Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE DE ELIGIBILITATE

Anexa 1 a cererii de finanare


Nr. nregistrare/data: .. !"a s#"icitant$
n calitate de <functie/reprezentant legal/mputernicit> al <denumirea solicitant>, subsemnatul <nume, prenume> posesor
al CI/BI seria <seria> nr. <nr.>, eliberat( de <organismul emitent>, cunosc!nd c falsul n declara"ii este pedepsit n
conformitate cu #rt. $%$ din Codul &enal, declar pe propria rspundere c'
( <denumire solicitant> depune Cererea de finan"are, din care aceast declara"ie face parte integrant, n cadrul &)*
+,- $../($.01
( at!t <denumire solicitant>
c!t 2i partenerii implica"i n proiect n% se afl n nici una din situa"iile urmtoare'
& se af"' n stare de fa"i(ent sau face obiectul unei proceduri de lic3idare sau de administrare 4udiciar, are nc3eiate
concordate, 2i(a suspendat acti5itatea economic sau face obiectul unei proceduri n urma acestor situa"ii sau se afl n
situa"ii similare n urma unei proceduri de aceea2i natur pre5zute de legisla"ia sau de reglementrile na"ionale6
( reprezentan"ii si legali / structurile de conducere 2i persoanele care asigur conducerea solicitantului au fost
condamna"i printr(o 3otr!re cu 5aloare de res 4udicata pentru un delict legat de conduita profesional6
( reprezentan"ii si legali / structurile de conducere 2i persoanele care asigur conducerea solicitantului au comis n
conduita profesional gre2eli gra5e, demonstrate prin orice mi4loace, pe care autoritatea contractant le poate 4ustifica6
( se ncadreaz, din punct de 5edere al obliga"iilor de plat restante la bugetele publice, ntr(una din situa"iile de mai 4os7'
obliga"iile de plat nete dep2esc 0/0$ din totalul obliga"iilor datorate n ultimele 0$ luni, n cazul certificatului
de atestare fiscal emis de #gen"ia 8a"ional de #dministrare 9iscal6
obliga"iile de plat dep2esc 0/: din totalul obliga"iilor datorate n ultimul semestru, n cazul certificatului de
atestare fiscal emis de autorit"ile publice locale.
( reprezentan"ii si legali / structurile de conducere 2i persoanele care asigur conducerea solicitantului au fost
condamna"i printr(o 3otr!re cu 5aloare de res 4udicata pentru fraud, corup"ie, participare la o organiza"ie criminal sau
la orice alte acti5it"i ilegale n detrimentul intereselor financiare ale Comunit"ilor6
( i se aplic o sanc"iune administrati5 n legtur cu declara"ii false n furnizarea informa"iilor solicitate de autoritatea
contractant, sau pentru faptul c nu a furnizat acele informa"ii, sau n legtur cu faptul c s(a constatat o nclcare gra5
a obliga"iilor ce i re5in n temeiul contractelor de4a finan"ate.
& se gse2te n situa"ie de conflict de interese sau incompatibilitate6
( se face 5ino5at de declara"ii false n furnizarea informa"iilor solicitate de #;&)*+,-/)I &)*+,- responsabil sau nu
a furnizat aceste informa"ii6
( se afl ntr(una din situa"iile de e<cludere de la procedura de selec"ie
+e asemenea, pe toat durata implementrii cererii de finan"are depuse, n cazul n care aceasta 5a fi contractat,
<denumirea solicitant> are res)#nsa*i"itatea fina"' pentru managementul 2i implementarea proiectului conform
pre5ederilor contractului de finan"are6
Data
+%ncia #c%)at' n #rgani,aie
-ren%(e .i N%(e
/e(n't%ra
0ta()i"a
1 Cu e<cep"ia situa"iilor specifice reglementate de legisla"ia na"ional.
0