Sunteți pe pagina 1din 12

BIBLIORAFTUL I

LEGISLAIE

Cadrul legislativ actual privind calitatea educaiei


Dosarul Nr. 1


Legi

Legea nr. 1/2011 - Legea educaiei naionale
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind
!igurarea "alit#ii $ducaiei% articolele 11%12
Legea nr. 6&/2011 privind 'odi(icarea O.U.G. nr. 75/2005 privind
!igurarea "alit#ii $ducaiei

Dosarul Nr. 2


Ordine, ordonane de urgen

ORDIN nr. 4889/09.08.2006 privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calit!ii "n
educa!ie #i $ormare pro$esional la nivelul re!elei "nv!m%ntului pro$essional !i te&nic'

ORDIN nr. ())*/++.+0.2006 privind apro,area -odului de etic pro$esional al e.per!ilor "n
evaluare si acreditare ai /gen!iei Rom%ne de /sigurare a -alit!ii "n 0nv!m%ntul
1reuniversitar'

ORDIN ())8/++.+0.2006 privind apro,area 2etodologiei privind criteriile de selec!ie #i de
$ormare a e.per!ilor "nscri#i "n Registrul /R/-I1 al e.per!ilor "n evaluare #i acreditare'

ORDIN nr. 20)8/0*.09.200* privind acordarea autorizrii de $unc!ionare provizorie pentru
unit!ile de "nv!m%nt preuniversitar de stat evaluate "n luna iulie 200*'

ORDIN nr. +9++/)+.08.200* privind neacordarea autorizrii de $unc!ionare provizorie pentru
unit!ile de "nv!m%nt preuniversitar de stat evaluate "n iulie 200*'

Ordonan!a de urgen! a 3uvernului nr. *(/+2.0*.200( privind asigurarea calit!ii educa!iei4
apro,at cu completri si modi$icri prin 5636/ nr. 8*/+).04.20064 cu modi$icrile
ulterioare.

Dosarul Nr. 3


Hotrri guvernamentale

7.3. nr.+2(8/+8.+0.200( privind apro,area Regulamentului de organizare si $unc!ionare al
/gen!iei Rom%ne de /sigurare a -alit!ii "n 0nv!m%ntul 1reuniversitar'

7. 3. nr. 2(2/22.02.2006 prigvind modi$icarea art. 26 alin. 8+9 din Regulamentul de organizare
#i $unc!ionare a /gen!iei Rom%ne de /sigurare a -alit!ii "n 0n v!m"ntul 1reuniversitar
8/R/-I194 apro,at prin 7.3. nr. +2(8/200('

7.3. nr. 2+/+8.0+.200* pentru apro,area :tandardelor de autorizare de $unc!ionare
provizorie a unit!ilor de "nv!m%nt preuniversitar4 precum si a :tandardelor de acreditare
si de evaluare periodic a unit!ilor de "nv!m%nt preuniversitar'

7.3.nr. 22/2(.0+.200* pentru apro,area 2etodologiei de evaluare institu!ional "n vederea
autorizrii4 acreditrii si evalurii periodice a organiza!iilor $urnizoare de educa!ie'

7.3. nr. )20/28.0).200* privind apro,area tari$elor de autorizare4 acreditare si evaluare
periodic a unit!ilor de "nv!m%nt preuniversitar'

7.3. nr. +()4/2(.++.2008 privind apro,area :tandardelor de re$erin! #i a indicatorilor de
per$orman! pentru evaluarea #i asigurarea calit!ii "n "nv!m%ntul preuniversitar'

NO;< D6 =>ND/26N;/R6 la 7.3. nr. ()+?20+0 pentru modi$icarea art. + din 7.3. nr. +2(8?
200( privind apro,area Regulamentului de organi@are #i $unc!ionare a /gen#iei Rom%ne de
/sigurare a calit!ii "n 0nv!m%ntul 1reuniversitar 8/R/-I19.


Dosarul Nr. 4

Metodologii

2etodologia de evaluare e.tern a calit!ii educa!iei "n "nv!m%ntul preuniversitar'

2etodologia de evaluare institu!ional "n vederea autorizrii4 acreditrii #i evalurii periodice
a organiza#iilor $urnizoare de educa!ie'

2etodologia privind criteriile de selec!ie #i de $ormare a e.per!ilor "nscri#i "n registrul /R/-I1
al e.per!ilor "n evaluare #i acreditare.


Dosarul Nr. 5

tandarde

:tandarde de re$erin! #i a indicatorilor de per$orman! pentru evaluarea #i asigurarea
calit!ii "n "nv!m%ntul preuniversitar'

:tandardele de acreditare #i evaluare periodic a unit!ilor de "nv!m%nt preuniversitar '

=i#a de autoevaluare "n vederea autorizrii.


Dosarul Nr. !

"#iduri

3&idul -omisiei pentru 6valuarea #i /sigurarea calit!ii "n unit!ile de "nv!m%nt
preuniversitar ? partea I'

3&idul -omisiei pentru 6valuarea #i /sigurarea calit!ii "n unit!ile de "nv!m%nt
preuniversitar ? partea a II?a'

3&idul pentru lectura #i interpretarea standardelor de re$erin! 8de calitate9 1ropunere
pentru dez,atere'

3&id pentru aplicarea standardelor na!ionale de re$erin!

3&id general A -alitatea "n #coala din Rom%nia prin standarde #i standard de re$erin!

/ne.a A :tandardele na!ionale de acreditare #i de re$erin! 8de calitate94 dovezi de
"ndeplinire

Dosarul Nr. $

%&%'() * alte a+te normative

Repere conceptual #i metodologice privind sistemul na!ional de management #i de asigurare
a calit!ii educa!iei'

2odel de raport anual de evaluare intern a calit!ii'

1olitici #i proceduri'

2odel de Raport anual de evaluare intern a calit!ii educa!iei'

=IB/ A ;I1 realizat "n vederea evalurii e.terne a calit!ii educa!iei 8 evaluare periodic9'

-odul de etic pro$esional a e.per!ilor "n evaluare #i acreditare ai /gen!iei Rom%ne de
/sigurare a -alit!ii "n 0nv!m%ntul 1reuniversitar'

/R/-I1 A declara!ie de principii.


BIBLIORAFTUL Nr. II
ORGANIZARE


)ocu'entele ce prive!c con!tituirea "o'i!iei "$" *

1rocesul Cer,al al -onsiliului de /dmnistra!ie al #colii de "n$iin!are a -omisiei -6/- 8copie9
Decizia directorului de "n$iintare a -omisiei de -6/- din scoal.

/drese4 in copie4 ale -onsiliului de /dministratie in care se solicit partenerilor implicati
desemnarea mem,rilor acestora4 "n termenul sta,ilitD -omitetul de 1Erinti si -onsilul 5ocal
1rocesul Cer,al al -onsiliului 1ro$esoral 8copie c$. originalul9 de alegere4 prin vot secret4 a
mem,rilor -omisiei -6/-
Deciziile de numire a mem,rilor -omisiei -6/-
1rocesul Cer,al al -onsiliului de /dmnistra!ie al #colii "n care se adopt Regulamentul de
$unc!ionare si :trategia de evaluare intern a calit!ii4 realizate de catre -onsilul de
/dmnistratie4 ca documente reglatoare ale activit!ii acesteia
1roces ver,al al -onsiliului de /dmnistra!ie al #colii "n care se apro, 1lanul opera!ional al
-6/-
1rocesul Cer,al al primei sedinte a -omisiei -6/- in care se preia spre operationalizare si
aplicare4 Regulamentul si :trategia de evaluare intern a calittii
:ta,ilirea sarcinilor $iecarui mem,ru al -omisiei -6/-
1lanul de "m,unttire realizat dupa veri$icarea preliminara4 pe care "l "nainteaz4 spre
apro,are4 -onsiliului de /dministratie
In$ormatii privind spatiul de lucru4 mo,ilier4 dotare4 ec&ipamentele la care mem,rii -6/- au
acces.

BIBLIORAFTUL Nr. III
PLANIFICARE

)ocu'entele ce prive!c plani(icarea activit#ilor "o'i!iei "$" *

Dosarul Nr. +

Regulamentul de $unc!ionare al -omisiei -6/- ela,orat de ctre -onsiliul de /dmnistra!ie
al #colii'

:trategia de evaluare intern a calit!ii ca document reglator al activit!ii acesteia'

1lan opera!ional anual 8derivat din strategia apro,at9 cuprinz%nd proceduri si activit!i de
evaluare si "m,unt!ire a calit!ii'

Raport de autoevaluare 2009?20+0. 1lan de im,unatatire' raport intermediar

Raport de autoevaluare 20+0?20++. 1lan de im,unatatire'

Raport de inspectie .


Dosarul Nr. 2

1lan de ac!iune al -6/-'

1lani$icarea activit!ii pentru /sigurarea -alit!ii 6duca!iei'

-omponen!a -6/-'

:arcinile mem,rilor -6/-'

:u,comisiile de lucru -6/-'

2odalit!i de clasi$icare #i gestionare a dovezilor -6/-.


Dosarul Nr. )

3ra$icul de asisten!e la ore a mem,rilor -6/-'

=i#e de o,servare a lec!iilor'

Rapoarte asupra lec!iilor o,servate de mem,rii -6/-'

Rapoartele responsa,ililor de comisii metodice privind testrile ini!iale'

=i#ele de progres A regres'

6tc le trecem in ordinea in care le punem

1rocese ver,ale

BIBLIORAFTUL Nr. IV
SURSE DE INFORMARE I DOCUMENTARE

Dosarul Nr. +

1roiectul de dezvoltare institu!ional'

Dosarul Nr. 2

Raportul anual de evaluare intern'

Dosarul Nr. )

Regulament intern'
-e acte ar mai tre,ui puseFRegulamentele celorlalte comisii 8,i,l4 secr4 etc9
Dosarul Nr.)

:itua!ia centralizat a rezultatelor #colare din unitatea de "nv!m%nt'
Date statistice pentru ultimii trei ani cu privire laD
Rata de promovare4 pe niveluri4 pro$iluri4 se.e4 medii de reziden!'
Rata a,andonului #colar pe niveluri4 pro$iluri4 se.e4 medii de reziden!'
Rata e.matriculrilor'
Rata actelor de violen!'
Rata de succes la testarea na!ional'
Rata de succes la e.amenul de ,acalaureat'
Rata de succes la e.amenele de certi$icare a competen!elor pro$esionale.
Numrul elevilor care au o,!inut distinc!ii la olimpiadele #colare 8 nivel local4 Gude!ean4
na!ional94 precum #i la alte concursuri #colare'
Date cu privire la evolu!ia a,solven!ilor'
Date cu privire la progresul #colar al elevilorD rezultate la evaluarea ini!ial #i pe parcursul
#colarizrii'
Rezultatele aplicrii c&estionarelor adresate ,ene$iciarilor direc!i #i indirec!i ai educa!iei
8elevi4 prin!i94 personalului didactic4 personalului didactic au.iliar #i personalului nedidactic'
Rezultatele interviurilor individuale sau de grup cu conducerea #colii4 cadre didactice4
responsa,ili de arii curriculare'
Rezultatele parteneriatelor educa!ionale realizate "n ultimii trei ani cu alte unit!i de
"nv!m%nt preuniversitar4 cu institu!ii de "nv!m%nt superior #i cercetare4 -asa -orpului
Didactic4 cu institu!ii locale4 cu patronate4 sindicate4 asocia!ii pro$esionale4 ON3?uri'
Rezultatele proiectelor "n care unitatea a $ost implicat "n ultimii trei ani4 inclusiv procentul
de cadre didactice implicate "n proiecte4 procentul elevilor implica!i "n proiectele #colii4
proiectele derulate de inspectoratul #colar4 "n proiecte derulate de 2inisterul 6duca!iei4
-ercetrii4 ;ineretului #i :portului'
Date privind $ormarea continu a cadrelor didactice "n ultimii cinci ani.BIBLIORAFTUL Nr. IV
REALIZAREA ACTIVITII DE EVALUAREA
INTERN

6valuarea intern a rezultatelor 8autoevaluarea9 si aplicarea msurilor reglatoare / corective
A dac este cazul.

+n!tru'ente de lucru*

Dosarul Nr. +

1roceduri
Dosarul Nr. 2


-&estionare
Dosarul Nr. 4


=i#e
Dosar cu statistici?situa!ii semestriale pe programe de "nv!are


)ocu'entele ce prive!c re,ultatele autoevalu#rii reali,at# de "o'i!ia "$" *

Raportul anual de evaluare intern a calit!ii

1roces Cer,al 8copie con$orm cu originalul9 de la -onsiliul de /dmnistra!ie de apro,are a
Raportului anual de evaluare intern4 #i eventualele revizuiri e$ectuate

1rocese ver,ale


BIBLIORAFTUL Nr. V
C. V.-urile CADRELOR DIDACTICE

BIBLIORAFTUL Nr. VI
RAPOARTE, PLANURI DE ACTIVITI
COMISII METODICE

BIBLIORAFTUL Nr. VII - VIII
RAPOARTE, PLANURI DE ACTIVITI
COMISII SPECIFICE

BIBLIORAFTUL Nr. I
DOVEZI EVIDENA PERFORMANEI COLARE
PREMII LA OLIMPIADE I CONCURSURI COLARE

1remii centralizate pe o,iecte de studiu4 olimpiade4 concursuri4 etape 8local4 Gude!ean4
na!ional4 interna!ional9
Diplome ale elevilor

BIBLIORAFTUL Nr.
OBSERVAREA LECIILOR

3ra$icul asisten!elor la ore
=i#e de o,servare a lec!iilor
/naliza asupra lec!iilor asistate

BIBLIORAFTUL Nr. I
C!ESTIONARE

-&estionare adresate cadrelor didactice
Raport privind interpretarea rezultatelor
-&estionare adresate conducerii unit!ii #colare
Raport privind interpretarea rezultatelor
-&estionare adresate personalului didactic au.iliar #i personalului nedidactic
Raport privind interpretarea rezultatelor

BIBLIORAFTUL Nr. II - IV
C!ESTIONARE ADRESATE ELEVILOR

-&estionare adresate elevilor
Raport privind interpretarea rezultatelor


BIBLIORAFTUL Nr. V - VIII
C!ESTIONARE ADRESATE PRINILOR

-&estionare adresate elevilor
Raport privind interpretarea rezultatelor

BIBLIORAFTUL Nr. I
EVALUAREA ETERN


Dosarul Nr. +

6valuri e.terne D Inspectoratul Bcolar Gude!ean DolG

Dosarul Nr. 2

6valuri e.terne D /.R./.-.I.1