Sunteți pe pagina 1din 45

HOTARARE GUVERN 1766/2004

Emitent: Guvern
Domenii: Autorizatii

Vigoare

M.O. 1048/2004

Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea
persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod
M.OF. 1048 din 12 noiembrie 2004
Hotarare
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor
fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara
activitati economice in mod independent

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 23 din


Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale
care desfasoara activitati economice in mod independent,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004
privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara
activitati economice in mod independent, prevazute in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Ministrul justitiei,
Cristian Diaconescu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,
Marian Florian Saniuta
Ministrul delegat pentru administratia publica,
Gheorghe Emacu
Bucuresti, 21 octombrie 2004.
Nr. 1.766.
ANEXA
NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor
fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara
activitati economice in mod independent
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme,
reglementeaza modul de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati
economice in mod independent, denumita in continuare lege.
Art. 2. - (1) Pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, pot desfasura
activitati economice in mod independent sau pot constitui asociatii familiale:
a) cetatenii romani;

b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, si anume: Franta, Anglia,


Germania, Danemarca, Suedia, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Olanda,
Irlanda, Finlanda, Austria, Luxemburg, Polonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Estonia,
Cehia, Slovacia, Malta, Cipru si Slovenia;
c) cetatenii statelor apartinand Spatiului Economic European, si anume: Norvegia,
Liechtenstein si Islanda.
(2) Nomenclatorul activitatilor din economia nationala pentru care primarii emit
autorizatia in conditiile legii este prevazut in anexa nr. 1.
Art. 3. - Urmatorii termeni se definesc astfel:
a) dreptul de stabilire - dreptul persoanelor fizice, cetateni ai unui stat membru
al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care au domiciliul
ori resedinta in Romania, de a avea acces si de a desfasura activitati economice in
mod independent sau de a constitui asociatii familiale pe teritoriul Romaniei in
aceleasi conditii ca si cetatenii romani;
b) prestare de servicii - desfasurarea, pe teritoriul Romaniei, a activitatilor
economice de catre cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand
Spatiului Economic European, care sunt stabiliti in unul dintre aceste state si care
nu au domiciliul sau resedinta in Romania;
c) activitati itinerante - sunt vanzarile directe, vanzarile in afara spatiilor
comerciale si comertul ambulant, in conformitate cu normele legale in vigoare.
Art. 4. - (1) Persoanele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, pot
desfasura activitati economice in mod independent sau, dupa caz, in cadrul
asociatiilor familiale, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) intrunesc conditiile prevazute de art. 5 din lege;
b) detin autorizatia eliberata in conditiile legii;
c) sunt inregistrate in registrul comertului si la organele fiscale teritoriale.
(2) Persoanele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, trebuie sa fie
asigurate prin sistemul de pensii si sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
(3) In contextul prestarii de servicii, persoanele fizice si asociatiile familiale
autorizate in statul de origine nu se supun conditiilor alin. (1) si (2).
CAPITOLUL II
Autorizarea. Procedura de autorizare
Art. 5. - (1) Obtinerea autorizatiei prevazute de lege si a certificatului de
inregistrare in registrul comertului se realizeaza, in baza dosarului prevazut la
art. 6 alin. (1) lit. a)-h) din lege, la primaria in a carei raza teritoriala isi are
domiciliul sau resedinta solicitantul.
(2) In vederea completarii dosarului, primariile vor pune la dispozitie
solicitantilor urmatoarele formulare:
a) cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire firma, prevazuta
in anexa nr. 2;
b) declaratie-tip pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de
functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si
reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si
normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata, prevazuta in anexa nr.
3;
c) declaratie-tip de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura
activitatea pentru care se solicita autorizarea, in cazul meseriilor traditionale si
artizanale, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, prevazuta in
anexa nr. 4;
d) declaratie-tip pe propria raspundere autentificata, in cazul cetatenilor din
statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, neinregistrati
fiscal in Romania, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale si ca nu au savarsit
fapte de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal, sanctionate de legile
financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, prevazuta in
anexa nr. 5;
e) cerere de autorizare, prevazuta in anexa nr. 6;
f) cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, prevazuta in anexa nr.
7.
(3) In cazul cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul
Economic European, pentru completarea dosarului in vederea emiterii autorizatiei,
acestia pot depune certificatul medical obtinut in tara de origine, in copie tradusa
si legalizata.
(4) In vederea emiterii autorizatiei si a obtinerii certificatului de
inregistrare, solicitantul va depune in contul primariei in a carei raza teritoriala
isi are domiciliul sau resedinta contravaloarea taxelor prevazute de lege, astfel:
a) taxa de verificare a denumirii si de rezervare firma;

b) taxa de obtinere a cazierului fiscal;


c) taxa pentru emiterea autorizatiei, care include si taxele postale;
d) taxa pentru inregistrare in registrul comertului a autorizatiei;
e) comisionul pentru servicii oferite de oficiile registrului comertului in
vederea obtinerii codului unic de inregistrare;
f) taxa de transmitere prin posta de la oficiile registrului comertului de pe
langa tribunale catre primarii.
(5) Dovada platii taxelor prevazute la alin. (4) se depune o data cu documentele
prevazute la art. 6 din lege.
(6) Sumele achitate conform alin. (4) se vireaza de catre primarii, in termen de
24 de ore de la data incasarii, in conturile comunicate de Ministerul Finantelor
Publice si de Oficiul National al Registrului Comertului.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(6), cetatenii statelor membre ale
Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, stabiliti in unul dintre
aceste state, unde exercita legal activitati economice in mod independent, pot
desfasura aceste activitati in Romania, in contextul prestarii de servicii, doar in
baza documentului emis in acel stat, valabil la momentul prestarii serviciului, care
atesta exercitarea activitatii respective. Documentul trebuie sa fie tradus si
legalizat in limba romana si depus la primaria in a carei raza teritoriala
prestatorul isi desfasoara activitatea pentru care este autorizat.
(8) Primariile vor tine evidenta separata a persoanelor fizice si asociatiilor
familiale autorizate, prevazute la alin. (7).
Art. 6. - (1) Primariile au obligatia de a solicita oficiilor registrului
comertului de pe langa tribunale eliberarea dovezii privind disponibilitatea firmei
si directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti
certificatul de cazier fiscal, prevazute de lege, in baza cererilor completate de
solicitant prevazute la art. 5 alin. (2).
(2) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale au obligatia ca, in
termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii de eliberare a dovezii
privind disponibilitatea firmei, sa raspunda primariilor in ceea ce priveste
denumirea persoanei fizice/asociatiei familiale supuse autorizarii.
(3) Directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului
Bucuresti vor emite certificatul de cazier fiscal in termen de 5 zile lucratoare de
la data primirii cererii pentru obtinerea certificatului de cazier fiscal, pe care il
vor transmite primariilor.
Art. 7. - In vederea obtinerii certificatului de cazier fiscal si a inregistrarii
in registrul comertului, primariile vor incheia protocoale de colaborare cu
Ministerul Finantelor Publice - directiile generale ale finantelor publice judetene,
respectiv a municipiului Bucuresti, si cu Oficiul National al Registrului Comertului
pentru a facilita completarea dosarului solicitantului.
Art. 8. - (1) Calificarea, pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta
profesionala necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se
solicita autorizatia se dovedeste de catre persoanele fizice si reprezentantul
asociatiei familiale in conditiile art. 7 din lege.
(2) In cazul meseriilor traditionale sau artizanale desfasurate pe teritoriul
localitatii in care solicitantul doreste sa se autorizeze, conditia prevazuta la art.
5 lit. c) din lege se dovedeste in baza declaratiei de notorietate cu privire la
abilitatea de a desfasura activitatea respectiva.
(3) Profesiile si ocupatiile care fac obiectul legilor speciale si care se
regasesc in nomenclatorul activitatilor din economia nationala cuprinse in anexa nr.
1 vor fi dovedite prin acte emise de autoritatile competente, prevazute in anexa nr.
8.
(4) In cazul cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul
Economic European, recunoasterea calificarii profesionale si a experientei
profesionale se face in conditiile legii.
Art. 9. - (1) Primariile vor anunta solicitantul in termen de 24 de ore de la
primirea raspunsului de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale in
legatura cu disponibilitatea firmei si de la primirea certificatului de cazier fiscal
de la directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti
in a carei raza isi are resedinta sau domiciliul contribuabilul, precum si in
legatura cu decizia de validare a dosarului solicitantului si de emitere a
autorizatiei.
(2) In termen de 5 zile de la data validarii dosarului primarul va emite
autorizatia prevazuta de lege si va transmite la oficiile registrului comertului de
pe langa tribunale copii certificate de pe cererea de autorizare, de pe autorizatia
emisa, precum si dovada achitarii taxelor percepute.
(3) In caz de nevalidare a dosarului se va proceda astfel:

a) oficiile registrului comertului de pe langa tribunale vor vira integral


primariilor contravaloarea taxelor de inregistrare pentru a fi restituite
solicitantilor;
b) primariile vor restitui taxa de autorizare din care vor deduce cheltuielile
efectuate in vederea emiterii autorizatiei.
(4) In termen de 7 zile lucratoare de la primirea documentelor transmise de
primarie, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va emite si va
transmite catre primarie certificatul de inregistrare.
(5) Data eliberarii certificatului de inregistrare este data la care acesta este
comunicat primariei, prin posta. Pe data primirii primarul anunta solicitantul in
legatura cu eliberarea certificatului de inregistrare.
(6) Autorizatia-tip emisa de primar este prevazuta in anexa nr. 9.
Art. 10. - (1) In cazul desfasurarii unor activitati itinerante in scopul
comercializarii productiei proprii, persoana fizica/reprezentantul asociatiei
familiale va completa in cererea de emitere a autorizatiei natura acestei activitati
si modalitatile ei de realizare.
(2) Autorizatia va cuprinde activitatile itinerante mentionate in cerere.
(3) Autorizatia emisa de primarul unitatii administrative din raza teritoriala in
care isi are domiciliul sau resedinta solicitantul este valabila si in localitatile
in care detinatorul autorizatiei va desfasura activitatile itinerante.
(4) Pentru activitatile itinerante detinatorul autorizatiei va solicita, in baza
autorizatiei detinute, obtinerea dreptului de utilizare a domeniului public la
primaria localitatii in care isi va desfasura aceste activitati si va plati taxele de
utilizare a domeniului public in conditiile prevazute de dispozitiile legale in
vigoare.
(5) Modificarile intervenite cu privire la autorizatia emisa in conditiile legii
se completeaza de autoritatea emitenta pe versoul formularului de autorizatie, la
pct. 11: Mentiuni privind modificarea, suspendarea, reluarea sau anularea (anexa nr.
9).
(6) Persoanele fizice si asociatiile familiale prevazute la art. 5 alin. (7) pot
desfasura activitati itinerante cu respectarea prevederilor alin. (3) si (4).
CAPITOLUL III
Modificarea, suspendarea si anularea autorizatiei
Art. 11. - Modificarea, suspendarea si anularea autorizatiei fac obiectul
mentiunilor prevazute la pct. 11 din aceasta.
Art. 12. - (1) Modificarea sau completarea datelor inscrise in autorizatie se
efectueaza de catre primar, la cererea persoanei fizice/asociatiei familiale
autorizate.
(2) Primariile vor comunica oficiilor registrului comertului de pe langa
tribunale, in termen de 3 zile lucratoare, dovada achitarii platii taxelor, copii
certificate de pe cerere si autorizatie, astfel cum a fost modificata sau completata.
(3) Pentru modificarea sau completarea autorizatiei persoana fizica/asociatia
familiala autorizata va achita la primarie taxa aferenta modificarii inregistrarii in
registrul comertului.
Art. 13. - (1) Suspendarea pe perioada determinata a autorizatiei se realizeaza
prin dispozitie a primarului care a emis-o, pentru motive temeinice, in baza cererii
de intrerupere temporara a activitatii, formulata de persoana fizica autorizata sau
de reprezentantul asociatiei familiale.
(2) Suspendarea activitatii persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale
in baza cererii de intrerupere temporara a activitatii este comunicata de primaria
emitenta a autorizatiei catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal.
(3) Reluarea activitatii la cererea persoanei fizice/asociatiei familiale
autorizate se comunica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.
Art. 14. - (1) Revocarea autorizatiei se realizeaza din dispozitia primarului care
a emis-o, in conditiile legii, in una dintre situatiile:
a) in baza cererii de renuntare, formulata de persoana fizica sau de
reprezentantul asociatiei familiale;
b) in cazul in care una dintre conditiile de acordare a autorizatiei nu mai este
indeplinita;
c) ca urmare a constatarii neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si/sau a
aplicarii unei sanctiuni de catre organele de control abilitate, caz in care organele
de control au obligatia de a comunica masura dispusa primariei emitente a
autorizatiei, in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a acestei masuri.
(2) Cererea de renuntare la autorizatie din initiativa detinatorului si
transmiterea renuntarii la autorizatie se fac la primaria emitenta, care are
obligatia de a transmite catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal

cazurile de anulare a autorizatiei si certificatul de inregistrare in original, in


vederea radierii din oficiu a persoanei fizice/asociatiei familiale autorizate.
(3) In cazul in care persoana fizica/reprezentantul asociatiei familiale
autorizate doreste modificarea formei de organizare (persoana fizica sau asociatie
familiala) mentionate in autorizatie, autorizatia initiala se revoca la cerere, prin
dispozitie a primarului care a emis-o, si este eliberata o alta autorizatie in
conditiile legii, prin reluarea procedurii.
(4) Masura revocarii autorizatiei poate fi contestata in instanta, in conditiile
legii.
CAPITOLUL IV
Sanctiuni
Art. 15. - (1) Potrivit dispozitiilor legii, se sanctioneaza conform prevederilor
legale in vigoare urmatoarele fapte:
a) exercitarea de catre persoanele fizice sau asociatiile familiale de activitati
economice fara autorizatie emisa in conditiile legii, fapta ce constituie
contraventie si se pedepseste potrivit legii;
b) nerespectarea legislatiei in vigoare specifice in domeniul sanitar, sanitarveterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor,
precum si a reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea
desfasurata si a normelor de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata, pe
care persoana fizica autorizata sau asociatia familiala s-a angajat sa le respecte in
baza declaratiei pe propria raspundere.
(2) Persoana fizica autorizata sau asociatia familiala este obligata sa detina
registrul unic de control, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform
prevederilor legale si se consemneaza in registrul unic de control al persoanei
fizice autorizate sau asociatiei familiale verificate, de catre fiecare organ de
control care a efectuat inspectia.
Art. 16. - (1) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod
independent sau asociatia familiala careia i-a fost anulata autorizatia ca urmare a
aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea unui
an de la comunicarea masurii de revocare, ramasa definitiva.
(2) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau
asociatia familiala careia i-a fost anulata a doua oara autorizatia ca urmare a
aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea a 3
ani de la comunicarea ultimei masuri de anulare, ramasa definitiva.
(3) In cazul in care persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod
independent sau asociatia familiala solicita o noua autorizare fara respectarea
termenelor prevazute la alin. (1) si (2), cererea va fi respinsa ca prematura.
CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 17. - Autorizatiile obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitati
economice in mod independent si asociatiile familiale autorizate in baza Legii nr.
507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre
persoane fizice raman valabile. Inscrierea de noi activitati in autorizatie se face
in conditiile legii, respectandu-se procedura din prezentele norme.
Art. 18. - Primariile au obligatia de a intreprinde, in conformitate cu
prevederile legale in materie, masurile ce se impun pentru ca o data cu trecerea la
inregistrarea on-line sa fie capabile sa faciliteze schimburile de informatii prin
mijloace electronice cu organele fiscale teritoriale, oficiile registrului comertului
de pe langa tribunale, organele de control abilitate si cu cetatenii.
Art. 19. - Autorizatia prevazuta in anexa nr. 9 va fi tiparita la Compania
Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. pentru a i se asigura elementele de
securizare necesare.
Art. 20. - Anexele nr. 1-9*) fac parte integranta din prezentele norme.
__________
*) Anexele nr. 1-9 sunt reproduse in facsimil.
ANEXA Nr. 1
la norme
NOMENCLATORUL
activitatilor din economia nationala care fac obiectul legii
+---------------------------------------------------------------------------------------------

+
Codul

clasei
DENUMIRE

CAEN

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0111 Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0112 Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bauturi si mirodenii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0121 Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0122 Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si asinilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0123 Cresterea porcinelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0124 Cresterea pasarilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0125 Cresterea altor animale

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0130 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0141 Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic

(arhitectura peisagera)

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0142 Activitati de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitatilor

veterinare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0150 Vanatoare, ocrotirea vanatului, inclusiv activitati de servicii anexe

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0201 Silvicultura si exploatare forestiera

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0202 Servicii auxiliare silviculturii si exploatarii forestiere

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0501 Pescuitul

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
0502 Piscicultura

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


1010 Extractia si prepararea carbunelui superior (PCS >= 23.865 kJ/kg)

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1020 Extractia si prepararea carbunelui inferior (PCS < 23.865 kJ/kg)

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1030 Extractia si prepararea turbei

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1110 Extractia hidrocarburilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1120 Servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale, exclusiv prospectiunile

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1310 Extractia si prepararea minereurilor feroase

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1320 Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereurile

radioactive)

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1411 Extractia pietrei pentru constructii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1412 Extractia pietrei calcaroase, ghipsului si a cretei

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1413 Extractia ardeziei

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1421 Extractia pietrisului si nisipului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1422 Extractia argilei si caolinului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1430 Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica si a ingrasamintelor

naturale

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1440 Extractia sarii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1450 Alte activitati extractive n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1511 Productia si conservarea carnii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1512 Productia si conservarea carnii de pasare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


1520 Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1531 Prelucrarea si conservarea cartofilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1532 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1533 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1541 Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1542 Fabricarea uleiurilor si a grasimilor rafinate

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1543 Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1551 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1552 Fabricarea inghetatei

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1561 Fabricarea produselor de morarit

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1562 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1571 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1572 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1581 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1582 Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si altor produse similare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1583 Fabricarea zaharului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1584 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1585 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1586 Prelucrarea ceaiului si cafelei

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


1587 Fabricarea condimentelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1588 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1589 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1591 Fabricarea bauturilor alcoolice distilate

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1593 Fabricarea vinurilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1594 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1595 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1596 Fabricarea berii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1597 Fabricarea maltului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1598 Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1711 Pregatirea fibrelor si filarea in fire de bumbac si tip bumbac

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1712 Pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana cardata si tip lana cardata

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1713 Pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana pieptanata si tip lana

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1714 Pregatirea si filarea in fire a fibrelor tip

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1715 Prelucrarea si rasucirea matasii naturale si artificiale (inclusiv din scame) si a

firelor sintetice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1716 Fabricarea atei de cusut

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1717 Pregatirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1721 Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac


+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1722 Tesaturi din lana cardata si din fire tip lana cardata

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1723 Tesaturi din lana pieptanata si din fire tip lana pieptanata

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1724 Tesaturi din matase si din fire tip matase

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1725 Tesaturi din alte textile

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1730 Finisarea materialelor textile

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1740 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si

lenjeriei de corp)

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1751 Fabricarea de covoare si mochete

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1752 Fabricarea de franghii, sfori si plase

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1753 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de

imbracaminte

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1754 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1771 Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon, tricotati sau crosetati

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1772 Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau crosetate

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1810 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1821 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1822 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1823 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1824 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.


+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1830 Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1910 Tabacirea si finisarea pieilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1920 Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
1930 Fabricarea incaltamintei

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2010 Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, placi din aschii

de lemn, placi fibrolemnoase etc.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2030 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2040 Fabricarea ambalajelor din lemn

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2051 Fabricarea altor produse din lemn

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2052 Fabricarea articolelor din pluta, paie si impletituri

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2111 Fabricarea celulozei

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2112 Fabricarea hartiei si cartonului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2121 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2122 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2123 Fabricarea articolelor de papetarie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2124 Fabricarea tapetului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2125 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2231 Reproducerea inregistrarilor audio

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


2232 Reproducerea inregistrarilor video

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2233 Reproducerea inregistrarilor informatice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2310 Fabricarea produselor de cocserie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2411 Fabricarea gazelor industriale

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2412 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2413 Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2414 Fabricarea altor produse chimice organice de baza

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2415 Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2416 Fabricarea materialelor plastice in forme primare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2417 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2420 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2430 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2441 Fabricarea produselor farmaceutice de baza

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2451 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2452 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2461 Fabricarea explozivilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2462 Fabricarea cleiurilor si gelatinelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2463 Fabricarea uleiurilor esentiale

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


2464 Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2465 Fabricarea suportilor destinati inregistrarilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2466 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2470 Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2511 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2512 Resaparea anvelopelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2513 Fabricarea altor produse din cauciuc

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2521 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2524 Fabricarea altor produse din material plastic

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2611 Fabricarea sticlei plate

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2612 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2613 Fabricarea articolelor din sticla

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2614 Fabricarea fibrelor din sticla

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2615 Fabricarea de sticlarie tehnica

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2622 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2623 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


2624 Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2625 Fabricarea altor produse ceramice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2626 Fabricarea produselor ceramice refractare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2630 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2640 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2651 Fabricarea cimentului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2652 Fabricarea varului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2653 Fabricarea ipsosului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2661 Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2663 Fabricarea betonului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2664 Fabricarea mortarului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2665 Fabricarea produselor din azbociment

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2670 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2681 Fabricarea de produse abrazive

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2682 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2710 Productia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2721 Productia de tuburi (tevi) din fonta

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


2722 Productia de tuburi (tevi) din otel

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2731 Tragere la rece

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2732 Laminare la rece

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2733 Productia altor profile obtinute la rece

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2734 Trefilare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2741 Productia metalelor pretioase

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2742 Metalurgia aluminiului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2743 Productia plumbului, zincului si cositorului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2744 Metalurgia cuprului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2745 Productia altor metale neferoase

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2751 Turnarea fontei

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2752 Turnarea otelului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2753 Turnarea metalelor neferoase usoare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2754 Turnarea altor metale neferoase

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2811 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2812 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2821 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2822 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2830 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


2840 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia
pulberilor
+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2851 Tratarea si acoperirea metalelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2852 Operatiuni de mecanica generala

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2861 Fabricarea produselor de taiat si de uz casnic

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2862 Fabricarea uneltelor de mana

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2863 Fabricarea articolelor de feronerie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2871 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2872 Fabricarea ambalajelor din metale usoare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2873 Fabricarea articolelor din fire metalice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2874 Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2875 Fabricarea altor articole din metal

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2911 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule

si motociclete)

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2912 Fabricarea de pompe si compresoare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2913 Fabricarea de articole de robinetarie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2914 Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2923 Fabricarea echipamentelor industriale de ventilatie si frigorifice (cu exceptia celor

pentru uz casnic)

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare generala

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


2931 Fabricarea tractoarelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2932 Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2941 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2942 Fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2943 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2952 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si

tutunului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2954 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2955 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2956 Fabricarea altor masini si utilaje specifice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2971 Fabricarea de masini si aparate electrocasnice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
2972 Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3001 Fabricarea masinilor de birou

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3002 Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3110 Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3120 Productia de aparate pentru distributia si comanda electricitatii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3130 Productia de fire si cabluri electrice si optice, izolate

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3140 Productia de acumulatori, baterii si pile electrice


+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3150 Productia de lampi electrice si echipamente de iluminat

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3161 Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3162 Productia altor componente electrice n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3210 Productia tuburilor electronice si a altor componente electronice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3220 Productia de emitatoare radio-televiziune, echipamente si aparate telefonice si

telegrafice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3230 Productia de receptoare de radio si televiziune; aparate de inregistrare si

reproducere audio sau video

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3310 Productia de aparatura si instrumente medicale

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3320 Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptia

echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale)

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3330 Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procesele industriale

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3340 Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3350 Productia de ceasuri

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3410 Productia de autovehicule

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3420 Productia de caroserii, remorci si semiremorci

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3430 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3511 Constructii si reparatii de nave

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3512 Constructii si reparatii de ambarcatiuni sportive si de agrement

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3520 Constructia si repararea materialului rulant

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


3541 Productia de motociclete

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3542 Productia de biciclete

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3543 Productia de vehicule pentru invalizi

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3550 Productia altor mijloace de transport n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3611 Productia de scaune

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3612 Productia mobilierului pentru birou si magazine

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3613 Productia mobilierului pentru bucatarii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3614 Productia altor tipuri de mobilier

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3615 Productia de saltele si somiere

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3621 Baterea monedelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3622 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3630 Fabricarea instrumentelor muzicale

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3640 Fabricarea articolelor pentru sport

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3650 Fabricarea jocurilor si jucariilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3661 Fabricarea bijuteriilor de fantezie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3662 Confectionarea maturilor si periilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3663 Fabricarea altor produse manufacturiere

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
3720 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


4021 Productia gazelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4022 Distributia si comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4030 Productia si distributia energiei termice si a apei calde

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4100 Captarea, tratarea si distributia apei

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4511 Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4512 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4521 Constructii de cladiri si lucrari de geniu civil

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4522 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4523 Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4524 Constructii hidrotehnice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4525 Alte lucrari speciale de constructii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4531 Lucrari de instalatii electrice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4532 Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4533 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4534 Alte lucrari de instalatii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4541 Lucrari de ipsoserie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4542 Lucrari de tamplarie si dulgherie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4543 Lucrari de pardosire si placare a peretilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


4545 Alte lucrari de finisare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
4550 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de deservire aferent

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5010 Comert cu autovehicule

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5020 Intretinerea si repararea autovehiculelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5030 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5040 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea

motocicletelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5050 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5111 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime
textile

si cu semifabricate

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5112 Intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si produse chimice pentru
industrie
+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5113 Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5114 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5115 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5116 Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole din piele

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5117 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5118 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific,

n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5119 Intermedieri in comertul cu produse diverse

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5121 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5122 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor


+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5123 Comert cu ridicata al animalelor vii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5124 Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor prelucrate

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5125 Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5131 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5132 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5133 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor
comestibile
+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5134 Comert cu ridicata al bauturilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5135 Comert cu ridicata al produselor din tutun

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5136 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5137 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5138 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si
moluste
+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5139 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5141 Comert cu ridicata al produselor textile

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5142 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5143 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de

radio si televizoarelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5144 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete si produse de

intretinere

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5145 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5146 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice


+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5151 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor

derivate

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5152 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5153 Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5154 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie, pentru instalatii

sanitare si de incalzire

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5155 Comert cu ridicata al produselor chimice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5156 Comert cu ridicata al altor produse intermediare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5157 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5181 Comert cu ridicata al masinilor-unelte

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5182 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5183 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si

de tricotat

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5184 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5185 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5186 Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5187 Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5188 Comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor si uneltelor agricole, inclusiv al

tractoarelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5190 Comert cu ridicata al altor produse


+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5211 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse

alimentare, bauturi si tutun

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5212 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse

nealimentare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5221 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5222 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5223 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5224 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5225 Comert cu amanuntul al bauturilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5226 Comert cu amanuntul al produselor din tutun

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5227 Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5231 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5232 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5233 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5241 Comert cu amanuntul al textilelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5242 Comert cu amanuntul al imbracamintei

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5243 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5244 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz

casnic

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5245 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, al aparatelor de

radio si televizoarelor


+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5246 Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru

vopsit

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5247 Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5248 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5250 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5261 Comert cu amanuntul prin corespondenta

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5262 Comert cu amanuntul prin standuri si piete

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5263 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5271 Reparatii de incaltaminte si ale altor articole din piele

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5272 Reparatii de articole electrice de uz gospodaresc

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5273 Reparatii de ceasuri si bijuterii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5274 Reparatii de alte articole personale n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5510 Hoteluri

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5521 Tabere de tineret si refugii montane

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5522 Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5523 Alte mijloace de cazare n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5530 Restaurante

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5540 Baruri

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
5551 Cantine

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


5552 Alte unitati de preparare a hranei

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6010 Transporturi pe calea ferata

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6021 Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6022 Transporturi cu taxiuri

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6023 Transporturi terestre de calatori, ocazionale

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6030 Transporturi prin conducte

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6110 Transporturi maritime si de coasta

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6120 Transporturi pe cai navigabile interioare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6220 Transporturi aeriene ocazionale

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6311 Manipulari

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6312 Depozitari

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6321 Alte activitati anexe transporturilor terestre

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6322 Alte activitati anexe transporturilor pe apa

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6323 Alte activitati anexe transporturilor aeriene

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6330 Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta

turistica n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6340 Activitati ale altor agentii de transport

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6412 Alte activitati de curier (altele decat cele de posta nationala)

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
6420 Telecomunicatii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7121 Inchirierea altor mijloace de transport terestru


+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7122 Inchirierea mijloacelor de transport pe apa

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7123 Inchirierea mijloacelor de transport aerian

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7131 Inchirierea masinilor si echipamentelor agricole

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7132 Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de
deservire

aferent

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7133 Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7134 Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7140 Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti n.c.a

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7210 Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware)

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7221 Editare de programe

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7222 Consultanta si furnizare de alte produse software

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7230 Prelucrarea informatica a datelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7240 Activitati legate de bazele de date

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7250 Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7260 Alte activitati legate de informatica

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7460 Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7470 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7481 Activitati fotografice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7482 Activitati de ambalare

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


7485 Activitati de secretariat si traducere

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7486 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
7487 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9001 Colectarea si tratarea apelor uzate

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9002 Colectarea si tratarea altor reziduuri

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9003 Salubritate, depoluare si activitati similare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9231 Creatie si interpretare artistica si literara

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9232 Activitati de gestionare a salilor de spectacol

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9233 Balciuri si parcuri de distractii

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9234 Alte activitati de spectacole n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9240 Activitati ale agentiilor de presa

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9251 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9252 Activitati ale muzeelor, conservarea monumentelor si cladirilor istorice

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9253 Activitati ale gradinilor botanice si zoologice si zoologice si ale rezervatiilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9272 Alte activitati recreative n.c.a.

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9253 Activitati ale gradinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor naturale

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9301 Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9302 Coafura si alte activitati de infrumusetare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9305 Alte activitati de servicii personale n.c.a.

+------+--------------------------------------------------------------------------------------


9500 Activitati ale personalului angajat in gospodarii particulare

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9600 Activitati desfasurate in gospodarii private, de producere a bunurilor destinate

consumului propriu

+------+-------------------------------------------------------------------------------------
9700 Activitati ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii

+--------------------------------------------------------------------------------------------+

Nr. 2

ANEXA
la

norme

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
I.
II.
III.

MINISTERUL JUSTITIEI
CERERE
Primarie - numar si data
inregistrare:
--------------------
.................................

OFICIUL REGISTRULUI [ ] verificare disponibilitate Oficiul registrului comertului de

COMERTULUI DE PE LANGA
firma
pe langa tribunal - numar si data

TRIBUNALUL
[ ] rezervare denumire firma
inregistrare:

.......................
.................................

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
Stabilirea firmei se face la optiunea si pe raspunderea solicitantului; oficiul registrului

comertului raspunde numai de exactitatea datelor furnizate pe baza acestei cereri.

Solicitarea de denumire firma in vederea inregistrarii in registrul comertului nu este

constitutiva de drepturi in sensul Legii nr. 84/1998; in caz de conflict intre denumirea

firmei si o marca inregistrata drepturile conferite de marca vor prevala.

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
IV.

1.
Subsemnatul .............................................................................,

(nume, prenume)

in calitate de .................................................., identificat


cu ..........,

(persoana fizica/reprezentant asociatie familiala)

seria ......, nr. ..................


CIF ...................................................,

(cod de identificare fiscala)

2. domiciliul/resedinta in: localitatea ..........................,


Judet/sector ...........;
3. prin ...............................................,
CIF ...............................,


(nume, prenume)
(cod de identificare fiscala)

in calitate de .........................,
conform ..........................................,
4. solicit verificare disponibilitate si/sau rezervare firma(1) pentru:

[ ] autorizare si inmatriculare
[ ] schimbare denumire

5.

+------------------------------------------------------------------------------------------+
Nr.
Denumiri propuse in ordinea preferintelor

Denumire rezervata

crt.
(nume, prenume, semnatura
referent)
+----+--------------------------------------------------+----------------------------------
1.

+----+--------------------------------------------------+----------------------------------
2.

+----+--------------------------------------------------+----------------------------------
3.

+------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte,
precum

si savarsirea de acte de concurenta neloiala sunt pedepsite conform legii.

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
Data: .........................

Semnatura, .........................

Nota: (1) Dovada rezervarii firmei este valabila trei luni de la data emiterii
acesteia.
ANEXA Nr. 3
la norme
DECLARATIE - TIP
pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare
prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii
impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei
consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate
a produselor si serviciilor puse pe piata
Subsemnatul ........................................ cetatean ...............
posesor al
B.I. (C.I.), seria ..... nr. .............., eliberat(a) de ........,
CNP ............../
pasaport nr. ................., eliberat de ................, permis de sedere
nr. ..........
...... in calitate de:
persoana fizica [ ];
reprezentant al asociatiei familiale [ ];
cu domiciliul/resedinta in: localitatea ...................................., str
.......
................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .....,
judetul/sectorul ......

............., telefon .............../.................,


fax .............../...............
.., e-mail .................................,
declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de
legea
penala, urmatoarele:
a. indeplinesc conditiile de functionare din punct de vedere al prevenirii si
stingerii
incendiilor, la sediul social si/sau sediul sediile secundar(e) pentru activitatile
declarate
in cererea de inregistrare;
b. indeplinesc conditiile legislative cerute de normele igienico-sanitare si de
sanatate
publica, pentru domeniul meu de activitate;
c. cunosc si indeplinesc prevederile legislative privind securitatea si sanatatea
in munca;
d. cunosc si mi-am insusit prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare,
privind
conditiile igienico-sanitar veterinare de functionare a unitatilor supuse controlului
sanitar
veterinar;
e. cunosc si respect prevederile legislatiei de protectie a mediului in vigoare;
f. cunosc si respect reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru
activitatea
desfasurata;
g. cunosc si respect normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe
piata.
Pe data inceperii activitatii ma oblig sa respect prevederile legale in vigoare.
Data
______________________

Semnatura
______________________

ANEXA Nr. 4
la norme
Primaria ..................................
Judetul ...................................
DECLARATIE - TIP
de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea
pentru care se solicita autorizarea in cazul
meseriilor traditionale si artizanale
Este notoriu ca domnul/doamna ................... cetatean .......... posesor al
B.L
(C.I.) seria ...... nr. ............... eliberat de .....................
CNP ...........
......., eliberat de ....................... in calitate de:
persoana fizica [ ];
reprezentant al asociatiei familiale [ ];
cu domiciliul in localitatea ................, str .......................... nr.
.....,
bl ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ........,
telefon ..............., fax ..............., e-mail ................., practica
meseria traditionala/artizanala constand in ..................................., cu o
vechime de ............... .
Primar
......................
ANEXA Nr. 5
la norme

Data
......................

DECLARATIE-TIP
pe propria raspundere privind situatia financiara a solicitantului,
cetatean din statele membre ale Uniunii Europene
si din Spatiul Economic European
Subsemnatul ............................. cetatean ................. pasaport nr.
.......
...., eliberat de ..................... .
Cu domiciliul in tara ................... localitatea .......................
str. ....
........................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. .....,
judetul/
sectorul ............., telefon ............../.............,
fax .............../..........
...., e-mail .................................. .
in calitate de:
persoana fizica [ ];
reprezentant al asociatiei familiale [ ];
cu resedinta in: localitatea ................, str. ......................... nr.
....,
bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ............,
telefon .............,
fax ..............., e-mail ............................,
declar pe propria raspundere, ca nu am datorii fiscale si ca nu am savarsit fapte
de
natura celor care se inscriu in cazierul fiscal si cunosc ca falsul in declaratii
este
sanctionat de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiarfiscala.

Data
.....................

Semnatura
.....................
ANEXA Nr. 6
la norme

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
I.
II.
III.

CERERE
Primarie - numar si data
inregistrare:

PRIMARIA

.................................

[ ] autorizare si inregistrare Oficiul registrului comertului de

......................[ ] completare/modificare
pe langa tribunal - numar si data

autorizatie si inregistrare
inregistrare:

.................................

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
IV.

DOMNULE PRIMAR,

1.
Subsemnatul .............................................................................,

(nume, prenume)

in calitate de .................................................., identificat

cu ..........,

(persoana fizica/reprezentant asociatie familiala)

seria ........., nr. ........................


CIF ..........................................,

(cod de identificare fiscala)

data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ...........,


judet/tara ...............;

zi luna
an

2. Cu domiciliu in: localitatea ..............., str. ...........................,


nr. .....,
bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ............, cod
postal ..........,
tara .........................; telefon ......................,
fax ........................,
cetatenie: ................................, stare
civila: .................................;
3. Resedinta in Romania (daca este
cazul): ..................................................
............................................................................................;

4. prin ...........................................,
CIF ...................................,

(nume, prenume)
(cod de identificare fiscala)

in calitate de .........................,
conform ..........................................,
in temeiul Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor

familiale care desfasoara activitati economice in mod independent si a Legii nr. 26/1990

privind registrul comertului, republicata, cu modificarile ulterioare, va solicit:

4.1. [ ] eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea de activitati economice, inregistrarea

in registrul comertului si la organul fiscal;

4.2. [ ] completarea/modificarea autorizatiei si inregistrarea in registrul comertului;

dupa cum urmeaza:

+--------------------------------------------------------------------------------------------
V.

1. Forma de organizare:
[ ] persoana fizica
[ ] asociatie familiala

2. Denumire
firma: .........................................................................,
avand numar de ordine in registrul comertului(1) ..............................., cod unic
de
inregistrare(1) ...............................;

3. Sediul firmei: localitatea ................, str. ............................,


nr. .....,
bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector .........., cod
postal ............,
telefon .................., ....................,
fax .................., ..................,
e-mail .............................., web
site ............................................;
4. Obiectul de activitate

4.1. Activitatea principala: clasa CAEN |_|_|_|


_| ...........................................
.............................................................................................

4.2. Activitati secundare:


[ ] constituire
[ ] completare

Clasa CAEN |_|_|_|


_| ........................................................................
.............................................................................................

Clasa CAEN |_|_|_|

_| ........................................................................
.............................................................................................

Clasa CAEN |_|_|_|


_| ........................................................................
.............................................................................................

Clasa CAEN |_|_|_|


_| ........................................................................
.............................................................................................

Clasa CAEN |_|_|_|


_| ........................................................................
.............................................................................................

Clasa CAEN |_|_|_|


_| ........................................................................
.............................................................................................

4.3. Activitati itinerante (clasa


CAEN) .....................................................
.............................................................................................

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
Nota: (1) Se completeaza numai in cazul cererilor de completare/modificare autorizatie si
inregistrare.
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
VI. Locul de desfasurare a activitatilor (inclusiv activitati itinerante in alte
localitati):
1. [ ] Sediul firmei
2. [ ] Domiciliul consumatorului/clientului

3. [ ] Alte
sedii: ..........................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

(localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament)

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
VII. [ ] Solicit inregistrarea fiscala conform datelor inscrise in Anexa nr. 6.2.

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
VIII. Modificari ale datelor inscrise in
autorizatie: .......................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
IX. In sustinerea cererii, depun actele doveditoare mentionate in opisul de documente.

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
X.
OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU AUTORIZARE SI INREGISTRARE

+---------------------------------------------------------------------------------------------

+
+------------------------------------------------++------------------------------------------+
Nr.
Denumirea actului
Nr. Nr.
Denumirea actului
Nr.

crt.
filecrt.
file
+----+--------------------------------------+----+----+---------------------------------+---
1. Cerere de verificare disponibilitate
10. Dovada plata taxe

si/sau rezervare firma

+----+--------------------------------------+----+----+---------------------------------+---
2. Cerere pentru obtinerea certificatului
11.

de cazier fiscal

+----+--------------------------------------+----+----+---------------------------------+---
3. Declaratie tip pe propria raspundere
12.

+----+--------------------------------------+----+----+---------------------------------+---
4. Declaratie tip de notorietate

13.

+----+--------------------------------------+----+----+---------------------------------+---
5. Declaratie pe propria raspundere

14.

autentificata

+----+---------------------------------+---
+----+--------------------------------------+----15.

6. Copii de pe actele de identitate

+----+---------------------------------+---
+----+--------------------------------------+----16.

7. Certificate medicale

+----+---------------------------------+---
+----+--------------------------------------+----17.

8. Anexa nr. 6.1. - reprezentant/membrii


+----+---------------------------------+---

asociatiei familiale

18.

+----+--------------------------------------+----+--------------------------------------+---
9. Anexa nr. 6.2. - referitor

Total file:

inregistrarea fiscala

+------------------------------------------------++------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
XI.
Declar ca nu detin o alta autorizatie in calitate de persoana fizica si nu fac parte

dintr-o alta asociatie familiala autorizata.

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
XII. Anexele nr. .................................. fac parte integranta din prezenta
cerere.

Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte

sunt pedepsite conform legii.

Data: ........................
Semnatura ........................

+---------------------------------------------------------------------------------------------

+
Domnului Primar al ...................................................

Nr. intrare: .................

data: ..................

REPREZENTANT/MEMBRII ASOCIATIEI FAMILIALE


+--------------------------------------------------------------------------------------------+

[ ] Reprezentant

+--------------------------------------------------------------------------------------------
I. INREGISTRARE CA URMARE a: [ ] modificarii datelor de identificare

[ ] retragerii din functie


a ..................................

(numele si prenumele

reprezentantului retras)

+--------------------------------------------------------------------------------------------
II. DATE DE IDENTIFICARE

1. Nume: ...................................
prenume: .................................... .
2. Act identitate .......... seria ......, nr. ...........
CIF ........................... .

(cod de identificare
fiscala)
3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ...........,
judet/tara .......... .

zi luna
an

4. Domiciliu: localitatea ......................., str. ......................,


nr. .......,
bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. .....,
judet/sector ..............................,
cod postal ..........., tara .................., telefon .............,
fax .............. .
5. Cetatenie: ................................. . 6. Stare
civila: ....................... .
7. Resedinta in Romania (daca este
cazul): .................................................
.......................................................................................... .

8. Declar pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform

legii, ca nu detin o alta autorizatie in calitate de persoana fizica si nu fac parte dintro
alta asociatie familiala autorizata.

Semnatura .......................

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+

[ ] Membrii asociatiei familiale

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
I. INREGISTRARE CA URMARE a: [ ] constituirii asociatiei
[ ] cooptarii unui asociat
nou

[ ] modificarii datelor de
[ ] retragerii din asociatie

identificare

+--------------------------------------------------------------------------------------------
II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completeaza la constituire si la mentiuni de

modificare date de identificare sau asociati noi)

1. Nume: ...................................
prenume: .................................... .
2. Act identitate .......... seria ......, nr. ...........
CIF ........................... .

(cod de identificare
fiscala)
3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ...........,
judet/tara .......... .

zi luna
an

4. Domiciliu: localitatea ......................., str. ......................,


nr. .......,
bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. .....,
judet/sector ..............................,
cod postal ..........., tara .................., telefon .............,
fax .............. .
5. Cetatenie: ...................... . 6. Calitatea de membru al
familiei ................ .
7. Stare civila: ............... . 8. Resedinta in Romania (daca este
cazul): ..............
.......................................................................................... .

9. Declar pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform

legii, ca nu detin o alta autorizatie in calitate de persoana fizica si nu fac parte dintro
alta asociatie familiala autorizata.

Semnatura .......................

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
I. INREGISTRARE CA URMARE a: [ ] constituirii asociatiei
[ ] cooptarii unui asociat nou

[ ] modificarii datelor de
[ ] retragerii din asociatie

identificare

+--------------------------------------------------------------------------------------------
II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completeaza la constituire si la mentiuni de

modificare date de identificare sau asociati noi)

1. Nume: ...................................
prenume: .................................... .
2. Act identitate .......... seria ......, nr. ...........
CIF ........................... .

(cod de identificare
fiscala)
3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ...........,
judet/tara .......... .

zi luna
an

4. Domiciliu: localitatea ......................., str. ......................,


nr. .......,
bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. .....,
judet/sector ..............................,
cod postal ..........., tara .................., telefon .............,
fax .............. .
5. Cetatenie: ...................... . 6. Calitatea de membru al
familiei ................ .
7. Stare civila: ............... . 8. Resedinta in Romania (daca este
cazul): ..............
.......................................................................................... .

9. Declar pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform

legii, ca nu detin o alta autorizatie in calitate de persoana fizica si nu fac parte dintro
alta asociatie familiala autorizata.

Semnatura .......................

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
Nr. intrare: .................

data: ..................

+--------------------------------------------------------------------------------------------+

Membrii asociatiei familiale

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
I. INREGISTRARE CA URMARE a: [ ] constituirii asociatiei
[ ] cooptarii unui asociat nou

[ ] modificarii datelor de
[ ] retragerii din asociatie

identificare

+--------------------------------------------------------------------------------------------
II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completeaza la constituire si la mentiuni de

modificare date de identificare sau asociati noi)

1. Nume: ...................................
prenume: .................................... .
2. Act identitate .......... seria ......, nr. ...........
CIF ........................... .

(cod de identificare
fiscala)
3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ...........,
judet/tara .......... .

zi luna
an

4. Domiciliu: localitatea ......................., str. ......................,


nr. .......,
bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. .....,
judet/sector ..............................,
cod postal ..........., tara .................., telefon .............,
fax .............. .
5. Cetatenie: ...................... . 6. Calitatea de membru al
familiei ................ .
7. Stare civila: ............... . 8. Resedinta in Romania (daca este
cazul): ..............
.......................................................................................... .

9. Declar pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform

legii, ca nu detin o alta autorizatie in calitate de persoana fizica si nu fac parte dintro
alta asociatie familiala autorizata.

Semnatura .......................

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
I. INREGISTRARE CA URMARE a: [ ] constituirii asociatiei
[ ] cooptarii unui asociat nou

[ ] modificarii datelor de
[ ] retragerii din asociatie

identificare

+--------------------------------------------------------------------------------------------
II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completeaza la constituire si la mentiuni de

modificare date de identificare sau asociati noi)

1. Nume: ...................................
prenume: .................................... .

2. Act identitate .......... seria ......, nr. ...........


CIF ........................... .

(cod de identificare
fiscala)
3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ...........,
judet/tara .......... .

zi luna
an

4. Domiciliu: localitatea ......................., str. ......................,


nr. .......,
bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. .....,
judet/sector ..............................,
cod postal ..........., tara .................., telefon .............,
fax .............. .
5. Cetatenie: ...................... . 6. Calitatea de membru al
familiei ................ .
7. Stare civila: ............... . 8. Resedinta in Romania (daca este
cazul): ..............
.......................................................................................... .

9. Declar pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform

legii, ca nu detin o alta autorizatie in calitate de persoana fizica si nu fac parte dintro
alta asociatie familiala autorizata.

Semnatura .......................

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
I. INREGISTRARE CA URMARE a: [ ] constituirii asociatiei
[ ] cooptarii unui asociat nou

[ ] modificarii datelor de
[ ] retragerii din asociatie

identificare

+--------------------------------------------------------------------------------------------
II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completeaza la constituire si la mentiuni de

modificare date de identificare sau asociati noi)

1. Nume: ...................................
prenume: .................................... .
2. Act identitate .......... seria ......, nr. ...........
CIF ........................... .

(cod de identificare
fiscala)
3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ...........,
judet/tara .......... .

zi luna
an

4. Domiciliu: localitatea ......................., str. ......................,


nr. .......,
bloc ....., scara ....., etaj ....., ap. .....,
judet/sector ..............................,
cod postal ..........., tara .................., telefon .............,
fax .............. .
5. Cetatenie: ...................... . 6. Calitatea de membru al
familiei ................ .
7. Stare civila: ............... . 8. Resedinta in Romania (daca este
cazul): ..............
.......................................................................................... .

9. Declar pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform

legii, ca nu detin o alta autorizatie in calitate de persoana fizica si nu fac parte dintro
alta asociatie familiala autorizata.

Semnatura .......................

+---------------------------------------------------------------------------------------------

+
ANEXA Nr. 6.2.
la norme
Nr. intrare: .................

data: ..................

REFERITOR LA INREGISTRAREA FISCALA DECLAR URMATOARELE*):


+--------------------------------------------------------------------------------------------+
I. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

1. Platitor de T.V.A.

1.1. Cifra de afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere pe

care estimati ca o veti realiza, ......................... lei, din care:

1.1.1. din operatiuni taxabile ....................................................... lei

1.1.2. din operatiuni scutite cu drept de deducere ................................... lei

1.2.
[ ] Declarati ca realizati operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere

din care estimati ca veti obtine o cifra de afaceri anuala sub plafonul de

scutire prevazut de lege, dar doriti sa optati pentru aplicarea regimului

normal de T.V.A.?

1.3.
[ ] Realizati in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.?

1.3.1. [ ] Declarati ca desfasurati in exclusivitate operatiuni scutite din arendarea,

concesionarea si inchirierea de bunuri imobile, cu exceptiile prevazute de lege,

dar doriti sa optati pentru taxarea acestora?

1.4. Plata T.V.A.:

1.4.1. [ ] lunara

1.4.2. [ ] trimestriala

+--------------------------------------------------------------------------------------------
2. [ ] Platitor de accize

+--------------------------------------------------------------------------------------------
3. [ ] Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor

+--------------------------------------------------------------------------------------------
4. Contributii:

4.1. [ ] Contributia pentru asigurari sociale de sanatate

4.2. [ ] Contributia pentru asigurari de somaj

4.3. [ ] Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

4.4. [ ] Contributia de asigurari sociale

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
*) Datele referitoare la inregistrarea fiscala se completeaza la infiintare.
Mentiunile
referitoare la modificarea acestor date, se declara la organul fiscal competent cu
exceptia
datelor privind modificarea atributului de platitor/neplatitor de T.V.A.
Inregistrarea si

scoaterea din evidenta a platitorilor de taxa pe valoarea adaugata, ulterior


infiintarii, se
solicita la oficiul registrului comertului prin completarea Cererii de preschimbare a
ertificatului de inregistrare.
INSTRUCTIUNI
de completare a rubricilor privind inregistrarea fiscala
I. Date privind vectorul fiscal
1. Platitor de T.V.A.
1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in cursul anului fiscal din
operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.
1.1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in anul fiscal din operatiuni
taxabile.
1.1.2. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in anul fiscal din operatiuni
scutite cu drept de deducere.
1.2. Se marcheaza cu "X" doar de catre platitorii care estimeaza ca vor realiza o cifra de
afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere sub plafonul de
scutire prevazut de lege si opteaza pentru aplicarea regimului normal de T.V.A,.
1.3. Se marcheaza cu "X" de catre platitorii care realizeaza in exclusivitate operatiuni
care nu dau drept de deducere a T.V.A.
1.3.1. Se marcheaza cu "X" de catre platitorii care realizeaza exclusiv operatiuni de
opteaza pentru taxarea acestora.
1.4. Randurile 1.4.1.-1.4.2. se marcheaza cu "X" de catre platitorii de T.V.A. care,
conform legii, sunt obligati la plata lunara sau trimestriala a acestui impozit, dupa caz.
Randurile 2 si 3 se marcheaza cu "X", dupa caz, de catre contribuabilii care, conform
legilor in vigoare, devin platitori de accize, de impozit pe venitul din salarii si pe
venituri asimilate salariilor, dupa caz.
4. Contributii
Randurile 4.1.-4.4. se marcheaza cu "X" numai de catre contribuabilii care, conform
legilor in vigoare, sunt platitori de contributiile respective.
II. Precizari privind corelarea intre randuri
Randul 1.1. se completeaza, conform obiectului de activitate al comerciantului, cu cifra
de afaceri anuala pe care estimeaza ca o va realiza, prin insumarea randurilor 1.1.1. si
1.1.2. din formular.
Daca suma inscrisa la randul 1.1. este de pana la 100.000 de euro inclusiv, sau echivalent
in lei, atunci comerciantul va bifa casuta 1.4.2. - plata trimestriala a T.V.A.-ului.
Daca suma inscrisa la randul 1.1 este de peste 100.000 de euro, sau echivalent in lei,
atunci comerciantul va bifa casuta 1.4.1. - plata lunara a T.V.A.-ului.
Daca la randul 1.1. cifra de afaceri anuala este mai mare 2 mld. lei, atunci comerciantul
nu bifeaza nici una din casutele 1.2. sau 1.3.
Daca la randul 1.1. cifra de afaceri anuala este mai mica 2 mld. lei, atunci comerciantul
poate bifa una din casutele 1.2. sau 1.3.1.
In situatia in care comerciantul bifeaza casuta 1.3., atunci nu mai poate bifa nici una
din casutele existente la punctul 1. "Platitor de T.V.A.".
Daca comerciantul va bifa 1.3.1, atunci va completa pct. 1.1. cifra de afaceri si in
functie de aceasta cifra va marca 1.4.1. sau 1.4.2., dupa caz.
La bifarea punctului 3 "Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri
asimilate salariilor" se va bifa in mod obligatoriu randurile 4.1.-4.4., de la punctul 4
"Contributii".
Marcarea randurilor de la 4.1.-4.4. din cadrul punctului 4 "Contributii", nu presupune
obligativitatea de a marca si punctul 3 "Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe
venituri asimilate salariilor".
ANEXA Nr. 7
la norme
+---------------+

ROMANIA

+---------------+
[ ] Persoana fizica

[ ] Romana cu domiciliu in Romania


[ ] Straina - romana fara domiciliu in Romania
-------------------------------------------------------------------[ ] Persoana juridica [ ] Romana
[ ] Straina
-------------------------------------------------------------------[ ] Asociatie fara personalitate juridica
[ ] Romana
[ ] Straina
-------------------------------------------------------------------CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL

---------------------------------------------------------------------------------------------Subsemnatul/subscrisa avand: Cod de inregistrare fiscala:


__________________________________
Nume si
prenume/denumire: .....................................
Cu Domiciliul/Resedinta/Sediul in Romania
Judet: .................... Localitate: .....................
Sector: .........
Strada: .................... Numar: ........ Bloc: ....... Scara: ....
Ap. ....
Telefon: ...................... Fax: ........................
---------------------------------------------------------------------------------------------prin
Se bifeaza cu X casuta care corespunde
situatiei
Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala: __________ in calitate de [ ] titular
Nume si prenume: .............................................
[ ]
imputernicit/
reprezentant
legal
posesor al actului de identitate _____________ seria _____ nr. __________ eliberat de
_________
Imputernicire nr. ______________ din data __/__/______
Solicit eliberarea unui certificat de cazier fiscal pentru a-mi servi la
______________________
Nume, prenume ______________________________ Functia
__________________________________________
Data __/__/____
Semnatura si stampila
____________________
Directia Generala a Finantelor Publice
Data prezentarii pentru
ridicarea
Judetul/Municipiul ___________________
certificatului de cazier fiscal:
Inregistrat la unitatea fiscala, cu
Data __/__/____
Nr. ______________ Data __/__/____
Se detaseaza si se inmaneaza persoanei
care depune cererea
Directia Generala a Finantelor Publice
Data prezentarii pentru
ridicarea
Judetul/Municipiul ___________________
certificatului de cazier fiscal:
Inregistrat la unitatea fiscala, cu
Data __/__/____
Nr. ________________________ Data __/__/____
ANEXA Nr. 8
la norme

LISTA
profesiilor si ocupatiilor reglementate in Romania, care fac
obiectul legii, si autoritatile competente corespunzatoare
acestor profesii si ocupatii
+--------------------------------------------------------------------------------------------+

Profesia

Autoritatea competenta

+-------------------------------------------------+------------------------------------------
profesii in domeniul transporturilor aeriene,
Ministerul Transporturilor, Constructiilor

maritime, fluviale si rutiere: comandant;


si Turismului si autoritatile din
domeniile
ofiter punte maritim; sef mecanic maritim;
de referinta (aeriene, maritime, fluviale,

ofiter mecanic maritim; sef electrician


rutiere)

maritim; ofiter electrician maritim; ofiter

punte fluvial; ofiter mecanic fluvial;

meteorolog aeronautic; personal aeronautic

nenavigant pentru protectia navigatiei

aeriene si telecomunicatii (PNA-TC) clasele

I, II si IV; inginer de receptie si control

aeronave; inginer de receptie si control

mijloace PNA-TC; profesor legislatie rutiera

+-------------------------------------------------+------------------------------------------
restaurator
Oficiul National al Monumentelor Istorice

+-------------------------------------------------+------------------------------------------
consilier de proprietate industriala
Studii superioare/tehnice juridice examen

sustinut la Oficiul de Stat pentru


Inventii

si Marci

+-------------------------------------------------+------------------------------------------
ghid de turism
Ministerul Transporturilor, Constructiilor

director de hotel, director agentie de turism


si Turismului

+-------------------------------------------------+------------------------------------------
detectivi particulari
Inspectoratul General al Politiei Romane

+-------------------------------------------------+------------------------------------------
taximetrist
Ministerul Transporturilor, Constructiilor

si Turismului

primarii

+-------------------------------------------------+------------------------------------------
vanzator de produse alimentare, vanzatori
Cursuri de invatamant preuniversitar,

ambulanti si asimilati de produse alimentare,


Diploma/certificat de absolvire a unei

vanzatori de produse alimentare la domiciliul


forme de pregatire profesionala

clientului sau la comanda prin telefon, macelar, Eliberate de autoritatile administratiei

sef de unitate de alimentatie publica si sef de publice, camerele de comert si industrie


si
sala, ospatar, barman, bucatar, carmangier,
societatile comerciale autorizate
(inclusiv
cofetar, patiser, cofetar-patiser
angajatori care organizeaza programe de

pregatire profesionala pentru angajatii

proprii) conform legislatiei in vigoare

+-------------------------------------------------+------------------------------------------
sef depozit, gestionar comert cu ridicata produseCursuri de invatamant preuniversitar,

alimentare
Diploma/certificat de absolvire a unei

forme de pregatire profesionala

Eliberate de autoritatile administratiei

publice, camerele de comert si industrie


si

societatile comerciale autorizate


(inclusiv

angajatori care organizeaza programe de

pregatire profesionala pentru angajatii


proprii) conform legislatiei in vigoare

+--------------------------------------------------------------------------------------------+

ANEXA
Nr. 9

la

norme
PRIMARIA ..............................
PRIMAR ................................
AUTORIZATIE
nr. .............. din ..../..../.........
zi luna
an
1.
Firma: .....................................................................................
..............................................................................................
.
2. Sediul firmei: localitatea ........................, str. ....................,
nr. ........
bloc. ....., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ............., cod
postal ........ .
3. Persoana fizica/reprezentant asociatie
familiala ...........................................
act identitate ............. seria ........, nr. ............
CIF ........................... .
(cod de identificare
fiscala)
data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..............,
judet/tara ............. .
zi luna
an
4. Domiciliu: localitatea ............................,
str. ..................................
nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, ap. .....,
judet/sector ..................,
cod postal .............. tara ...........; telefon .................,
fax .................. .
5.
Cetatenie: ............................................................................... .
6. Resedinta in Romania (daca este
cazul): ....................................................
..............................................................................................
.
7. Asociati (nume, prenume, cetatenie, CIF):
..............................................................................................
.
..............................................................................................
.
..............................................................................................
.
.............................................................................................
.
8. Activitatea principala (clasa CAEN,
denumire): .............................................
.............................................................................................
.
9. Activitati secundare (clase
CAEN): .........................................................
.............................................................................................
.
10. Locul de desfasurare a activitatilor:
[ ] sediul firmei/[ ] domiciliul consumatorului/clientului
[ ] Alte sedii (localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament):
..............................................................................................
.
..............................................................................................
.
.............................................................................................
.
[ ] Activitati itinerante desfasurate in (clasa CAEN, localitate, judet/sector, strada,
numar, bloc, scara, etaj, apartament):
..............................................................................................
.

..............................................................................................
.
..............................................................................................
.
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
Eliberata in baza Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si asociatiilor

familiale care desfasoara activitati economice in mod independent

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
PRIMAR,
SECRETAR,
11. Mentiuni privind modificarea, suspendarea, reluarea sau anularea autorizatiei*)
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
Nr. Mentiuni privind modificarea,
Motivul de dreptData inscrieriiSemnaturi
autorizate
crt.
suspendarea, reluarea sau

si de fapt

mentiunii
pentru inscrierea

anularea autorizatiei

mentiunilor

+----+----------------------------------+----------------+---------------+-------------------
+----+----------------------------------+----------------+---------------+-------------------
+----+----------------------------------+----------------+---------------+-------------------
+----+----------------------------------+----------------+---------------+-------------------
+----+----------------------------------+----------------+---------------+-------------------
+----+----------------------------------+----------------+---------------+-------------------
+----+----------------------------------+----------------+---------------+-------------------
+----+----------------------------------+----------------+---------------+-------------------
+----+----------------------------------+----------------+---------------+-------------------
+----+----------------------------------+----------------+---------------+-------------------
+----+----------------------------------+----------------+---------------+-------------------
+----+----------------------------------+----------------+---------------+-------------------
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
PRIMAR,
SECRETAR,

*) Se vor mentine orice modificari ale datelor inscrise in autorizatie.