Sunteți pe pagina 1din 20

Parlamentul Romniei

Lege nr. 230 di n 06/07/2007


privind nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari
___________
Text actualizat la data de 23.07.2010. Actul include modificrile din urmtoarele acte:
- Legea nr. 175/2010 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 20/07/2010.
___________
Pus n aplicare prin:
- Norma metodologic publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 18/01/2008.
Parlamentul Romniei adopt prezenta l ege.
CAPITOLUL I
Dispoziii generale, definiii
Art. 1. - Prezenta lege reglementeaz aspectele juridice, economice i tehnice cu privire la nfiinarea, organizarea i
funcionarea asociaiilor de proprietari, precum i modul de administrare i de exploatare a cldirilor de locuine aflate n
proprietatea a cel puin 3 persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, inclusiv n cazul celor care au n
structura lor i spaii cu alt destinaie dect aceea de locuin.
Art. 2. - n condiiile art. 1, datorit strii de indiviziune forat, proprietarii au obligaia s ia msuri cu privire la drepturile i
obligaiile comune ce le revin tuturor asupra proprietii comune. n acest scop, proprietarii se pot asocia n asociaii de
proprietari cu personalitate juridic.

Punere n apli care Art. 2. pri n Norm metodol ogi c de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... di n
19/12/2007 :
Art. 2. -
(1) n scopul reprezentri i i susi nerii intereselor comune al e proprietaril or, legate de folosirea bunuri lor aflate n
propri etate comun i ndi viz din cl di rea ce alctui ete un condomi niu, propri etari i apartamentelor i ai spaii lor cu alt
destinai e dect aceea de locui n se pot consti tui n asociai i de propri etari .
(2) Asociaia de proprietari este forma de asociere autonom, de organi zare i de reprezentare a i ntereselor comune a
majoritii proprietarilor unui condomini u, cu personali tate juri di c, fr scop patrimonial , nfi inat n condiiil e prevzute
de lege.
(3) Pentru promovarea valori lor ci vi ce al e democraiei i statului de drept i pentru reprezentarea la nivel l ocal i naional,
asociaii le de proprietari se pot asocia n federaii , uni uni , ligi ale asociai il or de proprietari di n munici pi i, orae sau
judee, respectiv l a nivel naional, n condiiil e prevzute de l ege.
Art. 3. -
Proprietarii din asoci aii le de locatari din cl di ri le ale cror apartamente au fost dobndi te n propri etate n condiii le legii
i care nu s-au organizat n asoci aii de propri etari vor lua msuri le prevzute de prezentele norme metodologice pentru
consti tui rea n asociaii de propri etari , potri vi t prevederilor Legii nr. 230/2007.
Art. 3. - n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:
a) cldire-bloc de locuine-condominiu - proprietatea imobiliar format din proprieti individuale, definite apartamente sau
spaii cu alt destinaie dect aceea de locuine, i proprietatea comun indiviz. Poate fi definit condominiu i un tronson cu
una sau mai multe scri, din cadrul cldirii de locuit, n condiiile n care se poate delimita proprietatea comun;
b) proprietate individual - apartamentul sau spaiul cu alt destinaie dect aceea de locuin, parte dintr-o cldire,
destinat locuirii sau altor activiti, care mpreun cu cota-parte indiviz din proprietatea comun constituie o unitate de
proprietate imobiliar. Cu excepia unor situaii pentru care exist alte prevederi exprese n prezenta lege sau n acordul de
asociere, dreptul de proprietate asupra unei proprieti individuale dintr-un condominiu trebuie considerat n acelai mod ca i
dreptul de proprietate asupra altor bunuri imobile;
c) proprietate comun - toate prile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spaii cu alt destinaie dect aceea
de locuin;
d) proprietate comun aferent tronsoanelor sau scrilor care nu poate fi delimitat - cel puin o instalaie pe vertical care
alimenteaz n comun tronsoane ori scri sau pri de construcie comune tronsoanelor ori scrilor, care nu pot fi definite
separat din punct de vedere fizic ca poziie i suprafa;
e) cot-parte indiviz - cota-parte de proprietate care i revine fiecrei proprieti individuale din proprietatea comun i este
egal cu raportul dintre suprafaa util a proprietii individuale i totalul suprafeelor utile ale tuturor proprietilor individuale;
f) proprietar al spaiului, respectiv al apartamentului persoana fizic sau juridic, de drept public ori de drept privat, care are
n proprietate acel spaiu, respectiv apartament, ntr-un condominiu;
g) asociaie de proprietari - form de asociere autonom i nonprofit a majoritii proprietarilor dintr-un condominiu;
h) acord de asociere - actul care consfinete decizia proprietarilor de a se asocia;
i) cheltuieli ale asociaiei de proprietari - cheltuielile sau obligaiile financiare ale asociaiei care sunt legate de exploatarea,
reparaia ori ntreinerea proprietii comune, precum i cheltuielile cu serviciile de care beneficiaz proprietarii i care nu sunt
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
1 din 20 10/1/2014 15:59
facturate individual ctre proprietile individuale;
j) cot de contribuie la cheltuielile asociaiei de proprietari - suma corespunztoare din cheltuielile asociaiei, pe care fiecare
proprietar este obligat s o plteasc lunar;
k) atestat - actul care dovedete calitatea de administrator de imobil.
CAPITOLUL II
nfiinarea i nregistrarea asociaiei de proprietari
Art. 4. - (1) Asociaia de proprietari are drept scop administrarea i gestionarea proprietii comune care, pe lng drepturi,
impune obligaii pentru toi proprietarii.
(2) Consecinele nelurii msurilor de organizare i funcionare cu privire la administrarea i gestiunea proprietii comune
sunt n rspunderea juridic a tuturor proprietarilor sau a reprezentanilor acestora, dup caz.
Art. 5. - (1) Asociaia de proprietari se nfiineaz prin acordul scris a cel puin jumtate plus unu din numrul proprietarilor
apartamentelor i spaiilor cu alt destinaie dect aceea de locuin, din cadrul unei cldiri. Acordul se consemneaz ntr-un
tabel nominal, anex la acordul de asociere.
(2) n cldirile de locuine cu mai multe tronsoane sau scri se pot constitui asociaii de proprietari pe fiecare tronson ori
scar n parte numai n condiiile n care nu exist o proprietate comun aferent tronsoanelor sau scrilor care nu poate fi
delimitat.
(3) Dac este cazul, asociaiile de proprietari nfiinate pe scri sau tronsoane de cldire i reglementeaz ntre ele
raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anex la acordul de asociere.

Punere n apli care Art. 5. pri n Norm metodol ogi c de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... di n
19/12/2007 :
Art. 4. -
Asoci aia de proprietari se nfii neaz pri n acordul scri s a cel pui n jumtate plus unu din numrul propri etari lor
apartamentel or i spaiil or cu alt desti naie dect aceea de l ocui n di n cadrul aceluiai condomi niu cu cel puin 3
propri etari . Acordul se consemneaz ntr-un tabel nominal, anex la acordul de asoci ere, potrivi t art. 5 alin. (1) di n Legea
nr. 230/2007. Tabelul nomi nal, anex l a acordul de asoci ere, va conine, n mod obli gatori u, urmtoarele: numel e i
prenumele proprietarului, adresa, codul numeric personal, seri a i numrul actul ui de identitate, indicarea titlului de
propri etate, data expri mri i voinei de asociere i semntura.
Art. 5. -
(1) n cl diri le de locui ne cu mai mul te tronsoane sau scri se pot constitui asoci aii de proprietari pe fiecare tronson ori
scar n parte numai n condiii le n care nu exist o proprietate comun aferent tronsoanelor sau scril or care nu poate fi
delimitat.
(2) Asoci aii le de proprietari l a nivel de scri sau tronsoane de cldire se pot constitui pri n hotrre a adunri i generale i
cu acordul expres al coproprietaril or cu pri vi re la del imi tarea efectiv a pril or de propri etate comun care se preiau n
administrare de respectiva asociai e de proprietari i cu privire l a obl igai ile i drepturil e legal e care vor conti nua s
rmn n sarcina tuturor copropri etari lor.
(3) Prin acordul de asoci ere pe scar sau tronson se reglementeaz i raporturil e cu celelal te asoci ai i de propri etari
consti tui te n cldire, pe scar sau tronson, cu pri vi re la posibil itatea defalcrii tehnice a consumuri lor i reparti zarea
chel tuiel ilor comune, precum i l a modalitatea acestei defalcri /repartizri . Dac este necesar, se sol icit avi zul
furni zoril or de servi ci i impli cai cu privire l a posi bi li ti le tehni ce de furni zare independent a util itilor pe tronsoane sau
pe scri, precum i pentru reali zarea branamentelor.
Art. 6. -
(1) Anterior adunri i generale de consti tuire, proprietarii din cldi ril e cu mai multe apartamente se pot ntruni pentru a
hotr cu pri vi re l a nfi inarea asociaiei de proprietari sau l a transformarea asoci aiei de locatari n asociai e de
propri etari . Totodat, vor hotr i cu pri vi re l a persoana fizic sau juri dic nsrcinat cu ntocmirea acordului de asociere
i a statutului, cu pri vi re la termenul de final izare a acestora i l a data de convocare a adunrii de consti tuire. Hotrrea
propri etari lor se consemneaz ntr-un proces-verbal care se semneaz de toi cei prezeni.
(2) Cu cel pui n 10 zile naintea datei fixate pentru adunarea general de consti tuire proprietarii se convoac pri n afi are
ntr-un loc vizi bi l.
(3) Adunarea general de constitui re a asoci aiei de proprietari este l egal ntruni t n cvorumul prevzut l a art. 5 ali n. (1)
din Legea nr. 230/2007.
(4) Acordul pri vi nd nfiinarea asoci aiei de proprietari se obine cu votul a cel pui n jumtate plus unu di n numrul
propri etari lor apartamentelor i ai spaiil or cu al t destinai e dect aceea de l ocui n din cadrul cl diri i, scri i sau
tronsonului respectiv, dup caz.
(5) Dac nu este ntruni t cvorumul prevzut la art. 5 ali n. (1) din Legea nr. 230/2007, o nou convocare va avea loc, dup
cel puin 5 zil e de la data pri mei convocri . n cazul n care ni ci l a a doua convocare nu se poate real iza acordul de
asociere din li psa cvorumului , se face o a treia convocare, dup cel pui n 5 zi le de la data cel ei de-a doua convocri.
Dup a trei a convocare a adunrii general e de constituire, acordul de asociere se consider realizat, sub condi i a
exprimrii voinei de asociere, consemnat n tabel ul nominal, anex la acordul de asoci ere, a cel puin jumtate pl us unu
din numrul proprietaril or.
(6) n adunarea general de constituire se prezint i se adopt statutul asoci aiei de proprietari, n care se vor cuprinde
precizri cu pri vire la:
a) denumi rea, forma juridic, sediul , durata de funcionare ale asociaiei de propri etari ;
b) scopul i obiectul de activitate al e asociaiei de propri etari ;
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
2 din 20 10/1/2014 15:59
c) mijloacel e materiale i bneti de care poate dispune asociaia de proprietari; structura venituril or i a cheltuieli lor;
d) membri i asociai ei de proprietari, drepturil e i obl igai il e acestora;
e) structura organizatori c, modul de funci onare, managementul asociai ei de propri etari ;
f) reparti zarea cheltuieli lor asoci aiei de propri etari ;
g) condiii le n care se dizolv asociai a de propri etari ;
h) dispozi i i fi nale, modali tatea de rezol vare a l itigii lor, relaiil e contractuale, penal izri le, cazuril e de urgen n care se
permi te accesul n apartament sau n spaiul su al unui delegat al asoci aiei.
i) posibil itatea asi gurri i, dup caz, a unui spaiu de admi nistrare speci al amenajat, unde se va putea desfura serviciul
de admini strare i n care pot fi pstrate n si guran documentele asociai ei .
Art. 7. -
(1) Acordul proprietaril or privind constitui rea asoci aiei de propri etari se consemneaz ntr-un proces-verbal al adunrii
generale de constituire, ntocmit n dou exemplare ori gi nal e, semnate de toi proprietarii care i -au dat consimmntul.
(2) Proprietarii i dau consimmntul , de regul , n adunarea de consti tui re; n cazul proprietaril or abseni,
consimmntul poate fi expri mat prin semnarea procesul ui-verbal prevzut la ali n. (1), n termen de 30 de zile de la data
la care a avut l oc adunarea de consti tuire, conform art. 6.
(3) n cazul n care un proprietar se afl n imposi bi li tatea de a semna, se va consemna c acesta i -a dat consimmntul
i se va face meniune despre cauza acestei imposibi li ti .

Punere n apli care Art. 5. pri n Norm metodol ogi c de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... di n
19/12/2007 :
Art. 10. -
nscri erea n cartea funciar a proprietii indivi dual e i a condomini ul ui se face potri vit dispozi ii lor legale n materie.
Art. 11. -
Dup nfii narea asociaiei de propri etari , aceasta se i dentific prin denumi re, adresa condomini ului, nchei erea
judectorului -delegat sau orice al t document legal acordat l a nfii nare i prin codul de identi ficare fi scal al asociai ei.
Actele care eman de la asociai il e de proprietari vor cuprinde atributel e de identi fi care.
Art. 6. - (1) Cererea pentru dobndirea personalitii juridice a asociaiei de proprietari mpreun cu statutul, acordul de
asociere i procesul-verbal al adunrii generale de constituire se depun i se nregistreaz la organul financiar local n a crui
raz teritorial se afl cldirea.
(2) Statutul i acordul de asociere se ntocmesc n baza prezentei legi.
(3) Acordul de asociere trebuie s conin:
a) adresa i individualizarea proprietii individuale, potrivit actului de proprietate;
b) numele i prenumele tuturor proprietarilor;
c) descrierea proprietii, cuprinznd: descrierea cldirii, structura cldirii, numrul de etaje, numrul de apartamente
structurate pe numr de camere, numrul spaiilor cu alt destinaie dect aceea de locuin, suprafaa terenului aferent
cldirii;
d) enumerarea i descrierea prilor aflate n proprietate comun;
e) cota-parte indiviz ce revine fiecrui proprietar din proprietatea comun.
(4) Asociaia de proprietari dobndete personalitate juridic n baza ncheierii judectorului-delegat desemnat la organul
financiar local de ctre preedintele judectoriei n a crei circumscripie teritorial se afl cldirea.
(5) ncheierea se d fr citarea prilor i este executorie.
(6) ncheierea este supus recursului n termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judec cu citarea prilor.

Punere n apli care Art. 6. pri n Norm metodol ogi c de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... di n
19/12/2007 :
Art. 8. -
(1) Cererea pentru dobndi rea personal itii juri dice a asociai ei de propri etari mpreun cu statutul , acordul de asociere
i procesul -verbal al adunrii generale de constitui re se depun i se nregi streaz l a organul fi nanciar local n a crui raz
teritorial se afl cl di rea.
(2) Statutul i acordul de asociere se ntocmesc n baza Legii nr. 230/2007.
(3) Acordul de asociere trebui e s conin:
a) adresa i i ndi vi dual izarea proprietii indivi dual e, potrivit actului de proprietate;
b) numel e i prenumele tuturor propri etari lor;
c) descri erea proprieti i, cupri nznd: descrierea cldirii, structura cl di ri i, numrul de etaje, numrul de apartamente
structurate pe numr de camere, numrul spaii lor cu al t destinaie dect aceea de l ocuin, suprafaa terenului aferent
cldirii;
d) enumerarea i descri erea pril or aflate n proprietate comun;
e) cota-parte indiviz ce revi ne fi ecrui proprietar di n propri etatea comun.
(4) Asociaia de proprietari dobndete personali tate juridic n baza ncheierii judectorului-del egat desemnat l a organul
fi nanciar l ocal de ctre preedi ntele judectoriei n a crei circumscripi e teritorial se afl cldirea.
(5) ncheierea se d fr ci tarea pri lor i este executori e.
(6) ncheierea este supus recursul ui n termen de 5 zil e de l a comuni care. Recursul se judec cu ci tarea pri lor.
Art. 7. - nscrierea ulterioar n asociaia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezeni la adunarea general de
constituire se face la cererea scris a acestora, fr alte formaliti.

Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
3 din 20 10/1/2014 15:59
Punere n apli care Art. 7. pri n Norm metodol ogi c de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... di n
19/12/2007 :
Art. 9. -
nscri erea ul terioar n asoci aia de propri etari a propri etari lor care nu au fost prezeni l a adunarea general de consti tuire
i care nu i-au dat consimmntul n condi ii le prevzute la art. 7 se face l a cererea scris a acestora, fr alte
formali ti . Proprietarul din condominiu solici t s devin membru al asoci aiei de proprietari prin semnarea unui act
adii onal l a acordul de asoci ere, fr alte formaliti .
Art. 8. - (1) Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere este necesar acordul a cel puin 2/3
din numrul proprietarilor membri ai asociaiei de proprietari.
(2) Orice modificare sau completare se nregistreaz la judectoria care a emis ncheierea judectoreasc de nfiinare, fr
alte formaliti.
CAPITOLUL III
Drepturile i obligaiile proprietarilor
Art. 9. - Proprietarii membri ai asociaiei de proprietari au dreptul s participe, cu drept de vot, la adunarea general a
proprietarilor, s i nscrie candidatura, s candideze, s aleag i s fie alei n structura organizatoric a asociaiei de
proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana n cauz trebuie s aib capacitate deplin de exerciiu.

Punere n apli care Art. 9. pri n Norm metodol ogi c de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... di n
19/12/2007 :
Art. 12. -
Proprietarii membri ai asoci ai ei , pe lng drepturil e i ndatori ril e prevzute n statutul asociaiei de propri etari , au i
urmtoarele drepturi i obl igai i:
A. Drepturi:
a) s parti ci pe, cu drept de vot, la adunarea general a asoci aiei de proprietari;
b) s i nscrie candidatura, s candideze, s aleag i s fie al ei n structura organizatoric a asociaiei de proprietari,
dac au capacitatea depl in de exerciiu;
c) s cunoasc toate aspectel e ce i n de acti vi tatea asociai ei i s aib acces, l a cerere, la orice document al acestei a;
d) s pri measc explicai i cu pri vire l a cal cul ul cotei de contribui e la chel tuiel il e asociai ei de propri etari i, eventual, s
o conteste la preedi ntele asociaiei de proprietari, n termen de 10 zi le de l a afi area l istei de pl at. Preedintel e
asociaiei de propri etari este obl igat s rspund l a contestaie n termen de 7 zi le;
e) s fol oseasc pri le comune de construcii i instal aii ale condominiului conform desti naiei pentru care au fost
construite;
f) s i nchirieze proprietatea, fr a fi afectate exercitarea drepturi lor i ndepl ini rea responsabil itilor legate de
asociaia de proprietari.
B. Obli gaii:
a) s meni n n bune condi ii proprietatea i ndi vi dual , apartamentul sau spaiul cu al t destinaie dect aceea de
locuin, pe propria cheltui al . Ni ci un proprietar nu poate ncl ca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comun sau
indivi dual al celorlali propri etari din condominiu;
b) s accepte accesul n apartamentul sau n spai ul propriu, cu un preaviz de 5 zil e, al unui delegat al asociaiei, atunci
cnd este necesar i justificat s se inspecteze, s se repare ori s se nlocuiasc elemente din propri etatea comun, l a
care se poate avea acces numai di n respectivul apartament sau spaiu. Fac excepie cazuril e de urgen, cnd accesul se
poate face fr preaviz, conform prevederil or di n statutul asoci aiei de proprietari;
c) s contri buie la constituirea mijl oacel or bneti i materi ale ale asociai ei de propri etari i s achite n termenul stabil it
cota de contribuie care le revine n cadrul cheltuieli lor asociaiei de propri etari ;
d) s i a msuri , n cadrul asoci ai ei , pentru moderni zarea, consoli darea, reabi li tarea termi c, precum i pentru creterea
performanei energeti ce a cldirii , dup caz, potri vit prevederi lor l egal e, i s achite cota-parte din costuril e aferente.
Indiferent de natura i nterveni ilor, se va avea n vedere meni nerea aspectului armoni os i unitar al ntregi i cldiri. n
cldirile afectate de sei sme, propri etari i au obli gaia de a lua de urgen msuri pentru consolidare, conform prevederi lor
legale n vigoare; lucrril e de reparaii , i nterveni i etc. se vor executa cu personal autori zat, potrivit l egi i;
e) s repare stri cciuni le ori s pl teasc chel tuiel ile pentru l ucrril e de reparai i , dac ei sau al te persoane care
acioneaz n numele lor au provocat daune oricrei pri di n proprietatea comun sau unui al t apartament ori spaiu;
f) l a nstri narea proprieti i, s transmi t toate obl igaii le ctre dobnditor, inclusiv cel e cu privire l a sumele de plat
ctre asoci aia de proprietari existente l a data tranzaci ei, precum i orice al te informai i rel evante sau avnd consecine
asupra drepturilor i obl igai il or privitoare l a propri etatea care este nstrinat;
g) la dobndi rea proprietii , s depun n copie, la asociai e, actul de proprietate;
h) s modifi ce instalaiil e de distri buie a util itil or n interiorul unui condomini u sau al unui apartament di n cadrul unui
condomi ni u numai n condiiil e l egi i, pe baza referatului tehni c de special itate emi s de furni zorul uti litii , n care se arat
efectele modifi crii i nstal ai ei respecti ve. Pe baza acestui referat, comi tetul executi v va hotr asupra efecturii
modificri i. n cazul produceri i local e, l a nivel de condomi niu, a energiei termice i a apei calde de consum, nu este
necesar referatul tehnic meni onat;
i) nu pot ocupa funcii n comitetul executiv i n comisia de cenzori membri avnd grade de rudeni e, pn l a gradul al
4-l ea inclusiv.
Art. 10. - Proprietarii au dreptul s cunoasc toate aspectele ce in de activitatea asociaiei i au acces, la cerere, la orice
document al acesteia.
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
4 din 20 10/1/2014 15:59
Art. 11. - (1) Proprietarul poate aduce mbuntiri sau modificri proprietii sale individuale, cu respectarea prevederilor
legale referitoare la autorizarea de ctre autoritatea public local a modificrilor constructive, fr a pune n pericol
integritatea structural a cldirii sau a altor proprieti individuale.
(2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinaia proprietii comune fr a obine mai nti acceptul din partea
asociaiei de proprietari.

Punere n aplicare Art. 11. pri n Norm metodologic de apl icare a Legi i nr. 230/2007 privind nfii narea, organizare... di n
19/12/2007 :
Art. 13. -
(1) Propri etarul poate aduce mbunti ri sau modificri propri eti i sale indivi dual e, cu respectarea prevederi lor l egal e
referitoare la autorizarea de ctre autori tatea publi c l ocal a modi ficrilor construciei , fr a pune n peri col integritatea
structural a cl di ri i sau a altor proprieti i ndi viduale.
(2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinaia proprietii comune fr a obine mai nti acceptul asociaiei de
propri etari .
(3) Ori ce modi ficare a proprietii i ndi viduale se va aduce la cunotina asoci aiei pentru nscrierea n jurnalul
eveni mentelor din cartea tehnic a construciei , prin depunerea n copi e a actel or de autorizare, a procesului -verbal de
recepie i a schielor.
(4) Unitil e care au admini strat cl di ri le i sunt dei ntoare a crii construciei au obli gaia de a o preda asociai il or de
propri etari , iar acol o unde aceasta nu mai exist, s o reconsti tuie pe chel tuiala propri e.
Art. 12. - Zidurile dintre apartamentele sau spaiile alturate, care nu fac parte din structura de rezisten a cldirii i din
proprietatea comun, pot fi reamplasate prin acordul dintre proprietarii apartamentelor sau spaiilor respective, pe baza
autorizaiei de modificare a construciei, eliberat de autoritatea public local i cu ntiinarea asociaiei. Zidurile dintre
apartamente sau spaii i proprietatea comun care nu fac parte din structura de rezisten a cldirii pot fi reamplasate numai
prin modificarea acordului de asociere, n baza hotrrii majoritii proprietarilor i a autorizaiei de modificare a construciei,
eliberat de autoritatea public local.
Art. 13. - Veniturile obinute din exploatarea proprietii comune aparin asociaiei de proprietari. Aceste venituri alimenteaz
fondurile speciale ale asociaiei de proprietari pentru reparaii i investiii cu privire la proprietatea comun i nu se pltesc
proprietarilor. Lista acestor venituri, precum i cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial ntr-un raport afiat la
avizierul asociaiei de proprietari.
___________
Art. 13. a fost modificat prin linia din Lege nr. 175/2010 ncepnd cu 23.07.2010.
Art. 14. - Proprietarul este obligat s menin proprietatea sa individual, apartament sau spaiu cu alt destinaie dect
aceea de locuin, n stare bun, pe propria cheltuial. Niciun proprietar nu poate nclca, afecta sau prejudicia dreptul de
proprietate comun sau individual a celorlali proprietari din condominiu.
Art. 15. - Cu un preaviz de 5 zile, proprietarul este obligat s accepte accesul n apartamentul sau n spaiul su al unui
delegat al asociaiei, atunci cnd este necesar s se inspecteze, s se repare ori s se nlocuiasc elemente din proprietatea
comun, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spaiu. Fac excepie cazurile de urgen, cnd
accesul se poate face fr preaviz.
Art. 16. - (1) Proprietarii sunt obligai s ia msuri pentru consolidarea sau modernizarea cldirii, pentru reabilitarea termic
i eficiena energetic, potrivit prevederilor legale. Indiferent de natura interveniilor, se va avea n vedere meninerea
aspectului armonios i unitar al ntregii cldiri.
(2) n cldirile afectate de seisme, proprietarii au obligaia de a lua de urgen msuri pentru consolidare, cu sprijinul
autoritii publice locale sau centrale.
Art. 17. - Dac proprietarul unui apartament ori spaiu sau oricare alt persoan care acioneaz n numele su provoac
daune oricrei pri din proprietatea comun sau unui alt apartament ori spaiu, respectivul proprietar sau respectiva persoan
are obligaia s repare stricciunile ori s plteasc cheltuielile pentru lucrrile de reparaii.
Art. 18. - n cazurile n care n cldirile de locuine unul dintre proprietari sau chiriai mpiedic, cu bun-tiin i sub orice
form, folosirea normal a cldirii de locuit, crend prejudicii celorlali proprietari ori chiriai, dup caz, proprietarii sau
reprezentantul legal al acestora pot solicita instanei s hotrasc msurile pentru folosirea normal a cldirii, precum i plata
daunelor.
Art. 19. - n cazul spaiilor, respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar, raporturile de coproprietate vor fi
reglementate potrivit dreptului comun.
Art. 20. - (1) Proprietarii care i nstrineaz apartamentele sau spaiile cu alt destinaie dect aceea de locuin sunt
obligai ca la ntocmirea formelor de nstrinare s fac dovada achitrii la zi a cotelor de contribuie la cheltuielile asociaiei de
proprietari.
(2) Notarii publici nu vor autentifica actele de nstrinare fr o adeverin din partea sociaiei de proprietari, care s
reprezinte dovada achitrii la zi a cotelor de contribuie la cheltuielile asociaiei de proprietari, eliberat n original sub
semntura preedintelui i a administratorului asociaiei de proprietari, cu precizarea numelui i prenumelui acestora, i cu
tampila asociaiei de proprietari. Actele de nstrinare ncheiate cu nerespectarea acestei obligaii sunt nule de drept.
(3) n cazul existenei unor datorii ctre asociaia de proprietari, nstrinarea proprietii se poate face numai dac se
introduce n contract o clauz privitoare la preluarea datoriilor de ctre cumprtor.
CAPITOLUL IV
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
5 din 20 10/1/2014 15:59
Organizarea i funcionarea asociaiei de proprietari
Art. 21. - (1) La adunarea general de constituire a asociaiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezeni un
comitet executiv, format din preedintele asociaiei de proprietari i un cenzor sau o comisie de cenzori, i vor hotr numrul
membrilor acestora i durata mandatelor lor. Dac dintre membrii asociaiei de proprietari nu se poate alege un cenzor sau
comisia de cenzori, atunci adunarea general a proprietarilor membri ai asociaiei de proprietari va mandata comitetul executiv
pentru angajarea unui cenzor din afara asociaiei de proprietari, persoan fizic ori juridic de specialitate, pe baz de contract
sau convenie de prestri de servicii.
(2) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori trebuie s aib cel puin studii medii i pot depune, dac adunarea general a
asociaiei de proprietari hotrte astfel, ntr-un cont bancar al asociaiei de proprietari, o garanie suficient i ndestultoare,
pe baza unui contract de garanie ncheiat n acest sens. Cuantumul garaniei nu poate fi mai mic dect media anual a
totalului cheltuielilor lunare ale asociaiei.

Punere n apl icare pri n Norm metodologic de apli care a Legii nr. 230/2007 pri vi nd nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 19. -
(1) Cenzorul sau comisia de cenzori urmrete i asi gur respectarea l egal itii n admi nistrarea bunuri lor materi ale i a
fonduri lor fi nanciare ale asoci ai ei de proprietari.
(2) Comi si a de cenzori este format dintr-un numr impar de membri, care trebuie s ai b cel pui n studii medii .
(3) Dac dintre membrii asociai ei de propri etari nu se poate alege comi si a de cenzori, atunci adunarea general va
mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociaiei de propri etari , persoan fi zi c ori juri dic de
special itate, pe baz de contract sau convenie de prestri de servi ci i.
(4) Cenzorii al ei ai asoci aiei de proprietari pot fi remunerai pe baza unui contract de mandat, conform hotrrii adunrii
generale a proprietaril or, la data adoptrii bugetului anual de venituri i cheltui el i.
(5) Cenzorul angajat sau contractat di n afara asoci aiei de proprietari poate fi remunerat, conform hotrri i adunrii
generale a proprietaril or, la data adoptrii bugetului anual de venituri i cheltui el i.
(6) Pentru nendepli nirea atri buiil or ce l e revin, cenzorul sau cenzori i asociai ei de propri etari rspund, personal sau
sol idar, n faa legii i a propri etari lor pentru daunele i prejudi ci il e cauzate proprietaril or n mod del iberat.
(3) Preedintele asociaiei de proprietari este fie candidatul care va obine cel mai mare numr de voturi la alegerea
membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin voina sa i a majoritii proprietarilor din
cadrul adunrii generale. Preedintele, n situaii deosebite, poate numi temporar dintre membrii comitetului executiv un
vicepreedinte cruia i poate delega atribuiile sale.

Punere n apl icare pri n Norm metodologic de apli care a Legii nr. 230/2007 pri vi nd nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 18. -
(1) Preedi ntele asoci aiei de propri etari este fie candi datul care a obi nut cel mai mare numr de voturi la al egerea
membrilor comi tetul ui executiv, fie oricare alt membru al comi tetul ui executiv ales prin voi na sa i a majoritii
propri etari lor n cadrul adunrii generale.
(2) Preedintel e asociai ei de propri etari reprezi nt asociaia n derul area contractel or angajate de aceasta i i asum
obligai i n numel e acestei a.
(3) Preedi ntele asociaiei de proprietari reprezi nt asociai a n rel ai ile cu teri i, i ncl usi v n aci uni le iniiate de asociai e
mpotri va unui proprietar care nu i-a ndepl ini t obligaiil e fa de asociaie sau n procesele i ni i ate de un proprietar care
contest o hotrre a adunri i generale a propri etari lor.
(4) Preedi ntele asociai ei de proprietari urmrete ndepli nirea obl igai il or ceteneti ce revin propri etari lor i punerea n
aplicare a deci zi il or comi tetul ui executiv.
(5) Preedintel e asociai ei de proprietari pstreaz i urmrete inerea l a zi a crii tehnice a construciei , precum i a
cel orl al te documente privitoare l a activitatea asoci aiei de proprietari.
(6) tampi la asociai ei de proprietari se pstreaz i se folosete numai de ctre preedinte sau de vi cepreedinte.
(7) n cazul n care preedintele se afl n imposibi litatea de a-i exercita atri buii le, acestea vor fi ndepl inite de ctre un
vicepreedi nte, numit de preedi ntele asociaiei de proprietari dintre membrii comi tetul ui executi v, urmnd ca n termen
de 90 de zile de l a data cnd s-a constatat i ndi sponibi litatea s fi e convocat o adunare general pentru a al ege un nou
preedi nte.
(8) Preedintele asociai ei de propri etari poate fi remunerat, pe baz de contract de mandat, potri vi t art. 32 al in. (1) di n
Legea nr. 230/2007, n l imi tele bugetului de venituri i chel tuiel i aprobat prin hotrre a adunri i generale, potrivit
prevederil or Codului fi scal .
Art. 22. - (1) Deponentul garaniei menionate la art. 21 alin. (2) nu poate dispune n niciun mod de suma depus drept
garanie i nici de dobnda aferent, dect dup ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii: aprobarea descrcrii de
gestiune privind exerciiul financiar precedent de ctre adunarea general a membrilor asociaiei de proprietari, precum i
ncetarea efectelor delegaiei menionate la art. 21.
(2) n cazul n care se constat de ctre reprezentanii asociaiei de proprietari sau de ctre proprietarii nii minusuri n
gestiune, asociaia poate dispune asupra unei sume de bani egale cu cuantumul minusului n gestiune, direct din contul
bancar menionat la art. 21 alin. (2), cu aprobarea scris, expres, anterioar a adunrii generale, fr a avea nevoie de
consimmntul deponentului garaniei.
Art. 23. - (1) Dup adunarea general de constituire a asociaiei de proprietari va avea loc cel puin o dat pe an, n primul
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
6 din 20 10/1/2014 15:59
trimestru, o adunare general a proprietarilor membri ai asociaiei. Responsabilitatea cu privire la neconvocarea a cel puin
unei adunri generale a proprietarilor aparine membrilor comitetului executiv, inclusiv preedintelui asociaiei de proprietari.
(2) Adunarea general este alctuit din toi proprietarii membri ai asociaiei de proprietari.
(3) Adunarea general ordinar se convoac fie de preedintele asociaiei de proprietari, fie de comitetul executiv.
(4) Pentru situaii speciale sau de maxim urgen, adunrile generale extraordinare ale asociaiei pot fi convocate oricnd
de ctre comitetul executiv sau de ctre cel puin 20% din numrul proprietarilor membri ai asociaiei de proprietari.
(5) Proprietarii trebuie anunai, prin afiare la loc vizibil sau pe baz de tabel nominal convocator, asupra oricrei adunri
generale a asociaiei de proprietari, cu cel puin 7 zile nainte de data stabilit, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunrii
generale. Ordinea de zi anunat se poate completa prin hotrre a adunrii generale.

Punere n apl icare Art. 23. pri n Norm metodol ogic de apl icare a Legi i nr. 230/2007 pri vind nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 14. -
(1) Proprietarii membri ai asoci aiei de proprietari se ntrunesc n adunri generale ordinare sau extraordinare.
(2) Adunarea general ordi nar are loc cel pui n o dat pe an, n primul tri mestru. Convocarea se asigur de preedintel e
sau de comitetul executiv al asoci aiei de proprietari.
(3) Pentru situaii speciale sau de maxim urgen, adunri le generale extraordi nare ale asociaiei de propri etari pot fi
convocate ori cnd de comitetul executiv sau de cel puin 20% din numrul propri etari l or membri ai asoci aiei de
propri etari .
(4) Propri etari i trebui e anunai , pri n afiare la loc vi zibil sau pe baz de tabel nominal convocator, asupra datei adunrii
generale a asociai ei de proprietari cu cel puin 7 zile nai nte ca aceasta s aib l oc, i ncl usi v cu privi re la ordi nea de zi a
adunrii general e.
(5) Adunarea general a asoci aiei de proprietari poate adopta hotrri, dac majoritatea propri etari lor membri ai
asociaiei de propri etari sunt prezeni personal sau prin reprezentant legal. Dac nu este ntrunit cvorumul necesar de
jumtate pl us unu, adunarea va fi suspendat i reconvocat n termen de maximum 10 zi le de l a data primei convocri.
La adunarea general reconvocat, dac exist dovada c toi membrii asoci aiei de proprietari au fost convocai,
hotrrile pot fi adoptate, indiferent de numrul membril or prezeni, pri n votul majoritii acestora. Dovezi al e convocrii i
reconvocri i consti tuie afiul de la avizier i tabelul nominal convocator cu semnturi.
Art. 24. - (1) Adunarea general poate adopta hotrri, dac majoritatea proprietarilor membri ai asociaiei de proprietari
(jumtate plus unu) sunt prezeni personal sau prin reprezentant legal.
(2) Dac la prima convocare nu este ntrunit cvorumul necesar de jumtate plus unu, adunarea general va fi suspendat i
reconvocat n termen de maximum 10 zile de la data primei convocri.
(3) La adunarea general reconvocat, dac exist dovada c toi membrii asociaiei de proprietari au fost convocai,
hotrrile pot fi adoptate, indiferent de numrul membrilor prezeni, prin votul majoritii acestora.
(4) Hotrrile adunrii generale a asociaiei de proprietari sunt obligatorii i pentru proprietarii din condominiu care nu au fost
prezeni la adunarea general, precum i pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociaiei de proprietari.
Art. 25. - (1) Pentru adoptarea hotrrilor n adunarea general a asociaiei de proprietari, se vor avea n vedere
urmtoarele:
a) fiecare proprietar are dreptul la un vot pentru proprietatea sa;
b) pentru hotrrile cu privire la stabilirea fondurilor de investiii pentru consolidare, reabilitare i modernizare, votul fiecrui
proprietar are o pondere egal cu cota-parte din proprietatea comun;
c) proprietarul poate fi reprezentat n adunarea general de ctre un membru al familiei sau de ctre un alt reprezentant care
are o mputernicire scris i semnat de ctre proprietarul n numele cruia voteaz;
d) un membru al asociaiei de proprietari poate reprezenta unul sau mai muli membri abseni, dac prezint mputernicire
semnat de ctre proprietarii n numele crora voteaz;
e) n cazul unui vot paritar, votul preedintelui asociaiei de proprietari este decisiv.
(2) Hotrrile adunrilor generale vor fi luate cu votul majoritii membrilor asociaiei de proprietari prezeni la adunarea
general convocat sau reconvocat, dup caz. n statutul propriu al asociaiei de proprietari pot fi prevzute i alte condiii,
dar nu mai puin de jumtate plus unu din voturile celor prezeni la adunarea general convocat sau reconvocat.
(3) n situaii excepionale, hotrrile pot fi luate prin acordul scris al majoritii proprietarilor unei scri sau unui bloc, membri
ai asociaiei de proprietari, pentru probleme care i vizeaz direct, pe baz de tabel nominal.
(4) Hotrrile adunrilor generale se consemneaz n registrul de procese-verbale al asociaiei de proprietari, se semneaz
de ctre toi membrii comitetului executiv i se comunic, n scris, tuturor proprietarilor.
Art. 26. - Dac o hotrre a adunrii generale este contrar legii, statutului sau acordului de asociere a asociaiei de
proprietari ori este de natur s produc daune intereselor proprietarilor, acetia pot ataca n justiie respectiva hotrre, n
termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Acionarea n justiie nu ntrerupe executarea hotrrii dect n cazul n care
instana dispune suspendarea acesteia.
Art. 27. - Adunarea general a proprietarilor membri ai asociaiei de proprietari are urmtoarele atribuii:
a) alege i revoc din funcie preedintele, membrii comitetului executiv i cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a
asociaiei de proprietari;
b) adopt, modific sau revoc hotrri;
c) adopt i modific bugetele de venituri i cheltuieli;
d) mandateaz comitetul executiv reprezentat de preedintele asociaiei de proprietari pentru angajarea i eliberarea din
funcie a persoanei care ocup funcia de administrator imobile sau a altor angajai ori prestatori, n scopul administrrii i
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
7 din 20 10/1/2014 15:59
bunei funcionri a cldirii;
e) exercit alte atribuii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociai.

Punere n apl icare Art. 27. pri n Norm metodol ogic de apl icare a Legi i nr. 230/2007 pri vind nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 15. -
Adunarea general a asociai ei de proprietari are urmtoarel e atribuii :
a) al ege i revoc di n funci e preedi ntele, membrii comitetului executi v i cenzorul sau membrii comi si ei de cenzori a
asociaiei de propri etari ;
b) adopt, modific sau revoc hotrri;
c) adopt i modific bugetul de veni turi i chel tuiel i;
d) mandateaz comitetul executi v, reprezentat de preedi ntele asociai ei de proprietari, pentru angajarea i eli berarea di n
funci e a persoanei care ocup funcia de admini strator al imobi lului sau a al tor angajai ori prestatori , n scopul
administrri i i bunei funcionri a cldirii ;
e) exerci t al te atribuii care i -au fost conferi te prin statut, prin acordul de asoci ere sau prin votul propri etari lor asoci ai.
Art. 28. - (1) Asociaia de proprietari poate intermedia servicii ntre furnizori i proprietarii consumatori, n special cu privire la
serviciile publice de utiliti, pe baza unor contracte de prestri de servicii sau de furnizare cu caracter individual. Pentru
contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile i obligaiile cu privire la serviciul furnizat aparin, pe de o parte,
furnizorului i de cealalt parte, proprietarului.
(2) Pentru recuperarea debitelor cu privire la serviciile publice de utiliti, furnizorul serviciului va aciona mpotriva
proprietarilor restanieri.
(3) Serviciul de intermediere din partea asociaiei de proprietari const n: repartizarea facturilor ctre proprietari prin lista de
plat lunar, ncasarea i plata sumelor reprezentnd contravaloarea consumului facturat, ntiinarea furnizorului cu privire la
debitori.
Art. 29. - (1) Cu excepia atribuiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la proprietile individuale, apartamente sau
spaii cu alt destinaie dect aceea de locuin, comitetul executiv reprezint asociaia de proprietari n administrarea i
exploatarea cldirii.
(2) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru ndeplinirea atribuiilor ce i revin.
Art. 30. - (1) Comitetul executiv, reprezentat de preedintele asociaiei de proprietari, are urmtoarele atribuii:
a) duce la ndeplinire hotrrile adunrii generale i urmrete respectarea prevederilor legale, a statutului i a acordului de
asociere ale asociaiei de proprietari;
b) emite, dac este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la ndeplinire a hotrrilor adunrilor generale i pentru
respectarea prevederilor legale, a statutului i a acordului de asociere, precum i alte decizii ce privesc activitatea din
asociaia de proprietari;
c) ntocmete proiectul bugetului de venituri i cheltuieli i pregtete desfurarea adunrilor generale;
d) reglementeaz folosirea, ntreinerea, repararea, nlocuirea i modificarea prilor proprietii comune, inclusiv cu privire la
consumurile aferente proprietii comune;
e) ntocmete sau propune planuri de msuri i activiti i urmrete realizarea lor;
f) supravegheaz desfurarea tuturor activitilor din cadrul asociaiei de proprietari, n mod special situaia ncasrilor i
plilor lunare;
g) pentru scopul i activitile asociaiei de proprietari, angajeaz i demite, ncheie i reziliaz contracte;
h) i asum obligaii, n nume propriu sau n numele proprietarilor membri ai asociaiei de proprietari, privind interesele
legate de cldire;
i ) iniiaz sau apr n procese, n nume propriu sau n numele proprietarilor membri ai asociaiei de proprietari, interesele
legate de cldire;
j ) stabilete sistemul propriu de penalizri ale asociaiei de proprietari pentru restanele afiate pe lista de plat ce privesc
cheltuielile asociaiei de proprietari, conform prevederilor legale;
k) avizeaz documentele asociaiei de proprietari;
l ) asigur completarea la zi a crii tehnice a construciei;
m) asigur urmrirea comportrii n timp a construciei, pe toat durata de existen a acesteia;
n) gestioneaz situaiile excepionale i de criz;
o) exercit alte atribuii care i-au fost conferite prin hotrrile adunrii generale.
(2) edinele comitetului executiv sunt legal ntrunite dac jumtate plus unu din numrul membrilor si sunt prezeni.
edinele comitetului executiv pot fi convocate de preedintele asociaiei de proprietari sau de jumtate plus unu din numrul
membrilor si.
(3) Deciziile comitetului executiv se consemneaz n registrul de decizii al comitetului executiv.

Punere n apl icare Art. 30. pri n Norm metodol ogic de apl icare a Legi i nr. 230/2007 pri vind nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 16. -
Comitetul executiv, format dintr-un numr impar de membri al ei de adunarea general , reprezi nt asociaia de propri etari
n admi nistrarea i exploatarea cl di ri i, cu excepia atri buii lor rezervate excl usi v propri etari lor cu privire la proprietil e
indivi duale, apartamente sau spai i cu alt destinai e dect aceea de l ocui n. Preedi ntele asociaiei de proprietari este
i preedinte al comi tetul ui executiv.
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
8 din 20 10/1/2014 15:59
Art. 17. -
(1) Comi tetul executi v al asociaiei de propri etari are urmtoarel e atribui i:
a) duce l a ndepli nire hotrril e adunrii general e i urmrete respectarea prevederilor legale, a statutul ui i a acordului
de asoci ere ale asociai ei de propri etari ;
b) emi te, dac este cazul, deci zi i scri se privind reguli le pentru ducerea la ndepli nire a hotrri lor adunri lor generale i
pentru respectarea prevederi lor legale, a statutul ui i a acordul ui de asociere, precum i alte deci zii ce privesc activitatea
asociaiei de propri etari ;
c) ntocmete proi ectul bugetul ui de venituri i cheltui eli i pregtete desfurarea adunril or generale;
d) reglementeaz folosirea, ntreinerea, repararea, nlocui rea i modi ficarea pri l or proprietii comune, i ncl usi v cu
pri vi re la consumuril e aferente propri eti i comune, n conformitate cu actele normati ve n vigoare;
e) ntocmete sau propune pl anuri de msuri i activiti, conform cu responsabi li ti le ce le revin, i urmrete reali zarea
lor;
f) supravegheaz desfurarea tuturor acti vitilor din cadrul asoci ai ei de propri etari , n mod speci al situaia ncasri lor i
a plilor l unare;
g) pentru real izarea scopul ui i a activiti lor asociai ei de proprietari, angajeaz i demite personal ul necesar, ncheie i
rezil iaz contracte cu persoane fizice/juridice;
h) i asum obli gaii , n numele asociai ei de proprietari sau n numele proprietari l or membri ai asociai ei de proprietari,
pri vi nd interesel e legate de cl di re;
i) iniiaz sau apr n procese, n numele asoci aiei de propri etari sau n numele propri etari lor membri ai asociai ei de
propri etari , interesele legate de cl di re;
j) stabi lete sistemul propriu de penalizri al asociai ei de proprietari pentru restanel e afiate pe l ista de pl at ce privesc
chel tuiel ile asociaiei de propri etari , conform prevederi lor legale;
k) avi zeaz documentel e asociaiei de propri etari ;
l) asigur compl etarea l a zi a cri i tehni ce a construci ei ;
m) asigur urmri rea comportri i n ti mp a construciei, pe toat durata de exi sten a acesteia;
n) gesti oneaz situaii le excepionale i de cri z;
o) exerci t al te atribuii care i -au fost conferi te prin hotrril e adunrii generale;
p) aprob l unar li sta cu cotel e de contribui e la plata chel tuieli lor asociaiei de proprietari, conform hotrrii adunrii
generale;
r) stabil ete cotel e de parti ci pare pe persoan la cheltui eli le aferente persoanelor cu domi ci li ul n cl di re i pentru
persoanel e care l ocuiesc temporar, mi ni mum 15 zi le pe l un; stabi lete peri oada pentru care propri etari i, respecti v
chi ri ai i, pot sol icita n scris scuti rea de l a plata chel tuiel il or pe persoan i care trebuie s fie de cel pui n 15 zil e pe l un,
conform hotrri i adunri i general e;
s) anali zeaz problemele ridicate de membrii asociaiei de proprietari i i a msuri pentru rezolvarea acestora, conform
hotrrii adunrii general e;
) ia toate msuri le pentru aducerea l a starea di nai ntea produceri i eveni mentului a zonei n care se efectueaz reparaii l a
pri le comune, urmnd ca sumele aferente reparai il or respecti ve s fie suportate de toi proprietarii, proporional cu cota
indivi z.
(2) edinel e comitetului executi v se desfoar lunar i sunt legal ntruni te dac jumtate pl us unu di n numrul
membrilor si sunt prezeni. edinel e comitetului executi v pot fi convocate de preedintele asociaiei de propri etari sau
de jumtate plus unu di n numrul membri lor si.
(3) Decizii le comi tetul ui executiv se consemneaz n registrul de decizii al comitetului executi v i se afieaz l a avizier.
(4) Dup aprobarea bugetului de venituri i cheltui el i, comitetul executi v va urmri derul area acestuia n condi i ile legii .
(5) Comitetul executiv poate angaja personal speci al izat pentru ndeplini rea atri bui i lor ce i revin i adopt deci zi i asupra
cuantumul ui salari il or, i ndemni zaiil or, remunerai ilor i al eventual el or premieri care se acord personalul ui ncadrat cu
contract i ndi vi dual de munc sau n baza unei conveni i civil e de prestri de servici i, n li mita bugetul ui aprobat de
adunarea general .
(6) Comi tetul executiv angajeaz sau demite personal ul, nchei e sau rezi li az contracte n ceea ce privete activitatea de
administrare i ntrei nere a cldirii , a pril or comune de construcii /a instal aii lor, precum i pentru alte activiti
conforme cu scopul asoci aiei de proprietari: administrare, contabil itate, casieri e, ngriji re, mecanic, i nstalai i etc.
Angajarea personal ul ui necesar asoci ai ei de proprietari se face de ctre comi tetul executiv, reprezentat de preedi nte, n
conformi tate cu prevederile legislaiei specifice n vi goare.
(7) Comitetul executiv decide asupra acordri i unor drepturi bneti membri lor asociaiei de proprietari care desfoar
activiti l ucrati ve fol osi toare acesteia, n l imi ta bugetului de veni turi i chel tui el i adoptat de adunarea general a
propri etari lor, potrivit art. 35 ali n. (5) di n Legea nr. 230/2007.
(8) Comitetul executi v preia toate obli gaiil e i rspunderi le pri vi nd acti vitatea de management stabi li te la art. 22 di n
prezentele norme metodologi ce pe perioada ct asociai a nu are angajat un admi nistrator sau a fost rezil iat contractul de
administrare, i ndi ferent de cauze.
(9) Pentru nendepli nirea atribui il or ce le revin, membrii comi tetul ui executi v, inclusiv preedi ntele asociaiei de
propri etari , rspund, personal sau sol idar, dup caz, n faa legii i a propri etari l or, pentru daunele i prejudi ci il e cauzate
propri etari lor n mod deliberat.
Art. 31. - (1) Preedintele asociaiei de proprietari reprezint asociaia n derularea contractelor i i asum obligaii n
numele acesteia. El reprezint asociaia de proprietari n relaiile cu terii, inclusiv n aciunile iniiate de asociaie mpotriva
unui proprietar care nu i-a ndeplinit obligaiile fa de asociaie sau n procesele iniiate de un proprietar care contest o
hotrre a adunrii generale a proprietarilor.
(2) Preedintele asociaiei de proprietari supravegheaz i urmrete aplicarea hotrrilor adunrii generale, respectarea
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
9 din 20 10/1/2014 15:59
prevederilor statutului i acordului de asociere, precum i aplicarea deciziilor comitetului executiv. Acesta, n funcie de situaie,
poate propune comitetului executiv sau adunrii generale, dup caz, msuri mpotriva celor care nu respect regulile,
regulamentele, hotrrile i deciziile asociaiei de proprietari, conform prevederilor legale i statutare.

Punere n apl icare Art. 31. pri n Norm metodol ogic de apl icare a Legi i nr. 230/2007 pri vind nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 18. -
(1) Preedi ntele asoci aiei de propri etari este fie candi datul care a obi nut cel mai mare numr de voturi la al egerea
membrilor comi tetul ui executiv, fie oricare alt membru al comi tetul ui executiv ales prin voi na sa i a majoritii
propri etari lor n cadrul adunrii generale.
(2) Preedintel e asociai ei de propri etari reprezi nt asociaia n derul area contractel or angajate de aceasta i i asum
obligai i n numel e acestei a.
(3) Preedi ntele asociaiei de proprietari reprezi nt asociai a n rel ai ile cu teri i, i ncl usi v n aci uni le iniiate de asociai e
mpotri va unui proprietar care nu i-a ndepl ini t obligaiil e fa de asociaie sau n procesele i ni i ate de un proprietar care
contest o hotrre a adunri i generale a propri etari lor.
(4) Preedi ntele asociai ei de proprietari urmrete ndepli nirea obl igai il or ceteneti ce revin propri etari lor i punerea n
aplicare a deci zi il or comi tetul ui executiv.
(5) Preedintel e asociai ei de proprietari pstreaz i urmrete inerea l a zi a crii tehnice a construciei , precum i a
cel orl al te documente privitoare l a activitatea asoci aiei de proprietari.
(6) tampi la asociai ei de proprietari se pstreaz i se folosete numai de ctre preedinte sau de vi cepreedinte.
(7) n cazul n care preedintele se afl n imposibi litatea de a-i exercita atri buii le, acestea vor fi ndepl inite de ctre un
vicepreedi nte, numit de preedi ntele asociaiei de proprietari dintre membrii comi tetul ui executi v, urmnd ca n termen
de 90 de zile de l a data cnd s-a constatat i ndi sponibi litatea s fi e convocat o adunare general pentru a al ege un nou
preedi nte.
(8) Preedintele asociai ei de propri etari poate fi remunerat, pe baz de contract de mandat, potri vi t art. 32 al in. (1) di n
Legea nr. 230/2007, n l imi tele bugetului de venituri i chel tuiel i aprobat prin hotrre a adunri i generale, potrivit
prevederil or Codului fi scal .
Art. 32. - (1) Preedintele asociaiei de proprietari sau membrii comitetului executiv pot fi remunerai pe baza unui contract
de mandat, conform hotrrii adunrii generale a proprietarilor, la data adoptrii bugetului anual de venituri i cheltuieli.
(2) Pentru nendeplinirea atribuiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv preedintele asociaiei de proprietari,
rspund personal sau n solidar, dup caz, n faa legii i a proprietarilor pentru daunele i prejudiciile cauzate proprietarilor n
mod deliberat.
Art. 33. - (1) Cenzorul sau comisia de cenzori a asociaiei de proprietari are, n principal, urmtoarele atribuii:
a) verific legalitatea actelor i documentelor, a hotrrilor, deciziilor, regulilor i regulamentelor;
b) verific execuia bugetului de venituri i cheltuieli;
c) verific gestiunea financiar-contabil;
d) cel puin o dat pe an, ntocmete i prezint adunrii generale rapoarte asupra activitii sale i asupra gestiunii
asociaiei de proprietari, propunnd msuri.
(2) Cenzorul sau cenzorii alei ai asociaiei de proprietari pot fi remunerai pe baza unui contract de mandat, conform
hotrrii adunrii generale a proprietarilor, la data adoptrii bugetului anual de venituri i cheltuieli.
(3) Pentru nendeplinirea atribuiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociaiei de proprietari rspund personal sau n
solidar, n faa legii i a proprietarilor, pentru daunele i prejudiciile cauzate proprietarilor n mod deliberat.

Punere n apl icare Art. 33. pri n Norm metodol ogic de apl icare a Legi i nr. 230/2007 pri vind nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 20. -
Cenzorul sau comisi a de cenzori a asociai ei de proprietari are, n principal, urmtoarele atri buii :
a) verific legali tatea actel or i documentel or, a hotrril or, deci zi il or, reguli lor i a regulamentelor;
b) verific execui a bugetului de veni turi i chel tuiel i;
c) verifi c gestiunea fi nanciar-contabil ;
d) cel puin o dat pe an, ntocmete i prezi nt adunri i generale rapoarte asupra activitii sal e i asupra gestiunii
asociaiei de propri etari , propunnd msuri .
Art. 34. - (1) Administrarea, ntreinerea, investiiile i reparaiile asupra proprietii comune sunt n sarcina asociaiei de
proprietari.
(2) Asociaia de proprietari angajeaz persoane fizice atestate pentru funcia de administrator sau ncheie contracte cu
persoane juridice specializate i autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrrii, ntreinerii,
investiiilor i reparaiilor asupra proprietii comune.
CAPITOLUL V
Administrarea n asociaia de proprietari
Art. 35. - (1) Pentru activitatea de administrare care include activiti de administrare tehnic, de contabilitate i casierie,
asociaia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru funcia de administrator de imobile, fie poate ncheia
contract de administrare cu persoane juridice specializate i autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul
asociaiilor de proprietari ori care au ca activitate principal administrarea imobilelor pe baz de tarife sau contract.
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
10 din 20 10/1/2014 15:59
Administratorilor de imobile li se aplic n mod corespunztor prevederile art. 21 alin. (2) i ale art. 22.
(2) Persoanele fizice pot fi angajate prin ncheierea unui contract individual de munc, conform celor stabilite prin negociere
direct.
(3) Candidaii pentru funcia de administrator de imobile trebuie s prezinte comitetului executiv al asociaiei de proprietari
documentele solicitate, garaniile profesionale i materiale prevzute de lege i trebuie s nu fi suferit nicio condamnare.
(4) Comitetul executiv adopt decizii asupra cuantumului salariilor, al indemnizaiilor i al eventualelor premieri care se
acord personalului ncadrat cu contract individual de munc, precum i asupra valorii i a modalitilor de contractare, n
cazul n care administrarea cldirii este asigurat de persoane juridice, n limita bugetului de venituri i cheltuieli adoptat de
adunarea general a proprietarilor.
(5) De asemenea, comitetul executiv decide i asupra acordrii unor drepturi bneti membrilor asociaiei de proprietari care
desfoar activiti lucrative folositoare acesteia, n limita bugetului de venituri i cheltuieli adoptat de adunarea general a
proprietarilor.

Punere n apl icare Art. 35. pri n Norm metodol ogic de apl icare a Legi i nr. 230/2007 pri vind nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 21. -
(1) Asoci aii le de propri etari au obl igaia s organizeze i s conduc contabili tatea proprie, potrivi t prevederil or Legii
contabi li ti i nr. 82/1991, republicat, cu modi fi cril e i compl etri le ul teri oare, n parti d dubl sau n partid simpl , pri n
opiune, potri vi t hotrri i adunri i general e a asoci aiei de proprietari.
(2) Asociai ile de proprietari organi zeaz i conduc contabili tatea n conformitate cu reglementri le contabi le pentru
persoanel e juri dice fr scop patri monial, aprobate prin ordin al mi ni strul ui economiei i finanelor.
(3) Asoci aii le de propri etari care opteaz pentru conducerea contabili tii n parti d si mpl vor depune l a
comparti mentele speci alizate n spri ji ni rea i ndrumarea asociaiil or de propri etari din cadrul consi lii lor local e si tuai a
sol duril or elementel or de acti v i pasi v, ntocmi t potri vi t ordi nul ui mini strul ui economiei i finanelor, pn la data de 1
martie pentru situaia exi stent la 31 decembri e i pn la data de 1 septembri e pentru si tuaia existent l a 30 iunie.
Asoci aii le de propri etari care opteaz pentru conducerea contabil itii n partid dubl vor depune bi lan contabi l, conform
prevederil or l egal e.
Art. 22. -
(1) Acti vi tatea de administrare a condomi ni ului include activi ti de admi ni strare tehnic, de contabi li tate i casi eri e.
(2) Asoci ai a de propri etari angajeaz persoane fi zi ce atestate pentru funci a de admini strator sau ncheie contracte cu
persoane juridice speciali zate i autorizate pentru realizarea, respecti v furnizarea servi ciil or necesare administrri i,
ntrei nerii , investii il or i reparaii lor asupra propri eti i comune.
(3) Pentru a fi autorizate de ctre autoritil e admi ni straiei publ ice l ocal e pentru activitatea de administrare, persoanel e
juridice speci alizate trebuie s ndepl ineasc urmtoarel e condi i i:
a) s ai b ca obiect de activitate numai domeni ul asoci ai ilor de proprietari ori ca activitate principal admi ni strarea
imobi lelor pe baz de tarife sau contract;
b) s ai b angajate persoane atestate n condi i il e prezentelor norme metodol ogi ce;
c) s dovedeasc c au bonitate fi nanciar.
(4) Administratorii trebuie s prezi nte garani i moral e, materiale i profesi onal e acceptate de comitetul executi v al
asociaiei de propri etari a cl di ri i pe care urmeaz s o admi ni streze.
(5) Admi ni stratorul asi gur managementul de propri etate al condomi niului pri n:
a) prestarea servi ci il or conform atribui il or, obli gaii lor i responsabi liti lor atribuite de comitetul executiv, n condii il e
legisl aiei n vi goare;
b) gesti onarea bunuril or materi al e i a fonduri lor bneti , dac nu are angajat un casier;
c) efectuarea formal itil or necesare n angajarea contractelor cu furnizori i/prestatori i de servicii pentru exploatarea i
ntrei nerea cldirii , derul area i urmrirea reali zrii acestor contracte;
d) asi gurarea cunoaterii i respectrii regul ilor cu pri vire la proprietatea comun;
e) gestionarea modului de ndepli ni re a obli gaiil or ceteneti ce revin proprietari l or n raport cu autoriti le publi ce.
Obli gaii le ceteneti sunt cele stabi li te, potri vi t legii , de adunarea general;
f) ndepli ni rea oricror al te obli gaii expres prevzute de l ege, precum i a cel or stabil ite pri n contractul nchei at cu
asociaia de proprietari.
(6) Contabilul rspunde de organizarea i conducerea contabil itii, n condii il e legii . La asociaiil e de propri etari care
opteaz pentru conducerea contabil itii n parti d simpl , admi ni stratorii de i mobil e pot cumula i funci a de contabil .
(7) Administratorul care ndepli nete i funci a de contabi l n parti d simpl are obl igaia s ntocmeasc i s completeze
registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidena fondului de reparaii , regi strul pentru evi dena fondul ui de
rul ment, registrul pentru evidena sumelor speci al e, registrul pentru evidena fondul ui de penal izri, precum i alte
formulare specifice acti vi ti i de contabi litate, prevzute prin ordin al mi nistrului economiei i fi nanel or.
(8) n situaia n care asoci aia de propri etari angajeaz un casier, acesta rspunde de efectuarea operai uni lor de ncasri
i pli n numerar, cu respectarea prevederil or Regul amentului operai uni lor de cas. La asoci aii le de proprietari care
opteaz pentru conducerea contabil itii n partid si mpl, admi ni stratorii de imobi l e pot cumula i funci a de casier.
Pentru ncasri le n numerar, asociai a de proprietari are obl igai a s emi t chitane care vor cupri nde obli gatori u
urmtoarele date: numrul de ordi ne, n baza unei seri i, care identific chi tana n mod unic; data emiterii facturi i;
denumi rea/numel e, adresa i codul de nregi strare fiscal ale asociai ei de proprietari pentru care se emite chitana.
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
11 din 20 10/1/2014 15:59
(9) Pentru lucrrile pri vi nd proprietatea comun, administratorul , i nnd seama de pre, durat de execui e i cali tate,
supune spre anal iz, sel ecie de oferte i aprobare comi tetul ui executi v al asociaiei de propri etari ofertele operatori lor
economi ci care satisfac ceri nele, n vederea executri i lucrrilor, conform l egi slai ei n vigoare, potrivit art. 37 din Legea
nr. 230/2007. n caz contrar, cheltuieli le nu vor fi acceptate l a plat.
Art. 36. - Administratorul, persoan fizic sau juridic, are, n principal, urmtoarele atribuii:
a) prestarea serviciilor n mod profesional;
b) gestionarea bunurilor materiale i a fondurilor bneti;
c) efectuarea formalitilor necesare n angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea i ntreinerea
cldirii, derularea i urmrirea realizrii acestor contracte;
d) asigurarea cunoaterii i respectrii regulilor cu privire la proprietatea comun;
e) gestionarea modului de ndeplinire a obligaiilor ceteneti ce revin proprietarilor n raport cu autoritile publice.
Obligaiile ceteneti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea general a proprietarilor;
f) ndeplinirea oricror alte obligaii expres prevzute de lege.
Art. 37. - Pentru lucrrile privind proprietatea comun, administratorul, innd seama de pre, durat de execuie i calitate,
supune spre analiz, selecie de oferte i aprobare comitetului executiv al asociaiei de proprietari ofertele operatorilor
economici care satisfac cerinele, n vederea executrii lucrrilor, conform legislaiei n vigoare.
Art. 38. - Pentru protejarea intereselor proprietarilor i ale asociaiei de proprietari mpotriva riscurilor aferente activitii de
administrare ntr-un condominiu, administratorii de imobile, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, pot
ncheia polie de asigurare de rspundere civil profesional. Asigurarea de rspundere civil profesional nu acoper
riscurile cu privire la fraud, nelciune, deturnare de fonduri nfptuite cu bun-tiin. Persoanele care nu au calitatea de
administrator de imobile nu pot ncheia polie de asigurare de rspundere civil profesional.
Art. 39. - Proprietatea comun poate fi utilizat de ctre teri, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat,
numai cu acordul majoritii proprietarilor membri ai asociaiei i al proprietarilor direct afectai de vecintate, n baza unui
contract de nchiriere, de folosin sau de concesiune.

Punere n apl icare Art. 39. pri n Norm metodol ogic de apl icare a Legi i nr. 230/2007 pri vind nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 23. -
Spaii le di n proprietatea comun pot fi util izate de ctre teri, persoane fi zi ce sau juridice, de drept public ori de drept
pri vat, numai cu acordul majori ti i proprietaril or membri ai asociaiei i al propri etaril or direct afectai de veci ntate, n
baza unui contract de nchi ri ere, de fol osi n sau de concesiune, potrivi t art. 39 din Legea nr. 230/2007.
Art. 40. - Asociaia de proprietari are obligaia s ia msuri cu privire la mbuntirea confortului termic al cldirii.
Art. 41. - Modificrile constructive i utilizarea n alte scopuri a unor pri sau elemente de construcie ale cldirii, cum ar fi:
ancorarea de reclame pe perei, suspendarea de stlpi, perei, scri interioare i altele asemenea, se vor putea face numai pe
baza deciziei comitetului executiv, cu acordul proprietarilor direct afectai i, dup caz, pe baza unui proiect tehnic ntocmit de
instituii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum i cu autorizaia pentru executarea de lucrri, eliberate n
condiiile legii.
Art. 42. - Schimbarea destinaiei locuinelor, precum i a spaiilor cu alt destinaie dect aceea de locuin fa de destinaa
iniial, conform proiectului iniial al cldirii cu locuine, se poate face numai cu avizul comitetului executiv i cu acceptul
proprietarilor direct afectai cu care se nvecineaz, pe plan orizontal i vertical, spaiul supus schimbrii.
Art. 43. - Pentru lucrri majore cu privire la exploatarea, ntreinerea, repararea, consolidarea, reabilitarea i modernizarea
proprietii comune, asociaia de proprietari poate angaja, n numele proprietarilor i cu semntura lor individual, credite
bancare sau orice alte forme de creditare, conform prevederilor legale.
Art. 44. - Pentru riscurile cu privire la proprietatea comun, asociaia de proprietari, n numele proprietarilor asociai, poate
ncheia polie de asigurare.
CAPITOLUL VI
Cheltuielile asociaiei de proprietari
Art. 45. - (1) Anul fiscal al asociaiei de proprietari este anul calendaristic.
(2) nainte de nceputul urmtorului an fiscal i pentru fiecare an fiscal ce urmeaz, comitetul executiv va pregti i va
prezenta proprietarilor n adunarea general un buget anual de venituri i cheltuieli, suficient pentru a acoperi cheltuielile
asociaiei de proprietari, inclusiv fondurile necesare organizrii i funcionrii acesteia.
(3) Proprietarii membri ai asociaiei de proprietari au obligaia s aprobe i un fond de reparaii anual, necesar pentru
repararea i mbuntirea proprietii comune. Comitetul executiv va pregti i va prezenta adunrii generale suma anual
necesar pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se alimenteaz n avans, n trane lunare egale, prevzute n
lista de plat a cheltuielilor asociaiei de proprietari. Plile pentru repararea i mbuntirea proprietii comune se vor face
din fondul de reparaii. Proprietarii membri ai asociaiei de proprietari pot aproba i alte fonduri cu caracter special.

Punere n apl icare pri n Norm metodologic de apli care a Legii nr. 230/2007 pri vi nd nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 24. -
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
12 din 20 10/1/2014 15:59
(1) n scopul asigurrii fonduri lor necesare pentru pl i curente, asociaia de propri etari stabil ete cuantumul i cota de
parti cipare a propri etari lor l a consti tuirea fondul ui de rulment. De regul, fondul de rul ment se di mensioneaz astfel nct
s poat acoperi cheltuieli le curente al e condominiului l a ni vel ul unei l uni cal endari stice. Stabi lirea cuantumului se face
pri n echivalare cu suma care a fost necesar pentru acoperirea cheltui eli lor lunare nregi strate de asociai a de propri etari
n anul expirat, la nivelul lunii cu cheltuieli le cele mai mari , majorate cu rata inflai ei, iar n cazuri le asoci ai ilor de
propri etari nou-nfi inate, pri n constatarea i nsuirea experi enei n domeniu a unor asociaii de propri etari echi val ente
ca mri me.
(2) Fondul de rulment se constituie pri n plata anti cipat a cotei ce revi ne fiecrui propri etar, potri vi t hotrri i adunrii
generale a asociaiei de proprietari, i ar rentregirea fondului de rulment se face lunar, pri n plata sumelor afi ate pe l ista de
plat. Pentru ncasarea fondului de rul ment, casierul asociai ei de proprietari elibereaz chitan personal izat separat.
(3) n situaii le n care, prin contractul de nchi ri ere nchei at cu propri etarul, chi ri aul se obli g s participe la plata
chel tuiel ilor curente al e condomi niului n care locuiete, acesta va parti cipa i la formarea fondul ui de rulment.
(4) Fondul de rul ment ncasat se poate restitui n si tuai il e de schimbare a domi ci li ul ui sau a dreptul ui de proprietate, dac
pri n actel e de transmitere a dreptul ui de proprietate sau a fol osi nei l ocui nei nu se stipuleaz al tfel , precum i n situai il e
n care chel tuiel ile lunare scad conform deci zi ei comi tetul ui executiv, la cererea propri etarul ui.
(5) Asociai a de proprietari va constitui un fond pentru repararea prilor de construcii/instalaii afl ate n proprietate
comun, fond cu perioad de fol osi re l imi tat, care va fi depus n contul asociaiei de proprietari i nu va putea fi folosit
dect cu acordul adunrii generale a asociaiei de propri etari , n conformitate cu bugetul de venituri i cheltuieli .
(6) Veni turi le obi nute de asociaia de propri etari din acti viti economice sau di n al te acti viti desfurate se constitui e
ca fond speci al i se vor utili za n exclusivitate pentru mbunti rea confortului i eficienei condomi niului , pentru
ntrei nerea i repararea propri eti i comune, potrivit art. 45 ali n. (3) di n Legea nr. 230/2007. n aceste venituri se cupri nd
i cele obinute di n nchirierea unor spaii afl ate n proprietate comun indiviz, a spaiil or pentru i nstalarea de reclame i
pentru servi ciul de televizi une prin cablu, fi rme lumi noase, precum i alte venituri obi nute din orice surs, n condii il e
legii . Aceste veni turi se consti tuie ca surse propri i al e asociai ei de propri etari , nu se pltesc propri etari lor, nu pot fi
fol osi te la constitui rea sau l a completarea fondul ui de rulment i nu pot fi fol osi te l a pl ata facturi lor emise de furnizori i de
servicii publice de util iti. Acest fond va fi depus n contul asociaiei de propri etari i nu va putea fi folosit dect cu
acordul adunrii generale a asociaiei de propri etari , n conformitate cu bugetul de venituri i cheltuieli .
(4) Asociaia de proprietari poate deschide unul sau mai multe conturi la oricare unitate bancar, n condiiile legii.
Art. 46. - Toi proprietarii au obligaia s plteasc lunar, conform listei de plat a cheltuielilor asociaiei de proprietari, n
avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuie ce le revine la cheltuielile asociaiei de proprietari, inclusiv
cele aferente fondurilor din asociaia de proprietari.

Punere n apl icare Art. 46. pri n Norm metodol ogic de apl icare a Legi i nr. 230/2007 pri vind nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 25. -
(1) Cotele de contri buie la chel tui el il e asociai ei de propri etari , calculate pentru fiecare propri etar di n condominiu, vor fi
achi tate de acetia, dup caz, n termen de maxi mum 20 de zile de l a data afi rii li stei de plat, dat care trebuie s fi e
nscri s n li sta de plat respectiv. n vederea respectri i termenel or legale de plat a facturilor ctre furni zorii de util iti,
administratorii au obli gaia de a afia l ista de pl at n termen de maximum 5 zi le de l a data primi ri i ul timei facturi
expediate prin pot, certificat prin nscri sul de pe tampi la potei , sau de l a data confirmri i de primi re, n cazul
transmi terii facturi i pri n curier/delegat. Asociai a de proprietari poate calcula i percepe penali zri de ntrziere pentru
suma neachi tat, n condiii le stabi lite i aprobate de comi tetul executi v al asociaiei de proprietari, n limitel e stabil ite de
art. 49 al in. (1) din Legea nr. 230/2007. Suma acestora nu poate depi suma cotei restante l a care s-a aplicat.
(2) Sumele rezultate di n apl icarea penal itil or de ntrzi ere vor face obi ectul fondului de penal iti al asociai ei de
propri etari i se vor uti liza numai pentru plata penal izri lor impuse asociai ei de propri etari de ctre teri i pentru
chel tuiel i de reparai i al e proprieti i comune sau pentru alte chel tuiel i de natur admi ni strativ.
(3) Dac teri i i mpun penal iti asociaiei de propri etari pentru ntrzi eri la pl ata facturi lor, acestea se vor recupera de la:
a) restani erii l a cotele de ntreinere, proporional cu cuantumul restanel or;
b) persoana mputerni ci t s achite facturil e, dac a ntrziat plata facturi lor la termen.

Punere n apl icare Art. 46. pri n Norm metodol ogic de apl icare a Legi i nr. 230/2007 pri vind nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 32. -
(1) Toi proprietarii au obl igaia s plteasc lunar, conform l istei de pl at a chel tui el il or asoci aiei de propri etari , n avans
sau pe baza facturi lor emise de furni zori, cota de contribui e ce le revi ne l a chel tuiel ile asociai ei de propri etari , i ncl usi v
cel e aferente fonduri lor din asociai a de propri etari .
(2) Repartizarea cheltuieli lor sau a obl igai ilor financi are pe fi ecare proprietate i ndi vi dual revi ne admini stratorului, n
cadrul contractului nchei at cu reprezentantul asociai ei de proprietari a condomini ul ui. Lista de plat se semneaz de
administrator i de un membru al comi si ei de cenzori i se aprob de preedinte pri n semntur i apl icarea tampi lei
asociaiei, persoanel e semnatare certi ficnd i rspunznd de corectitudi nea li stei de pl at.
(3) Ni ci un propri etar de apartament sau de spaiu cu alt destinai e dect aceea de l ocuin nu va fi exceptat de l a
obligati a de a contribui l a plata cheltui el il or comune, ca urmare a renunrii la fol osirea unei pri di n proprietatea
comun, a abandonri i apartamentul ui sau a spai ul ui cu al t desti naie dect aceea de locuin ori n al te si tuai i.
Art. 47. - Cheltuielile asociaiei de proprietari sunt urmtoarele:
a) cheltuieli pe numr de persoane care locuiesc sau desfoar activiti n proprieti individuale;

Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
13 din 20 10/1/2014 15:59
Punere n apl icare pri n Norm metodologic de apli care a Legii nr. 230/2007 pri vi nd nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
SECIUNEA a 2-a Reparti zarea chel tuieli lor pe numr de persoane
Art. 34. -
Cheltui elil e care sunt determi nate de numrul persoanel or care locui esc n condomi niu i nu pot fi i ndi vidualizate pe
fi ecare proprietar pe baza unor dispozi tive de msur se repartizeaz propori onal cu numrul de persoane care locuiesc
sau desfoar acti viti n cldire n luna pentru care se calculeaz lista de plat i reprezi nt cheltui elil e asoci aiei
pentru: ap rece, cald i canali zare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energi a el ectri c utili zat
pentru funcionarea i nstalai ilor comune; colectarea deeuri lor menajere, vidanjare.
Art. 35. -
Pri n hotrre a adunrii generale, pot fi exceptate de la pl ata chel tuiel ilor aferente consumului de energie el ectri c pentru
funci onarea ascensorului/ascensoarelor persoanel e care locui esc n apartamente si tuate la subsol, demisol, parter,
mezani n, precum i l a etajul 1 din cldiril e fr mezani n. De asemenea, n cazul cldi ril or care au amplasate la etajel e
superioare bi, spltorii, usctori i, prin hotrre a adunri i general e, persoanel e care l ocui esc n apartamente si tuate l a
subsol, demisol, parter, mezani n, precum i l a etajul 1 din cl di ri le fr mezanin pot s fi e exceptate de la plata
chel tuiel ilor aferente consumul ui de energi e el ectri c pentru funcionarea ascensorul ui/ascensoarel or, n baza unor
angajamente personal e, date n scris ctre asociai a de proprietari de ctre persoanel e care nu folosesc spaiil e de l a
etajel e superioare.
Art. 36. -
(1) n cl di ri le n care consumul de gaze naturale pentru buctrii i spltorii se nregi streaz pri n acel ai aparat care
msoar i consumul aferent nclzirii , se stabi lete consumul aferent buctri ilor i spl tori ilor pe baza unor bareme
stabil ite potri vi t legislaiei n vigoare.
(2) Pentru reparti zarea val ori i consumului de ap cald menajer pe apartamente i spai i cu alt destinai e dect aceea
de locuin l a cl di ri le cu central termi c proprie, asociaia de propri etari poate monta un contor pe instal aia de ap
cal d, astfel nct acesta s nregi streze consumul de ap cal d menajer din condomi niu. Val oarea consumului de gaze
natural e, n l ipsa unui contor care s nregi streze acest consum, pentru prepararea apei calde se determi n pe baza unor
bareme stabi lite potrivit l egi sl aiei n vigoare.
(3) Cheltuieli le privind consumul de gaze natural e pentru nclzire la cl di ri le cu central termi c propri e, n situaii le n
care nu exist aparate de msur a consumul ui respectiv, se determin scznd di n factura de gaze natural e
contravaloarea gazel or naturale rezul tate pentru apa cald i buctrii conform prevederil or de la al in. (1) i (2).
Art. 37. -
(1) Cheltui el il e care sunt determi nate de numrul persoanel or care locuiesc n condomi niu i nu pot fi indi vi dual izate pe
fi ecare proprietar pe baza unor dispozi tive de msur se repartizeaz propori onal cu numrul de persoane care locuiesc
sau desfoar acti viti n cldire n luna pentru care se calculeaz lista de plat i reprezi nt cheltui elil e asoci aiei
pentru: ap i canali zare; combustibi l pentru prepararea apei calde menajere i a hranei; energia el ectri c util izat pentru
funci onarea instalaiil or comune; col ectarea deeuril or menajere; vi danjare. Modul de reparti zare a acestor cheltui eli se
stabil ete pri ntr-o convenie aprobat de comi tetul executiv al asociaiei de propri etari .
(2) Conveni a prevzut are durat nedeterminat, fi ind val abi l pe toat peri oada acti vi ti i desfurate de deintorii
prevzui la al in. (1), i se actual izeaz peri odi c, n funcie de elementel e noi care intervin, n funcie de numrul
persoanel or care desfoar zi lni c activiti n spaiul sau apartamentul respecti v, de numrul mediu zil nic de cl ieni i de
obiectul de activitate. Numrul acestora se stabi lete de dei ntorul spaiului i se certific de comitetul executiv al
asociaiei de propri etari . Acest numr se util izeaz pentru cal cul ul cheltuieli lor pe persoan aferente spai ului respectiv.
(3) Conveni a preci zeaz contribui a propri etarului la chel tuiel ile asoci aiei de proprietari, cu pri vire l a consumuril e care
nu pot fi nregi strate disti nct pe fi ecare proprietate n cauz i care sunt determinate de acti vitatea desfurat.
(4) Convenia completeaz obli gaiil e proprietarului fa de cheltuieli le di n cadrul asoci aiei de propri etari meni onate l a
art. 47 di n Legea nr. 230/2007 l it. b)-f).
(5) n situaia n care, l a notificarea scris din partea asociai ei de propri etari , propri etari i spai il or cu alt destinai e dect
aceea de locuin di n condominiu refuz ncheierea conveni ei , sunt apli cabi le criterii le stabi li te i adoptate n acest sens
de ctre comitetul executi v al asoci aiei de proprietari pri n decizie scris i n baza constatril or vizual e cu privire l a
activitatea desfurat di n punct de vedere al numrului de persoane angajate i al numrul ui de cl ieni.
(6) n situaia n care, la notificarea scri s a proprietarul ui, conducerea asociai ei de proprietari refuz nchei erea
conveni ei , este apli cabil criteriul prevzut l a art. 47 li t. a) sau b) din Legea nr. 230/2007, dup caz, cu obl igai a
propri etarul ui de a declara, n scri s, numrul persoanel or angajate sau care desfoar activiti n spai ul su.
Art. 38. -
(1) n li psa contoarel or de nregi strare a consumul ui de ap l a branament, repartizarea consumului se face potrivit
normel or l egal e, pe baz de bareme pe fiecare tip de consumator n parte.
(2) n cazurile n care condomi niul dispune numai de duuri i bi comune care deservesc apartamentele/spaii le,
chel tuiel ile se repartizeaz pe fiecare propri etar n raport cu numrul persoanelor care l ocui esc curent n cldire, aferent
fi ecrui apartament/spai u.
(3) n cazul n care nu se pot separa, prin msurare, consumuri le de energie electric l a pril e comune al e cldirii de cel e
din apartamente, repartizarea acestor consumuri se reali zeaz conform cu baremel e stabili te potri vi t normelor legale,
pentru consumul comun i pentru dei ntori i de apartamente, inndu-se seama de consumatorii electri ci existeni, iar
chel tuiel ile aferente prilor de folosin comun se repartizeaz pe fi ecare propri etar proporional cu numrul de
persoane care locuiesc n condomini u, conform cu legi sl aia n vigoare.
b) cheltuieli pe consumuri individuale;

Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
14 din 20 10/1/2014 15:59
Punere n apl icare pri n Norm metodologic de apli care a Legii nr. 230/2007 pri vi nd nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
SECIUNEA a 3-a Reparti zarea chel tuieli lor pe consumuri individuale
Art. 39. -
(1) Chel tuiel il e pe consumuri individuale reprezi nt cheltuieli le asoci aiei pentru: ap rece i canalizare; ap cal d
menajer; energia termi c, combustibil ul i apa rece pentru prepararea apei calde; gaze natural e; nclzirea
apartamentul ui sau a spai ului cu al t desti naie dect aceea de l ocuin.
(2) Chel tuiel il e pe consumuri indivi duale se repartizeaz n funci e de i ndexul contoarelor individuale sau n funcie de
alte criteri i n baza crora se pot indivi duali za consumuri le.
Art. 40. -
(1) Dac sunt ntrunite condi i ile prevzute n actele normati ve n vigoare cu privi re l a asigurarea gradului de montare a
repartitoarelor de costuri pentru ap sau nclzire, atunci reparti zarea acestor uti l i ti se stabil ete prin decizi e a
comitetului executiv al asociai ei de propri etari , printr-un regul ament propri u care trebui e s cupri nd prevederi cu privire
la modul de citire, de calcul i de reparti zare a contraval orii consumuril or respecti ve.
(2) Dac toate propri etil e indi vi dual e din condominiu au si steme proprii de nregi strare a consumurilor, asociai a de
propri etari poate stabi li modul de pl at a cheltuieli lor pe baz de conveni e cu caracter i ndi vidual, considerat ca un
serviciu supl imentar, diferit de contractul de furnizare a servici ul ui, ncheiat cu furni zorul serviciul ui , cu acordul tuturor
beneficiarilor servici ul ui respecti v. n toate cazurile, plata consumurilor proprii nu scutete niciun proprietar de la plata
contri buiei la cheltuieli le comune.
Art. 41. -
(1) Chel tuiel ile pe consumuri indivi dual e se reparti zeaz n funcie de indexul reparti toarel or de costuri , conform normei
tehnice i metodol ogi ei elaborate de Autoritatea Naional de Reglementare pentru Servicii le Comunitare de Uti liti
Publice.
(2) n cazul distri buiei orizontale a energi ei termice pentru nclzire, diferena dintre consumul nregi strat de contorul
montat la branament i suma consumuri lor nregi strate de contoarel e individuale montate l a ni vel de apartament
reprezint consum comun i se repartizeaz propori onal cu cota i ndiviz.
Art. 42. -
(1) Asoci aii le de propri etari vor evidenia cheltui eli le cu energi a termic pentru ncl zi re i apa cald menajer, separat
pentru fi ecare apartament, pe un borderou special , care va fi afi at mpreun cu l ista pentru defalcarea cel orlal te cheltui eli
de ntrei nere.
(2) n borderoul prevzut la al in. (1) se vor nscrie obli gaii le de pl at a energiei termi ce consumate pentru nclzire i
prepararea apei cal de menajere pe fi ecare apartament, aa cum rezult di n defal carea facturii primite de la furni zorul de
energie termic, i separat cuantumul ajutorul ui social aprobat n conformitate cu Ordonana de urgen a Guvernului nr.
107/2006 pentru modi ficarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 5/2003 pri vind acordarea de ajutoare pentru
nclzirea locuinei , precum i a unor facil iti popul aiei pentru pl ata energi ei termi ce, aprobat prin Legea nr. 116/2007.
(3) La primi rea borderoul ui cuprinznd ajutoarele de cal dur pe benefi ci ari se vor meni ona pe chi tane aceste sume,
beneficiarii urmnd s achite diferena dintre cota de ntrei nere afi at pe li sta de pl at i ajutorul soci al.
c) cheltuieli pe cota-parte indiviz, n funcie de suprafaa util a proprietii individuale;

Punere n apl icare pri n Norm metodologic de apli care a Legii nr. 230/2007 pri vi nd nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
SECIUNEA a 4-a Reparti zarea chel tuieli lor pe cota-parte i ndi viz de propri etate
Art. 43. -
Cheltui elil e pe cota-parte indiviz de proprietate, n funcie de suprafaa util a apartamentel or i a spai il or cu alt
destinai e dect aceea de locuin, reprezi nt cheltuieli le efectuate pentru administrarea, ntrei nerea, repararea,
expl oatarea i, dup caz, consoli darea pril or de construci i i i nstalai i di n condomi niu afl ate n proprietate comun.
Art. 44. -
(1) Chel tuieli le pe cota-parte i ndi viz de proprietate reprezint chel tuieli le asociaiei cu pri vire la propri etatea comun, cu
pri vi re la: fondul sau fonduril e pentru l ucrri de ntreinere, servi ce, reparai i i , dup caz, de consol idare, reabi li tare,
efi ci en energeti c, moderni zare l a pril e de construci i i i nstalai i aflate n i pe proprietatea comun, astfel cum este
descris n cartea tehnic a construciei i n acordul de asociere: subsolul ; conductel e de distribuie i coloanel e
instal aii lor de ap, canal izare, nclzire, energie el ectri c; casa scri i; podul ; spltoria; usctoria; terasa; ascensorul;
interfonul - partea de instalaie de pe proprietatea comun; central a termic propri e; crematoriul ; tubulatura de evacuare a
deeuri lor menajere; structura de rezisten; faadel e; acoperiul i altele asemenea, conform prevederil or din acordul de
asociere; personalul angajat sau contractat al asoci aiei: salari i sau remuneraii pentru administrator, contabil, casi er,
instal ator, el ectri ci an, portar, chel tuiel i pentru cureni e etc.; i ndemni zaii acordate membril or asociaiei de propri etari ori
persoanel or al ese: preedi ntele, membrii comitetului executi v i ai comi si ei de cenzori; prime; credite bancare; contracte
sau pol ie de asigurri ; alte servi cii administrati ve ctre proprietatea comun.
(2) Dac facturarea servicii lor publi ce de util iti este i ndi vi dual , pentru consumuril e de pe spai il e comune furni zorii vor
ncheia contracte de furni zare cu asoci aia de propri etari , n condi i ile stabili te de comun acord.
Art. 45. -
Cheltui elil e pe cota-parte i ndi viz de proprietate se reparti zeaz propori onal cu cota-parte i ndi vi z de proprietate di n
propri etatea comun a fiecrui proprietar, cal cul at n funcie de suprafaele util e al e tuturor apartamentelor i al e spaii lor
cu alt destinai e dect aceea de locui n. Cota-parte i ndi vi z de propri etate di n proprietatea comun a fiecrui proprietar
este nscris n acordul de asociere. Modificril e asupra cotei -pri indivi ze se consemneaz n acordul de asociere,
conform reguli i stabi lite de acesta.
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
15 din 20 10/1/2014 15:59
Art. 46. -
(1) Suprafaa uti l a apartamentul ui sau a spai ului cu alt desti naie dect aceea de l ocui n i cota-parte indiviz de
propri etate sunt stabil ite potrivit actului de propri etate, dup caz, contractul de vnzare-cumprare, fi a cadastral,
contractul de construire sau procesul-verbal de predare-pri mire i contractul de schi mb sau contractul de donai e i /sau
cel e determi nate pe baz de msurtori i nscri se ntr-o documentai e cadastral recepionat de ofici ul de cadastru i
publ icitate i mobili ar competent.
(2) n cazul n care suma cotel or-pri indivi ze din actele de proprietate, care sunt fraci uni abstracte pentru fi ecare
apartament sau spaiu cu alt destinai e dect aceea de l ocui n di n cldirea/blocul care constitui e condominiul, nu este
egal cu 100, comi tetul executiv al asociai ei de propri etari sol icit ntocmirea unei noi documentaii cadastral e, pri n
punerea la dispozi i e a cri i tehni ce a imobil ului i cu respectarea prevederil or n vi goare cu privi re l a autorizarea,
cal itatea i si gurana construci il or.
(3) Cota-parte i ndi vi z de proprietate reprezint raportul procentual di ntre suprafaa util a apartamentul ui sau a spaiului
cu al t desti naie dect aceea de l ocuin i suma suprafeel or uti le ale tuturor apartamentel or i spaiil or cu alt
destinai e dect aceea de locui n di n condomi ni u.
Art. 47. -
Cheltui elil e aferente consumul ui de gaze la sobe pentru nclzire, n cazul n care nu exi st aparate de msurare a
acestui a pentru fi ecare apartament sau spai u cu al t destinai e dect aceea de l ocui n, inclusiv pentru proprietatea
comun aferent acestora, se repartizeaz tuturor proprietaril or din cadrul asoci aiei de proprietari proporional cu
cota-parte indi vi z di n proprietatea comun, aa cum este nscri s n acordul de asoci ere.
d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaiei
de proprietari;

Punere n apl icare pri n Norm metodologic de apli care a Legii nr. 230/2007 pri vi nd nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
SECIUNEA a 5-a Reparti zarea chel tuieli lor pe beneficiari
Art. 48. -
Cheltui elil e pe beneficiari reprezi nt cheltuieli le aferente servici ilor de care beneficiaz n mod i ndi vidual propri etari i, toi
sau n parte, gesti onate fi nanci ar prin i ntermedi ul asoci ai ei de proprietari.
Art. 49. -
Cheltui elil e pe benefi ci ari sunt chel tuieli le cu pri vire la: citirea, calculul i gestiunea consumuril or individuale de ap
rece, ap cal d, cl dur, gaze, energie electric, deeuri muni ci pale; servici i cu privi re la reparti toarele de costuri ; chiri il e
spaii lor comune - boxe, casa scrii , holuri , spaiu ghen, teras etc.; gestiunea ajutoarelor bneti; gesti unea contractelor
cu caracter individual; ntreinerea interfonului i a prii de instalaie din interiorul apartamentului; verificarea metrol ogic
a contoarel or i ndi vi dual e de energie termi c, n cazul distri buiei orizontale; revi zi il e i nstalai lor i nteri oare de gaze, ap i
nclzire; al te servi ci i individuale ctre proprietari.
Art. 50. -
(1) Cheltuieli le pe benefi ci ari se repartizeaz conform valorii care revi ne fi ecrui benefici ar n cauz.
(2) Pentru proprietarii care beneficiaz de anumi te servi cii i determin consumuri supl imentare, n condiii le n care nu
exi st ni ci o interdici e l egal n acest sens, cal cul ul cotei de contri buie aferente cheltuieli lor pe beneficiari se face
conform baremelor stabili te prin normati vel e tehnice n vi goare sau, n li psa acestora, conform decizi ei comitetului
executi v, n funci e de cantitatea consumat.
e) cheltuieli pe consumatori tehnici;

Punere n apl icare pri n Norm metodologic de apli care a Legii nr. 230/2007 pri vi nd nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
SECIUNEA a 6-a Reparti zarea chel tuieli lor pe consumatori tehnici
Art. 51. -
Cheltui elil e pe consumatori tehnici reprezint cheltuieli le asoci aiei de proprietari pentru: ncl zi rea propri eti lor
indivi duale - apartamente, spaii cu alt desti naie dect aceea de l ocuin (energi a termic sub form de cldur;
combustibil ul i energia electri c pentru nclzire; salariu/remunerai e pentru fochist i echipament de lucru; costuri pentru
funci onarea instalaiil or de ncl zire central).
Art. 52. -
(1) Cheltui elil e cu consumuri le comune de energie termi c di n spaiil e afl ate n proprietate comun, i anume casa scri i,
cul oare, spltorii, usctorii , subsol, hol uri i altel e asemenea, se reparti zeaz propori onal cu cota-parte de proprietate
indivi z care i revine fiecrui proprietar, astfel cum aceasta este nscris n actul de proprietate sau cum a fost recalculat
conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
(2) Pentru cal cul ul chel tuiel il or cu nclzirea spai il or comune, precum i pentru al ocarea, ncasarea i pl ata sumelor
aferente contractului individual de prestri de servi cii energetice, societatea prestatoare poate ncheia un contract de
prestri de servi ci i cu asociaia de proprietari. Valoarea contractul ui se negociaz ntre pri.
(3) Propri etari i apartamentel or i ai spai il or cu alt desti naie dect aceea de l ocui n deconectai de l a si stemul de
ali mentare centralizat cu energi e termi c al cldirii au obli gaia s-i asigure o alt surs de nclzire.
(4) Dac proprietarul unui apartament sau al unui spai u cu alt destinai e dect aceea de l ocui n modific suprafaa
echi val ent termi c de nclzire di n apartamentul sau di n spai ul pe care l deine, cota-parte de participare la cheltui el il e
pentru ncl zi re se va recal cul a pri n apl icarea unui coeficient de modi fi care a suprafeei util e luate n calcul, fr a
modifica cota i ndi viz a apartamentului. Coefi cientul se calculeaz conform normelor tehnice el aborate de Autoritatea
Nai onal de Reglementare pentru Servicii le Comunitare de Util iti Publ ice, pe baza unui studiu de speci ali tate.
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
16 din 20 10/1/2014 15:59
f) cheltuieli de alt natur.

Punere n apl icare pri n Norm metodologic de apli care a Legii nr. 230/2007 pri vi nd nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
SECIUNEA a 7-a Reparti zarea chel tuieli lor de alt natur
Art. 53. -
Cheltui elil e de alt natur reprezint cheltuieli le efectuate pentru pl ata unor servi cii care nu pot fi repartizate dup
cri teri il e prevzute la art. 47 li t. a)-c) di n Legea nr. 230/2007.
Art. 54. -
Cheltui elil e de al t natur reprezint chel tuiel ile asociaiei de proprietari pentru: lucrril e de ntreinere, reparaii i
nl ocuiri la antena ori antenele colecti ve de televiziune, care se repartizeaz n raport cu numrul pri zel or de tel evi zoare
afl ate n locui ne i n spaii le cu alt desti naie dect aceea de locuin, n condiiil e n care nu exi st o hotrre a
adunrii general e prin care si stemul de anten col ectiv s fie desfi inat sau casat; cuti il e potale, chei le de l a ua de
intrare comun n cl di re, care se repartizeaz n raport cu numrul proprietaril or; al te chel tuiel i, reparti zarea fcndu-se
n conformi tate cu clauzel e contractual e sau conform modului de facturare; curatul courilor de fum, care se reparti zeaz
fi ecrui proprietar proporional cu numrul sobelor i al mai ni lor de gti t racordate l a couri le de fum al e cldirii .
Art. 55. -
Alte chel tui el i n cadrul asoci aiei de proprietari se repartizeaz n conformitate cu normel e i normati vel e avute n vedere
la facturarea comun a acestora i/sau n conformitate cu clauzel e prevzute n contractele nchei ate cu furni zorii
respectivelor servicii .
Art. 56. -
Cheltui elil e pri vind servici ile pentru ncl zi rea central i prepararea apei calde menajere asigurate prin centrale termice
propri i sau aflate n exploatarea direct a asociai ei de proprietari cupri nd: costul combusti bilul ui , costul transportului
acestui a pn l a l ocul de consum, cheltui elil e efectuate cu ndeprtarea reziduuri lor, costul energi ei electri ce consumate
pentru funcionarea instalai il or aferente i i lumi natul ncperi lor n care sunt amplasate acestea, costul echi pamentului de
lucru i protecie pentru fochi tii care deservesc centralele termi ce, indemnizai ile, respectiv sal ari ile acestora, i ncl usi v
contri buii le ctre bugetul de stat, costul materi al elor necesare pentru pstrarea cureni ei n centralel e termice, costul
apei pentru umplerea instalaiei.
Art. 48. - (1) Stabilirea i repartizarea sumei care privete proprietatea comun ce revine fiecrui proprietar din cadrul
condominiului se fac proporional cu cota-parte indiviz din proprietatea comun.
(2) Cheltuielile efectuate de asociaia de proprietari pentru plata unor servicii de utiliti publice sau de alt natur, legate de
proprietile individuale din condominiu i care nu se factureaz individual pe fiecare dintre acestea, se repartizeaz dup
acelai criteriu care a stat la baza emiterii facturii, n conformitate cu prevederile contractului ncheiat cu furnizorul respectivului
serviciu.

Punere n apl icare Art. 48. pri n Norm metodol ogic de apl icare a Legi i nr. 230/2007 pri vind nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 33. -
(1) Asoci aii le de proprietari constituite n condomi nii cu mai mul te scri pot s i monteze contoare de ap pe fi ecare
scar n parte, pentru defalcarea consumului . Consumuril e nregi strate de aceste contoare pot fi uti li zate l a reparti zarea
facturii pe fiecare scar. Di ferenel e fa de consumul nregistrat de contorul de branament se repartizeaz fiecrei scri
n cote-pri egal e, n baza conveni ei scri se dintre asociai ile de proprietari nfi inate pe scri sau tronsoane de cl di re.
Consumuril e nregi strate de contoarel e montate n aval de contorul de branament nu fac obiectul contractul ui de furni zare
a servici ul ui i nu determin obli gaii ale asociai ei de propri etari ctre furni zorul servi ci ului respectiv.
(2) Asoci aii le de propri etari crora li se factureaz consumul n sistem paual au obli gaia s declare la furnizorii de
servicii , n scris, cu numele reprezentantului n cl ar i cu apl icarea tampilei asoci ai ei de propri etari , pe propri a
rspundere, numrul medi u de persoane, ori de cte ori se produce o modifi care a acestuia.
(3) Asoci ai ile de propri etari care au n componen cel pui n dou scri sau tronsoane de cl di re dotate cu contor de
branament propri u vor repartiza chel tuiel ile cu apa rece, apa cal d i /sau energi a termic pentru nclzirea
apartamentel or i a spaiil or cu alt destinai e dect aceea de l ocuin pe scri sau tronsoane de cl di re, n funci e de
indicai il e contoarel or de branament. Dup aceast repartizare, pentru lista de plat aferent fiecrei scri sau fiecrui
tronson de cldire cal cul ul contravalorii consumului pentru fiecare apartament i spaiu cu alt destinai e dect aceea de
locuin se face conform prevederilor art. 47 li t. a)-c) di n Legea nr. 230/2007.
Art. 49. - (1) Asociaia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizri pentru orice sum cu titlu de restan,
afiat pe lista de plat. Penalizrile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de ntrziere i se vor aplica numai dup o
perioad de 30 de zile care depete termenul stabilit pentru plat, fr ca suma penalizrilor s poat depi suma la care
s-au aplicat.
(2) Termenul de plat a cotelor de contribuie la cheltuielile asociaiei de proprietari, afiate pe lista lunar de plat, este de
maximum 20 de zile calendaristice.
(3) Sumele rezultate din aplicarea penalitilor de ntrziere vor face obiectul fondului de penaliti al asociaiei de proprietari
i se vor utiliza numai pentru plata penalizrilor impuse asociaiei de proprietari de ctre teri i pentru cheltuieli cu reparaiile
asupra proprietii comune sau alte cheltuieli de natur administrativ.
Art. 50. - (1) Asociaia de proprietari are dreptul de a aciona n justiie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata
cotelor de contribuie la cheltuielile asociaiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.
(2) Aciunea asociaiei de proprietari este scutit de tax de timbru.
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
17 din 20 10/1/2014 15:59
(3) Sentina dat n favoarea asociaiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pus n aplicare
pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permis de Codul de procedur civil.
Art. 51. - (1) Asociaia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor i altor spaii
proprieti individuale ale proprietarilor din condominiu, precum i un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora,
pentru sumele datorate cu titlu de cot de contribuie la cheltuielile asociaiei de proprietari, dup cheltuielile de judecat
datorate tuturor creditorilor n interesul crora au fost fcute.
(2) Privilegiul se nscrie n registrul de publicitate imobiliar al judectoriei, la cererea preedintelui asociaiei de proprietari,
pe baza extraselor de pe ultima list lunar de plat a cotelor de contribuie din care rezult suma datorat cu titlu de restan.
Privilegiul se radiaz la cererea preedintelui asociaiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanei ori a altui nscris
prin care asociaia confirm plata sumei datorate.
(3) Operaiunile de publicitate imobiliar privitoare la privilegiul prevzut la alin. (1) i (2) sunt scutite de tax de timbru.

Punere n apl icare Art. 51. pri n Norm metodol ogic de apl icare a Legi i nr. 230/2007 pri vind nfii narea, organi zare... di n
19/12/2007 :
Art. 26. -
Asoci aia de proprietari are, potri vi t l egii, un pri vilegiu imobil iar cu rang pri ori tar asupra apartamentelor i a al tor spaii
propri eti individuale ale propri etari lor di n condominiu, precum i un privil egi u asupra tuturor bunuril or mobil e al e
acestora, pentru sumele datorate cu ti tlu de cot de contri buie la chel tuiel il e asoci ai ei de proprietari, dup cheltuieli le de
judecat datorate tuturor creditoril or n interesul crora au fost fcute.
Art. 27. -
Pri vilegiul imobil iar se nscri e n partea a III-a a Cri i funciare, conform proceduri i publici ti i i mobi li are prevzute n titlul
II di n Legea cadastrul ui i a publi ci ti i i mobi li are nr. 7/1996, republicat, i n Regulamentul de organizare i funci onare
a birouril or de cadastru i publ icitate imobi liar, aprobat prin Ordinul directorului general al Ageni ei Nai onal e de
Cadastru i Publici tate Imobil iar nr. 633/2006, cu modifi cril e ulterioare.
Art. 28. -
(1) Privil egi ul i mobil iar se nscrie la cererea preedi ntelui asoci aiei de propri etari .
(2) Cererea se adreseaz bi roului de cadastru i publ icitate imobi liar n a crui ci rcumscri pie este situat imobi lul i va
cuprinde numele, prenumel e/denumirea i domicil iul/sediul sol icitantului, actul de i denti tate, codul numeric personal,
obiectul nscri erii , indicarea actului sau a actel or n msur s justifice cererea, localitatea n care este si tuat imobil ul,
numrul cadastral al imobi lului i numrul de carte funci ar, dup caz.
(3) n cazul n care nu exist deschis carte funciar pentru imobi lul asupra cruia se sol icit nscri erea pri vilegiul ui, se va
face meni une despre aceasta n cerere, urmnd ca pri vi legiul s fie nscris n vechi l e registre de publ icitate imobi li ar, n
conformi tate cu art. 58 al in. (2) din Legea nr. 7/1996, republi cat.
(4) La cerere se va anexa un exempl ar ori gi nal sau o copie legali zat a extrasului de pe li stele lunare de pl at a cotelor
de contri buie, din care rezult suma datorat.
(5) Cererea i extrasele de pe li stele de plat, prevzute la al in. (4), vor purta tampil a asociaiei de proprietari i , dup
caz, semntura admini stratorului, a unui membru al comi siei de cenzori, respectiv a preedintel ui asociaiei, cu preci zarea
numelui i prenumel ui acestora.
Art. 29. -
Pri vilegiul imobil iar prevzut l a art. 26 este opozabil celorlali creditori numai de l a data ndepl inirii formal itil or de
publ icitate i mobili ar.
Art. 30. -
Pri vilegiul imobi liar se radiaz l a cererea preedintelui asociaiei de proprietari sau a proprietarului , pe baza chitanei ori
a altui nscris prin care asociai a confirm pl ata sumei datorate.
Art. 31. -
Executarea sili t a pri vi legiului i mobi li ar prevzut la art. 26 se va efectua numai n temeiul unei hotrri judectoreti.
CAPITOLUL VII
Raportul dintre administraia public local i central i asociaiile de proprietari
Art. 52. - (1) Consiliile locale ale municipiilor, oraelor, comunelor i ale sectoarelor municipiului Bucureti sprijin activitatea
asociaiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor i sarcinilor ce le revin, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
(2) Consiliile locale organizeaz n cadrul aparatului propriu un compartiment specializat n sprijinirea i ndrumarea
asociaiilor de proprietari.
Art. 53. - (1) Compartimentele specializate nfiinate n cadrul autoritii publice locale ndrum i sprijin proprietarii pentru a
se constitui n asociaii de proprietari.
(2) Consiliile locale ale municipiilor, oraelor, comunelor i ale sectoarelor municipiului Bucureti ndrum i sprijin
asociaiile de proprietari pentru ndeplinirea obligaiilor locale ce le revin asupra proprietii comune.
Art. 54. - (1) Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sunt atestate de ctre primar, la propunerea
compartimentelor specializate din cadrul autoritii administraiei publice locale, n baza unei hotrri a consiliului local.
(2) Atestatul are drept scop certificarea calitilor profesionale ale persoanelor care doresc s practice activitatea de
administrare a imobilelor la asociaiile de proprietari.
Art. 55. - Consiliile locale, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judeene, respectiv al Consiliului General al Municipiului
Bucureti, exercit controlul asupra activitii financiar-contabile din cadrul asociaiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea
unuia sau mai multor membri ai asociaiei de proprietari.
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
18 din 20 10/1/2014 15:59

Punere n apl icare CAPITOLUL VII prin Norm metodol ogi c de apl icare a Legii nr. 230/2007 privind nfii narea,
organizare... di n 19/12/2007 :
CAPITOLUL IV Raportul dintre admini straia publi c local i central
i asociai il e de propri etari
Art. 57. -
Consi li ile l ocal e al e municipii lor, oraelor, comunel or i ale sectoarelor municipi ul ui Bucureti organi zeaz
comparti mente speciali zate n scopul spri jini rii proprietaril or pentru nfi inarea, organi zarea i funci onarea asociaii lor de
propri etari i pentru real izarea scopuril or i sarcini lor ce l e revi n n administrarea imobil elor, n conformi tate cu
prevederil e l egal e n vigoare. Compartimentel e speciali zate nfii nate n cadrul autoriti lor admini strai ei publ ice l ocal e
au n componen speci ali ti n domeniul fi nanciar-contabil , tehnic, juri di c, al l egi sl aiei muncii i a raporturi lor de munc.
Art. 58. -
(1) Persoanele fizice care doresc s obi n calitatea de admi nistrator de i mobi le sunt atestate de ctre pri mar, l a
propunerea compartimentel or speciali zate di n cadrul autori ti i admini strai ei publ ice l ocal e, n baza unei hotrri a
consil iul ui l ocal.
(2) Atestatul are drept scop certificarea cal itilor profesional e al e persoanel or care doresc s practice acti vitatea de
administrare a imobi lelor l a asociaiil e de proprietari.
(3) Atestatul de admi nistrator de imobil se eli bereaz pentru o peri oad nedetermi nat i este val abil pe tot teritoriul
Romniei.
(4) Atestatul de admi ni strator de imobi l se poate retrage de ctre autori tatea admi ni straiei publi ce l ocal e care l -a eli berat,
dac nu mai sunt ndeplini te condii il e pentru exerci tarea acestei activiti.
Art. 59. -
(1) Exercitarea controlul ui asupra activiti i financi ar-contabi le din cadrul asociaii lor de proprietari se real izeaz n
conformi tate cu prevederi le art. 55 din Legea nr. 230/2007 de ctre organel e competente potrivit legi sl aiei fi nanciar-
contabi le.
(2) Asociaia de proprietari sau orice propri etar din condomi niu poate contracta, n nume propri u, lucrri de expertiz
tehnic i /sau contabi l cu o persoan fi zic sau juri dic care are cali tatea de a efectua experti ze, conform legisl aiei
pri vi nd organizarea acti vi ti i de expertiz tehni c i contabil , judi ci ar i extrajudi ci ar.
(3) n condiiil e stabil ite de consil iil e locale, judeene sau de Consil iul General al Municipi ului Bucureti i n funci e de
resursele bugetare proprii , pri mri ile pot nchei a parteneriate cu Corpul Experilor Contabi li i Contabil il or Autorizai di n
Romnia, n vederea efecturii experti zei financi ar-contabi le a gesti uni i fonduri lor asoci aii lor de proprietari, la sol icitarea
unui a sau a mai multor membri ai asociaiei, ulteri or efecturii de ctre comi si a de cenzori a control ul ui financiar-contabil
pe respectiva peri oad.
CAPITOLUL VIII
Sanciuni
Art. 56. - (1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a) neluarea de ctre proprietari, de ctre asociaia de proprietari sau de ctre comitetul executiv al asociaiei de proprietari a
tuturor msurilor necesare pentru repararea i meninerea n stare de siguran a cldirii i a instalaiilor comune aferente
(ascensor, hidrofor, instalaii de alimentare cu ap, de canalizare, de nclzire central, de preparare i distribuire a apei calde,
instalaii electrice i de gaze, centrale termice, crematorii, instalaii de colectare a deeurilor, instalaii de anten colectiv,
telefonie etc.) pe toat durata existenei acestora;
b) nendeplinirea atribuiilor de ctre preedinte, membrii comitetului executiv, cenzori, administrator de imobil;
c) neexecutarea de ctre proprietar a lucrrilor de ntreinere, reparaii sau de nlocuire a elementelor de construcii i
instalaii aflate n proprietatea sa individual, dac aceasta este de natur s aduc prejudicii celorlali proprietari;
d) schimbarea de ctre proprietar a destinaiei locuinei fr autorizaiile i aprobrile legale;
e) modificarea aspectului proprietii comune, precum i a elementelor constructive ale cldirii fr aprobrile i autorizaiile
legale;
f) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de ctre funcionarii publici i personalul angajat al autoritilor
publice locale i centrale, inclusiv personalul regiilor ori al societilor furnizoare de servicii publice de utiliti, dac fapta nu a
fost comis n astfel de mprejurri nct s constituie infraciune.
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz dup cum urmeaz:
a) faptele prevzute la lit. a), b) i c) se sancioneaz cu amend de la 500 lei la 3.000 lei;
b) fapta prevzut la lit. d), cu amend de la 200 lei la 1.000 lei;
c) faptele prevzute la lit. e) i f), cu amend de la 2.500 lei la 5.000 lei.
(3) Sanciunile pentru contraveniile prevzute la alin. (1) lit. a)-e) se aplic persoanelor fizice constatate vinovate, iar cea
prevzut la alin. (1) lit. f) funcionarilor publici sau personalului angajat al autoritilor publice, inclusiv personalului regiilor ori
societilor furnizoare de servicii de utiliti publice.
(4) Constatarea contraveniilor prevzute de prezenta lege, fcut la sesizarea oricrei persoane interesate, precum i
aplicarea sanciunilor corespunztoare se fac de ctre persoanele mputernicite de Inspectoratul de Stat n Construcii i de
Ministerul Internelor i Reformei Administrative, de primari sau de mputerniciii acestora.
Art. 57. - Prevederile art. 56 referitoare la contravenii se completeaz cu dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
19 din 20 10/1/2014 15:59
CAPITOLUL IX
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 58. - (1) Instituiile administraiei publice locale ori centrale sau orice alte societi de stat, care dein n proprietate
apartamente sau spaii cu alt destinaie dect aceea de locuin n cldirile de locuine, au aceleai drepturi i obligaii ca
oricare alt proprietar din condominiu i au obligaia s mandateze persoane fizice sau juridice pentru a colabora cu asociaia
de proprietari.
(2) Raporturile juridice ale proprietarului, stabilite de comun acord cu chiriaul, indiferent de statutul locuinei, precum i
nerespectarea obligaiilor contractuale de ctre chiria nu absolv proprietarul de la obligaiile sale fa de asociaia de
proprietari prevzute n prezenta lege.
Art. 59. - n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Internelor i Reformei Administrative,
mpreun cu Ministerul Economiei i Finanelor, Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse, Ministerul Transporturilor i
Ministerul Justiiei vor elabora i supune spre adoptare Guvernului normele metodologice de punere n aplicare a prevederilor
acesteia.
Art. 60. - Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 61. - La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: art. 35 alin. 3, art. 35
1
, art. 36, art. 64, art. 69 i anexa nr. 2
din Legea locuinei nr. 114/1996, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu
modificrile i completrile ulterioare, Ordonana Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea i funcionarea asociaiilor de
proprietari, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 554 din 1 septembrie 2001, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 234/2002, precum i orice alte dispoziii contrare.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, n condiiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 i ale
art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR PREEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VCROIU
Bucureti, 6 iulie 2007.
Nr. 230.
Legea nr. 230 / 2007 - nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiil... http://www.xisoft.net/legislatie_print.php?id=1&clean=&title=Legea+n...
20 din 20 10/1/2014 15:59