Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONAE

............................................................................................................
(unitatea de \nv`]`m~nt)

Localitatea .........................................................................................
Jude]ul ...............................................................................................

CATALOGUL
anului _______________
ANUL COLAR ______ / ______
(\nv`]`m~nt postliceal)
ROMDIDAC S.A. / 2014

17-2-8/b

Norme
pentru completarea [i folosirea catalogului clasei
Prezentul tipizat de catalog [colar se folose[te la: clasele de \nv`]`m~nt postliceal ([coal`
postliceal` [i [coal` de mai[tri).
Catalogul clasei devine document [colar cu regim special dup` completare cu datele de identificare ale elevilor. De completarea lui r`spund cadrele didactice cu responsabilit`]i de evaluare [i notare
la respectiva clas`, dirigintele clasei [i directorul unit`]ii de \nv`]`m~nt.
Pentru fiecare clas` de elevi se folose[te un catalog. Acolo unde sunt clase paralele, pe cataloagele
acestor clase se adaug` o liter` distinctiv` (exemplu: anul I AMG A, anul III AMF B, anul II SM B, etc.).
La \nceputul anului [colar, to]i elevii \nscri[i \n clasa respectiv` se trec \n catalog, \n ordine alfabetic`.
Dirigintele clasei este obligat ca, \n primele zile dup` deschiderea anului [colar, s` \ntocmeasc`
catalogul clasei, complet~ndu-l cu datele cerute de formular (numele [i prenumele cadrelor didactice
care predau la clasa respectiv`, numele [i prenumele elevilor cu num`rul matricol, volumul [i pagina
din registrul matricol, precum [i datele personale ale acestora).
n casetele libere, modulele se \nscriu \n ordinea strict` din planul cadru.
Nu se admit prescurt`ri ale denumirii disciplinelor.
Dirigintele are obliga]ia s` prezinte cadrelor didactice care predau la clasa respectiv`,
instruc]iunile de folosire a catalogului.
La sf~r[itul fiec`rui semestru [i la sf~r[itul anului [colar, se vor completa datele din tabelul
Situa]ia general` asupra mi[c`rii elevilor [i a rezultatelor ob]inute \n timpul anului [colar.
n cazul elevilor transfera]i sau care nu mai frecventeaz` cursurile din diferite motive, a celor
sanc]iona]i, corigen]i sau cu studii echivalate, dirigintele face respectiva men]iune \n rubrica rezervat` \n acest sens, \n spa]iul Men]iuni.
Cadrele didactice sunt obligate s` noteze la \nceputul orei de curs absen]ele elevilor \n rubricile
rezervate pentru fiecare modul. Exemplu: IX: 15, 17, 206 etc.; XII: 4, 53, 17 etc.*
Motivarea absen]elor se face de c`tre dirigintele clasei, s`pt`m~nal, prin \ncercuirea acestora cu
cerneal` albastr`, pe baza actelor prezentate de elevi.
Absen]ele consemnate pentru elevii care au \nt~rziat la ore din cauze obiective se motiveaz` la
sf~r[itul orei de c`tre cadrul didactic respectiv.
n cazul modulelor care se studiaz` pe parcursul celor dou` semestre sau al modulelor care se parcurg \n semestrul al II-lea, consemnarea absen]elor [i a notelor se va face \n rubricile corespunz`toare
celor dou` semestre, conform datelor de consemnare.
Notele elevilor se trec \n cifre de la 10 la 1.
Notele ob]inute cu prilejul evalu`rii se consemneaz` \n catalog cu cerneal` albastr`, indic~ndu-se
data [i luna (exemplu: 7/8.XI).
Media unui modul se \ncheie \n momentul finaliz`rii parcurgerii acestuia. Media modulului se calculeaz` ca medie aritmetic` a notelor, cu dou` zecimale, f`r` rotunjire, aceasta devenind [i medie
anual`.
Structura modular` a curriculumului impune incheierea situa]iei [colare pe module, cu o lucrare
final` care are caracter aplicativ [i integrat (practic` + con]inuturi interdisciplinare), iar nota nu are
valoare de tez`.
Mediile anuale [i mediile de la examenele de corigen]` se consemneaz` cu cerneal` ro[ie, \n litere
[i cifre.
Toate not`rile se fac cite], corect [i numai cu cerneal`.
Nu se admit modific`ri de note \n cataloagele [colare.
Notele / mediile \nscrise gre[it \n catalog se corecteaz` prin t`iere cu o linie orizontal`, sub
semn`tura cadrului didactic [i a directorului, care aplic` [tampila. Se folose[te cerneal` albastr` sau
ro[ie \n func]ie de situa]ie, note, respectiv medie.
La sf~r[itul anului [colar / de \nv`]`m~nt, catalogul de clas` se completeaz` cu ultimele date
solicitate de tipizat, iar spa]iile [i paginile r`mase libere se bareaz` cu cerneal` albastr`.
Directorul este obligat s` controleze sistematic completarea la zi [i corect` a cataloagelor (absen]e,
note, situa]ii statistice) [i s` asigure, dup` \ncheierea anului de \nv`]`m~nt, p`strarea acestora \n
arhiva [colii, conform normelor \n vigoare.
*) indicele aplicat la o dat`, semnific` num`rul de ore absentate la aceea[i dat` [i modulul.

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE


...............................................................................................................................................................

(Unitatea de \nv`]`m~nt)

...............................................................................................................................................................

(Localitatea [i jude]ul)

CATALOGUL
NVMNT
DOMENIUL

ANULUI

........................................................

.........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

CALIFICAREA PROFESIONAL
NIVEL DE CALIFICARE

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Anul [colar

..................................................................

(\nv`]`m~nt postliceal)
DIRECTOR,

DIRIGINTE,

L.S.

PROFESORI / CADRE DIDACTICE


DISCIPLINE / MODULE

PROFESORUL/
CADRUL DIDACTIC

DISCIPLINE / MODULE

*) Disciplinele / modulele de \nv`]`m~nt vor fi notate \n ordinea strict \nscris` \n Planul cadru aprobat prin ordin al ministrului
valabil pentru anul [colar \n curs, cu denumirile complete f`r` a se utiliza prescurt`ri sau abrevieri.

_________________________________________________________________
Model agreat de Ministerul Educa]iei Na]ionale, 2014.

PROFESORUL/
CADRUL DIDACTIC

DISCIPLINE / MODULE

ELEVII
Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Nr. matricol ................. din registrul


matricol vol. ......... p..........
...................................................................................

Sem.
I

...................................................................................
...................................................................................

SITUAIA COLAR \n lunile :


iunie - iulie ......................................................
ianuarie - februarie .....................................
august - septembrie ...................................
Media general` .............................................
Men]iuni (transfer`ri, retrageri, \ntreru-

Media
semestrial`

Sem.
II

perea cursurilor, am~n`ri, sanc]ion`ri,


echival`ri de studii, corigen]e etc.)

Media
semestrial`
Media la
ex. corig.
Media
anual`

Nr. matricol ................. din registrul


matricol vol. ......... p..........
...................................................................................

Sem.
I

...................................................................................
...................................................................................

SITUAIA COLAR \n lunile :


iunie - iulie ......................................................
ianuarie - februarie .....................................
august - septembrie ...................................
Media general` .............................................
Men]iuni (transfer`ri, retrageri, \ntreru-

Media
semestrial`

Sem.
II

perea cursurilor, am~n`ri, sanc]ion`ri,


echival`ri de studii, corigen]e etc.)

Media
semestrial`
Media la
ex. corig.
Media
anual`

Nr. matricol ................. din registrul


matricol vol. ......... p..........
...................................................................................

Sem.
I

...................................................................................
...................................................................................

SITUAIA COLAR \n lunile :


iunie - iulie ......................................................
ianuarie - februarie .....................................
august - septembrie ...................................
Media general` .............................................
Men]iuni (transfer`ri, retrageri, \ntreru-

Media
semestrial`

Sem.
II

perea cursurilor, am~n`ri, sanc]ion`ri,


echival`ri de studii, corigen]e etc.)

Media
semestrial`
Media la
ex. corig.
Media
anual`

*) Disciplinele / modulele de \nv`]`m~nt vor fi notate \n ordinea strict \nscris` \n Planul cadru aprobat prin ordin al ministrului
valabil pentru anul [colar \n curs, cu denumirile complete f`r` a se utiliza prescurt`ri sau abrevieri.

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

DE NVMNT

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

Absen]e

Note

*) Disciplinele / modulele de \nv`]`m~nt vor fi notate \n ordinea strict \nscris` \n Planul cadru aprobat prin ordin al ministrului
valabil pentru anul [colar \n curs, cu denumirile complete f`r` a se utiliza prescurt`ri sau abrevieri.

Absen]e

Note

Absen]e

Note

din care,
nemotivate

Absen]e

Total

Purtare

Absen]e

Situa]ia general` asupra mi[c`rii [i frecven]ei elevilor


[i a rezultatelor ob]inute \n timpul anului [colar
INDICATORI

Semestrial

la finalul
semestrului I

nscri[i la \nceputul anului [colar


I

Anual

INDICATORI

II

Veni]i \n timpul semestrului


Promova]i

la finalul
semestrului II

Pleca]i \n timpul semestrului


la finalul
anului [colar

Existen]i la sf~r[itul semestrului


Promova]i

o disciplin` / un modul

Corigen]i

mai multe
discipline / module
Total
o disciplin` /
un modul
mai multe
discipline / module

Cu situa]ia
[colar`
ne\ncheiat`

Total

Corigen]i
dou` discipline / module

NUMRUL ELEVILOR

NUMRUL ELEVILOR

o disciplin` /
un modul

din cauza situa]iei


la \nv`]`tur`
din cauza absen]elor
pe motiv de:

Repeten]i

boal`

din care:
am~nat medical

abandon [colar

abandon [colar
alte situa]ii

alte situa]ii

Total

Total
Absen]e

Absen]e
din care nemotivate :

din care nemotivate:

Director,
Diriginte,

DATE PERSONALE ALE ELEVILOR


Nr.
crt.

Nr.
matricol

Numele [i prenumele
elevilor

Data
na[terii
(ziua, luna, anul)

Prenumele p`rin]ilor
Tata

Domiciliul
[i num`rul de telefon

Mama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Acest catalog con]ine _________________ file.


Director,
L.S.

Diriginte,

Men]iuni

PROCES-VERBAL
\ncheiat ast`zi ..............................

Subsemnatul, ................................................................................................................. diriginte,


men]ionez c`, \n data de ...................................., am verificat \ncheierea situa]iei [colare: medii anuale
(responsabilitatea pentru gre[eli [i corecturi revine cadrului didactic), am calculat mediile generale,
am totalizat absen]ele [i am completat statistica cu datele corespunz`toare.
Predau D...................... Director ...................................................................... prezentul catalog,
care con]ine ............. pozi]ii, din care: ............. completate, ............. necompletate, ............. anulate.

Am predat,

Am primit,

Diriginte .....................................................

Director .....................................................

______________________________________________________________________________
Verificat [i predat spre arhivare doamnei secretar [ef/secretar ...................................................
Am predat,
Director,

Am primit,
Secretar [ef/secretar,

.....................................................

.....................................................

..........................................................................................................
(unitatea de \nv`]`m~nt)

PRECIZARE
n aten]ia profesorilor care predau la clasa ......................
Urm`toarele cadre didactice sunt responsabile de corectitudinea situa]iei [colare a elevilor:
Nr.
crt.

Numele [i prenumele

DIRIGINTE
...........................................................................
(numele [i prenumele)
Semn`tura .........................................................

Disciplina

Semn`tura