Sunteți pe pagina 1din 33

Salarizarea muncii,

drepturile i garaniile sociale


Chiinu 2013
curs de instruire
NT!"#C$$
Prezenta lucrare reprezint un program special de instruire realizat n cadrul proiectului
de cooperare ntre CNV Interna ionaal i Federa ia Sindicatelor din Comunica ii din Republica
Moldova (!"#$!"%& 'Plani(icarea) monitorizarea i evaluarea activit ilor sindicale' (PM*& +i
destinat salaria ilor) membri de sindicat din ramur,
Multitudinea de acte legislative +i normative ce stabilesc drepturile +i obliga-iunile
salaria-ilor reprezint o structur destul de complicat care include di(erite documente +i
regulamente) admiteri +i e.cep-ii, Comple.itatea +i diversitatea de probe al acestei structuri
subn-elege iscusin-a +i utilizarea ei,
Scopul acestui program este) ca salaria ii) membri de sindicat s$+i cunoasc drepturile cu
privire la remunerarea muncii +i protec-ia social) deoarece) actualitatea temei este determinat
de importan-a salariului care reprezint astzi principala surs de venit pentru membrii de
sindicat,
V propunem s studia-i acest lucrare) s ndeplini-i testul de evaluare +i s$l e.pedia-i la
adresa/ M0$!") C1i+inu) str,#" 2ugust) "3) Federa-ia Sindicatelor din Comunica-ii,
4n (unc-ie de rezultatul studierii lucrrii propuse +i de corectitudinea ndeplinirii testului)
Federa-ia Sindicatelor din Comunica-ii va nmna persoanei testate un certi(icat de con(irmare a
instruirii la distan- +i sus-inerii cu succes a evalurii cuno+tin-elor la capitolul salarizarea
muncii) drepturile +i garan-iile sociale,
0orim ca prezenta lucrare s reprezinte un g1id de ini-iere a activului sindical) membrilor
de sndicat n problemele ce -in de salarizare) drepturile +i garan-iile sociale,
V urm succes5
Programul didactic a (ost elaborat de ctre speciali+tii Federa-iei Sindicatelor din
Comunica-ii din Republica Moldova) Ion Prgaru) *lizaveta Iurcu) Maria Clin i 0ina 6u an)
pre edinte al CS al 0PC,
*.pert/ 7atiana 7opor) doctorant la catedra Management) 8SM,
7el, !$99$%:!; !$99$%:"; !$99$%"",
*mail/ (scm<mtc
===,(scm,md

curs de instruire
S%&%'(%$% )#NC''
Noiuni principale
2stzi) n condi-iile economiei de pia-) s$a a>uns la concluzia c no-iunea de ))munc' n
combinare cu ceilal-i (actori de produc-ie ))capitalul' +i ?natura') are o nsemntate deosebit,
Munca este activitatea con+tient +i voluntar a omului depus spre a produce bunuri,
2st(el munca este creatoare de valoare) dar ea ns+i nu are nici valoare +i nici pre-, 0e aici
rezult c pe pia-a muncii muncitorul vinde ntreprinztorului nu munca) ci (or-a de a munc,
0eci) pre-ul muncii muncitorului) reprezint salariul) care con(orm economi+tilor (rancezi 7urgot
+i @uesnaA) reprezint suma care asigur strictul necesar pentru e.isten-a +i ntre-inerea (amiliei
sale, Con(orm Begii salarizrii a R,Moldova nr,C:D din ":,!,!!)
Salariu este orice recompens sau c+tig evaluat n bani) pltit anga>a ilor de ctre
anga>ator sau de organul mputernicit de acesta) n temeiul contractului individual de munc)
pentru munca e.ecutat sau ce urmeaz a (i e.ecutat,
Salariat E persoan (izic (brbat sau (emeie& care presteaz o munc con(orm unei
anumite specialit-i) cali(icri sau ntr$o anumit (unc-ie) n sc1imbul unui salariu) n baza
contractului individual de munc,
Salariu tarifar E componen-a de baz a sistemului tari(ar ce determin mrimea salariului
de baz al salariatului pe unitate de timp ( or) zi&,
Salariul funciei E mrimea lunar a salariului de baz stabilit pentru conductori)
speciali+ti +i (unc-ionari n dependen- de (unc-ia de-inut) cali(icarea +i speci(icul ramurii,
Coeficieni tarifari $ elemente ale re-elei tari(are care indic de cte ori salariul tari(ar
pentru categoria II +i cele urmtoare ale re-elei tari(are este mai mare dect salariul tari(ar pentru
categoria I de cali(icare) al crui coe(icient tari(ar ntotdeauna este egal cu ")!,
Cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real E valoarea minim obligatorie a
retribu-iei muncii garantat de ctre stat pentru munca prestat de salaria-i n sectorul real,
Reea tarifar E totalitatea categoriilor de cali(icare (de salarizare& +i a coe(icien-ilor
tari(ari (grilelor de salarii& corespunztori) prin intermediul crora se stabilesc salariile de baz
ale salaria-ilor,
Gril de salarii $ diapazon de salarii n limitele cruia se stabilesc salariile de baz
concrete pentru (unc-ii aparte sau grupuri (unc-ionale de conductori) speciali+ti sau (unctionari,
ndrumar tarifar de calificare $ culegere de caracteristici de cali(icare a pro(esiilor sau
specialit-ilor +i (unc-iilor) clasi(icate n compartimente pe unit-i de produc-ie +i (eluri de
ocupa-ii) destinat pentru tari(icarea lucrrilor +i con(erirea categoriilor (claselor& de cali(icare
muncitorilor +i speciali+tilor,
Sisteme de salarizare
Con(orm legisla-iei n vigoare pentru organizarea salarizrii) unit-ile din sectorul real pot
aplica/
$ sitemul tari(ar de salarizare;
$ sisteme netari(are de salarizare,
Alegerea sistemului de salarizare se efectuiaz de ctre angajator dup consultarea
reprezentailor salariailor.
Sistemul tarifar de salarizare reprezint totalitatea normativelor care determin
di(eren-ierea salariului) n (unc-ie de cantitatea) calitatea +i condi-iile de munc) +i include/
F re-elele tari(are)
F salariile tari(are)
F coe(icien-ii tari(ari)
F grilele de salarii ale (unc-iei)
F ndrumarele tari(are de cali(icare,
#
curs de instruire
4n sectorul real re-eaua tari(ar se stabile+te) prin negociere) la nivel ramural E n
conven-ia colectiv de munc +i la nivel de unitate E n contractul colectiv de munc,
Re-eaua tari(ar la nivel ramural sau la nivel de unitatae se stabile+te pentru muncitori sau
pentru toate categoriile de salaria-i (muncitori) (unc-ionari administrativi) speciali+ti +i personal
cu (unc-ie de conducere& n baza categoriilor de cali(icare sau a altor criterii,
Sistemele netarifare de salarizare reprezint modalit-i de di(eren-iere a salariilor n
dependen- de per(orman-ele individuale +iGsau colective +i (unc-ia de-inut de salariat,
Criteriile +i normele de evaluare a per(orman-elor pro(esionale individuale ale salariatului
se stabilesc de ctre anga>ator) prin negociere cu sindicatele sau reprezentan-ii salaria-ilor,
Aprecierea performanelor profesionale individuale ale salariatului se efectueaz de
ctre angajator.
Sistemul netari(ar de salarizare se stabile+te n contractul colectiv de munc la nivel de
unitate,
Stabilirea cuantumului salariului pentru (iecare salariat n cadrul sistemelor netari(are de
salarizare se e(ectueaz de ctre anga>ator, Drept limit minim i garanie a statului servete
cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real.
2rt.(3) Legea nr.8! din ".#$.$##$ salarizrii%&onitor 'ficial al R& nr.(#)($ din "".#.$##$
Structura salariului
4n sistemul tari(ar +i sistemele netari(are salariul include/
F salariul de baz (salariul tari(ar) salariul (unc-iei&)
F salariul suplimentar (adaosurile +i sporurile la salariul de baz&)
F alte pl-i de stimulare +i compensare,
) Salariul de *az se stabile+te sub (orm de salarii tari(are pentru muncitori +i salarii ale
(unc-iei pentru (unc-ionari) speciali+ti +i conductori pentru munca e.ecutat n con(ormitate cu
normele de munc stabilite potrivit cali(icrii) gradului de pregtire pro(esional +i competen-ei
salariatului) calit-ii) gradului de rspundere pe care l implic lucrrile e.ecutate +i comple.it-ii
lor,
) Salariul su+limentar reprezint o recompens pentru munca peste normele stabilite)
pentru munc e(icient +i inventivitate +i pentru condi-ii deosebite de munc, *l include
adaosurile +i sporurile la salariul de baz) alte pl-i garantate +i premii curente) care se stabilesc
n con(ormitate cu rezultatele ob-inute) condi-iile de munc concrete) iar n unele cazuri
prevzute de legisla-ie E +i lundu$se n considerare vec1imea n munc,
) ,lte +li de stimulare -i com+ensare includ recompensele con(orm rezultatelor
activit-ii anuale) premiile potrivit sistemelor +i regulamentelor speciale) pl-ile de compensare)
precum +i alte pl-i neprevzute de legisla-ie care nu contravin acesteia,
Sursa de plat a salariului pentru angajaii din sectorul real o constituie o parte din
venitul obinut din activitatea economic a unitii .
2rt.(.() Legea nr.8! din ".#$.$##$ salarizrii%&onitor 'ficial al R& nr.(#)($ din "".#.$##$
eglamentarea salarizrii
Statul reglementeaz retribuirea muncii salaria-ilor din unit-i) indi(erent de tipul lor de
proprietate +i (orma de organizare >uridic) prin stabilirea mrimii salariului minim pe
-ar) cuantumului minim garantat al salariului n sectorul real) +i salariului tari(ar pentru
categoria I de salarizare a salaria-ilor din sectorul bugetar) altor norme +i garan-ii de stat) prin
stabilirea sistemului +i condi-iilor de salarizare a salaria-ilor din institu-iile +i organiza-iile
(inan-ate de la buget) prin reglarea (ondurilor de salarizare a salaria-ilor din ntreprinderile
monopoliste,
Statul reglementeaz retribuirea muncii salaria-ilor din unit-i) indi(erent de tipul lor de
proprietate +i (orm de organizare >uridic) prin stabilirea mrimii salariului minim pe -ar)
cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real,
:
curs de instruire
Cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real se stabile+te de 6uvern dup
consultarea partenerilor sociali,
Cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real se ree.amineaz anual) n (unc-ie
de cre+terea sumar anual a indicelui pre-urilor de consum +i a ratei de cre+tere a productivit-ii
muncii la nivel na-ional,
ncep*nd cu 1 mai 2013, cuantumul minim garantat al salariului *n sectorul real +la
*ntreprinderi, organizaii, instituii cu autonomie ,inanciar, indi,erent de tipul de
proprietate i ,orma de organizare -uridic, *n continuare . uniti/ se sta0ilete *n mrime
de 1,21 lei pe or sau 1200 lei pe lun, calculat pentru un program complet de lucru de 134
ore *n medie pe lun5
/G "0( din #1.#3.$#"#%&onitor 'ficial al R& nr.3( din "$.#3.$#"#

Salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare (de salarizare&) ca normativ ce determin
nivelul retribuirii muncii salaria-ilor pentru o perioad concret de timp) se stabile+te/
a& n sectorul bugetar E prin lege) n mrime egal sau care dep+e+te cuantumul
salariului minim pe ar;
b& n anumite ramuri ale sectorului real E prin negociere) n conven-iile colective la nivel
ramural) iar pentru salaria-ii din unit-ile cu autonomie (inanciar din ramurile respective E prin
negociere) n contractul colectiv de munc al unit-ii) n mrime nu mai mic dect cuantumul
stabilit de conven-ia colectiv la nivel ramural,
4n cazul aplicrii sistemului tari(ar de salarizare) salariul tari(ar pentru categoria I de
cali(icare (de salarizare& a re-elei tari(are este componenta principal +i obligatorie +i serve+te
drept baz pentru stabilirea) n contractele colective de munc +i contractele individuale de
munc) a salariilor tari(are +i salariilor (unc-iei concrete,
Salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare la nivel de ramur sau de unitate se
ree.amineaz n (unc-ie de condi-iile economice concrete ale ramurii sau n (unc-ie de
posibilit-ile (inanciare ale unit-ii, 7otodat) cuantumul lunar total al salariului unui angajat,
calculat n baza sistemului tarifar de salarizare, nu poate fi mai mic dect cuantumul minim
garantat al salariului n sectorul real, stabilit de uvern.
!u ncepere de la " ianuarie #$$% a fost stabilit salariul minim pe ar n cuantum de
&$$ lei lunar pentru un program complect de lucru de "&% ore 'n mediu pe lun(, ceia ce
reprezint ),** lei +or, conform ,otrrii uvernului nr."* din "%.$".#$$%,
4n cazul n care programul de munc este) potrivit legii) mai mic de :! oreGsptmn)
salariul minim orar se calculeaz de ctre anga>ator prin raportarea salariului minim lunar)
prevzut n prezentul punct) la numrul mediu de ore lunar) potrivit programului legal de lucru
aprobat,
Coe,icinii de comple6itate recomanda-i la stabilirea salariului tari(ar pentru categoria I
de cali(icare (de salarizare& prin Hotrrii 6uvernului nr,D:# din "",!9,!!/
F pentru ramura potal 7 1,10,
8 iar pentru ramura telecomunicaii . 1,305
Coe(icien-ii de comple.itate nu sunt obligatorii) ei avnd caracter orientativ n procesul
negocierilor privind stabilirea salariului pentru categoria I de cali(icare la nivel de ramur sau
unitate economic,
eeaua tari,ar recomandat pentru muncitorii
din unitile cu autonomie ,inanciar
Categoria de
cali(icare
I II III IV V VI VII VIII
Coe(icien-ii
tari(ari/
")! ")"!$")%" ")!$")%3 ")#!$")C" "):!$)!D ")%!$)#9 ")9!$)93 ")D!$#)!D
%
curs de instruire
Re-eaua tari(ar se aplic la stabilirea salariilor tari(are de ctre unit-ile) care aplic
sistemul tari(ar de salarizare) indi(erent de tipul lor de proprietate +i (orma de organizare >uridic,
Re-eaua tari(ar concret se stabile+te n unit-i prin negocieri +i este parte integrant a
contractului colectiv de munc,
Coe(icien-ii tari(ari pe categoriile de cali(icare se stabilesc n mrimi (i.e cuprinse ntre
limitele minim +i ma.im ale grilelor de coe(icien-i tari(ari prevzu-i n prezenta ane. pe
categoriile de cali(icare respective,
7otodat) la stabilirea re-elei tari(are concrete se va urmri ca pentru (iecare categorie
urmtoare) coe(icientul tari(ar s (ie n mod obligator mai mare dect cel stabilit pentru categoria
anterioar) cu asigurarea unei cre+teri egale sau propor-ionale de la categorie la categorie,
0i(eren-ierea salariilor tari(are se e(ectueaz n (unc-ie de (ormele de salarizare (n acord
sau pe unitate de timp& +i domeniul de activitate,
Mrimea salariului tari(ar orar sau lunar pentru categoria I de cali(icare se stabile+te prin
negocieri colective ntre persoanele >uridice sau (izice (patroni& +i salaria-i sau reprezentan-ii
acestora) n (unc-ie de posibilit-ile (inanciare ale patronului) +i se (i.eaz n contractele
colective, Mrimea concret a salariului tari(ar orar sau lunar nu poate (i mai mic dect mrimea
salariului tari(ar orar sau lunar pentru categoria I de cali(icare) stabilit prin negocieri ntre
patronatele +i sindicatele reprezentative la nivel ramural sau teritorial) dup caz ,
Salariile tari(are orare sau lunare pentru celelalte categorii de cali(icare se stabilesc prin
nmul-irea salariului tari(ar orar sau lunar (pentru categoria I de cali(icare& la coe(icientul tari(ar
respectiv,
Muncitorilor de nalt cali(icare) anga>a-i la lucrri deosebit de importante +i de o e.trem
rspundere) li se pot stabili salarii tari(are ma>orate de la %! pn la "!! procente (a- de salariul
tari(ar cuvenit con(orm categoriei de cali(icare de-inute,
Salariile tari(are lunare se determin prin nmul-irea salariilor tari(are orare la "93 ore,
/G nr.!3 din "".#0.$##$. ane2a nr."%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din $#.#0.$##$
Salariile de ,uncie pentru personalul de conducere, de specialitate i de e6ecuie
Pentru personalul de conducere) de specialitate +i de e.ecu-ie din unit-ile de autonomie
(inanciar pentru calcularea salariilor de (unc-ie se recomand categoriile de salarizare ale
eelei tari,are unice de salarizare +T#S/, +i anume/
"enumirea ,unciei Categoria de
salarizare
"
Conductorii de unit-i economice mari/
a& cu un e(ectiv de "!!! +i mai mul-i anga>a-i !$
b& cu un e(ectiv de pn la "!!! anga>a-i "C$!
Conductori de unit-i economice mici (pn la %! anga>a-i& "%$"D
Boc-iitori ai conductorului de unitate/
inginer +e() director de subdiviziune ":$!
Constructor +e() te1nolog +e() agronom +e() economist principal) al-i speciali+ti
+e(i ":$"3
Conductori (manageri) +e(i& de subdiviziuni (direc-ii) sec-ii) laboratoare&
specializate n activit-i de produc-ie "#$"C
Conductori (manageri) +e(i& de servicii (unc-ionale de baz/ economico$
(inanciar; de vnzare +i marIeting; de publicitate +i rela-ii publice; de
aprovizionare te1nico$material; de in(ormatic) de dezvoltare te1nico$
+tiin-i(ic "$"D
Conductori ( manageri) +e(i& de servicii (unc-ionale au.iliare/ de
administra-ie; de personal) pregtirea personalului +i alte rela-ii de munc;
>uridice; cancelarie; paz; protec-ia muncii; gospodrie; alte servicii au.iliare ""$"9
9
curs de instruire
Je( de birou) laborator) sector n cadrul direc-iei) sec-iei) laboratorului "!$":
Je( de sec-ie) compartiment) atelier de produc-ie ""$"D
Je( de +antier (lucrri& superior "$":
Je( de +antier (lucrri&) mecanic) energetician sec-ie "!$"
Je( de sector (sc1imb(&) brigad) grup "!$"#
Superiori/ maistru) maistru controlor) mecanic n gara> "!$"#
Maistru) maistru controlor) mecanic n gara> 3$"
Je( de sec-ie de gospodrie C$"!
Inginer/ constructor) te1nolog) proiectant) ecolog) electronist) programator)
ar1itect) matematician) pictor$constructor (designer&) geodezist/
coordonator ":$"%
categoria I "#$":
categoria II "$"#
categoria III ""$"
(r categorie 3$"!
Ingineri de alte specialit-i) economist) contabil$revizor) pictor) geolog)
geo(izician) topogra( de mine/
coordonator "#$":
categoria I "$"#
categoria II "!$""
(r categorie C$3
Kurisconsult) psi1olog) sociolog) (iziolog) traductor) redactor) metodist) al-i
speciali+ti cu studii superioare/
categoria I "$"#
categoria II "!$""
(r categorie C$3
Contabil/
coordonator "#$":
categoria I "$"#
categoria II "!$""
cu studii superioare universitare 3$"!
cu studii superioare de scurt durat C$3
(r studii superioare de scurt durat D$C
Medic veterinar/
coordonator "%$"9
categoria I ":$"%
categoria II "$"#
(r categorie "!$""
2gronom) zoote1nician) entomolog) to.icolog) bacteriolog) microbiolog)
micolog/
coordonator ":$"%
categoria I "$"#
categoria II "!$""
(r categorie 3$"!
Felcer veterinar/
categoria I "!$""
categoria II 3$"!
(r categorie D$C
Superiori/ dispecer) merceolog/
cu studii superioare universitare 3$"!
D
curs de instruire
cu studii superioare de scurt durat C$3
7e1nicieni de toate specialit-ile) pictor +i decorator/
categoria I 3$"!
categoria II D$C
(r categorie 9$D
Inspector ) laborant %$9
Je( subdiviziune de paz D$3
Je(i/
cancelarie) depozit central) ar1iv/
cu studii superioare universitare C$3
cu studii superioare de scurt durat 9$D
Je(i/
Lirou de dactilogra(iere) cas de bilete) (onotec %$D
Lirou de multiplicare +i reproducere) (otolaborator) depozit, Punct de
nc1iriere) spltorie) gospodrie) sticlogra(ie/
cu studii superioare de scurt durat %$9
cu studii medii :$%
Lirou de permise) e.pedi-ie) birou in(orma-ii) camer de pstrare :$%
LroIer valori) dealer C$""
2gent de asigurare) agent imobiliar) agent de voia>) agent comercial) evaluator
asigurri) estimator licita-ii) reprezentant te1nic +i comercial) operator g1i+eu
banc) operator g1i+eu cas de sc1imb D$"!
Stenogra(/
categoria I 9$D
categoria II %$9
Superiori/ administrator) ar1ivar) casier) ncasator %$D
Statistician) desenator$constructor) operator dispecerat) intendent obiect)
cldire %$D
Casier) ncasator) administrator) ar1ivar) agent de ac1izi-ie) tari(icator
:$9
Secretar al conductorului) secretar stenogra() secretar dactilogra() re(erent
:$%
*.peditor mr(uri) operator deservire ascensor) pontator superior) intendant
#$%
7ele(a.ist) teletipist) tele.ist :$%
0actilogra(/
7e.t n limbi strine 9$D
Categoria I %$9
Categoria II #$:
2gent aprovizionare) pontator) desenator) calculator) ta.ator) copist) gre(ier)
distribuitor sarcini) comis$voia>or) cronometrar #$:
*.peditor) personal de serviciu la cmin) personal la serviciu n birou de
permise) agent gard corp) agent paz n incinte) gardian public
$#
Categoriile de salarizare ale R78S pentru muncitori se asimileaz cu categoriile de
cali(icare de-inute) iar pentru personalul au.iliar +i de deservire) care nu dispune de categorii de
cali(icare +i bene(iciaz de salarii tari(are lunare) categoriile de salarizare se stabilesc la nivelul
celor (i.ate pentru ocupa-iile respective din sectorul bugetar,

C
curs de instruire
Salariul de (unc-ie concret) con(orm categoriei de salarizare acordat) se stabile+te ntre
limitele grilei) prevzute pentru categoria respectiv n Re-eaua tari(ar unic de salarizare a
anga>a-ilor din sectorul bugetar,
4n cazurile n care salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare stabilit n unitate este
mai mare dect cel stabilit pentru categoria I de salarizare) con(orm R78S) grilele de salarii
corespunztoare categoriilor de salarizare ale R78S se recalculeaz aplicndu$se coe(icientul
egal cu raportul dintre salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare stabilit n unitate +i salariul
tari(ar pentru categoria I de salarizare a R78S) cu rotungirea rezultatelor pn la zeci,
0ac n unitate e.ist unele (unc-ii) nespeci(icate n tabelul din prezenta ane.)
categoriile de salarizare pentru (unc-iile n cauz se vor stabili prin asimilare cu (unc-iile din
tabel) ec1ivalente con(orm nivelului de pregtire +i comple.itate,
4n cazul n care n unit-i e.ist (unc-ii similare celor din sectorul bugetar (medici) cadre
didactice) colaboratori +tiin-i(ici) arti+ti etc,&) (a- de aceste (unc-ii se vor aplica categoriile de
salarizare prevzute pentru ele n actele normative utilizate n sectorul bugetar,
4n (unc-ie de posibilit-ile (inanciare) unit-ile pot elabora +i aplica pe categoriile de
salarizare ale Re-elei tari(are unice de salarizare grile de salarii sau coe(icien-i de multiplicitate
n cuantum multiplu al salariului tari(ar pentru categoria I de cali(icare stabilit n unitate)
deosebite de cele stabilite n Re-eaua tari(ar unic de salarizare a anga>a-ilor din sectorul
bugetar,
/G nr.!3 din "".#0.$##$. ane2a nr.$%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din $#.#0.$##$
Salariul de baz) modul +i condi-iile de salarizare a conductorilor unit-ilor cu autonomie
(inanciar se stabile+te de ctre organele mputernicite s numeasc aceste persoane +i se (i.eaz
n contractul nc1eiat ntre pr-i,
7otodat) salariul de (unc-ie al conductorului nu poate servi drept temei pentru stabilirea
salariilor altor anga>a-i ai unit-ii,
Salariile de baz +i alte drepturi salariale pentru conductorii ntreprinderilor de stat +i
celor cu capital ma>oritar de stat se stabilesc n contractele de management) nc1eiate ntre
(ondatorul ntreprinderii de stat sau Consiliul societ-ii pe ac-iuni +i manageri,
Cuantumul lunar total al salariului conductorilor ntreprinderilor de stat +i celor cu
capital ma>oritar de stat nu poate dep+i mrimea ncincit a salariului mediu lunar) constituit n
ansamblu pe unitatea condus n perioada de la nceputul anului pn la luna gestionar, 4n
cuantumul lunar total al salariului conductorului pasibil limitrii cu mrimea ncincit a
salariului mediu lunar pe unitatea condus nu se includ recompensele pentru rezultatele muncii
n ansamblu pe an) premiile acordate la datele >ubiliare personale sau ale ntreprinderii) la
srbtorile pro(esionale) precum +i a>utoarele materiale pentru tratament +i odi1n,
Pentru conductorii ntreprinderilor de stat) ntreprinderilor cu capital ma>oritar de stat +i
ai celor monopoliste) indicate de 6uvern) care n perioada lor de activitate au admis (admit&
restan-e la plata salariilor anga>a-ilor) salariile de (unc-ie nu pot (i ma>orate pn la lic1idarea
total a restan-elor,
2ce+ti conductori de unit-i) pn la lic1idarea integral a restan-elor) nu bene(iciaz) de
asemenea) de dreptul de a primi premii) sporuri la salariu sau alte pl-i de stimulare,
4n cazul n care) pe parcursul anului gestionar) restan-ele la plata salariilor anga>a-ilor au
(ost lic1idate) salariul conductorului se va recalcula cu includerea tuturor pl-ilor salariale,
Pentru stabilirea salariilor de (unc-ie ale personalului ncadra-i n unit-i ce nu aplic
sistme de salarizare bazate pe Re-eaua tari(ar unic de salarizare sunt recomandai coe,icienii
de multiplicitate9
3
curs de instruire
Categorii de anga-ai "iapazonul coe,icienilor de
multiplicitate *n cuantum
multiplu a salariului tari,ar
pentru categoria ' de cali,icare
sta0ilit la *ntreprindere
"!
curs de instruire
Func-ionari administrativi ")"%$)!!
Speciali+ti cu studii superioare de scurt durat/
Categoria I ")D!$#)!!
Categoria II ")9!$)D!
Fr categorie ")%$):
Speciali+ti cu studii superioare universitare/
Coordonatori )%!$:)%!
Categoria I )!$:)!!
Categoria II )!!$#)%!
Categoria III ")3!$#)%!
Fr categorie ")C!$#)!!
Colaboratori +tiin-i(ici )%!$C)!!
Conductori (manageri) +e(& de subdiviziuni interioare
(sectoare) birouri) sec-ii) ateliere) servicii etc,& speciali+ti
+e(i
)!!$9)!!
Speciali+ti +e(i (care au n subordine personal&) directori
de subdiviziune +i (iliale) ad>unc-i ai conductorului de
unitate
#)!!$D)!!
Conductor de unitate :)!!$C)!!

Raportarea personalului la categoriile de personal se e(ectueaz n con(ormitate cu
Clasi(icatorul ocupa-iilor din Republica Moldova CRM !!9$3D,
0i(eren-ierea salariilor de (unc-ie ale speciali+tilor) con(orm categoriilor de cali(icare
stabilite) +i ale conductorilor) con(orm ierar1iei) se e(ectueaz de ctre unit-i de sine stttor) n
limitele diapazonului stabilit pentru categoria respectiv de personal, 7otodat) salariile de
(unc-ie concrete nu pot (i stabilite n mrimi mai mici dect cele calculate pentru categoriile
respective de anga>a-i) reie+ind din coe(icien-ii de multiplicitate stabili-i pe limita in(erioar a
diapazonului +i cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real,
/G nr.!3 din "".#0.$##$. ane2a nr.%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din $#.#0.$##$
:remierea anga-a ilor
Premierea anga>a-ilor se e(ectueaz n modul +i pentru indicii de premiere stabili-i n
temeiul Regulamentului privind premierea salaria-ilor) elaborat de comun acord cu comitetele
sindicale sau reprezentan-ii salaria-ilor +i aprobat de conductorul unit-ii, Ba ntreprinderile de
stat +i cu capital ma>oritar de stat cuantumul premiilor pltite din (ondul de salarizare nu va
dep+i "!! M din salariile tari(are +i de (unc-ie ale personalului) -innd cont de sporurile +i
suplimentele prevzute de legisla-ie,
7otodat) suma de premii pltit unui lucrtor nu se limiteaz,
Conductorii unit-ilor au dreptul) n condi-iile stipulate n contractul colectiv de munc)
s premieze suplimentar anga>a-ii +i din contul bene(iciului rmas la dispozi-ia unit-ii,
,rt.(0) din /G nr.!3 din "".#0.$##$%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din $#.#0.$##$

Sporurile de compensare pentru munca prestat *n condiii ne,a;ora0ile
Sporurile de compensare pentru munca prestat n condi-ii ne(avorabile se stabilesc n
mrime unic pentru salaria-ii de orice cali(icare) care muncesc n condi-ii egale n unitatea
respectiv,
Mrimea concret a sporurilor de compensare pentru munca prestat n condi-ii
ne(avorabile se stabile+te n (unc-ie de greutate +i nocivitate) n limitele negociate de partenerii
sociali +i aprobate prin conven-ia colectiv la nivel na-ional +i ramural) dar nu mai mic de %M
din salariul minim pe -ar pentru lucrri n condi-ii grele +i nocive +i nu mai mic de %!M din
salariul minim pe -ar pentru lucrri n condi-ii deosebit de grele +i deosebit de nocive,
""
curs de instruire
Sporurile de compensare se pltesc pentru durata real a muncii prestate n condi-ii
ne(avorabile,
2rt.("() Legea nr.8! din ".#$.$##$ salarizrii%&onitor 'ficial al R& nr.(#)($ din "".#.$##$
Salaria ii care presteaz munca n condi ii ne(avorabile) n (unc ie de starea real a
condi iilor de munc) stabilit dup atestarea locurilor de munc) li se stabilesc un spor de
compensare) dup cum urmeaz/
,rt.(1) a Con3en iei Colecti3e de munc la ni3el de ramur +entru anii $#"3)$#"(
%lte sporuri
2nga>a-ii unit-ii (cu e.cep-ia muncitorilor& pot bene(icia de sporuri la salariul de baz
pentru nalt cometen- pro(esional) intensitatea muncii) precum +i pentru ndeplinirea unor
sarcini de importan- ma>or sau de urgen-) pe termenul e(ecturii lor,
Sporurile se stabilesc pentru cel mult un an +i pot (i reduse sau anulate n cazul ndeplnirii
n termen a sarcinilor) scderii calit-ii sau nclcrii disciplinei de munc,
Sporul pentru vec1ime n minc poate (i stabilit n cuantum de minimum %M pentru # ani
+i ma.imum :!M din salariu de baz pentru o vec1ime de peste ! ani de activitate de pro(il n
ramura respectiv,
&ista adaosurilor i sporurilor la salariu cu caracter compensatoriu acordate
anga-ailor i mrimea lor minim
"enumirea adaosurilor i sporurilor la
salariu cu caracter compensatoriu
)rimea minim a adaosurilor i sporurilor la
salariul de 0az
Pentru munca intensiv la conveiere) linii n
(lu. +i linii automatizate
#! la sut din salariul tari(ar
Pentru munca prestat) con(orm gra(icului
de lucru) cu divizarea zilelor de munc n
pr-i +i ntreruperi ntre ele de cel pu-in dou
ore
#! la sut din salariul tari(ar
Pentru munca n mai multe sc1imburi/
pentru munca n sc1imbul II ! la sut din salariul tari(ar
pentru munca n sc1imbul III :! la sut din salariul tari(ar
Pentru cumularea pro(esiilor ((unc-iilor& 4n (unc-ie de volumul de lucru e.ecutat) poate (i
(olosit toat economia (ondului de salariu)
ob-inut de la disponibilizarea personalului
Pentru e.tinderea zonelor de deservire sau
sporirea volumului de lucrri e.ecutate
4n (unc-ie de volumul de lucru e.ecutat) poate (i
(olosit toat economia (ondului de salariu)
ob-inut de la disponibilizarea personalului
Pentru ndeplinirea obliga-iunilor de munc
ale lucrtorilor care lipsesc temporar
4n (unc-ie de volumul de lucru e.ecutat) poate (i
(olosit toat economia (ondului de salariu)
ob-inut de la disponibilizarea personalului
Numrul de puncte *n ,uncie de gradul de
noci;itate, sta0ilit *n con,ormitate cu pre;ederile
<otr*rii =u;ernului nr5133> din 1051052002
)rimea sporului,
lei
!)% E )! "%!
)" E :)! "C!
:)" E 9)! "!
9)" E C)! :!
C)" E "!)! D!
Mai mult de "!)! #!!
"
curs de instruire
Muncitorilor care e.ecut lucrri prevzute
pentru lucrtorii cu categorie de cali(icare
in(erioar
0i(eren-a dintre salariul tari(ar al muncitorului)
con(orm categoriei tari(are atribuite +i salariul
tari(ar pentru munca e.ecutat
Pentru munca prestat la unele obiecte de
construc-ie +i n raioanele unde apar situa-ii
e.cep-ionale
#! la sut din salariul tari(ar
Conductorilor de brigad (de ec1ip& din
rndurile muncitorilor) care nu snt scuti-i de
lucrul lor de baz) pentru conducerea
brigzii (ec1ipei&
Pn la "% la sut din salariul de baz) n cazul
conducerii unei brigzi cu un e(ectiv de pn la "!
salaria-i) +i n mrime de pn la % la sut $
pentru conducerea unei brigzi cu un e(ectiv de
peste "! salaria-i, Pentru +e(ii de ec1ip $ n
mrime de %! la sut din cuantumul procentual al
sporului stabilit pentru brigadier
Jo(erilor de autocamioane) autoturisme +i
autobuse $ pentru clasele de cali(icare
"!M din salariul tari(ar +o(erilor de clasa II +i
%M $ +o(erilor de clasa I) pentru timpul lucrat n
calitate de +o(er
Jo(erilor de autoturisme de serviciu $ pentru
intensitatea muncii
Pn la % la sut din salariul tari(ar
Bucrtorilor trans(era-i din necesit-i de
produc-ie din ini-iativa administra-iei la un
loc mai pu-in pltit
0i(eren-a dintre c+tigul real pentru timpul lucrat
+i c+tigul mediu la locul precedent de munc
compensatoriu
/G nr.!3 din "".#0.$##$. ane2a nr.0%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din
$#.#0.$##$
4n unit-ile cu autonomie (inanciar) lista adaosurilor +i sporurilor la salariu cu caracter
compensatori se stabile te n contractului de munc,
8nit-ile n cauz snt n drept s ma>oreze adaosurile +i sporurile) speci(icate mai sus)
precum +i s stabileasc alte adaosuri +i sporuri cu caracter compensatoriu) n limitele
mi>loacelor proprii (mi>loacelor alocate& prevzute pentru aceste scopuri n contractele colective
de munc,
,rt.(1) din /G nr.!3 din "".#0.$##$%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din $#.#0.$##$
Salariul net
4n con(ormitate cu art,("%)##)#:)#%& Codul 4iscal al R.&oldo3a +entru anul $#"3)
!otele de impozit pentru persoanele (izice se determin n mrime de/
8 DM $ din venitul anual ce nu dep+e+te suma 9 D!! lei;
8 "C M $ ce dep+e+te suma 9 D!! lei,
Fiecare salariat are dreptul la scutiri n temeiul cererii depuse n contabilitatea ntreprinderii/
8 Scutire personal anual E 3 "! lei;
8 Pentru persoana ntre-inut E !:! lei;
8 Invalizi E "# %9! lei;
8Scutire acordat sotiei (so ului& E 3 "! lei,
-rimele de asigurare obligatorie de asisten medical pentru anul !"#/
8 #)%M $ pentru salariat;
8 #)%M $ pentru anga>ator,
Legea fondurilor asigurrii o*ligatorii de asisten medical nr.$(" din #8."".$#"$
!ontribu iile de asigurri sociale obligatorii /
8 #M $ pentru anga>ator din (ondul de salarizare;
8 9M $ din salariu lunar pentru salariat,
Legea nr.$(# *ugetului asigurrilor sociale de stat +e anul $#"3
"#
curs de instruire
Modul de calcul al impozitului pe venitul din salariu a persoanelor (izice este unul mai
complicat n compara-ie cu prima de asigurare obligatorie de asisten- medical +i contribu-ia de
asigurari sociale de stat obligatorii) datorita (aptului c rata procentual di(er n (unc-ie de
mrimea salariului) ast(el ncNt aceste cote sunt mpr-ite dup cum urmeaz/
$ D M din venitul anual impozabil ce nu dep+e+te suma de 9D!! lei pentru un an; deci
dac salariul este mai mare de % de lei lunar) suma de % va (i impozitat cu DM) restul cu
o cot mai mare;
$ "CM din venitul anual impozabil ce dep+e+te suma de 9D!! lei pentru un an $
di(eren-a dintre suma salariului total si % lei se va ta.a cu "CM;
2ceast di(eren- de cote s$a impus pentru a prote>a salaria-ii cu venituri mici,
7ot la capitolul impozit pe venitul din salariu trebuie men-ionat +i (aptul c) (iecare
persoana (izic rezident bene(iciaz de o scutire personal anual n valoare de 3"! lei (+i de
alte scutiri& n baza cererii depuse la contabilitate) care se deduce din suma brut a salariului
nainte de a aplica cotele impozitului,
Modalitatea de calcul e relativ simpl/ din salariul brut se e.clude/
$ scutirea n baza cererii depuse;
$ DM sau "CM $ impozitul pe venit;
$ #)%M $ prima de asigurare obligatorie de asisten- medical;
$ 9M $ contribu-ia individualn de asigurri sociale de stat ((ondul de pensii&,
4n urma calculului) ob-inem salariul net sau salariu spre ac1itare,
Suplimentar) la sumele deduse (sczute& din salariul brut) anga>atorul mai plte+te/
#)%M $ prima de asigurare obligatorie de asisten- medical;
#M $ tari(ul contribu-iei de asigurri sociale de stat obligatorii calculate din suma
salariului brut,
%lte norme i garanii de salarizare
Normele speci(ice de salarizare (pentru munca peste orele de program; n zilele de odi1n
+i de srbtoare; n timp de noapte; pentru timpul de sta-ionare nu din vina salariatului; n caz de
producere a rebutului nu din vina salariatului; a salaria-ilor sub "C ani cu o durat redus a
muncii zilnice etc,& +i garan-iile pentru salaria-i (plata concediilor anuale; pentru timpul
ndeplinirii ndatoririlor de stat sau ob+te+ti; pentru salaria-ii trimi+i s$+i ridice cali(icarea sau
pentru e.amen medical; n cazul trans(errii la o alt munc din necesit-i de produc-ie; n cazul
trans(errii la o munc mai u+oar a (emeilor gravide +i a (emeilor care au copii n vrst de pn
la # ani; n cazul instruirii de produc-ie) reciclrii +i nsu+irii altei pro(esii; pentru donatori etc,&)
precum +i alte norme) garan-ii +i compensa-ii pentru salaria-i stabilite de Codul muncii +i de alte
acte normative,
Normele speci(ice +i garan-iile de salarizare) prevzute m actele normative) reprezint
garan-ii minime stabilite de stat, Mrimile concrete ale normelor +i garan-iilor vor (i stabilite prin
negocieri +i legalizate n contractele colective de munc,
2rt.("0) Legea nr.8! din ".#$.$##$ salarizrii%&onitor 'ficial al R& nr.(#)($ din "".#.$##$
?ormele de plat a salariului
Salariul se plte+te n moned na-ional
Cu acordul scris al salariatului) se permite plata salariului prin institu-iile bancare sau
o(iciile po+tale) cu ac1itarea serviciilor respective din contul anga>atorului, Modul de plat a
salariului prin institu-iile bancare sau o(iciile po+tale se stabile+te de 6uvern) n comun cu Lanca
Na-ional a Moldovei,
Plata salariului n natur este interzis,
,rt.("") Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
2rt.($1) Legea nr.8! din ".#$.$##$ salarizrii%&onitor 'ficial al R& nr.(#)($ din "".#.$##$
":
curs de instruire
Termenele, periodicitatea i locul de plat a salariului
Salariul se plte+te periodic) nemi>locit salariatului sau persoanei mputernicite de acesta)
n baza unei procuri autenti(icate) la locul de munc al salariatului) n zilele de lucru stabilite n
contractul colectiv sau individual de munc) dar/
a& nu mai rar dect de dou ori pe lun pentru salaria-ii remunera-i pe unitate de timp sau
n acord;
b& nu mai rar dect o dat pe lun pentru salaria-ii remunera-i n baza salariilor lunare ale
(unc-iei,
2nga>atorul este obligat s ncuno+tin-eze salariatul despre mrimea salariului) (orma
retribu-iei) modul de calculare a salariului) periodicitatea +i locul de plat) re-inerile) alte condi-ii
re(eritor la salariu +i modi(icrile acestora,
Ba ac1itarea salariului) anga>atorul este obligat s in(ormeze n scris (iecare salariat
despre pr-ile componente ale salariului ce i se cuvine pentru perioada respectiv) despre
mrimea +i temeiurile re-inerilor e(ectuate) despre suma total pe care urmeaz s o primeasc)
precum +i s asigure e(ectuarea nscrierilor respective n registrele contabile,
Plata salariului pentru o lucrare ocazional) care dureaz mai pu-in de sptmni) se
e(ectueaz imediat dup e.ecutarea acesteia,
4n caz de deces al salariatului) salariul +i alte pl-i ce i se cuvin se pltesc integral so-ului
(so-iei&) copiilor ma>ori sau prin-ilor de(unctului) iar n lipsa acestora $ altor mo+tenitori) n
con(ormitate cu legisla-ia n vigoare,
,rt.("$) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
2rt.(3#) Legea nr.8! din ".#$.$##$ salarizrii%&onitor 'ficial al R& nr.(#)($ din "".#.$##$
:lata prioritar a salariului
Plata salariilor este e(ectuat de ctre anga>ator n mod prioritar (a- de alte pl-i) inclusiv
n caz de insolvabilitate a unit-ii,
Mi>loacele pentru retribuirea muncii salaria-ilor snt garantate prin venitul +i patrimoniul
anga>atorului,
2nga>atorii iau msuri pentru prote>area salaria-ilor proprii contra riscului de neplat a
sumelor ce li se cuvin n legtur cu e.ecutarea contractului individual de munc sau ca urmare a
ncetrii acestuia,
,rt.(") Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului
Compensarea pierderilor cauzate de neac1itarea la timp a salariului se e(ectueaz prin
inde.area obligatorie +i n mrime deplin a sumei salariului calculat dac re-inerea acestuia a
constituit cel pu-in o lun calendaristic de la data stabilit pentru ac1itarea salariului lunar,
Compensarea se e(ectueaz separat pentru (iecare lun) prin ma>orarea salariului n
con(ormitate cu coe(icientul in(la-iei calculat n modul stabilit,
Modul de calculare a sumei de compensare a pierderii unei pr-i din salariu n legtur cu
nclcarea termenelor de plat a acestuia se stabile+te de 6uvern) de comun acord cu patronatele
+i sindicatele,
,rt.("() Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
eineri din salariu
Re-inerile din salariu se pot (ace numai n cazurile prevzute de legisla ia n vigoare,
"%
curs de instruire
Re-inerile din salariu pentru ac1itarea datoriilor salaria-ilor (a- de anga>ator se pot (ace
n baza ordinului (dispozi-iei) deciziei) 1otrrii& acestuia/
$ pentru restituirea avansului eliberat n contul salariului;
$ pentru restituirea sumelor pltite n plus n urma unor gre+eli de calcul;
$ pentru acoperirea avansului nec1eltuit +i nerestituit la timp) eliberat pentru deplasare
n interes de serviciu sau trans(erare ntr$o alt localitate ori pentru necesit-i
gospodre+ti) dac salariatul nu contest temeiul +i cuantumul re-inerilor;
$ pentru repararea pre>udiciului material cauzat unit-ii din vina salariatului,
4n cazurile speci(icate mai sus) anga>atorul are dreptul s emit ordinul (dispozi-ia)
decizia) 1otrrea& de re-inere n termen de cel mult o lun din ziua e.pirrii termenului stabilit
pentru restituirea avansului sau ac1itarea datoriei) din ziua e(ecturii pl-ii gre+it calculate ori a
constatrii pre>udiciului material, 0ac acest termen a (ost omis ori salariatul contest temeiul
sau cuantumul re-inerii) litigiul se va e.amina de ctre instan-a de >udecat la cererea
anga>atorului sau salariatului,
4n caz de eliberare a salariatului nainte de e.pirarea anului de munc n contul cruia el a
(olosit de>a concediul) anga>atorul i poate re-ine din salariu suma ac1itat pentru zilele (r
acoperire ale concediului, Re-inerea pentru aceste zile nu se (ace dac salariatul +i$a ncetat sau
suspendat activitatea n temeiurile indicate la art,D9 lit,e&) art,DC alin,("& lit,d&) art,C lit,a& +i i&)
art,C9 alin,("& lit,b&$e& +i u& Codului Muncii R,Moldova) n caz de pensionare sau nmatriculare la
o institu-ie de nv-mnt con(orm art,C% alin,(& Codului Muncii R,Moldova) precum +i n alte
cazuri prevzute de contractul colectiv sau cel individual de munc ori prin acordul scris al
pr-ilor,
Salariul pltit n plus salariatului de ctre anga>ator (inclusiv n cazul aplicrii gre+ite a
legisla-iei n vigoare& nu poate (i urmrit) cu e.cep-ia cazurilor unei gre+eli de calcul,
,rt.("8) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
&imitarea cuantumului reinerilor din salariu
Ba (iecare plat a salariului) cuantumul total al re-inerilor nu poate s dep+easc ! la
sut) iar n cazurile prevzute de legisla-ia n vigoare E %! la sut din salariul ce i se cuvine
salariatului,
4n caz de re-inere din salariu n baza ctorva acte e.ecutorii) salariatului i se pstreaz) n
orice caz) %! la sut din salariu,
Bimitrile nu se aplic re-inerii din salariu n caz de urmrire a pensiei alimentare pentru
copiii minori, 4n acest caz) suma re-inut nu poate (i mai mare de D! la sut din salariul care se
cuvine s (ie pltit salariatului,
0ac suma ob-inut prin urmrirea salariului nu este su(icient pentru satis(acerea tuturor
preten-iilor creditorilor) suma respectiv se distribuie ntre ace+tia n modul prevzut de legisla-ia
n vigoare,
,rt.("1) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
spunderea pentru reinerea eli0errii carnetului de munc
0ac eliberarea carnetului de munc este re-inut din vina anga>atorului) salariatului i se
plte+te salariul mediu pentru tot timpul absen-ei (or-ate de la lucru) cauzate de imposibilitatea
anga>rii la alt unitate dup eliberarea din serviciu din motivul lipsei carnetului de munc, 4n
acest caz) salariul mediu se ac1it (ostului salariat de ctre (ostul lui anga>ator con(orm acordului
scris dintre pr-i) iar n caz de litigiu $ n temeiul 1otrrii instan-ei de >udecat,
,rt.("(") Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Salarizarea pentru condiii speciale de munc
"9
curs de instruire
etri0uirea muncii salariailor *n ;*rst de p*n la 11 ani
4n cazul salarizrii pe unitate de timp) salaria-ilor n vrst de pn la "C ani salariul li se
plte+te -inndu$se cont de durata redus a muncii zilnice,
&unca salariailor minori care lucreaz n acord este retribuit n baza tari(elor pentru
munca n acord stabilite salaria-ilor adul-i,
&unca ele3ilor -i studenilor din institu-iile de nv-mnt secundar general) secundar
pro(esional +i mediu de specialitate) care nu au atins vrsta de "C ani) prestat n a(ara timpului de
studii) se retribuie propor-ional cu timpul lucrat sau n acord,
,rt.("($) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
etri0uirea muncii *n caz de e,ectuare a lucrrilor de di;ers cali,icare
Ba e(ectuarea lucrrilor de di(erite categorii de cali(icare) lucrul salaria-ilor remunera-i pe
unitate de timp este retribuit dup munca de cali(icare mai nalt,
&unca salariailor remunerai n acord este retribuit con(orm tari(elor lucrrii
e(ectuate, 4n cazurile cnd) n legtur cu speci(icul de produc-ie) salaria-ii care lucreaz n acord
sunt nevoi-i sa e(ectueze lucrri tari(icate la un nivel in(erior n raport cu categoriile de cali(icare
ce le$au (ost acordate) anga>atorul este obligat s le plteasc di(eren-a dintre categoriile de
cali(icare,
Norma cu privire la plata di(eren-ei dintre categoriiile de cali(icare nu se aplic n
cazurile cnd) n virtutea speci(icului de produc-ie) e(ectuarea lucrrilor de divers cali(icare -ine
de obliga-iile permanente ale salariatului,
,rt.("(3) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Salarizarea instructorilor i ucenicilor
4n scopul nstruirii pro(esionale unit-ile cu autonomie (inanciar anga>eaz ucenici
pentru care organizeaz nv-mntul individual) n brigad) la cursuri +i alte (orme de instruire
pro(esional n produc-ie din contul unit-ilor respective,
Bec-iile teoretice +i nv-mntul n produc-ie al ucenicilor se des(+oar n limitele
timpului de munc prevzut de legisla-ia muncii pentru lucrtorii de vrste) pro(esii +i produc-ii
respective) perioada de instruire constituind cel mult 9 luni,
Munca ucenicilor n perioada de instruire pro(esional +i a muncitorilor n perioada de
reciclare sau de nsu+ire a unei pro(esii noi nemi>locit n produc-ie se salarizeaz n acord sau pe
unitate de timp) indi(erent de (orma de instruire (individual sau n brigad&, 7otodat)
c+tigul garantat n toate cazurile se calculeaz reie+ind din cuantumul salariului tari(ar pe or
pentru categoria I de cali(icare a anga>a-ilor din ramura respectiv) legalizat n contractul colectiv
de munc (nivel ramural& (n continuare $ salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare&,
Salarizarea ucenicilor n cazul instruirii individuale pe pro(esii de muncitori salariza-i n
acord se e(ectueaz/
pentru luna nti de instruire $ n mrime de D% M din salariul tari(ar pentru categoria I de
cali(icare;
pentru luna a doua $ n mrime de 9! M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare;
pentru luna a treia $ n mrime de :! M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare;
pentru luna a patra +i urmtoarele luni de instruire $ n mrime de ! M din salariul tari(ar
pentru categoria I de cali(icare,
4n a(ar de aceasta) pentru produc-ia util (abricat de ucenici) acestora li se calculeaz salariul
con(orm normelor +i tari(elor n acord n vigoare la ntreprindere,
Salarizarea ucenicilor n cazul instruirii individuale pe pro(esii de muncitori salaria-i pe
unitate de timp se e(ectueaz/
"D
curs de instruire
pentru lunile nti +i a doua de instruire $ n mrime de D% M din salariul tari(ar pentru
categoria I de cali(icare;
pentru lunile a treia +i a patra $ n mrime de C! M din salariul tari(ar pentru categoria I de
cali(icare;
pentru urmtoarele luni pn la e.pirarea termenului de instruire prevzut de programul de
instruire $ n mrime de 3! M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare,
4n acela+i mod snt salariza-i +i ucenicii ocupa-i la lucrrile salarizate n acord n cazul n
care instruirea n produc-ie se e(ectueaz la utila>ul ocupat de muncitorii nsrcina-i cu instruirea,
4ncepnd cu luna a doua de instruire) ucenicilor li se plte+te suplimentar di(eren-a pn la
"!! M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare din salariul n acord al brigzii,
Muncitorilor cali(ica-i +i speciali+tilor) antrena-i (r a (i sco+i din produc-ia de baz) la
pregtirea) reciclarea) recali(icarea) asimilarea unor pro(esii nrudite +i ridicarea nivelului de
cali(icare al muncitorilor n produc-ie) li se acord un supliment de plat lunar n mrime de % M
din salariul tari(ar sau de (unc-ie) stabilit pentru (iecare ucenic sau lucrtor instruit) din contul
mi>loacelor prevzute pentru retribuirea muncii, 7otodat) n scopul asigurrii unei calit-i nalte
a instruirii n produc-ie) se recomand ca un muncitor cali(icat sau specialist s
instruiasc concomitent cel mult $# persoane (ucenici&,
4n (unc-ie de comple.itatea pro(esiei) numrul persoanelor instruite concomitent) condi-iile de
munc +i gradul de cali(icare al personalului antrenat n instruirea de produc-ie) ntreprinderile
pot ma>ora de sine stttor mrimea cuantumului suplimentului de plat indicat) n limitele
mi>loacelor disponibile pentru retribuirea muncii,
/G nr.!3(ane2a !) din "".#0.$##$%&onitor 'ficial al R& nr.!1)8" din $#.#0.$##$
etri0uirea muncii *n caz de cumulare a pro,esiilor +,unciilor/ i de *ndeplinire a
o0ligaiilor de munc ale salariailor temporar a0seni
Salaria-ilor care) n a(ar de munca lor de baz) stipulat n contractul individual de
munc) ndeplinesc) la aceea+i unitate) o munc suplimentar ntr$o alt pro(esie ((unc-ie& sau
obliga-iile de munc ale unui salariat temporar absent) (r a (i scuti-i de munca lor de baz) (n
limitele duratei normale a timpului de munc stabilite de prezentul cod& li se plte+te un spor
pentru cumularea de pro(esii ((unc-ii& sau pentru ndeplinirea obliga-iilor de munc ale
salariatului temporar absent,
Cuantumul sporurilor pentru cumularea de pro(esii ((unc-ii& se stabile+te de pr-ile
contractului individual de munc) dar nu poate (i mai mic dect %! la sut din salariul tari(ar
(salariul (unc-iei& al pro(esiei ((unc-iei& cumulate, Plata sporului pentru cumularea de pro(esii
((unc-ii& se e(ectueaz (r restric-ii) n limitele mi>loacelor destinate retribuirii muncii,
,rt.("(0) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
etri0uirea muncii suplimentare
4n cazul retribuirii muncii pe unitate de timp) munca suplimentar) pentru primele dou
ore) se retribuie n mrime de cel pu-in ")% salarii de baz stabilite salariatului pe unitate de timp)
iar pentru orele urmtoare $ cel pu-in n mrime dubl,
4n cazul retribuirii muncii n acord cu aplicarea sistemului tari(ar de salarizare) pentru
munca suplimentar se plte+te un adaos de cel pu-in %! la sut din salariul tari(ar al salariatului
de categoria respectiv) remunerat pe unitate de timp pentru primele ore) +i n mrime de cel
pu-in "!! la sut din acest salariu tari(ar E pentru orele urmtoare) iar cu aplicarea sistemelor
netari(are de salarizare E de %! la sut pentru primele ore +i) respectiv) "!! la sut din
cuantumul minim garantat al salariului pe unitate de timp n sectorul real E pentru orele
urmtoare, Retribuirea muncii suplimentare pe unitate de timp pentru primele dou ore) se
retribuie n mrime de cel pu-in ")% salarii de baz (lunare& stabilite salariatului pe unitate de
timp) iar pentru orele urmtoare E cel pu-in n mrime dubl,
Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se admite,
"C
curs de instruire
,rt.("(!) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Compensaia pentru munca prestat *n zilele de repaus i *n cele de sr0toare
nelucrtoare
Munca prestat n zilele de repaus +i n cele de srbtoare nelucrtoare este retribuit n
(elul urmtor/
$ salaria-ilor care lucreaz n acord $ cel pu-in n mrime dubl a tari(ului n acord;
$ salaria-ilor a cror munc este retribuit n baza salariilor tari(are pe or sau pe zi $
cel pu-in n mrimea dubl a salariului pe or sau pe zi;
$ salaria-ilor a cror munc este retribuit cu salariu lunar $ cel pu-in n mrimea unui
salariu pe unitate de timp sau a remunera-iei de o zi peste salariu) dac munca n ziua
de repaus sau cea de srbtoare nelucrtoare a (ost prestat n limitele normei lunare a
timpului de munc +i cel pu-in n mrime dubl a salariului pe unitate de timp sau a
remunera-iei de o zi peste salariu) dac munca a (ost prestat peste norma lunar,
Ba cererea scris a salariatului care a prestat munca n zi de repaus sau n zi de srbtoare
nelucrtoare) anga>atorul poate s$i acorde o alt zi liber care nu va (i retribuit,
Modul de retribuire a muncii prestate n zilele de repaus +i n cele de srbtoare
nelucrtoare de sportivii pro(esioni+ti) lucrtorii de crea-ie din teatre) circuri) organiza-ii
cinematogra(ice) teatrale +i concertistice) precum +i de alte persoane care particip la crearea
+iGsau la interpretarea unor opere de art) poate (i stabilit n conven-iile colective) n contractul
colectiv ori n cel individual de munc,
,rt.("(8) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
etri0uirea muncii de noapte
Pentru munca prestat n program de noapte se stabile+te un adaos n mrime de cel pu-in
!)% din salariul de baz ((unc-iei& pe unitate de timp stabilit salariatului,
,rt.("(1) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
)odul de retri0uire a muncii *n caz de ne*ndeplinire a normelor de producie
4n caz de nendeplinire a normelor de produc-ie din vina anga>atorului) retribuirea se (ace
pentru munca e(ectiv prestat de salariat) dar nu mai pu-in dect n mrimea unui salariu mediu al
salariatului calculat pentru aceea+i perioad de timp,
4n caz de nendeplinire a normelor de produc-ie (r vina salariatului sau a anga>atorului)
salariatului i se pltesc cel pu-in G# din salariul de baz,
4n caz de nendeplinire a normelor de produc-ie din vina salariatului) retribuirea se
e(ectueaz potrivit muncii prestate,
,rt.("0") Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3

)odul de retri0uire a timpului de staionare i a muncii *n caz de *nsuire a unor noi
procese de producie
Retribuirea timpului de sta-ionare produs (r vina salariatului ori din cauze ce nu
depind de anga>ator sau salariat)cu e.cep-ia perioadei +oma>ului te1nic) n cazul cnd salariatul a
anun-at n scris anga>atorul despre nceputul sta-ionrii) se e(ectueaz n mrime de cel pu-in G#
din salariul de baz pe unitate de timp stabilit salariatului) dar nu mai pu-in dect n mrimea unui
salariu minim pe unitate de timp) stabilit de legisla-ia n vigoare) pentru (iecare or de sta-ionare,
Modul de nregistrare a sta-ionrii produse (r vina salariatului +i mrimea concret a
retribu-iei se stabilesc n contractul colectiv +iGsau n cel individual de munc,
Orele de sta-ionare produs din vina salariatului nu snt retribuite,
"3
curs de instruire
Contractul colectiv sau cel individual de munc poate stipula plata salariului mediu n
perioada de nsu+ire de ctre salariat a unui nou proces de produc-ie,
,rt.("03) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Salariul mediu
Salriul mediu include toate drepturile salariale din care) con(orm legisla-iei n vigoare) se
calculeaz contribu-iile de asigurri sociale de stat obligatotii,
Salariul mediu se garanteaz salaria-ilor n cazurile prevzute de legisla-ia n vigoare) de
contractele colective +iGsau cele individuale de munc,
,rt.("0() Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&' 5r. "(1)"0$ din $1.#!.$##3
Salariul mediu se aplic la/
$ plata indemniza-iei de eliberare din serviciu;
$ plata salariului mediu lunar men-inut pentru perioada cutrii unui alt loc de munc;
$ plata indemniza-iei de concediu;
$ plata compensa-iei pentru concediul ne(olosit +i a concediilor de studii;
$ plata pentru timpul ndeplinirii obliga-iilor de stat sau ob+te+ti;
$ plata pentru zilele de srbtoare nelucrtoare) n cazul trans(erurilor +i ntreruperilor
n munc prevzute de legisla-ie;
$ plata despgubirii pentru perioada de absen- (or-at de la munc a salariatului
trans(erat sau eliberat nelegitim din serviciu;
$ plata salariului mediu pe durata deplasrii n interes de serviciu sau a deta+rii la alt
loc de munc;
$ plata pentru timpul a(lrii la cursuri de (ormare pro(esional;
$ plata salariului mediu n timpul e(ecturii controalelor medicale obligatorii;
$ plata salariului mediu membrilor Comisiei *lectorale Centrale) care nu activeaz
permanent) pentru perioada n care snt degreva-i de atribu-iile de la locul de munc
de baz;
$ n alte cazuri prevzute de legisla-ie) de conven-iile +i contractele colective +i
contractele individuale de munca) cnd lucrtorilor li se garanteaz salariul mediu;
$ plata a>utorului de +oma>,
.n salariul mediu se includ urmtoarele forme de retribuire a muncii i de compensaii/
$ salariul pentru lucrul ndeplinit sau timpul lucrat n con(ormitate cu (ormele +i
sistemele de salarizare utilizate la ntreprindere $ tari(ele n acord) salariile tari(are pe
or (zi&) salariile de (unc-ie lunare) salariile calculate n procente din ncasri sau n
cote din bene(iciu) salariul stabilit salariatului n cadrul sistemelor netari(are de
salarizare) salariile de merit etc;
$ sporurile +i suplimentele la salariile pe or (zi& +i la salariile lunare) precum +i alte
pla-i cu caracter compensatoriu) ce -in nemi>locit de lucru) prevzute de legisla-ie +i
contractele colective;
$ suplimentele de plat pentru cumularea pro(esiilor ((unc-iilor&) inclusiv pentru
ndeplinirea obliga-iunilor lucrtorului temporar absent) pentru e.tinderea zonei de
deservire sau sporirea volumului de lucru e.ecutat pe parcursul zilei de munc (turei&
cu durata stabilit de legisla-ie;
$ pl-ile cu caracter stimulatoriu/ premiile stabilite con(orm sistemului de retribuire a
muncii n vigoare la ntreprindere) inclusiv premiile pltite din bene(iciu; premiile
anuale) recompensele pentru rezultatele muncii n ansamblu pe an; sporurile
procentuale lunare +i indemniza-iile anuale pentru vec1ime n munc; sporurile la
salariu pentru per(orman- colectiv) nalt competen- pro(esional) nalt e(icien-
n munc +i e.ecutarea unor lucrri de importan- deosebit sau n regim de urgen-)
!
curs de instruire
intensitatea muncii etc, 7otodat) premiile +i recompensele men-ionate se includ n
c+tigul din luna pentru care au (ost calculate con(orm actelor de decontare +i) la
determinarea salariului mediu pe " luni calendaristice) se iau n considerare n
ntregime sau n umele care revin pentru (iecare lun n cazul perioadei de decontare
de alt durat;
$ suplimentele pentru munca prestat n timp de noapte +i pentru munca n sc1imburi;
$ plata pentru munca n zilele de odi1n +i de srbtoare) pentru lucru peste orele de
program;
$ sumele de inde.are a salariului) calculate n con(ormitate cu legisla-ia;
$ di(eren-a dintre salariul mediu primit anterior +i salariul nou) di(eren-a ac1itat
lucrtorului n cazul trans(erului) din motive de sntate sau dictat de necesit-ile de
produc-ie) la un alt lucru mai pu-in pltit) pentru perioada prevzut de legisla-ia
n vigoare;
$ onorariul lucrtorilor de crea-ie din statele de personal ale redac-iilor ziarelor)
revistelor) editurilor) agen-iilor telegra(ice +i de pres) televiziunii) radioului +i ale
altor mi>loace de in(ormare n mas) n cazul pl-ii lui din contul (ondului literar (de
crea-ie& al numitelor organiza-ii;
$ alte pla-i cu caracter permanent ce -in nemi>locit de lucru,
/u se includ n salariul mediu urmtoarele pli/
$ indemniza-ia de eliberare din serviciu) a>utorul de +oma> +i alte indemniza-ii)
indi(erent de sursele de plat;
$ compensa-ia pentru concediul ne(olosit;
$ compensa-ia pentru mutilarea lucrtorului sau pentru alt daun pricinuit snt-ii
lui n legtur cu munca;
$ compensa-iile de strmutare) transportare a averii) arendare a ncperilor n cazul
trans(erului anga>atului la lucru n alt localitate;
$ diurnele +i alte pl-i) raportate la c1eltuielile de deplasare) precum +i sporurile +i
suplimentele la salariu) care se pltesc n loc de diurn) solda de campanie;
$ suma a>utorului material n (orm bneasc sau natural;
$ compensa-ia ma>orrii costului 1ranei n osptrii) bu(ete) pro(ilactorii)
alimentarea la pre-uri reduse sau (r plat a lucrtorilor;
$ costul serviciilor comunale) combustibilului) abonamentelor de circula-ie) laptelui)
alimenta-iei curativ$pro(ilactice) mbrcmintei +i ncl-mintei speciale +i al altor
mi>loace de protec-ie individual) al ustensilelor +i uni(ormei acordate lucrtorilor n
mod gratuit;
$ plata integral sau par-ial) din contul ntreprinderii) a locuin-ei) c1iriei sau locului n
cmin;
$ pl-ile a(erente contractelor pentru drepturile de autor la editarea crea-iilor +tiin-i(ice)
literare +i de art;
$ salariul pentru zilele lucrate (r retribuirea muncii) decontat n bugetul respectiv sau
n (ondurile de bine(acere;
$ salariul mediu pltit salaria-ilor remunera-i n acord sau pe unitate de timp pentru
zilele de srbtoare nelucrtoare care nu coincid cu zilele de repaus sptmnal
con(orm art, """ din Codul muncii;
$ premiile cu caracter unic acordate cu ocazia zilelor de srbtoare) inclusiv cu ocazia
srbtorilor pro(esionale;
$ indemniza-iile lunare stabilite reprezentan-ilor statului n organele de conducere ale
ntreprinderilor de stat +i ale societ-ilor pe ac-iuni;
$ pl-ile de stimulare (inclusiv premiile& cu prile>ul >ubileelor) pentru munc activ +i n
alte cazuri analogice) pl-i e(ectuate din contul (ondului de retribuire a muncii)
"
curs de instruire
precum +i recompensele pentru ndeplinirea unor nsrcinri speciale) care nu se
includ n cercul obliga-iunilor lucrtorului;
$ cadourile +i alte pl-i e(ectuate din alte surse dect cele alocate pentru retribuirea
muncii; recompensele bne+ti pentru ocuparea primelor locuri la concursuri etc,;
$ bursele pltite de ctre ntreprinderi studen-ilor (doctoranzilor& trimi+i la nv-tur cu
scoatere din produc-ie;
$ indemniza-iile pltite de ntreprinderi tinerilor speciali+ti pentru timpul concediului
dup absolvirea institu-iei de nv-mnt superior sau mediu de specialitate;
$ veniturile (dividendele) dobnzile& din ac-iunile membrilor colectivului de munc)
depozitele +i mi>loacele de mprumut ale membrilor colectivului de munc investite n
patrimoniul ntreprinderii) calculate pentru plata lucrtorilor;
$ costul biletelor o(erite lucrtorilor +i copiilor acestora pentru ntremare) odi1n)
e.cursii +i cltorii +i pltite integral sau par-ial din contul mi>loacelor ntreprinderii;
$ pensiile +i indemniza-iile nominative;
$ )indemniza-ia unic acordat tinerilor speciali+ti) anga>a-i) con(orm repartizrii) n
institu-iile de nv-mnt) institu-iile ocrotirii snt-ii) asisten-ei sociale) +tiin-i(ice +i
cele de cultur +i art;
$ indemniza-ia acordat (unc-ionarilor publici n propor-ie de %! M din salariul (unc-iei
pentru (iecare an de activitate n serviciul public,
-entru calcularea salariului mediu se stabilesc urmtoarele perioade de decontare0
$ pentru lucrtorii din unit-ile agricole +i pentru lucrtorii al cror timp de lucru nu se
supune eviden-ei (lucrtorii la domiciliu&) recep-ionerii de produc-ie agricol) de
materii prime secundare +i de alt gen ncadra-i n state) vnztorii comer-ului
ambulant) agen-ii ntreprinderilor (oto) alte categorii similare de lucrtori&) pentru
cadrele didactice din nv-mntul preuniversitar) pentru anga>a-ii salariza-i n acord n
cazurile n care snt retribui-i o singur dat la momentul (inalizrii lucrrilor pentru
toat perioada de e.ecutare a lor) precum +i pentru salaria-ii unit-ilor) inclusiv pentru
personalul medical +i (armaceutic) care pe parcursul anului) au (unc-ionat n regimul
zilei sau sptmnii de munc incomplete cu o durat di(erit $ ultimele " luni
calendaristice precedente evenimentului de care depinde plata respectiv (de la data
de " pn la data de "&, 2nga>a-ilor care au lucrat la ntreprinderea respectiv mai
pu-in de un an salariul mediu se calculeaz pentru lunile calendaristice e(ectiv lucrate,
4n lipsa datelor operative pentru ultima lun) la determinarea sumei pl-ilor
salaria-ilor n acord se va lua n calcul salariul mediu pe " luni premergtoare
evenimentului) (r ultima lun) care se nlocuie+te cu luna nemi>locit premergtoare
perioadei de " luni;
$ pentru salaria-ii anga>a-i la lucrri sezoniere) la calcularea indemniza-iei pentru zilele
de concediu ne(olosite $ durata sezonului (pn la 9 luni&;
$ pentru salaria-ii cu contract individual de munc pe un termen de pn la luni $
termenul contractului;
$ n celelalte cazuri) la determinarea salariului mediu) se iau n calcul # luni
calendaristice de lucru premergtoare evenimentului de care depinde plata respectiv
(de la data de " pn la data de "&, Pentru salaria-ii care au lucrat la ntreprinderea
respectiv mai pu-in de # luni perioada de decontare se stabile+te reie+ind din timpul
e(ectiv lucrat,
Pentru calcularea a>utorului de +oma>) salariul mediu se determin reie+ind din " sau #
luni premergtoare lunii ncetrii contractului individual de munc (de la data de " pn la data
de "&,
Salariul mediu se calculeaz/
"& +e o zi calendaristic/

curs de instruire
$ n cazurile pl-ii indemniza-iei de eliberare din serviciu) indemniza-iei de concediu +i
compensa-iei pentru concediul ne(olosit;
$ pentru plata concediilor de studii;
$ pentru calcularea a>utorului de +oma>; pentru determinarea salariului mediu lunar
men-inut pentru perioada cutrii unui alt loc de munc; pentru plata salariului
mediu timp de o lun) n caz de permutare sau trans(er la o alt munc permanent cu
retribu-ie mai mic;
$ pentru plata despgubirii pentru perioada de absen- (or-at de la munc) n cazul
restabilirii la locul de munc a salariatului trans(erat sau eliberat nelegitim din
serviciu;
$ pentru plata salariului mediu pe durata trans(erului la o munc mai u+oar al (emeilor
gravide +i al (emeilor care au copii n vrst de pn la # ani;
$ pentru plata salariului mediu membrilor Comisiei *lectorale Centrale) care nu
activeaz permanent) pentru perioada n care snt degreva-i de atribu-iile de la locul de
munc de baz;
$ n alte cazuri prevzute de legisla-ie) de conven-iile colective +iGsau contractele
colective) precum +i cele individuale de munc) cnd lucrtorilor li se garanteaz
salariul mediu pe durate de timp e.primate n zile calendaristice;
& +e o zi lucrtoare) con(orm programului de munc stabilit la ntreprindere/
$ pentru plata salariului mediu pe durata deplasrii n interes de serviciu sau a deta+rii
la alt loc de munc;
$ n cazul men-inerii salariului mediu pentru zilele acordate salariatului ce urmeaz a (i
concediat pentru cutarea unui alt loc de munc;
$ pentru plata salariului mediu n caz de nendeplinire a normelor de produc-ie din vina
anga>atorului +i n perioada de nsu+ire de ctre salariat a unui nou proces de
produc-ie;
$ pentru plata salariului mediu n cazul ndeplinirii obliga-iilor de stat sau ob+te+ti;
$ pentru plata zilelor libere acordate donatorilor de snge;
$ pentru plata salariului mediu pe timpul e(ecturii controalelor medicale obligatorii;
$ pentru plata salariului mediu pe durata cursurilor de (ormare pro(esional;
$ pentru pstrarea salariului mediu pe parcursul sistrii activit-ii de munc de ctre
organele de stat de control;
$ pentru plata salariului mediu n zilele de srbtoare nelucrtoare;
$ n alte cazuri prevzute de legisla-ie) de conven-iile colective +iGsau contractele
colective) precum +i cele individuale de munc) cnd lucrtorilor li se garanteaz
salariul mediu pe durate de timp e.primate n zile lucrtoare;
#& +e or $ n cazul eviden-ei globale a timpului de munc/
$ pentru plata pauzelor pentru alimentarea copilului;
$ n alte cazuri prevzute de legisla-ie,
1a determinarea salariului mediu se aplic urmtoarele normative de timp/
3): zile $ numrul mediu de zile calendaristice pe lun;
%): zile $ numrul mediu de zile lucrtoare pe lun cu sptmna de lucru de 9 zile;
")" zile $ numrul mediu de zile lucrtoare pe lun cu sptmna de lucru de % zile;
"9)3 zile $ numrul mediu de zile lucrtoare pe lun cu sptmna de lucru de : zile;
"93 ore $ numrul mediu de ore lucrtoare pe lun cu durata sptmnal normal a timpului
de munc de :! ore;
":C ore $ numrul mediu de ore lucrtoare pe lun cu durata sptmnal redus a timpului de
munc de #% ore;
"9)C ore $ numrul mediu de ore lucrtoare pe lun n cazul duratei sptmnale reduse a
timpului de munc de #! ore,
/G nr.$0 din $0.#.$##% &onitor 'ficial al R& n5r. !3)!0 din #!.#(.$##
#
curs de instruire
Normarea muncii
=aranii *n domeniul normrii muncii
Salaria-ilor li se garanteaz/
a& concursul metodologic al statului n organizarea normrii muncii;
b& aplicarea sistemelor de normare a muncii stabilite de anga>ator mpreun cu
reprezentan-ii salaria-ilor +i stipulate n contractul colectiv de munc sau n alt act normativ la
nivel de unitate,
,rt.("00) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Normele de munc
Prin norme de munc se n-eleg normele de produc-ie) de timp) de deservire) de personal
care se stabilesc de ctre anga>ator pentru salaria-i n concordan- cu nivelul atins al te1nicii +i
te1nologiei) al organizrii produc-iei +i a muncii) ast(el nct s corespund condi-iilor concrete
din unitate +i s nu conduc la suprasolicitarea salaria-ilor,
4n condi-iile (ormelor colective de organizare +i de retribuire a muncii pot (i aplicate) de
asemenea) norme combinate +i comple.e,
Normele de munc pot (i revizuite pe msura implementrii te1nicii +i a te1nologiilor noi
sau per(ec-ionrii celor e.istente) n(ptuirii unor msuri organizatorice sau de alt natur) care
asigur sporirea productivit-ii muncii) precum +i n cazul (olosirii unui utila> nvec1it (izic +i
moral,
Ob-inerea unui nivel nalt al (abricrii produc-iei de ctre un anumit salariat sau o
anumit brigad prin aplicarea) din proprie ini-iativ) a unor procedee de munc noi +i a
e.perien-ei avansate) prin per(ec-ionarea cu (or-e proprii a locurilor de munc) nu constituie
temei pentru revizuirea normelor de munc,
,rt.("0!) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
$la0orarea, apro0area, *nlocuirea i re;izuirea normelor unice i a normelor7tip de
munc
Pentru anumite lucrri omogene pot (i elaborate +i stabilite norme unice +i norme$tip
(interramurale) ramurale) pro(esionale etc,& de munc, Normele$tip de munc se elaboreaz de
ctre autorit-ile administra-iei publice centrale de specialitate de comun acord cu patronatele +i
sindicatele respective +i se aprob n modul stabilit de 6uvern,
4nlocuirea +i revizuirea normelor unice +i a normelor$tip se e(ectueaz de ctre autorit-ile
care le$au aprobat,
,rt.("08) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
'ntroducerea, *nlocuirea i re;izuirea normelor de munc
4n cazul n care normele de munc nu mai corespund condi-iilor pentru care au (ost
aprobate sau nu asigur ocuparea complet a timpului normal de munc) acestea pot (i revizuite
sau nlocuite,
Procedura de revizuire sau nlocuire a normelor de munc) precum +i situa-iile concrete n
care poate (i aplicat) se stabile+te prin contractele colective de munc +iGsau prin conven-iile
colective,
0espre introducerea unor norme noi de munc salaria-ii trebuie s (ie anun-a-i n scris)
sub semntur) cel pu-in cu luni nainte,
:
curs de instruire
,rt.("01) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
Sta0ilirea tari,elor de retri0uire a muncii *n acord
Ba retribuirea muncii n acord) tari(ele se stabilesc pornindu$se de la categoriile de
munc) salariile tari(are (salariile (unc-iei& +i normele de produc-ie (normele de timp& n vigoare,
7ari(ul pentru munca pltit n acord se stabile+te prin mpr-irea salariului tari(ar pe or (pe zi&)
care corespunde categoriei muncii prestate) la norma de produc-ie pe or (pe zi&, 7ari(ul pentru
munca pltit n acord poate (i stabilit) de asemenea) prin nmul-irea salariului tari(ar pe or (pe
zi&) care corespunde categoriei muncii prestate) cu norma de timp n ore sau zile,
,rt.("!#) Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
%sigurarea condiiilor normale de munc pentru *ndeplinirea normelor de producie
+de deser;ire/
2nga>atorul are obliga-ia s asigure permanent condi-iile te1nice +i organizatorice care au
(ost puse la baza elaborrii normelor de munc +i s creeze condi-ii de munc necesare
ndeplinirii normelor de produc-ie (de deservire&, 2ceste condi-ii snt/
a& starea bun a ma+inilor) a ma+inilor$unelte +i a dispozitivelor;
b& asigurarea la timp cu documenta-ie te1nic;
c& calitatea corespunztoare a materialelor +i instrumentelor necesare pentru prestarea
muncii) precum +i aprovizionarea la timp cu ele;
d& alimentarea la timp a procesului de produc-ie cu energie electric) cu gaze +i cu alte
surse de energie;
e& asigurarea securit-ii +i snt-ii n munc +i securit-ii de produc-ie,
,rt.("!") Codul &uncii al Re+u*licii &oldo3a%&onitor 'ficial al R& nr. "(1)"0$ din
$1.#!.$##3
:rotec ia social
:resta iile de asigurri sociale
Ba presta-ii de asigurri sociale au dreptul asigura-ii cu domiciliul sau re+edin-a n
Republica Moldova +i +omerii cu drept la a>utor de +oma> (n continuare $ +omeri&,
Persoana are dreptul la presta-iile de asigurri sociale legate de riscurile sociale de care este
asigurat,
Persoanele asigurate au dreptul la presta-ii de asigurri sociale +i n cazurile n care riscul
asigurat s$a produs n perioada de prob sau n ziua concedierii,
2rt.($) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
Sursele de ,inanare a prestaiilor de asigurri sociale
Plata presta-iilor de asigurri sociale se e(ectueaz integral de la bugetul asigurrilor
sociale de stat,
Plata indemniza-iei pentru incapacitate temporar de munc cauzat de boli obi+nuite sau
de accidente nelegate de munc) se e(ectueaz n modul urmtor/
a& prima) a doua +i a treia zi calendaristic de incapacitate temporar de munc se plte+te
din mi>loacele (inanciare ale anga>atorului) iar n cazul +omerilor se plte+te din mi>loacele
bugetului asigurrilor sociale de stat;
b& ncepnd cu a patra zi calendaristic de incapacitate temporar de munc) indemniza-ia
se plte+te din mi>loacele bugetului asigurrilor sociale de stat,
4ncepnd cu anul !"#) plata indemniza-iei pentru incapacitate temporar de munc
cauzat de boli obi+nuite sau de accidente nelegate de munc) se e(ectueaz n modul urmtor/
%
curs de instruire
a& primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporar de munc se pltesc din
mi>loacele (inanciare ale anga>atorului) iar +omerilor li se pltesc din mi>loacele bugetului
asigurrilor sociale de stat;
b& ncepnd cu a +asea zi calendaristic de incapacitate temporar de munc) indemniza-ia
se plte+te din mi>loacele bugetului asigurrilor sociale de stat,
Plata indemniza-iei pentru incapacitate temporar de munc cauzat de tuberculoz) de SI02) de
cancer de orice tip sau de apari-ia riscului de ntrerupere a sarcinii) precum +i plata indemniza-iei
pentru incapacitate temporar de munc (emeilor gravide care se a(l la eviden- n institu-iile
medico$sanitare) se e(ectueaz integral de la bugetul asigurrilor sociale de stat) ncepnd cu
prima zi calendaristic de incapacitate temporar de munc,
2rt.() Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor oficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
Tipurile de prestaii de asigurri sociale
2sigura-ii din sistemul public de asigurri sociale au dreptul la urmtoarele presta-ii/
a& indemniza-ie pentru incapacitate temporar de munc cauzat de boli obi+nuite sau de
accidente nelegate de munc;
b& presta-ie pentru prevenirea mbolnvirilor (carantin&;
c& presta-ie pentru recuperarea capacit-ii de munc;
d& indemniza-ie de maternitate;
(& indemniza-ie pentru cre+terea copilului pn la mplinirea vrstei de # ani;
g& indemniza-ie pentru ngri>irea copilului bolnav;
1& a>utor de deces,
Jomerii au dreptul la presta-iile prevzute la lit,a&) d& +i 1&,
Modul de acordare a presta-iilor de asigurri sociale se stabile+te de 6uvern,
2rt.(() Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
Condiiile de acordare a prestaiilor de asigurri sociale
2sigura-ii au dreptul la presta-ii de asigurri sociale dac au un stagiu total de cotizare de
cel pu-in # ani,
2sigura-ii care au un stagiu total de cotizare de pn la # ani bene(iciaz de presta-ii de
asigurri sociale dac au un stagiu de cotizare de cel pu-in # luni) realizat n ultimele " luni
anterioare producerii riscului asigurat,
2sigura-ii care des(+oar activitate pe baz de contract individual de munc pe
durat determinat) inclusiv cei care muncesc la lucrri sezoniere) bene(iciaz de presta-ii de
asigurri sociale dac au stagiul de cotizare speci(icat mai sus ori de cel pu-in " luni) realizat n
ultimele : de luni anterioare producerii riscului asigurat,
Jomerii bene(iciaz de presta-ii de asigurri sociale cu condi-ia suspendrii pentru
aceast perioad a pl-ii a>utorului de +oma> sau a bursei,
2>utorul de deces se acord asigura-ilor indi(erent de durata stagiului de cotizare)
precum +i persoanelor care nu au statut de asigurat) dar care con(irm stagiul de cotizare de
cel pu-in # ani,
2rt.(0) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
@aza de calcul a indemnizaiilor de asigurri sociale
Laza de calcul a indemniza-iilor de asigurri sociale o constituie venitul mediu lunar
realizat n ultimele 9 luni calendaristice premergtoare lunii producerii riscului asigurat) venit din
care au (ost calculate contribu-iile individuale de asigurri sociale, Laza de calcul nu poate
dep+i suma a % salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv,
9
curs de instruire
4n cazul n care lunile luate n calcul) snt lucrate incomplet din motive ntemeiate) la
determinarea bazei de calcul se ia n considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate
complet n perioada respectiv,
0ac asiguratul a lucrat mai pu-in de 9 luni) baza de calcul este venitul mediu lunar
asigurat) realizat n lunile calendaristice lucrate integral) iar n cazul cnd a realizat un stagiu de
cotizare mai mic de o lun calendaristic) se ia n considerare venitul asigurat din zilele lucrate,
4n cazul lipsei motivate a venitului asigurat n ultimele 9 luni calendaristice
premergtoare lunii n care s$a produs riscul asigurat) baza de calcul este salariul tari(ar sau
salariul de (unc-ie al bene(iciarului,
Laza de calcul a indemniza-iei de maternitate) acordate so-iei a(late la ntre-inerea
so-ului salariat) este venitul mediu lunar asigurat al so-ului,
2rt.(!) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
:erioada pentru care se acord indemnizaie pentru incapacitate temporar de
munc
Perioada pentru care se acord indemniza-ie pentru incapacitate temporar de munc este
de cel mult "C! de zile n cursul unui an calendaristic,
Indemniza-ia pentru incapacitate temporar de munc) ncepnd cu a "!$a zi) se
plte+te n cazul prelungirii concediului medical) avizat de Consiliul de *.pertiz Medical a
Vitalit-ii (n continuare $ C,*,M,V,&,
2sigura-ilor cu contract individual de munc pe durat determinat ce nu dep+e+te un an)
inclusiv celor anga>a-i la lucrri sezoniere) +i +omerilor) n perioada de acordare a a>utorului de
+oma>) indemniza-ia pentru incapacitate temporar de munc se acord pentru o perioad de pn
la #! de zile n cursul unui an calendaristic,
Perioada pentru care se acord indemniza-ie pentru incapacitate temporar de
munc bene(iciarilor) n caz de tuberculoz) SI02 +i cancer de orice tip) cu avizarea C,*,M,V,)
este de cel mult un an pe parcursul ultimilor ani,
Indemniza-ia pentru incapacitate temporar de munc n legtur cu sarcina se acord pe
durata concediului medical (r restric-ii,
2rt.(1) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
"reptul la prelungirea perioadei pentru care se acord indemnizaie pentru
incapacitate temporar de munc
Medicul curant propune ncadrarea n grad de invaliditate n cazul n care bolnavul nu a
(ost recuperat la e.pirarea perioadei pentru care se acord indemniza-ie pentru incapacitate
temporar de munc) stabilit n con(ormitate cu prezenta lege,
4n situa-ii temeinic motivate privind posibilitatea recuperrii) medicul curant propune
prelungirea concediului medical peste "C! de zile) n scopul evitrii ncadrrii n grad de
invaliditate +i al men-inerii asiguratului n activitate,
C,*,M,V, decide) dup caz) prelungirea concediului medical pentru continuarea
programului recuperator) trans(erul temporar la o alt munc) reducerea programului de lucru)
reluarea activit-ii pro(esionale sau ncadrarea n grad de invaliditate,
Prelungirea concediului medical peste "C! de zile se (ace pentru cel mult #! de zile) n
(unc-ie de evolu-ia cazului +i de rezultatele ac-iunilor de recuperare) n baza avizului C,*,M,V,
4n cazul prelungirii concediului medical peste "C! de zile) indemniza-ia pentru
incapacitate temporar de munc se acord pentru ntreaga perioad de concediu medical
prelungit,
2rt.("#) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
:lata indemnizaiei *n cazul *ncadrrii *n grad de in;aliditate
D
curs de instruire
4n cazul n care C,*,M,V, a decis ncadrarea n grad de invaliditate) indemniza-ia pentru
incapacitate temporar de munc se plte+te pn la data la care persoanei i s$a stabilit grad de
invaliditate) (r a se dep+i perioada ma.im pentru care se acord indemniza-ie,
2rt.("") Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
"reptul la indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc *n anumite situaii
Indemniza-ia pentru incapacitate temporar de munc se acord +i n cazul n care
incapacitatea de munc a survenit n timpul concediului de odi1n anual, 2cesta din urm se
prelunge+te cu durata incapacit-ii temporare de munc ce a decurs n interiorul su,
Nu se acord indemniza-ie pentru incapacitate temporar de munc pentru zilele n care
salariatul s$a a(lat n concediu nepltit,
2rt.("$) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
Cuantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc
Cuantumul lunar al indemniza-iei pentru incapacitate temporar de munc se stabile+te
di(eren-iat) n (unc-ie de durata stagiului de cotizare) dup cum urmeaz/
a& 9!M din baza de calcul $ n cazul unui stagiu de cotizare de pn la % ani;
b& D!M din baza de calcul $ n cazul unui stagiu de cotizare cuprins ntre % +i C ani;
c& 3!M din baza de calcul $ n cazul unui stagiu de cotizare de peste C ani,
!uantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc cauzat de tuberculoz,
S2DA sau de cancer de orice tip este de "$$3 din baza de calcul.
2rt.("3) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitorul oficial nr."08)"!# din "#.#1.$##
'ndemnizaia de maternitate
2siguratele) so-iile a(late la ntre-inerea so-ilor salaria-i +i +omerele care au dreptul la
concediu de maternitate) ce include concediul prenatal +i concediul postnatal) bene(iciaz de
indemniza-ie de maternitate,
Indemniza-ia de maternitate se acord) ncepnd cu sptmna a #!$a de sarcin) pe o
perioad de "9 de zile calendaristice) iar n cazul na+terilor complicate ori al na+terii a doi sau
mai mul-i copii $ de ":! de zile calendaristice,
Cuantumul lunar al indemniza-iei de maternitate este de "!!M din baza de calcul,
Cuantumul indemniza-iei unice la na+terea copilului nscut viu n anul !"# constituie/
9!! de lei E pentru primul copil;
3!! de lei E pentru (iecare copil urmtor,
2rt.("0) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
'ndemnizaia pentru creterea copilului
2siguratul care se a(l n concediu pentru ngri>irea copilului are dreptul la indemniza-ie
lunar pentru cre+terea copilului de la data na+terii +i pn la vrsta lui de # ani,
0e indemniza-ie pentru cre+terea copilului bene(iciaz) la cerere) op-ional/ unul dintre
prin-i) bunelul) bunica) o alt rud care se ocup nemi>locit de ngri>irea copilului sau tutorele
dac ndeplinesc condi-iile de realizare a stagiului de cotizare,
4ncepnd cu anul !"!) cuantumul lunar al indemniza-iei pentru cre+terea copilului constituie
#!M din baza de calcul) dar nu mai pu-in de #!! de lei pentru (iecare copil,
2rt.("8) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
'ndemnizaia pentru *ngri-irea copilului 0olna;
C
curs de instruire
Indemniza-ia pentru ngri>irea copilului bolnav n vrst de pn la D ani) iar n cazul
copilului cu 1andicap pentru a(ec-iuni intercurente $ pn la mplinirea vrstei de "9 ani se
acord n baz de certi(icat de concediu medical) eliberat n condi-iile legisla-iei n vigoare,
2rt.("1) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
:erioada pentru care se acord indemnizaie pentru *ngri-irea copilului 0olna;
Perioada pentru care se acord indemniza-ie pentru ngri>irea copilului bolnav este de cel
mult ": zile calendaristice n cazul acordrii asisten-ei medicale de ambulatoriu +i de cel mult #!
de zile calendaristice n cazul acordrii asisten-ei medicale n sta-ionar pentru perioada n care
copilul necesit ngri>ire,
4n cazul n care copilul su(er de boli contagioase) este imobilizat ntr$un aparat g1ipsat
ori este supus unor interven-ii c1irurgicale) durata concediului medical se stabile+te de
ctre consiliul medical consultativ) iar indemniza-ia se acord pentru perioada integral a
concediului medical,
2rt.($#) Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
%-utorul de deces
4n caz de deces al asiguratului) pensionarului din sistemul public de asigurri
sociale) +omerului sau persoanei care a realizat un stagiu de cotizare de cel pu-in # ani) de
a>utorul de deces bene(iciaz o singur persoan) care poate (i) dup caz) so-ul supravie-uitor)
copilul) printele) tutorele) curatorul) con(orm legisla-iei n vigoare) sau) n lipsa acesteia)
persoana care dovede+te c a suportat c1eltuielile ocazionate de deces,
2siguratul) +omerul +i pensionarul bene(iciaz de dreptul la a>utor de deces n caz de
deces al unui membru de (amilie care s$a a(lat la ntre-inerea sa +i care nu avea drept de asigurri
sociale,
Se consider membru de (amilie/
a& so-ul;
b& prin-ii;
c& copiii pn la vrsta de "C ani sau) dac +i (ceau studiile la sec-ia cu (recven- la zi la o
institu-ie de nv-mnt) $ pn la absolvire) ns pn la atingerea vrstei de # de ani) precum +i
copiii inap-i pentru munc) indi(erent de vrst) dac +i$au pierdut capacitatea de munc pn la
atingerea vrstelor men-ionate,
2>utorul de deces se acord o singur dat) n sum (i.,
Cuantumul a>utorului de deces se stabile+te anual prin Begea bugetului asigurrilor
sociale de stat, Pentru anul !"# este stablit suma de ""!! lei,
2rt.($") Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##
Termenele de plat a indemnizaiilor de asigurri sociale
Plata indemniza-iilor de asigurri sociale se e(ectueaz/
a& lunar) cel trziu la data ac1itrii salariului pentru luna respectiv) n cazul asigura-ilor cu
contract individual de munc;
b& la data depunerii certi(icatului medical sau n cel mult "! zile de la aceast dat n cazul
celorlalte categorii de asigura-i) al pensionarilor +i +omerilor,
Plata a>utorului de deces se e(ectueaz n cel mult # zile lucrtoare de la data prezentrii
tuturor actelor necesare,
2rt.($() Legea nr.$81 din $$.#!.$##%&onitor 'ficial al R& nr."08)"!# din "#.#1.$##

3
curs de instruire
T$ST "$ $A%&#%$
15 Salariul este/
a& recompens evaluat n bani) pltit salariatului de ctre anga>ator n temeiul contractului
individual de munc) pentru munca prestat P;
b& suma de bani) pltit salariatului de ctre anga>ator pentru ac1itarea serviciilor P;
c& suma de bani) pltit salariatului de ctre anga>ator pentru procurarea materialelor P,
25 Care sisteme de salarizare pot ,i aplicate de ctre unitile din sectorul real pentru
organizarea salarizrii, con,orm legislaiei *n ;igoareB
a& numai sistemul tari(ar de salarizare P;
b& numai sisteme netari(are de salarizare P;
c& sistemul tari(ar de salarizare +i sisteme netari(are de salarizare P,
35 Cui *i apar ine dreptul de a alege sistemul de salarizare *n unitateB
a& anga>atorului
P;
b& reprezentan ilor salaria ilor P;
c& anga>atorului dup consultarea reprezentan-ilor salaria-ilor P,
25 Cine apreciaz per,orman ele indi;iduale ale salariatuluiB
a& anga>atorul P;
b& reprezentan ii salaria ilor P;
c& anga>atorul dup consultarea reprezentan-ilor salaria-ilor P,
>5 Care este sursa de plat a salariului pentru anga-aii din sectorul realB
a& (inan-are din bugetul de stat P;
b& venitul ob-inut din activitatea economic a unit-ii P;
c& venitul ob-inut din activitatea economic a unit-ii +i aloca-ii din bugetul statului P,
35 Care este cuantumul minim garantat al salariului *n sectorul realB
a& "#!! lei lunar P;
b& ":!! lei lunar P;
c& "%!! lei lunar P,
C5 Care este mrimea coe,icientului de comple6itate recomandat pentru ramura
potalB
a& ")!! P;
b& ")"! P;
c& ")! P,
15 "ar pentru ramura telecomunicaiiB
a& ")! P;
b& ")#! P;
#!
curs de instruire
c& ")%! P,
45 Care este coe,icientul tari,ar pentru categoria a A''7a de cali,icareB
a& ")#!$")C" P;
b& ")%!$)#9 P;
c& ")D!$#)!D P,
105 Ce categorie de salarizare este recomandat pentru un conductor de unitate cu
un e,ecti; de p*n la 1000 de anga-ai con,orm eelei tari,are unice de salarizareB
a& "C$! P;
b& !$ P;
c& $: P,
115 "ar pentru un inginer de categoria 'B
a& "#$": P;
b& "$"# P;
c& "!$"" P,
125 Care este diapazonul coe,icienilor de multiplicitate *n cuantum multiplu a
salariului tari,ar pentru categoria ' de cali,icare pentru specialitii cu studii superioare de
scurt durat ,r categorieB
a& ")"%$)!! P;
b& ")9!$)D! P;
c& ")%!$):! P,
135 "ar pentru specialitii cu studii superioare uni;ersitare de categoria ''7aB
a& )%!$:)%! P;
b& )!$:)!! P;
c& )!!$#)%! P,
125 Care este mrimea minim a adaosurilor i sporurilor la salariul de 0az pentru
munca *n schim0ul ''7iB
a& :! la sut din salariul tari(ar P;
b& #! la sut din salariul tari(ar P;
c& ! la sut din salariul tari(ar P,
1>5 "ar pentru conductorii de 0rigad *n cazul conducerii unei 0rigzi cu un
e,ecti; mai mare de 10 salariai, care nu sunt scutii de lucrul lor de 0azB
a& pn la "% la sut din salariul de baz P;
b& pn la % la sut din salariul de baz P;
c& pn la %! la sut din salariul de baz P,
135 n caz de insol;a0ilitate a unitii, care din pla ile enumerate mai -os sunt
e,ectuate *n mod prioritarB
a& plata privind (acturile comerciale P;
b& plata privind retribuirea muncii P;
#"
curs de instruire
c& alte pl-i P,
1C5 Care este cuantumul total al reinerilor din salariu, *n caz de urmrire a pensiei
alimentare pentru copii minoriB
a& %! la sut din salariul care i se cuvine salariatului P;
b& pn la D! la sut din salariul care i se cuvine salariatului P;
c/ mai mare de D! la sut din salariul care i se cuvine salariatului P,
115 Cum sunt salarizai ucenicii pentru luna a doua de instruire, *n cazul instruirii
indi;iduale pe pro,esii de muncitori salarizai *n acordB
a& :!M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare P;
b& 9!M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare P;
c& D!M din salariul tari(ar pentru categoria I de cali(icare P,
145 Care este cuantumul sporurilor pentru cumularea ,uncieiB
a& poate (i mai mic dect %! la sut din salariul tari(ar al (unc-iei cumulate P;
b& nu poate (i mai mic dect %! la sut din salariul tari(ar al (unc-iei cumulate P;
c& %! la sut din salariul tari(ar al (unc-iei cumulate P,
205 &a care din pl ile enumerate mai -os se atri0uie salariu mediuB
a& plata ndemniza-iei de concediu P;
b& plata pentru timpul a(lrii la cursuri de (ormare pro(esional P;
c& ndemniza ia de eliberare din serviciu P,
215 Care este termenul de pre;enire a salaria ilor, despre *ntroducerea normelor noi
de muncB
a& cu # luni nainte P;
b& cu luni nainte P;
c& cu " lun nainte P,
225 Care sunt sursele de ,inanare a prestaiilor de asigurri socialeB
a& mi>loacele proprii ale anga>atorului P;
b& bugetul asigurrilor sociale de stat P;
c& mi>loacele proprii ale anga>atului P,
235 Care este 0aza de calcul a *ndemniza iilor de asigurri sociale9
a& venitul mediu lunar realizat n ultimile # luni P;
b& venitul mediu lunar realizat n ultimile % luni P;
c& venitul mediu lunar realizat n ultimile 9 luni P,
225 Care este cuantumul *ndemniza iei pentru incapacitate temporar de munc *n
cazul unui stagiu de cotizare cuprins *ntre > i 1 aniB
a& 3!M din baza de calcul P;
b& D!M din baza de calcul P;
c& 9!M din baza de calcul P,
#
curs de instruire
2>5 Cum credei, se sta0ilete indemnizaia *n cazul *n care incapacitatea temporar
de munc a sur;init *n timpul concediului nepltitB
a& da P;
b& nu P,
235 Care este ;*rsta limit de acordare a indemnizaiei pentru *ngri-irea copilului
0olna;B
a& pn la " ani P;
b& pn la "! ani P;
c& pn la D ani P,
2C5 Care este cuantumul indemnizaiei la naterea primului copilul pentru a52013B
a& 3!! lei P;
b& 9!! lei P;
c& #"!! lei P,
215 Care este cuantumul a-utorului de deces sta0ilit pentru a52013B
a& !!! lei P;
b& "9!! lei P;
c& ""!! lei P,
##