Sunteți pe pagina 1din 117

NECHITA FLORENTINA

GIMNASTICA N

SISTEMUL UNIVERSITAR


SUPORT DE CURS
EDITURA UNIVERSITII TRANSILVANIA
BRAOV

2013

2


CUPRINS


Introducere............................................................................................... 3
Programa analitic - program de studiu Educaie Fizic i Sportiv..... 4
Programa analitic - program de studiu Sport i Performan Motric. 19
Capitolul
I
GIMNASTICA........................................................................................ 34
1.1 Scurt istoric al gimnasticii........................................................................ 34
1.2 Scopul i sarcinile gimnasticii.. 41
1.3 Caracteristicile gimnasticii....................................................................... 44
1.4 Ramurile gimnasticii................................................................................ 45
1.5 Obiectivele gimnastcii.............................................................................. 47
Capitolul II TERMINOLOGIA GIMNASTICII..................................................... 48
2.1 Competene privind nsuirea terminologiei............................................. 48
2.2 Evoluie i principii de baz...................................................................... 48
Poziii fundamentale i derivate ale corpului i segmentelor sale 2.3 48
Micri segmentare... 2.4 78
Prescurtri de termeni... 2.5 80
Descrierea exerciiilor de gimnastic 2.6 81
GIMNASTICA DE BAZ. Capitolul
III
83
Competenele gimnasticii de baz 3.1 83
Caracteristici i sistematizare 3.2 83
Metodologia predrii exerciiilor de FO... 3.3 93
EXERCIII DE DEZVOLTARE FIZIC GENERAL (DFG)... Capitolul
IV
95
Caracteristici i sistematizare 4.1 95
Exerciii libere simple i compuse 4.2. 96
Reguli metodice de alctuire i predare 4.3 97
Exerciii cu obiecte portative: bastoane, mingi medicinale, cu bnci, la
scara fix i aparate speciale.....................................................................
4.4 98
EXERCIII APLICATIVE.. Capitolul V 101
Caracteristici i sistematizare 5.1 101
Reguli metodice pentru alctuirea i predarea parcursurilor aplicative 5.2 102
GIMNASTICA ARTISTIC N COAL. Capitolul
VI
105
Coninut, tehnic i abordare metodologic. 6.1
105
CONCURSUL DE GIMNASTIC N COAL................................ Capitolul
VII
115
BIBLIOGRAFIE

3Introducere

Cursul de gimnastica este destinat fenomenului instruirii gimnice
continue a studenilor, avnd aciune direct i contient dirijat n scopul
dezvoltrii multilaterale. n modelarea studenilor, viitorilor profesori de
educaie fizic i sport - specialiti kinetoterapeui, aceasta devine o adevrat
coal a gimnasticii, pe parcursul creia acetia trebuie s-i nsueasc
cunotine i deprinderi de micare specifice gimnasticii, astfel nct s
identifice cele mai eficiente exerciii privind dezvoltarea fizic general,
corectarea deficienelor fizice, s nvee corect tehnica elementelor acrobatice i
a sriturilor cu sprijin, i nu numai, s poat manevra colectivul cu ajutorul
comenzilor specifice. De aceea, n cadrul nvmntului universitar gimnastica
de baz are un caracter formativ, care cuprinde o varietate de exerciii fizice
accesibile studenilor. Totui, importana gimnasticii n sistemul universitar
imprim o influen incontestabil asupra formrii i perfecionrii studenilor
din punct de vedere estetic i intelectual, contribuind astfel la promovarea
disciplinei sportive.4
Programa analitic program de studiu Educaie Fizic i Sportiv
FIA DISCIPLINEI
GIMNICE EFS I

1. Date despre program
1.1 Instituia de nvm
superior
Transilvania din Braov
1.2 Facultatea Educaie Fizic i Sporturi Montane
1.3 Departamentul Educaie fizic i Motricitate Special
1.4 Domeniul de studii Educaie Fizic i Sport
1.5 Ciclul de studii Licen
1)
1.6 Programul de studii/
Calificarea
Educaie fizic i sportiv

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea
disciplinei
Gimnastic de baz i acrobatic
2.2 Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Nechita Florentina
2.3 Titularul activitilor de seminar/
laborator/ proiect
Lect. univ. dr. Nechita Florentina, Conf.
univ. dr. Gugu Gramatopol Carmen
2.4 Anul de
studiu
I 2.5
Semestrul
I 2.6 Tipul de
evaluare
C 2.7
Regimul
disciplinei

Coninut

DD
Obligativitate DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 1 din care: 3.2 cu 3.3 seminar/ laborator/
proiect
1
3.4 Total ore din planul de
nvmnt
14 din care: 3.5 cu 3.6 seminar/ laborator/
proiect
14
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 4
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate
i pe teren
4
Pregtire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri 1
Tutoriat 2
Examinri 2
Alte activiti

5

3.7 Total ore studiu individual 13
3.8 Total ore pe semestru 14
3.9 Numrul de credite

1

4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum -
4.2 de competene -

5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a
cursului
-
5.2 de desfurare a
seminarului/
laboratorului/ proiectului
Sala de gimnastic, Colina Universitii

6. Competene specifice acumulate
Competene profesionale
C.1.Proiectarea modular (Educaie fizic i sportiv) i planificarea coninuturilor de
baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar;
C.2. Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu
accent interdisciplinar;
C.3 Evaluarea creterii i dezvoltrii fizice i a calitii motricitii specifice educaiei
fizice i sportive, a atitudinii fa de practicarea independent a exerciiului fizic;
C.4. Descrierea i demonstrarea sistemelor operaionale specifice Educaiei fizice i
sportive, pe grupe de vrst.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Explicarea mecanismelor motricitii generale i a
mijloacelor specifice disciplinei gimnastic
7.2 Obiectivele specifice 1. Abordarea procesurala unor cunotine teoretice
privind noiunile elementare, terminologia,
coninutul gimnasticii de baz.
2. Utilizarea adecvat a conceptelor practico-metodice
necesare executrii i organizrii predrii mijloacele
gimansticii de baz exerciii de front i ordine i
exerciii de dezvoltare fizic general.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de
predare
Observaii
Bibliografie

6

8.2 Lucrri practice Metode de
predare-
nvare
Observaii
1.EXERCIII DE FRONT I ORDIN
terminologie, aciuni
pe loc i n deplasare, alctuiri i schimb
formaii, deplasri
n figuri.

Conversaie,
demonstraia,
6 ore
2.EXERCIII DE D.F.G. Poziii fundament
derivate ale
corpului, poziii i micri segmentare,
metodice de alctuire
i predare a exerciiilor libere simple i compuse.
explicaia,
exersarea
4 ore
3.Bazele generale ale micrii corporale Metoda
global i
fragmentat
4 ore
Bibliografie
1. FEKETE, I. Gimnastica de baz, acrobatic i srituri, ED. Librriile Crican,
Oradea, 1996
2. PODLAHA, R. Terminologia gimnasticii, Ed. CNEFS 1971
3. STROESCU, A. Gimnastica, Ed Did i Ped Buc. 1968
4. VIERU, N. Manual de gimnastic sportiv, Ed. Driada Buc. 1997
5. POPESCU, G Gimnastica - prezentare general, Ed. Perpessicius. Buc. 2003
6. POPESCU, G Gimnastica de baz , vol Ii II, Ed. Perpessicius. Buc. 2003
7. SCARLAT, M.B., SCARLAT, E. Educaie fizic i sport nvmnt liceal,
EDP R.A, Buc. 2003

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor
comunitilor epistemice, asociailor profesionale i angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Contientizarea nevoii de pregtire profesional continu, pe parcursul ntregii viei prin
utilizarea a unor metode i tehnici eficiente de nvare a elevilor n raport cu cerinele
sociale n vederea integrrii lor pe piaa muncii.

10. Evaluare
Tip
activitate
10.1 Criterii de evaluare 10.2
Metode
de
evaluare
10.3
Pondere
din nota
final
10.4 Curs

7

10.5
Seminar/
laborator/
proiect
Explicarea i demonstrarea corect a exerciiilor
din domeniul dezvoltare fizic general;
Utilizarea adecvat a conceptelor i teoriilor
specifice privind exerciiile de front i ordine;

Evaluare
oral

80%
Activiti cu dominant teoretic:
- referat din domeniul de front i ordine;
- referat din domeniul de dezvoltare fizic generala.

Referate

20%


10.6 Standard minim de performan
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a conceptelor i teoriilor domeniilor: front i
ordine i dezvoltare fizic general.


FIA DISCIPLINEI
GIMNICE EFS II

1. Date despre program
1.1 Instituia de nvm
superior
Transilvania din Braov
1.2 Facultatea Educaie Fizic i Sporturi Montane
1.3 Departamentul Educaie Fizic i Motricitate Special
1.4 Domeniul de studii Educaie Fizic i Sport
1.5 Ciclul de studii Licen
1)
1.6 Programul de studii/
Calificarea
Educaie Fizic i Sportiv

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea
disciplinei
Gimnastic de baz i acrobatic
2.2 Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Nechita Florentina
2.3 Titularul activitilor de seminar/
laborator/ proiect
Lect. univ. dr. Nechita Florentina, Conf.
univ. dr. Gugu Gramatopol Carmen
2.4 Anul de
studiu
I 2.5
Semestrul
II 2.6 Tipul
de evaluare
VP 2.7 Regimul
disciplinei

Coninut

DD
Obligativitate DI8

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
sptmn
2 din care: 3.2
curs
3.3 seminar/
laborator/ proiect
2
3.4 Total ore din planul de
nvmnt
28 din care: 3.5
curs
3.6 seminar/
laborator/ proiect
28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 6
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de
specialitate i pe teren
6
Pregtire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 2
Examinri 2
Alte activiti
3.7 Total ore studiu
individual
26
3.8 Total ore pe semestru 28
3.9 Numrul de credite 2
4)

4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum -
4.2 de competene -

5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a
cursului
-
5.2 de desfurare a
seminarului/
laboratorului/
proiectului
Sala de gimnastic, Colina Universitii

6. Competene specifice acumulate
Competene profesionale
C.1.Proiectarea modular (Educaie fizic i sportiv) i planificarea coninuturilor de
baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar;
C.2. Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu
accent interdisciplinar;
C.3 Evaluarea creterii i dezvoltrii fizice i a calitii motricitii specifice educaiei
fizice i sportive, a atitudinii fa de practicarea independent a exerciiului fizic;
C.4. Descrierea i demonstrarea sistemelor operaionale specifice Educaiei fizice i
sportive, pe grupe de vrst.


9

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Explicarea metodologiilor, tehnicilor i procedeelor de
perfecionare a deprinderilor practico-metodice n vederea
predrii complexelor de D.F.G. i nsuirea deprinderilor
motrice specifice gimnasticii acrobatice
7.2 Obiectivele specifice 1.Selectarea i introducerea coninuturilor specifice
gimnasticii pe cicluri de nvmnt;
2. Elaborarea, selectarea i prezentarea unor sisteme
operaionale pe componentele leciilor de educaie fizic i
sport, necesare alctuirii i predrii complexelor de D.F.G.,
necesare predrii exerciiilor aplicative i a calitilor i
deprinderilor motrice specifice exerciiilor acrobatice i
sriturilor.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Bibliografie
8.2 Seminar/ laborator/ proiect Metode de
predare-
nvare
Observaii
1. EXERCIII DE FRONT I ORDINE: perfecionarea capac
de conducere i
organizare a colectivelor n situaii pedagogice concrete.

demonstrai
a,
4 ore
2. EXERCIII DE D.F.G.: reguli metodice de selecie, compu
i predare a complexelor de dezvoltare fizic general
exerciii libere individuale i cu partener.
explicaia,

exersarea
4 ore
3. EXERCIII APLICATIVE: tehnica i metodologia
predrii exerciiilor aplicative nespecifice gimnastici:
mers, alergare, aruncare i prindere, ridicare i transport.

Metoda
global i
fragmentat
6 ore
4. EXERCIII ACROBATICE: tehnica i metodologia
predrii elementelor de gimnastic artistic colar:
rulri, rostogoliri, cilindrul napoi, poziii de echilibru i mobi
(cumpn, pod, st. pe omoplai, st. pe
cap), st. pe mini, rostogolirea napoi prin stnd pe mini.
6 ore
5. SRITURI: tehnica i metodologia predrii fazelor
sriturilor cu sprijin; sritura deprtat peste capr i sritura
deprtat la lada de gimnastic.
8 ore
Bibliografie
1. FEKETE, I. Gimnastica de baz, acrobatic i srituri, ED. Librriile
Crican, Oradea, 1996
2. PODLAHA, R. Terminologia gimnasticii, Ed. CNEFS 1971
10

3. STROESCU, A. Gimnastica, Ed Did i Ped Buc. 1968
4. VIERU, N. Manual de gimnastic sportiv, Ed. Driada Buc. 1997
5. POPESCU, G Gimnastica - prezentare general, Ed. Perpessicius. Buc.
2003
6. POPESCU, G Gimnastica de baz , vol Ii II, Ed. Perpessicius. Buc. 2003
7. SCARLAT, M.B., SCARLAT, E. Educaie fizic i sport nvmnt
liceal, EDP R.A, Buc. 2003
8. BDU, D, Teoria i metodica disciplinelor sportive gimnice, Ed.
Universitaii Transilvania Braov, 2007
9. BDU, D., CLINCIU, C., Tehnica i metodica nvrii sriturilor i
elementelor de baz din gimnastica acrobat, Ed. Universitaii Transilvania
Braov, 2006.
10. ORTNESCU, D., Mijloacele gimnasticii de baz, Ed. Universitaria,
Craiova, 2008.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor
comunitilor epistemice, asociailor profesionale i angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Contientizarea nevoii de pregtire profesional continu, pe parcursul ntregii viei prin
utilizarea a unor metode i tehnici eficiente de nvare a elevilor n raport cu cerinele
sociale n vederea integrrii lor pe piaa muncii.

10. Evaluare
Tip
activitate
10.1 Criterii de evaluare 10.2
Metode
de
evaluare
10.3
Pondere
din nota
final
10.4 Curs

10.5
Seminar/
laborator/
proiect
Demonstrarea i executarea unui exerciiu liber
ales coninnd elementele acrobatice specifice
gimnasticii i execuia global a sriturilor impuse.
Evaluare
tehnic

70
Activiti cu dominant teoretic i practico-
metodic:
- referat din domeniul de dezvoltare fizic
generala;
- referat din domeniul exerciiilor aplicative;
- deprindere necesar alctuirii i predrii
complexelor de D.F.G.
Referate
i
evaluare
practico-
metodic


30%
10.6 Standard minim de performan
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a conceptelor i teoriilor domeniilor: front i
ordine, dezvoltare fizic general i exerciiilor aplicative.
11FIA DISCIPLINEI
GIMNICE EFS III

1. Date despre program
1.1 Instituia de nvm
superior
Transilvania din Braov
1.2 Facultatea Educaie Fizic i Sporturi Montane
1.3 Departamentul Educaie Fizic i Motricitate Special
1.4 Domeniul de studii Educaie Fizic i Sport
1.5 Ciclul de studii Licen
1)
1.6 Programul de studii/
Calificarea
Educaie Fizic i Sportiv

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea
disciplinei
Gimnastic artistic
2.2 Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Nechita Florentina
2.3 Titularul activitilor de seminar/
laborator/ proiect
Lect. univ. dr. Nechita Florentina, Conf.
univ. dr. Gugu Gramatopol Carmen
2.4
Anul
de
studiu
II 2.5 Semestrul III 2.6
Tipul de
evaluare
VP 2.7
Regimul
disciplinei

Coninut

DD
Obligativitat

DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
sptmn
1 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/ laborator/
proiect
1
3.4 Total ore din
planul de
nvmnt
14 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/ laborator/
proiect
14
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 4
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate
i pe teren
3
Pregtire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 2
Alte activiti.....................................

12

3.7 Total ore studiu
individual
13
3.8 Total ore pe semestru 14
3.9 Numrul de credite

1

4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum -
4.2 de competene -

5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a
cursului
-
5.2 de desfurare a
seminarului/
laboratorului/
proiectului
Sala de gimnastic, Colina Universitii

6. Competene specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

C.1.Proiectarea modular (Educaie fizic i sportiv) i planificarea coninuturilor
de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar;
C.2. Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu
accent interdisciplinar;
C.3 Evaluarea creterii i dezvoltrii fizice i a calitii motricitii specifice
educaiei fizice i sportive, a atitudinii fa de practicarea independent a
exerciiului fizic;
C.4. Descrierea i demonstrarea sistemelor operaionale specifice Educaiei fizice
i sportive, pe grupe de vrst.


7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Explicarea cilor de dirijare i realizare a capacitii de
conducere i organizare a colectivelor n situaii pedagogice
concrete.
7.2 Obiectivele specifice 1. Selectarea i introducerea coninuturilor domeniul
DFG, n scopul formrii bazelor generale ale
micrii corporale;
2. Perfecionarea cunotinelor i capacitilor
necesare predrii exerciiilor aplicative specifice
gimnasticii.
3. Formularea obiectivelor de instruire si
perfectionare a calitilor i deprinderilor motrice
specifice exerciiilor acrobatice si sariturilor.
13

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Bibliografie
8.2 Seminar/ laborator/ proiect Metode de predare-
nvare
Observaii
1.EXERCIII DE D.F.G. Exerciii cu mi
medicinale, cu bastoane, la scara fix i
de
gimnastic.

demonstraia,
2 ore
2.EXERCIII APLICATIVE tehnic
metodologia
exerciiilor aplicative specifice gimna
echilibrul,
trrea, crarea i escaladarea.


explicaia,
exersarea
2 ore
3.EXERCIII ACROBATICE tehni
metodica
nvrii roii laterale, a roii ntoarse
ndreptrii
de pe cap. Legri i combinaii de elem
acrobatice
nsuite.
Metoda global i
fragmentat
4 ore
4.SRITURI CU SPRIJIN - tehnic
metodologia
sriturii prin departat la lada n lungime
(B) i rostogolire la lada n longitudinal
(F).
5 ore
Bibliografie
1. BANATAN, O. Exerciii cu banca de de gimnastic, Ed. UCFS Buc. 1957
2. FEKETE, I. Gimnastica de baz, acrobatic i srituri, ED. Librriile
Crican, Oradea, 1996
3. PODLAHA, R. Terminologia gimnasticii, Ed. CNEFS 1971
4. STROESCU, A. Gimnastica, Ed Did i Ped Buc. 1968
5. THOMAS, L Exerciii la scara fix Ed. UCFS, Buc 1961
6. VIERU, N. Manual de gimnastic sportiv, Ed. Driada Buc. 1997
7. POPESCU, G Gimnastica - prezentare general, Ed. Perpessicius. Buc.
2003
8. POPESCU, G Gimnastica de baz , vol Ii II, Ed. Perpessicius. Buc. 2003
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor
comunitilor epistemice, asociailor profesionale i angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Contientizarea nevoii de pregtire profesional continu, pe parcursul ntregii viei prin
utilizarea a unor metode i tehnici eficiente de nvare a elevilor n raport cu cerinele
14

sociale n vederea integrrii lor pe piaa muncii.
10. Evaluare
Tip
activitate
10.1 Criterii de evaluare 10.2
Metode
de
evaluare
10.3
Pondere
din nota
final
10.4 Curs

10.5
Seminar/
laborator/
proiect
Demonstrarea i executarea unui exerciiu liber
ales coninnd elementele acrobatice specifice
gimnasticii i execuia global a sriturilor
impuse.
Evaluare
tehnic

70
Activiti cu dominant teoretic i practico-
metodic:
- referat din domeniul de dezvoltare fizic
generala;
- referat din domeniul exerciiilor aplicative;
- deprindere necesar alctuirii i predrii
complexelor de D.F.G.

Referate
i
evaluare
practic


30

10.6 Standard minim de performan
cunoaterea cilor de dezvoltare fizic i psihic n concordan cu scopurile
generale umane-sociale i cu obiectivele particulare ale gimnasticii de baz.FIA DISCIPLINEI
GIMNICE EFS IV

1. Date despre program
1.1 Instituia de nvm
superior
Transilvania din Braov
1.2 Facultatea Educaie Fizic i Sporturi Montane
1.3 Departamentul Educaie Fizic i Motricitate Special
1.4 Domeniul de studii Educaie Fizic i Sport
1.5 Ciclul de studii Licen
1)
1.6 Programul de studii/
Calificarea
Educaie fizic i sportiv

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea
disciplinei
Gimnastic artistic
15

2.2 Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Nechita Florentina
2.3 Titularul activitilor de seminar/
laborator/ proiect
Lect. univ. dr. Nechita Florentina, Conf.
univ. dr. Gugu Gramatopol Carmen
2.4
Anul de
studiu
II 2.5
Semestrul
IV 2.6 Tipul
de evaluare
E 2.7
Regimul
disciplinei

Coninut

DD
Obligativitat
e
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
sptmn
3 din care: 3.2
curs
2 3.3 seminar/
laborator/ proiect
1
3.4 Total ore din planul de
nvmnt
42 din care: 3.5
curs
28 3.6 seminar/
laborator/ proiect
14
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 12
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de
specialitate i pe teren
6
Pregtire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri 15
Tutoriat 4
Examinri 2
Alte activiti.....................................
3.7 Total ore studiu
individual
39
3.8 Total ore pe semestru 28
3.9 Numrul de credite 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum -
4.2 de competene -

5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a
cursului
Sala de curs, Colina Universitii
5.2 de desfurare a
seminarului/
laboratorului/
proiectului
Sala de gimnastic, Colina Universitii

6. Competene specifice acumulate
Competene profesionale
C.1.Proiectarea modular (Educaie fizic i sportiv) i planificarea coninuturilor de
baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar;
C.4. Descrierea i demonstrarea sistemelor operaionale specifice Educaiei fizice i
16

sportive, pe grupe de vrst

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Explicarea, selecionarea i operarea cu noiuni teoretice
din domeniul gimnasticii, cu caracter aplicativ n educaia
fizic i sportiv colar.
7.2 Obiectivele specifice 1. Elaborarea de proiecte de optimizare a desfurrii
parcursurilor aplicative pe cicluri de nvmnt.
2.Rezolvarea unor probleme cu caracter metodic pe baza
capacitilor de organizare i predare a exerciiilor de FO n
ciclul liceal.
4. Formularea obiectivelor de instruire i perfecionare a
calitilor i deprinderilor motrice specifice exerciiilor
acrobatice i sriturilor.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode
de
predare
Observa
ii
1. Gimnastica scurt istoric, locul gimnasticii n sistemul E
scopul,
sarcinile i caracteristici;
Prelegere
pe baz
de slide
+
dezbatere
2 ore
2. Mijloacele fundamentale i ramurile gimnasticii Prelegere
pe baz
de slide
+
dezbatere
2 ore
3. Terminologia gimnasticii evoluie i principii de baz.
Poziii fundamentale i derivate ale corpului i segmentelor
sale. Descrierea exerciiilor de gimnastic. Reprezentarea
grafic n gimnastic.
Prelegere
pe baz
de slide
+
dezbatere
6 ore
4. Gimnastica de baz caracteristici i sistematizare;
exerciii de front i ordine (FO) rol i sistematizare:
formaii de adunare, de deplasare, de lucru, aciuni pe loc
i n deplasare, alctuiri i schimbri de formaii; deplasri
n figuri.
Prelegere
pe baz
de slide
+
dezbatere
6 ore
5. Exerciii de dezvoltare fizic general (DFG)
caracteristici i sistematizare; ex. libere simple i compuse;
reguli metodice de alctuire i predare; exerciii cu obiecte
Prelegere
pe baz
de slide
6 ore
17

portative: bastoane, mingi medicinale, cu bnci, la scara
fix i aparate speciale.
+
dezbatere
6. Exerciii aplicative caracteristici i sistematizare; reguli
metodice pentru alctuirea i predarea parcursurilor
aplicative.
Prelegere
pe baz
de slide
+
dezbatere
4ore
7.Gimnastica artistic n coal coninuturi, tehnic i
abordare metodologic. Concursul de gimnastic n coal.
Reguli elementare de arbitraj
Prelegere
pe baz
de slide
+
dezbatere
2 ore
Bibliografie
1. BANATAN, O. Exerciii cu banca de de gimnastic, Ed. UCFS Buc. 1957
2. FEKETE, I. Gimnastica de baz, acrobatic i srituri, ED. Librriile Crican,
Oradea, 1996
3. PODLAHA, R. Terminologia gimnasticii, Ed. CNEFS 1971
4. STROESCU, A. Gimnastica, Ed Did i Ped Buc. 1968
5. THOMAS, L Exerciii la scara fix Ed. UCFS, Buc 1961
6. VIERU, N. Manual de gimnastic sportiv, Ed. Driada Buc. 1997
8.2 Seminar/ laborator/ proiect Metode de
predare-
nvare
Observa
ii
1. EXERCIII APLICATIVE metodologia pr
parcursurilor aplicative
n coal;
Conversaie,
munc
individual
/grup
4 ore
2. EXERCIII ACROBATICE tehnica i metodica rstu
nainte cu elan; legri de
elemente cunoscute i compunerea unui exerciiu la sol;
explicaia,
exersarea
6 ore
3. SRITURI CU SPRIJ IN - tehnica i metodologia srit
simple prin
rsturnare stnd pe mini i prin ndreptare de pe c
calupul de burete.
Metoda
global i
fragmentat
4 ore
Bibliografie
1. SCARLAT, M.B., SCARLAT, E. Educaie fizic i sport nvmnt liceal,
EDP R.A, Buc. 2003
2. BDU, D, Teoria i metodica disciplinelor sportive gimnice, Ed.
Universitaii Transilvania Braov, 2007
3. BDU, D., CLINCIU, C., Tehnica i metodica nvrii sriturilor i
elementelor de baz din gimnastica acrobat, Ed. Universitaii Transilvania
Braov, 2006.
4. ORTNESCU, D., Mijloacele gimnasticii de baz, Ed. Universitaria, Craiova,
18

2008.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor
comunitilor epistemice, asociailor profesionale i angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Contientizarea nevoii de pregtire profesional continu, pe parcursul ntregii viei prin
utilizarea a unor metode i tehnici eficiente de nvare a elevilor n raport cu cerinele
sociale n vederea integrrii lor pe piaa muncii.

10. Evaluare
Tip
activitate
10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de
evaluare
10.3
Pondere
din nota
final
10.4 Curs Explicarea corect a conceptelor i
noiunilor specifice domeniului
Evaluare scris
cu itemi
obiectivi
70
10.5
Seminar/
laborator/
proiect
Demonstrarea i executarea unui exerciiu
liber ales coninnd elementele acrobatice
specifice gimnasticii i execuia global a
sriturilor impuse.
Evaluare tehnic


20
Activiti cu dominant practic:
- redactarea unui parcurs aplicativ cu
mijloace specifice domeniului.

Evaluare
practico -
metodic

10
10.6 Standard minim de performan
- Cunoaterea, nelegerea i folosirea mijloacelor specifice gimnasticii pe cicluri
de nvmnt
19Programa analitic program de studiu Sport i Performan Motric

FIA DISCIPLINEI
GIMNICE SPM I

1. Date despre program
1.1 Instituia de nvm
superior
Transilvania din Braov
1.2 Facultatea Educaie Fizic i Sporturi Montane
1.3 Departamentul Performan Motric
1.4 Domeniul de studii Educaie Fizic i Sport
1.5 Ciclul de studii Licen
1)

1.6 Programul de studii/
Calificarea
Sport i Performan Motric

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea
disciplinei
Gimnastic de baz i acrobatic
2.2 Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Nechita Florentina
2.3 Titularul activitilor de seminar/
laborator/ proiect
Lect. univ. dr. Nechita Florentina, Conf.
univ. dr. Gugu Gramatopol Carmen
2.4
Anul de
studiu
I 2.5
Semestrul
I 2.6 Tipul de
evaluare
VP 2.7
Regimul
disciplinei

Coninut

DD
Obligativitate DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
sptmn
1 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/ laborator/
proiect
3.4 Total ore din planul de
nvmnt
14 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/ laborator/
proiect
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 4
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate
i pe teren
4
Pregtire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri 1
Tutoriat 2
Examinri 2
Alte activiti.....................................

20

3.7 Total ore studiu
individual
13
3.8 Total ore pe semestru 14
3.9 Numrul de credite 1

4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum -
4.2 de competene -

5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a
cursului
-
5.2 de desfurare a
seminarului/
laboratorului/
proiectului
Sala de gimnastic, Colina Universitii
6. Competene specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

C.1. Proiectarea modular (sport i performan motric) i planificarea
coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdiciplinar;
C.2. Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu
accent interdisciplinar (Sport i performan motric);
C.3. Evaluarea creterii, dezvoltrii fizice i a motricitii, potrivit cerinelor i
modelelor specific/ramur de sport;
C.4. Descrierea, explicarea i demonstrarea coninuturilor specific pe ramur de
sport.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Explicarea mecanismelor motricitii generale i a
mijloacelor specifice disciplinei gimnastic
7.2 Obiectivele specifice 3. Abordarea procesurala unor cunotine teoretice
privind noiunile elementare, terminologia,
coninutul gimnasticii de baz.
4. Utilizarea adecvat a conceptelor practico-metodice
necesare executrii i organizrii predrii mijloacele
gimansticii de baz exerciii de front i ordine i
exerciii de dezvoltare fizic general.


21

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de
predare
Observaii
Bibliografie

8.2 Lucrri practice Metode de
predare-
nvare
Observaii
1.EXERCIII DE FRONT I ORDINE terminologie,
aciuni pe loc i n deplasare, alctuiri i schimbri de
formaii, deplasri n figuri.

Conversaie,
demonstraia,
6 ore
2.EXERCIII DE D.F.G. Poziii fundamentale i
derivate ale corpului, poziii i micri segmentare,
metodice de alctuire i predare a exerciiilor libere
simple i compuse.
explicaia,
exersarea
4 ore
3.Bazele generale ale micrii corporale Metoda
global i
fragmentat
4 ore
Bibliografie
1. FEKETE, I. Gimnastica de baz, acrobatic i srituri, ED. Librriile Crican,
Oradea, 1996
2. PODLAHA, R. Terminologia gimnasticii, Ed. CNEFS 1971
3. STROESCU, A. Gimnastica, Ed Did i Ped Buc. 1968
4. VIERU, N. Manual de gimnastic sportiv, Ed. Driada Buc. 1997
5. POPESCU, G Gimnastica - prezentare general, Ed. Perpessicius. Buc. 2003
6. POPESCU, G Gimnastica de baz , vol Ii II, Ed. Perpessicius. Buc. 2003
7. SCARLAT, M.B., SCARLAT, E. Educaie fizic i sport nvmnt liceal,
EDP R.A, Buc. 2003
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor
comunitilor epistemice, asociailor profesionale i angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Contientizarea nevoii de pregtire profesional continu, pe parcursul ntregii viei prin
utilizarea a unor metode i tehnici eficiente de nvare a elevilor n raport cu cerinele
sociale n vederea integrrii lor pe piaa muncii.

10. Evaluare
Tip
activitate
10.1 Criterii de evaluare 10.2
Metode
de
evaluare
10.3
Pondere
din nota
final
10.4 Curs

22

10.5
Seminar/
laborator/
proiect
Explicarea i demonstrarea corect a exerciiilor
din domeniul dezvoltare fizic general;
Utilizarea adecvat a conceptelor i teoriilor
specifice privind exerciiile de front i ordine;

Evaluare
oral

80%
Activiti cu dominant teoretic:
- referat din domeniul de front i ordine;
- referat din domeniul de dezvoltare fizic generala.

Referate

20%


10.6 Standard minim de performan
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a conceptelor i teoriilor domeniilor: front i
ordine i dezvoltare fizic general.


FIA DISCIPLINEI
GIMNICE SPM II
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvm
superior
Transilvania din Braov
1.2 Facultatea Educaie Fizic i Sporturi Montane
1.3 Departamentul Performan Motric
1.4 Domeniul de studii Educaie Fizic i Sport
1.5 Ciclul de studii Licen
1)
1.6 Programul de studii/
Calificarea
Sport i Performan Motric

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea
disciplinei
Gimnastic de baz i acrobatic
2.2 Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Nechita Florentina
2.3 Titularul activitilor de seminar/
laborator/ proiect
Lect. univ. dr. Nechita Florentina, Conf.
univ. dr. Gugu Gramatopol Carmen
2.4
Anul de
studiu
I 2.5
Semestrul
II 2.6 Tipul
de evaluare
VP 2.7
Regimul
disciplinei

Coninut DD
)
Obligativitate DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

3.1 Numr de ore pe
sptmn
2 din care: 3.2
curs
3.3 seminar/ laborator/
proiect
2
3.4 Total ore din
planul de nvmnt
28 din care: 3.5
curs
3.6 seminar/ laborator/
proiect
28
23

Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 6
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate
i pe teren
6
Pregtire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 2
Examinri 2
Alte activiti

3.7 Total ore studiu
individual
26
3.8 Total ore pe semestru 28
3.9 Numrul de credite

2

4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum -
4.2 de competene -

5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a
cursului
-
5.2 de desfurare a
seminarului/
laboratorului/
proiectului
Sala de gimnastic, Colina Universitii

6. Competene specifice acumulate
Competene profesionale
C.1. Proiectarea modular (sport i performan motric) i planificarea
coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdiciplinar;
C.2. Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare,
cu accent interdisciplinar (Sport i performan motric);
C.3. Evaluarea creterii, dezvoltrii fizice i a motricitii, potrivit cerinelor i
modelelor specific/ramur de sport;
C.4. Descrierea, explicarea i demonstrarea coninuturilor specific pe ramur de
sport.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Explicarea metodologiilor, tehnicilor i procedeelor de
perfecionare a deprinderilor practico-metodice n vederea
predrii complexelor de D.F.G. i nsuirea deprinderilor
motrice specifice gimnasticii acrobatice
24

7.2 Obiectivele specifice 1.Selectarea i introducerea coninuturilor specifice
gimnasticii pe cicluri de nvmnt;
2. Elaborarea, selectarea i prezentarea unor sisteme
operaionale pe componentele leciilor de educaie fizic i
sport, necesare alctuirii i predrii complexelor de D.F.G.,
necesare predrii exerciiilor aplicative i a calitilor i
deprinderilor motrice specifice exerciiilor acrobatice i
sriturilor.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Bibliografie
8.2 Seminar/ laborator/ proiect Metode de
predare-
nvare
Observaii
1.EXERCIII DE FRONT I ORDINE: perfecionarea
capacitii de conducere i organizare a colectivelor n
situaii pedagogice concrete.

demonstraia
,
4 ore
2. EXERCIII DE D.F.G.: reguli metodice de selecie,
compunere i predare a complexelor de dezvoltare fizic
general exerciii libere individuale i cu partener.
explicaia,

exersarea
4 ore
3. EXERCIII APLICATIVE: tehnica i metodologia
predrii exerciiilor aplicative nespecifice gimnastici:
mers, alergare, aruncare i prindere, ridicare i transport.

Metoda
global i
fragmentat
6 ore
4. EXERCIII ACROBATICE: tehnica i metodologia
predrii elementelor de gimnastic artistic colar:
rulri, rostogoliri, cilindrul napoi, poziii de echilibru i
mobilitate (cumpn, pod, st. pe omoplai, st. pe
cap), st. pe mini, rostogolirea napoi prin stnd pe mini.
6 ore
5. SRITURI: tehnica i metodologia predrii fazelor
sriturilor cu sprijin; sritura deprtat peste capr i
deprtat peste lad.
8 ore
Bibliografie
1. FEKETE, I. Gimnastica de baz, acrobatic i srituri, ED. Librriile Crican,
Oradea, 1996
2. PODLAHA, R. Terminologia gimnasticii, Ed. CNEFS 1971
3. STROESCU, A. Gimnastica, Ed Did i Ped Buc. 1968
4. VIERU, N. Manual de gimnastic sportiv, Ed. Driada Buc. 1997
5. POPESCU, G Gimnastica - prezentare general, Ed. Perpessicius. Buc. 2003
6. POPESCU, G Gimnastica de baz , vol Ii II, Ed. Perpessicius. Buc. 2003
7. SCARLAT, M.B., SCARLAT, E. Educaie fizic i sport nvmnt liceal,
25

EDP R.A, Buc. 2003
8. BDU, D, Teoria i metodica disciplinelor sportive gimnice, Ed.
Universitaii Transilvania Braov, 2007
9. BDU, D., CLINCIU, C., Tehnica i metodica nvrii sriturilor i
elementelor de baz din gimnastica acrobat, Ed. Universitaii Transilvania
Braov, 2006.
10. ORTNESCU, D., Mijloacele gimnasticii de baz, Ed. Universitaria, Craiova,
2008.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor
comunitilor epistemice, asociailor profesionale i angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Contientizarea nevoii de pregtire profesional continu, pe parcursul ntregii viei prin
utilizarea a unor metode i tehnici eficiente de nvare a elevilor n raport cu cerinele
sociale n vederea integrrii lor pe piaa muncii.


10. Evaluare
Tip
activitate
10.1 Criterii de evaluare 10.2
Metode
de
evaluare
10.3
Pondere
din nota
final
10.4 Curs

10.5
Seminar/
laborator/
proiect
Demonstrarea i executarea unui exerciiu liber
ales coninnd elementele acrobatice specifice
gimnasticii i execuia global a sriturilor impuse.
Evaluare
tehnic

70
Activiti cu dominant teoretic i practico-
metodic:
- referat din domeniul de dezvoltare fizic
generala;
- referat din domeniul exerciiilor aplicative;
- deprindere necesar alctuirii i predrii
complexelor de D.F.G.
Referate
i
evaluare
practico-
metodic


30%
10.6 Standard minim de performan
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a conceptelor i teoriilor domeniilor: front i
ordine, dezvoltare fizic general i exerciiilor aplicative.
26

FIA DISCIPLINEI
GIMNICE SPM III

1. Date despre program
1.1 Instituia de nvm
superior
Transilvania din Braov
1.2 Facultatea Educaie Fizic i Sporturi Montane
1.3 Departamentul Performan Motric
1.4 Domeniul de studii Educaie Fizic i Sport
1.5 Ciclul de studii Licen
1)
1.6 Programul de studii/
Calificarea
Sport i Performan Motric

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea
disciplinei
Gimnastic artistic
2.2 Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Nechita Florentina
2.3 Titularul activitilor de seminar/
laborator/ proiect
Lect. univ. dr. Nechita Florentina, Conf.
univ. dr. Gugu Gramatopol Carmen
2.4
Anul de
studiu
II 2.5
Semestrul
III 2.6
Tipul de
evaluare
VP 2.7
Regimul
disciplinei

Coninut

DD
Obligativitate DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
sptmn
1 din care: 3.2
curs
3.3 seminar/
laborator/ proiect
1
3.4 Total ore din planul de
nvmnt
14 din care: 3.5
curs
3.6 seminar/
laborator/ proiect
14
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 4
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de
specialitate i pe teren
3
Pregtire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 2
Alte activiti.....................................
3.7 Total ore studiu
individual
13
3.8 Total ore pe semestru 14
3.9 Numrul de credite

1

27

4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum -
4.2 de competene -

5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a
cursului
-
5.2 de desfurare a
seminarului/
laboratorului/
proiectului
Sala de gimnastic, Colina Universitii

6. Competene specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

C.1. Proiectarea modular (sport i performan motric) i planificarea
coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdiciplinar;
C.2. Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu
accent interdisciplinar (Sport i performan motric);
C.3. Evaluarea creterii, dezvoltrii fizice i a motricitii, potrivit cerinelor i
modelelor specific/ramur de sport;
C.4. Descrierea, explicarea i demonstrarea coninuturilor specific pe ramur de
sport.


7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.2 Obiectivul general al
disciplinei
Explicarea cilor de dirijare i realizare a capacitii de
conducere i organizare a colectivelor n situaii pedagogice
concrete.
7.2 Obiectivele specifice 4. Selectarea i introducerea coninuturilor domeniul
DFG, n scopul formrii bazelor generale ale
micrii corporale;
5. Perfecionarea cunotinelor i capacitilor
necesare predrii exerciiilor aplicative specifice
gimnasticii.
6. Formularea obiectivelor de instruire si
perfectionare a calitilor i deprinderilor motrice
specifice exerciiilor acrobatice si sariturilor.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de
predare
Observaii
Bibliografie
8.2 Seminar/ laborator/ proiect Metode de Observaii
28

predare-
nvare
1.EXERCIII DE D.F.G. Exerciii cu mingi
medicinale, cu bastoane, la scara fix i banca de
gimnastic.

demonstraia,
2 ore
2.EXERCIII APLICATIVE tehnica i metodologia
exerciiilor aplicative specifice gimnasticii: echilibrul,
trrea, crarea i escaladarea.


explicaia,
exersarea
2 ore
3.EXERCIII ACROBATICE tehnica i metodica
nvrii roii laterale, a roii ntoarse i a ndreptrii
de pe cap. Legri i combinaii de elemente acrobatice
nsuite.
Metoda
global i
fragmentat
4 ore
4.SRITURI CU SPRIJIN - tehnica i metodologia
sriturii prin departat la lada n lungime
(B) i rostogolire la lada n longitudinal (F).
5 ore
Bibliografie
1. BANATAN, O. Exerciii cu banca de de gimnastic, Ed. UCFS Buc. 1957
2. FEKETE, I. Gimnastica de baz, acrobatic i srituri, ED. Librriile Crican,
Oradea, 1996
3. PODLAHA, R. Terminologia gimnasticii, Ed. CNEFS 1971
4. STROESCU, A. Gimnastica, Ed Did i Ped Buc. 1968
5. THOMAS, L Exerciii la scara fix Ed. UCFS, Buc 1961
6. VIERU, N. Manual de gimnastic sportiv, Ed. Driada Buc. 1997
7. POPESCU, G Gimnastica - prezentare general, Ed. Perpessicius. Buc. 2003
8. POPESCU, G Gimnastica de baz , vol Ii II, Ed. Perpessicius. Buc. 2003

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor
comunitilor epistemice, asociailor profesionale i angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Contientizarea nevoii de pregtire profesional continu, pe parcursul ntregii viei prin
utilizarea a unor metode i tehnici eficiente de nvare a elevilor n raport cu cerinele
sociale n vederea integrrii lor pe piaa muncii.

10. Evaluare
Tip
activitate
10.1 Criterii de evaluare 10.2
Metode
de
evaluare
10.3
Pondere
din nota
final
10.4 Curs

10.5 Demonstrarea i executarea unui exerciiu liber Evaluare
29

Seminar/
laborator/
proiect
ales coninnd elementele acrobatice specifice
gimnasticii i execuia global a sriturilor
impuse.
tehnic 70
Activiti cu dominant teoretic i practico-
metodic:
- referat din domeniul de dezvoltare fizic
generala;
- referat din domeniul exerciiilor aplicative;
- deprindere necesar alctuirii i predrii
complexelor de D.F.G.

Referate
i
evaluare
practic


30

10.6 Standard minim de performan
cunoaterea cilor de dezvoltare fizic i psihic n concordan cu scopurile
generale umane-sociale i cu obiectivele particulare ale gimnasticii de baz.


FIA DISCIPLINEI
GIMNICE SPM IV

1. Date despre program
1.1 Instituia de nvm
superior
Transilvania din Braov
1.2 Facultatea Educaie Fizic i Sporturi Montane
1.3 Departamentul Performan Motric
1.4 Domeniul de studii Educaie Fizic i Sport
1.5 Ciclul de studii Licen
1)
1.6 Programul de studii/
Calificarea
Sport i Performan Motric

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea
disciplinei
Gimnastic artistic
2.2 Titularul activitilor de curs Lect. univ. dr. Nechita Florentina
2.3 Titularul activitilor de seminar/
laborator/ proiect
Lect. univ. dr. Nechita Florentina, Conf.
univ. dr. Gugu Gramatopol Carmen
2.4
Anul de
studiu
II 2.5
Semestrul
IV 2.6
Tipul de
evaluare
E 2.7
Regimul
disciplinei

Coninut DD
2)
Obligativitate DI
3)
30

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
sptmn
3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/ laborator/
proiect
3.4 Total ore din
planul de nvmnt
42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/ laborator/
proiect
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 12
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate
i pe teren
6

Pregtire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri 15
Tutoriat 4
Examinri 2
Alte activiti.....................................
3.7 Total ore studiu
individual
39
3.8 Total ore pe semestru 28
3.9 Numrul de credite

3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum -
4.2 de competene -

5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a
cursului
Sala de curs, Colina Universitii
5.2 de desfurare a
seminarului/
laboratorului/
proiectului
Sala de gimnastic, Colina Universitii

6. Competene specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

C.1. Proiectarea modular (sport i performan motric) i planificarea
coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdiciplinar;
C.2. Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu
accent interdisciplinar (Sport i performan motric);
C.3. Evaluarea creterii, dezvoltrii fizice i a motricitii, potrivit cerinelor i
modelelor specific/ramur de sport;
C.4. Descrierea, explicarea i demonstrarea coninuturilor specific pe ramur de
sport.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
31

7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Explicarea, selecionarea i operarea cu noiuni teoretice
din domeniul gimnasticii, cu caracter aplicativ n sport i
performan.
7.2 Obiectivele specifice 1. Elaborarea de proiecte de optimizare a desfurrii
parcursurilor aplicative pe cicluri de nvmnt.
2.Rezolvarea unor probleme cu caracter metodic pe baza
capacitilor de organizare i predare a exerciiilor de FO n
ciclul liceal.
4. Formularea obiectivelor de instruire i perfecionare a
calitilor i deprinderilor motrice specifice exerciiilor
acrobatice i sriturilor.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode
de
predare
Observa
ii
1. Gimnastica scurt istoric, locul gimnasticii n sistemul
EFS, scopul, sarcinile i caracteristici;
Prelegere
pe baz
de slide
+
dezbatere
2 ore
2. Mijloacele fundamentale i ramurile gimnasticii Prelegere
pe baz
de slide
+
dezbatere
2 ore
3. Terminologia gimnasticii evoluie i principii de baz.
Poziii fundamentale i derivate ale corpului i segmentelor
sale. Descrierea exerciiilor de gimnastic. Reprezentarea
grafic n gimnastic.
Prelegere
pe baz
de slide
+
dezbatere
6 ore
4. Gimnastica de baz caracteristici i sistematizare;
exerciii de front i ordine (FO) rol i sistematizare:
formaii de adunare, de deplasare, de lucru, aciuni pe loc
i n deplasare, alctuiri i schimbri de formaii; deplasri
n figuri.
Prelegere
pe baz
de slide
+
dezbatere
6 ore
5. Exerciii de dezvoltare fizic general (DFG)
caracteristici i sistematizare; ex. libere simple i compuse;
reguli metodice de alctuire i predare; exerciii cu obiecte
portative: bastoane, mingi medicinale, cu bnci, la scara
fix i aparate speciale.
Prelegere
pe baz
de slide
+
dezbatere
6 ore
6. Exerciii aplicative caracteristici i sistematizare; reguli
metodice pentru alctuirea i predarea parcursurilor
Prelegere
pe baz
4ore
32

aplicative. de slide
+
dezbatere
7. 7.Gimnastica artistic n coal coninuturi, tehnic i
abordare metodologic. Concursul de gimnastic n coal.
Reguli elementare de arbitraj
Prelegere
pe baz
de slide
+
dezbatere
2 ore
Bibliografie
1. BANATAN, O. Exerciii cu banca de de gimnastic, Ed. UCFS Buc. 1957
2. FEKETE, I. Gimnastica de baz, acrobatic i srituri, ED. Librriile Crican,
Oradea, 1996
3. PODLAHA, R. Terminologia gimnasticii, Ed. CNEFS 1971
4. STROESCU, A. Gimnastica, Ed Did i Ped Buc. 1968
5. THOMAS, L Exerciii la scara fix Ed. UCFS, Buc 1961
6. VIERU, N. Manual de gimnastic sportiv, Ed. Driada Buc. 1997
8.2 Seminar/ laborator/ proiect Metode de
predare-
nvare
Observa
ii
1. EXERCIII APLICATIVE metodologia pr
parcursurilor aplicative
a. n coal;
Conversaie,
munc
individual
/grup
4 ore
2. EXERCIII ACROBATICE tehnica i metodica rstu
nainte cu elan; legri de
a. elemente cunoscute i compunerea unui exerci
sol;
explicaia,
exersarea
6 ore
3. SRITURI CU SPRIJIN - tehnica i metodologia srit
simple prin
4. rsturnare stnd pe mini i prin ndreptare de pe c
calupul de burete.
Metoda
global i
fragmentat
4 ore
Bibliografie
1. SCARLAT, M.B., SCARLAT, E. Educaie fizic i sport nvmnt liceal,
EDP R.A, Buc. 2003
2. BDU, D, Teoria i metodica disciplinelor sportive gimnice, Ed.
Universitaii Transilvania Braov, 2007
3. BDU, D., CLINCIU, C., Tehnica i metodica nvrii sriturilor i
elementelor de baz din gimnastica acrobat, Ed. Universitaii Transilvania
Braov, 2006.
4. ORTNESCU, D., Mijloacele gimnasticii de baz, Ed. Universitaria, Craiova,
2008.
33

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor
comunitilor epistemice, asociailor profesionale i angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Contientizarea nevoii de pregtire profesional continu, pe parcursul ntregii viei prin
utilizarea a unor metode i tehnici eficiente de nvare a elevilor n raport cu cerinele
sociale n vederea integrrii lor pe piaa muncii.

10. Evaluare
Tip
activitate
10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de
evaluare
10.3
Pondere
din nota
final
10.4 Curs Explicarea corect a conceptelor i
noiunilor specifice domeniului
Evaluare scris
cu itemi
obiectivi
70
10.5
Seminar/
laborator/
proiect
Demonstrarea i executarea unui exerciiu
liber ales coninnd elementele acrobatice
specifice gimnasticii i execuia global a
sriturilor impuse.
Evaluare tehnic


20
Activiti cu dominant practic:
- redactarea unui parcurs aplicativ cu
mijloace specifice domeniului.

Evaluare
practico -
metodic

10
10.6 Standard minim de performan
- Cunoaterea, nelegerea i folosirea mijloacelor specifice gimnasticii pe cicluri
de nvmnt

34


CAPITOLUL I

GIMNASTICA
1.1 Scurt istoric al gimnasticii
Gimnastica este unul dintre cele mai vechi sporturi olimpice fiind inclus
i n programul J ocurilor Olimpice antice, atunci cnd concurenii se ntreceau
ntr-o varietate de concursuri. Aceste ntreceri au inclus lupte i srituri peste
tauri, n conformitate cu ilustraiile de pe vase de lut, greu de spus c era vorba
despre gimnastic. Numele de gimnastic provine din cuvntul grecesc antic
gymnos , care tradus literal, nseamn gol. Datorit faptului c ntrecerile se
desfurau n pielea goal, acest lucru a determinat interzicerea participrii la
ntreceri a femeilor, acestea fiind excluse de la J ocuri, nu doar n calitate de
concurente, ci i ca spectatoare.
Gimnastica este o disciplin sportiv complex, care ofer un spectacol
de mare virtuozitate, miestrie i art.


Fig.1.Pugilatul i luptele n Creta, Vojtech Zamarovsky,1988, p.98
Fig.2.Pugiliti i alergtori, Vojtech Zamarovsky,1988, p.99
35Fig.3. Ridicarea greutilor, Vojtech Zamarovsky,1988, p.169


Fig.4. Amfor de la Jocurile Panathenee, pe o parte o competiie de pugilat, iar pe cealalt parte
zeia Atena, dateaz din anii 324 .e.n., Vojtech Zamarovsky,1988, p.193
Fig.5 Lupte aruncarea partenerului napoi. Pictur n rou pe o vaz datnd din preajma anului
430 .e.n., Vojtech Zamarovsky,1988, p.223

36


Fig.6.Piramid sursa http://www.romgym.ro/media/istoria-gimnasticii/, accesat 30.x.2011, ora
11.00).

Parcurgnd treptele de evoluie ale societii, gimnastica s-a confundat
cu educaia fizic i a evoluat din timpurile cele mai ndeprtate i pn n zilele
noastre. Astfel, egiptenii preconizau o educaie fizic armonioas, pentru
formarea multilateral a omului, prin practicarea exerciiilor fizice, a muzicii i
a dansului; hinduii ddeau o deosebit importan exerciiilor fizice avnd un
sistem de gimnastic i educaie fizic denumit Pranaiama.
La chinezi gsim un sistem de gimnastic respiratorie recomandat ca
mijloc de aparare a organismului mpotriva mbolnvirilor, creat de medicul
Kong Fu (cu 2698 ani .e.n.). Poporul care a acordat ns cea mai mare
importan exerciiilor fizice este cel grec. El a creat cuvntul gimnastic
pentru a da un nume generic totalitii exerciiilor fizice practicate n scopul de a
contribui la ntreinerea sntii, la ntrirea corpului i la nfrumusearea vieii
spirituale. n concepia lor au existat trei laturi: igienic, militar i armonic.
Latura militar a fost fundamentat i practicat de ctre spartani, iar latura
idealului armonic de atenieni.
(http://www.sportbiz.ro/Sporturi/maingimnastica.htm, accesat 30.x.2011, ora
10.36).
Gimnastica olimpic a acelor timpuri s-a stins odat cu desfiinarea J.O.,
dar, pn atunci, timp de peste o mie de ani, regii care au guvernat n epoc au
ncurajat practicarea exerciiilor fizice. (FRG,
http://www.romgym.ro/media/istoria-gimnasticii/, accesat 30.x.2011, ora
11.00).
Pragul de trecere de la greaca antic la gimnastica din prezent este strns
legat de evoluia Jocurilor Olimpice de la cele din antichitate la cele din zilele
noastre. Astfel, gimnastica s-a modelat ajungnd pe parcursul secolului al 19-lea
sub o diviziune de stiluri, stiluri aflate n conflict. Aceste stiluri sunt
urmtoarele:
- stilul sistemului suedez, care viza exersarea unui grup de exerciii
libere;
- stilul sistemului german, care viza utilizarea unui aparat.
37


Fig.7 Sportul n gimnaziu Grec, Vojtech Zamarovsky,1988, p.111

n Europa secolului al 19-lea au nceput s apar gimnazii destinate
gimnasticii, n aer liber, care seamn cu locuri de joaca, locuri privite ca o
aventura n cazul domnilor care doreau s impresioneze doamnele, care, la
rndul lor, tot din acelai motiv, care purtau semne ale ascensiunilor montane.
Din punct de vedere al armatei, gimnastica a fost privit ca o posibilitate de
exprimare a disciplinei, i nu este de mirare c termeni militari nc mai exist,
cum ar fi defileaz pe i salutul juriului. (FRG,
http://www.romgym.ro/media/istoria-gimnasticii/, accesat 30.x.2011, ora
11.00).
Federaia Internaional de Gimnastic (FIG) a fost fondat n 1881, la
Lige, n prezent existnd 129 federaii afiliate. Ca disciplin sportiv
gimnastica a fost prezent nc de la primele ediii ale Jocurilor Olimpice din
epoca modern. Acest lucru a nceput n 1989 prin participarea bieilor, iar
fetele participnd oficial n 1952 la Helsinki.
Primul concurs de gimnastic a fost la Atena n 1896 (fig.9), avnd un
numr de 18 gimnati din ase naiuni, la cteva aparate. Uneori concursul s-a
desfurat n aer liber, suferind diferite modificri pn s ating nivelul
existent de astzi. Aceste modificri s-au realizat pe parcursul concursurilor
olimpice, viznd modificarea numrului de aparte, felul i construcia acestora,
numrul de concureni care participau, tipul de exerciii, etc.

38


Fig.8 Stadionul din Atena unde s-au inut n 1896 primele Jocuri Olimpice din perioada modern,
Vojtech Zamarovsky,1988, p.128

n perioada antic stadioanele aveau urmtoarele aspecte ilustrate n
figurile 9,10, 11, 12 i 13.

Fig.9. Stadionul din Isthmia, urmele locului de start pentru alergtori, Vojtech Zamarovsky,1988,
p.226


Fig.10 Stadionul din Delfi, cel mai bine conservat stadion antic de pe teritoriul Greciei, Vojtech
Zamarovsky,1988, p.227
39


Fig.11 Stadionul din Olympia, resturile tribunei pentru arbitrii, Vojtech Zamarovsky,1988, p.227


Fig.12 Poarta de intrare (iniial un tunel acoperit) a stadionului Olympia, Vojtech
Zamarovsky,1988, p.132


Fig.13 Stadionul din Olympia, vedere dinspre rsrit. n fundal, resturile tunelului de intrare
(fig.13), n stnga rmiele tribunei arbitrilor (fig.12), n fa pragul de start, iar pe laturi colinele pentru
spectatori, Vojtech Zamarovsky,1988, p.133
40

Din punct de vedere al trasrii liniilor metodice ale gimnasticii, acestea s-
au realizat n 1952 la Helsinki. Astfel s-a pus baza unei linii metodice de
dezvoltare a gimnasticii sportive.
n zilele noastre gimnastica este o disciplin vast cu grad mare de
complexitate. Acest disciplin este practicat pe scar larg n ntreaga lume.
Astfel, gimnastica de azi este considerat regina sportului, datorit diversificrii
ariei de cuprindere: gimnastica ritmic, gimnastica aerobic, gimnastica
acrobatic, etc.
Privind evoluia din punct de vedere al competiiilor n sal de-a lungul
timpului au aprut mbuntiri ale acestor baze.

Fig.14 Sal de gimnastic, sursa http://www.romgym.ro/media/istoria-gimnasticii/Fig. 15 Sala de gimnastic din epoca modern, sursa sala-gimnastica-cristi-vatavu.jpg


41

1.2 Scopul i sarcinile gimnasticii
Din punct de vedere a autoarei Storescu, A., 1968, p.11, n cadrul
sistemului de educaie fizic i sport gimnastica este practicat cu scopul de a
contribui la obinerea dezvoltrii i perfecionrii pregtirii fizice multilaterale.
Viznd dezvoltarea i perfecionarea pregtirii fizice multilaterale
gimnastica se bazeaz pe urmtoarele sarcini:
- dezvoltarea corect i armonioas a organismului;
- dezvoltarea calitilor motrice de baz;
- stimularea i mbuntirea tuturor funciilor organismului;
- formarea inutei corecte i educarea esteticii;
- recuperare posttraumatic sau recuperare funcional.
Pe lng scopul de dezvoltare fizic general practicarea gimnasticii
influeneaz selectiv activitatea funciilor organismului astfel:
1. La nivelul sistemului nervos, stimuleaz centrii cerebrali care
cresc rata cardiac. Pe lng acest lucru mai contribuie i la
creterea oxigenului i nutriiilor din snge pentru a furniza
creierului mai mult energie.


Fig.17 Sistemul nervos (vedere ansamblu), Dem, T., 1974, p.45

2. La nivelul sistemului respirator contribuie la creterea
amplitudinii respiraiei i a capacitii vitale.

42


Fig.18 Pulmonul drept i stng (vedere anterioar), Dem, T., 1974, p.45

3. La nivelul sistemului cardiac, muchiul cardiac devine mai
puternic i pompeaz un volum mai mare de snge n corp.

Fig.19 Cordul (vedere anterioar i posterioar), Dem, T., 1974, p.18
4. La nivelul glandei tiroide crete metabolismul care ajut la
controlul greutii.

Fig.20 Vedere anterioar a organelor din torace i abdomen, Dem, T., 1974, p.29

43

5. La nivelul rinichilor crete randamentul hormonilor i
diminueaz debitul sanguin.

Fig.21 Rinichiul (vedere anterioar i posterioar), Dem, T., 1974, p.40
6. Ficatul contribuie la scderea trigliceridelor i la creterea
nivelului de lipoproteine cu densitate ridicat.

Fig.22 Ficatul (vedere anterioar i posterioar), Dem, T., 1974, p.29
7. La nivelul oaselor scade riscul dezvoltrii osteoporozei i
mbuntete mobilitatea articulaiilor.


Fig.23 Sistemul osos (vedere ansamblu), Dem, T., 1974, p.5
44


8. La nivelul muchilor, crete eficiena muscular, crete fora,
coordonarea, viteza, flexibilitatea, echilibru i rezistena; crete
circulaia sanguin.


Fig.24 Sistemul muscular (vedere ansamblu), Dem, T., 1974, p.11


1.3 Caracteristicile gimnasticii
Gimnastica are urmtoarele caracteristici ce o deosebesc i
oparticularizeaz fa de celelalte mijloace ale educaiei fizice i sportului dup
cum urmeaz:
1. Are un coninut bogat, foarte variat i diferit n ceea ce privete
gradul de dificultate solicitat i de efortul ce se cere la realizarea lui.
2. Micrile specifice gimnasticii au un caracter analitic, fapt cei confer
posibilitatea de a aciona eficient i selectiv asupra grupelor musculare i
aarticulaiilor.
3. Forma de execuie este specific gimnasticii n stabilirea notei finale
o parte important o are i execuia elmentelor, spre deosebire de alte ramuri
sportive (atletism), unde lungimea sau nlimea sriturii face departajarea
concurenilor i nu forma de executare a lor.
4. Stpnirea i adaptarea micrilor executanilor n condiii neobinuite,
conduc la coordonarea aparatului locomotor i dezvoltarea orientrii n spaiu.
5. Coninutul specific al gimnasticii conduce la dezvoltarea unor atitudini
comportamentale precum: voina, hotrrea, curajul, perseverena, altruismul,
drzenia, stpnirea de sine, sociabilitatea, disciplina, etc.
(http://www.scribd.com/doc/47630476/CURS-GIMNASTICA, accesat
31.10.2011, ora 20.36).
Stroescu, A., 1968, p.12 prezint caracteristicile gimnasticii astfel:
- se caracterizeaz printr-un coninut specific. Astfel cuprinde un
vast bagaj de exerciii, acestea fiind accesibile oricrei categorii
de vrst;
45

- ofer posibilitatea unei influenri precise i selective asupra
diferitelor grupe musculare i articulare;
- determin o stpnire elementar i multilateral a aparatului
locomotor n poziii neobinuite de sprijin, atrnare, echilibru i
orientare n spaiu;
- presupune capacitatea de efectuare a micrilor cu maximum de
corectitudine, precizie, localizare i amplitudine.


1.4 Ramurile gimnasticii
Diferii autori au mprit gimnastica n funcie de scopul urmrit i de
mijloacelor specifice n urmtoarele ramuri:


Fig.25 Ramurile gimnasticii, dup Stroescu, A., 1968, p.13-14

Fig.26 Ramurile gimnasticii, dup Stroescu, A., Podlaha, R., 1974, p.21-22
GIMNASTICA

GIMNASTICA
ELEMENTAR

GIMNASTICA DE
PERFORMAN

GIMNASTICA
AJUTTOARE


GIMNASTICA

GIMNASTICA
CU CARACTER
FORMATIV

GIMNASTICA
DE
PERFORMAN

GIMNASTICA
CU CARACTER
AJUTTOR
46


Fig.27 Ramurile gimnasticii, dup Solomon, M i colaboratorii, 1996, p.18

n principiu, instituionalizat n nvmnt, fenomenul instruirii gimnice
a studenilor este continuu, de aciune direct i contient dirijat n scopul
dezvoltrii multilaterale. n modelarea studenilor, viitorilor profesori de
educaie fizic i sport - specialiti kinetoterapeui, aceasta devine o adevrat
coal a gimnasticii, pe parcursul creia acetia trebuie s-i nsueasc
cunotine i deprinderi de micare specifice gimnasticii, astfel nct s poat, s
gseasc cele mai eficiente exerciii privind dezvoltarea fizic general,
corectarea deficienelor fizice, s nvee corect tehnica elementelor acrobatice i
a sriturilor cu sprijin, i nu numai, s poat manevra colectivul cu ajutorul
comenzilor specifice.
Importana gimnasticii n nvmntul universitar imprim o influen
incontestabil asupra formrii i perfecionrii studenilor din punct de vedere
estetic i intelectual, contribuind astfel la promovarea disciplinei sportive.
n cadrul nvmntului universitar gimnastica de baz are un caracter
formativ, care cuprinde o varietate de exerciii fizice accesibile studenilor.

Exemple
- gimnastica artistic cuprinde exerciii la aparate: sol, cal, inele, srituri,
paralele, bar i srituri pentru biei; paralele inegale, brna i sol pentru fete.
- gimnastica ritmic cuprinde exerciii individuale sau cu partener cu diferite
obiecte portative: minge, cerc, panglic, mciuci i coard.
*Exemplificai alte subsisteme sau sisteme ale gimnasticii.


GIMNASTICA

GIMNASTICA
SPORTIV

GIMNASTICA DE
PERFORMNA

GIMNASTICA
APLICAT N
ALTE DOMENII
47

S ne reamintim...
- gimnastica presupune executarea micrilor cu maximum de
corectitudine i stabilirea riguroas a formei de executare n strns legatur cu
coninutul micrii;
- practicarea gimnasticii determin formarea i dezvoltarea inutei corecte.

Test de evaluare a cunotinelor
1. Precizai care este caracterul disciplinei gimnastica.
2. Care este statutul de baz al gimnasticii sportive?
3. Menionai care sunt stilurile care au modelat ramura gimnasticii sportive.
4. Care sunt cele mai importante scopuri ale gimnasticii sportive?
5. Menionai caracteristicile de baz ale acestei disciplini.
6. Enumerai n ordinea principal ramurile gimnasticii sportive.


1.5. Obiectivele gimnasticii
Gimnastica are ca obiectiv principal mbogairea cunotinelor i
deprinderilor de micare specific gimnasticii cu caracter formativ a studenilor,
din punct de vedere estetic i intelectual. n acest sens, la sfritul acestui curs,
studenii vor fi capabili s identifice:
cunotintele teoretice privind noiunile elementare, terminologia i
coninutul gimnasticii de baz;
deprinderile practico-metodice necesare executrii i organizrii predrii
mijoacelor gimnasticii de baz exerciii de front i ordine, exerciii de
dezvoltare fizic general i exerciii aplicative;
modalitatea de educare a inutei corecte, a expresivitii gestului motric
precum i a capacitii de contracie i relaxare muscular.
48

CAPITOLUL II

TERMINOLOGIA GIMNASTICII


Terminologia reprezint un domeniu care cuprinde totalitatea termenilor
specifici gimnasticii folosii pentru denumirea poziiilor, micrilor i
exerciilor. Datorit terminologiei, desrierea exerciilor gimnice are o
importan major n procesul formrii deprinderilor motrice, n ntelegera
coninutului i n creearea imaginii corecte despre micare.

2.1 Competenele privind nsuirea terminologiei
Dup asimilarea unei tehnologii adecvate studentul va fi capabil s:
- descrie terminologic corect denumirea unei poziii sau micri;
- descrie precis i unitar terminologic poziile statice i micrile specifice
gimnasticii;
- identifice poziile fundamentale i derivatele acestora;
- descrie micrile segmentelor;
- utilizeze prescurtrile de termen n elaborarea planurilor complexelor de
dezvoltare fizica general i n predarea acestora;
- identifice regulile de baz n alctuirea unui exerciiu de gimnastic.

2.2 Evoluie si principii de baz
Terminologia gimnasticii a evoluat n acelai timp cu mbuntirea
coninutului gimnasticii. n evoluia ei se regsesc diferite inflene ale anumitor
sisteme gimnice i binenteles a adepilor acestora.
Gheorghe Moceanu a avut o contribuie foarte important n evoluia
terminologiei gimnasticii. Acesta a publicat diferite crti viznd coninutul
specific al gimnasticii.
Evoluia terminologiei a fost continuat de interesul specialitilor Robert
Podlana i Adina Stroescu care au mbuntit coninutul terminologic al
disciplinei.
Terminologia trebuie s respecte particularitile de limb privind
utilizarea termenilor; descrierea terminologic a micrilor s fie precis, clar
i concis.

2.3 Poziii fundamentale i derivate ale corpului i segmentelor sale

Poziii fundamentale:
1.stnd;
49


Fig.28 stnd

2.pe genunchi;


Fig.29 pe genunchi


50

3.aezat;

Fig.30 aezat

4.culcat;

Fig.31 culcat


5.sprijin;

Fig.32 sprijin la lada de gimnastic

51

6.atrnat.


Fig.33 Atrnat cu spatele la scara fix

1. POZITIA FUNDAMENTAL STND
- stnd deprtat;
I DERIVATELE SALE

Fig.34 Stnd deprtat


52

- stnd deprtat mrit;


Fig.35 Stnd deprtat mrit

- stnd deprtat antero-posterior, cu piciorul stng nainte;

Fig.36 Stnd deprtat cu piciorul stng nainte
53


Fig.37 Stnd deprtat antero-posterior, profil

- stnd deprtat antero-posterior, cu piciorul drept nainte;

Fig.38 Stnd deprtat cu piciorul drept nainte
54


Fig.39 Stnd departat-profil

- stnd ncruciat cu piciorul drept peste stngul;

Fig.40 Stnd ncruciat55

- stnd cu genunchii semindoii;

Fig.41 Stnd cu genunchii semindoii


Fig.42 Stnd cu genunchii semindoii-profil

- stnd cu genunchii semindoii deprtai;
- stnd fandat nainte;
56

- stnd fandat napoi;
- stnd fandat lateral;
- stnd pe vrfuri;

Fig.43 Stnd pe vrfuri

- stnd pe vrfuri deprtat;
- stnd pe vrfuri deprtat antero-posterior cu stngul nainte;
- stnd pe vrfuri deprtat antero-posterior cu dreptul nainte;
- stnd pe vrfuri cu genunchii semindoii;
- stnd pe vrfuri cu genunchii semindoii deprtai;
- stnd pe vrfuri ghemuit;

Fig.44 Stnd pe vrfuri ghemuit
57


Fig.45 Stnd pe vrfuri ghemuit-profil

- stnd pe un picior, cellalt ntins ridicat nainte;

Fig.46 Stnd pe un picior, cellalt ntins ridicat nainte


58

- stnd pe un picior pe vrf, cellalt ntins ridicat napoi;

Fig.47 Stnd pe un picior pe vrf, cellalt ntins ridicat napoi

- stnd pe un picior pe vrf, cellalt ntins ridicat lateral;

Fig.48 Stnd pe un picior pe vrf, cellalt ntins ridicat lateral


59

- stnd pe un picior, cellalt ndoit ridicat nainte;

Fig.49 Stnd pe un picior, cellalt ndoit ridicat nainte

- stnd pe un picior, cellalt ndoit ridicat napoi;

Fig.50 Stnd pe un picior, cellalt ndoit ridicat napoi


60

- stnd pe un picior, cellalt ndoit ridicat lateral;

Fig.51 Stnd pe un picior, cellalt ndoit ridicat lateral

- stnd pe un picior, cellalt ntins sprijinit nainte;
- stnd pe un picior, cellalt ntins sprijinit napoi;


Fig.52 Stnd pe un picior, cellalt ntins sprijint napoi
61


Fig.53 Stnd pe un picior, cellalt ndoit sprijint nainte

- stnd pe un picior, cellalt ntins sprijinit lateral;
- stnd pe un picior indoit, cellalt ntins ridicat nainte;
- stnd pe un picior, cellalt ntins sprijinit nainte, etc.

2.POZITIA FUNDAMENTAL PE GENUNCHI
- pe genunchi;
I DERIVATELE SALE

Fig.54 Pe genunchi


62

- pe genunchi deprtat;

Fig.55 Pe genunchi deprtat

- pe genunchi aezat pe clcie;

Fig.56 Pe genunchi, aezat pe clcie


63

- pe genunchi deprtat, aezat pe clcie;
- pe genunchi cu genunchii apropiai i clciele deprtate;
- pe genunchi cu clciele apropiate i genunchii deprtai;
- pe un genunchi, cellalt picior ntins nainte, minile pe olduri;

Fig.57 Pe genunchi, cellat picior ntins nainte, minile pe olduri

- pe un genunchi, cellalt picior ntins sprijinit napoi;
- pe un genunchi, cellalt picior ntins sprijinit lateral;
- pe un genunchi, cellalt picior ndoit sprijinit nainte;

Fig.58 Pe genunchi, cellalt ndoit nainte, minile pe olduri
64

- pe un genunchi, cellalt picior ndoit sprijinit lateral;
- cumpna pe genunchi.

Fig.59 Cumpna pe un genunchi


3.POZITIA FUNDAMENTAL AEZAT
aezat cu picioarele ntinse;
I DERIVATELE SALE

Fig.60 Aezat


65

aezat cu picioarele ntinse deprtat;

Fig.61 Aezat deprtat

aezat cu picioarele ndoite apropiate;

Fig.62 Aezat cu picioarele ndoite, cu minile pe partea anterioar a gambelor


66

aezat cu picioarele ndoite departat;
aezat echer, cu picioarele apropiate;

Fig.63 Aezat echer, minile pe oldurii

aezat echer, cu picioarele deprtate;

Fig.64 Aezat echer deprtat, minile pe oldurii

67

aezat pe o coaps, cu cellalt picior ntins lateral;
aezat ncruciat, minile pe genunchi

Fig.65 Aezat ncruciat, minile pe genunchi - profil


Fig.66 Aezat ncruciat, minile pe genunchi


68

aezat pe o coaps, cu cellalt picior ndoit lateral;
aezat pe coapse.

4.POZITIA FUNDAMENTAL CULCAT
culcat facial;
I DERIVATELE SALE

Fig.67 Culcar facial, braele ntinse nainte

culcat facial departat;
culcat dorsal;

Fig.68 Culcat dorsal

culcat dorsal deprtat;
culcat costal stnga;

Fig.69 Culcat costal stnga

culcat costal dreapta.

Fig.70 Culcat costal dreapta
69

5.POZITIA FUNDAMENTAL SPRIJIN
sprijinit cu corpul pe vertical, transversal fa de aparat, cu braele ntinse;
I DERIVATELE SALE

Fig.71 Sprijin transversal fa de aparat

sprijinit cu corpul pe vertical, longitudinal fa de aparat, cu braele ntinse;

Fig.72 Sprijin longitudinal fa de aparat

70

sprijinit echer;

Fig.73 Sprijin echer la calul cu mnere
sprijinit lateral la inele;
sprijinit cu corpul pe orizontal, cumpna pe un cot;
sprijinit cu corpul pe orizontal, cumpna pe coate;
sprijinit cu corpul pe orizontal, plutitor facial;
sprijinit cu corpul pe orizontal, plutitor vertical;
sprijinit cu corpul pe orizontal, plutitor dorsal;
sprijin cu corpul rsturnat;
stnd pe omoplai;

Fig.74 Stnd pe omoplai


71

stnd pe cap;

Fig.75Stnd pe cap la scara fix
stnd pe brae;
stnd pe mini;

Fig.76 Stnd pe mini la scar fix
stnd pe mini deprtat;
stnd pe o mn;
sprijin ghemuit;
aezat sprijinit;
sprijin pe genunchi;
72


Fig.77 Sprijin pe genunchi


Fig.78 Sprijin pe genunchi deprtat

73


Fig.79 Sprijin pe genunchi, aezat pe clcieFig.80 Sprijin pe un genunchi, cellalt picior ntins ridicat napoi


74


Fig.81 Sprijin pe un genunchi, cellalt picior ntins ridicat lateral

sprijin culcat facial, etc.

Fig.82 Sprijin culcat facial


Fig.83 Sprijin deprtat la capra de gimnastic

75


Fig.84 Sprijin atrnat la inele

6.POZITIA FUNDAMENTAL ATRNAT

I DERIVATELE SALE


Fig.85 Atrnat la scara marinreasc
76

atrnat cu corpul pe vertical la inele, scara fix, etc., cu braele ntinse;

Fig.86 Atrnat la inele

atrnat cu corpul pe vertical la inele, scara fix, etc., cu braele ndoite;
atrnat cu corpul pe vertical la inele, scara fix, etc., n echer;

Fig.87 Atrnat echer la inele

77

atrnat cu corpul pe vertical la inele, scara fix, etc., ghemuit;
atrnat cu corpul pe orizontal la inele, scara fix, etc., plana facial;
atrnat cu corpul pe orizontal la inele, scara fix, etc., plana dorsal;
atrnat agat de genunchi, la bara fix, etc.

Fig.88 Atrnat deprtat la bara fix


Fig.89 Atrnat cu spatele la scara fix

78


Fig.90 Atrnat deprtat cu spatele la scara fix

2.4. Micri segmentare
MICAREA - este modalitatea de deplasare a corpului uman n spaiu.
CLASIFICAREA MICRII:
1. MICARE SIMPL;
2. MICARE COMPUS;
3. MICARE ANALITIC;
4. MICARE GLOBAL
1. MICAREA SIMPL este o aciune motric care se efectueaz pe o
anumit direcie, implicnd n micare doar un lan cinematic elementar.
2. MICAREA COMPUS este alctuit din combinarea unor micri
simple ale segmentelor corpului.
3. MICAREA ANALITIC este o aciune motric care se localizeaz la
nivelul articulaiilor i a grupelor musculare.
4. MICAREA GLOBAL este o aciune motric care are efect asupra
ntregului organism.
Micarea este schimbarea strii de repaus a corpului sau a segmentelor acestuia,
iar micrile corpului uman sunt urmtoarele:
1. RIDICARE;
2. COBORRE;
3. DUCERE;
4. ROTARE;
5. FLUTURARE;
6. NCRUCIARE;
79

7. NTINDERE;
8. NDOIRE;
9. RSUCIRE;
10. BALANSARE;
11. NCLINARE;
12. APLECARE;
13. NDOIRE;
14. NTOARCERE;
15. RULARE;
16. DEPRTARE I APROPIERE;
17. ARCUIRE;

POZIIILE I MICRILE SEGMENTELOR CORPULUI
a) CAPUL

POZITIE
APLECAT
RASUCIT
MISCARE
APLECARE
RASUCIRE
ROTARE

Fig. 91Poziiile i micrile capului


b) BRATE

POZITIE
INTINSE-
SIMETRICE
DERIVATE
-Bratelejos
- brateleinainte;
- bratelelateral;
- bratele lateral
oblic jos;
- bratele inainte
oblic jos;
- bratele inapoi
oblic jos;
- bratele inainte
oblic sus, etc
INDOITE
- maini pe coapse;
- maini pe sold;
- maini pe umeri;
- maini la piept;
- maini la ceafa;
- maini pe crestet
COMPLET
MIXTE
COMBINATE
-Incrucisate inainte oblic
jos, sus inapoi;
- o mana dreapta la
piept, bratul stang lateral;
- mana dreapta pe sold,
bratul stang coroana sus;
-Cu un brat lateral,
cealalta mana la piept, pe
sold, etc

Fig.92-93 Poziiile braelor

80


c) TRUNCHI

POZITIE
INCLINAT
APLECAT
INDOIT
RASUCIT
APLECAT-RASUCIT
INDOIT-RASUCIT
Inainte inapoi;
90
Inainte
Lateral
Inapoi
Stanga
Dreapta

Fig. 94 Poziiile trunchiului

d) PICIOARELE
RIDICAREA-COBORREA
NDOIREA-NTINDEREA
RSUCIREA
ROTAREA
FORFECAREA
BALANSAREA

2.5. Prescurtri de termeni
Prescurtrile de termeni se folosesc n descrierea rapid a unei micri
sau a unui exerciiu.
-
Autorul Fekete, J afirm c folosirea acestor prescurtri trebuie s
respecte anumite regului:
-
Cuvintele care definesc poziiile fundamentale sau derivate
ale lor, se scriu prescurtat cu o singur liter majuscula cu
care ncepe denumirea poziiei;
-
Dac mai multe pri sau segmente ncep cu aceiai liter
se adaug una sau mai multe consoane din cuprinsul
cuvntului respectiv;
-
Poziiile fundamentale ct i derivatele lor se scriu
prescurtat cu majuscule;
-
Denumirea micrii, direcia n care se execut se
prescurteaz folosind liter mic;

Dup fiecare cuvnt prescurtat se pune punct.81

2.6. Descrierea exerciiilor de gimnastic, reprezentarea grafic.
- Exemplificarea poziiei iniiale, o situaie static a corpului sau
segmentelor sale.
n vederea descrierii exerciiilor gimnice trebuie s se respecte
urmtoarele reguli de baz:
- Descrierea micrii;
- Numirea segmentului implicat n micare;
- Menionarea direciei, amplitudinii i ritmului;
- Poziia de revenire.
n descrierea reprezentrii grafice regulile de baz utilizate sunt urmtoarele:
- Desenul se raporteaz fa de linia orizontal care reprezint solul;
- Corpul se deseneaz liniar cu orientare anterioar, din profil sau
orientare posterioar;
- Utilizarea unor semne care precizeaz direcia de efectuare a micrii:
sgei, sgeata curbat, linie frnt, linii orizontale, meninerea unei
micri prin ncercuirea acesteia, ntoarcerea prin menionarea gradelor,
cifrele reprezint timpul de execuie, obiectele utilizate n complexe:
minge, banca, baston de gimnastica, scara fix, etc;


Exemple
- n denumirea unei micri sau poziii se folosesc cuvinte adecvate,
respectndu-se gramatica limbii romne;
- descrierea micrilor gimnice s fie scurt: micarea de ndoire a trunchiului;
dac direcia n care se execut micarea se realizeaz prin lateral atunci se
specific acest lucru, iar descrierea este mai lung: micarea de ridicare a
braelor prin lateral sus.
- descrierea unui exerciiu: poziia iniiala: stnd deprtat, timpul 1: aplecarea
capului nainte; timpul2: revenire la poziia iniial; timpul 3: aplecarea capului
napoi; timpul 4: revenire la poziia iniial.
- prescurtarea poziiilor fundamentale: stnd St.; pe genunchi Pg.; aezat
Asez.; culcat Cul.; sprijin Spr. i atrnat At..

S ne reamintim...
-n descrierea unui exerciiu terminologia este cea mai important latura;
- descrierea exerciiilor s fie scurt, clar i concis;
- n descrierea exerciiilor de gimnastic trebuie s se respecte anumite
reguli;
- utilizarea prescurtrilor de termeni i realizarea reprezentrilor grafice ne
ofer un grad ridicat de eficacitate n predarea exerciiilor de gimnastica.


82

Test de evaluare a cunotinelor
1. Care este primul specialist de origine romn care a contribuit la mbuntirea
terminologiei n gimnastica sportiv?
2. Menionai i descriei poziile fundamentale ale gimnasticii.
3. Menionai trei poziii derivate pentru fiecare poziie fundamental a
gimnasticii.
4. Care sunt micrile specifice ntlnite n elaborarea unui complex de DFG?
5. Care sunt regulile de baz n alctuirea unui complex de DFG?
6. Alctuii un exerciiu liber pentru un segment al corpului la alegere, care s
vizeze caracter de for n execuie.
83

CAPITOLUL III

GIMNASTICA DE BAZ


Gimnastica de baz cuprinde n structura ei trei categorii de exercitii:
exerciii de front i ordine, exerciii de dezvoltare fizic general i exerciii
aplicative. Aceste categorii de exerciii sunt accesibile tuturor grupelor de vrst
i vizeaz n primul rnd dezvoltarea fizic armonioas, meninerea strii de
sntate i nsuirea bazelor generale ale micrii.

3.1. Competenele gimnasticii de baz
Studentul va fi capabil s:
- identifice cele trei categorii de exerciii specifice gimnasticii de baz;
- identifice i s explice exerciiile de front i ordine;
- descrie segmentul i direcia n care se execut micarea;
- decrie i s comande corect exerciiile de FO;
- identifice permanenta mbogire a coninutului gimnasticii prin descoperirea
unor exerciii noi;
- identifice regulile eseniale privind metodologia de predare a exerciiilor
de FO n coal.

Solomon, M i colaboratorii, 1996, p.32, afirm c exerciiile de front i
ordine fac parte din mijloacele gimnasticii de baz cu larg aplicaie n lecia
de educaie fizic, n diferite demonstraii sportive. Autorul face referire la
faptul c aceste exerciii sunt un mijloc important privind organizarea
corespunztoare a leciei i contribuie la disciplinarea colectivului.
3.2. Caracteristici i sistematizare
Rolul acestor exerciii este acela de captare a ateniei, de disciplinare a
executailor, de educare a prezenei de spirit, comtribuie la formarea inutei
corecte, etc.

Sistematizarea exerciiilor de front i ordine
Exerciiile de front i ordine cuprind urmtoarele aciuni, dup Solomon,
M. i colaboratorii, 1996, p.33:
1. Aciuni pe loc;
2. Aciuni n deplasare;
3. Alctuirea i desfacerea formaiilor

1. Aciuni pe loc:
- adunarea;
- alinierea;
84

- numrarea;
- raportul;
- ntoarceri pe loc;
- actiuni simple i complexe
- repaus.
2. Aciuni n deplasare:
- pornirea de pe loc;
- oprirea din mers
- pornirea n alergare;
- oprirea din alergare;
- deplasare cu schimbare de direcie prin ntoarcere;
- deplasare cu schimbare de direcie prin ocolire,
- deplasare cu ncruciare;
- deplasare cu desfaceri i contopiri;
- deplasri n figuri.

3. Alctuirea i desfacerea formaiilor
- formaii de adunare;
- formaii de deplasare;
- formaii de lucru.

2. Aciuni pe loc.
Adunarea reprezint momentul de grupare a executanilor n funcie
de comand.
1.1.1. Adunarea este o aciune care se realizeaz la comanda
ADUNAREA! n funcie de formaia aleas.
Alinierea reprezint aciunea de ordonare a executanilor n cadrul unei
formaii.
Alinierea este o aciune de mai multe feluri:
- aliniere strns;
- aliniere restrns
- aliniere rrit.
alinierea strns se execut la comanda: UMR LA UMR, V-
ALINIAI!.
alinierea restns se execut la comanda: v-ALINIAI!. La aceast
comand executanii ndoaie braul drept, ntorc privirea spre dreapta i se
deplaseaz cu pai mruni spre stnga.
alinierea rrit se execut la comanda: LA O LUNGIME DE BRA, V-
ALINIAI!, LA DOU LUNGIMI DE BRA, V-ALINIAI! sau CU PAI
ADUGAI, V-ALINIAI!
Numrtoarea are ca scop aflarea componentei colectivului de lucru sau
fie alctuirea altor formaii.
Variantele de numrtoare sunt urmtoarele:
85

Cte 1, 2, 3, etc., comanda: De la dreapta (stnga) spre stnga (dreapta),
CTE UNUL N CONTINUARE, NUMRAI!. Executanii ncep
numratoartea din direcia comandat prin ntoarcerea capului spre direcia
indicat i rostete numrul.
Din 2 n 2, 3 n 3, etc., comanda: De la dreapta (stnga) spre stnga
(dreapta), DIN DOI N DOI N CONTINUARE, NUMRAI!.
4 - 2- pe loc, comanda: De la dreapta (stnga) spre stnga (dreapta), PATRU,
DOI, PE LOC N CONTINUARE, NUMRAI!.
6 3 pe loc, comanda: De la dreapta (stnga) spre stnga (dreapta), ASE,
TREI. PE LOC N CONTINUARE, NUMRAI!.

Raportul este momentul organizatoric de la nceputul leciei didactice.
Descriere:Baz X, n linie pe un rnd, adunarea! Drepi! V-aliniai! Drepi!
De la dreapta la stnga n continuare, numrai! (ultimul executant din flancul
stng al formaiei execut un pas nainte i pune numrul) Pentru raport, nainte!
n acest moment studentul de serviciu efectueaz o ntoarcere cu schimbarea
direciei naintea profesorului i raporteaz: d-le profesor grupa X, cu un
efectiv de x studeni, este pregtit pentru nceperea leciei de gimnastic,
raporteaz student de serviciu XY. Profesorul mulumete studentului, iar acesta
schimb direcia cu revenire.


Fig.95 Raportul

ntoarceri pe loc sunt aciuni care permit schimbarea direciei.
Sistematizarea ntoarcerilor pe loc:
- la stanga;
- la dreapta:
- jumtate la stnga;
- jumtate la dreapta;
- la stnga mprejur
86

1.5.1. La stnga ntoarcerea se face prin comanda: LA STN-GA!
Comanda se d cu accentuarea ultimei silabe. Executanii realizeaz
ntoarcerea n doi timpi. Primul timp execut o ntoarcere pe clciul
piciorului de baz i pe vrful celuilalt picior, iar pe timpul doi apropie
picioarele.
1.5.2. La dreapta - ntoarcerea se face prin comanda: LA DREAP- TA!
Comanda se d cu accentuarea ultimei silabe. Executanii realizeaz
ntoarcerea n doi timpi. Primul timp execut o ntoarcere pe clciul
piciorului de baz i pe vrful celuilalt picior, iar pe timpul doi apropie
picioarele.
1.5.3. Jumtate la stnga - ntoarcerea se face prin comanda:
JUMTATE LA STN-GA! Comanda se d cu accentuarea ultimei
silabe. Executanii realizeaz ntoarcerea n doi timpi. Primul timp
execut o ntoarcere pe clciul piciorului de baz i pe vrful celuilalt
picior, iar pe timpul doi apropie picioarele.
1.5.4. Jumtate la dreapta - ntoarcerea se face prin comanda:
JUMTATE LA DREAP-TA!. Comanda se d cu accentuarea ultimei
silabe. Executanii realizeaz ntoarcerea n doi timpi. Primul timp
execut o ntoarcere pe clciul piciorului de baz i pe vrful celuilalt
picior, iar pe timpul doi apropie picioarele.
1.5.5. La stnga mprejur - ntoarcerea se face prin comanda: LA
STNGA MPRE-JUR! Comanda se d cu accentuarea ultimei silabe.
Executanii realizeaz ntoarcerea n doi timpi. Primul timp execut o
ntoarcere pe clciul piciorului de baz i pe vrful celuilalt picior, iar pe
timpul doi apropie picioarele.

Aciuni simple sau complexe sunt aciuni care se pot efectua cu grupa
pentru captarea ateniei, educarea inteligenei, etc.;
Aciune simpl: comand: UN PAS NAINTE, MARS!
Aciune complex: comand: UN OAS NAINTE, LA STANGA, DOI
PAI LATERAL DREAPTA, MAR!
Repaus aciune de relaxare a colectivului dup anumite comenzi
executate.
Variante de repaus:
1.7.1.1 Pe loc repaus;
1.7.1.2. De voie pe loc repaus;
1.7.1.3. Deprtat pe loc repaus,
1.7.1.4. De voie rupei rndurile

FORMAII DE ADUNARE
Formaia de adunare reprezint o form de organizare a colectivului n
cadrul leciei. Aceast vizeaz raportul, explicarea sau demonstrarea unor
aciuni motrice specifice leciei de educaie fizic i sport.
87

Formaiile de adunare pot fi.
- n linie pe 1 rnd, comanda: N LINIE PE 1 RND, ADUNAREA!

FIG. 96 Formaie de adunare n linie pe 1 rnd

- n linie pe 2, 3 rnduri, comanda: N LINIE PE 2, 3 RNDURI,
ADUNAREA!
-
Fig.97 Formaie de adunare n linie pe 3 rnduri

- n semicerc, comanda: N SEMICERC, ADUNAREA!
88


Fig. 98 Formaie de adunare n semicerc

- n careu, comanda: N CAREU, ADUNAREA!

Fig. 99 Formaie de adunare n careu

- n grup, comanda: N GRUP, ADUNAREA!

Fig.100 Formaie de adunare n grup
89

- n cerc, comanda: N CERC, ADUNAREA!

Fig.101 Formaie de adunarea n cerc, cu lan de brae

Fig.102 Formaie de adunare n cerc, umr la umr

FORMAII DE DEPLASARE
Formaia de deplasare presupune aciuni de deplasare: mers i alergare.
Aceste formaii cuprind n componena lor unul sau mai multe iruri.

90


Fig.103 Formaie de deplasare, coloan de gimnastic cte doi


Fig.104 Formaie de deplasare, coloan de gimnastic cte trei


Fig.105 Formaie de deplasare, coloan de gimnastic cte unul

91


Fig.106 Formaie de deplasare, n ir cte unul

Aciuni din deplasare
1.Pornirea de pe loc
Executanii pornesc din poziie de drepi naite cu piciorul stng,
efectund primii trei pai cu piciorul ntins i aezarea tlpii pe toat talpa pe
sol, iar de la al patrulea psa se continu cu pas normal de deplasare.
se execut la comanda: NAINTE, MAR!
Dac executanii nu pstreaz cadena de folosete comanda: N
CADEN, MAR!. Acest pas se poate executa i pe loc comanda: PE LOC,
MAR!, iar dac se execut din deplasare comanda este PE LOC!.
2. Oprirea din mers
comanda pregtitoare ATENIE se d pe orice picior, ns comanda executiv
se d pe piciorul drept STAI!. Dup aezarea piciorului drept pe sol se mai
efctueaz un pas cu stngul i se apropie piciorul drept.
se execut la comanda: ATENIE, STAI!,
3.Pornirea din alergare

se execut la comanda: PAS ALERGTOR,
MAR!. La comanda pregtitoare PAS ALERGTOR, executanii nclin
trunchiul nainte i ndoaie braele, iar la comanda executiv MAR! Poernesc
n alergare cu piciorul stng.
4. Oprirea din alergare

se execut la comanda: ATENIE, STAI!.
Comanda este asemntoare cu cea la oprirea din mers ns comanda executiv
se d pe piciorul stng. Dup aezarea piciorului stng pe sol se mai face un pas
cu dreptul, un pas cu stngul i apoi se apropie piciorul drept.
Schimbri de direcie cu ntoarceri i ocoliri
a. Schimbare de direcie cu ntoarcere la stnga

se efectueaz la
comanda: LA STNGA, MAR!. Comanda executiv MRA! se d odat cu
aezarea piciorului drept pe sol, se mai face un pas cu stngul, jumtate de pas
cu dreptul, se execut ntoarcerea la stnga pe vrfurile picioarelor i se
continu deplasarea n direcia indicat.
b. Schimbare de direcie cu ntoarcere la dreapta se efectueaz la
comanda: LA DREAPTA, MAR!. Comanda executiv MAR! se d odat cu
92

aezarea piciorului stng pe sol, se mai face un pas cu dreptul, jumtate de pas
cu stngul, se execut ntoarcerea la dreapta pe vrfurile picioarelor i se
continu deplasarea n direcia indicat.
c. Schimbare de direcie cu ntoarcere jumtate la stnga i jumtate
la dreapta

se efectueaz identic cu ntoarcerea la stnga i respectiv la
dreapta. Comanda este JUMTATE LA DREAPTA, STNGA, MAR!.
e. Schimbare de direcie cu ntoarcere la stnga mprejur se
efectueaz la comanda: LA STNGA MPREJUR, MAR!. Comanda
executiv MAR se d pe piciorul drept, urmeaz un pas cu stngul, apoi
jumtate pas cu dreptul, se ntoarce la stnga mprejur pe vrfurile picioarelor i
se pornete pe direcia nou.
f. Schimbare de direcie cu ocolire de 45
comanda: PE DIAGONAL, MAR!. comanda se d atunci cnd capul
coloanei se apropie de colurile slii. Capul coloanei execut o ntoarcere de 45
la colul slii i continu deplasarea pe diagonala slii, cu schimbarea sensului
de ocolire la captul cellalt al slii.
se efectueaz la
g. Schimbare de direcie cu ocolire de 90

- comanda: CU OCOLIRE
LA STNGA/DREAPTA, MAR!, capul coloanei efectueaz o ocolire pe
laturile slii.
h. Schimbare de direcie cu ocolire de 180

- comanda: CU OCOLIRE
LA STNGA MREJUR, MAR!, capul coloanei efectueaz o ocolire pe un
arc de cerc mic. Distana dintre coloane trebuie s fie la o lungime de bra.
Deplasari in figuri
Deplasarile in figuri sunt exercitii din gama front si ordine, au rolul de a
capta atentia executantilor si contibuie implicit la perfectionarea deprinderilor
de deplasare prin modalitati diferite. Acestea se folosesc in diferite prade
oficiale, la deschiderea unor evenimente sportive J ocurile olimpice, etc. In
cadrul lectiei de educatie fizica si sport deplasarile in figuri au rol de organizare
colectivului privind deplasarea acestuia, a ritmului estetic si a orientarii spatiale.
Un rol deoasebit il au in lectia de educatie fizica si sport prin inlaturarea
monotoniei exercitiilor de front si ordine.
Clasificarea deplasarilor in figuri:
1. Arc de cerc;
2. Arc dublu;
3. Contraarc;
4. Optul;
5. Spirala;
6. Cercul;
7. Serpuire;
8. Zig-zag;
9. Bucla.

93

1. Arc de cerc comanda:
2.
cu ocolire stanga (dreapta) pe latimea salii in
arc de cerc-MARS!.
Arc dublu comanda:
3.
cu ocolire stanga (dreapta) pe latimea salii in
arc dublu-MARS!.
Contraarc comanda:
4.
cu ocolire stanga (dreapta) pe latimea salii in
contraarc-MARS!.
Optul comanda:
5.
cu ocolire stanga (dreapta) pe latimea salii in opt-
MARS!.
Spirala- comanda:
6.
cu ocolire stanga (dreapta) pe mijlocul salii in
spirala-MARS!.
Cercul comanda:
7.
cu ocolire stanga (dreapta) pe mijlocul salii in cerc-
MARS!.
Serpuire comanda:
8.
cu ocolire stanga (dreapta) pe latimea salii in
serpuire-MARS!.
Zig-zag comanda:
9.
cu ocolire stanga (dreapta) pe latimea salii in zig-
zag-MARS!;
9.1.
Bucla comanda:
Bucla inchisa comanda
9.2.
: cu ocolire stanga (dreapta) pe
lungimea salii in bucla inchisa-MARS!.
Bucla deschisa comanda:

cu ocolire stanga (dreapta) pe
lungimea salii in bucla deschisa-MARS!.
Influenele educative i formative n cadrul procesului instructiv-educativ
aduc prin mijloacele sale specific o importan contribuie viznd urmatoarele
aspecte:
Influene educative i formative
- meninera strii de sntate;
- inflenarea favorabil a indicilor morfo-funcionali prin ridicarea
nivelului de pregtire fizica;
- nsuirea unor elemente de baz din tehnica i practica gimnasticii;
- formarea deprinderii de practicare a exerciiilor gimnice libere sau cu
obiecte, corectarea sau ameliorarea unor deficiene fizice.

3.3.Metodologia predarii exercitiilor de FO in invatamantul primar si
gimnazial
-
- S se alterneze aciunile simple cu cele complexe n cadrul leciilor de
gimnastic;
n cadrul leciilor de educaie fizic i sport se folosesc exerciiile de FO
adecvate organizrii eficiente a clasei;
- Comenzile utilizate s fie adecvate, folosindu-se o terminologie
corespunztoare;
- S se evite monotonia i folosirea ndelungat a poziiei stnd (comanda
drepi!);
94

- Se recomand schimbarea capului coloanei, astfel fiecare component
din fruntea coloanei asimileaz aciunile comandate;
- Se respect alinierea colectivului i poziia de drepi pentru a se realiza
o comand corect;
- Se imprim modalitatea de a da comanda doar din poziie de drepi;
- Cel care d comanda se plaseaz corespunztor fa de colectiv.

Exemple
- pornirea de pe loc, meninerea cadenei i oprirea din mers
Se menioneaz baza: baz x la reperul x, n coloan de gimnastic
ADUNAREA!, V-aliniai!, Drepi!, nainte Mar!, Stngul-stngul-stng-drept,
atenie Stai!.

S ne reamintim...
-exerciiile de FO reprezint un mijloc important n lecia de gimnastic;
-exerciiile de FO au roluri multiple, contribuie n primul rnd la
disciplinarea i organizarea colectivului n vederea nceperii organizate a leciei;
- predarea exerciiilor de FO necesit folosirea unei terminologii adecvate,
clar, corect i precis a termenilor utilizai n descrierea poziiilor i micrilor
respective, ct i a comenzilor specifice executrii acestora.

Test de evaluare a cunotinelor
1. Enumerai clasificarea exerciiilor de FO.
2. Precizai i descriei trei formaii de adunare.
3. Care sunt modalitile de efectuare a ntoarcerii unui colectiv.
4. Descriei comanda la pornirea n alergare i la oprirea din alergare.
5. Descriei la alegere o deplasare n figuri.
Care sunt modalitile de schimbare de direcie prin ocolire?

95

CAPITOLUL IV

EXERCIII DE DEZVOLTARE FIZIC GENERAL


Dezvoltarea fizic n gimnastic reprezint cel mai important obiectiv n
cadrul gimnasticii de baz. Aceasta pune accentul asupra aciunii deliberate a
organismului prin utilizarea exerciiilor de gimnastic specifice, avnd structuri
analitice ale cror influene pot fi localizate precis la nivelul fiecrui segment,
articulaie, grup muscular, contribuind astfel la perfecionarea micrilor.
In conceptia autorului Fekete, I, p.89, 1996 conceptul de
dezvoltare fizica generala constituie unul din obiectivele majore ale gimnasticii
de baza. Autorul precizeaza ca in decursul istoriei acest termen a suferit
modificari in functie de ponderea acordata sensului de intelegere a termenului:
ca obiectiv al educatiei fizice sau ca mijloc de realizare a acestor obiective.

Competene
Studentul va fi capabil s:
- identifice importana exerciilor gimnice privind prelucrarea selectiv i
cantitativ a musculaturii i articulaiilor viznd astfel nclzirea general a
organismului;
- explice modalitatea dirijrii micrilor segmentelor corpului n funcie de
orientarea spaio-temporal;
- identifice exerciiile specifice care contribuie la dezvoltarea elasticitii
musculare i a mobilitii articulare;
- identifice principalele condiii privind practicarea iniial a gimnasticii.

4.1 Caracteristicile exerciilor DFG sunt:
- exerciiile DFG sunt micri cu influene mari, ct i ca modalitate de
executare;
- ofer posibilitatea de modificare a structurilor micrilor i chiar a
efortului solicitat, astfel fiind nelimitate;
- exerciiile DFG sunt micri analitice fiind executate cu diferite
segmente ale corpului liber sau cu ngreunri;
- au rolul de a mri acuitatea senzorio-motric i de coordonare,
perfecionare a proceselor nervoase care controleaz aparatul locomotor;
- contribuie la mrirea capacitii de tonifiere a musculaturii
organismului;
- contribuie la alternarea ncordrii cu relaxarea n cadrul diferitelor
micri segmentare;
- au influen multilateral asupra ntregului organism.
96

Sistematizarea exerciiilor DFG prevede o mare varietate a micrilor
care alctuiesc complexele de DFG, avnd scop didactic.
Sistematizarea se realizeaz n funcie de urmtoarele influene:
- influene asupra organismului, prevd exerciii care stimuleaz
tonicitatea i troficitatea musculaturii, exerciii pentru dezvoltarea analitic a
musculaturii segmentelor implicate n micare, exerciii care vizeaz formarea
inutei corecte i mbuntirea funciilor vitale;
- influene asupra formei de practicare, acestea sunt: exerciii libere, cu
partener, cu obiecte, cu i la aparate speciale;
- influene asupra activitii musculare, capacitate de contracie i relaxare
a muchilor sunt: exerciii pentru dezvoltarea forei musculare, elasticitii
musculare - a mobilitii articulare i a exerciiilor cu caracter de relaxare.


4.2. Exercitii libere simple i compuse
Exemple
Exerciii libere simple
Poziia iniial: Stnd deprtat cu minile pe olduri
1Aplecarea capului nainte;
2.Revenire;
3.Aplecarea capului napoi;
4.Revenire;
5.Aplecarea capului lateral stnga;

6.Revenire;
7.Aplecarea capului lateral dreapta;
8.Revenire.
Poziia iniial: Stnd departat
1.Ridicarea braelor nainte;
2.Revenire;
3.Ridicarea braelor prin nainte sus;
4.Revenire;
5.Ridicarea braelor lateral;
6.Revenire;
7.Ridicarea braelor prin lateral sus;
8.Revenire.
Poziia iniial: Pe genunchi, cu minile la ceaf
1.ndoirea trunchiului la stnga;
2.Revenire;
3.ndoirea trunchiului la dreapta;
4.Revenire.
Poziia iniial: Culcat dorsal
1.Ridicarea trunchiului la 90;
97

2.Revenire;
3.Ridicarea picioarelor ntinse la 90;
4.Revenire.
4.5. Exerciii libere compuse
Poziia iniial: Stnd deprtat, cu minile pe olduri
1.Aplecarea capului nainte cu ridicarea braelor lateral;
2.Revenire;
3.Aplecarea capului nainte cu ridicarea braelor inainte;
4.Revenire.
Poziia iniial: Stnd
5.Pas lateral cu piciorul stng, ridicarea braelor lateral;
6.Revenire;
7.Pas lateral cu piciorul drept, ridicarea braelor prin lateral i bataie de palme
sus;
8.Revenire.

4.3. Reguli metodice de alctuire i predare
Metodologia de predare a exerciiilor DFG cuprinde urmtoarele reguli:
- respectarea poziiilor iniiale, a direciei, a amplitudinii pe parcursul
efecturii exerciiilor DFG;
- creterea treptat a efortului;
- alternarea exerciiilor n raport cu influena lor asupra organismului;
- corectarea greelilor de execuie de ctre cadrul didactic.
n alctuirea exerciilor la nceput se vizeaz o structur simpl a
acestora, fiind executate cu amplitudine moderat i ntr-un tempo lent, apoi
dozarea exerciiilor crete treptat.
Complexele de DFG cuprind 8-12 exerciii, fiind repetate de 4 x 4 timpi
sau 4 x 8 timpi. Structura complexului respect paii metodici, adic exerciiile
sunt desfurate cu grad de dificultate de la simplu la complex, iar coninutul
prevede exerciii pentru toate segmentele corpului, ncepnd de la cap finaliznd
cu membrele inferioare. Pe lng angrenarea segmentelor n micare se vor
efectua exerciii de srituri i n ncheiere exerciii de respiraie.
Metoda fragmentat imitativ este foarte important n practic deoarece
pe lng faptul c obinuiete studentul cu terminologia adevatp exerciiilor
predate, contribuie i la efectuarea micrilor de ctre ceilali executani ca
model n faa lor, fr s se gndeasc prea mult asupra aciunii precedente i
urmtoare din cadrul exerciiului.

Trebuie s se evite monotonia predrii acestor complexe, astfel se pot
introduce n practic diferite procedee atractive, surprinderi, semnale, forme de
joc i de ntrecere, dar i introducerea fondului muzical.

98


4.4. Exerciii cu obiecte portative: bastoane, mingi medicinale, cu si
la banca de gimnastica, la scara fix
Exemple
Exerciii cu bastoane de gimnastic
Poziia iniial: Stnd deprtat cu bastonul de sus de capete la omoplati apucat
1.Aplecarea capului nainte;
2.Revenire;
3.Aplecarea capului napoi;
4.Revenire;
5.Rsucirea capului spre stnga;
6.Revenire;
7.Rsucirea capului spre dreapta;
8.Revenire.
Poziia iniial: Pe genunchi cu bastonul de sus de capete apucat jos
1.Ridicarea bastonului nainte;
2.Revenire;
3.Ridicarea bastonului prin nainte sus;
4.Revenire;
5.Ridicarea bastonului prin nainte sus;
6.Coborarea bastonului la omoplai;
7.Ridicarea bastonului sus;
8.Revenire.
Poziia iniial: Aezat, cu bastonul de capete apucat sus
1.ndoirea trunchiului la stnga;
2.Revenire;
3.ndoirea trunchiului la dreapta;
4.Revenire.
Poziia iniial: Culcat dorsal cu bastonul de capete apucat
1.Ridicarea trunchiului i a piciorului stng;
2.Revenire;
3.Ridicarea trunchiului i a piciorului drept;
4.Revenire.
Exerciii cu mingi medicinale
Poziia iniial: Stnd deprtat, cu mingea inuta ntre palme, jos
1.Ridicarea mingii nainte;
2.Revenire;
3.Ridicarea braelor prin nainte sus;
4. Revenire;
5. Ridicarea braului stng spre lateral cu mingea inut pe palm;
6.Revenire
7. Ridicarea braului drept spre lateral cu mingea inut pe palm;
8.Revenire.
99

Poziia iniial: Sprijin pe minge culcat facial deprtat
1. Ridicarea piciorului stng sus;
2.Revenire;
3. Ridicarea piciorului drept sus;
4.Revenire;
5. Ridicarea braului stng sus;
6. Revenire;
7. Ridicarea braului drept sus;
8. Revenire.
Exerciii cu i la banca de gimnastic
Poziia iniial: Aezat pe banc
1. ndoirea trunchiului la stnga cu atingerea solului cu mna stnga si ridicarea
braului drept prin lateral sus;
2. Revenire;
3. ndoirea trunchiului la dreapta cu atingerea solului cu mna dreapta si
ridicarea braului stng prin lateral sus;
4. Revenire;
5. Rsucirea trunchiului la stnga cu aezarea minilor pe banc napoia
trunchiului;
6. Revenire;
7. Rsucirea trunchiului la dreapta cu aezarea minilor pe banc napoia
trunchiului;
8. Revenire.
Poziia iniial: Stnd deprtat cu banca inut deasupra capului
1. Coborrea bncii lateral stnga i aezarea ei pe umrul stng;
2. Revenire;
3. ndoirea picioarelor;
4. Revenire;
5. Semindoirea picioarelor cu ndoirea braelor;
6. Revenire;
7. Coborrea bncii lateral dreapta i aezarea ei pe umrul drept;
8. Revenire.
Exerciii la scara fix
Poziia iniial: Atrnat cu spatele la scara fix
1. Balansarea picioarelor lateral spre stnga;
2. Revenire;
3. Balansarea picioarelor lateral spre dreapta;
4. Revenire;
5. Ridicarea picioarelor nainte;
6. Revenire;
7. Deprtarea picioarelor lateral;
8. Revenire.

100

S ne reamintim...
- n gimnastica de baz exerciiile de dezvoltare fizic general ocupa un loc
important, contribuind ntr-o mare msura hotartoare la creterea rezultatelor i
la mbuntirea performanelor.
- scopul acestor exerciii este de a asigura dezvoltarea normal a organismului.
- exerciiile vizeaz micri analitice pentru dezvoltarea fortei si elasticitii
musculare, executate din poziii diferite.

Test de evaluare a cunotinelor
1. Mentionai care sunt influenele exerciiilor de DFG.
2. Alctuii un exerciiu liber cu caracter de for la nivelul membrelor
superioare.
3. Alctuii un exerciiu cu bastonul de gimnastic care s vizeze mobilitatea
articulaiei humerale.
4. Care sunt obiectele portative folosite n cadrul complexelor de DFG?
5. Enumerai regulile de baz n alctuirea unui complex DFG.
Alctuii un complex de DFG la alegere.
101

CAPITOLUL V

EXERCIII APLICATIVE


Exerciiile aplicative sunt micri naturale ale corpului, micri care au
rol utilitar aplicativ i contribuie la controlarea comportamentului motoriu i a
atitudinii organismului uman n condiiile apropiate de viaa cotidian. Aceste
exerciii angreneaz de regul n efort toate grupele musculare, contribuind
astfel la dezvoltarea fizic general a organismului.

Competene
Studentul va fi capabil s:
- identifice exerciiile aplicative specifice i nespecifice care pot fi introduse n
elaborarea unui parcurs aplicativ.
- descrie un parcurs aplicativ care s aib n componena lui exerciii aplicative
specifice i nespecifice, care s urmreasc rezolvarea aciunilor motrice n
forme diferite tinnd cont de capacitile de lucru ale executanilor.
- explice care sunt influenele directe ale exerciiilor aplicative la fiecare atelier
al parcursului aplicativ: influene asupra calitilor motrice, influene asupra
factorului psihic, etc.
- identifice ramurile gimnasticii pe baza caracteristicilor comune i
proprii ale gimnasticii.

5.1. Exerciii aplicative caracteristici i sistematizare
Caracteristici:
- exerciiile aplicative sunt micri care angreneaz n efort toate grupele
musculare, contribuind astfel la o dezvoltare multilateral a organismului;
- exerciiile aplicative contribuie la dezvoltarea calitilor motrice de baz, fora,
viteza, ndemnarea, rezistena, fiind n acelai timp un mijloc important i n
dezvoltarea calitilor psihice ca curajul, spiritul de ntrecere, atenia, etc.
- aceste exerciii au o form cu caracter distractiv, fiind introduse n diferite
jocuri, ntreceri n lecia de gimnastic.
Sistematizare:
I.
Exerciiile aplicative sunt mprite n dou categorii:
-
Exerciii aplicative nespecifice:
-
Mers;
-
Alergare;
-
Srituri;
Aruncri i prinderi;
-
II.Exerciii aplicative specifice:
Echilibrul;
102

-
-
Trrea;
-
Crarea i escaladarea;
Ridicarea i transportarea de greuti traciuni i
mpingeri.
Mersul i alergarea sunt des ntlnite n orice lecie de gimnastic, n
timpul execuiei acestor exerciii se alterneaz ncordarea i relaxarea
musculaturii membrelor inferioare.
Exerciiile aplicative nespecifice i specifice prezint n componena lor
diferite varaiante de desfurare a acestora.
Variante de mers: mers pe vrfuri, mers cu genunchii semindoii, mers
pe clcie, mers ghemuit, mers fandat, etc.
Variante de alergare: alergare uoar, alergare cu pai adugai, alergare
cu pai ncruciai, alergare cu flexarea gambei pe coapse, alergare cu genunchii
sus, etc.
Varaiante de srituri: srituri pe un picior, srituri pe doua picioare, pas
sltat, pas srit, sritura iepuraului, srituri din ghemuit n ghemuit, srituri cu
obiecte, srituri cu ntoarcere, etc.
Variante de arucri i prinderi: aruncri la distan, arucri la int fix,
mobil, aruncri i prinderi individuale, pe perechi, n grup, etc.
Variante de echilibru: echilibru stabil, echilibru instabil i echilibru
indiferent.

Variante de trre: sub forma imitativ i joc, trrea pe antebrae i
genunchi, trre n sprijin pe genunchi, trre pe o parte, trrea pe o banc,
trre cu transport de obiecte, etc.
Exemple
- mers lateral cu pas adugat sau ncruciat;
- alergare pentru dezvoltarea ritmului: alergare pe loc 1-8, alergare cu deplasare
nainte 9-16;
- sritur cu traiectorie nalt pe ambele picioare cu atingerea tlpilor prin
interior i exterior;
- aruncarea mingii sus i luarea diferitelor poziii fundamentale sau derivate ale
lor i prinderea mingii cu dou mini;
- echilibru de pe loc n stnd pe un picior sau cu corpul pe orizontal - cumpn;
- echilibru din deplasare mers i alergare n echilibru pe banca de
gimnastic.

5.2. Reguli metodice pentru alctuirea i predarea parcursurilor
aplicative
- se ine cont de vrsta i de gradul de pregtire al executanilor;
- se prezint temele i sarcinile care sunt cuprinse n parcursul aplicativ;
103

- se organizeaz i se execut aezarea atelierelor cu sarcini precise
pentru fiecare executant;
- trebuie s se respecte paii metodici n elaborarea atelierelor, astfel
echilibrul i viteza vor fi poziionate n prima parte a parcursului, urmate de
for i rezisten;
- elementele acrobatice incluluse trebuie s fie nsuite n leciile
anterioare;
- se vor evita accidentrile n vederea desfurrii parcursului;
- se vor preciza penalitile obinute de ctre executani pe parcursul
desfurrii parcursului i se vor meniona ctigtorii dac forma parcursului
este de ntrecere;
- condiiile de ntrecere trebuie s fie identice pentru toi executanii;
- exerciiile existente pe fiecare atelier al parcursului trebuie s vizeze
dezvoltarea complex a calitilor motrice alternnd astfel grupele musculare
participante n efort;

- trebuie precizatp forma de manifestare a parcursului: tafet, dus-ntors,
circular sau urmrire.
Exemple
- parcurs aplicativ sub form de tafet; conine 5 ateliere; stnd napoia
liniei de start: atelier1: mers n echilibru pe partea ngust a bncii de
gimnastic, cu braele lateral; atelier2: escaladare a lzii de gimnastic procedeu
la alegere: atelier3: srituri pe ambele picioare peste banca de gimnastic
transversal; atelier4: crare la scara fix prin sarituri succesive brae i
picioare din ipc n sipc; atelier5: alergare cu predarea tafetei.
*Elaborai alte parcursuri aplicative care s trezeasc interes deosebit de
participare contient, creterea capacitii de voin, a spiritului de ntrecere la
nivele formative diferite.

S ne reamintim...
- parcursurile aplicative sunt nlntuiri de exerciii aplicative specifice i
nespecifice ntr-o ordine logic, care urmresc rezolvarea anumitor sarcini
motrice,
- locul parcursurilor n lecia de gimnastic este definit de scopul urmrit.

Test de evaluare a cunotinelor
1. Care este sistematizarea exerciiilor aplicative?
2. Menionai componentele exerciiilor aplicative nespecifice i specifice.
3. Descriei trei variante de mers i alergare.
4. Enumerai cinci procedee de aruncri i prinderi.
5. Menionai i desriei trei variante de trre.
104

6. Care sunt variantele de echilibru ntlnite n gimnastic.


105

CAPITOLUL VI

GIMNASTICA ARTISTIC N COAL


Gimnastica artistic n coal cuprinde o mare diversitate de micri
specifice gimnasticii. Aceste micri se bazeaz pe stpnirea centrului general
de mas i meninerea echilibrului n condiii de lucru static sau dinamic.

6.1 Competene
Studentul va fi capabil s:
- identifice elementele specifice gimnasticii artistice;
- descrie elementele acrobatice folosind o terminologie adecvat;
- explice care sunt micrile i legrile de elemente specifice gimnasticii;
- identifice formele de utilizare a elementelor din gimnastic n cadrul unor
parcursuri aplicativ-utilitare, variante;
- identifice formele de consolidare a capacitii de control a segmentelor
n poziii i micri neobinuite, precum i a orientrii in spaiu.

6.2 Gimnastica artistic n coal- coninuturi, tehnic i abordare
metodologic
Coninut:
1. Exerciii cu caracter dinamic: rulri, rostogoliri, ndreptri, rsturnri;
2. Exerciii statice: elemente acrobatice statice;
3. Srituri: srituri cu sprijin.

Exemple
- rulri:
nainte i napoi din ghemuit n ghemuit;
pe abdomen i piept;
pe prile laterale;
cilindrul napoi.
- rostogoliri:
nainte i napoi din ghemuit n ghemuit;
nainte i napoi din deprtat n deprtat;
nainte i napoi cu picioarele apropiate i ntinse;
- ndreptri:
ndreptare prin stnd pe cap.
- rsturnri:
rsturnare lateral roat lateral;
106

rsturnare lateral ronda;
- elemente acrobatice statice:
podul de jos,
podul de sus;
sfoara lateral;
sfoara antero-posterioar;
semisfoara;
cumpna;
stnd pe omoplai;
stnd pe mini;
stnd pe cap.
- srituri cu sprijin:
sritura cu sprijin deprtat peste capr;
sritura departat peste lada transversal;
sritura printre brae ghemuit peste lad;
sritura n sprijin deprtat, pe lada, aezat longitudinal (biei);
sritura prin rostogolire nainte peste lada n lungime (fete);
sritura prin ndreptare de pe cap sau prin stnd pe mini la calupul de
saltele.

Fig. 107 Sritur deprtat peste capr


Fig. 108 Sritur deprtat peste lada longitudinal

107

Rulrile sunt rostogoliri incomplete, n care diferite pri ale corpului
intr n contact cu solul n mod succesiv. Rulrile se pot executa pe spate, pe
abdomen i pe parile laterale ale corpului.
Tehnica elementelor acrobatice
Rularea napoi din ghemuit n ghemuit se realizeaz din eznd,
sprijin ghemuit cu trecere n rulare pe spate i revenire la poziia iniial.
Ca metodic de nvare se folosesc cele mai simple rulri din poziie cu
corpul grupat, apoi din aezat sau sprijin ghemuit.
Rularea pe abdomen se execut de pe genunchi sau din stnd. Se
efectueaz o rulare a corpului spre nainte, n contact cu solul fiind copsele
abdomenul i pieptul din poziia pe genunchi, iar din stnd contactul cu solul se
ia n rulare cu pieptul, abdomenul i n final cu coapsele.
Metodica nvrii acestei rulri cuprinde urmtorele sisteme de
acionare:
pe genunchi mpingerea energic a abdomenului nainte;
sprijin pe genunchi, ridicarea picioarelor sus concomitent cu
ndoirea braelor i efectuarea rulrii pe piept.


Fig. 109 Rulare pe abdomen

Rularea lateral se realizeaz din culcat dorsal sau facial i se
efectueaz o rulare complet a corpului la nivelul solului.

Rostogolirile reprezint o ntoarcere complet peste cap n care diferite
pari ale corpului intr n contact cu solul n mod succesiv. Ele se pot executa n
diferite direcii: nainte, napoi i lateral.
Rostogolirea nainte din ghemuit n ghemuit din ghemuit se aeaz
minile pe sol, se efectueaz o rostogolire spre nainte cu corpul rotunjit, brbia
n piept, iar minile apuc partea anterioara a gambei i se revine la poziia
initial.
Metodica nvrii:
rulri napoi grupate;
rulare din ghemuit n ghemuit napoi;
rostogolire nainte din sprijin ghemuit i revenire n aezat cu
genunchii grupai;
rostogolire nainte de pe un plan nclinat.
108


Fig. 110 Rostogolire nainte din ghemuit n ghemuit


Rostogolirea napoi din ghemuit n ghemuit din poziia ghemuit
dezechilibrare spre napoi, rulare napoi grupat, aezarea minilor n dreptul
urechilor pe sol i revenire n sprijin ghemuit.
Metodica nvrii:
rulri pe spate nainte i napoi cu aezarea minilor lng corp;
rostogolire napoi pe plan nclinat;
rostogolire napoi cu revenire pe genunchi.


Fig. 111 Rostogolire napoi din ghemuit n ghemuit

Rostogolirea napoi din departat n departat din stnd deprtat braele
ntinse lateral, se dezechilibreaz corpul spre napoi, se aeaz minile ct mai
aproape de ezut cu amortizare, se ruleaz pe spate cu picioarele deprtate i
ntinse, se aeaz minile n dreptul urechilor i se mpinge simultan n brae
pentru a reveni la poziia iniial.


Fig. 112 Rostogolire napoi din deprtat n deprtat

Rostogolirea nainte din departat n departat din stnd deprtat braele
ntinse lateral, se aeaz minile nainte pe sol se efectueaz o rostogolire
109

nainte cu picioarele deprtate i ntinse, minile se aeaz sub ezut i se
mpinge energic nainte pentru a reveni la poziia iniial.


Fig. 113 Rostogolire nainte din deprtat n deprtat

ndreptarea reprezint aciunea motric de nchidere i deschidere a
articulaiei coxo-femurale. Poate fi executat de pe cap, de pe ceaf i din stnd
pe mini.
ndreptarea din stnd pe cap din stnd pe cap se ndoaie corpul cu
picioarele ntinse, se efectueaz o ridicare energic a picioarelor pe vertical,
trunchiul trece de vertical spre nainte, iar picioarele coboar energic jos cu
trecere n stnd.
Metodica predrii:
stnd pe cap ndoirea corpului cu picioarele ntinse i revenirea lor
la poziia iniial;
stnd pe cap la scara fix i ridicarea energic a picioarelor aproape
de scara fix;
ndreptarea de pe cap cu aezarea minilor pe trambulin;
ndreptarea de pe cap la capacul de lad;
ndreptare de pe cap la calupul de saltele.


Fig. 114 ndreptarea din stnd pe cap


Rsturnrile reprezint rotaii ale corpului n care intervine sprijinul
minilor pe sol.
Rsturnare lateral roat lateral din stnd, ridicarea piciorului
odat cu ridicarea braelor la orizontal, se aeaz piciorul pe sol, urmat de
110

aezarea minii piciorului de pe sol, se trece n stnd pe mini deprtat la
vertical, coboar piciorul opus n contact cu solul i se revine la poziia iniial.
Metodica nvrii:
jumtate de roat n stnd pe mini;
stnd pe mini la scara fix deprtarea picioarelor i apropierea lor;
stnd pe mini la scara fix trecerea greutii de pe o mn pe cealalt;
roat lateral cu ajutor de la spate;
roat lateral pe o linie marcat pe sol.


Fig. 114 Roat lateral

Rsturnare lateral rond din stnd ridicarea piciorului odat cu
ridicarea braelor la orizontal, se aeaz piciorul pe sol, urmat de aezarea
minii piciorului de pe sol, se trece n stnd pe mini la vertical, se execut o
ntoarcere de 180 i se coboar energic picioarele pe sol cu revenire n poziie
stnd.
Metodica nvrii: se execut n vitez mare; rond de pe capacul de
lad.


Fig. 116 Roat ntoars (ronda)

Podul este un element acrobatic de mare mobilitate. Asrfel, corpul
executantului se gsete n extensie, n sprijin pe mini i pe tlpile picioarelor.
111

Proiecia umerilor cade pe minile aflate pe sol, iar picioarele se afl ntinse i
apropiate cu tlpile lipide de sol.
Metodica nvrii:
stnd cu spatele la scara fix coborre din ipc n ipc i revenire;
aezat cu spatele la scara fix, minile apuc ipca la nivelul
umerilor, picioarele ndoite ridicare n pod;
din culcat dorsal, cu minile n dreptul urechilor i picioarele
ndoite ridicare cu ajutor;
idem fr ajutor;
din stnd trecere n pod cu sau fr ajutor.


Fig. 117 Element acrobatic pod cu picioarele departateFig. 118 Element acrobatic pod cu picioarele apropiate


112


a. b. c.
Fig. 119 Element acrobatic a. execuie podul din culcat dorsal, b. podul din stnd i c. podul din
poziia pe mini

Stnd pe omoplati din aezat se execut o rulare napoi, cu ridicarea
picioarelor ntinse la vertical, iar minile pot fi aezate pe sold sau ntinse pe
sol.
Metodica nvrii:
din poziia culcat cu capul la scara fix, minile apuc ultima sipc,
ridicare n stnd pe omoplai;
rulare napoi cu picioarele ntinse;
rulare napoi i ridicarea picioarelor pe vertical;
stnd pe omoplai cu ajutor care i corecteaz poziia executantului.


Fig. 120 Stnd pe omoplai

Stnd pe mini din stnd se balanseaz piciorul nainte, se ridic
braele sus, se aeaz minile pe sol nainte i se trece n stnd pe mini cu
meninerea poziiei.
Metodica nvrii:
stnd pe mini la scara fix;
stnd pe mini pe tlpile partenerului,
stnd pe mini cu sau fr ajutor.

113


Fig. 121 Stnd pe mini

Stnd pe cap se realizeaz baza de sprijin triunghiul echilateral se
balanseaz un picior la vertical i se apropie cellalt n stnd pe cap.
Metodica predrii:
din sprijin ghemuit cu ndoirea i respectiv ntinderea picioarelor;
stnd pe cap la scara fix;
stnd pe cap cu sau fr ajutor.


Fig. 122 Stnd pe cap


*Descriei unul sau mai multe elemente acrobatice i menionai cte 2-3
exerciii de nvare ale acestora.

S ne reamintim...
- elementele statice se bazeaz pe pstrarea echilibrului corpului n condiii
variate;
- elementele dinamice se bazeaz pe rotaia sau semirotaia corpului n
jurul unor axe mobile;
- complexitatea elementelor acrobatice solicit din partea celor care
practic gimnastica mult curaj, ncredere n sine, hotrre contibuind astfel la
dezvoltarea acestor nsuiri.114

Test de evaluare a cunotinelor
1. Care sunt componentele care vizeaz activitatea gimnasticii artistice n
coal?
2. Enumerai elementele acrobatice statice ntlnite n coal.
3. Enumerai elementele acrobatice dinamice cuprinse n programa colar.
4. Care sunt sriturile cu sprijin ntlnite n practica colar?
5. Descriei la alegere dou elemente acrobatice statice i menionai
metodica nvrii acestora.
6. Descriei la alegere un element acrobatic dinamic i menionai metodica
nvrii acestuia.
115

CAPITOLUL VII

CONCURSUL DE GIMNASTIC N COAL


Concursurile de gimnastic sunt cuprinse n cadrul procesului instructiv-
educativ. Concursul reprezint n principal un mijloc de pregtire i nu numai i
un mod de verificare a activitii motrice asimilat pe o anumit perioad de
timp.

7.1 Competene
Studentul va fi capabil s:
- identifice sensul concursului privind atragerea copiilor n practicarea
gimnasticii sportive;
- descrie concursurile n funcie de criteriul teritorial ct i n funcie de
obiectivele urmrite;
- explice problemele i aciunile de pregtire a unui concurs.

7.2 Concursul de gimnastic n coal. Reguli de arbitraj
1.Pregtirea slii de concurs asigur baza material necesar desfurrii
concursului;
2. Alctuiete ordinea de lucru la aparate trebuie s se cunoasc numrul
participanilor; numrul probelor de concurs; stabilete ordinea de ncepere a
executanilor;
3. Stabilete comisia de evaluare a executanilor.
4. Desfurarea probelor de concurs executanii au timp de ncalzire 5
minute specific fiecrei probe; se strig primul concurent care i ncepe
execuia; se va nota fiecare execuie de ctre membrii comisiei i la sfrit se
face media celor dou evaluri. Se evalueaz toi concurenii la proba respectiv
dup care se trece la proba urmtoare. n acelai timp se trec notele n
centralizator. Dup finalizarea evalurii se prezint rezultatele i se desemneaz
ctigtorii.

Fig. 123 Evoluie brn,
http://www.google.ro/imgres?q=imagini+sala+gimnastica+sportiva&hl=ro&sa=X&rlz=1R2ADF
116

S ne reamintim...
- elementele statice se bazeaz pe pstrarea echilibrului corpului n condiii
variate;
- elementele dinamice se bazeaz pe rotaia sau semirotaia corpului n
jurul unor axe mobile;
-complexitatea elementelor acrobatice solicit din partea celor care practic
gimnastica mult curaj, ncredere n sine, hotrre contibuind astfel la
dezvoltarea acestor nsuiri.

Test de evaluare a cunotinelor
1. Care sunt modalitile de pregtire a unui concurs de gimnastic?
2. Care sunt regulile de arbitraj n cadrul unui concurs de gimnastic?


117

BIBLIOGRAFIE


1. Bdu, D, Teoria i metodica disciplinelor sportive gimnice, Ed.
Universitaii Transilvania Braov, 2007
2. Bdu, D., Clinciu, C., Tehnica i metodica nvrii sriturilor i
elementelor de baz din gimnastica acrobat, Ed. Universitaii Transilvania
Braov, 2006.
3. Fekete, I, Gimnastica de baz. Acrobatic i srituri, Editura Librriile
Crican, Oradea, 1996;
4. Ortnescu, D., Mijloacele gimnasticii de baz, Ed. Universitaria,
Craiova, 2008;
5.Podlaha, R, Terminologia Gimnasticii, Editura CNEFS, 1971;
6.Popescu, G, Gimnastica - prezentare general, Ed. Perpessicius.
Buc. 2003;
7.Popescu, G, Gimnastica de baz , vol Ii II, Ed. Perpessicius. Buc.
2003;
8.Scarlat, M.B., Scarlat, E. Educaie fizic i sport nvmnt
liceal, EDP R.A, Buc. 2003;
9.Stroescu, A, Gimnastica, Editura didactica si Pedagogica, Bucuresti,
1968;
http://www.sportbiz.ro/Sporturi/maingimnastica.htm,
http://www.romgym.ro/media/istoria-gimnasticii/,
http://www.scribd.com/doc/47630476/CURS-GIMNASTICA,
http://www.google.ro/imgres?q=imagini+sala+gimnastica+sportiva&hl=ro&sa=
X&rlz=1R2ADF