Sunteți pe pagina 1din 69

1

CAIET DE SARCINI


Prezentul Caiet de sarcini conine specificaii tehnice, face parte integrant din documentaia de
atribuire n vederea participrii la procedura de atribuire i constituie ansamblul cerinelor minimal
baza crora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnico-economic.

1. Date generale

1.1 Denumirea investitiei
LUCRARI DE ALEI SI TROTUARE DIN SECTORUL 3 BUCURETI
ACORD CADRU DE LUCRARI PE DURATA DE 4 ANI

1.2 Autoritatea contractanta
Primaria Sector 3, Municipiul Bucuresti
1.3 Ordonator principal de credite
Primaria Sectorului 3, Municipiul Bucuresti

1.4 Mod de atribuire a contractului
Acord cadru si Contracte Subsecvente in urma unei licitatii deschise

2. Obiectul contractului
Lucrarile vor imbunatati considerabil viabilitatea si starea tehnica a partii carosabile si a
trotuarelor si implicit confortul si siguranta utilizatorilor, oferind conditii de circulatie
substantial imbunatatite.
Lucrrile constau n refacerea sau modernizarea aleilor si trotuarelor. Se vor aduce la cota capacele
cminelor de canalizare (vizitare), gurile de scurgere, rsufltorile de gaze, hidranii, etc. Acolo unde este
cazul.
Anterior executrii lucrrilor se vor elabora documentatiile ce vor sta la baza lucrarilor; acestea vor fi
avizate de verificatori atestati.

3. Descrierea lucrarilor si serviciilor
3.1 Serviciile de proiectare constau in intocmirea de documentatie in vederea executarii de lucrari pentru alei
sau portiuni ale acestora si trotuare, in vederea aducerii acestora la un nivel tehnic corespunzator din punct de
vedere al calitatii si confortului.
Serviciile de proiectare se realizeaza pe baza notei de comanda emisa de autoritatea contractanta.

4. Cerintele autoritatii contractante
4.1 Serviciile de proiectare vor fi realizate de catre specialisti de drumuri si lucrari edilitare.
Studiile de fezabilitate si Proiectele tehnice trebuie sa contina: devize generale, solutii tehnice, planuri de
situatie, profile longitudinale si transversale, liste de cantitati, memorii tehnice si specificatii tehnice pentru
2
materialele folosite.
Proiectele tehnice verificate de persoane atestate MLPTL se vor pune in aplicare dupa insusirea de catre
beneficiar si la comanda acestuia.
Studiile de Fezabilitate si Proiectele tehnice se vor executa dupa comanda data de beneficiar respectand
termenele si conditiile impuse. Pe baza proiectelor tehnice se vor incheia contractele subsecvente.
Proiectantul este parte din contractul subsecvent incheiat si se supune conditiilor acestuia.
4.2 Lucrarile se vor executa in conformitate cu proiectele tehnice insusite de catre beneficiar si la
comanda acestuia.
Odata cu executarea lucrarilor, se vor cauta solutii de mentinere a circulatiei, fara inchiderea
acesteia sau instituirea de restrictii pe termene indelungate, inclusiv prin executarea lucrarilor in
timpul noptii.
Executantul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si deteminarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Lucrarile care se executa in zona drumului public, precum si obstacolele producatoare de restrictii
pentru circulatie trebuie sa fie semnalizate cu echipamente moderne, conform instructiunilor
comune elaborate de Ministerul de interne si Ministerul Transporturilor, atat pe timp de zi, cat si
pe timp de noapte.
La organizarea executiei lucrarilor rutiere se va tine cont de necesitatea asigurarii in permanenta a
circulatiei autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, politie).
Pe perioada acordului cadru, executantul este pe deplin responsabil pentru toate accidentele rutiere
provocate ca urmare a degradarilor aparute in carosabil, degradari care pun in pericol siguranta
circulatiei.
Termenul de garantie al lucrarilor este de 24 de luni.

4.3 Cantitatile si suprafetele prezentate sunt estimative, urmand ca odata cu inceperea derularii acordului
cadru acestea sa se stabileasca prin masuratori topografice.
Pentru elaborarea propunerii financiare se vor avea in vedere, pentru fiecare pret unitar pe activitate in parte,
descrierea preturilor cuprinsa in caietul de sarcini.

5. Criterii de calitate stabilite de autoritatea contractanta
Cerintele privind criteriile de calitate se refera la urmatoarele caracteristici:
a) aspectul aparent al strazii, starea suprafetei carosabile, acostamente, rigole, trotuare
b) planeitatea suprafetei
c) capacitatea portanta
Planeitatea suprafetelor se determina conform Normativ AND 565-2000. Instructiuni tehnice privind
metodologia de determinare a planeitatii drumurilor.
Capacitatea portanta se determina, conform Normativ CD31-2002 pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante.
6. Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor se face in conformitate cu prevederile legale in acest sens , in doua etape:
- receptia la terminarea lucrarilor
- receptia finala, la expirarea perioadei de garantie;
Receptia la terminarea lucrarilor
Documentatia ce se prezinta pentru receptia la terminarea lucrarilor este urmatoarea:
- aprobarea de incepere a executiei lucrarilor;
- contractul subsecvent de executie a lucrarilor
- documentatia tehnico-economica de executie (piesele scrise si desenate ale proiectului avizate si
aprobate de organele in drept) intocmita de executant;
- situatiile lucrarilor executate (masuratori, caiete de atasament, note de comanda suplimentare,
note de renuntare, etc.);
- procese verbale de lucrari ascunse, daca este cazul;
- caietul de dispozitii (comunicari) de santier pe probleme de executie si calitate;
- rezultatele tuturor verificarilor prevazute in prezentul caiet de sarcini, rezultatul verificarilor
3
privind grosimea straturilor, etc.;
- buletine de analiza pentru stabilirea retetelor privind mixtura asfaltica cu aprobarile necesare
precum si pentru probele prelevate in statiile de preparare si la punctele de lucru cu rezultatele
incercarilor efectuate pentru verificarea calitatii lucrarilor ;
Receptia finala
Receptia finala va avea loc dupa expirarea termenului de garantie. In perioada de garantie
dirigintele de santier sau reprezentantul beneficiarului are obligatia de a comunica in scris
executantului si investitorului observatiile in legatura cu comportarea in exploatare si in legatura
cu calitatea remedierilor executate in acest interval.
Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor executate, precum si
propunerile facute de comisia de receptie la terminarea lucrarilor vor fi remediate, respectiv
realizate de constructor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite.
Documentatia ce se prezinta pentru receptia finata este urmatoarea:
- procesele verbale de admitere a receptiei la terminarea lucrarilor ;
- comunicarile efectuate de dirigintele de santier (sau reprezentantul investitorului)
executantului, in legatura cu comportarea in perioada de garantie si in legatura cu
calitatea remedierilor executate in acest interval;
- rezultatele unor eventuale incercari efectuate in perioada de garantie;
- cartea constructiei completata la zi in conformitate cu normele in
vigoare;
In cadrul receptiei finale se va examina dosarul lucrarii, constatandu-se remedierea
neconformitatilor constatate la receptia de terminare a lucrarilor cat si degradarile aparute in
perioada de garantie.

7. Semnalizarea lucrarilor
Antreprenorul va lua toate masurile necesare asigurarii semnalizarii lucrarilor in
conformitate cu reglementarile si legislatia in vigoare. Semnalizarea lucrarilor si asigurarea
sanatatii si securitatii in munca pe tot parcursul derularii executiei, se va efectua conform
prevederilor din:
- Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor, in vederea executarii
de lucrari in zona drumurilor publice, publicat in M.O. nr.397/24.08.2000 si brosura.
Se atrage atentia in mod deosebit asupra semnalizarii corecte a punctului de lucru in
vederea evitarii producerilor unor accidente de circulatie cat si pentru protejarea personalului ce
executa respectivele lucrari de reparatii, cu indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe
toata durata executarii lucrarilor.
Se vor respecta:
Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public aprobate cu
Ordinul nr. 1112/411 al MI - MT / octombrie 2000.

8. Protectia muncii, igiena si sanatatea in munca
Pe parcursul ndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securitii i sntii n
munc, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor
Generale de Protecia Muncii, precum i celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

9. Protectia mediului
Executantul este obligat sa respecte in totalitate prevederile legislative privind aspectele de mediu in toate
activitatile contractului.
Executantul trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu
deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot
admis.
Lucrarile care se vor executa in timpul noptii vor fi realizate cu tehnologii care s minimizeze
poluarea fonic.
Dupa incheierea lucrarilor, executantul va asigura curatenia la locul de munca.
4

10. Mecanismele de plata
Plata pentru lucrarile de reabilitare, reparatii si serviciile de proiectare se va face conform contractelor
subsecvente prezentandu-se urmatoarele documente:
- situatii de lucrari care sa cuprinda cantitatea de lucrari executate si valoarea acestora. Preturile unitare
precum si descrierea de preturi vor fi cele stabilite prin licitatie.
- proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.

11. Reglementari tehnice

Toate lucrarile si serviciile din cadrul acordului cadru se vor executa respectand prevederile legale in vigoare
speficicate in caietul de sarcini:
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
- Legea 413/2002 privind aprobarea OG 79/2001 pentru modificarea si completarea OG43/1997 privind
regimul drumurilor
- Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
- Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor M.O. 138/1998
- Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator MO 138/1998
- Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne CD 155/2001
- Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate, legate de cerintele utilizatorilor NE021-2003
- Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice indicativ AND 554-2002
- Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si supple pentru strazi NP 116-2005
- Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor NE 033-2005
- STAS 2914-84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale
- STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza cat si de fundatii
Conditii tehnice generale
- S.R. 174/1-02 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald
. Partea I: Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice.
- S.R. 174/2-97 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice
pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia
imbracamintei.
- S.R. 183/1/95 Imbracaminti din beton de ciment.
- S.R. 6978-95 Pavaje din piatra naturala, pavele normale, pavele abnorme si calupuri.
- S.R. 662/2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera.
- S.R. 667/2001 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri.
Conditii generale de calitate
- STAS 539-79 Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.
- STAS 4606-80 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.
Metoda de incercare.
- STAS 8849-83 Lucrari de drumuri. Rugozitatea suprafetelor. Metode de masurare.
- STAS 730-89 Agregate pentru balast decale ferata
- STAS 3272-80 Canalizare. Gratare cu rame din fonta pentru gurile de scurgere.
- STAS 6701-82 Canalizare. Guri de scurgere cu deposit si sifon.
- STAS 8591:1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.


12. Elaborarea ofertei

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini.
La elaborarea ofertei tehnice se vor descrie tehnologiile de executie aferente fiecarei
categorii de lucrari, cu respectarea standardelor si prescriptiilor tehnice din prezentul caiet de
sarcini, pentru executarea lucrarilor de buna calitate.
Oferta financiara va fi prezentata conform formularului de oferta anexat, a anexei 1 la
5
prezentul caiet de sarcini
Ofertantul va intocmi deviz oferta pentru fiecare categorie de lucrari si se vor prezenta
formularele cu liste de cantitati si resurse materiale, manopera, utilaj si transport.
Pentru fiecare categorie de lucrari se vor incadra operatiunile pe articole de deviz .
Incadrarile vor cuprinde toate procurarile de materiale necesare si toate operatiile descrise in
caietul de sarcini.
Preturile unitare ale materialelor folosite, salariul tarifar ( pe fiecare meserie in parte ), tarifele
pentru utilaje si transport vor fi ofertate cu aceleasi preturi in toate categoriile de lucrari.
De asemenea, va fi folosita aceeasi inchidere de deviz (indirecte si profit) pentru toate categoriile
de lucrari .
Valoarea ofertei va fi stabilita in baza cantitatilor estimative maxime .
Valoarea ofertei nu reprezinta valoarea contractului; valoarea contractului se va stabili in
functie de buget, respectand preturile unitare, putand depasi valoarea licitata
Proiectarea se va evidentia ca procent (%) in recapitulatia devizului.


DESCRI EREA PRETURI LOR LA LUCRARI DE SI STEMATI ZAREPRETUL P1 Frezare mixturi asfaltice, grosime 5 cm

- marcarea suprafeei care trebuie s fie frezata;
- tierea vertical a marginilor suprafeei marcate;
- frezarea mixturii asfaltice;
- scoaterea i ndeprtarea materialului frezat din perimetrul marcat,
- incarcarea, transportul rezidurilor;
- curatarea suprafetelor;


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA


PRETUL P2 Frezare mixturi asfaltice, grosime 10 cm

- marcarea suprafeei care trebuie s fie frezata;
- tierea vertical a marginilor suprafeei marcate;
- frezarea mixturii asfaltice;
- scoaterea i ndeprtarea materialului frezat din perimetrul marcat,
- incarcarea, transportul rezidurilor;
- curatarea suprafetelor;


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA


PRETUL P3 Frezare mixturi asfaltice, grosime 12 cm

6
- marcarea suprafeei care trebuie s fie frezata;
- tierea vertical a marginilor suprafeei marcate;
- frezarea mixturii asfaltice;
- scoaterea i ndeprtarea materialului frezat din perimetrul marcat,
- incarcarea, transportul rezidurilor;
- curatarea suprafetelor;


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA


PRETUL P4 Decapare asfalt trotuare (4cm)

- marcarea suprafeei care trebuie s fie decapat;
- tierea vertical a marginilor suprafeei marcate;
- decaparea mixturii asfaltice;
- scoaterea i ndeprtarea materialului decapat din perimetrul marcat,
- incarcarea, transportul rezidurilor;
- curatarea suprafetelor;


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA

PRETUL P5 Desfacere pavaje

- desfacere pavaje;
- sapatura strat suport (nisip - 10 cm);
- scoaterea i ndeprtarea materialului desfacut din perimetrul marcat,
- incarcarea si transportul rezidurilor;


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA

PRETUL P6 Spargere beton

- marcarea suprafeei ce urmeaza sa fie demolata;
- spargerea betonului degradat;
- scoaterea i ndeprtarea materialului demolat din perimetrul marcat,
- incarcarea si transportul rezidurilor;


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mc

7
In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRETUL P7 Sapatura teren manuala

- marcarea suprafeei pe care se excuta sapatura;
- executarea sapaturii pana la cota specificata in proiect
- scoaterea i ndeprtarea materialului rezultat din sapatura,
- incarcarea si transportul rezidurilor;


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mc
PRETUL P8 Sapatura teren mecanica

- marcarea suprafeei pe care se excuta sapatura;
- executarea sapaturii pana la cota specificata in proiect
- scoaterea i ndeprtarea materialului rezultat din sapatura,
- incarcarea si transportul rezidurilor;


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA

PRETUL P9 Nivelare, compactare pat drum

- nivelarea terenului;
- udarea pana la obtinerea umiditatii optime pentru compactare
- compactarea terenului pana la obtinerea gradului de compactare solicitat;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare;


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRETUL P10 Asternere geotextil

- pregatirea terenului prin indepartarea corpurilor straine;
- procurarea si transportul geotextilului;
- asternerea stratului de geotextil;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

8
In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de transport,
aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca obligatii
legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA

PRETUL P11 Strat de balast la carosabil

- procurarea si transportul balastului;
- asternerea stratului de balast;
- umezirea si compactarea ;
- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .
Pretul se va prezenta in lei /mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P12 Strat de nisip la carosabil

- procurarea si transportul nisipului;
- asternerea stratului de nisip;
- umezirea si compactarea ;
- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRETUL P13 Strat de piatra sparta la carosabil

- procurarea si transportul pietrei sparte;
- asternerea stratului de piatra sparta;
- umezirea si compactarea ;
- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P14 Strat de nisip stabilizat cu ciment 4% la carosabil

- procurarea sau prepararea si transportul nisipului stabilizat;
- asternerea stratului de nisip stabilizat;
- compactarea acestuia ;
9
- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P15 Strat de balast stabilizat cu ciment 6% la carosabil

- procurarea sau prepararea si transportul balastului stabilizat;
- asternerea stratului de balast stabilizat;
- compactarea acestuia ;
- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRETUL P16 Strat de balast la trotuare

- procurarea si transportul balastului;
- asternerea stratului de balast;
- umezirea si compactarea ;
- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P17 Strat de nisip la trotuare

- procurarea si transportul nisipului;
- asternerea stratului de nisip;
- umezirea si compactarea ;
- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.
10


PRETUL P18 Strat de piatra sparta la trotuare

- procurarea si transportul pietrei sparte;
- asternerea stratului de piatra sparta;
- umezirea si compactarea ;
- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .
Pretul se va prezenta in lei /mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P19 Strat de nisip stabilizat cu ciment 4% la trotuare

- procurarea sau prepararea si transportul nisipului stabilizat;
- asternerea stratului de nisip stabilizat;
- compactarea acestuia ;
- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P20 Strat de balast stabilizat cu ciment 6% la trotuare

- procurarea sau prepararea si transportul balastului stabilizat;
- asternerea stratului de balast stabilizat;
- compactarea acestuia ;
- corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;
- luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL P21 Strat din beton de ciment TIP BcR 3,5

- prepararea betonului n staii fixe sau procurarea si transportul acestuia;
- montarea cofrajelor laterale din dulapi de lemn sau longrine;
- asternerea betonului de ciment;
11
- compactarea stratului de beton cu utilaje de compactare vibratoare;
- finisarea suprafaei betonului proaspt si protejarea cu pelicule de protecie sau cu un
strat de nisip umed;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.
PRETUL P22 Strat din beton de ciment TIP C16/20

- prepararea betonului n staii fixe sau procurarea si transportul acestuia;
- montarea cofrajelor laterale din dulapi de lemn sau longrine;
- asternerea betonului de ciment;
- compactarea stratului de beton cu utilaje de compactare vibratoare;
- finisarea suprafeei betonului proaspt si protejarea cu pelicule de protecie sau cu un
strat de nisip umed;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P23 Strat din beton de ciment TIP C20/25

- prepararea betonului n staii fixe sau procurarea si transportul acestuia;
- montarea cofrajelor laterale din dulapi de lemn sau longrine;
- asternerea betonului de ciment;
- compactarea stratului de beton cu utilaje de compactare vibratoare;
- finisarea suprafeei betonului proaspt si protejarea cu pelicule de protecie sau cu un
strat de nisip umed;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P24 Asternere beton de ciment TIP C20/25, galben, amprentat si
impermeabilizat

- prepararea betonului n staii fixe sau procurarea si transportul acestuia;
- montarea cofrajelor laterale din dulapi de lemn sau longrine;
- procurare materiale de colorare si impermeabilizare;
- amestecarea colorantului in betonul de ciment;
- asternerea betonului de ciment;
12
- compactarea stratului de beton cu utilaje de compactare vibratoare;
- realizarea amprentarii suprafetei de beton;
- impermeabilizarea betonului turnat.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRETUL P25 Asternere beton de ciment TIP C20/25, rosu, amprentat si impermeabilizat

- prepararea betonului n staii fixe sau procurarea si transportul acestuia;
- montarea cofrajelor laterale din dulapi de lemn sau longrine;
- procurare materiale de colorare si impermeabilizare;
- amestecarea colorantului in betonul de ciment;
- asternerea betonului de ciment;
- compactarea stratului de beton cu utilaje de compactare vibratoare;
- realizarea amprentarii suprafetei de beton;
- impermeabilizarea betonului turnat.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRETUL P26 Asternere beton de ciment TIP C20/25, gri, amprentat si impermeabilizat

- prepararea betonului n staii fixe sau procurarea si transportul acestuia;
- montarea cofrajelor laterale din dulapi de lemn sau longrine;
- procurare materiale de colorare si impermeabilizare;
- amestecarea colorantului in betonul de ciment;
- asternerea betonului de ciment;
- compactarea stratului de beton cu utilaje de compactare vibratoare;
- realizarea amprentarii suprafetei de beton;
- impermeabilizarea betonului turnat.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P27 Asternere beton de ciment TIP C20/25, verde, amprentat si
impermeabilizat

- prepararea betonului n staii fixe sau procurarea si transportul acestuia;
- montarea cofrajelor laterale din dulapi de lemn sau longrine;
- procurare materiale de colorare si impermeabilizare;
- amestecarea colorantului in betonul de ciment;
- asternerea betonului de ciment;
13
- compactarea stratului de beton cu utilaje de compactare vibratoare;
- realizarea amprentarii suprafetei de beton;
- impermeabilizarea betonului turnat.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P28 Beton de ciment TIP C8/10 in grosime de 10 cm

- prepararea betonului n staii fixe sau procurarea si transportul acestuia;
- asternerea betonului;
- compactarea stratului de beton cu utilaje de compactare vibratoare;
- finisarea suprafaei betonului proaspt si protejarea cu pelicule de protecie sau cu un strat de
nisip umed;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P29 Beton de ciment TIP C12/16

- prepararea betonului n staii fixe sau procurarea si transportul acestuia;
- asternerea betonului;
- compactarea stratului de beton cu utilaje de compactare vibratoare;
- finisarea suprafaei betonului proaspt si protejarea cu pelicule de protecie sau cu un strat de
nisip umed;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P30 Colmatare rosturi dale beton

- taierea rosturilor;
- curatirea rosturilor;
- perierea rosturilor pentru indepartarea prafului sau altor resturi;
- procurarea si transportul emulsiei si a masticului bituminos;
- amorsarea cu emulsie de bitum cu rupere rapida;
- asternerea materialului de colmatare mastic bituminos.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m
14

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA

PRETUL P31 Consolidare dale beton cu mortar epoxidic

- procurarea si transportul mortarului epoxidic si a amorsei;
- curatarea temeinica a suprafetelor ce urmeaza a se repara;
- amorsarea suprafetelor cu amorsa epoxidica;
- aplicarea mortarului epoxidic;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL P32 Consolidare dale beton cu tesatura fibra carbon

- procurarea si transportul tesaturii din fibra de carbon si a amorsei;
- curatarea temeinica a suprafetei pe care urmeaza a se aplica tesatura din fibra;
- amorsarea suprafetelor;
- aplicarea tesaturii de fibra de carbon

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P33 Asternere geocompozit

- procurarea si transportul emulsiei bituminoase si a geocompozitului;
- curarea si uscarea stratului suport;
- amorsarea suprafeei curate;
- aternerea geocompozitului;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P34 Curatare si amorsare suprafete

- curarea si uscarea suprafetelor ;
- procurare si transport emulsie bituminoasa cu rupere rapida;
- amorsarea suprafeei curate;
15

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / 100mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de transport,
aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca obligatii
legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA


PRETUL P35 Lucrari de asternere mixtura asfaltica AB2

- procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice;
- aternerea mixturii asfaltice AB2 ;
- compactarea mixturii asfaltice,


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / to

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P36 Lucrari de asternere binder de criblura BAD25

- procurarea sau prepararea si transportul betonului asfaltic;
- aternerea betonului asfaltic BAD25 ;
- compactarea betonului asfaltic;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / to

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA


PRETUL P37 Asternere beton asfaltic de uzura BA16, grosime 5 cm

- procurarea sau prepararea si transportul betonului asfaltic;
- aternerea betonului asfaltic BA16 ;
- compactarea betonului asfaltic si inchiderea suprafetelor;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P38 Asternere beton asfaltic de uzura BA16-cu bitum modificat, grosime 5 cm

- procurarea sau prepararea si transportul betonului asfaltic;
- aternerea betonului asfaltic BA16 cu bitum modificat ;
16
- compactarea betonului asfaltic si inchiderea suprafetelor;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de
lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P39 Strat beton asfaltic BA16 colorat, grosime 4 cm

- procurarea sau prepararea si transportul betonului asfaltic colorat
- aternerea betonului asfaltic ;
- compactarea betonului asfaltic si inchiderea suprafetelor

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /to

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P40 Strat beton asfaltic BA 8, grosime 4 cm

- procurarea sau prepararea si transportul betonului asfaltic
- asternerea betonului asfaltic BA8
- compactarea si inchiderea suprafetelor ;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P41 Strat asfalt turnat in grosime de 4 cm

- procurarea sau prepararea si transportul asfaltului turnat;
- asternerea asfaltului;
- compactarea stratului realizat si inchiderea suprafetelor;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /to

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL P42 Strat mortar asfaltic pentru preluare denivelari

17
- procurarea sau prepararea si transportul mortarului asfaltic
- asternerea mortarului asfaltic;
- compactarea stratului realizat ;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /to

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P43 Demontare borduri mari din beton 20x25 cm

- demontare borduri inclusiv desfacere fundatie beton;
- indepartarea materialelor inutilizabile (reziduurile)
- incarcarea si transportul rezidurilor;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA


PRETUL P44 Montare borduri mari noi din beton 20x25 cm

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P45 Montare borduri mari din beton 20x25 cm, recuperate

- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P46 Montare borduri mari din granit gri 20x25 cm
18

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P47 Montare borduri mari din granit rosu 20x25 cm

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRETUL P48 Montare borduri mari din granit gold 20x25 cm

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m


In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRETUL P49 Montare borduri mari din granit brun roscat 20x25 cm

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m
19

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P50 Montare borduri mari din granit verde 20x25 cm

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P51 Montare borduri mari din granit negru 20x25 cm

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P52 Montare borduri mari din granit gri 20x25 cm, curbe, r=2 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL P53 Montare borduri mari din granit rosu 20x25 cm, curbe, r=2 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
20
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL P54 Montare borduri mari din granit gold 20x25 cm, curbe, r=2 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m


In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.
PRETUL P55 Montare borduri mari din granit brun roscat 20x25 cm, curbe, r=2 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.
PRETUL P56 Montare borduri mari din granit verde 20x25 cm, curbe, r=2 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m
21

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P57 Montare borduri mari din granit negru 20x25 cm, curbe, r=2 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P58 Montare borduri mari din granit gri 20x25 cm, curbe, r=1 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL P59 Montare borduri mari din granit rosu 20x25 cm, curbe, r=1 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL P60 Montare borduri mari din granit gold 20x25 cm, curbe, r=1 m

- procurarea si transportul bordurilor;
22
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m


In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P61 Montare borduri mari din granit brun roscat 20x25 cm, curbe, r=1 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P62 Montare borduri mari din granit verde 20x25 cm, curbe, r=1 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P63 Montare borduri mari din granit negru 20x25 cm, curbe, r=1 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m
23

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P64 Montare borduri mari din granit gri 20x25 cm, curbe, r=0,5 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL P65 Montare borduri mari din granit rosu 20x25 cm, curbe, r=0,5 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P66 Montare borduri mari din granit gold 20x25 cm, curbe, r=0,5 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m


In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P67 Montare borduri mari din granit brun roscat 20x25 cm, curbe, r=0,5 m

- procurarea si transportul bordurilor;
24
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P68 Montare borduri mari din granit verde 20x25 cm, curbe, r=0,5 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P69 Montare borduri mari din granit negru 20x25 cm, curbe, r=0,5 m

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL P70 Montare borduri mari din granit gri 25x30 cm lustruite

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m
25

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P71 Montare borduri mari din granit rosu 25x30 cm lustruite

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL P72 Montare borduri mari din granit gold 25x30 cm lustruite

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P73 Demontare borduri mici din beton 10x15 cm

- demontare borduri inclusiv desfacere fundatie beton;
- indepartarea materialelor inutilizabile (reziduurile)
- incarcarea si transportul rezidurilor;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA


PRETUL P74 Montare borduri mici din beton 10x15 cm noi

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
26
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRETUL P75 Montare borduri mici din beton 10x15 cm, vechi

- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL P76 Montare borduri mici din beton 12x10 cm noi

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P77 Montare borduri mici din beton 10x20 cm noi

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P78 Montare borduri mici din beton 12x20 cm noi

27
- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P79 Montare borduri mici din granit gri 10x15 cm

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRETUL P80 Montare borduri mici din granit rosu 10x15 cm

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P81 Montare borduri mici din granit gold 10x15 cm

- procurarea si transportul bordurilor;
- procurarea sau prepararea si transportul betonului C8/10.
- executie fundatie de beton pentru borduri
- montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.
28


PRETUL P82 Pavaje cu pavele din granit gri 8x8x8 cm pe un strat de mortar de ciment
M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P83 Pavaje cu pavele din granit rosu 8x8x8 cm pe un strat de mortar de ciment
M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P84 Pavaje cu pavele din granit negru 8x8x8 cm pe un strat de mortar de ciment
M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

29
In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P85 Pavaje cu pavele din granit gri 9x9x9 cm pe un strat de mortar de ciment
M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P86 Pavaje cu pavele din granit rosu 9x9x9 cm pe un strat de mortar de ciment
M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P87 Pavaje cu pavele din granit negru 9x9x9 cm pe un strat de mortar de ciment
M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
30
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P88 Pavaje cu pavele din granit gri 9x9x5 cm pe un strat de mortar de ciment
M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P89 Pavaje cu pavele din granit rosu 9x9x5 cm pe un strat de mortar de ciment
M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P90 Pavaje cu pavele din granit gold 9x9x5 cm pe un strat de mortar de ciment
M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


31
Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P91 Pavaje cu pavele din granit gri 10x10x8 cm pe un strat de mortar de ciment
M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P92 Pavaje cu pavele din granit rosu 10x10x8 cm pe un strat de mortar de
ciment M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P93 Pavaje cu pavele din granit negru 10x10x8 cm pe un strat de mortar de
ciment M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

32

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRETUL P94 Pavaje cu pavele din granit gri 10x10x10 cm pe un strat de mortar de
ciment M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P95 Pavaje cu pavele din granit rosu 10x10x10 cm pe un strat de mortar de
ciment M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P96 Pavaje cu pavele din granit negru 10x10x10 cm pe un strat de mortar de
ciment M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

33

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P97 Pavaje cu pavele din travertin 7x7x7 cm pe un strat de mortar de ciment
M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL P98 Pavaje cu pavele din travertin 7x7x6 cm pe un strat de mortar de ciment
M100

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 99 Pavaje cu placi din granit gri mat cu grosimea de 2 cm pe un strat de mortar
de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
34
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 100 Pavaje cu placi din granit rosu mat cu grosimea de 2 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.
PRETUL 101 Pavaje cu placi din granit gold mat cu grosimea de 2 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


35
PRETUL 102 Pavaje cu placi din granit negru mat cu grosimea de 2 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 103 Pavaje cu placi din granit brun roscat mat cu grosimea de 2 cm pe un strat
de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.
PRETUL 104 Pavaje cu placi din granit verde mat cu grosimea de 2 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


36
PRETUL 105 Pavaje cu placi din granit gri mat cu grosimea de 3 cm pe un strat de mortar
de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 106 Pavaje cu placi din granit rosu mat cu grosimea de 3 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 107 Pavaje cu placi din granit gold mat cu grosimea de 3 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


37
PRETUL 108 Pavaje cu placi din granit negru mat cu grosimea de 3 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 109 Pavaje cu placi din granit brun roscat mat cu grosimea de 3 cm pe un strat
de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.
PRETUL 110 Pavaje cu placi din granit verde mat cu grosimea de 3 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


38
PRETUL 111 Pavaje cu placi din granit gri mat cu grosimea de 4 cm pe un strat de mortar
de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 112 Pavaje cu placi din granit rosu mat cu grosimea de 4 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 113 Pavaje cu placi din granit gold mat cu grosimea de 4 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


39
PRETUL 114 Pavaje cu placi din granit negru mat cu grosimea de 4 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 115 Pavaje cu placi din granit brun roscat mat cu grosimea de 4 cm pe un strat
de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 116 Pavaje cu placi din granit verde roscat mat cu grosimea de 4 cm pe un strat
de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 117 Pavaje cu placi din granit gri mat cu grosimea de 5 cm pe un strat de mortar
de ciment
40

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 118 Pavaje cu placi din granit rosu mat cu grosimea de 5 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 119 Pavaje cu placi din granit gold mat cu grosimea de 5 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


41
PRETUL 120 Pavaje cu placi din granit negru mat cu grosimea de 5 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 121 Pavaje cu placi din granit brun roscat mat cu grosimea de 5 cm pe un strat
de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 122 Pavaje cu placi din granit verde mat cu grosimea de 5 cm pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placilor
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.42
PRETUL 123 Lucrari de montare uluc granit gri cu l=300mm, h=500mm, pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea uluc
- procurarea si transportul ulucilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea ulucilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 124 Lucrari de montare uluc granit gold cu l=300mm, h=500mm, pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea uluc
- procurarea si transportul ulucilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea ulucilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 125 Lucrari de montare uluc granit brun roscat cu l=300mm, h=500mm, pe un
strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea uluc
- procurarea si transportul ulucilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea ulucilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


43
PRETUL 126 Lucrari de montare uluc granit negru cu l=300mm, h=500mm, pe un strat
de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea uluc
- procurarea si transportul ulucilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea ulucilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 127 Lucrari de montare uluc granit verde cu l=300mm, h=500mm, pe un strat de
mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea uluc
- procurarea si transportul ulucilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea ulucilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 128 Lucrari de pavare cu placi din granit gri lustruit (lucios) cu grosimea de 2
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


44
PRETUL 129 Lucrari de pavare cu placi din granit rosu lustruit (lucios) cu grosimea de 2
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 130 Lucrari de pavare cu placi din granit gold lustruit (lucios) cu grosimea de 2
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 131 Lucrari de pavare cu placi din granit negru lustruit (lucios) cu grosimea de
2 cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


45

PRETUL 132 Lucrari de pavare cu placi din granit brun roscat lustruit (lucios) cu
grosimea de 2 cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 133 Lucrari de pavare cu placi din granit verde lustruit (lucios) cu grosimea de
2 cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 134 Lucrari de pavare cu placi din granit gri lustruit (lucios) cu grosimea de 3
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


46
PRETUL 135 Lucrari de pavare cu placi din granit rosu lustruit (lucios) cu grosimea de 3
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 136 Lucrari de pavare cu placi din granit gold lustruit (lucios) cu grosimea de 3
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 137 Lucrari de pavare cu placi din granit negru lustruit (lucios) cu grosimea de
3 cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


47

PRETUL 138 Lucrari de pavare cu placi din granit brun roscat lustruit (lucios) cu
grosimea de 3 cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 139 Lucrari de pavare cu placi din granit verde lustruit (lucios) cu grosimea de
3 cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 140 Lucrari de pavare cu placi din granit gri lustruit (lucios) cu grosimea de 4
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


48
PRETUL 141 Lucrari de pavare cu placi din granit rosu lustruit (lucios) cu grosimea de 4
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 142 Lucrari de pavare cu placi din granit gold lustruit (lucios) cu grosimea de 4
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 143 Lucrari de pavare cu placi din granit negru lustruit (lucios) cu grosimea de
4 cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


49

PRETUL 144 Lucrari de pavare cu placi din granit brun roscat lustruit (lucios) cu
grosimea de 4 cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 145 Lucrari de pavare cu placi din granit verde lustruit (lucios) cu grosimea de
4 cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 146 Lucrari de pavare cu placi din granit gri lustruit (lucios) cu grosimea de 5
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


50
PRETUL 147 Lucrari de pavare cu placi din granit rosu lustruit (lucios) cu grosimea de 5
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 148 Lucrari de pavare cu placi din granit gold lustruit (lucios) cu grosimea de 5
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 149 Lucrari de pavare cu placi din granit negru lustruit (lucios) cu grosimea de
5 cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


51

PRETUL 150 Lucrari de pavare cu placi din granit brun roscat lustruit (lucios) cu
grosimea de 5 cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 151 Lucrari de pavare cu placi din granit verde lustruit (lucios) cu grosimea de
5 cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 152 Lucrari de pavare cu placi din granit gri fiamat cu grosimea de 2 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


52

PRETUL 153 Lucrari de pavare cu placi din granit rosu fiamat cu grosimea de 2 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 154 Lucrari de pavare cu placi din granit gold fiamat cu grosimea de 2 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 155 Lucrari de pavare cu placi din granit negru fiamat cu grosimea de 2 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


53
PRETUL 156 Lucrari de pavare cu placi din granit brun roscat fiamat cu grosimea de 2
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 157 Lucrari de pavare cu placi din granit verde fiamat cu grosimea de 2 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 158 Lucrari de pavare cu placi din granit gri fiamat cu grosimea de 3 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.54
PRETUL 159 Lucrari de pavare cu placi din granit rosu fiamat cu grosimea de 3 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 160 Lucrari de pavare cu placi din granit gold fiamat cu grosimea de 3 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 161 Lucrari de pavare cu placi din granit negru fiamat cu grosimea de 3 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


55
PRETUL 162 Lucrari de pavare cu placi din granit brun roscat fiamat cu grosimea de 3
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 163 Lucrari de pavare cu placi din granit verde fiamat cu grosimea de 3 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 164 Lucrari de pavare cu placi din granit gri fiamat cu grosimea de 4 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.56
PRETUL 165 Lucrari de pavare cu placi din granit rosu fiamat cu grosimea de 4 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 166 Lucrari de pavare cu placi din granit gold fiamat cu grosimea de 4 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 167 Lucrari de pavare cu placi din granit negru fiamat cu grosimea de 4 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


57
PRETUL 168 Lucrari de pavare cu placi din granit brun roscat fiamat cu grosimea de 4
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 169 Lucrari de pavare cu placi din granit verde fiamat cu grosimea de 4 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 170 Lucrari de pavare cu placi din granit gri fiamat cu grosimea de 5 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


58

PRETUL 171 Lucrari de pavare cu placi din granit rosu fiamat cu grosimea de 5 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 172 Lucrari de pavare cu placi din granit gold fiamat cu grosimea de 5 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 173 Lucrari de pavare cu placi din granit negru fiamat cu grosimea de 5 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


59
PRETUL 174 Lucrari de pavare cu placi din granit brun roscat fiamat cu grosimea de 5
cm montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 175 Lucrari de pavare cu placi din granit verde fiamat cu grosimea de 5 cm
montate pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL 176 Lucrari de pavare cu placi din travertin cu grosimea de 2 cm montate pe un
strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


60
PRETUL 177 Lucrari de pavare cu placi din travertin cu grosimea de 3 cm montate pe un
strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 178 Lucrari de pavare cu placi din travertin cu grosimea de 4 cm montate pe un
strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL 179 Lucrari de pavare cu placi din travertin cu grosimea de 5 cm montate pe un
strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea placi
- procurarea si transportul placilor
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea placilor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P180 Lucrari de pavare cu pavele Klinker pe un strat de nisip de 2cm

61
- procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de nisip de 2 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRETUL P181 Lucrari de pavare cu pavele Klinker extrudat pe un strat de adeziv

- procurarea, transportul adezivului pentru pozarea pavelelor;
- procurarea si transportul pavelelor;
- asternerea stratului de adeziv;
- montarea pavelelor.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P182 Lucrari de pavare cu pavele klinker ecologice pe un strat de nisip de 2cm

- procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor (caramizilor);
- procurarea si transportul pavelelor;
- asternerea stratului de nisip de 2 cm;
- verificarea cotei proiectate la patul drumului;
- montarea pavelelor;
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi;


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.PRETUL P183 Amenajare spatii verzi, inclusiv semanare gazon

- pregatirea suprafetei prin curatare de vegetatie si nivelare
- procurarea, transportul si asternerea pamantului vegetal ;
- procurarea si transportul gazonului ;
- semanarea gazonului ;
- udarea pana la intrarea in vegetatie;
62


Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/mp.

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P184 Pavaje cu pavele prefabricate de 8 cm ecologice pe un strat de nisip

- procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de nisip de 10 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea pamantului vegetal pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in
rosturi.


Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRETUL P185 Pavaje cu pavele prefabricate de 8 cm pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- procurarea, transportul nisipului pentru rostuirea pavajului
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P186 Pavaje cu pavele prefabricate de 8 cm pe un strat de nisip

- procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de nisip de 10 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
63
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P187 Pavaje cu pavele prefabricate de 6 cm pe un strat de mortar de ciment

- procurarea, transportul mortarului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- procurarea, transportul nisipului pentru rostuirea pavajului
- asternerea stratului de mortar de ciment de 4 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P188 Pavaje cu pavele prefabricate de 6 cm pe un strat de nisip

- procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor
- procurarea si transportul pavelelor
- asternerea stratului de nisip de 10 cm
- verificarea cotei proiectate la patul drumului
- montarea pavelelor
- imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /mp

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P189 Asezare la cota rasuflatori de gaze fara inlocuire capace

- demontarea capac rasuflatori;
- procurarea materialelor necesare ( teava), manipularea si transportul lor;
- montare teava necesara ridicarii la cota a rasuflatorii;
- remontarea capacului metalic;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /buc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

64

PRETUL P190 Asezare la cota rasuflatori de gaze cu inlocuire capace

- demontarea capac rasuflatori;
- procurarea materialelor necesare ( teava, capac), manipularea si transportul lor;
- montare teava necesara ridicarii la cota a rasuflatorii;
- montarea capacului metalic.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei /buc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P191 Asezare la cota a capacelor de camin din carosabil cu prefabricate si
mortar de zidarie fara inlocuire capace

- marcarea prealabil a poziiei capacului;
- scoaterea capacului i a ramei;
- curirea marginii cminului;
- procurare inele din beton prefabricate;
- montarea de inele din beton armat, prefabricate pentru a acoperi diferena ntre cota cii
i cota viitorului suport pentru rama capacului;
- montarea ramei si a capacului de fonta;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P192 Asezare la cota a capacelor de camin din carosabil cu prefabricate si
mortar de zidarie cu inlocuire capace

- marcarea prealabil a poziiei capacului;
- scoaterea capacului i ramei;
- curirea marginii cminului;
- procurare inele din beton prefabricate;
- montarea de inele din beton armat, prefabricate pentru a acoperi diferena ntre cota cii
i cota viitorului suport pentru rama capacului,
- procurarea si montarea ramei si a capacului de fonta;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei / buc.

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P193 Asezare la cota a gurilor de scurgere din carosabil, cu prefabricate si
mortar de zidarie fara inlocuire capace
65

- marcarea prealabil a poziiei gratarului
- scoaterea gratarului i ramei;
- curirea marginii gurii de scurgere;
- procurarea inelelor din beton prefabricate ;
- montarea de inele din beton armat, prefabricate pentru a acoperi diferena ntre cota cii
i cota viitorului suport pentru rama gratarului,
- montarea ramei i a gratarului.

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .
Pretul se va prezenta in lei / buc.

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P194 Asezare la cota a gurilor de scurgere din carosabil cu prefabricate si
mortar de zidarie cu inlocuire capace

- marcarea prealabil a poziiei gratarului
- scoaterea gratarului i ramei;
- curirea marginii gurii de scurgere;
- procurare inele prefabricate din beton;
- montarea de inele din beton armat, prefabricate pentru a acoperi diferena ntre cota cii
i cota viitorului suport pentru rama gratarului,
- procurare si montare rama si gratar metalic;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .
Pretul se va prezenta in lei / buc.

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.
PRETUL P195 Turnare beton de ciment C16/20 armat in elemente de constructii

- procurarea armaturilor PC52 si transportul acestora;
- montarea armaturilor (120 kg/mc);
- montarea cofrajelor;
- prepararea betonului n staii fixe si transportul acestuia;
- turnarea betonului;
- compactarea betonului cu utilaje de vibrare;
- demontarea cofrajelor;

Toate operatiile specifice acestor lucrari vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrari .
Pretul se va prezenta in lei /mc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


66
PRETUL P196 - Guri de scurgere noi

- marcarea prealabil a poziiei noii guri de scurgere
- executare sapatura, inclusiv sprijinirile necesare
- evacuare excedent pamant in zonele de depozitare
- constructia gurilor de surgere, inclusiv rama si gratar
- procurarea si montarea piesei speciale de legatura beton PVC, pentru racordul gurii
de scurgere la caminul de vizitare
- realizarea umpluturilor cu pamant;
- compactarea umpluturilor

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/buc.

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA


PRETUL P197 Executat sapatura santuri conducte


- sapatura mecanica sau manuala
- indepartarea materialului excavat si depozitarea lui pe marginea transeei sau in depozit
intermediar
- evacuarea materialului excedentar
- sprijinirea peretilor transeei
- protectia, sustinerea , devierea temporara sau definitiva a oricaror retele de utilitati
- parapete si podete metalice de inventar

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/mc.

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVAPRETUL P198 Lucrari de asternere nisip la patul conductelor si pentru protectia lor


- procurare si transport nisip
- asternerea nisipului
- compactarea lui cu mijloace manuale si mecanice

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/mc.

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA


PRETUL P199 Lucrari de umplutura santuri

67

- completarea pana la cota terenului natural cu material local de umplutura
- udarea straturilor in vederea compactarii
- compactarea manuala sau mecanica, conform specificatiilor din proiect

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/mc.

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA


PRETUL P200 Lucrari montare banda de semnalizare pentru retea canalizare


- procurarea si transportul la amplasament banda de semnalizare
- montare banda de semnalizare

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, , cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA


PRETUL P201 Lucrari de montare conducte uPVC KG cu D= 160 x 3.60 mm cu mufa si
garnitura SN4

- procurarea si transportul la amplasament a conductelor
- pozarea conductelor si imbinarea lor

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P202 Lucrari de montare mufa PVC-KG , D= 160 mm,

- procurarea si transportul la amplasament a mufei din PVC (inclusiv a garniturii de
etansare)
- montarea mufei (inclusiv a garniturii de etansare)

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/buc.

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P203 Lucrari de montare teu pentru racord PVC D= 160 mm
68

- procurarea si transportul la amplasament a teului PVC
- montarea teului (inclusiv a garniturii de etansare)

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/buc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P204 Lucrari de montare cot PVC , D= 160 mm

- procurarea si transportul la amplasament a cotului din PVC (inclusiv a garniturii de
etansare)
- montarea cotului (inclusiv a garniturii de etansare)

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/buc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P205 Lucrari de montare conducte uPVC KG cu D= 200x4,5 mm cu mufa si
garnitura SN4

- procurarea si transportul la amplasament a conductelor
- pozarea conductelor
- efectuarea probei de etanseitate

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/m

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P206 Lucrari de montare mufa PVC-KG D= 200 mm

- procurarea si transportul la amplasament a mufei din PVC (inclusiv a garniturii de
etansare)
- montarea mufei (inclusiv a garniturii de etansare)

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/buc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P207 Lucrari de montare teu pentru racord PVC D= 200 mm
69

- procurarea si transportul la amplasament a teului PVC
- montarea teului (inclusiv a garniturii de etansare)

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/buc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.


PRETUL P208 Lucrari de montare cot PVC , D= 200 mm

- procurarea si transportul la amplasament a cotului din PVC (inclusiv a garniturii de
etansare)
- montarea cotului (inclusiv a garniturii de etansare)

Toate operatiile specifice acestor lucrari fi incluse in devizul pe categorii de lucrari.
Pretul se va prezenta in lei/buc

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

S-ar putea să vă placă și