Sunteți pe pagina 1din 47

Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii

energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a


Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 29 septembrie 2014
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lee.
Art. I
!eea eneriei electrice si a azelor naturale nr. 12"#2012, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4$% din 1& iulie 2012, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza
dupa cum urmeaza'
1. !a articolul ", dupa punctul &9 se introduce un nou punct, punctul
&9(1, cu urmatorul cuprins'
)&9(1. ser*iciu public + acti*itatea de interes eneral in domeniul
eneriei electrice, autorizata si monitorizata de o autoritate publica,)
2. !a articolul ", dupa punctul 79 se introduce un nou punct, punctul
79(1, cu urmatorul cuprins'
)79(1. trader de enerie electrica + persoana fizica sau -uridica care
cumpara si *inde enerie electrica e.clusi* pe piata anro de enerie
electrica sau la import#e.port,)
3. !a articolul &, litera s/ se abroa.
4. 0upa articolul 7 se introduce un articol nou, articolul 71, cu
urmatorul cuprins'
)1onformare si relatii 2rt. 7(1
31/ 24R5 monitorizeaza punerea in aplicare a normelor referitoare la
rolurile si responsabilitatile operatorilor de transport si de sistem, ale
operatorilor de distributie, ale furnizorilor, ale clientilor si ale altor
participanti de pe piata, in conformitate cu Reulamentul 315/ nr.
714#2009.
32/ 24R5 solutioneaza planerile impotri*a operatorului de transport si
de sistem si impotri*a operatorilor de distributie referitoare la
obliatiile ce le re*in in temeiul prezentei lei, prin emiterea unei
decizii in termen de &0 de zile de la data inreistrarii planerii, cu
posibilitate de prelunire cu inca &0 de zile, daca autoritatea are
ne*oie de date suplimentare. 2cest termen e.tins poate fi prelunit in
continuare cu ma.imum &0 de zile, cu acordul reclamantului.
0emararea procesului de solutionare a planerilor de catre 24R5 nu
aduce atinere dreptului petentilor de a se adresa instantelor
-udecatoresti pentru solutionarea acelorasi planeri. !itiiile dintre
operatorul de transport si de sistem si proprietarul retelei de transport
se supun aceleiasi proceduri.
3"/ Pentru solutionarea planerilor pre*azute la alin. 32/ este permisa
si procedura pri*ind solutionarea alternati*a, conform pre*ederilor
0irecti*ei 11#201"#15.
34/ Relatiile de cooperare si sc6imb de informatii intre 24R5 si 2entia
de 1ooperare a Relementatorilor in 0omeniul 5neriei, denumita in
continuare 215R si, respecti*, intre 24R5 si celelalte autoritati de
relementare din cadrul 7niunii 5uropene se realizeaza cu respectarea
aceluiasi ni*el de confidentialitate a informatiilor precum cel impus
autoritatii emitente.
3%/ 24R5 are obliatia de punere in aplicare a normelor referitoare la
rolurile si responsabilitatile operatorilor de transport si de sistem, ale
operatorilor de distributie, ale furnizorilor, ale clientilor si ale altor
participanti de pe piata, in conformitate cu Reulamentul 315/ nr.
714#2009.
3&/ 24R5 poate solicita a*izul 215R cu pri*ire la conformitatea unei
decizii luate de o autoritate de relementare cu liniile directoare
mentionate in 0irecti*a 2009#72#15 sau in Reulamentul 315/ nr.
714#2009.
37/ 24R5 poate sa informeze 1omisia 5uropeana, in cazul in care
considera ca o decizie rele*anta pentru comertul transfrontalier, luata
de o alta autoritate de relementare, nu este conforma cu liniile
directoare emise de 1omisia 5uropeana sau cu pre*ederile din
Reulamentul 315/ nr. 714#2009, in termen de &0 de zile de la data
deciziei respecti*e, daca e.ista suficiente informatii pri*ind o astfel de
situatie.
3$/ 24R5 se conformeaza, in termen de &0 de zile, unei decizii a
1omisiei 5uropene care impune retraerea#re*ocarea unei decizii a
24R5 si informeaza 1omisia 5uropeana in consecinta.
39/ In acti*itatea de monitorizare a pietei de enerie electrica, 24R5
publica pe site8ul propriu rapoarte trimestriale pri*ind functionarea
acesteia.)
5. !a articolul 10 alineatul 32/, dupa litera / se introduce o noua
litera, litera 6/, cu urmatorul cuprins'
)6/ acti*itatea traderului de enerie electrica.)
. !a articolul 1" alineatul 32/, litera b/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)b/ in cazul operatorilor economici din domeniul eneriei electrice,
acestia trebuie sa oranizeze e*identa contabila utilizand conturi
separate pentru fiecare dintre acti*itatile de transport si distributie,
asa cum li s8ar cere sa faca daca respecti*ele acti*itati ar fi realizate
de operatori economici separati, astfel incat sa permita reflectarea
e.acta a *eniturilor si c6eltuielilor aferente fiecarei acti*itati, in scopul
e*itarii discriminarii si sub*entiilor incrucisate si denaturarii
concurentei, precum si pentru incura-area competitiei, de asemenea,
acestia tin e*idente contabile separate, care pot fi consolidate, pentru
alte acti*itati din sectorul eneriei electrice, precum si pentru alte
acti*itati din afara sectorului eneriei electrice, *eniturile rezultate din
detinerea in proprietate a retelei de transport sau de distributie trebuie
specificate separat in conturi analitice de *enituri, e*identele contabile
interne cuprind un bilant si un cont de profit si de pierderi pentru
fiecare acti*itate in parte,)
7. !a articolul 21, alineatul 32/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)32/ Participantii la piata de enerie electrica si structurile operationale
asociate sunt' producatorul, operatorul de transport si de sistem,
operatorul pietei de enerie electrica, operatorul de distributie,
furnizorul, traderul de enerie electrica si clientul final.)
8. 2rticolul "0 se modifica si *a a*ea urmatorul cuprins'
)9ransportul eneriei electrice 2rt. "0
31/ 2cti*itatea de transport al eneriei electrice constituie ser*iciu
public de interes national.
32/ 9ransportul eneriei electrice se realizeaza de catre operatori de
transport si de sistem, persoane -uridice certificate de autoritatea
competenta, in conditiile prezentei lei.
3"/ Reteaua electrica de transport al eneriei electrice e.istenta pe
teritoriul Romaniei este proprietatea publica a statului pentru acti*ele
concesionate catre 1ompania 4ationala de 9ransport al 5neriei
5lectrice )9ranselectrica) + :.2., precum si pentru bunurile de retur
conform contractului de concesiune si dispozitiilor leale.
34/ 9erenurile pe care se situeaza reteaua electrica de transport
pre*azuta la alin. 3"/ sunt si raman in proprietatea publica a statului
pe durata de e.istenta a retelei.
3%/ 2cti*ele rezultate din in*estitiile efectuate din surse proprii sau din
surse atrase ale operatorului de transport si de sistem, pe durata
concesiunii, concretizate in dez*oltari, modernizari si rete6noloizari
ale retelei electrice de transport al eneriei electrice pre*azute la alin.
3"/, fac parte din proprietatea publica a statului.
3&/ 2cti*ele pre*azute la alin. 3%/ sunt considerate acti*e corporale
supuse amortizarii, daca prin lee nu se pre*ede altfel.
37/ Prin deroare de la pre*ederile pct. I subpct. 14 din ane.a la !eea
nr. 21"#199$ pri*ind bunurile proprietate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare, retelele electrice de transport al eneriei
electrice, realizate de catre operatori economici care se pot certifica ca
operatori de transport si de sistem conform pre*ederilor art. "4 alin.
32/, au reimul -uridic de proprietate pri*ata si se pot conecta la
reteaua electrica de transport al eneriei electrice pre*azuta la alin.
3"/, in conditiile de ser*iciu public relementate de 24R5. )
!. 2rticolul "1 se modifica si *a a*ea urmatorul cuprins'
)1ertificarea operatorului de transport si de sistem 2rt. "1
31/ In cazul in care reteaua electrica de transport apartinea unui
operator economic interat *ertical la " septembrie 2009, operatorul
de transport si de sistem care estioneaza aceasta retea electrica se
certifica in calitate de operator de sistem independent astfel'
a/ 24R5 certifica persoana -uridica in ceea ce pri*este indeplinirea
conditiilor pre*azute la art. "4 alin. 31/,
b/ Pentru a respecta conditiile pre*azute la art. "4 alin. 31/, 3"/ si 34/,
prin 6otarare a ;u*ernului, elaborata la propunerea ministerului de
resort, se desemneaza entitatea publica ce detine, in numele statului,
calitatea de actionar ma-oritar la operatorii economici care desfasoara
acti*itati de producere si furnizare, pe de o parte, precum si entitatea
publica ce detine, in numele statului, calitatea de actionar ma-oritar la
operatorul de transport si de sistem, pe de alta parte,
c/ In termen de 1% zile de la adoptarea masurilor pre*azute la lit. b/,
operatorul de transport si de sistem transmite 24R5, cu a*izul
proprietarului retelei de transport, cererea de certificare insotita de
documentatia -ustificati*a pri*ind indeplinirea cerintelor pre*azute la
art. "4 alin. 31/,
d/ 24R5 emite o decizie de certificare preliminara in termen de
ma.imum 4 luni de la data inreistrarii cererii operatorului de
transport si de sistem care se notifica 1omisiei 5uropene, insotita de
documentatia aferenta,
e/ Procedura de certificare a operatorului de transport si de sistem se
finalizeaza conform pre*ederilor art. " din Reulamentul 315/ nr.
714#2009,
f/ 0esemnarea operatorului de transport si de sistem in calitate de
operator de sistem independent se aproba de 1omisia 5uropeana ca
urmare a comunicarii de catre 24R5 a operatorului economic certificat,
dupa inc6eierea procedurii de certificare conform lit. e/.
32/ In cazul in care un operator economic detine in proprietate o retea
electrica de transport enerie electrica, acesta actioneaza ca operator
de transport si de sistem. Procesul de certificare al acestuia, respecti*
a celor care indeplinesc pre*ederile de la art. 97 alin. 34/ si se
incadreaza in definitia operatorului de transport si de sistem, se
realizeaza de catre 24R5, cu respectarea etapelor pre*azute la alin.
31/ lit. d/ si e/ si, respecti*, a pre*ederilor art. "4 alin. 32/.
3"/ Impreuna cu decizia de certificare, autoritatea competenta este
obliata sa notifice 1omisiei 5uropene orice solicitare de certificare a
proprietarului retelei de transport sau a operatorului de transport si de
sistem, care este controlat de o persoana ori de persoane din una sau
mai multe tari terte, precum si orice circumstante in urma carora o
persoana sau persoane din una ori mai multe tari terte ar dobandi
controlul asupra retelei de transport sau asupra operatorului de
transport si de sistem, daca este cazul.
34/ 0upa e.pirarea termenului de 120 de zile de la transmiterea unei
solicitari de certificare din partea unui operator de transport si de
sistem, in lipsa unei decizii a 24R5, certificarea se considera acordata.
1ertificarea e.plicita sau cea tacita de*ine efecti*a numai dupa ce este
notificata 1omisiei 5uropene impreuna cu toate informatiile pertinente
aferente si este urmata procedura pre*azuta la art. " din Reulamentul
315/ nr. 714#2009.
3%/ 0eciziile de certificare ale unui operator de transport si sistem
emise de 24R5 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si
se notifica 1omisiei 5uropene.
3&/ 24R5 desemneaza si notifica 1omisiei 5uropene operatorul de
transport si de sistem care detine in proprietate o retea de transport,
dupa inc6iderea procedurii de certificare conform alin. 32/ + 3%/.)
10. !a articolul "2 alineatul 31/, litera a/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)a/ entitatea respecti*a respecta cerintele art. "4 alin. 31/ si 32/,)
11. !a articolul "2, alineatul 32/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)32/ In termen de &0 de zile de la emiterea a*izului de catre 1omisia
5uropeana, 24R5 adopta si publica decizia finala cu pri*ire la
certificare impreuna cu a*izul, tinand cont in cel mai inalt rad de
acesta. In situatia in care 1omisia 5uropeana nu emite un a*iz in
termen de doua luni de la primirea solicitarii sau in termen de 120 de
zile in cazul in care aceasta a solicitat o opinie suplimentara, se poate
considera ca nu e.ista obiectii pri*ind decizia 24R5.)
12. !a articolul "", partea introducti*a a alineatului 32/ se modifica si
*a a*ea urmatorul cuprins'
)32/ 24R5 poate decide o ree*aluare a indeplinirii de catre operatorul
de transport si de sistem a cerintelor pre*azute la art. "4 alin. 31/ 8
3"/')
13. 2rticolul "4 se modifica si *a a*ea urmatorul cuprins'
)1onditii de certificare a operatorului de transport si de sistem 2rt. "4
31/ 1ertificarea operatorului de transport si de sistem care estioneaza
o retea electrica de transport, in calitate de operator de sistem
independent, se realizeaza daca sunt indeplinite urmatoarele cerinte'
a/ aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu au dreptul'
3i/ sa e.ercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator
economic care desfasoara oricare dintre acti*itatile de producere ori de
furnizare si in acelasi timp sa e.ercite, direct sau indirect, controlul ori
sa e.ercite *reun drept asupra operatorului de transport si de sistem
sau asupra unei retele de transport, ori
3ii/ sa e.ercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului de
transport si de sistem ori asupra unei retele de transport si sa e.ercite,
totodata, direct sau indirect, controlul ori sa e.ercite *reun drept
asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre
acti*itatile de producere sau de furnizare,
b/ aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu sunt abilitate sa
numeasca membri in consiliul de supra*e6ere, in consiliul de
administratie ori in alte oranisme care reprezinta operatorul de
transport si de sistem din punct de *edere -uridic in cazul unui
operator de transport si de sistem sau in cazul unei retele de transport
si, de asemenea, sa e.ercite, direct ori indirect, controlul sau sa
e.ercite *reun drept asupra unui operator economic care desfasoara
oricare dintre acti*itatile de producere ori de furnizare,
c/ aceeasi persoana nu este abilitata sa fie membru in consiliul de
supra*e6ere, in consiliul de administratie sau in alte oranisme care
reprezinta operatorul economic din punct de *edere -uridic, atat in
cazul unui operator economic care desfasoara oricare dintre acti*itatile
de producere sau de furnizare, cat si in cazul unui operator de
transport si de sistem ori in cazul unei retele de transport,
d/ operatorul de transport si de sistem dispune de resursele financiare,
te6nice, fizice si umane pentru indeplinirea obliatiilor pre*azute la art.
"&,
e/ operatorul de transport si de sistem isi asuma ana-amentul de a
respecta un plan de dez*oltare a retelei de transport pe 10 ani,
aprobat de autoritatea competenta,
f/ operatorul de transport si de sistem are capacitatea de a respecta
obliatiile ce ii re*in in temeiul Reulamentului 315/ nr. 714#2009,
inclusi* in ceea ce pri*este cooperarea cu alti operatori de transport si
de sistem la ni*el european si reional,
/ proprietarul retelei de transport indeplineste cerintele pre*azute la
art. "7.
32/ 1ertificarea operatorului de transport si de sistem care detine o
retea de transport in proprietate se realizeaza daca sunt indeplinite
urmatoarele cerinte'
a/ aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu au dreptul'
3i/ sa e.ercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator
economic care desfasoara oricare dintre acti*itatile de producere ori de
furnizare si in acelasi timp sa e.ercite, direct sau indirect, controlul ori
sa e.ercite *reun drept asupra operatorului de transport sau asupra
unei retele de transport, ori
3ii/ sa e.ercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului de
transport si de sistem ori asupra unei retele de transport si totodata sa
e.ercite, direct sau indirect, controlul ori sa e.ercite *reun drept
asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre
acti*itatile de producere sau de furnizare,
b/ aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu sunt abilitate sa
numeasca membri in consiliul de supra*e6ere, in consiliul de
administratie ori in alte oranisme care reprezinta operatorul de
transport si de sistem din punct de *edere -uridic, in cazul unui
operator de transport si de sistem sau in cazul unei retele de transport
si, de asemenea, sa e.ercite, direct ori indirect, controlul sau sa
e.ercite *reun drept asupra unui operator economic care desfasoara
oricare dintre acti*itatile de producere ori de furnizare,
c/ aceeasi persoana nu este abilitata sa fie membru in consiliul de
supra*e6ere, in consiliul de administratie sau in alte oranisme care
reprezinta operatorul economic din punct de *edere -uridic, atat in
cazul unui operator economic care desfasoara oricare dintre acti*itatile
de producere sau de furnizare, cat si in cazul unui operator de
transport si de sistem ori in cazul unei retele de transport.
3"/ 0repturile pre*azute la alin. 31/ lit. a/ si b/ si, respecti*, la alin. 32/
lit. a/ si b/ cuprind, in special'
3i/ competenta de a e.ercita drepturi de *ot,
3ii/ competenta de a numi membri in consiliul de supra*e6ere,
consiliul de administratie sau alte orane care reprezinta operatorul
economic din punct de *edere -uridic, sau
3iii/ detinerea unei cote ma-oritare.
34/ In sensul alin. 31/ lit. a/ si, respecti*, a alin. 32/ lit. a/, notiunea
<operator economic care desfasoara acti*itate de producere sau de
furnizare de enerie= include si acti*itatile de producere si furnizare de
aze naturale, iar termenii <operator de transport si sistem= si <retea
de transport= includ si termenii care se utilizeaza in acelasi sens in
sectorul azelor naturale.
3%/ 0aca doua oranisme publice diferite e.ercita controlul, pe de o
parte, asupra unui operator de transport si de sistem sau asupra unei
retele de transport si, pe de alta parte, asupra unui operator economic
care desfasoara oricare dintre acti*itatile de producere sau de
furnizare, atunci se considera ca cele doua oranisme nu sunt aceeasi
persoana sau aceleasi persoane daca sunt indeplinite criteriile de
separare pre*azute la alin. 31/ sau alin. 32/, dupa caz.
3&/ Orice operator de transport si de sistem, certificat pe teritoriul
Romaniei in conditiile leii poate sa faca parte dintr8o asociere in
participatiune, formata din doi sau mai multi operatori economici care
detin retele de transport si care e.ercita rolul de operator de transport
si de sistem in doua sau mai multe state membre, pentru sistemele de
transport in cauza.)
14. !a articolul "& alineatul 32/, dupa litera b/ se introduc doua noi
litere, literele c/ si d/, cu urmatorul cuprins'
)c/ pentru asiurarea mecanismelor de cuplare a pietelor de enerie
electrica la care Romania este parte,
d/ pentru compensarea sc6imburilor neplanificate cu sistemele
electroeneretice *ecine.)
15. !a articolul "& alineatul 37/, litera / se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)/ asiura alocarea capacitatilor de intercone.iune, colecteaza
*enituri rezultate din estionarea conestiilor si efectueaza plati in
temeiul mecanismului de compensare intre operatorii de transport si
de sistem in conformitate cu art. 1" din Reulamentul 315/ nr.
714#2009, acordand si estionand accesul tertilor si oferind e.plicatii
moti*ate atunci cand refuza un astfel de acces, fara sa abuzeze, in
situatia *anzarii sau a cumpararii de enerie electrica de catre
operatori economici afiliati, de informatiile sensibile din punct de
*edere comercial obtinute de la terti in conte.tul acordarii accesului la
retea, sub supra*e6erea 24R5.)
1. !a articolul "& alineatul 37/, dupa litera r/, se introduce o noua
litera, litera s/, cu urmatorul cuprins'
)s/ pre*ine transferarea discriminatorie a informatiilor sensibile
comercial.)
17. !a articolul "&, dupa alineatul 37/ se introduce un nou alineat,
alineatul 37(1/, cu urmatorul cuprins'
)37(1/ Operatorul de transport si de sistem certificat ca operator de
sistem independent raspunde de operarea, intretinerea si dez*oltarea
retelei de transport si de arantarea capacitatii pe termen lun a
acesteia de a solutiona cererile rezonabile prin planificarea in*estitiilor.
In ceea ce pri*este dez*oltarea retelei de transport, operatorul de
sistem independent este responsabil de planificarea, inclusi* de
procedura de autorizare, construirea si darea in e.ploatare a noii
infrastructuri.)
18. !a articolul "&, alineatul 310/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)310/ Operatorul de transport si de sistem publica informatiile
referitoare la propriile acti*itati, necesare utilizatorilor de retea,
conform relementarilor 24R5, in *ederea asiurarii accesului eficient
la retea, a unei concurente efecti*e si a functionarii eficiente a pietei
de enerie, pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din
punct de *edere comercial pe care le8au obtinut in cursul desfasurarii
acti*itatii, inclusi* a celor obtinute de la terti in conte.tul acordarii sau
al neocierii accesului la retea si nu di*ula nicio informatie sensibila
din punct de *edere comercial catre celelalte parti ale operatorului
economic, cu e.ceptia cazului in care acest lucru se impune in *ederea
inc6eierii unei tranzactii comerciale.)
1!. !a articolul "&, dupa alineatul 312/ se introduc doua noi alineate,
alineatele 31"/ si 314/, cu urmatorul cuprins'
)31"/ Operatorul de transport si sistem desemnat elaboreaza si
transmite 24R5, in *ederea aprobarii si publicarii, specificatiile,
caracteristicile si criteriile te6nice de siuranta precum si normele
te6nice care stabilesc cerintele minime de proiectare si e.ploatare a
ec6ipamentelor care se conecteaza la sistemul eneretic, cu
respectarea leislatiei europene aplicabile. 2ceste norme asiura
interoperabilitatea sistemelor si sunt obiecti*e si nediscriminatorii.
Inainte de a fi aprobate de 24R5, normele mentionate sunt notificate
1omisiei 5uropene, in conformitate cu pre*ederile >otararii ;u*ernului
nr. 1.01&#2004 pri*ind masurile pentru oranizarea si realizarea
sc6imbului de informatii in domeniul standardelor si relementarilor
te6nice, precum si al reulilor referitoare la ser*iciile societatii
informationale intre Romania si statele membre ale 7niunii 5uropene,
precum si 1omisia 5uropeana, cu modificarile si completarile
ulterioare.
314/ Operatorul de transport si de sistem este obliat sa publice toate
costurile pri*ind operarea, mentinerea si dez*oltarea retelelor, in
conformitate cu relementarile 24R5.)
20. !a articolul "7, denumirea marinala si alineatul 31/ se modifica si
*or a*ea urmatorul cuprins'
)2tributiile proprietarului retelei de transport in cazul operatorilor de
transport si de sistem care estioneaza o retea electrica de transport
2rt. "7
31/ In cazul operatorilor de transport si de sistem care estioneaza o
retea electrica de transport, proprietarul retelei de transport'
a/ coopereaza cu operatorul de transport si de sistem in *ederea
indeplinirii atributiilor acestuia, furnizand toate informatiile rele*ante
atat acestuia precum si catre 24R5, care monitorizeaza sc6imbul de
informatii dintre operatorul de transport si sistem si proprietar,
b/ finanteaza si#sau isi da acordul asupra modalitatii de finantare a
in*estitiilor in reteaua electrica de transport, stabilite de operatorul de
transport si de sistem si aprobate in prealabil de 24R5 care are
obliatia sa efectueze consultari atat cu acesta, cat si cu celelalte parti
interesate,
c/ detine raspunderea pri*ind acti*ele retelei de transport, cu e.ceptia
raspunderii pri*ind atributiile operatorului de transport si de sistem,
d/ ofera arantii pri*ind facilitarea finantarii e*entualelor e.tinderi ale
retelei, cu e.ceptia in*estitiilor pentru care si8a dat acordul sa fie
finantate de catre orice parte interesata, inclusi* de catre operatorul
de transport si de sistem, potri*it pre*ederilor lit. b/.)
21. !a articolul "7, dupa alineatul 32/ se introduce un nou alineat,
alineatul 3"/, cu urmatorul cuprins'
)3"/ Proprietarul retelei de transport nu este responsabil de acordarea
si estionarea accesului tertilor si nici de planificarea in*estitiilor in
reteaua de transport.)
22. !a articolul "$ alineatul 32/, dupa litera d/ se introduc doua noi
litere, literele e/ si f/, cu urmatorul cuprins'
)e/ proprietarul retelei de transport si operatorul de transport si de
sistem, respecti* partea ramasa din operatorul economic pre*azut la
alin. 31/ nu utilizeaza ser*icii comune, cu e.ceptia ser*iciilor pur
administrati*e sau a celor informatice,
f/ proprietarul retelei de transport pastreaza confidentialitatea
informatiilor sensibile din punct de *edere comercial pe care le8a
obtinut in cursul desfasurarii acti*itatilor sale, pre*ine transferarea
discriminatorie a acestora si nu di*ula nicio informatie sensibila din
punct de *edere comercial catre celelalte parti ale operatorului
economic cu e.ceptia cazului in care acest lucru se impune in *ederea
inc6eierii unei tranzactii comerciale.)
23. 2rticolul 41 se modifica si *a a*ea urmatorul cuprins'
)Interdictii pri*ind personalul Operatorului de transport si de sistem
2rt. 41
31/ Operatorului de transport si de sistem care a facut parte dintr8un
operator economic interat *ertical precum si personalului din cadrul
sau le este interzis transferul informatiilor detinute, sensibile din punct
de *edere comercial, catre orice operatori economici din sectorul
eneriei electrice care desfasoara acti*itati de productie sau furnizare.
32/ Persoanele care e.ercita in cadrul operatorului de transport si de
sistem functii rele*ante in temeiul carora au a*ut acces la informatii
comerciale sensibile au obliatia de a pastra confidentialitatea acestora
si nu pot ocupa functii similare in cadrul operatorilor economici din
domeniul producerii si#sau furnizarii de enerie electrica, pe o perioada
de minimum 2 ani de la data incetarii raporturilor contractuale cu
operatorul de transport si de sistem, potri*it clauzelor pre*azute si
relementate in contractul indi*idual de munca.)
24. 0upa articolul 44 se introduce un nou articol,
articolul 44(1, cu urmatorul cuprins' )1aracterul acti*itatii de
distributie 2rt. 44(1
2cti*itatea de distributie a eneriei electrice, cu e.ceptia celei realizate
prin sistemele de distributie inc6ise, constituie ser*iciu public de
interes eneral.)
25. !a articolul 4% alineatul 31/, literele a/ si c/ se modifica si *or a*ea
urmatorul cuprins'
)a/ e.ploateaza, rete6noloizeaza, reabiliteaza si dez*olta retelele
electrice de distributie, cu respectarea relementarilor te6nice in
*ioare, in conditii economice, precum si cu respectarea leislatiei
pri*ind protectia mediului si promo*area eficientei eneretice, astfel
incat sa fie asiurata capacitatea pe termen lun de a satisface
solicitari rezonabile de racordare la reteaua de distributie,
..................................................................................................
...................
c/ realizeaza lucrari de dez*oltare a retelelor electrice de distributie,
prin consultare, dupa caz, cu operatorul de transport si de sistem, prin
prorame de dez*oltare optima din punct de *edere economic a
acestora, pe baza studiilor de perspecti*a si prin prorame specifice de
modernizare pentru instalatii, a*izate de 24R5, astfel incat reteaua de
distributie sa fie siura, fiabila si eficienta.)
2. !a articolul 4$ alineatul 32/, litera c/, se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)c/ operatorul de distributie are dreptul de a lua decizii, in mod efecti*,
independent de operatorul economic interat pe *erticala, cu pri*ire la
acti*ele necesare pentru operarea, mentinerea sau dez*oltarea retelei.
:e interzice societatii8mama sa dea orice fel de instructiuni pri*ind
acti*itatea de distributie sau sa ia decizii indi*iduale ce au in *edere
construirea ori reabilitarea unor capacitati eneretice de distributie.
Operatorul de distributie este obliat sa nu depaseasca conditiile
stabilite in planul financiar aprobat si sa nu aduca atinere drepturilor
societatii8mama de supra*e6ere economica si cele de supra*e6ere a
rentabilitatii acti*elor unei filiale, a dreptului de a aproba planul
financiar anual sau al oricarui instrument ec6i*alent acestuia precum si
a dreptului de stabilire a limitelor enerale ale ni*elului de indatorare a
filialei sale. Operatorul de distributie este obliat sa publice toate
costurile pri*ind operarea, mentinerea si dez*oltarea retelei, in
conformitate cu relementarile 24R5.)
27. !a articolul %7, alineatul 31/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)2rt. %7
31/ ?urnizorul#operatorul de distributie trebuie sa informeze clientii
finali, atat prin intermediul punctelor unice de contact si painii de
internet, conform relementarilor 24R5, cat si prin intermediul facturii
sau a documentelor ane.ate acesteia, precum si prin materiale
promotionale, cu pri*ire la drepturile acestora, la leislatia in *ioare si
la caile de solutionare a litiiilor in cazul unor cereri, planeri, sesizari,
reclamatii sau contestatii.)
28. !a articolul %7, dupa alineatul 31/ se introduce un nou alineat,
alineatul 31(1/, cu urmatorul cuprins'
)31(1/ Punctul unic de contact este constituit dintr8un punct central
care coordoneaza punctele de informare reionala#locala, ce sunt usor
accesibile si situate la distanta de ma.imum %0 @m de locurile de
consum ale clientilor finali care beneficiaza de ser*iciu uni*ersal, si
ofera acestora informatii in mod ratuit.)
2!. !a articolul %7, dupa alineatul 34/ se introduce un nou alineat,
alineatul 3%/, cu urmatorul cuprins'
)3%/ ?urnizorul pune la dispozitia consumatorilor datele pri*ind
consumul intr8un format de uz optional, usor de inteles si armonizat la
ni*el national, conform relementarilor emise de autoritatea
competenta.)
30. !a articolul %$, alineatele 31/ si 32/ se modifica si *or a*ea
urmatorul cuprins'
)2rt. %$
31/ !a cererea scrisa a unui client final, furnizorul este obliat sa
comunice, in scris, intr8un inter*al de cel mult 1% zile lucratoare, o
oferta pri*ind conditiile ec6itabile de furnizare a eneriei electrice, care
contine, obliatoriu, pretul de furnizare, termenii de plata si data8
limita de inc6eiere a contractului de furnizare, elaborat in conformitate
cu relementarile emise de autoritatea competenta.
32/ ?ara a aduce atinere !eii nr. 19"#2000 pri*ind clauzele abuzi*e
din contractele inc6eiate intre profesionisti si consumatori, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de urenta a
;u*ernului nr. "4#2014 pri*ind drepturile consumatorilor in cadrul
contractelor inc6eiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si
completarea unor acte normati*e, contractul de furnizare neociat si
inc6eiat in baza pre*ederilor alin. 31/ este *alabil o perioada
nedeterminata sau pe o perioada con*enita de parti si trebuie sa
contina cel putin urmatoarele elemente'
a/ identitatea si adresa furnizorului,
b/ preturile#tarifele si ser*iciile oferite, ni*elul de calitate al ser*iciilor
oferite, precum si termenul pre*azut pentru racordarea initiala, dupa
caz,
c/ tipurile de ser*icii de mentenanta oferite, daca este cazul,
d/ mi-loacele prin care se pot obtine informatii actualizate pri*ind toate
preturile#tarifele aplicabile, inclusi* cele pentru mentenanta, dupa
caz,
e/ durata contractului, conditiile de reinnoire si de intrerupere a
ser*iciilor si a contractului si daca e.ista dreptul de reziliere fara
costuri a contractului,
f/ e*entualele compensatii si modalitatea de rambursare aplicabila in
cazul in care nu sunt indeplinite ni*elurile de calitate a ser*iciilor
pre*azute in contract, inclusi* in cazul facturarii ine.acte si realizate cu
intarziere,
/ modalitatile de initiere a procedurilor de solutionare a litiiilor, in
conformitate cu pre*ederile art. %7 alin. 31/ si art. &2 alin. 31/ lit. 6&/,
6/ informatii pri*ind drepturile clientilor, inclusi* pri*ind solutionarea
planerilor si toate informatiile pre*azute la lit.a/8/, comunicate in
mod clar in facturi sau pe painile de Internet ale operatorilor din
sectorul eneriei electrice.)
31. !a articolul &2 alineatul 31/, litera 6/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)6/ sa sc6imbe furnizorul in mod ratuit, conform unei proceduri
aprobate prin ordin al 24R5,)
32. !a articolul &2 alineatul 31/, dupa litera 6/ se introduc zece noi
litere, literele 61/ + 610/, cu urmatorul cuprins'
)61/ sa li se notifice in mod corespunzator, orice intentie de modificare
a conditiilor#clauzelor contractuale si sa fie informati, in momentul
notificarii, cu pri*ire la dreptul de a rezilia contractul. ?urnizorul si,
dupa caz, alti operatori economici care au dreptul sa inc6eie contracte
bilaterale cu clientii finali notifica clientilor orice ma-orare a tarifelor, in
mod direct si in timp util, nu mai tarziu de sfarsitul primei perioade
normale de facturare care urmeaza intrarii in *ioare a ma-orarii, intr8
un mod transparent si usor de inteles,
62/ sa denunte orice contract in cazul in care nu accepta noile
conditii#clauze notificate de catre furnizorul de enerie electrica, 6"/ sa
primeasca informatii transparente pri*ind preturile si tarifele
practicate, precum si pri*ind conditiile#clauzele contractuale referitoare
la accesul la ser*iciile oferite si prestarea acestora de catre operatorii
economici din domeniul eneriei electrice,
64/ sa primeasca toate datele pertinente pri*ind consumul in mod
nediscriminatoriu in ceea ce pri*este costurile, eforturile sau timpul
necesare pentru furnizarea acestor date,
6%/ sa beneficieze de mai multe modalitati de plata, care nu
discrimineaza in mod ne-ustificat intre clienti. :istemele de plata
anticipata trebuie sa fie ec6itabile si sa reflecte in mod adec*at
consumul probabil. In cazul clientului casnic, daca in urma reularizarii
suma platita de acesta in plus este mai mare de 100 lei, atunci
furnizorul este obliat sa restituie suma platita de catre client. :umele
sub aceasta *aloare *or fi compensate in contul facturilor urmatoare.
Orice diferenta in ceea ce pri*este clauzele si conditiile trebuie sa
reflecte costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plata.
1onditiile enerale trebuie sa fie ec6itabile si transparente, prezentate
intr8un limba- clar si usor de inteles si sa nu includa bariere
necontractuale in calea e.ercitarii drepturilor clientilor ca de e.emplu,
dar fara a se limita la documentatia contractuala e.cesi*a. 1lientii sunt
prote-ati impotri*a metodelor de *anzare incorecte sau inselatoare,
6&/ sa beneficieze de proceduri transparente, simple si ieftine de
solutionare a planerilor. 1lientii au dreptul la un standard ridicat de
furnizare a ser*iciilor si de solutionare a planerilor de catre furnizorul
si, dupa caz, operatorii licentiati care inc6eie contracte cu clientii finali
de enerie electrica. :olutionarea e.tra-udiciara a litiiilor pre*ede
rezol*area corecta si prompta a litiiilor in termen de 90 de zile si un
sistem de rambursare si#sau compensare a sumelor reale datorate, in
conformitate cu principiile enuntate in Recomandarea 9$#2%7#15 a
1omisiei din "0 martie 199$ pri*ind principiile aplicabile oranismelor
responsabile pentru solutionarea e.tra-udiciara a diferendelor cu
consumatorii, aceste proceduri se elaboreaza cu respectarea unei
proceduri8cadru emisa de 24R5,
67/ sa fie informati cu pri*ire la drepturile de care dispun in materie de
ser*icii uni*ersale, atunci cand au acces la aceste ser*icii, in temeiul
dispozitiilor prezentei lei,
6$/ sa detina datele pri*ind consumul propriu si sa poata acorda acces
la datele de masurare, prin inteleere e.plicita si in mod ratuit,
oricarui furnizor licentiat. Partea responsabila de estionarea datelor
este obliata sa furnizeze aceste date furnizorului in cauza. ?ormatul
de prezentare a datelor si procedura de acces al furnizorilor si al
consumatorilor la aceste date sunt relementate de 24R5. 4u se pot
percepe costuri suplimentare in sarcina clientilor pentru acest
ser*iciu,
69/ sa fie informati corespunzator cu pri*ire la consumul real de
enerie electrica si la costurile reale, suficient de frec*ent, astfel incat
acestia sa aiba posibilitatea sa8si reularizeze propriul consum de
enerie electrica. Informatiile respecti*e sunt comunicate la inter*ale
de timp corespunzatoare, tinandu8se seama de capacitatea
ec6ipamentelor de masurare ale clientului si de produsul eneretic in
cauza. ?urnizorul acorda astfel de facilitati luand in considerare in mod
corespunzator raportul eficienta8cost al acestor masuri. 4u se pot
percepe costuri suplimentare in sarcina consumatorilor pentru acest
ser*iciu,
610/ sa primeasca un decont final de reularizare a tuturor obliatiilor
de plata, in termen de ma.imum 42 de zile de la sc6imbarea
furnizorului.)
33. !a articolul 9" alineatul 31/, punctul "$ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)"$. nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem a
obliatiilor pre*azute la art. "1 alin. 31/ lit. c/,)
34. !a articolul 9" alineatul 31/, dupa punctul "$ se introduc cinci noi
puncte, punctele "9844, cu urmatorul cuprins'
)"9. 4erespectarea de catre furnizori sau operatori de distributie, dupa
caz, a obliatiilor pre*azute la art. %7 alin. 31/ si la art. %$ alin. 32/,
40. 4erespectarea de catre furnizori#operatori de retea a drepturilor
clientilor finali pre*azute la art. &2 alin. 31/, cu e.ceptia celor precizate
la art. &2 alin. 31/ lit. a/, f/, 6/ , -/, @/ si l/,
41. 4erespectarea de catre participantii la piata a obliatiilor ce le
re*in in temeiul pre*ederilor art. 4 alin. 31/ 8 3"/, art. $ alin. 31/ si 3%/,
art. 9 alin. 31/ si 3%/ si art. 1% din Reulamentul 375/ nr. 1.227#2011 al
Parlamentului 5uropean si al 1onsiliului din 2% octombrie 2011 pri*ind
interitatea si transparenta pietei anro de enerie,
42. 4erespectarea de catre participantii la piata a obliatiilor ce le
re*in in temeiul pre*ederilor art. " alin. 31/ 8 32/ lit. e/ si art. % din
Reulamentul 375/ nr. 1.227#2011,
4". 4erespectarea de catre furnizori sau operatori de retea, dupa caz,
a obliatiilor ce le re*in in temeiul pre*ederilor art. "& alin. 37/ lit. s/,
art. 4% alin. 31/ lit. a/ si art. %7 alin. 31(1/,
44. 4erespectarea de catre operatorul pietei de enerie electrica a
relementarilor comerciale emise de 24R5.)
35. !a articolul 9" alineatul 32/ punctul 1, dupa litera c/ se introduce o
noua litera, litera d/, cu urmatorul cuprins'
)d/ cu amenda de la 20.000 lei pana la %0.000 lei, pentru cele
pre*azute la punctele 41 si 42.)
3. !a articolul 9" alineatul 32/ punctul 2, literele a/ + d/ se modifica si
*or a*ea urmatorul cuprins'
)a/ cu amenda de la $.000 lei pana la 200.000 lei, pentru cele
pre*azute la pct. 2, &, 7, 9, 11814, 1&, 17, 2", 2%, 278"1, "9, 40 si
44,
b/ cu amenda de la $.000 lei pana la 2%0.000 lei, pentru cele
pre*azute la pct. 1, "8%, $, 10, 1%, 1$, 20822, 2& si "&,
..................................................................................................
...................
c/ cu amenda de la 200.000 lei pana la 400.000 lei, pentru cele
pre*azute la pct. 24, "28"%, "7, "$, 41 si 42, d/ cu amenda cuprinsa
intre %A810A din cifra de afaceri anuala, pentru cea pre*azuta la pct.
19 si 4".)
37. !a articolul 9" aliniatul 3"/, litera a/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)a/ reprezentatii imputerniciti ai autoritatii competente in cazul
contra*entiilor pre*azute la alin. 31/ pct. 1827 si pct. "2844,)
38. !a articolul 100, punctele 1$, 2&, "0, "2 si "% se modifica si *or
a*ea urmatorul cuprins'
)1$. capacitate intreruptibila 8 capacitatea care poate fi intrerupta de
operatorul sistemului, in conformitate cu conditiile pre*azute in
contractul cu utilizatorul retelei,
..................................................................................................
...................
2&. client industrial + clientul final noncasnic care utilizeaza aze
naturale in procese industriale prin intermediul unor instalatii definite
conform relementarii nedescriminatorii aprobate de 24R5,
..................................................................................................
...................
"0. client intreruptibil de siuranta 8 client final, care prin reducerea
consumului sau pana la oprire contribuie la mentinerea securitatii in
apro*izionarea cu aze naturale in situatie de urenta. Relementarea
reimului -uridic aplicabil clientului intreruptibil de siuranta, precum si
orice alte masuri de realizare a implementarii Reulamentul 75 nr.
994#2010 al Parlamentului 5uropean si al 1onsiliului, pri*ind masurile
de arantare a securitatii apro*izionarii cu aze naturale si de
abroare a 0irecti*ei 2004#&7#15 a 1onsiliului se realizeaza prin
6otarare a ;u*ernului elaborata la propunerea ministerului de resort in
calitate de autoritate competenta,
..................................................................................................
...................
"2. conducta de alimentare din amonte 8 orice conducta sau retea de
conducte e.ploatata si#sau construita ca parte a unui proiect de
producere de aze naturale sau titei sau utilizata pentru transportul
azelor naturale de la perimetrul#perimetrele in care se desfasoara
proiectele de producere a azelor naturale si titeiului catre un sistem,
o instalatie, un terminal de prelucrare sau catre un terminal de
descarcare de coasta,
..................................................................................................
...................
"%. consum te6noloic 8 cantitatea de aze naturale, certificata pe
baza metodoloiei elaborate de 2entia 4ationala pentru Resurse
Minerale, necesara a fi consumata de catre un operator economic
pentru asiurarea parametrilor te6noloici necesari desfasurarii
acti*itatii de productie si inmaazinare, respecti* cantitatea de aze
naturale certificata pe baza metodoloiilor elaborate de 24R5,
necesara a fi consumata de catre un operator economic pentru
asiurarea parametrilor te6noloici necesari desfasurarii acti*itatii de
distributie, respecti* de transport a azelor naturale,)
3!. !a articolul 100, dupa punctul "7 se introduce un nou punct,
punctul "7(1, cu urmatorul cuprins'
)"7(1. contract de tip take or pay + contract de *anzarecumparare
care oblia cumparatorul sa plateasca o anumita cantitate neociata,
c6iar in absenta preluarii acesteia,)
40. !a articolul 100, dupa punctul 4% se introduce un nou punct,
punctul 4%(1, cu urmatorul cuprins'
)4%(1. az natural comprimat 3;41/ + azul natural comprimat la
presiuni cuprinse intre 200 + 2$0 bar, stocat si comercializat in
recipiente speciale in *ederea utilizarii drept combustibil,)
41. !a articolul 100, punctele &1, 72 si 79 se modifica si *or a*ea
urmatorul cuprins'
)&1. operator al pietei de aze naturale 8 persoana -uridica ce asiura
oranizarea si administrarea pietelor centralizate, cu e.ceptia pietei de
ec6ilibrare, in *ederea tranzactionarii de aze naturale pe termen
scurt, mediu si lun,
..................................................................................................
...................
72. piata centralizata de aze naturale 8 cadrul oranizat de
desfasurare a tranzactiilor cu aze naturale intre di*ersi operatori
economici, intermediate de un operator al pietei de aze naturale, pe
baza unor reuli specifice aprobate de autoritatea competenta,
..................................................................................................
...................
79. sectorul azelor naturale + ansamblul acti*itatilor desfasurate de
operatorii economici pentru productia, transportul, inmaazinarea,
distributia si furnizarea de aze naturale, bioaz, biometan, ;P!, ;4!
si ;41#;41B, precum si instalatiile si ec6ipamentele folosite pentru
realizarea acestor acti*itati,)
42. !a articolul 100, dupa punctul $0 se introduce un nou punct,
punctul $0(1, cu urmatorul cuprins'
)$0(1. ser*iciu public + acti*itatea de interes eneral in domeniul
azelor naturale, autorizata, si monitorizata de o autoritate publica,)
43. !a articolul 102, litera e/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)e/ e.ercita calitatea de concedent pentru ser*iciul public de distributie
a azelor naturale,)
44. 0upa articolul 102 se introduce un nou articol, articolul 102(1, cu
urmatorul cuprins'
)2utoritatea de relementare 2rt. 102(1
31/ 24R5 respecta si pune in aplicare toate deciziile rele*ante, cu forta
-uridica obliatorie, ale 215R si ale 1omisiei 5uropene, iar ;u*ernul,
ministerul de resort si celelalte orane de specialitate ale administratiei
publice centrale, dupa caz, *or intreprinde toate demersurile necesare
in acest sens, conform atributiilor si competentelor acestora.
32/ 24R5 coopereaza si se consulta cu celelate autoritati de
relementare din cadrul 7niunii 5uropene, furnizandu8le acestora,
precum si 215R informatiile necesare indeplinrii atributiilor care le
re*in in temeiul 0irecti*ei 2009#7"#15 a Parlamentului 5uropean si a
1onsiliului din 1" iulie 2009 pri*ind normele comune pentru piata
interna in sectorul azelor naturale si de abroare a 0irecti*ei
200"#%%#15. In ceea ce pri*este sc6imbul de informatii, 24R5 asiura
respectarea aceluiasi ni*el de confidentialitate ca cel impus autoritatii
emitente.
3"/ 24R5 poate solicita a*izul 215R cu pri*ire la conformitatea unei
decizii luate de o autoritate de relementare cu liniile directoare
mentionate in 0irecti*a 2009#7"#15 sau in Reulamentul 315/ nr.
71%#2009.
34/ 24R5 poate sa informeze 1omisia 5uropeana, in cazul in care
considera ca o decizie rele*anta pentru comertul transfrontalier, luata
de o alta autoritate de relementare, nu este conforma cu liniile
directoare mentionate in 0irecti*a 2009#7"#15 sau in Reulamentul
315/ nr. 71%#2009, in termen de &0 de zile de la data deciziei
respecti*e.
3%/ 24R5 se conformeaza, in termen de &0 de zile, unei decizii a
1omisiei 5uropene care impune retraerea#re*ocarea unei decizii a
24R5 si informeaza 1omisia 5uropeana in consecinta.
3&/ 24R5 aproba prin ordin al presedintelui acesteia si publica norme
te6nice care stabilesc criteriile de siuranta te6nica si cerintele te6nice
minime de proiectare, e.ecutie si e.ploatare pentru conectarea la
sistem a instalatiilor ;4!, a instalatiilor de inmaazinare, a altor
sisteme de transport sau de distributie, precum si a maistralelor
directe. 2ceste norme te6nice asiura interoperabilitatea sistemelor si
sunt obiecti*e si nediscriminatorii si se notifica 1omisiei 5uropene in
conformitate cu leislatia nationala in *ioare care transpune 0irecti*a
9$#"4#15 a Parlamentului 5uropean si a 1onsiliului din 22 iunie 199$
referitoare la procedura de furnizare de informatii in domeniul
standardelor, relementarilor te6nice si al normelor pri*ind ser*iciile
societatii informationale, cu modificarile ulterioare.
37/ 24R5 controleaza, prin persoanele imputernicite, respectarea
specificatiilor, caracteristicilor si criteriilor te6nice de siuranta ale
instalatiilor si ec6ipamentelor utilizate in retelele de transport si
distributie a azelor naturale, aprobate cu respectarea leislatiei
europene in materie.)
45. !a articolul 104, dupa alineatul 3$/ se introduc doua noi alineate,
alineatele 39/ si 310/ cu urmatorul cuprins'
)39/ Operatorii care detin licente de operare a sistemului de distributie
a azelor naturale si au inc6eiate contracte pentru prestarea ser*iciului
public de distributie a azelor naturale cu autoritatile locale, asimilate
contractelor de concesiune, beneficiaza de toate drepturile si
?ormatted' Indent' ?irst line' 0) obliatiile concesionarului pre*azute
in prezenta lee.
310/ Operatorul de distributie desemnat de catre 24R5 sa preia
operarea unui sistem de distributie, in conditiile art. 1"$ alin. 31/ lit.
/, beneficiaza de toate drepturile si obliatiile concesionarului
pre*azute in prezenta lee.)
4. !a articolul 11", alineatele 31/ + 34/ se modifica si *or a*ea
urmatorul cuprins'
)2rt. 11"
31/ 0repturile de uz si de ser*itute au ca obiect utilitatea publica, au
caracter leal, iar continutul acestora este pre*azut la art. 109 si se
e.ercita fara inscriere in cartea funciara.
32/ 5.ercitarea drepturilor de uz si de ser*itute se relizeaza cu titlu
obliatoriu pe toata durata e.istentei obiecti*ului#sistemului de aze
naturale, atat cu ocazia relizarii acestuia, cat si cu ocazia
rete6noloizarii unei capacitati in functiune, reparatiei, re*iziei,
lucrarilor de inter*entie, in caz de a*arie, in baza leii, fara nicio alta
formalitate prealabila.
3"/ In scopul acordarii de indemnizatii si despaubiri -uste aferente
e.ercitarii drepturilor de uz si de ser*itute, titularii de licente si
autorizatii inc6eie cu proprietarii terenurilor afectate de e.ercitarea
drepturilor de uz si de ser*itute o con*entie8cadru al carei continut
este stabilit prin 6otarare a ;u*ernului.
34/ 9itularii de licente si autorizatii sunt obliati sa procedeze la
inc6eierea con*entiilor8cadru pre*azute la alin. 3"/, in termen de
ma.imum "0 de zile de la solicitarea proprietarilor afectati.)
47. !a articolul 11$, alineatele 31/ si 32/ se modifica si *or a*ea
urmatorul cuprins'
)2rt. 11$
31/ Infiintarea de noi conducte de alimentare din amonte aferente
productiei de aze naturale, precum si de noi obiecti*e de productie de
bioaz, biometan, ;4! si ;41#;41B sau de noi sisteme de transport,
inmaazinare si distributie a azelor naturale de catre persoane
-uridice romane sau straine se desfasoara pe baza de autorizatii de
infiintare.
32/ 0esfasurarea acti*itatilor de furnizare a azelor naturale, a
bioazului#biometanului, ;4!, ;41#;41B, ;P!, de operare a
conductelor de alimentare din amonte aferente productiei sau de
inmaazinare a azelor naturale, a sistemelor de transport, de
distributie, a terminalelor ;4!, precum si administrarea pietelor
centralizate de aze naturale se realizeaza pe baza de licenta.)
48. !a articolul 119 punctul 1, litera e/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)e/ instalatii aferente acti*itatii de producere#stocare a
;41#;41B#bioaz#biometan,)
4!. !a articolul 119 punctul 1, dupa litera f/ se introduce o noua litera,
litera /, cu urmatorul cuprins'
)/ instalatii de utilizare a ;P!, altele decat cele montate pe
auto*e6icule.)
50. !a articolul 119 punctul 2, litera e/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)e/ instalatiilor ;4!,;41,;41B,)
51. !a articolul 119 punctul ", litera a/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)a/ furnizare de aze naturale, bioaz#biometan, ;4!, ;41#;41B,
;P!,)
52. !a articolul 122 alineatul 31/, dupa litera i/ se introduc doua noi
litere, literele -/ si @/, cu urmatorul cuprins'
)-/ sa nu abuzeze de sistemul clasificarii informatiilor si sa permita
asiurarea transparentei informatiilor publice,
@/ sa furnizeze corect si complet datele si informatiile solicitate de
24R5, sa indeplineasca masurile dispuse de acesta si sa dea curs
con*ocarilor adresate de catre 24R5.)
53. !a articolul 12%, dupa alineatul 3$/ se introduc sase noi alineate,
alineatele 39/ + 314/, cu urmatorul cuprins'
)39/ In cazul in care statul sau alt oranism de drept public de ni*el
central detine controlul atat asupra operatorilor economici care
desfasoara oricare dintre acti*itatile de productie sau de furnizare, cat
si la operatori de transport si de sistem sau asupra unui sistem de
transport al azelor naturale sau al eneriei electrice, prin 6otarare a
;u*ernului se stabileste, pe de o parte, entitatea publica ce reprezinta
statul in detinerea controlului la operatorii economici care desfasoara
acti*itati de productie si furnizare in domeniul azelor naturale si in
domeniul eneriei electrice si, pe de alta parte, entitatea publica ce
reprezinta statul in detinerea controlului la operatorii de transport aze
naturale si enerie electrica.
310/ Orice entitate publica sau pri*ata, inclusi* persoane fizice
desemnate sau in nume propriu, care e.ercita controlul direct sau
indirect asupra unui operator economic care desfasoara oricare dintre
acti*itatile de productie sau furnizare in domeniul azelor naturale sau
in domeniul eneriei electrice nu are dreptul de a e.ercita controlul,
direct sau indirect, asupra unui operator de transport sau asupra unui
sistem de transport din domeniul azelor naturale sau din domeniul
eneriei electrice.
311/ Orice entitate publica sau pri*ata, inclusi* persoane fizice
desemnate sau in nume propriu, care e.ercita controlul direct sau
indirect asupra unui sistem de transport din domeniul azelor naturale
sau din domeniul eneriei electrice nu are dreptul de a e.ercita
controlul, direct sau indirect, asupra unui operator economic care
desfasoara, oricare dintre acti*itatile de productie sau furnizare in
domeniul azelor naturale sau in domeniul eneriei electrice.
312/ 0aca un operator de transport si de sistem a facut parte dintr8un
operator economic interat *ertical, oranelor de conducere ale
acestuia precum si personalului din cadrul sau le este interzis
transferul informatiilor detinute, sensibile din punct de *edere
comercial, mentionate la art. 1"0 alin. 31/ lit. t/, catre orice operatori
economici din sectorul azelor naturale care desfasoara acti*itati de
productie sau furnizare.
31"/ Persoanele care e.ercita in cadrul operatorului de transport si de
sistem functii rele*ante in temeiul carora au a*ut acces la informatii
sensibile din punct de *edere comercial au obliatia de a pastra
confidentialitatea acestora si nu pot ocupa functii similare in cadrul
operatorilor economici din domeniul producerii sau furnizarii de aze
naturale, pe o perioada de minimum 2 ani de la data incetarii
raporturilor contractuale cu operatorul de transport si de sistem,
potri*it clauzelor pre*azute si relementate in contractul indi*idual de
munca.
314/ 24R5 monitorizeaza planurile de in*estitii ale operatorilor de
transport si de sistem si furnizeaza in raportul sau anual o e*aluare a
acestor planuri de in*estitii din punctul de *edere al concordantei lor
cu planul la ni*el comunitar de dez*oltare a retelei pre*azut la art. $
alin. 3"/ lit. b/ din Reulamentul 315/ nr. 71%#2009, o astfel de
e*aluare poate include recomandari de modificare a acestor planuri de
in*estitii.)
54. 2rticolul 12& se modifica si *a a*ea urmatorul cuprins'
)Operarea :istemului national de transport 2rt. 12&
31/ Operatorul de transport si de sistem al :istemului national de
transport se oranizeaza si functioneaza ca operator de sistem
independent si este persoana -uridica certificata de 24R5 in conditiile
pre*azute la art. 12$.
32/ In cazul certificarii unui operator de transport si de sistem la care
statul detine controlul simultan cu detinerea controlului la operatori
economici care desfasoara acti*itati de productie si furnizare in
domeniul azelor naturale si in domeniul eneriei electrice, cererea de
certificare, insotita de documentatia -ustificati*a pri*ind indeplinirea
cerintelor pre*azute la art. 12$, *a fi depusa la 24R5 de catre
operatorul de transport si de sistem, cu a*izul proprietarului sistemului
de transport, in termen de 1% zile de la data intrarii in *ioare a
6otararii ;u*ernului pre*azuta la art. 12% alin. 39/.
3"/ 24R5 emite o decizie de certificare preliminara, in termen de 120
de zile de la data inreistrarii cererii operatorului de transport si de
sistem, care se notifica 1omisiei 5uropene, insotita de documentatia
aferenta.
34/ 0upa e.pirarea termenului pre*azut la alin. 3"/ certificarea se
considera acordata. 1ertificarea tacita cu pri*ire la certificarea unui
operator de transport si de sistem se notifica 1omisiei 5uropene,
insotita de documentatia aferenta.
3%/ Procedura de certificare a operatorului de transport si de sistem se
finalizeaza conform pre*ederilor art. " din Reulamentul 315/ nr.
71%#2009.
3&/ 0esemnarea operatorului de transport si de sistem in calitate de
operator de sistem independent se aproba de 1omisia 5uropeana ca
urmare a comunicarii de catre 24R5 a operatorului economic certificat,
dupa inc6eierea procedurii de certificare conform alin. 3%/.
37/ Pe lana decizia de certificare, autoritatea competenta este
obliata sa notifice 1omisiei 5uropene orice solicitare de certificare a
proprietarului sistemului de transport sau a operatorului de transport si
de sistem, care este controlat de o persoana sau de persoane dintr8
una sau mai multe tari terte, precum si orice circumstante in urma
carora o persoana sau persoane dintr8una sau mai multe tari terte ar
dobandi controlul asupra sistemului de transport ori asupra
operatorului de transport si de sistem, daca este cazul.
3$/ !a incetarea din orice moti* a contractului de concesiune, bunurile
aferente in*estitiilor realizate de operatorul de transport si de sistem al
:istemului national de transport al azelor naturale, in calitate de
concesionar, sunt preluate de proprietarul sistemului national de
transport al azelor naturale, in calitate de concedent sau de catre un
alt concesionar cu acordul concedentului, in sc6imbul platii unei
compensatii eale cu *aloarea relementata ramasa neamortizata,
stabilita de 24R5.
39/ Operatorul de sistem independent are obliatia sa planifice, sa
e.ecute direct sau prin intermediul operatorilor economici autorizati de
24R5 si sa puna in functiune obiecti*ele noi.)
55. 0upa articolul 12& se introduc doua noi articole, articolele 12&(1
si 12&(2, cu urmatorul cuprins'
)Operarea sistemelor de transport, altele decat :istemul national de
transport 2rt. 12&(1
31/ 7n operator economic care detine in proprietate un sistem de
transport al azelor naturale actioneaza ca operator de transport si de
sistem, in calitate de titular de acord petrolier pentru transportul
azelor naturale, in conditiile leii.
32/ Inainte de a fi aprobat si desemnat in calitate de operator de
transport si de sistem, un operator economic care detine in proprietate
un sistem de transport al azelor naturale trebuie certificat conform
art. 12&(2.
3"/ 0ecizia 24R5 de certificare se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, si pe paina de internet a 24R5.
1ertificarea operatorilor de transport si de sistem care detin in
proprietate un sistem de transport al azelor naturale 2rt. 12&(2
31/ Operatorul economic care detine in proprietate un sistem de
transport al azelor naturale transmite 24R5 o cerere pentru initierea
procedurii de certificare.
32/ Procedura de certificare cuprinde *erificarea de catre 24R5 a
indeplinirii de catre operatorul economic pre*azut la alin. 31/ a
urmatoarelor conditii' a/ aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu au
dreptul'
3i/ sa e.ercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator
economic care desfasoara oricare dintre acti*itatile de productie sau de
furnizare a eneriei electrice sau a azelor naturale si sa e.ercite,
direct sau indirect, controlul sau sa e.ercite *reun drept asupra unui
operator de transport si de sistem din domeniul eneriei electrice sau
al azelor naturale sau asupra unui sistem de transport al eneriei
electrice sau al azelor naturale, sau
3ii/ sa e.ercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator de
transport si de sistem din domeniul eneriei electrice sau al azelor
naturale sau asupra unui sistem de transport al eneriei electrice sau
al azelor naturale si sa e.ercite, direct sau indirect, controlul sau sa
e.ercite *reun drept asupra unui operator economic care desfasoara
oricare dintre acti*itatile de productie sau de furnizare a eneriei
electrice sau al azelor naturale,
b/ aceeasi persoana sau aceleasi persoane nu sunt abilitate sa
numeasca membri in consiliul de supra*e6ere, in consiliul de
administratie sau in alte oranisme care reprezinta operatorul
economic din punct de *edere -uridic in cazul unui operator de
transport si de sistem sau in cazul unui sistem de transport al azelor
naturale si, de asemenea, sa e.ercite, direct sau indirect, controlul sau
sa e.ercite *reun drept asupra unui operator economic care desfasoara
oricare dintre acti*itatile de productie sau de furnizare a azelor
naturale, si
c/ aceeasi persoana nu poate fi membru in consiliul de supra*e6ere,
in consiliul de administratie sau in alte oranisme care reprezinta
operatorul economic din punct de *edere -uridic, atat in cazul unui
operator economic care desfasoara oricare dintre acti*itatile de
productie sau de furnizare a azelor naturale, cat si in cazul unui
operator de transport si de sistem sau al unui sistem de transport.
3"/ 0repturile pre*azute la alin. 32/ lit. a/ si b/ cuprind, in special'
a/ competenta de a e.ercita drepturi de *ot,
b/ competenta de a numi membri in consiliul de supra*e6ere, in
consiliul de administratie sau in alte oranisme care reprezinta
intreprinderea din punct de *edere -uridic, sau
c/ detinerea unei cote ma-oritare.
34/ 24R5 emite o decizie de certificare, in termen de 120 de zile de la
data inreistrarii cererii operatorului de transport si de sistem, care se
notifica 1omisiei 5uropene, insotita de documentatia aferenta.
3%/ 0upa e.pirarea termenului pre*azut la alin. 34/ certificarea se
considera acordata. 1ertificarea tacita cu pri*ire la certificarea unui
operator de transport si de sistem se notifica 1omisiei 5uropene,
insotita de documentatia aferenta.
3&/ Procedura de certificare a operatorului de transport si de sistem se
finalizeaza conform pre*ederilor art. " din Reulamentul 315/ nr.
71%#2009.
37/ 7n operator economic interat pe *erticala care detine in
proprietate o retea de transport nu poate fi impiedicat sa adopte
masurile necesare implementarii modelului de separare a proprietatii
in conformitate cu pre*ederile art. 12&(1 alin. 31/.)
5. !a articolul 127 alineatul 31/, litera a/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)a/ entitatea respecti*a indeplineste conditiile pre*azute la art. 12&(2
sau la art. 12$, dupa caz, si)
57. !a articolul 127 alineatul 32/, litera a/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)a/ entitatea respecti*a nu indeplineste conditiile pre*azute la art.
12&(2 sau la art. 12$, dupa caz,)
58. !a articolul 127, alineatul 3"/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)3"/ In termen de doua luni de la emiterea a*izului de catre 1omisia
5uropeana, 24R5 adopta decizia finala cu pri*ire la certificare, tinand
cont, in cel mai inalt rad, de acest a*iz. 0ecizia 24R5 se publica
impreuna cu a*izul 1omisiei 5uropene in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, si pe paina de internet a 24R5. In situatia in care 1omisia
5uropeana nu emite un a*iz in termenul de doua luni de la primirea
solicitarii sau in termen de 120 de zile in cazul in care aceasta a
solicitat o opinie suplimentara, se poate considera ca aceasta nu a
ridicat obiectii pri*ind decizia 24R5.)
5!. 0upa articolul 127 se introduce un nou articol, articolul 127(1, cu
urmatorul cuprins'
)2socierea in participatie ca operator de transport si de sistem 2rt.
127(1
Orice operator de transport si de sistem sau operator de sistem
independent, care detine calitatea de titular de acord petrolier pentru
transportul azelor naturale, in conditiile leii si este certificat pe
teritoriul Romaniei in conditiile art. 12&(2 sau 12$, dupa caz, poate sa
faca parte dintr8o asociere in participatie, formata din 2 sau mai multi
operatori economici care detin retele de transport si care e.ercita rolul
de operator de transport si de sistem in doua sau mai multe state
membre, pentru sistemele de transport in cauza.)
0. !a articolul 12$, denumirea marinala se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)"onditii de certificare ale operatorului de transport si sistem al
#istemului national de transport)
1. !a articolul 1"0 alineatul 31/, dupa litera d/ se introduce o noua
litera, litera d1/, cu urmatorul cuprins'
)d1/ sa elaboreze si sa transmita 24R5, in *ederea aprobarii si
publicarii acestora, metodoloii utilizate pentru calcularea sau
stabilirea clauzelor si a conditiilor pri*ind accesul la infrastructurile
transfrontaliere, inclusi* proceduri de alocare de capacitate si de
estionare a conestiilor,)
2. !a articolul 1"0 alineatul 31/, dupa litera s/ se introduc trei noi
litere, literele t/ 8 u/, cu urmatorul cuprins'
)t/ sa asiure mi-loacele adec*ate pentru indeplinirea obliatiilor
pri*ind ser*iciul public,
tz/ sa pastreze confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de
*edere comercial pe care le8a obtinut in cursul desfasurarii acti*itatilor
sale si impiedica dez*aluirea discriminatorie de informatii referitoare la
propriile acti*itati care ar putea induce a*anta-e economice, in special,
nu di*ula nicio informatie sensibila din punct de *edere comercial
catre celelalte parti ale operatorului economic decat in cazul in care
acest lucru se impune in *ederea inc6eierii unei tranzactii comerciale,
u/ sa ac6izitioneze eneria pe care o utilizeaza pentru realizarea
acti*itatilor sale in conformitate cu proceduri transparente,
nediscriminatorii si bazate pe reuli de piata.)
3. !a articolul 1"0 alineatul 32/, litera 6/ se modifica si *a a*ea cu
urmatorul cuprins'
)6/ sa foloseasca, cu titlu ratuit, terenurile proprietate publica
ocupate de obiecti*ele aferente sistemului de transport, precum si
terenurile proprietate publica utilizate pentru lucrarile de e.ecutie,
e.ploatare, intretinere si reparatii, inclusi* terenurile care fac parte din
fondul forestier national, prin deroare de la pre*ederile art. 42 alin.
31/ lit. b/ din !eea nr. 4&#200$ + 1odul sil*ic, cu modificarile si
completarile ulterioare, )
4. !a articolul 1"0 alineatul 32/, dupa litera i/ se introduce o noua
litera, litera -/, cu urmatorul cuprins'
)-/ sa participe la tranzactionarea azelor naturale numai pentru
acti*itatea de ec6ilibrare a sistemului, prin operatiuni de
*anzarecumparare in piata de ec6ilibrare sau in alte piete, conform
relementarilor in *ioare si
normelor 549:O8;. 9ranzactiile cu aze naturale se realizeaza pe baza
unor proceduri transparente si nediscriminatorii, prin mecanisme
concurentiale, conform relementarilor autoritatii competente.)
5. !a articolul 1"0, dupa alineatul 34/ se introduce un nou alineat,
alineatul 3%/, cu urmatorul cuprins'
)3%/ In calitate de operator al pietei de ec6ilibrare, operatorul de
transport si de sistem deruleaza urmatoarele acti*itati in *ederea
informarii partilor interesate'
a/ estionarea ec6ipamentelor de masurare si prestarea ser*iciilor de
masurare a azelor naturale pentru utilizatorii sistemului de transport,
b/ colectarea, centralizarea si distribuirea datelor si informatiilor catre
operatorii economici din sectorul azelor naturale care utilizeaza
sistemul de transport pentru desfasurarea operatiunilor comerciale in
*ederea estionarii dezec6ilibrelor inreistrate intre cantitatile de aze
naturale contractate si cele li*rate fizic,
c/ elaborarea de pronoze a consumurilor de aze naturale ale
clientilor ce nu beneficiaza de masurare zilnica,
d/ elaborarea de rapoarte si furnizarea de date statistice, in
conformitate cu leislatia in *ioare.)
. !a articolul 1"1 alineatul 31/, litera b/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)b/ finanteaza in*estitiile decise de catre operatorul de sistem
independent si aprobate de catre 24R5 sau isi da acordul ca acestea
sa fie finantate de catre orice parte interesata, inclusi* de catre
operatorul de sistem independent. Masurile rele*ante cu pri*ire la
finantare fac obiectul aprobarii de catre 24R5. Inaintea aprobarii,
24R5 se consulta atat cu proprietarul acti*elor, cat si cu alte parti
interesate,)
7. !a articolul 1"1 alineatul 31/, dupa litera d/ se introduc doua noi
litere, literele e/ si f/, cu urmatorul cuprins'
)e/ nu este responsabil cu pri*ire la acti*itatea de acordare sau de
estionare a accesului tertilor la sistemul de transport oranizata de
operatorul de sistem independent si cu pri*ire la planificarea
in*estitiilor,
f/ pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de
*edere comercial pe care le8a obtinut in cursul desfasurarii acti*itatilor
sale si impiedica dez*aluirea discriminatorie de informatii referitoare la
propriile acti*itati care ar putea induce a*anta-e economice. In special,
nu di*ula nicio informatie sensibila din punct de *edere comercial
catre celelalte parti ale operatorului economic decat in cazul in care
acest lucru se impune in *ederea inc6eierii unei tranzactii comerciale.)
8. !a articolul 1"1, dupa alineatul 31/ se introduce un nou alineat,
alineatul 31(1/, cu urmatorul cuprins'
)31(1/ Proprietarului sistemului de transport, inclusi* in cazul unui
operator de sistem combinat, operatorului de distributie si partii
ramase din operatorul economic le este interzisa utilizarea ser*iciilor
comune, de e.emplu utilizarea unui ser*iciu -uridic comun, cu e.ceptia
ser*iciilor pur administrati*e sau a celor informatice.)
!. !a articolul 1"1, dupa alineatul 32/ se introduce un nou alineat,
alineatul 3"/, cu urmatorul cuprins'
)3"/ 24R5 monitorizeaza relatiile si sc6imburile de informatii dintre
proprietarul sistemului de transport si operatorul de sistem
independent, in *ederea arantarii respectarii de catre acesta din urma
a obliatiilor sale si, in special, aproba proiectele de contracte care
urmeaza a fi inc6eiate intre acestia si actioneaza ca autoritate de
solutionare a litiiilor intre operatorul de sistem independent si
proprietarul sistemului de transport cu pri*ire la planerile inaintate de
oricare dintre acestia, conform art. 174 alin. 311/.)
70. !a articolul 1"$ alineatul 31/, dupa litera d/ se introduce o noua
litera, litera d1/, cu urmatorul cuprins'
)d1/ sa asiure racordarea tertilor la sistemul de distributie, conform
unor relementari specifice, in limitele capacitatilor de distributie si cu
respectarea reimurilor te6noloice,)
71. !a articolul 1"$ alineatul 32/, litera e/ se abroa.
72. !a articolul 1"$ alineatul 32/, litera f/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)f/ sa sisteze alimentarea cu aze naturale a instalatiilor de utilizare, in
situatia in care e.ista pericol de e.plozie si este afectata siuranta in
e.ploatare,)
73. !a articolul 1"$, dupa alineatul 32/ se introduce un nou alineat,
alineatul 3"/, cu urmatorul cuprins'
)3"/ 2tunci cand un operator de distributie raspunde de ec6ilibrarea
sistemului de distributie a azelor naturale, acesta are obliatia sa
elaboreze reuli obiecti*e, transparente si nediscriminatorii pentru
ec6ilibrarea sistemului operat, inclusi* reuli de incadrare tarifara a
utilizatorilor sistemului in cazul unui dezec6ilibru in sistem. 1onditiile,
inclusi* reulile si tarifele, aplicabile prestarii ser*iciilor de ec6ilibrare
de catre operatorul de distributie se stabilesc in mod nediscriminatoriu
si tinand seama de costuri, in conformitate cu o metodoloie aprobata
de 24R5 si sunt publicate.)
74. !a articolul 142 alineatul 31/, dupa litera e/ se introduce o noua
litera, litera f/, cu urmatorul cuprins'
)f/ sa asiure mi-loacele adec*ate pentru indeplinirea obliatiilor
pri*ind ser*iciul public.)
75. !a articolul 142, alineatul 3"/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)3"/ Operatorul de inmaazinare pastreaza confidentialitatea
informatiilor sensibile din punct de *edere comercial pe care le8a
obtinut in cursul desfasurarii acti*itatii sale si impiedica dez*aluirea
discriminatorie de informatii referitoare la propriile acti*itati care ar
putea induce a*anta-e economice. In special, nu di*ula nicio
informatie sensibila din punct de *edere comercial catre celelalte parti
ale operatorului economic decat in cazul in care acest lucru se impune
in *ederea inc6eierii unei tranzactii comerciale.)
7. !a articolul 14", alineatul 31/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)2rt. 14"
31/ ?urnizorul de aze naturale are, in principal, urmatoarele obliatii'
a/ sa inc6eie contracte de ac6izitie a azelor naturale, astfel incat sa
asiure acoperirea consumului pentru clientii sai,
b/ sa plateasca contra*aloarea azelor naturale ac6izitionate, conform
contractelor inc6eiate,
c/ sa desfasoare acti*itatea de furnizare a azelor naturale pe baza de
contracte comerciale inc6eiate conform relementarilor 24R5,
d/ sa respecte standardele de performanta pentru acti*itatea de
furnizare a azelor naturale,
e/ sa puna prompt si in mod ratuit la dispozitia clientilor finali datele
rele*ante pri*ind consumul, utilizand la cererea acestora formatul de
prezentare usor de inteles, armonizat la ni*el national, stabilit de catre
24R5,
f/ sa infiinteze puncte unice de contact pentru informarea clientilor
finali cu pri*ire la drepturile acestora, la leislatia in *ioare si la caile
de solutionare a litiiilor in cazul unor cereri, planeri, sesizari,
reclamatii sau contestatii. Punctul unic de contact este constituit dintr8
un punct central care coordoneaza punctele de informare
reionala#locala, ce sunt usor accesibile, iar in cazul clientilor casnici
acestea sa fie situate la distanta de ma.imum %0 @m de locul de
consum si ofera clientilor finali informatii in mod ratuit,
/ sa permita clientilor, in mod ratuit, sc6imbarea efecti*a a
furnizorului de aze naturale in termen de 21 de zile de la data
solicitarii si sa transmita acestora un decont final de lic6idare, in
termen de ma.imum 42 de zile de la sc6imbarea furnizorului,
6/ sa inc6eie cu clientii finali contracte care pre*ad conditii
contractuale ec6itabile si cel putin informatiile pre*azute la art. 14%
alin. 34/ lit. b/ si sa transmita ratuit clientului final o copie a
contractului inainte de inc6eierea sau confirmarea inc6eierii acestuia.
2tunci cand contractul este inc6eiat prin intermediari, informatiile
pre*azute la art. 14% alin. 34/ lit. b/ sunt oferite, de asemenea, inainte
de inc6eierea contractului,
i/ sa notifice clientii finali in mod corespunzator cu pri*ire la orice
intentie de modificare a clauzelor contractuale, precum si cu pri*ire la
orice ma-orare a pretului#tarifului practicat, dupa caz, in mod direct si
in timp util, dar nu mai tarziu de sfarsitul primei perioade normale de
facturare care urmeaza intrarii in *ioare a ma-orarii, intr8un mod
transparent si usor de inteles,
-/ sa informeze clientii finali, in momentul notificarii pre*azute la lit. i/,
cu pri*ire la dreptul de a denunta contractul, in cazul in care nu
accepta noile conditii notificate,
@/ sa transmita clientilor finali informatii transparente pri*ind
preturile#tarifele practicate, dupa caz, precum si pri*ind conditiile
enerale de acces si de utilizare a ser*iciilor oferite de catre acesta,
l/ sa puna la dispozitia clientilor finali o ama lara de modalitati de
plata, care nu creeaza discriminari ne-ustificate intre clienti. :istemele
de plata anticipata trebuie sa fie ec6itabile si sa reflecte in mod
adec*at consumul probabil. Orice diferenta in ceea ce pri*este clauzele
si conditiile sistemelor de plata trebuie sa reflecte costurile suportate
cu aceste sisteme de plata diferite. 1onditiile enerale trebuie sa fie
ec6itabile si transparente, prezentate intr8un limba- clar si usor de
inteles si nu includ bariere necontractuale in calea e.ercitarii
drepturilor clientilor, ca de e.emplu documentatia contractuala
e.cesi*a,
m/ sa nu utilizeze practici comerciale incorecte sau inselatoare,
n/ sa ofere clientilor finali un standard ridicat de ser*icii si de
solutionare a planerilor,
o/ sa informeze clientii racordati la obiecti*ele#sistemele din sectorul
azelor naturale cu pri*ire la drepturile lor de a fi alimentati cu aze
naturale de o calitate specificata, la preturi rezonabile, conform
pre*ederilor leale in *ioare,
p/ sa informeze corespunzator clientii finali cu pri*ire la consumul lor
efecti* de aze naturale si la costurile reale aferente, suficient de
frec*ent astfel incat acestia sa aiba posibilitatea sa8si a-usteze propriul
consum de aze naturale. 2ceste informatii se comunica la inter*ale de
timp corespunzatoare, tinandu8se cont de capacitatea ec6ipamentelor
de masurare ale clientului final si de raportul cost8beneficiu al acestor
masuri, fara sa se perceapa clientilor finali costuri suplimentare pentru
acest ser*iciu.
C/ sa inmaazineze aze naturale la ni*elurile necesare pentru
asiurarea continuitatii in alimentarea cu aze naturale a clientilor sai,
in conformitate cu pre*ederile leale in *ioare.)
77. !a articolul 14%, alineatul 3"/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)3"/ In cazul inter*entiei asupra unui sistem din sectorul azelor
naturale, inclusi* asupra unei instalatii de utilizare, care pune in pericol
siuranta alimentarii cu aze naturale, operatorul sistemului#instalatiei
este indreptatit sa intrerupa alimentarea, in conformitate cu
relementarile specifice ale 24R5. In cazul constatarii, conform
pre*ederilor leale in *ioare, a unor actiuni menite sa denatureze in
orice fel indicatiile ec6ipamentelor de masurare sau sa sustraa aze
naturale prin ocolirea ec6ipamentelor de masurare, furnizorul este
indreptatit sa solicite clientului final constituirea de arantii financiare
pentru o perioada de consum ec6i*alent de ma.imum un an. Refuzul
constituirii acestor arantii da dreptul furnizorului sa solicite
operatorului de transport#distributie intreruperea alimentarii clientului
final.)
78. !a articolul 14%, alineatul 34/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)34/ 1lientii finali de aze naturale au urmatoarele drepturi'
a/ sa aiba acces la obiecti*ele#sistemele din sectorul azelor naturale
in conditiile leii si sa fie informati, atunci cand sunt racordati la
acestea, cu pri*ire la drepturile lor de a fi alimentati cu aze naturale
de o calitate specificata, la preturi rezonabile, conform pre*ederilor
leale in *ioare,
b/ fara a aduce atinere !eii nr. 19"#2000, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urenta a
;u*ernului nr. "4#2014 sa inc6eie cu furnizorul de aze naturale un
contract care sa pre*ada conditii#clauze contractuale ec6itabile si care
sa contina cel putin urmatoarele informatii'
3i/ identitatea si adresa furnizorului,
3ii/ ser*iciile oferite, calitatea ser*iciilor oferite, precum si termenul de
incepere a derularii contractului, respecti* termenul pre*azut pentru
inceperea alimentarii initiale cu aze naturale, dupa caz,
3iii/ tipurile ser*iciilor de mentenanta oferite, dupa caz, prin contract,
3i*/ mi-loacele prin care se pot obtine informatii actualizate pri*ind
toate preturile#tarifele aplicabile, inclusi* cele pentru mentenanta,
dupa caz,
3*/ durata contractului, conditiile de reinnoire#prelunire si de
intrerupere a ser*iciilor si a contractului si daca este recunoscut
dreptul de a denunta cu titlu ratuit contractul,
3*i/ e*entualele compensatii#despaubiri si modalitatea de rambursare
aplicabila in cazul nerespectarii calitatii ser*iciilor pre*azute in
contract, inclusi* in cazul facturarii ine.acte si realizate cu intarziere,
3*ii/ modalitatile de initiere a procedurilor de solutionare a litiiilor in
conformitate cu lit. -/,
3*iii/ informatii pri*ind drepturile clientilor, inclusi* pri*ind solutionarea
planerilor si toate informatiile mentionate la lit. b/ comunicate in mod
clar prin intermediul facturilor sau pe painile de internet ale acestor
operatori economici,
c/ sa primeasca ratuit de la furnizorul de aze naturale o copie a
contractului care sa contina cel putin informatiile pre*azute la lit. b/
inainte de inc6eierea sau confirmarea inc6eierii acestuia. 2tunci cand
contractul este inc6eiat prin intermediari, informatiile pre*azute la lit.
b/ se primesc, de asemenea, inainte de inc6eierea contractului,
d/ sa solicite furnizorului#operatorului de sistem modificarea si
completarea contractului inc6eiat cu acesta, atunci cand apar elemente
noi ori cand considera necesara detalierea sau completarea unor
clauze contractuale, in conformitate cu pre*ederile leale in *ioare,
e/ sa fie notificati in mod corespunzator cu pri*ire la orice intentie de
modificare a contractului, precum si cu pri*ire la orice ma-orare a
pretului#tarifului, in mod direct si in timp util, dar nu mai tarziu de
sfarsitul primei perioade normale de facturare care urmeaza intrarii in
*ioare a ma-orarii, intr8un mod transparent si usor de inteles, precum
si sa fie informati, in momentul notificarii, cu pri*ire la dreptul de a
denunta contractul, in cazul in care nu accepta noile conditii,
f/ sa denunte contractul in cazul in care nu accepta noile conditii
notificate de catre furnizorul de aze naturale,
/ sa li se puna la dispozitie o ama lara de modalitati de plata, care
sa le permita sa isi indeplineasca obliatiile de plata a facturii, obliatii
de plata pre*azute in contract si care nu creeaza discriminari
ne-ustificate intre clienti. :istemele de plata anticipata trebuie sa fie
ec6itabile si sa reflecte in mod adec*at consumul probabil. Orice
diferenta in ceea ce pri*este clauzele si conditiile sistemelor de plata
trebuie sa reflecte costurile suportate de catre furnizor pentru diferitele
sisteme de plata. 1onditiile enerale trebuie sa fie ec6itabile si
transparente, prezentate intr8un limba- clar si usor de inteles si nu
trebuie sa includa bariere necontractuale in calea e.ercitarii drepturilor
clientilor, ca de e.emplu documentatia contractuala e.cesi*a. 1lientii
sunt prote-ati impotri*a practicilor comerciale incorecte sau
inselatoare,
6/ sa isi sc6imbe furnizorul in mod ratuit, cu respectarea
conditiilor#clauzelor contractuale, in termen de 21 de zile de la data
solicitarii, conform unei proceduri aprobate de 24R5, care stabileste in
principal etapele procesului de sc6imbare a furnizorului, modalitatea
de stinere a obliatiilor de plata datorate de clientul final furnizorului
ce urmeaza a fi sc6imbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau
de noul furnizor in procesul de sc6imbare, precum si operatorii de
sistem care sunt obliati sa le furnizeze,
i/ sa primeasca un decont final de lic6idare, dupa sc6imbarea
furnizorului de aze naturale, in termen de ma.imum 42 de zile de la
sc6imbarea furnizorului,
-/ sa beneficieze de proceduri transparente, simple si la cele mai mici
costuri de solutionare a planerilor. 9oti clientii finali au dreptul la un
standard ridicat de ser*icii si de solutionare a planerilor de catre
furnizorul lor de aze naturale. 2stfel de proceduri de solutionare
e.tra-udiciara a litiiilor trebuie sa permita solutionarea corecta si
prompta a acestora, in termen de ma.imum 90 de zile, si sa pre*ada,
in toate cazurile -ustificate, un sistem de rambursare si#sau
compensare, aceste proceduri ar trebui sa respecte, atunci cand este
posibil, principiile enuntate in Recomandarea 9$#2%7#15, aceste
proceduri se elaboreaza cu respectarea unei proceduri8cadru emise de
24R5,
@/ sa primeasca informatii transparente pri*ind preturile#tarifele
aplicabile, precum si pri*ind conditiile enerale de acces si de utilizare
a ser*iciilor oferite de catre furnizorul de aze naturale,
l/ sa solicite furnizorului intreruperea furnizarii azelor naturale, in
cazul in care intreruperea este leata de functionarea in conditii de
siuranta a instalatiilor clientului final sau ale operatorului de sistem,
m/ sa solicite furnizorului#operatorului de sistem, ca atunci cand sunt
constatate deficiente te6nice, sa ia masuri pentru asiurarea
parametrilor de siuranta in apro*izionarea cu aze naturale,
n/ sa solicite si sa primeasca penalitatile suportate de catre
furnizorul#operatorul de sistem pentru neindeplinirea obliatiilor, in
conformitate cu pre*ederile standardelor de performanta,
o/ sa solicite si sa primeasca, fara sa li se perceapa costuri
suplimentare pentru acest ser*iciu, toate datele rele*ante pri*ind
propriul consum, sau sa imputerniceasca orice furnizor licentiat, pe
baza unui acord e.plicit si ratuit, sa aiba acces la datele de masurare,
operatorul de sistem responsabil de estionarea acestor date a*and
obliatia sa le furnizeze acestuia. 24R5 asiura accesul la datele
pri*ind consumul clientilor finali, stabilind, in *ederea utilizarii cu titlu
optional, un format de prezentare a acestor date, usor de inteles,
armonizat la ni*el national, precum si modalitatea de acces a clientilor
finali si a furnizorilor la acestea,
p/ sa fie informati corespunzator cu pri*ire la consumul lor efecti* de
aze naturale si la costurile reale aferente, suficient de frec*ent astfel
incat sa aiba posibilitatea sa8si a-usteze propriul consum de aze
naturale. 2ceste informatii sunt comunicate de furnizor la inter*ale de
timp corespunzatoare, tinandu8se cont de capacitatea ec6ipamentelor
de masurare ale clientului final si de raportul costbeneficiu al acestor
masuri, fara ca acesta sa perceapa clientilor finali costuri suplimentare
pentru acest ser*iciu.)
7!. !a articolul 14$, alineatul 31/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)2rt. 14$
31/ Racordarea tertilor la conductele de alimentare din amonte, la
sistemele de transport, la depozitele de inmaazinare, la
instalatiile#terminalul ;4! si la sistemele de distributie a azelor
naturale se realizeaza in reim relementat, conform relementarilor
specifice elaborate de 24R5.)
80. 0upa articolul 149 se introduce un nou articol, articolul 149(1, cu
urmatorul cuprins'
)0eroari pri*ind ana-amentele de plata asumate prin contractele de
tip take or pay 2rt. 149(1
31/ In cazul in care un operator economic din sectorul azelor naturale
se confrunta sau considera ca se confrunta cu serioase dificultati
economice si financiare din cauza ana-amentelor de plata asumate
prin contracte de tip take or pay, ana-amente acceptate prin unul sau
mai multe din contractele sale de cumparare a azelor naturale, acesta
poate adresa 24R5 o cerere de deroare temporara de la aplicarea
pre*ederilor art. 147 si 14$.
32/ 1ererea de deroare poate fi prezentata la 24R5 fie inainte, fie
dupa refuzarea accesului la sistem. In situatia in care operatorul
economic din sectorul azelor naturale a refuzat accesul la sistem,
cererea se prezinta de indata.
3"/ 1ererea trebuie sa fie insotita de toate informatiile rele*ante
pri*ind natura si importanta problemei, precum si pri*ind eforturile
depuse de operatorul economic, respecti* pentru rezol*area
problemei.
34/ 0ecizia pri*ind cererea de deroare referitoare la contractele de
tip take or pay inc6eiate inainte de 4 auust 200" nu trebuie sa
conduca la situatii care sa faca imposibila asirea unor piete de
desfacere alternati*e, *iabile din punct de *edere economic.
3%/ 1ererea nu se accepta daca *anzarile de aze naturale nu scad sub
ni*elul arantiilor de cerere minima incluse in contractele de
cumparare de aze naturale de tip take or pay sau in masura in care
aceste contracte pot fi adaptate, respecti* operatorul economic din
sectorul azelor naturale este capabil sa aseasca piete de desfacere
alternati*e.
3&/ 24R5 analizeaza cererea de deroare luand in considerare
urmatoarele criterii'
a/ obiecti*ul realizarii unei piete competiti*e a azelor naturale,
b/ necesitatea de a indeplini obliatiile de ser*iciu public si de a
aranta siuranta alimentarii,
c/ pozitia pe piata a operatorului economic din sectorul azelor
naturale si situatia reala a concurentei pe aceasta piata,
d/ ra*itatea dificultatilor economice si financiare cu care se confrunta
operatorii economici din sectorul azelor naturale si operatorul de
transport si de sistem sau clientii eliibili,
e/ datele semnarii si clauzele contractului sau contractelor in cauza,
inclusi* masura in care acestea tin seama de sc6imbarile de pe piata,
f/ dilientele depuse pentru a rezol*a problema respecti*a,
/ masura in care, in cazul acceptarii ana-amentelor de plata in cauza
asumate prin contracte de tiptake or pay, operatorul economic ar fi
putut sa pre*ada, intr8o maniera rezonabila, luand in considerare
dispozitiile prezentei lei, posibilitatea aparitiei unor dificultati
serioase,
6/ radul de conectare al sistemului cu alte sisteme si radul de
interoperabilitate al acestor sisteme,
i/ efectele pe care acordarea unei deroari lear a*ea asupra aplicarii
corecte a dispozitiilor prezentei lei cu pri*ire la buna functionare a
pietei interne a azelor naturale.
37/ In cazul in care nu e.ista solutii rezonabile alternati*e si, a*and in
*edere criteriile mentionate la alin. 3&/, 24R5 poate decide acordarea
unei deroari.
3$/ 24R5 notifica de indata 1omisia 5uropeana cu pri*ire la decizia de
acordare a deroarii, oferind, intr8o forma consolidata, toate
informatiile rele*ante pri*ind respecti*a deroare.
39/ In situatia in care 1omisia 5uropeana solicita 24R5 sa modifice sau
sa retraa decizia de acordare a deroarii, aceasta se conformeaza in
termen de 2$ de zile.
310/ Orice deroare acordata in temeiul dispozitiilor de mai sus *a fi
moti*ata in mod corespunzator si *a fi publicata in Durnalul Oficial al
7niunii 5uropene.
311/ Operatorii economici din sectorul azelor naturale carora nu li s8a
acordat o deroare, in sensul mentionat in prezentul articol, nu refuza
sau nu continua sa refuze accesul la sistem din cauza ana-amentelor
de plata asumate in cadrul contractelor de cumparare de aze naturale
de tip take or pay.)
81. !a articolul 1%0, litera a/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)a/ capacitatea obiecti*ului#sistemului este insuficienta,)
82. !a articolul 1%1, alineatele 31/, 3%/ si 37/ se modifica si *or a*ea
urmatorul cuprins'
)2rt. 1%1
31/ Operatorul de distributie sau operatorul de transport si de sistem
nu poate refuza racordarea la sistem si este obliat sa finanteze
lucrarile daca realizarea obiecti*elor#conductelor necesare racordarii
este economic -ustificata.
..................................................................................................
..................
3%/ In aplicarea pre*ederilor alin. 31/ si 32/, operatorul are obliatia de
a realiza un studio te6nico8economic, intocmit conform unei proceduri
aprobate de catre 24R5, in termen de "0 de zile de la data primirii
solicitarii.
..................................................................................................
..................
37/ Operatorul de distributie sau operatorul de transport si de sistem
are obliatia de a realiza si de a pune in functiune obiecti*ul#conducta
realizata in termen de 270 de zile de la data emiterii a*izului te6nic de
racordare ori de la data semnarii contractului, dupa caz, sau de cel
mult 1$0 de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire.)
83. !a articolul 1%2, dupa alineatul 31/ se introduce un nou alineat,
alineatul 31(1/, cu urmatorul cuprins'
)31(1/ In situatii -ustificate, 24R5 poate aproba asiurarea necesarului
de aze naturale unor solicitanti de aze naturale situati in zone
delimitate pentru care ser*iciul public de distributie a azelor naturale
a fost concesionat, prin intermediul unei maistrale directe dintr8un
sistem de distributie in*ecinat.)
84. !a articolul 1%2, alineatul 3"/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)3"/ Maistrala directa este finantata interal de catre solicitanti si se
afla in proprietatea acestora.)
85. 9itlul capitolului BII se modifica si *a a*ea urmatorul cuprins'
)CAPITOLUL VII - Prevederi generale privind gazul petrolier
lichefiat (GPL) gazul natural co!pri!at (G"C) gazul natural
co!pri!at pentru vehicule (G"CV) #i gazul natural lichefiat
(G"L))
8. 2rticolul 1%% se modifica si *a a*ea urmatorul cuprins'
)Relementarea utilizarii ;41#;41B 2rt. 1%%
31/ Relementarile te6nice si comerciale pri*ind tratarea si
comprimarea azelor naturale pentru producerea ;41#;41B, precum
si cele pri*ind stocarea acestora in recipientele din statiile de umplere
sunt aprobate de 24R5 cu consultarea partilor interesate.
32/ In scopul realizarii cadrului eneral de relementare pentru
producerea, stocarea, li*rarea si utilizarea ;41#;41B, 24R5 stabileste
1odul te6nic al ;41.)
87. 0upa articolul 1%& se introduc doua noi articole, articolele 1%&(1si
1%&(2, cu urmatorul cuprins'
)Instalatii ;4! 2rt. 1%&(1
31/ !ic6efierea azelor naturale, descarcarea, stocarea si
reazeificarea ;4!, se realizeaza de catre operatorul
terminalului#instalatiilor de stocare ;4!.
32/ ;4! se utilizeaza in scopul'
a/ realizarii de acti*itati comerciale,
b/ asiurarii securitatii in alimentarea cu aze naturale a clientilor
finali,
c/ armonizarii *ariatiilor consumului sezonier, zilnic si orar cu alte surse
de aze disponibile.
Obliatiile si drepturile operatorului terminalului ;4! 2rt. 1%&(2
31/ Operatorul terminalului ;4! are, in principal, urmatoarele
obliatii'
a/ sa opereze, sa intretina, sa reabiliteze si sa modernizeze instalatiile
te6noloice de suprafata aferente terminalului ;4!, in conditii de
siuranta, de eficienta si de protectie a mediului,
b/ sa asiure accesul tertilor la terminalul ;4!, pe baza unor criterii
obiecti*e, transparente si nediscriminatorii, conform relementarilor
24R5,
c/ sa publice lista instalatiilor ;4! sau a unor parti dintre acestea care
sunt oferite spre acces tertilor,
d/ sa furnizeze informatii utilizatorilor terminalului ;4!, necesare
pentru un acces eficient la sistem,
e/ sa elaboreze si sa trimita la 24R5 planurile de in*estitii pe % ani a
sistemelor pe care le opereaza, aceste planuri se actualizeaza anual de
catre operator pana la sfarsitul lunii decembrie si se aproba de catre
24R5,
f/ sa asiure mi-loacele adec*ate pentru indeplinirea obliatiilor pri*ind
ser*iciul public,
/ pastreaza confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de
*edere comercial pe care le8a obtinut in cursul desfasurarii acti*itatilor
sale si impiedica dez*aluirea discriminatorie de informatii referitoare la
propriile acti*itati care ar putea induce a*anta-e economice, nu di*ula
nicio informatie sensibila din punct de *edere comercial catre celelalte
parti ale operatorului economic decat in cazul in care acest lucru se
impune in *ederea inc6eierii unei tranzactii comerciale.
32/ Operatorul terminalului ;4! are, in principal, urmatoarele drepturi'
a/ sa incaseze tariful aferent prestarii ser*iciului de operare a
terminalului ;4!, sa limiteze si#sau sa intrerupa prestarea ser*iciului,
conform relementarilor specifice,
b/ sa elaboreze norme te6nice#comerciale specifice acti*itatii proprii si
sa le supuna spre aprobare 24R5,
c/ sa intrerupa functionarea instalatiilor ;4! pentru timpul strict
necesar, in *ederea e.ecutarii lucrarilor de intretinere si de reparatii,
precum si in alte situatii pre*azute de lee, cu anuntarea prealabila a
dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a clientilor, d/ sa refuze
in mod -ustificat accesul tertilor la terminalul ;4!, in conditiile leii.
3"/ Operatorul terminalului ;4! publica informatiile referitoare la
propriile acti*itati, necesare utilizatorilor de sistem#solicitantilor de
acces, conform relementarilor 24R5, in *ederea asiurarii accesului
eficient la sistem, a unei concurente efecti*e si functionarii eficiente a
pietei de aze naturale, nefiindu8le permisa di*ularea informatiilor
sensibile din punct de *edere comercial obtinute pe parcursul
acti*itatilor acestora, inclusi* cele obtinute de la terti in conte.tul
acordarii accesului la retea.)
88. 2rticolul 1%7 se modifica si *a a*ea urmatorul cuprins'
)Reimul de autorizare in domeniul ;4!, ;41#;41B si ;P! 2rt. 1%7
Operatorii economici si#sau persoanele fizice care desfasoara acti*itati
de proiectare, e.ecutie si e.ploatare in domeniul ;4!, ;41#;41B, ;P!
trebuie sa detina autorizatii#licente emise de 24R5 in baza unor
reulamente specifice.)
8!. !a articolul 171, dupa alineatul 31/ se introduce un nou alineat,
alineatul 32/, cu urmatorul cuprins'
)32/ 24R5 se conformeaza deciziei 1omisiei 5uropene de modificare
sau de retraere a deciziei de deroare in termen de "0 de zile si
notifica 1omisia 5uropeana in acest sens.)
!0. !a articolul 17", alineatul 31/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)2rt. 17"
31/ 9itularii de licente de inmaazinare, transport, distributie si
furnizare a azelor naturale si titularul licentei de operare a
terminalului ;4! au obliatia sa8si desfasoare acti*itatile cu
respectarea obliatiilor stipulate in licentele, respecti* autorizatiile
emise de 24R5, pri*ind siuranta, calitatea, continuitatea
apro*izionarii, eficienta eneretica, cu respectarea normelor de
securitate si sanatate a muncii si de protectie a mediului, precum si a
pre*ederilor din contractele directe cu clientii.)
!1. !a articolul 174, alineatul 34/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)34/ Participantii la piata de aze naturale si structurile operationale
asociate sunt' producatorii, furnizorii, clientii finali,
operatorul#operatorii de transport si de sistem, operatorii conductelor
de alimentare din amonte aferente productiei azelor naturale,
operatorii pietelor centralizate de aze naturale, operatorii de
distributie, operatorii de inmaazinare#stocare si operatorul
terminalului ;4!.)
!2. !a articolul 174, dupa alineatul 310/ se introduce un nou alineat,
alineatul 311/, cu urmatorul cuprins'
)311/ 24R5 actioneaza ca o autoritate de solutionare a litiiilor pentru
orice planere intocmita de terti la adresa unui operator de transport si
de sistem, operator al terminalului ;4!, operator de inmaazinare sau
de distributie referitoare la obliatiile ce ii re*in operatorului in temeiul
prezentei lei si emite o decizie in termen de doua luni de la data
primirii planerii. 2cest termen poate fi prelunit cu doua luni in cazul
in care 24R5 doreste sa obtina informatii suplimentare. In continuare,
acest termen mai poate fi prelunit cu acordul reclamantului.
0emararea procesului de solutionare a planerilor de catre 24R5 nu
aduce atinere dreptului petentilor de a se adresa instantelor
-udecatoresti pentru solutionarea acelorasi planeri.)
!3. !a articolul 17% alineatul 32/, dupa litera d/ se introduce o noua
litera, litera e/, cu urmatorul cuprins'
)e/ sa solicite operatorilor de transport si de sistem, operatorilor de
distributie, operatorilor de inmaazinare si operatorului terminalului
;4!, in situatia in care este necesar, sa modifice clauzele si conditiile
relementarilor comerciale#te6nice, inclusi* tarifele si metodoloiile,
elaborate de catre acestia, in scopul de a asiura proportionalitatea,
precum si aplicarea lor intr8un mod nediscriminatoriu.)
!4. 0upa articolul 177 se introduce un nou articol, articolul 177(1, cu
urmatorul cuprins'
)1onsumul te6noloic 2rt. 177(1
31/ 2entia 4ationala pentru Resurse Minerale elaboreaza metodoloia
pe baza careia calculeza si certifica cantitatile de aze naturale
necesare a fi consumate de catre operatorii economici pentru
asiurarea parametrilor te6noloici necesari desfasurarii acti*itatii de
productie si inmaazinare reprezentand consumul te6noloic aferent
acestei acti*itati.
32/ 24R5 elaboreaza metodoloiile pe baza carora sunt calculate si
certificate cantitatile de aze naturale necesare a fi consumate de
catre operatorii economici pentru asiurarea parametrilor te6noloici
necesari desfasurarii acti*itatii de distributie, respecti* acti*itatii de
transport, reprezentand consumul te6noloic aferent acestei
acti*itati.)
!5. !a articolul 17$ alineatul 31/, litera b/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins' )b/ recuperarea costurilor efectuate intr8o maniera
prudenta, aferente acti*itatilor relementate, asiurarea unei rate
rezonabile a rentabilitatii pentru capitalul in*estit in acti*itatile
relementate, stimularea dez*oltarii capacitatilor de productie,
transport, inmaazinare, distributie a azelor naturale, si a
terminalului ;4!, atat pe termen scurt, cat si pe termen lun,)
!. !a articolul 17$ alineatul 32/, litera a/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)a/ preturile si tarifele relementate se stabilesc pe baza
metodoloiilor aprobate si publicate de autoritatea competenta,)
!7. !a articolul 17$ alineatul 32/, dupa litera a/ se introduce o noua
litera, litera a1/, cu urmatorul cuprins'
)a1/ metodoloiile de stabilire a preturilor si tarifelor relementate se
aplica nediscriminatoriu, au la baza criterii obiecti*e si transparente si
sunt supuse procesului de consultare publica inainte de aprobarea
lor,)
!8. !a articolul 179, alineatul 31/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)2rt. 179
31/ Pe piata relementata care cuprinde acti*itatile cu caracter de
monopol natural, acti*itati aferente operarii terminalului ;4!,
acti*itatile cone.e acestora si furnizarea la pret relementat si in baza
contractelor8cadru, sistemele de preturi si tarife se stabilesc de
24R5.)
!!. !a articolul 179 alineatul 32/, litera b/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)b/ furnizarea azelor naturale la pret relementat si in baza
contractelor8cadru pana la 1 iulie 2021 pentru clientii casnici,)
100. !a articolul 179 alineatul 32/, litera c/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)c/ furnizarea de ultima instanta a azelor naturale,)
101. !a articolul 179 alineatul 32/, litera d/ se abroa.
102. !a articolul 179 alineatul 32/, dupa litera -/ se introduce o noua
litera, litera @/, cu urmatorul cuprins'
)@/ acti*itatile aferente operarii terminalului ;4!.)
103. !a articolul 179, alineatul 37/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)37/ 24R5 monitorizeaza anual rezultatele calendarului de eliminare
treptata a preturilor relementate pentru clientii finali si propune
;u*ernului, dupa caz, *alorificarea productiei interne a azelor
naturale pe piata interna pana la finalizarea calendarului aprobat.)
104. !a articolul 1$1 alineatul 3"/, litera b/ se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
)b/ incepand cu 1 ianuarie 201%, respecti* cu 1 ianuarie 201&, in
conditiile art. 179 alin. 32/ lit. a/, si pana la 1 iulie 2021 o structura de
amestec import#intern pentru cantitatea de aze naturale destinata
consumului clientilor casnici.)
105. !a articolul 194, dupa punctul "& se introduce un nou punct,
punctul "&(1, cu urmatorul cuprins'
)"&(1. nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem a
cerintelor pre*azute in reulamentele europene, altele decat cele
mentionate la pct. "% si "&,)
10. !a articolul 194, punctul "7 se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)"7. nerespectarea cerintelor pri*ind transparenta pre*azute in
relementarile 24R5, precum si in reulamentele europene,)
107. !a articolul 194, dupa punctul 40 se introduce un nou punct,
punctul 41, cu urmatorul cuprins'
)41. nerespectarea de catre furnizor a destinatiei cantitatilor de aze
naturale ac6izitionate din productia interna, necesare acoperirii
consumului pe piata relementata, in conditiile prezentei lei.)
108. !a articolul 19% alineatul 31/ punctul 2, litera b/ se modifica si *a
a*ea urmatorul cuprins'
)b/ cu amenda de la 1%.000 lei la 2%.000 lei, cele de la pct. ", &, $,
1%, 1&, 19, 21, 2", "0, "4 si 41,)
10!. !a articolul 19% alineatul 31/ punctul 2, litera e/ se modifica si *a
a*ea urmatorul cuprins'
)e/ cu amenda cuprinsa intre %A 8 10A din cifra de afaceri anuala,
cele de la pct. "% si "&(1.)
110. !a articolul 201, alineatul 32/ se abroa.
Art. II
Procedura pre*azuta la art. &2 alin. 31/ lit. 6&/, precum si
relementarea pre*azuta la art. 100 pct. 2& din !eea nr. 12"#2012,
cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost
modificata si completata prin prezenta lee, se aproba prin ordin al
presedintelui 2utoritatii 4ationale de Relementare in 0omeniul
5neriei in termen de &0 de zile de la intrarea in *ioare a prezentei
lei.
Art. III
Pre*ederile art. "0 alin. 37/ din !eea nr. 12"#2012, cu modificarile si
completarile ulterioare, asa cum au fost modificate si completate prin
prezenta lee, se aplica numai retelelor de enerie electrica pentru
care decizia de demarare a in*estitiei a fost aprobata dupa data intrarii
in *ioare a prezentei lei.
Art. I$
31/ !eea eneriei electrice si a azelor naturale nr. 12"#2012,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4$% din 1& iulie
2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele
aduse prin prezenta lee, se *a republica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, dandu8se articolelor o noua numerotare.
32/ 2utoritatea 4ationala de Relementare in 0omeniul 5neriei *a
adapta cadrul de relementare in conformitate cu pre*ederile prezentei
lei, in termen de 1$0 zile de la intrarea in *ioare a prezentei lei.
Art. $
!eea petrolului nr. 2"$#2004, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. %"% din 1% iunie 2004, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza'
1. !a articolul 2, punctele 2, 7, $ si "" se modifica si *or a*ea
urmatorul cuprins'
)2. acord petrolier este actul -uridic inc6eiat, potri*it pre*ederilor
prezentei lei, intre autoritatea competenta si una sau mai multe
persoane -uridice romane ori straine, in *ederea acordarii concesiunii
petroliere,
..................................................................................................
...................
7. concesiune petroliera semnifica operatiunea -uridica prin care statul
roman, reprezentat de autoritatea competenta, in calitate de
concedent, transmite, pe o perioada determinata, unei persoane
-uridice romane sau straine, in calitate de concesionar'
a/ dreptul si obliatia de a efectua, pe risc si c6eltuiala proprii,
operatiuni petroliere ce cad sub incidenta prezentei lei, in sc6imbul
unei rede*ente,
b/ dreptul de a utiliza bunurile aflate in proprietatea publica, necesare
realizarii operatiunilor petroliere, in sc6imbul unei rede*ente,
$. concesionar este persoana -uridica romana sau straina careia i se
acorda concesiunea petroliera,
..................................................................................................
...................
"". rede*enta petroliera reprezinta suma datorata de catre titularii
acordurilor petroliere buetului de stat, in conditiile leii, pentru
desfasurarea operatiunilor petroliere, precum si pentru utilizarea
bunurilor proprietatea publica a statului in cadrul operatiunilor
petroliere.)
2. !a articolul 2, dupa punctul "7 se introduce un nou punct, punctul
"7(1, cu urmatorul cuprins'
)"7(1. sistem de transport al petrolului reprezinta ansamblul
conductelor maistrale interconectate care asiura colectarea
petrolului e.tras din perimetrele de e.ploatare sau a celui pro*enit din
import si diri-area lui de la punctele de predare de catre producatori,
respecti* importatori, la unitatile de prelucrare, spre centrele de
distributie si consum sau la e.port, statiile de pompare si comprimare,
rampele de incarcare8descarcare pe calea ferata, precum si toate
instalatiile, ec6ipamentele si dotarile aferente acestora,)
3. !a articolul 14, alineatul 31/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)2rt. 14
31/ :istemul national de transport al petrolului este sistemul de
transport al petrolului aflat in proprietatea publica a statului si este de
importanta strateica.)
4. !a articolul 14, dupa alineatul 31/ se introduce un nou alineat,
alineatul 31(1/, cu urmatorul cuprins'
)31(1/ 0reptul de operare a sistemului national de transport al
petrolului se acorda unui titular de acord perolier, in conditiile leii.)
5. !a articolul 1%, alineatul 31/ se modifica si *a a*ea urmatorul
cuprins'
)2rt. 1%
31/ Prin deroare de la pre*ederile pct.I subpct. 17 din ane.a la !eea
nr. 21"#199$ pri*ind bunurile proprietate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare, in*estitiile efectuate din surse proprii ale
titularului, concretizate in bunuri noi, similare celor pre*azute la art.
14, dar care nu fac parte din sistemul national de transport al
petrolului, au reimul -uridic de bunuri proprietate pri*ata si se pot
conecta la acesta.)
. !a capitolul III, denumirea sectiunii 1 se modifica si *a a*ea
urmatorul cuprins'
%
$%CTIU"%A & - Tranzitul titeiului
%
7. Articolul 1 se modifica si &a a&ea urmatorul cuprins'
%Art. 1
(ranzitul titeiului se efectueaza prin conducte magistrale) pe
*aze contractuale) cu respectarea legislatiei in &igoare si a
acordurilor internationale la care +omania este parte.%
8. Articolul 17 se modifica si &a a&ea urmatorul cuprins'
%Art. 17
"ontractele de tranzit al titeiului &or fi negociate de entitatile
desemnate de statul roman cu entitatile corespondente din
statele implicate) a&and la *aza si conditiile/clauzele
contractuale sta*ilite potri&it mandatului autoritatilor
competente.%
!. La articolul 2) alineatul ,1- se modifica si &a a&ea urmatorul
cuprins'
%Art. 2
,1- +egimul .uridic al transportului gazelor naturale se
sta*ileste prin lege speciala.%
10. La articolul 2) alineatul ,3- se a*roga.
11. La articolul 4! alineatul ,2-) dupa litera *- se introduce o
noua litera) litera *1-) cu urmatorul cuprins'
%*1- o cota procentuala din &aloarea &eniturilor *rute realizate
din operatiuni petroliere de transport prin sisteme de
transport) altele de cat #istemul national de transport al
petrolului) precum si din operatiunile petroliere efectuate prin
terminalele petroliere) altele decat cele aflate in proprietatea
pu*lica a statului) cota determinata pe *aza unei metodologii
ela*orate de autoritatea competenta si apro*ata prin /otarare
a 0u&ernului.%
Art. $I
Legea petrolului nr. 238/2004) pu*licata in 1onitorul 2ficial al
+omaniei) 3artea I) nr. 535 din 15 iunie 2004) cu modificarile si
completarile ulterioare) precum si cele aduse prin prezenta
lege) se &a repu*lica in 1onitorul 2ficial al +omaniei) 3artea 1)
dandu4se te5telor o noua numerotare.
666666
3rezenta lege transpune art. 3 alin. ,5-) art. 3 alin. ,!- lit. c-)
art. 5) art. ! alin. ,1- 7 ,3- si ,5- 7 ,7-) art. 10 alin. ,2- si ,5-)
art. 11 alin. ,8-) art. 13 alin. ,4- si alin. ,5- lit. *-) art. 1 alin.
,1-) art. 25 alin. ,1-) art. 2 alin. ,2- lit. c-) art. 31 alin. ,3-) art.
37 alin. ,1- lit. p- si 8-) art. 37 alin. ,3- lit. *-) art. 37 alin. ,11-)
art. 38 alin. ,1-) art. 3! alin. ,1-) ,4- si ,8-) precum si ane5a I
pct. 1 lit. a-) *-) c-) d-) e-) f-) g-) /-) i- si .- din 9irecti&a
200!/72/": a 3arlamentului :uropean si a "onsiliului din 13
iulie 200! pri&ind normele comune pentru piata interna a
energiei electrice si de a*rogare a 9irecti&ei 2003/54/":)
pu*licata in ;urnalul 2ficial al <niunii :uropene ,;2<:- L 211
din 14 august 200! si) respecti&) art. 8) art. ! alin.,1- 7 ,3- si
,5- 7 ,7-) art. 10 alin. ,2- si ,5-) art. 13 alin. ,1- si ,5-) art. 14
alin. ,4- si alin. ,5- lit. *-) art. 1 alin. ,1-) art. 25 alin. ,5-) art.
3 alin. ,!-) art. 41 alin. ,1- lit. d-) g- si 8-) art. 41 alin. ,3- lit.
*-) art. 41 alin. ,- lit. a- si c-) art. 41 alin. ,10- si ,11-) art. 42
alin. ,1-) art. 43 alin. ,1-) ,4- si ,8-) art. 48) precum si ane5a I
pct. 1 lit. a-) *-) c-) d-) f-) g-) /- si i- din 9irecti&a 200!/73/":
a 3arlamentului :uropean si a "onsiliului din 13 iulie 200!
pri&ind normele comune pentru piata interna in sectorul
gazelor naturale si de a*rogare a 9irecti&ei 2003/55/":)
pu*licata in ;urnalul 2ficial al <niunii :uropene ,;2<:- L 211
din 14 august 200!.
Aceasta lege a fost adoptata de 3arlamentul +omaniei) cu
respectarea pre&ederilor art. 75 si ale art. 7 alin. ,1-
din "onstitutia +omaniei) repu*licata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a
pre*ederilor oficiale, a*and la baza te.te publice preluate de la'
1amera 0eputatilor
3oate fi de interes si'
O; 2$#2014 pri*ind unele masuri pentru dez*oltarea infrastructurii de
stocare a eneriei electrice si de ec6ilibrare a :istemului
electroeneretic national, prin construirea si operarea centralelor
6idroelectrice cu acumulare prin pompa- cu putere in
Ordin &4#2014 pentru aprobarea Reulamentului de furnizare a
eneriei electrice la clientii finali
!eea 121#2014 pri*ind eficienta eneretica. !ee nr. 121#2014
Ordin %4#2014 pri*ind unele masuri pentru dez*oltarea pietei azelor
naturale
O7; "%#2014 pentru completarea !eii eneriei electrice si a azelor
naturale nr. 12"#2012. Ordonanta de urenta "%#2014
>; 224#2014 pentru aprobarea cotei de enerie electrica produsa din
surse reenerabile de enerie care beneficiaza de sistemul de
promo*are prin certificate *erzi pentru anul 2014. >otarare 224#2014
Ordin nr. 14#2014 pri*ind actualizarea *alorilor8limita de
tranzactionare a certificatelor *erzi si a contra*alorii unui certificat
*erde neac6izitionat, aplicabile pentru anul 2014
!eea 2"#2014 pentru aprobarea O7; %7#201" pri*ind modificarea si
completarea !eii nr. 220#200$ pentru stabilirea sistemului de
promo*are a producerii eneriei din surse reenerabile de enerie
Ordin 12#2014 pri*ind stabilirea cotei obliatorii de ac6izitie de
certificate *erzi aferenta anului 201"
O7; &#2014 pri*ind e.ercitarea drepturilor si indeplinirea obliatiilor
ce decur din calitatea de actionar al statului la 1ompania 4ationala
de 9ransport al 5neriei 5lectrice 9ranselectrica E :.2. si la :ocietatea
4ationala de 9ransport ;aze 4atura
Ordin $0#201" pentru aprobarea 1onditiilor enerale asociate
autorizatiei de infiintare si a 1onditiilor enerale asociate licentei
pentru e.ploatarea comerciala a capacitatilor de producere a eneriei
electrice si, dupa caz, a eneriei termice produ
Ordin 7"#201" pri*ind aprobarea Reulamentului de oranizare si
functionare a pietei intrazilnice de enerie electrica
O7; 9%#201" pentru modificarea si completarea art. % din O7;
7%#201" pri*ind unele masuri pentru reoranizarea prin di*izare
partiala a Oficiului Participatiilor :tatului si Pri*atizarii in Industrie,
pentru modificarea unor acte normati*e, precum si
!eea 22&#201" pri*ind aprobarea O7; 1&4#200$ pentru modificarea
si completarea O7; 19%#200% pri*ind protectia mediului. !ee nr.
22&#201"
O7; 7%#201" pri*ind unele masuri pentru reoranizarea prin di*izare
partiala a Oficiului Participatiilor :tatului si Pri*atizarii in Industrie,
pentru modificarea unor acte normati*e, precum si pentru
relementarea unor masuri pri*ind acti*itatea 0ep
O7; 79#201" pri*ind modificarea si completarea !eii imbunatatirilor
funciare nr. 1"$#2004, pentru completarea O7; $2#2011 pri*ind unele
masuri de oranizare a acti*itatii de imbunatatiri funciare, precum si
pentru modificarea literei e/ a alineatulu
O7; %7#201" pri*ind modificarea si completarea !eii nr. 220#200$
pentru stabilirea sistemului de promo*are a producerii eneriei din
surse reenerabile de enerie
Ordin 10#201" pri*ind actualizarea *alorilor8limita de tranzactionare a
certificatelor *erzi si a contra*alorii unui certificat *erde neac6izitionat,
aplicabile pentru anul 201"
Ordin 1#201" pri*ind modificarea Metodoloiei de stabilire si a-ustare a
preturilor pentru eneria electrica si termica, produsa si li*rata din
centrale de coenerare ce beneficiaza de sc6ema de spri-in, respecti*
a bonusului pentru coenerarea de in
O; %#201" pri*ind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a
acti*itatilor cu caracter de monopol natural din sectorul eneriei
electrice si al azului natural. Ordonanta nr. %#201"