Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE

Nr.inreg: 4418/3x214

Uni!"!e" #e $n%&'"re: I. Uni!"!e" #e $n%&'"re : n%&'&!(r" #e )re#in'&: * +re
De!", i eri #e )+n'i n(! C. -. A)!i %i !&'i #e $ n%&'"re Nr.
+re
Peri +"#"
D"!"
Re.(r.e
/ 0r+)e#(r", e 1i
2"!eri ", e3
E%", ("re
/i n.!r(2en!e3
1. C( D(2ne4e( ,"
in)e0(! #e "n .)+,"r5
--convorbire introductiv de familiarizare a elevilor cu
curriculum-ul pentru clasa a IX-a ;
1 S1 -Manualul de religie ;
-programa colar.
- activitate frontal
3. A#+r"re" ,(i D(2ne4e( 1.1
2.1.
2.2.
.1.
!.1.
-analiza "nv#turii cretine despre Sf$nta %reime;
-e&erci#ii de dialog pe tema iubirii lui 'umnezeu fa# de om;
-identificarea modului "n care omul poate raspunde iubirii
divine prin valorificarea unor e&emple din (ie#ile Sfin#ilor;
-e&erci#ii de definire a adora#iei fa# de 'umnezeu;
-identificarea comportamentului greit "n rela#ionarea cu
'umnezeu.
1 S2 -))*iblia++
-,roloage
--uviosul Siluan. ))/ntre
iadul deznde0dii i
iadul smereniei++;
-imagini cu Sf$nta %reime
-'umitru *elu. ))'espre
iubire++;
--laudiu 'umea. ))-alea
m$ntuirii++;
-observarea
sistematic;
-tema pentru acas;
-tema de lucru "n
clas)
-proba oral.
2. Re.0e)!(, 6"'& #e )e,e
.6in!e
1.1
2.1.
2.2.
.1.
- e&erci#ii de argumentare a respectului fa# de sacru
- identificarea elementelor prin care se manifest sacrul
- lecturarea de te&te biblice) dogmatice) cultice) patristice i
du1ovniceti
1 S -))*iblia++
-Manualul de religie ;
-imagini) plane) prezentri ,o2er-
point.
- activitate frontal
- observarea
sistematic
4 Cin.!ire" -6in'i,+r. 1.1
2.1.
.1.
..
-e&erci#ii de definire a sfin#ilor i sfin#eniei;
-"ncadrarea liturgic "n anul calendaristic a srbtorilor
mai importante dedicate sfin#ilor;
-e&erci#ii de dialog pe modului de cinstire a sfin#ilor;
-e&erci#ii de raportare a comportamentului individual la cel al
Sfin#ilor
1 S! -3ic1ifor -rainic.))Sfin#enia
-icoane ale sfin#ilor++;
-,eter *ro2n. ))-ultul sfin#ilor++;
-4ne *ranite. ))5iturgic
general++;
-calendar ortodo&.
-observarea
sistematic;
-prob oral
7. Pre")in.!ire" 8"i)ii
D+2n(,(i
1.1
2.1.
.1.
..
-e&erci#ii de e&plicare a no#iunii de preacinstire;
-prezentarea argumentelor preacinstirii 6ecioarei Maria
-identificarea i prezentarea srbtorilor "nnc1inate
6ecioarei;
1 S7 -))*iblia++;
-,eter 4. 8ill9uist.))(orbind
despre fecioara Maria++;
-icoane praznicare ale
Maicii 'omnului;
-observarea
sistematic;
-tema pentru acas;
-tema de lucru "n
clas
1
-e&erci#ii de dialog pe tema comportamentului din timpul
desfurrii unui pelerina0 religios) la prznuirea Maicii
'omnului.
-calendar ortodo&.
*. E%",("re .2. -realizarea i prezentarea unui portofoliu "n care s se
regseasc pricesne) imagini de la pelerina0e sau diferite
obiceiuri ale *isericii locale sau na#ionale legate de tematica
tratat.
1 S: -manualul
-referatul
-portofoliul
-observarea
sistematic;
-tema pentru acas;
Uni!"!e" #e $n%&'"re: II. Tr&ire" $n%&'&!(rii )re1!ine: 3 +re
De!", i eri #e
)+n'i n(!
C. -. A)!i %i !&'i #e $ n%&'"re Nr.
+re
Peri +"#" Re.(r.e
/ 0r+)e#(r", e 1i
2"!eri ", e3
E%", ("re
/i n.!r(2en!e3
1. D"!+rii 6"'& #e
D(2ne4e(
1.2
2.1.
2.2.
.1.
.2.
..
-e&erci#ii de definire a datoriei ;
-prezentarea principalelor datorii fa# de 'umnezeu ;
-prezentarea de e&emple biblice i patristice privind
"ndeplinirea datoriilor ;
-discu#ii pe tema ))-are este urmarea ne"ndeplinirii
"ndatoririlor fa# de 'umnezeu.++
1 S; -))*iblia++
-imagini cu 'umnezeu
creatorul i pronietorul ;
-3i<olai 5oss<i .
))-ondi#iile binelui
absolut++ ;
-Ioan =grean .))Morala
cretin++ ;
-Serafim Man . ))>n
buc1et de pilde i
"nv#turi
-observarea
sistematic;
-prob oral;
-tema pentru acas;
2. D"!+rii 6"'& #e .ine 1.2
2.1.
2.2.
.1.
.2.
..
-e&erci#ii de dialog pe tema valorii vie#ii umane ;
-identificarea datoriilor fa# de sine rin valorificarea Sfintei
Scripturi i a manualului ;
-recunoaterea pcatelor care contravin iubirii fa# de propria
persoan.
1 S? -))*iblia++
-imagini cu oameni "n
postura "mplinirii sau
ne"mplinirii datoriilor ;
-Ioan =grean .))Morala
cretin++.
-observarea
sistematic;
-prob oral
3.D"!+rii 6"'& #e
"0r+"0e,e
1.2
2.1.
2.2.
.1.
.2.
..
-definirea aproapelui prin valorificarea pildei samarineanului
milostiv ;
-e&erci#ii de dialog pe tema
))Semenul copilul lui 'umnezeu ;
-identificarea datoriilor fa# de semeni ;
-identificarea pcatelor "mpotriva aproapelui.
1 S@ -))*iblia
-Ioan =grean .))Morala
cretin ;
--onstantin 3oica .
))-artea fiului risipitor++.
-observarea
sistematic;
-prob oral
4.E%",("re !.1. -realizarea unui portofoliu sau a unui referat pe tematica
unit#ii de "nv#are

1 S1A -internetul
-reviste cu con#inut
cretin
-portofoliul
-referatul
Uni!"!e" #e $n%&'"re: III. Exprimarea nvturii cretine: 1 +r&
2
De!", i eri #e
)+n'i n(!
9. R. A)!i %i !&'i #e $ n%&'"re Nr.
+re
Peri +"#" Re.(r.e
/ 0r+)e#(r", e
1i 2"!eri ", e3
E%", ("re
/i n.!r(2en!e3
1.Preg&!ire" )re#in)i+.(,(i
0en!r( 0"r!i)i0"re" ,"
sfintele slujbe
1.1.
..
!..
-e&erci#ii de dialog pe tema valorii cultului divin public;
-identificarea unor slu0be ale bisericii
-e&erci#ii de interpretare a unor te&te scripturistice i patristice
referitoare la necesitatea de a ne pregti pentru participarea la
via#a cultic "n func#ie de slu0b;
-e&erci#iu de identificare a modalit#ii de pregtire pentru
participarea la via#a cultic
1 S11
-*iblia;
-Ioan =grean .
))Morala cretin ;
-imagini cu slu0bele
bisericeti.
-observarea
sistematic;
2.Evaluare !.1. -realizarea unui portofoliu sau a unui referat pe tematica
unit#ii de "nv#are

1 S12 internetul
-reviste cu con#inut
cretin
-observarea
sistematic;
-prob oral
Uni!"!e" #e $n%&'"re: V. Spiritualitate i via cretin: * +re
De!", i eri #e )+n'i n(! 9. R. A)!i %i !&'i #e $ n%&'"re Nr
+re
Peri +"#" Re.(r.e
/ 0r+)e#(r", e 1i
2"!eri ", e3
E%", ("re
/i n.!r(2en!e3
1. C:e2"re" +2(,(i .0re
".e2&n"re" )( D(2ne4e(
1.1
2.1.
.1.
!.1
-e&erci#ii de reamintire a defini#iei dat sf$ntului;
-e&erci#ii de identificare a virtu#ilor dob$ndite de sfin#i;
-e&erci#ii de recunoatere a mi0loacelor i etapelor de
"ndumnezeire a omului;
-e&erci#ii de raportare personal la c1emarea spre
sfin#enie.
1 S17 -3ic1ifor -rainic. Sfin#enia)
"mplinirea umanului;
-icoane ale sfin#ilor++;
-(ie#ile Sfin#ilor;
-observarea
sistematic;
-prob oral
2. E( 1i #(:+%ni)(, 2e( 1.1
.1.
.2.
!.1
-e&erci#ii de definire a no#iunii de du1ovnic;
-dezbatere pe tema rolului du1ovnicului "n via#a
cretin;
-discu#ii pe tema ))-um ne alegem du1ovnicul++;
-rolul canonului "n progresul vie#ii spirituale.
1 S1: -pr. ,rof I.*uga. ,astorala
-Sf Ioan 8ur de Bur. 'espre
preo#ie
-imagini cu mari du1ovnici
-"ndreptar de spovedanie
-observarea
sistematic;
-prob oral
3. ;()(rie 1i
re.0+n."<i,i!"!e $n re,"'ii,e
#in!re !ineri
.1.
.2.
..
!.1.
!.2.
- identificarea tipurilor de rela#ii dintre tineri
-discu#ii pe tema modului "n care rela#ionarea
corect cu semenii "mbog#esc fiin#a uman
-e&tragerea unor norme de conduit moral)
folosind te&te scripturistice) patristice) pecum i
e&perien#a elevilor
1 S1; -*iblia;
-'umitru *elu. ))'espre
iubire++;
-imagini cu tineri "n
diverse ipostaze ale vie#ii
sociale
-observarea
sistematic;
-prob oral
4. Re)"0i!(,"re. -i.!e2"!i4"re.
E%",("re .e2e.!ri",&
!.1
!.2
-lecturarea de catre elevi a unor eseuri realizate pe
tematica dezbtut "n cadrul unit#ii de "nv#are;
-dezbatere pe tema ))%$nrul i valorile lui "n fa#a
1 S1? -lectura) dezbaterea;
-munca "n ec1ipe.
-tema de lucru
pentru acas. eseu
-observarea

lumii secularizate++
-trecerea "n revist a continuturilor;
-aplicarea de teste individuale;
-verificarea oral .
sistematic.
!