Sunteți pe pagina 1din 14

ngrijirea centrat! pe pacient. Abordarea comprehensiv! "i abordarea holistic!.

Autor Natalia Zarbailov, doctor n medicin!, conferen"iar universitarI. No#iunea de ngrijire centrat! pe pacient.
II. Abordarea comprehensiv!.
Conduita simultan! a diferitor st!ri patologice prezente la un pacient. Diversitatea
problemelor: probleme medicale curative, preventive, speciale. Dificultatea problemelor.
Necesitatea abord!rii integrale a bolnavului cronic. Asisten"! medical! integral! a
pacientului / abordarea comprehensiv!.
III. Abordarea holistic!
Conceptul Bio-Psiho-Social n practica medical!. Particularit!#i bio-psiho-sociale n
rela#ia medic-pacient. Postulatele Modeluliu Bio-Psiho-Social n practica medical!.
Complian#a bolnavilor. Explica#iile non- complian#ei. Ac#iunile medicului n cazul
pacien#ilor pu#in complian#i.

Con"inut.
Agenda educa#ional! EURACT (www.euract.org) pentru practica general! recomand! ca
procesele de nv!#are $i educare s! fie focusate pe 6 competen#e, specifice pentru Medicina
de familie/ Practica general!. Aceste componente sint:
1. Managementul practicii primare
2. Asisten#! medical! orientat! pe pacient
3. Solu#ionarea Probelemelor Specifice
4. Abordare Comprehensiv!
5. Orientare spre Comunitate
6. Abordare Holistic!

I. No#iunea ngrijire/asisten$! medical! centrat! pe pacient.
%colile tradi#ionale de educa#ie a medicilor se bazeaz! pe aborfdarea pacien#ilor
biomedical!, prin care aten#ia este concentrat! pe factorii medicali $i biologici al
maladiei. Medicina de familie este privit! ca suma multor altor specialit!#i, deseori, n
preg!tirea medicului de familie domin! exper#ii diferitor specialit!#i. Pe parcursul anilor in
cadrul consultatiei medicale nu se ia n considera#ie p!rerea pacientului, cum pozi#ioneaz!
el esen#a problemei sale. Pacientul nu este implicat suficient n rezolvarea problemei sale.
Ca urmare, n 10% pacien#ii caut! consulta#ia altor doctori pentru ob#inerea p!rerii
alternative*, n 22,2% pacien#ii au consultat alt doctor macar odat!.
*Proiectul de Reform! a S!n!#ii privind satisfac#ia pacien#ilor
De ce apelam la consulta#ia centrat! pe pacient? Exista un num!r de Modele de
consulta!ie n medicina de familie:
Model medical (anamneza, examen clinic, investiga#ii, diagnostic, tratament,
supraveghere).
Model orientat c!tre sarcini.
Model de rezolvare a problemelor.
Model de testare a ipotezelor.
Modele de sarcini ( Vindeca#i: alina#i, calma#i, sf!tui#i, preveni#i, anticipa#i,
explica#i; Asigura#i pacientul asupra capacit!#ii de a$i rec$tiga controlul asupra
propriei vie#i).
Modelele enumerate nu permit de a lua in consideratie in cadrul managementului cazului
persoana si personalitatea pacientului ce face dificil atingerea unui rezultat efectiv si stabil
de restabilire si mentinere a sanatatii. Aceast! idee este confirmat! &i prin citatul de mai
jos:
Este mult mai important s! $tii ce pacient are maladia dect ce maladie are
pacientul... William Osler.
Esen#a medicinii de familie ca specialitate $i n#!legerea necesit!#ii acesteia pentru
sistemul de s!n!tate vor fi recunoscute numai atunci, cnd medicii de familie vor
demonstra $i utiliza cu succes cuno$tin#ele $i deprinderi specifice anume acestei
specialit!#i, una dintre ele fiind asistenta medicala centrata pe pacient.
McWhinney a identificat 3 principii de baz! a ngrijirilor centrate pe pacient:
o Rela#ia interpersonal! $i nu de pe pozi#iia puterii celui care cunoa$te;
o ncercarea de a ntelege contextul suferin#ei;
o Acordarea importan#ei aspectelor subiective ale medicinii.
Abordarea centrat! pe pacient este ceva mai mult dect simplu mod de ac"iune, ea
este modul de gndire. Aceasta inseamn! considerarea permanent! a pacientului intr-un
context unic, &i luarea n considerare a preferin"elor &i a&tept!rilor pacientului la fiecare
pas al consulta"iei centrate pe pacient.
Imp!rt!&irea managementului problemelor cu pacientul &i dezacordul asupra modului de
utilizare a resurselor limitate n manera bruscanta poate duce la probleme etice, care
influen"eaza medicul, abilitatea de solu"ionare al acestor probleme fara a dauna rela"iei
medic-pacient este una important!.
Asisten"a medical! centrat! pe pacient impune mari a&tept!ri pentru continuarea
procesului de comunicare &i a rela"iei. Mc Ehinney accentueaza c! cuvintul cheie este
responsabilitatea, &i nici intr-un caz disponibilitatea personal!.
Asisten"a medical! centrat! pe pacient este conectata cu abilit!"ile medicului de
ascultare activ!, de informare adecvat! a cazului, de luarea a deciziilor, de asigurare si
respectare a confidentialit!"ii, de reflectare &i exprimare a sentimentelor, n general, de tot
spectrul abilit!"ilor care asigura o comunicare efectiv!.
Procesul consultului centrat pe pacient se poate urmari n baza algoritmului reprezentat.
Algoritmul consultului centrat pe pacient

Asadar, n cadrul consultatiei centrate pe pacient, medicul de familie va urm!ri &i
va respecta urmatoarele pozi"ii:
- va adopta o abordare centrat! pe pacient n procesul comunic!rii cu pacien"ii &i
solu"ion!rii problemelor n contextual circumstan"elor pacien"ilor;
- va dezvolta &i aplica rela"ii efective medic-pacient n cadrul general al consulta"iilor
medicale, respectnd autonomia pacientului;
- va comunica, va eviden"ia priorit!"i &i va ac"iona n parteneriat;
- va oferi asisten"! medical! continu! de durata determinata de necesita"ile pacientului, cu
referire la ingrijire continu! &i management medical coordonat.

II. Abordare comprehensiv!.

Conduita simultan" a diferitor st"ri patologice prezente la un pacient.
Obligativitatea sintezei la nivelul ntregului este necesar! datorit! multipic!rii
disciplinelor medicale, l!rgirii diferen#ilor dintre spespecialit!#i $i slabei lor comunic!ri.
Studiile popula#ionale confirm!, c! la acela$i individ exist! mai multe afec#iuni $i c!
num!rul bolilor cre$te odat cu naintarea n vrst!. Fragmentarea ngrijirilor, n func#ie de
afec#iunile existente poate conduce la polipragmazie, incompatibilit!#i $i incompeten#!
medicamentoase, sau chiar la agravarea unor boli latente sau prezente, dar neintroduse n
ecua#ia unit!#ii organismului.
Pentru medicul de familie, realizarea sintezei nseamn! o examinare
comprehensiv-holistic!, cu integrarea datelor n problemele de fond ale pacientului.
Astfel, el realizeaz! tabloul omului ntreg, cu aprecierea gradual! a st!rii de s!n!tate, iar n
prezen#a mai multor afec#iuni, realizeaz! ierarhizarea lor $i etapizarea actelor terapeutice.
n asisten#a de medicin! general!, nu avem de-a face u o singur! boal!, ci cu mai mute
tulbur!ri, n diferite stadii evolutive, $i de asemenea, cu o serie de amenin#!ri prezente sau
posibile n viitor.
Practicnd o medicin! a omului integral, medicul de familie $i propune singur
sau n colaborare, n cadrul muncii n echip!, s! trateze patologia ntlnit!, s! controleze
factorii de risc endogeni sau exogeni $i s! imprime o conduit! sanogen-umanitar!
pacien#ilor. n cadrul asisten#ei medicale integrative, medicul de familie n cardul
pachetului de servicii curative este diagnostician $i terapeut, iar n pachetul serviciilor
profilactice(predictiv-preventive), el apare ca un medic consilier $i terapeut.
Medicul integralist-sintetizator, ajutat de tehnologii informa#ionale, va deveni tot
mai necesar n viitor, datorit! att cre$terii informa#iilor dobndite multidisciplinar ct $i
pentru c! orice interven#ie sectorial!, ca s! aib! maximum de eficien#!, trebuie ca ea s! fie
corelat! cu datele esen#iale ale pacientului. Dar cum pacientul este om $i nu robot,
computerul nu va putea nici odat! s! nlocueasc! pe medicul de sintez!, s! se substituie
deci medicul generalist/ de familie.

Diversitatea problemelor: probleme medicale curative, preventive, speciale.
n calitatea lui de medic de prim contact, de medic al persoanei, al familiei $i
comunit!#ii din care fac parte pacien#ii s!i, medicul de familie se confrunt! cu o mul#ime
de probleme de ordin curativ $i preventiv, la care se adaug! o mul#ime de probleme
speciale, legate de asisten#a medical! a gravidei, a copilului, a b!trnului, a familiei $i a
comunit!#ii, precum $i probleme manageriale, de cercetare $i de nv!#!mnt.
Dup! N.C. Stott $i R.H. Davis primul obiectiv al medicului de familie este acela
de a descoperi problema pe care o are pacientul, adica de a descoperi dac! este vorba de o
boal!, sau nu. El trebuie s! diferen#ieze dac! este vorba de un stres, de o boal! acut!, de o
boal! cronic!, de o urgen#! major! sau de o urgen#! de gradul doi $i a$a mai departe.
La medicul de familie poate veni orice bolnav, cu orice boal!. De exemplu, un
copil cu scarlatin!, un adult cu bron$it! acut!, un b!trn cu depresie, o femeie cu maladie
fibro-chisitic!, un bolnav cu glaucom, un pacient cu scleroz! multipl!, un bolnav cu
cancer pulmonar. A$a dar problemele cu care se confrunt! medicul de familie necesit!
sistematizare.

Dificultatea problemelor.
nainte de a nimeri la speciali$tii de profil pacien#ii sunt v!zu#i de medicul de
familie. Problemele cu care se confrunt! medicul de familie nu sunt deloc mai u$oare
dec!t cele cu care se confrunt! speciali$tii de profil. Diversitatea solicit!rilor, dotare
modest!, condi#ii de consultare, st!ri de debut al bolilor etc. fac ca consulta"ia medicului
de familie sa nu fie una u&oar! n realizare. Vom mentiona c! urgen#ele medico-
chirurgicale constituie 10% din numarul total al consulta"iilor medicale oferite de c!tre
medicul de familie.
A&adar, dificult!#ile ntlnite de medicul de familie n activitatea de rezolvare a
problemelor pacien"ilor sunt condi"ionate de:
- Diversitatea problemelor
- Gravitatea problemelor
- Evolu#ia asimptomatic! a unor boli
- Evolu#ia n pusee a unor boli
- Debutul nespecific al unor boli
- Debutul atipic al unor boli
- Complexitatea fenomenelor

Necesitate abord"rii integrale a bolnavului cronic
Bolnavul cronic nu numai c! trebuie abordat integral, dar pentru c! el poate avea
mai multe boli care #in de diferite specialit!#i, de multe ori el trebuie abordat
multidisciplinar. Dat! fiind extensia procesului patologic la tot mai multe aparate $i
organe, medicul de familie este obligat de multe ori s! efectueze un examen clinic
multidisciplinar al bolnavului cronic.
Bolnavul cronic trebuie abordat $i din punct de vedere psihologic pentru a stabili
tipul lui de personalitate, modul n care el reac#ioneaz! fa#! de boala lui, modul n care $i
poart! rolul de bolnav, tulbur!rile psihopatologice pe care le-a produs boala, care sunt
speran#ele $i resursele sale psihice $i care este rolul pe care este dispus s! $i-l asume n
tratamentul bolii sale.
Medicul de familie trebuie s! stabileasc! situa#ia familial! a bolnavului, modul n
care boala afecteaz! situa#ia lui familial!, precum $i modul n care familia l poate sus#ine
pe bolnav n tratamentul bolii sale.
Medicul de familie trebuie s! stabileasc! modul n care bolnavul mai poate efctua
activitatea profesional!, precum $i modul n care activitatea profesional! poate influen#a
evolu#ia $i tratamentul bolii sale.
Medicul de familie ar trebui s! stabileasc! modul n care boala afecteaz! pozi#ia
social! a bolnavului, precum $i modul n care factorii sociali, de natur! economic!, sau
cultural!, ar putea influen#a evolu#ia $i tratamentul bolnavului.

Asisten!" medical" integral" a pacientului / abordarea comprehensiv".
Asisten#a medical! integral!/abordarea comprehensiv! trebuie s! fie orientat! pe
persoan! pacientului &i s! cuprind! toat! multitudinea problemelor de s!n!tate &i
suferin"ele acestui. Medicul de familie se ocup! de bolnav $i nu de boal!, pentru c!:
organismul uman este un sistem integrat
aparetele $i sistemele sunt indisolubil legate ntre ele
pacientul este abordat n totalitate, somatic $i psihic
boala de suprpune pe suferin#e variate
maladiile trebuie identificate $i ierarhizate
terapia se ini#iaz! pentru cel mai nalt risc vital
se extinde ulterior spre toate afec#iunile existente la pacient

Obiectivele abord"rii comprehensive:
managementul simultan al plngerilor $i patologiei multiple,
promovarea s!n!t!#ii $i bun!st!rii;
managementul $i coordonarea promov!rii s!n!t!#ii, prevenirii, tratamentului,
ngrijirilor $i ngrijirilor paliative $i reabilit!rii.
Transferul acestor obiective n practica medical! va necesita r!spunsul la urm!toarele
ntreb!ri:
- Pacientul are multe probleme. Cum le pot prioritiza?
- Ce recomand!ri privind modul de via#! au valoare pentru acest pacient?
- Pot eu delega unele responsabilit!#i sau sarcini membrelor echipei mele?

III. Abordare holistic!.

Conceptul Bio-Psiho-Social n practica medical" (istoria apari!iei).
Holism - de la holos, cuvnt grecesc, care nseamn! tot, totul, plin , avnd ca idee
c! toate propriet!#ile a unui sistem dat (bilogic, chimic, social, economic, mental, etc.) nu
pot fi determinate sau explicate ca suma componentelor acestui sistem. Este sigur, c!
sistemul ca ceva integru determina n mod important cum sunt privite p!r#ile componente.
Principiul general al holismului a fost totalizat de c!tre Aristotel n metafizic!:
ntregul este mai mult dect suma p!r#ilor componente.
Holism, istorie. Holismul ca idee sau concept filosofic este diametral atomismului.
Atomi$tii cred c! orice intrgral poate fi divizat sau analizat pn! la unit!#i separate $i
rela#iile ntre ele. Holi$tii sus#in c! integrul este primar $i deseori mai m!re# dect suma
p!r#ilor componente. Atomo$tii divizeaz! lucrurile ca s! le cunoasc! mai bine, holi$tii
privesc la lucrul sau sistemul integral pentru a n#!lege mai bine de pe aceast! pozi#ie
originea $i menirea lui. Democritus (sec 5 .e.n.) este representantul atomismului Greecesc
devreme, fiind un fizician. Conform conceptului holistic a lui Parmenides, " All is One.
Nor is it divisible, wherefore it is wholly continuous.... It is complete on every side like
the mass of a rounded sphere." Totul este un ntreg. Nimic nu poate fi divizat, fiindca este
absolut continuu... Este completat din toate p!r#ile ca masa unei sfere rotunde.
n secolul XVII, Spinoza a dezvoltat filosofia holistic! asem!n!tor lui Parmenides.
Conform lui Spinoza, toate diferen#ele sau diviziuni aparente care le vedem n lume nu
sunt alt ceva dect aspectele unei substan#e, care se nume$te Dumnezeu sau natura. Hegel,
la fel a vut viziuni mistice asupra unit!#ii tuturor lucrurilor, pa care se baza propria lui
filosofie integral! a naturii $i statului. '()*+, ,-+. -,/',0+/),+ 1,2+3,4 +2,3/'1( 1/+5
1+6+7, 3( )8'89:5 83 ;(<,981(. +=8 /8;/'1+33>? @+.8/'3>? A,.8/8A,? B9,982: ,
=8/>2(9/'1(. Toate ideile colectiviste politice moderne inclusiv a lui Karl Marx
subliniaz! un nivel mai mare a existen#ei colective, unitatea, ntegritatea, grupul, doar
aproape tot timpul din contul reducerii importan#ei diferen#ilor, unei p!r#i, individului.
Secolul XX e demonstrat miscare spre holism n a$a variate domenii ca politica,
sociologia, psihologia, teoria conducerii $i medicina.
Abordarea holistic" a pacientului cu probleme.
Abilitatea de folosire a modelului bio-psiho-social pentru luarea n considera#ie a
dimensiunilor culturale $i de existen#!, Medicina este partea intrinsec! a culturii generale,
$i este bazat! pe valori $i credin#e ca $i oricare alt! cultur!. Abordarea holistic! a fost
aplicat! la diferite nivele de asisten#! medical!, $i ntrebarea nu este de a aplica abordarea
holistic! sau nu, dar ce tip de abordare s! fie aplicat. Termenul holism are mai multe
interpret!ri n practic! medical!, inclusiv, practic! alternativ! sau complimentar!. Autorii
pot insista la o defini#ie pe cnd cititorul subn#elege cu totul alt ceva. Defini#ia abord!rii
holistice care este larg utilizat! n domeniul medicinii $i se va subn#elege n prelegerea
dat! este grija privind persoana n integritate, n contextul valorilor personale, credin#elor
familiale, tipul familiei, situa#ia cultural! $i socio-ecologic! n comunitatea larg!, $i
considerarea programului terapeutic bazat pe eviden#e despre cost $i beneficii.
Acceptarea c! toate bolile au componentul mental $i fizic $i c! exist! interac#iune
dinamic! ntre componentele sistemului (teoria sistemelor general!), a adus la dezvoltarea
modelului bio-psiho-social al medicinii moderne. Descierea detaliat! $i clar! a modelului
bio-psiho-social a fost f!cut! de Jorj L. Engel, care a f!cut aceast! descriere penrtru
psihiatrie, pentru a dezvolta lista ampl! $tiin#ific! a st!rilor de deregl!ri psihice, teoria
bioreduc#ionismului dezvoltat! de Ludwig von Bertalanffy and Paul Weiss. Modelul bio-
psiho-social a fost proclamat ca o paradigm! modificat! fiindc! evident a dus la
desp!r#irea sferei mentale de corp. n#!legerea bolii( nu mboln!virii) ca un proces, care
ofer! importan#! egal! determinatelor patogenetice, diagnostice $i curative biologice,
psihologice $i sociale formeaz! abordare holistic! cu aplicare lui cionsecutiv! n m!suri
practice.
Utilizarea modelului bio-psiho-social ca baz! pentru tratament $i ngrijire
presupune acceptarea c! mul#i factori care influen#eaz! n#elegerea noastr! a acestui proces
sunt umani, subiectivi. Medicii de familie accept! o larg! diversitate a factorilor ce
influen#eaz!. nc! exist! limite n extinderea factorilor de influen#!, care pot fi dirijate de o
singur! persoan! n mediul curativ. Exemple de asemenea factori sunt:
- plasarea natural!, inclusiv elemente de gender, constitu#ie $i tipologie genetic!;
- mediul nconjur!tor microsocial a$a ca familia, $i medial nconjur!tor macrosocial, care
include comunitatea local! $i n sens larg cu elementele culturale $i socio-ecologice;
- credin#e de s!n!tate $i evenimentele din via#!, care fac persoana s! fie ceea ce este la
moment;
- resursle de sus#inere a s!n!t!#ii la persoan!, a$a ca n#!legerea evenimentelor, acceptarea
sensului, autonomia care duce la ncrederea c! via#a este dirijabil!;
- experien#e personale, inclusiv bolile precedente, contactele medicale $i sociale.
Fiindc! lista factorilor este n cre$tere, este important de accentuat c! n#!legerea
de baz! $i cea ce reiese din limitele persoale a medicului este crucial!. Considerarea
automnomiei fundamentale a pacientului este o oportunitate limitat! pentru medicul de
familie pentru interven#ii ocazionale sau chiar tangen#iale, cu cuno$tin$e interesante dar
scunde despre istoricul persoanei, sentimente $i priorit!#i. n acela#i timp, integrarea
factorilor de influen#! este crucial! $i constituie o valoare ad!ugat!. Toate acestea ne fac
referin#e la abordare sistemic!, care sus#ine c! ntregul este mai mult dect suma p!r#ilor
componente.

Postulatele Modeluliu Bio-Psiho-Social n practica medical"
Modelul Bio-Psiho-Social n practica medical! este bazat pe urm!toarele 4 postulate,
care formuleaz! limitele largi ale modelul biopsihosocial al bolilor:
1. Majoritatea bolilor, fie somatice sau psihiatrice, sunt un fenomen biologic,
psihologic $i social.
2. Variabilele biologice, psihologice $i sociale influen#eaz! predispozi#ia, debutul,
evolu#ia $i rezultatul a majorit!#ii bolilor.
3. medicii care sunt capabili s! se evalueze rela#iile parametrilor biologici,
psihologici $i sociali ale bolilor pacien#ilor s!i, vor fi capabili s! dezvolte
interven#ii terapeutice mai efective $i de a atinge rezultate mai bune pentru la
pacien#i.
4. Pentru a evalua $i dirija aspectele psihosociale ale problemelor pacien#ilor adecvat
medicii trebue s! fie capabili s! estimeze $i men#in! rela#iile terapeutice medic-
pacient cu diferite tipuri de pacien#i.
Modelul bio-psiho-social se va aplica n practica medical! cnd se va "ine cont de :
- Predispozi#ie psihologic! $i de comportament la la maladii fizice;
- Debutul bolii;
- Influen#a parametrelor psihosociali asupra evolu#iei $i rezultatului bolii;
- Interven#iile psihologice care fac rezultatul bolilor fizice s! fie diferit;
- Mecanismele psihobiologice;
- Implicarea n practica medical!.

Particularit"#i bio-psiho-sociale n rela#ia medic-pacient.
Exist! unele caracteristici comune ce fac posibil! abordarea holistic! a pacien"ilor cu
diferite probleme. Asemenea caz este cazul pacien"ilor cu boal! cronic!. Bolile cronice au
n comun asisten#a medical! frecvent! $i pe termen ndelungat. Bolile cronice afecteaz!
ndeajuns de mult via#a pacien#ilor. Managementul bolilor cronice presupune existen#a
unei rela#ii medic-pacient de lung! durat!. Medicul trebue s! poat! crea un cadru suportiv
n care pacien#ii se pot confrunta cu provoc!rile aduse de boal!. Astfel, asisten"a medical
nu poate fi una efectiv! dac! nu este bazat! pe abordare holistic!.

Complian#a bolnavilor.
Complian"a pacien"ilor este acceptarea de c!tre ei a informa"iei oferite de medic &i
acordul de a urma recomand!rile propuse. Complian"a pacien"ilor este un fenomen
flexibil. Complian#a bolnavilor cronici este n general bun! datorit! bolilor de care sufer!
$i temerilor legate de posibilitatea decesului. Un element care justific! o complian#! mai
bun! la vrstnici este faptul c! durerea reprezint! simptomul cel mai frecvent la ace$ti
bolnavi.

Explica#iile non- complian#ei.
Probleme financiare.
Negare sau insuficient! informare asupra severit!#ii bolii.
Credin#e culturale.
Programe complexe de medica#ie.
Efecte adverse ale medicamentelor.
Supraestimarea rezultatelor tratamentului.
Discomfortul provocat de tratamentul de lung! durat!.

Ac#iunile medicului n cazul pacien#ilor pu#in complian#i.
Evaluarea motivelor non-complian#ei, inclusiv motive financiare $i culturale;
Reducerea complexit!#ii medica#iei $i a dozajului zilnic;
Modificarea regimului medical adaptat! la stilul de via#! a pacientului;
Informarea cu privire la efectele secundare ale medicamentelor;
Sugerarea folosirii unui calendar sau a unui jurnal pentru p!strarea eviden#ei medicale.

Obiectivele abord"rii holistice - de a utiliza modelul bio-psicho-social lund n
considera#ie dimensiunele culturale $i existen#iale.
Transferul acestui obiectiv n practica medical! va necesita r!spunsul la urm!toarele
ntreb!ri:
- Care sunt recomand!rile mele practice pacientului $i ac#iunele care urmeaz!?
- Cum tolerez emo#iile proprii n fa"a pacientului?

Competen"ele expuse mai sus: Asisten#! medical! orientat! pe pacient; Abordare
Comprehensiv!; Abordare Holistic!, de rnd cu Managementul practicii primare;
Solu#ionarea Probelemelor Specifice; Orientare spre Comunitate reprezint! cei &ase stlpi
pe care se bazeaz! activitatea medicului de familie. Aplicarea acestor competen"e n
practica medical! poate asigura o ngrijire medical! efectiv! att de pe pozi"ii medicale,
dar ce este mult mai important, de pe pozi"ia beneficiilor &i satisfac"iei pacientului.


ntreb!ri
1. Ce se presupune ca va fi respectat de catre medic in cadrul asistentei medicale
centrate pe pacient?
2. Ce abilitati sunt necesare pentru realizarea consultatiei centrate pe pacient?
3. Ce modele de consulta"ie medical! cunoa&te"i?
4. Care sunt principiile consulta"iei centrate pe pacient?
5. Cum percepe"i necesitatea aplic!rii principiului de abordare comprehensiv! a
pacientului cu probleme n practica medical!?
6. Care sunt obiectivele abord!rii comprehensive aplicate n practica medical!?
7. Prin ce se explic! diversitatea problemelor existente la pacien#i?
8. Prin ce se explic! dificultatea problemelor existente la pacien#i?
9. Numi"i &i face"i comentarii privind problemele medicale preventive?
10. Ce ntreb!ri &i va pune medicul de familie dac! practic! abordarea comprehensiv!
a pacientului?
11. Din care 6 competen#e specifice pentru Medicina de familie/ Practica general!
face parte abordarea holistic!?
12. n ce const! defini#ia EURACT pentru abordare holistic!?
13. n ce const! Modelul Bio-Psiho-Social n practica medical!?
14. Numi"i &i comenta"i 4 postulate ale Modeluliu Bio-Psiho-Social n practica
medical!.
15. n ce constau particularit!#ile bio-psiho-sociale n rela#ia medic-pacient?
16. Explica"i no"iunea de Complian#a a bolnavilor.
17. Care sunt explicatiile non-compliantei?
18. Care sunt ac#iunile medicului n cazul pacien#ilor pu#in complian#i?
19. Ce ntreb!ri &i va pune medicul de familie dac! practic! abordarea holistic! a
pacientului?
Referin#e bibliografice
1. Alan Stoudemire. Human behavior. An introducation for Medical Students. ISBN 0-397-50966-9.
1990, Philadelphia, Pensilvania, 376 P.
2. Emanuel E.J. Four models of the physician-patient relationship, JAMA,1992; 267:2221-6
3. Flocke SA, Miller WL, Crabtree BF. Relationships between physician practice style, patient
satisfaction, and attributes of primary care. Journal of Family Practice,2002. 51, 10
4. Freeman & Olesen: keynote lecture at the WONCA conference in Vienna 2000
!" #$%&' )*+ #,-.//% 0"+ 1.2%&%3. 432 5'.4$56 %3 5'. ,32.$-$42,45. 7.2%&4/ &,$$%&,/,7 45 5'.
83%9.$6%5: ;< =6/; #4&,/5: ;< 1.2%&%3.+ =6/;+ >;$?4:! #$%& '(&! @AAB =&5CDEFGAHIGABJKE"
6. Haggerty JL. Continuity of Care, BMJ, 2003; 1219-1221
7. Heyrman J., EURACT Educational Agenda of General Practice/Family Medicine, Leuven 2005,
47 P.
8. L4,<743 M1" NO* ;< /.4$3%3- 432 5.4&'%3- %3 7.2%&%3.I NPP/:%3- .2,&45%;34/ 5'.;$: %3
P$4&5%&." )* '(& + @AABCB@JI@GBKJ"@" Q5.?4$5 1+ 045%.35
9. R'4$5;3 1" */%3%&4/ 5$4%3%3- %3 5'. &;77,3%5: K 4 ';/%65%& 4PP$;4&'" )'+, GSS!" BGA FJSDJHI
TAD"