Sunteți pe pagina 1din 49

LEGE nr.

50 din 29 iulie 1991 (**republicat**)(*actualizat*)


privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii
(actualizat p!n la data de 1" #ai 201"*)
E$%&E'&( )*+L*$E'&,L
Data intrarii in vigoare: 09 August 2004
Forma consolidata valabila la data de 27 Mai 2014
Prezenta forma consolidata este valabila inceand cu data de 14 Mai 2014! ana la data de 27 Mai 2014
----------- *) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 14 mai 2014 este
realizat de ctre Departamentul juridic din cadrul S.. !entrul "eritorial de alcul
#lectronic! S.$. %iatra-&eam' prin includerea tuturor modi(icrilor )i completrilor aduse de
ctre* +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 122 din 24 noiem1rie 20042 3#/#$ nr. 114 din 5 mai 20052 3#/#$
nr. 52 din 6 martie 20072 3#/#$ nr. 897 din 5 octom1rie 20072 3#/#$ nr. 119 din 2 mai
20092 3#/#$ nr. 101 din 4 mai 20062 +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 20062 +,D+&$&-$
D# .,/#&-0 nr. 226 din 80 decem1rie 2006****)2 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 20042 +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 65 din 5 octom1rie 20112 3#/#$ nr. 274 din 9 decem1rie 20112 +,D+&$&-$ nr. 7 din 24
ianuarie 2010 apro1at de 3#/#$ nr. 125 din 12 iulie 20122 3#/#$ nr. 188 din 16 iulie
20122 3#/#$ nr. 154 din 26 septem1rie 20122 3#/#$ nr. 61 din 5 aprilie 20182 3#/#$ nr. 129 din
27 aprilie 20182 3#/#$ nr. 169 din 24 octom1rie 20122 3#/#$ nr. 255 din 14 iulie 20182 +,D+&$&-$
D# .,/#&-0 nr. 22 din 7 mai 2014.
on'inutul acestui act apar'ine e:clusiv S.. entrul "eritorial de alcul #lectronic S.$. %iatra-&eam'
)i nu este un document cu caracter o(icial; (iind destinat pentru in(ormarea utilizatorilor.
------------
**) ,epu1licat <n temeiul art. == alin. >1) din 3e?ea nr. 144@2004 pentru modi(icarea )i
completarea 3e?ii nr. 50@1441 privind autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii; pu1licat <n
Aonitorul +(icial al ,omniei; %artea =; nr. 469 din 81 mai 2004; dndu-se te:telor o nou numerotare.
3e?ea nr. 50@1441 a (ost repu1licat <n Aonitorul +(icial al ,omniei; %artea =; nr. 8 din 18 ianuarie
1449 )i a mai (ost modi(icat prin*
- +rdonan'a de ur?en' a /uvernului nr. 281@2000 pentru modi(icarea )i completarea 3e?ii nr.
50@1441 privind autorizarea e:ecutrii construc'iilor )i unele msuri pentru realizarea locuin'elor;
pu1licat <n Aonitorul +(icial al ,omniei; %artea =; nr. 712 din 24 noiem1rie 2000; respins prin 3e?ea nr.
418@2001; pu1licat <n Aonitorul +(icial al ,omniei; %artea =; nr. 402 din 20 iulie 20012
- +rdonan'a de ur?en' a /uvernului nr. 245@2000 pentru suspendarea aplicrii sau a1ro?area unor
ordonan'e )i ordonan'e de ur?en' ale /uvernului; pu1licat <n Aonitorul +(icial al ,omniei; %artea =; nr.
909 din 80 decem1rie 2000; apro1at prin 3e?ea nr. 104@2001; pu1licat <n Aonitorul +(icial al ,omniei;
%artea =; nr. 159 din 24 martie 20012
- 3e?ea nr. 850@2001 privind amenajarea teritoriului )i ur1anismul; pu1licat <n Aonitorul +(icial al
,omniei; %artea =; nr. 898 din 10 iulie 20012
- 3e?ea nr. 458@2001 pentru modi(icarea )i completarea 3e?ii nr. 50@1441 privind autorizarea e:ecutrii
lucrrilor de construc'ii )i unele msuri pentru realizarea locuin'elor; pu1licat <n Aonitorul +(icial al
,omniei; %artea =; nr. 481 din 1 au?ust 2001; recti(icat <n Aonitorul +(icial al ,omniei; %artea =; nr.
912 din 6 noiem1rie 20012
- +rdonan'a /uvernului nr. 5@2002 pentru modi(icarea )i completarea art. 4 din 3e?ea nr. 50@1441 privind
autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii; repu1licat; pu1licat <n Aonitorul +(icial al ,omniei;
%artea =; nr. 90 din 81 ianuarie 2002; apro1at prin3e?ea nr. 455@2002; pu1licat <n Aonitorul +(icial al
,omniei; %artea =; nr. 504 din 12 iulie 20022
- +rdonan'a /uvernului nr. 87@2002 privind impozitele )i ta:ele locale; repu1licat <n Aonitorul +(icial
al ,omniei; %artea =; nr. 790 din 10 septem1rie 2002; a1ro?at prin 3e?ea nr. 591@2008 privind odul
(iscal; pu1licat <n Aonitorul +(icial al ,omniei; %artea =; nr. 429 din 28 decem1rie 20082
- 3e?ea nr. 401@2008 pentru modi(icarea )i completarea 3e?ii nr. 50@1441 privind autorizarea e:ecutrii
lucrrilor de construc'ii; pu1licat <n Aonitorul +(icial al ,omniei; %artea =; nr. 944 din 29 octom1rie
2008.
***) &+"$ ."..#. S.$. %iatra-&eam'*
on(orm art. == din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3
nr. 649 din 17 decem1rie 2006; <n tot cuprinsul le?ii termenul !%roiect! din sinta?mele !%roiect pentru
autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii!; !%roiect de or?anizare a e:ecu'iei lucrrilor! )i
!%roiect pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de des(iin'are! se <nlocuie)te cu termenul !Documenta'ie
teBnic - D.".!.
on(orm art. === din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3
nr. 649 din 17 decem1rie 2006; <n tot cuprinsul le?ii a1revierile !%.$..!; !%.+.#.! )i !%.$.D.! se
<nlocuiesc cu a1revierile !D.".$.!; !D.".+.#.! )i !D.".$.D.!.
on(orm art. =C din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3
nr. 649 din 17 decem1rie 2006; <n tot cuprinsul le?ii sinta?ma !o(iciul jude'ean de cadastru; ?eodezie )i
carto?ra(ie! se <nlocuie)te cu sinta?ma !o(iciul de cadastru )i pu1licitate imo1iliar teritorial!.
****) &+"$ ."..#. S.$. %iatra-&eam'*
"oate opera'iunile pe care +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 226 din 80 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3
+F==$3 nr. 8 din 5 ianuarie 2004 le determin asupra 3e?ii nr. 50@1441 se re(er la (orma 3e?ii nr.
50@1441 repu1licat cu tot cu modi(icrile aduse de +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; (r a 'ine cont de (aptul ca aceast
ordonan' de ur?en' se aplic cu data de 14 (e1ruarie 2004.
Dn consecin'; de)i +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 226 din 80 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3
nr. 8 din 5 ianuarie 2004 intr <n vi?oare la data de 5 ianuarie 2004; <n privin'a 3e?ii nr.
50@1441 repu1licat aceasta se aplic cu data de 14 (e1ruarie 2004.
*****) &+"$ ."..#. S.$. %iatra-&eam'*
on(orm pct. 41 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din
17 iulie 2004; care completeaz art. == din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; <n tot cuprinsul le?ii; sinta?ma Everi(icator teBnicF se
<nlocuie)te cu sinta?ma Everi(icator de proiecteF.!
-*). %
*utorizarea executrii lucrrilor de construcii
*+&. 1
>1) #:ecutarea lucrrilor de construc'ii este permis numai pe 1aza unei
autoriza'ii de construire sau de des(iin'are; emis <n condi'iile prezentei
le?i; la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imo1il - teren
)i@sau construc'ii - identi(icat prin numr cadastral; <n cazul <n care le?ea
nu dispune alt(el.
------------
$lin. >1) al art. 1 a (ost modi(icat de pct. 1 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>2) onstruc'iile civile; industriale; inclusiv cele pentru sus'inerea
instala'iilor )i utilajelor teBnolo?ice; a?ricole sau de orice alt natur se
pot realiza numai cu respectarea autoriza'iei de construire; emis <n
condi'iile prezentei le?i; )i a re?lementarilor privind proiectarea )i
e:ecutarea construc'iilor.
*+&. 2
>1) $utoriza'ia de construire constituie actul (inal de autoritate al
administra'iei pu1lice locale pe 1aza cruia este permis e:ecutarea lucrrilor
de construc'ii corespunztor msurilor prevzute de le?e re(eritoare la
amplasarea; conceperea; realizarea; e:ploatarea )i postutilizarea
construc'iilor.
------------
$lin. >1) al art. 2 a (ost modi(icat de pct. 2 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>2) $utoriza'ia de construire se emite <n 1aza documenta'iei pentru
autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii; ela1orat <n condi'iile
prezentei le?i; <n temeiul )i cu respectarea prevederilor documenta'iilor de
ur1anism; avizate )i apro1ate potrivit le?ii.
-------------
$lin. >2) al art. 2 a (ost modi(icat de pct. 1 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat
<n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 2 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr.
214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>2G1) %rocedura de autorizare a e:ecutrii lucrrilor de construc'ii <ncepe
odat cu depunerea cererii pentru emiterea certi(icatului de ur1anism <n scopul
o1'inerii; ca act (inal; a autoriza'iei de construire )i cuprinde urmtoarele
etape*
a) emiterea certi(icatului de ur1anism2
1) emiterea punctului de vedere al autorit'ii competente pentru protec'ia
mediului pentru investi'iile care nu se supun procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului2
c) noti(icarea de ctre solicitant a autorit'ii administra'iei pu1lice
competente cu privire la men'inerea solicitrii de o1'inere; ca act (inal; a
autoriza'iei de construire; pentru investi'iile la care autoritatea competent
pentru protec'ia mediului a sta1ilit necesitatea evalurii impactului asupra
mediului )i a emis <ndrumarul con(orm le?isla'iei privind evaluarea impactului
anumitor proiecte pu1lice )i private asupra mediului2
d) emiterea avizelor )i acordurilor; precum )i a actului administrativ al
autorit'ii pentru protec'ia mediului competente privind investi'iile evaluate
din punctul de vedere al impactului asupra mediului2
e) ela1orarea documenta'iei teBnice necesare pentru autorizarea e:ecutrii
lucrrilor de construc'ii; denumit <n continuare documenta'ie teBnic - D.".2
() depunerea documenta'iei pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de
construc'ii la autoritatea administra'iei pu1lice competente2
?) emiterea autoriza'iei de construire.
-------------
$lin. >2G1) al art. 2 a (ost modi(icat de pct. 2 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat
<n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 8 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr.
214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>8) $utoriza'iile de construire pentru re'ele ma?istrale; ci de
comunica'ie; amenajri pentru <m1unt'iri (unciare; re'ele de telecomunica'ii
ori alte lucrri de in(rastructur; care se e:ecut <n e:travilanul
localit'ilor; se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului;
avizate )i apro1ate potrivit le?ii.
>4) %rin e:ceptare de la prevederile alin. >2) se pot emite autoriza'ii de
construire )i (r documenta'ii de amenajare a teritoriului )i de ur1anism
apro1ate; pentru*
a) lucrri de modi(icare; de reparare; de protejare; de restaurare )i de
conservare a cldirilor de orice (el; cu condi'ia men'inerii aceleia)i
(unc'iuni; a supra(e'ei construite la sol )i a volumetriei acestora2
aG1) lucrri de supraetajare a cldirilor cu <nc un nivel; o sin?ur dat;
<n supra(a' de ma:imum 20H din supra(a'a construit des()urat a cldirilor;
cu condi'ia siturii acestora <n a(ara zonelor construite protejate sau a
zonelor de protec'ie a monumentelor; dup caz2
-------------
3itera aG1) a alin. >4) al art. 2 a (ost introdus de pct. 8 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr.
214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 8G1.
aG2) lucrri de e:tindere a cldirilor sociale; de <nv'mnt; de sntate;
de cultur )i administrative apar'innd domeniului pu1lic )i privat al statului
)i unit'ilor administrativ-teritoriale; dac e:tinderea se <ncadreaz <n
prevederile re?ulamentului local de ur1anism a(erent planului ur1anistic
?eneral - %./ sau planului ur1anistic zonal - %.I; apro1at; <n vi?oare2
-------------
3itera aG2) a alin. >4) al art. 2 a (ost introdus de pct. 8 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr.
214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 8G1.
aG8) scBim1area (olosin'ei construc'iilor e:istente; dac noua (olosin'
corespunde prevederilor re?ulamentului local de ur1anism a(erent planului
ur1anistic ?eneral - %./ sau planului ur1anistic zonal - %.I; apro1at; <n
vi?oare2
-------------
3itera aG8) a alin. >4) al art. 2 a (ost introdus de pct. 8 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr.
214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 8G1.
1) lucrri de reparare privind ci de comunica'ie; dotri teBnico-edilitare
)i altele asemenea; (r modi(icarea traseului )i; dup caz; a (unc'ionalit'ii
acestora2
c) lucrri de reparare privind <mprejurimi; mo1ilier ur1an; amenajri de
spa'ii verzi; parcuri )i ?rdini pu1lice; pie'e pietonale )i celelalte lucrri
de amenajare a spa'iilor pu1lice2
d) lucrri de cercetare )i de prospectare a terenurilor - (oraje )i
e:cavri -; necesare <n vederea e(ecturii studiilor ?eoteBnice; e:ploatrilor
de cariere; 1alastierelor; sondelor de ?aze )i petrol; precum )i altor
e:ploatri2
e) or?anizarea de ta1ere de corturi.
*+&. .
>1) onstruc'iile civile; industriale; a?ricole; cele pentru sus'inerea
instala'iilor )i utilajelor teBnolo?ice; pentru in(rastructur de orice (el sau
de oricare alt natur se pot realiza numai cu respectarea autoriza'iei de
construire; precum )i a re?lementrilor privind proiectarea )i e:ecutarea
construc'iilor; pentru*
a) lucrri de construire; reconstruire; consolidare; modi(icare; e:tindere;
rea1ilitare; scBim1are de destina'ie sau de reparare a construc'iilor de orice
(el; precum )i a instala'iilor a(erente acestora; cu e:cep'ia celor prevzute
la art. 112
1) lucrri de construire; reconstruire; e:tindere; reparare; consolidare;
protejare; restaurare; conservare; precum )i orice alte lucrri; indi(erent de
valoarea lor; care urmeaz s (ie e(ectuate la construc'ii reprezentnd
monumente istorice; inclusiv la ane:ele acestora; identi(icate <n acela)i
imo1il - teren )i@sau construc'ii; la construc'ii amplasate <n zone de
protec'ie a monumentelor )i <n zone construite protejate; sta1ilite potrivit
le?ii; ori la construc'ii cu valoare arBitectural sau istoric deose1it;
sta1ilite prin documenta'ii de ur1anism apro1ate2
c) lucrri de construire; reconstruire; modi(icare; e:tindere; reparare;
modernizare )i rea1ilitare privind cile de comunica'ie de orice (el; drumurile
(orestiere; lucrrile de art; re'elele )i dotrile teBnico-edilitare;
1ran)amente )i racorduri la re'ele de utilit'i; lucrrile BidroteBnice;
amenajrile de al1ii; lucrrile de <m1unt'iri (unciare; lucrrile de
instala'ii de in(rastructur; lucrrile pentru noi capacit'i de producere;
transport; distri1u'ie a ener?iei electrice )i@sau termice; precum )i de
rea1ilitare )i reteBnolo?izare a celor e:istente2
d) <mprejmuiri )i mo1ilier ur1an; amenajri de spa'ii verzi; parcuri;
locuri de joac )i a?rement; pie'e )i alte lucrri de amenajare a spa'iilor
pu1lice2
e) lucrri de (oraje )i e:cavri necesare pentru e(ectuarea studiilor
?eoteBnice )i a prospec'iunilor ?eolo?ice; proiectarea )i descBiderea
e:ploatrilor de cariere )i 1alastiere; a sondelor de ?aze )i petrol; precum )i
a altor e:ploatri de supra(a'; su1terane sau su1acvatice2
-------------
%ct. 1 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 65 din 5 octom1rie 2011; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 917
din 11 octom1rie 2011; care modi(ic lit. e) a alin. >1) al art. 8 din prezentul act normativ; a (ost a1ro?at de
pct. 1 al art. unic din 3#/#$ nr. 61 din 5 aprilie 2018; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 144 din 4 aprilie
2018. a urmare a acestei a1ro?ri; lit. e) a alin. >1) al art. 8 a revenit la (orma ini'ial ast(el cum a (ost
modi(icat de pct. 4 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17
iulie 2004.
() lucrri; amenajri )i construc'ii cu caracter provizoriu necesare <n
vederea or?anizrii e:ecutrii lucrrilor; <n condi'iile prevzute la art. 9
alin. >1) )i >1G8)2
?) or?anizarea de ta1ere de corturi; csu'e sau de rulote2
B) lucrri de construc'ii cu caracter provizoriu* cBio)curi; tonete;
ca1ine; spa'ii de e:punere; corpuri )i panouri de a(i)aj; (irme )i reclame;
copertine )i per?ole situate pe cile )i spa'iile pu1lice; ane:e ?ospodre)ti;
precum )i ane:ele ?ospodre)ti ale e:ploata'iilor a?ricole situate <n
e:travilan2
i) cimitire - noi )i e:tinderi.
>2) Dn vederea simpli(icrii procedurii de autorizare a e:ecutrii
lucrrilor de construc'ii provizorii prevzute la alin. >1) lit. d); ?) )i B);
autoriza'ia de construire se emite <n 1aza documenta'iilor teBnice - D.". cu
con'inut simpli(icat <n raport cu con'inutul-cadru prevzut <n ane:a nr. 1.
-------------
$rt. 8 a (ost modi(icat de pct. 4 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3
+F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 4 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
*+&. "
>1) $utoriza'iile de construire se emit de pre)edin'ii consiliilor
jude'ene; de primarul ?eneral al municipiului Jucure)ti; de primarii
municipiilor; sectoarelor municipiului Jucure)ti; ai ora)elor )i comunelor
pentru e:ecutarea lucrrilor de(inite la art. 8; dup cum urmeaz*
a) de pre)edin'ii consiliilor jude'ene; cu avizul primarilor; pentru
lucrrile care se e:ecuta*
1. pe terenuri care dep)esc limita unei unit'i administrativ-teritoriale2
2. <n e:travilanul comunelor ale cror primrii nu au or?anizate structuri
de specialitate2
---------------
%unctul 2 al literei a) a alin. >1) al art. 4 a (ost modi(icat de pct. 5 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9
iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 4G1.
1) de primarii municipiilor; pentru lucrrile care se e:ecut <n teritoriul
administrativ al acestora; cu e:cep'ia celor prevzute la lit. a) pct. 12
c) de primarul ?eneral al municipiului Jucure)ti; cu avizul primarilor
sectoarelor municipiului Jucure)ti; pentru lucrrile care se e:ecut*
1. pe terenuri care dep)esc limita administrativ-teritorial a unui sector
)i cele din e:travilan2
2. la construc'iile prevzute la art. 8 alin. >1) lit. 1)2
---------------
%unctul 2 al literei c) a alin. >1) al art. 4 a (ost modi(icat de pct. 5 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9
iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 4G2.
8. lucrri de modernizri; rea1ilitri; e:tinderi de re'ele edilitare
municipale; de transport ur1an su1teran sau de supra(a'; de transport )i de
distri1u'ie; pentru* ap@canal; ?aze; electrice; termo(icare; precum )i lucrri
)i@sau rea1ilitri pentru strzile care sunt <n administrarea %rimriei
Aunicipiului Jucure)ti2
----------------
%unctul 8 al literei c) a art. 4 a (ost modi(icat de pct. 1 al art. 42 din 3#/#$ nr. 154 din 26 septem1rie
2012; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 760 din 1 octom1rie 2012.
d) de primarii sectoarelor municipiului Jucure)ti; pentru lucrrile care se
e:ecut <n teritoriul administrativ al sectoarelor; cu e:cep'ia celor prevzute
la lit. c); inclusiv 1ran)amente )i racorduri a(erente re'elelor edilitare2
-------------
3itera d) a art. 4 a (ost modi(icat de pct. 5 al art. unic din 3#/#$ nr. 114 din 5 mai 2005; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 412 din 17 mai 2005; care modi(ic art. unic din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 122 din 24
noiem1rie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 1.152 din 7 decem1rie 2004.
e) de primarii ora)elor )i comunelor pentru lucrrile care se e:ecut*
---------------
%artea introductiv a literei e) a alin. >1) al art. 4 a (ost modi(icat de pct. 5 al art. = din 3#/#$ nr.
271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din
+,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006;
cu pct. 4G8.
1. <n teritoriul administrativ al acestora; cu e:cep'ia celor prevzute la
lit. a) pct. 12
2. la construc'iile reprezentnd monumente istorice clasate sau a(late <n
procedura de clasare potrivit le?ii; a(late pe teritoriul administrativ; <n
condi'iile art. 10 lit. a) )i ale art. 45 alin. >4) )i cu avizul arBitectului-
)e( al jude'ului2
-------------
%unctul 2 al literei e) a art. 4 a (ost modi(icat de pct. 7 al art. unic din 3#/#$ nr. 114 din 5 mai 2005;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 412 din 17 mai 2005; care modi(ic art. unic din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 122
din 24 noiem1rie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 1.152 din 7 decem1rie 2004.
---------------
3itera () a alin. >1) al art. 4 a (ost a1ro?at de pct. 5 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr.
214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 4G4.
>2) %entru investi'iile care se realizeaz pe amplasamente ce dep)esc
limita administrativ-teritorial a jude'ului; respectiv a municipiului
Jucure)ti; <n unit'i administrativ-teritoriale limitro(e; <n vederea
armonizrii condi'iilor de autorizare pentru <ntrea?a investi'ie; autoritatea
administra'iei pu1lice centrale competente cu atri1u'ii de re?lementare;
potrivit le?ii; <n domeniul din care (ace parte investi'ia supus autorizrii;
va emite un aviz coordonator; <n 1aza cruia pre)edin'ii consiliilor jude'ene
implicate; respectiv primarul ?eneral al municipiului Jucure)ti; dup caz; vor
emite autoriza'ii de construire pentru e:ecutarea lucrrilor a(erente pr'ilor
din investi'ie amplasate <n unit'ile administrativ-teritoriale din aria lor de
competen'.
-----------
$lin. >2) al art. 4 a (ost modi(icat de pct. 2 al art. unic din 3#/#$ nr. 61 din 5 aprilie 2018; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 144 din 4 aprilie 2018; care introduce pct. 1G1 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 65
din 5 octom1rie 2011; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 917 din 11 octom1rie 2011.
>2G1) %entru lucrrile de instalare )i dezvoltare a re'elelor de
comunica'ii electronice; Ainisterul Dezvoltrii ,e?ionale )i "urismului va
emite un aviz coordonator; <n 1aza cruia pre)edin'ii consiliilor jude'ene
implicate; respectiv primarul ?eneral al municipiului Jucure)ti vor emite
autoriza'ii de construire pentru toate lucrrile din aria lor de competen'.
---------------
$lin. >2G1) al art. 4 a (ost introdus de pct. 2 al art. 42 din 3#/#$ nr. 154 din 26 septem1rie 2012;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 760 din 1 octom1rie 2012.
>8) $utoriza'iile de construire prevzute la alin. >2) )i >2G1) produc
e(ecte de la data intrrii <n vi?oare a ultimei autoriza'ii de construire emise
<n condi'iile prezentei le?i.
---------------
$lin. >8) al art. 4 a (ost modi(icat de pct. 8 al art. 42 din 3#/#$ nr. 154 din 26 septem1rie 2012; pu1licat
<n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 760 din 1 octom1rie 2012.
---------------
$lin. >4) al art. 4 a (ost a1ro?at de pct. 9 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 5 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din
4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>5) $1ro?at
-----------
$lin. >5) al art. 4 a (ost a1ro?at de pct. 2 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 65 din 5 octom1rie 2011;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 917 din 11 octom1rie 2011
>7) %rin e:cep'ie de la prevederile art. 2 alin. >1); e:ecutarea lucrrilor
de (oraje necesare pentru e(ectuarea studiilor ?eoteBnice )i a prospec'iunilor
?eolo?ice; proiectarea )i descBiderea e:ploatrilor de ?aze )i petrol; a altor
e:ploatri su1acvatice; precum )i a lucrrilor de construire a re'elelor
su1marine de transport ener?etic )i de comunica'ii; <n marea teritorial; zona
conti?u sau zona economic e:clusiv a Arii &e?re; dup caz; este permis <n
1aza actului de autoritate al autorit'ii competente desemnate prin le?ea
special; care 'ine loc de autoriza'ie de construire@des(iin'are )i se emite <n
condi'iile le?isla'iei speci(ice din domeniul ?azelor; petrolului; ener?iei
electrice )i comunica'iilor; din care (ac parte lucrrile; dup caz.
-----------
$lin. >7) al art. 4 a (ost introdus de pct. 8 al art. unic din 3#/#$ nr. 61 din 5 aprilie 2018; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 144 din 4 aprilie 2018; care introduce pct. 8 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 65 din
5 octom1rie 2011; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 917 din 11 octom1rie 2011.
----------------
$rt. 4 a (ost modi(icat de art. unic din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 122 din 24 noiem1rie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 1.152 din 7 decem1rie 2004.
*+&. 5
>1) $vizele )i acordurile sta1ilite prin certi(icatul de ur1anism se
solicit de ctre investitor@1ene(iciar )i se o1'in de la autorit'ile
competente <n domeniu <naintea depunerii documenta'iei pentru autorizarea
e:ecutrii lucrrilor de construc'ii la autorit'ile administra'iei pu1lice
competente pentru*
a) asi?urarea )i racordarea@1ran)area la in(rastructura edilitar; <n
condi'iile impuse de caracteristicile )i amplasamentul re'elelor de
distri1u'ie@transport ener?etic din zona de amplasament2
1) racordarea la re'eaua cilor de comunica'ii2
c) securitatea la incendiu; protec'ia civil )i protec'ia snt'ii
popula'iei2
d) cerin'ele speci(ice unor zone cu restric'ii sta1ilite prin re?lementri
speciale.
>2) $ctele de autoritate emise de autorit'ile competente pentru protec'ia
mediului prevzute la art. 2 alin. >2G1) lit. 1) )i d) se solicit )i se o1'in
de investitor@solicitant <n condi'iile le?ii.
>8) $vizele )i acordurile sta1ilite prin certi(icatul de ur1anism; <mpreun
cu punctul de vedere al autorit'ii competente pentru protec'ia mediului sau;
dup caz; actul administrativ al acesteia; o1'inute potrivit prevederilor alin.
>1) )i >2); se ane:eaz )i devin parte inte?rant din autoriza'ia de
construire.
---------------
$rt. 5 a (ost modi(icat de pct. 4 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3
+F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 7 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
*+&. /
>1) erti(icatul de ur1anism este actul de in(ormare prin care autorit'ile
prevzute la art. 4*
a) (ac cunoscute solicitantului in(orma'iile privind re?imul juridic;
economic )i teBnic al terenurilor )i construc'iilor e:istente la data
solicitrii; <n con(ormitate cu prevederile planurilor ur1anistice )i ale
re?ulamentelor a(erente acestora ori ale planurilor de amenajare a
teritoriului; dup caz; avizate )i apro1ate potrivit le?ii2
1) sta1ilesc cerin'ele ur1anistice care urmeaz s (ie <ndeplinite <n
(unc'ie de speci(icul amplasamentului2
c) sta1ilesc lista cuprinznd avizele@acordurile necesare <n vederea
autorizrii2
d) <ncuno)tin'eaz investitorul@solicitantul cu privire la o1li?a'ia de a
contacta autoritatea competent pentru protec'ia mediului; <n scopul o1'inerii
punctului de vedere )i; dup caz; al actului administrativ al acesteia;
necesare <n vederea autorizrii.
---------------
$lin. >1) al art. 7 a (ost modi(icat de pct. 10 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 9 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din
4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>1G1) %unctul de vedere al autorit'ii competente pentru protec'ia mediului
reprezint documentul scris emis de aceasta dup etapa de evaluare ini'ial;
respectiv dup etapa de <ncadrare a investi'iei <n procedura de evaluare a
impactului asupra mediului; iar actul administrativ al autorit'ii competente
pentru protec'ia mediului este; dup caz; acordul de mediu sau avizul &atura
2000.
---------------
$lin. >1G1) al art. 7 a (ost modi(icat de pct. 11 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 6 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din
4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>2) erti(icatul de ur1anism se emite de autorit'ile prevzute la art. 4;
a1ilitate s autorizeze lucrrile de construc'ii; )i se eli1ereaz
solicitantului <n termen de cel mult 80 de zile de la data <nre?istrrii
cererii; men'ionndu-se <n mod o1li?atoriu scopul emiterii acestuia.
>8) erti(icatul de ur1anism se semneaz de ctre pre)edintele consiliului
jude'ean sau de primar; dup caz; de secretar )i de arBitectul-)e( sau de ctre
persoan cu responsa1ilitate <n domeniul amenajrii teritoriului )i
ur1anismului din aparatul propriu al autorit'ii administra'iei pu1lice
emitente; responsa1ilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor; potrivit
atri1u'iilor sta1ilite con(orm le?ii.
>4) Dn vederea eli1errii certi(icatului de ur1anism; solicitantul - orice
persoan (izic sau juridic interesat - se va adresa autorit'ilor prevzute
la art. 4 cu o cerere care va cuprinde att elementele de identi(icare a
imo1ilului pentru care se solicit certi(icatul de ur1anism; respectiv
localitate; numr cadastral )i numr de carte (unciar; unde este cazul; dac
le?ea nu dispune alt(el; ct )i elementele care de(inesc scopul solicitrii.
---------------
$lin. >4) al art. 7 a (ost modi(icat de pct. 12 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 4 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din
4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>5) erti(icatul de ur1anism nu con(er dreptul de a e:ecuta lucrri de
construc'ii.
>7) erti(icatul de ur1anism se emite )i <n urmtoarele situa'ii*
a) <n vederea concesionrii de terenuri; potrivit le?ii2
1) <n vederea adjudecrii prin licita'ie a proiectrii lucrrilor pu1lice
<n (aza de !Studiu de (eza1ilitate!; potrivit le?ii2
c) pentru cereri <n justi'ie )i opera'iuni notariale privind circula'ia
imo1iliar atunci cnd opera'iunile respective au ca o1iect <mpr'eli ori
comasri de parcele solicitate <n scopul realizrii de lucrri de construc'ii;
precum )i constituirea unei servitu'i de trecere cu privire la un imo1il.
+pera'iunile juridice men'ionate; e(ectuate <n lipsa certi(icatului de
ur1anism; sunt lovite de nulitate.
---------------
$lin. >7) al art. 7 a (ost modi(icat de pct. 12 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 4 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din
4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
*+&. /01
>1) Asurile speci(ice pentru protec'ia mediului sta1ilite prin actul
administrativ al autorit'ii competente pentru protec'ia mediului vor (i avute
<n vedere la ela1orarea documenta'iei teBnice - D.". )i nu pot (i modi(icate
prin procedura de autorizare ori prin autoriza'ia de construire.
>2) Dn situa'ia <n care o investi'ie urmeaz s se realizeze etapizat sau
s se amplaseze pe terenuri a(late <n raza teritorial a mai multor unit'i
administrativ-teritoriale <nvecinate; evaluarea e(ectelor asupra mediului se
realizeaz pentru <ntrea?a investi'ie.
------------
$rt. 7G1 a (ost introdus de pct. 10 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
*+&. 1
>1) $utoriza'ia de construire se emite pentru e:ecutarea lucrrilor de 1az
)i a celor a(erente or?anizrii e:ecutrii lucrrilor; <n cel mult 80 de zile
de la data depunerii documenta'iei pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de
construc'ii; care cuprinde; <n copie; urmtoarele documente*
a) certi(icatul de ur1anism2
1) dovada; <n copie le?alizat; a titlului asupra imo1ilului; teren )i@sau
construc'ii )i; dup caz; e:trasul de plan cadastral actualizat la zi )i
e:trasul de carte (unciar de in(ormare actualizat la zi; <n cazul <n care
le?ea nu dispune alt(el2
---------------
3itera 1) a alin. >1) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 18 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 11 al art. = din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
c) documenta'ia teBnic - D.".2
d) avizele )i acordurile sta1ilite prin certi(icatul de ur1anism; punctul
de vedere al autorit'ii competente pentru protec'ia mediului )i; dup caz;
actul administrativ al acesteia2
---------------
3itera d) a alin. >1) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 18 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 11 al art. = din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
---------------
3itera e) a alin. >1) al art. 9 a (ost a1ro?at de pct. 14 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 11 al art. = din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
() dovada privind acBitarea ta:elor a(erente certi(icatului de ur1anism )i
a autoriza'iei de construire.
-------------
3itera () a alin. >1) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 15 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 11 al art. = din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
------------
$lin. >1) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 11 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>1G1) %rin e:cep'ie de la prevederile alin. >1); pentru construc'iile
reprezentnd ane:ele ?ospodre)ti ale e:ploata'iilor a?ricole termenul de
emitere a autoriza'iei de construire este de 15 zile de la data <nre?istrrii
cererii.
----------
$lin. >1G1) al art. 9 a (ost introdus de pct. 8 al art. unic din 3#/#$ nr. 101 din 4 mai 2006; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 891 din 15 mai 2006.
>1G2) Documenta'ia pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii
se depune )i se <nre?istreaz la autoritatea administra'iei pu1lice competente
numai dac solicitantul prezint toate documentele prevzute la alin. >1).
-------------
$lin. >1G2) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 17 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 12 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din
4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>1G8) u respectarea le?isla'iei privind evaluarea impactului anumitor
proiecte pu1lice )i private asupra mediului; <n situa'ia <n care apar
modi(icri pentru care este necesar emiterea unei autoriza'ii de construire
distinct pentru or?anizarea e:ecutrii lucrrilor; aceasta se emite numai dac
autoritatea competent pentru protec'ia mediului constat c modi(icrile aduse
se <nscriu <n limitele actului administrativ emis anterior <n caz contrar;
autoritatea competent pentru protec'ia mediului re(ace evaluarea e(ectelor
lucrrilor de 1az )i a celor a(erente or?anizrii e:ecutrii lucrrilor )i
emite un nou act administrativ.
------------
$lin. >1G8) al art. 9 a (ost introdus de pct. 12 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>2) Documenta'ia teBnic - D.". se ela1oreaz <n con(ormitate cu
con'inutul-cadru prevzut <n ane:a nr. 1; <n concordan' cu cerin'ele
certi(icatului de ur1anism; cu con'inutul actului administrativ al autorit'ii
competente pentru protec'ia mediului; al avizelor )i acordurilor cerute prin
certi(icatul de ur1anism )i se <ntocme)te; se semneaz )i se veri(ic; potrivit
le?ii.
------------
$lin. >2) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 18 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>2G1) Documenta'iile teBnice - D.". a(erente investi'iilor pentru care
autoritatea competent pentru protec'ia mediului a evaluat e(ectele asupra
mediului )i a emis actul administrativ se veri(ic <n mod o1li?atoriu pentru
cerin'a esen'ial de calitate <n construc'ii Ec) i?ien; sntate )i mediuF;
potrivit le?ii.
------------
$lin. >2G1) al art. 9 a (ost introdus de pct. 14 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>2G2) Dn situa'ia <n care; dup emiterea actului administrativ al
autorit'ii competente pentru protec'ia mediului )i <naintea depunerii
documenta'iei pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii;
investi'ia su(er modi(icri care nu au (cut o1iectul evalurii privind
e(ectele asupra mediului; acestea vor (i men'ionate de ctre veri(icatorul de
proiecte atestat pentru cerin'a esen'ial Ec) i?ien; sntate )i mediuF <n
raportul de veri(icare a documenta'iei teBnice a(erente investi'iei; iar
solicitantul@investitorul are o1li?a'ia s noti(ice autoritatea pu1lic pentru
protec'ia mediului emitent; cu privire la aceste modi(icri; potrivit
prevederilor le?isla'iei privind evaluarea impactului anumitor proiecte pu1lice
)i private asupra mediului.
-------------
$lin. >2G2) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 41 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. == din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; prin <nlocuirea sinta?mei
Everi(icator teBnicF cu sinta?ma Everi(icator de proiecteF.!
>2G8) Documenta'iile teBnice - D.". pentru rea1ilitarea termic a
cldirilor se veri(ic <n mod o1li?atoriu pentru cerin'a esen'ial de calitate
<n construc'ii E() economie de ener?ie )i izolare termicF; potrivit le?ii.
------------
$lin. >2G8) al art. 9 a (ost introdus de pct. 14 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>8) Dn situa'ia depunerii unei documenta'ii teBnice incomplete; acest lucru
se noti(ic <n scris solicitantului; <n termen de 5 zile de la data
<nre?istrrii; cu men'ionarea elementelor necesare <n vederea completrii
acesteia.
-------------
$lin. >8) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 19 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 14G1.
>8G1) %ersoanele (izice cu atri1u'ii <n veri(icarea documenta'iilor )i
ela1orarea@emiterea autoriza'iilor de construire rspund material;
contraven'ional; civil )i penal; dup caz; pentru nerespectarea termenelor
prevzute la alin. >1) )i >8).
-------------
$lin. >8G1) al art. 9 a (ost introdus de pct. 19 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 14G2.
>4) #:ecutarea lucrrilor de construc'ii se poate (ace numai pe 1aza
proiectului teBnic )i a detaliilor de e:ecu'ie.
>5) $utoritatea emitenta a autoriza'iei de construire sta1ile)te o perioada
de vala1ilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii; interval <n care
solicitantul este o1li?at s <nceap lucrrile. Dn aceasta situa'ie;
vala1ilitatea autoriza'iei se e:tinde pe toat durata de e:ecu'ie a lucrrilor
prevzute prin autoriza'ie; <n con(ormitate cu proiectul teBnic.
>7) &e<nceperea lucrrilor ori ne(inalizarea acestora <n termenele
sta1ilite conduce la pierderea vala1ilit'ii autoriza'iei; (iind necesar
emiterea unei noi autoriza'ii de construire. Dn situa'ia <n care
caracteristicile nu se scBim1a (a' de autoriza'ia ini'ial; se va putea emite
o noua autoriza'ie de construire; (r a (i necesar un nou certi(icat de
ur1anism.
>9) %rin e:cep'ie de la prevederile alin. >7); <n cazul justi(icat <n care
lucrrile de construc'ii nu pot (i <ncepute ori nu pot (i e:ecutate inte?ral la
termenul sta1ilit; investitorul poate solicita autorit'ii emitente prelun?irea
vala1ilit'ii autoriza'iei cu cel pu'in 15 zile <naintea e:pirrii acesteia.
%relun?irea vala1ilit'ii autoriza'iei se poate acorda o sin?ur dat )i pentru
o perioad nu mai mare de 12 luni.
>6) =nvestitorul are o1li?a'ia s <n)tiin'eze autoritatea emitenta a
autoriza'iei de construire; precum )i inspectoratul teritorial <n construc'ii
asupra datei la care vor <ncepe lucrrile autorizate. Dn caz contrar; dac
constatarea (aptei de <ncepere a lucrrilor (r <n)tiin'are s-a (cut <n
termenul de vala1ilitate a autoriza'iei; data <nceperii lucrrilor se consider
ca (iind ziua urmtoare datei de emitere a autoriza'iei.
>4) $utoriza'ia de construire se emite dac sunt <ndeplinite cumulativ
condi'iile cerute prin prezenta le?e. $utoritatea emitent a autoriza'iei nu
este responsa1il pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de
e:isten'a; <n momentul emiterii actului; a unor liti?ii a(late pe rolul
instan'elor judectore)ti privind imo1ilul - teren )i@sau construc'ii -;
responsa1ilitatea apar'innd solicitantului.
------------
$lin. >4) al art. 9 a (ost modi(icat de art. unic din 3#/#$ nr. 274 din 9 decem1rie 2011 pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 690 din 4 decem1rie 2011.
>10) 3ucrrile de consolidare la cldirile <ncadrate prin raport de
e:pertiz teBnic ori prin not teBnic justi(icativ <n clasa = de risc
seismic )i care prezint pericol pu1lic se autorizeaz <n re?im de ur?en'; <n
condi'iile prevzute la alin. >17).
-------------
$lin. >10) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 19 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 14G8.
>11) Dn condi'iile prezentei le?i nu se emit autoriza'ii provizorii.
>12) $utoriza'iile de construire@des(iin'are se emit numai pe 1aza unei
documenta'ii complete; <n con(ormitate cu con'inutul-cadru prevzut <n ane:a
nr. 1; cu e:cep'ia situa'iilor prevzute la alin. >17).
>18) $utoriza'ia de construire se semneaz de pre)edintele consiliului
jude'ean sau de primar; dup caz; de secretar )i de arBitectul-)e( sau de
persoan cu responsa1ilitate <n domeniul amenajrii teritoriului )i
ur1anismului din aparatul propriu al autorit'ii administra'iei pu1lice
emitente; responsa1ilitatea emiterii autoriza'iilor revenind semnatarilor;
potrivit atri1u'iilor sta1ilite con(orm le?ii.
>14) Cala1ilitatea autoriza'iei se men'ine <n cazul scBim1rii
investitorului; <naintea (inalizrii lucrrilor; cu condi'ia respectrii
prevederilor acesteia )i a <nscrierii <n cartea (unciar a modi(icrilor
intervenite cu privire la drepturile reale imo1iliare.
------------
$lin. >14) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 15 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>15) Dn situa'ia <n care <n timpul e:ecutrii lucrrilor )i numai <n
perioada de vala1ilitate a autoriza'iei de construire survin modi(icri de tem
privind lucrrile de construc'ii autorizate; care conduc la necesitatea
modi(icrii acestora; titularul are o1li?a'ia de a solicita o nou autoriza'ie
de construire; potrivit prevederilor prezentei le?i.
------------
$lin. >15) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 17 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>15G1) %entru o1'inerea unei noi autoriza'ii de construire; potrivit
prevederilor alin. >15); solicitantul va depune o nou documenta'ie teBnic -
D.".; ela1orat <n condi'iile modi(icrilor de tem survenite; urmnd ca
autoritatea administra'iei pu1lice locale competente s decid; dup caz*
a) emiterea noii autoriza'ii de construire; dac lucrrile corespunztoare
modi(icrilor de tem se <nscriu <n limitele actului administrativ al
autorit'ii competente pentru protec'ia mediului; precum )i ale avizelor )i
acordurilor o1'inute pentru autoriza'ia de construire ini'ial2
1) reluarea procedurii de autorizare <n condi'iile prezentei le?i; dac
lucrrile corespunztoare modi(icrilor de tem dep)esc limitele actului
administrativ al autorit'ii competente pentru protec'ia mediului; precum )i
ale avizelor )i acordurilor o1'inute pentru autoriza'ia de construire ini'ial.
------------
$lin. >15G1) al art. 9 a (ost introdus de pct. 19 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>15G2) Ceri(icarea <ncadrrii lucrrilor corespunztoare modi(icrilor de
tem <n limitele avizelor )i acordurilor o1'inute pentru autoriza'ia de
construire ini'ial se realizeaz de ctre structurile de specialitate ale
autorit'ii administra'iei pu1lice competente; precum )i de veri(icatorii de
proiecte atesta'i <n condi'iile le?ii; pentru (iecare cerin' esen'ial de
calitate <n construc'ii; cu participarea reprezentan'ilor institu'iilor
avizatoare.
-------------
$lin. >15G2) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 16 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 19 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din
4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>15G8) Ceri(icarea <ncadrrii lucrrilor corespunztoare modi(icrilor de
tem <n limitele actului administrativ al autorit'ii competente pentru
protec'ia mediului se realizeaz de ctre aceasta potrivit prevederilor
le?isla'iei privind evaluarea impactului anumitor proiecte pu1lice )i private
asupra mediului.
------------
$lin. >15G8) al art. 9 a (ost introdus de pct. 19 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>17) u respectarea le?isla'iei privind evaluarea impactului anumitor
proiecte pu1lice )i private asupra mediului; <n cazul construc'iilor care
prezint pericol pu1lic; autoriza'ia de construire pentru e:ecutarea lucrrilor
de interven'ie <n prim ur?en'; care constau; <n principal; <n sprijiniri ale
elementelor structurale@nestructurale avariate; demolri par'iale )i
consolidri la structura de rezisten'; o1li?atorii <n cazuri de avarii;
accidente teBnice; calamit'i ori alte evenimente cu caracter e:cep'ional; se
emite imediat de ctre autoritatea administra'iei pu1lice competente potrivit
prezentei le?i; urmnd ca documenta'iile teBnico-economice corespunztoare
(iecrei (aze de proiectare - e:pertiz teBnic; studiu de
(eza1ilitate@documenta'ie de avizare; documenta'ie teBnic D.".; proiect teBnic
- %.".; detalii de e:ecu'ie D.#. - s (ie ela1orate )i apro1ate pe parcursul
sau la <ncBeierea e:ecutrii lucrrilor; cu respectarea avizelor )i
acordurilor; precum )i; dup caz; a actului administrativ al autorit'ii
competente pentru protec'ia mediului.
-------------
$lin. >17) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 14 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 16 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din
4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>17G1) %revederile alin. >17) se aplic <n mod corespunztor )i
construc'iilor prevzute la art. 8 alin. >1) lit. 1) care prezint pericol
pu1lic.
-------------
$lin. >17G1) al art. 9 a (ost introdus de pct. 20 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 16G1.
>19) %rimriile pot deza(ecta construc'iile; proprietate a unit'ii
administrativ-teritoriale; a(late <n stare avansat de de?radare )i care pun <n
pericol si?uran'a pu1lic; cu e:cep'ia construc'iilor monument istoric; pe 1az
de autoriza'ie de des(iin'are emisa <n condi'iile alin. >17); cu o1li?a'ia de a
se <ntocmi documenta'ii speci(ice <n con(ormitate cu prevederile cuprinse <n
ane:a nr. 1.
>16) "a:a pentru eli1erarea autoriza'iei de construire se calculeaz
potrivit le?ii.
>14) "a:a pentru prelun?irea vala1ilit'ii autoriza'iei de construire se
calculeaz la 80H din valoarea ini'ial a ta:ei de autorizare.
>20) =nstitu'iile@+peratorii economici a1ilitate@a1ilita'i prin le?e s
emit avizele@acordurile prevzute la art. 5 alin. >1) au urmtoarele
o1li?a'ii*
a) s sta1ileasc con'inutul-cadru al documenta'iilor speci(ice necesare
pentru emiterea avizelor@acordurilor; precum )i lista altor documente )i
condi'ii speci(ice necesare; pe care le pun la dispozi'ia pu1licului )i
autorit'ilor administra'iei pu1lice competente pe pa?ina proprie de internet
)i prin a(i)are la sediu2
1) s emit avizele@acordurile; <n termen de ma:imum 15 zile de la data
<nre?istrrii cererii@documenta'iei speci(ice complete; su1 sanc'iunea
aplicrii prevederilor le?ale privind apro1area tacit; (r alte proceduri
preala1ile.
-------------
$lin. >20) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 20 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 16G2.
>20G1) %revederile alin. >20) lit. 1) nu sunt aplica1ile actelor de
autoritate emise de ctre autorit'ile pentru protec'ia mediului competente;
respectiv punctului de vedere )i actului administrativ al acestora; care se
emit potrivit le?isla'iei privind evaluarea impactului anumitor proiecte
pu1lice )i private asupra mediului.
-------------
$lin. >20G1) al art. 9 a (ost introdus de pct. 20 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 16G8.
>21) $utoriza'ia de construire )i ane:ele acesteia au caracter pu1lic )i se
pun la dispozi'ia pu1licului spre in(ormare pe pa?ina proprie de internet a
autorit'ii administra'iei pu1lice emitente sau prin a(i)are la sediul
acesteia; dup caz.
-------------
$lin. >21) al art. 9 a (ost modi(icat de pct. 21 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 14 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din
4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>22) Dn aplicarea prevederilor alin. >21); autorit'ile prevzute la art. 4
au o1li?a'ia de a respecta restric'iile impuse de le?isla'ia <n vi?oare <n
le?tur cu secretul comercial )i industrial; proprietatea intelectual;
protejarea interesului pu1lic )i privat; precum )i (r a se aduce atin?ere
?arantrii )i protejrii drepturilor )i li1ert'ilor (undamentale ale
persoanelor (izice cu privire la dreptul la via' intim; (amilial )i privat;
potrivit le?ii.
------------
$lin. >22) al art. 9 a (ost introdus de pct. 14 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>28) $utorit'ile prevzute la art. 4 (ac pu1lic emiterea autoriza'iei de
construire sau; dup caz; a actului de respin?ere a cererii pentru autorizarea
e:ecutrii lucrrilor de construc'ii )i pun la dispozi'ia pu1licului
urmtoarele in(orma'ii*
a) con'inutul autoriza'iei de construire )i al ane:elor a(erente; care
includ toate condi'iile necesare a (i <ndeplinite de solicitan'i; sau; dup
caz; con'inutul actului de respin?ere a cererii pentru autorizarea e:ecutrii
lucrrilor de construc'ii2
1) principalele motive )i considerente pe care se 1azeaz emiterea
autoriza'iei de construire sau; dup caz; a actului de respin?ere a cererii
pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii; ca urmare a e:aminrii
comentariilor )i opiniilor e:primate de pu1lic; inclusiv in(orma'ii cu privire
la des()urarea procesului de consultare a pu1licului2
c) descrierea; dup caz; a principalelor msuri pentru evitarea; reducerea
)i; dac este posi1il; compensarea e(ectelor ne?ative majore; con(orm actului
administrativ emis de autoritatea competent pentru protec'ia mediului.
------------
$lin. >28) al art. 9 a (ost introdus de pct. 14 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>24) $utorizarea de construire pentru construirea unui drum pu1lic nou sau
modi(icarea su1stan'ial a unui drum pu1lic e:istent; cuprins <n re'eaua
rutier; nu se va emite <n condi'iile <n care proiectele de in(rastructur
respective nu con'in rapoartele de audit de si?uran' rutier sau de evaluare
de impact asupra si?uran'ei rutiere; dup caz; realizate <n con(ormitate cu
prevederile 3e?ii nr. 275@2006 privind ?estionarea si?uran'ei circula'iei pe
in(rastructura rutier; cu modi(icrile )i completrile ulterioare.
------------
$lin. >24) al art. 9 a (ost introdus de pct. 86 al art. = din 3#/#$ nr. 125 din 12 iulie 2012; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 467 din 17 iulie 2012; care introduce art. =G1 din +,D+&$&-$ nr. 7 din 24 ianuarie 2010;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 90 din 80 ianuarie 2010.
*+&. 101
>1) Dn vederea eli1errii certi(icatului de ur1anism; precum )i a
autoriza'iei de construire pentru e:ecutarea de lucrri de construc'ii necesare
derulrii opera'iunilor de e:plorare@prospectare ?eolo?ic )i e:ploatare a
petrolului )i ?azelor naturale; la solicitarea titularilor de licen'e@permise@
autoriza'ii*
a) prin e:cep'ie de la prevederile art. 7 alin. >4) )i art. 9 alin. >1)
lit. 1); terenurile cuprinse <n perimetrul de e:plorare@
prospectare@e:ploatare; care nu sunt <nscrise <n eviden'ele de cadastru )i
carte (unciar; se pot identi(ica prin numrul de tarla )i de parcel; prin
titlu de proprietate )i proces-ver1al de punere <n posesie; precum )i prin
orice alt modalitate de identi(icare prevzut de le?e2
1) prin e:cep'ie de la prevederile art. 9 alin. >1) lit. 1); contractele de
<ncBiriere <ncBeiate; <n condi'iile le?ii; de ctre titularii de
licen'e@permise@autoriza'ii cu proprietarii terenurilor din perimetrele de
e:ploatare constituie titluri pentru emiterea autoriza'iei de construire; dac
respectivele contracte cuprind e:plicit acordul proprietarilor pentru
e:ecutarea lucrrilor de construc'ii pe aceste terenuri.
>2) 3a <ncetarea contractelor de <ncBiriere; titularii de
licen'e@permise@autoriza'ii prevzu'i la alin. >1) lit. 1) au o1li?a'ia
repunerii <n starea anterioar a terenurilor care au (cut o1iectul acestor
contracte; dac pr'ile nu au convenit alt(el.
-------------
$rt. 9G1 a (ost introdus de pct. 1 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 22 din 7 mai 2014; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 858 din 14 mai 2014.
*+&. 2
>1) Demolarea; deza(ectarea ori dezmem1rarea; par'ial sau total; a
construc'iilor )i instala'iilor a(erente construc'iilor; a instala'iilor )i
utilajelor teBnolo?ice; inclusiv elementele de construc'ii de sus'inere a
acestora; <ncBiderea de cariere )i e:ploatri de supra(a' )i su1terane; precum
)i a oricror amenajri se (ac numai pe 1aza autoriza'iei de des(iin'are
o1'inute <n preala1il de la autorit'ile prevzute la art. 4.
>2) $utoriza'ia de des(iin'are se emite <n acelea)i condi'ii ca )i
autoriza'ia de construire; <n con(ormitate cu prevederile planurilor
ur1anistice )i ale re?ulamentelor a(erente acestora; potrivit le?ii; cu
e:cep'iile prevzute la art. 11.
>8) %rin e:ceptare de la prevederile art. 2 alin. >2G1); pentru emiterea
autoriza'iei de des(iin'are a lucrrilor@construc'iilor nu este necesar
emiterea punctului de vedere al autorit'ii competente pentru protec'ia
mediului ori a actului administrativ al acesteia.
-------------
$lin. >8) al art. 6 a (ost introdus de pct. 22 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 14G1.
*+&. 9
>1) Documenta'iile teBnice - D.". )i proiectele teBnice se ela1oreaz de
colective teBnice de specialitate; se <nsu)esc )i se semneaz de cadre teBnice
cu pre?tire superioar numai din domeniul arBitecturii; ur1anismului;
construc'iilor )i instala'iilor pentru construc'ii; ast(el*
-------------
%artea introductiv a alin. >1) al art. 4 a (ost modi(icat de pct. 28 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9
iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 20 al art. = din
+,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
a) de arBitect cu diplom recunoscut de statul romn; pentru proiectarea
pr'ii de arBitectur pentru o1iective de investi'ii cuprinse la toate
cate?oriile de importan' a construc'iilor supraterane )i a celor su1terane2
1) de in?ineri constructori )i de instala'ii; cu diplom recunoscut de
statul romn; pentru pr'ile de in?inerie <n domeniile speci(ice; pentru
o1iective de investi'ii cuprinse la toate cate?oriile de importan' a
construc'iilor supraterane )i su1terane; precum )i la instala'iile a(erente
acestora2
c) de conductor arBitect; ur1anist )i@sau de su1in?iner de construc'ii; cu
diploma recunoscut de statul romn; pentru cldiri de importan' redus )i
a(late <n a(ara zonelor protejate; sta1ilite con(orm le?ii.
>2) %revederile alin. >1) se aplic )i pentru documenta'ia de e:ecu'ie.
>8) Semnarea documenta'iilor de ctre persoanele prevzute la alin. >1)
an?ajeaz rspunderea acestora <n condi'iile le?ii.
*+&. 10
%entru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii <n zonele asupra
crora s-a instituit; potrivit le?ii; un anumit re?im de protec'ie prevzut <n
planurile de amenajare a teritoriului )i <n documenta'iile de ur1anism
apro1ate; se va proceda dup cum urmeaz*
a) <n zonele construite protejate; <n zonele de protec'ie a monumentelor
istorice; de(inite potrivit le?ii; )i <n ansam1lurile de arBitectur )i
siturile arBeolo?ice; solicitantul va o1'ine avizul con(orm al Ainisterului
ulturii )i ultelor; pe 1aza documenta'iilor de ur1anism avizate )i apro1ate
con(orm le?ii2
----------------
3itera a) a art. 10 a (ost modi(icat de pct. 8 al art. = din 3#/#$ nr. 52 din 6 martie 2007; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 286 din 17 martie 2007.
1) <n cazul lucrrilor de interven'ii asupra construc'iilor monumente
istorice; pe ln? avizul Ainisterului ulturii )i ultelor se vor o1'ine
avizele speci(ice cerin'elor de calitate a construc'iilor; potrivit
prevederilor le?ale2
------------
3itera c) a art. 10 a (ost a1ro?at de pct. 21 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
d) <n zonele de si?uran' )i de protec'ie a in(rastructurilor de transport
de interes pu1lic; precum )i <n zonele a(erente construirii cailor de
comunica'ie; sta1ilite prin documenta'iile de amenajare a teritoriului )i@sau
de ur1anism; se va o1'ine )i autoriza'ia Ainisterului "ransporturilor;
onstruc'iilor )i "urismului; con(orm prevederilor le?ale2
dG1) <n perimetrele limitro(e construc'iilor reprezentnd ane:ele
?ospodre)ti ale e:ploata'iilor a?ricole; delimitate prin planuri ur1anistice
cu respectarea distan'elor prevzute de normele sanitare <n vi?oare; <n care s-
a instituit un re?im de restric'ie privind amplasarea cldirilor de locuit )i a
o1iectivelor socioeconomice; solicitantul va o1'ine avizul direc'iei pentru
a?ricultur )i dezvoltare rural jude'ene; respectiv a municipiului Jucure)ti.
----------
3itera dG1) a art. 10 a (ost introdus de pct. 4 al art. unic din 3#/#$ nr. 101 din 4 mai 2006; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 891 din 15 mai 2006.
e) <n zonele unde s-a instituit alt tip de restric'ie solicitantul va
o1'ine avizul or?anismelor competente.
*+&. 11
>1) Se pot e:ecuta (r autoriza'ie de construire urmtoarele lucrri care
nu modi(ic structura de rezisten' )i@sau aspectul arBitectural al
construc'iilor*
------------
%artea introductiv a alin. >1) al art. 11 a (ost modi(icat de pct. 22 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0
nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
a) repara'ii la <mprejmuiri; acoperi)uri; <nvelitori sau terase; atunci
cnd nu se scBim1a (orma acestora )i materialele din care sunt e:ecutate2
1) repara'ii )i <nlocuiri de tmplrie interioar )i e:terioar; dac se
pstreaz (orma; dimensiunile ?olurilor )i tmplriei; inclusiv <n situa'ia <n
care se scBim1a materialele din care sunt realizate respectivele lucrri; cu
e:cep'ia cldirilor declarate monumente istorice; <n condi'iile le?ii2
-------------
3itera 1) a alin. >1) al art. 11 a (ost modi(icat de art. unic din 3#/#$ nr. 119 din 2 mai 2009; pu1licat
<n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 808 din 9 mai 2009.
c) repara'ii )i <nlocuiri de so1e de <nclzit2
d) zu?rveli )i vopsitorii interioare2
e) zu?rveli )i vopsitorii e:terioare; dac nu se modi(ic elementele de
(a'ad )i culorile cldirilor2
() repara'ii la instala'iile interioare; la 1ran)amentele )i racordurile
e:terioare; de orice (el; a(erente construc'iilor; <n limitele propriet'ii;
montarea sistemelor locale de <nclzire )i de preparare a apei calde menajere
cu cazane omolo?ate; precum )i montarea aparatelor individuale de climatizare
)i@sau de contorizare a consumurilor de utilit'i2
?) repara'ii )i <nlocuiri la pardoseli2
B) lucrri de repara'ii; <nlocuiri ori rea1ilitri (r modi(icarea
calit'ii )i (ormei arBitecturale a elementelor de (a'ad; dac aceste lucrri
nu se e:ecut la construc'iile prevzute la art. 8 alin. >1) lit. 1); ast(el*
1. (inisaje interioare )i e:terioare - tencuieli; placaje; altele asemenea2
2. trotuare; ziduri de sprijin ori scri de acces2
8. lucrri de rea1ilitare ener?etic a anvelopei )i@sau a acoperi)ului -
dac nu se scBim1 sistemul constructiv al acestuia; respectiv teras@)arpant
- la cldiri de locuit individuale cu cel mult 8 niveluri; care nu sunt
monumente istorice clasate sau <n curs de clasare; respectiv situate <n a(ara
zonelor de protec'ie a monumentelor )i@sau a zonelor construite protejate
sta1ilite potrivit le?ii2
-------------
3itera B) a alin. >1) al art. 11 a (ost modi(icat de pct. 24 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 22 al art. = din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
i) lucrri de <ntre'inere la cile de comunica'ie )i la instala'iile
a(erente2
j) lucrri de investi?are; cercetare; e:pertizare; conservare )i restaurare
a componentelor artistice ale construc'iilor prevzute la art. 8 lit. 1); cu
avizul Ainisterului ulturii )i ultelor )i al autorit'ii administra'iei
pu1lice jude'ene sau locale; dup caz2
K) lucrri de (oraje )i sondaje ?eoteBnice pentru construc'ii de importan'
normal sau redus; situate <n a(ara zonelor de protec'ie instituite pentru
zcminte acvi(ere2
l) lucrri de construc'ii (unerare su1terane )i supraterane; cu avizul
administra'iei cimitirului.
m) lucrri de compartimentare provizorie nestructural.
-------------
3itera m) a alin. >1) al art. 11 a (ost introdus de pct. 25 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr.
214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 22G1.
>2) Se pot e:ecuta (r autoriza'ie de construire )i lucrri pentru
amplasarea de tonete; pupitre acoperite sau <ncBise; destinate di(uzrii )i
comercializrii presei; cr'ilor )i (lorilor; care sunt amplasate direct pe
sol; (r (unda'ii )i plat(orme; precum )i (r racorduri )i@sau 1ran)amente la
utilit'i ur1ane; cu e:cep'ia ener?iei electrice.
>8) Dac lucrrile prevzute la alin. >1); cu e:cep'ia celor prevzute la
lit. e) )i j); se e:ecut la construc'iile men'ionate la art. 8 lit. 1); este
o1li?atorie emiterea autoriza'iei de construire.
*+&. 12
>1) $utoriza'iile de construire sau de des(iin'are; emise cu <nclcarea
prevederilor le?ale; pot (i anulate de ctre instan'ele de contencios
administrativ; potrivit le?ii. $nularea autoriza'iilor de construire sau de
des(iin'are poate (i cerut; <n condi'iile le?ii; )i de ctre pre(ect; inclusiv
la sesizarea e:pres a or?anelor de control ale =nspectoratului de Stat <n
onstruc'ii.
>2) + dat cu introducerea ac'iunii se pot solicita instan'ei judectore)ti
suspendarea autoriza'iei de construire sau des(iin'are )i oprirea e:ecutrii
lucrrilor; pn la solu'ionarea pe (ond a cauzei.
----------------
$lin. >2) al art. 12 a (ost modi(icat de pct. 4 al art. unic din 3#/#$ nr. 114 din 5 mai 2005; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 412 din 17 mai 2005; care completeaz art. unic din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 122 din 24
noiem1rie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 1.152 din 7 decem1rie 2004; cu pct. 4.
-*). %%
-oncesionarea terenurilor pentru construcii
*+&. 1.
>1) "erenurile apar'innd domeniului privat al statului sau al unit'ilor
administrativ-teritoriale; destinate construirii; pot (i vndute; concesionate
ori <ncBiriate prin licita'ie pu1lic; potrivit le?ii; <n condi'iile
respectrii prevederilor documenta'iilor de ur1anism )i de amenajare a
teritoriului; apro1ate potrivit le?ii; <n vederea realizrii de ctre titular a
construc'iei.
>2) "erenurile apar'innd domeniului pu1lic al statului sau al unit'ilor
administrativ-teritoriale se pot concesiona numai <n vederea realizrii de
construc'ii sau de o1iective de uz )i@sau de interes pu1lic; cu respectarea
documenta'iilor de ur1anism apro1ate potrivit le?ii.
>8) oncesionarea se (ace pe 1az de o(erte prezentate de ctre
solicitan'i; cu respectarea prevederilor le?ale; urmrindu-se valori(icarea
superioar a poten'ialului terenului.
*+&. 1"
%n la re?lementarea prin le?e a situa'iei juridice; nu pot (ace o1iectul
concesiunii terenurile li1ere de construc'ii; a(late <n administrarea
consiliilor locale )i care pot (i revendicate de (o)tii proprietari.
*+&. 15
%rin e:cep'ie de la prevederile art. 18 alin. >1); terenurile destinate
construirii se pot concesiona (r licita'ie pu1lic; cu plata ta:ei de
redeven' sta1ilite potrivit le?ii; ori pot (i date <n (olosin' pe termen
limitat; dup caz; <n urmtoarele situa'ii*
a) pentru realizarea de o1iective de utilitate pu1lic sau de 1ine(acere;
cu caracter social; (r scop lucrativ; altele dect cele care se realizeaz de
ctre colectivit'ile locale pe terenurile acestora2
1) pentru realizarea de locuin'e de ctre $?en'ia &a'ional pentru
3ocuin'e; potrivit le?ii2
c) pentru realizarea de locuin'e pentru tineri pn la <mplinirea vrstei
de 85 de ani2
d) pentru strmutarea ?ospodriilor a(ectate de dezastre; potrivit le?ii2
e) pentru e:tinderea construc'iilor pe terenuri alturate; la cererea
proprietarului sau cu acordul acestuia2
() pentru lucrri de protejare ori de punere <n valoare a monumentelor
istorice de(inite potrivit le?ii; cu avizul con(orm al Ainisterului ulturii )i
ultelor; pe 1aza documenta'iilor de ur1anism avizate potrivit le?ii.
---------------
3itera () a art. 15 a (ost modi(icat de pct. 4 al art. = din 3#/#$ nr. 52 din 6 martie 2007; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 286 din 17 martie 2007.
*+&. 1/
>1) "erenurile prevzute la art. 18; ce (ac o1iectul licita'iei; se aduc la
cuno)tin'a pu1lic de ctre primarii unit'ilor administrativ-teritoriale unde
sunt situate; printr-o pu1lica'ie a(i)at la sediul acestora )i tiprit <n cel
pu'in dou ziare de lar? circula'ie; cu minimum 20 de zile <nainte de data
licita'iei.
>2) %u1lica'iile privind licita'ia vor cuprinde data )i locul des()urrii
acesteia; supra(a'a )i destina'ia terenului; sta1ilite prin documenta'iile de
ur1anism; precum )i ta:a anual minimal de redeven'.
>8) +(erta solicitan'ilor va (i <nso'it de un studiu de pre(eza1ilitate
sau de (eza1ilitate; dup caz; cuprinznd <n mod o1li?atoriu elementele teBnice
necesare pentru caracterizarea (unc'ionalit'ii )i a capacit'ii construc'iei;
a ?radului de ocupare a terenului; precum )i a celorlalte elemente cuprinse <n
certi(icatul de ur1anism. &u vor (i acceptate dect o(erte care corespund
prevederilor documenta'iilor de ur1anism; apro1ate potrivit le?ii.
>4) 3icita'ia se e(ectueaz; <n condi'iile le?ii; de comisiile instituite
<n acest scop; prin Botrre a consiliilor locale )i@sau jude'ene; respectiv a
onsiliului /eneral al Aunicipiului Jucure)ti; <n con(ormitate cu competentele
de autorizare sta1ilite la art. 4. omisiile (unc'ioneaz la sediul consiliilor
locale <n a cror raz administrativ-teritorial sunt situate terenurile.
*+&. 11
3imita minima a pre'ului concesiunii se sta1ile)te; dup caz; prin
Botrrea consiliului jude'ean; a onsiliului /eneral al Aunicipiului Jucure)ti
sau a consiliului local; ast(el <nct s asi?ure recuperarea <n 25 de ani a
pre'ului de vnzare al terenului; <n condi'ii de pia'; la care se adau?
costul lucrrilor de in(rastructura a(erente.
*+&. 12
"erenurile prevzute la art. 18; ce se concesioneaz pentru realizarea de
locuin'e )i spa'ii construite asociate acestora; <n (unc'ie de prevederile
re?ulamentelor locale de ur1anism; apro1ate potrivit le?ii; vor avea
urmtoarele supra(e'e*
a) <n localit'ile ur1ane*
1. pn la 450 mp pentru un apartament <ntr-o cldire cu parter sau parter
)i etaj2
2. pn la 800 mp pentru un apartament <ntr-o cldire cu parter )i etaj; cu
dou apartamente2
8. pn la 250 mp pentru un apartament; <n cazul cldirilor cu parter )i
mai multe etaje; avnd cel mult 7 apartamente2
4. pentru cldirile cu mai mult de 7 apartamente; supra(a'a de teren va (i
sta1ilit potrivit documenta'iilor de ur1anism2
1) <n localit'ile rurale; pn la 1.000 mp pentru o locuin'.
*+&. 19
%entru realizarea unei case de vacan' se poate concesiona un teren <n
supra(a' de pn la 250 mp.
*+&. 20
Dmpotriva licita'iei; pn la momentul adjudecrii; se va putea (ace
contesta'ie; de ctre orice persoan interesat; la judectoria <n a crei raz
teritorial are loc licita'ia. ontesta'ia suspend des()urarea licita'iei
pn la solu'ionarea sa de(initiv.
*+&. 21
%e 1aza procesului-ver1al de adjudecare a licita'iei sau a Botrrii
consiliului local; respectiv a onsiliului /eneral al Aunicipiului Jucure)ti;
pentru situa'iile prevzute la art. 15; se va <ncBeia actul de concesiune; care
se va <nre?istra de ctre concesionar <n evidentele de pu1licitate imo1iliara;
<n termen de 10 zile de la data adjudecrii sau emiterii Botrrii.
*+&. 22
>1) oncesionarea terenurilor prevzute la art. 18-14 se (ace <n
con(ormitate cu prevederile le?ii; durata acesteia (iind sta1ilit de ctre
consiliile locale; consiliile jude'ene; respectiv de onsiliul /eneral al
Aunicipiului Jucure)ti; <n (unc'ie de prevederile documenta'iilor de ur1anism
)i de natura construc'iei.
>2) $nterior concesionrii terenurile vor (i <nscrise <n cartea (unciar.
------------
$rt. 22 a (ost modi(icat de pct. 28 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
*+&. 2.
>1) =ntravilanul localit'ilor se sta1ile)te prin planurile ?enerale de
ur1anism - %./ -; apro1ate potrivit le?ii.
>2) .lterior apro1rii %lanului /eneral de .r1anism - %./ - pot (i
introduse <n intravilanul localit'ilor )i unele terenuri din e:travilan; numai
<n condi'ii temeinic (undamentate pe 1az de planuri ur1anistice zonale - %.I -
apro1ate potrivit le?ii.
>8) "erenurile destinate construirii; eviden'iate <n intravilan; se scot
din circuitul a?ricol; de(initiv; prin autoriza'ia de construire. Dn cazul <n
care proprietarul terenului dore)te s scoat din circuitul a?ricol doar o
parte din terenul de'inut; pentru <ndeplinirea acestei proceduri; autoriza'ia
de construire va (i <nso'it de documenta'ia teBnic cadastral.
------------
$lin. >8) al art. 28 a (ost modi(icat de art. =C din 3#/#$ nr. 188 din 16 iulie 2012; pu1licat <n A+&="+,.3
+F==$3 nr. 507 din 24 iulie 2012.
-*). %%%
+spunderi 3i sanciuni
*+&. 2"
onstituie in(rac'iuni )i se pedepsesc cu <ncBisoare de la 8 luni la un an
sau cu amend urmtoarele (apte*
a) e:ecutarea (r autoriza'ie de construire sau de des(iin'are ori cu
nerespectarea prevederilor acesteia a lucrrilor prevzute la art. 8 alin. >1)
lit. 1); c); e) )i ?); cu e:cep'iile prevzute de le?e2
1) continuarea e:ecutrii lucrrilor dup dispunerea opririi acestora de
ctre or?anele de control competente; potrivit le?ii2
c) <ntocmirea ori semnarea documenta'iilor teBnice - D.". necesare pentru
autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii; precum )i a proiectelor
teBnice )i a documenta'iilor de e:ecu'ie; pentru alte specialit'i dect cele
certi(icate prin diplom universitar; <n condi'iile prevzute la art. 4.
------------
$rt. 24 a (ost modi(icat de pct. 1 al art. 87 din 3#/#$ nr. 169 din 24 octom1rie 2012; pu1licat <n A+&="+,.3
+F==$3 nr. 959 din 12 noiem1rie 2012.
*+&. 2"01
>1) =nstan'a de judecat; prin Botrrea prin care solu'ioneaz (ondul
cauzei; poate dispune <ncadrarea lucrrilor <n prevederile autoriza'iei sau
des(iin'area construc'iilor realizate nele?al.
>2) %rocurorul sau instan'a de judecat poate dispune; din o(iciu sau la
cerere; oprirea temporar a e:ecutrii lucrrilor; pe tot parcursul procesului
penal.
-----------
$rt. 24G1 a (ost introdus de pct. 1 al art. 26 din 3#/#$ nr. 255 din 14 iulie 2018 pu1licat <n A+&="+,.3
+F==$3 nr. 515 din 14 au?ust 2018.
*+&. 25
$1ro?at.
------------
$rt. 25 a (ost a1ro?at de pct. 2 al art. 87 din 3#/#$ nr. 169 din 24 octom1rie 2012; pu1licat <n A+&="+,.3
+F==$3 nr. 959 din 12 noiem1rie 2012.
*+&. 2/
>1) onstituie contraven'ii urmtoarele (apte; dac nu au (ost svr)ite <n
ast(el de condi'ii <nct; potrivit le?ii; s (ie considerate in(rac'iuni*
a) e:ecutarea sau des(iin'area; total ori par'ial; (r autoriza'ie a
lucrrilor prevzute la art. 8; cu e:cep'ia celor men'ionate la lit. 1); c); e)
)i ?); de ctre investitor )i e:ecutant2
------------
3it. a) a alin. >1) al art. 27 a (ost modi(icat de pct. 8 al art. 87 din 3#/#$ nr. 169 din 24 octom1rie
2012; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 959 din 12 noiem1rie 2012.
1) e:ecutarea sau des(iin'area; cu nerespectarea prevederilor autoriza'iei
)i a proiectului teBnic; a lucrrilor prevzute la art. 8; cu e:cep'ia celor
prevzute la lit. 1); c); e) )i ?); precum )i continuarea e:ecutrii lucrrilor
autorizate (r solicitarea unei noi autoriza'ii de construire <n situa'iile
prevzute la art. 9 alin. >15); de ctre investitor )i e:ecutant2
------------
3it. 1) a alin. >1) al art. 27 a (ost modi(icat de pct. 8 al art. 87 din 3#/#$ nr. 169 din 24 octom1rie
2012; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 959 din 12 noiem1rie 2012.
c) apro1area (urnizrii de utilit'i ur1ane; ca urmare a e:ecutrii de
lucrri de 1ran)amente )i racorduri la re'ele pentru construc'ii noi
neautorizate2
d) men'inerea dup e:pirarea termenului prevzut prin autoriza'ie sau dup
terminarea lucrrilor autorizate ori adaptarea <n alte scopuri (a' de cele
prevzute <n autoriza'ie a construc'iilor; lucrrilor )i amenajrilor cu
caracter provizoriu2
e) neaducerea terenului la starea ini'ial de ctre investitor; dup
terminarea lucrrilor prevzute la art. 8 lit. c); precum )i nerealizarea
lucrrilor de cur'are; amenajare ori de?ajare; dup caz; a amplasamentului
)i@sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata e:ecu'iei; o dat cu
<ncBeierea lucrrilor de 1aza2
eG1) ne<ndeplinirea o1li?a'iei de repunere <n starea anterioar a
terenurilor care au (cut o1iectul contractelor de <ncBiriere de ctre
titularii de licen'e@permise@autoriza'ii; prevzu'i la art. 91 alin. >1) lit.
1); la des(iin'area acestora2
-------------
3it. eG1) a alin. >1) al art. 27 a (ost introdus de pct. 2 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 22 din 7
mai 2014; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 858 din 14 mai 2014.
() <mpiedicarea ori sustra?erea de la e(ectuarea controlului; prin
interzicerea accesului or?anelor de control a1ilitate sau prin neprezentarea
documentelor )i a actelor solicitate2
?) neanun'area datei <nceperii lucrrilor de construc'ii autorizate; <n
con(ormitate cu prevederile art. 9 alin. >6)2
-------------
3itera ?) a alin. >1) al art. 27 a (ost modi(icat de pct. 29 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 25 al art. = din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
B) neemiterea certi(icatelor de ur1anism <n termenul prevzut la art. 7
alin. >2); precum )i emiterea de certi(icate de ur1anism incomplete ori cu date
eronate; care nu con'in lista cuprinznd avizele )i acordurile le?ale necesare
<n raport cu o1iectivul de investi'ii; sau eli1erarea acestora condi'ionat de
ela1orarea preala1il a unei documenta'ii de ur1anism sau a oricror
documenta'ii teBnice de de(inire a scopului solicitrii; cu dep)irea
termenului le?al; sau re(uzul nejusti(icat ori condi'ionarea (urnizrii
in(orma'iilor de interes pu1lic prevzute la art. 7 alin. >1)2
-------------
3itera B) a alin. >1) al art. 27 a (ost modi(icat de pct. 29 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 25 al art. = din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
BG1) neemiterea autoriza'iilor de construire <n termenul prevzut la art. 9
alin. >1)2
-------------
3itera BG1) a alin. >1) al art. 27 a (ost introdus de pct. 26 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr.
214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 25G1.
i) emiterea de autoriza'ii de construire@des(iin'are*
- <n lipsa unui drept real asupra imo1ilului; care s con(ere dreptul de a
solicita autoriza'ia de construire@des(iin'are2
- <n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documenta'iilor de ur1anism;
apro1ate potrivit le?ii2
- <n 1aza unor documenta'ii incomplete sau ela1orate <n neconcordan' cu
prevederile certi(icatului de ur1anism; ale odului civil; ale con'inutului-
cadru al documenta'iei teBnice - D.". pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor
de construc'ii; care nu con'in avizele )i acordurile le?ale necesare sau care
nu sunt veri(icate potrivit le?ii2
------------
3iniu'a a 8-a de la litera i) a alin. >1) al art. 27 a (ost modi(icat de art. == din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0
nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; prin <nlocuirea
termenului !%roiect! din sinta?ma !%roiect pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii! cu termenul
!Documenta'ie teBnic - D.".!.
- <n lipsa e:pertizei teBnice privind punerea <n si?uran' a <ntre?ii
construc'ii; <n cazul lucrrilor de consolidare2
- <n 1aza altor documente dect cele cerute prin prezenta le?e2
j) neor?anizarea )i nee:ercitarea controlului privind disciplina <n
autorizarea )i e:ecutarea lucrrilor de construc'ii de ctre compartimentele
a1ilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor jude'ene )i al
primriilor; <n unit'ile lor administrativ-teritoriale; potrivit prevederilor
art. 29 alin. >8) )i >4); precum )i neurmrirea modului de <ndeplinire a celor
dispuse de =nspectoratul de Stat <n onstruc'ii; potrivit dispozi'iilor art. 24
alin. >8)2
K) ne<ndeplinirea; la termenul sta1ilit; a msurilor dispuse de
=nspectoratul de Stat <n onstruc'ii la controlul anterior2
l) re(uzul nejusti(icat sau o1struc'ionarea su1 orice (orma a accesului
persoanelor (izice sau al reprezentan'ilor persoanelor juridice la documentele
prevzute la art. 84 alin. >9)2
------------
3itera m) a alin. >1) al art. 27 a (ost a1ro?at de pct. 27 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>2) ontraven'iile prevzute la alin. >1); svr)ite de persoanele (izice
sau juridice; se sanc'ioneaz cu amend dup cum urmeaz*
- de la 1.000 lei la 100.000 lei; cele prevzute la lit. a)2
- de la 8.000 lei la 10.000 lei; cele prevzute la lit. ()2
- de 10.000 lei; cele prevzute la lit. c)2
- de la 8.000 lei la 10.000 lei; cele prevzute la lit. 1); d); e) )i eG1)2
-------------
$ patra liniu' a alin. >2) al art. 27 a (ost modi(icat de pct. 8 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 22
din 7 mai 2014; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 858 din 14 mai 2014.
- de la 5.000 lei la 80.000 lei; cele prevzute la lit. B); BG1) )i i)2
- de la 1.000 lei la 5.000 lei; cele prevzute la lit. j) )i K)2
- de 2.000 lei; cele prevzute la lit. l)2
- de 1.000 lei; cele prevzute la lit. ?).
-------------
$lin. >2) al art. 27 a (ost modi(icat de pct. 24 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 27G1.
>8) uantumul amenzilor se actualizeaz anual prin Botrre a /uvernului.
>4) Sanc'iunea amenzii poate (i aplicat )i reprezentantului persoanei
juridice.
>5) Sanc'iunea amenzii pentru (aptele prevzute la alin. >1) lit. B) )i i)
se aplic (unc'ionarilor pu1lici responsa1ili de veri(icarea documenta'iilor
care stau la 1aza emiterii certi(icatelor de ur1anism )i a autoriza'iilor de
construire sau de des(iin'are; precum )i semnatarilor; potrivit atri1u'iilor
sta1ilite con(orm le?ii.
>7) Dn condi'iile prezentei le?i nu se aplic sanc'iunea avertisment.
------------
$lin. >7) al art. 27 a (ost introdus de pct. 29 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
*+&. 21
>1) %re)edin'ii consiliilor jude'ene; primarii )i or?anele de control din
cadrul autorit'ilor administra'iei pu1lice locale )i jude'ene au o1li?a'ia s
urmreasc respectarea disciplinei <n domeniul autorizrii e:ecutrii
lucrrilor <n construc'ii <n cadrul unit'ilor lor administrativ-teritoriale
)i; <n (unc'ie de <nclcarea prevederilor le?ale; s aplice sanc'iuni sau s se
adreseze instan'elor judectore)ti )i or?anelor de urmrire penal; dup caz.
--------------
$lin. >1) al art. 29 a (ost modi(icat de pct. 2 al art. unic din 3#/#$ nr. 897 din 5 octom1rie 2007;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 647 din 18 octom1rie 2007.
>2) $rBitectul-)e( al jude'ului )i personalul <mputernicit al
compartimentului de specialitate din su1ordinea acestuia urmresc respectarea
disciplinei <n domeniul autorizrii e:ecutrii lucrrilor de construc'ii pe
teritoriul administrativ al jude'ului; precum )i respectarea disciplinei <n
ur1anism )i amenajarea teritoriului le?at de procesul de autorizare a
construc'iilor.
>8) ontraven'iile prevzute la art. 27 alin. >1); cu e:cep'ia celor de la
lit. B)-l); se constat )i se sanc'ioneaz de ctre compartimentele de
specialitate cu atri1u'ii de control ale autorit'ilor administra'iei pu1lice
locale ale municipiilor; sectoarelor municipiului Jucure)ti; ora)elor )i
comunelor; pentru (aptele svr)ite <n unitatea lor administrativ-teritorial
sau; dup caz; <n teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului
Jucure)ti; potrivit competen'elor de emitere a autoriza'iilor de
construire@des(iin'are.
------------
$lin. >8) al art. 29 a (ost modi(icat de pct. 26 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>4) ontraven'iile prevzute la art. 27 alin. >1) lit. B); i) )i j) se
constat )i se sanc'ioneaz de ctre or?anele de control ale =nspectoratului de
Stat <n onstruc'ii.
-------------
$lin. >4) al art. 29 a (ost modi(icat de pct. 80 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 26G1.
>5) %rocesele-ver1ale de constatare a contraven'iilor; <ncBeiate de
or?anele de control ale administra'iei pu1lice locale; se <nainteaz; <n
vederea aplicrii sanc'iunii; )e(ului compartimentului care coordoneaz
activitatea de amenajare a teritoriului )i de ur1anism sau; dup caz;
pre)edintelui consiliului jude'ean ori primarului unit'ii administrativ-
teritoriale sau al sectorului municipiului Jucure)ti <n a crui raz s-a
svr)it contraven'ia.
--------------
$lin. >5) al art. 29 a (ost modi(icat de pct. 2 al art. unic din 3#/#$ nr. 897 din 5 octom1rie 2007;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 647 din 18 octom1rie 2007.
------------
$lin. >7) al art. 29 a (ost a1ro?at de pct. 24 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
*+&. 22
>1) + dat cu aplicarea amenzii pentru contraven'iile prevzute la art. 27
alin. >1) lit. a) )i 1) se dispune oprirea e:ecutrii lucrrilor; precum )i;
dup caz; luarea msurilor de <ncadrare a acestora <n prevederile autoriza'iei
sau de des(iin'are a lucrrilor e:ecutate (r autoriza'ie ori cu nerespectarea
prevederilor acesteia; <ntr-un termen sta1ilit <n procesul-ver1al de constatare
a contraven'iei.
>2) Decizia men'inerii sau a des(iin'rii construc'iilor realizate (r
autoriza'ie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua
de ctre autoritatea administra'iei pu1lice competente; pe 1aza planurilor
ur1anistice )i a re?ulamentelor a(erente; avizate )i apro1ate <n condi'iile
le?ii; sau; dup caz; de instan'. %entru lucrri ce se e:ecut la cldirile
prevzute la art. 8 lit. 1) este necesar avizul Ainisterului ulturii )i
ultelor.
>8) Asura des(iin'rii construc'iilor se aplic )i <n situa'ia <n care; la
e:pirarea termenului de intrare <n le?alitate sta1ilit <n procesul-ver1al de
constatare a contraven'iei; contravenientul nu a o1'inut autoriza'ia necesar.
*+&. 29
>1) ontrolul statului <n amenajarea teritoriului; ur1anism )i autorizarea
e:ecutrii lucrrilor de construc'ii se e:ercit de =nspectoratul de Stat <n
onstruc'ii; pe <ntre?ul teritoriu al tarii; )i de inspectoratele teritoriale
ale acestuia; care dispun msurile )i sanc'iunile prevzute de prezenta le?e.
>2) =nspectoratul de Stat <n onstruc'ii )i inspectoratele teritoriale pot
dispune oprirea e:ecutrii lucrrilor de construire sau de des(iin'are; dup
caz; atunci cnd constata c acestea se realizeaz cu <nclcarea dispozi'iilor
le?ale; a cerin'elor privind asi?urarea calit'ii <n construc'ii; (r proiect
teBnic ori pe 1aza unor autoriza'ii nele?al emise.
>8) =nspectoratul de Stat <n onstruc'ii )i inspectoratele teritoriale
<ncuno)tin'eaz autoritatea administra'iei pu1lice pe teritoriul creia s-a
e(ectuat controlul asupra constatrilor )i msurilor dispuse. Dn aceasta
situa'ie or?anele de control ale consiliilor jude'ene sau locale; dup caz; au
o1li?a'ia s urmreasc modul de con(ormare privind cele dispuse de
=nspectoratul de Stat <n onstruc'ii.
*+&. .0
>1) Beltuielile pentru controlul statului <n amenajarea teritoriului;
ur1anism )i autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii se suporta de
ctre investitori; <n valoare ecBivalenta cu o cota de 0;1H din valoarea
lucrrilor autorizate; cu e:cep'ia celor prevzute la art. 8 lit. 1) )i a
lca)urilor de cult.
>2) Cirarea sumelor sta1ilite con(orm dispozi'iilor alin. >1) se (ace <n
contul inspectoratelor teritoriale <n construc'ii; jude'ene; respectiv al
municipiului Jucure)ti; dup caz; o dat cu transmiterea <n)tiin'rii privind
data <nceperii lucrrilor; ast(el cum se prevede la art. 9 alin. >6).
Dntrzierea la plata a cotei prevzute la alin. >1) se penalizeaz cu 0;15H pe
zi de <ntrziere; (r a se dep)i suma datorat. Disponi1ilit'ile la (inele
anului din veniturile e:tra1u?etare se reporteaz <n anul urmtor )i au aceea)i
destina'ie.
>8) ota sta1ilit la alin. >1) se aplic )i di(eren'elor rezultate din
actualizarea valorii lucrrilor autorizate; care se (ace o dat cu recep'ia la
terminarea lucrrilor.
-------------
$rt. 80G1 a (ost a1ro?at de pct. 81 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3
+F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 80 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
*+&. .1
Dreptul de a constata contraven'iile )i de a aplica amenzile prevzute la
art. 27 se prescrie <n termen de 2 ani de la data svr)irii (aptei.
*+&. .2
>1) Dn cazul <n care persoanele sanc'ionate contraven'ional au oprit
e:ecutarea lucrrilor; dar nu s-au con(ormat <n termen celor dispuse prin
procesul-ver1al de constatare a contraven'iei; potrivit prevederilor art. 26
alin. >1); or?anul care a aplicat sanc'iunea va sesiza instan'ele judectore)ti
pentru a dispune; dup caz*
a) <ncadrarea lucrrilor <n prevederile autoriza'iei2
1) des(iin'area construc'iilor realizate nele?al.
>2) Dn cazul admiterii cererii; instan'a va sta1ili termenele limita de
e:ecutare a msurilor prevzute la alin. >1).
>8) Dn cazul nerespectrii termenelor limita sta1ilite; msurile dispuse de
instan'; <n con(ormitate cu prevederile alin. >2); se vor duce la <ndeplinire
prin ?rija primarului; cu sprijinul or?anelor de politie; cBeltuielile urmnd
s (ie suportate de ctre persoanele vinovate.
>4) Dn situa'iile prevzute la art. 24; or?anele de control vor putea cere
or?anelor judiciare s dispun msurile men'ionate la alin. >1). +r?anele de
control competente; potrivit le?ii; pot cere or?anelor de urmrire penal
sesizate )i; dup caz; instan'ei s dispun oprirea temporar a e:ecutrii
lucrrilor; pe tot parcursul procesului penal.
------------
$lin. >4) al art. 82 a (ost modi(icat de pct. 2 al art. 26 din 3#/#$ nr. 255 din 14 iulie 2018 pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 515 din 14 au?ust 2018.
>5) %ersoanele care au 1ene(iciat de su1ven'ie pentru construirea unei
locuin'e )i pentru care s-a dispus msura prevzut la alin. >1) lit. 1) vor
restitui su1ven'iile primite; cu plata do1nzilor le?ale pentru perioada <n
care le-au (olosit.
*+&. ..
>1) %rin e:cep'ie de la prevederile art. 82; construc'iile e:ecutate (r
autoriza'ie de construire pe terenuri apar'innd domeniului pu1lic sau privat
al statului; ct )i construc'iile; lucrrile )i amenajrile cu caracter
provizoriu e:ecutate pe terenuri apar'innd domeniului pu1lic sau privat al
jude'elor; municipiilor; ora)elor )i comunelor vor putea (i des(iin'ate pe cale
administrativ de autoritatea administra'iei pu1lice de pe raza unit'ii
administrativ-teritoriale unde se a(l construc'ia; (r emiterea unei
autoriza'ii de des(iin'are; (r sesizarea instan'elor judectore)ti )i pe
cBeltuiala contravenientului.
-------------
$lin. >1) al art. 88 a (ost modi(icat de pct. 82 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 80G1.
>2) %rocedura prevzut la alin. >1) se poate declan)a din o(iciu de
autoritatea administra'iei pu1lice de pe raza unit'ii administrativ-
teritoriale unde se a(l construc'ia sau la solicitarea proprietarului ori a
administratorului le?al al terenului apar'innd domeniului pu1lic sau privat al
statului.
>8) Dn cazul ne<ndeplinirii de ctre autoritatea administra'iei pu1lice
competente a procedurii de des(iin'are; <n termen de 15 zile calendaristice de
la data solicitrii prevzute la alin. >2); proprietarul sau administratorul
le?al al terenului apar'innd domeniului pu1lic ori privat al statului va putea
trece de <ndat la des(iin'area construc'iilor e:ecutate (r autoriza'ie de
construire.
>4) %rin e:cep'ie de la prevederile art. 82; construc'iile e:ecutate (r
autoriza'ie de construire pe terenuri apar'innd domeniului pu1lic sau privat
al jude'elor; ora)elor ori comunelor vor putea (i des(iin'ate pe cale
administrativ de autoritatea administra'iei pu1lice competente; (r sesizarea
instan'elor judectore)ti )i pe cBeltuiala contravenientului.
>5) %entru realizarea prevederilor alin. >1) autorit'ile pu1lice
competente pot contracta e(ectuarea acestor servicii cu societ'i comerciale
specializate <n ast(el de lucrri; <n condi'iile le?ii.
---------------
$rt. 88 a (ost modi(icat de pct. 4 al art. unic din 3#/#$ nr. 897 din 5 octom1rie 2007; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 647 din 18 octom1rie 2007.
*+&. ."
>1) Studiile de teren )i documenta'iile ela1orate pentru realizarea
investi'iilor de orice (el; a elementelor de in(rastructur; de ?ospodrie
comunal; precum )i a lucrrilor de amenajare a teritoriului )i de ur1anism -
studii )i proiecte de sistematizare ela1orate <nainte de 1440 la comanda
(ostelor consilii populare sau a altor institu'ii ale statului - sunt )i rmn
proprietate pu1lic a jude'ului sau a municipiilor; respectiv a municipiului
Jucure)ti.
-------------
$lin. >1) al art. 84 a (ost modi(icat de pct. 82 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 80G2.
>2) Dn <n'elesul prezentei le?i; prin studiile )i documenta'iile men'ionate
la alin. >1) se <n'ele?e e:emplarul-martor compus din piesele scrise* tema de
proiectare; memorii ?enerale )i pe specialit'i; 1reviare de calcul; avizele )i
acordurile o1'inute; precum )i piesele desenate.
>8) $rBivele cuprinznd studiile )i documenta'iile men'ionate la alin. >1);
intrate; la constituire; <n patrimoniul societ'ilor comerciale <n(iin'ate pe
structura (ostelor unit'i de proiectare jude'ene )i din municipiul Jucure)ti;
se ?estioneaz; potrivit le?ii; de ctre consiliile jude'ene sau de ctre
primriile municipiilor; respectiv de %rimria Aunicipiului Jucure)ti.
-------------
$lin. >8) al art. 84 a (ost modi(icat de pct. 82 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 80G2.
>4) =nventarierea arBivelor se (ace de ctre comisii constituite <n acest
scop prin Botrri ale consiliilor jude'ene; municipale; respectiv ale
onsiliului /eneral al Aunicipiului Jucure)ti.
-------------
$lin. >4) al art. 84 a (ost modi(icat de pct. 82 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 80G2.
>5) ,e(uzul inventarierii )i@sau al predrii studiilor )i documenta'iilor
se sanc'ioneaz potrivit prevederilor 3e?ii $rBivelor &a'ionale nr. 17@1447; cu
modi(icrile ulterioare.
>7) Dn situa'ia re(uzului predrii arBivelor; consiliile jude'ene;
municipale )i@sau %rimria Aunicipiului Jucure)ti; dup caz; se vor adresa <n
termen de 40 de zile instan'elor judectore)ti; care vor solu'iona cererile <n
procedur de ur?en'; potrivit le?ii. $c'iunea <n instan' este scutit de ta:a
de tim1ru.
-------------
$lin. >7) al art. 84 a (ost modi(icat de pct. 82 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 80G2.
>9) $ccesul persoanelor (izice sau al reprezentan'ilor persoanelor juridice
la arBivele cuprinznd documenta'iile prevzute la alin. >1); precum )i la
documenta'iile de ur1anism ela1orate ulterior acestora )i ?estionate de
administra'iile pu1lice locale; <n vederea <ntocmirii documenta'iilor teBnice;
este ne<n?rdit )i se sta1ile)te prin Botrre a consiliului jude'ean;
municipal; respectiv a onsiliului /eneral al Aunicipiului Jucure)ti.
-------------
$lin. >9) al art. 84 a (ost modi(icat de pct. 82 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 80G2.
*+&. .5
>1) Dn condi'iile prezentei le?i; descrierea (aptei ce constituie
contraven'ie se (ace cu indicarea locului; datei )i orei constatrii; <n
con(ormitate cu dispozi'iile art. 81.
>2) Dmpotriva procesului-ver1al de constatare )i sanc'ionare a
contraven'iei se poate (ace pln?ere <n termen de 15 zile de la data <nmnrii
sau comunicrii acestuia. %ln?erea suspend e:ecutarea sanc'iunii amenzii; dar
nu suspend msura de oprire a e:ecutrii lucrrilor; dispus o dat cu
aplicarea sanc'iunii contraven'ionale <n condi'iile art. 26 alin. >1) )i ale
art. 24 alin. >2). De asemenea; pln?erea nu suspend msura des(iin'rii <n
condi'iile art. 88 alin. >1) a lucrrilor de construc'ii e:ecutate (r
autoriza'ie pe terenuri apar'innd domeniului pu1lic sau privat al jude'elor;
municipiilor; ora)elor sau comunelor ori a construc'iilor; lucrrilor )i
amenajrilor cu caracter provizoriu e:ecutate pe terenuri apar'innd domeniului
pu1lic sau privat al jude'elor; municipiilor; ora)elor ori comunelor al cror
termen prevzut prin autoriza'ie este e:pirat; dispus <n condi'iile art. 26
alin. >1).
-------------
$lin. >2) al art. 85 a (ost modi(icat de pct. 82 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 80G8.
>8) Dn msura <n care prin prezenta le?e nu se dispune alt(el; sunt
aplica1ile prevederile +rdonan'ei /uvernului nr. 2@2001 privind re?imul juridic
al contraven'iilor; apro1at cu modi(icri )i completri prin 3e?ea nr. 160@2002;
cu modi(icrile ulterioare; cu e:cep'ia dispozi'iilor art. 26 )i 24.*)
-------------
*) $rt. 85; (ost art. 80; modi(icat prin 3e?ea nr. 458@2001 )i 3e?ea nr. 401@2008; era alctuit din 4
alineate.
$lin. >4); al crui con'inut era* !>4) Dn msura <n care prin prezenta le?e nu se dispune alt(el; sunt
aplica1ile prevederile 3e?ii nr. 82@1476.!; nu a (ost modi(icat sau a1ro?at e:pres prin 3e?ea nr. 401@2008.
$lin. >8) al art. 85; a)a cum a (ost modi(icat prin 3e?ea nr. 401@2008; a preluat prevederile alin. >4); <ns
cu trimitere la +rdonan'a /uvernului nr. 2@2001.
$lin. >4) al art. 85 nu este inclus <n (orma repu1licat; aplicarea acestui te:t <ncetnd o dat cu
a1ro?area 3e?ii nr. 82@1476 prin+rdonan'a /uvernului nr. 2@2001.
-*). %4
5ispoziii 6inale 3i tranzitorii
*+&. ./
>1) %ersoanele (izice )i juridice; care 1ene(iciaz de teren <n condi'iile
prezentei le?i; sunt o1li?ate s solicite emiterea autoriza'iei de construire
)i s <nceap construc'ia <n termen de cel mult un an de la data o1'inerii
actului de concesionare a terenului.
>2) Dn caz de <nclcare a o1li?a'iei prevzute la alin. >1) concesionarea
<)i pierde vala1ilitatea.
*+&. .1
>1) %ersoanele (izice )i juridice care realizeaz lucrri de construc'ii <n
condi'iile prezentei le?i au o1li?a'ia de a e:ecuta inte?ral lucrrile pn la
termenul prevzut <n autoriza'ie.
>2) 3ucrrile de construc'ii autorizate se consider (inalizate dac s-au
realizat toate elementele prevzute <n autoriza'ie )i dac s-a e(ectuat
recep'ia la terminarea lucrrilor. #(ectuarea recep'iei la terminarea
lucrrilor este o1li?atorie pentru toate tipurile de construc'ii autorizate;
inclusiv <n situa'ia realizrii acestor lucrri <n re?ie proprie. ,ecep'ia la
terminarea lucrrilor se (ace cu participarea reprezentantului administra'iei
pu1lice; desemnat de emitentul autoriza'iei de construire.
---------------
$lin. >2) al art. 89 a (ost modi(icat de pct. 9 al art. = din 3#/#$ nr. 52 din 6 martie 2007; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 286 din 17 martie 2007.
>8) 3a terminarea lucrrilor; 1ene(iciarul autoriza'iei de construire are
o1li?a'ia s re?ularizeze ta:a pentru autoriza'ia de construire; potrivit
le?ii.
>4) + dat cu re?ularizarea ta:ei prevzute la alin. >8); 1ene(iciarii
autoriza'iilor de construire vor re?ulariza )i celelalte cote prevzute de
le?e.
>5) onstruc'iile e:ecutate (r autoriza'ie de construire sau cu
nerespectarea prevederilor acesteia; precum )i cele care nu au e(ectuat
recep'ia la terminarea lucrrilor; potrivit le?ii; nu se consider (inalizate )i
nu pot (i inta1ulate <n cartea (unciar. Dn aceast situa'ie se aplic <n
continuare sanc'iunile prevzute de le?e. onstruc'iile realizate <nainte de 1
au?ust 2001; care este data intrrii <n vi?oare a 3e?ii nr. 458@2001 pentru
modi(icarea )i completarea 3e?ii nr. 50@1441 privind autorizarea e:ecutrii
lucrrilor de construc'ii )i unele msuri pentru realizarea locuin'elor; se
inta1uleaz; <n lipsa autoriza'iei de construire; <n 1aza certi(icatului de
atestare (iscal prin care se atest acBitarea tuturor o1li?a'iilor (iscale de
plat datorate autorit'ii administra'iei pu1lice locale <n a crei raz se a(l
situat construc'ia; precum )i a documenta'iei cadastrale. Dn cazul <n care
construc'iile nu sunt <nre?istrate la autoritatea administra'iei pu1lice locale
competente; acestea se <nre?istreaz dac se acBit impozitul a(erent pe ultimii
5 ani anteriori depunerii declara'iei (iscale; inclusiv pentru anul <n curs.
---------------
$lin. >5) al art. 89 a (ost modi(icat de art. = din 3#/#$ nr. 129 din 27 aprilie 2018; pu1licat <n A+&="+,.3
+F==$3 nr. 247 din 24 aprilie 2018; care introduce art. C==G4 din +,D+&$&-$ D# .,/#&-$ nr. 121 din 22 decem1rie
2011; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 481 din 24 decem1rie 2011.
*+&. .2
>1) Sunt de utilitate pu1lic lucrrile privind construc'iile care nu mai
pot (i (inalizate con(orm prevederilor autoriza'iei de construire; inclusiv
terenurile a(erente acestora.
>2) Dn vederea realizrii lucrrilor prevzute la alin. >1); autoritatea
administra'iei pu1lice locale pe teritoriul creia se a(l construc'iile va
aplica prevederile 3e?ii nr. 88@1444 privind e:proprierea pentru cauza de
utilitate pu1lic; iar imo1ilele pot (i trecute din proprietatea pu1lic <n
proprietatea privat )i valori(icate; <n condi'iile le?ii.
*+&. .9
"oate construc'iile proprietate particular; realizate <n condi'iile
prezentei le?i; se declara; <n vederea impunerii; la or?anele (inanciare
teritoriale sau la unit'ile su1ordonate acestora; dup terminarea lor complet
)i nu mai trziu de 15 zile de la data e:pirrii termenului prevzut <n
autoriza'ia de construire.
*+&. "0
>1) Dn cazul cnd <ntr-o cldire se realizeaz mai multe apartamente )i
supra(e'e locative cu alt destina'ie; proprietarii acestora do1ndesc )i o
cota-parte de proprietate asupra tuturor pr'ilor de construc'ie )i instala'ii;
precum )i asupra tuturor dotrilor care; prin natura lor; nu se pot (olosi
dect <n comun; indi(erent de tronsonul; scara sau etajul la care este situata
proprietatea lor.
>2) + dat cu dreptul de proprietate asupra construc'iilor; <n situa'ia
celor realizate <n cldiri cu mai multe apartamente; proprietarul do1nde)te )i
o cot-parte din dreptul de concesiune asupra terenului apar'innd domeniului
privat al statului sau al unit'ilor administrativ-teritoriale.
>8) otele-pr'i prevzute la alineatele precedente se determin
propor'ional cu supra(a'a util a locuin'elor; a caselor de vacan' ori a
supra(e'elor cu alt destina'ie din cldire; dup caz.
-------------
$lin. >8) al art. 40 a (ost modi(icat de pct. 82 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 80G4.
*+&. "1
Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite <n caz de succesiune
sau de <nstrinare a construc'iei pentru a carei realizare acesta a (ost
constituit. Dn acelea)i condi'ii se transmite )i autoriza'ia de construire.
*+&. "2
>1) $utoriza'ia de construire pentru lucrrile de interven'ie <n scopul
asi?urrii cerin'elor de rezisten'; sta1ilitate )i si?uran' <n e:ploatare a
construc'iilor asupra crora au intervenit (actori distructivi de ori?ine
natural sau uman se emite pentru consolidarea <ntre?ii construc'ii.
>2) #miterea autoriza'iei de construire@des(iin'are <n vederea e:ecutrii
lucrrilor de interven'ie <n prim ur?en' pentru punerea <n si?uran' a
construc'iilor e:istente; inclusiv a instala'iilor a(erente; care prezint
pericol pu1lic; indi(erent de destina'ie; precum )i a lucrrilor la lca)uri de
cult ori la monumente istorice clasate ori a(late <n curs de clasare;
indi(erent de proprietar; cu e:cep'ia celor <n care se des()oar activit'i
comerciale; este scutit de ta:a de autorizare.
-------------
$lin. >2) al art. 42 a (ost modi(icat de pct. 88 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 81 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din
4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
*+&. ".
%rin e:cep'ie de la prevederile art. 4; autorizarea e:ecutrii lucrrilor
de construc'ii*
a) cu caracter militar se (ace de ctre ministerele )i celelalte or?ane de
specialitate ale administra'iei pu1lice centrale interesate; <n 1aza unor
proceduri sta1ilite <mpreun cu Ainisterul Dezvoltrii ,e?ionale )i 3ocuin'ei2
1) a(erente in(rastructurii de transport rutier de interes na'ional se (ace
de ctre Ainisterul "ransporturilor )i =n(rastructurii; prin direc'ia de
specialitate; cu respectarea prevederilor le?ii privind unele msuri preala1ile
lucrrilor de construc'ie de drumuri de interes na'ional; jude'ean )i local )i
ale normelor metodolo?ice de aplicare a acesteia.
-------------
$rt. 48 a (ost modi(icat de pct. 84 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3
+F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 81G1.
*+&. ".01
>1) %u1licul are dreptul s participe e(ectiv )i din timp la procedura de
autorizare a e:ecutrii lucrrilor de construc'ii; s se documenteze )i s
transmit comentarii )i opinii autorit'ilor administra'iei pu1lice locale
competente; <naintea lurii unei decizii asupra cererii pentru autorizarea
e:ecutrii lucrrilor de construc'ii a(erente investi'iei pentru care
autoritatea competent pentru protec'ia mediului a sta1ilit necesitatea
evalurii e(ectelor acesteia asupra mediului.
>2) =n(ormarea )i consultarea pu1licului se realizeaz <n con(ormitate cu
prevederile le?isla'iei privind evaluarea impactului anumitor proiecte pu1lice
)i private asupra mediului.
------------
$rt. 48G1 a (ost introdus de pct. 82 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
*+&. ".02
>1) +rice persoan interesat; care se consider vtmat <ntr-un drept al
su ori <ntr-un interes le?itim; se poate adresa instan'ei de contencios
administrativ competente; potrivit le?ii; pentru a ataca autoriza'ia de
construire sau actul de respin?ere a cererii pentru autorizarea e:ecutrii
lucrrilor de construc'ii; dup caz; emise de autoritatea administra'iei
pu1lice locale competent pentru investi'iile prevzute la art. 48G1 alin. >1).
>2) Dnainte de a se adresa instan'ei de contencios administrativ
competente; <n termen de 80 de zile de la data aducerii la cuno)tin'a
pu1licului a autoriza'iei de construire sau a actului de respin?ere a cererii
pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii; dup caz; persoanele
prevzute la alin. >1) vor solicita autorit'ii administra'iei pu1lice locale
emitente revocarea actului; <n tot sau <n parte; dac acesta nu a produs e(ecte
juridice.
>8) %rocedura administrativ preala1il prevzut la alin. >2) este scutit
de ta:a de tim1ru )i tre1uie s (ie ecBita1il; rapid )i corect.
------------
$rt. 48G2 a (ost introdus de pct. 82 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
*+&. ""
>1) Dn condi'iile prezentei le?i; <n vederea realizrii unui cadru
le?islativ unitar privind autorizarea lucrrilor de construc'ii; toate
re?lementrile teBnice - norme; normative; instruc'iuni -; cu aplica1ilitate <n
domeniul construc'iilor )i ur1anismului; ela1orate de ministere )i de alte
or?ane centrale; se transmit <n mod o1li?atoriu spre avizare Ainisterului
"ransporturilor; onstruc'iilor )i "urismului.
>2) Ainisterele )i celelalte or?ane centrale care au ela1orat re?lementari
teBnice; potrivit prevederilor alin. >1); au o1li?a'ia de a le transmite
Ainisterului "ransporturilor; onstruc'iilor )i "urismului; <n vederea avizrii
<n termen de 80 de zile de la data pu1licrii prezentei le?i; su1 sanc'iunea
<ncetrii aplica1ilit'ii acestora.
*+&. "5
>1) Dn termen de 70 de zile de la pu1licarea prezentei le?i; consiliile
jude'ene; onsiliul /eneral al Aunicipiului Jucure)ti; precum )i consiliile
locale municipale; or)ene)ti )i ale sectoarelor municipiului Jucure)ti vor
or?aniza; <n cadrul aparatului propriu; structuri de specialitate pentru
<ndeplinirea atri1u'iilor a(late <n responsa1ilitatea arBitectului-)e(;
(unc'ionar pu1lic cu (unc'ie de conducere; )e(ul compartimentului@structurii de
specialitate; cu atri1u'ii <n domeniul ur1anismului; amenajrii teritoriului )i
autorizrii e:ecutrii lucrrilor de construc'ii; )i pentru*
a) avizarea documenta'iilor de amenajare a teritoriului )i ur1anism; precum
)i eli1erarea certi(icatelor de ur1anism2
------------
3itera 1) a alin. >1) al art. 45 a (ost a1ro?at de pct. 88 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
c) <ntocmirea )i eli1erarea autoriza'iei de construire@des(iin'are2
d) or?anizarea )i e:ercitarea controlului propriu privind disciplina <n
construc'ii.
>1G1) $utorit'ile administra'iei pu1lice competente pot or?aniza <n cadrul
structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind o1'inerea; contra
cost <n condi'iile le?ii; la cererea solicitantului; a avizelor )i acordurilor
necesare autorizrii e:ecutrii lucrrilor de construc'ii.
-------------
$lin. >1G1) al art. 45 a (ost introdus de pct. 85 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 88G1.
>2) onsiliul local al comunei poate or?aniza structuri de specialitate la
nivelul aparatului propriu; <n condi'iile prevzute la alin. >1); <n 1aza unei
Botrri adoptate <n acest sens.
>8) Structurile de specialitate constituite <n cadrul consiliilor jude'ene
acord asisten' teBnic de specialitate; analizeaz )i avizeaz cererile
depuse pentru emiterea certi(icatelor de ur1anism )i documenta'iile pentru
emiterea autoriza'iilor de construire din competen'a de emitere a primarilor
comunelor )i ora)elor care nu au constituite <nc structuri de specialitate; <n
condi'iile prevederilor alin. >1) )i >2); precum )i ale art. 4 alin. >1) lit.
e); la cererea acestora.
-------------
$lin. >8) al art. 45 a (ost modi(icat de pct. 85 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 88G2.
>8G1) %rin e:cep'ie de la prevederile art. 4 alin. >1) lit. e); pre)edin'ii
consiliilor jude'ene pot emite autoriza'ii de construire pentru lucrri din
aria de competen' a primarilor comunelor )i ora)elor care <nc nu au
constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. >1); pe
termen limitat; la solicitarea acestora.
-------------
$lin. >8G1) al art. 45 a (ost modi(icat de pct. 87 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 84 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din
4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
>4) Dn cazul <n care; din cauza lipsei de speciali)ti; nu se pot constitui
structurile de specialitate prevzute la alin. >1) la nivelul ora)elor sau al
municipiilor se vor aplica <n mod corespunztor prevederile alin. >8).
>5) Func'ia de arBitect-)e(; prevzut la alin. >1); se <nscrie <n
nomenclatorul (unc'iilor de conducere din cadrul aparatului propriu al
consiliilor jude'ene )i locale )i se ecBivaleaz dup cum urmeaz*
a) )e( de departament sau director ?eneral; pentru arBitectul-)e( al
municipiului Jucure)ti; respectiv pentru arBitectul-)e( al jude'ului;
arBitec'ii-)e(i ai municipiilor; precum )i ai sectoarelor municipiului
Jucure)ti2
1) )e( serviciu; pentru arBitec'ii-)e(i ai ora)elor2
c) )e( 1irou; pentru persoanele cu responsa1ilitate <n domeniul amenajrii
teritoriului; ur1anismului )i al autorizrii e:ecutrii lucrrilor de
construc'ii din cadrul primriilor de comuna; )e(i ai structurilor de
specialitate or?anizate la nivelul acestora; <n condi'iile prevzute la alin.
>2).
>7) %entru constituirea 1ncii de date; to'i posesorii de re'ele teBnico-
edilitare; supra- )i su1terane; sunt o1li?a'i s transmit autorit'ilor
administra'iei pu1lice jude'ene; respectiv a municipiului Jucure)ti planurile
cadastrale cuprinznd traseele re'elelor e:istente pe teritoriul jude'ului )i
al localit'ilor; respectiv al municipiului Jucure)ti. $ceste planuri vor (i
puse de autorit'ile administra'iei pu1lice jude'ene; respectiv a municipiului
Jucure)ti la dispozi'ia tuturor primriilor municipiilor; ora)elor )i
comunelor; respectiv primriilor sectoarelor municipiului Jucure)ti <n a cror
raz administrativ-teritorial sunt situate re'elele teBnico-edilitare*).
-------------
$lin. >7) al art. 45 a (ost modi(icat de pct. 89 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 84G1.
*) &+"$ ."..#. S.$. %iatra-&eam'*
on(orm art. == din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004;
transmiterea ctre autorit'ile administra'iei pu1lice jude'ene; respectiv a municipiului Jucure)ti a planurilor cadastrale
cuprinznd traseele re'elelor e:istente; de ctre to'i posesorii de re'ele teBnico-edilitare; supra- )i su1terane; potrivit
dispozi'iilor art. 45 alin. >7) din 3e?ea nr. 50@1441 privind autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii; repu1licat;
cu modi(icrile )i completrile ulterioare; se va (ace <n termen de 70 de zile de la data intrrii <n vi?oare a prezentei
le?i.
-------------
*rt. "/ a (ost a1ro?at de pct. 4 al art. = din 3#/#$ nr. 52 din 6 martie 2007; pu1licat <n A+&="+,.3
+F==$3 nr. 286 din 17 martie 2007.
*+&. "1
$ne:a nr. 1 privind con'inutul-cadru al documenta'iei teBnice - D.". pentru
autorizarea lucrrilor de construc'ii )i ane:a nr. 2 privind de(inirea unor
termeni de specialitate utiliza'i <n cuprinsul le?ii (ac parte inte?rant din
prezenta le?e.
------------
$rt. 49 a (ost modi(icat de art. == din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; prin <nlocuirea termenului !%roiect! din sinta?ma !%roiect
pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii! cu termenul !Documenta'ie teBnic - D.".!.
*+&. "101
+rice alte dispozi'ii contrare prezentei le?i se a1ro?.
-------------
$rt. 49G1 a (ost introdus de pct. 89 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3
+F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 84G2.
*+&. "2
%e data intrrii <n vi?oare a prezentei le?i; 3e?ea nr. 4@1498 privind
dezvoltarea construc'iei de locuin'e )i vnzarea de locuin'e din (ondul de stat
ctre popula'ie; pu1licat <n Juletinul +(icial nr. 47 din 81 martie
1498; Lotrrea onsiliului de Aini)tri nr. 660 din 17 iulie 1498 pentru
sta1ilirea msurilor de e:ecutare a dispozi'iilor 3e?ii nr. 4@1498 privind
dezvoltarea construc'iei de locuin'e; vnzarea de locuin'e din (ondul de stat
ctre popula'ie )i construirea de case de odiBn proprietate personal;
pu1licat <n Juletinul +(icial nr. 106 din 20 iulie 1498; Decretul nr.
144@1456 privind re?lementarea eli1errii autoriza'iilor de construire;
reparare )i des(iin'are a construc'iilor; precum )i a celor re(eritoare la
<nstrinrile )i <mpr'elile terenurilor cu sau (r construc'ii; pu1licat <n
Juletinul +(icial nr. 15 din 24 martie 1456; Decretul nr. 545@1456 privind
re?lementarea amplasrii construc'iilor; precum )i a trecerii <n proprietatea
statului a terenurilor )i construc'iilor necesare e(ecturii unor lucrri sau
unor ac'iuni de interes de stat; pu1licat <n Juletinul +(icial nr. 41 din 80
decem1rie 1456; Lotrrea onsiliului de Aini)tri nr. 2.440@1474 privind
sta1ilirea )i sanc'ionarea contraven'iilor la normele privind amplasarea )i
autorizarea construirii; reparrii )i des(iin'rii construc'iilor )i a altor
lucrri; pu1licat <n Juletinul +(icial nr. 156 din 81 decem1rie 1474; precum
)i orice alte dispozi'ii contrare prezentei le?i se a1ro?.
*'E7* 1
-8'9%',&,L : -*5+,
al docu#entaiei te;nice 5.&. pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii
-------------
"itlul ane:ei 1 a (ost modi(icat de pct. 89 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 84G8.
Documenta'ia teBnic - D.". pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de
construc'ii se ela1oreaz de proiectan'i autoriza'i; persoane (izice sau
juridice; <n condi'iile prevederilor art. 4 din prezenta le?e )i; dup vizarea
spre nescBim1are; se dezvolt <n proiectul teBnic <ntocmit con(orm prevederilor
le?ale <n vi?oare; <n concordan' cu cerin'ele certi(icatului de ur1anism; cu
con'inutul avizelor; acordurilor; punctului de vedere al autorit'ii pentru
protec'ia mediului competente; precum )i; dup caz; al actului administrativ al
acesteia; cerute prin certi(icatul de ur1anism.
Documenta'ia teBnic - D.". pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de
construc'ii se <ntocme)te pentru*
- autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construire - D.".$..2
- autorizarea e:ecutrii lucrrilor de des(iin'are - D.".$.D.2
- autorizarea e:ecutrii or?anizrii lucrrilor - D.".+.#.
on'inutul-cadru al documenta'iei teBnice - D.". pentru autorizarea
e:ecutrii lucrrilor de construc'ii cuprinde opisul pieselor scrise )i
desenate; necesar a (i prezentate spre autorizare.
-------------
%artea introductiv a ane:ei 1 a (ost modi(icat de pct. 89 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr.
214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 84G8.
$. Documenta'ia teBnic - D.". pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de
construire - D.".$..
------------
3itera $ din ane:a 1 a (ost modi(icat de art. == )i === din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; prin <nlocuirea termenului !%roiect! din
sinta?ma !%roiect pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii! cu termenul !Documenta'ie teBnic -
D.".!; )i a a1revierilor !%.$..! )i !%.$.D.! cu a1revierile !D.".$..! )i !D.".$.D.!.
=. %iese scrise
1. 3ista )i semnturile proiectan'ilor
Se completeaz cu numele <n clar )i calitatea proiectan'ilor; precum )i cu
partea din proiect pentru care rspund.
2. Aemoriu
2.1. Date ?enerale*
Descrierea lucrrilor care (ac o1iectul Documenta'iei teBnice - D.". pentru
autorizarea lucrrilor de construc'ii; (cndu-se re(eriri la*
------------
%artea introductiv a para?ra(ului 1 de la su1pct. 2.1.; pct. 2; lista =; sec'iunea $ din ane:a 1 a (ost
modi(icat de art. == )i === din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3
+F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; prin <nlocuirea termenului !%roiect! din sinta?ma !%roiect pentru
autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii! cu termenul !Documenta'ie teBnic - D.".!; )i a a1revierilor
!%.$..! )i !%.$.D.! cu a1revierile !D.".$..! )i !D.".$.D.!.
- amplasamentul; topo?ra(ia acestuia; trasarea lucrrilor2
- clima )i (enomenele naturale speci(ice2
- ?eolo?ia )i seismicitatea2
- cate?oria de importan' a o1iectivului.
2.2. Aemorii pe specialit'i
Descrierea lucrrilor de*
- arBitectur2
- structur2
- instala'ii2
- dotri )i instala'ii teBnolo?ice; dup caz2
- amenajri e:terioare )i sistematizare vertical.
2.8. Date )i indici care caracterizeaz investi'ia proiectat; cuprin)i <n
ane:a la cererea pentru autorizare*
- supra(e'ele - construit des()urat; construit la sol )i utila2
- <nl'imile cldirilor )i numrul de niveluri2
- volumul construc'iilor2
- procentul de ocupare a terenului - %.+.".2
- coe(icientul de utilizare a terenului - ...".
2.4. Devizul ?eneral al lucrrilor; <ntocmit <n con(ormitate cu prevederile
le?ale <n vi?oare
2.5. $ne:e la memoriu
2.5.1. Studiul ?eoteBnic
2.5.2. ,e(eratele de veri(icare a documenta'iei teBnice - D.".; <n
con(ormitate cu le?isla'ia <n vi?oare privind calitatea <n construc'ii;
inclusiv <n situa'iile prevzute la art. 9 alin. >2G1) )i >2G8) <ntocmite de
veri(icatori de proiecte atesta'i de Ainisterul Dezvoltrii; 3ucrrilor %u1lice
)i 3ocuin'elor; ale)i de investitor.
-------------
%unctul 2.5.2. de la lista =. !%iese scrise! din sec'iunea $ a ane:ei 1 a (ost modi(icat de pct. 41 al art. =
din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art.
== din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie
2006; prin <nlocuirea sinta?mei Everi(icator teBnicF cu sinta?ma Everi(icator de proiecteF.!
-------------
%unctul 2.5.8. de la lista =. !%iese scrise! din sec'iunea $ a ane:ei 1 a (ost a1ro?at de pct. 87 al art. = din
+,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
-------------
%unctul 2.5.4. de la lista =. !%iese scrise! din sec'iunea $ a ane:ei 1 a (ost a1ro?at de pct. 87 al art. = din
+,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
2.5.5. $vizele )i acordurile privind asi?urarea; 1ran)area )i racordarea la
in(rastructura edilitar; dup caz; precum )i avizele; acordurile )i actele
administrative speci(ice ale or?anismelor administra'iei pu1lice centrale sau
ale serviciilor deconcentrate ale acestora; dup caz - Ainisterului Aediului )i
Dezvoltrii Dura1ile; Ainisterului =nternelor )i ,e(ormei $dministrative;
Ainisterului Snt'ii %u1lice; precum )i ale Ainisterului ulturii )i
ultelor; Ainisterului $prrii; Ainisterului Dezvoltrii; 3ucrrilor %u1lice
)i 3ocuin'elor; Ainisterului "ransporturilor; Serviciului ,omn de =n(orma'ii
ori ale altor or?anisme interesate; sta1ilite prin certi(icatul de ur1anism
con(orm re?lementrilor le?ale <n vi?oare )i ca urmare a condi'iilor speciale
de amplasament )i@sau a (unc'ionalit'ii investi'iei; dup caz; o1'inute <n
preala1il de solicitant.
-------------
%unctul 2.5.5. de la lista =. !%iese scrise! din sec'iunea $ a ane:ei 1 a (ost modi(icat de pct. 89 al art. =
din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie
2006.
2.5.7. $cordul vecinilor; con(orm prevederilor le?ale <n vi?oare; e:primat
<n (orma autentic; pentru construc'iile noi; amplasate adiacent construc'iilor
e:istente sau <n imediata lor vecintate - )i numai dac sunt necesare msuri
de interven'ie pentru protejarea acestora -; pentru lucrri de construc'ii
necesare <n vederea scBim1rii destina'iei <n cldiri e:istente; precum )i <n
cazul amplasrii de construc'ii cu alt destina'ie dect cea a cldirilor
<nvecinate.
==. %iese desenate
1. %lanuri ?enerale
1.1 %lan de <ncadrare <n teritoriu
- plan de <ncadrare <n zon a lucrrii; <ntocmit la scrile 1*10.000;
1*5.000; 1*2.000 sau 1*1000; dup caz; emis de o(iciul de cadastru )i
pu1licitate imo1iliar teritorial
-------------
Su1punctul 1.1. de la pct. 1 de la lista ==. %iese desenate! din sec'iunea $ a ane:ei 1 a (ost modi(icat de
pct. 86 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649
din 17 decem1rie 2006.
1.2. %lan de situa'ie privind amplasarea o1iectivelor investi'iei
- plan cu reprezentarea relie(ului; <ntocmit <n sistemul de %roiec'ie
Stereo?ra(ic 1490; la scrile 1*2.000; 1*1000; 1*500; 1*200 sau 1*100; dup
caz; vizat de o(iciul de cadastru )i pu1licitate imo1iliar teritorial; pe care
se vor reprezenta*
* imo1ilul; identi(icat prin numrul cadastral; pentru care a (ost emis
certi(icatul de ur1anism; descris prin totalitatea elementelor topo?ra(ice
determinante pentru supra(a'a; lun?imea laturilor; un?Biuri; inclusiv pozi'ia
)i <nl'imea la coam a calcanelor limitro(e; precum )i pozi'ia reperelor (i:e
)i mo1ile de trasare2
* amplasarea tuturor construc'iilor care se vor men'ine; se vor des(iin'a
sau se vor construi2
* cotele construc'iilor proiectate )i men'inute; pe cele trei dimensiuni
>cotele M0;002 cote de nivel2 distan'e de amplasare2 a:e2 cotele trotuarelor;
aleilor; plat(ormelor )i altele asemenea)2
* denumirea )i destina'iile (iecrui corp de construc'ie2
* sistematizarea pe vertical a terenului )i modul de scur?ere a apelor
pluviale2
* accesele pietonale )i carosa1ile din incint )i cldiri; planta'iile
prevzute2
* planul parcelar al tarlalei <n cazul imo1ilelor ne<mprejmuite care (ac
o1iectul le?ilor de restituire a propriet'ii.
-------------
Su1punctul 1.2. de la pct. 1 de la lista ==. %iese desenate! din sec'iunea $ a ane:ei 1 a (ost modi(icat de
pct. 86 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649
din 17 decem1rie 2006.
1.8. %lanul privind construc'iile su1terane
Ca cuprinde amplasarea acestora; <n special a re'elelor de utilit'i ur1ane
din zona amplasamentului* trasee; dimensiuni; cote de nivel privind
pozi'ionarea cminelor - radier )i capac -; )i va (i redactat la scara 1*500.
Dn cazul lipsei unor re'ele pu1lice de ecBipare teBnico-edilitar se vor
indica instala'iile proprii prevzute prin proiect; <n special cele pentru
alimentare cu apa )i canalizare.
2. %lan)e pe specialit'i
2.1. $rBitectura
%iesele desenate de arBitectur vor cuprinde plan)ele principale privind
arBitectura (iecrui o1iect; redactate la scara 1*50 sau 1*100; dup cum
urmeaz*
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor su1terane )i supraterane; cu
indicarea (unc'iunilor; dimensiunilor )i a supra(e'elor2
- planurile acoperi)urilor - terasa sau )arpant -; cu indicarea pantelor
de scur?ere a apelor meteorice )i a modului de colectare a acestora; inclusiv
indicarea materialelor din care se e:ecut <nvelitorile2
- sec'iuni caracteristice - <n special pe linia de cea mai mare panta;
acolo unde este cazul -; care s cuprind cota M0;00; cotele tuturor
nivelurilor; <nl'imile determinante ale acoperi)ului - cotele la coam )i la
corni) -; (unda'iile cldirilor <nvecinate la care se altur construc'iile
proiectate2
- toate (a'adele; cu indicarea materialelor )i (inisajelor; inclusiv
culorile; cotate )i cu indicarea racordrii la nivelul terenului amenajat2
- <n situa'ia inte?rrii construc'iilor <ntr-un (ront e:istent; se va
prezenta )i des()urarea stradal prin care se va arta modul de inte?rare a
acestora <n 'esutul ur1an e:istent.
2.2. Structura
2.2.1. %lanul (unda'iilor
Se redacteaz la scara 1*50 )i va releva*
- modul de respectare a condi'iilor din studiul ?eoteBnic2
- msurile de protejare a (unda'iilor cldirilor <nvecinate; la care se
altur construc'iile proiectate.
2.2.2. Detalii de (unda'ii
2.2.8. %roiect de structura complet
Se prezint pentru construc'ii cu mai multe su1soluri )i cel pu'in 10
niveluri.
2.8. =nstala'ii
2.8.1. ScBemele instala'iilor
Se prezint parametrii principali )i scBemele (unc'ionale ale instala'iilor
proiectate.
2.4. Dotri )i instala'ii teBnolo?ice
Dn situa'ia <n care investi'ia urmeaz s (unc'ioneze pe 1aza unor dotri
)i instala'ii teBnolo?ice; determinante pentru con(i?ura'ia planimetric a
construc'iilor; se vor prezenta*
2.4.1. Desene de ansam1lu
2.4.2. ScBeme ale (lu:ului teBnolo?ic
Fiecare plan) prezentat <n cadrul sec'iunii == !%iese desenate! va avea
<n partea dreapta jos un cartu); care va cuprinde* numele (irmei sau al
proiectantului ela1orator; numrul de <nmatriculare sau numrul autoriza'iei;
dup caz; titlul proiectului )i al plan)ei; numrul proiectului )i al plan)ei;
data ela1orrii; numele; calitatea )i semntura ela1oratorilor )i ale )e(ului
de proiect.
J. Documenta'ia teBnic - D.". pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de
des(iin'are - D.".$.D.
------------
Sec'iunea J din ane:a 1 a (ost modi(icat de art. == )i === din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; prin <nlocuirea termenului !%roiect! din
sinta?ma !%roiect pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de des(iin'are! cu termenul !Documenta'ie teBnic -
D.".! )i a a1revierii !%.$.D.! cu a1revierea !D.".$.D.!.
=. %iese scrise
1. 3ista )i semnturile proiectan'ilor
Se completeaz cu numele <n clar )i calitatea proiectan'ilor; precum )i cu
partea din proiect pentru care rspund.
2. Aemoriu
2.1. Date ?enerale
Descrierea construc'iei care urmeaz s (ie des(iin'at*
- scurt istoric* anul edi(icrii; me)teri cunoscu'i; alte date
caracteristice2
- descrierea structurii; a materialelor constituente; a stilului
arBitectonic2
- men'ionarea )i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care
urmeaz a se preleva2
- (oto?ra(ii color - (ormat 4 : 12 cm - ale tuturor (a'adelor; iar acolo
unde este cazul se vor prezenta des()urri rezultate din asam1larea mai multor
(oto?ra(ii2
- descrierea lucrrilor care (ac o1iectul Documenta'iei teBnice - D.".
pentru autorizarea lucrrilor de des(iin'are.
------------
3iniu'a a-5-a de la su1pct. 2.1.; pct. 2; lista =.; Sec'iunea J din ane:a 1 a (ost modi(icat de art. == din
+,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006;
prin <nlocuirea termenului !%roiect! din sinta?ma !%roiect pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de
des(iin'are! cu termenul !Documenta'ie teBnic - D.".!.
-------------
Su1pct. 2.2 al listei = din sec'iunea J a ane:ei 1 a (ost a1ro?at de pct. 86 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din
9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 86G1.
==. %iese desenate
1. %lan de <ncadrare <n teritoriu
- plan)a pe suport topo?ra(ic vizat de o(iciul de cadastru )i pu1licitate
imo1iliar teritorial; <ntocmit la scrile 1*10.000; 1*5.000; 1*2.000 sau
1*1.000; dup caz.
------------
%ct. 1; lista ==.; Sec'iunea J din ane:a 1 a (ost modi(icat de art. =C din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; prin <nlocuirea sinta?mei !o(iciul
jude'ean de cadastru; ?eodezie )i carto?ra(ie! cu sinta?ma !o(iciul de cadastru )i pu1licitate imo1iliar
teritorial!.
2. %lan de situa'ie a imo1ilelor
- plan)a pe suport topo?ra(ic vizat de o(iciul de cadastru )i pu1licitate
imo1iliar teritorial; <ntocmit la scrile 1*2.000; 1*1.000; 1*500; 1*200 sau
1*100; dup caz; prin care se precizeaz*
------------
%rima liniu' a pct. 2; lista ==.; Sec'iunea J din ane:a 1 a (ost modi(icat de art. =C din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; prin
<nlocuirea sinta?mei !o(iciul jude'ean de cadastru; ?eodezie )i carto?ra(ie! cu sinta?ma !o(iciul de cadastru )i
pu1licitate imo1iliar teritorial!.
N parcela cadastral pentru care a (ost emis certi(icatul de ur1anism2
N amplasarea tuturor construc'iilor care se vor men'ine sau se vor
des(iin'a2
N modul de amenajare a terenului dup des(iin'area construc'iilor2
N sistematizarea pe vertical a terenului )i modul de scur?ere a apelor
pluviale2
N planta'iile e:istente )i care se men'in dup des(iin'are.
%e plan) se vor indica <n mod distinct elementele e:istente; cele care se
des(iin'eaz )i cele propuse - plan de situa'ie; construc'ii noi sau umpluturi
de pmnt; planta'ii etc.; dup caz.
8. %lanul privind construc'iile su1terane
Ca cuprinde amplasarea acestora; <n special a re'elelor de utilit'i ur1ane
din zona amplasamentului* trasee; dimensiuni; cote de nivel privind
pozi'ionarea cminelor - radier )i capac -; )i va (i redactat la scara 1*500.
Dn cazul lipsei unor re'ele pu1lice de ecBipare teBnico-edilitar se vor
indica instala'iile proprii; <n special cele pentru alimentare cu apa )i
canalizare.
4. ,eleveul construc'iilor care urmeaz s (ie des(iin'ate
%lan)ele se vor redacta la o scar convena1il - 1*100 sau 1*50 - care s
permit eviden'ierea spa'iilor )i a (unc'iunilor e:istente; cu indicarea
cotelor; supra(e'elor )i a materialelor e:istente*
- planurile tuturor nivelurilor )i planul acoperi)ului2
- principalele sec'iuni* transversal; lon?itudinal; alte sec'iuni
caracteristice; dup caz2
- toate (a'adele.
Dn situa'ia <n care des(iin'area necesit opera'iuni teBnice comple:e; se
va prezenta )i Documenta'ia teBnic - D.". de or?anizare a lucrrilor.
------------
%ara?ra(ul 2 al pct. 4; lista ==.; Sec'iunea J din ane:a 1 a (ost modi(icat de art. == din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; prin
<nlocuirea termenului !%roiect! din sinta?ma !%roiect de or?anizare a e:ecu'iei lucrrilor! cu termenul
!Documenta'ie teBnic - D.".!.
Fiecare plan) prezentat <n cadrul sec'iunii == !%iese desenate! va avea
<n partea dreapta jos un cartu) care va cuprinde* numele (irmei sau al
proiectantului ela1orator; numrul de <nmatriculare sau numrul autoriza'iei;
dup caz; titlul proiectului )i al plan)ei; numrul proiectului )i al plan)ei;
data ela1orrii; numele; calitatea )i semntura ela1oratorilor )i ale )e(ului
de proiect.
. Documenta'ia teBnic de or?anizare a e:ecu'iei lucrrilor - D.".+.#.
-------------
"itlul sec'iunii din ane:a 1 a (ost modi(icat de pct. 86 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004;
pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr.
214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 86G2.
Documenta'ia teBnic de or?anizare a e:ecu'iei lucrrilor D.".+.#. este
necesar <n toate cazurile <n care se realizeaz o investi'ie )i se prezint;
de re?ul; <mpreun cu documenta'ia teBnic pentru autorizarea e:ecutrii
lucrrilor de construc'ii; <n condi'iile le?ii.
Documenta'ia teBnic de or?anizare a e:ecu'iei lucrrilor tre1uie s
cuprind descrierea tuturor lucrrilor provizorii pre?titoare )i necesare <n
vederea asi?urrii teBnolo?iei de e:ecu'ie a investi'iei; att pe terenul
a(erent investi'iei; ct )i pe spa'iile ocupate temporar <n a(ara acestuia;
inclusiv cele de pe domeniul pu1lic; dup cum urmeaz*
-------------
%artea introductiv a sec'iunii din ane:a 1 a (ost modi(icat de pct. 86 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9
iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 86G2.
=. %iese scrise
1. 3ista )i semnturile proiectan'ilor
Se completeaz cu numele <n clar )i calitatea proiectan'ilor; precum )i cu
partea din proiect pentru care rspund.
2. Aemoriu
$cesta va cuprinde*
- descrierea lucrrilor provizorii* or?anizarea incintei; modul de
amplasare a construc'iilor; amenajrilor )i depozitelor de materiale2
- asi?urarea )i procurarea de materiale )i ecBipamente2
- asi?urarea racordrii provizorii la re'eaua de utilit'i ur1ane din zona
amplasamentului2
- precizri cu privire la accese )i <mprejmuiri2
- precizri privind protec'ia muncii.
-------------
Su1pct. 2 EAemoriuF al listei = E%iese scriseF a sec'iunii din ane:a 1 a (ost modi(icat de pct. 86 al art.
= din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care
completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649
din 17 decem1rie 2006; cu pct. 86G8.
#lementele teBnice de avizare privind racordarea provizorie la utilit'ile
ur1ane din zona; necesare <n vederea o1'inerii acordului unic; se vor prezenta
<n cadrul (i)elor teBnice <ntocmite <n Documenta'ia teBnic - D.". pentru
autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii - D.".$.. sau D.".$.D.; dup
caz.
------------
%ara?ra(ul 2; de la pct. 2; lista =. din Sec'iunea ; ane:a 1 a (ost modi(icat de art. == din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; prin
<nlocuirea termenului !%roiect! din sinta?ma !%roiect pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii! cu
termenul !Documenta'ie teBnic - D.".!; a a1revierii !%.$..! cu a1revierea !D.".$..!; )i a a1revierii !%.$.D.!
cu a1revierea !D.".$.D.!.
==. %iese desenate
%lan ?eneral
a) la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plan) realizata
con(orm planului de situa'ie privind amplasarea o1iectivelor investi'iei;
cuprinznd amplasamentul investi'iei )i toate amenajrile )i construc'iile
provizorii necesare realizrii acesteia2
1) la lucrrile de mai mica amploare elementele de or?anizare a e:ecu'iei
lucrrilor vor putea (i prezentate )i <n planul de situa'ie privind amplasarea
o1iectivelor investi'iei al Documenta'iei teBnice - D.". pentru autorizarea
e:ecutrii lucrrilor de construc'ii.
------------
3itera 1) a pct. == din ane:a 1 a (ost modi(icat de art. == din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; prin <nlocuirea termenului !%roiect! din
sinta?ma !%roiect pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii! cu termenul !Documenta'ie teBnic -
D.".!.
Fiecare plan) prezentat <n cadrul sec'iunii == !%iese desenate! va avea
<n partea dreapta jos un cartu); care va cuprinde* numele (irmei sau al
proiectantului ela1orator; numrul de <nmatriculare sau numrul autoriza'iei;
dup caz; titlul proiectului )i al plan)ei; numrul proiectului )i al plan)ei;
data ela1orrii; numele; calitatea )i semntura ela1oratorilor )i ale )e(ului
de proiect.
*'E7* 2
5E<%'%+E*
unor ter#eni de specialitate utilizai =n cuprinsul le>ii
-------------
De(ini'ia !$cord unic! din ane:a 2 a (ost a1ro?at de pct. 84 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din
4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
N $utoriza'ia de construire@des(iin'are
$ctul de autoritate al administra'iei pu1lice locale - consilii jude'ene )i
consilii locale municipale; or)ene)ti )i comunale -; pe 1aza cruia se pot
realiza lucrri de construc'ii.
%rocedura de emitere a autoriza'iei de construire@des(iin'are este
re?lementata prin prezenta le?e )i prin normele metodolo?ice ela1orate de
Ainisterul "ransporturilor; onstruc'iilor )i "urismului.
N $ne:e ?ospodre)ti
onstruc'iile cu caracter de(initiv sau provizoriu; menite s adposteasc
activit'i speci(ice; complementare (unc'iunii de locuire; care; prin
amplasarea <n vecintatea locuin'ei; alctuiesc <mpreun cu aceasta o unitate
(unc'ional distinct.
Dn cate?oria ane:elor ?ospodre)ti; de re?ul <n mediul rural; sunt
cuprinse* 1uctrii de var; ?rajduri pentru animale mari; ptule; ma?azii;
depozite )i altele asemenea. Dn mod similar; sunt asimila1ile no'iunii de ane:e
?ospodre)ti )i ?arajele; serele; piscinele )i altele asemenea.
N $ne:e ?ospodre)ti ale e:ploata'iilor a?ricole
onstruc'iile situate <n zone izolate <n e:travilan )i <ndeprtate de
localitatea de re)edin' a lucrtorilor a?ricoli; menite s adposteasc ma)ini
a?ricole; utilaje; mici ateliere; scule; alte 1unuri ale acestora; inclusiv
animale; precum )i spa'ii pentru cazare temporara pe timpul campaniilor
a?ricole.
N $vizare@apro1are
$vizare - procedur de analiz )i de e:primare a punctului de vedere al
unei comisii teBnice din structura ministerelor; a administra'iei pu1lice
locale ori a altor or?anisme centrale sau teritoriale interesate; avnd ca
o1iect analiza solu'iilor (unc'ionale; a indicatorilor teBnico-economici )i
sociali ori a altor elemente prezentate prin documenta'iile de amenajare a
teritoriului )i ur1anism sau prin Documenta'ia teBnic - D.". pentru
autorizarea e:ecu'iei lucrrilor de construc'ii )i proiectul teBnic >%."B.) pe
1aza cruia se vor e:ecuta lucrrile.
$vizarea se concretizeaz printr-un act >aviz (avora1il sau ne(avora1il)
care are caracter teBnic de o1li?ativitate.
-------------
De(ini'ia !$vizare! din ane:a 2 a (ost modi(icat de pct. 40 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4
decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
De(ini'ia !$vizare! din ane:a 2 a (ost modi(icat de art. == din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie
2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; prin <nlocuirea termenului !%roiect! din
sinta?ma !%roiect pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii! cu termenul !Documenta'ie teBnic -
D.".!.
$pro1are - op'iunea (orului deli1erativ al autorit'ii competente de
<nsu)ire a propunerilor din documenta'iile prezentate )i sus'inute de avizele
teBnice (avora1ile; preala1il emise. %rin actul de apro1are se con(er
documenta'iilor putere de aplicare; constituindu-se ast(el ca temei juridic <n
vederea realizrii pro?ramelor de dezvoltare teritorial )i ur1anistic; precum
)i al autorizrii lucrrilor de e:ecu'ie a o1iectivelor de investi'ii.
N ldiri de importan' redus
onstruc'ii cu (unc'ii o1i)nuite; cu un ?rad de risc sczut; care a(ecteaz
un numr redus de oameni*
a) cldiri de locuit cu SO%O1#; cu ma:imum 7 apartamente; inclusiv ane:ele
?ospodre)ti ale acestora2
1) cldiri pentru <nv'mnt cu cel mult 4 unit'i (unc'ionale2
c) dispensare comunale (r sta'ionar2
d) sedii administrative <n mediul rural* primarii; posturi de politie;
cooperative de credit rural; 1i1lioteci; o(icii po)tale )i altele asemenea2
e) cldiri pentru comer' )i alimenta'ie pu1lic; cu o supra(a' de pn la
200 mp )i cu descBideri pn la 7 m2
() Bale )i ateliere pentru activit'i me)te)u?re)ti care nu ?enereaz
vi1ra'ii; cu o supra(a' de pn la 200 mp )i descBideri pn la 7 m2
?) dependin'e )i ane:e ?ospodre)ti* ?araje; 1uctrii de var; ?rajduri;
)uri )i altele asemenea2
B) construc'ii cu caracter provizoriu.
N onstruc'ii cu caracter provizoriu
onstruc'iile autorizate ca atare; indi(erent de natura materialelor
utilizate; care; prin speci(icul (unc'iunii adpostite ori datorit cerin'elor
ur1anistice impuse de autoritatea pu1lic; au o durat de e:isten' limitat;
precizat )i prin autoriza'ia de construire.
De re?ula; construc'iile cu caracter provizoriu se realizeaz din materiale
)i alctuiri care permit demontarea rapid <n vederea aducerii terenului la
starea ini'ial >con(ec'ii metalice; piese de cBerestea; materiale plastice ori
altele asemenea) )i sunt de dimensiuni reduse. Din cate?oria construc'iilor cu
caracter provizoriu (ac parte* cBio)curi; tonete; ca1ine; locuri de e:punere
situate pe cile )i <n spa'iile pu1lice; corpuri )i panouri de a(i)aj; (irme )i
reclame; copertine; per?ole ori altele asemenea. Dn sensul prezentei le?i
realizarea construc'iilor provizorii se autorizeaz <n acelea)i condi'ii <n
care se autorizeaz construc'iile de(initive.
N onstruc'ii speciale
onstruc'iile cu caracter militar care se autorizeaz <n condi'iile
prevzute la art. 48.
N Documenta'iile de amenajare a teritoriului )i de ur1anism
$nsam1lurile de documente scrise )i desenate; re(eritoare la un teritoriu
de(init; prin care se analizeaz situa'ia e:istent )i se sta1ilesc
o1iectivele; ac'iunile )i msurile de dezvoltare pe o perioad determinat.
Structura documenta'iilor de amenajare a teritoriului )i de ur1anism
cuprinde*
a) planurile de amenajare a teritoriului2
1) planurile ur1anistice2
c) re?ulamentele locale de ur1anism.
De(inirea )i con'inutul-cadru al documenta'iilor de amenajare a
teritoriului )i de ur1anism se (ac prin le?ea amenajrii teritoriului )i
ur1anismului.
N Documenta'ie teBnic - D.".
Documenta'ia teBnic simpli(icat care prezint elementele teBnice
esen'iale necesare emiterii autoriza'iei de construire@des(iin'are )i prin care
se sta1ilesc principalele coordonate privind <ncadrarea <n indicii ur1anistici
apro1a'i; amplasarea construc'iilor )i rela'iile acestora cu vecint'ile;
scBemele )i (lu:urile (unc'ionale; compozi'ia spa'ial; structura de
rezisten'; e:presia de arBitectur; dotarea )i ecBiparea construc'iilor -
inclusiv solu'iile de asi?urare; 1ran)are )i racordare a acestora la
in(rastructura edilitar; dup caz.
Dup emiterea autoriza'iei de construire; documenta'ia teBnic - D.". se
dezvolt <n proiectul teBnic - %."B. )i constituie parte inte?rant a acestuia;
respectiv a detaliilor de e:ecu'ie; (iind interzis modi(icarea prevederilor
documenta'iei teBnice - D.".; su1 sanc'iunea nulit'ii autoriza'iei de
construire.
on'inutul-cadru al documenta'iei teBnice - D.". este prevzut <n ane:a nr.
1 la prezenta le?e.
-------------
De(ini'ia !Documenta'ie teBnic - D.".! din ane:a 2 a (ost modi(icat de pct. 84 al art. = din 3#/#$ nr. 271
din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care modi(ic pct. 41 al art. = din
+,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
N Documenta'ie pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii
"otalitatea documentelor prevzute la art. 9 alin. >1) din le?e care
constituie dosarul ce se depune la autorit'ile administra'iei pu1lice locale
prevzute la art. 4 <n vederea emiterii autoriza'iei de construire.
-------------
De(ini'ia !Documenta'ie pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii! din ane:a 2 a (ost
modi(icat de pct. 84 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17
iulie 2004; care modi(ic pct. 41 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n
A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
N Drept de e:ecu'ie a lucrrilor de construc'ii
Dreptul asupra construc'iei )i@sau terenului care con(er titularului
dreptul de a o1'ine; potrivit le?ii; din partea autorit'ii competente;
autoriza'ia de construire@des(iin'are*
1. dreptul real principal* drept de proprietate; uz; uzu(ruct; super(icie;
servitute >do1ndit prin* contract de vnzare-cumprare; de scBim1; de dona'ie;
certi(icat de mo)tenitor; act administrativ de restituire; Botrre
judectoreasc)2
2. drept de crean' do1ndit prin* contract de cesiune; concesiune;
comodat; loca'iune. #miterea autoriza'iei de construire <n 1aza unui contract
de comodat@loca'iune se poate (ace numai pentru construc'ii cu caracter
provizoriu )i acordul e:pres al proprietarului de drept. %rin e:cep'ie; <n 1aza
unui contract de <ncBiriere <ncBeiat <n condi'iile le?isla'iei speci(ice din
domeniul petrolului )i ?azelor naturale; de ctre titularii de
licen'e@permise@autoriza'ii cu proprietarii terenurilor din perimetrul de
e:ploatare; se poate autoriza inclusiv e:ecutarea lucrrilor de construc'ii
necesare pentru derularea opera'iunilor de e:plorare@prospectare ?eolo?ic )i
e:ploatare a petrolului )i ?azelor naturale; altele dect construc'iile cu
caracter provizoriu; dac respectivele contracte cuprind e:plicit acordul
proprietarilor pentru e:ecutarea lucrrilor de construc'ii pe aceste terenuri.
-------------
%ct. 2 al de(ini'iei !Drept de e:ecu'ie a lucrrilor de construc'ii! din ane:a 2 a (ost modi(icat de pct. 4
al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 22 din 7 mai 2014; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 858 din 14 mai 2014.
-------------
De(ini'ia !Drept de e:ecu'ie a lucrrilor de construc'ii! din ane:a 2 a (ost modi(icat de pct. 40 al art. =
din 3#/#$ nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care
completeaz art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649
din 17 decem1rie 2006; cu pct. 41G1.
N Firma
#lementul constructiv aplica1il pe cldire sau independent; pe care se
inscrip'ioneaz date de identi(icare a unei institu'ii pu1lice; societ'i
comerciale; (unda'ii; denumirea comercial; o1iectul de activitate sau orice
alt te:t speci(ic; su1 care o persoan (izic sau juridic <)i e:ercit
activitatea <ntr-o cldire sau <ntr-o incint.
N =nstala'ii a(erente construc'iilor
"otalitatea ecBipamentelor care asi?ur utilit'ile necesare (unc'ionrii
construc'iilor; situate <n interiorul limitei de proprietate; de la
1ran)ament@racord la utilizatori; indi(erent dac acestea sunt sau nu
<ncorporate <n construc'ie. =nstala'iile a(erente construc'iilor se autorizeaz
<mpreun cu acestea sau; dup caz; separat.
-------------
De(ini'ia !=nstala'ii a(erente construc'iilor! din ane:a 2 a (ost modi(icat de pct. 40 al art. = din 3#/#$
nr. 271 din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din
+,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006;
cu pct. 41G2.
N =ntravilanul localit'ii
"eritoriul care constituie o localitate se determin prin %lanul ur1anistic
?eneral >%./) )i cuprinde ansam1lul terenurilor de orice (el; cu@(r
construc'ii; or?anizate )i delimitate ca trupuri independente; plantate; a(late
permanent su1 ape; a(late <n circuitul a?ricol sau avnd o alt destina'ie;
<nuntrul cruia este permis realizarea de construc'ii; <n condi'iile le?ii.
=ntravilanul se poate dezvolta prin e:tinderea <n e:travilan numai pe 1az
de planuri ur1anistice zonale >%.I); le?al apro1ate; inte?rndu-se ulterior <n
%lanul ur1anistic ?eneral >%./) al localit'ii.
N #:travilanul localit'ii
"eritoriul cuprins <ntre limita intravilanului )i limita administrativ-
teritorial a unit'ii de 1az >municipiu; ora); comun); <nuntrul cruia
autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii este restric'ionat; <n
condi'iile prezentei le?i.
N Dmprejmuiri
onstruc'iile de(initive sau provizorii; cu rolul de a delimita supra(e'e;
arii sau parcele asupra crora e:ista (orme de proprietate; e:ecutate pentru
protec'ie <mpotriva intruziunilor; realizate din di(erite materiale - 1eton;
crmid; piatra; lemn; metal; inclusiv srma ?Bimpat <ntins pe 1ulumaci -;
ori prin plantii speci(ice.
N 3ocuri de joac )i a?rement
onstruc'ii speci(ice pentru divertisment; recreere )i sport pentru
popula'ie.
-------------
De(ini'ia !3ocuri de joac )i a?rement! din ane:a 2 a (ost introdus de pct. 40 al art. = din 3#/#$ nr. 271
din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$
D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct.
41G8.
N 3ucrri de construc'ii
+pera'iunile speci(ice prin care*
- se realizeaz construc'ii de orice (el - civile; industriale;
a?rozooteBnice; edilitare su1terane )i aeriene; ci de comunica'ii; lucrri
in?inere)ti; de arta etc.2
- se des(iin'eaz ast(el de construc'ii prin demolare; dezmem1rare;
dinamitare etc.
N 3ucrri de modi(icare
3ucrri de interven'ii asupra elementelor constructive; structurale )i@sau
nestructurale; avnd ca e(ect modi(icarea total sau <n parte a acestora.
3ucrrile de modi(icare pot (i*
a) lucrri de modi(icare structural; din care (ac parte; <n principal;
lucrrile de consolidare; de supraetajare )i@sau de e:tindere a construc'iei2
1) lucrri de modi(icare nestructural; din care (ac parte; <n principal;
lucrrile de amenajri interioare )i recompartimentri u)oare; care nu
a(ecteaz <n mod semni(icativ structura de rezisten' a construc'iei )i pentru
care este necesar avizul preala1il al unui proiectant autorizat.
%entru e:ecutarea lucrrilor de modi(icare; cu e:cep'ia lucrrilor de
compartimentare provizorii; nestructurale; este necesar emiterea unei
autoriza'ii de construire <n condi'iile le?ii )i cu respectarea prevederilor
le?ale privind calitatea <n construc'ii.
-------------
De(ini'ia !3ucrri de modi(icare! din ane:a 2 a (ost modi(icat de pct. 40 al art. = din 3#/#$ nr. 271 din 9
iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. = din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006; cu pct. 41G4.
* 3ucrri de interven'ie <n prim ur?en'
+rice (el de lucrri necesare la construc'iile e:istente care prezint
pericol pu1lic ca urmare a unor procese de de?radare a acestora determinate de
(actori distructivi naturali )i antropici; inclusiv a instala'iilor a(erente
acestora; pentru*
a) punerea <n si?uran'; prin asi?urarea cerin'elor de rezisten' mecanic;
sta1ilitate )i si?uran' <n e:ploatare2
1) des(iin'area acestora.
-------------
De(ini'ia !3ucrri de interven'ie <n prim ur?en'! din ane:a 2 a (ost introdus de pct. 42 al art. = din
+,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
* 3ucrri de rea1ilitare
+rice (el de lucrri de interven'ii necesare pentru <m1unt'irea
per(orman'elor de si?uran' )i e:ploatare a construc'iilor e:istente; inclusiv
a instala'iilor a(erente; <n scopul prelun?irii duratei de e:ploatare prin
aducerea acestora la nivelul cerin'elor esen'iale de calitate prevzute de
le?e.
-------------
De(ini'ia !3ucrri de rea1ilitare! din ane:a 2 a (ost introdus de pct. 48 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0
nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
N 3ucrri speci(ice la cile de comunica'ie; care nu necesit autoriza'ie
de construire
3ucrrile de <ntre'inere care nu necesit proiect )i deviz ?eneral;
constnd dintr-un comple: de lucrri care se e:ecut <n mod permanent; <n
vederea men'inerii construc'iilor-instala'iilor <n condi'ii teBnice
corespunztoare des()urrii continue; con(orta1ile )i <n deplin si?uran' a
circula'iei; la nivelul tra(icului ma:im.
N Ao1ilier ur1an
#lementele (unc'ionale )i@sau decorative amplasate <n spa'iile pu1lice
care; prin alctuire; aspect; amplasare; con(er personalitate aparte zonei sau
localit'ii. %rin natura lor piesele de mo1ilier ur1an sunt asimilate
construc'iilor dac amplasarea lor se (ace prin le?are constructiv la sol
>(unda'ii plat(orme de 1eton; racorduri la utilit'i ur1ane; cu e:cep'ia
ener?iei electrice); necesitnd emiterea autoriza'iei de construire. Fac parte
din cate?oria mo1ilier ur1an* jardiniere; lampadare; 1nci; 1azine; pavaje
decorative; per?ole; ca1ine tele(onice )i altele asemenea.
* Aodi(icare de tem
+rice scBim1are ini'iat de ctre investitor@proprietar care are <n vedere
(unc'iunile )i@sau capacit'ile (unc'ionale caracteristice; indicatorii
teBnico-economici apro1a'i; solu'iile spa'iale )i@sau de amplasament )i alte
asemenea cerin'e; care au (undamentat ela1orarea documenta'iei teBnice - D.".;
care a stat la 1aza emiterii autoriza'iei de construire.
-------------
De(ini'ia !Aodi(icare de tem! din ane:a 2 a (ost introdus de pct. 44 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr.
214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
N %arcelare
+pera'iunea de proiectare ur1anistic prin care se determin divizarea
uneia sau mai multor propriet'i (unciare distincte; destinate construirii; <n
scopul atri1uirii; concesionarii sau vnzrii loturilor rezultate.
* %roiect teBnic >%."B.)
Documenta'ia teBnico-economic - piese scrise )i desenate -; ela1orat <n
condi'iile le?ii; care dezvolt documenta'ia teBnic - D.".; cu respectarea
condi'iilor impuse prin autoriza'ia de construire; precum )i prin avizele;
acordurile )i actul administrativ al autorit'ii competente pentru protec'ia
mediului; ane:e la autoriza'ia de construire.
%roiectul teBnic >%."B.) cuprinde solu'iile teBnice )i economice de
realizare a o1iectivului de investi'ii; pe 1aza cruia se e:ecut lucrrile de
construc'ii autorizate.
-------------
De(ini'ia !%roiect teBnic >%."B.)! din ane:a 2 a (ost modi(icat de pct. 45 al art. = din +,D+&$&-$ D#
.,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006.
* Detalii de e:ecu'ie >D.#.)
Documenta'ii teBnice cuprinznd reprezentri ?ra(ice realizate la scrile
1*2;1*5;1*10;1*20 sau; dup caz; la alte scri ?ra(ice; <n (unc'ie de
necesit'ile de redactare; precum )i piese scrise pentru e:plicitarea
reprezentrilor ?ra(ice; ela1orate <n 1aza proiectului teBnic )i cu respectarea
strict a prevederilor acestuia; care detaliaz solu'iile teBnice de alctuire;
asam1lare; e:ecutare; montare )i alte asemenea opera'iuni; privind
pr'i@elemente de construc'ie ori de instala'ii a(erente acesteia )i care
indic dimensiuni; materiale; teBnolo?ii de e:ecu'ie; precum )i le?turi <ntre
elementele constructive structurale@nestructurale ale o1iectivului de
investi'ii.
Detaliile de e:ecu'ie; ela1orate <n condi'iile le?ii )i veri(icate pentru
cerin'ele esen'iale de calitate <n construc'ii de ctre veri(icatori de
proiecte atesta'i <n condi'iile le?ii; detaliaz proiectul teBnic; <n vederea
e:ecutrii lucrrilor de construc'ii autorizate.
-------------
De(ini'ia !Detalii de e:ecu'ie >D.#.)! din ane:a 2 a (ost modi(icat de pct. 41 al art. = din 3#/#$ nr. 271
din 9 iulie 2004; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 448 din 17 iulie 2004; care completeaz art. == din
+,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649 din 17 decem1rie 2006;
prin <nlocuirea sinta?mei Everi(icator teBnicF cu sinta?ma Everi(icator de proiecteF.!
-------------
De(ini'ia !%roiect pentru autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii! din ane:a 2 a (ost a1ro?at de
pct. 49 al art. = din +,D+&$&-$ D# .,/#&-0 nr. 214 din 4 decem1rie 2006; pu1licat <n A+&="+,.3 +F==$3 nr. 649
din 17 decem1rie 2006.
N ,ecep'ia lucrrilor
,ecep'ia lucrrilor constituie o component a sistemului calit'ii <n
construc'ii )i este actul prin care se certi(ic (inalizarea lucrrilor
e:ecutate <n con(ormitate cu prevederile proiectului teBnic )i cu detaliile de
e:ecu'ie.
,ecep'ia lucrrilor de construc'ii de orice cate?orie )i de instala'ii se
e(ectueaz att la lucrri noi; ct )i la interven'ii <n timp asupra
construc'iilor e:istente; con(orm le?ii. ,ecep'ia lucrrilor de construc'ii se
realizeaz <n dou etape; potrivit prevederilor le?ale <n vi?oare; dup cum
urmeaz*
- recep'ia la terminarea lucrrilor2
- recep'ia (inal.
N ScBim1are de destina'ie
Dn <n'elesul prevederilor art. 8; este necesar emiterea unei autoriza'ii
de construire )i@sau de des(iin'are; dup caz; numai <n situa'ia <n care pentru
realizarea scBim1rii de destina'ie a spa'iilor sunt necesare lucrri de
construc'ii pentru care le?ea prevede emiterea autoriza'iei de construire.
N Ione protejate
"eritoriile delimitate ?eo?ra(ic; <n cuprinsul crora se a(l elemente sau
ansam1luri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deose1it. Dn
raport cu natura elementelor de patrimoniu; zonele protejate sunt*
a) zone naturale protejate; instituite pentru protejarea )i punerea <n
valoare a patrimoniului natural cu valoare deose1it2
1) zone construite protejate; instituite pentru salvarea; protejarea )i
punerea <n valoare a patrimoniului construit; cu valoare istoric; cultural
sau memorialistic deose1it.
&+"$*
,eproducem mai jos prevederile art. === din 3e?ea nr. 458@2001 pentru modi(icarea )i completarea 3e?ii
nr. 50@1441 privind autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii )i unele msuri pentru realizarea
locuin'elor; ale art. == alin. >2) )i ale art. === din 3e?ea nr. 401@2008 pentru modi(icarea )i
completarea 3e?ii nr. 50@1441 privind autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii )i ale art. == alin.
>2) din 3e?ea nr. 144@2004 pentru modi(icarea )i completarea 3e?ii nr. 50@1441 privind autorizarea
e:ecutrii lucrrilor de construc'ii; care nu sunt <ncorporate <n te:tul repu1licat al 3e?ii nr. 50@1441*
- art. === din 3e?ea nr. 458@2001*
!$rt. ===. - %e data intrrii <n vi?oare a prezentei le?i se a1ro?* ane:a la 3e?ea nr. 50@1441;
repu1licat; art. 6 alin. 5 )i pct. 6 lit. j) din ane:a nr. == la 3e?ea protec'iei mediului nr. 189@1445;
repu1licat <n Aonitorul +(icial al ,omniei; %artea =; nr. 90 din 19 (e1ruarie 2000; precum )i re(eririle
la o1li?ativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrrile de construc'ii-montaj din cuprinsul le?ii;
din actele de aplicare a acesteia; precum )i orice alte dispozi'ii contrare prevederilor prezentei le?i.!2
- art. == alin. >2) )i art. === din 3e?ea nr. 401@2008*
!>2) Dn termen de 70 de zile de la data intrrii <n vi?oare a prezentei le?i; Ainisterul
"ransporturilor; onstruc'iilor )i "urismului va modi(ica normele metodolo?ice de aplicare a 3e?ii nr.
50@1441; repu1licat; cu modi(icrile )i completrile ulterioare; inclusiv cu cele aduse prin prezenta le?e;
care vor include (ormularele; procedura de autorizare )i con'inutul documenta'iilor necesare acestei
proceduri. Dn acela)i termen se vor e(ectua opera'iunile de preluare; predare-primire a studiilor de teren
)i a documenta'iilor prevzute la art. = pct. 28 Palin. >1) al art. 24G1Q; prin proces-ver1al <ncBeiat <ntre
pr'i dup inventarierea arBivelor men'ionate la art. = pct. 28 Part. 24G1 alin. >8)Q; (r a mai (i nevoie
de punerea <n <ntrziere.
$rt. ===. - 3a data intrrii <n vi?oare a prezentei le?i se a1ro? litera c) a articolului 46 din 3e?ea
nr. 422@2001 privind protejarea monumentelor istorice.!2
- art. == alin. >2) din 3e?ea nr. 144@2004*
!>2) Dn termen de 80 de zile de la data intrrii <n vi?oare a prezentei le?i; Ainisterul
"ransporturilor; onstruc'iilor )i "urismului va modi(ica &ormele metodolo?ice de aplicare a 3e?ii nr.
50@1441 privind autorizarea e:ecutrii lucrrilor de construc'ii; repu1licat; cu modi(icrile )i
completrile ulterioare; apro1ate prin +rdinul ministrului lucrrilor pu1lice; transporturilor )i locuin'ei
nr. 1.448@2001; cu modi(icrile ulterioare.!
$ne:e la normele metodolo?ice
LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 *** Republicata
privind autorizarea executrii construciilor i unele !suri pentru realizarea locuinelor
E"#$E%$& '(RL("E%$)L
')*L#+($ ,%& "-%#$-R)L -.#+#(L nr. / din 1/ ianuarie 1990
1ata intrarii in vi2oare& 1/ #anuarie 1990
*) Republicat n temeiul art. III din Legea nr. 125 din 16 octombrie 1996, publicat n Monitorul !icial al Rom"niei, #artea I,
nr. 259 din 2$ octombrie 1996, dndu%&e articolelor o noua numerotare.
Legea nr. 5' din 29 iulie 1991 a !o&t publicat n Monitorul !icial al Rom"niei, #artea I, nr. 16( din ) augu&t 1991, *i a mai !o&t
modi!icat prin rdonanta +u,ernului nr. $ din 1$ ianuarie 199$, publicat n Monitorul !icial al Rom"niei, #artea I, nr. 1- din 2$
ianuarie 199$ .aprobat *i modi!icat prin Legea nr. -2 din 2' iulie 1995, publicat n Monitorul !icial al Rom"niei, #artea I, nr.
16' din 25 iulie 1995) *i prin Legea nr. 11$ din 11 octombrie 1996, publicat n Monitorul !icial al Rom"niei, #artea I, nr. 25$ din
21 octombrie 1996.
+('. 1
(utorizarea execut3rii sau des4iin3rii construciilor
/R0. 1
1on&truc2iile ci,ile, indu&triale, agricole &au de orice natura &e pot reali3a numai cu re&pectarea
autori3a2iei de con&truire, eliberata n condi2iile pre3entei legi, *i a reglementrilor pri,ind proiectarea *i
e4ecutarea con&truc2iilor.
/R0. 2
/utori3a2ia de con&truire con&tituie actul de autoritate al admini&tra2iei locale pe ba3a cruia &e a&igura
aplicarea m&urilor pre,3ute de lege, re!eritoare la ampla&area, proiectarea, e4ecutarea *i !unc2ionarea
con&truc2iilor.
/utori3a2ia de con&truire &e eliberea3 n temeiul *i cu re&pectarea documenta2iilor de urbani&m *i
amena5are a teritoriului, aprobate potri,it ane4ei care !ace parte integrant din pre3enta lege.
#rin e4ceptare de la pre,ederile alineatului precedent, &e pot emite autori3a2ii de con&truire *i n lip&a
documenta2iilor de urbani&m *i amena5area teritoriului, aprobate pentru6
a) lucrri de modi!icare, de reparare, de prote5are, de re&taurare *i de con&er,are a cldirilor de orice !el,
cu condi2ia men2inerii aceleia*i !unc2iuni *i a &upra!e2ei con&truite7
b) lucrri de modi!icare &au de reparare pri,ind cai de comunica2ie, dotri te8nico%edilitare &ubterane *i
aeriene *i altele a&emenea, !r modi!icarea tra&eului ace&tora7
c) lucrri de modi!icare &au de reparare pri,ind mpre5muiri, mobilier urban, amena5ri de &pa2ii ,er3i,
parcuri *i grdini publice, pie2e pietonale *i celelalte lucrri de amena5are a &pa2iilor publice7
d) lucrri de cercetare *i pro&pectare a terenurilor % !ora5e *i e4ca,ari % nece&are &tudiilor geote8nice,
ridicarilor topogra!ice, e4ploatarilor de cariere, bala&tierelor, &ondelor de ga3e *i de petrol, precum *i altor
e4ploatri7
e) organi3area de tabere de corturi.
/R0. (
/utori3a2ia de con&truire &e eliberea3 pentru6
a) lucrri de con&truire, recon&truire, modi!icare, e4tindere &au reparare a cldirilor de orice !el7
b) lucrri de con&truire, reparare, prote5are, re&taurare, con&er,are, precum *i orice alte lucrri, indi!erent
de ,aloarea lor, ce urmea3 a !i e!ectuate la con&truc2ii repre3entind monumente *i an&ambluri i&torice,
ar8eologice, de ar8itectura, arta &au cultura, inclu&i, cele din 3onele lor de protec2ie7
c) lucrri de con&truire, recon&truire, modi!icare, e4tindere &au reparare pri,ind cai de comunica2ie,
dotri te8nico%edilitare &ubterane *i aeriene, mpre5muiri *i mobilier urban, amena5ri de &pa2ii ,er3i,
parcuri, pie2e *i celelalte lucrri de amena5are a &pa2iilor publice7
d) !ora5e *i e4ca,ari nece&are &tudiilor geote8nice *i ridicarilor topogra!ice, e4ploatri de cariere,
bala&tiere, &onde de ga3e *i petrol, precum *i alte e4ploatri7
e) con&truc2ii pro,i3orii de *antier, nece&are e4ecu2iei lucrrilor de ba3a, dac nu au !o&t autori3ate o
data cu ace&tea7
!) organi3area de tabere de corturi, ca&ute &au de rulote7
g) lucrri cu caracter pro,i3oriu6 c8io&curi, tonete, cabine, &pa2ii de e4punere &ituate pe cile *i n &pa2iile
publice, corpuri *i panouri de a!i&a5, !irme *i reclame.
/R0. $
/utori3a2ia de con&truire &e eliberea3 de ctre delegatiile permanente ale con&iliilor 5ude2ene, de
primarul general al municipiului 9ucure*ti &au de primari, dup cum urmea36
a) delegatiile permanente ale con&iliilor 5ude2ene, cu a,i3ul primarilor, pentru in,e&ti2iile care &e aproba
de ctre +u,ern7 pentru lucrrile publice, laca&urile de cult, con&truc2iile pentru indu&trie, comer2, pre&tri
de &er,icii, &ocial%culturale *i &peciale, care &e e4ecuta la &ate7 pentru con&truc2iile *i lucrrile de orice !el,
care &e e4ecuta n e4tra,ilanul localit2ilor, cu e4cep2ia celor men2ionate la lit. d)7
b) primrii municipiilor &au ora*elor, pentru con&truc2iile *i lucrrile de orice !el din localit2i, cu e4cep2ia
in,e&ti2iilor care &e aproba de +u,ern7
c) primarul general al municipiului 9ucure*ti, pentru con&truc2iile *i lucrrile pre,3ute la lit. a) *i b) *i
primrii &ectoarelor municipiului 9ucure*ti, pentru con&truc2iile de locuin2e *i ane4ele go&podre*ti ale
ace&tora7
d) primrii comunelor, pentru con&truc2iile de locuin2e *i ane4ele go&podre*ti ale ace&tora, din &atele
componente, precum *i pentru ane4ele e4ploatarilor agricole &ituate n e4tra,ilan. :e e4ceptea3 de la
autori3are ane4ele cu caracter temporar ale e4ploatarilor agricole, &ituate n e4tra,ilan.
/R0. 5
1ererea de eliberare a autori3a2iei de con&truire ,a !i n&o2it de certi!icatul de urbani&m, emi& de
organele pre,3ute la art. $.
1erti!icatul de urbani&m trebuie &a cuprind elemente pri,ind regimul 5uridic, economic *i te8nic al
terenurilor *i con&truc2iilor.
/R0. 6
/utori3a2ia de con&truire &e emite n cel mult (' de 3ile de la nregi&trarea cererii, la care &e ane4ea3,
obligatoriu, documenta2ia te8nica, !ormat din planul de ampla&are a con&truc2iei, planuri din care &a
re3ulte de&tina2ia, alctuirea con&tructi,, !unc2ional *i n!2i*area con&truc2iei, ntocmite la o &cara
con,enabila de ctre un proiectant autori3at pentru lucrri de con&truc2ii, per&oana !i3ica &au 5uridic,
precum *i do,ada titlului &olicitantului a&upra terenului.
;ocumenta2ia te8nica trebuie &a !ie ,eri!icata con!orm legii *i &a con2in *i a,i3ele legale nece&are, pe
!unc2iuni, pre3entate prin gri5a &olicitantului.
<n &itua2ia depunerii unei documenta2ii te8nice incomplete, acea&ta &e re&tituie &olicitantului n termen de
1' 3ile de la data nregi&trrii, cu men2ionarea n &cri& a elementelor nece&are completrii ace&teia.
;ocumenta2ia te8nica ,a !i &emnat6
a) de ar8itect cu diploma recuno&cuta de &tatul roman, pentru partea de ar8itectura, la lucrrile de
con&truc2ii &upraterane *i la cele &ubterane cu acce& public7
b) de inginer cu diploma recuno&cuta de &tatul roman, pentru partea de inginerie la lucrrile de
con&truc2ii.
#re,ederile alineatului precedent &e aplica *i pentru documenta2ia de e4ecu2ie.
;ocumenta2iile te8nice pri,ind cldirile de locuin2e parter *i parter *i eta5, care nu dep*e&c &upra!ata
de&!a&urata de 1)5 mp, ane4ele go&podre*ti ale ace&tora cu o &upra!ata con&truit de pn la 2'' mp,
precum *i con&truc2iile pro,i3orii, &ituate n a!ar 3onelor prote5ate, &tabilite potri,it pre,ederilor legale, pot
!i &emnate *i de conductori ar8itecti *i &ubingineri, dup ca3.
:emnarea documenta2iilor de ctre per&oanele pre,3ute la alin. $, 5 *i 6 atrage dup &ine r&punderea
ace&tora n condi2iile legii.
/R0. )
#entru autori3area con&truc2iilor n 3onele a&upra crora &%a in&tituit, potri,it legii, un anumit regim de
protec2ie pre,3ut n documenta2iile de urbani&m aprobate &e ,a proceda dup cum urmea36
a) n re3er,a2iile i&torice *i de ar8itectura, &tabilite potri,it legii, &au n ca3ul lucrrilor de orice natura
care modi!ica monumentele i&torice *i 3onele de protec2ie a ace&tora, &olicitantul ,a ob2ine a,i3ul
Mini&terului 1ulturii *i al Mini&terului Lucrrilor #ublice *i /mena5rii 0eritoriului7
b) n parcurile na2ionale *i re3er,a2iile naturale, &olicitantul ,a ob2ine a,i3ul Mini&terului /pelor, #durilor
*i #rotec2iei Mediului7
c) n 3onele unde &%a in&tituit alt tip de re&trictie, &olicitantul ,a ob2ine a,i3ul organi&melor competente.
/R0. -
:e pot e4ecuta !r autori3a2ie de con&truire urmtoarele lucrri6
a) repara2ii la mpre5muiri, acoperi&uri, n,elitori &au tera&e, cnd nu &e &c8imba !orma ace&tora *i
materialele din care &nt e4ecutate7
b) repara2ii *i nlocuiri de timplarie interioar *i e4terioar, dac &e p&trea3 !orma, dimen&iunile
golurilor *i timplariei7
c) repara2ii *i nlocuiri de &obe de ncl3it7
d) 3ugra,eli *i ,op&itorii interioare7
e) 3ugra,eli *i ,op&itorii e4terioare, dac nu &e modi!ica elementele de !atada *i culorile cldirilor, &ituate
pe arterele principale de circula2ie7
!) repara2ii la in&tala2iile interioare *i bran&amentele e4terioare, de orice !el, a!erente cldirilor, !r
implica2ii a&upra &tructurii de re3i&tenta &au a&pectului ar8itectural al ace&tora.
/R0. 9
;e&!iin2area con&truc2iilor *i amena5rilor pre,3ute la art. ( &e !ace pe ba3a autori3a2iei de de&!iin2are
ob2inut, n prealabil, eliberata de primari, de primarul general al municipiului 9ucure*ti &au de ctre
delegatiile permanente ale con&iliilor 5ude2ene, dup ca3.
+('. 2
+oncesionarea terenurilor pentru construcii
/R0. 1'
0erenurile apar2innd domeniului pri,at al &tatului &au unit2ilor admini&trati,%teritoriale, de&tinate
e4ecutrii de con&truc2ii, pot !i conce&ionate prin licita2ie publica n condi2iile re&pectrii documenta2iilor de
urbani&m *i amena5are a teritoriului, aprobate potri,it pre3entei legi, *i reali3rii de ctre conce&ionar a
con&truc2iei.
1once&iunea &e !ace pe ba3a de o!erte pre3entate de ctre &olicitanti, cu re&pectarea pre,ederilor
legale *i a di&po3i2iilor pre3entului capitol, urmrindu%&e ,alori!icarea &uperioar a poten2ialului terenului, pe
ba3a conceptiei urbani&tice.
/R0. 11
#n la reglementarea prin lege a &itua2iei 5uridice, nu pot !ace obiectul conce&iunii terenurile libere de
con&truc2ii, a!late n admini&trarea con&iliilor locale *i care pot !i re,endicate de !o*tii proprietari.
/R0. 12
#rin e4cep2ie de la pre,ederile art. 1', terenurile de&tinate e4ecutrii de con&truc2ii &e pot conce&iona
!r licita2ie publica, n urmtoarele ca3uri6
a) pentru reali3area de obiecti,e de utilitate publica, inclu&i, cele cu caracter &ocial, !r &cop lucrati,,
altele dect cele ce &e reali3ea3 de ctre colecti,itatile locale pe terenurile ace&tora, cu plata ta4ei de
conce&iune &tabilit potri,it legii7
b) pentru e4tinderea con&truc2iilor e4i&tente de ctre proprietar &au cu acordul ace&tuia.
/R0. 1(
0erenurile pre,3ute la art. 1', ce !ac obiectul licita2iei, &e aduc la cuno&tinta publica de ctre primrii
unit2ilor admini&trati,%teritoriale unde &nt &ituate, printr%o publica2ie a!i*at la &ediul ace&tora *i tiparita n
cel pu2in doua 3iare de larga circula2ie, cu minimum 2' de 3ile nainte de data licita2iei.
#ublica2iile pri,ind licita2ia ,or cuprinde data *i locul de&!*urrii ace&teia, &upra!ata *i de&tina2ia
terenului, &tabilite prin planurile de urbani&m &au prin concur& de&!*urat potri,it legii, *i ta4a anuala
minimala de conce&ionare.
!erta &olicitan2ilor ,a !i n&o2it de un &tudiu de oportunitate &au de !e3abilitate, dup ca3, cuprin3nd n
mod obligatoriu elementele te8nice nece&are pentru caracteri3area !unctionalitatii *i capacit2ii con&truc2iei,
a gradului de ocupare a terenului, precum *i a celorlalte elemente cuprin&e n certi!icatul de urbani&m. =u
,or !i acceptate dect o!ertele care core&pund documenta2iei de urbani&m *i amena5are a teritoriului,
aprobat potri,it legii.
Licita2ia &e e!ectuea3, n condi2iile legii, de comi&iile in&tituite n ace&t &cop de ctre con&iliile 5ude2ene
&au 1on&iliul +eneral al Municipiului 9ucure*ti. 1omi&iile !unc2ionea3 la &ediul con&iliilor locale n a cror
unitate admini&trati,%teritorial &nt &ituate terenurile.
/R0. 1$
Limita minima a pre2ului conce&iunii &e &tabile*te, dup ca3, prin 8otrrea con&iliului 5ude2ean, a
1on&iliului +eneral al Municipiului 9ucure*ti &au a con&iliului local, a&t!el nct &a a&igure recuperarea n 25
de ani a pre2ului de ,n3are al terenului, n condi2ii de piata, la care &e adauga co&tul lucrrilor de
in!ra&tructura a!erente.
/R0. 15
0erenurile pre,3ute la art. 1', ce &e conce&ionea3a pentru reali3area de locuin2e *i &pa2ii con&truite
a&ociate ace&tora, ,or a,ea urmtoarele &upra!e2e6
a) n localit2i urbane6
% pn la ('' mp pentru un apartament ntr%o cldire cu parter &au parter *i eta57
% pn la 2'' mp pentru un apartament ntr%o cldire cu parter *i eta5, cu 2 apartamente7
% pn la 15' mp pentru un apartament, n ca3ul cldirilor cu parter *i mai multe eta5e, a,nd cel mult 6
apartamente7
% pentru cldirile cu mai mult de 6 apartamente7 &upra!ata de teren ,a !i &tabilit potri,it planurilor
urbani&tice de detaliu7
b) n localit2i rurale, inclu&i, n cele 2( de localit2i declarate ora*e potri,it Legii nr. 2>19-9 *i men2inute
prin ;ecretul%lege nr. (->199', pn la 1.''' mp pentru o locuinta.
/R0. 16
#entru reali3area unei ca&e de ,acanta &e poate conce&iona un teren n &upra!ata de pn la 25' mp.
/R0. 1)
Impotri,a licita2iei, pn la momentul ad5udecrii, &e ,a putea !ace conte&ta2ie, de ctre orice per&oana
intere&at, la 5udectoria n a carei ra3a teritorial are loc licita2ia. 1onte&ta2ia &u&penda de&!*urarea
licita2iei pn la &olu2ionarea &a de!initi,a.
/R0. 1-
#e ba3a proce&ului%,erbal de ad5udecare a licita2iei &au a 8otrrii con&iliului local, re&pecti, a 1on&iliului
+eneral al Municipiului 9ucure*ti, pentru &itua2iile pre,3ute la art. 12, &e ,a nc8eia actul de conce&iune,
care &e ,a inregi&tra de ctre conce&ionar n e,identele de publicitate imobiliar, n termen de 1' 3ile de la
data ad5udecrii &au emiterii 8otrrii.
/R0. 19
1once&ionarea terenurilor pre,3ute la art. 1'%16 &e !ace n con!ormitate cu pre,ederile legii, durata
ace&teia !iind &tabilit de ctre con&iliile locale, re&pecti, 1on&iliul +eneral al Municipiului 9ucure*ti, n
!unc2ie de pre,ederile documenta2iilor de urbani&m *i amena5are a teritoriului *i de natura con&truc2iei7
pentru con&truc2iile de locuin2e conce&ionarea &e !ace pe durata e4i&ten2ei con&truc2iilor.
/R0. 2'
Intra,ilanul localit2ilor &e &tabile*te prin documenta2iile de urbani&m *i amena5are a teritoriului, aprobate
potri,it pre3entei legi.
0erenurile de&tinate pentru con&truc2ii e,identiate n intra,ilan &e &cot din circuitul agricol, temporar &au
de!initi,, prin autori3a2ia de con&truire.
:upra!e2ele de teren &coa&e din circuitul agricol &e comunica de ctre delegatiile permanente ale
con&iliilor 5ude2ene, de primarul general al municipiului 9ucure*ti &au de primari, n termen de 1' 3ile de la
eliberarea autori3a2iilor, la o!iciile teritoriale de cada&tru.
+('. /
Raspunderi i sanciuni
/R0. 21
1on&tituie in!rac2iuni urmtoarele !apte6
a) e4ecutarea, !r autori3a2ie &au cu nclcarea ace&teia, a lucrrilor pre,3ute la art. ( lit. b)7
b) continuarea e4ecutrii lucrrilor, !r autori3a2ie &au cu nclcarea pre,ederilor ace&teia, dup
di&punerea opririi lucrrilor de ctre organele care au aplicat amenda contra,en2ional.
In!rac2iunile pre,3ute la alin. 1 &e pedep&e&c cu nc8i&oare de la ( luni la ( ani.
/R0. 22
<n ca3ul &,r*irii !aptelor pre,3ute la art. 21, organele de in&pec2ie *i control pre,3ute la art. 2$ &nt
obligate &a &e&i3e3e organele de urmrire penal.
/R0. 2(
1on&tituie contra,en2ii urmtoarele !apte, dac nu au !o&t &,r*ite n a&t!el de condi2ii nct, potri,it legii,
&a !ie con&iderate in!rac2iuni6
a) e4ecutarea, !r autori3a2ie &au cu nclcarea ace&teia, precum *i a proiectelor aprobate, a lucrrilor
pre,3ute la art. (, cu e4cep2ia celor de la lit. b)7
b) de&!iin2area, par2ial &au total, !r autori3a2ie &au cu nclcarea ace&teia, a con&truc2iilor *i
in&tala2iilor, cu e4cep2ia celor de la art. ( lit. b)7
c) men2inerea, dup e4pirarea termenului pre,3ut n autori3a2ie, &au adaptarea n alte &copuri, !r
autori3a2ie, a lucrrilor cu caracter pro,i3oriu, precum *i men2inerea con&truc2iilor pro,i3orii de *antier dup
terminarea lucrrilor de ba3a7
d) mpiedicarea e4ercitrii controlului de ctre organele de in&pec2ie *i control abilitate, prin inter3icerea
acce&ului ace&tora &au prin nepre3entarea documentelor *i actelor &olicitate7
e) eliberarea autori3a2iei de con&truire &au de de&!iin2are n ba3a unor documenta2ii care nu &nt
ntocmite, &emnate *i ,eri!icate de ctre per&oanele abilitate potri,it legii, care nu con2in a,i3ele legale
nece&are &au care contra,in pre,ederilor documenta2iilor de urbani&m *i amena5are a teritoriului, aprobate,
ori normelor te8nice de proiectare *i e4ecu2ie n ,igoare7
!) neorgani3area *i nee4ercitarea controlului, con!orm legii, de ctre organele de control ale con&iliilor
5ude2ene *i locale, cu atribu2ii n domeniul urbani&mului *i amena5rii teritoriului, n unit2ile lor
admini&trati,%teritoriale.
1ontra,en2iile &,r*ite de per&oane !i3ice &au 5uridice, pre,3ute la alin. 1 lit. c) *i !), &e &anc2ionea3 cu
amenda de la 2.'''.''' lei la $.'''.''' lei, cele de la lit. d) *i e) de la 5.'''.''' lei la ).'''.''' lei, iar
cele de la lit. a) *i b), cu amenda de la ).'''.''' la 2'.'''.''' lei.
/R0. 2$
1ontra,en2iile pre,3ute la art. 2( &e con&tata de organele de control ale con&iliilor 5ude2ene *i locale
pentru !aptele &,r*ite n cadrul unit2ilor lor admini&trati,%teritoriale, cu e4cep2ia contra,en2iei artate la
art. 2( lit. !), care &e con&tata n condi2iile &tabilite la alin. (, precum *i de ctre organele de control ale
con&iliilor 5ude2ene pentru con&iliile locale din cadrul unit2ilor lor admini&trati,%teritoriale.
#roce&ele%,erbale de con&tatare a contra,en2iilor, nc8eiate de organele de control, &e naintea3, n
,ederea aplicrii &anc2iunii, *e!ului direc2iei care coordonea3 acti,itatea de urbani&m *i amena5are a
teritoriului &au, dup ca3, pre*edintelui ori ,icepre*edintelui con&iliului 5ude2ean, primarului &au
,iceprimarului unit2ii admini&trati,%teritoriale unde &%a &a,ir&it contra,en2ia.
1ontrolul &tatului n amena5area teritoriului, urbani&m *i autori3area e4ecutrii con&truc2iilor &e e4ercita
de ctre In&pec2ia de &tat n con&truc2ii, lucrri publice, urbani&m *i amena5area teritoriului din cadrul
Mini&terului Lucrrilor #ublice *i /mena5rii 0eritoriului, care poate con&tata contra,en2ii *i poate aplica
amen3i pe ntreg teritoriul tarii.
1ontra,en2iile pri,ind e4ecutarea &au de&!iin2area con&truc2iilor !r autori3a2ie, pre,3ute la art. 2( alin.
1 lit. a) *i b), precum *i cele pre,3ute la lit. c) *i d) pot !i con&tatate *i de organele de poli2ie.
/R0. 25
data cu aplicarea amen3ii pentru contra,en2iile pre,3ute la art. 2( alin. 1 lit. a) *i b) &e di&pune
oprirea e4ecutrii lucrrilor, precum *i, dup ca3, m&urile pentru ncadrarea ace&tora n pre,ederile
autori3a2iei &au de&!iin2area lucrrilor e4ecutate !r autori3a2ie &au cu nclcarea ace&teia, ntr%un termen
&tabilit n proce&ul%,erbal de con&tatare a contra,en2iei.
<n ca3ul n care organele care au aplicat amenda aprecia3 ca lucrrile e4ecutate !r autori3a2ie &au cu
nclcarea ace&teia ndepline&c condi2iile pre,3ute de lege pentru eliberarea unei autori3a2ii, ace&tea pot
&tabili, prin proce&ul%,erbal de con&tatare a contra,en2iei, un termen n care contra,enientul poate &olicita
*i ob2ine autori3a2ia nece&ar &au, dup ca3, o noua autori3a2ie. <n acea&ta &itua2ie, m&urile de de&!iin2are
a con&truc2iilor ,or !i di&pu&e numai dup e4pirarea termenului &tabilit.
/R0. 26
;reptul de a con&tata contra,en2iile *i de a aplica amen3ile pre,3ute la art. 2( &e pre&crie n termen de
2 ani de la data &,r*irii !aptei.
/R0. 2)
<n ca3ul n care per&oanele &anc2ionate contra,entional au oprit e4ecutarea lucrrilor, dar nu &%au
con!ormat n termen celor di&pu&e n proce&ul%,erbal de con&tatare a contra,en2iei, potri,it pre,ederilor art.
25, organele de in&pec2ie *i de control pre,3ute la art. 2$ ,or &e&i3a in&tan2ele 5udectore*ti pentru a
di&pune, dup ca36
a) ncadrarea lucrrilor n pre,ederile autori3a2iei7
b) de&!iin2area con&truc2iilor nelegal reali3ate.
<n ca3ul admiterii cererii, in&tanta ,a &tabili termenele limita de e4ecutare a m&urilor pre,3ute la alin. 1
lit. a) *i b).
<n &itua2iile pre,3ute la art. 21, organele de in&pec2ie *i de control ,or putea cere in&tan2ei penale &a
di&pun, prin 8otrrea de condamnare, m&urile men2ionate la alin. 1 lit. a) *i b). rganele de in&pec2ie *i
de control ,or putea cere organelor de urmrire penal &e&i3ate *i, dup ca3, in&tan2ei, &a di&pun, ca
m&ura pro,i3orie, n tot cuprin&ul proce&ului penal, oprirea e4ecutrii lucrrilor.
#er&oanele care au bene!iciat de &ub,entie pentru con&truirea unei locuin2e *i pentru care &%a di&pu&
m&ura pre,3ut la alin. 1 lit. b) ,or re&titui &ub,en2iile primite, cu plata dobin3ilor legale pentru perioada
n care le%au !olo&it.
/R0. 2-
#rin derogare de la pre,ederile art. 2), con&truc2iile e4ecutate !r autori3a2ie de con&truire pe terenuri
apar2innd domeniului public al &tatului, al 5ude2elor, ora*elor &au comunelor, ,or putea !i de&!iin2ate pe cale
admini&trati, de ctre autoritatea admini&tra2iei publice competente, !r &e&i3area in&tan2elor
5udectore*ti, la e4pirarea termenului &tabilit prin proce&ul%,erbal de con&tatare a contra,en2iei, pe
c8eltuiala contra,enientului.
/R0. 29
<n ca3ul nere&pectrii termenelor limita &tabilite, m&urile di&pu&e de in&tanta, n con!ormitate cu art. 2),
&e ,or aduce la ndeplinire prin gri5a primarului, cu &pri5inul organelor de poli2ie, c8eltuielile urmnd a !i
&uportate de ctre per&oanele ,ino,ate.
/R0. ('
<n m&ura n care pre3enta lege nu di&pune alt!el, &e aplica pre,ederile Legii nr. (2>196- pri,ind
&tabilirea *i &anc2ionarea contra,en2iilor.
+('. 5
1ispoziii 4inale
/R0. (1
#er&oanele !i3ice *i 5uridice, care bene!icia3 de teren n condi2iile pre3entei legi, &nt obligate &a &olicite
emiterea autori3a2iei de con&truire *i &a nceap con&truc2ia n termen de cel mult un an de la data ob2inerii
actului de conce&ionare a terenului.
<n ca3 de nclcare a obliga2iei pre,3ute la alin. 1 conce&ionarea *i pierde ,alabilitatea.
/R0. (2
#er&oanele !i3ice *i 5uridice, care reali3ea3 con&truc2ii n condi2iile pre3entei legi, au obliga2ia de a
e4ecuta integral con&truc2iile la termenul pre,3ut n autori3a2ie.
1on&truc2iile &e con&idera terminate, dac &%au reali3at toate elementele pre,3ute n autori3a2ia de
con&truire.
<n ca3ul cnd con&truc2ia nu a !o&t e4ecutat integral la termenul &tabilit, autori3a2ia &e poate prelungi o
&ingura data, cu cel mult un an, de ctre organul care a emi&%o.
/R0. ((
0oate con&truc2iile proprietate particular, reali3ate n condi2iile pre3entei legi, &e declara, n ,ederea
impunerii, la organele !inanciare teritoriale &au la unit2ile &ubordonate ace&tora, dup terminarea lor
completa *i nu mai tir3iu de 15 3ile de la data e4pirrii termenului pre,3ut n autori3a2ia de con&truire.
/R0. ($
<n ca3ul cnd ntr%o cldire &e reali3ea3 mai multe apartamente *i &upra!e2e locati,e cu alta de&tina2ie,
proprietarii ace&tora dobnde&c *i o cota%parte de proprietate a&upra tuturor pr2ilor de con&truc2ie *i
in&tala2ii, precum *i a&upra tuturor dotrilor care, prin natura lor, nu &e pot !olo&i dect n comun, indi!erent
de tron&onul, &cara &au eta5ul la care e&te &ituata proprietatea lor.
data cu dreptul de proprietate a&upra con&truc2iilor, n &itua2ia celor reali3ate n cldiri cu mai multe
apartamente, proprietarul dobnde*te *i o cota%parte din dreptul de conce&iune a&upra terenului apar2innd
domeniului pri,at al &tatului &au al unit2ilor admini&trati,%teritoriale.
1otele%pr2i pre,3ute la alineatele precedente &e determina propor2ional cu &upra!ata con&truit a
locuin2elor, a ca&elor de ,acanta ori a &upra!e2elor cu alta de&tina2ie din cldire, dup ca3.
/R0. (5
;reptul de conce&iune a&upra terenului &e tran&mite n ca3 de &ucce&iune &au de n&trinare a
con&truc2iei pentru reali3area creia el a !o&t con&truit.
/R0. (6
/utori3area con&truc2iilor cu caracter militar &e !ace n condi2iile &tabilite de Mini&terul /prrii =a2ionale
*i Mini&terul Lucrrilor #ublice *i /mena5rii 0eritoriului.
/R0. ()
+u,ernul Rom"niei ,a reorgani3a &tructurile organi3atorice ale pre!ecturilor *i primriilor pentru
cuprinderea atribu2iilor ce le re,in n aplicarea pre3entei legi.
/R0. (-
?ormularele, procedura de autori3are *i con2inutul documenta2iilor pre,3ute la art. 2 alin. 2 *i la art. 6
alin. 1 &e ,or &tabili de Mini&terul Lucrrilor #ublice *i /mena5rii 0eritoriului, n termen de (' de 3ile de la
data intrrii n ,igoare a pre3entei legi, *i &e publica n Monitorul !icial al Rom"niei.
/R0. (9
#e data intrrii n ,igoare a pre3entei legi, Legea nr. $>19)( pri,ind de3,oltarea con&truc2iei de locuin2e
*i ,n3area de locuin2e din !ondul de &tat ctre popula2ie, publicat n 9uletinul !icial nr. $6 din (1 martie
19)(, @otrrea 1on&iliului de Mini*tri nr. --' din 16 iulie 19)( pentru &tabilirea m&urilor de e4ecutare a
di&po3i2iilor Legii nr. $>19)( pri,ind de3,oltarea con&truc2iei de locuin2e, ,n3area de locuin2e din !ondul de
&tat ctre popula2ie *i con&truirea de ca&e de odi8na proprietate per&onal, publicat n 9uletinul !icial nr.
1'- din 2' iulie 19)(, ;ecretul nr. 1$$>195- pri,ind reglementarea eliberrii autori3a2iilor de con&truire,
reparare *i de&!iin2are a con&truc2iilor, precum *i a celor re!eritoare la n&trinrile *i mpr2elile terenurilor
cu &au !r con&truc2ii, publicat n 9uletinul !icial nr. 15 din 29 martie 195-, ;ecretul nr. 5$5>195- pri,ind
reglementarea ampla&arii con&truc2iilor, precum *i a trecerii n proprietatea &tatului a terenurilor *i
con&truc2iilor nece&are e!ecturii unor lucrri &au a unor ac2iuni de intere& de &tat, publicat n 9uletinul
!icial nr. $1 din (' decembrie 195-, @otrrea 1on&iliului de Mini*tri nr. 2.$9'>1969 pri,ind &tabilirea *i
&anc2ionarea contra,en2iilor la normele pri,ind ampla&area *i autori3area con&truirii, repararii *i de&!iin2rii
con&truc2iilor *i a altor lucrri, publicat n 9uletinul !icial nr. 15- din (1 decembrie 1969, precum *i orice
alte di&po3i2ii contrare pre3entei legi &e abroga.
*'E7* 1
*4%?*+E* @% *)+8A*+E*
docu#entaiilor de urbanis# 3i a#enaBare a teritoriului
-------------------------------------------------------------------------------
&r. ate?orii de documenta'ii $vizeazR $pro1a
crt.
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 8
-------------------------------------------------------------------------------
$. %lan de amenajare a teritoriului
1. &a'ional /uvernul %arlamentul
2. Ional Ainisterul 3ucrRrilor onsiliile jude'ene
%u1lice )i $menajRrii interesate sau
"eritoriului onsiliul /eneral
+r?anismele centrale al Aunicipiului
interesate Jucure)ti
8. Sude'ean sau al municipiului Ainisterul 3ucrRrilor onsiliile jude'ene
Jucure)ti %u1lice )i $menajRrii sau
"eritoriului onsiliul /eneral
+r?anismele centrale al Aunicipiului
interesate Jucure)ti
4. =nterorasenesc sau intercomunal Ainisterul 3ucrRrilor onsiliile locale
%u1lice )i $menajRrii orR)ene)ti sau
"eritoriului comunale interesate
+r?anismele teritoriale
interesate
5. Aunicipal Ainisterul 3ucrRrilor onsiliile locale
%u1lice )i $menajRrii municipale
"eritoriului
+r?anismele teritoriale
interesate
7. +rasenesc +r?anismele teritoriale onsiliile locale
interesate orR)ene)ti
9. omunal +r?anismele teritoriale onsiliile locale
interesate comunale
J. %lan ur1anistic ?eneral
1. Aunicipiul Jucure)ti Ainisterul 3ucrRrilor onsiliul /eneral
%u1lice )i $menajRrii al Aunicipiului
"eritoriului Jucure)ti
+r?anismele centrale
interesate
2. Aunicipiu Ainisterul 3ucrRrilor onsiliile locale
%u1lice )i $menajRrii municipale
"eritoriului
+r?anismele teritoriale
interesate
8. +ra) +r?anismele teritoriale onsiliile locale
interesate orR)ene)ti
4. Sta'iune 1alneara; climaterica; Ainisterul 3ucrRrilor onsiliile jude'ene
turistica %u1lice )i $menajRrii
"eritoriului
Ainisterul "urismului
Ainisterul SRnRtR'ii
+r?anismele teritoriale
interesate
5. Sat +r?anismele teritoriale onsiliile locale
interesate comunale
. %lan ur1anistic zonal
1. Iona centrala a municipiului Ainisterul 3ucrRrilor onsiliul /eneral
Jucure)ti %u1lice )i $menajRrii al Aunicipiului
"eritoriului Jucure)ti
+r?anismele centrale
interesate
2. Iona centrala a municipiului Ainisterul 3ucrRrilor onsiliile locale
%u1lice )i $menajRrii municipale
"eritoriului
+r?anismele teritoriale
interesate
8. Iona centrala a ora)ului +r?anismele teritoriale onsiliile locale
interesate orR)ene)ti
4. Iona centrala a satului +r?anismele teritoriale onsiliile locale
interesate comunale
5. $lte zone (unctionale din +r?anismele teritoriale onsiliile locale
localitR'i interesate sau onsiliul
/eneral al
Aunicipiului
Jucure)ti
7. Ione protejate Ainisterul 3ucrRrilor onsiliile jude'ene
Jucure)ti %u1lice )i $menajRrii sau onsiliul
"eritoriului /eneral al
+r?anismele centrale Aunicipiului
)i teritoriale Jucure)ti
interesate
9. $)ezare de vacanta Ainisterul 3ucrRrilor onsiliile jude'ene
%u1lice )i $menajRrii sau onsiliul
"eritoriului /eneral al
+r?anismele centrale Aunicipiului
)i teritoriale Jucure)ti
interesate
D. %lan ur1anistic de detaliu
1. =nvesti'ii din competenta Ainisterul 3ucrRrilor onsiliile jude'ene
de apro1are a /uvernului; a %u1lice )i $menajRrii sau onsiliul
altor or?ane ale administra'iei "eritoriului /eneral al
pu1lice centrale )i cele care +r?anismele centrale Aunicipiului
se amplaseaza <n zone protejate )i teritoriale Jucure)ti
interesate
2. =nvesti'ii din competenta de +r?anismele teritoriale onsiliile locale
apro1are a or?anelor locale interesate sau onsiliul
/eneral al
Aunicipiului
Jucure)ti
#. ,e?ulamente de ur1anism
1. ,e?ulamentul ?eneral de +r?anismele centrale /uvernul
ur1anism interesate
2. ,e?ulamentul local de ur1anism Ainisterul 3ucrRrilor onsiliile locale
%u1lice )i $menajRrii sau onsiliul
"eritoriului /eneral al
Aunicipiului
Jucure)ti