Sunteți pe pagina 1din 4

1.1. Concept i clasifcare RC.

ntrebri de autocontrol
i exerciii
1. Care sunt jaloanele principale ale evoluiei RC?
2. Numii principalele trei descoperiri aflate la baza Internetului.
3. Definii termenii reea de calculatoare; subreea; interreea; canal de legtur !linie de
comunicaie"# staie/nod final !terminal"# nod intermediar.
$. Care este diferena dintre un nod final %i un nod intermediar?
&. Care sunt cele trei sensuri ale termenului de subreea.
'. Care sunt aspectele importante ale definiiei de reea?
(. Care sunt caracteristicile de baz) ale unei RC?
*. Care sunt p)rile componente ale unei RC?
+. Ce resurse concentreaz),partajeaz) o RC?
1-. Numii c.te trei utiliz)ri importante ale RC de c)tre firme %i oameni.
11. /numerai criteriile principale de clasificare a RC.
12. Definii un 01N2 31N2 41N2 51N %i domeniile de utilizare a lor. De ce distana este un criteriu
important de clasificare a RC?
13. /6ist) sau nu o subreea de comunicaie 7n cazul unui 31N?
1$. /6plicai dou) tipuri mai r)sp.ndite de acces la mediu.
1&. /numerai %i e6plicai modurile de comutare utilizate 7n RC.
1'. /numerai avantajele8dezavantajele reelelor cu comutarea circuitelor2 pac9etelor2 cadrelor2 celulelor.
1(. /6plicai diferenele dintre reele cu comutarea circuitelor %i comutarea mesajelor# comutarea
mesajelor %i comutarea pac9etelor# comutarea pac9etelor %i comutarea celulelor.
1*. :n care reele nu este important) rutarea? /6plicai2 de ce?
1+. :n care reele este important) rutarea? /6plicai2 de ce?
2-. /6plicai diferenele dintre reelele cu difuzare %i reelele punct,la,punct.
21. /6plicai diferenele dintre reelele 020 %i reelele client,server.
22. /6plicai diferenele dintre reelele deterministe %i reelele probabilistice.
23. Care sunt avantajele %i utiliz)rile reelelor f)r) fir.
2$. Care este diferena dintre reelele f)r) fir %i reelele mobile.
2&. Constituie oare un 31N trei calculatoare dintr,un oficiu2 conectate cu un cablu2 unde colaboratorii pot
utiliza 7n comun o imprimant)?
2'. Constituie oare o reea un calculator care poate s) porneasc)2 s) opreasc) %i s) controleze 7n mod
forat un altul din camera vecin)?
2(. Constituie oare un 51N c.teva calculatoare de la ;<4 4oldova %i altele de la 1</ =ucure%ti2 care
utilizeaz) acelea%i pro>rame de e,mail2 procesoare de te6te etc.?
2*. Constituie oare o reea un mare sistem sub o unitate de control2 care distribuie mai multe unit)i
aservite 7n timp real 7ntre mai muli utilizatori2 de e6emplu 1- imprimante %i 2-- terminale aflate la
distan).
2+. Constituie oare o reea de tip 51N peste 1--- de calculatoare din blocurile ;<42 care partajeaz)
fi%iere2 imprimante %i alte resurse2 dac) fiecare din perec9ile adiacente sunt le>ate cu o sin>ur) linie?
3-. ?iitorul aparine reelelor cablate sau celor f)r) fir? 1r>umentai.
31. Ca alternativ) la un 31N poate servi un mare sistem cu divizarea timpului 7ntre toi utilizatorii.
0rezentai c.teva avantaje ale unui sistem client,server care folose%te un 31N vis,@,vis de sistemul cu
divizarea timpului.
1.2. Topologii de reea. ntrebri de autocontrol i
exerciii
1. Ce semnific) termenii topologia fizic/logic de reea?
2. Care este importana topolo>iei 7n proiectarea unei reele?
3. Care topolo>ie este mai important) pentru utilizator fizic) sau lo>ic)? 1r>umentai.
$. /sena8principiile topolo>iei bus.
&. /sena8principiile topolo>iei star.
'. /sena8principiile topolo>iei ring.
(. /sena8principiile topolo>iei arbore.
*. /sena8principiile topolo>iei plas.
+. Aopolo>ii comple6e2 mi6te.
1-.Aopolo>ii caracteristice !des utilizate" pentru 31N.
11. Aopolo>ii caracteristice !des utilizate" pentru 51N.
12.Numii c.teva avantaje %i dezavantaje ale topolo>iei bus.
13.Numii c.teva avantaje %i dezavantaje ale topolo>iei star.
1$.Numii c.teva avantaje %i dezavantaje ale topolo>iei ring.
1&.Numii c.teva diferene dintre topolo>iile bus %i ring.
1'.Numii c.teva diferene dintre topolo>iile star %i bus.
1(.Din punctul de vedere al topolo>iei2 41N mai de>rab) seam)n) cu un 31N sau cu un 51N?
1r>umentai.
1*.Ce este comun 7ntre topolo>iile star, ring, bus?
1+.Ce caracteristici ale RC sunt determinate de topolo>ia reelei?
2-.0rin ce difer) o reea omo>en) de una etero>en)?
21.Care este cea mai simpl) topolo>ie?
Mini-caz 1.2.1.
B corporaie cu 1- subdiviziuni vrea s),%i construiasc) o reea pentru comunicarea 7ntre
departamente %i accesul la Internet2 cu posibilitatea u%oar) de ad)u>are a unor noi calculatoare. Ce
topolo>ie de reea este potrivit) pentru acest scop? /laborai dia>rama lo>ic) %i fizic) de reea.
Mini-caz 1.2.2.
B corporaie asambleaz) dou) produse2 fiecare din c.te 1& detalii2 folosind dou) benzi rulante
>estionate de dou) reele diferite. 1lte 1- subdiviziuni folosesc reeaua episodic pentru sc9imbul de date2
comunicare %i acces la Internet. /ste necesar a oferi l)ime de band) e>al) tuturor departamentelor.
1le>ei87ntemeiai topolo>ia lo>ic) %i topolo>ia fizic) potrivite cazului 7n a%a fel2 7nc.t num)rul
utilizatorilor s) nu influeneze calitatea lucrului reelei. /laborai dia>rama lo>ic) %i fizic) de reea
corespunz)toare topolo>iilor selectate.
Mini-caz 1.2.3.
1le>ei %i 7ntemeiai topolo>ia lo>ic) %i topolo>ia fizic) potrivite cazurilor 1.1.1,1.1.3. /laborai
dia>ramele lo>ice corespunz)toare.
2
1.3. Instrumente actie de construire RC. ntrebri de
autocontrol i exerciii
1. Care sunt elementele de structur) fizic) a reelelor locale?
2. 3a ce serve%te placa de reea?
3. Care sunt sarcinile mai importante ale pl)cii de reea?
$. Care sunt componentele de baz) ale pl)cii de reea?
&. Care sunt caracteristicile principale ale pl)cii de reea?
'. 0oate funciona o plac) de reea f)r) driver?
(. Dac) o plac) dispune de dou) interfee2 pot ele funciona simultan?
*. Ce este un repetor2 cum funcioneaz)2 la ce serve%te?
+. Ce este un C;=2 cum funcioneaz)2 de ce i se mai spune repetor multiport?
1-. Care este funcia de baz) a concentratorului2 la ce serve%te?
11. 3a ce serve%te or>anizarea C;=,urilor 7n cascad)?
12. 0rin ce difer) un C;= activ de unul pasiv?
13. Ce este 41; !4<1;"2 cum funcioneaz)2 la ce serve%te2 care este destinaia?
1$. Ce reprezint) un C;= !modular" de 7ntreprindere?
1&. Care sunt principalele produse 4iDrotiD?
1'. Care este diferena dintre o ma>istral)8stea pasiv) %i un repetor activ 7ntr,o reea pe fibr) optic)?
Mini-caz 1.3.1. Fie ca avei o ofert de plci de reea TP-LINK TG-3269, TP-LINK TF-
3200. e!cifrai caracteri!ticile "i #$te%eiai ale&erile potrivite pe$tr' %i$i-ca('rile
).).)-).).3.
Mini-caz 1.3.2. Fie ca avei o ofert de produse 4iDrotiD RB;A/R=B1RD R= +12;1E,
&C0nD,B;A2 R= CR<12&,2$E,1<,2CND,IN2 R= CCR1-3',*E,2<F2 CCR1-1',12E2 R=+&1E,2CND2
R= 4IGRBAIG CR<12&,2$E,1<,2CND,IN2 R= 4IGRBAIG CR<12&,2$E,1<,R4.
Descifrai caracteristicele "i #$te%eiai ale&erile potrivite pe$tr' %i$i-ca('rile ).).)-
).).3.
Preci(ai dia&ra%ele lo&ice de reea.
3
1.!. Comunicarea de date i medii de transmitere.
ntrebri de autocontrol i exerciii
1. Definii noiunile limea de band disponibil utilizatorului ntr-o conexiune, rata biilor, viteza de
transmisie a datelor, rata de transfer, durata ntrzierii, trafic de reea.
. Ce semnific) atenuarea semnalelor la transmitere2 la ce influeneaz)?
!. Ce semnific) z>omotul !pe linia de comunicaie"2 la ce influeneaz)?
". Definii transmiterea di>ital) 7n banda de baz) !7n>ust)".
#. Definii transmiterea analo>ic) de date !7n banda lar>)".
$. Comparai transmiterea prin semnalele di>itale %i cele analo>ice !avantaje2 dezavantaje".
%. Definii transmisiile sincrone, asincrone, simplex, semiduplex, duplex &complet' %i specificai
utiliz)rile acestora.
(. <tructura %i caracteristicile de baz) ale cablului coa6ial >ros.
). <tructura %i caracteristicile de baz) ale cablului coa6ial subire.
1*. ;tiliz)ri tipice ale cablului coa6ial >ros %i subire.
11. <tructura cablului ;A02 caracteristici de baz)2 cate>orii.
1. <tructura2 caracteristici de baz) ale cablului <A0.
1!. 1vantaje2 dezavantaje2 utiliz)ri tipice ale cablului ;A02 <A0.
1". Descriei fenomenul utilizat 7n transmisia prin fibra optic).
1#. Hibre optice monomod %i multimod caracteristici de baz).
1$. <tructura cablului de fibr) optic).
1%. <tructura sistemului de transmisie prin fibra optic).
1(. Caracteristici >enerale %i utiliz)ri tipice ale transmisiilor radio.
1). <tructura sistemului de transmisie prin unde radio.
*. <tructura sistemului de transmisie prin raze luminoase.
1. <tructura sistemului de transmisie prin satelii2 tipuri de satelii.
. Hunciile modemurilor
!. 4odemuri I<DN.
". 4odemuri 6D<3.
#. Cea mai mare parte a RC utilizeaz) ca medii de transmisie a" cabluri de cupru2 b" fibra optic)2
microundele2 undele# c" undele radio?
Mini-caz 1.4.1. Hie c) avei o ofert) a cablurilor de reea /t9ernet >ros2 /t9ernet subire2 ;A0 de
cate>oria 32 $2 &.
+legei cablurile potrivite pentru reelele din mini-cazurile 1.1.1-1.1.! cu precizrile efectuate n
mini-cazurile 1..1-1..!, 1.!.1-1!..
,recizai diagramele logice de reea.
-laborai diagramele fizice de reea/sc.emele de cablare.
/alculai variantele de cost sumar al reelelor.
Re"erine pentru detalii
1. A9e ICiddenJ 0re9istorK of /uropean Researc9 NetLorDin>. Bctober 2-122
9ttp88ictconsultin>.c98reports8/uropean,Researc9,Internet,CistorK.pdf8
2. Istoria Cloud Computin>. 9ttp88LLL.>ocloud.ro8cloudM9istorK8
3. Centru de e,>uvernare 4oldova. 9ttp88LLL.slides9are.net8/,
EovMCenterM4oldova8>estionarea,utilizarii,reelelor,de,ocializare,de,catre,or>anizatiile,
>uvernamentale8
$. Classification of netLorD. 9ttp88LLL.slides9are.net8musliminDmj8312,classification,of,
netLorD
&. <ecuritate informatic). 9ttp88LLL.securitatea,informatica.ro8
'. CKberspace 3aL. 9ttp88LLL.naa>.or>8cKbercrime.p9p8
Cone6iuni la Internet. /c9ipamente. 4edii de transmitere a datelor.
9ttp88LLL.facultateonline.ro8Lp,content8uploads8cursuri8si8si,lab,--,medii,ec9ipamente,
transmisiune,date,internet.pdf8
$

S-ar putea să vă placă și