit e de romani, usioru
ne va concede c sunt si astu-felu de i nut uri ,
si cam mari, locuite de romani, unde forte mul t e
defecturi vedemu l a romanul u economu de
campu in acea ramura a economiei, ce se dice
agricultura.
In cate cur i a economiloru romani
vedemu gunoi ul u in asi modu gramadi t u,
catu se nca in elu vit ele casnice si totu-si
economulu romanu nu folosesce aeestu gunoiu
spre mbunt irea holdei, dicandu c daca vr
Domnedieu rodesce campul u si negunoi t u;
asemene vedemu in mul t e i nut uri hold' a eco-
nomului romanu pl ina de spini, si de tufe
impedecatre de art ura, fora ca s l e tersisca,
in muli : locuri se afla t ract e nt regi de hol de,
l>rc care ja-e apa de pldie su de versat uri ,
.fur fa a se dee celu mai put i nu ajut or u l a
1
st^rpirea bal t i l oru stricacidse; dar' cu dorere,
mai aflmu ici col s astu-felu de i nut uri
locuite de romani unde romanul u t ieranu
desperatu de sort ea vit rega n care se afla^
multe dile, ba sept emane nt rege petrece cu
manile incrucsiate, int r' o resignat iune pl ina
de fatalismu, ascept andu t ot u aj ut oriul u numai
si numai de l a bunavoint i' a lui Domnedi eu.
Mai nepasatoriu de agricul t ura este romanul u
tieranu, celu ce locuesce pre i nut uri l e munt se,
si caus.'a e,- c in acele i nut uri fora agri cul t ura
maestrsa l ucrul u de campu forte reu se pla-
tesce, la care ramuri de cul t ura maestrsa,
inse romanii notri munt eni pr put inu se
pricepu; dar' nu numai pent ru romanii not ri
munteni, ci pent ru toti romanii not ri economi
de campu a -tijunsu agt icul t ur' a se fie o arta, si
meseria, fiindu c acum atatc-a avemu s le
asceptmu ' de la pet ecul u de pament u pr e
carele locuimu,' si lu posiedemu, catu daca
acestui pamenfu de dupa receri nt i e nu i vomu
mari poterea product i va, pr i n mat eri e nut r i -
tdre si pr epar ar ea l ui cu sergui nt i a, nu va mai
fi in stare de a ne d cele ce l e ascept mu de
la elu, ra pr i n nerodi rea cmpul ui economul u
romanu va perde t t a stini'a ce debue s o
aiba catra acesta, uni ca pr opr i et at e ce o mai
are, si asia pr e ni mi ca o va nst ri na de l a
sine,* prin ce scadiendu averea r omauul ui , scade
0i numerul u lui, sf r omanul u se per de, ajun-
gandu propri et at ea l ui in mani st r i ne; de care
esemple avemu mai alesu in Banat ul u Temi-
sianu precum d'in tmpii mai vechi, Moraviti' a
langa . Versietiu asi si d' in cei mai nuoi ,
comunele cele mai nsemnate pr e mal ul u Temi -
siului; Chisiod' a, Si agul u Voi t ecul u Jebel ul u
Gilaulu Li gedul u etc. e l u ce vr e s se
conving si mai pr e depl i nu c cum per e
romam^u pri n defectulu sciintiei de agr i cul t ur a
dupa recerinti' a moder na, s-i piaca a ^ a u t
in a cele comune, c cine a fostu posesorii
pamentului nai nt e de vre-o 20 de ani, si cine
sunt astadi.
Ca R.
Ro m ni a .
Pana vom primi insciintiari mai pre-
cise, insirmu urmatriele telegrame:
Bucuresci 5 maiu, 10 re nptea:
lepresentantii poteriloru mari, cari re-
siedu aici, prededera ministrului presie-
dinte o nota identica, ce privesce decis-
siunea unanima a conferintiei de Paris,
si cere ca camer'a s decid in caus'a u-
niunei si s alga de principe pre unu
indignu.
Bucuresci 5 maiu. Diuariulu Le-
galitatea" dechiara alegerea principelui
de Hohenzollern, prin plebiscitu, de unu
faptu in contr'a tractateloru si contrariu
datineloru tierei, dreptaceea nelegalu, si
provoca pe guvernu a dechiar de nele-
gale procedur'a intemplata, si a pasi pe
calea legale dupa tractatele sustatrie.
O depesia oficiale d'in Paris incu-
noscintiza cumea conferinti'a a respinsu
candidatur'a principelui de Hohenzollern
si provoca pre guvernulu de aici s pu-
blice acesta decissiune prin diuariulu o-
ficiale.
Decretulu Locutienintiei domnesci
conchiama camerile pentru 10 maiu.
Fostulu ministru de resbelu, colo-
nelulu Solomonu, e prinsu pentru com-
plotu contra guvernului.
Pr e candu nr. tr. er sub t i par u, primi-
r amu dou' a nr . d' in Romanul u, " care ni aduce
numel e deput at i l or u alei. Acest-a s unt : In
R o ma n a t i : Achil Teohari, Gr gore Brendei u;
in V l c e a : Al ex. Const. Golescu, St amat e
Budurascu; in Mu s c e l u : George Costaforu,
Scariat u Pur navi t u; in Vl a s c a : George M.
Ghica, Nicolae Bat t aranu; in B r i l a : Gri gori e
Fil escu, N. Blarembergkyin I a s i : Gr. M. St rza,
Dimit rieRoset Sol eiscu ; in A r g e s i u : Al esandru
Zisu si N. Sl avescu; in Ol t u : Vl adi mi ru Ghica,
si Cost. Va l ea n u; i n P r a h o v a : Cost. Cant acu-
zino si Cornil ie Lapat i ; in T e c u c i u : St efanu
Golescu si Ion Avat ; in I a l o mi t i a : Gri g. Sut i u
si N. Cost acopul o; in C u v u r l u i u : Costache
Vari am si Ion Pl es ni l a; in Go r j u : Em. Cret iu-
l es c us i G. Magheru; in P u t n a : Visile Pogoru
si Al . Bal siu; in Me h e d i n t i u : Al esandru La-
pat t i, Ion Tonescu; in I s ma i l u : Al es andru
Pagi no, Lascaru Ci urca; in l i f o v u: Adol fu
Cant acuzino, Cost. Gr. Ghi ca; in B o l g r a d : D.
Ghica Comost eanu si Rescano; i n Ri m- S a r a t :
Const . Gradist eanu, General u Ion Gr. Ghi ca;
in D o l j u : Gr. Arghi ropol u, Pet r e Opr eanu;
in T e l e o r ma n : Di mi t ri e Berendei u, IonBal a-
ceanu; in Ba c u : Iancu Negura, Al es. Lupa-
scu; in Ne a m i u: Costica N. Sonczon, Cali-
mach Gat argi u; in B o t o s i a n i : Nicu Mavrocor-
dat u, Ion Vent ur e; in D o r oh oi : Iancu Vasilie,
Pi l at u si . . . . ; in D i mb o v i t i a : Hiot t u pen-
t ru celu de alu doile-a remasu a se balot a adi
int re St. Fol coi anu si Fus t ea; in Roman:
Mitica Ghica si Ge or g e Vuc i n i c u; i n S ue e a v a :
Vasile Forescu, Costache Murgul et i u; in I n -
t ov a : Manol ache Costache, Scariat u, Mavrog-
heni ; in F a l ei u: Iamandi si Cogal ni ceanu;
in Va s l u i u : Iancu St rza, Teodoru Rosset t i;
in Bus eu: Ion Fol coianu, Mihal ache Plsioi-
a nu; in C a h u l u : Cassian Lecca, Emanoi l Fi l i -
pescu; in o r a s i u l u B u c u r e s c i : IonBrat i nu,
Dimit rie Brat inu, Doct orel e Lat ropol u, Co-
stache Ciocarl anu, Gr . Serruri e, Col onel Adri -
anuj ' i n P l o e s c i : C. Grigorescu, Ant on Ar i on;
i n F o l t i c e n i i : E ma n o i l Mor zun, Geor gi uMar -
zescu; in Gi u r g i u : Pana Buescu, Emanoi l
Lahovar i i n B r i l a : Al es. t irbei, Al es. Mar-
coviciu; in Ol t e n i t i a : C. Caramanl i u; in Foc-
siani: MaiorTufel cica, Voi novu; in Od o b e s c i :
Al ecu Sihl nu ; in C a mp u - L u n g u : El iad si St.
Gol escu; in B a r i a d u : V. Romalo, L. Vergo-
leci; in Va s l u i u : Di mi t ri e Cozadini, Tor gu
Var nav; i n Ma g u r e l e : Ha r i t o n Racot a, Leonida
Paci urea; in Ru s i i de v e d e : Gri gori e Cant a-
cuzino; in Mi z i l u : Nicolae Pacl eanu; in Pi -
t e s c i : George Enescu, Radu Tonescu; in Cr a i o-
va: George t irbei, Nicolae Racovit ia; in
I a i i : Eugeni e Al caz, George Marzescu, Di -
mit rie Tacu, Teodoru Ghi t i es cu; in R i mn i c u
S e r a t u : Di mi t ri e Pol izu, Al . Margarit escu;
in B o t o s i a n i : Sebast ian Penano, Gg. Ciolacu;
in Hu s i : St. Rosetti, Ioan Mirza; in C a l a f a t u :
Tri buni u Laur i anu; in T e r g o v i s c e a : Sache
Poroianeanu, Cost. Fussea; in Ga e s c i : Pana
Ol anescu; i n C a r a c a l u : St anut i aPezi anu, Nae
Mal darescu; in R o ma n u : Ion Bal aci anu, Di-
mit rie St rza; in G a l a i : Const. Vari am, Mant u
Ruf f u; i nVa l eni : I s t r . Negul es c u; in R i mn i c u
V. : Const. Slavitescu, Gr. Lahovari ; in Oc n e l e
mari : Nicu Hahovari ; in B a c u : Tonache Leca,
N. Tonescu; in T e r g u Oc n e i : General Tei l ;
in P i t r a : George Rosnovano, N. Gri dov;
in N mt i u : Gri gore Cozadini; i n I s ma i l u :
Ioan Al es. Cantacozino, Emanoi l u Iosefescu.
In S l a t i n a . D. Polizo, Iorgu Val t i eanu; I n
F a l c i u : Nicolae Ionescu; in Bus eu: C. Raco-
vitia, Nicolae Cnt a; in T. J i u : Const. Brai-
loiu. Tel l ; in C. d e A r g e s i u : Al ecu Bal-
t eanu; in Mi h a i l e n i : I. St rat u; in Do r o -
h o i u : N. Ionescu, Manol . Cost ache; i n Dr a g a -
s i a n i : Al . Scari at u Pet rescu; in S e v e r i n u :
C. Romanescu, C. Racovitia si P. Cernat escu;
in C a h u l u : General u Tei l , Nicolae Ionescu.
Publicum nostru, care cea mai mare
parte nu cunsce Romani'a, nu pt ju-
deca cercustantiele ce-i facu pre Romani
a vot pentru principe strainu. Deci
pentru a aret aceste cercustantie, repro-
ducem d'in Vocea natiunale" argumin-
tele cu cari d. T. L. Maiorescu, in clu-
bulu natiunale d'in Jasi a pledatu pentru
Principe stratan apnsnn ori care ar fi.
1. Pri nci pel e st rainu ne va aduce ant eiu
J us t i i a in cuele privat e, civile si cri mi nal e;
cci in ori ce statu apusnu esiste acesta j ust i-
ia si este fundament ul u pururea neclint it u, pe
care se razima societatea. Unu cet at ienu d' in
aceste St at e, ori care ar fi, fie principe, fie tie-
ranu, nu-si pete nchipui st at ulu fara practic' a
celei mai perfecte drept at in tete afacerile
part ecul aril oru at at u int re sine catu si cu fis-
cul u. Precum marc' a st at el oru decadintiei
orient ale este hat i rul u si corupt iunea i n t ribu-
nale, astufelu marc' a vietiei apusene este j us-
stiti' a si int regit at ea.
Cei nscui si crescu i in Romnia nici
nu sciu si nici nu pot u sei pe depl inu, ce vre
se dica o asemene j ust i ia; fiindu c ei nu au
vediut ' o nici odat. Nici odat, de candu s'au
fundatu pe aeestu pament n Pri nci pat el e ndst re,
nu a esistatu vre-o j ust i ia in int ielesulu oci-
dent al u. Pa na candu t i eranu nu erau desrobiti,
nu pot ea fi vorba de drept at e fatia cu toti indi-
vidu st at ul ui fara eseept iune. At unci er tem-
pul u pat riarchal u, unde pat ri archul u punea
man' a pe ce-i plcea, si supusul u avea numai
cea-ce bine-voi elu s-i acorde. Er a dupa c e a
incetatu aeestu pat ri archal i smu, scimu toti, cum
s'a pract i cat u j ust i t i ' a l a noi. Cor upt i unea cea
mai sfrunt at a a fostu la ordi nea dilei, o causa
ce trecea pest e 1,000 gal beni , nu mai er cu
pot i nt i a a fi ctigat fara mit uiri, caus' a cea
mai j ust a cont ra favoritiloru er t ot u- dun' a
perdut a, si in t empul u din unna ajunsese a-
csta st are a l ucruri l oru l a culmea ei: se for-
maser int reprindiat ori de procese, precum sefor-
mza i nt repri ndi at ori de cai de posta, si nu er
Librecht celu d' antciu care a dat u model ul u
acestei ult ime depravat iuni. Eca unde am a-
j uns u cu prin ii indigeni.
2. Pri nci pel e st rainu ne va aduce ina-
movibilitatea funct iunaril oru si pri n acst' a
stabilitatea vietiei publ ice. In nici unu St at u
apusnu nu se dest it ue funct iunarii dupa pla-
culu minist rul ui, ce numai pri n o sent int ia re-
gul ara a aut orit il oru j udeciare. Un u pri nci pe
st rainu nu-si pt e inchipui, n' a vediut u nici
odat sortea funct iunaril oru at ernat a de la o-
piniunea personal a a minist ril oru, elu va d
sigurant i' a vietiei j udect oril oru, invet iat ori-
l oru, preot il oru si astfelu va renasce in medi-
loculu nost ru l ucru nepomenit u pana a-
cum' a independint i' a si demnit at ea cetati-
nul ui .
Di n cont ra principel e i ndi genu, chiaru
de la inceput u, pent ru a aj unge l a domnie
int re competitorii sei la t ronu, t rebue s co-
r umpa i ndependi nt i ' a si demni t at ea al egat ori -
l oru, s sur pe fat al mi nt e fundament ul u rege-
ner r i i ndst re. Ca s aiba vot uri , t r ebue s dee
bani si promi si uni pent r u vi i t oru altfelu ii este
cu nepot i nt i a de a reesi, t i r' a va fi pusa l a
l i ci t at i une si candu unul u d' in licitanti va a-
j unge l a domni e, cu densnl u se va urc par-
t i t ' a l ui cu part i sani i eisi r udel e l oru, functiu-
nari i vechi vor fi dest it ui i, pent ru ca s aiba
locu functiunai' ii cei noi : caot i es at ur ade pai n-
gene se vor l at i fraii, veri i , cumna ii si
cumet rii pest e t t a t ir' a si unde va mai fi
at unci drept at e si si gurant i a? Unde in cont ra
l oru vei mai pot castig unu procesu? Cum
in faci'a l oru vei pot l ucr pent ru indepen-
dinti' a si demnit at ea celu put i nu a generat iu-
nei vi i t re?
Ori-ce pot ere se sus ine pri n sistemulu
pri n care s'a infiijiitiatu. Pri nt i ul u indignu
se infiintdia princujjjptiune: Corupt i unea dar
e sist emulu fatalu pri n care in mprej urri l e
de facia se va sustien pri nt i ul u i ndi gnu pana
va aduce t ir' a l a peire.
3. Pri nci pel e st rainu ne va aduce cred t u
si va pune ordine in finantie. Supt credit u si
ordine nu este de int ielesu vre-o sistema noua
de economia pol it ica; ci deocamdat cea mai
vul gara regul a i n gospodari' a st at ul ui ; adec
respect area mandat ul ui, pl at i rea l ui l egal a in
24 re de l a present are, ret ri bui rea esacta l a
diu' a ant eia a l unei a t ut oru funt iunaril oru, a
t ut oru pensiunil oru, solvirea regul at a a bani-
l oru de nt re inere.
I n ori ce st at u apusnu, fie celu mai
st runcinat u in finantiele sale, se plat escu cu
cea mai mare stricttia, tote servit iele fara es-
eept iune. Aust ri' a este unu st at u model u i n
privint i' a rel el oru finantie; cu tete acest ea:
unde a t recut u vre-o di antaia a l unei chiaru
in aeestu st at u, fara ca t ot i funt iunarii si t dt e
servit iele s fi fostu pl t i t e r egul at u pe l una
i nai nt e? I n Aust ri ' a, in Fr anci ' a, i n Prusi ' a, in
It al i ' a, i n Engl i t er ' a pret ot i ndenea ondrea
mandat ul ui emanat u de la guver nu a fostu s
a remasu i nt act a si cea mai mar e si gur ant a
posibila. Daca in aceste state sunt discusiuni
buget ar e, acelea nu se referu la ment i unat el e
condi t i uni el ement are, fara cari nici nu pdt e
esiste unu St at u; ele se referu l a cestuni de
nal t a politica, la cestiuni de sisteme defensive
si ofensive, a pr oduct uni l or u artistice si sciin-
tifice, etc. De t t e aceste-a nu este inca vorba l a
noi : nua ne t r ebue panea de t dt e di l el e; ndua
ne t r ebue s vedemu odat di u' a mul t u ascep-
tata, in care funt i unari i , pensi unari i si pensi u-
nar el e sermane s nu mai ai ba t r ebui nt i a a se
umi l i pe l a casierie, pr i mi ndu bani i loru- d' abi
dupa t rei , pat r u si chi ar diece l une, si, si a-
t unci ca d' in grat l ' a casierului, par e c i-aru
fi dat u d' in averea l ui pri vat a, ci unde s l i se
t rami t a la toti pe a casa cea ce au de pr i mi t u
si astfelu s se scape demni t at ea f unt i unar i ul ui
si ondrea st at ul ui i nt r egu.
Acest a stare mul t u dori t a ne o va aduce
de si gur u si i ndat a Pr i nci pel e st rai nu. La mi-
nut u se vor u ecui l i br buget el e, l a mi nut u
tote mandat el e rest ant e vor u fi pl t i t e, t dt e
mandat el e viitdre se voru pl a i la Va ficsata,
si incependu d' in diu' a suirei l ui pe Tr onu,
vom ved odat si in Pri nci pat el e- Uni t e esacti-
tate si ncredere. Cci unu Pri nci pe st rainu
ori care ar fi nici nu-si pdt e i nchi pui st at ul u
in al t e condit iuni, in ochii l ui fundament ul u
vietiei sta si cade cu soliditatea angageri l oru
finantiare si, candu Pri nci pel e st rainu pri -
mesce t ronul u nost ru, elu ne asigura mai an-
t aiu acesta soliditate.
Di n cont ra ce ne pdte face i n acesta pri -
vint ia unu i ndi gnu? Ce ne a facutu pana a-
cum o scimu toti. Pr i nt i ul u i ndi gnu ne a in-
j osit u in st area de asta-di, elu a st ersu d' in
consciinti' a generat i unei ndst re no i unea de o-
nore a St at ul ui . Pe candu celu mai de rondu
evreu daca nu-si platesce politi' a l a t ermi nu,
daca nu-si onorza iscalit ur' a" cum se dice
cu drept u cuvent u, este scosu cu rui ne d' in
numerul u negot iat oril oru de omenie, Pri nt i ul u
indignu ne a invet iat u a ved semnat ur' a gu-
vernul ui seu degradat a, pl at ' a mandat ul ui seu
refusata l a propri el e sale casierie, ondrea St a-
t ul ui seu t erit a mai j osu de cat u ondrea celui
mai de rondu negot iat oriu gi danu: bancrut ' a
cea mai completa, mrit a numai pri n insolen-
ti' a de a o ignora.
Si care Pri nt i u i ndi genu ne mai pdt e
scpa d'in acesta st are? Cine pdt e nfrunt a de-
tori' a de 500 mil idne? La vre unu eredit u al u
St at ul ui nost ru pe pietiele st rine nu este de
gandit u cu unu Pr i nt i u i ndi genu; pri n urmare
pent ru Pri nt i ul u indigenu cest iunea sta ast-
felu: fara creditu, nu se pdt e acoperi detori' a
de 500 mil idne; fara acoperirea det oriei de
500 miline, nu ni se pdt e acorda credit u. D' in
aeestu cercu vitiosu nici unu Pr i nt i u i ndi genu
nu ne pdt e scpa; si cei ce aspira la domnie,
sunt dmeni fara consciintia careprevedu perde-
rea t ierei si anesarea ei cat ra Rusi' a si Aus -
t ri' a si vor numai s pr ede ei cu part i sani i
loru pe ceilali supui si s-si asi gure astfelu
o buna st are pr i vat a in naufragi ul u gener al u
al u St at ul ui .
St area finantiara in care ne aflmu ne
silesce a cere unu Pr i nci pe st r ai nu; faraacest ' a
in mpr ej ur r i l e de fatia sunt emu per dut i .
4. Pr i nci pel e st rai nu di n ori-ce familia
suverana a Eur opei scie, c unu st at u nu pdt e
t r ai de catu pr i n cea mai l ar ga desvol t are a
el emi nt el oru i ndi gene, at at u a i ndust r i ei nat i -
unal e, catu si a l i t er at ur ei , a ar t el or u si a sci-
intiei nat i unal e. Pe nt r u el u comerci ul u, in-
st ruct innea poporul ui, l imb' a si istori' a romana
voru fi condit iuni de vitia, caror' a le va d
celu mai pot ernicu impul su d' in pri mul u anu
al u domniei sale. Scimu bine, c si toti
Pri n i i not ri indigeni au aceleai cuvint e in
gurc, t ot i st riga sciintia si art e; si cine ar av
frunt ea s dica pc fat i a: nu voescu cul t ur ' a
poppr ul ui ! inse la ai not ri aceste sunt u decla-
mar i fara si mt i ement u, fara profunda convin-
ger e despre val rea factoriloru i nt el ect ual i
i nt r ' unu popor u.
Tocm' a aci este diferenti' a cea mar e: Ide-
el e pract i ce de vi t i ' a St at ul ui nu se pot u do-
bndi de ocasiune si d' in cr t i ; ele t r ebue s
fi astfelu de i nradeci nat e d' in pr i m' a copilria
pr i n educat i une si pr i n dilnic' a esperi i nt i a in-
catu s fi i nt r at u in sucul u si i n sngel e omu-
l ui si acest' a nici s-si pt a macaru i nchi pu
o vitia fara per pet u' a l or u nfpt ui re. Romani i
not ri i ndi geni nu simtu i n adancul u ani mei
l or u ce vr e s dica art e si sciinti' a nat i unal a si
i nst ruc i une popul ara; fiindu c nu le-au vc-
diut u inca l a noi, nu au fostu crescui cu den-
sele si nu le afla inradecinat e i n sufletulu
l oru, De acea cu unu Pri nt i u indigenu, aceste
l ucruri remanu concept e frumse, dar numai
concept e: nici odat nu au prinsu si nu voru
pr i nde vitia. D' i n cont ra ori ce Pri nci pe
st rainu este educatu astfelu incat u nu pt t rai
fara punerea l oru in l ucrare; elu candu dice
St at u de l a sine l e int ielege si pe den' sele,
pent ru el u elemint ele int el ect ual e sunt u cea
mai pot ernica real it at o int r' o Na iune.
De ac nu urmdia ca Pri nci pel e st rainu
va face t t fara noi. Di n cont ra: acum mai a-
lesu t ir' a va recl ama activitatea t ut ur or bar-
bat il oru capabili pent ru a fi consolidata. Inse
Pri nci pel e st rainu, ca pot ere esecutiva, este in
mprej urril e nst re condit iunea acelei activi-
ti, elu numai ne va aduce cele t rei el emint e
fara care nu pt fi vrba de vit ia: finantie,
j ust i ia i nt ru catu at erna dc la siefulu st at ul ui
(numirea si dest it uirea mag st rat il oru!) impul -
siunea pent ru indust ria si cul t ura int el ect ual a.
De la noi va depinde acum, s corespundemu
acestei i mpul si uni si se facemu ca se i nvi edi e
si s persiste in ani m' a nst ra just i t i ' a si dem-
ni t at ea cetatiensca.
5. Unu ar gument u de onre politica se
unesce cu cele precedent e i n favrea Pr i nci pe-
l ui st rai nu. La 1848 s'au ri di cat a pri mel e voci
pent r u pri nci pel e st r ai nu, la 57 ele fura decliia-
r at e de di vanul u ad-lioc in modu aut ent i cu ca
dori nt i a a Nat unei , la 59 acst' a dorin a fu re-
pet it a si afirmata d'in nou, numai de nevoia se
primi unu Pri nci pe indigenu. Si acumu dupa
ce previdiunil c de la 57 s'au doveditu j ust e,
dupa ce vediuramu, unde ne-a adusu pri nt i ul u
indigenu, dupa ce-lu res t urnaramu d' in caus' a
rel el oru, nu at at u a le lui personal e, catu a le
funct iunaril or lui, adec aprpe a societatei
nt regi, acumu s mai dori mu pr i nci pe i ndi -
genul Tot u ce am avut u noi mai i nsemnat u
i n t i r ' a n<5stra, cei d' antaiu brba i, ai int eli
gint iei si pat riot ismul ui Romanu, V. Al esan-
dri, Negri , Lascaru Cat argiu, Mavroglieni, D.
St rza, Hurmuzachi , Cogalnicianu, nefericit ulu
Panu, Rol l a (acelu Rol l a de at unci), Golescii,
Brat ienii, t ot i acetia ne-au invet iat u a cere
unu Pri nci pe st rainu, esperiint i' a ce facuramu
in urma, ni a demonst rat u j ust it i' a invet iat urei
l oru, si noi, generat i une crescada si inca ne-
copta, s ne mai i ndoi mu? Noi, ca selbaticii
d' in sudul u Africei, care d' in gener at i une in
gener at i une si-uita t ot al u l i mb' a pari nt i l oru,
s ui t mn si noi l a 66 par ol ' a pat ri ot i ca de la
57? Sa vi e j uni fara esperintia, fara gr eut at e,
fara t r adi t i unea t r ecut ul ui si fara pr eveder ea
vi i t or ul ui s ne inculce o al t a credin a! acest' a
ar fi ul t im' a l ovit ura data nat i unei romane ul -
t im' a degradare a ei in ochii t ut uroru meni-
l oru de val re.
Ce este mai mul t u: rest urnarea Pri nt i u-
l ui Al es andr u Inu I, aclamat a cu cea mai
sincera bucuri a de tta t ir' a este fapt' a guver-
nul ui de astadi. Acest u guver nu nu a facut' o
i n int eresul u seu personal u, el u ne-a probat u
i ndat a c a facut' o in favrea unui Pri nci pe
st rai nu alesu de Na i une, pent ru consolidarea
pat riei comune. I nt r e persnel e cari compunu
guver nul u de astadi, sunt si d' in acele cari la
casu de Pri nci pe indigenu, aru figura i n ran-
gul u d' ant aiu alu celoru i n drept u si cu po-
t int ia de a fi alei; este Lascar Cat argiu, Ion
Ghica, Mavroglieni, Di mi t ri e Ghica. Ei bine,
aceti brba i vinu si ve spunu astadi c mn-
t ui rea t ierei nst re este numai principel e stra-
i nu. Ei fcu act u' depat ri ot i smu si abnegat i une;
i ncungi urat i de t ot i cei ce au nemicit u veclii' a
corupt iune, ne declara c este imposibile unu
Pr i nt i u i ndi genu: si noi s ne mai i ndoi mu
unu mi nut u? Ast adi dupa ce ei si-au espusu
viti' a pent r u scparea t i erei , astadi candu ne
aflam iarasi in fati'a Eur opei , se veni m noi d'in
i nt uner i cu si in si gurant i a s-i demi nt i mu pe
ei, nai nt ea conferintiei d' in Par i s u? se l e es-
pl oat mu fapt' a loru, s profitmu de rest ur-
nar ea unui a pent r u a pune pe al t ul u de ace-
lai fel u? D' i n or ce punt u de vedere amu
pr i vi cestiunea, r espunsul u t r ebue s fie: nici
odat ! Cea d' antaia dat orie politica a nst ra in
mprej urri l e de fatia, este a ne grupa cu toii
in gi ur ul u barbat il oru de la 11 fevruariu si a
Iu susine cu or ce pret i u pat riot icul u loru
program.
Pr i n urmare cu ori ce pret iu Pri nci pe
st rai nu! (Vocea Na ionala.)
ITALIA. In 7 1. c. regele subscrise
decretele de denumiri la marina. Unu
cerculariu alu ministrului de resbelu de-
manda primirea voluntariloru in armat'a
regulata cu deoblegamentu de siervitiu
pre unu anu. Nai l e italiane ce erau
in portulu de Trieste, se retraser la
Ancon'a. In decursu de doua dile se
inscrisera la Grenova 500 de voluntari.
Gard'a natiunale pretotindene si-imbie
siervitiele sale. Municipalitatea de Nea-
pole a votatu pensiuni pentru cei ce se
vor destinge in resbelu.
CONFEDERATI UNEA NEM-
TIESCA. In 71. c. dupa mdiadi unu necu-
noscuii dede mai multe puscature d'in-
tr'unu revolveru a supr'a lui Bismark,
dar' nu l'a ranitu. Bismark prinse nsui
pe criminalistu.
Savigny, representantele Prussiei
la confederatiune a plecatu la Berolinu
s primsca instruciune fatia cu propu-
nerea Sassoniei.
Sassoni'a si Bavari'a continua nar-
mrile d'in respoteri, sciri mai nue ase-
cura c totu astfelu a nceputu a face si
Anover'a.
Re Sj Ml I l SI I . Dlui M 1 B. Primesce multia-
mit'a nstra, facemu totu ce poftesfi, referat'a va fi bine
venita. I7nu f i i u al u n a t i u n e i in Orad. Mare.
Multiamiimi, dar a produce laude pentru n o i , in orga-
nulu n o s t r u , nu e manier'a n s t r a .
Cursurile din 7 Maiu n. 1 8 6 6 .
Imprumutele de stata:
Cele cu 5 %i
n v a
l - austr.
n contributiunali d. 186G '/s
n n nue i n argintu
Cele in argintu d. 1865 (in 500 franci)
Cele nati unali cu 5 %
metalice cu 5
0
/ 0
n n vechi
4i/2o/0
40/0
3 %
Efepte de l oteri a:
Sorte de statu din 1864
I n 1860' / 5 i ncel ei nt rege
n n n
l
/s separata
40/0
d i n
1854
bancei de eredet
n societ. vapor, dunrene cu 4 %
n imprum.princip.Eszterhzy 40fl .
n Salm
n n cont. Palffy
n n princ. Clary
r> n cont. St. Gnois
princ. Windischgrtz 20
cont. Wal dstei n
,, Kegl evi ch 10
Oblegatiuni dessarcnatre de
pamentu:
Cele din Ungari a
,, Banatulu tem.
Bucovina
Transilvania
Aciuni :
A bancei natiunali
de eredet
,, scontu
anglo-austriace
A societatei vapor, dunar.
Ll oydul ui
A drumului feratu de nord
j J statu
,, apusu (Elisabeth)
,> sudu
,, l anga Tisa
Lemberg-Czernowitz
Bani :
Galbenii imperatesci
Napoleond'ori
Friedrichsd'ori
Suvereni i engl.
Imperialii rusesci
Argmtulu
bani marf.
48-
99-
70-
63-
59-
54-
56-
45-
40-
30-
56- 40
67- 90
69- 80
67-
117- 50
97-
61-
58- 50
55- 50
53- 50
663-
122- 80
515-
62-
412-
115-
1455
153- 50
9 7 - -
154-
147
6-
10- 17
10- 35
12- 55
10- 40
124- 50
48 50
99- 25
71-
64-
59- 50
54- 50
57- 80
45- 50
40- 50
30- 50
56- 60
68- 10
70- 20
68-
118- 50
98-
76-
60-
25-
21-
21-
21
15-
17- 50
13-
62-
&9-50
56- 50
54- 50
665-
123- 20
520
64-
415-
125-
1460
153- 70
99-
156
Institutulu privatu de cura
a 1 u i
Dr. Frommer
49-
6- 5
10- 20
10- 45
12- 65
10- 50
125- 50
l a ng a Vi e na. Ober- Df t bl i ng 24 8
numai 10 mi nut e prime depart e de cetate. Zace in celu mai frumosu si mai sanat osu tenul
alu Vienei, e cunoscut u de mul i ani, provedi ut u cu tt aj ut riel e, in cat u fie-cui sts
spre despuset iune tote condit iunil e pent ru c u r a r a d e c a l a , precum si cercet area cel oru mi
renumi i me d i c i si p r o f e s o r i de l a u n i v e r s i t a t e a de Vi e n a , se pri meseu cari doresw
a reman si numai put i ene sept emane su dile in cura, cu pret i u forte modrat u.
Pent r u comodit at ea bol navil oru se mai afla in i nst i t ut ul u acest' a si gradi na, billacdut
odae de cetitu.
Pret i ul u pent ru odae separat a, siervitiu, incal dit u, l umina, vipt u i nt regu, medicaminti
scalde etc. e de la 3 fl. v. a. in sus la di.
Informat iuni da cu cea mai mare pl cere direc iunea i ns t i t ut ul ui : Wi en, Oberdbl in
Nr. 248.
Inst i t ut ul u de sus si eu l u potu recomend cu atat' a mai vert osu, cci mul i bol navi d'i
tote t ierele locuito de Romani l' au cercet at u si s'au vindocat u. Subscri sul u e gat ' a l a tote oci
siunil e a d informat iuni grat is. B. G. PoppOTts,
Wi en, Fl ei schmarkt Nr. 15 .
* L a m p e d e p e t r o l e u
cu cea mai eminenta constructiune. Fasonulu celu mai nou si
eleganii cu cele mai moderate preturi de fabrica d'in prim'a
c. r. priv.
fabrica de lampe de olei u austri aca
a f i r m e i: :
GEBR DER BR NNER
in Vieii'a
Magazinul: Cetate, Krntnerstrasse Nr. 46 Heinrichshof.
Fabric'a: Mariahilf, Magdalenenstrasse Nr. 10.
S t i c l e c i l i n d r i c e d'in cea mai buna c a l i t a t e de i a g a , prearse, in negot iu
vinu naint e sub numi rea: cilindru de plinics (Phni x- Cyl i nder) provedui t e cu semnul u
nost ru B pecum si tote objeptele dc sticla ce se tin de l ampa.
Deposit u de ma t e r i i a r d i e t o r i e p e n t r u s a l on u d' i n p e t r e o l u c u r a t u
a me r i c a n u si ol eu s o l a r u in calitatea cea mai buna pent ru cele mai moderat e pret i -
uri locale in t r a n s i t o - ma g a z i n u l u nostru. List e de pret iu si depi ngeri de l ampel e
nst re se t ramit u poft it oriloru franco.
Fraii H ruinier.
W I E N .
Gottfried Ziegler,
Fabricanii de trasure
(carut l e)
Landstrasse, Hauptstrasse Nr. 101,
i n V i e n a
gatesce totfeliulu de t rasure (carut ie) de
gala, de sioase si de voiagiu, dupa mo-
delulu celu mai nou, d'in calit at ea si ma-
t erial ul u celu mai bunu, cu pret i uri l e
cele mai moderat e.
Dorit orii de a se incunoscint i
despre model e si pret iu, se vor adres
catra fabricanii de a drept ul u.
I ns t i l ut u pr i val i i de c

iu*Jt
pentru bolnavi de amendoue sessel e
?
cari patimescu de spi|jtu si
de nervi, a mediciloru *
Leidesdorf si Obersteiner
(mai nainte Grgen)
i n O b e r d b l i n g , K i r o h e n g a s s e 1 6 3 ,
l o ^ x g : ^ V i e n a .
I nst i t ut ul u acest' a, cunoscut u pr i n positiunea-i fromsa si pr i n abi l i t at ea l ui , sier-
besce bol navi l oru do unu asilu acomodat u si pl acut u. I nf or mat i uni da di rec i unea in
tote limbele.
Editoru: Vasile Grigorovltia. In t ipografi' a Mechi t ari t i l oru. Redact or u r es pundi at or i u: Giorgiu Popa (Pop.)