Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa nr.

2
la Ordinul Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat
nr.128 din 29 iunie 2006

MODUL
de completare a Declaraiei privind TVA

I. DISPOZIII GEE!ALE
Formularul Declaraiei priind !"A este ela#orat $n #a%a preederilor !itlului III al
&odului 'iscal (!axa pe aloarea ad)u*at)+ nr.1,1-./III din 10.12.1990 1Monitorul Oficial, 25
martie 2005, ediie special2.
O#li*aia de pre%entare pentru 'iecare perioad) 'iscal) a Declaraiei !"A este pus) $n
sarcina su#iecilor impo%a#ili speci'icai la art.9, lit.a2 3i4sau lit.c2 din !itlul III al &odului 'iscal.
Declaraia priind !"A se $ntocme3te pe un 'ormular o'icial $n #a%a datelor re'lectate $n
5e*istrele de eiden) a lir)rilor 3i procur)rilor pentru perioada 'iscal) respecti) 3i se pre%int)
la inspectoratul 'iscal de stat teritorial6 unde este $nre*istrat su#iectul impo%a#il6 nu mai t$r%iu de
ultima %i a lunii care urmea%) dup) $nc7eierea perioadei 'iscale pentru care aceasta se pre%int).
8n declaraia pre%entat)6 o#li*atoriu se indic) toate rec7i%itele su#iectului impo%a#il cu
!"A6 pre)%ute de 'ormular6 precum 3i perioada 'iscal) pentru care se pre%int) declaraia6
clasi'icaia eniturilor #u*etare 3i data pre%ent)rii acesteia la inspectoratul 'iscal de stat teritorial.
"eridicitatea in'ormaiei pre%entate $n Declaraia priind !"A se con'irm) prin semn)turile
conduc)torului 3i a conta#ilului 3e' 3i 3tampila $ntreprinderii.
&orect)ri 3i radieri la completarea Declaraiei priind !"A nu se admit.

II. MODUL DE "OMPLETA!E
Perioada #i$cal% 9 se completea%) su# 'orm) de cod cu urm)torul 'ormat:
LL&AAAA6 unde:
LL 9 indic) num)rul lunii calendaristice ce corespunde perioadei 'iscale pentru care se
pre%int) declaraia;
AAAA 9 indic) anul respecti.
<xemplu: $n declaraia 'iscal) pentru luna iunie 2006 $n ru#rica (perioada 'iscal)+ se a
indica 0642006.
'n (o)a * se indic) aloarea lir)rilor de m)r'uri6 sericii impo%itate la cota standard6
inclusi:
. aloarea lir)rilor de m)r'uri6 sericii e'ectuate pe teritoriul 5epu#licii =oldoa;
. sumele primite ca plat) anticipat) 1$n aans2 pentru aceste lir)ri.
'n (o)a + se indic) suma !"A calculat) de la aloarea lir)rilor re'lectate $n #oxa 1.

[Un alineat exclus prin Ordinul IFPS nr!"5 din #$0%20#0, &n 'i(oare 0!0"20#0)

'n (o)a , se indic) aloarea lir)rilor de m)r'uri 3i sericii pentru care6 con'orm le*islaiei
$n i*oare6 este pre)%ut) aplicarea !"A la cota redus)6 inclusi:
. aloarea lir)rilor de m)r'uri 3i sericii6 impo%itate la cota redus) a !"A;
9 sumele primite ca plat) anticipat) 1$n aans2 pentru aceste lir)ri.
'n (o)a - se indic) suma !"A calculat) de la aloarea lir)rilor re'lectate $n #oxa >.
'n (o)a . se indic) aloarea lir)rilor de m)r'uri 3i sericii pentru care6 con'orm le*islaiei
$n i*oare6 este pre)%ut) aplicarea cotei %ero a !"A6 cu excepia pl)ilor primite ca plat)
anticipat) 1$n aans2 pentru aceste lir)ri.
'n (o)a / se indic) aloarea lir)rilor de m)r'uri 3i sericii scutite de !"A6 con'orm
le*islaiei $n i*oare6 cu excepia pl)ilor primite ca plat) anticipat) 1$n aans2 pentru aceste
lir)ri.
'n (o)a 0 se indic):
. aloarea sericiilor importate;
. aloarea actielor nemateriale importate6 care con'orm normelor le*ale nu se declar) la
Sericiul "amal;
. aloarea sericiilor6 ener*iei electrice6 ener*iei termice6 *a%elor naturale6 apei lirate6
procurate de la persoanele ?uridice 3i 'i%ice re%idente care se a'l) pe teritoriul 5epu#licii
=oldoa 3i nu au relaii 'iscale cu sistemul ei #u*etar6 care con'orm normelor le*ale nu se
declar) la Sericiul "amal.
'n (o)a 1 se indic) suma !"A calculat) de la aloarea sericiilor6 actielor nemateriale6
m)r'urilor re'lectate $n #oxa 0.
'n (o)a 2 se indic) sumele !"A a?ustate $n ca%ul $n care $n perioadele 'iscale precedente
au 'ost comise erori $n re'lectarea !"A a'erente lir)rilor e'ectuate.
'n (o)a *3 se indic) olumul total al lir)rilor e'ectuate $n perioada *estionar)6 constituit
din suma indicilor din #oxele 16 >6 -6 6.
'n (o)a ** se indic) suma !"A a'erent) lir)rilor de m)r'uri6 sericii e'ectuate $n perioada
*estionar)6 constituit) din suma indicilor din #oxele 26 ,6 9.
'n (o)a *+ se indic) aloarea m)r'urilor 3i sericiilor procurate pe teritoriul 5epu#licii
=oldoa 'olosite pentru des')3urarea actiit)ii de $ntreprin%)tor6 cu excepia procur)rilor
e'ectuate de la persoanele ?uridice 3i 'i%ice re%idente care se a'l) pe teritoriul 5epu#licii =oldoa
3i nu au relaii 'iscale cu sistemul ei #u*etar.
'n (o)a *, se indic) suma !"A pentru procur)rile de m)r'uri 3i sericii e'ectuate pe
teritoriul 5epu#licii =oldoa6 determinate $n #oxa 12 care $n con'ormitate cu preederile art.102
al &odului 'iscal6 este destinat) trecerii $n cont.
'n (o)a *- se indic):
. aloarea m)r'urilor 3i sericiilor importate;
. aloarea actielor nemateriale importate6 care con'orm normelor le*ale nu se declar) la
Sericiul "amal;
. aloarea m)r'urilor6 procurate de la persoanele ?uridice 3i 'i%ice re%idente care se a'l) pe
teritoriul 5epu#licii =oldoa 3i nu au relaii 'iscale cu sistemul ei #u*etar.
'n (o)a *. se indic) suma !"A a'erent) m)r'urilor 3i sericiilor importate 3i procurate6
aloarea c)rora este re'lectat) $n #oxa 1,.
'n (o)a */ se indic) sumele !"A a?ustate $n ca%ul $n care $n perioadele 'iscale precedente
au 'ost comise erori $n re'lectarea sumelor !"A destinate trecerii $n cont6 inclusi sumele !"A
trecute $n cont $n ca%ul datoriilor6 considerate con'orm le*islaiei drept datorii compromise.
'n (o)a *0 se indic) suma trecut) $n cont din perioada 'iscal) precedent) 3i re'lectat) $n
declaraia pentru perioada precedent) $n #oxa 21.
'n (o)a *1 se indic) suma total) a !"A spre deducere6 calculat) ca suma indicilor din
#oxele 1>6 1-6 166 10.
'n (o)a *2 se indic) suma !"A a'erent) #u*etului6 calculat) $n con'ormitate cu preederile
art.101 al &odului 'iscal. @oxa dat) se completea%) numai $n ca%urile $n care suma total) a !"A
pe olumul de lir)ri e'ectuate $n perioada 'iscal) dat) dep)3e3te suma total) a !"A spre
deducere 3i care se determin) ca di'erena #oxelor 111 9 182.
'n (o)a +3 se indic) suma !"A a'erent) #u*etului 1ec7ialent) cu suma !"A re'lectat) $n
#oxa 826 calculat) de la aloarea sericiilor6 actielor nemateriale6 m)r'urilor re'lectat) $n #oxa 0.
'n (o)a +* se indic) suma !"A destinat) trecerii $n cont $n perioada 'iscal) ulterioar).
@oxa dat) se completea%) numai $n ca%ul $n care suma total) a !"A spre deducere dep)3e3te
suma total) a !"A pe aloarea lir)rilor e'ectuate $n perioada 'iscal) dat) 3i !"A spre restituire
care se determin) ca di'erena indicatorilor din #oxele 118 9 11 9 222.
'n (o)a ++ se indic) suma !"A solicitat) spre restituire 3i stipulat) $n cererea de restituire.
&ompletarea #oxei se e'ectuea%) $n Declaraia priind !"A pre%entat) $n perioada 'iscal) $n care
a 'ost depus) cererea.
[*lin modificat prin Ordinul IFPS nr!"5 din #$0%20#0, &n 'i(oare 0!0"20#0)
[*lin &n redacia Ordinului IFPS nr!+5 din 050,20#0, &n 'i(oare #!0,20#0)

Aa Declaraia priind !"A se pre%int) o#li*atoriu anexa6 care a conine in'ormaia despre
'acturile 'iscale6 primite $n perioada 'iscal) pentru care se pre%int) declaraia 3i se sta#ile3te
urm)toarea 'orm) a anexei la Declaraia priind !"A:

Anexa la Declaraia privind TVA Forma TVA FACT


Codul fiscal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nr. de nregistrare TVA _ _ _ _ _ _ _
Pentru uz intern F
Denumirea agentului economic care prezint! anexa la declaraie ______


Perioada fiscal!
___________________________________________________

Num!rul de facturi fiscale primite ___________________________________
! " " "


r.
d&o
4&# al #5rni6or5l5i ce a
eli(erat #act5ra #i$cal%
B4C DEFGHIJKCH6
ILMHINOPE QHREPEIST
QHCRHMQST
Data eli(er%rii
#act5rii #i$cale
UHGH ILMHVK
QHREPEIEW
QHCRHMQEW
Seria #act5rii
#i$cale
XOYKZ
QHREPEIEW
QHCRHMQEW
5m%r5l
#act5rii #i$cale
[E\OY
QHREPEIEW
QHCRHMQEW
Valoarea total% din
#act5r% a livr%rii #%r%
TVA7 lei
]^JHZ FGEK\EFG_
DEFGHICK DE QHREPEIEW
QHCRHMQEW6 ^O` [UX
S5ma total% a
TVA a#erent%
livr%rii7 lei
]^JHZ FS\\H
[UX DE DEFGHICO
* + , - . /
1
2
...
Total pe pa8in%
aFOPE DE FGYHQKbO
x x x
Total 8eneral
aFOPE
x x x"..
#$%$

#eful ntreprinderii


Conta$il %ef
& '"

emn!turile& __________________
%

__________________

Data __________________________

III. P!EVEDE!I SPE"IALE
1. Pentru lir)rile pentru care6 con'orm le*islaiei6 este pre)%ut) scutirea de )rsarea la
#u*et a taxei pe aloarea ad)u*at) 1art., alin.11-2 lit.c2 3i alin.1182 al Ae*ii pentru punerea $n
aplicare a titlului III al &odului 'iscal26 declararea !"A se e'ectuea%) con'orm ordinii sta#ilite $n
pre%entele Indicaii metodice6 cu indicarea o#li*atorie $n 'ereastra din colul drept de sus al
'ormularului Declaraiei priind !"A a semnului (/+.
8n ca%ul $n care contri#ua#ilul paralel cu lir)rile scutite de )rsarea la #u*et a !"A
e'ectuea%) 3i alte lir)ri impo%itate cu !"A pe principii *enerale6 acesta a pre%enta dou)
Declaraii priind !"A:
. una $n care se or re'lecta lir)rile scutite de )rsarea la #u*et a taxei pe aloarea
ad)u*at) 3i procur)rile a'erente acestor lir)ri6 cu indicatorul (/+;
. a doua $n care se or re'lecta lir)rile impo%itate cu !"A pe principii *enerale 3i
procur)rile a'erente acestor lir)ri.
2. Persoanele care nu s$nt $nre*istrate $n calitate de pl)titori ai !"A6 dar care con'orm
le*islaiei au o#li*aia de a ac7ita taxa pe aloarea ad)u*at):
. import) sericii 1art.9, lit.c2 din &odul 'iscal2;
. procur) m)r'uri6 sericii de la persoanele ?uridice 3i 'i%ice re%idente care se a'l) pe
teritoriul 5epu#licii =oldoa 3i nu au relaii 'iscale cu sistemul ei #u*etar 1art., alin.162 al Ae*ii
pentru punerea $n aplicare a titlului III al &odului 'iscal26 cu excepia sumelor declarate 3i
ac7itate or*anelor amale6
pre%int) inspectoratelor 'iscale de stat teritoriale de la locul de $nre*istrare Declaraii
priind !"A6 cu completarea #oxelor 06 86 106 11 3i 20.