Sunteți pe pagina 1din 3
Sucursala Teritorial ă Ia ş i Zilele Asisten ț ei Sociale Ia ș i, 20
Sucursala Teritorial ă Ia ş i Zilele Asisten ț ei Sociale Ia ș i, 20

Sucursala Teritorială Iaşi

Zilele Asistenței Sociale

Iași, 20 martie 2014 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Interval orar 8 30 ‐ 9 00 9 00 ‐ 10 00
Interval
orar
8 30 ‐ 9 00
9 00 ‐ 10 00

Sosirea invita ților şi înregistrarea participan ților

Sesiune de deschidere Aula Magna „Mihai Eminescu”

Moderatori:

Conf. univ. dr. Daniela Tatiana Ș OITU, Departamentul de Sociologie ş i Asistență Social ă , Facultatea de Filosofie ş i Ş tiin ț e Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia ș i

Dr. Roxana NECULA, Asistent Social Principal , Preș edinte, Structura Teritorială Ia ș i Colegiul Na țional al Asistenților Sociali din România

9 00 10 00

Invita ți:

Prof. univ. dr. Vasile I Ș AN , Rector, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia ș i

Gheorghe NECHITA, Primar al Municipiului Ia ş i

Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUȚĂ , Decan, Facultatea de Filosofie ş i Ş tiin țe Social Politice Universitatea

„Alexandru Ioan Cuza” din Ia ș i

Conf. univ. dr. Dumitru STAN , Director, Departamentul de Sociologie ş i Asisten ță Social ă , Facultatea de Filosofie ş i Ş tiin țe Social Politice Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia ș i

Lumini ț a MUNTEANU, Director executiv Direc ția de Asisten ță Comunitar ă Ia ş i

Niculina KARACSONY, Director adjunct Direcția General ă de Asistență Social ă Protecția Copilului Ia ş i

SESIUNE PLENAR Ă : Criza economic ă şi social ă: solu ții ale asisten ței sociale Aula Magna „Mihai Eminescu”

Moderator:

Conf. univ. dr. Dumitru STAN Director, Departamentul de Sociologie ş i Asistență Social ă , Facultatea de Filosofie ş i Ştiin țe Social Politice Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia ș i

10 15 12 00

Interven ții:

Prof.univ.dr. Claudio BOLZMAN Université de Geneve et Centre for Social Research (CERES) Haute école de travail social HES SO, Geneva, Elveția Transform ări ale statului social și provocări pentru asisten ța social ă: exemplul elvețian (Traducere asigurată de: Prof. univ. dr. Ion IONESCU Departamentul de Sociologie ş i Asistență Social ă , Facultatea de Filosofie ş i Ş tiin țe Social Politice Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia ș i)

Asistent social specialist, Dr. Magdalena VICOVAN Centrul Maternal, Direcția Generală de Asistență Social ă ş i Protecția Copilului Ia ş i Solu ții ale asisten ț ei sociale privind respectarea drepturilor copilului

Asistent social principal, Dr. Roxana NECULA Direcția de Asisten ță Comunitar ă , Ia ş i Implicarea comunității în protec ția persoanelor vulnerabile

Prof. univ. dr. Vasile MIFTODE Departamentul de Sociologie ş i Asistență Social ă , Facultatea de Filosofie ş i

Ş tiin țe Social Politice Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia ș i Protec ția real ă a individului şi disfunc țiile politicilor sociale

Discu ții

Sucursala Teritorial ă Ia ş i Panel : Evolu ț ii ale profesiei de asistent
Sucursala Teritorial ă Ia ş i Panel : Evolu ț ii ale profesiei de asistent

Sucursala Teritorială Iaşi

Panel : Evolu ții ale profesiei de asistent social. Provoc ări în formare şi ocupare Amfiteatrul II 8

Moderatori:

Conf. univ. dr. Conțiu Ș OITU – Prodecan, Facultatea de Filosofie ş i Ş tiin țe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia ș i

Lect. univ. dr. Mihaela RĂ DOI Departamentul de Sociologie ş i Asistență Social ă , Facultatea de Filosofie ş i Ş tiin ț e Social Politice Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia ș i

   

Interven ții:

Asistent social Claudia CLICINSCHI Holt Ia ş i

Asistent social principal Dr. Alina FRUNZ Ă DGASPC, Ia ş i

Asistent social Mihaela HURDUC Centrul Diecezan Caritas, Ia ş i

Asistent Social specialist Iuliana ÎNSUR ĂȚ ELU – DGASPC, Iaşi

13 00 15 00

Psiholog dr. C ăt ălin LUCA Asocia ția „Alternative sociale”, Ia ş i

Asistent Social Specialist Marionela VARTOLOMEI Direc ția de Asistență Comunitar ă Ia ş i

Asistent social Georgiana VIERU Funda ția Serviciilor Sociale Bethany

Discu ții

 

Workshop : Cercetarea în asisten ța socială. Oportunități şi aspecte critice Amfiteatrul D1, Corp D

Moderator:

 

Prof.univ.dr. Doina BALAHUR Facultatea de Filosofie ş i Ş tiin ț e Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia ș i

13 00 15 00

Interven ții:

Drd. Niculina KARACSONY, Director adjunct Direcția Generală Asistență Social ă Protecția Copilului Ia ş i; Doctorand ă , Domeniul Sociologie Evaluarea serviciilor de asistență şi protec ție a drepturilor copilului în conflict cu legea penal ă

Drd. pr. Egidiu CONDAC , Director Centrul Diecezan Caritas, Ia ş i; Doctorand, Domeniul Sociologie Rolul reț elelor comunitare în asisten ț a muncitorilor migran ți

Drd. Petronela MUNTEANU, Doctorand ă , Domeniul Sociologie Global care chain. Transnational Family

Drd. George ICHIM, Doctorand, Domeniul Sociologie Transform ări structurale pentru asigurarea egalității de gen în ştiin ță

Drd. Cristina FANTAZĂ Asistent social în Marea Britanie, Doctorand ă , Domeniul Sociologie; Early intervention in child offending prevention

Drd. Mihaela PITEA Sociolog, Asocia ția Alternative Sociale Ia ş i, Doctorand ă , Domeniul Sociologie Rolul economiei sociale în dezvoltarea comunității locale

Sucursala Teritorial ă Ia ş i Sala „Pa ş ilor pierdu ț i”
Sucursala Teritorial ă Ia ş i Sala „Pa ş ilor pierdu ț i”

Sucursala Teritorială Iaşi

Sala „Paşilor pierduți”

Prezentare de servicii sociale din jude țul Ia ş i

9 00 12 00

Direcția Generală de Asistență Social ă şi Protec ția Copilului, Ia şi

Direcția de Asistență Comunitar ă Iaşi

Penitenciarul Iaşi

Centrul Diecezan Caritas, Iaşi

Funda ția „Solidaritate şi Speranță”, Iaşi

MMB, Sectorul pentru asisten ță social ă si medical ă Diaconia

Asocia ția Centrul de Expertiză şi Consultan ță Social ă ‐ CECS, Iaşi

Asocia ția „Salva ți Copiii”, Iaşi

Asocia ția „Ador Copiii”, Iaş i

Asocia ția „Aproape de oameni”, Ia şi

Funda ția Iosif, Iaşi

Comitet știin țific

Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUȚĂ

Conf. univ. dr. Conțiu Ș OITU

Conf. univ. dr. Dumitru STAN

Prof. univ. dr. Doina BALAHUR

Prof. univ. dr. Maria COJOCARU

Prof. univ. dr. Ion IONESCU

Prof. univ. dr. Ş tefan COJOCARU

Prof. univ. dr. Gheorghe TEODORESCU

Conf. univ. dr. Dan LUNGU

Comitet organizatoric

Conf. univ. dr. DanielaTatiana Ș OITU

Conf. univ. dr. Gabriela IRIMESCU

Conf. univ. dr . Maria SANDU

Conf. univ. dr. Nina Mihaela MIHALACHE

Lect. univ. dr. Mihaela RĂ DOI

Prof. univ. dr. Cristina GAVRILUȚĂ

Conf. univ. dr. Daniela COJOCARU

Conf. univ. dr. Adrian NETEDU

Lect. univ. dr. CameliaNicoleta MEDELEANU

Lect. univ. dr. Romeo ASIMINEI

Lect. univ. dr. Adrian LUPU

Asist. univ. dr. Carmen PALAGHIA

Dr. Roxana NECULA , Preș edinte al CNASR Ia ș i

Denisia NECHITA, CNASR Ia ș i

Valentin MÎNC Ă , CNASR Ia ș i

Marionela VARTOLOMEI , CNASR Ia ș i

Marius Vlaicu AONICESEI, CNASR Ia ș i

Ia ș i Marius ‐ Vlaicu AONICESEI , CNASR Ia ș i V ă a ș