Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE KNOW-HOW

Incheiat astazi ................


la ....................................
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) .........................., str. .............................................. nr. ................,
bloc ................, scara .............., etaj ..........., apartaent ......., judet/sector ................................,
inre!istrata la "#iciul Re!istrului Coertului ............................................, sub nr. ........................
din ................................., cod #iscal nr. .............................. din ..............................., a$and contul
nr. ........................................................., deschis la ...................................................., e%istand si
#unctionand potri$it le!islatiei statului ........................., reprezentata de ......................................, cu
#unctia de ............................................., cetatean ............................................, posesor act de
identitate/pasaport ......................, in calitate de furnizor/cedent si
1.&. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) .........................., str. ............................................... nr. ...............,
bloc ................, scara .............., etaj ..........., apartaent ......., judet/sector ................................,
inre!istrata la "#iciul Re!istrului Coertului ............................................, sub nr. .......................
din ................................., cod #iscal nr. ...................................... din ......................., a$and contul
nr. ........................................................., deschis la ..................................................., e%istand si
#unctionand potri$it le!islatiei statului ........................, reprezentata de ......................................., cu
#unctia de ........................................................, cetatean ........................................................, posesor
act de identitate/pasaport ......................................................., in calitate de beneficiar,
au con$enit sa incheie prezentul contract de 'no()ho(, in uratoarele conditii*
II. OIECT!L CONTRACT!L!I
&.1. "biectul prezentului contract se considera a #i transiterea de catre titular, bene#iciarului a .....................
(se descrie procedeul tehnic care se transite, precu si datele necesare punerii sale in aplicare si, in
#unctie de $ointa partilor, si asistenta tehnica necesara) .
&.&. +e aseenea, titularul poate triite specialisti sau sa prieasca personal de la bene#iciar in $ederea
cali#icarii lui si sa #urnizeze aterialele necesare aplicarii tehnice sau procedeului transis.
III. D!RATA CONTRACT!L!I
,.1. Contractul se incheie pe o durata de ......... ani, incepand cu data de ........... pana la data de ......... .
,.&. -artile contractante pot con$eni prelun!irea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act
aditional, senat de abele parti contractante.
I". PRET!L CONTRACT!L!I
..1. /aloarea contractului este sua de ..................... lei/0S+ echi$alenti in lei la data platii, calculati la
cursul de re#erinta al 1NR, eisa catre bene#iciar de #urnizor/cedent.
". #ODALITATI DE PLATA
2.1. -lata se $a e#ectua prin ....................., la data de ..................... a #iecarei luni, pe toata durata
des#asurarii contractului.
"I. OLI$ATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
3.1. -artile contractante au obli!atia de a respecta pre$ederile prezentului contract si a le realiza la
terenele stabilite, con#or ane%ei la prezentul contract.
"II. ALTE CLA!%E
4.1. Locul e%ecutarii prezentului contract este la ............................................................................... .
4.&. -artile se obli!a sa pastreze con#identialitatea datelor, in#oratiilor si docuentelor ca urare a aducerii
la indeplinire a prezentului contract, potri$it an!ajaentului)ane%a.
"III. IN"ALIDAREA PARTIALA
5.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un e#ect asupra obli!atiilor deja
scadente intre parti.
5.&. -re$ederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din $ina sa, a
deterinat incetarea contractului.
I&. DI"I%AREA CONTRACT!L!I
6.1. In cazul in care una sau ai ulte clauze ale prezentului contract $or #i declarate nule, clauza/clauzele
$alide isi $or produce, in continuare, e#ectele, cu e%ceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate
reprezinta o obli!atie esentiala.
6.&. In conditiile pre$azute la alineatul precedent sunt considerate esentiale uratoarele
obli!atii* ................................................................................................................................................. 7).
& CE'I!NEA CONTRACT!L!I
18.1. -artile contractante nu $or putea cesiona drepturile si obli!atiile pre$azute de prezentul contract unei
terte persoane #ara acordul e%pres, dat in scris de cedent. Acordul pre$azut la alineatul precedent
trebuie counicat de cesionar in teren de ................. zile de la data cand cedentul i)a cerut acest
acord9 in caz contrar se prezua ca cesionarul nu a consitit cesiunea contractului.
&I. (ORTA #A)ORA
11.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de nee%ecutarea la teren sau/si de e%ecutarea in
od necorespunzator ) total sau partial ) a oricarei obli!atii care ii re$ine in baza prezentului contract,
daca nee%ecutarea sau e%ecutarea necorespunzatoare a obli!atiei respecti$e a #ost cauzata de #orta
ajora, asa cu este de#inita de le!e.
11.&. -artea care in$oca #orta ajora este obli!ata sa noti#ice celeilalte parti, in teren de .................. (zile,
ore), producerea e$enientului si sa ia toate asurile posibile in $ederea liitarii consecintelor lui.
11.,. +aca in teren de .................. (zile, ore) de la producere, e$enientul respecti$ nu inceteaza, partile
au dreptul sa)si noti#ice incetarea de plin drept a prezentului contract #ara ca $reuna dintre ele sa
pretinda daune)interese.
&II. NOTI(ICARI
1&.1. In acceptiunea partilor contractante, orice noti#icare adresata de una dintre acestea celeilalte este
$alabil indeplinita daca $a #i transisa la adresa/sediul pre$azut in partea introducti$a a prezentului
contract.
1&.&. In cazul in care noti#icarea se #ace pe cale postala, ea $a #i transisa, prin scrisoare recoandata, cu
con#irare de priire (A.R.) si se considera priita de destinatar la data entionata de o#iciul postal
priitor pe aceasta con#irare.
1&.,. +aca noti#icarea se triite prin tele% sau tele#a%, ea se considera priita in pria zi lucratoare dupa
cea in care a #ost e%pediata.
1&... Noti#icarile $erbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt con#irate, prin
interediul uneia dintre odalitatile pre$azute la alineatele precedente.
&III. 'OL!TIONAREA LITI$IILOR
1,.1. In cazul in care rezol$area neintele!erilor nu este posibila pe cale aiabila, ele $or #i supuse spre
solutionare Curtii de Arbitraj Coercial International de pe lan!a Caera de Coert si Industrie a
Roaniei, con#or re!ulaentului sau.
&I". INCETAREA CONTRACT!L!I
1..1. -rezentul contract inceteaza de plin drept, #ara a ai #i necesara inter$entia unui/unei tribunal
arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti*
- nu isi e%ecuta una dintre obli!atiile esentiale enuerate la pct. ......., din prezentul contract9
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a #ost declansata procedura de lichidare
(#alient) inainte de inceperea e%ecutarii prezentului contract9
- cesioneaza drepturile si obli!atiile sale pre$azute de prezentul contract #ara acordul celeilalte
parti9
- isi incalca $reuna dintre obli!atiile sale, dupa ce a #ost a$ertizata, printr)o noti#icare scrisa, de
catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora $a duce la rezolutiunea/rezilierea
prezentului contract.
*au
- in teren de ........ zile de la data priirii noti#icarii prin care i s)a adus la cunostinta ca nu si)a
e%ecutat ori isi e%ecuta in od necorespunzator oricare dintre obli!atiile ce)i re$in.
1..&. -artea care in$oca o cauza de incetare a pre$ederilor prezentului contract o $a noti#ica celeilalte parti,
cu cel putin ......... zile inainte de data la care incetarea ureaza sa)si produca e#ectele.
1..,. Rezilierea prezentului contract nu $a a$ea nici un e#ect asupra obli!atiilor deja scadente intre partile
contractante.
1.... -re$ederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................ nu
inlatura raspunderea partii care in od culpabil a cauzat incetarea contractului.
&". CLA!%E (INALE
12.1. :odi#icarea prezentului contract se #ace nuai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
12.&. -rezentul contract, ipreuna cu ane%ele sale care #ac parte inte!ranta din cuprinsul sau, reprezinta
$ointa partilor si inlatura orice alta intele!ere $erbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii
lui.
12.,. In cazul in care partile isi incalca obli!atiile lor, nee%ercitarea de partea care su#era $reun prejudiciu a
dreptului de a cere e%ecutarea intocai sau prin echi$alent banesc a obli!atiei respecti$e nu inseana
ca ea a renuntat la acest drept al sau.
12... -rezentul contract a #ost incheiat intr)un nuar de ............... e%eplare din care ........................
astazi ........................., data senarii lui. .....
;0RNI<"R/C=+=N>
1=N=;ICIAR,
??????????????????
7) =%.* obli!atia $anzatorului de a li$ra produsele, obli!atia cuparatorului de a plati pretul.
Ane%a
AN$A)A#ENT
-rezentul an!ajaent pentru pastrarea con#identialitatii datelor, in#oratiilor si docuentelor a #ost
incheiat intre ....................................... si .............................................. si este cone% contractului incheiat
intre acestea si inre!istrat sub nr. ............., din ........................ .
I. Obiect
1. In#oratiile pe care le obtine (nuele persoanei #izice sau, dupa caz,
juridice) .................................................................................... ca e#ect al e%ecutarii contractului sus)
entionat sunt strict con#identiale.
2. Sunt con#identiale uratoarele in#oratii*
a) situatia #inanciara9
b) proiectele de a#aceri9
c) produsele neli$rate pietei9
d) procesele de #abricatie9
e) licentele sau bre$etele de in$entii9
f) alte in#oratii care reprezinta pozitia pe piata a (nuele/denuirea) ................................ .
3. +e aseenea, sunt con#identiale si uratoarele docuente care s)au pus sau se $or pune la dispozitia
(nuele, denuirea) ..........................................................................................................
II. 'fera circu+atiei infor,atii+or
4. (nuele/denuirea) ......................................................................................................................... poate
dez$alui in#oratii sau poate pune la dispozitie docuente dintre cele entionate la pct. & sau , nuai
persoanelor iplicate in e%ecutarea clauzelor contractului sus)entionat.
5. -ersoanele iplicate in e%ecutarea contractului, respecti$ ana!erii, contabilii, consilierii juridici si alte
cate!orii de persoane, nu $or putea dez$alui in#oratiile con#identiale, cu e%ceptia cazului in care
(nuele/denuirea) ................................................................................................................. aproba in
scris aceasta posibilitate.
6. (nuele/denuirea) ......................................................................................................................... $a
#olosi in#oratiile nuai in scopul luarii unor decizii cu pri$ire la e%ecutarea contractului sus)entionat,
#iind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.
III. Durata an-a.a,entu+ui
7. +urata prezentului an!ajaent este ..................................., in a#ara de cazul in care una dintre parti
noti#ica in scris celeilalte incetarea lui inainte de teren.
8. Noti#icarea pre$azuta la pct. 4 trebuie sa #ie #acuta cu ............ zile inainte de a de$eni e#ecti$a hotararea,
dar nu ai ult de ultia zi a duratei prezentului an!ajaent.
I". 'anctiuni /entru nere*/ectarea an-a.a,entu+ui
9. -artea care incalca pre$ederile prezentului an!ajaent se obli!a la plata unor despa!ubiri
ast#el* .......................................................................................................................................................
18. =%onereaza de raspundere uratoarele situatii*
a) daca in#oratiile erau cunoscute inainte de a #i #ost obtinute de la ..............................9
b) in#oratia a #ost priita dintr)o sursa necon#identiala9
c) dez$aluirea in#oratiei s)a #acut dupa ce s)a priit acordul scris pentru aceasta9
d) in#oratia era de circulatie publica la data dez$aluirii ei9
e) .............................................. a #ost obli!ata in od le!al sa dez$aluie in#oratia.
". Incetarea an-a.a,entu+ui
11 Incetarea an!ajaentului are loc la incheierea duratei lui.
12 La data incetarii lui, in#oratiile pre$azute la pct. & si , nu ai au caracter con#idential, cu toate
consecintele ce decur! din aceasta. -rezentul an!ajaent s)a incheiat in ............ e%eplare, din
care ................., astazi ............... .
S=:NA>0RIL= -AR>IL"R

S-ar putea să vă placă și