Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 3252 / 13.02.

2006
MI NI S T ERUL E DUCA I EI I CERCE T RI I
CONSILIUL NAIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME COLARE CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
LIMBA I LITERATURA ROMN
CLASA A XI-A
1
Aprobat prin ordinul ministrului
Nr. 3252 / 13.02.2006
1 Se aplic i la clasa a XII-a filiera tehnologic, ruta progresiv de calificare prin coala de arte i meserii + anul
de completare.
Bucureti, 2!
Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul suerior al liceului
2
NOT DE PREZENTARE
"e parcursul ciclului superior al liceului #segment apar$in%nd &nv$m%ntului posto'ligatoriu(, prin
disciplina limba i literatura romn se urmrete consolidarea competen$elor de comunicare ale elevilor,
indispensa'ile &n lumea contemporan, pentru orice tip de activitate profesional. ) not specific acestui
ciclu de colaritate este de*voltarea competen$ei culturale a elevilor, ceea ce implic un demers de
conte+tuali*are istoric i cultural a fenomenului literar. ,e asemenea, prin studiul lim'ii i al literaturii
rom%ne se urmresc valori i atitudini care s contri'uie la formarea unei personalit$i autonome a
elevilor, capa'ile de discernm%nt i de spirit critic, apte s-i argumente*e propriile op$iuni, dotate cu
sensi'ilitate estetic, av%nd contiin$a propriei identit$i culturale i manifest%nd interes pentru varietatea
formelor de e+presie artistic.
"rogramele pentru clasele a XI-a i a XII-a sunt unitare din punctul de vedere al competen$elor generale,
al setului de valori i atitudini urmrite pentru acest segment de colaritate i al principiului de organi*are
al con$inuturilor pe durata celor doi ani de studiu. "rograma este structurat pe aceleai domenii de
con$inut incluse &n programele pentru clasele a IX-a i a X-a- ./im' i comunicare0 i ./iteratur0.
1inalit$ile disciplinei se reflect nemi2locit &n competenee !ene"#e i &n setul de $#o"% &% #t%t'(%n%
enun$ate &n pre*enta program, din care deriv &ntreaga structur curricular- competene )pec%*%ce+
con%n't'"% #e ,n$--"%%+ )'!e)t%% meto(oo!%ce.
3ontinuitatea fa$ de programele anterioare de lim'a i literatura rom%n #pentru &nv$m%nt primar,
gimna*ial i ciclul inferior al liceului( este asigurat prin paradigma comunicativ-func$ional a
disciplinei. 4ceasta presupune studiul integrat al lim'ii, al comunicrii i al literaturii &n vederea
consolidrii competen$elor de comunicare oral i scris i a deprinderilor de lectur #capacitatea de a
&n$elege i interpreta te+tele, de a fi un cititor competent i autonom, capacitatea de a &n$elege dintr-o
perspectiv personal vi*iunea despre lume, despre condi$ia uman sau despre art e+primate &n te+tele
studiate(.
Specificul acestui segment de colaritate poate fi configurat &n trei dimensiuni- familiari*area cu noile
norme lingvistice #aa cum sunt ele recomandate &n edi$ia a II-a a ,))5(6 focali*area pe formarea
deprinderilor i competen$elor de documentare ale elevilor6 formarea competen$elor de lectur ale
cititorului avi*at, capa'il s sinteti*e*e trsturile definitorii ale unei epoci culturale 7 ale unui curent
cultural sau literar i capa'il s conte+tuali*e*e, s &ncadre*e &ntr-un conte+t cultural larg te+tele studiate,
s identifice apropierile dintre un te+t literar i curentele 7 doctrinele estetice la care poate fi raportat sau
particularit$ile care-l individuali*ea* &n raport cu acestea. 8n clasele gimna*iale i &n ciclul inferior al
liceului, te+tele literare au fost studiate preponderent din perspectiv structural. "rogramele pentru
clasele a XI-a i a XII-a sunt structurate pe principiul cronologic al fenomenului literar 7 cultural. 4stfel,
programa cuprinde c%teva epoci mari, iar fiecare epoc va fi a'ordat din perspective diverse. 8n clasa a
XI-a con$inuturile din domeniul literaturii sunt grupate &n urmtoarele module- !un"amentele culturii
romne, #erioa"a $ec%e, #erioa"a mo"ern & '. (ecolul al XIX-lea )nceutul secolului al XX-lea * +.
#erioa"a interbelic ,romanul- , urm%nd ca, &n clasa a XII-a, studiul s continue cu- #erioa"a
interbelic ,oe.ia- * #erioa"a ostbelic ,romanul, oe.ia, "ramatur/ia-.
9rsturile programei de lim'a i literatura rom%n pentru clasele a XI-a i a XII-a sunt urmtoarele-
urmrirea unui set unitar i coerent de finalit$i ale studiului disciplinei pe parcursul ciclului superior
al liceului, &n continuitatea celor anterioare, din gimna*iu i din ciclul inferior al liceului6
adoptarea unui model didactic coerent, &n cadrul cruia s apar evident deplasarea accentului de pe
simpla achi*i$ionare de cunotin$e pe formarea de competen$e i atitudini, cu valen$e ulterioare de
actuali*are i de e+tindere6
diversificarea strategiilor, a ofertelor i a situa$iilor de &nv$are i adaptarea acestora la grupul-$int6
echili'rarea ponderii acordate &n studiu variantei scrise i celei orale6
&m'inarea echili'rat a proceselor de receptare i de producere a mesa2ului6
adoptarea unei perspective consecvent comunicative, conform creia accentul este pus pe aspectele
concrete ale utili*rii lim'ii6
Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul suerior al liceului
3
structurarea con$inuturilor din domeniul literaturii conform principiului cronologic6
a'ordarea diferen$iat i divers a epocilor 7 curentelor indicate &n program prin- te+te literare pentru
studiul aprofundat, studii de ca*, curente literare sau culturale, de*'ateri 6
a'ordarea integrat a domeniilor disciplinei- te+tul literar studiat sau temele propuse din domeniul
literaturii devin nuclee care generea* discutarea unor pro'leme de lim' #fonetic, voca'ular,
morfologie, sinta+( sau e+ersarea 7 practicarea comunicrii #orale i scrise(.
"otrivit noilor planuri-cadru de &nv$m%nt pentru ciclul superior al liceului, apro'ate prin )rdinul
ministrului educa$iei i cercetrii nr. :;<=7 22.<2.2:, la clasa a XI-a, disciplina limba i literatura
romn se regsete ,n t"'nc.%' com'n /TC0+ la toate filierele, profilurile i speciali*rile, av%nd
alocate 1 o"e pe )-pt-m2n-.
>rmtoarele profiluri i speciali*ri au alocate, &n plus, ore de lim'a i literatura rom%n &n curriculumul
diferen$iat, astfel-
filiera teoretic, profil umanist, speciali*area filologie #< or7 sptm%n(6
filiera voca$ional, profil pedagogic, speciali*area &nv$tor-educatoare #< or7 sptm%n( 6
filiera voca$ional, profil militar #54I(, speciali*area tiin$e sociale #< or7 sptm%n( 6
filiera voca$ional, profil teologic, speciali*area teologie romano-catolic #< or7 sptm%n( 6
filiera voca$ional, profil teologic, speciali*area teologie greco-catolic #< or7 sptm%n( 6
filiera voca$ional, profil teologic, speciali*area teologie adventist #2 ore7 sptm%n(.
"re*enta program colar propune (o'- t%p'"% (e c'""%c''m (%*e"en%#t /CD0-
CD t%p A cu accent pe domeniul literatur, ale crui con$inuturi sunt marcate &n program
prin asterisc #3(- pentru profilul umanist, speciali*area 0ilolo/ie6
CD t%p 4 5 cu accent pe domeniul lim' i comunicare, ale crui con$inuturi sunt marcate &n
program prin dou asteriscuri #33(, pentru-
o filiera voca$ional, profil pedagogic, speciali*area )n$1tor-e"ucatoare6
o filiera voca$ional, profil militar #2'I(, speciali*area tiin$e sociale6
o filiera voca$ional, profil teologic, speciali*rile teolo/ie romano-catolic i
/reco-catolic.
"entru speciali*area teolo/ie a"$entist, care are alocate 2 ore 7 sptm%n, c'""%c''m' (%*e"en%#t $#
c'm'# con%n't'"%e (%n CD t%p A &% CD t%p 4.
Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul suerior al liceului
3
COMPETENE GENERALE
<. >tili*area corect i adecvat a lim'ii rom%ne &n diferite situa$ii de
comunicare
2. 3omprehensiunea i interpretarea te+telor
?. Situarea &n conte+t a te+telor studiate prin raportare la epoc sau la
curente culturale 7 literare
@. 4rgumentarea oral sau &n scris a unor opinii &n diverse situa$ii de
comunicare
6ALORI I ATITUDINI
3ultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi, a gustului estetic &n domeniul
literaturii
Stimularea g%ndirii autonome, refle+ive i critice &n raport cu diversele mesa2e
receptate
1ormarea unor repre*entri culturale privind evolu$ia i valorile literaturii rom%ne
3ultivarea unei atitudini po*itive fa$ de comunicare i a &ncrederii &n propriile a'ilit$i
de comunicare
4'ordarea fle+i'il i tolerant a opiniilor i a argumentelor celorlal$i
3ultivarea unei atitudini po*itive fa$ de lim'a matern i recunoaterea rolului
acesteia pentru de*voltarea personal i &m'og$irea ori*ontului cultural
,e*voltarea interesului fa$ de comunicarea intercultural
Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul suerior al liceului
5
COMPETENE SPECI7ICE I CONINUTURI ASOCIATE ACESTORA
1. tili!area corect i adec"at a limbii rom#ne $n di%erite situaii de comunicare
Competene )pec%*%ce C o n % n ' t ' " %
TC CD t%p A3 CD t%p 433
<.<. 4plicarea
cunotin$elor de lim' &n
receptarea mesa2elor orale
i scrise
4chi*i$iile din clasele anterioare
&n domeniul lim'ii i
voca'ularului
AA,iscurs specific
domeniului de
speciali*are #religios,
administrativ, didactic
etc.(, studiat &n legtur cu
o anumit epoc
<.2. >tili*area achi*i$iilor
lingvistice, cu accent pe
aspectele normative
Borma literar, variante li'ere,
registre stilistice, variante
ortoepice, variante ortografice,
variante morfologice
AA1onetic, voca'ular,
morfologie #reluare i
sistemati*are(
AASinta+a #doar la
profilul pedagogic(
<.?. 1olosirea adecvat a
strategiilor de comunicare
oral &n monolog i dialog
4scultare activ, e+primarea
opiniei, conversa$ie, de*'atere,
monolog informativ i
argumentativ, pre*entarea oral a
re*ultatului unor documentri
A"re*entare de carte AA,iscurs specific
domeniului de
speciali*are
#comunicare didactic,
discurs de amvon etc.(
<.@. >tili*area adecvat a
tehnicilor de redactare
5odalit$i de indicare a
'i'liografiei, normele citrii
4nali*, comentariu, sinte*,
paralel, eseu structurat i
nestructurat
ACecen*ie, cronica
unui eveniment
cultural
AA3ompletarea 7
redactarea unor
documente folosite curent
&n domeniul de
speciali*are
2. &ompre'ensiunea i interpretarea textelor
Competene )pec%*%ce C o n % n ' t ' " %
TC CD t%p A3 CD t%p 433
2.<. >tili*area
strategiilor de lectur &n
vederea &n$elegerii
adecvate a te+telor
studiate
/ectur-&n$elegere #&n$elegerea
glo'al a te+tului, anali*a unor
elemente ce pot conduce la
&n$elegerea te+tului, anticipri(6
chei de lectur #titlu, incipit,
sim'ol central, persona2e etc.(
9e+te de 'a* #poe*ie, pro*(, te+t
din literatura popular, te+te
nonliterare #te+te de doctrin,
te+te istorice, filo*ofice, tiin$ifice,
eseu literar, memorii etc.(
ilustrative pentru studiile de ca*
A< te+t de 'a*
pentru perioada
veche6
A< te+t din literatura
cult studiat &n
rela$ie cu te+tul de
literatur popular
2.2. 3ompararea vi*iunii
despre lume, despre
condi$ia uman sau
despre art reflectate &n
te+te literare, nonliterare
sau &n alte arte
Di*iune despre lume, teme i
motive, concep$ii despre art
/iteratur i pictur #lim'a2ul
literaturii, lim'a2ul picturii(
A,iversitate
tematic, stilistic i
de vi*iune &n opera
marilor clasici
#studiu de ca*(
2.?. Interpretarea
te+telor studiate prin
prisma propriilor valori
/ectur critic #elevii evaluea*
ceea ce au citit(, lectur creativ
#elevii e+trapolea*, caut
AEurnal de lectur
Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul suerior al liceului
6
i a propriei e+perien$e
de lectur
interpretri personale, prin
raportri la propria sensi'ilitate,
e+perien$ de via$ i de lectur(
3. (unerea $n context a textelor studiate prin raportare la epoc sau la curente culturale / literare
Competene )pec%*%ce C o n % n ' t ' " %
TC CD t%p A3 CD t%p 433
?.<. Identificarea i
e+plicarea rela$iilor
dintre opera literar
studiat i conte+tul
cultural &n care a
aprut aceasta
3urente culturale 7 literare conte+t
istoric, social-politic, evenimen$ial6
trsturi ale curentelor culturale 7
literare6
Ceferate, proiecte, studii de ca*,
de*'ateri
?.2. ,e*voltarea unei
vi*iuni de ansam'lu
asupra fenomenului
cultural rom%nesc p%n
la &nceputul secolului
al XX-lea
)riginile, perioada veche, perioada
modern #secolul al XIX-lea
&nceputul secolului al XX-lea6
perioada inter'elic- romanul(
A"re*entarea unor
cr$i de istoria
literaturii rom%ne
?.?. Identificarea unor
cone+iuni &ntre
literatura rom%n i cea
universal
3urente culturale 7 literare
rom%neti &n conte+t european
A9e+te din literatura
universal
?.@. >tili*area
adecvat a tehnicilor
de documentare i
cercetare a unei teme
1ie de lucru, materiale
documentare asupra unei epoci, a
unui curent literar, sinopsis privind
dinamica fenomenului literar 7
cultural &n diferite epoci, surse de
documentare #inclusiv internetul(
AASurse de documentare
&n speciali*area urmat
4. Ar)umentarea oral sau $n scris a unor opinii $n di"erse situaii de comunicare
Competene )pec%*%ce C o n % n ' t ' " %
TC CD t%p A3 CD t%p 433
@.<. >tili*area
tehnicilor i strategiilor
argumentative &n
situa$ii de comunicare
diverse #scrise sau
orale(
,e*'atere, eseu argumentativ A,AA Ca$ionamente specifice pentru domeniile
de speciali*are
@.2. 3ompararea i
evaluarea unor
argumente diferite &n
vederea formulrii
unor 2udec$i proprii
Interpretri i 2udec$i de valoare
e+primate &n critica i &n istoria
literar
Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul suerior al liceului
4
RECOMANDRI PRIVIND CONINUTURILE NVRII
A8 Con%n't'"% (%n (omen%' %te"#t'"%%
1>B,45FB9F 4/F 3>/9>CII C)5GBF
H )riginile i evolu$ia lim'ii rom%ne #pre*entare sintetic(
H St'(%' (e c#9: Latinitate i "acism, puncte de vedere privind fundamentele culturii rom%ne #selec$ii
din te+te literare, eseuri, studii6 de e+.- Iheorghe 4sachi, La Italia, Dasile 4lecsandri, 5ntecul /intei
latine, 5ihai Fminescu, 2emento mori, B. ". Jadeu, #erit-au "acii6, Dasile "%rvan, 7etica, /ucian
Blaga, 8e$olta 0on"ului nostru nelatin etc.(
"FCI)4,4 DF3JF
H St'(%' (e c#9: 9imensiunea reli/ioas e e:isten1ei #sugestii pentru alegerea fragmentelor ilustrative-
;iia1a lumii de 5iron 3ostin, fragmente relevante din scrierile cronicarilor, 5a.ania lui Darlaam,
9i"a%iile lui 4ntim Ivireanul, +iblia "e la +ucureti etc.(
H St'(%' (e c#9: !ormarea contiin1ei istorice #se vor alege fragmente ilustrative din cronicile
moldoveneti sau 7i din cele munteneti(
ASe va studia 1 te;t (e <#9- repre*entativ #de e+.- fragmente din cronicile moldoveneti sau
munteneti, Istoria iero/li0ic de ,imitrie 3antemir, <i/ania"a de Ion Budai ,eleanu(
3>CFB9F 3>/9>C4/F7 /I9FC4CF 8B SF3)/F/F XDII-XDIII- >54BIS5>/ KI I/>5IBIS5>/
#pre*entare sintetic(
"FCI)4,4 5),FCBL
#8 Seco' # XIX-e# 5 ,ncep't' )eco''% # XX-e#
H St'(%' (e c#9: Colul literaturii &n perioada paoptist #sugestii pentru alegerea fragmentelor
ilustrative- articole programatice i de doctrin(
H 1orme hi'ride ale civili*a$iei rom%neti la mi2locul secolului al XIX-lea. Se va studia 1 te;t (e <#9-
din epoca respectiv pe aceast tem #de e+., Iaii i locuitorii lui la 1=30 de 4lecu Cusso6 Iaii )n
1=33, +alta 'lb, Ior/u "e la (a"a/ura de Dasile 4lecsandri6 > cltorie "e la +ucureti la Iai
)nainte "e 1=3= de Ion Ihica etc.(
H De9<#te"e* 8omnia, )ntre >rient i >cci"ent #selec$ii din te+te literare, eseuri, studii, articole
2urnalistice6 de e+., te+te de 4nton "ann, Ion Bar'u .a. pentru ilustrarea temei 'alcanismului6
polemici inter'elice pe tema siturii culturii i civili*a$iei rom%neti &ntre )rient i )ccident /iviu
Ce'reanu, 5ihai Calea, Fugen 1ilotti .a.6 studii istoriografice sau de istorie cultural Beagu
,2uvara, ". ". "anaitescu, 4le+andru ,u$u, 4nton ,umitriu .a.6 luri de po*i$ie &n contemporaneitate(
H ,escoperirea literaturii populare. Se va studia 1 te;t (e <#9- din literatura popular #de e+.- 2iori1a,
2eterul 2anole etc.(, discutat &n rela$ie cu 1 te;t (%n %te"#t'"# c't-A pe aceeai tem
H St'(%' (e c#9: criticismul 2unimist #sugestii de te+te - ?n contra "irec1iei "e ast.i )n cultura romn,
9irec1ia nou )n oe.ia i ro.a romn-
3St'(%' (e c#9: 9i$ersitate tematic, stilistic i "e $i.iune )n oera marilor clasici #cu apel la
lecturile anterioare(
3>CFB9F 3>/9>C4/F 7 /I9FC4CF 8B SF3)/>/ XIX 8B3F">9>/ SF3)/>/>I XX
H +omantismul se vor studia = te;te (e <#9-+ de poe*ie i 7 sau pro*, care s ilustre*e temele
romantice #? te+te din opera lui 5. Fminescu, < te+t din romantismul paoptist- Irigore
4le+andrescu, Ion Jeliade Cdulescu, 3ostache Begru**i .a.(.
H +ealismul se vor studia 1 te;t (e <#9-, selectat din pro*a lui I. /. 3aragiale sau Ioan Slavici
Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul suerior al liceului
=
H ,imbolismul se va studia 1 te;t (e <#9- #o poe*ie sau un poem &n pro* 7 pro* poematic(
selectate din opera lui 4le+andru 5acedonsMi, Ktefan "etic, ,imitrie 4nghel, Ion 5inulescu .a.
2

H St'(%' (e c#9: Sim'olismul european #grupa2 ilustrativ de te+te selectate din opera urmtorilor
scriitori - "aul Derlaine, StNphane 5allarmN, 4rthur Cim'aud6 arte poetice(
H (relun)iri ale romantismului i clasicismului se va studia 1 te;t (e <#9- #la alegere, din opera
urmtorilor autori- Ieorge 3o'uc, )ctavian Ioga, St. ). Iosif(
<8 Pe"%o#(# %nte"<e%c-
H Orientri tematice $n romanul interbelic se vor studia > te;te (e <#9-+ c%te unul dintre
urmtoarele arii tematice-
- un roman psihologic ##"urea sn.ura1ilor de /iviu Ce'reanu, @ltima noate "e "ra/oste,
)ntia noate "e r.boi de 3amil "etrescu, 5oncert "in mu.ic "e +ac% de Jortensia "apadat-
Bengescu, '"ela de Iara'et I'rileanu, Ioana sau Aocurile 9aniei de 4nton Jol'an, Ii'
5ihescu, 8usoaica etc.(
- un roman al e+perien$ei #Bunt )n cer, 2aitreCi de 5ircea Fliade, ?ntmlri "in irealitatea ime"iat
de 5a+ Blecher etc.(
H St'(%' (e c#9& 5odele epice &n romanul inter'elic #cu referire i la romane studiate &n anii anteriori(
8n clasa a XI-a se vor studia m%n%m'm 11 te;te (e <#9- #&n trunchiul comun( i minimum 13D #la
profilul umanist, speciali*area filologie(, ? )t'(%% (e c#9 #&n trunchiul comun(, respectiv -. studii de ca!
#la profilul umanist, speciali*area filologie( i 1 (e9<#te"e8
,e asemenea, se va integra &n oricare dintre perioadele a'ordate, la alegerea autorilor de manuale i a
profesorilor, i o discu$ie privind %te"#t'"# &% p%ct'"#, &n care va fi a'ordat comparativ modul &n care o
anumit tem este tratat prin lim'a2ul specific al celor dou arte. Sugestii pentru alegerea temelor de
discu$ie- #ictura reli/ioas me"ie$al* Batura )n oe.ia i )n ictura romantic* @ni$ersul rural )n
oe.ie i )n ictur etc.
"ornind de la te+tele de 'a* studiate, profesorii vor alege i con$inuturile potrivite din domeniul .lim'
i comunicare0, conform recomandrilor programei.
48 Con%n't'"% (%n (omen%' %m<- &% com'n%c#"e
Se vor avea &n vedere aspectele normative, inclusiv cele recomandate &n ed. a II-a a ,))5-
- norma literar aspecte evolutive
- u*ul diversificat al lim'ii literare
- variante literare li'ere
- registre stilistice
- neologisme &mprumutate sau formate &n interiorul lim'ii
- variante ortoepice, ortografice i morfologice
,e asemenea, se vor actuali*a achi*i$iile anterioare ce pot spri2ini demersul de &n$elegere i interpretare a
te+telor literare studiate -
- denota$ie i conota$ie6 sensurile cuvintelor &n conte+t
- e+presivitatea unor structuri morfologice i sintactice
- figuri de stil i procedee de e+presivitate
DD 1onetic, voca'ular, morfologie #recapitularea i sistemati*area achi*i$iilor din gimna*iu(. (inta:a $a
intra la clasa a XI-a "oar )n curriculum-ul "i0eren1iat al ro0ilului e"a/o/ic,seciali.area )n$1tor-
e"ucatoare, celelalte seciali.ri urmn" s aib )n $e"ere acest caitol )n clasa a XII-a.
3omunicare oral i scris #Singurul element nou al acestui domeniu fa$ de programele anterioare este
cel privitor la tehnicile de documentare. 3elelalte con$inuturi au fost de2a parcurse &n anii anteriori, aa
&nc%t acum vor fi e+ersate &n conte+te noi(-
- tehnici de documentare pentru reali*area investiga$iilor, a proiectelor av%nd ca o'iect studii de ca*
sau de*'ateri
- eseul structurat i eseul li'er etape ale redactrii
2 4v%nd &n vedere comple+itatea liricii lui Ieorge Bacovia, acesta se va studia &n clasa a XII-a, &n seria marilor poe$i
inter'elici.
Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul suerior al liceului
E
- structuri discursive &n te+tele literare i nonliterare #narativ, descriptiv, argumentativ, informativ(
- tehnici ale argumentrii
- pre*entarea oral a re*ultatelor unei cercetri, documentri pe o tem dat
- strategii specifice folosite &n monolog i dialog
- adecvarea discursului oral la situa$ii de comunicare diverse
- lim'a2e de specialitateAA #folosite &n te+te didactice, administrative sau teologice(
SUGESTII METODOLOGICE
>rientarea stu"iului ctre ele$. "rofesorii vor lua ca reper nevoile reale ale elevilor, adapt%ndu-i demersurile
didactice &n func$ie de acestea. 1inalit$ile disciplinei se reali*ea* eficient prin centrarea pe procesul &nv$rii,
pe activitatea elevului. ,e aici decurge necesitatea de a pune accent pe activit$ile didactice de tip formativ i
performativ, care presupun implicare i interac$iune &n re*olvarea unor sarcini de &nv$are concrete. 8n
activitatea la clas, profesorii vor respecta programa colar i vor folosi manualele ca instrumente de lucru
fle+i'ile i adapta'ile nevoilor concrete ale grupului de elevi cu care lucrea*.
5aracterul 0unc1ional, ractic, alicati$ al re"rii-)n$1rii. 4v%nd &n vedere c programa are la 'a*
competen$e generale i specifice, con$inuturile tre'uie &n$elese ca mi2loace de reali*are a finalit$ilor
disciplinei. 8n ceea ce privete producerea de mesa2e scrise i orale se vi*ea* competen$e procedurale care s
poat fi e+ersate pornind de la te+tele literare studiate sau &n reali*area studiilor de ca* i a de*'aterilor propuse
de program. "ro'lemele de lim' vor fi a'ordate &n direct legtur cu te+tele studiate, astfel &nc%t elevii s
&n$eleag rolul acestora &n comunicare. 8n acelai timp, se va urmri felul &n care elevii integrea* &n mod
corect i adecvat achi*i$iile lingvistice &n propria e+primare, oral i scris. Pentru sugestii i exemple
de activiti de nvare, se va consulta volumul Ghid metodologic. Aria curricular
Limb i comunicare, liceu, Bucureti, Editura Aramis, 2002, elaborat de Consiliul
aional pentru Curriculum!
9i$ersi0icarea meto"elor i instrumentelor "e e$aluare. ) eficien$ sporit a &nv$rii poate fi asigurat prin
diversificarea tipurilor de evaluare aplicate &n procesul didactic. Fste recomanda'il ca profesorii s foloseasc
&n mod adecvat scopurilor educa$ionale toate tipurile de evaluare- ini$ial, continu i sumativ, evaluare de
proces, de produs i de progres. ,e asemenea, pentru a-i motiva pe elevi, se vor folosi metode i instrumente
complementare de evaluare- o'servarea sistematic a comportamentului elevilor, portofoliul, autoevaluarea.
"entru reali*area studiilor de ca* se vor folosi investiga$ia i proiectul ca metode complementare de evaluare.
Pentru exemple i sugestii, se va consulta volumul Ghid de evaluare. Limba i
literatura romn, Bucureti, Editura Aramis, 200", elaborat de #erviciul aional de
Evaluare i Examinare!
F+ist riscul ca unii profesori s a'orde*e &ntr-un mod preponderent tradi$ional aspectele legate de istoria
literaturii rom%ne i de conte+tul socio-istoric, cultural sau evenimen$ial al unor momente importante ale
acesteia. 9ocmai de aceea, programa impune reali*area unor studii de ca* i a unor de*'ateri care, alturi de
studiul aprofundat al te+tului, tre'uie s constituie activit$i care s-i implice pe elevi &n propria &nv$are.
"arcursul istoric al literaturii implic, pe l%ng cunoaterea unor repere ale fenomenului cultural rom%nesc sau
formarea unei imagini de ansam'lu asupra acestuia, i e+ersarea g%ndirii critice i autonome a elevilor,
de*voltarea competen$elor de comunicare i de lectur pe marginea te+telor sau curentelor studiate. "re*entm
&n continuare felul &n care ar tre'ui s se desfoare diferitele activit$i didactice prev*ute &n program.
Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul suerior al liceului
St'(%' (e c#9 presupune o etap pregtitoare, &n care elevii primesc 'i'liografie, sugestii pentru
de*voltarea temei sau sarcini de lucru concrete pentru e+plorarea temei6 dup o documentare preala'il,
elevii vor reali*a o pre*entare general a temei, cu inserarea unor fragmente din te+te ilustrative. Studiul
de ca* se poate reali*a prin investiga$ie sau prin proiecte ela'orate de grupe de @-! elevi #<-2 grupe
pentru fiecare studiu de ca*(. Studiile de ca* vor fi reparti*ate grupelor &nc de la &nceputul anului colar,
astfel &nc%t o grup s ai' un singur studiu de ca*. 1iecare pre*entare va fi urmat de discu$ii cu toat
clasa, &n care colegii pot cere lmuriri, pot comenta aspectele care li s-au prut interesante i pot evalua
activitatea grupelor. /a r%ndul su, profesorul va evalua activitatea fiecrei grupe i va nota elevii.
De9<#te"e presupune indicarea, de ctre profesor, a coordonatelor discu$iei i a unei 'i'liografii
minimale. ,e*'aterea se reali*ea* &n clas, cu participarea a c%te dou echipe #echipa afirmatoare i
echipa negatoare(. "rofesorii i elevii sunt de2a familiari*a$i cu de*'aterea, din clasa a X-a. Sugerm ca
de*'aterea s fie urmat de un e+erci$iu de reflec$ie al fiecrui elev, concreti*at &n reali*area unui eseu pe
tema de*'aterii reali*ate &n clas. 4ceast modalitate de a &ncheia o de*'atere are &n vedere ca elevii s-i
clarifice ideile puse &n discu$ie i s-i poat formula un punct de vedere propriu pornind de la
informa$iile culese, de la argumentele i contraargumentele valorificate &n cadrul de*'aterii.
A<o"(#"e# te;teo" (e <#9- presupune com'inarea perspectivii hermeneutice i a celei conte+tuale.
Cecomandm ca activit$ile de &nv$are s se 'a*e*e pe lucrul cu te+tul i s fie orientate &nspre
consolidarea deprinderilor de lectur, cu un accent pus pe ce &n$eleg elevii din te+tul citit i pe felul &n
care interpretea* i argumentea* acetia semnifica$iile unui te+t &n func$ie de cele dou perspective.
10