Sunteți pe pagina 1din 14

COLEGIUL NA IONAL DE MEDICIN I FARMACIE R.

PACALO
CATEDRA OBSTETRIC I GINECOLOGIE
LEC IE TIIN IFIC

METODE NATURALE DE PLANIFICARE FAMILIAL
Profesor M.Crusu
PLANUL:
1. Metode naturale, defini ie
2. Tipurile metodelor naturale de contracep ie
3. Avanataje
4. Dezavantaje
5. Indica ii, contraindica ii
6. itua ii !peciale
". Metoda temperaturii #azale, in!truc iuni pentru pacien i, interpretarea
$raficului, factorii ce influien eaz% temperatura #azal%
&. Metoda mucu!ului cervical, no iune, indica ii, in!truc iuni pentru client%,
factorii care influien eaz% caracteri!ticele mucu!ului
'. Metoda calendarului, indica ii, contraindica ii, in!truc iuni pentru client%
1(. Metoda !imptotermal%, no iune
11. Actul !e)ual *ntrerupt, avantaje, dezavantaje, in!truc iuni pentru cei ce
folo!e!c metoda.
METODE NATURALE DE PLANIFICARE FAMILIAL
unt metode contraceptive care interpun o #arier% temporar% *ntre
!permatozoizi +i oocit prin evitarea !au !toparea actului !e)ual !au folo!irea
metodelor de #arier% *n timpul fazei fertile a ciclului men!trual.
TIPURI
1. Metoda temperaturii #azale.
2. Metoda mucu!ului cervical !au al ovula,iei -.ilin$!/.
3. Metoda calendarului -0$ino12nau!/
4. Metoda !imptotermal%.
5. Metoda coitu! interuptu!.
6. A#!tinen a periodic%. Metoda depinde de3
a#ilitatea cuplului de a identifica fazele fertile ale fiec%rui ciclu men!trual
de motiva,ia +i di!ciplina cuplului de a practica a#!tinen,a c*nd e!te
nece!ar
rata de e ec 4 1(13( !arcini la 1(( utilizatori5an
AVANTAJE
6u co!t% nimic
6u e)i!t% efecte !ecundare
unt metode rever!i#ile de contacep,ie
7uplurile o#,in mai multe informa,ii utile de!pre fiziolo$ia lor !e)ual%,
c%p%t*nd o *n,ele$ere mai #un% a func,iilor reproductive.
8e!pon!a#ilitatea planific%rii familiei implic% am#ii perteneri, ce poate
duce la cre+terea comunic%rii *ntre ei.
DEAVANTAJE
Metoda depinde *n mare m*!ur% de *n,ele$erea +i cooperarea ditre cei
doi parteneri, ceea ce uneori e!te $reu de realizat.
9ficien,a e!te mai !c%zut% dec*t celelalte contraceptive.
9!te nece!ar de o perioad% de *nv%,are relativ lun$%.
Monitorizarea zilnic% +i *nre$i!trarea datelor poate fi plicti!itoare
prntru unele femei.
:erioadele lun$i de a#!tinen,% !e)ual% pot duce la dificult%,i *n via,a
cuplului +i la !tre! p!i;olo$ic.
<rica unei !arcini nedorite poate influien,a ne$ativ confortul p!i;ic,*n
!pecial al femeii.
INDICA!II
8eprezint% o alternativ% pentru cuplurile care nu dore!c !% utilizeze o metod%
contraceptiv% mai eficient% din cauza3

Temerilor le$ate de apari,ia efectelor !ecundare
7on!tr*n$erilor reli$ioa!e !au culturale
Acce!ul dificil la alte metode.
CONTAINDICA!II ABSOLUTE 1 nu e)i!t%.
CONTRAINDICA!II RELATIVE
6ece!itatea unei metode cu o mai mare eficien,%
=ip!a de a#ilitate a cuplului *n re!pectarea perioadei de a#!tinen,%
!e)ual% cerut% de metod%.
SITUA!II SPECIALE
MENAR"A #I ADOLESCEN!II 1 la adole!cente !unt frecvente ciclurile
anovulatorii, ceea ce poate face dificil% practicarea metodelor.
PRE$MENOPAUA 1 ovula,ia devine nere$ulat% pe parcur!ul ultimilor ani de
via,% reproductiv%. 7iclurile anovulatorii !au nere$ulate pot duce la confuzii *n
evaluarea !emnelor +i !imptomelor le$ate de fertilitate. e pre!upune c% acele cupluri
care au practicat a#!tinen,a periodic% timp *ndelun$at pot face fa,% cu !ucce!
dificult%,ilor, adapt*ndu1!e perioadelor lun$i de a#!tinen,%.
POST$PARTUM 1 momentul revenirii ovula,iei depinde de durata +i frecven,a
al%pt%rii. =a revenirea ovula,iei, !emnele fertilit%,ii pot fi $reu de interpretat, ceea ce
poate duce la nece!itatea unei a#!tinen,e prelun$ite. 0M 3
METODA TEMPERATURII BAALE
INDICA!II:
femeia nu dore+te !%1+i atin$% or$anele !e)uale, lucru nece!ar *n metoda
mucu!ului cervical,
cuplul e!te pre$%tit !% !e a#,in% de la contacte !e)uale perioade mai lun$i
de timp -activitatea !e)ual% e!te po!i#il% doar *n perioada po!tovulatorie/
INSTRUC!IUNI PENTRU PACIEN!I
1. % ,in% termometrul la *ndem*n%, l%n$% pat.
2. % !cuture termometrul pentru a co#or* mercurul p*n% la 35 $rade !eara,
*nainte de culcare.
3. Temperatura !e va m%!ura imediat dup% trezire, *nainte de a co#or* din pat !au
de a face alt% activitate.
4. Dac% femeia lucreaz% *n !c;im#ul de noapte, !e va m*!ura temperatura, fie pe
parcur!ul zilei, fie !eara, dar dup% cel pu,in 213 ore de odi;n%, *n acela+i
interval de timp al zilei.
5. Temperatura poate fi m%!urat% oral, rectal sau vaginal. M%!urarea pe cale
va$inal% +i rectal% dau o mai mare !i$uran,%.
6. Calea oral: !e va pla!a termometrul !u# lim#% +i !e va ,ine cu #uzele !tr*n!e
timp de 5 minute.
". Calea rectal: e va utiliza un termometru rectal, !e *ntroduce *n rect la
ad*ncimea 212,5cm, femeia !t*nd culcat% pe o parte +i cu $enunc;ii ridica,i.
Termometrul !e men,ine 3 minute.
&. Calea vaginal: Termometrul !e *ntroduce cu #l*nde,e *n va$in, pe o lun$ime
de 4,5cm +i !e la!% 3minute.
'. :e parcur!ul unui ciclu men!trual !e va utiliza *ntotdeauna aceea+i cale de
m%!urare a temperaturii +i acela+i termometru. >ntotdeauna !e va avea un
termometru de rezerv%. >n cazul c*nd unul !e !par$e, e!te nevoie de notat
acea!ta *n $rafic.
1(. Dup% !coaterea termometrului !e va nota citirea +i notarea *n $rafic. Dac%
mercurul !e opre+te *ntre dou% $rada,ii, !e va nota $rada,ia inferioar%.
11. Termometrul !e va !p%la utiliz*nd ap% rece
12. e va nota orice lucru neo#i+nuit care poate afecta cur#a temperaturii #azale
*n dreptul zilei *n care !1a petrecut evenimentul
13. e va *ncepe completarea unui nou $rafic *n prima zi a ciclului men!trual.
<aza infertil% de#uteaz% dup% ce temperatura !e men,ine timp de trei zile mai
ridicat%, fa,% de cea m%!urat% timp de 6 zile anterioare, re$ula 3 cu 6.
INTERPRETAREA GRAFICULUI
?n ciclu ovulator *n $eneral e!te caracterizat printr1un $rafic #ifazic
al temperaturii. Temperatura r%m*ne la un nivel !c%zut p*n% *nainte de
momentul ovula,iei. =a !urt timp dup% ovula,ie cre+te cu (,2$rade !au
mai mult +i !e men,ine cre!cut% p*n% la urm%toarea men!trua,ie.
=a interpretarea $raficelor e!te nece!ar% o mare aten,ie.
Temperatura poate varia la aceea+i femeie de la un ciclu la altul. Mai
mult, temperatura #azal% poate cre+te *n mai multe feluri 3 a#rupt,
$radat, precedat de o c%dere.
<aza infertil% de#uteaz% dup% ce temperatura !e men,ine trei zile mai
ridicat% fa,% de cea m%!urat% timp de +a!e zile anterioare. Acea!ta e!te
re$ula de trei cu +a!e.
CORELAREA CU ACTUL SE%UAL
7ontactul !e)ual poate avea loc din noaptea celei de1a treia zile con!ecutive
*n care temperatura e!te dea!upra valorilor *nre$i!trate timp de +a!e zile anterioare.
7ontactul !e)ual poate avea loc *n !i$uran,% p*n% la *nceputul men!trua,iei viitoare.
FACTORII CE INFLUIEN!EA TEMPERATURA BAAL
m%!urarea temperaturii la alt% or% ca de o#icei@
M%!urarea temperaturii c*nd nu !unt re!pectate condi,iile #azale -imediat
dup% trezire !au dup% 315 ore de repao!/
.oal%@
omn nelini+tit pe parcur!ul nop,ii@
tre! emo,ional
7on!um de alcool
METODA MUCUSULUI CERVICAL &BILLINGS'
PERIOADA POSTMENSTRUAL. Mucu!ul cervical e!te *n$ro+at +i aderent
form*nd un AdopB care #loc;eaz% canalul cervical, e)i!t*nd o !enza,ue de u!c%ciune a
va$inului. >n acea!t% faz% nu !unt vizi#ile urme de mucu!.
PERIOADA PREOVULATORIE:
:e m%!ur% ce cre+te nivelul e!tro$enului, apare mucu! *n interiorul
va$inului. =a *nceput ace!ta e!te redu! cantitativ +i d% o !enza,ie Ade
umezeal%B !au de Alipicio!B la nivelul vulvei. 9!te *n$ro+at, aderent,
tul#ure !au opac.
0dat% cu apropierea momentului ovula,iei, mucu!ul devine mai
a#undent, determin*nd !enza,ia de AalunecareB, Alu#rifiereB +i de
Aumezeal%B la nivelul vulvei. Are o den!itate mic%, e!te e)tren de
ela!tic +i are culoare al#% !au e!te tran!parent. :oate fi a!em%nat cu
al#u+ul de ou. Ace!t tip de mucu! e!te indicator al fertilit%,ii.
?ltima zi *n care mucucul are ace!te caracteri!tici poart% numele de zi
de Bv*rfB a mucu!ului.
FAA POSTOVULATORIE
Di!pari,ia !enza,iei de Aaluneco!B +i apari,ia relativ #ru!c% a Aaderen,eiB, urmat% de
Au!c%ciune vulvar%B.
INDICA!II
Acea!t% metod% poate fi convena#il% pentru cuplurile care au deci! utilizarea
a#!tinen,ei periodice, ,n!% c%rora li !e pare dificil !% nu ai#% contact !e)ual perioade
*ndelun$ate de timp.
CONTRAINDICA!II RELATIVE
Infec,ia uro$enital%
Al%ptarea *n perioada po!t1partum, care poate de!cre+te +i modifica
mucu!ul cervical cantitativ +i calitativ.
INSTRUC!IUNI PENTRU CLIENT
e prezint% un $rafic, unde !e *nre$i!treaz% caracteri!ticile mucu!ului,
precum +i temperatura #azal%. De *nv%,at clientul urm%toarele lucruri 3
% *nre$i!treze !enza,iile de Au!catB, AumedB !au AudB, !im,ite la
nivelul orificiului va$inal. Ace!t lucru !e va face *n anumite momente
din zi -e). Mer!ul la toalet%/, de cel pu,in dou% ori pe zi, diminea,a +i
!eara
% verifice prezen,a mucu!ului la nivelul vulvei prin +ter$ere cu o
#ucat% de ;*rtie i$ienic% !au cu ajutorul de$etului
% noteze culoarea al#%, tul#ure !au clar%, ca +i caracteri!ticile fizice
cum ar fi ela!ticitatea, den!itatea !au v*!cozitatea.
% verifice ela!ticitatea prin de!facerea #uc%,ii de ;*rtie !au a de$etelor
pe !uprafa,a c%rora !e afl% depu! mucu!ul. Dac% ace!ta !e *ntinde cu
u+urin,%, f%r% a !e rupe, *n!eamn% c% eate foarte ela!tic.
% noteze !eara modific%rile zilnice ale mucu!ului +i ale !enza,iilor ce
*n!o,e!c ace!te modific%ri.
% noteze ultima zi de mucu! cu caracteri!tici lu#rifiante care
reprezint% Av*rfulB printr1o #if%, iar urm%toarele trei zile cu 1, 2
AC*rful poate fi recuno!cut numai retro!pectiv, atunci c*nd apare *n
$rafic modificarea mucu!ului,care nu mai e!te lu#rifiant +i ela!tic.
Dac% reapare mucu!ul lu#rifiant dup% ce Av*rfulB a fo!t notat deja, !e
marc;eaz% cel de1al doilea Av*rfB, care e!te cel corect.
CORELA!IA CU CONTACTUL SE%UAL
Contactul sexual este permis:
o Imediat dup% men!trua,ie, p*n% c*nd apare !enza,ia de Amucu!B
o Din !eara celei de1a 4 zile dup% *nre$i!trarea Av*rfuluiB +i p*n% la
momentul *nceperii men!trua,iei urm%toare.
Co()*+)u, se-u*, )re.u/e e0/)*):

o Din prima zi dup% men!trua,ie *n care !e o#!erv% mucu!ul
cervical p*n% la !f*r+itul celei de1a 4 zile dup% *nre$i!trarea
Av*rfuluiB.
o >n orice moment *n care e)i!t% o *ndoial% a!upra interpret%rii
caracteri!ticelor mucu!ului.
FACTORI CARE INFLUIEN!EA CARACTERISTICELE
MUCUSULUI
o Infec,ii va$inale !au cervicale
o ecre,ii va$inale datorit% !timul%rii !e)uale
o tre! fizic !au p!i;ic
o Al%ptat.
METODA MUCUSULUI MODIFICAT
MMM 1 re$ulile ace!tei metode !unt mai pu,in re!trictive dec*t metoda
ini,ial%. Difer% de a!emenea prin urm%toarele a!pecte3
:ermite contactul !e)ual pe durata primei luni de utilizare, *n timp ce
metoda ori$inal% nu *l permite.
=a femeile care au cicluri re$ulate, MMM nu impune a#!tinen,% *n
zilele po!tovulatorii, c*nd e!te prezent mucu! v*!co!, contrar metodei
de ori$ine.
e permita contactul !e)ual din ziua a treia dup% Av*rfB, *n compara,ie
cu ziua a 4 a metodei ori$inale.
FAA PREOVULATORIE:
e #azeaz% pe recunoa+terea +i interpretarea modific%rilor clinice ale
mucu!ului cervical.
:erioada men!trua,iei e!te urmat% de zile Au!cateB. Mucu!ul cervical e!te
*n$ro+at +i aderent form*nd un dop *n canalul cervical.
:e m%!ur% ce nivelul de e!tro$eni cre+te, apare mucu! *n interiorul
va$inului +i d% o !enza,ie de Aumezeal%B la nivelul vulvei.
0dat% cu m%rirea nivelului de e!tro$eni mucu!ul devine mai a#undent,
determin*nd !enza,ia de AalunecareB +i umezeal% la nivelul vulvei. 9l e!te
ela!tic, de culoare al#% !au tran!parent.
?ltima zi *n care mucu!ul are ace!te caracteri!tici part% numele de zi de
ApicB a mucu!ului.
FAA POSTOVULATORIE:
Di!pari,ia !enza,iei de Aaluneco!B +i apari,ia relativ #ru!c% a Aaderen,eiB
urmat% de u!c%ciune vulvar%.
CONSILIERE
1. 6evoia de a1+i atin$e or$anele $enitale pentru a putea eviden,ia
modific%rile mucu!ului.
2. :rezen,a oric%rei infec,ii va$inale !au cervicale poate influien,a
recunoa+terea caracteri!ticilor mucu!ului
3. Al%ptatul poate de!cre+te +i modifica mucu!ul cantitativ +i calitativ
4. :oate fi confundat cu lic;idul !eminal !au cu !ecre,iile va$inale
care *n!o,e!c !timularea $enital%.
METODA CALENDARULUI &OGINO 1 2NAUS'
9!te cea mai utilizat% dintre toate metodele de a#!tinen,% periodic%. e
#azeaz% pr calcule care ,in cont *n e!timarea perioadei fertile de !*n$erare men!trual%
anterioar%. Are o rat% mare de e+ec, deoarece pentru a deduce perioada ciclului viitor,
folo!e+te date ce pot !uferi modific%ri !emnificative.
INDICA!II
<emeile care au un ciclu re$ulat pot $%!i acea!t% metod% mai convena#il%
deoarece nu nece!it% o monitorizare zilnic% a !emnelor fertilit%,ii.
CONTRAINDICA!II RELATIVE
<emei care al%pteaz%
<emei care au cicluri nere$ulate
INSTRUC!IUNI PENTRU CLIENT
1. 9!te nevoie de *nre$i!trarea duratei ciclurilor pe parcur!ul a cel pu,in 6 cicluri
anterioare.
2. :rima zi fertil% !e va calcula !c%z*nd cifra 1& din num%rul de zile a ciclului cel
mai !curt
3. ?ltima zi fertil% !e va calcula !c%z*nd cifra 11 din num%rul de zile a ciclului cel
mai lun$
4. 9)3 ultimele 6 cicluri au avut o lun$ime de 2&, 26, 2', 2", 2' +i 2" zile. :rima
zi a fazei fertile va fi 26 4 1& D &, iar ultima zi a fazei fertile va fi 2' 111 D 1&
5. e va evita contactul !e)ual *n timpul fazei fertile.
METODA SIMPTO 1 TERMAL
8eprezint% o com#ina,ie a mai multor metode, *n !pecial modific%rile mucu!ului
cervical, metoda calendarului +i metoda temperaturii #azale. ?tilizarea mai multor
te;nici a!i$ur% o precizie mai mare, dec*t utilizarea unei !in$ure, *n identificarea
fazei fertile a ciclului men!trual +i *n acela+i timp permite reducerea num%rului de
zile de a#!tinen,% !e)ual%.
COITUS INTERUPTUS
9!te o metod% de prevenire a unei !arcini nedorite #azat% pe prevenirea pa!ajului
!permatozoizilor *n tractul reproductiv al femeii prin e)tra$erea peni!ului din va$in
*nainte de ejaculare.
EFICACITATE
8ata apari,iei unei !arcini *n caz de folo!ire tipic% e!te apro)imatv 1'E.
AVANTAJE
nu co!t% numic
nu are efecte !ecundare
poate fi folo!it *n orice !itua,ie
DEAVANTAJE
Are o rat% mare de e+ec
6u protejeaz% de o IT
INSTRUC!IUNI PENTRU CEI CE FOLOSESC METODA
*nainte de ejaculare partenerul tre#uei !% retra$% peni!ul din va$in
*n caz de act !e)ual repetat partenerul tre#uie !% urineze *ntre contacte
pentru a e)clude po!i#ilitatea pa!ajului !permatozoizilor *n va$in.
Dac% accidental !perma a trecut *n va$in, e!te nece!ar ca femeia !% !e
prezinte *n ca#inet pentru contracep,ie de ur$en,%.
BIBLIOGRAFIE:
1. F;. .ivol, T. .uzdu$an, .. F*lc%, 6. Gar#ailov, C. Meliniciuc, 0. 7erne c;i,
B%n%tatea reproduceriiB, Mo!cova, 2((5
2. H. IJKLM, N. IOPQORST, I. HUMVW, X. YSZ[SJMLK, \. ]^M_TJ`OV, a. b^ZTecVJ
3!"#$%& '%(4 ]LdVKS, 2((5.
3. C.Mo+in +i coaut.,B)*i+ al serviciilor +e ,lani-icare .amilial , 7;i+in%u, 9d
A8eclamaB, 2((1.