Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA POPULARA DE ARTA LIVIU BORLANBAIA MARE

STR.P-TA LIBERTATII NR 13,


MARAMURES
ANUN
coala Popla!" #$ A!%" ,, LIVIU BORLAN&& Ba'a Ma!$ organizeaz n
perioada 22-24 septembrie 2014 concursul pentru ocuparea postului vacant de
secretar studii superioare , grad perofesional I .
Concursul se va desfasura la sediul colii !opulare de arta "iviu #orlan din
#aia $are ,situat in !-ta "ibertatii nr 1% .
&osarele de inscriere se vor depune la secretariatul colii !opulare de 'rta
"iviu #orlan #aia $are ,ultima zi de depunere fiind 0(.0).2014 , orele 1%,00.
*elatii suplimentare la telefon 02+2-211%2).
C O N D I T I I
Dispozi ii aplicabile
Concursul se desf,oar n conformitate cu dispozi-iile *egulamentului cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunztor func-iilor contractuale ,i a criteriilor de promovare n grade ,i
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
pltit din fonduri publice, aprobat prin ../. nr.2(+02011 .
Data i locul desfurrii concursului
Concursul pentru ocuparea postului de secretar studii , grad perofesional I se
va desf,ura la sediul 1colii !opulare de 'rt ,, "I2I3 #4*"'566 #aia $are,
str. !ia-a "ibert-ii nr. 1%,in perioada 22.0).2014-24.0).2014 si va consta in 7
selec-ia dosarelor8
proba scris8
interviu
Proba scrisa se va desfasura in data de 22.0).2014 incepand cu orele 10.00.
Condiii de participare
1. Co(#')'' *$($!al$
a. s aib cet-enia rom9n, cet-enia altor state membre ale 3niunii :uropene sau
statelor apar-in9nd pa-iunul :conomic :uropean ,i domiciliul n *om9nia8
b. s cunoasc limba rom9n, scris ,i vorbit8
c. s aib capacitate deplin de e;erci-iu
d. s fie apt din punct de vedere medical, fapt dovedit pe baza adeverin-ei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unit-ile sanitare abilitate8
e. s ndeplineasc condi-iile de studii ,i , dup caz , de vec<ime, ,i alte condi-ii
specifice postului8
f.. s nu fi fost condamnat0condamnat definitiv pentru sv9r,irea unei infrac-iuni
contra umanit-ii, contra statului ori contra autorit-ii, de serviciu sau n legtur cu
serviciul, care mpiedic nfptuirea =usti-iei, de fals ori a unor fapte de corup-ie sau a
unei infrac-iuni sv9r,ite cu inten-ie, care ar face-o incompatibil cu e;ercitarea
func-iei, cu e;cep-ia situa-iei n care a intervenit reabilitarea.
g.s nu fi fost destituit> dintr-o func-ie public> sau s nu-i fi ncetat contractul
individual de munc> pentru motive disciplinare n ultimii ? ani8
+. Co(#')'' ,p$c'-'c$
a. studii superioare de specialitate in domeniul administrativ, economic,
=uridic,stiintele comunicarii @=urnalism ,comunicare si relatii publiceA cu diplom de
licen-8
b. vec<ime de cel pu-in ? ani n domeniul specializrii 8
c. constituie avanta= calificare n domeniul resurselor umane 8
d. cuno,tin-e de operare calculator @ Bord , :;cel A.
e. constituie avanta= cunoasterea programelor Indeco.
%.Coninutul dosarului de nscriere
!entru nscrierea la concursul pentru ocuparea postului de secretar I cu studii
superioare , candida-ii vor prezenta un dosar de nscriere care va con-ine7
a. cerere de nscriere la concurs adresat managerului institu-iei8
b. copie a actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit
legii, dup caz8
c. copiile documentelor care atest nivelul studiilor ,i ale altor acte care atest
efectuarea unor specializri , dac este cazul, copiile documetelor care atest
ndeplinirea condi-iilor specifice8
d. copia carnetului de munc, conform cu originalul, sau, dup caz, o adeverin- care
s ateste vec<imea n munc, n meseria ,i0sau n specialitatea studiilor8
e. cazierul =udiciar sau o declara-ie pe propria rspundere c nu are antecedente penale
care s-l fac incompatibil cu func-ia pentru care candideaz8
f. adeverin- medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat cu cel
mult + luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului
sau de ctre unit-ile sanitare abilitate8
g. curriculum vitaee8
<. copie a certificatului de casatorie @daca este cazulA
i. alte documente relevante pentru desf,urarea concursului.
'deverin- care atest starea de sntate trebuie s con-in, n clar, numrul,
data, numele emitentului ,i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de
$inisterul nt-ii.
Candidatul declarat admis la selec-ia dosarelor, care a depus la nscriere o
declara-ia pe propria rspundere c nu are antecedente penale, are obliga-ia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului , cel t9rziu p9n la data
desf,urrii primei probe a concursului.
'ctele dosarului de nscriere prevzute la lit. b,c ,i d vor fi prezentate ,i n
original n vederea verificrii conformit-ii copiilor cu acestea.
4.Bibliografie
4.3./. nr. 11(0200+ privind nfiin-area ,organizarea ,i desf,urarea activit-ii
a,ezmintelor culturale cu modificrile ,i rectificrile ulterioare 8
"egea nr.1- :duca-iei 5a-ionale 8
4/. nr. 12)02000 privind formarea profesional a adul-ilor Crepublicat 8
"egea nr. 4??02004 privind Codul de conduit al personalului contractual din
autorit-ile ,i institu-iile publice.
"egea +%02011 privind incadrarea si salarizarea personalului didactic din
invatamant
Codul muncii aprobat prin "egea D%0200% actualizat, cu modificarile si
completarile ulterioare
../. 1+10200+ privind intocmirea si completarea *egistrului de evidenta a
salariatilor @*:2I'"A
../.?4)01))? privind $etodologia pentru stabilirea 5ormelor de evaluare a
performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a
salariilor intre limite
../ 2D002002 privind concediul de odi<na si alte concedii ale salariatilor din
administratia publica si unitatile bugetare
"egea 2(402010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice
4.$.:.C.E.si portului +14%02011 privind $etodologia de evaluare a activitatii
personalului didactic si didactic au;iliar
&ecret 20)01)?+ privind aprobarea *egulamentului operatiunilor de casa
4rdinul nr. DD+D02011 pentru aprobarea *egulamentului privind regimul actelor
de studii ,i al documentelor ,colare gestionate de unit-ile de nv-m9nt
preuniversitar
"egea 1+01))+ privind 'r<ivele 5ationale
Informa-ii suplimentare se pot ob-ine la telefon 02+2-211%2) de luni pana
vineri, intre orele 10.00-1%.00
MANA.ER
DAN DANIEL